STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION"

Transkript

1 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta Telefon: (Malta), (Sverige Kundtjänst) E-post: Webbadress: Riha 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet. Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas. Kreditavtalets löptid Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Konsumentkredit utan säkerhet Från 500 SEK till SEK, men Ferratum har ingen skyldighet att erbjuda hela utbudet av kreditbelopp till alla kunder. Tecknandet av ett låneavtal är en förutsättning för att få ett lån. När kreditgivaren godkänt en låneansökan och kunden godkänt erbjudandet ska kreditgivaren överföra det lånade beloppet till det bankkonto som angivits av kunden och som innehas i kundens eget namn. Lånets återbetalningstid ska vara 30 dagar, enligt överenskommelse mellan kreditgivaren och kunden, och enligt specifikationen i den faktura som skickas till kunden. Lån med en återbetalningsperiod på 30 dagar ska betalas tillbaka i sin helhet i slutet av återbetalningsperioden. Vid bristande betalning ska fördelningen ske i följande ordning: 1) kostnaderna för att driva in utestående belopp, 2) eventuella avgifter för att lägga om betalningsplanen, 3) eventuell dröjsmålsränta, 4) låneräntan, 5) lånets kapitalbelopp, och 6) eventuella övriga belopp som kunden är skyldig. Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. Det totala beloppet som Kunden kommer att betala sträcker sig från 625 SEK till SEK, beroende på lånebelopp och återbetalningsperiod. Exempel: Vid ett lån på 500 SEK i 30 dagar uppgår summan av betalningen till 625 SEK. Ovanstående beräkning bygger på en nominell årlig räntesats om 304,17 % och betalning av hela beloppet vid ett tillfälle med 625 SEK. Vid ett lån på SEK i 30 dagar uppgår den totala summan av alla betalningar till SEK. Ovanstående beräkning bygger på en nominell årlig räntesats om 304,17 % och betalning av hela beloppet vid ett tillfälle med SEK. Vid ett lån på SEK i 30 dagar uppgår den totala summan av alla betalningar till SEK. Ovanstående beräkning bygger på en nominell årlig räntesats om 304,17 % och betalning av hela beloppet vid ett tillfälle med SEK. Ovanstående exempel är representativa och bygger på förutsättningen att kunden erlägger betalningar på förfallodagen. Möjliga kostnader som hänför sig till lånet: 1. Kunder som använder SMS för att ansöka om ett lån och kommunicera med kreditgivaren ska bära de kostnader som debiteras av kundens mobiloperatör för alla SMS som skickas till kreditgivaren. 2. Tillval: skjut upp förfallodagen för en delbetalning med 14 dagar: 100 SEK eller 30 dagar: 200 kr 3. Påminnelseavgift om en delbetalning är 5 dagar sen eller mer:

2 3. Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet Effektiv ränta 60 SEK 4. Dröjsmålsränta vid kreditgivarens uppsägning av låneavtalet på grund av försenad återbetalning av en eller flera delbetalningar: 0,082 % av det försenade beloppet per dag 5. Tillval: fakturakopia med post: 35 SEK Den nominella årliga räntesatsen är 304,17% och belyses i standardvillkorens bilaga 1. Den effektiva räntan är %, och belyses i standardvillkorens bilaga 1. Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten, eller någon annan kompletterande tjänst? Härtill hörande kostnader Andra kostnader i samband med kreditavtalet Nej. 1. Kunder som använder SMS för att ansöka om ett lån och kommunicera med kreditgivaren ska bära de kostnader som debiteras av kundens mobiloperatör för alla SMS som skickas till kreditgivaren. 2. Tillval: skjut upp förfallodagen för en delbetalning med 14 dagar: 100 SEK eller 30 dagar: 200 kr 3. Påminnelseavgift om en delbetalning är 5 dagar sen eller mer: 60 SEK 4. Dröjsmålsränta vid kreditgivarens uppsägning av låneavtalet på grund av försenad återbetalning av en eller flera delbetalningar: 0,082 % av det försenade beloppet per dag 5. Tillval: fakturakopia med post: 35 SEK Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Kostnader i samband med försenade betalningar 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Sökning i en databas Ovan nämnda kostnader kan ändras i enlighet med bestämmelserna i paragraf 13.4 i standardvillkoren: kreditgivaren ska meddela kunderna de ändringar som föreslås. Vid minskningar eller förändringar som beror på lagändringar ska ändringen träda ikraft omedelbart efter meddelandet. I annat fall ska kunden ha rätt att avvisa ändringen genom att begära att kreditgivaren säger upp låneavtalet inom 10 kalenderdagar från meddelandet. Om en betalning är fem dagar försenad eller mer ska kreditgivaren ha rätt att skicka kunden ett brev med en påminnelse mot en avgift på 60 SEK. Om kreditgivaren har sagt upp låneavtalet på grund av försening med betalningar kommer kunden, i enlighet med paragraf 10 i standardvillkoren, att debiteras dröjsmålsränta med 0,082 % per dag, eller med det högsta belopp som är tillåtet enligt lag eller andra tvingande regler om detta belopp understiger 0,082 % per dag, tills dess det förfallna beloppet betalats tillbaka. Dröjsmålsräntan kommer dock under inga omständigheter att överstiga 100 % av lånets kapitalbelopp. Kreditgivaren ska vidare ha rätt att kräva ersättning för all faktisk skada och alla faktiska kostnader som uppstått vid indrivandet av förfallna belopp, inklusive indrivning av betalning som erlagts till inkassoföretag. I det senare fallet ska det belopp som kunden debiteras inte överstiga 30 % av det belopp kunden är skyldig kreditgivaren, eller det högsta belopp som tillåts enligt lag, om detta understiger 30 % av det belopp kunden är skyldig kreditgivaren. Ja. Ja. I så fall ska endast den del av låneräntan erläggas som beräknas från den dag då kunden fick tillgång till lånet till den dag då det faktiskt betalas tillbaka. Ja. Kreditgivaren har rätt att konsultera databaser utan krav på att

3 Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. inhämta kundens särskilda tillstånd. Kunden kommer att informeras ifall en låneansökan avslås på grund av att en databas konsulterats. Ja. Kunden kan begära att kreditgivaren kostnadsfritt skickar kopior på utkastet till kreditavtal och alla dokument som inkorporerats i avtalet. 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Registrering Registrerad hos Maltas bolagsverk, Registry of Companies, med organisationsnummer C56251 och licensierad som kreditinstitution av Maltas finansmyndighet, Malta Financial Services Authority, med licensnummer C Den berörda tillsynsmyndigheten Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx) b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten Rätten att frånträda låneavtalet måste utövas genom ett undertecknat meddelande. Kunden kan skicka det undertecknade meddelandet till kreditgivaren med e-post till eller, om kunden föredrar att skicka det undertecknade meddelandet per post, till Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta. Meddelandet måste minst innehålla följande information: a) kundens namn, b) kundens identifieringskod, c) ett yttrande som visar en uttrycklig avsikt att frånträda låneavtalet, d) ett åtagande att återbetala alla utestående belopp som kunden är skyldig kreditgivaren, utan opåkallat dröjsmål och inte senare än trettio (30) dagar efter meddelandet, e) kundens namnteckning samt (f) datum och plats för undertecknandet. Det ska anses att kunden har iakttagit 14- dagarsperioden om meddelandet har skickats inom denna period. Vid ett frånträdande ska kunden reglera alla utestående belopp utan opåkallat dröjsmål, dock senast 30 kalenderdagar efter den dag då meddelandet om frånträdandet skickades. Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Språkordning c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Om kunden inte utövar sin ångerrätt inom den tidsgräns och på de villkor som anges ovan måste kunden uppfylla låneavtalet. Maltesisk lag Låneavtalet, standardvillkoren och affärsförhållandet mellan kreditgivaren och kunden ska regleras av maltesisk lag, men alla tvingande konsumentskyddsregler i svensk konsumenträtt ska gälla för kunden. Kunden får ställa kreditgivaren inför rätta i den medlemsstat i Europeiska unionen där kunden har sin hemvist eller på Malta. Kreditgivaren får ställa kunden inför rätta i den medlemsstat i Europeiska unionen där kunden har sin hemvist. Båda parter får komma med motkrav i den domstol där den ursprungliga talan förs. Låneavtalet och kompletterande dokumentation ska levereras på svenska och engelska. Vid avvikelser mellan de två språkversionerna ska den engelska versionen gälla. Kunden kan skicka klagomål direkt eller genom Maltas finansmyndighet, Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx) eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), (http://www.arn.se).

4 1. Identity and contact details of the creditor Creditor STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Reg No: C Registered address Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta Telephone number(s) (Malta), (Sweden Customer Care) address Website Riha 2. Description of main characteristics of consumer credit The type of credit The total amount of credit Maximum loan total amount available under the credit agreement The conditions governing the drawdown How and when will you get the money The duration of the credit agreement Instalments and, where appropriate, the order in which instalments will be allocated Unsecured consumer loan 500 SEK to SEK, however Ferratum is not obliged to offer the full range of loan amounts to all Customers. Conclusion of a Loan Agreement is a pre-requisite to obtaining a Loan. Following the Creditor s acceptance of a Loan Application and the Customer s acceptance of the offer, the Creditor shall transfer the Loan amount to the bank account indicated by the Customer and which is held in the Customer s own name. The repayment period for the Loan shall be 30 days, as agreed to between the Creditor and the Customer, and as specified in the Invoice sent to the Customer. Loans with a repayment period of 30 days are repayable in one instalment at the end of the repayment period. In case of insufficient payments, the order of allotment shall be the following: (1) any costs for recovery of any amounts due; (2) any Rescheduling Fees; (3) any default interest; (4) the Loan Interest, (5) the principal amount of Loan, and (6) any other amounts owed by the Customer. The total amount you will have to repay This means the amount of borrowed capital plus interest and possible costs related to your credit. The total amount Customer will pay ranges from 625 SEK to 5000 SEK, depending on the Loan amount. For example: When borrowing 500 SEK for 30 days, the total repayment amount is 625 SEK. The above calculations are based on a nominal annual interest rate of % and payment of the full amount due in one instalment of 625 SEK. When borrowing 2500 SEK for 30 days, the total repayment amount is 3125 SEK. The above calculations are based on a nominal annual interest rate of % and payment of the full amount due in one instalment of 3125 SEK. When borrowing 4000 SEK for 30 days, the total repayment amount is 5000 SEK. The above calculations are based on a nominal annual interest rate of % and payment of the full amount due in one instalment of 5000 SEK. The above are representative examples and are based on the assumption that the Consumer will pay all instalments on the repayment date. The above are representative examples and are based on the assumption that the Consumer will pay the instalment on the repayment date. Possible costs related to the Loan are the following: 1. Customers who use SMS to apply for a loan and communicate with the Creditor shall bear the charges laid down by their mobile telephony service providers for any such SMS sent to the Creditor 2. Optional re-scheduling of the repayment date of an instalment by

5 3. Costs of the credit The borrowing rate or, if applicable, different borrowing rates which apply to the credit agreement Annual Percentage Rate of Charge (APR) 14 days: 100 SEK or by 30 days: 200 SEK 3. Reminder letter fee where delay in the repayment of instalment due is of 5 days or more: 60 SEK 4. Default interest payable in case of termination of Loan Agreement by Creditor due to delay in repayment of instalment/s: 0.082% per day on amount overdue 5. Optional receipt of Invoice by post: 35 SEK The nominal annual interest rate is %, as illustrated in Appendix 1 to the Standard Terms. The APR is %, as illustrated in Appendix 1 to the Standard Terms. Is it compulsory, in order to obtain the credit or to obtain it on the terms and conditions marketed, to take out an insurance policy securing the credit, or another ancillary service contract?1 Related costs Any other costs deriving from the credit agreement No. 1. Customers who use SMS to apply for a loan and communicate with the Creditor shall bear the charges laid down by their mobile telephony service providers for any such SMS sent to the Creditor 2. Optional re-scheduling of the repayment date of an instalment by 14 days: 100 SEK or by 30 days : 200 SEK 3. Reminder letter fee where delay in the repayment of instalment due is of 5 days or more: 60 SEK 4. Default interest payable in case of termination of Loan Agreement by Creditor due to delay in repayment of instalment/s: 0.082% per day on amount overdue 5. Optional receipt of Invoice by post: 35 SEK Conditions under which the abovementioned costs related to the credit agreement can be changed Costs in the case of late payments 4. Other important legal aspects Right of withdrawal You have the right to withdraw from the credit agreement within a period of 14 calendar days. Early repayment You have the right to repay the credit early at any time in full or partially. Consultation of a database The creditor must inform you The above-mentioned costs can be changed in accordance with the provisions of clause 13.4 of the Standard Terms, which provides as follows: the Creditor shall notify the Customers of the amendments proposed. In case of decrease or changes brought about by amendments to the law, the change will gain force immediately upon notification. In other cases, the Customer shall have the right to reject such change by requesting the Creditor to terminate the Loan Agreement within 10 calendar days of being notified. If the delay in the repayment of an instalment is of 5 calendar days or more, the Creditor shall have the right to send the Customer a reminder letter against a fee of 60 SEK. Where the Creditor has terminated the Loan Agreement due to delay in the repayment of an instalment, in terms of clause 10 of the Standard Terms, the Customer will be charged default interest at the rate of 0.082% per day, or the highest amount allowed by law or other applicable mandatory rules if this is lower than 0.082% per day, until repayment of overdue amount, provided that in no case shall the default interest be higher than 100% of the principal amount of the Loan. Moreover the Creditor shall be entitled to claim compensation of all actual damages and costs incurred in collecting overdue amounts, including the recovery of payments made to debt collectors. In the latter case, the amount charged to the Customer shall not exceed 30% of the amount owed to the Creditor or the highest amount allowed by law, if this is less than 30% of the amount owed to the Creditor. Yes. Yes. In such case, only a part of the Loan Interest shall be due, calculated from the date that the Loan was made available to the Customer until the date of effective repayment. Yes. The Creditor is entitled to consult databases without the need to

6 immediately and without charge of the result of a consultation of a database, if a credit application is rejected on the basis of such a consultation. This does not apply if the provision of such information is prohibited by European Community law or is contrary to objectives of public policy or public security. Right to a draft credit agreement You have the right, upon request, to obtain a copy of the draft credit agreement free of charge. This provision does not apply if the creditor is at the time of the request unwilling to proceed to the conclusion of the credit agreement with you. obtain the customer s prior specific consent. The Customer will be informed if an application for a Loan is rejected on the basis of consutlation of a database. Yes. The Customer may request the Creditor to provide copies of the draft Loan Agreement, and all documents forming an integral part thereof, free of charge. 5. Additional information in the case of distance marketing of financial services (a) concerning the creditor Registration Registered with the Registry of Companies in Malta with registration number C56251, Licensed by the Malta Financial Services Authority as a credit institution with license number C The supervisory authority Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx) (b) concerning the credit agreement Exercise of the right of withdrawal The right of withdrawal from the Loan Agreement must be exercised with a signed notice. The Customer can send the signed notice to the Creditor to the address or should the Customer wish to send the signed notice by post, to Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta. The notice must include at least: (a) the name of the Customer; (b) the identification code of the Customer, (c) a statement showing an explicit intent to withdraw from the Loan Agreement, (d) the undertaking to repay any Due Amounts owed to the Creditor without undue delay and no later than thirty (30) running days after giving notification, (e) the signature of the Customer and (f) the date and place of signing. The term of fourteen (14) days is deemed to have been observed by the Customer if the notice is dispatched within that term. In case of withdrawal, the Customer shall settle all due amounts without undue delay, but not later than 30 calendar days after the date of dispatch of the withdrawal notice. The law taken by the creditor as a basis for the establishment of relations with you before the conclusion of the credit contract Clause stipulating the governing law applicable to the credit agreement and/or the competent court Language regime (c) concerning redress Existence of and access to out-of-court complaint and redress mechanism If the Customer does not exercise the right of withdrawal within the time limit and conditions specified above then the Customer is obliged to fulfil the Loan Agreement. Maltese law The Loan Agreement, the Standard Terms and the business relationship between the Creditor and the Customer shall be governed by Maltese law, but any mandatory protection granted under Swedish consumer protection law shall apply to the Customer. The Customer may bring proceedings against the Creditor in the Member State of the European Union where the Customer is domiciled or in Malta. The Creditor may bring proceedings against the Customer in the Member State of the European Union where the Customer is domiciled. Both parties may bring a counter-claim in the court where the original claim is pending. The Loan Agreement and ancillary documentation shall be provided in the Swedish and the English language. In the case of disagreement between the two languages, the English language shall prevail. The Customer has the possibility to submit a complaint directly or through the Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx) or to the National Board of Consumer Disputes (ARN), (http://www.arn.se).

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort Bank/Företag Bank Norwegian Organisationsnummer Avtal om Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort 1 Del Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI) 2 Kundens exemplar

Läs mer

SWEDEN CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SWEDEN

SWEDEN CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SWEDEN SWEDEN Extradition TIAS 5496 14 U.S.T. 1845; 1961 U.S.T. LEXIS 886 October 24, 1961, Date-Signed December 3, 1963, Date-In-Force STATUS: [*1] Convention and protocol signed at Washington October 24, 1961;

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR SILVER X3

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer