Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid."

Transkript

1

2

3 Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över stockholmare som har sitt hem hos oss boende av hög kvalitet i attraktiva och trygga områden. Våra hyresgäster ska ges god service och ett gott bemötande i sina kontakter med oss. I vårt dagliga arbete medverkar vi även till utveckling av de områden där vi kraftsamlar, Rinkeby, Rågsved och Farsta. För framtiden, både den som ligger nära och för den som ligger längre bort, bygger vi nya till nya stock holmare. Hyresrätten är en viktig del av en fungerande bostadsmarknad. Tillgången på har alltid varit en förutsättning för tillväxt och utveckling och vi är en av de aktörer som ser till att Stockholm får fler och växer klokt. För framtiden förvaltar vi även våra fastigheter för en långsiktigt stabil värdetillväxt för ägaren Stockholms stad. Att förvalta och bygga nya fastigheter kräver insikt om behov och intressen hos dem som bor och verkar i husen. Det kräver goda kunskaper om förvaltning och om byggnation men även en förståelse för hur vi som fastighetsägare på olika sätt kan medverka till att staden utvecklas och förändras. Allt detta är förmågor som under ett år kräver ständig utveckling för att möta förändringar. I det dagliga och med sikte på framtiden erbjuder Familje stockholmare hem, vi utvecklar och förvaltar hus och vi är med och skapar stad. Här kan du läsa om hur det arbetet sett ut Magdalena Bosson vd 05

4

5 Familjes ägardirektiv från Stockholms stad Bostadsbolagens uppdrag kommer i ett ägardirektiv från ägaren, Stockholms stad. Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustning, underhåll och nybyggnation. Vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. Värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter och därmed fungera som ett komplement till privata aktörer. Bereda möjlighet för och särskilt stödja boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter. Vara goda hyresvärdar. Medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och söderort. Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar. Öka hyresgästernas incitament att spara energi. Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden. Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet. Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsningseffekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning. Utreda möjligheterna att underlätta för äldre eller rörelsehindrade att byta till en lägenhet i entréplan. Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar. Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks- och tränings lägenheter. Uppvakta regeringen med krav på skatte lättnader för rumsuthyrning. Fortsätta tillgänglighetsanpassningen av fastigheterna. Tillsammans med Storstockholms brandförsvar fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder. Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramområden med tydlig miljöprofil.

6 är en nyckel för Stockholms tillväxt och utveckling. Under 2012 färdigställdes 173 nya hyresrätter och byggnation av ytterligare 283 hyresrätter pågick. För att nå uppdraget om minst 500 nya hyresrätter per år arbetar vi långsiktigt med en projektportfölj som har tillräcklig bredd för att bygga 500 nya per år investerade bolaget 1,2 miljarder kronor i ombyggnation, underhåll och nybyggnation. En stor del av medel som investeras i projekten kommer via Stimulans för Stockholm. Det är stadens satsning för att motverka lågkonjunkturen och långsiktigt stärka stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. 295 ett eget hem är ett viktigt steg på vägen mot delaktighet och tillhörighet i samhället. I Familjes bestånd har vi 295 försöks- och träningslägenheter för stockholmare som av olika skäl står utan bostad bolaget har ett system för inre lägenhetsunderhåll där våra hyresgäster avgör vilket underhåll de vill ha och behöver. På önskemål från våra hyresgäster genomfördes under året underhållsinsatser. De hyresgäster som valde att avstå planerat underhåll delade på cirka 11 miljoner kronor i rabatt på hyran. 272 familjes 272 medarbetare förvaltar våra fastigheter och våra kunders förtroende. Vi bygger om och vi bygger nytt, vi verkar för en hållbar miljö och vi ser till att dagens ger ett värde även för kommande generationer stockholmare resultat från den löpande fastighetsförvaltningen är 49 miljoner kronor , familje äger och förvaltar 372 fastigheter runt om i Stockholm. Majoriteten av dessa är byggda på och 50-talen men i beståndet finns representation från alla stadens årsringar. Marknadsvärdet för fastigheterna uppgick 2012 vid oberoende värdering till cirka 25,2 miljarder kronor. Det bokförda värdet för fastigheterna uppgår till cirka 10,4 miljarder kronor. vi har en fastighetsnära förvaltningsform. Våra förvaltare, husvärdar, reparatörer, fastighetsskötare och drifttekniker möter under sitt arbete i fastigheterna dagligen våra hyresgäster. Närheten till hyresgäster och område är en nyckel för att leverera god service. I årets hyresgästenkät får Familje ett samlat serviceindex om 81,3 procent vilket är en förbättring om 1,3 procent jämfört tidigare år. bolagets resultat efter finansnetto uppgår till 1, 2 miljarder kronor. Av detta avser knappt 1,2 miljarder realisationsvinster för genomförda fastighetsförsäljningar och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 985 miljoner kronor i siffror 011

7 TENSTA RINKEBY HÄSSELBY STRAND BLACKEBERG JOHANNESFRED RIKSBY ÅKESHOV NOCKEBYHOV ÅKESLUND HJORTHAGEN N:A DJURGÅRDEN VASASTADEN LADUGÅRDSGÄRDET NORRMALM KRISTINEBERG STADSHAGEN ÖSTERMALM KUNGSHOLMEN STORA ESSINGEN SÖDERMALM GRÖNDAL ASPUDDEN MIDSOMMAR- KRANSEN ÅRSTADAL DANVIKSKLIPPAN HAMMARBY SJÖSTAD ÅRSTA ANTAL LÄGENHETER VÄSTERTORP ENSKEDE GÅRD HAMMARBHÖJDEN FRUÄNGEN LÅNGBRO SOLBERGA STUREBY G:A ENSKEDE ENSKEDEDALEN SVEDMYRA BAGARMOSSEN Bestånd BANDHAGEN HÖGDALEN TALLKROGEN GUBBÄNGEN SKARPNÄCKS GÅRD RÅGSVED vid årets utgång ägde Familje 372 fastigheter med lägenheter och lokaler med en sammantagen uthyrningsbar yta om kvadratmeter. 90 procent av arean är. Majoriteten av fastigheterna är uppförda på mark med tomträtt eller arrende. Majoriteten av beståndet, 60 procent, ligger på södra sidan med flest lägenheter i Farsta. På nordvästra sidan finns tyngdpunkten i Rinkeby. FAGERSJÖ HÖKARÄNGEN LARSBODA FARSTA FARSTA STRAND

8 Service

9 Förvaltning Fastighetsförvaltningen är vår kärnverksamhet. I den dagliga driften och med långsiktig underhållsplanering säkerställs inte bara goda boendemiljöer för våra hyresgäster, utan också goda driftnetton och en långsiktigt stabil värdetillväxt av fastighetsbeståndet. fastighetsförvaltarna har övergripande ansvar för fastigheternas skötsel, underhåll och ekonomi. Bolaget har en kundnära förvaltningsform där husvärdar gör daglig tillsyn av fastigheter och utemiljöer samt åtgärdar de fel som hyresgäster anmäler. Även fastighetsskötare, reparatörer, drifttekniker och driftingenjörer arbetar dagligen i fastigheterna för att lägenheter, allmänna utrymmen och utemiljöer ska ha god kvalitet och för att värme och ventilation ska fungera optimalt. Uppföljning av entreprenörer, som upphandlats för till exempel städning och markskötsel, är ett centralt uppdrag för förvaltningen. Drift- och kvalitetsmöten sker regelbundet med entreprenörerna där vi går igenom felanmälannivåer och uppgifter från daglig ronderingen. För städupphandlingar använder vi ett system där en oberoende besiktningsman gör stickprovsbesiktningar. Resultaten följs upp vid entreprenörsmöten. Bolaget har initierat ett arbete med en kvalitetsprocess för fastighetsförvaltningen. Processen är ramverket för alla medarbetare som arbetar i och med våra fastigheter samt för medarbetare i andra funktioner i organisationen som bidrar till bolagets förvaltningsförmåga. Med en gemensam kvalitetsprocess skapas ett systematiskt och strukturerat arbetsätt för att dels nå den kvalitet våra hyresgäster förväntar sig på sitt boende, och dels nå den standard som krävs för stabila fastighetsvärden. Processen innefattar förvaltningsverksamhetens alla moment. Från städning, markskötsel och driftoptimering till rutiner för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. En central del är även att skapa arbetssätt där ständig förbättring och utveckling präglar hela förvaltningsverksamheten. Driftnetto för bolagets samlade bestånd uppgår 2012 till 328 kronor/ vilket är en förbättring från 2011 med 56 kronor. Ökningen beror på högre intäkter samt lägre kostnader för underhåll och taxebundna kostnader såsom värme, el och avfallshantering. Resultatet av den dagliga förvaltningen och hyresgästkontakten mäts årligen i ett serviceindex uppnår bolaget ett serviceindex om 81,3 procent vilket är en ökning om 1,3 procent från föregående år. Det är ett gott betyg som visar att förvaltningens arbete med att ta kundens önskemål på allvar, ge hjälp när det behövs och se till att boendet är rent, snyggt och tryggt, uppskattas av hyresgästerna. Bolagets underhållssystem hlu (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) är uppskattat av hyresgästerna. Det grundas på att de boende själva har bäst uppfattning om lägenhetens underhållsbehov. I december får hyresgästerna ett erbjudande om de underhållsåtgärder som deras lägenheter är aktuella för, t. ex. målning eller byte av vitvaror. Hyresgästerna avgör själva om de önskar dessa åtgärder eller inte. Hyresgäster kan även välja att tidigarelägga underhåll. De hyresgäster som avstår lägenhetsunderhåll får en rabatt på hyran i januari genomfördes underhållsinsatser på önskemål från våra hyresgäster varav 240 var tidigarelagda åtgärder. Cirka 11 miljoner kronor utbetalades i rabatt till de närmare hyresgäster som avstått underhåll. Våra hyresgäster kan välja att höja standarden på sin lägenhet genom olika tillval. Kostnaden läggs på hyran och hyresgästen betalar av tillvalet över tid. Under 2012 gjordes 1091 tillvalsbeställningar och de vanligaste var säkerhetsdörrar, kolfilterfläktar och nya kök. Hyresgäster som vänder sig till bolaget ska få en snabb, enhetlig service och ett gott bemötande. I hyresgästenkäten ställs frågor om detta uppnåddes ett samlat värde om närmare 86 procent nöjda hyresgäster för frågor som rör hur det fungerar att anmäla fel och få felet åtgärdat. För frågor som rör kontaktvägar och informationsutbud blev värdet närmare 90 procent nöjda kunder. En förstärkt satsning på hyresgästkommunikation visar utslag där andelen som är nöjda med information om vad som händer i fastigheten ökar med två procentenheter till 87,5 procent. Webbplatsen är basen för bolagets externa kommunikation. Som ett komplement startades under året en sida på Facebook. Närvaron i sociala medier utökar servicen till hyresgästerna genom att bolaget finns där våra hyresgäster är. Sociala medier blir en förlängning av kundtjänstfunktionen och medverkar till att uppfylla vårt servicemål. 016 service

10 Underhåll och ombyggnation Bolagets fastigheter ska erbjuda hyresgästerna goda inomoch utomhusmiljöer, fastigheterna ska uppfylla miljökrav och förvaltas för en långsiktigt stabil värdetillväxt. Detta kräver god planering av underhållsbehov som ska åtgärdas samordnat och i rätt tid. Åtgärderna behöver också genomföras med hänsyn till de boende och med målsättningen att minimera de störningar som omfattande underhållsprojekt innebär i boendemiljön. ett verksamhetsår innefattar en stor mängd underhållsåtgärder och ombyggnationer. Under 2012 omfattade underhållsinsatser investeringar om 988 miljoner kronor varav 448 miljoner kronor är del i stadens satsning Stimulans för Stockholm. Ombyggnationer gjordes för 170 miljoner kronor. Majoriteten av årets underhållsåtgärder genomfördes i fastigheter med byggår mellan 1930 och Majoriteten av ombyggnationer genomfördes i fastigheter med byggår mellan 1930 och Kvaliteten på och fastigheter mäts årligen i ett produktindex. Under 2012 fick bolaget ett produktindex om 78,7 procent vilket är en höjning med 1,1 procent. Detta är ett resultat av de satsningar som Familje gjort över åren på underhållsåtgärder och där Stimulans för Stockholm sedan 2009 inneburit utökade investeringar. ett trettiotalshus växer och blir större Fastigheten Roslagsbanan 5 på Valhallavägen Östermalm är byggd åren och ritad av arkitekten Sam Kjellberg. Han var en av de flitigaste arkitekterna i Stockholms innerstad kring förra sekelskiftet och ritade över 80 byggnader, i huvudsak bostadshus. Däribland det hus på Södermalm där restaurang Pelikan ligger. Roslagsbanan 5 har under 2012 genomgått en totalrenovering och upprustning till en kostnad om cirka 55 miljoner kronor. I ombyggnationen har fastighetens unika kvalitéer tillvaratagits, bland annat genom att bevara konstnärliga detaljer i entrén och andra delar av originalinredning. I fastigheten fanns före ombyggnationen 29 mindre lägenheter om 1 och 2 rum och kök. I samband med ombyggnaden byggdes två nya lägenheter på vinden, med 3 respektive 4 rum och kök. Förråd och tvättstuga flyttades istället ned till källarplan tal blir 2000-tal 1960 invigs Farsta Centrum, södra Stockholms stora abc-område. I den unga förorten har nya bostadshus redan börjat växa fram. Ett av dessa är Oxnö 1 på Torsbygatan med byggår 1959.

11 Familje erbjuder ett bekymmersfritt boende i fastigheter i trygga och attraktiva områden. Under 2012 har fastigheten till en kostnad om cirka 62 miljoner kronor genomgått en omfattande ombyggnation. Femtiotalshuset har omvandlats till ett modernt hus för Farstabor även de kommande femtio åren. Huset har fått nya vatten- och avloppsledningar och nya elinstallationer. Nytt ventilations- och värmesystem med värmeåtervinning ger energieffektivisering. Av samma skäl byts fönster och fasaden tilläggsisoleras och får ny puts. För ökad trygghet och säkerhet installeras elektroniska låssystem i portar och allmänna utrymmen. Ny belysning i källare och tvättstuga och ljus målning. Källarförråden får nya, inbrottssäkra burar och lägenhetsdörrar byts till brandsäkerhetsdörrar. De gamla portarna byts till nya i tidstypisk stil likaså balkongräckenas fronter. Trapphus och entrégolv får nya ytskikt och sopnedkasten stängs till förmån för miljöstugor med källsorteringsmöjligheter. Hissarna renoveras till modern standard med högre hastighet. Lägenheternas tidstypiska planlösning behålls. Köken får ny inredning med plats för diskmaskin. Badrummen renoveras med nytt klinker, kakel och porslin samt förbereds för tvättmaskin. Elinstallationen är ny med fler vägguttag än tidigare. energieffektivisering av 70-talsbebyggelse Rinkeby, nordväst om Stockholm, byggdes under åren Enfotakvarnen 1 vid Kuddbygränd stod klart 1970 efter ritningar av hsb:s Riksförbunds arkitektkontor. Fastigheten består av skivoch lamellhus som under 90-talet genomgick omfattande renovering och ombyggnation. Under 2012 inleddes åtgärder för att energieffektivisera fastigheten till en kostnad om cirka 8 miljoner kronor. Fastighetens ventilationssystem är nytt och ny teknik med frånluftsvärmepumpar installeras vilket ger en betydligt bättre energiekonomi. Solfångare som i första hand värmer tappvatten installeras på taken. När det finns värmeöverskott överförs detta till fjärrvärmenätet. Även ventilationsanläggningen i garage ersätts. Sammantaget bedöms åtgärderna minska energibehovet med hela 34 procent. 020 service

12 Trygghet Fibernät Våra hyresgäster ska uppleva trygghet och säkerhet i sitt boende. Genom Stimulans för Stockholm förverkligas omfattande investeringar i satsningen Trygghetspaket. Trygghetspaket innebär att hela källarutrymmen blir säkrare med nya dörrar och elektroniskt låssystem. De gamla förrådsväggarna byts ut till stålgaller och säkerhetsklassat lås. Dessutom fräschas källaren upp, mörka prång byggs bort samt väggar och tak målas i ljusa färger. Allmänna utrymmen får förbättrad belysning som tänds automatiskt. I Rinkeby påbörjades under året ett arbete för att installera säkerhetsskåp i samtliga lägenheter. Hyresgästenkäten visar att i de områden som hittills renoverats har värdet för trygghet ökat markant. Hyresgäster i ett område i Farsta fick under 2010 och 2011 Trygghetspaket. Där ökade värdet för den personliga tryggheten i källare från 11,1 procent till hela 100 procent mellan 2011 och Bolagets mål är att 2019 ska alla källarförråd vara upprustade med Trygghetspaket. För att öka trivseln och tryggheten i våra områden arrangerar Familje också trygghetsmöten och trygghetsvandringar. De sker ofta i samverkan med hyresgästförening, stadsdelsförvaltning och närpolis. En gemensam rundvandring i området ger många ögon som kan upptäcka platser och miljöer som känns otrygga och behöver åtgärdas. Vi ökar kunskapen om brand- och säkerhetsfrågor bland våra hyresgäster genom samarbete med Storstockholms Brandförsvar. Brand- och säkerhetsvärdar möter boende och barn och ungdomar för samtal och utbildning. Det som tidigare varit en projektsatsning övergick 2012 till en permanent verksamhet. Samtidigt utökades antalet brand- och säkerhetsvärdar på södra sidan av staden. Alla våra hyresgästers lägenheter är utrustade med brandvarnare. År 2012 fattades beslut om att kvalitetssäkra detta genom att under en tvåårsperiod byta ut och registrera alla brandvarnare. Samtidigt kommer hyresgästerna att få brandsäkerhetsinformation. Köksfläktar som utlöser automatisk släckning vid brand är, efter beslut under året, standard i all nyproduktion och installeras vid större ombyggnationer. Ett nytt tillval kallat Brandsäkert Hem kommer att erbjudas. Förutom brandsläckande köksfläkt innefattar paketet brandfilt och brandsläckare. Våra hyresgäster har möjlighet till bredband, telefoni och tv via ett öppet fibernät. Det skapar förutsättningar för att våra boende ska vara en del av det digitala samhälle som hela Stockholms stad arbetar för. bredband via fiber erbjuder en kapacitetsstark och driftsäker lösning. I fibernätet väljer hyresgästen själv vilken tjänsteleverantör som levererar bredband, tv och telefoni utifrån de leverantörer som kommunikationsoperatören har knutit till sig. Valfriheten är därmed stor och kunden får möjlighet att anpassa sina tjänster helt efter sitt behov. Marknadsutvecklingen talar för ett ökat utnyttjande av fibernätets tjänster. Aktörer lyfter fram nya paketeringar av tjänster som bidrar till en ökad anslutningsgrad. Exempelvis paket med TV, bredband och flera mobila abonnemang riktade till familjer. Utöver detta har Familje ökat fibernätets utnyttjande genom att flytta olika typer av fastighetstjänster, som idag kommunicerar via gsm, till fibernätet. 022 service service 023

13 Hållbarhet

14 I takt med en befolkningsökning som saknar motsvarighet i modern tid växer ett helt nytt Stockholm fram. Att bostadsförsörja den växande huvudstaden är en stor utmaning. Den nära, trygga och miljövänliga staden växer fram i blandade och levande områden med, arbetsplatser och lokaler för kommersiell och offentlig service. Ökad bostadsproduktion fakta Inflyttade nya hyresrätter 2012 Pågående byggnation av nya hyresrätter 2012 Erhållna markanvisningar 2012 Förvärv 2012 Fastighetens namn + område Antal hyresrätter Planerad inflyttning Perrongen Älvsjö Kållandsö Farsta Perstorp Sköndal Gotska Sandön Norra Djurgårdstaden Sandhamn Farsta Pendlaren Älvsjö Färgfilmen Bandhagen Reflexen Högdalen Banken-Växeln Hägersten Sandaletten Älvsjö Gyllene Ratten Fruängen 99 Inflyttad Start inflyttning Q Inflyttad Kvartal Kvartal Kvartal Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka 166 Kvartal hyresrätten är en viktig del av Stockholms bostadsmarknad. Familjes nyproducerade hyresrätter erbjuder stockholmarna ett bekymmersfritt boende i moderna lägenheter och fastigheter som uppfyller höga miljökrav. Blandningen av hyresrätter och bostadsrätter i nya områden eller kvarter ger även stockholmarna valfrihet i boendeform. Den kommunala hyresrätten är intressant även för byggherrar som uppför bostadsrätter eftersom hela områdets attraktivitet stärks av andelen inflyttade lägenheter och etablerade verksamheter. Familje har under 2012 utvecklat och förstärkt ackvisionsarbetet för att säkerställa uppdraget om 500 nya hyresrätter per år. Då markanvisningsförfarande och planprocess är tidskrävande arbetar vi långsiktigt med en projektportfölj som har tillräcklig bredd för att bygga 500 nya per år. Familje projektutvecklar idéer på egen mark eller på stadens mark för markanvisning. Som ett komplement eftersöks och identifieras möjliga förvärv i lämpliga lägen. Samarbeten med byggherrar av bostadsrätt bidrar till framväxten av fler områden som erbjuder en mix av hyres- och bostadsrätt. Familje fortsätter att växa på södra sidan och under 2012 färdigställdes 173 hyresrätter i Perrongen Älvsjö Centrum och i Kållandsö Farsta. Nybyggnation i Älvsjö Centrum svarar väl mot huvudstadens inriktning att skapa en bättre balans mellan stadens delar. Området stödjer utvecklingen av en mer flerkärnig struktur med täta och innehållsrika stadskvarter i ytterstaden. Älvsjö är en av de tyngdpunkter som anges i översiktsplanen och Familjes nya fastighet ligger i kollektivtrafiknära läge bredvid pendeltågs- och busstation. Bolaget bygger även grannfastigheten Pendlaren vilket ger ytterligare tillskott om 104 hyresrätter i området med planerad inflyttning tredje kvartalet På nära gångavstånd från centrum ligger fastigheten Sandaletten där bolaget planerar för 150 hyresrätter med inflyttning Med goda kopplingar till Älvsjö Centrum ligger Fruängen. Vid den plats där motellet Gyllene Ratten låg bygger bolaget nu 166 nya hyresrätter med planerad inflyttning fjärde kvartalet Även Farsta är en av de så kallade tyngdpunkter som anges i översiktsplanen. Vid sidan av Kållandsö bygger Familje här fastigheten Sandhamn med 70 nya hyresrätter med planerad inflyttning första kvartalet I nära anslutning till Farsta, på andra sidan Nynäsvägen, pågår detaljplanering för runt 500 nya hyresrätter i Sköndal med sjönära läge vid Drevviken. Planerad första inflyttning Volymen av nybyggnation i Farsta/ Sköndal och Älvsjö/Fruängen de kommande åren uppfyller Familjes målsättning att ha tyngdpunkten för nyproduktion i förvaltningsmässigt fördelaktiga områden. Familje har redan idag ett omfattande bestånd i Farstaområdet. Det förstärks ytterligare under 2013 då vår omstrukturering med Svenska Bostäder och Stockholmshem gör att vi erhåller ytterligare cirka 300 lägenheter i Farsta. Bolaget har på motsvarande sätt redan idag ett stort bestånd i Älvsjös närområde, Högdalen och Rågsved, vilket efter omstruktureringen förstärks ytterligare med närmare 1500 lägenheter i Rågsved. hållbarhet 027

15 Nyproduktion älvsjö Det händer mycket i Älvsjö centrum. Ett nytt, attraktivt resecentrum, som underlättar byte mellan tåg och buss, ersätter den öppna och ödsliga ytan vid pendeltåget. Vid samma plats byggs Sveriges första parkeringshus för cyklar. Omdaningen har skapat plats för två nya bostadskvarter, Perrongen och Pendlaren, som är del i Familjes nyproduktion under Perrongen erbjuder 99 lägenheter i ett helt rökfritt hus. Rökfritt boende är populärt. Statistik från bostadsförmedlingen visar att antalet intresseanmälningar ökar för boenden som erbjuder en rökfri miljö. Rökförbudet omfattar även allmänna utrymmen, balkonger och innergård. Familje satsar på konst i alla större nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Ungefär 1 procent avsätts för konstnärligt gestaltning. I de nya bostadskvarteren i Älvsjö har en skulpturgrupp av Arne Widman placerats på innergården. Gruppen består av olika material och är gjorda i tre delar: den vandrande stubben, enbusken och snigeln. Skulpturgruppen skapar ett blickfång på den mindre gården som gör att ögat snabbt dras till något spännande. Snigeln har dessutom en inbyggd belysning i sitt hus som lyser upp gården på ett lekfullt sätt under kvällen. Kvarteret består av en kringbyggd innergård med hus i 5 våningar. Under mark finns garage med 30 platser. Lägenhetsstorlekarna varierar från , 1 5 rok. I gatuplan finns två butikslokaler. Husen är ritade av Leif Andersson och Malin Ullman, Storesund Arkitekter och entreprenör är ByggR1 ab. Inflyttning våren och sommaren I grannkvarteret Pendlaren bygger Familje ytterligare 104 lägenheter för inflyttning till hösten farsta I Farsta har Familje byggt 87 lägenheter på Forshagagatan som stod färdiga för inflyttning under året. De sista hyresgästerna flyttade in i januari Farsta är en förort som är byggd enligt ABC-principen, här finns många kvalitéer men också möjligheter till förtätning i ett område som från början har en väl genomtänkt stadsplanering. Närmast centrum finns de högsta husen och sedan krymper husen i våningsantal för att längst ut gå över i radhus och enplanshus. Från början har Familje varit en aktiv hyresvärd och byggt hus i Farsta. Då använde vi ofta arkitekten Curt Strehlenert. I detta projekt är Sofie Dahlstedt från Engstrand och Speek ansvarig arkitekt. Entreprenör är Skanska. 028 hållbarhet

16 Kvarteret Kållandsö kompletterar övrig bebyggelse längs Forshagagatan och smälter väl in på gränsen mot ekbacken bakom husen. Lägenhetsstorlekarna varierar från , 1 5 rok. Husen är byggda i 4 5 våningar i en hästskoformad öppen gård med gräsytor och lekplats. I anslutning till fastigheten byggdes 61 parkeringsplatser. Husen är utformade med en slätputsad fasad i vitt och mörkgrönt. För att förstärka fasadens entréer har Familje låtit konstnären Astrid Sylwan göra en konstnärlig gestaltning. Konsten är placerad på entréernas glaspartier. Konsten ger Lägenheterna ligger i en fastighet från slutet av 1960-talet som från början är byggd som sjukhem, men som idag inte svarar mot de krav som finns på byggnader för sjukhemsverksamhet. Den gamla bebyggelsen ska rivas och ersättas av hyresrätter. Men eftersom det tar tid att planera och bygga nya har Familje valt att möta bostadsbristen bland studenter med tillfälliga student. Genom att utnyttja en byggnad under plantiden får den gamla byggnaden ett värde för studentstaden Stockholm. Fastigheten ligger i Farsta på gränsen mot Sköndal vid Drevvikens strand. Familje verkar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling såväl socialt som miljömässigt. uttryck för ett personligt tilltal och leder blicken in mot husen och entréerna. I oktober anordnades en visning för allmänheten där kringboende och andra bjöds in för att besöka en inredd visningslägenhet. Syftet var att visa på känslan och möjligheterna som finns i en nyproducerad bostad. Besökarna kunde även ta del av Familjes kommande nyproduktion i Farsta. Det faktum att Farsta är en förort med mest äldre bebyggelse och inte så många nyproducerade bidrog naturligtvis till det mycket stora intresset! sköndal Lagom till terminsstarten hösten 2012 flyttade 80 studenter in i nyproducerade, tillfälliga studentlägenheter i Perstorp. Närheten till Farsta centrum och utsikten över Drevviken är attraktivt både idag och för framtidens boende. Här kommer hyresgäster i runt 500 nya lägenheter att bo i en miljö med kuperad ekbacke och sjöutsikt. Kullen som fastigheten ligger på har fått sitt namn från den vackra naturen, Ekebergabacken. Precis nedanför området ligger Hökarängens gård och här startar fina promenadvägar längs vattnet. Till Farsta centrum tar man antingen lokalbussen eller promenerar. I bolagets planer för ny bebyggelse ingår att bygga både vanliga och student. De värdefulla ekar som gör Ekebergabacken unik kommer att bevaras medan den uttjänta byggnaden kommer ge plats för nytt liv och nya. Byggstart kan ske tidigast hållbarhet 031

17 Familjes största klimatpåverkande faktor är fastigheternas energianvändning. Målet är att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till Energieffektiviseringar ska ske så att våra hyresgäster har en behaglig temperatur och en god ventilation i sina lägenheter. Energiåtgärder energieffektiviseringsarbetet sker genom en kombination av driftoptimering och investeringar. År 2012 uppnådde bolaget en energieffektivisering om 3,1 procent, där huvuddelen av besparingen var resultat av investeringar. Dessa kräver god projektering, noggranna kalkyler och bra uppföljning vilket sker i nära samverkan mellan ansvarig förvaltare och projektledare från vår projektutvecklingsavdelning. Driftoptimering utförs av bolagets drifttekniker. Dagligen följer de värmetillförsel och ventilation i fastigheterna via driftdatorer samtidigt som de utför felsökning och justeringar. Varje hus är unikt och kräver daglig tillsyn och rondering samt analys av energiförbrukningen för bästa resultat. Vid sidan av systemövervakning är synpunkter och felanmälan från våra hyresgäster ett viktigt underlag i arbetet. Med nya fastighetsvisa undercentraler skapas ännu bättre förutsättningar för injustering av rätt värmetillförsel till enskilda husgrupper. Investeringar för energieffektivisering sker i form av klimatskalsåtgärder såsom nya fönster och tilläggsisolering av fasader och vindar. Men också genom installation av ny teknik som frånluftsvärmepumpar FTX (från- och tilluft för återvinning) och alternativa energikällor som solfångare. Under året genomfördes energiinvesteringar i ett sextiotal fastigheter, majoriteten av dessa i talsbebyggelse i ytterstaden. Bäst effekt fås då klimatskalsåtgärder kombineras med installation av ny ventilationsteknik. hållbarhet 033

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Innehåll. Organisation... 50 Organisationsschema 2013... 54 Styrelsen 2013... 56 Bolagsledning 2013... 58 Dotterbolag...60

Innehåll. Organisation... 50 Organisationsschema 2013... 54 Styrelsen 2013... 56 Bolagsledning 2013... 58 Dotterbolag...60 Innehåll Husen är staden... 7 2013 i siffror... 10 Ägardirektiv... 13 Fastigheter... 16 Bostäder... 19 Lokaler...20 Förvaltning... 23 Service... 27 Underhåll och ombyggnation... 31 Nyproduktion... 35 Energi...

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2013 Med svar på dina frågor! Välkommen till kundtjänst! Förnya köket och gör fint hemma Omfördelning av fastighetsbeståndet Dags att vårstäda

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Stockholmshemmet 3 SEP 2009 Gott betyg från hyresgästerna Fibernätet når fler Plantera på gården Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Era synpunkter leder oss i rätt riktning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR 2009-10-26 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER Kundtjänsten på Sankt Eriksgatan 47. Kort om Familjebostäder Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

Upprustning av. kvarteret Drakenberg

Upprustning av. kvarteret Drakenberg Upprustning av kvarteret Drakenberg Fakta om ditt hus och ditt kvarter HISTORIK På 1870-talet startades snickerifabriken Ligna i området. Området runtom Ligna utvecklades till ett industri- och hantverksområde,

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 15 november 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Ombyggnationen av Vasagatan 9 står för dörren. 1 april nästa år påbörjar vi arbetet med att bygga om huset så att det kan erbjuda ett modernt boende även

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Ett miljonprogram värt att utveckla

Ett miljonprogram värt att utveckla Ett miljonprogram värt att utveckla Skarpan 282 helrenoverade och omkring 150 nya hyreslägenheter Konstruktörsgatan 22 102, Linköping Nästan femtio år efter att vi först ritade och byggde området tar vi

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Innehåll. Organisation... 57 Organisationsschema...60 Styrelse... 62 Företagsledning...64 Dotterbolag...66

Innehåll. Organisation... 57 Organisationsschema...60 Styrelse... 62 Företagsledning...64 Dotterbolag...66 FAMILJEBOSTÄDER 2014 03 Innehåll Staden blir aldrig färdig... 7 2014 i siffror... 10 Ägardirektiv 2014... 13 Fastigheter... 16 Bostäder... 21 Lokaler... 25 Förvaltning...26 Service... 31 Underhåll och

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

Välkommen. Bostadsrättslägenhet, Farsta - Hökarängen. Pris från: 1 100 000 kr, Boarea: från 65 m²

Välkommen. Bostadsrättslägenhet, Farsta - Hökarängen. Pris från: 1 100 000 kr, Boarea: från 65 m² Objektbeskrivning Välkommen Bostadsrättslägenhet, Farsta - Hökarängen Pris från: 1 100 000 kr, Boarea: från 65 m² Mäklare: Tommy Sundvall Telefon: 08 659 03 01, Mobiltelefon: 0708 74 05 45 e-post: tommy.sundvall@maklarhuset.se

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Alpvägen 10. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Alpvägen 10. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Sundbyberg Storlek 1.0 rum / 28.7 m² Område Mariehäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Insynsskyddad etta med optimal

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1 KVARTERET ÄNHOLMEN 1 RYDEBÄCK STATION, HELSINBOR 74 HYRESLÄENHETER VARAV 55 ÄR TRYHETSBOSTÄDER HELSINBOR RAMLÖSA KVARTERET ÄNHOLMEN RYDEBÄCK LUMSLÖV HVEN LANDSKRONA HITTA HEM I RYDEBÄCK Kvarteret Ängholmen

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39 VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN Välkommen till Egnahemsgatan i Varberg 20 hyreslägenheter med inflyttning hösten 2011 och vi vänder oss i första hand till dig som fyllt 65 år. Byggnaden placeras i vinkeln

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer