BRF KADETTEN 3. Org nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004

2 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen har haft följande sammansättning: Victor Persson, ledamot och ordförande Petrus Harlén, ledamot och sekreterare Mikael Kleine, ledamot och kassör, t o m 31/ Emma Norrman, suppleant och därefter kassör sedan 1/ David Tikka, ledamot Kim Raihle, ledamot Lena Wirkkala, suppleant Crister Hofstedt har ansvarat för trädgårdsgruppen. Dessutom har Ebba Nordqvist och Olof Borensjö med stor omsorg skött om våra blommor på framsida och innergård. REVISOR Föreningens revisor har varit revisor Ulrika Ramsvik som bor i huset. EKONOMISK FÖRVALTNING Föreningens kamerala förvaltning, bokföring m m har utförts av PSP Fastighetsförvaltning, Södra Agnegatan 31 i Stockholm. TEKNISK FÖRVALTNING Fastighetsskötseln med underhållsarbeten, trappstädning m m sköts av medlemmarna själva. I samband med större renoveringsarbeten eller ombyggnationer har en konsult anlitats: Staffan Carlsson på Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) på Luntmakargatan 18 i Stockholm. FÖRENINGSFRÅGOR Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i olika föreningsfrågor. Styrelsen har fram till den 31 december haft 12 protokollförda möten samt en omfattande e-postkontakt. 5 lägenheter har under året bytt bostadsrättsinnehavare Ordinarie föreningsstämma hölls den 17 maj LÖNER, ARVODEN OCH ANSTÄLLDA Föreningen har under året inte haft någon anställd personal, och inga arvoden har gått ut till styrelsemedlemmarna. REPARATIONER OCH UNDERHÅLLSARBETEN Fastighetens samtliga fönster och balkongdörrar har renoverats och målats för kr. Arbetet finansierades genom ett nytt banklån på kr. Styrelsen föreslår att den yttre reparationsfonden på kr upplöses för ändamålet. STÖRRE INKÖP En av de två tvättmaskinerna byttes ut mot en ny. PLANERADE STÖRRE REPARATIONER UNDER 2005 Styrelsen har planerat och beställt en översyn av husets ventilation. Ventilationskanalerna och

3 Brf Kadetten 3 2(12) fläktarna ska under våren rensas och åtföljas av en OVK-besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll). FÖRENINGEN - HISTORIK, LÄGENHETER OCH LOKALER Bostadsrättsföreningen Kadetten 3 bildades 1988 och har under tiden fram till mars 1992 inte bedrivit någon verksamhet. Den 1 mars 1992 förvärvades fastigheten Kadetten 3 på Karlbergsvägen 87 i Stockholm, varvid 30 av fastighetens 32 hushåll valde att förvärva sina lägenheter med bostadsrätt och träda in som medlemmar i föreningen. Sedan dess har ytterligare en ursprunglig lägenhet ombildats till bostadsrätt och två lägenheter med bostadsrätt har tillkommit genom att befintliga utrymmen byggts om. Totalt finns i fastigheten 33 bostadsrätter, en hyresrätt samt en mindre lokal som hyrs ut som musikrum till medlem. Tvättstuga, källar- och vindsförråd, cykelrum och soprum är gemensamma utrymmen. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. FÖRENINGENS LÅN I samband med fönsterrenoveringen togs ett nytt lån på kr. De tidigare lånen strukturerades om så att resultatet blev tre lika stora delar. I november bands två tredjedelar av lånen. De nuvarande tre lånen fördelar sig på följande sätt: Långivare Räntesats per 31/12 Skuld per 31/12 Villkor SEB Bolån 3, bundet 3 år SEB Bolån 4, bundet 5 år SEB Bolån 2, rörlig ränta TOTALT Vardera lån amorteras med kr per år. EKONOMI Föreningens ekonomiska ställning framgår av efterföljande balans- och resultaträkning. Styrelsen föreslår att årsavgiften ligger kvar på 682 kronor per kvadratmeter och år. FASTIGHETENS TAXERINGSVÄRDE Taxeringsvärdet för föreningens fastighet uppgick per 31/ till kr. Taxeringsvärdet är uppdelat på kr för byggnader och kr för mark. Taxeringsvärdet ligger till grund för fastighetsskatten kr och inkomstskatten på kr som uppgår till totalt kr. ÖVRIGT Den förlust på kr som redovisas på sista raden i resultaträkningen beror på kostnaden för årets stora fönsterrenovering. Den befintliga yttre fonden på kr upplöses och därmed kostnadsförs direkt samma belopp av det totala fönsterrenoveringsvärdet på kr. Resterande värdet av fönsterrenoveringen, kr, skrivs av på 10 år. Nya redovisningsregler från 2004 innebär att den yttre fonden inte kommer resultatet till godo utan enbart påverkar balansräkningen, genom omfördelning av eget kapital.

4 Brf Kadetten 3 3(12) Ansökan om ROT-avdrag för fönsterrenoveringen (skattereduktion för renoveringsarbete) skickades in till Skatteverket i början på Allt fler medlemmar har lagt upp betalningen av månadsavgiften via autogiro, vilket styrelsen ser som positivt. Det kollektiva Kabel-TV-avtalet omförhandlades till 30 procents rabatt (tidigare 20 procent) inför FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Redovisat resultat FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad vinst årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS YTTRE FOND Styrelsen föreslår ianspråktagande av föreningens yttre fond med kr, samt en avsättning på kr. Det egna kapitalet får följande fördelning om stämman beslutar att följa styrelsens förslag: Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 Brf Kadetten 3 4(12) RESULTATRÄKNING NOT Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Taxebundna driftkostnader Avtalsbundna driftkostnader Övriga driftkostnader Resultat efter driftkostnader Reparationer & Underhåll Löpande rep.& underhållskostnader Periodiska rep.& underhållskostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Fonddispositioner Avsättning till yttre fonden Årets resultat Nya redovisningsregler för bostadsrättsföreningar från 2004, kopplat till redovisning av yttre fond, medför att årets resultat visar på en förlust. Styrelsen vill poängtera att detta är en bokföringsteknisk effekt och inte ett tecken på att föreningens ekonomi är dålig. Vid tillämpning av de tidigare reglerna hade årets resultat blivit kr, vilket är ett bättre resultat än föregånde år ( kr före avsättning till fond).

6 Brf Kadetten 3 5(12) BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Standardförbättringar 5,6, Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran på medlemmar och hyresgäster Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 11 Skulder till kreditinstitut

7 Brf Kadetten 3 6(12) BALANSRÄKNING NOT Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Kadetten 3 7(12) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. 1 Taxebundna kostnader El, fastigheten Uppvärmn., fjärrvärme Vatten & avlopp (VA) Sophämtning Grovsopor Inkomstskatt Fastighetsskatt Avtalsbundna kostnader Försäkringspremier Kabel-TV Kameral förvaltning

9 Brf Kadetten 3 8(12) 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,5 % Maskiner och inventarier 10 % Asfaltering 10 % Standardförbättringar 2 % Fönsterrenovering 10 % 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde byggnader Mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Fastighetsskatt bostäder: 0,5% av underlaget = kr. Underlaget utgörs av tax.värdet för bostäder 2003 plus 1/3 av höjningen av tax.värdet mellan 2003 och 2004 = = Fastighetsskatt lokaler: 1% av tax.värdet = 130 kr. Fastighetsskatt totalt kr.

10 Brf Kadetten 3 9(12) 5 Asfaltering Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Standardförbättringar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Fönsterrenovering Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 Brf Kadetten 3 10(12) 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Förändring av eget kapital InbetaldaFöreningens Balanserat Utgående insatser yttre fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 Brf Kadetten 3 11(12) 11 Långfristiga skulder SEB/359, ränta 3,35% SEB/352, ränta 3,35% SEB/242, ränta 3,48% SEB/315, ränta 4,03% SEB/323, ränta 2,45% Lån SEB/323 löper med rörlig ränta till Lån SEB/242 löper med fast ränta till och lån SEB/315 med fast ränta till Vardera lånet amorteras med kr per år.

13 Brf Kadetten 3 12(12) Stockholm Victor Persson Emma Norrman David Tikka Petrus Harlén Kim Raihle REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits Ulrika Ramsvik Revisor

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken Årsredovisning 2010 för Bostadsrättsföreningen Smacken 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smacken, organisationsnummer 716408 7707, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer