Lånekulturer - en etnologisk studie av pengar, makt och tillit. Karin Salomonsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lånekulturer - en etnologisk studie av pengar, makt och tillit. Karin Salomonsson"

Transkript

1 Lånekulturer - en etnologisk studie av pengar, makt och tillit Karin Salomonsson Lånekulturer och pengars sociala och kulturella betydelser Under sommaren 2014 fylldes dagspressens ekonomisidor av spekulationer kring ränteläget i Sverige. Skulle styrräntan sänkas och vilka konsekvenser skulle detta få för bostadsmarknaden? Riskerade svenska folket att låna för mycket och för ofta? Ord som lånefälla, amorteringskultur och bostadsbubbla dök upp allt oftare, och finansministern uppmanade blivande låntagare att sätta hårt mot hårt i förhandlingarna med olika banker. Styrräntan sänktes mycket riktigt och bankerna sänkte bolåneräntorna, men skärpte samtidigt kraven för att få låna. En tvetydighet i den massmediala och politiska retoriken fångade mitt intresse. Det fanns uppenbarligen en oro för att den enskilde konsumenten inte skulle kunna hantera denna realisation på lånemarknaden och därför borde skyddas av t ex hårdare amorteringskrav. Samtidigt uppmanades den enskilde att axla ansvaret för att Sveriges ekonomi inte skulle kollapsa genom för höga krediter och för stor makt till storbankerna, genom att lära sig att pruta ner räntan ytterligare. Svenska Dagbladet uppmanade till exempel sina läsare att på Räntekartan knappa in sin bolåneränta för att uppmuntra andra läsare i närområdet att pressa räntan (och därmed bolånemarknaden) ytterligare. (http://www.svd.se/naringsliv/sag-dinranta/). Finansiella beräkningar och ekonomiska prognoser flätades samman med tydliga värderingar om hur en ideal låntagare bör agera, och hur mycket och till vad, man ska få låna pengar. Mot denna bakgrund började jag fundera på hur det vi skulle kunna kalla ett samhälles lånekulturer manifesteras och förändras. Vilka betydelsebärande praktiker och värderingar formar olika personers förhållande till att låna pengar? Vilka sociala, ekonomiska och känslomässiga relationer skapas och upprätthålls? Vem utövar makt, och hur selekteras, sorteras och etiketteras individer och grupper efter deras (o)förmåga att ta och ge lån av olika slag? Den indignation, oro och moraliska upprördhet som man kan se i diskussioner i dagspress och sociala medier, tyder på att pengalån av olika slag är kulturellt brännbara zoner, som väcker känslor och på ett illustrativt sätt kan peka ut maktförhållanden, hierarkier och tilldelade handlingsutrymmen i samhället. Genom att undersöka tids- och rumsspecifika lånekulturer kan man öka förståelsen för olika gruppers ekonomiska villkor, i form av möjligt konsumtionsutrymme, hushållens vardagliga ekonomi och hantering av pengar, men framför allt peka på pengars sociala och kulturella betydelser. Redan Georg Simmel (1907/1990) framhöll att pengar är sociala till sin karaktär och dessutom har en symbolisk och magisk dimension. Detta gör att de sällan används på ett uteslutande neutralt och rationellt sätt för att maximera värde, som ofta har framhållits i ekonomisk forskning. Den amerikanska sociologen Viviana Zelizer är den som idag är tongivande inom kultur- och samhällsvetenskaplig forskning kring ekonomiska praktiker (Zelizer 1997, 2011). Hon hävdar att pengar och finansiella redskap visserligen kan förvandla mänskliga värderingar och relationer till siffror och beräkningar, men att värderingar och relationer i sin tur förvandlar pengar genom att ingjuta dem med kulturell mening och sociala mönster. Hon utvecklar de användbara begreppen sociala valutor och öronmärkning av pengar, vilka bägge pekar på hur sociala intressen kan forma, styra, begränsa och definiera pengaflöden, som t ex olika former av låneförbindelser (se också Linné 2008, Hohnen 2007).

2 Fina lån och fula lån Lånemarknaden är idag en diversifierad marknad. Långivarna är många och de stora och etablerade bankerna har fått konkurrens av en rad nya aktörer med namn som Bigbank, Lendo, KlickLån och Cash2you (jfr King 2013, Knutsson 2014). Företag som inte i första hand sysslar med bankverksamhet lånar också ut pengar, som IKANO bank och ICAbanken. Digital teknik som möjliggör nya sätt att överblicka utbudet, sköta banktjänster och ta lån, är givetvis en av de allra största skillnaderna från tidigare bankverksamhet (Linné 2008, Pahl 2002, Miller & Slater 2000). När krav på amortering och kontantinsats, fast anställning och avsaknad av betalningsanmärkningar sätts som villkor för lån i en etablerad bank, erbjuder de nya långivarna ett lån för alla!, lån utan fast anställning, snabblån utan jobb eller låna pengar utan UC kontroll. Att låna via sms eller med ett klick på skärmen ter sig onekligen lätt, kanske alltför lätt. För några år sedan slog bland annat Kronofogden och Konsumentverket larm om att framför allt unga frestades att ta dyra sms-lån. Denna trend verkar nu ha brutits (jfr Kronofogdens rapport Alla vill göra rätt för sig, 2008). På flera av de webbsidor som jämför priser och lånevillkor hos olika långivare (se t ex finns det texter som varnar för faran med att låna för att t ex betala av andra lån, låna till hög ränta för att kunna finansiera topplånet för bostadsköpet, eller låna pengar när man är arbetslös. Här skymtar den ekonomiskt bekymmersamma och i värsta fall desperata situation som en person kan befinna sig i (jfr Ahlström & Savemark 2010, Hjort 2004). I det som idag kallas kreditsamhället är det lätt att hamna i skuldfällor och överskuldsättning, dvs att man saknar möjlighet att betala tillbaka skulder som förfaller till betalning (se Konsumentverkets rapport Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder, 2003 samt Överskuldsättning i kreditsamhället?, SOU ). Det som i vardagligt tal brukar kallas pantbanken, men som numera kallas varubelåning, har också förändrats. Även om föreställningen om små, sjabbiga och ljusskygga pantbanker närmast ett hål i väggen till stor del lever kvar i populärkulturen genom skildringar i t ex filmer, har denna verksamhet i själva verket gått i motsatt riktning (jfr Harkness 2004). Idag lockar varubelåningsföretag med inbjudande lokaler, stora ljusa fönster och aktiv marknadsföring. Det är också möjligt att köpa varor över nätet. Trots en aktiv och medveten satsning från mindre långivare och varubelåningsföretag att synliggöra och exponera sina tjänster i syfte att göra dem mer rumsrena, existerar det en statushierarki mellan olika låneformer. Att kartlägga denna hierarki och peka på vilka faktorer som styr graden av legitimering och tillit från samhällets och låntagarnas sida, är en av projektets ambitioner. Kopplat till detta är det intressant att fundera över de associationer som ordet låna som signalerar en hjälpande hand, och ordet skuld som implicerar en tvingande förbindelse, väcker. Att stå i skuld kan väcka skamkänslor och flera av de personer som intervjuades i en studie av den goda låntagaren, berättar om fjärilar i magen och krypande obehagskänslor inför mötet med banktjänstemannen som kan välja att bevilja eller avslå ens låneansökan (Knutsson 2014). Låntagaren, långivaren och de fyra kapitalformerna När först styrräntan och sedan bolåneräntorna sjönk sommaren 2014, uppmanades låntagarna på dagspressens ekonomisidor, att fortsätta pressa räntan, trots rekordlåga nivåer. Men en bra kund bör i nuläget kunna förhandla ner räntan till under två procent. Sälj gärna in dig

3 som en bra kund hos banken och ta med dig sällskap när det blir dags att sätta sig hos banken och förhandla om räntan lyder ett annat råd av samma privatekonomiska rådgivare (SDS ). För att ha en stark förhandlingsposition gentemot banken krävs ett visst kapital, möjlighet att amortera, mod att ta en viss kalkylerad risk och god kunskap om ekonomiska facktermer, förutom regelbundna inkomster och avsaknad av betalningsanmärkningar. Med andra ord krävs det pengar för att få låna pengar. Om man nu inte uppfyller alla dessa kriterier finns det som vi har sett andra utvägar. Man kan låna av privatpersoner, låneföretag eller pantbanker. Här krävs det kunskap om hur man kan kombinera olika typer av lån för att antingen ta större lån eller betala av gamla lån, eller för att låna till en specifik konsumtionsvara. Ett visst inslag av gatusmarthet verkar vara en tillgång här. Det är kanske inte så överraskande att det är den kompetenta, ansvarskännande och kunniga bankkunden som föredras av samhälleliga institutioner som Finansdepartementet, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket. I den danska forskaren Pernille Hohnens studier av familjer med mycket låga och instabila inkomster, framkommer det att man verkligen inte vill bli kund hos någon av de långivare som beviljar dyra lån utan säkerhet. Man vill helst undvika att handla på kredit eftersom det är lättare att kontrollera, öronmärka och portionera ut reda pengar så att de räcker en hel månad (Hohnen 2007, se också 2014, Zelizer 1997). Finns det ingen annan utväg, kan det dyra lånet bli oundvikligt. Den ideala låntagaren i t ex diskussionen om bolånen, verkar behöva ha tillgång till fyra olika kapitalformer - för att använda sociologen Pierre Bourdieus välkända begrepp - för att skapa förtroende och tillit mellan kund och banktjänsteman (för en diskussion om tillit i tjänster och service jfr Andersson Cederholm m fl 2014). Ekonomiskt kapital; finansiella resurser Socialt kapital; fast arbete, familj och gärna lokal förankring Kulturellt kapital; vett och etikett, rimlighet i konsumtionsnivå, kunna reglerna Kunskapskapital; kunna facktermer, kunna räkna, kunna förutse och gissa rätt på ränteutveckling,våga ta kalkylerade risker, veta en varas värde i samband med varubelåning Dessa kapitalformer är inte objektivt beskrivande eller neutrala i förhållande till olika värdehierarkier och socialt och kulturellt kategoriserade grupper. Vissa finansiella resurser är mer accepterade än andra, vissa sociala situationer och ett visst beteende och språkbruk ger större möjligheter att få ett lån till förmånliga villkor. Detta ställer givetvis stora krav på långivaren i en bank. Vilka uttalade och outtalade krav ska man ställa på kunden? Vad spelar den personliga relationen och mötet med olika kunder för roll? Hur lär man sig att bedöma en kund? När det gäller ett privat lån finns det självklart en rad andra överväganden att ta ställning till. Kan jag lita på personen i fråga? Kommer jag att få tillbaks mina pengar? Hur kommer vår relation att förändras? Förväntar jag mig någon form av motprestation, i form av ränta eller gåvor, söndagsmiddagar eller insyn i ditt liv? Projektets syfte och relevans Även om fler och fler kultur- och samhällsvetenskapliga undersökningar idag intresserar sig för pengar på olika sätt (se t ex antologin Pengar från 2006, där bl a digitala pengar, mutor, myntsamlande, turism och konkurser behandlas) är fortfarande studier kring just pengalån få (jfr Knutsson 2014). I svensk etnologisk forskning har bankvärlden (Börnfors 1996), aktiemarknaden (Lindqvist 2001, Nilsson 2003), arbetsmarknad och transnationell ekonomi (Lindqvist & Lindqvist 2008) och den nya ekonomin (Löfgren & Willim (red) 2005) analyserats. Två masteruppsatser i tillämpad kulturanalys som behandlar betydelsen av ny

4 teknik i banken (Sten 2014) samt bilden av den gode låntagaren (Knutsson 2014) har alldeles nyss publicerats. Etnologisk forskning, med sin tradition av undersökningar kring hushållsekonomi och konsumtion av vardagens förnödenheter, borde med utgångspunkt i kulturanalys, etnografisk metod och aktuell kulturteori, kunna hjälpa till att öka förståelsen för de sociala och kulturella dimensionerna av ekonomiska praktiker. Projektets syfte är att initiera kulturvetenskaplig forskning kring samtida lånekulturer i Sverige. Lånekultur ska i detta sammanhang förstås som kulturell och social meningstilldelning, materialitet samt normer och praktiker vilka påverkar maktrelationer och samhälleliga möjligheter i samband med lån av pengar. Projektets relevans belysa och öka kunskapen kring ett aktuellt och angeläget fenomen i dagens samhälle, med omfattande konsekvenser för samhällelig delaktighet, lånemarknadens aktörer, försörjningsfrågor, konsumtionsmönster och maktrelationer. utvidga och fördjupa forskningen kring ekonomiska praktiker och pengars sociala och kulturella betydelser, genom att fylla en kunskapslucka kring olika typer av pengalån. Teori, metod och empiriskt material För att studera fenomenet lånekulturer vill jag använda mig av teorier som fokuserar hur möjligheter och begränsningar skapas genom materiell-diskursiv agens (Barad 2003). Det diskursiva kan aldrig skiljas från det materiella, eller vice versa, och frågan om vad som kommer först blir ointressant om vi som fysikern Karen Barad studerar intra-aktioner, dvs formerande samspel som samtidigt skapar både mänskliga och icke-mänskliga aktörer, diskurser och materialiteter (jfr Åsberg m fl: 2012, Damsholt & Simonsen 2009). Att låna pengar kan förstås som en apparat, där vissa aktörer tilldelas ett visst handlingsutrymme utifrån ett specifikt sätt att förstå världen. Tal, handlingar, speciella platser och speciell rekvisita signalerar att här handlar det om lån av pengar, samtidigt som lånepraktiker strukturerar tid, rum och ting (jfr Göransson 2012). Apparaten fungerar inte slumpmässigt utan styrs av specifika meningstilldelningar och maktrelationer. För att analysera utövandet av makt och betydelsen av sociala kategoriseringar, vill jag också använda mig av ett intersektionellt perspektiv, dvs ett perspektiv som fokuserar på skärningspunkten mellan olika identitetsgrunder som klass, genus, ålder och etnicitet för att förstå varför vissa beteenden och åsikter tillskrivs låntagare respektive långivare (Lykke 2010). Kultur studeras bäst genom att undersöka människors vardag; vilka berättelser, idéer, föreställningar, normer och tal bildar grunden för sociala praktiker och materiella avtryck. För att skapa en hanterbar ordning i detta flöde kan man på kulturanalytiskt vis söka efter bärande teman, motsatspar, centrala begrepp, rituellt handlande, normöverträdelser, konfliktzoner och upprepande handlingar (Ehn & Löfgren 2012). Vad har blivit till rutin och vanor, vilka delar av kulturen är så självklara att de har blivit osynliga? Och vad händer egentligen när ingenting verkar ske (Ehn & Löfgren 2007)? Studien kommer att vara flerperspektivistisk, dvs jag är mån om att fånga in olika aktörers perspektiv och erfarenheter, liksom en massmedial och politisk diskurs. I detta forskningsinitierande projekt vill jag passa på att prova bärigheten i olika typer av källor. Text- och bildmaterial från webben; dels presentationer och marknadsföringsmaterial från olika långivare, dels inlägg på bloggar och diskussionsforum, kommer att samlas in. Jag ska tillsammans med Folklivsarkivet i Lund skicka ut en frågelista, samt studera delar av den

5 frågelista som etnologen Lennart Börnfors skickade ut i samband med sin avhandling om banktjänstemän. Ett mindre antal pilotintervjuer kommer också att genomföras. Koppling till tidigare forskningsintressen Jag vill kort nämna hur denna studie av lånekulturer knyter an till några av de forskningsområden jag tidigare sysslat med. I min avhandling Fattigdomens besvärjelser (1998) beskrev jag genom olika fallstudier hur socialarbetaryrket har växt fram under talet. Både i det äldre arkivmaterialet och i mina intervjuer med tjänstemän och klienter, väcktes en rad frågor kring hur man bör definiera fattigdom, vem som är behövande och vem som behöver samhällets hjälp. Vad är en skälig levnadsnivå och på vilket sätt bör man hantera pengar och hushållets resurser? Människor som på olika sätt föll utanför den vedertagna normen för hur man ska konsumera, planera sin ekonomi och handskas med sina liv bemöttes på skiftande sätt av samhälleliga institutioner. Jag kan se många paralleller kring makt och socialt handlingsutrymme i debatterna om överskuldsättning och kreditsamhället. I ett annat projekt studerade jag tillsammans med två andra etnologer ritualers plats i vårt samhälle idag. Vilka händelser tänker vi på som rituella och hur och varför förändras rituellt beteende? (Åkesson, Salomonsson & Hagström 2008, Salomonsson & Åkesson 2010). Det finns många rituella inslag i själva handlingen att ta ett lån. Förberedelser, planering, besök på banken, skriva under papper eller fira ett eventuellt framgångsrikt ränteförhandlande. En form av rituellt handlande är det också tal om när utmätning av skulder ska ske. Den kompetente låntagaren är ett av de diskursiva ideal som jag vill pröva i undersökningen, kopplat till de fyra olika kapitalformer som jag tidigare nämnt. Jag har tidigare i samband med den nya arbetsmarknaden studerat hur och av vem kompetens kan definieras (Salomonsson 2003). Kompetens, och i synnerhet social kompetens, är knappast neutrala begrepp, utan sammanflätade med specifika kulturella föreställningar kring t ex kön, ålder och etnicitet. Långivning är exempel på en tjänst i den snabbt växande tjänsteekonomin. I den tjänstevetenskapliga forskningen har servicemötet, dvs mötet mellan t ex långivare och låntagare vare sig det är ett fysiskt eller digitalt möte, stått i fokus. Vilka förväntningar styr upplevelsen av mötet och hur skapas ett förtroende för tjänsten och tillit till dess utövare (jfr Salomonsson 2014). Just nu är jag verksam inom ett projekt med titeln Personlig paketering där jag studerar hur nya tjänster som personlig shoppingexpert, livsstilscoach, stylist och karriärcoacher har växt fram (Salomonsson 2011, 2013). I intervjusvaren poängteras vikten av att ha ett personligt varumärke, dvs en personlig framtoning, rätt klädsel och rätt utseende något som är relevant i mötet med långivaren. Teorier kring identitetsformering och handlingsutrymme i en konsumtionskultur, kommer att vara relevanta i studiet av mötet mellan låntagare och långivare, och i kraven på den kompetente lånekonsumenten. Projektets förväntade utfall Målet med ansökan är att kunna initiera forskning kring lånekulturer och på så sätt öka förståelsen för låntagarens situation och långivarens yrkesroll. Resultatet förväntas bli: en litteratur- och forskningsöversikt kartläggning av lånemarknadens aktörer empirisk dokumentation i form av svar på en nyproducerad frågelista och ett mindre antal intervjuer en forskningsansökan för extern finansiering av ett flerårigt projekt en probleminventerande artikel

6 starta en forskargrupp tillsammans med bl a deltagare i projektet Digital literacy and consumer practises (som inbegriper bl a skuldsättning). Referenser: Ahlström, Richard & Savemark, Richard (2010) Dödsfall under och efter skuldsanering. Rapport 2010:18, Konsumentverket Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser (2008) Kronofogden. Andersson Cederholm, Erika m fl (2014) Servicemötets gnissel och skav. Malmö: Gleerups. Barad, Karen (2003): Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter I Signs: Journal of Women in Culture and Society vol 28, no 3. Börnfors, Lennart (1996) Bankmannen. En etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet Lund: Historiska media. Damsholt, Tine & Simonsen, Gert Dorthe (2009): Materialiseringar. Processer, relationer og performativitet I Damsholt, Tine, Simonsen Dorthe Gert & Mordhorst, Camilla (red): Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2007) När ingenting särskilt händer. Nya kulturanalyser. Stockholm/Stehag: Symposion. Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2012) Kulturanalytiska verktyg. Malmö: Gleerups. Göransson, Michelle (2012): Materialiserade sexualiteter. Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet. Göteborg: Makadam förlag. Harkness, Geofffrey (2004) Targetting the middle: Pawnbrokers aim for a higher class of customer. Conference paper, American Sociologist Association Hjort, Torbjörn (2004) Nödvändighetens pris om knapphet och konsumtion hos barnfamiljer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. Hohnen, Pernille (2007) Having the wrong kind of money. A qualitative analysis of new forms of financial, social and moral exclusion in consumerist Scandinavia i The Sociological Review, 55:4. Hohnen, Pernille & Jacobsen, Turf Böcker, (2014) Forbrug og gäld: Det danske samfund i Elm Larsen, Jörgen m fl (red) Det danske samfund. (under utgivning) King, Brett (2013) Bank 3.0: why banking is no longer somewhere you go, but something you do. Singapore: Marshall Cavendish Business. Knutsson, Julia (2014) Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Masteruppsats TKAM02, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Lindqvist, Mats (2001) Is i magen. Om ekonomins kolonisering av vardagen. Stockholm. Natur och Kultur. Lindqvist, Beatriz & Lindqvist, Mats (2008) När kunden är kung. Effekter av en transnationell ekonomi. Umeå: Boréa. Linné, Tobias (2008) Digitala pengar. Nya villkor i det sociala livet. Lund: Lund Dissertations in Sociology 83. Lykke, Nina (2010) Feminist studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. London/New York: Routledge. Löfgren, Orvar & Willim, Robert (red): Magic, Culture and the New Economy. London: Berg. Miller, Daniel & Slater, Don (2000) The Internet: an Ethnographic Approach. Oxford: Berg. Nilsson, Fredrik (2003) Aktiesparandets förlovade land. Människors möte med aktiemarknaden. Stockholm/Stehag: Symposion. Pahl, Jan (2002) Family finances in the electronic economy: Is the gap growing between the priviledge and the excluded i How people on low incomes manage their finances. Swindon:Economic & Social Research Council. Pengar (2006) Linné, Tobias & Persson, Marcus (red). Lund: Studentlitteratur. Salomonsson, Karin (1998) Fattigdomens besvärjelser. Visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete. Lund: Historiska media. Salomonsson, Karin (2003) Flexibel och anställningsbar en moralisk förpliktelse? i RIG. Kulturhistorisk tidskrift nr 3.

7 Salomonsson, Karin & Åkesson, Lynn (2010) Ritualernas marknad etnologisk forskning om livscykelriter och upplevelseindustri i Hornborg, Anne-Christine (red): Den rituella människan flervetenskapliga perspektiv. Linköping University Electronic Press. Salomonsson, Karin (2011) Svårt att hitta stilen? De personliga shoppingrådgivarnas roll i konsumtionskulturen i Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Salomonsson, Karin (2013) Personlig paketering: Kroppar, kläder och garderober. Paper framlagt vid etnologiska seminariet, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Salomonsson, Karin (2014) Jag är som en talande spegel. Om förhandlingar i servicearbete. Paper presenterat vid workshopen Service i marginalen, Institutionen för Service management, Lunds universitet, Simmel, Georg (1907/1990) (red. Frisby, David) The Philosophy of Money. London: Routledge. SOU 213:78 Överskuldsättning i kreditsamhället? Betänkande av Utredningen om överskuldsättning. Stockholm. Sten, Joakim (2014) Banking on It. A Material Culture Analyzis of Contemporary Private Banking Practices. Masteruppsats TKAM02, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Zelizer, Viviana A. (1997) The Social Meaning of Money. Pin Money, Paychecks, Poor Relief and Other Currencies. Princeton, NJ: Princeton University Press. Zelizer, Viviana A. (2011) Economic Lives. How Culture Shapes the Economy. Princeton & Oxford: Princeton University Press. Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin & lee, Francis (red) (2012): Posthumanistiska nyckeltexter. Lund: Studentlitteratur. Åkesson, Lynn, Salomonsson, Karin & Hagström, Charlotte (2008) RIT. ETN, Etnologisk skriftserie 2008:4. Etnologiska institutionen, Lunds universitet. Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder

Rapport 2010:28. Det blir många nej. -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi

Rapport 2010:28. Det blir många nej. -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi Rapport 2010:28 Det blir många nej -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi Karin M Ekström och Torbjörn Hjort Det blir många nej - konsumtionens meningar och villkor för

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Överskuldsättning- Det motsägelsefulla utanförskapet. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Socialt arbete D Vårterminen 2008

Överskuldsättning- Det motsägelsefulla utanförskapet. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Socialt arbete D Vårterminen 2008 Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Socialt arbete D Vårterminen 2008 Överskuldsättning- Det motsägelsefulla utanförskapet Författare: Camilla Björkbom Umeå universitet Institutionen för

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Även för hundra år sedan mätte vi tillvaron i pengar

Även för hundra år sedan mätte vi tillvaron i pengar Tvärsnitt Även för hundra år sedan mätte vi tillvaron i pengar ORSI HUSZ ÄR FILOSOFIE DOKTOR I HISTORIA OCH ARBETAR SOM BITRÄDANDE LEKTOR I EKONOMISK HISTORIA VID UPPSALA UNIVERSITET. HON DISPUTERADE 2004

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter

Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Licentiatuppsats Marianne Dahl 2011-03-29 Förord... 5 Del 1 Bakgrund... 7 Inledning... 7

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Författare: Kristina Berninger Linda Johansson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Turismprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Annica Löfdahl, Karlstads universitet e-post annica.lofdahl@kau.se. Barn, kamratkulturer och agency

Annica Löfdahl, Karlstads universitet e-post annica.lofdahl@kau.se. Barn, kamratkulturer och agency Annica Löfdahl, Karlstads universitet e-post annica.lofdahl@kau.se Barn, kamratkulturer och agency Tidigare teorier om barns utveckling har betraktat barn som passiva mottagare av den omgivande kulturen,

Läs mer

Innehåll. Inledning... 1

Innehåll. Inledning... 1 Innehåll Inledning... 1 Forskningsfältet... 3 Postmodernitet som modernitetskritik... 5 Diskurs och makt... 7 Kategorisering och dikotomisering... 10 Att förstå motståndet... 12 I den etnologiska backspegeln...

Läs mer

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Acta Wexionensia Nr 137/2008 Vårdvetenskap och socialt arbete Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer