en sammanfattning? 1 (40)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en sammanfattning? 1 (40)"

Transkript

1 FEA, - en sammanfattning? 1 (40)

2 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer Vad påverkar fastighetsmarknaden? Inflationsutvecklingen Ränteutveckling Befolkningsförändringar Näringslivsstruktur Politiska beslut Förändrade vanor/beteende. Påverkan på fastighetsmarknaden analyseras i flera steg Procent av befolkning, ålder år. Bostadsräntor, villa Villaräntor Institut Rörlig 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Bluestep % - - Danske Bolån 4.25% 4.25% 4.45% 4.50% 4.60% 4.65% Swedbank BolånDir % % Resurs Bank 4.25% 4.25% 4.45% 4.50% 4.60% 4.65% ICA Bolån % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% Ikanobanken % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% Kaupthing Bank 4.40% % % Länsförsäkringar % 4.37% 4.52% 4.61% 4.62% Nordea Hypotek 3.70% 4.10% 4.31% 4.50% 4.58% 4.62% SalusAnsvar % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% SBAB % 4.37% 4.52% 4.61% 4.64% SEB Bolån 4.65% 4.13% 4.37% 4.50% 4.61% 4.64% Skandiabanken % 4.37% 4.52% % Swedbank Bolån 3.92% % % SHB Stadshypotek % 4.37% 4.52% % - = Inga lån ges till denna löptid. 2 (40)

3 Marknadsanalys En systematisk studie som syftar till att analysera och prognosticera framtida efterfrågan för en viss fastighetstyp och relatera denna efterfrågan till det relevanta utbudet. Fungera som beslutsunderlag i samband med kreditgivning, igångsättning och genomförande. Visa nuläge och framtida förändringar som kan påverka fastighetsprojekt. Ge underlag för marknadsföring och uthyrning Utgöra underlag för fastighetsvärdering och andra fastighetsekonomiska analyser. Omvärldsanalys Generella samhällsekonomiska förutsättningar (inflation, BNP, ränteutveckling, export och import..) Institutionella förutsättningar knutna till fastighetsföretagandet (beskattning, bostadsfinansiering, hyressättning..) Ortsanalys Samhällsekonomiska ortsanknutna förutsättningar Objektsanalys Komplettering av ortsanalysen utifrån behoven i det aktuella fallet Analys av insamlad information för anknytning till objektet Omvärldsanalys Ortsanalys Näringsliv Sysselsättning Befolkning Kommunikationer Fastighetsbestånd Geografiskt läge Yta Invånarantal Politiskt styre Inflation Ränteläget Konjunkturläget Sysselsättningen Export och import Fastighetsmarknaden Fastighetsbeskattning Utbildningsnivå Åldersfördelning Befolkningsförändringar Pendling till och från kommun Arbetsmarknaden Arbetstillfällen 3 (40)

4 Kommunikationer Inkomst Objektsanalys Steg 1 (beskrivning av området i förhållande till orten Lägets attraktion för den fastighetstyp som objektets hänförs till Områdets karaktär Kollektivtrafik Parkeringsmöjligheter, transportmöjligheter Serviceutbud Trender Positiva och negativa egenskaper Steg 2 (analys av själva objektet) Utbud och efterfrågan av objektstypen i området Konkurrerande objekt idag, under nybyggnation eller planerade Troliga intressenter för fastighetsköp Objektets potentiella hyresgäster Hyresrisker, kontraktstider, branschtillhörighet Fastighetsmarknaden Delmarknader Småhusfastigheter Hyreshusfastigheter Industrifastigheter Jord- och skogsfastigheter (Bostadsrätter) Sveriges fastighetsbestånd Lantbruksenheter ca Småhusenheter ca (fritidshus ca ) Hyreshusenheter ca Industrienheter ca Specialenheter ca (bostadsrätter) ca SUMMA ca enheter Omsättning på fastighetsmarknaden Objektstyp Omsättning av tot bestånd Villor 3,1 % Fritidshus 3,2 % Hyreshusfastigheter 3,9 % Industrifastigheter 3,0 % Lantbruk 3,0 % Bostadsrätter 10,0 % Fastighetsmarknaden Vilka aktörer finns på fastighetsmarknaden? Långivare/investerare 4 (40)

5 Fastighetsbolag Privatpersoner som ägare Privatpersoner som hyresgäster Hyresgäster (butik/kontor/industri) Staten (bidragsgivare, skattetagare) Kommunen ( bl a planprocessen) Konsulter Mäklare Organisationer (hyresgästföreningen, Fastighetsägarföreningen, SABO, SBC mfl) Fastighetsprisindex Villamarknaden Bostadsrättsmarknaden 5 (40)

6 Fastighetsmarknaden Förändringar under de senaste åren Hushållen går mot fler 1 och 2 personhushåll. Högre utbildning kan förmedlas i stort sett i varje residensstad. Kommunala bostadsbolag är inte längre de ledande bostadsproducenterna. Hälften av alla nybyggda bostäder ersatte på 1960-talet omoderna bostäder, i dag rivs moderna bostäder. Dagens pensionärer har tre ggr så stort konsumtionsutrymme som på 1960-talet samt lever sex år längre. Bostaden har blivit ett viktigt skatteobjekt för staten. Den svenska bostadsmarknaden Urbanisering Gröna Vågen Fokus på interiör - matlagningsprogram Utbyggnad av gamla hamnområden Bostadslös ej bostadslös Segregation Nischade boenden seniorbostäder, studentbostäder.. Ökad andel bostadsrättslägenheter Höga produktionskostnader billig arbetskraft stoppas!! Allt fler 1 eller 2 familjshushåll vad krävs? Transaktionskostnader för bostadsbyten har minskat under åren Vi bygger hus som skall bebos under lång tid förändrade krav Kommunala bostadsbolag, vad gör dem? Hyresregleringar,bruksvärdesystemet kommer det att finnas kvar? Fastighetsmarknad och byggmarknad ej i fas Tendenser storhusmarknaden i Sverige Slutet på 1980-talet, början på 1990-talet FASTIGHETSBOOM Bank- och Finanskris ledde till oönskade bestånd hos bankerna Banker startade fastighetsbolag (Mandamus, Kungsleden, Castellum, Diligentia m fl) Strukturering av fastighetsbestånden Mitten på 1990-talet ett påbörjat intresse från utlandet för svenska fastigheter 6 (40)

7 Slutet på 1990-talet ( ) utländska aktörer köpte udda bestånd (del av Vasakronan, Postens fastigheter m fl). Hög avkastning. Fel prissatt!!? Svenska aktörer vill fokusera på ett fåtal orter (oftast låg avkastning) Nischade bolag blir allt mer vanligt (hotellfastigheter, centrumanläggningar) Senaste åren, industriföretag väljer att lägga fastigheterna i egna bolag eller sälja fastigheter eller sale and lease back/renting. Senaste åren, utländska fonder köper fastigheter i Sverige, helst nybyggt och centralt och STORT. FRAMTIDEN?? Fastighetsindex 7 (40)

8 Fastighetstaxering Syfte med fastighetstaxering Materiella regler och organisation Taxering av småhus Taxering av hyreshus (Taxering av industrier) Varför fastighetstaxering? fastighetsvärdering statistik planering, markförsörjning försäkringsverksamhet fastighetsskatt stämpelskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt reavinstbeskattning bokföringslagstiftning kreditgivning Taxeringsvärdet skall normalt motsvara 75 % av marknadsvärdet När taxeras fastigheter -2003? 1996: AFT-96 (S) SFT-96 (L,H,I) OMR-96 (L,S,H) 1997 SFT-97 (L,S,H,I) OMR-97 (L,S,H) 1998 AFT-98 (L) SFT-98 (S,H,I) OMR-98 (L,S,H) 1999 SFT-99 (L,S,H,I) OMR-99 (L,S,H) 2000: AFT-00 (H, I) SFT-00 (L,S) OMR-00 (L,S,H) 2001: SFT-01 (L,S,H,I) OMR-01 (L,S,H) 2002: ((AFT-02 (S))) SFT-02 (L, H, I) OMR-02 (L,S,H) 2003 AFT-03 (S) SFT-03 L,H,I) OMR-03 (L;S;H) AFT=allmän fastighetstaxering L=Lantbruk SFT=särskild fastighetstaxering S=Småhus OMR=omräkning H=Hyreshus OBS! AFT-02 UPPSKJUTEN TILL 2003 I=Industri När taxeras fastigheter, 2003-? 2003: AFT-03 (S) SFT-03 (L,H,I) OMR-03 (L,H) 2004: FFT-04 (H) SFT-04 (L,S,I) OMR-04 (L) 2005: AFT-05 (L) SFT-05 (S,H,I) 2006: FFT-06 (S) SFT-06 (L,H,I) 2007: AFT-07 (H, I) SFT-07 (L,S) 2008: FFT-08 (L) SFT-08 (S,H,I) 2009: AFT-09 (S) SFT-09 (L,H,I) AFT=allmän fastighetstaxering SFT=särskild fastighetstaxering L=Lantbruk S=Småhus 8 (40)

9 OMR=omräkning FFT=Förenklad fastighetstaxering Typkoder Lantbruk 100-serien Småhus 200-serien Hyreshus 300-serien Industri 400-serien Specialenheter 800-serien se vidare separat bilaga I=Industri H=Hyreshus Nivå-år AFT och FFT=hänför sig till det genomsnittliga prisläget två år före allmän eller förenklad fastighetstaxering. SFT=hänför sig till den senaste allmänna fastighetstaxeringen av fastighetstypen. Organisation vid fastighetstaxering Riksskatteverket RSV Lantmäteriet LM Skatteverket SKV Konsult Förberedelsearbetet Marknadsanalys Utvärdering föregående AFT Modellkonstruktion Granskning av ortsprisunderlag Tabellkonstruktion Föreskrifter och rekommendationer Provvärdering Egentliga taxeringsarbetet Fastighetsdeklaration Granskning, beredning Beslut Underrättelse Förberedelse inför fastighetstaxering Insamling och bearbetning av ortsprismaterial Indelning i värdeområden 9 (40)

10 Förslag till riktvärdeangivelser för värdeområden Provvärdering Beslut om riktvärdeangivelser och indelning i värdeområden Bearbetning av ortsprismaterial Anledning till bortgallring av köp Transportköp (TR) Köp av ideell andel (IA) Intressegemenskap mellan köp/säljare (S eller IG) Lös egendom ingår (L) Köp där värdet av egendom som inte utgör småhusenhet överstiger 5 % av den totala köpesumman (ES) Köp i samband med exekutivt förfarande (X) Uppgifter saknas eller kan antas vara felaktiga (E) Köpet avser en så speciell fastighet att analys inte är meningsfylld (J) Köpet kräver utredning som inte kan anses motiverad (U) Gamla köp (G) Indelning i värdeområden 10 (40)

11 Definition av småhus:.byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.. Småhusvärdering marknadsvärde Ortsprismetoden 1 objekt Utförande valfritt efter omständigheterna såsom värderingssituation kundens önskemål, typ av objekt, hjälpmedel, kunskap erfarenhet Småhustaxering marknadsvärde (x 0,75) Ortsprismetoden Ca objekt Utförande enligt lag (FTL) Förordning (FTF), RSV-föreskrifter handböcker Värdefaktorer - MARK Typ av bebyggelse Storlek Närhet till strand, (speciell belägenhet) Vatten och avlopp Fastighetsrättsliga förhållanden MARK-Typ av bebyggelse Frågan om tomten är avsedd för friliggande småhus, kedjehus eller radhus Friliggande småhus - normalt mer än 9 meter mellan husen Radhus - rad om minst 3 småhus vars bostadsdel är sammanbyggda med varandra Kedjehus -övriga MARK-Storlek Tomtens landareal Arealens bestäms: (i kvm) 1. Enligt fastighetsregistret 2. Hävdad tomtplats 3. Normaltomtens storlek Anges för normaltomten Yta (kvm) Värde (kr) Korrigeringsbelopp (kr/kvm) Korrigeras Upp till 2xnormaltomtens yta Ned till 0,5xnormaltomtens yta 11 (40)

12 MARK- Närhet till strand (Speciell belägenhet) Tomtmarkens läge inom värdeområdet t ex vid strand Strand är mark vid hav, insjö eller vattendrag enligt 7kap 13 miljöbalken, där det råder strandskydd, motsvarande tillämpning inom plan. Vid AFT 96 - tre klasser. Strand Strandnära Ej strand/strandnära Vid AFT 03 - fem klasser Strand 0-75 m med egen strand Strandnära 0-75 m utan egen strand Strandnära m Strandnära m Ej strand/strandnära Avståndet mäts från byggnadsplatsen MARK-Vatten och avlopp Sex stycken klasser 1. Kommunalt VA 2. Kommunalt V+enskilt A (eller omvänt) 3. Enskilt VA 4. Enskilt V året runt A saknas 5. Endast sommarvatten 6. VA saknas MARK-Fastighetsrättsliga förhållanden Tre klasser 1. Värderingsenhet som utgör en eller flera självständiga fastigheter 2. Värderingsenhet som kan bilda självständig fastighet 3. Värderingsenhet som inte kan bilda självständig fastighet Värdefaktorer - BYGGNAD Byggnadskategori Storlek Ålder Standard Fastighetsrättsliga förhållanden Värdeordning BYGGNAD-Byggnadskategori Tre klasser 1. Friliggande hus 2. Kedjehus 3. Radhus 12 (40)

13 BYGGNAD-Storlek. Storleken bestäms med hänsyn till småhusets bo- och biyta Mäts enligt SS Vad som skall mätas och vad som är värdeyta regleras i RSFS 2002:11 Boyta räknas till 100 % Biyta räknas till 20 % dock max 20 kvm. Garage, förråd, pannrum och soprum som endast kan nås utifrån ska ej mätas = komplementhus BYGGNAD-Ålder Sannolik återstående livslängd m h t nybyggnadsår, om- och tillbyggnader. Bestäms genom ett värdeår Inga om- eller tillbyggnader medför att värdeåret är lika med nybyggnadsåret dock tidigast 1929 Jämkning av värdeår då ombyggnad omvandlar biyta till boyta samt tillbyggnad av boyta. BYGGNAD-Standard Bestäms m h t småhusets byggnadsmaterial och utrustning Anges genom summa standardpoäng för fem huvudområden 1.Exteriör 2.Energihushållning 3.Kök 4.Sanitet 5.Interiör BYGGNAD-Fastighetsrättsliga förhållanden Tre klasser Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 1 beträffande fastighetsrättsliga förhållande Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 2 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden Småhus på värderingsenhet som indelats i klass 3 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden BYGGNAD-Värdeordning Med värdeordning avses husets ordningsnummer i värdehänseende inom tomten Indelas i två klasser 1. Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för tomtmark till småhus 2. Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till småhusen Riktvärdeangivelser, se bilaga Äldre variant av riktvärdeangivelser FKR /40 FKR 7,0/50 B1,2/1,1/1,0VA1/4000 Riktvärdekarta, se bilaga 13 (40)

14 Normhus 2003 Friliggande småhus Uppfört 1986 Normal storlek och standard (storlek 125 kvm, 31 stdp) Enda huset Tomt som består av en självständig fastighet Värde skall bestämmas för mark och byggnad Fr o m AFT96 bestäms värdet av mark enligt en tomtvärdetabell +Mark +Byggnad =Totalt värde S-nivåfaktorer Tabeller för grund- och marginalvärde Uttrycker basvärdet för normhuset i tals kronor Tabeller för åldersfaktor Utvisar åldersfaktorn vid varierande ålder och standard.för småhus med värdeår 1986 skall åldersfaktorn vara Tabeller för grund och marginalvärde Förändringar gentemot normhuset avseende storlek och standard 14 (40)

15 Fastighetstaxering Värderingsmodell Indelning i Värderingsenheter bestämmande av Värdefaktorer Bestämmande av Riktvärden Summan av riktvärde utgör normalt Taxeringsvärde Justering för säregna förhållanden Justering för säregna förhållanden Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras. Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5 Definition av hyreshus byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, restaurang och liknande. Hyreshus Värdefaktorer: Tomtmark Typ av bebyggelse (lokaler eller bostäder) Storlek (tomtmarkens byggrätt i kvm) Hyreshus Lägenhetstyp (lokaler eller bostäder) Hyra Ålder Hyror Lokaler marknadsmässig hyra Bostäder bruksvärdehyra Riktvärdekarta Riktvärdeangivelser Beräkning av taxeringsvärde för hyreshus Bestäm värdeområde Avläs riktvärdeangivelser, H-nivåfaktor, byggrätt i kr/kvm Bestäm hyresnivå i 2005 års nivå (avser AFT 07) för lokaler och bostäder Bestäm ålder på byggnaden Avläs kapitaliseringsfaktor i HK-tabell Riktvärde byggnad=h.nivå x hyra x kapitaliseringsfaktor Bestäm byggrätten (1,25 x boarea resp 1,20 x lokalarea) Riktvärde mark=byggrätten x kr/kvm BTA Taxeringsvärde=Summan av riktvärden H-nivåfaktor motsvarar brutto-kapitaliseringsfaktor HK-tabellen utvisar åldersinverkan 15 (40)

16 Industri Industrienhet.byggnad som är inrättad för industriell verksamhet.. Riktvärdeangivelser Riktvärdekarta Värderingsmetoder Avkastningsmetoden huvudmetoden Produktionskostnadsmetoden byggnader som endast har en begränsad användbarhet 1. Skräddarsydda byggnader 2. Bensinstationsbyggnader 3. Byggnader med olämplig utformning 4. Byggnadskonstruktioner som inte har utformning av hus Värdefaktorer mark: Storlek (kvm) Värdefaktorer byggnad: Avkastningsmetoden 1. Lokaltyp (prod.lokaler, industrikontor, lager m m) 2. Storlek (kvm) 3. Ålder 4. Standard Standard Produktionslokaler 1. Mycket enkel standard 2. Enkel standard 3. Normal standard 4. Hög standard Industrikontor 1. Enkel standard 2. Normal standard 3. Hög standard Lager m m 1. Mycket enkel standard 2. Enkel 3. Normal 4. Hög 5. Mycket hög 16 (40)

17 Värdefaktorer byggnad: Produktionskostnadsmetoden 1. Återanskaffningskostnaden 2. Ålder 3. Byggnadskategori 4. Ortstyp Nyheter inom fastighetstaxeringen Omräkningen slopas Förenklad fastighetstaxering införs (FFT) Tidsplanen ändras så att AFT infaller udda år Ny SFT grund Begreppet basvärde slopas Taxeringsvärde fastställs vid AFT och FFT Förenklad fastighetstaxering Kommer att ske för småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter. AFT vart sjätte år och FFT vart sjätte år. Normalt lämnas inte deklaration (undantag hyreshusenheter) Allmän fastighetsdeklaration eller taxeringsförslag. Grund för ny taxering (SFT) Ny taxering skall göras om det så stora förändringar i den fysiska miljön att den aktuella fastighetens värde påverkas (giftpåverkan, miljöförstöring etc) Ska medföra en förändring på minst en femtedel, dock minst kronor. Varaktigt. 17 (40)

18 Värdeteori & Ortsprissystem Värdeteori-filosofi hur värden skapas. Värderingsteori-en konkretisering av värdeteorin och utformande av en begreppsapparat. Värderingsmetoder- verktygslådan för att kunna bedöma värden. Värde för vem? Köpare Ägare/förvaltare Samhället Hyresgästen/brukaren Varför äga fastigheter? Avkastning Värdetillväxt Egen användning Värdeteorin är förankrad i den ekonomiska teorin och bildar grunden för hur värde uppkommer. Värdeteorin är generell för alla typer av tillgångar som ger nyttor över tiden. De fyra begreppen: Nytta Behov Begränsad omfattning Överlåtbarhet (marknad) bildar det man kallar marknadsekonomins kärna. Värderingssituationer Överlåtelsesituationer Innehavarsituationer Värdebegrepp Marknadsvärde Avkastningsvärde Marknadsvärde Det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet under normala förhållanden på den allmänna fastighetsmarknaden. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas Avkastningsvärde Nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott Marknadsvärde Uttrycks ofta som en frekvensfunktion för en normalfördelning 18 (40)

19 Värderingsmetoder Ortsprismetoden (direkt metod) Nuvärdesmetoden (indirekt metod) Produktionskostnadsmetoden (indirekt metod) Produktionskostnadsmetoden Bedömning av nyproduktionskostnaden Reduktion med hänsyn till ålder och bruk Marknadsvärdering bygger alltid på analys av fastighetsmarknaden. För detta finns två metodvarianter 1. Statistiska metoder 2. Marknadssimulering Vid marknadssimulering bedöms: Vem är sannolik köpare? Vilka användningsmöjligheter finns för fastigheten? Hur räknar köparen? Vilken konkurrens finns det om objektet? Värderingsmetoder Ortsprismetod Produktionskostnadsmetod Nuvärdemetod Marknadsvärde Avkastningsvärde Värderingsteori Överlåtelsesituation Innehavaresituation Värdeteori Nytta Behov Begränsad omfattning Fastighetspriser Grunden för all analys/värdering av fastigheter. Sverige mycket väl utbyggt vad avser information rörande fastighetspriser. 19 (40)

20 Fastighetsprisinformation Informationskällor i fastighetsdatasystemet Inskrivningsregistret Fastighetsregistret Byggnadsregistret Skatteförvaltningen Inskrivningsregistret Lagfarter registreras hos Tingsrätten i inskrivningsregistret Lagfaren ägare köpedatum köpeskilling tomträtt och tomträttsinnehavare inteckningar inskrivningar övriga anteckningar Fastighetsregistret Registret handläggs av fastighetsbildnings-myndigheterna areal berörda rättigheter planuppgifter gemensamhetsanläggningar berörda förrättningar Byggnadsregistret Handläggs av kommunerna. Adress Koordinater användning m m Taxeringsinformation Från Riksskatteverket taxeringsvärde taxerad ägare typkod 20 (40)

21 Fastighetsprissystem Fastighetsdatasystemets information i bearbetad form med huvudsaklig inriktning på fastighetsöverlåtelsen. Finns ett antal system på marknaden. Möjliggör statistiska bearbetningar Databassystem som innehåller uppgifter om lagfarna köp av samtliga fastighetstyper (småhus, hyreshus, industri, lantbruk, obebyggd tomtmark) kopplat med information om tomt och byggnad. Databasen innehåller lagfartsuppgifter såsom köpeskilling, köpedatum, säljare, köpare. Innehåller även uppgifter från fastighetstaxeringsregistret med ytor, standard, typ av lokaler, ålder, tomtstorlek m m. Uppgifter om fastigheternas adress hämtas från byggnadsregistret. Användningsområde Fastighetsvärderingar Analys av fastighetsmarknaden Statistik Andra informationskällor av fastighetsprisinfo. Förköpslistor (avser främst hyreshus) Fastighetsföretagsköp Mäklare Värderare Tidningar BoVision m fl Ortsprismetoden Bedömningar görs med ledning av betalda priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Värderingsmetoder småhus lantbruksfastigheter hyreshus industri bostadsrätter Ortsprismetoden Avkastningsmetoden Produktionskostnads-metoden 21 (40)

22 Gallring av ortsprismaterial Ta bort köp som inte är representativa. Ta bort köp som inte är jämförbara med värderingsobjektet Granskning av enskilda fastighetsförvärv genom detaljerad fastighetsprisinformation. Specialsystem Varför automatiska värderingssystem? Snabbhet, minska handläggningstiderna vid låneansökan Kostnadseffektivt, minska värderingskostnaderna Kvalitetsmässigt tillräcklig noggranhet Möjliggöra en enkel omvärdering av de fastigheter som ligger som säkerhet för beviljade krediter Höja kvalitén på värderingarna Vilka är kunderna? Banker (kreditgivare) Mäklare Fastighetsanalytiker Spekulanter Enskilda fastighetsägare Vilka system finns på marknaden? Småhus FoptiWin (statistiskt program) Vesper (statistiskt + manuellt program) Villavärdet (statistiskt program) Hyreshus Datscha (manuellt program) TreF (manuellt program) Vilken information behövs? Köpeskillingsstatistik Taxeringsinformation De flesta system bygger på utnyttjandet av officiella data Helt statistiska system Massvärderingssystem genom förtida manuell hantering Taxeringsinformation Uppgifter rörande mark och byggnader Uppgifter lämnade av fastighetsägaren Uppgifterna har en viss tidsmässig eftersläpning 22 (40)

23 Uppgifterna kan ibland vara felaktiga Systemen bygger på officiella registerdata. Om dessa är fel blir resultatet fel. Systemen ser inte dåligt underhåll, en tomt fylld av bilvrak eller objektets microläge. Avviker det till det bättre talar fastighetsägaren om detta men inte när allt är sämre än vad registerdata anger. När kan man inte (bör inte) använda sig av automatiska värderingssystem för småhus? Hus belägna på landet Hus avvikande från det normala inom området Lyx objekt, onormalt stora byggnader Fastigheter belägna vid omedelbar närhet till hav, strand etc.(ger oftast för låga värden) Feltaxerade fastigheter Hästgårdar Hyreshusfastigheter Sämre noggranhet på enskilda objekt Bra instrument vid beståndsvärdering Värdet avhängt lokalhyreskontrakten Inget statistiskt material, bygger på marknadsanpassade parametrar Hyreshusfastigheter Cash-flow analyser över fastigheters värde Bedömda marknadshyror (eller verkliga hyror) Bedömda avkastningskrav Bedömda DoU Bedömda vakanser 23 (40)

24 Prisanalys småhus Värderingsmetoder Värdepåverkande faktorer Direkt fastighetsanknutna faktorer (läge, omgivning, storlek, ålder, standard m m) Marknadsanknutna faktorer (marknadsaktörer, marknadsvillkor, förändringar i beståndet) Omvärldsanknutna faktorer (samhällsekonomiska o politiska faktorer) Prispåverkande faktorer Läget Läget Läget Fastighetsanknutna faktorer Timing? Fastighetsanknutna faktorer - TOMT Tomtens areal Tomtens karaktär Ev delbarhet Tomtens upplåtelseform Vatten- och avloppsförhållanden Hörntomt, skafttomt.. Störningar Fastighetsanknutna faktorer-byggnader Byggnadens ytor Planlösning Byggnadsår Standard och skick Arkitektur Typ av bebyggelse 24 (40)

25 Värdering småhus Syfte med värderingen (marknadsvärde/avkastningsvärde?) Fastställande av värdetidpunkt Insamlande av data om värderingsobjektet Besiktning av värderingsobjektet Beskrivning av värderingsobjektet Beskrivning och motivering av vald värderingsmetod Ortsprismetoden Avgränsning av delmarknaden och framtagande av jämförelsematerial Ev besiktning av jämförelseobjekt Analys av jämförelsematerialet Slutlig värdebedömning Dokumentering Ortsprismetoden Bedömningar görs med ledning av betalda priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Ta bort extrem-värden Tidsaspekten (hur kompensera för denna Ortsprismetoden Avgränsning på delmarknad därefter Avgränsning av köp med hänsyn till t ex: typ av bebyggelse (friliggande, rad- och kedjehus) Boarea (ex kvm) Nybyggnadsår (ex ) Standard (ex poäng) Tomtens storlek (ex kvm) Ortsprismetoden Relatera till olika nyckeltal Köpeskilling/Taxeringsvärde K/T Köpeskilling/Storlek (yta) K/kvm Köpeskilling/Tomtstorlek K/areal Nyckeltal vad avser kommersiella fastigheter Direktavkastningskrav Bruttokapitaliseringsfaktor 25 (40)

26 Besiktning & Värdeutlåtande Besiktning Olika typer av fastighetsbesiktningar 1. Entreprenadbesiktningar 2. Statusbesiktningar (s k jordabalksbesiktningar) 3. Ansvarsutredningar 4. Besiktning inför värdering Besiktning vid värdering syftar till att notera/beskriva avvikelser från vad som kan anses såsom normalt. Besiktning småhus Underlag för besiktning FDS-utdrag Registerkarta Adresskarta Byggnadsritningar Detaljplan Taxeringsuppgifter Servitut, nyttjanderättsavtal Ev Tomträttsavtal Ev mätningsprotokoll (ex radon) JÄMFÖRELSEMATERIAL Byggnader Grundläggning Stomme Fasad Yttertak Utvändiga beslag Ledningar Värmeanläggning Kök, tvättstuga, sanitet Planlösning Detta skall ställas i relation till en normal villa Tomt Typ av mark Lutar marken från huset Vegetation Vatten och avlopp Fastighetsgränser Belastningar på tomten 26 (40)

27 Omgivning Områdets attraktivitet Kommunikationer, tillgång och närhet Närhet till natur, park Närhet till butiker, skolor, affärscentrum Strand, närhet till strand Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter Planerad exploatering i närheten Värdepåverkan av: Fel och brister 1. Renoveringsbehov 2. Konstruktionsfel Störningar (immissioner, emissioner) 1. Befintliga 2. Planerade Olika värdepåverkan beroende på attraktiviteten i området Olika värdepåverkan beroende på konjunkturcykeln Besiktning storhus Underlag för besiktning Uthyrbar area för lokaler, lägenheter Lägenhets/lokalstorlekar Hyresuppgifter Drift- och underhållskostnader Hyresgäststruktur, kontraktslängder, bransch FDS-utdrag Registerkarta Adresskarta Byggnadsritningar Detaljplan Taxeringsuppgifter Servitut, nyttjanderättsavtal Ev Tomträttsavtal Ev mätningsprotokoll (ex radon) Ev besiktningsprotokoll (hiss, ventilation m m) JÄMFÖRELSEMATERIAL Byggnader Standard på lägenheter/lokaler Underhållsbehov Renoveringsbehov Kondition på tak, fasad, fönster m m Flexibilitet hos byggnadsstommen Möjlighet till förändrad verksamhet Exponeringsmöjligheter för butiker 27 (40)

28 Kondition och funktion på befintliga anläggningar Tomma lägenheter/lokaler, varför? Omgivning Områdets attraktivitet för bostäder/kontor/butiker Kommunikationer, tillgång och närhet Parkeringsmöjligheter Transportmöjligheter Serviceutbud Närhet till natur, park, stränder m m Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter i närheten Utbud och efterfrågan av lägenhets/lokaltypen Planerad exploatering i närheten Trender Värdeutlåtande Skriftlig handling innehållande information om utförd värdering Kan variera i omfattning beroende på uppdragsgivarens önskemål Skall innehålla följande Egendom som skall värderas Vilket värde skall bedömas Värdets storlek Värdetidpunkt Ev villkor för värdebedömningen Friskrivningar Vem som värderat och när Värdeutlåtande Egendom som skall värderas En registerfastighet Flera registerfastigheter Del av fastighet Tilltänkt fastighet, blivande fastighet Vilket värde skall bedömas Marknadsvärde Individuellt avkastningsvärde Värdets storlek Anges i en entydig monetär storlek t ex FEMHUNDRATUSEN KRONOR / KRONOR/ Värdetidpunkt Är oftast i nutid Värderingen kan dock avse bakåt i tiden. I detta fallet är det dock viktigt att man sätter sig in i hur marknaden vid den tidpunkten fungerade. Villkor för värdebedömning och friskrivningar 28 (40)

29 Att inte beakta vissa förhållanden t ex inverkan av avtal, servitut, kostnader, hyresförhållanden m m. Friskrivningar rörande att man inte fått ta del av vissa utrymmen, att man inte fått ta del av material m m Vem som värderat och när Är det samma person som besiktigat och värderat? När skedde besiktningen och är den i anslutning till värdetidpunkten? Beställarens önskemål: Vad skall värdeutlåtandet användas till? Skall det ingå marknadsanalys? Skall det ingå en teknisk beskrivning? Skall det ingå en miljöundersökning? En redogörelse för värderingsmetoder? 29 (40)

30 Bostadsratt, Finansiering & Etik Bostadsrättsföreningar och bostadsrätt Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar med ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlemsrätt i föreningen p g a sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Bostadsrätt - upplåtelse Parternas namn Lägenhetsidentifikation Andelstal Insats Årsavgift Ev upplåtelseavgift Ekonomisk plan Stadgar Bostadsrättsföreningens firma- och organisationsnummer Beskrivning av fastigheten Kostnad för föreningens fastighet Kostnad för drift- och underhåll Finansieringsplan Föreningens löpande intäkter och kostnader Föreningens firma Styrelsens säte Ändamålet med föreningen Fördelningsgrunder för avgifter Antal styrelseledamöter tidpunkt för stämma Ärendelista till stämma Räkenskapsår Fördelningsgrunder för vinster Lägenhets- och medlemsförteckning Namn och adress på medlem Lägenhetens beteckning Area, rumsantal Andelstal Insatsen för bostadsrätten 30 (40)

31 Besiktning av bostadsrätter Ekonomisk plan Årsredovisningen Utdrag ur lägenhetsförteckning Tidigare överlåtelsehandlingar Stadgar Dokumentation av värdering Bostadsrättsföreningens namn Lägenhetens beteckning Innehavarens namn och adress Area och rumsantal Andelstal Årsavgift Inre underhållsfond Byggår/ombyggnadsår Planerade ombyggnader Renoveringsbehov avseende lägenheten och byggnaden Andel i föreningens nettoskuld/förmögenhet Värdering bostadsrätt ORTSPRISMETODEN tidigare försäljningar av lägenheten överlåtelser inom föreningen överlåtelser i jämförbara föreningar övriga källor (tidningar, mäklare.) Prispåverkande faktorer Bostadsmarknadsläget Läge inom orten Storlek och disposition Årsavgift Föreningens ekonomi Ålder Egenskapsfaktorer Egenskapsfaktorer - bostadsrätten Badrum/duschrum Kök Separat wc Bostadsrättens skick Övriga faktorer (öppen spis, kakelugn, burspråk, kabel-tv, stuckatur..) 31 (40)

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015; beslutade den 25 augusti 2014. Fastighetstaxering Utkom från

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 och senare

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

2015 års fastighetstaxering av småhus

2015 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2015 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

2012 års fastighetstaxering av småhus

2012 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2012 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

Småhus värdefaktorer

Småhus värdefaktorer Max Wentzel Småhus värdefaktorer En kvantitativ studie av värdefaktorernas riktighet Value Factors of Houses A Quantitative Study on the Accuracy of the Value Factors Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS Fastighet Fastigheten Västerås Västerås 1:17 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Papegojvägen 5a, 722 20 Västerås. Belägen i Västerås kommun och Västerås Domkyrkoförs.

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND Fastighet Fastigheten Östhammar Öregrund 104:2 Adress Västergatan 61, 742 42 Öregrund. Belägen i Östhammar kommun och Öregrund-Gräsö församling. Skattesats

Läs mer

Användning av fastigheters taxeringsvärden

Användning av fastigheters taxeringsvärden 2010-06-18 Användning av fastigheters taxeringsvärden Johan Nilsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap Användning av fastigheters taxeringsvärden Sammanfattning Taxeringsvärdet

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM Fastigheten Värnamo Gärdet 7 Gärdesvägen 9, 331 30 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Hyresfastighet i Värnamo Centrum Charmigt

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

5 Riktvärde för småhus

5 Riktvärde för småhus 5 Riktvärde för småhus Riktvärde för småhus Avsnitt 5 109 5.1 Allmänt 8 kap. 1 FTL Riktvärde för småhus skall utgöra värdet av ett småhus med tillhörande garage, förråd och liknande byggnader. Riktvärdet

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Björnstorp 1:123 Adress Beskrivning Industrifastighet Tomt Byggnader Kolarvägen 4, 575 92 Hult. Belägen i Eksjö kommun och Hult församling. Skattesats

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering Innehållsförteckning Hur man fyller i blanketten 2 13 Justering för säregna förhållanden 14 15 Mätregler 16 17 Preliminär beräkning av taxeringsvärde 19 21 Tabeller för grund- och marginalvärde 22 24 Tabeller

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi Föreläsning Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering Byggnadsekonomi Fastighetsmarknaden Trög marknad Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus I LULEÅ 2013-03-12 Informationsträff Kulturens Hus ÄNTLIGEN! SÄPO tystnadsplikt Steg 2 - omröstningen Idag Information Processen Marknadsvärdet Ekonomi Mål och resultat Inga frågor idag styrelsen på plats

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Börsebo 1:237 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i Eksjö kommun och Ingatorp-Bellö församling. Skattesats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2006:327 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning - En studie av 3D:s inverkan på fastighetstaxering generellt och taxeringsmodeller specifikt Författare: RICKARD HELLEMAR Handledare:

Läs mer

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het.

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het. Du deklarerar! Allmän fastighetstaxering Allmän fastighetstaxering sker vart sjätte år enligt ett rullande schema. Mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna sker en förenklad fastighetstaxering av

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastigheter Viktig produktionsfaktor Landets största enskilda fysiska tillgångar Mycket kapitalkrävande och kapitalintensiv marknad Lägesfixerade Långlivade Genomgår

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE Beteckning: Avdelningen för ekonomi FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde Veronica Larsson & Susanne Lindberg Juni 2010 Examensarbete C nivå, 15 hp Företagsekonomi

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Stockholm 2007-10-16 DTZ Sweden AB Anna Flodmark Göran Lizén INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGET 2 VÄRDERINGSPRINCIPER

Läs mer

Om inte någon deklaration lämnas trots ett nytt föreläggande höjs förseningsavgiften till 2 000 kr.

Om inte någon deklaration lämnas trots ett nytt föreläggande höjs förseningsavgiften till 2 000 kr. Särskild fastighetstaxering Särskild fastighetstaxering innebär en värdering av fastigheter som förändrats eller tillkommit sedan den förra allmänna fastighetstaxeringen. Ett taxeringsvärde ska fastställas.

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheten Östhammar Del av Österbybruk 1:255 del av Kvarngatan 2 Adress Beskrivning Affärsfastighet Kvarngatan 2, 748 32 Österbybruk. Belägen i Östhammar

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras i en rapport enligt

Läs mer