INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2

3 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt Noter Revisionsberättelse

4 Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Årets resultat visar återigen att drivkraften från engagerade medarbetare, samt kloka investeringar och satsningar, ger oss framgång. Samtidigt levererar vi till våra kunder ett av Sveriges lägsta priser i landet på vårt utbud. Borlängeborna har anledning att vara stolta! 4 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

5 De senaste åren har borlängeborna uppgett att över 60 % av dem har anledning att känna stolthet för Borlänge Energi. I förra årets Nils Holgerssonundersökningen nådde vi en fjärde placering med avseende på lågt pris. Årets resultat medför att vi klivit upp på pallen. En hedrande tredjeplacering i jämförelsen med 290 kommuner. Till detta ska även läggas ett resultat för företaget på 92,1 Mkr. Det är det tredje bästa resultatet genom tiderna. Det är något våra kunder, vår styrelse och medarbetare känner stolthet för. En hedrande tredje-placering i jämförelsen med 290 kommuner. För fortsatta topplaceringar krävs även fortsättningsvis drivkraften från engagerade medarbetare och kloka investeringar. Det sistnämnda blir de närmaste åren en tuff utmaning. Vi, liksom övriga bolag inom kommunkoncernen, måste bidra till att det totala lånetaket för koncernen sänks. Det här kommer att medföra att vi måste ha en ökad självfinansieringsgrad de närmaste åren. För vissa av våra tjänster kommer vi att behöva justera priserna för att även fortsättningsvis klara att göra kloka investeringar. Trots prisjusteringar är vår ambition att även fortsättningsvis leva upp till önskemålet från ägaren, att ha ett av de tio billigaste priserna totalt i landet. En del i utvecklingen av Borlänge En stor förändring i Borlänge är ombyggnaden av Norra Backa-området och etableringen av bland annat IKEA. Vilken puls det var de första dagarna, veckorna och nu månaderna. I allt det här har Borlänge Energi varit inblandade med byggnationer av gator, cirkulationsplatser, elnät, stadsnät och VA. Ett jätteprojektet där den samlade kompentensen i företaget bidragit till ett mycket lyckat resultat. Vi är helt klart en del i utvecklingen av Borlänge! Även utanför Norra Backa har det hänt en del. Bland annat har det nya vattenverket i Lennheden tagits i drift, byggnationen av fjärrvärmeledningen till Falun påbörjats och vädersäkringen av elnätet fortsatt. Ytterligare ett spännande projekt, vilket visar på företagets bredd, är ombyggnationen av Jaxtorget. Ett besök där på kvällstid för att se den häftiga belysningen rekommenderas. Borlänge växer Borlänges två tunga industrier har under året drabbats av konjunkturnedgången och det har medfört bland annat färre antal anställda vid industrierna och minskad tillgång på spillvärme. Trots detta växer Borlänge och den magiska gränsen på invånare passerades under året. Det råder bostadsbrist och vi kommer att få genomföra ytterligare investeringar i samband med att bostäder byggs och bostadsområden renoveras. Våra investeringar har de senaste åren ökat och under förra året uppgick de till 136,7 Mkr. Vi har lyckats bygga upp en stor kompetens inom företaget och mitt i allt detta pågår en stor generationsväxling. Det är otroligt spännande att få vara med på den resan och bara under förra året anställdes 30 stycken nya Borlänge Energiare och ett 30-tal ungdomar jobbade hos oss under sommaren. Även integrationsfrågan är viktig för oss och vi har under året haft totalt 11 stycken nystartsjobbare med ursprung från bland annat Somalia, Irak och Polen. Organisationen mår bra av att möta nya medarbetare och träffa andra kulturer. Vi satsar framåt Framöver kommer det förmodligen att handla mycket om samordning med andra och hur vi nyttjar våra resurser på bästa sätt och samtidigt minimerar miljöpåverkan. Borlänge Energi är en del av koncernen Borlänge kommun och samarbetet med övriga kommunala bolag är högt prioriterat. Vårt samarbete med basindustrin kommer att fortsätta liksom samarbetet med övriga kommuner i regionen. Vårt sätt att kommunicera med kunderna behöver utvecklas framöver då kraven på tillgänglighet och information ökar allt mer. En viktig framgångsfaktor är fortsatt delaktighet och drivkraft från engagerade medarbetare och styrelse. Med detta och en stabil ekonomisk grund har Borlänge Energi en viktig position och del i utvecklingen av ett ännu bättre Borlänge. Kerstin Rahm, Anders Åberg BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

6 Personalstatistik PERSONAL Medelålder Antal årsarbetare Antal anställda Varav kvinnor Varav män Rehabiliteringsutredningar 6 3 ÖVERTID Övertid enkel (tim) Övertid kvalificerad (tim) LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Utbetalda löner och ersättningar inkl ersättning till styrelse och VD (kr) Ersättning till styrelsen (kr) Ersättning till VD (kr) PENSIONER Pensionsavgångar (antal) 10 8 Pensionskostnader inkl styrelse och VD (kr) Pensionskostnader för styrelse och VD (kr) ÖVRIGT Anmälan om arbetsskada SJUKFRÅNVARO TOTALT Sjukfrånvaro totalt (tim) Sjukfrånvaro totalt (%) 2,5 2,6 Varav långtidssjuka (tim) Varav långtidssjuka (%) 19,0 42,7 SJUKFRÅNVARO KVINNOR Sjukfrånvaro kvinnor totalt (tim) Sjukfrånvaro kvinnor totalt (%) 4,3 3,5 Varav långtidssjuka (tim) Varav långtidssjuka (%) 35,2 46,8 SJUKFRÅNVARO MÄN Sjukfrånvaro män totalt (tim) Sjukfrånvaro män totalt (%) 1,9 2,3 Varav långtidssjuka (tim) Varav långtidssjuka (%) 5,9 40,4 6 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

7 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Borlänge Energi, org nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013 års verksamhet. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ägarstruktur AB Borlänge Energi ägs till 100 % av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB, org nr AB Borlänge Energi I koncernen ingår moderbolaget AB Borlänge Energi samt det till 100 % ägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät. äger 50 % i intressebolaget Lennheden Vatten AB samt 50 % i Grundledningen HB. Endast moderbolaget och det helägda dotterbolaget konsolideras i koncernredovisningen. Verksamheten Koncernens verksamhet omfattar affärsområdena avfall, elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsmiljö, kollektivtrafik, stadsnät samt vatten och avlopp. Dessutom ansvarar koncernen för en avfallsanläggning och på uppdrag sköter vi även kommunens gator, vägar och grönområden. Försäljning Koncernen Koncernens nettoomsättning exklusive elskatt och elimineringar uppgick under räkenskapsåret till 733,8 Mkr (763,4). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 92,1 Mkr (90,1). s nettoomsättning exklusive elskatt uppgick under verksamhetsåret till 659,1 Mkr (688,5). s resultat efter finansiella poster uppgick till 67,7 Mkr (66,4). Investeringar Nettoinvesteringarna i koncernen under räkenskapsåret har uppgått till 136,7 Mkr (93,6) inklusive pågående arbete. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Elhandel Nettoomsättningen exklusive energiskatt uppgick till 154,1 Mkr (188,9) med en försäljning av 288,0 GWh (305,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 15,8 Mkr (22,5), där 4,9 Mkr (4,3) kommer från elhandeln och 10,9 Mkr (18,2) kommer från elproduktionen. Den minskade försäljningen kan till största delen förklaras med att 2013 var något varmare än Antalet kunder var i princip detsamma för båda åren. Jämfört med 2012 var 2013 till stor del ett torrt år, vilket medfört att marknadspriserna har varit klart högre under året. Under slutet av året sjönk dock marknadspriserna något igen till följd av en varm och regnig höst. För Borlänge Energis kunder sänktes borlängepriset från 49,8 till 45,7 öre/kwh från den 1 januari och hela året ut, tack vare den prissäkringsstrategi som är resultatet av företagets elhandelspolicy. Marginalen på elhandeln har trots sänkt pris till kund kunnat bibehållas på planerad resultatnivå (ca 4 Mkr/år), medan däremot resultatet för elproduktionen blev drygt 7 Mkr lägre än föregående år. Det senare beror på att vattenflödena och därmed vattenkraftproduktionen varit klart lägre än under Vår andel av produktionen i Bullerforsen Kraft AB (BUKAB) uppgick till 64 GWh (100) och i de småskaliga vattenkraftstationerna ca 3 GWh (9). För de småskaliga stationerna är det den lägsta produktionen som uppmätts sedan 1994, som är den period för vilken det finns jämförande statistik. Den rekordlåga produktionen tillsammans med det faktum att Tunsandammen har byggts om och att vi inte längre har elcertifikat för denna produktion, medför att resultatet är ca -2,1 Mkr (-1,0) för den småskaliga vattenkraften. Elnät Nettoomsättningen uppgick till 109,2 Mkr (105,9) med en försäljning av 462 GWh (457). Resultat efter finansnetto uppgick till 24,4 Mkr (23,6). Den ökade omsättningen beror dels på den prishöjning som genomfördes vid årsskiftet, dels på en något ökad leveransvolym jämfört med 2012, medan intäkterna från anslutningsavgifter var i princip oförändrade. Det största projektet under året är vädersäkringsprojektet mellan Forsbacka och Knutshyttan, men även vid Spånsans fäbodar. Andra projekt värda att notera är byte av gamla kablar och ombyggnader mellan Bullerforsen och Forssa, fortsatta byten av nätstationer och kabelskåp samt montage av nya stationer för Ikea och Ikano-husen. 8 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

9 Fjärrvärme Nettoomsättningen uppgick till 224,1 Mkr (229,0) med en försäljning av 377 GWh (390). Resultat efter finansnetto uppgick till 30,8 Mkr (34,8) har varit varmare än 2012 vilket gjort att försäljningen av värme har varit lägre och produktionen har minskat. Intäkterna från elproduktionen och behandlingen av avfall var också något lägre än föregående år, vilket påverkar resultatet negativt. Vad gäller intäkter från elproduktion är dessa lägre beroende på minskad produktionsvolym. Inköpet av spetsånga från Kvarnsvedens Pappersbruk har ökat under året beroende på att Panna 6 stått som kall reserv under årets inledande månader och inte varit med i produktionsmixen. Under senare delen av 2013 startades Panna 6 för att minska mängden inköpt värme. Under året har det varit få avbrott i våra produktionsanläggningar samt i distributionsnätet. De leveransavbrott som förekommit har varit planerade reparationer och inkopplingar. I december 2012 fattades beslut om att sammankoppla fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge. Arbetet med sammankopplingen har pågått under hela 2013 och kommer att fortsätta under delar av Omläggningsinvesteringar har gjorts på bland annat Röda Vägen, Fornby och Trädgårdsgatan. Fjärrvärmeledningarna på de aktuella sträckorna var år gamla och därmed helt avskrivna. Under året har endast 4 GWh (5,6) fjärrvärme producerats med eldningsolja vilket motsvarar ca 0,8 % (1,1 %) av den totala fjärrvärmeproduktionen. Avfallsvolymen till Bäckelundsverket minskade till viss del beroende på uppstartsproblem efter sommaren av Panna 7. Fågelmyra avfallsanläggning Nettoomsättningen uppgick till 23,4 Mkr (26,9) och resultat efter finansnetto till 1,6 Mkr (2,0). Det minskade resultatet beror främst på lägre marknadspriser för brännbart avfall samt ökade kostnader för balning. Konkurrensen kring brännbart avfall har ökat i och med att ett antal nya stora pannor har startat eller beräknas starta inom en snar framtid. Med den ökade konkurrensen är Fågelmyras lagringsmöjligheter en fortsatt viktig faktor för att vi skall kunna säkerställa leverenser av brännbart avfall till vår panna. Marknaden för deponiverksamheten minskar, dvs allt mer material sorteras och återvinns. I framtiden kommer verksamheten främst att hantera jordmassor från marksaneringar, asbest samt aska. Komposteringsverksamheten har ett lägre resultat än tidigare och förväntas ha det under de kommande åren. Vi står inför stora renoveringsbehov samtidigt som vår omvärld driver frågan om ett byte av behandlingsmetod från kompostering till rötning. Under året har det varit intensiva diskussioner kring att förbehandla matavfallet till en så kallad slurry. Hushållsavfall Nettoomsättningen uppgick till 34,4 Mkr (33,9) och resultat efter finansnetto till 0,2 Mkr (1,9). Resultatminskningen beror på bland annat på extra kostnader för att sluttäcka Bysjöns nedlagda deponier samt engångskostnader för kärlidentifiering. Vid en nationell jämförelse ligger dock affärsområdet mycket bra till. Vi har överlag mycket nöjda kunder, vi ligger bra till kostnadsmässigt och affärsområdet utvecklas hela tiden. Den främsta nyheten de senaste åren är konceptet Fågelmyra on tour som vi fortsätter att utveckla. Det innebär att en mobil avfallsanläggning placeras i olika delar av kommunen på bestämda tidpunkter som en service till borlängeborna. Avfallsplanen har uppdaterats under 2013 och vi har lagt ned mycket tid på uppdatering av avfallsföreskrifter. Under året har vi även aktivt arbetat med integrationsarbete och återanvändning, med ett lyckat resultat. Kollektivtrafiken Nettoomsättningen uppgick till 24,2 Mkr (19,3) och resultat efter finansnetto till 1,2 Mkr (1,1). Det positiva resultatet hänför sig till ökat resande vilket leder till större intäkter för Dalatrafik och därmed lägre kostnader för Borlänge Energi. Med början från 2012 har kollektivtrafiken brutits ut från stadsmiljö och redovisas separat. Under 2013 och 2014 är kollektivtrafiken under förändring med bland annat ökad turtäthet samt en ny central upphandling av entreprenör vilket gör prisbilder och resultat svåra att jämföra. Stadsmiljö Nettoomsättningen uppgick till 72,7 Mkr (72,5) och resultat efter finansnetto till 4,2 Mkr (2,5). En ur stadsmiljös synvinkel gynnsam vinter både vad gäller början och slutet på 2013 har resulterat i kraftigt minskade kostnader för vinterväghållningen. Den milda vintern har gjort att affärsområdet trots ett besparingskrav BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

10 från kommunen på 4 Mkr fortfarande genererar ett stort överskott. De låga kostnaderna för vinterväghållning har också kompenserat ökade kostnader mot budget på parkdriften under Två lite större projekt har inrymts i budgeten, det gäller dagvattenhantering vid Siljansvägen samt byte av trumbro i Ornäs. Stadsnät Nettoomsättningen uppgick till 23,7 Mkr (22,5) och resultat efter finansnetto till 0,5 Mkr (3,3). Omsättningen ökar för den löpande verksamheten i takt med att nya kunder ansluts. Resultatförsämringen kan till stor del förklaras med att avskrivningar och räntekostnader ökat på grund av stora investeringar senaste åren. Under 2013 har också avskrivningstiderna för vissa komponenter i anläggningarna kortats från tjugofem till fem år. Detta påverkar resultatet starkt och är en anpassning till de nya K3-reglerna som kommer att gälla från Under året har 45 villor i Tallmon och Ö.Tjärna anslutits till stadsnätet och övriga villor i området är förberedda för att anslutas. Samfällighetsföreningen Blåbärsstigen med 44 villor anslöts före sommaren och när det gäller bostadsrättsföreningar så har Guldsmeden med 120 lägenheter anslutits under våren. Efteranslutning i redan byggda områden har ökat även detta år (40 st) och det märks tydligt att intresset stadigt tilltar. Under året har tolv kundträffar genomförts och arbetet med att informera potentiella kunder fortskrider. För Borlänge kommuns räkning har 250 stycken switchar ersatts och vi har levererat 181 stycken trådlösa accesspunkter. Samarbetet med elnät i syfte att ansluta transformatorstationer för mätvärdesinsamling och styrning fortgår. För att i framtiden möjliggöra anslutning av kunder till stadsnätet, har vi samförlagt kanalisation i projektet Forsbacka- Knutshyttan, där elnät byggt om sitt nät. Vatten och Avlopp Nettoomsättningen uppgick till 78,0 Mkr (72,1) och resultat efter finansnetto till 4,6 Mkr (0,7). Resultatförbättringen beror till största delen på att avskrivningarna från VA-affären mellan kommunen och Borlänge Energi upphört samt den genomförda taxehöjningen på 5 %. På grund av allmänt minskad vattenförbrukning, och då inte minst för SSAB, blev intäktsökningen från taxehöjningen ca 1 Mkr lägre än förväntat. Annat som bidragit till resultatförbättringen är kostnadsminskningen för mätarhanteringen samt intäkterna från anläggningsavgifter. Arbetet med Borlänges och Faluns nya gemensamma vattentäkt i Lennheden har fortsatt enligt planerna. Vattenverket i Lennheden har tagits i drift och levererar sedan mitten av augusti dricksvatten till stora delar av Borlänge. Ombyggnad och upprustning av Tjärna vattenverk har påbörjats och planeras att bli klar under Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten har sedan den 1 september 2013 en gemensam vattenproduktionsgrupp bestående av driftpersonal från BE och FEV som numera tillsammans ansvarar för den dagliga driften samt även beredskapen för all vattenproduktion inom Borlänge och Falun. Inom avloppsrening har projektet med tömning/renovering av rötkammarna slutförts. Projektet var mycket nödvändigt eftersom det visade sig att omrörningen antingen var kraftigt nedsatt eller helt ur funktion. Flerårsjämförelse AB Borlänge Energi koncernens utveckling i sammandrag. Koncernen Nettoomsättning, inkl energiskatt (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Balansomslutning (kkr) Soliditet % Räntabiliteten på totalt kapital % Räntabiliteten på eget kapital % Antal årsarbetare Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 10 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

11 Processen i rötkamrarna är nu igång och fungerar mycket bra med bl. a. högre gashalter från rötningen än tidigare, vilket gynnar produktionen av el via gasmotorn. När det gäller utbyggnaden av kapaciteten på dagvattennätet i och kring Siljansvägen så är den färdig och har tagits i bruk. Miljöpåverkan i koncernen bedriver 7 tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Tillståndet avser anläggningar för produktion av el och värme samt behandling av avfall och avlopp. Dessa verksamheter påverkar miljön genom emissioner till luft och vatten. Den tillståndspliktiga verksamheten sysselsätter cirka 50 personer i företaget och motsvarar cirka 30 % av koncernens omsättning. Styrelsens arbete AB Borlänge Energi hade fem protokollförda styrelsemöten under år 2013 varav ett heldagsseminarium i maj. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr): till aktieägaren utdelas i ny räkning överförs Koncernbidrag har avgivits till moderbolaget Borlänge Kommuns Förvaltnings AB med kr samt till dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät med kr. Styrelsens yttrande över värdeöverföringen Styrelsens uppfattning är att värdeöverföringen, i form av koncernbidrag och utdelning, inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Koncernbidraget och utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap st. BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

12 Resultaträkning Resultat och ställning Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Beloppen anges i kkr. Koncernen Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 2, Avgår: Energiskatt Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Kostnader för inköp av produkter och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillsgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat från övriga värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

13 Balansräkning Koncernen Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Långfristiga fordringar Borlänge kommun Andra långfristiga värdepappersinnehav Andelar i intressebolag Fordringar dotterbolag Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar Borlänge kommun och koncernbolag Elcertifikat Skattefordringar Fordringar dotterbolag Fordran koncernkonto Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

14 Balansräkning Koncernen Eget kapital och skulder Not Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 100 kr) Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernkonto Skulder dotterbolag Skulder Borlänge kommun och koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 14 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

15 Kassaflödesanalys Koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Resultat från övriga värdepapper Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning(-)/minskning varulager Ökning(-)/minskning kundfordringar Ökning(-)/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning leverantörsskulder Ökning(+)/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning(-)/minskning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Upptagna lån Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

16 Teknisk översikt per produkt Avfall Mottagen mängd avfall, Fågelmyra (ton) Återvinning, material ut från Fågelmyra (ton) Till deponi (ton) Material till konstruktionsarbeten (ton) ÖVERSIKT FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL Totalt insamlat material (kg) Kg per invånare 9,08 7,67 6,68 6,75 5,26 Antal bilbatterier ElHANDEL Såld energi inkl förluster (GWh) Antal kunder Elnät Elöverföring (GWh) Nätförluster (MWh) Antal kunder Antal kraftstationer Antal mottagningsstationer HÖGSPÄNNINGSLEDNINGAR Friledning (km) Luftkabel (km) Jordkabel (km) Antal nätstationer LÅGSPÄNNINGSLEDNINGAR Friledning, hängkabel (km) Jordkabel (km) Fjärrvärme Såld fjärrvärme (GWh) Producerad fjärrvärme (GWh) Graddagar Andel av normalår (%) Nätförluster (%) Ledningsnätets längd (km) Antal kunder BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

17 Stadsmiljö GATA TRAFIK Gator och vägar, kommunala (km) 310, Gång- och cykelvägar (km) 105, Enskilda vägar (km) Antal broar Antal gatubelysningspunkter Antal stora snösvängar Asfaltsbeläggning (%) 1,8 3,1 3,4 3,4 3,8 Antal cirkulationsplatser Antal trafiksignaler PARK Total parkareal (ha) 592,1 592,1 592,1 592,1 592,1 Anlagd park (ha) 285,1 295,1 295,1 295,1 295,1 Naturmark/skogsmark (ha) 305,8 305,8 305,8 305,8 305,8 Antal grannskapsparker Antal träd Total parkmark m 2 /invånare Stadsnät Antal företagskunder Antal privatpersoner Fiber (km) Vatten och Avlopp Levererat vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renat avlopp (tm 3 ) Försålt avlopp (tm 3 ) Antal kunder vatten Antal kunder avlopp Antal vattenmätare Antal vattenverk Antal avloppsreningsverk Vattenledningar (km) Spillvattenledningar (km) Dagvattenledningar (km) Antal vattenreservoarer Antal tryckstegringsstationer Antal avloppspumpstationer BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

18 Noter Gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisningsprinciper AB Borlänge Energis årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatter (RR 9). Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag I bolaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, förändringar i uppskjuten skatt samt skatteeffekt av koncernbidrag. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas från och med 2013 som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Föregående år redovisades koncernbidraget via eget kapital och endast skatteeffekten av koncernbidraget i resultaträkningen. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret som huvudsakligen består av olja har värderats enligt först-in-först-ut principen (FIFU). Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider gäller: Antal år Byggnader och markanläggningar Vattenledningar 50 Maskiner och tekniska anläggningar 5 25 Gatubelysning 20 Mätare och styrutrustning 5 10 Inventarier och verktyg 5 10 Fordon 7 Forsknings- och utvecklingsarbeten Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsföres löpande när de uppkommer. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Räntabilitet på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld). 18 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

19 Not 2 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren Nettoomsättningen exklusive energiskatt fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: KONCERNEN Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa resultat efter finansiella poster: KONCERNEN Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa Elhandel Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa Elhandel Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa Not 3 Ersättning till revisorerna Koncernen och moderbolaget Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag 8 88 Av kommunen utsedda lekmannarevisorer BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

20 Not 4 Personal Koncernen Medelantalet anställda har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader varav för styrelse och verkställande direktör kr ( ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Under året betalades kkr i lön och andra ersättningar till koncernens verkställande direktör. Verkställande direktören har pensionsrätt enligt kollektivavtal på det kommunala området, PA-KFS. Verkställande direktören har möjlighet att vid uppsägning som verkställande direktör erhålla andra arbetsuppgifter i organisationen med reducerad lön. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav Koncernen och moderbolaget balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter % % Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare % % Not 5 Resultat från övriga värdepapper Not 6 Bokslutsdispositioner Koncernen och moderbolaget Utdelningar/Försäljning Summa Koncernen Lämnade koncernbidrag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Summa Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Lämnade koncernbidrag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB och AB Borlänge Energi Elnät Summa BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Karlsborgs Energi Försäljning AB

Karlsborgs Energi Försäljning AB Arsredovisning för Karlsborgs Energi Försäljning AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer