Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna"

Transkript

1 Allmänna villkor Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna OSV 628:3 1

2 Översiktlig information om Olycksfalls- och sjukförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Olycksfalls- och sjukförsäkringen (även om du förhoppningsvis aldrig behöver utnyttja den). Försäkringsbrevet Läs noga igenom ditt försäkringsbrev och kontrollera att allt stämmer; till exempel namn och personnummer, försäkringsbeloppens storlek, under vilken tid försäkringen gäller. Om försäkringen gäller med någon särskild inskränkning, framgår det i klartext av försäkringsbrevet. Kontakta oss om något inte stämmer. När ska premien betalas? Olika tider gäller beroende på om premien avser en ny försäkring eller förnyelse av redan gällande försäkring. För en ny försäkring har du 14 dagar på dig att betala premien. Vid förnyelse av försäkring har du längre tid, nämligen en månad från försäkringens förfallodag. Vilken denna är ser du på försäkringsbrevet. Vad är...? För att förstå hur Olycksfalls- och sjukförsäkringen gäller är det viktigt att känna till betydelsen av vissa begrepp. Här nedan förklarar vi de viktigaste i Olycksfallsoch sjukförsäkringen. Vad är en olycksfallsskada? För att en skada ska betecknas som en olycksfallsskada måste följande krav vara uppfyllda. Det ska vara fråga om en kroppsskada och den ska ha drabbat den försäkrade, ofrivilligt, genom en plötslig och yttre händelse. Se ytterligare information i försäkringsvillkoren (D1). Vad är sjukdom? I Olycksfalls- och sjukförsäkringen är sjukdom en försämring av den försäkrades funktionsförmåga som inte beror på en händelse som enligt ovan kan betecknas som olycksfallsskada. För såväl skada som uppkommit genom olycksfall som genom sjukdom, gäller att skadan måste ha uppkommit under den tid försäkringen varit i kraft för att 2

3 ersättning ska kunna lämnas. Observera att sjukdomsmomentet inte gäller om du drabbas av sjukdom inom sex månader från försäkringens begynnelsedag. Vid sjukdom betyder det att försäkringen ska ha börjat gälla innan man första gången sökte läkare eller psykolog för sjukdomen. Vad är medicinsk invaliditet? Medicinsk invaliditet är att sjukdom eller olycksfallsskada medfört att den försäkrade fått en nedsättning av någon kroppsfunktion och att denna nedsättning kommer att vara bestående hela livet. Speciella åldersavdragsregler finns. Vad är förvärvsmässig invaliditet? Det är att sjukdom eller olycksfallsskada lett till att den försäkrade inte klarar av att arbeta heltid och att Försäkringskassan därför har beviljat någon form av sjukersättning (aktivitetsersättning), (halv, 3/4-dels eller hel). Speciella åldersavdragsregler finns. Vad ingår i Olycksfalls- och sjukförsäkringen? Det absolut viktigaste skyddet i Olycksfalls- och sjukförsäkringen är den ersättning som lämnas ifall du blir svårt skadad eller allvarligt sjuk. Då kan invaliditetsersättning medicinsk eller förvärvsmässig lämnas. Vid förvärvsmässig invaliditet på grund av sjukdom är försäkringsbeloppet halverat. Detta framgår även av försäkringsbrevet. Olycksfalls- och sjukförsäkringen lämnar också ersättning om du blir intagen på sjukhus. Drabbas du av ett olycksfall kan sveda och värkersättning lämnas. Om olycksfallet kräver läkar- eller tandläkarbehandling ersätts i samband med olycksfallet kostnader för förstörda kläder och glasögon. I försäkringen ingår ett prisbasbelopp som dödsfallsersättning. Vilka inskränkningar finns det i försäkringen? Försäkringen lämnar inte ersättning för sjukdomar eller skador du redan hade innan försäkringen började gälla. För försäkringar som nytecknas gäller speciella karensregler. Försäkringen gäller inte för sjukdomar som debuterar inom sex månader från försäkringens begynnelsedag. Dessutom finns undantag mot vissa sjukdomstillstånd (Se F.7). Andra inskränkningar gäller vistelse utanför Norden eller vistelse i krigsområde. Försäkring gäller inte heller vid skada i samband med terroristhandling. Vissa farliga sporter ger ej heller rätt till ersättning. 3

4 Vad gör jag vid en skada? Behöver du utnyttja Olycksfalls- och sjukförsäkringen begär du en skadeanmälningsblankett från ditt länsförsäkringsbolag. Inom kort får du ett brev från handläggaren där du informeras om hur försäkringen gäller i ditt fall och hur den fortsatta handläggningen kommer att gå till. Har du några frågor, kontaktar du bara din handläggare. Om vi inte kommer överens... Om du inte blir nöjd med vår skadereglering kan du begära att vi omprövar ditt ärende. Genom att vi är ett lokalt försäkringsbolag kan du lätt få kontakt med personer i ansvarig ställning. På din begäran kan bolaget också hänskjuta frågan om ersättning till Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden för yttrande. Nämnden består av experter på juridik, medicin och försäkring. Ledamot som är anställd hos försäkringsbolag, får inte delta i behandlingen av eget bolags ärende. När ärendet avser försäkringsavtalets allmänna giltighet till exempel när bolaget hävdar att i försäkringsansökan lämnade uppgifter är oriktiga eller ofullständiga prövas ärendet i stället av Livförsäkringens Villkorsnämnd. Prövningen i såväl Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden som Livförsäkringens Villkorsnämnd är kostnadsfri för dig. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för försäkringsfrågor. Adressen är: Box 174, Stockholm Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan du vända dig till domstol för att få ditt ersättningsanspråk slutligen prövat. Dina advokatskostnader, om du kommer i tvist med oss, kan med undantag för självrisken ersättas genom rättsskyddsförsäkringen som ingår i din hem- eller villahemförsäkring. Är du tveksam om hur du ska göra, kontakta oss: Du kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå som lämnar upplysningar i försäkringsfrågor. Postadressen är: Klara Norra Kyrkogata 3, Stockholm. Telefon

5 Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser Försäkrad person Avtalstid Allmän premie- och villkorsändring Försäkringsbelopp Värdesäkring Självrisk Arbetsoförmåga Information om behandling av personuppgifter Skaderegistrering B Försäkringens ikraftträdande C Premiebestämning och premiebetalning 1 Första premien Förnyelsepremie Återupplivning D Försäkringens omfattning vid olycksfall 1 Begreppsförklaring Medicinsk invaliditet Förvärvsmässig invaliditet Kostnadsersättning vid sjukhusvistelse Läkekostnader Resekostnader Tandskadekostnader Kläder och glasögon Sveda och värk Ärrersättning Akutkostnadshjälp Dödsfallsersättning

6 E Försäkringens omfattning vid sjukdom 1 Begreppsförklaring Medicinsk invaliditet Förvärvsmässig invaliditet Kostnadsersättning vid sjukhusvistelse Akutkostnadshjälp Dödsfallsersättning F Begränsningar i försäkringens omfattning vid sjukdom och olycksfall 1 Vistelse utom Norden Krig eller krigsliknande politiska oroligheter Atomkärnprocess Terrorism Sport och idrott Vidare försäkring Inskränkningar G Månadsersättning vid långvarig arbetsoförmåga H Åtgärder vid anspråk på ersättning I Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser J Force Majeure K Preskriptionsregler

7 Allmänna villkor för Individuell Olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna Gällande från A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som står skrivet i försäkringsbrevet och därtill hörande handlingar, de allmänna villkoren för denna försäkring, lagen om försäkringsavtal och allmän lag i övrigt. Försäkringen kan nytecknas från 18 års ålder till 55 år. Försäkringen tecknas med ettårsavtal. Kortare försäkringstid medges inte. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren skriftligen lämnat Länsförsäkringar. Om någon uppgift som försäkringstagaren lämnat är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för sådana fall stadgas i lagen om försäkringsavtal och i försäkringsavtalets allmänna inskränkningar. Förutsättning för att ersättning ska lämnas vid olycksfall är att olycksfallet inträffar under tid då försäkringsavtalet är i kraft. Förutsättning för att ersättning ska lämnas vid sjukdom är att försämringen av funktionsförmågan första gången påvisas av läkare eller psykolog under tid då försäkringsavtalet är i kraft och att försämring av funktionförmågan på grund av sjukdomen inte förelegat före försäkringens tecknade. Försäkringsgivare för avtalet är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer Styrelsens säte: Stockholm. 2 Försäkrad person Försäkringen gäller för den som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Vid tidpunkten för tecknandet ska den försäkrade vara bosatt i Sverige samt omfattas av lagen om Allmän försäkring. 3 Avtalstid Försäkringen upphör att gälla årsförfallodagen närmast efter den försäkrades 65 årsdag. 7

8 Försäkringstagaren kan när som helst under avtalstiden säga upp försäkringsavtalet till kommande årsförfallodag. Uppsägning ska ske skriftligt till Länsförsäkringar. 4 Allmän premie- och villkorsändring Vid allmän premie- och villkorsändring tillämpas de nya premierna och villkoren för försäkringen från närmast följande förfallodag, under förutsättning att försäkringstagaren underrättas om detta senast 14 dagar före årsförfallodagen. 5 Försäkringsbelopp Utbetalningen grundas på det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 6 Värdesäkring Vid varje årsförfallodag för försäkringen fastställs de försäkringsbelopp och den premie i kronor som ska gälla fram till till nästa årsförfallodag. Därvid tillämpas det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller för januari det kalenderår aktuell årsförfallodag inträffar. Utbetalning från försäkringen grundas på det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller det år utbetalning sker. Har förskott utbetalats avräknas detta vid skadans slutreglering. Beloppet uppräknas därvid med hänsyn till prisbasbeloppsförändringen under mellantiden. Ersättning för inkomstförlust kan inte lämnas. 7 Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 8 Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas av sjukdom eller olycksfallsskada föranledd förlust av arbetsförmågan eller nedsättning av denna med minst hälften. Isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift jämställs med sjukdom. Till grund för bedömning av arbetsoförmåga läggs endast sådana symtom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. 8

9 9 Information om behandling av personuppgifter Vi behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden inom försäkring och sparande hos Länsförsäkringar. Uppgifterna kommer normalt direkt från dig eller från annat bolag inom Länsförsäkringar. Uppgifter kan lämnas ut till andra bolag inom Länsförsäkringar och andra bolag som vi samarbetar med. Uppgifterna används bland annat för att teckna och administrera avtal och för att fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter. Uppgifterna används också för att ge en helhetsbild av försäkring och sparande som du har inom Länsförsäkringar och som underlag för att informera om och erbjuda våra olika tjänster samt för att ge god service i övrigt. Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter är det enskilda bolag inom Länsförsäkringar som du har avtal med, men du kan alltid vända dig till oss för information om och rättelse av personuppgifter om dig som du har rätt till enligt Personuppgiftslagen. 10 Gemensamt skaderegister För att minska försäkringsbolagets kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret används endast i samband med skadereglering. Personuppgifts ansvarig för GSR är Försäkringsförbundet. När en skada anmäls till bolaget, anmäls denna (skadetyp, skadedatum, skade- organisations- och personnummer) även för registrering i GSR. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos något annat försäkringsbolag. B Försäkringens ikraftträdande Länsförsäkringars ansvarighet inträder när bolaget har mottagit fullständiga ansökningshandlingar. Förutsättningen är att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll samt att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår, att försäkringen ska träda i kraft senare. Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder Länsförsäkringars ansvarighet först sedan Länsförsäkringar erbjudit försäkring med sådan utformning och försäkringstagaren antagit erbjudandet. 9

10 C Premiebestämning och premiebetalning 1 Första premien Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar sänt avi om premien. Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändning av avi har Länsförsäkringar rätt att säga upp avtalet. Försäkringen blir gällande på nytt från den tidpunkt då premien betalas, under förutsättning att betalningen görs inom en månad efter utgången av 14 dagarsperioden och att den försäkrades hälsotillstånd inte försämrats efter denna 14 dagarsperiod. 2 Förnyelsepremie Senare premie (förnyelsepremie) beräknas vid varje premieförfallodag på grundval av enligt punkt A 5 bestämda försäkringsbelopp i kronor och Länsförsäkringars då gällande premietariff i förekommande fall också med hänsyn till den procentuella premieförhöjning som gäller för försäkringen. Premien ska betalas inom en månad från förfallodagen (respitmånad). Om så inte sker träder försäkringen ur kraft efter respitmånadens utgång. 3 Återupplivning Inom ett år från den obetalda premiens förfallodag föreligger rätt att utan hälsoprövning återuppliva försäkring, som trätt ur kraft på grund av att förnyelsepremie inte erlagts i rätt tid. Försäkringen blir därvid med följande undantag gällande på nytt efter den tidpunkt då premie betalas. Sjukdom som blivit aktuell under den tid försäkringen varit ur kraft, liksom dödsfall eller olycksfallsskada som inträffat under denna tid, omfattas inte av försäkringen. En förutsättning för återupplivning senare än sex månader efter premiens förfallodag är att den försäkrades hälsotillstånd inte har försämrats efter respitmånadens utgång. D Försäkringens omfattning vid olycksfall 1 Begreppsförklaringar Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (skadetillfället). Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Skadan anses inträffa den dag händelsen skedde. 10

11 Med olycksfallsskada avses inte: 1 Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar. Till exempel ryggskott, diskbråck, muskelbristning, hälsenerepturer eller skador orsakade av vridvåld. 2 Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne. 3 Skada som uppkommit genom missbruk av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring. 4 Sådant tillstånd som även om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, åldersförändringar, lyte eller sjukliga förändringar. 5 Skada som kan anses ha samband med att den försäkrade använt alkohol, sömnmedel, narkotiska medel eller missbrukat läkemedel. Vid sådana omständigheter som ovan angivits föreligger därför inte rätt till ersättning från de ersättningsmoment i försäkringen som lämnar ersättning för olycksfallsskada. Följande ersättningsmoment ingår i försäkringen: 2 Medicinsk invaliditet 3 Förvärvsmässig invaliditet 4 Kostnadsersättning vid sjukhusvistelse 5 Läkekostnader 6 Resekostnader 7 Tandskadekostnader 8 Kläder och glasögon 9 Sveda och värkersättning 10 Ärrersättning 11 Akut kostnadshjälp 12 Dödsfallsersättning 2 Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av den skadades kroppsfunktion. Till medicinsk invaliditet räknas även förlust av sinnesfunktion, förlust av inre organ samt bestående värk. Rätten till medicinsk invaliditetsersättning inträder tidigast ett år efter olycksfallet (skadetillfället). 11

12 Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. Fastställelsen kan dock uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt ett medicinskt tabellverk som är fastställt av Försäkringsförbundet gällande vid skadetillfället. Ersättningen utbetalas när rätt därtill uppkommit och den medicinska invaliditetsgraden fastställts. Ersättningens storlek bestäms av det prisbasbelopp som gäller då Länsförsäkringar betalar ut ersättningen. Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt i skadad kroppsdel frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Ersättning utgör en mot den medicinska invaliditetsgraden svarande del av försäkringsbeloppet. En förutsättning för rätt till invaliditetsersättning är att olycksfallet inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till 75 procent eller högre lämnas ersättning med hela försäkringsbeloppet. Då bortfaller rätten till förvärvsmässig invaliditet. Försämring avseende medicinsk invaliditet som inträffar tio år eller senare efter skadetillfället kan aldrig ge rätt till ytterligare medicinsk invaliditetsersättning. Om du vid skadetillfället fyllt 55 år reduceras försäkringsbeloppet med fem procentenheter för varje år som din ålder överstiger 55 år. Nedsättning görs med högst 50 procent av försäkringsbeloppet. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning har inträtt utbetalas ingen invaliditetsersättning. Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning inträtt men innan slutlig betalning skett utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda definitiva invaliditetsgraden till dödsboet. Medicinsk invaliditet anses inträda tidigast när behandlingen inklusive medicinsk rehabilitering har avslutats. 3 Förvärvsmässig invaliditet Med förvärvsmässig invaliditet avses minst 50 procent för framtiden bestående nedsättning av arbetsförmåga på grund av olycksfall. Samtliga möjligheter till yrkesarbete ska ha prövats och Försäkringskassan ska ha beviljat minst halv sjukersättning. Först efter tre år av sådan ersättning från Försäkringskassan, i oavbruten följd, inträder rätten till förvärvsmässig invaliditet och Länsförsäkringar prövar om ersättning för förvärvsmäs- 12

13 sig invaliditet kan lämnas. I det fall att aktivitetsersättning har lämnats från Försäkringskassan kan Länsförsäkringar efter tre år pröva om rätten till förvärvsmässig invaliditet föreligger. Rätt till invaliditetsersättning på grundval av förvärvsmässig invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast tre år efter det att olycksfallsskada inträffat och sedan rehabiliterings- och omskolningsmöjligheter har uttömts. Försämring avseende förvärvsmässig invaliditet som inträffar tio år eller senare efter skadetillfället kan aldrig ge rätt till ytterligare förvärvsmässig invaliditetsersättning. Förvärvsmässig invaliditet som inträder först efter fyllda 60 år kan inte leda till ersättning. Detta gäller oavsett när olycksfallet inträffade. Till grund för bedömningen av den förvärvsmässiga invaliditetsgraden läggs endast sådana symptom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. Den omständigheten att Försäkringskassan beviljat sjukersättning/aktivitetsersättning är en viktig men ej ensamt avgörande omständighet som Länsförsäkringar beaktar i sin bedömning. Hänsyn ska endast tas till nedsättning av sådan arbetsförmåga, som den skadade utnyttjade omedelbart före skadetillfället eller som sannolikt skulle ha utnyttjats längre fram om arbetsförmågan ej förlorats. Bestämningen sker med hänsyn till den skadades förmåga att trots skadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till hans ålder, tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt bosättningsförhållanden. En förutsättning för rätt till förvärvsmässig invaliditetsersättning är att skadetillfället inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Om du vid tidpunkten för när rätten till förvärvsmässig invaliditet inträtt fyllt 55 år reduceras försäkringsbeloppet med fem procentenheter för varje år som din ålder överstiger 55 år. Vid minst halv förvärvsmässig invaliditet utbetalas halva försäkringsbeloppet. Vid minst 3/4-dels förvärvsmässig invaliditet utbetalas 3/4 av försäkringsbeloppet. Vid hel förvärvsmässig invaliditet utbetalas hela försäkringsbeloppet. Om medicinsk invaliditet har utbetalas, eller förskott på sådan ersättning lämnats, avräknas utbetalt belopp. Beloppet uppräknas därvid med hänsyn till prisbasbeloppsförändringen under mellantiden. 13

14 4 Kostnadsersättning vid sjukhusvistelse Om olycksfallsskada medför att den försäkrade blir inlagd över natten på sjukhus i Sverige lämnas ersättning under sjukhusvistelsen med 100 kronor per dag. Ersättning lämnas i 90 dagar för samma olycksfall. 5 Läkekostnader Ersättning för läkekostnader kan lämnas i längst fem år räknat från skadetillfället. Om definitiv medicinskt eller förvärvsmässig invaliditet har fastställts lämnas inte ersättning för läkekostnader. För sjukhusvårdsavgift lämnas ersättning endast till den del av avgiften som kan anses överstiga inbesparade levnadskostnader. Den inbesparande kostnaden motsvarar 1,5 promille av prisbasbeloppet i januari det år då sjukhusvården varar. För försäkrad som inte har rätt till ersättning från allmän försäkringskassa i Sverige ersätts endast kostnader som Länsförsäkringar skulle ha ersatt om den försäkrade haft sådan rätt. Ersättning lämnas i den mån rätt till ersättning inte föreligger enligt lag, konvention, författning eller från annan försäkring. För vård på annat sjukhus än sådant som tillhör staten eller som drivs av kommun eller landsting lämnas ersättning endast efter i förväg träffad överenskommelse. 6 Resekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändiga resor för vård och behandling i längst fem år räknat från skadetillfället. Ersättning lämnas i den mån rätt till ersättning inte föreligger enligt lag, konvention, författning eller från annan försäkring. För försäkrad som inte har rätt till ersättning från allmän försäkringskassa i Sverige ersätts endast kostnader som Länsförsäkringar skulle ha ersatt om den försäkrade haft sådan rätt. Om olycksfallet orsakat nedsättning av förmågan att förflytta sig, och du enligt läkarintyg måste anlita särskilt transportmedel för att utföra ditt arbete eller din ordinarie utbildning får du ersättning för merkostnader för resor mellan din fasta bostad och arbetsplatsen eller skolan. 14

15 7 Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförts av tandläkare. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas endast ersättning med högst 0,5 prisbasbelopp under förutsättning att behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. För tandvård hos tandläkare som inte är ansluten till Försäkringskassan lämnas endast ersättning för den avgift den försäkrade skulle haft om tandläkare ansluten till tandvårdsförsäkringen anlitats. Skada vid tuggning eller bitning ersätts inte. Behandling och arvode ska ha godkänts av Länsförsäkringar innan behandling börjar. För nödvändig akutbehandling ersätts dock kostnad även om Länsförsäkringars godkännande inte hunnit inhämtas. Den skadade ska utan dröjsmål söka tandläkare och anmäla skadan till Länsförsäkringar. Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern inte normala förändringar, lämnas ersättning endast för den skada, som kan antas ha blivit följden om förändringen inte funnits då skadan inträffade. Skada på fast protes ersätts enligt motsvarande regler som skada på naturlig tand. Detta gäller även avtagbar protes, som när den skadades var på plats i munnen. Ersättning lämnas för kostnader för behandling inom fem år från olycksfallet. Måste slutbehandlingen på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till senare tidpunkt ersätts även kostnader för den uppskjutna behandlingen under förutsättning att Länsförsäkringar innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättningen kan dock lämnas om försämringen inträffar som ej var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan. 8 Kläder och glasögon Om olycksfallsskada krävt läkar- eller tandläkarbehandling, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, glasögon, hörapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjälpmedel. 15

16 Om skadat föremål går att reparera lämnas ersättning för reparationskostnaden. Ersättning lämnas med högst 0,25 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 9 Sveda och värk Vid olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för sveda och värk i de fall den akuta sjuktiden för skadan överstiger 30 dagar. Ersättning beräknas med ledning av en av Länsförsäkringar fastställd tabell; Tabell för beräkning av ersättning för sveda och värk som gäller vid utbetalningstillfället. Du får inte ersättning om olycksfallsskadan ger dig rätt till sveda och värkersättning från annat håll enligt lag, enligt annan författning eller från annan försäkring. 10 Ärrersättning Rätt till ersättning för vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast ett år från det att olycksfallet inträffade. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild, vid utbetalningstillfället, gällande ärrtabell och oberoende av försäkringsbeloppet för invaliditet. 11 Akutkostnadshjälp Blir du inlagd akut på landstingskommunalt sjukhus för olycksfallsskada lämnas engångskostnadsersättning med 500 kronor. Planerad sjukhusvistelse ersätts inte. 12 Dödsfallsersättning Avlider den försäkrade under tid försäkringen är i kraft lämnas dödsfallsersättning med ett prisbasbelopp. Förmånstagare är om inte annat anges i försäkringsbrevet: Make/ sambo, eller om sådan anhörig saknas, laga arvingar. Med make avses även registrerad partner. 16

17 E Försäkringens omfattning vid sjukdom 1 Begreppsförklaringar Med sjukdom menas en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallskada enligt punkt D ovan. Med att en sjukdom blir aktuell menas att den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdom. Sjukdomen blir aktuell den dag försämringen första gången påvisats av läkare eller psykolog (skadedagen). Sjukdomar med medicinskt samband räknas som en och samma sjukdom. Med sjukdom avses dock inte: 1 Frivilligt orsakad kroppskada. 2 Sådan försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk av alkohol, narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel eller andra läkemedel. 3 Brytningsfel eller skelning. 4 Kosmetiska operationer. 5 Besvär som föranleder behandling i förebyggande syfte. Följande ersättningsmoment ingår i försäkringen: 1 Medicinsk invaliditet. 2 Förvärvsmässig invaliditet. 3 Kostnadsersättning vid sjukhusvistelse. 4 Akut kostnadshjälp. 5 Dödsfallsersättning. 2 Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av den skadades kroppsfunktion. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt ett medicinskt tabellverk som är fastställt av Försäkringsförbundet. Rätten till medicinsk invaliditetsersättning inträder tidigast ett år efter det att sjukdomen blir aktuell. Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. Fastställelsen kan dock uppskjutas så detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Medicinsk invaliditet anses vid sjukdom inträda tidigast, när sjukdomstillståndet övergått i ett stationärt, inte livshotande tillstånd. Ersättningen utbetalas när rätt därtill uppkommit och den medicinska 17

18 18 invaliditetsgraden fastställts. Ersättningens storlek bestäms av det prisbasbelopp som gäller då Länsförsäkringar betalar ut ersättningen. En förutsättning för rätt till invaliditetsersättning är att sjukdomen blir aktuell under tid då försäkringen var i kraft. Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till 75 procent eller högre lämnas ersättning med hela försäkringsbeloppet. Då bortfaller rätten till förvärvsmässig invaliditet. Försämring avseende medicinsk invaliditet som inträffar tio år eller senare efter skadedag kan aldrig ge rätt till ytterligare medicinsk invaliditetsersättning. Om du vid skadedagen fyllt 55 år reduceras försäkringsbeloppet med fem procentenheter för varje år som din ålder överstiger 55 år. Nedsättning görs med högst 50 procent av försäkringsbeloppet. Ersättning lämnas för följande sjukdomar/sjukdomstillstånd Vid bröstcancer som medfört förlust av ett bröst lämnas ett engångsbelopp på ett prisbasbelopp. Amputation eller total obrukbarhet av armar. Amputation eller total obrukbarhet av ben. Förlust av syn på ett öga. Blindhet. Förlust av hörsel på ett öra. Dövhet. Förlust av lukt och smak. Hjärtsjukdomar. Stroke, hjärnblödning, hjärninfarkt och brustet pulsåderbråck (aneurysm) i hjärnan som ger bestående neurologisk skada. Förlust av njure och njursjukdom som kräver dialys eller njurtransplantation. Skador på ryggmärgen medförande förlamningar. Diabetes mellitus typ 1 (insulinbehandlad diabetes). Förlust av lunga. Besvär efter hälseneruptur. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning har inträtt utbetalas ingen invaliditetsersättning. Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning inträtt men innan slutlig betalning skett utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda definitiva invaliditetsgraden som beräknas ha förelegat vid dödsfallet. Utbetalning sker till dödsboet.

19 3 Förvärvsmässig invaliditet Med förvärvsmässig invaliditet avses minst 50 procent för framtiden bestående nedsättning av arbetsförmåga på grund av sjukdom. Samtliga möjligheter till yrkesarbete ska ha prövats och Försäkringskassan ska ha beviljat minst halv sjukersättning. Först efter tre år av sådan ersättning från Försäkringskassan inträder rätten till förvärvsmässig invaliditet och Länsförsäkringar prövar om ersättning om förvärvsmässig invaliditet kan lämnas. I det fall att aktivitetsersättning har lämnats från Försäkringskassan kan Länsförsäkringar efter tre år pröva om rätten till förvärvsmässig invaliditet föreligger. Rätt till invaliditetsersättning på grundval av förvärvsmässig invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast tre år efter det att sjukdom inträffat och sedan rehabiliterings- och omskolningsmöjligheter har uttömts. Försämring avseende förvärvsmässig invaliditet som inträffar tio år eller senare efter skadedagen kan aldrig ge rätt till ytterligare förvärvsmässig invaliditetsersättning. Förvärvsmässig invaliditet som inträder först efter fyllda 55 år kan inte leda till ersättning. Detta gäller oavsett när sjukdomen blivit aktuell. Till grund för bedömningen av den förvärvsmässiga invaliditetsgraden läggs endast sådana symptom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. Den omständigheten att Försäkringskassan beviljat den försäkrade sjukersättning är en viktig men ej ensamt avgörande omständighet som Länsförsäkringar beaktar i sin bedömning. Hänsyn ska endast tas till nedsättning av sådan arbetsförmåga, som den skadade utnyttjade omedelbart före sjukdomens debuterande eller som sannolikt skulle ha utnyttjas längre fram om arbetsförmågan ej förlorats. Bestämningen sker med hänsyn till den skadades förmåga att trots skadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till hans ålder, tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt bosättningsförhållanden. En förutsättning för rätt till förvärvsmässig invaliditetsersättning är att sjukdomen inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Om du vid tidpunkten för när rätten till förvärvsmässig invaliditet inträtt fyllt 45 år reduceras försäkringsbeloppet med tio procentenheter för varje år som din ålder överstiger 45 år. 19

20 Vid minst halv förvärvsmässig invaliditet utbetalas 25 procent av försäkringsbeloppet. Vid minst 3/4-dels förvärvsmässig invaliditet utbetalas 3/8 av försäkringsbeloppet. Vid hel förvärvsmässig invaliditet utbetalas halva försäkringsbeloppet. Ersättning kan aldrig lämnas för både förvärvsmässig och medicinsk invaliditet för en och samma sjukdom. Avlider den försäkrade innan rätt till ersättning har inträtt utbetalas ingen invaliditetsersättning. Om medicinsk invaliditet har utbetalats, eller förskott på sådan ersättning lämnats, avräknas utbetalt belopp. Beloppet uppräknas därvid med hänsyn till prisbasbeloppsförändringen under mellantiden. 4 Kostnadsersättning vid sjukhusvistelse Om sjukdom medför att den försäkrade blir inlagd över natten på sjukhus i Sverige lämnas ersättning under sjukhusvistelsen med 100 kronor per dygn. Ersättning lämnas i längs 90 dagar för samma sjukdom. 5 Akutkostnadshjälp Blir du inlagd akut på landstingskommunalt sjukhus för sjukdom lämnas engångskostnadsersättning med 500 kronor. Planerad sjukhusvistelse ersätts inte. 6 Dödsfallsersättning Avlider den försäkrade under tid då försäkringen är i kraft lämnas dödsfallsersättning med ett prisbasbelopp. Förmånstagare är om inte annat anges i försäkringsbrevet: Make/sambo, eller om sådana anhöriga saknas laga arvingar. Med make avses även registrerad partner. F Begränsningar i försäkringens omfattning vid sjukdom och olycksfall 1 Vistelse utom Norden Försäkringen gäller vid skada som drabbar den försäkrade under vistelse utanför Norden om vistelsen avses att vara i längst tolv månader. Denna inskränkning gäller dock inte om den försäkrade är i svensk utlandstjänst 20

21 eller i tjänst hos utländskt företag eller internationell organisation som har fast anknytning till Sverige. Vistelsen utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. Läke-, tandskade- och resekostnader, sveda och värk, akut kostnadshjälp, ersättning för sjukhusvistelse och ersättning för kläder och glasögon ersätts inte vid vistelse utom Norden. 2 Krig eller krigsliknande politiska oroligheter Inskränkningarna avser inte dödsfallskapitalet. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller sjukdom som kan anses vara beroende av krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanför Sverige. Vistas den försäkrade utom Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut under vistelsen gäller försäkringen dock under de tre första månaderna därefter, under förutsättning att den försäkrade inte deltar i kriget eller oroligheterna. 3 Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller sjukdom som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess. 4 Terroristhandling Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terroristhandling. Terroristhandling är en handling som inbegriper men inte är begränsad till användning till tvång eller våld och/eller hot om tvång eller våld av en person eller grupper av personer, som antingen handlar ensam eller för en organisations eller stadsmakts räkning eller i förbindelse med en organisation eller stadsmakt, vilket begås för eller av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska syften eller skäl, inklusive avsikten att påverka en statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten eller någon del av allmänheten. 5 Sport och idrott Försäkringen gäller inte vid deltagande i boxning, eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår. 21

22 6 Vidareförsäkring Om du tecknat individuell olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna som en vidareförsäkring i Barn- och ungdomsförsäkring (OSB) gäller följande: Om den försäkrade har blivit berättigad till sjukbidrag, aktivitetsersättning, förtidspension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring omfattar försäkringen inte rätt till invaliditetsersättning för förvärvsmässig invaliditet. Om den försäkrade erhållit eller kan erhålla ersättning för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet från barn- och ungdomsförsäkringen kan inte sådan ersättning också lämnas från vidareförsäkring. Om den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycksfallsskada innan vidareförsäkring träder i kraft omfattar vidareförsäkringen endast försämring av medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet om sådan ersättning kan lämnas enligt OSV 628:3, samt dödsfallsersättning som inte kan ersättas från barn- och ungdomsförsäkring. 7 Inskränkningar för vissa sjukdomar För följande sjukdomar föreligger ingen rätt till ersättning: Rygg-, led- eller muskelbesvär som inte kan påvisas vara orsakade av olycksfallsskada. Fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd. Utmattningssyndrom, utbrändhet, trötthet eller asteni. Depressiva tillstånd. Amalgamförgiftning. Försäkringen gäller inte heller för de sjukdomar som kan ha medicinskt samband med ovanstående besvär. Övriga sjukdomar som blir aktuella inom sex månader från försäkringens begynnelsedag omfattas inte av försäkringen. Ovanstående begränsning tillämpas inte för dödsfallsersättning. Begränsningen tillämpas inte heller om försäkring med motsvarande omfattning (sjukdom och olycksfall) funnits gällande i annat bolag fram till denna försäkrings begynnelsedag. Sex månaders karensen tillämpas inte om denna försäkring är en fortsättning från OSB-försäkring. 22

23 G Månadsersättning vid långvarig arbetsoförmåga/ Tilläggsmoment om du i försäkringsavtalet även har sjukersättning 1.1 Sjukersättning Om den försäkrade blir arbetsoförmögen utbetalas ersättningen för den tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar under försäkringstiden utöver tre månader dock maximalt fem år och längst tills dess att Försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning. I karenstiden medräknas sjukperiod som varat minst 15 dagar och helt eller delvis ligger inom de senaste 12 månaderna. Vid halv sjukskrivning/arbetsoförmåga lämnas ersättning med halva det avtalade beloppet. Vid minst 3/4-dels sjukskrivning/arbetsoförmåga lämnas ersättning med 75 procent av det avtalade beloppet. Vid hel sjukskrivning/arbetsoförmåga lämnas ersättning efter hela det avtalade beloppet. Bedömningen av arbetsoförmågans omfattning ska ske utifrån den minskning som kan anses vara orsakad av sådan symptom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. Vid denna bedömning ska både den försäkrades verkliga arbete och förvärvsarbete i övrigt beaktas. Arbetsoförmåga ska inte anses föreligga, om den försäkrade efter de två första åren av en sjukperiod är i stånd att under mer än 75 procent av normal arbetstid utföra något slag av arbete som kan begäras av den försäkrade med hänsyn till hans ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållande. Rätt till ersättning föreligger inte; för sjukperiod som pågår när Länsförsäkringars ansvarighet inträder, efter 65 års ålder eller efter det att pensionsåldern sänkts genom förtida uttag, efter den eventuella lägre ålder enligt lag om allmän försäkring till vilken sjukpenning längst kan utgå, om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, mediciner, sömnmedel eller andra läkemedel, vid graviditetsbesvär, vid behandling i förebyggande syfte. 23

24 Förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade under sjukperioden står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer av Länsförsäkringars i samråd med läkare lämnade anvisningar. 1.2 Överförsäkring Om det under försäkringstiden konstateras att den försäkrades arbetsinkomst och sjukförmåner är sådana att enligt Länsförsäkringars tilllämpade regler, sjukersättning med den aktuella omfattningen inte skulle kunna meddelas (överförsäkring) har bolaget rätt att begränsa ersättningen till vad som svarar mot den ersättning som enligt nämnda regler kan meddelas. Som sjukförmån räknas sjuklön, sjukpenning, sjukbidrag och förtidspension samt ersättning från annan sjukförsäkring eller annan liknande ersättning. 1.3 Sjukersättning Sjukersättning enligt är en tilläggsförsäkring till Olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna (OSV 628:3). Om OSV 628:3 annulleras, annulleras även sjukersättningen. 2 Undantag i försäkringsavtalet Vid vistelse utanför Norden, krig och politiska oroligheter gäller särskilda nedan angivna bestämmelser beträffande försäkringens giltighet. Undantagen i försäkringens giltighet hävs, om särskilt avtal träffats om detta. 2.1 Vistelse utanför Norden Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade under vistelse utanför Norden som varat mer än ett år. Lämnar den försäkrade Norden under pågående sjukperiod föreligger rätt till ersättning endast i den mån och för den tid en före avresan företagen läkarundersökning ger underlag för bedömning av den fortsatta arbetsoförmågan. 2.2 Inskränkning för vissa sjukdomar För följande sjukdomar föreligger ingen rätt till månadsersättning: Rygg-, led- eller muskelbesvär som inte kan påvisas vara orsakade av olycksfallsskada. Fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd. 24

25 Utmattningssyndrom, utbrändhet, trötthet eller asteni. Depressiva tillstånd. Amalgamförgiftning. Försäkringen gäller inte heller för de sjukdomar som kan ha medicinskt samband med ovanstående besvär. Övriga sjukdomar som blir aktuella inom sex månader från försäkringens begynnelsedag omfattas inte av försäkringen. Ovanstående begränsning tillämpas inte för dödsfallskapitalet. Begränsningen tillämpas inte heller om försäkringen med motsvarande omfattning (sjukdom och olycksfall) funnits gällande i annat bolag fram till denna försäkrings begynnelsedag. Sex månadskarensen tillämpas inte om ovanstående försäkring är en fortsättning från OSB-försäkringen. 2.3 Krigstillstånd i Sverige Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som inträffar medan krigstillstånd råder i Sverige, om arbetsoförmågan kan anses vara beroende av krigstillståndet. Försäkringen gäller inte heller för arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter krigstillståndets upphörande och som kan anses vara beroende av krigstillståndet. 2.4 Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller för arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militärt FN-uppdrag räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. 2.5 Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Innan tre år förflutit från det försäkringen trädde i kraft, gäller försäkringen inte för arbetsoförmåga som kan anses vara beroende av krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utom Sverige i områden där sådana förhållanden råder. Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte heller för arbetsoförmåga, som inträffat inom ett år efter sådan vistelse och som kan 25

26 anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna medan den försäkrade vistas i området gäller undantaget inte under de tre första månaderna därefter. 2.6 Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller sjukdom som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess. 2.7 Terrorismhandling Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorismhandling. Terrorismhandling är en handling som inbegriper men inte är begränsad till användning till tvång eller våld och/eller hot om tvång eller våld av en person eller grupper av personer, som antingen handlar ensam eller för en organisations eller stadsmakts räkning eller i förbindelse med en organisation eller stadsmakt, vilket begås för eller av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska syften eller skäl, inklusive avsikten att påverka en statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten eller någon del av allmänheten. 2.8 Sport och idrott Försäkringen gäller inte vid deltagande i boxning, eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår. H Åtgärder vid anspråk på ersättning Anmälan om dödsfall, olycksfallsskada eller sjukdom som kan ge rätt till ersättning ska göras snarast möjligt. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade utan dröjsmål anlitar behörig läkare, under sjuktid står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer av bolaget i samråd med läkare lämnade anvisningar, som avser att begränsa följderna av olycksfallet eller sjukdomen. Den som gör anspråk på ersättning ska enligt bolagets anvisningar förete läkarintyg och övriga handlingar, som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning. Kostnaden för läkarintyg och övriga handlingar ersätts av bolaget. 26

27 Bolaget har rätt att föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos läkare som bolaget anvisar, om detta bedöms vara nödvändigt för fastställande av rätten till ersättning. Kostnaderna för sådan undersökning och härför nödvändiga resor ersätts av bolaget. Medgivande för bolaget att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om bolaget begär det. Anspråk på ersättning för kostnader ska styrkas med originalverifikationer. I J K Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Sedan rätt till ersättning uppkommit ska utbetalning ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger honom enligt punkt H. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas dock inte om den är mindre än en halv procent av det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gällde för januari månad det år då utbetalning sker. Force Majeure Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. Preskriptionsregler Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har anspråk framställt till bolaget inom ovan angiven tid är dock fristen enligt ovan minst sex månader räknat från dagen då vi förklarat att vi tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan. 27

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1 Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1 Översiktlig information om Olycksfallsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring

Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna OSV 628:4 Villkor 2006-01-01 1 Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser..........................................................3 2 Vem

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:2 Villkor 2006-01-01 Olycksfallsförsäkring 60 PLUS Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

OM 616:4. Individuell Olycksfallsförsäkring OM

OM 616:4. Individuell Olycksfallsförsäkring OM OM 616:4 Individuell Olycksfallsförsäkring OM Översiktlig information om Olycksfallsförsäkringen OM På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna OSV 628:5 2007-02-01 Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Villkor 2 Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser.......................................................3 2 Vem

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Individuell Olycksfallsförsäkring O 610:10 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna individuell olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna, OSV 628:8 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 4 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn OSM 627:2 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Länsförsäkringar Bergslagen................................................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag................................................................0454-30

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Individuell Olycksfallsförsäkring O 610:10 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING O 610:11. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring. Gäller från

INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING O 610:11. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring. Gäller från INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING O 610:11 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 B Försäkringens ikraftträdande 4 C Premiebestämning och premiebetalning

Läs mer

Individuell Olycksfallsförsäkring OM 616:6. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring (OM) Gäller från

Individuell Olycksfallsförsäkring OM 616:6. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring (OM) Gäller från Individuell Olycksfallsförsäkring OM 616:6 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring (OM) Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 1.1 Medicinsk invaliditet 6 1 Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna individuell olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna, OSV 628:7 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2010-03-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 4 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna VILLKOR FÖR INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:10 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från 2015-01-01 FÖRKÖPSINFORMATION Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Ekonomiskt skydd om du skadas eller invalidiseras Denna förköpsinformation är vi skyldiga att lämna enligt lag och detta

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Senior 2013 Gäller från

personförsäkring Olycksfall Senior 2013 Gäller från personförsäkring Olycksfall Senior 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Senior OLS 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Tilläggsförsäkring till lantbruks- eller hästgårdsförsäkring Gäller från 2012-06-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2016

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2016 Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2016 Tilläggsförsäkring till lantbruks- eller hästgårdsförsäkring. Gäller från 20160101. Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn OSB 625:10 Villkor 2006-01-01 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Länsförsäkringar Bergslagen.......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Edition 5 Allmänna villkor av år 1987 A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSM 627:3 Villkor 2006-01-01 Barn- och ungdomsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen.......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

för ridklubbar KOr 615:1 Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01

för ridklubbar KOr 615:1 Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01 Villkor Kollektiv olycksfall för ridklubbar KOr 615:1 Villkor Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring VILLKOR OK 611:6 Kollektiv olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-06-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 2 Vem försäkringen gäller för 3 3 När försäkringen gäller 3 4 Var

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus med Sjukförsäkring - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor,

Läs mer

Villkor Kollektiv olycksfall

Villkor Kollektiv olycksfall Villkor Kollektiv olycksfall KO 611:8 Villkor Kollektiv olycksfall Gäller från 2011-11-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Olycksfallsförsäkring Senior, OS 500:1 Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2

Läs mer

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus GRAVIDFÖRSÄKRING BAS OCH PLUS, G09:1 VILLKOR En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Gäller från 2012-05-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänna bestämmelser 3 A.2 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring Villkor KO 611:9 Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Villkor G08:1 Gällande från 2009-01-01 En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser...3 2 Vem försäkringen gäller för........................................................

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10. Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från

OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10. Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10 Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2016-01-01 Ekonomiskt skydd om du skadas eller invalidiseras Denna förköpsinformation

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus med Sjukförsäkring - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 4 B.1 Olycksfallsförsäkring... 5 Begränsningar i olycksfallsförsäkringen...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer

Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer 516939-1.1 Försäkringsavtalet Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsavtalet eller försäkringsbeskedet

Läs mer

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag och begränsningar

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring GKO 10:1 Kollektiv olycksfallsförsäkring Allmänt försäkringsvillkor Gällande från 2013-10-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Villkor Barnförsäkring OSB15

Villkor Barnförsäkring OSB15 VILLKOR BARNFÖRSÄKRING OSB15 Villkor Barnförsäkring OSB15 Gäller från 2015-06-01 Innehåll Villkor för Barnförsäkring 3 A Försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänna bestämmelser 3 A.2 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Villkor Barnförsäkring OSB15

Villkor Barnförsäkring OSB15 VILLKOR BARNFÖRSÄKRING OSB15 Villkor Barnförsäkring OSB15 Gäller från 2015-06-01 Innehåll Villkor för Barnförsäkring 3 A Försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänna bestämmelser 3 A.2 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring Villkor KO 611:11 Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Villkor Olycksfallsförsäkring Senior

Villkor Olycksfallsförsäkring Senior Villkor OS 500:2 Villkor Olycksfallsförsäkring Senior Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Villkor Agria Incident Olycksfallsförsäkring

Villkor Agria Incident Olycksfallsförsäkring Villkor AI 612:2 Villkor Agria Incident Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Allmänna villkor av år 2009 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Villkor FLEX Gruppförsäkring

Villkor FLEX Gruppförsäkring Villkor SH 300:4 Villkor FLEX Gruppförsäkring Avtal 5000 Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Villkor FLEX Gruppförsäkring

Villkor FLEX Gruppförsäkring Villkor SH 300:5 Villkor FLEX Gruppförsäkring Avtal 5000 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Villkor Kollektiv olycksfall

Villkor Kollektiv olycksfall VILLKOR KO 611:9 Villkor Kollektiv olycksfall Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Brunskogs försäkringsbolag/långseruds

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887

Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887 Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887 Olycksfallsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet och försäkringsbeskedet. Med olycksfallsskada menas: En kroppsskada som drabbar

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Villkor G07:1 Gällande från 2007-09-01 En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................. 3 2

Läs mer

Trygghetsförsäkring ishockey

Trygghetsförsäkring ishockey 1(6) Trygghetsförsäkring ishockey Villkor från och med den 1 januari 2009 Villkoren gäller för varje ishockeyspelare, 18 år eller äldre, som omfattas av kollektivavtal upprättat mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus med Sjukförsäkring OLPS 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer