en sammanfattning? 1 (40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en sammanfattning? 1 (40)"

Transkript

1 FEA, - en sammanfattning? 1 (40)

2 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer Vad påverkar fastighetsmarknaden? Inflationsutvecklingen Ränteutveckling Befolkningsförändringar Näringslivsstruktur Politiska beslut Förändrade vanor/beteende. Påverkan på fastighetsmarknaden analyseras i flera steg Procent av befolkning, ålder år. Bostadsräntor, villa Villaräntor Institut Rörlig 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Bluestep % - - Danske Bolån 4.25% 4.25% 4.45% 4.50% 4.60% 4.65% Swedbank BolånDir % % Resurs Bank 4.25% 4.25% 4.45% 4.50% 4.60% 4.65% ICA Bolån % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% Ikanobanken % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% Kaupthing Bank 4.40% % % Länsförsäkringar % 4.37% 4.52% 4.61% 4.62% Nordea Hypotek 3.70% 4.10% 4.31% 4.50% 4.58% 4.62% SalusAnsvar % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% SBAB % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% SEB Bolån 4.65% 4.13% 4.37% 4.50% 4.61% 4.64% Skandiabanken % 4.37% 4.52% % Swedbank Bolån 3.92% % % SHB Stadshypotek % 4.37% 4.52% % - = Inga lån ges till denna löptid. 2 (40)

3 Marknadsanalys En systematisk studie som syftar till att analysera och prognosticera framtida efterfrågan för en viss fastighetstyp och relatera denna efterfrågan till det relevanta utbudet. Fungera som beslutsunderlag i samband med kreditgivning, igångsättning och genomförande. Visa nuläge och framtida förändringar som kan påverka fastighetsprojekt. Ge underlag för marknadsföring och uthyrning Utgöra underlag för fastighetsvärdering och andra fastighetsekonomiska analyser. Omvärldsanalys Generella samhällsekonomiska förutsättningar (inflation, BNP, ränteutveckling, export och import..) Institutionella förutsättningar knutna till fastighetsföretagandet (beskattning, bostadsfinansiering, hyressättning..) Ortsanalys Samhällsekonomiska ortsanknutna förutsättningar Objektsanalys Komplettering av ortsanalysen utifrån behoven i det aktuella fallet Analys av insamlad information för anknytning till objektet Omvärldsanalys Ortsanalys Näringsliv Sysselsättning Befolkning Kommunikationer Fastighetsbestånd Geografiskt läge Yta Invånarantal Politiskt styre Inflation Ränteläget Konjunkturläget Sysselsättningen Export och import Fastighetsmarknaden Fastighetsbeskattning Utbildningsnivå Åldersfördelning Befolkningsförändringar Pendling till och från kommun Arbetsmarknaden Arbetstillfällen 3 (40)

4 Kommunikationer Inkomst Objektsanalys Steg 1 (beskrivning av området i förhållande till orten Lägets attraktion för den fastighetstyp som objektets hänförs till Områdets karaktär Kollektivtrafik Parkeringsmöjligheter, transportmöjligheter Serviceutbud Trender Positiva och negativa egenskaper Steg 2 (analys av själva objektet) Utbud och efterfrågan av objektstypen i området Konkurrerande objekt idag, under nybyggnation eller planerade Troliga intressenter för fastighetsköp Objektets potentiella hyresgäster Hyresrisker, kontraktstider, branschtillhörighet Fastighetsmarknaden Delmarknader Småhusfastigheter Hyreshusfastigheter Industrifastigheter Jord- och skogsfastigheter (Bostadsrätter) Sveriges fastighetsbestånd Lantbruksenheter ca Småhusenheter ca (fritidshus ca ) Hyreshusenheter ca Industrienheter ca Specialenheter ca (bostadsrätter) ca SUMMA ca enheter Omsättning på fastighetsmarknaden Objektstyp Omsättning av tot bestånd Villor 3,1 % Fritidshus 3,2 % Hyreshusfastigheter 3,9 % Industrifastigheter 3,0 % Lantbruk 3,0 % Bostadsrätter 10,0 % Fastighetsmarknaden Vilka aktörer finns på fastighetsmarknaden? Långivare/investerare 4 (40)

5 Fastighetsbolag Privatpersoner som ägare Privatpersoner som hyresgäster Hyresgäster (butik/kontor/industri) Staten (bidragsgivare, skattetagare) Kommunen ( bl a planprocessen) Konsulter Mäklare Organisationer (hyresgästföreningen, Fastighetsägarföreningen, SABO, SBC mfl) Fastighetsprisindex Villamarknaden Bostadsrättsmarknaden 5 (40)

6 Fastighetsmarknaden Förändringar under de senaste åren Hushållen går mot fler 1 och 2 personhushåll. Högre utbildning kan förmedlas i stort sett i varje residensstad. Kommunala bostadsbolag är inte längre de ledande bostadsproducenterna. Hälften av alla nybyggda bostäder ersatte på 1960-talet omoderna bostäder, i dag rivs moderna bostäder. Dagens pensionärer har tre ggr så stort konsumtionsutrymme som på 1960-talet samt lever sex år längre. Bostaden har blivit ett viktigt skatteobjekt för staten. Den svenska bostadsmarknaden Urbanisering Gröna Vågen Fokus på interiör - matlagningsprogram Utbyggnad av gamla hamnområden Bostadslös ej bostadslös Segregation Nischade boenden seniorbostäder, studentbostäder.. Ökad andel bostadsrättslägenheter Höga produktionskostnader billig arbetskraft stoppas!! Allt fler 1 eller 2 familjshushåll vad krävs? Transaktionskostnader för bostadsbyten har minskat under åren Vi bygger hus som skall bebos under lång tid förändrade krav Kommunala bostadsbolag, vad gör dem? Hyresregleringar,bruksvärdesystemet kommer det att finnas kvar? Fastighetsmarknad och byggmarknad ej i fas Tendenser storhusmarknaden i Sverige Slutet på 1980-talet, början på 1990-talet FASTIGHETSBOOM Bank- och Finanskris ledde till oönskade bestånd hos bankerna Banker startade fastighetsbolag (Mandamus, Kungsleden, Castellum, Diligentia m fl) Strukturering av fastighetsbestånden Mitten på 1990-talet ett påbörjat intresse från utlandet för svenska fastigheter 6 (40)

7 Slutet på 1990-talet ( ) utländska aktörer köpte udda bestånd (del av Vasakronan, Postens fastigheter m fl). Hög avkastning. Fel prissatt!!? Svenska aktörer vill fokusera på ett fåtal orter (oftast låg avkastning) Nischade bolag blir allt mer vanligt (hotellfastigheter, centrumanläggningar) Senaste åren, industriföretag väljer att lägga fastigheterna i egna bolag eller sälja fastigheter eller sale and lease back/renting. Senaste åren, utländska fonder köper fastigheter i Sverige, helst nybyggt och centralt och STORT. FRAMTIDEN?? Fastighetsindex 7 (40)

8 Fastighetstaxering Syfte med fastighetstaxering Materiella regler och organisation Taxering av småhus Taxering av hyreshus (Taxering av industrier) Varför fastighetstaxering? fastighetsvärdering statistik planering, markförsörjning försäkringsverksamhet fastighetsskatt stämpelskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt reavinstbeskattning bokföringslagstiftning kreditgivning Taxeringsvärdet skall normalt motsvara 75 % av marknadsvärdet När taxeras fastigheter -2003? 1996: AFT-96 (S) SFT-96 (L,H,I) OMR-96 (L,S,H) 1997 SFT-97 (L,S,H,I) OMR-97 (L,S,H) 1998 AFT-98 (L) SFT-98 (S,H,I) OMR-98 (L,S,H) 1999 SFT-99 (L,S,H,I) OMR-99 (L,S,H) 2000: AFT-00 (H, I) SFT-00 (L,S) OMR-00 (L,S,H) 2001: SFT-01 (L,S,H,I) OMR-01 (L,S,H) 2002: ((AFT-02 (S))) SFT-02 (L, H, I) OMR-02 (L,S,H) 2003 AFT-03 (S) SFT-03 L,H,I) OMR-03 (L;S;H) AFT=allmän fastighetstaxering L=Lantbruk SFT=särskild fastighetstaxering S=Småhus OMR=omräkning H=Hyreshus OBS! AFT-02 UPPSKJUTEN TILL 2003 I=Industri När taxeras fastigheter, 2003-? 2003: AFT-03 (S) SFT-03 (L,H,I) OMR-03 (L,H) 2004: FFT-04 (H) SFT-04 (L,S,I) OMR-04 (L) 2005: AFT-05 (L) SFT-05 (S,H,I) 2006: FFT-06 (S) SFT-06 (L,H,I) 2007: AFT-07 (H, I) SFT-07 (L,S) 2008: FFT-08 (L) SFT-08 (S,H,I) 2009: AFT-09 (S) SFT-09 (L,H,I) AFT=allmän fastighetstaxering SFT=särskild fastighetstaxering L=Lantbruk S=Småhus 8 (40)

9 OMR=omräkning FFT=Förenklad fastighetstaxering Typkoder Lantbruk 100-serien Småhus 200-serien Hyreshus 300-serien Industri 400-serien Specialenheter 800-serien se vidare separat bilaga I=Industri H=Hyreshus Nivå-år AFT och FFT=hänför sig till det genomsnittliga prisläget två år före allmän eller förenklad fastighetstaxering. SFT=hänför sig till den senaste allmänna fastighetstaxeringen av fastighetstypen. Organisation vid fastighetstaxering Riksskatteverket RSV Lantmäteriet LM Skatteverket SKV Konsult Förberedelsearbetet Marknadsanalys Utvärdering föregående AFT Modellkonstruktion Granskning av ortsprisunderlag Tabellkonstruktion Föreskrifter och rekommendationer Provvärdering Egentliga taxeringsarbetet Fastighetsdeklaration Granskning, beredning Beslut Underrättelse Förberedelse inför fastighetstaxering Insamling och bearbetning av ortsprismaterial Indelning i värdeområden 9 (40)

10 Förslag till riktvärdeangivelser för värdeområden Provvärdering Beslut om riktvärdeangivelser och indelning i värdeområden Bearbetning av ortsprismaterial Anledning till bortgallring av köp Transportköp (TR) Köp av ideell andel (IA) Intressegemenskap mellan köp/säljare (S eller IG) Lös egendom ingår (L) Köp där värdet av egendom som inte utgör småhusenhet överstiger 5 % av den totala köpesumman (ES) Köp i samband med exekutivt förfarande (X) Uppgifter saknas eller kan antas vara felaktiga (E) Köpet avser en så speciell fastighet att analys inte är meningsfylld (J) Köpet kräver utredning som inte kan anses motiverad (U) Gamla köp (G) Indelning i värdeområden 10 (40)

11 Definition av småhus:.byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.. Småhusvärdering marknadsvärde Ortsprismetoden 1 objekt Utförande valfritt efter omständigheterna såsom värderingssituation kundens önskemål, typ av objekt, hjälpmedel, kunskap erfarenhet Småhustaxering marknadsvärde (x 0,75) Ortsprismetoden Ca objekt Utförande enligt lag (FTL) Förordning (FTF), RSV-föreskrifter handböcker Värdefaktorer - MARK Typ av bebyggelse Storlek Närhet till strand, (speciell belägenhet) Vatten och avlopp Fastighetsrättsliga förhållanden MARK-Typ av bebyggelse Frågan om tomten är avsedd för friliggande småhus, kedjehus eller radhus Friliggande småhus - normalt mer än 9 meter mellan husen Radhus - rad om minst 3 småhus vars bostadsdel är sammanbyggda med varandra Kedjehus -övriga MARK-Storlek Tomtens landareal Arealens bestäms: (i kvm) 1. Enligt fastighetsregistret 2. Hävdad tomtplats 3. Normaltomtens storlek Anges för normaltomten Yta (kvm) Värde (kr) Korrigeringsbelopp (kr/kvm) Korrigeras Upp till 2xnormaltomtens yta Ned till 0,5xnormaltomtens yta 11 (40)

12 MARK- Närhet till strand (Speciell belägenhet) Tomtmarkens läge inom värdeområdet t ex vid strand Strand är mark vid hav, insjö eller vattendrag enligt 7kap 13 miljöbalken, där det råder strandskydd, motsvarande tillämpning inom plan. Vid AFT 96 - tre klasser. Strand Strandnära Ej strand/strandnära Vid AFT 03 - fem klasser Strand 0-75 m med egen strand Strandnära 0-75 m utan egen strand Strandnära m Strandnära m Ej strand/strandnära Avståndet mäts från byggnadsplatsen MARK-Vatten och avlopp Sex stycken klasser 1. Kommunalt VA 2. Kommunalt V+enskilt A (eller omvänt) 3. Enskilt VA 4. Enskilt V året runt A saknas 5. Endast sommarvatten 6. VA saknas MARK-Fastighetsrättsliga förhållanden Tre klasser 1. Värderingsenhet som utgör en eller flera självständiga fastigheter 2. Värderingsenhet som kan bilda självständig fastighet 3. Värderingsenhet som inte kan bilda självständig fastighet Värdefaktorer - BYGGNAD Byggnadskategori Storlek Ålder Standard Fastighetsrättsliga förhållanden Värdeordning BYGGNAD-Byggnadskategori Tre klasser 1. Friliggande hus 2. Kedjehus 3. Radhus 12 (40)

13 BYGGNAD-Storlek. Storleken bestäms med hänsyn till småhusets bo- och biyta Mäts enligt SS Vad som skall mätas och vad som är värdeyta regleras i RSFS 2002:11 Boyta räknas till 100 % Biyta räknas till 20 % dock max 20 kvm. Garage, förråd, pannrum och soprum som endast kan nås utifrån ska ej mätas = komplementhus BYGGNAD-Ålder Sannolik återstående livslängd m h t nybyggnadsår, om- och tillbyggnader. Bestäms genom ett värdeår Inga om- eller tillbyggnader medför att värdeåret är lika med nybyggnadsåret dock tidigast 1929 Jämkning av värdeår då ombyggnad omvandlar biyta till boyta samt tillbyggnad av boyta. BYGGNAD-Standard Bestäms m h t småhusets byggnadsmaterial och utrustning Anges genom summa standardpoäng för fem huvudområden 1.Exteriör 2.Energihushållning 3.Kök 4.Sanitet 5.Interiör BYGGNAD-Fastighetsrättsliga förhållanden Tre klasser Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 1 beträffande fastighetsrättsliga förhållande Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 2 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden Småhus på värderingsenhet som indelats i klass 3 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden BYGGNAD-Värdeordning Med värdeordning avses husets ordningsnummer i värdehänseende inom tomten Indelas i två klasser 1. Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för tomtmark till småhus 2. Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till småhusen Riktvärdeangivelser, se bilaga Äldre variant av riktvärdeangivelser FKR /40 FKR 7,0/50 B1,2/1,1/1,0VA1/4000 Riktvärdekarta, se bilaga 13 (40)

14 Normhus 2003 Friliggande småhus Uppfört 1986 Normal storlek och standard (storlek 125 kvm, 31 stdp) Enda huset Tomt som består av en självständig fastighet Värde skall bestämmas för mark och byggnad Fr o m AFT96 bestäms värdet av mark enligt en tomtvärdetabell +Mark +Byggnad =Totalt värde S-nivåfaktorer Tabeller för grund- och marginalvärde Uttrycker basvärdet för normhuset i tals kronor Tabeller för åldersfaktor Utvisar åldersfaktorn vid varierande ålder och standard.för småhus med värdeår 1986 skall åldersfaktorn vara Tabeller för grund och marginalvärde Förändringar gentemot normhuset avseende storlek och standard 14 (40)

15 Fastighetstaxering Värderingsmodell Indelning i Värderingsenheter bestämmande av Värdefaktorer Bestämmande av Riktvärden Summan av riktvärde utgör normalt Taxeringsvärde Justering för säregna förhållanden Justering för säregna förhållanden Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras. Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5 Definition av hyreshus byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, restaurang och liknande. Hyreshus Värdefaktorer: Tomtmark Typ av bebyggelse (lokaler eller bostäder) Storlek (tomtmarkens byggrätt i kvm) Hyreshus Lägenhetstyp (lokaler eller bostäder) Hyra Ålder Hyror Lokaler marknadsmässig hyra Bostäder bruksvärdehyra Riktvärdekarta Riktvärdeangivelser Beräkning av taxeringsvärde för hyreshus Bestäm värdeområde Avläs riktvärdeangivelser, H-nivåfaktor, byggrätt i kr/kvm Bestäm hyresnivå i 2005 års nivå (avser AFT 07) för lokaler och bostäder Bestäm ålder på byggnaden Avläs kapitaliseringsfaktor i HK-tabell Riktvärde byggnad=h.nivå x hyra x kapitaliseringsfaktor Bestäm byggrätten (1,25 x boarea resp 1,20 x lokalarea) Riktvärde mark=byggrätten x kr/kvm BTA Taxeringsvärde=Summan av riktvärden H-nivåfaktor motsvarar brutto-kapitaliseringsfaktor HK-tabellen utvisar åldersinverkan 15 (40)

16 Industri Industrienhet.byggnad som är inrättad för industriell verksamhet.. Riktvärdeangivelser Riktvärdekarta Värderingsmetoder Avkastningsmetoden huvudmetoden Produktionskostnadsmetoden byggnader som endast har en begränsad användbarhet 1. Skräddarsydda byggnader 2. Bensinstationsbyggnader 3. Byggnader med olämplig utformning 4. Byggnadskonstruktioner som inte har utformning av hus Värdefaktorer mark: Storlek (kvm) Värdefaktorer byggnad: Avkastningsmetoden 1. Lokaltyp (prod.lokaler, industrikontor, lager m m) 2. Storlek (kvm) 3. Ålder 4. Standard Standard Produktionslokaler 1. Mycket enkel standard 2. Enkel standard 3. Normal standard 4. Hög standard Industrikontor 1. Enkel standard 2. Normal standard 3. Hög standard Lager m m 1. Mycket enkel standard 2. Enkel 3. Normal 4. Hög 5. Mycket hög 16 (40)

17 Värdefaktorer byggnad: Produktionskostnadsmetoden 1. Återanskaffningskostnaden 2. Ålder 3. Byggnadskategori 4. Ortstyp Nyheter inom fastighetstaxeringen Omräkningen slopas Förenklad fastighetstaxering införs (FFT) Tidsplanen ändras så att AFT infaller udda år Ny SFT grund Begreppet basvärde slopas Taxeringsvärde fastställs vid AFT och FFT Förenklad fastighetstaxering Kommer att ske för småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter. AFT vart sjätte år och FFT vart sjätte år. Normalt lämnas inte deklaration (undantag hyreshusenheter) Allmän fastighetsdeklaration eller taxeringsförslag. Grund för ny taxering (SFT) Ny taxering skall göras om det så stora förändringar i den fysiska miljön att den aktuella fastighetens värde påverkas (giftpåverkan, miljöförstöring etc) Ska medföra en förändring på minst en femtedel, dock minst kronor. Varaktigt. 17 (40)

18 Värdeteori & Ortsprissystem Värdeteori-filosofi hur värden skapas. Värderingsteori-en konkretisering av värdeteorin och utformande av en begreppsapparat. Värderingsmetoder- verktygslådan för att kunna bedöma värden. Värde för vem? Köpare Ägare/förvaltare Samhället Hyresgästen/brukaren Varför äga fastigheter? Avkastning Värdetillväxt Egen användning Värdeteorin är förankrad i den ekonomiska teorin och bildar grunden för hur värde uppkommer. Värdeteorin är generell för alla typer av tillgångar som ger nyttor över tiden. De fyra begreppen: Nytta Behov Begränsad omfattning Överlåtbarhet (marknad) bildar det man kallar marknadsekonomins kärna. Värderingssituationer Överlåtelsesituationer Innehavarsituationer Värdebegrepp Marknadsvärde Avkastningsvärde Marknadsvärde Det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet under normala förhållanden på den allmänna fastighetsmarknaden. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas Avkastningsvärde Nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott Marknadsvärde Uttrycks ofta som en frekvensfunktion för en normalfördelning 18 (40)

19 Värderingsmetoder Ortsprismetoden (direkt metod) Nuvärdesmetoden (indirekt metod) Produktionskostnadsmetoden (indirekt metod) Produktionskostnadsmetoden Bedömning av nyproduktionskostnaden Reduktion med hänsyn till ålder och bruk Marknadsvärdering bygger alltid på analys av fastighetsmarknaden. För detta finns två metodvarianter 1. Statistiska metoder 2. Marknadssimulering Vid marknadssimulering bedöms: Vem är sannolik köpare? Vilka användningsmöjligheter finns för fastigheten? Hur räknar köparen? Vilken konkurrens finns det om objektet? Värderingsmetoder Ortsprismetod Produktionskostnadsmetod Nuvärdemetod Marknadsvärde Avkastningsvärde Värderingsteori Överlåtelsesituation Innehavaresituation Värdeteori Nytta Behov Begränsad omfattning Fastighetspriser Grunden för all analys/värdering av fastigheter. Sverige mycket väl utbyggt vad avser information rörande fastighetspriser. 19 (40)

20 Fastighetsprisinformation Informationskällor i fastighetsdatasystemet Inskrivningsregistret Fastighetsregistret Byggnadsregistret Skatteförvaltningen Inskrivningsregistret Lagfarter registreras hos Tingsrätten i inskrivningsregistret Lagfaren ägare köpedatum köpeskilling tomträtt och tomträttsinnehavare inteckningar inskrivningar övriga anteckningar Fastighetsregistret Registret handläggs av fastighetsbildnings-myndigheterna areal berörda rättigheter planuppgifter gemensamhetsanläggningar berörda förrättningar Byggnadsregistret Handläggs av kommunerna. Adress Koordinater användning m m Taxeringsinformation Från Riksskatteverket taxeringsvärde taxerad ägare typkod 20 (40)

21 Fastighetsprissystem Fastighetsdatasystemets information i bearbetad form med huvudsaklig inriktning på fastighetsöverlåtelsen. Finns ett antal system på marknaden. Möjliggör statistiska bearbetningar Databassystem som innehåller uppgifter om lagfarna köp av samtliga fastighetstyper (småhus, hyreshus, industri, lantbruk, obebyggd tomtmark) kopplat med information om tomt och byggnad. Databasen innehåller lagfartsuppgifter såsom köpeskilling, köpedatum, säljare, köpare. Innehåller även uppgifter från fastighetstaxeringsregistret med ytor, standard, typ av lokaler, ålder, tomtstorlek m m. Uppgifter om fastigheternas adress hämtas från byggnadsregistret. Användningsområde Fastighetsvärderingar Analys av fastighetsmarknaden Statistik Andra informationskällor av fastighetsprisinfo. Förköpslistor (avser främst hyreshus) Fastighetsföretagsköp Mäklare Värderare Tidningar BoVision m fl Ortsprismetoden Bedömningar görs med ledning av betalda priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Värderingsmetoder småhus lantbruksfastigheter hyreshus industri bostadsrätter Ortsprismetoden Avkastningsmetoden Produktionskostnads-metoden 21 (40)

22 Gallring av ortsprismaterial Ta bort köp som inte är representativa. Ta bort köp som inte är jämförbara med värderingsobjektet Granskning av enskilda fastighetsförvärv genom detaljerad fastighetsprisinformation. Specialsystem Varför automatiska värderingssystem? Snabbhet, minska handläggningstiderna vid låneansökan Kostnadseffektivt, minska värderingskostnaderna Kvalitetsmässigt tillräcklig noggranhet Möjliggöra en enkel omvärdering av de fastigheter som ligger som säkerhet för beviljade krediter Höja kvalitén på värderingarna Vilka är kunderna? Banker (kreditgivare) Mäklare Fastighetsanalytiker Spekulanter Enskilda fastighetsägare Vilka system finns på marknaden? Småhus FoptiWin (statistiskt program) Vesper (statistiskt + manuellt program) Villavärdet (statistiskt program) Hyreshus Datscha (manuellt program) TreF (manuellt program) Vilken information behövs? Köpeskillingsstatistik Taxeringsinformation De flesta system bygger på utnyttjandet av officiella data Helt statistiska system Massvärderingssystem genom förtida manuell hantering Taxeringsinformation Uppgifter rörande mark och byggnader Uppgifter lämnade av fastighetsägaren Uppgifterna har en viss tidsmässig eftersläpning 22 (40)

23 Uppgifterna kan ibland vara felaktiga Systemen bygger på officiella registerdata. Om dessa är fel blir resultatet fel. Systemen ser inte dåligt underhåll, en tomt fylld av bilvrak eller objektets microläge. Avviker det till det bättre talar fastighetsägaren om detta men inte när allt är sämre än vad registerdata anger. När kan man inte (bör inte) använda sig av automatiska värderingssystem för småhus? Hus belägna på landet Hus avvikande från det normala inom området Lyx objekt, onormalt stora byggnader Fastigheter belägna vid omedelbar närhet till hav, strand etc.(ger oftast för låga värden) Feltaxerade fastigheter Hästgårdar Hyreshusfastigheter Sämre noggranhet på enskilda objekt Bra instrument vid beståndsvärdering Värdet avhängt lokalhyreskontrakten Inget statistiskt material, bygger på marknadsanpassade parametrar Hyreshusfastigheter Cash-flow analyser över fastigheters värde Bedömda marknadshyror (eller verkliga hyror) Bedömda avkastningskrav Bedömda DoU Bedömda vakanser 23 (40)

24 Prisanalys småhus Värderingsmetoder Värdepåverkande faktorer Direkt fastighetsanknutna faktorer (läge, omgivning, storlek, ålder, standard m m) Marknadsanknutna faktorer (marknadsaktörer, marknadsvillkor, förändringar i beståndet) Omvärldsanknutna faktorer (samhällsekonomiska o politiska faktorer) Prispåverkande faktorer Läget Läget Läget Fastighetsanknutna faktorer Timing? Fastighetsanknutna faktorer - TOMT Tomtens areal Tomtens karaktär Ev delbarhet Tomtens upplåtelseform Vatten- och avloppsförhållanden Hörntomt, skafttomt.. Störningar Fastighetsanknutna faktorer-byggnader Byggnadens ytor Planlösning Byggnadsår Standard och skick Arkitektur Typ av bebyggelse 24 (40)

25 Värdering småhus Syfte med värderingen (marknadsvärde/avkastningsvärde?) Fastställande av värdetidpunkt Insamlande av data om värderingsobjektet Besiktning av värderingsobjektet Beskrivning av värderingsobjektet Beskrivning och motivering av vald värderingsmetod Ortsprismetoden Avgränsning av delmarknaden och framtagande av jämförelsematerial Ev besiktning av jämförelseobjekt Analys av jämförelsematerialet Slutlig värdebedömning Dokumentering Ortsprismetoden Bedömningar görs med ledning av betalda priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Ta bort extrem-värden Tidsaspekten (hur kompensera för denna Ortsprismetoden Avgränsning på delmarknad därefter Avgränsning av köp med hänsyn till t ex: typ av bebyggelse (friliggande, rad- och kedjehus) Boarea (ex kvm) Nybyggnadsår (ex ) Standard (ex poäng) Tomtens storlek (ex kvm) Ortsprismetoden Relatera till olika nyckeltal Köpeskilling/Taxeringsvärde K/T Köpeskilling/Storlek (yta) K/kvm Köpeskilling/Tomtstorlek K/areal Nyckeltal vad avser kommersiella fastigheter Direktavkastningskrav Bruttokapitaliseringsfaktor 25 (40)

26 Besiktning & Värdeutlåtande Besiktning Olika typer av fastighetsbesiktningar 1. Entreprenadbesiktningar 2. Statusbesiktningar (s k jordabalksbesiktningar) 3. Ansvarsutredningar 4. Besiktning inför värdering Besiktning vid värdering syftar till att notera/beskriva avvikelser från vad som kan anses såsom normalt. Besiktning småhus Underlag för besiktning FDS-utdrag Registerkarta Adresskarta Byggnadsritningar Detaljplan Taxeringsuppgifter Servitut, nyttjanderättsavtal Ev Tomträttsavtal Ev mätningsprotokoll (ex radon) JÄMFÖRELSEMATERIAL Byggnader Grundläggning Stomme Fasad Yttertak Utvändiga beslag Ledningar Värmeanläggning Kök, tvättstuga, sanitet Planlösning Detta skall ställas i relation till en normal villa Tomt Typ av mark Lutar marken från huset Vegetation Vatten och avlopp Fastighetsgränser Belastningar på tomten 26 (40)

27 Omgivning Områdets attraktivitet Kommunikationer, tillgång och närhet Närhet till natur, park Närhet till butiker, skolor, affärscentrum Strand, närhet till strand Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter Planerad exploatering i närheten Värdepåverkan av: Fel och brister 1. Renoveringsbehov 2. Konstruktionsfel Störningar (immissioner, emissioner) 1. Befintliga 2. Planerade Olika värdepåverkan beroende på attraktiviteten i området Olika värdepåverkan beroende på konjunkturcykeln Besiktning storhus Underlag för besiktning Uthyrbar area för lokaler, lägenheter Lägenhets/lokalstorlekar Hyresuppgifter Drift- och underhållskostnader Hyresgäststruktur, kontraktslängder, bransch FDS-utdrag Registerkarta Adresskarta Byggnadsritningar Detaljplan Taxeringsuppgifter Servitut, nyttjanderättsavtal Ev Tomträttsavtal Ev mätningsprotokoll (ex radon) Ev besiktningsprotokoll (hiss, ventilation m m) JÄMFÖRELSEMATERIAL Byggnader Standard på lägenheter/lokaler Underhållsbehov Renoveringsbehov Kondition på tak, fasad, fönster m m Flexibilitet hos byggnadsstommen Möjlighet till förändrad verksamhet Exponeringsmöjligheter för butiker 27 (40)

28 Kondition och funktion på befintliga anläggningar Tomma lägenheter/lokaler, varför? Omgivning Områdets attraktivitet för bostäder/kontor/butiker Kommunikationer, tillgång och närhet Parkeringsmöjligheter Transportmöjligheter Serviceutbud Närhet till natur, park, stränder m m Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter i närheten Utbud och efterfrågan av lägenhets/lokaltypen Planerad exploatering i närheten Trender Värdeutlåtande Skriftlig handling innehållande information om utförd värdering Kan variera i omfattning beroende på uppdragsgivarens önskemål Skall innehålla följande Egendom som skall värderas Vilket värde skall bedömas Värdets storlek Värdetidpunkt Ev villkor för värdebedömningen Friskrivningar Vem som värderat och när Värdeutlåtande Egendom som skall värderas En registerfastighet Flera registerfastigheter Del av fastighet Tilltänkt fastighet, blivande fastighet Vilket värde skall bedömas Marknadsvärde Individuellt avkastningsvärde Värdets storlek Anges i en entydig monetär storlek t ex FEMHUNDRATUSEN KRONOR / KRONOR/ Värdetidpunkt Är oftast i nutid Värderingen kan dock avse bakåt i tiden. I detta fallet är det dock viktigt att man sätter sig in i hur marknaden vid den tidpunkten fungerade. Villkor för värdebedömning och friskrivningar 28 (40)

29 Att inte beakta vissa förhållanden t ex inverkan av avtal, servitut, kostnader, hyresförhållanden m m. Friskrivningar rörande att man inte fått ta del av vissa utrymmen, att man inte fått ta del av material m m Vem som värderat och när Är det samma person som besiktigat och värderat? När skedde besiktningen och är den i anslutning till värdetidpunkten? Beställarens önskemål: Vad skall värdeutlåtandet användas till? Skall det ingå marknadsanalys? Skall det ingå en teknisk beskrivning? Skall det ingå en miljöundersökning? En redogörelse för värderingsmetoder? 29 (40)

30 Bostadsratt, Finansiering & Etik Bostadsrättsföreningar och bostadsrätt Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar med ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlemsrätt i föreningen p g a sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Bostadsrätt - upplåtelse Parternas namn Lägenhetsidentifikation Andelstal Insats Årsavgift Ev upplåtelseavgift Ekonomisk plan Stadgar Bostadsrättsföreningens firma- och organisationsnummer Beskrivning av fastigheten Kostnad för föreningens fastighet Kostnad för drift- och underhåll Finansieringsplan Föreningens löpande intäkter och kostnader Föreningens firma Styrelsens säte Ändamålet med föreningen Fördelningsgrunder för avgifter Antal styrelseledamöter tidpunkt för stämma Ärendelista till stämma Räkenskapsår Fördelningsgrunder för vinster Lägenhets- och medlemsförteckning Namn och adress på medlem Lägenhetens beteckning Area, rumsantal Andelstal Insatsen för bostadsrätten 30 (40)

31 Besiktning av bostadsrätter Ekonomisk plan Årsredovisningen Utdrag ur lägenhetsförteckning Tidigare överlåtelsehandlingar Stadgar Dokumentation av värdering Bostadsrättsföreningens namn Lägenhetens beteckning Innehavarens namn och adress Area och rumsantal Andelstal Årsavgift Inre underhållsfond Byggår/ombyggnadsår Planerade ombyggnader Renoveringsbehov avseende lägenheten och byggnaden Andel i föreningens nettoskuld/förmögenhet Värdering bostadsrätt ORTSPRISMETODEN tidigare försäljningar av lägenheten överlåtelser inom föreningen överlåtelser i jämförbara föreningar övriga källor (tidningar, mäklare.) Prispåverkande faktorer Bostadsmarknadsläget Läge inom orten Storlek och disposition Årsavgift Föreningens ekonomi Ålder Egenskapsfaktorer Egenskapsfaktorer - bostadsrätten Badrum/duschrum Kök Separat wc Bostadsrättens skick Övriga faktorer (öppen spis, kakelugn, burspråk, kabel-tv, stuckatur..) 31 (40)

Fastighetstaxering. LTH Hösten 2011

Fastighetstaxering. LTH Hösten 2011 Fastighetstaxering LTH Hösten 2011 Fastighetstaxering Syfte med fastighetstaxering Materiella regler och organisation Taxering av småhus Taxering av hyreshus Taxering av industrier Fastighetstaxering Fastighetstaxering!

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 21 SFI - Svenskt Fastighetsindex Tillförlitligt index för utvecklingen på fastighetsmarknaden. Nyckeltal och portföljanalys för investerare. Marknadsinformation med trender

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015; beslutade den 25 augusti 2014. Fastighetstaxering Utkom från

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar; beslutade den 29 augusti 2011. Fastighetstaxering

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 Riksskatteverkets föreskrifter om värderingen vid allmän fastighetstaxering av småhusenheter 2003; beslutade den 17 juni 2002. * Bilaga 1 Fastighetstaxering

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifterm om förberedelsearbetet inför 2015 års allänna fastighetstaxering av småhusenheter; beslutade den 30 september 2013. * Fastighetstaxering

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

6 Riktvärde för tomtmark

6 Riktvärde för tomtmark Riktvärde för tomtmark Avsnitt 6 125 6 Riktvärde för tomtmark 6.1 Allmänt Huvudregel Värde av normaltomt 12 kap. 1 första stycket FTL Riktvärdet för tomtmark för småhus skall utgöra värdet av en tomt eller,

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2008:188 Utkom från trycket den 29 april 2008 utfärdad den 17 april 2008. Regeringen föreskriver att

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl FASTIGHETSTAXERING Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller -Hyreshus -Industri -m fl VAD ÄR FASTIGHETSTAXERING? Klassificering av byggnader och

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsvärdering

Föreläsning. Fastighetsvärdering Föreläsning Fastighetsvärdering Varför måste vi värdera fastigheter Köp eller försäljning Underlag för kreditgivning Ekonomisk styrning Effektivitetsanalyser Samhällsintressen Redovisning Värdering Värden

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. - Fastighetsskatt/fastighetsavgift

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. - Fastighetsskatt/fastighetsavgift FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2010 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

9 Riktvärde för tomtmark

9 Riktvärde för tomtmark Riktvärde för tomtmark Avsnitt 9 169 9 Riktvärde för tomtmark 9.1 Allmänt Huvudregel: värde av normaltomt 12 kap. 1 första stycket FTL Riktvärdet för tomtmark för småhus skall utgöra värdet av en värderingsenhet

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter och ägarlägenheter; Fastighetstaxering

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

Vad är fastighetstaxering?

Vad är fastighetstaxering? Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2001:1223 Utkom från trycket den 21 december 2001 utfärdad den 13 december 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2011:444 Utkom från trycket den 10 maj 2011 utfärdad den 28 april 2011. Regeringen föreskriver att 1

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2001:546 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 och senare

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2015:206 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 1 april 2015. Regeringen föreskriver att 1

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. November Peter Samuelsson

FASTIGHETSTAXERING. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. November Peter Samuelsson FASTIGHETSTAXERING - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter November 2008 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER OCH BEGREPP 1 GENOMFÖRANDE 3 ALLMÄNNA TAXERINGSREGLER

Läs mer

PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr /

PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr / PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 131 683931-14/1211 2015-02-09 Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) inför den förenklade fastighetstaxeringen år 2016 av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 2017-05-09 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Frågor beträffande blankett Hb Vad händer om jag inte skickar in blanketten? Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få

Läs mer

Huvuddel. Personnummer:

Huvuddel. Personnummer: 1(4) Tentamen 031215 Fastighetsförvaltning VBE 030 Tentamenstid: 5 timmar Tentamen är indelad i följande huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Fastighetsföretagande 4 Fastighetsekonomisk bedömningsmodell

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

2015 års fastighetstaxering av småhus

2015 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2015 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

2012 års fastighetstaxering av småhus

2012 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2012 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

HYRESHUS - VADSTENA - CENTRUM

HYRESHUS - VADSTENA - CENTRUM HYRESHUS - VADSTENA - CENTRUM Fastighet Fastigheten Vadstena Mjölnaren 20 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Motalagatan 17, 592 32 Vadstena. Belägen i Vadstena kommun och Vadstena församling. Skattesats

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Småhus värdefaktorer

Småhus värdefaktorer Max Wentzel Småhus värdefaktorer En kvantitativ studie av värdefaktorernas riktighet Value Factors of Houses A Quantitative Study on the Accuracy of the Value Factors Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

10 Riktvärde för småhus

10 Riktvärde för småhus Riktvärde för småhus Avsnitt 10 183 10 Riktvärde för småhus 10.1 Allmänt Riktvärden 8 kap. 1 FTL Riktvärde för småhus skall utgöra värdet av ett småhus med tillhörande garage, förråd och liknande byggnader.

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR*

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 2017-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grunduppgifter...3 2. Föreningens anskaffningskostnad...3 3. Finansiering...3 4. Föreningens utgifter...4 4.1. Drifts- och

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND Fastighet Fastigheten Östhammar Öregrund 104:2 Adress Västergatan 61, 742 42 Öregrund. Belägen i Östhammar kommun och Öregrund-Gräsö församling. Skattesats

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Björnstorp 1:123 Adress Beskrivning Industrifastighet Tomt Byggnader Kolarvägen 4, 575 92 Hult. Belägen i Eksjö kommun och Hult församling. Skattesats

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Norra Infartsgatan 11 Osby Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB VÄLSKÖTT HYRESFASTIGHET I OSBY För

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:120 Diarienr: 1999/1100. Datum: 1999-10-07

Cirkulärnr: 1999:120 Diarienr: 1999/1100. Datum: 1999-10-07 Cirkulärnr: 1999:120 Diarienr: 1999/1100 Handläggare: Sektion/Enhet: Skatteexpert Ronnie Peterson Civilrättssektionen Datum: 1999-10-07 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunkansliet Ekonomi/Finans Markförsörjning

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

5 Värderingsgrunder och värderingsregler

5 Värderingsgrunder och värderingsregler Värderingsgrunder och värderingsregler Avsnitt 5 55 5 Värderingsgrunder och värderingsregler Värderingsgrunderna och värderingsreglerna i FTL finns i lagens 5 7 kap. Värderingsmetoderna och värderingsmodellerna

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

CASHFLOW-KALKYL. Värnamo Storken 14, Växjövägen 2b, 331 32 Värnamo. Avkastningskrav 6,50 % Pris 8 850 000 Kontantinsats 8 850 000

CASHFLOW-KALKYL. Värnamo Storken 14, Växjövägen 2b, 331 32 Värnamo. Avkastningskrav 6,50 % Pris 8 850 000 Kontantinsats 8 850 000 CASHFLOW-KALKYL Datum 2015-09-10 Objekt Värnamo Storken 14, Växjövägen 2b, 331 32 Värnamo Kalkylförutsättningar och finansiering Avkastningskrav 6,50 % Pris 8 850 000 Kontantinsats 8 850 000 Sammanställning

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING (Kalkylmodell - projekt, bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB) Ansvarig Nyproduktion

SAMMANSTÄLLNING (Kalkylmodell - projekt, bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB) Ansvarig Nyproduktion SAMMANSTÄLLNING (Kalkylmodell - projekt, bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB) Nyproduktion Aktuellt skede Entreprenadform Upplåtelseform Produktionskostnad Area och antal Markkostnad Boarea (BOA)

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2015 av småhusenheter (AFT15).

Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2015 av småhusenheter (AFT15). Bilaga 1 Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:99) inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2015 av småhusenheter (AFT15). Skatteverket Den 17 februari 2014 2 Förslagen i promemorian

Läs mer