Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag."

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Mats Glans Sekreterare Tjänsteskrivelse Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) STK Sammanfattning Förslag till ändringar i tobakslagen och tobaksförordningen i syfte att genomföra det så kallade tobaksproduktdirektivet, 2014/40/EU (SOU 2015:6) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag. Beslutsunderlag Betänkande från Socialdepartementet - Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) Svar senast 22 maj 2015 Remissvar från sociala resursnämnden G-Tjänsteskrivelsen AU Tobaksregler Förslag till yttrande Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Malmö stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler. Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6). Ärendet inkom den 27 februari 2015, svar senast den 22 maj Malmö stad har fått anstånd att inkomma med yttrande till den 27 maj Ärendet sändes på remiss till Sociala resursnämnden (SRN) den 3 mars Svar från SRN inkom den 29 april Moderaterna och Folkpartiet inkommer med skriftlig reservation. Delbetänkandet innehåller förslag till ändringar i tobakslagen och tobaksförordningen i syfte att genomföra det så kallade tobaksproduktdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter). Delbetänkandet innehåller förslag till förbud mot vissa tillsatser och mot karakteristisk smak,

2 skärpta krav avseende hälsovarningar och produktpresentationer, införande av regler om örtprodukter för rökning (som inte innehåller tobak), ökade krav på tillverkare/importörer vad gäller utsläppsmätningar, uppgiftslämnande och offentliggörande av bl a ingredienser, analyser av tillsatser, marknadsundersökningar etc. 2 (3) När det gäller den nya produktgruppen örtprodukter för rökning, föreslås den föras in i tobakslagen och därmed också behandlas på samma sätt som exempelvis cigaretter. Detta innebär också att kommunen ska ansvara för den omedelbara tillsynen, medan Folkhälsomyndigheten ska ansvara för den centrala tillsynen. SRN instämmer i huvudsak i de förslag och bedömningar som presenteras i delbetänkandet. I några fall uttrycker dock SRN en avvikande uppfattning. Det gäller exempelvis i fråga om gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksprodukter (t ex cigarettförsäljning via Internet). Tobaksproduktdirektivet anvisar två alternativa vägar för medlemsstaterna att hantera den gränsöverskridande distansförsäljningen av tobaksvaror: Antingen förbjuder medlemsstaten sådan försäljning eller så inför medlemsstaten en registreringsskyldighet för sådana försäljare. Delbetänkande föreslår en registreringsskyldighet, medan SRN förespråkar ett förbud mot sådan försäljning. SRN anser även att polismyndigheten, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och kommunen, ska ansvara för tillsynen över de kombinerade hälsovarningarna, till skillnad mot delbetänkandet där endast Folkhälsomyndigheten och kommunen har ett sådant ansvar. SRN menar också, i motsats till delbetänkandet, att de föreslagna förändringarna medför ett utökat tillsynsansvar för kommunen, vilket medför ökade kostnader för tillsynen alternativt en försämring av kvaliteten i tillsynen. Finansieringsprincipen ska därför gälla. Stadskontoret delar SRN:s bedömningar och menar att de förslag som påverkar tillgängligheten på tobaksvaror, både den faktiska och den upplevda, bör genomföras. När det gäller hälsovarningar (varningstext) i allmänhet och kombinerade hälsovarningar i synnerhet (text och bild), finns det enligt Stadskontoret anledning att vidare överväga de negativa konsekvenserna av en sådan insats, något som även SRN uppmärksammar. SRN anser att bilderna, som föreslås ska finnas på tobaksvaror, bl a på döda och skadade människor, riskerar att skrämma barn och unga som befinner sig på försäljningsställen. SRN förordar därför att tobaksvaror förses med ett exponeringsförbud, dvs att tobak ska förvaras utom synhåll för konsumenter. Frågan om exponeringsförbud finns inte med i delbetänkandet, utan ska utredas och redovisas först i slutbetänkandet. Stadskontoret kan emellertid se att ett exponeringsförbud möjligtvis kan lösa vissa av de negativa konsekvenser som följer av införandet av kombinerade hälsovarningar, dock inte alla. Särskilt om kombinerade hälsovarningar I delbetänkandet framställs det som att förslagen, och den svenska traditionen kring varningstexter, bygger på solid vetenskaplig grund och väl underbyggda folkhälsoskäl (se t ex s 78 ff och s 113 ff); det är ett centralt folkhälsomål att få människor att avstå från tobak. Det finns också belägg för att stora kombinerade hälsovarningar bestående av en varningstext och ett tillhörande färgfoto är mer effektiva än varningar som endast består av text (s 113). Avsikten är alltså att (de skrämmande) bilderna ska förstärka innebörden av varningstexterna och därmed avhålla människor från att röka eller att få dem att sluta röka. Intentionen är god, att använda sig av vetenskapliga rön för att göra största möjliga nytta. Problemet med resonemanget ovan är dock att det vetenskapliga stödet för att det fungerar så är synnerligen svagt. Tvärtom visar många vetenskapliga studier att så kallad avskräckande information (threatening health messages) inte alls

3 fungerar. I bästa fall har den avskräckande informationen ingen effekt alls, men ofta gör den faktiskt situationen värre (se exempelvis Peters m fl, Threatening communication: A critical re-analysis and extension of meta-analyses to determine the behaviour change potential of threatening healt information Health Psychology Review 2013, May; 7 (suppl 1), s 8-31, och Ruiter m fl Scary warnings and rational precautions: a review of the psychology of fear appeals, Psychology & Health, 2001, Vol 16, Issue 6, s , och Ruiter m fl Planning to frighten people? Think again! ur Writing health communication: An evidence-based guide for professionals, 2011). Att det fortfarande i mycket stor utsträckning förekommer avskräckande information, trots kunskapen om dess ineffektivitet/skadliga verkan, är ett så intressant fenomen att man numera forskar på det (se t ex ten Hoor GA, m fl, Reactions to threatening health messages. BMC Public Health, (1): p. 1011). 3 (3) Det är alltså inte bristen på information, eller avsaknaden av varningstexter/bilder, som får vissa unga att börja röka. De faktorer som i vetenskapliga studier har bevisats vara faktorer som ökar respektive minskar sannolikheten att olika problembeteenden ska uppstå, däribland rökning, kallas riskfaktorer och skyddsfaktorer (se t ex Hawkins m fl Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention, Psychological Bulletin, 1992, 112(1):64-105). Utöver att vi alla föds med vissa egenskaper som kan verka skyddande eller riskhöjande, finns risk- och skyddsfaktorerna i våra olika livsmiljöer: familjen, bland kamrater, i skolan och i samhället. Vill man förebygga att unga börjar röka, ska man alltså arbeta med att undanröja riskfaktorer och att tillföra eller stärka skyddsfaktorer i de olika livsmiljöerna. På samhällsnivå handlar det exempelvis om tillgänglighet på droger (inklusive tobak), men också svag anknytning, bristfällig organisation och hög omflyttning i närsamhället. Att arbeta med varningstexter och skrämmande bilder, som i bästa fall inte har någon effekt, är inte en rationell väg att gå om man har för avsikt att förebygga att unga börjar röka (eller att förmå människor att sluta). Ett exponeringsförbud för tobaksvaror, som SRN förordar, kan vara bra utifrån tillgänglighetsperspektivet, då det sannolikt kommer att minska den upplevda tillgängligheten av tobaksvaror (syns det inte, finns det inte). Däremot löser inte ett exponeringsförbud det grundläggande problemet med varningstexter och avskräckande bilder att de inte fungerar eller förvärrar situationen. Barn, vars föräldrar nyttjar tobaksvaror, kommer sannolikt också att utsättas för dessa hemska bilder i hemmet, exponeringsförbud i butiker eller ej. Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (3) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Till Socialdepartementet Betänkande från Socialdepartementet - Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) Svar senast 22 maj 2015 (Anstånd beviljat till 27 maj) Dnr S2015/738/FST Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna följande yttrande: Sammanfattning Malmö stad tillstyrker huvudsakligen utredarens förslag, men uttrycker en avvikande uppfattning gällande hälsovarningar, gränsöverskridande distansförsäljning, kontroll av sådana tobaksvaror och avseende konsekvensanalysen. Yttrande Om inte annat framgår nedan, tillstyrker Malmö stad utredarens förslag. Kommentarerna följer utredningens rubriksättning (understrukna ord). När det gäller mätningen av utsläppsnivåer välkomnar Malmö stad särskilt att mätningarna måste utföras av oberoende laboratorier, utan direkt eller indirekt ägande eller kontroll av tobaksindustrin. Förslagen och resonemangen kring märkning och förpackning, särskilt kombinerade hälsovarningar, finner Malmö stad problematiska. I delbetänkandet framställs det som att förslagen, och den svenska traditionen kring varningstexter, bygger på solid vetenskaplig grund och väl underbyggda folkhälsoskäl (t ex s 78 ff och 113 ff); det är ett centralt folkhälsomål att få människor att avstå från tobak. Problemet med resonemanget är dock att det vetenskapliga stödet är synnerligen svagt. Tvärtom visar många vetenskapliga studier att så kallad avskräckande information (threatening health messages) inte alls fungerar. I bästa fall har den avskräckande informationen ingen effekt alls, men ofta gör den situationen värre (se exempelvis Peters m fl, Threatening communication: A critical re-analysis and extension of meta-analyses to determine the behaviour change potential of threatening health information Health Psychology Review 2013, May; 7 (suppl 1), s 8-31, och Ruiter m fl Scary warnings and rational precautions: a review of the psychology of fear appeals, Psychology & Health, 2001, Vol 16, Issue 6, s , och

5 Ruiter m fl Planning to frighten people? Think again! ur Writing health communication: An evidencebased guide for professionals, 2011). Att det fortfarande i mycket stor utsträckning förekommer avskräckande information, trots kunskapen om dess ineffektivitet/skadliga verkan, är ett så intressant fenomen att man numera forskar på det (se t ex ten Hoor GA, m fl, Reactions to threatening health messages. BMC Public Health, (1): p. 1011). 2 (3) Det är alltså inte bristen på information, eller avsaknaden av varningstexter/bilder, som får vissa unga att börja röka. De faktorer som i vetenskapliga studier har visat sig vara faktorer som ökar respektive minskar sannolikheten att olika problembeteenden ska uppstå, däribland rökning, kallas riskfaktorer och skyddsfaktorer (se t ex Hawkins m fl Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention, Psychological Bulletin, 1992, 112(1):64-105). Utöver att vi alla föds med vissa egenskaper som kan verka skyddande eller riskhöjande, finns risk- och skyddsfaktorerna i våra olika livsmiljöer: familjen, bland kamrater, i skolan och i samhället. Vill man förebygga att unga börjar röka, ska man alltså arbeta med att undanröja riskfaktorer och att tillföra eller stärka skyddsfaktorer i de olika livsmiljöerna. På samhällsnivå handlar det exempelvis om tillgänglighet på droger (inklusive tobak), men också svag anknytning, bristfällig organisation och hög omflyttning i närsamhället. Att arbeta med varningstexter och otäcka bilder, som i bästa fall inte har någon effekt, är inte en rationell väg att gå om man har för avsikt att förebygga att unga börjar röka (eller att förmå människor att sluta). Är målet en bättre folkhälsa borde redan befintliga varningstexter plockas bort och några kombinerade hälsovarningar definitivt inte införas. Att någonting i grunden dåligt möjligtvis också är grundlagsstridigt, förstärker den uppfattningen. Ett alternativ, som kan sägas bygga på en vedertagen teoretisk grund, är exponeringsförbud för tobaksvaror, vilket möjligtvis kan påverka riskfaktorn hög tillgänglighet av droger, då det sannolikt skulle minska den upplevda tillgängligheten av tobaksvaror. För det fall att varningstexterna kvarstår och utökas med otäcka bilder, som kommunen får ansvar att tillsyna, förefaller det rimligt att även polismyndigheten ges detta tillsynsansvar. När det gäller gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror anser Malmö stad det finnas anledning att förbjuda den, dels för att det möjligtvis skulle minska tillgängligheten på tobaksvaror, dvs påverka en riskfaktor, dels för att det i praktiken är synnerligen svårt att bedriva tillsyn över denna form av försäljning. För det fall att gränsöverskridande distanshandel ändå skulle tillåtas, anser Malmö stad att det ska krävas att återförsäljare utser en fysisk person för kontroll av tobaksvarorna, att varorna är förenliga med de bestämmelser som gäller i respektive medlemsland. Resonemangen ovan angående hälsovarningar gäller också hälsovarningar på förpackningar till örtprodukter för rökning. Malmö stad avstyrker alltså förslaget.

6 Malmö stad instämmer inte i utredarens bedömning i konsekvensanalysen, utan menar att de föreslagna förändringarna innebär ett utökat tillsynsansvar för kommunen, vilket medför ökade kostnader alternativt försämrad tillsynskvalitet. Finansieringsprincipen bör därför gälla. 3 (3) Ordförande [Förnamn Efternamn] [Fyll i titel] [Förnamn Efternamn] [Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

7 Malmö stad Sociala resursnämnden 1 (11) Datum Adress Baltzarsgatan 4 Diarienummer SRN Yttrande Till Kommunstyrelsen Betänkande - Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) Dnr STK Sociala resursnämnden beslutade 28 april 2015 att lämna följande yttrande: Sammanfattning I delbetänkandet redovisar utredaren resultatet av överväganden om nödvändiga anpassningar för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. Uppdraget i övrigt, inklusive tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om den 19 februari 2015, ska redovisas senast den 1 mars SRN instämmer i huvudsak i de förslag och bedömningar som utredningen kommit fram till i delbetänkandet. I ett par frågor har SRN dock en annan uppfattning än utredningen. Det gäller t.ex. frågan om huruvida Sverige ska tillåta gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror, där utredningen föreslår att sådan försäljning ska vara tillåten medan SRN vill förbjuda den. När det gäller frågan om kombinerade hälsovarningar med text och bild på cigarett- och andra tobaksförpackningar delar SRN utredningens uppfattning att sådana varningar ska införas i Sverige. SRN ser emellertid anledning att samtidigt som införandet av kombinerade hälsovarningar med bilder besluta om ett exponeringsförbud för tobaksvaror. Förutom att ett exponeringsförbud enligt erfarenheter från andra länder bl.a. minskar konsumtionen och andelen impulsköp skulle det innebära att t.ex. små barn inte i onödan behöver utsättas för hemska bilder på operationer och sjuka och döda människor. Utredningen ska i sitt slutbetänkande lämna förslag om eventuellt införande av exponeringsförbud för tobaksvaror. I utredningen föreslås att Folkhälsomyndigheten och kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för tillsynen av hälsovarningarna. SRN anser att även Polisen ska ges ett tillsynsansvar på detta område.

8 I yttrandet uppmärksammar SRN också regeringen på att det finns tobaksvaror utanför de stora produktgrupperna, som riskerar att glömmas bort i den föreslagna regleringen av vilka ingredienser som ska vara tillåtna och hur tobaksvarorna ska vara märkta. Detta är särskilt allvarligt eftersom det handlar om tobaksvaror som kan attrahera ungdomar. Det gäller t.ex. blunt wraps, vissa cigariller och råtobak. 2 (11) Yttrande Genomförandet av tobaksproduktdirektivet Utredningens bedömning: Tobaksproduktdirektivets bestämmelser bör såvitt avser tobak genomföras dels genom ändringar i tobakslagen (1993:581), dels genom att regeringen och den myndighet som regeringen bestämmer utformar föreskrifter med stöd av tobakslagen och tobaksförordningen (2001:312). Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen hindrar inte att direktivets bestämmelser om hälsovarningar och kombinerade hälsovarningar genomförs. E-cigaretter och påfyllningsbehållare för nikotin bör tills vidare hanteras som nikotinläkemedel inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (humanläkemedelsdirektivet) eller kraven som anges i rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Det bör inte införas någon definition av begreppen tobak, tobaksvaror m.m. i lag eller annan författning. Däremot bör örtprodukter för rökning och därmed sammanhängande begrepp definieras i tobakslagen. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens bedömning. Reglering av utsläppsnivåer Utredningens bedömning: Direktivets bestämmelser föranleder inte något behov av ändringar i den nationella lagstiftningen. Den nuvarande lagstiftningen uppfyller direktivets krav på reglering av högsta utsläppsnivåer av tjära, nikotin och kolmonoxid från cigaretter. Eventuella nya krav på utsläppsnivåer som kommissionen kan komma att anta genom delegerade akter kan genomföras genom att Folkhälsomyndigheten med stöd av bemyndigandet i 18 tobakslagen och 2 tobaksförordningen meddelar föreskrifter i enlighet med vad kommissionen beslutat. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens bedömning. Mätning av utsläppsnivåer Utredningens förslag: Folkhälsomyndigheten ska kunna ta ut avgifter för verifikationen av utsläppsmätningar.

9 Utredningens bedömning: De krav som direktivet uppställer på standarder för mätning av utsläpp från tobaksvaror och för verifiering av sådana mätningar kan genomföras genom att Folkhälsomyndigheten med stöd av bemyndigandet i 18 tobakslagen och 2 tobaksförordningen meddelar föreskrifter i enlighet med direktivets krav. Folkhälsomyndigheten får med stöd av bemyndigandet även meddela föreskrifter om godkända laboratorier för verifiering av mätningarna. 3 (11) SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag och bedömning. SRN noterar att det av bestämmelserna i EU:s tobaksproduktdirektiv nu framgår att provningslaboratorierna inte direkt eller indirekt får ägas eller kontrolleras av tobaksindustrin. Detta är en ändring från EU:s nuvarande märkningsdirektiv. SRN välkomnar att det nu fastslagits att mätningarna måste utföras av oberoende laboratorier. Rapportering av ingredienser i tobaksvaror och utökade rapporteringsskyldigheter för vissa tillsatser i cigaretter och rulltobak Utredningens förslag: Folkhälsomyndigheten ska kunna meddela föreskrifter om skyldighet för tillverkare och importörer att dels lämna uppgifter om ingredienser och deras kvantiteter och hälsoeffekter till Folkhälsomyndigheten, dels genomföra analyser av tillsatser i cigaretter och rulltobak och lämna uppgifter om resultatet av analyserna till myndigheten. Frågan om rapporteringsskyldighetens omfattning, som nu regleras i förordning, bör regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag. Rapportering av utsläpp från tobaksprodukter Utredningens bedömning: De nya bestämmelserna i direktivet om när rapportering av utsläpp från tobaksvaror ska ske bör anpassas till tobaksproduktdirektivets krav genom ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens bedömning. Rapportering av marknadsundersökningar och försäljningsvolymer, m.m. Utredningens förslag: Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska senast den 31 januari varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomars och nuvarande rökares, när det gäller ingredienser och utsläpp, samt sammanfattningar av eventuella marknadsundersökningar som de utför i samband med lanseringen av nya produkter. Tillverkare och importörer ska vidare vara skyldiga att senast vid samma tidpunkt lämna in rapporter till Folkhälsomyndigheten om sina försäljningsvolymer av tobaksvaror avseende det närmast föregående kalenderåret. Folkhälsomyndigheten ska vara tillsynsmyndighet för den nya rapporteringsskyldigheten.

10 SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag. 4 (11) Offentliggörande av rapporter, m.m. Utredningens förslag: Rapporterade ingredienser och analysresultat för tillsatser i cigaretter och rulltobak samt uppgifter om utsläpp ska offentliggöras på en webbplats genom Folkhälsomyndighetens försorg. Folkhälsomyndigheten ska också ansvara för att de uppgifter som tillverkare och importörer rapporterar till myndigheten lagras elektroniskt och hålls tillgängliga för kommissionen och för medlemsstaterna. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag. Möjlighet för Folkhälsomyndigheten att ta ut avgifter för att hantera de uppgifter som lämnats till myndigheten Utredningens förslag: Folkhälsomyndigheten bör få möjlighet att ta ut avgifter för att ta emot, lagra, hantera, analysera och offentliggöra de uppgifter om ingredienser, utsläpp, analyser, marknadsundersökningar och försäljningsvolymer som rapporterats till myndigheten. Avgifter bör även kunna tas ut för sakkunnigbedömning av de rapporter som ges in enligt de utökade rapporteringsskyldigheterna för vissa tillsatser. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag. Reglering av ingredienser m.m. Utredningens förslag: Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak får inte säljas till konsumenter. Tobaksvaror får, med undantag för snus för användning i munnen, inte innehålla tillsatser som inte är nödvändiga vid tillverkningen av tobaksvaran. Folkhälsomyndigheten ska bestämma vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk smak samt vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas. Folkhälsomyndigheten ska vara tillsynsmyndighet och ska kunna meddela de förelägganden och förbud som krävs för att bestämmelserna ska följas. Sådana förelägganden eller förbud ska kunna förenas med vite. För tillsynen av vad som utgör en karakteristisk smak och vilka ingredienser som ska förbjudas ska Folkhälsomyndigheten kunna ta ut en avgift. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag. Enligt utredningen kommer frågan om det bör införas en reglering av innehållet i snus behandlas senare i utredningens slutbetänkande. Förslagen som nu har lämnats i dessa delar omfattar alltså inte snus.

11 SRN vill också göra regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmärksam på den stora förekomsten av blunt wraps, d.v.s. smaksatta omslag innehållande tobak som kan användas för att röka cannabis, som säljs helt öppet i butiker i Malmö. SRN anser att regeringen, inte minst mot bakgrund av tobaksvarans användningsområde, borde undersöka möjligheten att förbjuda försäljning av blunt wraps. 5 (11) Reglering av hälsovarningar Utredningens förslag och bedömning: Direktivets hälsovarningar och kombinerade hälsovarningar ska genomföras genom att regeringen i tobaksförordningen bestämmer om den närmare utformningen av dessa. Delegationen till Folkhälsomyndigheten ska upphöra. Andra tobaksvaror för rökning än cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara undantagna från kravet på informationstexter och kombinerade hälsovarningar. Folkhälsomyndigheten och kommunerna ska även fortsättningsvis ha ansvaret för tillsyn över hälsovarningar och ska även ha tillsyn över kombinerade hälsovarningar. SRN:s synpunkter: Förslaget innebär att samtliga förpackningar för tobaksvaror även i fortsättningen ska ha varningar om tobakens negativa hälsoeffekter. För cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa är förslaget mer långtgående. Förslaget innebär att styckförpackningar och ytterförpackningar till dessa tobaksvaror ska ha kombinerade hälsovarningar med text och bild som täcker 65 % av ytan på fram- och baksidan. Skälet till att dessa tobaksvaror ska ha mer omfattande hälsovarningar är att målgruppen som EU:s tobaksproduktdirektiv främst tar sikte på är ungdomar och att andra tobaksvaror för rökning anses ha en annan målgrupp än ungdomar. Tobaksproduktdirektiver ger möjlighet att undanta andra tobaksvaror för rökning från kravet på kombinerade hälsovarningar med text och bild. I utredningen föreslås att Sverige tillämpar undantaget. Det innebär att hälsovarningarna på dessa tobaksvaror bara kommer att bestå av text. Förutom att de här tobaksvarororna bedöms ha en annan målgrupp anges i utredningen som skäl för att tillämpa undantaget praktiska svårigheten att få en ändamålsenlig effekt av en kombinerad hälsovarning på en cylindrisk styckförpackning. Gäller t.ex. cigarrer som ofta säljs i rör. När det gäller märkning av rökfria tobaksvaror, t.ex. snus, föreslås endast en mindre ändring av varningstexten. Ordet kan tas bort och texten blir då: Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande. SRN ser en risk i att undanta vissa tobaksvaror för rökning från kravet på kombinerade hälsovarningar med text och bild. En uppenbar risk är att dessa tobaksvaror då kommer att ses som mindre skadliga. Särskilt allvarligt är detta om det gäller en tobaksprodukt som inte går att hänföra till någon av kategorierna cigaretter, rulltobak eller vattenpipstobak, men som ändå kan attrahera ungdomar. Förutom blunt wraps som SRN tidigare nämnt kan det t.ex. handla om vissa cigariller och tobak som benämns råtobak. Råtobak används för att själv t.ex. göra egna cigaretter, piptobak eller snus. Råtobak är vanligt förekommande i butiker i

12 Malmö. I och med att den tveksamt benämns råtobak säljs tobaken obeskattad. Ett kilo råtobak säljs för bara ett par hundra kronor, vilket prismässigt kan attrahera unga kunder. Skulle den inte säljas som råtobak skulle den belastas med tobaksskatt på kr per kg, vilket skulle göra den omöjlig att sälja. 6 (11) Skälet till att text och bild ska kombineras är enligt utredningen att det finns belägg för att stora kombinerade hälsovarningar bestående av en varningstext och ett tillhörande färgfoto är mer effektiva än varningar som endast består av text. Avsikten är att bilderna ska förstärka innebörden av varningstexten och på så sätt ge en avhållande effekt. SRN instämmer i utredningens förslag och bedömning att även Sverige ska ha dessa hälsovarningar på t.ex. cigarettförpackningar. SRN är emellertid mycket tveksam till om bilderna måste finnas i butiken för allmän beskådan. Många av de föreslagna bilderna visar operationer, allvarligt sjuka människor, döende och döda människor (både vuxna och barn). Frågan är om det är befogat att visa de här bilderna för alla butikens kunder, d.v.s. även för små barn och för vuxna och ungdomar som inte har en tanke på att köpa cigaretter och andra tobaksvaror för rökning. Regeringen har genom sitt tilläggsdirektiv givit utredningen i uppdrag att även utreda möjligheten att införa ett exponeringsförbud. Exponeringsförbud innebär att tobak måste förvaras utom synhåll för konsumenten, exempelvis i ett stängt skåp under försäljningsdisken. Studier och erfarenheter från andra länder som infört exponeringsförbud visar att förbudet både förändrar befolkningens attityder till tobak och minskar konsumtionen och andelen impulsköp. Särskilt påverkar detta ungdomars attityd och vanor. SRN förordar att ett exponeringsförbud införs även i Sverige. Förutom fördelarna som beskrivits ovan skulle detta medföra att butikernas kunder, särskilt små barn, inte i onödan behöver utsättas för hemska bilder på sjuka och döda människor. När det gäller ansvaret för tillsynen av hälsovarningarna föreslår utredningen att Folkhälsomyndigheten och kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för tillsynen. SRN har inget emot detta, men eftersom polisen redan nu genomför tillsyn med fokus på illegal tobak, själva och med kommunen, borde det vara naturligt att även polisen får tillsynsansvar på detta område. Polisens tillsynsansvar enligt tobakslagen omfattar idag tillsyn av åldersgräns, styckförsäljning och anmälan/egenkontroll, men inte märkning av tobaksvaror. Reglering av produktpresentation Utredningens förslag och bedömning: Märkningen av tobaksvarors förpackningar eller själva varan ska inte få hänvisa till smak, doft, smaktillsatser eller andra tillsatser. Direktivets förbud mot att marknadsföra en tobaksvara på visst sätt eller mot att antyda att en tobaksvara är mindre skadlig än andra, liknar ett livsmedel eller kosmetisk produkt eller har miljöfördelar i övrigt är genomförd genom befintliga bestämmelser i tobakslagen och i marknadsföringslagen.

13 7 (11) SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag och bedömning. När det gäller snuset så undantas inte det förnärvarande från utredningens förslag enligt ovan. Även beträffande snus är det enligt direktivet inte tillåtet av vid produktpresentationen hänvisa till, doft, eventuell smaktillsats eller andra förbjudna tillsatser. Utredningen avser att återkomma till frågan om snuset i slutbetänkande, eftersom frågan om vilka ingredienser som ska finnas är en fråga som ska hanteras i slutbetänkandet. Reglering av styckförpackningar Utredningens förslag och bedömning: En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som inte väger mindre än 30 gram. Regeringen får meddela föreskrifter som reglerar utformningen av styckförpackningar för cigaretter och rulltobak. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag och bedömning. Detta innebär en mindre justering av minimiantalet cigaretter i en förpackning, som enligt nuvarande tobakslag är 19. Regleringen av minimimängden för rulltobak är ny. Cigarettförpackningar ska inte längre förses med en innehållsdeklaration Utredningens förslag: Uppgifter om halten av tjära, nikotin och kolmonoxid i cigaretter ska inte längre tryckas på cigarettförpackningar. Bestämmelserna om innehållsdeklaration i tobakslagen och tobaksförordningen ska därför upphävas. SRN:s synpunkter: Att ange halterna av nikotin, tjära och kolmonoxid på förpackningen är inte tillåtet i tobaksproduktdirektivet. Anledningen till detta är enligt utredningen, att ett angivande av dessa kan vara vilseledande för konsumenter, eftersom produkter med lägre halter av ämnena skulle kunna uppfattas som mindre skadliga. Även om tillverkare och leverantörer inte får trycka uppgifterna på förpackningen har de möjlighet att på annat sätt informera kunderna om innehållet. Exempelvis kan de hålla sådan information tillgänglig på sina webplatser. Konsumenter kan också få information om innehållet i tobaksvaror på Folkhälsomyndighetens webplats. SRN instämmer i utredningens förslag om att ta bort uppgifterna från förpackningen. Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror - Förbud eller registreringsskyldighet Utredningens bedömning: Det finns för närvarande inte skäl att införa ett förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror. Tobaksproduktdirektivets krav på registrering av distansförsäljning får anses uppfyllda genom anmälnings- och registreringsförfarandet i tobakslagen (1993:581) och i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. SRN:s synpunkter: Artikel 18 i tobaksproduktdirektivet anvisar enligt utredningen två

14 alternativa vägar för medlemsstaterna att hantera den gränsöverskridande distansförsäljningen av tobaksvaror: antingen förbjuder medlemsstaten sådan försäljning eller också inför medlemsstaten en registreringsskyldighet för sådana försäljare. 8 (11) SRN delar inte utredningens bedömning. SRN anser att det finns anledning för Sverige att välja att förbjuda den gränsöverskridande distansförsäljningen av tobaksvaror. Skälet till detta är att det är i stort sett omöjligt att bedriva tillsyn över handeln. Företagen som står bakom handeln ska enligt tobakslagen lämna anmälan och egenkontrollprogram till en kommun i Sverige och de ska även registrera sig hos skatteverket och betala skatt för tobaksvarorna. Då detta i praktiken inte förekommer saknas möjlighet för kommunen att bedriva tillsyn över handeln, t.ex. att kontrollera att tobaksvarorna inte säljs till ungdomar under 18 år och att de är korrekt märkta med varningstexter. Det finns i dagsläget inget företag som lämnat anmälan om gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror till Malmö, Göteborg eller Stockholms stad. Även om försäljningen skulle anmälas till kommunen och det skulle vara möjligt att bedriva tillsyn blir det i praktiken mycket svårt och resurskrävande att driva sanktionsärenden mot utländska företag som inte följer tobakslagen. Kontroll av tobaksvaror som säljs via gränsöverskridande distansförsäljning Utredningens bedömning: Det bör inte införas en särskild bestämmelse om att återförsäljare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror utser en fysisk person som ansvarar för att kontrollera att tobaksvarorna, innan de når konsumenten, är förenliga med tobakslagens bestämmelser. SRN:s synpunkter: Artikel 18.3 i tobaksproduktdirektivet ger medlemsstaterna en möjlighet att anta bestämmelser om att återförsäljare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning utser en fysisk person som ansvarar för att kontrollera att tobaksvarorna, innan de når konsumenten, är förenliga med de nationella bestämmelser som har antagits i enlighet med direktivet i den medlemsstat som är destinationsland, om en sådan kontroll är nödvändig för att säkerställa och lättare kontrollera att bestämmelserna följs. Utredarens skäl till att återförsäljaren inte ska behöva utse en fysisk person för kontroll av tobaksvarorna är att utredaren anser det tillräckligt att företaget har en skyldighet enligt tobakslagen att ha ett egenkontrollprogram. Av egenkontrollprogrammet ska bl.a. framgå namn på företaget som bedriver verksamheten och dess kontaktperson. Som framgått ovan anser SRN att gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror inte ska vara tillåten. I det fall försäljningen ändå kommer att tillåtas anser SRN till skillnad från utredningen att det är lämpligt att återförsäljaren utser en fysisk person att kontrollera att bestämmelserna följs. Behandling av personuppgifter Utredningens förslag: Näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror ska inte få lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av

15 tobaksvaror eller till företag som ingår i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet. 9 (11) SRN:s synpunkter: I det fall gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror ska vara tillåten instämmer SRN i utredningens förslag. Anmälan av nya tobaksvaror Utredningens förslag: Tillverkare och importörer av nya tobaksvaror ska göra en anmälan till Folkhälsomyndigheten om en tobaksvara som de avser att släppa ut på den nationella marknaden. Folkhälsomyndigheten bör närmare föreskriva hur en sådan anmälan ska vara utformad och vad den ska innehålla. Tillsynen över anmälningsskyldigheten ska utövas av Folkhälsomyndigheten, kommunerna och Polismyndigheten. Tillverkare och importörer av nya tobaksvaror ska senast den 31 januari varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in dels tillgängliga vetenskapliga studier av den nya tobaksvarans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp, dels tillgängliga studier med sammanfattningar och kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper, däribland ungdomar och nuvarande rökare, dels annan tillgänglig och relevant information. Tillsynen över denna rapporteringsskyldighet ska utövas av Folkhälsomyndigheten. Denna myndighet ska också ansvara för att hålla den rapporterade informationen tillgänglig för kommissionen. Utredningens bedömning: Det är för närvarande inte nödvändigt att införa ett system för godkännande av nya tobaksvaror. SRN:s synpunkter: Avsikten är inte att alla nya tobaksvaror ska anmälas till Folkhälsomyndigheten, utan bara de som inte tillhör någon befintlig kategori, t.ex. cigaretter, rulltobak eller tobak för användning i munnen. SRN instämmer i utredningens förslag och bedömning. Örtprodukter för rökning Utredningens bedömning: Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om örtprodukter för rökning bör införlivas genom ändringar i tobakslagen. SRN:s synpunkter: Utredningen har valt att införa bestämmelserna om örtprodukter för rökning i tobakslagen istället för att skapa en helt ny lag bara för örtprodukter för rökning. SRN instämmer i utredningens bedömning. Definition av örtprodukt för rökning Utredningens förslag: Det ska införas en definition av begreppet örtprodukt för rökning.

16 SRN:s synpunkter: Definitionen behövs enligt utredningen för att begreppet örtprodukt för rökning är nytt. SRN instämmer i utredningens förslag. 10 (11) Hälsovarning på förpackningar till örtprodukter för rökning Utredningens förslag: Tillverkare och importörer av örtprodukter för rökning ska vara skyldiga att förse förpackningar till produkterna med en hälsovarning. En örtprodukt för rökning får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar hälsovarning, eller om denna är uppenbart oriktig. SRN:s synpunkter: Tobaksproduktdirektivet kräver att örtprodukter för rökning förses med hälsovarningen att röka denna produkt skadar din hälsa. SRN instämmer i utredningens förslag. Bestämmelser om produktpresentation av örtprodukter för rökning Utredningens förslag: Bestämmelserna i tobakslagen om produktpresentation av tobaksvaror ska, i den utsträckning som krävs enligt tobaksproduktdirektivet, även omfatta örtprodukter för rökning. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag. Rapportering av ingredienser i örtprodukter Utredningens förslag: Tillverkare och importörer av örtprodukter för rökning ska lämna uppgifter till Folkhälsomyndigheten om ingredienser och kvantiteter av dessa i örtprodukter för rökning. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag. Tillsyn Utredningens förslag: Tillsynen av örtprodukter för rökning ska ske på motsvarande sätt som gäller för tobaksvaror. Detta innebär att kommunen ska ansvara för den omedelbara tillsynen, medan Folkhälsomyndigheten ska ansvara för den centrala tillsynen. Försäljning till konsumenter av örtprodukter för rökning som saknar, eller har en felaktig hälsovarning ska inte vara förknippat med straffansvar. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag, men anser i överensstämmelse med vad som anförts tidigare om tillsyn av märkning av tobaksvaror att även polisen ska ha ett tillsynsansvar. Det utökade tillsynsansvaret bedöms både för kommunens och polisens del medföra en del merarbete, men det blir förhållandevis begränsat, eftersom örtprodukter för rökning sannolikt säljs i samma butiker som säljer tobaksvaror.

17 11 (11) Ikraftträdande Utredningens förslag: Lagändringarna ska träda ikraft den 20 maj Utredningens bedömning: Genomförandet av tobaksproduktdirektivet kräver inga övergångsbestämmelser i tobakslagen. SRN:s synpunkter: SRN instämmer i utredningens förslag och bedömning. Konsekvensanalys avseende kommunernas tillsyn Utredningens bedömning: För de myndigheter som bedriver omedelbar tillsyn kommun och i viss utsträckning polis utvidgas med de nya bestämmelserna tillsynsobjekten till att avse frågan om nya typer av tobaksprodukter och örtprodukter för rökning. Dessutom förändras reglerna om märkning och produktpresentation på visst sätt. Vad gäller tillsynens praktiska utförande förändrar enligt utredningens uppfattning de nya tillsynsobjekten inte förutsättningarna för att bedriva sådan tillsyn. Den nya regleringen ställer alltså inte några krav på myndigheterna att förändra sin tillsynsorganisation. Utöver den inledande utbildningsinsats beträffande det nya regelinnehållet som rimligen kan komma att krävas får enligt vår bedömning förslagen ingen nämnvärd betydelse för de myndigheter som har att bedriva omedelbar tillsyn. SRN:s synpunkter: SRN instämmer inte i utredningens bedömning vad avser de föreslagna förändringarnas konsekvenser för kommunerna. SRN anser i likhet med vad som framfördes i samband med införandet av lagen om kontrollköp under 2014, att förändringarna innebär ett utökat tillsynsansvar för kommunen. Det utökade tillsynsansvaret medför ökade kostnader för tillsynen, alternativt att kvaliteten i tillsynen kommer att försämras. SRN vill därför framföra att finansieringsprincipen ska gälla. Ordförande Carina Nilsson Sekreterare Ebba Cedergren Moderaterna inkommer med skriftlig reservation i ärendet Folkpartiet inkommer med skriftlig reservation i ärendet

18 Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Per-Eric Gällblad Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Betänkande - Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) SRN Sammanfattning I delbetänkandet redovisar utredaren resultatet av överväganden om nödvändiga anpassningar för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. Uppdraget i övrigt, inklusive tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om den 19 februari 2015, ska redovisas senast den 1 mars SRN instämmer i huvudsak i de förslag och bedömningar som utredningen kommit fram till i delbetänkandet. I ett par frågor har SRN dock en annan uppfattning än utredningen. Det gäller t.ex. frågan om huruvida Sverige ska tillåta gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror, där utredningen föreslår att sådan försäljning ska vara tillåten medan SRN vill förbjuda den. Förslag till beslut Sociala resursnämnden föreslås besluta att översända föreliggande yttrande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredning Remiss Information Yttrande G-Tjänsteskrivelse AU Remiss "Mer gemensamma tobaksregler" EUs bibliotek över varningsbilder på tobaksförpackningar Beslutsplanering Sociala resursnämndens arbetsutskott Sociala resursnämnden Ärendet I delbetänkandet redovisar utredaren resultatet av överväganden om nödvändiga anpassningar för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation SIGNERAD

19 och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. Uppdraget i övrigt, inklusive tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om den 19 februari 2015, ska redovisas senast den 1 mars (2) SRN instämmer i huvudsak i de förslag och bedömningar som utredningen kommit fram till i delbetänkandet. I ett par frågor har SRN dock en annan uppfattning än utredningen. Det gäller t.ex. frågan om huruvida Sverige ska tillåta gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror, där utredningen föreslår att sådan försäljning ska vara tillåten medan SRN vill förbjuda den. När det gäller frågan om kombinerade hälsovarningar med text och bild på cigarett- och andra tobaksförpackningar delar SRN utredningens uppfattning att sådana varningar ska införas i Sverige. SRN ser emellertid anledning att samtidigt som införandet av kombinerade hälsovarningar med bilder besluta om ett exponeringsförbud för tobaksvaror. Förutom att ett exponeringsförbud enligt erfarenheter från andra länder bl.a. minskar konsumtionen och andelen impulsköp skulle det innebära att t.ex. små barn inte i onödan behöver utsättas för hemska bilder på operationer och sjuka och döda människor. Utredningen ska i sitt slutbetänkande lämna förslag om eventuellt införande av exponeringsförbud för tobaksvaror. I utredningen föreslås att Folkhälsomyndigheten och kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för tillsynen av hälsovarningarna. SRN anser att även Polisen ska ges ett tillsynsansvar på detta område. I yttrandet uppmärksammar SRN också regeringen på att det finns tobaksvaror utanför de stora produktgrupperna, som riskerar att glömmas bort i den föreslagna regleringen av vilka ingredienser som ska vara tillåtna och hur tobaksvarorna ska vara märkta. Detta är särskilt allvarligt eftersom det handlar om tobaksvaror som kan attrahera ungdomar. Det gäller t.ex. blunt wraps, vissa cigariller och råtobak. Ansvariga Ulrika Wickman Avdelningschef Annelie Larsson Förvaltningschef

20 Nya varningsbilderna klara Sida I av I Nya varningsb i ldern a klaru 20't I slutet av december godkändes det nya bibliotek med varningsbilder på tobaksfìirpackningar som EU-länderna ska börja använda. Klicka på den här länken och bläddra ned en bit i dokumentet så hittar du bilderna med svenska texter! Biblioteket innehåller ett stort antal bilder som länderna kan göra sina egna urval av. Enligt det reviderade tobaksproduktdirektivet som fastställdes i fiol ska textoch bildvarningar täcka 65 procent av tobaksftirpackningarnas storsidor. De länder som vill kan också ta ett steg till och infora helt standardiserade (neutrala) florpackningar med dessa varningsbilder på. EU-länderna ska ha genomflort de ftirändringar som krävs i det nya direktivet senast maj 2016.lvärt land arbetar enutredning med att ta fram ett ftirslag på hur detta ska gå till. Utredningen ska läggas fram senast 1 september Här kan du läsa utredningsdirektivet http : //tobaksfakta. se/nyheter/nya-varningsbild erna-kiar al

21

22 L l- sv-l Europeiska unionens officiella tidning r4 DIREKTIV KOMMISSTONENS DEIEGERADE DTRSKTIV 2014/109/EU av den l0 oktober 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 20l4l4OlEU genom fastställande av ett arkiv med varningsbilder som ska användas på tobaksvaror (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANT,A.GIT DETTA DIREKTIV med beaktande av färdraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2O14l40lEU av den 3 april 2ü,4 om tillnärmning av medlemsstatemas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och ftirsâljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direkriv 2OO1þ7lEG (r), särskilt arrikel 10.3 b, och av följande skäl: (1) I artikel 10 i direktiv 2O14l40lEV föreskrivs att varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för tobaksvaror för rökning ska vara forsedd med kombinerade hälsovarningar om inte undantag medgetts i enlighet med artikel 11. De kombinerade hãlsovarningama ska bland annat innehålla en av de varningsrexter som förtecknas i bilaga I och ett motsvarande fârgfoto från bildarkivet i bilaga II till det direktivet. (2) Genom direktiv 20l4l4OlEU får kommissionen också befogenhet art anta delegerade akter för att fastsrälla och anpassa bildarkivet i bilaga II med hänsyn till uwecklingen på marknaden och inom vetenskapen. (3) Bilaga II till direktiv 20l414O EU bor darfor ändras i enlighet med derra. HARIGENOM FORESKRIVS FOL'ANDE. Artikel I Bilaga II till direktiv 20l4l40lBc ska ersättas i enlighet med bilagan till det här direktivet. Artikel 2 1. Medlemsstaterna ska senast den 20 maj 2016 sàtta i kraft de lagar och andra författningarsom är nödvändiga för atttolja detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 2O maj Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestãmmelser i nationell lagsriftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. (r) EUT L 127, , s. 7

23 r7.r2.20r4 I sv I Europeiska unionens offìciella tidning L t6ol23 Artikel3 Dena direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeisko unionens fficiella tiàning Detta direktiv riktar sig till medlemsstatema. Artikel 4 Utfärdat i Bryssel den l0 oktober Pâ kommßsionens vägnar )osé Manuel BARROSO ordfi)rande

24 L J6ol24 l- sv I Europeiska unionens offìciella tidning BILAGA "BILAGA II Bildarkiv (med kombinerade hälsovarningar) (som avses i artikel 10.1) Uppsättning I Rökning Rökning Rökning orsakar Rökning ger t Rökning ökar risken för Rökning kan oftare

25 l- sv I Europeiska unionens offìciella tidning L A. Rökning.,r,.þ\ Rökning ökar Uppsättning 2 Rökning är orsaken Rökning..+4, Rökning orsakar Rökning ger Rökning ökar risken för Rökning Rökning kan Í l. v l-' oftare

26 L SV Europeiska unionens offi ciella tidning Ì Rökning Rökning ökar Uppsättning 3 Rökning är orsaken Rökning orsakar â Rökning Rökning ger I Rökning ökar risken för Rökning kan -. - \. Rök dina

27 I sv-l Europeiska unionens officiella tidning L Rökning

28

29

30

31

32 Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:6

33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss. Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN X

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0364 Landstingsstyrelsen Yttrande över Tobaksdirektivsutredningens delbetänkande, Mer gemensamma tobaksregler, ett

Läs mer

Tobak. Innehåll: Tobaksproduktdirektivet och nya föreskrifter Lag om handel med e-cigaretter Tobaksutredningens slutbetänkande

Tobak. Innehåll: Tobaksproduktdirektivet och nya föreskrifter Lag om handel med e-cigaretter Tobaksutredningens slutbetänkande Tobak Innehåll: Tobaksproduktdirektivet och nya föreskrifter Lag om handel med e-cigaretter Tobaksutredningens slutbetänkande TPD Beslutades den 3 april 2014 Medlemsstaterna hade fram till och med den

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516045HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:82

Regeringens proposition 2015/16:82 Regeringens proposition 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Prop. 2015/16:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU10 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tobakslagen (1993:581); SFS 2016:353 Utkom från trycket den 26 april 2016 utfärdad den 14 april 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om tobakslagen

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/övrigt 1 Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6)

Yttrande över betänkandet Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6) 1 (5) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6) S2015/738/FST

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016 Datum Ärende 2016-05-25 LF 10/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Vårt ärendenummer. Konsekvensutredning. Datum Handläggare Anne-Lie Magnusson. Sida 1 (7)

Vårt ärendenummer. Konsekvensutredning. Datum Handläggare Anne-Lie Magnusson. Sida 1 (7) Konsekvensutredning Handläggare Anne-Lie Magnusson Vårt ärendenummer Datum 2016-06-10 Sida 1 (7) Konsekvensutredning av Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Beslut vid regeringssammanträde den 19 februari 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Tobakslag (1993:581) = ändrad paragraf. = ny paragraf. Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk

Tobakslag (1993:581) = ändrad paragraf. = ny paragraf. Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk Tobakslag (1993:581) = ändrad paragraf. = ny paragraf. Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM51. Reviderat tobaksproduktdirektiv. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Socialdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM51. Reviderat tobaksproduktdirektiv. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Socialdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderat tobaksproduktdirektiv Socialdepartementet 2013-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2012) 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av

Läs mer

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017.

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Birgitta Roth 0410-73 30 00 Birgitta.roth@trelleborg.se TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Beslutad av Socialnämnden 2016-08-29 Avgifter beslutad av Kommunfullmäktige 2017-01-30. Trelleborg1000,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU17 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om elektroniska cigaretter

Läs mer

Frågor och svar: nya tobaksregler

Frågor och svar: nya tobaksregler EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 26 februari 2014 Frågor och svar: nya tobaksregler I dag antog Europaparlamentet ändringar av tobaksdirektivet. Bland nyheterna finns strängare regler för hur tobaksprodukter

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv. Dir. 2014:108. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juli 2014

Kommittédirektiv. Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv. Dir. 2014:108. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juli 2014 Kommittédirektiv Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv Dir. 2014:108 Beslut vid regeringssammanträde den 10 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till nationellt genomförande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Det här underlaget beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter. 1. Bakgrund och utgångspunkter

Det här underlaget beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter. 1. Bakgrund och utgångspunkter April 2016 Sida 1 E-cigaretter och andra elektroniska produkter för inhalering vilka regler och åtgärder behövs? Elektroniska cigaretter har länge sålts i vårt land utan någon särskild lagreglering. Det

Läs mer

Avgifterna bör vara enkla och överskådliga för de enskilda företagen.

Avgifterna bör vara enkla och överskådliga för de enskilda företagen. Socialdepartementet Att Andreas Johansson Handläggare Yvonne Elofsson Datum 2016-07-06 Sida 1 (5) Förslag till avgiftsnivåer med utgångspunkt från propositionen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Utkast kap. Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

Utkast kap. Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter Social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c Tobakslagen (1993:581) SOCIALFÖRVALTNINGEN Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2012/0366(COD) 20.6.2013 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för miljö, folkhälsa

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga Samhällsbyggnadskontoret Box 706, 572 28 OSKARSHAMN DATUM ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt 12c Tobakslagen Anmälan skickas till: Samhällsbyggnadskontoret Box 706 Oskarshamn Företag och ägaruppgifter

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se.

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se. FoHMFS 2014:9 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Mer gemensamma tobaksregler

Mer gemensamma tobaksregler Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Drogfokus Ny tobakslag och förslag på kommande lags=>ningsförändringar inom tobaksområdet. Josefin P Jonsson

Drogfokus Ny tobakslag och förslag på kommande lags=>ningsförändringar inom tobaksområdet. Josefin P Jonsson Drogfokus 2016 Ny tobakslag och förslag på kommande lags=>ningsförändringar inom tobaksområdet Josefin P Jonsson Vårt uppdrag af stärka och utveckla folkhälsan Foto: Elliot Elliot/Johnér Alla har räf af

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 23 lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Remissyttrande från Lysekils kommun avseende betänkandet Mer gemensamma tobaksregler ett genomförande av tobaksproduktdirektivet

Remissyttrande från Lysekils kommun avseende betänkandet Mer gemensamma tobaksregler ett genomförande av tobaksproduktdirektivet 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-20 Förvaltning: Näringslivsenheten Handläggare: Anna Nyman Holgersson Telefon: 0523-61 31 09 E-post: anna.nyman-holgersson@lysekil.se Remissyttrande

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen 4.9.2013 A7-0276/132 132 Frédérique Ries Skäl 16 (16) Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak innebär inte ett generellt förbud mot användning av enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna

Läs mer

Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I

Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I P7_TA-PROV(2013)0398 Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I Europaparlamentets ändringar antagna den 8 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581).

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak

Regler och råd vid försäljning av tobak Regler och råd vid försäljning av tobak Innehåll 3 Inledning 4 Försäljning av tobak 5 Regler vid försäljning av tobaksvaror 6 Vad händer om man bryter mot lagen? 7 Tillsyn 8 Egenkontrollprogram exempel

Läs mer

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram enligt tobakslagen 12c. Syftet med programmet

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Förnamn Efternamn Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade Välj datum här. KOVFS 201X:X Utkom

Läs mer

Datum Ert dnr Vårt dnr S2016/01610/FS 2016/082

Datum Ert dnr Vårt dnr S2016/01610/FS 2016/082 Socialdepartementet Datum Ert dnr Vårt dnr 2016-07-01 S2016/01610/FS 2016/082 Angående remissen SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen- Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning

Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning RIKTLINJER FÖR EGENTILLSYNSPROGRAM www.fhi.se 2005-11-24 Dnr 05-0740 Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning Bakgrund Tobak orsakar allvarliga hälsorisker och är beroendeskapande. Ju tidigare

Läs mer

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter Försäljning av folköl enligt Alkohollagen 5 kap 5 Servering av folköl enligt Alkohollagen 8 kap 8 Försäljning av tobak enligt Tobakslagen

Läs mer

Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Tobakslagen (1993:581, 12 c ) Alkohollagen (2010:1622, 5 kap, 5) Folköl Tobak Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak får tillsynsbesök

Läs mer

Remissvar. Dnr 2012/208/FST. Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster ANDT och sociala tjänster

Remissvar. Dnr 2012/208/FST. Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster ANDT och sociala tjänster Dnr 2012/208/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster ANDT och sociala tjänster Remissvar EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror, folköl och läkemedel

Läs mer

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0276/2013 24.7.2013

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0276/2013 24.7.2013 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 24.7.2013 A7-0276/2013 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar

Läs mer

Rökningens effekter är helt oacceptabla! Ca 6 miljoner människor i världen dör årligen av tobak Det handlar om en känd produkt som dödar 32 personer

Rökningens effekter är helt oacceptabla! Ca 6 miljoner människor i världen dör årligen av tobak Det handlar om en känd produkt som dödar 32 personer Rökningens effekter är helt oacceptabla! Ca 6 miljoner människor i världen dör årligen av tobak Det handlar om en känd produkt som dödar 32 personer dagligen i Sverige, 12 000 varje år. Tobak är en global

Läs mer

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare 23 i lagen om elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare (2017:425) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja E-cigaretter

Läs mer

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning BLE 057 2015-09-09 Egenkontrollsprogram 1/6 Tillsyn Alla försäljningsställen av tobak får tillsynsbesök av oss på Miljö- och byggmyndigheten. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information från Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Miljöenheten Februari 2010 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

A7-0276/ Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

A7-0276/ Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter 5.9.2013 A7-0276/ 001-086 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-086 från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Betänkande Linda McAvan A7-0276/2013 Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror

Läs mer

Sammandrag: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Sammandrag: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Sammandrag: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tobakslag.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:162

Regeringens proposition 2001/02:162 Regeringens proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Prop. 2001/02:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 10.4.2013 2012/0366(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 17.5.2014 L 147/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010,

Läs mer

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år.

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-10-10 Sida 1(2) 187 Revidering av miljö- och räddningstjänstnämndens reglemente med anledning av den nya lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Enheten för serveringstillstånd Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska enligt tobakslagen 12c upprätta ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror skall enligt tobakslagen 12c ha ett egentillsynsprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer