INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)"

Transkript

1 INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( ) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: , och Investerum Pension KB, org. nr: , nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan Stockholm Tel: /50 Fax: Kommunikation med Investerum sker på svenska språket. Bolaget kommunicerar skriftligen via brev, e-post, fax och telefon. Om Bolagen Investerum AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att; lämna investeringsråd till kund avseende finansiella instrument, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, mottaga och vidarebefordra order avseende finansiella instrument, utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, vara förvaltare av fondandelar, förmedla försäkringar direkt i samtliga livförsäkringsklasser förmedla olycksfalls- och sjukförsäkring. Investerum Pension KB är ett försäkringsförmedlingsbolag med tillstånd att: förmedla fondandelar, lämna investeringsrådgivning avseende fondandelar, förmedla försäkringar direkt i samtliga livförsäkringsklasser, förmedla olycksfalls- och sjukförsäkring. Kvalificerade innehav Inget försäkringsföretag har något kvalificerat aktieinnehav i något av Bolagen och Bolagen har heller inga kvalificerade innehav i något finansiellt bolag såsom bank, värdepappersbolag eller försäkringsbolag. Tillsyn och registrering Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, Stockholm, tel , e-post: se hemsidan Besöksadress: Brunnsgatan 3. Registrering av försäkringsförmedlare: Bolagsverket, Sundsvall, tel , e-post: se hemsidan Finansinspektionen kommer på begäran att lämna upplysningar om vilka anställda på Bolagen som har rätt att förmedla försäkringar. Det går även bra att söka på Investerum AB är anslutet till SwedSec, se Samtliga Investeringsrådgivare i Investerum AB är licensierade via SwedSec.

2 Investerum Pension KB och Investerum AB är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, se Detta gäller även samtliga försäkringsförmedlare. Investerum Pension KB och Investerum AB är medlemmar i Insuresec. Investerarskydd Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av kronor per institut. Du blir informerad av Riksgälden och konkursförvaltaren om möjligheten till ersättning. Men du måste själv framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden inom ett år från dagen för konkursbeslutet. Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som institut hanterar när det utför så kallade investeringstjänster åt kunder. Med investeringstjänst menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av värdepapper såsom aktier, obligationer eller derivatinstrument. Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från institutets tillgångar får du normalt ut dem vid en konkurs. Om institutet trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Investerarskyddet gäller för alla kunder, såväl privatpersoner (inklusive omyndiga) som företag och andra juridiska personer (till exempel dödsbon). Institut som själva tillhör investerarskyddet kan dock inte få ersättning. Din ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepappren hade vid konkurstillfället. Investerarskyddet kompenserar inte eventuella värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. Skyddet infördes i Sverige 1999 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande system finns i övriga EU-länder. Investerarskydd finns också i flera länder utanför EU. De institut som är anslutna till investerarskyddet betalar en avgift till Riksgälden. Investerum AB använder bland annat DNB Bank ASA filial Sverige ( DNB ) som depåbank för sina kunders tillgångar. DNB godkändes av Finansinspektionen som depåbank DNB har en mycket stark kreditrating och ägs till stor del av norska staten. Nivån på DNBs investerarskydd är i enlighet med gällande lagstiftning för svenska filialer till en utländska bank och uppgår till NOK per kund, vilket i detta fall räknas som Investerum AB och inte dess slutkunder. I händelse av DNBs konkurs så är Investerum ABs kunders tillgångar skilda från både DNBs och Investerums tillgångar. DNB har även mycket säkra system och ansvarsförsäkringar för att hantera och minimera risker för förlust av värdepapper p.g.a. att banken utsätts för brottsliga åtgärder. Insättningsgaranti Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Instituten som är anslutna till insättningsgarantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Garantin träder i kraft om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande euro per person och institut. Vid beräkning av ersättningsnivån räknas beloppet i euro om till svenska kronor enligt gällande mittkurs den dag då insättningsgarantin träder in. Mittkursen som används fastställs dagligen av Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) och publiceras på Riksbankens webbplats riksbank.se. Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Den infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga EU-länder. Insättningsgaranti finns också i flera länder utanför EU. Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten. Insättningsgarantifondens värde uppgick till 28,3 miljarder kronor per 31 december Ersättningar från tredje part Bolagen erhåller ersättning från försäkringsgivare och produktbolag i samband med att försäkringsavtal ingås och vid tecknande av finansiella produkter, se nedanstående tabell som visar de bolag som bolaget samarbetar med i första hand. Mer information om aktuella priser och ersättningar lämnas i Bolagens aktuella prisblad, se samt av Bolagen direkt på förfrågan.

3 Försäkringsgivare/Produktbolag Produkt Engångsersättning på nominella värdet Löpande ersättning på värdet/per år Garantum Fondkommission AB Strukturerade 1,25% 4,0% Noll produkter Danica Pension Pensionsförsäkring 0 2,5% 0 0,5% Danica Pension Kapitalförsäkring 0 2,5% 0 0,6% Zurich International Kapitalförsäkring ca 3,4% -4,05%* 0,5% Generali Pan Europe Kapitalförsäkring ca 2,1-4,2%** 2,5%*** Swiss Life Kapitalförsäkring 0 4,5% 0,3% Finter Life Kapitalförsäkring 0-6,0% 0,65% Danske Capital Fonder 0 3% (ingen ersättning tas ut om fonder ligger i försäkring) 1% förvaltningsavgift, 8% performance fee. Ersättning till koncernbolag. Ikano TGL 0 0-5% på premien Ikano Sjukvårdsförsäkring % på premien Ikano Övriga försäkringar % på premien Skandia Skötselfullmakt 0 0-2% på premien, 0-0,3% på värdet. ISEC i samarbete med Investerum AB Basic Value fond 0 1,9% årlig förvaltningsavgift samt 20 % i PF./. kostnader som tas ut från fondbolaget Euro Accident Försäkringstjänster % på premien. *På ackumulerat värde. Grundersättningen utbetalas initialt men är beräknad för försäkringens hela löptid. Vid annullation inom 18 månader, återbetalas erhållen grundersättning till försäkringsgivaren i relation till kundens sparande. **På ackumulerat värde. Grundersättningen utbetalas initialt men är beräknad för försäkringens hela löptid. Vid annullation inom 3,6-28 månader, återbetalas erhållen grundersättning till försäkringsgivaren i relation till kundens sparande. *** På premiekronor per policynummer och år. Analys Investerum köper ingen extern tjänst avseende analyser och har därmed inga kostnader för detta som belastar kunderna. Ansvarsförsäkring Investerum AB har tecknat en ansvarsförsäkring avseende ren förmögenhetsskada hos Markel International Insurance Company Ltd samt kompletterande försäkring för försäkringsförmedling tecknad hos QBE Insurance (Europe) Ltd via SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening). Investerum Pension KB har enligt lag ansvarsförsäkring vid försäkringsförmedling och fondandelsförmedling. Ansvarsförsäkringen är tecknad hos QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige, Sveavägen 9, Stockholm, tel , En kund som lidit skada kan rikta krav direkt mot QBE i den mån kunden inte erhållit ersättning av Bolagen. Krav direkt mot QBE ska ställas utan dröjsmål. Vid försäkringsförmedling gäller följande: Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med försäkringsförmedling. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en och samma skada

4 är euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år uppgår till euro. Vid fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar gäller följande. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med fondandelsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar. Den högsta ersättning som kan betalas ut per skada är euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är euro. Vid rådgivning om och förmedling av finansiella instrument utfört av anknutna ombud (vid var tid registrerade hos FI och Bolagsverket) till Investerum AB gäller följande: Investerum AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som kan uppstå om förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter. Se även avsnittet om Anknutna ombud. Rådgivningsprocess Rådgivningen i Investerum syftar till att i varje enskild situation ge dig som kund våra bästa möjliga råd samtidigt som vi vill förvissa oss om att du har förstått hur vi kommit fram till det individuella rådet. Det sätt på vilket vi genomför rådgivningen är detsamma antingen det handlar om finansiella instrument, försäkringslösningar eller annan typ av rådgivning. Vi ser i normalfallet alltid till din helhetssituation. Som ett första steg presenterar vi Investerum och de lösningar vi allmänt kan hjälpa till med. Naturligtvis berättar även rådgivaren om sig själv, sin utbildning och erfarenhet. För att förvissa oss om att alltid kunna ge seriösa och underbyggda råd, behöver vi därför information om dina ekonomiska, juridiska och personliga förhållanden. Vi behöver därför i de flesta fall en både bred och djup information från dig. Vår analys - och vårt råd - blir aldrig bättre än de uppgifter denna grundar sig på. En central del i rådgivningen syftar till att säkerställa att de råd som ges är lämpliga utifrån dina personliga förhållanden. För att vi skall kunna göra denna bedömning måste vi kunna säkerställa att du förstår riskerna med de produkter eller tjänster som vi föreslår och att du ekonomiskt klarar att ta de risker som vårt råd kan innebära. Vi säkerställer också att vi har samma uppfattning om målet med investeringen och den tidshorisont som ska ligga till grund för våra råd. Efter inhämtandet av information behöver rådgivaren tid att noggrant analysera uppgifterna för att därefter ta fram ett råd som presenteras för dig. I samband med rådet klargör vi hur rådet stämmer överens med såväl din risktålighet som mål och investeringstid. Detta dokumenteras skriftligen och du erhåller ett exemplar av denna dokumentation. Om du därefter väljer att agera utifrån det givna rådet, gör rådgivaren en genomgång av den praktiska hanteringen; vad som kommer att ske och den tid detta beräknas ta. Investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och diskretionär förvaltning Bolagens anställda uppfyller gällande regelverk samt Finansinspektionens utbildningskrav. Det innebär att de anställda som tillhandahåller kvalificerade investeringstjänster innehar Swedsec certifiering, Insuresec certifiering, IFU-certifiering och/eller motsvarande utbildning. Bolagens anställda genomgår kontinuerligt fortbildning och kunskapstest för att upprätthålla korrekt kompetens vid förändringar i det finansiella regelverket. Bolagen agerar i en icke oberoende miljö och samarbetar med ett begränsat antal noga utvalda aktörer så som, Generali PanEurope, Zurich International Life, Danica Pension, Swiss Life, Finter Life, Danske Capital och Garantum Fondkommission AB. Kriterierna för urvalet av Bolagets samarbetspartners avseende utländska försäkringsbolag, grundar sig i att för Bolagets kunder finna bra möjligheter för långsiktigt sparande och utgörs av bl. a följande: Globalt sparande i världsledande utländska försäkringsbolag, sparande i olika valutor, lång och framgångsrik historik, finansiell styrka (solvens), garantier (asset protektion), investeringsfrihet, större utbud av fonder och värdepapper, belöning av långsiktighet i form av allokerad kundbonus m.m. En kund som träffar rådgivare hos Bolagen erhåller information om Bolagen, de tjänster som Bolagen erbjuder samt de produkter som Bolagen förmedlar. Rådgivaren gör sedan en analys av kundens önskemål och behov. Kundens mål med investeringen, riskbenägenhet, placeringshorisont, tidigare erfarenhet av placeringar samt andra relevanta faktorer diskuteras och dokumenteras.

5 Om kunden ansluter sig till tjänsten diskretionär förvaltning upprätta sett förvaltningsavtal mellan kunden och Investerum AB. Vid investeringsrådgivning dokumenteras de råd som Bolagen ger, samt eventuell avrådan om sådan gjorts. All förmedling och rådgivning som sker i Bolagen dokumenteras och anpassas efter kundens önskemål och krav. I samband med förmedling av fonder eller försäkringar analyseras och dokumenteras kundens mål med investeringen, riskbenägenhet, placeringshorisont, investeringsprofil, tidigare erfarenhet av placeringar, inkomster, val av investeringsprofil, om rådgivaren avrått kunden från någon placering samt övrig rådgivning avseende produkten/tjänsten. Samtlig dokumentation i samband med rådgivning eller försäkringsförmedling, dokumenteras och lagras på ett varaktigt sätt enligt fastställd lagstiftning. Personer med inflytande så som styrelseledamöter, ledande befattningshavare, ledamöter i investeringskommittén, kapitalförvaltare, anställda, samarbetspartners och anknutna ombud kan komma att investera i bolagets produkter och tjänster samt produkter och tjänster från tredje part. Förtydliganden om rutiner och regelverk avseende detta framgår i Bolagets policy för Intressekonflikter och Policy för anställdas egna affärer. Kundkategorisering Bolagen skall kategorisera kunderna i någon av kundkategorierna Professionell, Icke-professionell och Jämbördig motpart. De kunder som kategoriseras som Icke-professionella erhåller den högsta skyddsnivån enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. De kunder som kategoriseras som Professionella kunder utgörs huvudsakligen av större företag, som förväntas ha sådan kompetens att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att fatta investeringsbeslut. Kategorin jämbördig motpart omfattar huvudsakligen företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden. Flertalet av Bolagens kunder kategoriseras som Icke-professionella kunder och erhåller den högsta skyddsnivån. Du som kund kan begära att bli flyttad till en annan kategori än den som Du blivit placerad i. Bolagen ska då kontrollera om de förutsättningar som krävs för att få flytta till en annan kategori är uppfyllda. Vill Du bli flyttad till en annan kundkategori är Du välkommen att kontakta oss. Anknutna ombud Lagen om värdepappersmarknaden möjliggör för Investerum AB att använda sig av juridiska och fysiska personer som anknutna ombud. Det anknutna ombuden får endast vara anknutna till Investerum AB och har befogenhet att marknadsföra Investerum AB:s investerings- och sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende dessa instrument eller tjänster. Investerum AB är ansvarig för ren förmögenhetsskada som ett anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle kunna förorsaka kunden. Bolaget anlitar anknutna ombud i sin verksamhet och har reglerat detta samarbete genom att teckna ett anknytningsavtal med samtliga ombud. Anknutna ombud är registrerade hos Finansinspektionen samt bolagsverket. Bolaget har totalt 5 anknutna ombud knutna till sig. Prestum AB ( ), Peter Bonerud (rådgivare), Jan Steninger (rådgivare), Anette Bonerud (Rådgivarassistent), Tony Jansson (Account Manager) Revendor i Stockholm AB ( ), Stefan Ullman (rådgivare) M F Finanspartner AB ( ), Fredrik Malmgren (rådgivare), Madeleine Rydaeus (rådgivarassistent) Gustaf Du Rietz Nordlöf Finanskonsult AB ( ), Gustaf Du Rietz Nordlöf (rådgivare), Sara Du Rietz (rådgivarassistent) Hertsgaard Finans & Försäkring AB ( ), Annelie Hertsgård (rådgivare) Ombuden erbjuder följande tjänster/produkter för Bolagets räkning: Marknadsföring och information av Bolagets tjänster/produkter Mottagande, vidarebefordran samt utförande av order avseende finansiella instrument Investeringsrådgivning & Försäkringsförmedling

6 Bolaget har även ett samarbetsavtal med IIA, International Investment Administration AB, som marknadsför och ger information av Bolagets tjänster/produkter till potentiella ombudsbolag. Ingen rådgivning förekommer. Dessa ombud företräder med andra ord Investerum AB. Om webbplatsen Webbplatsen ägs och administreras av Investerum AB. Innehållet på Investerum webbsidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från Investerum AB. Informationen på hemsidan är endast avsedd som allmän information om företaget och de tjänster som tillhandahålls. Innehållet ska inte i något fall betraktas som professionell rådgivning. Innan beslut fattas som grundas på någon information på dessa sidor bör någon av Bolagens rådgivare kontaktas. Länkar till andra hemsidor är endast upplagda i informationssyfte. Bolagen ansvarar inte för innehållet på dessa andra hemsidor. Investeringsrisker Vissa investeringar och investeringsstrategier kan innebära risker och är inte lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och investerare kan komma att få tillbaka minde än vad de ursprungligen investerande. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida prestanda. Inkomsten från en investering kan variera, det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Att placera i finansiella instrument innebär alltid en risk men naturligtvis också möjlighet till avkastning. Du tar olika hög risk beroende på vilka instrument du väljer och hur lång tid Du kan avvara dina pengar. Genom att placera på lång sikt kan Du minska risken eftersom Du då inte blir beroende av tillfälliga kurssvängningar. Månadssparande kan vara ett bra sätt att sprida riskerna genom att Du gör Dina insättningar regelbundet över tiden. Generellt kan man säga att risken vid t.ex. fondsparande ökar ju högre inslag av aktier/derivat/belåning som en fond har när man köper andelarna. En aktiefond som placerar i branscher eller geografiska områden där aktiekurserna svänger mycket har exempelvis en högre risknivå än aktiefonder som placerar globalt och i stora stabila företag. Valutarisk: Vid placeringar i annan valuta uppkommer valutarisk. Avkastningen påverkas av hur valutan rör sig utan att de underliggande aktierna har ökat eller minskat i värde. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att Du väljer en risknivå som passar just Dig. Volatilitet innebär att kursen svänger upp och ner. Med ett balanserat innehav får kursutvecklingen för ett enstaka bolag inte så stor påverkan på Din totala portfölj. Kurssvängningarna i portföljen, eller volatiliteten, jämnas ut. En portfölj med låg riskprofil har låg volatilitet - värdet varierar mindre än genomsnittet av marknaden. Kreditrisk/Emittentrisk innebär risken att låntagaren förlorar sin återbetalningsförmåga. Likviditetsrisk innebär risken att värdepapperet inte kan säljas på marknaden då innehavaren/långivaren så önskar. Marknadsrisk (ränterisk eller kursrisk) innebär risken att tillgångens värde sjunker vid en negativ marknadsrörelse. För räntebärande värdepapper är det ränteuppgång som åstadkommer detta, medan det för aktier och andra värdepapper uppstår när kursen sjunker. Inflationsrisk är risken att det uppstår en oväntat stor inflation, som minskar köpkraften i pengarna Du investerat och avkastningen Du får. Placeringar i finansiella instrument ger möjlighet till värdestegring och vinst men innebär samtidigt en risk för värdeminskning och förlust. Innehållet på Bolagens hemsida eller i broschyrmaterial ska inte i något fall betraktas som professionell rådgivning. Alla exempel i materialet är just exempel och är ej garantier för ekonomiskt utfall. Inför varje investering måste Du själv sätta Dig in vilka risker och möjligheter investeringen innebär. Allmänt om risker med finansiella instrument Finansiella instrument, dvs. aktier, obligationer, fondandelar eller andra rättigheter och förpliktelser som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden, ger normalt avkastning i form av utdelning eller ränta. Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet stiga eller sjunka i förhållande till priset när placeringen gjordes. I den fortsatta beskrivningen inräknas i ordet placering även eventuella negativa

7 positioner (negativa innehav) som tagits i instrumentet. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet. Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis att placeringarna skall ge vinst; helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att placeringen ger upphov till en förlust. Risken för förlust varierar med olika instrument. Vanligen är chansen till vinst på en placering i ett finansiellt instrument kopplad till risken för förlust. Ju längre tiden för innehavet av placeringen är desto större är normalt vinstchansen respektive förlustrisken. I placeringssammanhang används ofta ordet risk som uttryck för såväl förlustrisk som vinstchans. I den fortsatta beskrivningen används dock ordet risk enbart för att beteckna förlustrisk. Placeringar kan ske på olika sätt som minskar risken för förluster. Vanligen anses det bättre att inte placera i ett enda eller ett fåtal finansiella instrument utan att i stället placera i flera olika finansiella instrument. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. Vid handel med utländska finansiella instrument tillkommer en valutarisk. Placeringar i finansiella instrument är alltså förknippade med ekonomisk risk. En kund svarar själv för risken och måste därför skaffa sig kännedom om de villkor som gäller för handel med olika finansiella instrument och om instrumentens egenskaper. Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar i finansiella instrument. Detta gäller även om kunden fått individuell rådgivning vid placeringstillfället. Information för bevakning av kursuppgifter m m kan fås via massmedia, t ex tidningar, text-tv, Internet och i vissa fall från Bolagen. Kunden bör vidare vara beredd att snabbt vidta åtgärder, om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att avveckla placeringar som utvecklas negativt eller att ställa ytterligare säkerhet vid placeringar som finansierats med lån och där säkerhetsvärdet minskat. Vid investeringsrådgivning kommer Investerums rådgivare bland annat att säkerställa att kunden förstår förhållandet mellan möjligheter till avkastning och risken för att förlora investerade pengar eller att inte nå den förväntade avkastningen. Detta sker inom ramen för Investerums bedömning om en viss investering är lämplig för kunden och kommer att dokumenteras i rådgivningsdokumentationen. Det är dock viktigt att förstå att bedömningar avseende risk inte utgör några garantier för det verkliga utfallet. Strukturerade produkter Strukturerade produkter är ett värdepapper som består av minst två värdepapper. De förekommer en mängd olika strukturerade produkter på marknaden. De vanligaste är så kallade indexobligationer vilka består av en obligation och en köpoption. Det förekommer även bland annat autocalls, sprintrar, kreditobligationer, hävstångscertifikat med flera. Det speciella med strukturerade produkter är att de garanteras av en emittent och skulle emittenten inte klara av sina betalningsskyldigheter på slutdagen blir den strukturerade produkten värdelös. Det är viktigt att ta del av emittentens broschyr/prospekt vid varje enskilt fall då varje strukturerad produkt är unik. Kursen på aktier Kursen på en aktie påverkas till stor del av bolagets framtidsutsikter. En aktie upp- eller nedvärderas främst grundat på investerarnas bedömningar av bolagets möjligheter att göra framtida vinster. Den framtida utvecklingen i omvärlden av konjunktur, teknik, lagstiftning, konkurrens och andra liknande faktorer avgör hur efterfrågan blir på bolagets produkter eller tjänster och är därför av grundläggande betydelse för kursutvecklingen på bolagets aktier. Det aktuella ränteläget spelar också en avgörande roll för aktiekursen, liksom till bolaget direkt knutna förhållanden, t ex förändringar i bolagets ledning och organisation, produktionsstörningar mm. Aktiebolag kan i värsta fall gå så dåligt att de måste försättas i konkurs och aktierna kan då bli värdelösa. Även kurserna på vissa större utländska börser och andra marknadsplatser inverkar på de svenska kurserna. Kursen på aktier i bolag som tillhör samma branschsektor påverkas ofta av förändringar i kursen hos andra bolag inom samma sektor. Denna påverkan kan även gälla för bolag i olika länder. Omsättningen, dvs. hur mycket som köps och säljs av en viss aktie, påverkar aktiekursen. Vid hög omsättning minskar skillnaden, även kallad spread, mellan den kurs köparna är beredda att betala (köpkursen) och den kurs säljarna begär (säljkursen). En aktie med hög omsättning där stora belopp kan omsättas utan större inverkan på kursen har en god likviditet och är därför lätt att köpa/ sälja. Aktierelaterade instrument Nära knutna till aktier är aktieindexobligationer. Aktieindexobligationer är obligationer där avkastningen vanligen är beroende av ett aktieindex. Utvecklas indexet positivt följer avkastningen med. Vid en negativ indexutveckling kan avkastningen utebli. Depåbevis är ett bevis om innehav av utländska aktier. Depåbevis handlas precis som aktier på Stockholmsbörsen och prisutvecklingen följer normalt prisutvecklingen på den utländska börs där aktien handlas.

8 Fondandelar En fond är en portfölj av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Det finns olika slags fonder med olika slags placeringsinriktning. Med placeringsinriktning avses vilken typ av finansiella instrument som fonden placerar i. En aktiefond placerar allt eller huvudsakligen allt kapital som andelsägarna inbetalat i aktier. En av idéerna med en aktiefond är att den placerar i flera olika aktier och andra finansiella instrument, vilket gör att risken för andelsägaren minskar jämfört med risken för den aktieägare som placerar i endast en eller i ett fåtal aktier. Andelsägaren slipper vidare att välja ut, köpa, sälja och bevaka aktierna och annat förvaltningsarbete runt detta. Blandfonder med både aktier och räntebärande instrument förekommer också, liksom rena räntefonder där kapitalet placeras huvudsakligen i räntebärande instrument. Det finns även till exempel indexfonder som inte placeras aktivt av någon förvaltare utan som istället placerar i finansiella instrument som följer sammansättningen i ett visst bestämt index. En fond-i-fond är en fond som placerar i andra fonder. En sådan fond kan ses som ett alternativ till att placera i flera fonder. En ytterligare typ av fond är hedgefond. Hedge betyder skydda på engelska. Trots att hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden kan en hedgefond vara en fond med hög risk då sådana fonder ofta är högt belånade. Andelsägarna får det antal andelar i fonden som motsvarar andelen insatt kapital i förhållande till fondens totala kapital. Andelarna kan köpas och lösas in hos värdepappersföretag som saluför andelar i fonden. Andelarnas aktuella värde beräknas av fondbolaget och baseras på kursutvecklingen av de finansiella instrument som fonden innehar. Det kapital som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Räntebärande finansiella instrument Ett räntebärande finansiellt instrument är en fordringsrätt på utgivaren (emittenten) av ett lån. Avkastning lämnas normalt i form av ränta. Det finns olika former av räntebärande instrument beroende på vilken emittent som givit ut instrumentet, den säkerhet som emittenten ställt för lånet, löptiden fram till återbetalningsdagen och formen för utbetalning av räntan. Räntan (kupongen) betalas vanligen ut årsvis. På vissa lån betalas räntan ut i ett sammanhang och först vid lånets återbetalningstidpunkt. En annan form för räntebetalning är att i stället för att betala ränta sälja instrumentet med rabatt (diskonteringspapper). Vid försäljningen beräknas priset på instrumentet genom att diskontera lånebeloppet inklusive beräknad ränta till nuvärde. Nuvärdet eller kursen är lägre än det belopp som erhålls vid återbetalningen (nominella beloppet). Bankcertifikat, statsskuldväxlar och nollkupongare är exempel på diskonteringspapper. Ytterligare en annan form för räntebärande obligationer är statens premieobligationer där låneräntan lottas ut bland innehavarna av premieobligationer. Risken i ett räntebärande instrument utgörs dels av den kursförändring som kan uppkomma under löptiden på grund av att marknadsräntorna förändras, dels att emittenten kanske inte klarar att återbetala lånet. Lån för vilka fullgod säkerhet för återbetalningen har ställts är då mindre riskfyllda än lån utan säkerhet. Rent allmänt kan dock sägas att risken för förlust på räntebärande instrument kan anses som lägre än motsvarande risk för aktier. Information om personuppgiftslagen (PUL) Personuppgifter som lämnas/lämnades i samband med att Du blir eller blev kund hos Bolagen används för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för att Bolagen ska kunna ge Dig god service. Personuppgifterna används även av Bolagen för egen marknadsföring. Om Du önskar information om vilka personuppgifter om Dig som Bolagen behandlar eller om Du vill anmäla att Du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, kan Du lämna eller skicka en skriftlig begäran härom till Bolagen på ovan angivna adress. Intressekonflikter Intressekonflikter kan uppstå mellan en kund och Bolagen, inklusive chefer, medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till Bolagen eller mellan två eller flera av kunder. När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas: - Kommer Bolagen, dess ägare eller en av Bolagens anställda sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad? - Har Bolagen, dess ägare eller en av Bolagens anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning? - Har Bolagen, dess ägare eller en av Bolagens anställda ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen?

9 - Bedriver Bolagen, dess ägare eller en av Bolagens anställda samma slag av verksamhet som kunden? - Tar Bolagen, dess ägare eller en av Bolagens anställda emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten? Om en intressekonflikt uppstår så att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, ska Bolagen tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolagen åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning. På kundens begäran tillhandahåller Bolagen närmare uppgifter om riktlinjerna för intressekonflikter. För mer information kontakta oss på telefon eller gå in på hemsidan Särskilt avseende förvaring av kunders medel och finansiella instrument Investerum AB har tillstånd att förvara kunders pengar och finansiella instrument med redovisningsskyldighet. Bolaget har klientmedelskonto och värdepappersdepå på SEB AB (publ.) Om Investerum AB skulle gå i konkurs är kundernas tillgångar separerade från Bolagets medel. Regler avseende förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering Investerum följer gällande bestämmelser för förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering. För mer information om dessa regler, vänligen besök Finansinspektionens hemsida, Policy för bästa orderutförande hos Investerum AB Syfte Syftet med denna policy är att informera Bolagenskunder om våra interna regler för bästa orderutförande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Bolagen tillämpar denna policy för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån en helhetsbedömning när vi utför order eller förmedlar transaktioner i finansiella instrument för våra kunder. I denna bedömning ingår de olika utförandefaktorer som sammanfattas nedan. Följande kriterier kommer att beaktas när vår policy för bästa orderutförande tillämpas. Kundkategorisering - Kundorders beskaffenhet och egenskaper - De finansiella instrument som är föremål för handel - De marknadsplatser där order kan läggas - Utförandefaktorer relevanta för att effektivt kunna utföra order. Utförandefaktorer Bolagen ska utföra order med målsättningen att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till helhetsbilden, som utgörs av priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna för utförandet av order. När Bolagen tillämpar denna policy ska bolaget ta med i bedömningen sådana faktorer som är relevanta för ett effektivt utförande av kunders transaktioner. Dessa faktorer inkluderar pris, kostnad, tidpunkt, sannolikhet för utförande och settlement, storlek och beskaffenhet på order samt andra relevanta faktorer för utförandet av kunds order. Bolagen ska dock endast ge dessa faktorer företräde framför omedelbart pris och kostnad såtillvida de är av signifikant betydelse för att leverera bästa möjliga resultat för kunden. På vissa marknader och i vissa handelssituationer, som exempelvis over the counter-marknader (OTC) kan det vara så att det inte finns motsvarande allmänt tillgängliga marknadspriser för de instrument som handlas. I sådana situationer ska Bolagen använda sin erfarenhet och kommersiella omdöme för att ta samtlig relevant och tillgänglig information med i bedömningen och använda dessa riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till helhetsbedömningen. Samarbetspartners Bolagen har via sina samarbetspartners tillgång till ett antal handelsplatser. En uppdaterad lista över aktuella samarbetspartners finns på hemsidan, se

10 Vid valet av den bästa handelsplatsen beaktar vi i vart fall: - Orderns storlek och ordertyp, - Det pris till vilket ordern kan utföras samt de kostnader som uppstår för kunden, - Hur snabbt och hur sannolikt det är att ordern kan utföras och avvecklas. Normalt tillmäts priset störst betydelse, men för en order som på grund av sin storlek eller typ kan komma att påverka aktuellt pris på det finansiella instrumentet eller på de marknader där ordern kan utföras, kan vi ta större hänsyn till andra faktorer för att säkerställa att ordern utförs så snabbt som möjligt. Om det är stora skillnader mellan olika handelsplatser i fråga om hur snabbt eller hur sannolikt det är att ordern kan utföras eller avvecklas kan detta bli avgörande för vilken handelsplats som väljs. En order som är stor i förhållande till den totala omsättningen på marknaden utförs vanligen på den marknad som har bäst likviditet, d v s den handelsplats där en stor order kan utföras snabbt med minsta påverkan på marknadspriset. Bolagen kan också utföra en order utanför en reglerad marknad mot en annan kund eller annan tredje part, såvida inte kunden lämnat särskild instruktion om att ordern måste utföras på en reglerad marknad. Specifika kundinstruktioner När en kund ger bolaget en eller flera specifika instruktioner avseende utförandet av order kommer Bolagen utföra dem i enlighet med kunds instruktioner. I en sådan situation ska Bolagen tillämpa dessa riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till en helhetsbedömning av utförandet av kundens order. I helhetsbedömningen tar Bolagen naturligtvis endast hänsyn till sådana aspekter som inte regleras i de specifika instruktioner Bolagen erhållit. Vänligen notera att en kunds specifika instruktioner kan motsäga Bolagens policy och behöver nödvändigtvis inte leda till ett bättre resultat vid en helhetsbedömning. Övervakning och uppföljning Bolagen övervakar kontinuerligt hur effektiv denna policy för bästa orderutförande är. Ändringar publiceras på hemsidan, se Godkännande För att kunna utföra transaktioner behöver Bolagen kundens godkännande av denna policy för bästa orderutförande. Bolagets kunder anses ha godkänt denna policy för bästa orderutförande i samband med att Bolagen mottar instruktioner om att utföra en order för kundens räkning. Disclaimer avseende policy Denna policy för bästa orderutförande tillhandahålls enbart i informationssyfte till ickeprofessionella kunder. Dokumentet utgör inte rådgivning och kunder rekommenderas att på egen hand inhämta särskild information om sådana delar som kan vara av specifik betydelse. Fördelning av order Bolagen kommer endast undantagsvis att utföra blockorder, d v s någon sammanläggning av order från flera kunder och att utföra dessa samtidigt kommer inte att ske i Bolagens verksamhet utom i samband med diskretionär förvaltning. Rapportering till kund Alla kunder får en rapport om sina innehav minst årligen, i vissa fall sker rapportering oftare. Exakt hur ofta beror på dels vilken typ av förvaltningstjänst som avtalats om och dels vilket sorts värdepappersförvar som kundens tillgångar ligger i och framgår av respektive försäkringsbolags villkor, dokumentet Allmänna bestämmelser depåkonto samt av avtalet Diskretionär Förvaltning. Principer för värdering av finansiella instrument Vid upprättande av års- och kvartalsrapport, vilket normalt utförs minst en vecka efter att rapportdatumet ägt rum, värderas innehållet i kundernas portföljer såsom summan av 1) likvida medel 2) marknadsnoterade, i

11 svenska kronor noterade, värdepappers stängningskurs närmast föregående handelsdag som infallit innan relevant rapporteringstidpunkt 3) marknadsnoterade, i utländsk valuta noterade, värdepappers stängningskurs närmast föregående handelsdag som infallit innan relevant rapporteringstidpunkt multiplicerat med valutakursen som gällde vid midnatt. Klagomål Om Du som kund inte är nöjd med de tjänster och produkter som tillhandahållits av Bolagen ska Du i första hand vända Dig till Din investeringsrådgivare eller försäkringsförmedlare. Ibland kan klagomål uppstå vid misstag i hanteringen vilket Bolagen givetvis vill försöka lösa på bästa sätt. Om Du fortfarande är missnöjd efter kontakt med aktuell rådgivare eller försäkringsförmedlare ska Du kontakta klagomålsansvarig person. De ärenden som löser sig hos respektive rådgivare anses inte som klagomål och kommer ej heller att registreras som klagomål. Om inte ärendet löser sig med respektive rådgivare skall klagande vända sig till Bolagets klagomålsansvarige. Skriftliga klagomål ska framföras till Investerum AB Klagomålsansvarig Humlegårdsgatan 20, 1tr STOCKHOLM Telefon: Samtliga inkomna klagomål skall behandlas med tillbörlig omsorg, saklighet, effektivitet och korrekthet och, om klagande begär det, i en handling eller annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för klagande. Alla till Bolagen inkomna klagomål skall vara dokumenterade och besvarade till klagande part snarast möjligt, dock senast 14 dagar efter klagomål inkommit till Bolagen. Skulle detta inte ske, skall Bolagen informera klagande om handläggningen av ärendet. Bolagen skall beakta det intresse som klagande kan ha, av att få ett snabbt besked för att kunna säkra bevisning, eller företa ekonomiska dispositioner med anledning av klagomålet. Om Bolagens beslut i klagomålsärende går klagande emot, skall Investerum informera klagande om skälen till beslutet. Om klagande begär det, skall informationen lämnas skriftligen. Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Dessa nås på adress Box 24215, Stockholm eller telefon Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm eller telefon för att få din sak prövad. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på Du kan också väcka talan vid allmän domstol.

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer