Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7"

Transkript

1 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande lånevillkor Strategiobligation Råvaror n Webbadresser och disclaimertexter 11

2 Slutliga Villkor avseende Lån 915 Lån 915 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Lånet består av fem olika avkastningsalternativ, vilka nedan benämns Alternativ. Alternativen är Aktieindexobligation Asien (915AA), Aktieindexobligation Asien till 10 % överkurs (915AX), Aktieindexobligation Sverige Balans till 10 % överkurs (915AS), Strategi obligation Råvaror (915SR) och Strategiobligation Råvaror till 10 % överkurs (915SX). Lånets nominella belopp fastställs den 2 juli Handelsbanken förbehåller sig rätten att höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospekt av den 29 april 2009 för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns på Teckningstid/ Teckningsställe: minsta Teckningspost: PRIS: Courtage: betalningsdag: Den 2 juli Återbetalningsdag: Den 5 september Avkastning: Sista dag för anmälan är den 28 juni 2009 via Handelsbankens kontor och internet. Nominellt SEK för respektive Alternativ. Alternativ 915AA, Aktieindexobligation Asien Alternativ 915AX, Aktieindexobligation Asien till överkurs Alternativ 915AS, Aktieindexobligation Sverige Balans till överkurs Alternativ 915SR, Strategiobligation Råvaror Alternativ 915SX, Strategiobligation Råvaror till överkurs Vid teckning tillkommer ett courtage på 2 procent beräknat på priset. 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp. För respektive Alternativ återbetalas ett Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Avkastning Alternativ 915AA och 915AX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med aktiekorgens uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn samt en villkorad minimiavkastning. Aktiekorgens uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser. Procentuell utveckling för respektive Aktie beräknas som det aritmetiska medelvärdet av Aktiens stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag dividerat med Aktiens Startkurs. Uppgången för de åtta Aktier med bäst procentuell utveckling (även negativ) vid löptidens slut fastställs till 40 %. Den villkorade minimiavkastningen innebär att om ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som är lika med eller lägre än 50 % multiplicerat med respektive Akties Startkurs fastställs Tilläggsbeloppet till minst nominellt belopp multiplicerat med 20 % multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 2 juli Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på aktierna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs för respektive Aktie fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 19 april 2013 till och med den 19 augusti 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka respektive Akties Slutkurs alltför mycket

3 444 Exempel på återbetalningsbelopp för 915AA och 915AX: Aktiekorgens utveckling 1) Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade beräknade utveckling 2) utveckling per år 2) Asien 915AA 3) Asien 915AX 3) 80 % 62,2 % 12,4 % kr kr 60 % 51,1 % 10,5 % kr kr 40 % 40,0 % 8,5 % kr kr 20 % 28,9 % 6,3 % kr kr 0 % 20,0 % 4) 4,5 % 4) kr 4) kr 4) 20% 20,0 % 4) 4,5 % 4) kr 4) kr 4) 40% 20,0 % 4) 4,5 % 4) kr 4) kr 4) 60% 15,6 % 4,0 % kr kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2) Som ett resultat av att de åtta aktier i aktiekorgen som utvecklas bäst får en fastställd uppgång på 40 %. 3) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 915AA är 70 % och 915AX 135 %. 4) Med antagandet att ingen aktie någon gång under löptiden fallit 50 % eller mer. Avkastning Alternativ 915AS Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med Indexets uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställt Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorn fastställs den 2 juli Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex för Index fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 19 april 2013 till och med den 19 augusti 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka Slutindexet alltför mycket. Exempel på återbetalningsbelopp för 915AS: Aktieindexets utveckling 1) Utveckling per år Sverige Balans 915AS 2) 80 % 15,3 % kr 60 % 12,1 % kr 40 % 8,5 % kr 20 % 4,5 % kr 0 % 0,0 % kr 20% 5,3 % kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 915AS är 110 %. Avkastning Alternativ 915SR och 915SX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med Strategiindexets uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Strategiindexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 2 juli Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex för Strategiindex fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 19 februari 2013 till och med den 19 augusti 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av strategiobligationens löptid ska påverka Slutindexet alltför mycket. Exempel på återbetalningsbelopp för 915SR och 915SX: Strategiindexets utveckling 1) Utveckling per år Råvaror 915SR 2) Råvaror 915SX 2) 150 % 24,8 % kr kr 125 % 21,7 % kr kr 100 % 18,3 % kr kr 75 % 14,5 % kr kr 50 % 10,3 % kr kr 25 % 5,6 % kr kr 0 % 0,0 % kr kr 25% 6,7 % kr kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 915SR är 50 % och 915SX 100 %

4 444 BÖRSINREGISTRERING: Avkastningen för respektive Alternativ utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning av Tilläggsbelopp. Den historiska utvecklingen för respektive marknad/korg de senaste 5 åren visas i graferna på sidorna 7, 9 och 11. Lånet avses att inregistreras på listan Strukturerade produkter vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta inregistrering till annan börs. risker: Kreditrisk emittentrisk Alla Alternativ i kapitalskyddade placeringar Lån 915 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Ett innehav av kapitalskyddade placeringar Lån 915 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i en räntebärande placering. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar Lån 915 bör du läsa Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Lånebelopp: Lånets nominella belopp fastställs den 2 juli 2009, baserat på det totala nominella belopp som tecknats. I Alternativ 915AA och 915AX är volymen begränsad till totalt nominellt SEK , i Alternativ 915AS är volymen begränsad till nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. tilldelning och Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar registrerats vid villkor för emissionens genomförande: samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Bekräftelse på tilldelning meddelas snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in Alternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK

5 444 Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ för vilket Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 50 procent för 915AA 100 procent för 915AX 90 procent för 915AS 35 procent för 915SR 70 procent för 915SX Vid tilldelning kan placeraren därför komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera Alternativ. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 29 juni Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2009 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 29 april Stockholm den 25 maj 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5

6 Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Asien 915AA och Asien 915AX KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 915AA Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 915AA utgörs av, med justering enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 915AA [1/18 (SL China Overseas Land & Investment ST China Overseas Land & Investment)/ ST China Overseas Land & Investment + 1/18 (SL China Railway ST China Railway )/ ST China Railway + 1/18 (SL China Resources ST China Resources )/ ST China Resources + 1/18 (SL China Steel ST China Steel )/ST China Steel + 1/18 (SL CLP ST CLP )/ST CLP + 1/18 (SL Daewoo Shipbuilding ST Daewoo Shipbuilding )/ ST Daewoo Shipbuilding + 1/18 (SL Hon Hai ST Hon Hai )/ST Hon Hai + 1/18 (SL Hong Kong Electric ST Hong Kong Electric )/ ST Hong Kong Electric + 1/18 (SL Huaneng Power ST Huaneng Power )/ ST Huaneng Power + 1/18 (SL Hutchison Whampoa ST Hutchison Whampoa )/ ST Hutchison Whampoa + 1/18 (SL Keppel ST Keppel )/ST Keppel + 1/18 (SL POSCO ST POSCO )/ST POSCO + 1/18 (SL Samsung ST Samsung )/ST Samsung + 1/18 (SL Shanghai Electric ST Shanghai Electric )/ ST Shanghai Electric + 1/18 (SL Shimao Property ST Shimao Property )/ ST Shimao Property + 1/18 (SL Singapore Telecom ST Singapore Telecom )/ ST Singapore Telecom + 1/18 (SL Sun Hung Kai ST Sun Hung Kai )/ST Sun Hung Kai + 1/18 (SL Taiwan Semiconductor ST Taiwan Semiconductor )/ ST Taiwan Semiconductor ]; och (ii) MTNs nominella belopp 0,2 UF 915AA, förutsatt att ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som varit lika med eller lägre än 0,5 multiplicerat med respektive Akties Startkurs; och (iii) noll. Justering: De åtta högsta beräkningarna (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ ST [Aktie] ersätts med 0,4. Alternativ 915AX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 915AX utgörs av, med justering enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 915AX [1/18 (SL China Overseas Land & Investment ST China Overseas Land & Investment)/ ST China Overseas Land & Investment + 1/18 (SL China Railway ST China Railway )/ ST China Railway + 1/18 (SL China Resources ST China Resources )/ ST China Resources + 1/18 (SL China Steel ST China Steel )/ST China Steel + 1/18 (SL CLP ST CLP )/ST CLP + 1/18 (SL Daewoo Shipbuilding ST Daewoo Shipbuilding )/ ST Daewoo Shipbuilding + 1/18 (SL Hon Hai ST Hon Hai )/ST Hon Hai + 1/18 (SL Hong Kong Electric ST Hong Kong Electric )/ ST Hong Kong Electric + 1/18 (SL Huaneng Power ST Huaneng Power )/ ST Huaneng Power + 1/18 (SL Hutchison Whampoa ST Hutchison Whampoa )/ ST Hutchison Whampoa + 1/18 (SL Keppel ST Keppel )/ST Keppel + 1/18 (SL POSCO ST POSCO )/ST POSCO + 1/18 (SL Samsung ST Samsung )/ST Samsung + 1/18 (SL Shanghai Electric ST Shanghai Electric )/ ST Shanghai Electric + 1/18 (SL Shimao Property ST Shimao Property )/ ST Shimao Property + 1/18 (SL Singapore Telecom ST Singapore Telecom )/ ST Singapore Telecom + 1/18 (SL Sun Hung Kai ST Sun Hung Kai )/ST Sun Hung Kai + 1/18 (SL Taiwan Semiconductor ST Taiwan Semiconductor )/ ST Taiwan Semiconductor ]; och (ii) MTNs nominella belopp 0,2 UF 915AX, förutsatt att ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som varit lika med eller lägre än 0,5 multiplicerat med respektive Akties Startkurs; och (iii) noll. Justering: De åtta högsta beräkningarna (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ ST [Aktie] ersätts med 0,4. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 2 juli Med ST [Aktie] avses Startkurs för respektive Aktie. Med SL [Aktie] avses Slutkurs för respektive Aktie. Beräkningen (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ST [Aktie] för respektive Aktie utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Aktie avses för China Overseas Land & Investment, China Overseas Land & Investment Limited med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 688 HK Equity, China Railway, China Railway Construction Corp. Ltd. med ISIN-kod CNE och Bloomberg-kod 1186 HK Equity, China Resources, China Resources Land Ltd. med ISIN-kod KYG2108Y1052 och Bloomberg-kod 1109 HK Equity, China Steel, China Steel Corp med ISIN-kod TW och Bloomberg-kod 2002 TT Equity, CLP, CLP Holdings Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 2 HK Equity, Daewoo Shipbuilding, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd. med ISIN-kod KR och Bloomberg-kod KS Equity, Hon Hai, Hon Hai Precision Industries med ISIN-kod TW och Bloomberg-kod 2317 TT Equity, Hong Kong Electric, Hong Kong Electric Holdings Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 6 HK Equity, 444 6

7 444 Huaneng Power, Huaneng Power International Inc. med ISIN-kod CNE Z4 och Bloomberg-kod 902 HK Equity, Hutchison Whampoa, Hutchison Whampoa Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 13 HK Equity, Keppel, Keppel Corp Ltd med ISIN-kod SG1U och Bloomberg-kod KEP SP Equity, POSCO, POSCO med ISIN-kod KR och Bloomberg-kod KS Equity, Samsung, Samsung C&T Corp. med ISIN-kod KR och Bloomberg-kod KS Equity, Shanghai Electric, Shanghai Electric Group Co Ltd. med ISIN-kod CNE och Bloomberg-kod 2727 HK Equity, Shimao Property, Shimao Property Holdings Ltd. med ISIN-kod KYG och Bloomberg-kod 813 HK Equity, Singapore Telecom, Singapore Telecommunications Ltd. med ISIN-kod SG1T och Bloomberg-kod ST SP Equity, Sun Hung Kai, Sun Hung Kai Properties Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 16 HK Equity, samt Taiwan Semiconductor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. med ISIN-kod TW och Bloomberg-kod 2330 TT Equity. För ytterligare information om Aktier, hänvisas till respektive bolags webbplats. Adresser finns på sidan 11. Fastställelsedag för Startkurs är den 3 juli Startkurs är respektive Akties stängningskurs den 3 juli Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs beräknas som ett aritmetiska medelvärde av respektive Akties stängningskurs på aktuell Aktiebörs på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 19:e varje månad, första gången den 19 april 2013 och sista gången den 19 augusti Med Aktiebörs för respektive Aktie avses (i) den börs eller auktoriserad marknadsplats där, enligt Handelsbankens bedömning, varje aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts eller (ii) den börs eller marknadsplats som enligt Handelsbankens bedömning för varje aktie är mer lämplig på grund av omsättning. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses för respektive Aktie den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (915AA), SE (915AX). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. INFORMATION Fastställda Startkurser och Uppräkningsfaktorer publiceras på från och med den 9 juli Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Historisk utveckling för aktiekorgen i 915AA och 915AX de fem senaste åren RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. 0 Maj -04 Maj -05 Maj -06 Maj -07 Maj -08 Maj -09 ÅTERBETALNINGSDAG 5 september Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i aktieindexobligationer kan eventuell överkurs gå förlorad. 7

8 Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Sverige Balans 915AS KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 915AS Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 915AS utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 915AS (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ ST OMXS30 Balance 20 % och (ii) noll. Med UF 915AS avses Uppräkningsfaktorn, vilken fastställs av Handelsbanken den 2 juli Med ST OMXS30 Balance 20 % avses Startindex för Index. Med SL OMXS30 Balance 20 % avses Slutindex för Index. Beräkningen (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ ST OMXS30 Balance 20 % utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses OMXS30 Balance 20 %, ett index som på uppdrag av Handelsbanken beräknas och publiceras av Nasdaq OMX Group, Inc (publ) och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor största omsättningen på Nasdaq OMX Stockholm. För ytterligare information om detta Index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Fastställelsedag för Startindex är den 2 juli Startindex är det värde Index åsätts vid Värderings tidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutindex är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 19:e varje månad, första gången den 19 april 2013 och sista gången den 19 augusti Med Aktiebörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, aktier som ingår i Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, optionsoch terminsmarknadskontrakt avseende Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. MARKNADSAVBROTT Med Marknadsavbrott för Index avses att det på relevant börs eller annan marknadsplats inträffat inställande eller väsentlig inskränkning i handeln i eller annan väsentlig störning avseende ränta eller annan tillgång som ingår i Indexet eller i derivatkontrakt på relevanta räntor eller tillgångar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger p g a inställande, inskränkning eller störning. OMRÄKNINGSREGLER Förändring beträffande Index Om Index inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Index upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Index, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Index har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Korrigering av Index Om ett Index som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta Index, inom det antal dagar som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på relevant Aktiebörs i de aktier som ingår i Indexet men senast tre dagar efter Fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 5 september MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (915AS). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna

9 444 INFORMATION Fastställt Startindex och fastställd Uppräkningsfaktor publiceras på från och med den 9 juli Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Historisk utveckling för OMXS30 Balance 20 % de fem senaste åren Maj -04 Maj -05 Maj -06 Maj -07 Maj -08 Maj -09 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i aktieindexobligationer kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. 9

10 Kompletterande lånevillkor för Strategiobligation Råvaror 915SR och Råvaror 915SX KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. alternativ 915SR Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 915SR utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 915SR (SL Comm-PASS ST Comm-PASS )/ST Comm-PASS och (ii) noll. Alternativ 915SX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 915SX utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 915SX (SL Comm-PASS ST Comm-PASS )/ST Comm-PASS och (ii) noll. Beräkningen (SL Comm-PASS ST Comm-PASS )/ST Comm-PASS utförs med två decimalers noggrannhet. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 2 juli Med ST Comm-PASS avses Startindex för Strategiindex. Med SL Comm-PASS avses Slutindex för Strategiindex. Med Strategiindex avses Comm-PASS, UBS Vol Capped Comm-PASS Strategy Excess Return Index, ett nyskapat index som beräknas och publiceras av UBS AG och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på en placeringsstrategi avseende 19 råvaror inom områdena energi, spannmål, basmetaller, ädelmetaller och boskap. Placeringsstrategin är uppdelad i en separat strategi för varje råvara. Beroende på signaler från de olika strategierna tar indexet långa (köper) eller korta (säljer) positioner i respektive råvara. För de flesta råvaror, t ex olja, bygger strategin på att identifiera trender och följa dessa. Indexet följer samma placeringsstrategi som UBS Comm-PASS Strategy Excess Return Index vilket började beräknas den 7 februari Skillnaden mellan dessa två index är att UBS Vol Capped Comm-PASS Strategy Excess Return Index har en inbyggd volatilitetsbegränsning vilken innebär att exponeringen mot underliggande råvarumarkand minskar om volatiliteten i sådan marknad når extremt höga nivåer. Sådan volatilitetsbegränsning har ännu ej behövts göras och således har bägge index haft samma beräknade avkastning om 21,6 % per år sedan oktober För ytterligare information om UBS Vol Capped Comm-PASS Strategy Excess Return Index, ingående råvaror och dessas vikter i indexet mm hänvisas till Fastställelsedag för Startindex är den 2 juli Startindex för Strategiindex är det värde Strategiindex åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar Strategiindexet fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutindex är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Strategiindexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 19:e varje månad, första gången den 19 februari 2013 och sista gången den 19 augusti OMRÄKNINGSREGLER Förändring beträffande Strategiindex Om Strategiindex inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Strategiindex upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Strategiindex, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Index har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Skulle någon händelse inträffa före eller på Fastställelsedag för Slutindex som väsentligt förändrar Handelsbankens förmåga att risksäkra aktuellt lån, skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om motsvarande justering enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på svenska index eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse, eller vidta annan åtgärd som banken finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålles. Korrigering av Strategiindex Om ett Strategiindex som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta index, inom tre dagar efter Fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 5 september MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (915SR), SE (915SX)

11 444 RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. Historisk utveckling för Comm-PASS de fem senaste åren MYNDIGHETSPÅBUD M M Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna Maj -04 Maj -05 Maj -06 Maj -07 Maj -08 Maj -09 INFORMATION Fastställt Startindex och fastställda Uppräkningsfaktorer publiceras på från och med den 9 juli Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställande. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Eftersom strategierna är nya finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Webbadresser Handelsbanken har rätt att använda nedanstående index. Följande text är Handelsbanken förpliktigad att inkludera i dessa Slutliga Villkor. OMXS30 Balance 20 % Aktieindexobligation Sverige Balans 915AS är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX Group, Inc (publ) ( NASDAQ OMX ) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 Balance 20 % kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 Balance 20 % vid viss tidpunkt. OMXS30 Balance 20 % sammanställs och beräknas av NASDAQ OMX. NASDAQ OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 Balance 20 %. NASDAQ OMX skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 Balance 20 %. Comm-PASS The publication of the level of the UBS Comm-PASS Volatility Capped Index is in the sole and absolute discretion of UBS. UBS does not guarantee the calculation or publication of the level of the UBS Comm-PASS Volatility Capped Index in a timely manner, and such calculation and/or publication may cease at any time. UBS shall not be liable for any disruption in the non-publication of the level of the UBS Comm-PASS Volatility Capped Index for reasons it deems to be beyond its control, including but not limited to disruption events in relation to any of the underlying future contracts. UBS does not make any warranty, representation, guarantee or assurance whatsoever, express or implied, to any person, in relation to the Index including, without limitation, as to: the accuracy or completeness of the published levels of the Index and its calculation or any other information related to the Index. UBS may correct any such level or information at any time, and such corrections may be retrospective; the ongoing composition or calculation methodology of the Index, either of which may change at any time without notice. Any of the information contained in this memorandum may change at any time; or the results that may be obtained by any use of the Index, or the figures or levels at which the may Index stand at any particular day(s), time or period(s) of time. 11

12 Intellecta Finanstryck

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Kreditkorgsobligation lån 599

Kreditkorgsobligation lån 599 Kreditkorgsobligation lån 599 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS JANUARI 2005 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer