INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2

3 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt Noter Revisionsberättelse

4 Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Årets resultat visar återigen att drivkraften från engagerade medarbetare, samt kloka investeringar och satsningar, ger oss framgång. Samtidigt levererar vi till våra kunder ett av Sveriges lägsta priser i landet på vårt utbud. Borlängeborna har anledning att vara stolta! 4 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

5 De senaste åren har borlängeborna uppgett att över 60 % av dem har anledning att känna stolthet för Borlänge Energi. I förra årets Nils Holgerssonundersökningen nådde vi en fjärde placering med avseende på lågt pris. Årets resultat medför att vi klivit upp på pallen. En hedrande tredjeplacering i jämförelsen med 290 kommuner. Till detta ska även läggas ett resultat för företaget på 92,1 Mkr. Det är det tredje bästa resultatet genom tiderna. Det är något våra kunder, vår styrelse och medarbetare känner stolthet för. En hedrande tredje-placering i jämförelsen med 290 kommuner. För fortsatta topplaceringar krävs även fortsättningsvis drivkraften från engagerade medarbetare och kloka investeringar. Det sistnämnda blir de närmaste åren en tuff utmaning. Vi, liksom övriga bolag inom kommunkoncernen, måste bidra till att det totala lånetaket för koncernen sänks. Det här kommer att medföra att vi måste ha en ökad självfinansieringsgrad de närmaste åren. För vissa av våra tjänster kommer vi att behöva justera priserna för att även fortsättningsvis klara att göra kloka investeringar. Trots prisjusteringar är vår ambition att även fortsättningsvis leva upp till önskemålet från ägaren, att ha ett av de tio billigaste priserna totalt i landet. En del i utvecklingen av Borlänge En stor förändring i Borlänge är ombyggnaden av Norra Backa-området och etableringen av bland annat IKEA. Vilken puls det var de första dagarna, veckorna och nu månaderna. I allt det här har Borlänge Energi varit inblandade med byggnationer av gator, cirkulationsplatser, elnät, stadsnät och VA. Ett jätteprojektet där den samlade kompentensen i företaget bidragit till ett mycket lyckat resultat. Vi är helt klart en del i utvecklingen av Borlänge! Även utanför Norra Backa har det hänt en del. Bland annat har det nya vattenverket i Lennheden tagits i drift, byggnationen av fjärrvärmeledningen till Falun påbörjats och vädersäkringen av elnätet fortsatt. Ytterligare ett spännande projekt, vilket visar på företagets bredd, är ombyggnationen av Jaxtorget. Ett besök där på kvällstid för att se den häftiga belysningen rekommenderas. Borlänge växer Borlänges två tunga industrier har under året drabbats av konjunkturnedgången och det har medfört bland annat färre antal anställda vid industrierna och minskad tillgång på spillvärme. Trots detta växer Borlänge och den magiska gränsen på invånare passerades under året. Det råder bostadsbrist och vi kommer att få genomföra ytterligare investeringar i samband med att bostäder byggs och bostadsområden renoveras. Våra investeringar har de senaste åren ökat och under förra året uppgick de till 136,7 Mkr. Vi har lyckats bygga upp en stor kompetens inom företaget och mitt i allt detta pågår en stor generationsväxling. Det är otroligt spännande att få vara med på den resan och bara under förra året anställdes 30 stycken nya Borlänge Energiare och ett 30-tal ungdomar jobbade hos oss under sommaren. Även integrationsfrågan är viktig för oss och vi har under året haft totalt 11 stycken nystartsjobbare med ursprung från bland annat Somalia, Irak och Polen. Organisationen mår bra av att möta nya medarbetare och träffa andra kulturer. Vi satsar framåt Framöver kommer det förmodligen att handla mycket om samordning med andra och hur vi nyttjar våra resurser på bästa sätt och samtidigt minimerar miljöpåverkan. Borlänge Energi är en del av koncernen Borlänge kommun och samarbetet med övriga kommunala bolag är högt prioriterat. Vårt samarbete med basindustrin kommer att fortsätta liksom samarbetet med övriga kommuner i regionen. Vårt sätt att kommunicera med kunderna behöver utvecklas framöver då kraven på tillgänglighet och information ökar allt mer. En viktig framgångsfaktor är fortsatt delaktighet och drivkraft från engagerade medarbetare och styrelse. Med detta och en stabil ekonomisk grund har Borlänge Energi en viktig position och del i utvecklingen av ett ännu bättre Borlänge. Kerstin Rahm, Anders Åberg BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

6 Personalstatistik PERSONAL Medelålder Antal årsarbetare Antal anställda Varav kvinnor Varav män Rehabiliteringsutredningar 6 3 ÖVERTID Övertid enkel (tim) Övertid kvalificerad (tim) LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Utbetalda löner och ersättningar inkl ersättning till styrelse och VD (kr) Ersättning till styrelsen (kr) Ersättning till VD (kr) PENSIONER Pensionsavgångar (antal) 10 8 Pensionskostnader inkl styrelse och VD (kr) Pensionskostnader för styrelse och VD (kr) ÖVRIGT Anmälan om arbetsskada SJUKFRÅNVARO TOTALT Sjukfrånvaro totalt (tim) Sjukfrånvaro totalt (%) 2,5 2,6 Varav långtidssjuka (tim) Varav långtidssjuka (%) 19,0 42,7 SJUKFRÅNVARO KVINNOR Sjukfrånvaro kvinnor totalt (tim) Sjukfrånvaro kvinnor totalt (%) 4,3 3,5 Varav långtidssjuka (tim) Varav långtidssjuka (%) 35,2 46,8 SJUKFRÅNVARO MÄN Sjukfrånvaro män totalt (tim) Sjukfrånvaro män totalt (%) 1,9 2,3 Varav långtidssjuka (tim) Varav långtidssjuka (%) 5,9 40,4 6 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

7 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Borlänge Energi, org nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013 års verksamhet. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ägarstruktur AB Borlänge Energi ägs till 100 % av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB, org nr AB Borlänge Energi I koncernen ingår moderbolaget AB Borlänge Energi samt det till 100 % ägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät. äger 50 % i intressebolaget Lennheden Vatten AB samt 50 % i Grundledningen HB. Endast moderbolaget och det helägda dotterbolaget konsolideras i koncernredovisningen. Verksamheten Koncernens verksamhet omfattar affärsområdena avfall, elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsmiljö, kollektivtrafik, stadsnät samt vatten och avlopp. Dessutom ansvarar koncernen för en avfallsanläggning och på uppdrag sköter vi även kommunens gator, vägar och grönområden. Försäljning Koncernen Koncernens nettoomsättning exklusive elskatt och elimineringar uppgick under räkenskapsåret till 733,8 Mkr (763,4). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 92,1 Mkr (90,1). s nettoomsättning exklusive elskatt uppgick under verksamhetsåret till 659,1 Mkr (688,5). s resultat efter finansiella poster uppgick till 67,7 Mkr (66,4). Investeringar Nettoinvesteringarna i koncernen under räkenskapsåret har uppgått till 136,7 Mkr (93,6) inklusive pågående arbete. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Elhandel Nettoomsättningen exklusive energiskatt uppgick till 154,1 Mkr (188,9) med en försäljning av 288,0 GWh (305,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 15,8 Mkr (22,5), där 4,9 Mkr (4,3) kommer från elhandeln och 10,9 Mkr (18,2) kommer från elproduktionen. Den minskade försäljningen kan till största delen förklaras med att 2013 var något varmare än Antalet kunder var i princip detsamma för båda åren. Jämfört med 2012 var 2013 till stor del ett torrt år, vilket medfört att marknadspriserna har varit klart högre under året. Under slutet av året sjönk dock marknadspriserna något igen till följd av en varm och regnig höst. För Borlänge Energis kunder sänktes borlängepriset från 49,8 till 45,7 öre/kwh från den 1 januari och hela året ut, tack vare den prissäkringsstrategi som är resultatet av företagets elhandelspolicy. Marginalen på elhandeln har trots sänkt pris till kund kunnat bibehållas på planerad resultatnivå (ca 4 Mkr/år), medan däremot resultatet för elproduktionen blev drygt 7 Mkr lägre än föregående år. Det senare beror på att vattenflödena och därmed vattenkraftproduktionen varit klart lägre än under Vår andel av produktionen i Bullerforsen Kraft AB (BUKAB) uppgick till 64 GWh (100) och i de småskaliga vattenkraftstationerna ca 3 GWh (9). För de småskaliga stationerna är det den lägsta produktionen som uppmätts sedan 1994, som är den period för vilken det finns jämförande statistik. Den rekordlåga produktionen tillsammans med det faktum att Tunsandammen har byggts om och att vi inte längre har elcertifikat för denna produktion, medför att resultatet är ca -2,1 Mkr (-1,0) för den småskaliga vattenkraften. Elnät Nettoomsättningen uppgick till 109,2 Mkr (105,9) med en försäljning av 462 GWh (457). Resultat efter finansnetto uppgick till 24,4 Mkr (23,6). Den ökade omsättningen beror dels på den prishöjning som genomfördes vid årsskiftet, dels på en något ökad leveransvolym jämfört med 2012, medan intäkterna från anslutningsavgifter var i princip oförändrade. Det största projektet under året är vädersäkringsprojektet mellan Forsbacka och Knutshyttan, men även vid Spånsans fäbodar. Andra projekt värda att notera är byte av gamla kablar och ombyggnader mellan Bullerforsen och Forssa, fortsatta byten av nätstationer och kabelskåp samt montage av nya stationer för Ikea och Ikano-husen. 8 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

9 Fjärrvärme Nettoomsättningen uppgick till 224,1 Mkr (229,0) med en försäljning av 377 GWh (390). Resultat efter finansnetto uppgick till 30,8 Mkr (34,8) har varit varmare än 2012 vilket gjort att försäljningen av värme har varit lägre och produktionen har minskat. Intäkterna från elproduktionen och behandlingen av avfall var också något lägre än föregående år, vilket påverkar resultatet negativt. Vad gäller intäkter från elproduktion är dessa lägre beroende på minskad produktionsvolym. Inköpet av spetsånga från Kvarnsvedens Pappersbruk har ökat under året beroende på att Panna 6 stått som kall reserv under årets inledande månader och inte varit med i produktionsmixen. Under senare delen av 2013 startades Panna 6 för att minska mängden inköpt värme. Under året har det varit få avbrott i våra produktionsanläggningar samt i distributionsnätet. De leveransavbrott som förekommit har varit planerade reparationer och inkopplingar. I december 2012 fattades beslut om att sammankoppla fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge. Arbetet med sammankopplingen har pågått under hela 2013 och kommer att fortsätta under delar av Omläggningsinvesteringar har gjorts på bland annat Röda Vägen, Fornby och Trädgårdsgatan. Fjärrvärmeledningarna på de aktuella sträckorna var år gamla och därmed helt avskrivna. Under året har endast 4 GWh (5,6) fjärrvärme producerats med eldningsolja vilket motsvarar ca 0,8 % (1,1 %) av den totala fjärrvärmeproduktionen. Avfallsvolymen till Bäckelundsverket minskade till viss del beroende på uppstartsproblem efter sommaren av Panna 7. Fågelmyra avfallsanläggning Nettoomsättningen uppgick till 23,4 Mkr (26,9) och resultat efter finansnetto till 1,6 Mkr (2,0). Det minskade resultatet beror främst på lägre marknadspriser för brännbart avfall samt ökade kostnader för balning. Konkurrensen kring brännbart avfall har ökat i och med att ett antal nya stora pannor har startat eller beräknas starta inom en snar framtid. Med den ökade konkurrensen är Fågelmyras lagringsmöjligheter en fortsatt viktig faktor för att vi skall kunna säkerställa leverenser av brännbart avfall till vår panna. Marknaden för deponiverksamheten minskar, dvs allt mer material sorteras och återvinns. I framtiden kommer verksamheten främst att hantera jordmassor från marksaneringar, asbest samt aska. Komposteringsverksamheten har ett lägre resultat än tidigare och förväntas ha det under de kommande åren. Vi står inför stora renoveringsbehov samtidigt som vår omvärld driver frågan om ett byte av behandlingsmetod från kompostering till rötning. Under året har det varit intensiva diskussioner kring att förbehandla matavfallet till en så kallad slurry. Hushållsavfall Nettoomsättningen uppgick till 34,4 Mkr (33,9) och resultat efter finansnetto till 0,2 Mkr (1,9). Resultatminskningen beror på bland annat på extra kostnader för att sluttäcka Bysjöns nedlagda deponier samt engångskostnader för kärlidentifiering. Vid en nationell jämförelse ligger dock affärsområdet mycket bra till. Vi har överlag mycket nöjda kunder, vi ligger bra till kostnadsmässigt och affärsområdet utvecklas hela tiden. Den främsta nyheten de senaste åren är konceptet Fågelmyra on tour som vi fortsätter att utveckla. Det innebär att en mobil avfallsanläggning placeras i olika delar av kommunen på bestämda tidpunkter som en service till borlängeborna. Avfallsplanen har uppdaterats under 2013 och vi har lagt ned mycket tid på uppdatering av avfallsföreskrifter. Under året har vi även aktivt arbetat med integrationsarbete och återanvändning, med ett lyckat resultat. Kollektivtrafiken Nettoomsättningen uppgick till 24,2 Mkr (19,3) och resultat efter finansnetto till 1,2 Mkr (1,1). Det positiva resultatet hänför sig till ökat resande vilket leder till större intäkter för Dalatrafik och därmed lägre kostnader för Borlänge Energi. Med början från 2012 har kollektivtrafiken brutits ut från stadsmiljö och redovisas separat. Under 2013 och 2014 är kollektivtrafiken under förändring med bland annat ökad turtäthet samt en ny central upphandling av entreprenör vilket gör prisbilder och resultat svåra att jämföra. Stadsmiljö Nettoomsättningen uppgick till 72,7 Mkr (72,5) och resultat efter finansnetto till 4,2 Mkr (2,5). En ur stadsmiljös synvinkel gynnsam vinter både vad gäller början och slutet på 2013 har resulterat i kraftigt minskade kostnader för vinterväghållningen. Den milda vintern har gjort att affärsområdet trots ett besparingskrav BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

10 från kommunen på 4 Mkr fortfarande genererar ett stort överskott. De låga kostnaderna för vinterväghållning har också kompenserat ökade kostnader mot budget på parkdriften under Två lite större projekt har inrymts i budgeten, det gäller dagvattenhantering vid Siljansvägen samt byte av trumbro i Ornäs. Stadsnät Nettoomsättningen uppgick till 23,7 Mkr (22,5) och resultat efter finansnetto till 0,5 Mkr (3,3). Omsättningen ökar för den löpande verksamheten i takt med att nya kunder ansluts. Resultatförsämringen kan till stor del förklaras med att avskrivningar och räntekostnader ökat på grund av stora investeringar senaste åren. Under 2013 har också avskrivningstiderna för vissa komponenter i anläggningarna kortats från tjugofem till fem år. Detta påverkar resultatet starkt och är en anpassning till de nya K3-reglerna som kommer att gälla från Under året har 45 villor i Tallmon och Ö.Tjärna anslutits till stadsnätet och övriga villor i området är förberedda för att anslutas. Samfällighetsföreningen Blåbärsstigen med 44 villor anslöts före sommaren och när det gäller bostadsrättsföreningar så har Guldsmeden med 120 lägenheter anslutits under våren. Efteranslutning i redan byggda områden har ökat även detta år (40 st) och det märks tydligt att intresset stadigt tilltar. Under året har tolv kundträffar genomförts och arbetet med att informera potentiella kunder fortskrider. För Borlänge kommuns räkning har 250 stycken switchar ersatts och vi har levererat 181 stycken trådlösa accesspunkter. Samarbetet med elnät i syfte att ansluta transformatorstationer för mätvärdesinsamling och styrning fortgår. För att i framtiden möjliggöra anslutning av kunder till stadsnätet, har vi samförlagt kanalisation i projektet Forsbacka- Knutshyttan, där elnät byggt om sitt nät. Vatten och Avlopp Nettoomsättningen uppgick till 78,0 Mkr (72,1) och resultat efter finansnetto till 4,6 Mkr (0,7). Resultatförbättringen beror till största delen på att avskrivningarna från VA-affären mellan kommunen och Borlänge Energi upphört samt den genomförda taxehöjningen på 5 %. På grund av allmänt minskad vattenförbrukning, och då inte minst för SSAB, blev intäktsökningen från taxehöjningen ca 1 Mkr lägre än förväntat. Annat som bidragit till resultatförbättringen är kostnadsminskningen för mätarhanteringen samt intäkterna från anläggningsavgifter. Arbetet med Borlänges och Faluns nya gemensamma vattentäkt i Lennheden har fortsatt enligt planerna. Vattenverket i Lennheden har tagits i drift och levererar sedan mitten av augusti dricksvatten till stora delar av Borlänge. Ombyggnad och upprustning av Tjärna vattenverk har påbörjats och planeras att bli klar under Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten har sedan den 1 september 2013 en gemensam vattenproduktionsgrupp bestående av driftpersonal från BE och FEV som numera tillsammans ansvarar för den dagliga driften samt även beredskapen för all vattenproduktion inom Borlänge och Falun. Inom avloppsrening har projektet med tömning/renovering av rötkammarna slutförts. Projektet var mycket nödvändigt eftersom det visade sig att omrörningen antingen var kraftigt nedsatt eller helt ur funktion. Flerårsjämförelse AB Borlänge Energi koncernens utveckling i sammandrag. Koncernen Nettoomsättning, inkl energiskatt (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Balansomslutning (kkr) Soliditet % Räntabiliteten på totalt kapital % Räntabiliteten på eget kapital % Antal årsarbetare Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 10 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

11 Processen i rötkamrarna är nu igång och fungerar mycket bra med bl. a. högre gashalter från rötningen än tidigare, vilket gynnar produktionen av el via gasmotorn. När det gäller utbyggnaden av kapaciteten på dagvattennätet i och kring Siljansvägen så är den färdig och har tagits i bruk. Miljöpåverkan i koncernen bedriver 7 tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Tillståndet avser anläggningar för produktion av el och värme samt behandling av avfall och avlopp. Dessa verksamheter påverkar miljön genom emissioner till luft och vatten. Den tillståndspliktiga verksamheten sysselsätter cirka 50 personer i företaget och motsvarar cirka 30 % av koncernens omsättning. Styrelsens arbete AB Borlänge Energi hade fem protokollförda styrelsemöten under år 2013 varav ett heldagsseminarium i maj. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr): till aktieägaren utdelas i ny räkning överförs Koncernbidrag har avgivits till moderbolaget Borlänge Kommuns Förvaltnings AB med kr samt till dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät med kr. Styrelsens yttrande över värdeöverföringen Styrelsens uppfattning är att värdeöverföringen, i form av koncernbidrag och utdelning, inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Koncernbidraget och utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap st. BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

12 Resultaträkning Resultat och ställning Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Beloppen anges i kkr. Koncernen Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 2, Avgår: Energiskatt Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Kostnader för inköp av produkter och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillsgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat från övriga värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

13 Balansräkning Koncernen Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Långfristiga fordringar Borlänge kommun Andra långfristiga värdepappersinnehav Andelar i intressebolag Fordringar dotterbolag Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar Borlänge kommun och koncernbolag Elcertifikat Skattefordringar Fordringar dotterbolag Fordran koncernkonto Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

14 Balansräkning Koncernen Eget kapital och skulder Not Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 100 kr) Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernkonto Skulder dotterbolag Skulder Borlänge kommun och koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 14 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

15 Kassaflödesanalys Koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Resultat från övriga värdepapper Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning(-)/minskning varulager Ökning(-)/minskning kundfordringar Ökning(-)/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning leverantörsskulder Ökning(+)/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning(-)/minskning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Upptagna lån Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

16 Teknisk översikt per produkt Avfall Mottagen mängd avfall, Fågelmyra (ton) Återvinning, material ut från Fågelmyra (ton) Till deponi (ton) Material till konstruktionsarbeten (ton) ÖVERSIKT FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL Totalt insamlat material (kg) Kg per invånare 9,08 7,67 6,68 6,75 5,26 Antal bilbatterier ElHANDEL Såld energi inkl förluster (GWh) Antal kunder Elnät Elöverföring (GWh) Nätförluster (MWh) Antal kunder Antal kraftstationer Antal mottagningsstationer HÖGSPÄNNINGSLEDNINGAR Friledning (km) Luftkabel (km) Jordkabel (km) Antal nätstationer LÅGSPÄNNINGSLEDNINGAR Friledning, hängkabel (km) Jordkabel (km) Fjärrvärme Såld fjärrvärme (GWh) Producerad fjärrvärme (GWh) Graddagar Andel av normalår (%) Nätförluster (%) Ledningsnätets längd (km) Antal kunder BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

17 Stadsmiljö GATA TRAFIK Gator och vägar, kommunala (km) 310, Gång- och cykelvägar (km) 105, Enskilda vägar (km) Antal broar Antal gatubelysningspunkter Antal stora snösvängar Asfaltsbeläggning (%) 1,8 3,1 3,4 3,4 3,8 Antal cirkulationsplatser Antal trafiksignaler PARK Total parkareal (ha) 592,1 592,1 592,1 592,1 592,1 Anlagd park (ha) 285,1 295,1 295,1 295,1 295,1 Naturmark/skogsmark (ha) 305,8 305,8 305,8 305,8 305,8 Antal grannskapsparker Antal träd Total parkmark m 2 /invånare Stadsnät Antal företagskunder Antal privatpersoner Fiber (km) Vatten och Avlopp Levererat vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renat avlopp (tm 3 ) Försålt avlopp (tm 3 ) Antal kunder vatten Antal kunder avlopp Antal vattenmätare Antal vattenverk Antal avloppsreningsverk Vattenledningar (km) Spillvattenledningar (km) Dagvattenledningar (km) Antal vattenreservoarer Antal tryckstegringsstationer Antal avloppspumpstationer BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

18 Noter Gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisningsprinciper AB Borlänge Energis årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatter (RR 9). Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag I bolaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, förändringar i uppskjuten skatt samt skatteeffekt av koncernbidrag. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas från och med 2013 som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Föregående år redovisades koncernbidraget via eget kapital och endast skatteeffekten av koncernbidraget i resultaträkningen. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret som huvudsakligen består av olja har värderats enligt först-in-först-ut principen (FIFU). Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider gäller: Antal år Byggnader och markanläggningar Vattenledningar 50 Maskiner och tekniska anläggningar 5 25 Gatubelysning 20 Mätare och styrutrustning 5 10 Inventarier och verktyg 5 10 Fordon 7 Forsknings- och utvecklingsarbeten Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsföres löpande när de uppkommer. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Räntabilitet på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld). 18 BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

19 Not 2 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren Nettoomsättningen exklusive energiskatt fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: KONCERNEN Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa resultat efter finansiella poster: KONCERNEN Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa Elhandel Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa Elhandel Fjärrvärme Vatten och avlopp Avfall Fågelmyra Stadsnät Stadsmiljö Kollektivtrafik Övrigt Summa Not 3 Ersättning till revisorerna Koncernen och moderbolaget Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag 8 88 Av kommunen utsedda lekmannarevisorer BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT

20 Not 4 Personal Koncernen Medelantalet anställda har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader varav för styrelse och verkställande direktör kr ( ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Under året betalades kkr i lön och andra ersättningar till koncernens verkställande direktör. Verkställande direktören har pensionsrätt enligt kollektivavtal på det kommunala området, PA-KFS. Verkställande direktören har möjlighet att vid uppsägning som verkställande direktör erhålla andra arbetsuppgifter i organisationen med reducerad lön. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav Koncernen och moderbolaget balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter % % Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare % % Not 5 Resultat från övriga värdepapper Not 6 Bokslutsdispositioner Koncernen och moderbolaget Utdelningar/Försäljning Summa Koncernen Lämnade koncernbidrag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Summa Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Lämnade koncernbidrag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB och AB Borlänge Energi Elnät Summa BORLÄNGE ENERGI ÅRSRAPPORT 2013

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer