Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid."

Transkript

1

2

3 Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över stockholmare som har sitt hem hos oss boende av hög kvalitet i attraktiva och trygga områden. Våra hyresgäster ska ges god service och ett gott bemötande i sina kontakter med oss. I vårt dagliga arbete medverkar vi även till utveckling av de områden där vi kraftsamlar, Rinkeby, Rågsved och Farsta. För framtiden, både den som ligger nära och för den som ligger längre bort, bygger vi nya till nya stock holmare. Hyresrätten är en viktig del av en fungerande bostadsmarknad. Tillgången på har alltid varit en förutsättning för tillväxt och utveckling och vi är en av de aktörer som ser till att Stockholm får fler och växer klokt. För framtiden förvaltar vi även våra fastigheter för en långsiktigt stabil värdetillväxt för ägaren Stockholms stad. Att förvalta och bygga nya fastigheter kräver insikt om behov och intressen hos dem som bor och verkar i husen. Det kräver goda kunskaper om förvaltning och om byggnation men även en förståelse för hur vi som fastighetsägare på olika sätt kan medverka till att staden utvecklas och förändras. Allt detta är förmågor som under ett år kräver ständig utveckling för att möta förändringar. I det dagliga och med sikte på framtiden erbjuder Familje stockholmare hem, vi utvecklar och förvaltar hus och vi är med och skapar stad. Här kan du läsa om hur det arbetet sett ut Magdalena Bosson vd 05

4

5 Familjes ägardirektiv från Stockholms stad Bostadsbolagens uppdrag kommer i ett ägardirektiv från ägaren, Stockholms stad. Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustning, underhåll och nybyggnation. Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer. Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter. Vara goda hyresvärdar. Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och söderort. Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar. Öka hyresgästernas incitament att spara energi. Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden. Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet. Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsningseffekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning. Utreda möjligheterna att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan. Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar. Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks- och tränings lägenheter. Uppvakta regeringen med krav på skatte lättnader för rumsuthyrning. Fortsätta tillgänglighetsanpassningen av fastigheterna. Tillsammans med Storstockholms brandförsvar fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder. Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramområden med tydlig miljöprofil.

6 är en nyckel för Stockholms tillväxt och utveckling. Under 2012 färdigställdes 173 nya hyresrätter och byggnation av ytterligare 283 hyresrätter pågick. För att nå uppdraget om minst 500 nya hyresrätter per år arbetar vi långsiktigt med en projektportfölj som har tillräcklig bredd för att bygga 500 nya per år investerade bolaget 1,2 miljarder kronor i ombyggnation, underhåll och nybyggnation. En stor del av medel som investeras i projekten kommer via Stimulans för Stockholm. Det är stadens satsning för att motverka lågkonjunkturen och långsiktigt stärka stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. 295 ett eget hem är ett viktigt steg på vägen mot delaktighet och tillhörighet i samhället. I Familjes bestånd har vi 295 försöks- och träningslägenheter för stockholmare som av olika skäl står utan bostad bolaget har ett system för inre lägenhetsunderhåll där våra hyresgäster avgör vilket underhåll de vill ha och behöver. På önskemål från våra hyresgäster genomfördes under året underhållsinsatser. De hyresgäster som valde att avstå planerat underhåll delade på cirka 11 miljoner kronor i rabatt på hyran. 272 familjes 272 medarbetare förvaltar våra fastigheter och våra kunders förtroende. Vi bygger om och vi bygger nytt, vi verkar för en hållbar miljö och vi ser till att dagens ger ett värde även för kommande generationer stockholmare resultat från den löpande fastighetsförvaltningen är 49 miljoner kronor , familje äger och förvaltar 372 fastigheter runt om i Stockholm. Majoriteten av dessa är byggda på och 50-talen men i beståndet finns representation från alla stadens årsringar. Marknadsvärdet för fastigheterna uppgick 2012 vid oberoende värdering till cirka 25,2 miljarder kronor. Det bokförda värdet för fastigheterna uppgår till cirka 10,4 miljarder kronor. vi har en fastighetsnära förvaltningsform. Våra förvaltare, husvärdar, reparatörer, fastighetsskötare och drifttekniker möter under sitt arbete i fastigheterna dagligen våra hyresgäster. Närheten till hyresgäster och område är en nyckel för att leverera god service. I årets hyresgästenkät får Familje ett samlat serviceindex om 81,3 procent vilket är en förbättring om 1,3 procent jämfört tidigare år. bolagets resultat efter finansnetto uppgår till 1, 2 miljarder kronor. Av detta avser knappt 1,2 miljarder realisationsvinster för genomförda fastighetsförsäljningar och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 985 miljoner kronor i siffror 011

7 TENSTA RINKEBY HÄSSELBY STRAND BLACKEBERG JOHANNESFRED RIKSBY ÅKESHOV NOCKEBYHOV ÅKESLUND HJORTHAGEN N:A DJURGÅRDEN VASASTADEN LADUGÅRDSGÄRDET NORRMALM KRISTINEBERG STADSHAGEN ÖSTERMALM KUNGSHOLMEN STORA ESSINGEN SÖDERMALM GRÖNDAL ASPUDDEN MIDSOMMAR- KRANSEN ÅRSTADAL DANVIKSKLIPPAN HAMMARBY SJÖSTAD ÅRSTA ANTAL LÄGENHETER VÄSTERTORP ENSKEDE GÅRD HAMMARBHÖJDEN FRUÄNGEN LÅNGBRO SOLBERGA STUREBY G:A ENSKEDE ENSKEDEDALEN SVEDMYRA BAGARMOSSEN Bestånd BANDHAGEN HÖGDALEN TALLKROGEN GUBBÄNGEN SKARPNÄCKS GÅRD RÅGSVED vid årets utgång ägde Familje 372 fastigheter med lägenheter och lokaler med en sammantagen uthyrningsbar yta om kvadratmeter. 90 procent av arean är. Majoriteten av fastigheterna är uppförda på mark med tomträtt eller arrende. Majoriteten av beståndet, 60 procent, ligger på södra sidan med flest lägenheter i Farsta. På nordvästra sidan finns tyngdpunkten i Rinkeby. FAGERSJÖ HÖKARÄNGEN LARSBODA FARSTA FARSTA STRAND

8 Service

9 Förvaltning Fastighetsförvaltningen är vår kärnverksamhet. I den dagliga driften och med långsiktig underhållsplanering säkerställs inte bara goda boendemiljöer för våra hyresgäster, utan också goda driftnetton och en långsiktigt stabil värdetillväxt av fastighetsbeståndet. fastighetsförvaltarna har övergripande ansvar för fastigheternas skötsel, underhåll och ekonomi. Bolaget har en kundnära förvaltningsform där husvärdar gör daglig tillsyn av fastigheter och utemiljöer samt åtgärdar de fel som hyresgäster anmäler. Även fastighetsskötare, reparatörer, drifttekniker och driftingenjörer arbetar dagligen i fastigheterna för att lägenheter, allmänna utrymmen och utemiljöer ska ha god kvalitet och för att värme och ventilation ska fungera optimalt. Uppföljning av entreprenörer, som upphandlats för till exempel städning och markskötsel, är ett centralt uppdrag för förvaltningen. Drift- och kvalitetsmöten sker regelbundet med entreprenörerna där vi går igenom felanmälannivåer och uppgifter från daglig ronderingen. För städupphandlingar använder vi ett system där en oberoende besiktningsman gör stickprovsbesiktningar. Resultaten följs upp vid entreprenörsmöten. Bolaget har initierat ett arbete med en kvalitetsprocess för fastighetsförvaltningen. Processen är ramverket för alla medarbetare som arbetar i och med våra fastigheter samt för medarbetare i andra funktioner i organisationen som bidrar till bolagets förvaltningsförmåga. Med en gemensam kvalitetsprocess skapas ett systematiskt och strukturerat arbetsätt för att dels nå den kvalitet våra hyresgäster förväntar sig på sitt boende, och dels nå den standard som krävs för stabila fastighetsvärden. Processen innefattar förvaltningsverksamhetens alla moment. Från städning, markskötsel och driftoptimering till rutiner för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. En central del är även att skapa arbetssätt där ständig förbättring och utveckling präglar hela förvaltningsverksamheten. Driftnetto för bolagets samlade bestånd uppgår 2012 till 328 kronor/ vilket är en förbättring från 2011 med 56 kronor. Ökningen beror på högre intäkter samt lägre kostnader för underhåll och taxebundna kostnader såsom värme, el och avfallshantering. Resultatet av den dagliga förvaltningen och hyresgästkontakten mäts årligen i ett serviceindex uppnår bolaget ett serviceindex om 81,3 procent vilket är en ökning om 1,3 procent från föregående år. Det är ett gott betyg som visar att förvaltningens arbete med att ta kundens önskemål på allvar, ge hjälp när det behövs och se till att boendet är rent, snyggt och tryggt, uppskattas av hyresgästerna. Bolagets underhållssystem hlu (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) är uppskattat av hyresgästerna. Det grundas på att de boende själva har bäst uppfattning om lägenhetens underhållsbehov. I december får hyresgästerna ett erbjudande om de underhållsåtgärder som deras lägenheter är aktuella för, t. ex. målning eller byte av vitvaror. Hyresgästerna avgör själva om de önskar dessa åtgärder eller inte. Hyresgäster kan även välja att tidigarelägga underhåll. De hyresgäster som avstår lägenhetsunderhåll får en rabatt på hyran i januari genomfördes underhållsinsatser på önskemål från våra hyresgäster varav 240 var tidigarelagda åtgärder. Cirka 11 miljoner kronor utbetalades i rabatt till de närmare hyresgäster som avstått underhåll. Våra hyresgäster kan välja att höja standarden på sin lägenhet genom olika tillval. Kostnaden läggs på hyran och hyresgästen betalar av tillvalet över tid. Under 2012 gjordes 1091 tillvalsbeställningar och de vanligaste var säkerhetsdörrar, kolfilterfläktar och nya kök. Hyresgäster som vänder sig till bolaget ska få en snabb, enhetlig service och ett gott bemötande. I hyresgästenkäten ställs frågor om detta uppnåddes ett samlat värde om närmare 86 procent nöjda hyresgäster för frågor som rör hur det fungerar att anmäla fel och få felet åtgärdat. För frågor som rör kontaktvägar och informationsutbud blev värdet närmare 90 procent nöjda kunder. En förstärkt satsning på hyresgästkommunikation visar utslag där andelen som är nöjda med information om vad som händer i fastigheten ökar med två procentenheter till 87,5 procent. Webbplatsen är basen för bolagets externa kommunikation. Som ett komplement startades under året en sida på Facebook. Närvaron i sociala medier utökar servicen till hyresgästerna genom att bolaget finns där våra hyresgäster är. Sociala medier blir en förlängning av kundtjänstfunktionen och medverkar till att uppfylla vårt servicemål. 016 service

10 Underhåll och ombyggnation Bolagets fastigheter ska erbjuda hyresgästerna goda inomoch utomhusmiljöer, fastigheterna ska uppfylla miljökrav och förvaltas för en långsiktigt stabil värdetillväxt. Detta kräver god planering av underhållsbehov som ska åtgärdas samordnat och i rätt tid. Åtgärderna behöver också genomföras med hänsyn till de boende och med målsättningen att minimera de störningar som omfattande underhållsprojekt innebär i boendemiljön. ett verksamhetsår innefattar en stor mängd underhållsåtgärder och ombyggnationer. Under 2012 omfattade underhållsinsatser investeringar om 988 miljoner kronor varav 448 miljoner kronor är del i stadens satsning Stimulans för Stockholm. Ombyggnationer gjordes för 170 miljoner kronor. Majoriteten av årets underhållsåtgärder genomfördes i fastigheter med byggår mellan 1930 och Majoriteten av ombyggnationer genomfördes i fastigheter med byggår mellan 1930 och Kvaliteten på och fastigheter mäts årligen i ett produktindex. Under 2012 fick bolaget ett produktindex om 78,7 procent vilket är en höjning med 1,1 procent. Detta är ett resultat av de satsningar som Familje gjort över åren på underhållsåtgärder och där Stimulans för Stockholm sedan 2009 inneburit utökade investeringar. ett trettiotalshus växer och blir större Fastigheten Roslagsbanan 5 på Valhallavägen Östermalm är byggd åren och ritad av arkitekten Sam Kjellberg. Han var en av de flitigaste arkitekterna i Stockholms innerstad kring förra sekelskiftet och ritade över 80 byggnader, i huvudsak bostadshus. Däribland det hus på Södermalm där restaurang Pelikan ligger. Roslagsbanan 5 har under 2012 genomgått en totalrenovering och upprustning till en kostnad om cirka 55 miljoner kronor. I ombyggnationen har fastighetens unika kvalitéer tillvaratagits, bland annat genom att bevara konstnärliga detaljer i entrén och andra delar av originalinredning. I fastigheten fanns före ombyggnationen 29 mindre lägenheter om 1 och 2 rum och kök. I samband med ombyggnaden byggdes två nya lägenheter på vinden, med 3 respektive 4 rum och kök. Förråd och tvättstuga flyttades istället ned till källarplan tal blir 2000-tal 1960 invigs Farsta Centrum, södra Stockholms stora abc-område. I den unga förorten har nya bostadshus redan börjat växa fram. Ett av dessa är Oxnö 1 på Torsbygatan med byggår 1959.

11 Familje erbjuder ett bekymmersfritt boende i fastigheter i trygga och attraktiva områden. Under 2012 har fastigheten till en kostnad om cirka 62 miljoner kronor genomgått en omfattande ombyggnation. Femtiotalshuset har omvandlats till ett modernt hus för Farstabor även de kommande femtio åren. Huset har fått nya vatten- och avloppsledningar och nya elinstallationer. Nytt ventilations- och värmesystem med värmeåtervinning ger energieffektivisering. Av samma skäl byts fönster och fasaden tilläggsisoleras och får ny puts. För ökad trygghet och säkerhet installeras elektroniska låssystem i portar och allmänna utrymmen. Ny belysning i källare och tvättstuga och ljus målning. Källarförråden får nya, inbrottssäkra burar och lägenhetsdörrar byts till brandsäkerhetsdörrar. De gamla portarna byts till nya i tidstypisk stil likaså balkongräckenas fronter. Trapphus och entrégolv får nya ytskikt och sopnedkasten stängs till förmån för miljöstugor med källsorteringsmöjligheter. Hissarna renoveras till modern standard med högre hastighet. Lägenheternas tidstypiska planlösning behålls. Köken får ny inredning med plats för diskmaskin. Badrummen renoveras med nytt klinker, kakel och porslin samt förbereds för tvättmaskin. Elinstallationen är ny med fler vägguttag än tidigare. energieffektivisering av 70-talsbebyggelse Rinkeby, nordväst om Stockholm, byggdes under åren Enfotakvarnen 1 vid Kuddbygränd stod klart 1970 efter ritningar av hsb:s Riksförbunds arkitektkontor. Fastigheten består av skivoch lamellhus som under 90-talet genomgick omfattande renovering och ombyggnation. Under 2012 inleddes åtgärder för att energieffektivisera fastigheten till en kostnad om cirka 8 miljoner kronor. Fastighetens ventilationssystem är nytt och ny teknik med frånluftsvärmepumpar installeras vilket ger en betydligt bättre energiekonomi. Solfångare som i första hand värmer tappvatten installeras på taken. När det finns värmeöverskott överförs detta till fjärrvärmenätet. Även ventilationsanläggningen i garage ersätts. Sammantaget bedöms åtgärderna minska energibehovet med hela 34 procent. 020 service

12 Trygghet Fibernät Våra hyresgäster ska uppleva trygghet och säkerhet i sitt boende. Genom Stimulans för Stockholm förverkligas omfattande investeringar i satsningen Trygghetspaket. Trygghetspaket innebär att hela källarutrymmen blir säkrare med nya dörrar och elektroniskt låssystem. De gamla förrådsväggarna byts ut till stålgaller och säkerhetsklassat lås. Dessutom fräschas källaren upp, mörka prång byggs bort samt väggar och tak målas i ljusa färger. Allmänna utrymmen får förbättrad belysning som tänds automatiskt. I Rinkeby påbörjades under året ett arbete för att installera säkerhetsskåp i samtliga lägenheter. Hyresgästenkäten visar att i de områden som hittills renoverats har värdet för trygghet ökat markant. Hyresgäster i ett område i Farsta fick under 2010 och 2011 Trygghetspaket. Där ökade värdet för den personliga tryggheten i källare från 11,1 procent till hela 100 procent mellan 2011 och Bolagets mål är att 2019 ska alla källarförråd vara upprustade med Trygghetspaket. För att öka trivseln och tryggheten i våra områden arrangerar Familje också trygghetsmöten och trygghetsvandringar. De sker ofta i samverkan med hyresgästförening, stadsdelsförvaltning och närpolis. En gemensam rundvandring i området ger många ögon som kan upptäcka platser och miljöer som känns otrygga och behöver åtgärdas. Vi ökar kunskapen om brand- och säkerhetsfrågor bland våra hyresgäster genom samarbete med Storstockholms Brandförsvar. Brand- och säkerhetsvärdar möter boende och barn och ungdomar för samtal och utbildning. Det som tidigare varit en projektsatsning övergick 2012 till en permanent verksamhet. Samtidigt utökades antalet brand- och säkerhetsvärdar på södra sidan av staden. Alla våra hyresgästers lägenheter är utrustade med brandvarnare. År 2012 fattades beslut om att kvalitetssäkra detta genom att under en tvåårsperiod byta ut och registrera alla brandvarnare. Samtidigt kommer hyresgästerna att få brandsäkerhetsinformation. Köksfläktar som utlöser automatisk släckning vid brand är, efter beslut under året, standard i all nyproduktion och installeras vid större ombyggnationer. Ett nytt tillval kallat Brandsäkert Hem kommer att erbjudas. Förutom brandsläckande köksfläkt innefattar paketet brandfilt och brandsläckare. Våra hyresgäster har möjlighet till bredband, telefoni och tv via ett öppet fibernät. Det skapar förutsättningar för att våra boende ska vara en del av det digitala samhälle som hela Stockholms stad arbetar för. bredband via fiber erbjuder en kapacitetsstark och driftsäker lösning. I fibernätet väljer hyresgästen själv vilken tjänsteleverantör som levererar bredband, tv och telefoni utifrån de leverantörer som kommunikationsoperatören har knutit till sig. Valfriheten är därmed stor och kunden får möjlighet att anpassa sina tjänster helt efter sitt behov. Marknadsutvecklingen talar för ett ökat utnyttjande av fibernätets tjänster. Aktörer lyfter fram nya paketeringar av tjänster som bidrar till en ökad anslutningsgrad. Exempelvis paket med TV, bredband och flera mobila abonnemang riktade till familjer. Utöver detta har Familje ökat fibernätets utnyttjande genom att flytta olika typer av fastighetstjänster, som idag kommunicerar via gsm, till fibernätet. 022 service service 023

13 Hållbarhet

14 I takt med en befolkningsökning som saknar motsvarighet i modern tid växer ett helt nytt Stockholm fram. Att bostadsförsörja den växande huvudstaden är en stor utmaning. Den nära, trygga och miljövänliga staden växer fram i blandade och levande områden med, arbetsplatser och lokaler för kommersiell och offentlig service. Ökad bostadsproduktion fakta Inflyttade nya hyresrätter 2012 Pågående byggnation av nya hyresrätter 2012 Erhållna markanvisningar 2012 Förvärv 2012 Fastighetens namn + område Antal hyresrätter Planerad inflyttning Perrongen Älvsjö Kållandsö Farsta Perstorp Sköndal Gotska Sandön Norra Djurgårdstaden Sandhamn Farsta Pendlaren Älvsjö Färgfilmen Bandhagen Reflexen Högdalen Banken-Växeln Hägersten Sandaletten Älvsjö Gyllene Ratten Fruängen 99 Inflyttad Start inflyttning Q Inflyttad Kvartal Kvartal Kvartal Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka 166 Kvartal hyresrätten är en viktig del av Stockholms bostadsmarknad. Familjes nyproducerade hyresrätter erbjuder stockholmarna ett bekymmersfritt boende i moderna lägenheter och fastigheter som uppfyller höga miljökrav. Blandningen av hyresrätter och bostadsrätter i nya områden eller kvarter ger även stockholmarna valfrihet i boendeform. Den kommunala hyresrätten är intressant även för byggherrar som uppför bostadsrätter eftersom hela områdets attraktivitet stärks av andelen inflyttade lägenheter och etablerade verksamheter. Familje har under 2012 utvecklat och förstärkt ackvisionsarbetet för att säkerställa uppdraget om 500 nya hyresrätter per år. Då markanvisningsförfarande och planprocess är tidskrävande arbetar vi långsiktigt med en projektportfölj som har tillräcklig bredd för att bygga 500 nya per år. Familje projektutvecklar idéer på egen mark eller på stadens mark för markanvisning. Som ett komplement eftersöks och identifieras möjliga förvärv i lämpliga lägen. Samarbeten med byggherrar av bostadsrätt bidrar till framväxten av fler områden som erbjuder en mix av hyres- och bostadsrätt. Familje fortsätter att växa på södra sidan och under 2012 färdigställdes 173 hyresrätter i Perrongen Älvsjö Centrum och i Kållandsö Farsta. Nybyggnation i Älvsjö Centrum svarar väl mot huvudstadens inriktning att skapa en bättre balans mellan stadens delar. Området stödjer utvecklingen av en mer flerkärnig struktur med täta och innehållsrika stadskvarter i ytterstaden. Älvsjö är en av de tyngdpunkter som anges i översiktsplanen och Familjes nya fastighet ligger i kollektivtrafiknära läge bredvid pendeltågs- och busstation. Bolaget bygger även grannfastigheten Pendlaren vilket ger ytterligare tillskott om 104 hyresrätter i området med planerad inflyttning tredje kvartalet På nära gångavstånd från centrum ligger fastigheten Sandaletten där bolaget planerar för 150 hyresrätter med inflyttning Med goda kopplingar till Älvsjö Centrum ligger Fruängen. Vid den plats där motellet Gyllene Ratten låg bygger bolaget nu 166 nya hyresrätter med planerad inflyttning fjärde kvartalet Även Farsta är en av de så kallade tyngdpunkter som anges i översiktsplanen. Vid sidan av Kållandsö bygger Familje här fastigheten Sandhamn med 70 nya hyresrätter med planerad inflyttning första kvartalet I nära anslutning till Farsta, på andra sidan Nynäsvägen, pågår detaljplanering för runt 500 nya hyresrätter i Sköndal med sjönära läge vid Drevviken. Planerad första inflyttning Volymen av nybyggnation i Farsta/ Sköndal och Älvsjö/Fruängen de kommande åren uppfyller Familjes målsättning att ha tyngdpunkten för nyproduktion i förvaltningsmässigt fördelaktiga områden. Familje har redan idag ett omfattande bestånd i Farstaområdet. Det förstärks ytterligare under 2013 då vår omstrukturering med Svenska Bostäder och Stockholmshem gör att vi erhåller ytterligare cirka 300 lägenheter i Farsta. Bolaget har på motsvarande sätt redan idag ett stort bestånd i Älvsjös närområde, Högdalen och Rågsved, vilket efter omstruktureringen förstärks ytterligare med närmare 1500 lägenheter i Rågsved. hållbarhet 027

15 Nyproduktion älvsjö Det händer mycket i Älvsjö centrum. Ett nytt, attraktivt resecentrum, som underlättar byte mellan tåg och buss, ersätter den öppna och ödsliga ytan vid pendeltåget. Vid samma plats byggs Sveriges första parkeringshus för cyklar. Omdaningen har skapat plats för två nya bostadskvarter, Perrongen och Pendlaren, som är del i Familjes nyproduktion under Perrongen erbjuder 99 lägenheter i ett helt rökfritt hus. Rökfritt boende är populärt. Statistik från bostadsförmedlingen visar att antalet intresseanmälningar ökar för boenden som erbjuder en rökfri miljö. Rökförbudet omfattar även allmänna utrymmen, balkonger och innergård. Familje satsar på konst i alla större nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Ungefär 1 procent avsätts för konstnärligt gestaltning. I de nya bostadskvarteren i Älvsjö har en skulpturgrupp av Arne Widman placerats på innergården. Gruppen består av olika material och är gjorda i tre delar: den vandrande stubben, enbusken och snigeln. Skulpturgruppen skapar ett blickfång på den mindre gården som gör att ögat snabbt dras till något spännande. Snigeln har dessutom en inbyggd belysning i sitt hus som lyser upp gården på ett lekfullt sätt under kvällen. Kvarteret består av en kringbyggd innergård med hus i 5 våningar. Under mark finns garage med 30 platser. Lägenhetsstorlekarna varierar från , 1 5 rok. I gatuplan finns två butikslokaler. Husen är ritade av Leif Andersson och Malin Ullman, Storesund Arkitekter och entreprenör är ByggR1 ab. Inflyttning våren och sommaren I grannkvarteret Pendlaren bygger Familje ytterligare 104 lägenheter för inflyttning till hösten farsta I Farsta har Familje byggt 87 lägenheter på Forshagagatan som stod färdiga för inflyttning under året. De sista hyresgästerna flyttade in i januari Farsta är en förort som är byggd enligt ABC-principen, här finns många kvalitéer men också möjligheter till förtätning i ett område som från början har en väl genomtänkt stadsplanering. Närmast centrum finns de högsta husen och sedan krymper husen i våningsantal för att längst ut gå över i radhus och enplanshus. Från början har Familje varit en aktiv hyresvärd och byggt hus i Farsta. Då använde vi ofta arkitekten Curt Strehlenert. I detta projekt är Sofie Dahlstedt från Engstrand och Speek ansvarig arkitekt. Entreprenör är Skanska. 028 hållbarhet

16 Kvarteret Kållandsö kompletterar övrig bebyggelse längs Forshagagatan och smälter väl in på gränsen mot ekbacken bakom husen. Lägenhetsstorlekarna varierar från , 1 5 rok. Husen är byggda i 4 5 våningar i en hästskoformad öppen gård med gräsytor och lekplats. I anslutning till fastigheten byggdes 61 parkeringsplatser. Husen är utformade med en slätputsad fasad i vitt och mörkgrönt. För att förstärka fasadens entréer har Familje låtit konstnären Astrid Sylwan göra en konstnärlig gestaltning. Konsten är placerad på entréernas glaspartier. Konsten ger Lägenheterna ligger i en fastighet från slutet av 1960-talet som från början är byggd som sjukhem, men som idag inte svarar mot de krav som finns på byggnader för sjukhemsverksamhet. Den gamla bebyggelsen ska rivas och ersättas av hyresrätter. Men eftersom det tar tid att planera och bygga nya har Familje valt att möta bostadsbristen bland studenter med tillfälliga student. Genom att utnyttja en byggnad under plantiden får den gamla byggnaden ett värde för studentstaden Stockholm. Fastigheten ligger i Farsta på gränsen mot Sköndal vid Drevvikens strand. Familje verkar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling såväl socialt som miljömässigt. uttryck för ett personligt tilltal och leder blicken in mot husen och entréerna. I oktober anordnades en visning för allmänheten där kringboende och andra bjöds in för att besöka en inredd visningslägenhet. Syftet var att visa på känslan och möjligheterna som finns i en nyproducerad bostad. Besökarna kunde även ta del av Familjes kommande nyproduktion i Farsta. Det faktum att Farsta är en förort med mest äldre bebyggelse och inte så många nyproducerade bidrog naturligtvis till det mycket stora intresset! sköndal Lagom till terminsstarten hösten 2012 flyttade 80 studenter in i nyproducerade, tillfälliga studentlägenheter i Perstorp. Närheten till Farsta centrum och utsikten över Drevviken är attraktivt både idag och för framtidens boende. Här kommer hyresgäster i runt 500 nya lägenheter att bo i en miljö med kuperad ekbacke och sjöutsikt. Kullen som fastigheten ligger på har fått sitt namn från den vackra naturen, Ekebergabacken. Precis nedanför området ligger Hökarängens gård och här startar fina promenadvägar längs vattnet. Till Farsta centrum tar man antingen lokalbussen eller promenerar. I bolagets planer för ny bebyggelse ingår att bygga både vanliga och student. De värdefulla ekar som gör Ekebergabacken unik kommer att bevaras medan den uttjänta byggnaden kommer ge plats för nytt liv och nya. Byggstart kan ske tidigast hållbarhet 031

17 Familjes största klimatpåverkande faktor är fastigheternas energianvändning. Målet är att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till Energieffektiviseringar ska ske så att våra hyresgäster har en behaglig temperatur och en god ventilation i sina lägenheter. Energiåtgärder energieffektiviseringsarbetet sker genom en kombination av driftoptimering och investeringar. År 2012 uppnådde bolaget en energieffektivisering om 3,1 procent, där huvuddelen av besparingen var resultat av investeringar. Dessa kräver god projektering, noggranna kalkyler och bra uppföljning vilket sker i nära samverkan mellan ansvarig förvaltare och projektledare från vår projektutvecklingsavdelning. Driftoptimering utförs av bolagets drifttekniker. Dagligen följer de värmetillförsel och ventilation i fastigheterna via driftdatorer samtidigt som de utför felsökning och justeringar. Varje hus är unikt och kräver daglig tillsyn och rondering samt analys av energiförbrukningen för bästa resultat. Vid sidan av systemövervakning är synpunkter och felanmälan från våra hyresgäster ett viktigt underlag i arbetet. Med nya fastighetsvisa undercentraler skapas ännu bättre förutsättningar för injustering av rätt värmetillförsel till enskilda husgrupper. Investeringar för energieffektivisering sker i form av klimatskalsåtgärder såsom nya fönster och tilläggsisolering av fasader och vindar. Men också genom installation av ny teknik som frånluftsvärmepumpar FTX (från- och tilluft för återvinning) och alternativa energikällor som solfångare. Under året genomfördes energiinvesteringar i ett sextiotal fastigheter, majoriteten av dessa i talsbebyggelse i ytterstaden. Bäst effekt fås då klimatskalsåtgärder kombineras med installation av ny ventilationsteknik. hållbarhet 033

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer