Årsredovisning för. Minno AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Noter 7 Underskrifter 10

2 Minno AB 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktör för Minno AB, får härmed avge årsredovisning för , bolagets fjärde räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Minno ABs verksamhet bedrivs i Göteborg och omfattar i huvudsak produkt- och affärsutveckling av barnsäkerhetskonceptet SitSac, samt till mindre del konsultverksamhet inom innovationsrådgivning och miljöanpassad produktutveckling. Maria Munther, grundare av Minno AB, ägde vid bokslutsdatum 70,5 % av företagets aktier (956 av aktier). Övriga aktier ägdes av 20 aktieägare med olika stora andelar, från 2-53 aktier vardera. SitSac är en patenterad kombinerad ryggsäck och bilbälteskudde för barn mellan 4 och 12 år, som ska göra barns resor säkrare. Genom att barnen enkelt kan bära sin egen bälteskudde ökar tillgängligheten och användningen av bälteskudde, speciellt vid resor i buss, taxi, hyrbilar och samåkning i andras bilar. Ryggsäcken görs enkelt om till bilbälteskudde genom att lyfta av en avtagbar väska. Enligt Vägverket bör bälteskudde användas upp till års ålder, tills skelettet är färdigutvecklat. Sedan 2004 krävs i EU-direktiv att säkerhetsbälten monteras i alla nya långfärdsbussar, vilket innebär att barn behöver bältesstol (kudde med rygg) eller -kudde för att leda bältet rätt. 1 januari 2007 skärptes de svenska reglerna för barnsäkerhet (också enligt ett EU-direktiv), så att antingen bältesstol eller bilbälteskudde krävs vid alla bilresor tills barnen är 135 cm (i 9-10 årsåldern). Verksamhet under räkenskapsåret 2008/2009 Fokus under verksamhetsåret har legat på att etablera och göra SitSac känd på marknaden. Följande resultat har uppnåtts under året: Under året har SitSac-omsättningen ökat med 233 % jämfört med föregående år, och Minno har fått 55 nya kunder. Vid årets slut hade företaget 105 kunder, varav flera är butikskedjor (Rexinus med 30 Babyland/Barnens hus-butiker, fjorton provbutiker hos Mekonomen och Helmia med sju bilförhandlare) samt distributörer och bilpooler utomlands. Minno har sålt SitSac mot 422 första året, dvs tre gånger fler. Marknadsföringen har omfattat deltagande på mässor i Tyskland (egen monter) och Sverige (delad monter), pressarbete och deltagande i svenska TV-programmet Draknästet. Draknästet innebar landstäckande marknadsföring, nya kontakter och tillförsel av mer kapital. En egen webshop startades i september 2008, och marknadsföring via internet på olika barn- och familjeforum och sökmotoroptimering har påbörjats. Cirka 130 SitSac har använts till marknadsföring hos kunder och press, till priser i tävlingar och utlottningar. Under året genomfördes tre nyemissioner, den första i augusti 2008, och därefter två nyemissioner i februari och mars 2009 i samband med nya investerare från TV-programmet Draknästet. Företagets resultat efter finansiella poster är minus kr, vilket beror på att företaget under det andra etableringsåret har haft stora kostnader för, marknadsföring, löner, avskrivningar och låneräntor, och att det tar längre tid än beräknat att komma upp i tillräckligt stora försäljningsvolymer för att nå positivt resultat Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Mekonomen kommer att ha en rikstäckande TV-kampanj inför julen 2009, och Minno har sålt drygt 1000 SitSac till detta.

3 Minno AB 2(10) Framtida utvecklingsplaner Under följande år ligger fokus på marknadsföring och sälj för att etablera SitSac på marknaden och öka försäljningsvolymen. Viss produktutveckling kommer att ske för att effektivisera produktionen och reducera inköpskostnader. Minno planerar att intensifiera försäljningsarbetet och aktivt kunna följa upp alla kundförfrågningar internationellt som ökat påtagligt efter senaste Kind&Jugend-mässan i Köln Bolagets fortsatta utveckling är beroende av ökade försäljningsvolymer och ytterligare extern finansiering i början av Miljö och etik Företaget bedriver ej anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Minno AB strävar efter att företagets produkter ska ha så liten negativ inverkan på miljö och arbetsmiljö som möjligt, i alla led från råvara tills produkten hanteras som avfall. Detta ska nås genom samarbete med leverantörer och distributörer som har ett seriöst etik- och miljöarbete, genom att ställa miljöoch etikkrav gällande produktionsmetoder, val av underleverantörer, materialval och transport/logistik. Dispositioner av förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

4 Minno AB 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

5 Minno AB 4(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5 Balanserade utvecklingskostnader IPR (patent,varumärke,design) Materiella anläggningstillgångar 6 Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Minno AB 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier á 100kr) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Kortfristig del långfr skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Summa Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Summa - - Ansvarsförbindelser Inga Inga Summa - -

7 Minno AB 6(10) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Kostnader för forskning och utveckling Kostnader för forsknings- och utvecklingsarbeten hänförliga till produkten SitSac har aktiverats. Aktiverade kostnader motsvarar direkta kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Avskrivningsprinciper för materiella- och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar -Datorer -Verktyg -Patent -Designskydd -Varumärken -Balanserade utvecklingskostnader Antal år 4 år 3-10 år 10 år 5 år 10 år 10 år Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Balanserade utvecklingskostnader gäller utvecklingen av hela produktkonceptet SitSac, som styrelsen bedömer har en kommersiell nyttjandetid på minst tio år (patenträttigheter gäller under tjugo år). Avskrivningstid sätts till 10 år både för balanserade utvecklingskostnader och för patent.

8 Minno AB 7(10) Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren. Nettoomsättning per rörelsegren Konsultintäkter Försäljning Sit Sac Aktiverat arbete för egen räkning Summa Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Öhrlings Pricewaterhouse- CoopersAB Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män - Kvinnor 2 1 Totalt 2 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) - - Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga Summa Innovationslån från Västra Götaland ränteberäknas med statslåneräntan + 2%, i genomsnitt ca 6,5% under året. Räntekostnader för Almilån är 9,25% för kr lån och 9% för kr och beräknas från lånets utbetalning.

9 Minno AB 8(10) Not 5 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Immateriella rättigheter, patent, varumärken och designskydd Ingående anskaffningsvärde Aktiverade utgifter Utrangering - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Summa restvärde Immateriella anläggningstillgångar Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar - - -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Eget kapital Aktie- Fritt eget kapital Överkursfond kapital Vid årets början Nyemission Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till kr ( kr).

10 Minno AB 9(10) Not 8 Övriga långfristiga skulder Villkorade lån: Såddfinansieringslån, Västra Götalandsregionen Almi innovationslån Ovillkorade lån: Almi tillväxtlån Skuld till aktieägaren Totalt Villkorslån: Bolaget har tre villkorade lån, vilket innebär att om projektet skulle misslyckas finns en möjlighet att avskriva dessa lån. Två såddfinansieringslån har erhållits från Västra Götalandsregionen (VGR) på respektive kr och kr. Vid bokslutsdatum uppgick VGR-skulden till kr. Återbetalningen till VGR ska ske med 5 % av de intäkter exklusive mervärdesskatt som bolaget uppbär i samband med sin exploatering av projektet. Ränta påföres båda lånen motsvarande Riksbankens referensränta för kalenderhalvåret med tillägg av 2 %. Ränteberäkningen startade respektive och beräknas på utestående ej återbetalat stödbelopp. Kortfristig del av lånet är placerat inom korta skulder om kr. Det tredje lånet är ett innovationslån på 60 månader från Almi. Ränta påföres motsvarande Riksbankens referensränta för kalenderhalvåret med tillägg av 4,25%. Lånet är amorteringsfritt i ett år (första amortering i augusti 2007) men Almi har efter begäran skjutit upp amorteringar till årskiftet 2009/10. Kortfristig del av lånet är placerad inom korta skulder om kr. Övriga lån: I september 2007 fick Minno ytterligare ett lån beviljat av Almi, ett tillväxtlån på kr, med 9% ränta. Även detta har Almi efter begäran gett amorteringslättnad till årskiftet 2009/10. Kortfristig del av lånet är placerad inom korta skulder om kr. Lån till aktieägare: Skuld till aktieägare uppgår till kr, varav 7 500kr är ackumulerade räntor som ombokats som kortfristig skuld. Skuldebrevet omfattar kr. Ränta påföres motsvarande Riksbankens referensränta med tillägg 3 %. Not 9 Övrigt Minno AB har ett avtal med idégivaren, som inte deltagit aktivt i utvecklingen av produkten eller affärsidén, om att denne ska erhålla del av resultatet under fem år från och med det första kalenderår då nämnda resultat blir positivt.

11 Minno AB 10(10) Underskrifter Göteborg Bo Steiner Styrelseordförande Maria Munther Verkställande direktör Ingrid Thulin Styrelseledamot Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Gunilla Lönnbratt Auktoriserad revisor

12 Minno AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Göteborg Bo Steiner Styrelseleordförande

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda.

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. '()**+ % % %% %% % %,-+'( * Förvaltningsberättelse... 2 Rapport över resultat... 4 Rapport över totalresultat... 4 Rapport över finansiell ställning... 5 Rapport över kassaflöden... 6 Rapport över förändringar

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer