Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01"

Transkript

1 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens.

2 VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS INNAN DU LADDAR NER, KOPIERAR, INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER. Genom att ladda ner, kopiera, installera eller använda programvaran godkänner du denna licens. Om du inte godkänner denna licens ska du inte ladda ner, installera, kopiera eller använda programvaran. Intel licensavtal för Open Source Computer Vision Library Copyright 2000, Intel Corporation, med ensamrätt. Tredje parts upphovsrätt tillhör respektive ägare. Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan modifiering, är tillåtet förutsatt att följande villkor är uppfyllda: Vid en vidaredistribution av källkoden måste ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning behållas. Vid en vidaredistribution i binärt format måste ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning finnas med i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen. Intel Corporations namn får inte användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härleds från den här programvaran utan särskilt skriftligt tillstånd. Denna programvara tillhandahålls av upphovsrättsinnehavare och bidragsgivare "i befintligt skick" och alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål friskrivs. Under inga omständigheter ska Intel eller bidragsgivare vara ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdmässiga skador (inklusive men inte begränsat till, anskaffning av ersättningsvaror eller -tjänster, förlust av användning, data eller vinst, eller verksamhetsavbrott) hur dessa än uppkommit och oavsett formulering av ansvar, oavsett i kontrakt, strikt ansvar eller kränkning (inklusive oaktsamhet eller annat) som på något sätt uppstår genom användningen av denna programvara, även om risken för sådana skador har meddelats. All information relaterad till kommande Intel-produkter och planer är preliminär och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

3 INLEDNING Tack för att du har köpt den här maskinen. Läs noga igenom "VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER" på den här sidan och sedan bruksanvisningen i sin helhet för rätt användning av de olika funktionerna innan du använder maskinen eller försöker utföra underhåll. När du har läst hela bruksanvisningen ska den sparas på en lättåtkomlig plats för framtida behov. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till en ökad risk för personskada eller skada på egendom, inklusive genom brand, elektriska stötar, brännskador eller kvävning. VIKTIGT MEDDELANDE Denna maskin är avsedd för hushållsbruk. Den här maskinen är endast godkänd för användning i inköpslandet. På grund av förbättringar av produktens kvalitet kan maskinens specifikationer eller utseende ändras utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument får inte kopieras eller återges, helt eller delvis, utan tillstånd. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av jordbävning, brand eller andra katastrofer, åtgärder av tredje parter, bristfällig eller vårdslös användning, missbruk eller användning under andra särskilda förhållanden. För ytterligare information om produkten, besök vår webbplats på VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Symboler som används i detta dokument Följande symboler används i detta dokument. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT Underlåtenhet att följa instruktionerna med denna märkning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Underlåtenhet att följa instruktionerna med denna märkning kan leda till allvarliga skador. Underlåtenhet att följa instruktionerna med denna märkning kan leda till skador på egendom. Den här symbolen indikerar att det finns en risk för brand under särskilda villkor. Den här symbolen indikerar att det finns en risk för elektriska stötar under särskilda villkor. Den här symbolen indikerar en förbjuden åtgärd som inte får utföras. Den här symbolen indikerar en nödvändig åtgärd som måste utföras. 1

4 Viktiga säkerhetsinstruktioner Följande försiktighetsåtgärder ska följas för säker användning av maskinen. Strömförsörjning och nätadapter VARNING Placera nätadaptern och nätkabeln så att ingen kan trampa på dem när de används och lagras. Utför inte någon av följande åtgärder som kan skada nätadaptern eller nätkabeln. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen: Skada, modifiera, böja kraftigt, utsätta för värme, dra, vrida, binda ihop, placera föremål på dem, klämma fast, utsätta för metall, böja och vika upprepade gånger, hänga i luften eller klämma mot en vägg. Använd endast nätadaptern och nätkabeln som är särskilt avsedda för den här maskinen. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Använd inte nätadaptern och nätkabeln som är särskilt avsedda för den här maskinen till någon annan enhet. Använd endast nätadaptern med ett hushållseluttag (AC V, 50/60Hz). Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Anslut aldrig till en likströmskälla eller växelriktare (DC-AC-växelriktare). Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Kontakta en behörig elektriker om du inte vet om uttaget som maskinen ska anslutas till är ett växelströms- eller ett likströmsuttag. Sätt in nätkontakten helt i uttaget. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Placera inte maskinen på nätkabeln. Annars finns det risk för brand eller skador på nätkabeln. Nätadaptern får inte utsättas för öppen låga eller värmekällor. Annars kan nätadapterns hölje smälta och det finns risk för brand eller elektriska stötar. Om maskinen inte ska användas under en längre tid ska nätadaptern av säkerhetsskäl kopplas bort från maskinen och eluttaget. Koppla bort nätadaptern från eluttaget när du utför underhåll (t.ex. rengöring). Annars finns det risk för elektriska stötar. När du kopplar bort nätkontakten från eluttaget, ta tag i icke-metalldelen av kontakten, inte i kabeln, för att dra ut den. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Använd inte en skadad nätkabel eller kontakt eller ett löst eluttag. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Använd inte en förlängningskabel och förgreningsdosor. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. För inte in främmande föremål i nätadapterns uttag. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar, personskador eller skador på maskinen och nätadaptern. Rör inte nätadaptern eller nätkontakten med våta händer. Annars finns det risk för elektriska stötar. Låt inte vätska, metallföremål eller damm komma i kontakt med nätkontakten, varken när den är ansluten eller lagras. Använd aldrig maskinen på en plats där den kan utsättas för vatten. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Ta inte isär, ändra eller reparera nätadaptern. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller personskador. Kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter för service, justeringar och reparationer. Om nätkontakten är dammig, koppla bort den från eluttaget och torka sedan av den med en torr trasa. Om maskinen används med en dammig kontakt finns det risk för brand. 2

5 VAR FÖRSIKTIG Placera inte föremål runt nätkabeln och blockera inte åtkomsten till nätkabeln. Annars kan nätkabeln inte kopplas bort i en nödsituation. VIKTIGT Vidta försiktighetsåtgärder om eluttaget delas med en annan enhet. Undvik att använda samma eluttag för laddare för mobiltelefoner eller högspänningsenheter såsom kopieringsmaskiner. Annars kan störningar eller fel på maskinen uppstå. Stäng av maskinen innan du kopplar från nätadaptern. Om nätkabeln dras ut medan maskinen är i drift kan det resultera i skador på maskinen. Installationsplats Placera maskinen på en plan, jämn och stabil yta som är fri från vibrationer och stötar. Använd maskinen i en miljö som uppfyller följande specifikationer. Temperatur: 5 C till 35 C (41 F till 95 F) Luftfuktighet: 20 % till 80 % VARNING Installera inte maskinen på en plats som utsätts för direkt solljus, plötsliga förändringar i temperatur eller luftfuktighet, hög luftfuktighet eller vatten (till exempel nära ett kök, badrum eller luftfuktare), kondens eller extrema mängder damm. Undvik att använda eller att förvara maskinen på en plats som utsätts för höga temperaturer eller hög luftfuktighet. Annars finns det risk för kortslutning, vilket kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Installera inte maskinen nära öppen låga, värmare, flyktiga brännbara material eller annan extrem värmekälla. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Använd inte maskinen i ett rum där brandfarliga sprejer används. Annars finns det risk för brand eller personskador. Använd inte maskinen i närheten av elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Annars kan den elektriska utrustningen för medicinskt bruk påverkas av elektriska vågor från maskinen så att fel uppstår, vilket kan leda till en olycka. Undvik att använda maskinen utomhus. Annars kan maskinen bli våt, vilket kan leda till elektriska stötar. Om maskinen blir våt, kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter. För att förhindra att metall eller vätskor tränger in i maskinen, placera inte något av följande föremål på eller ovanför maskinen. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. - Metallföremål såsom gem och häftklamrar - Ädelmetallföremål såsom halsband och ringar - Behållare som är fyllda med vätska såsom koppar, vaser och krukväxter. Håll dessutom husdjur borta från maskinen. Om något oavsiktligt kommer in i maskinen, dra ut nätkabeln och kontakta sedan den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter. VAR FÖRSIKTIG Placera inte maskinen på en instabil yta, till exempel ett ostadigt bord eller en yta som lutar. Placera inte maskinen så att någon del av den sticker ut från ytans kant. Om maskinen faller eller tappas kan personskador eller skador på maskinen uppstå. Placera maskinen på en plan, jämn yta. Mattan griper också på en ojämn yta, men detta leder till felaktig användning. VIKTIGT Använd inte maskinen på en plats som utsätts för kraftiga vibrationer eller kraftiga elektriska störningar eller statisk elektricitet. Annars kan det hända att maskinen inte fungerar ordentligt. 3

6 För säker användning VARNING Om maskinen inte fungerar normalt eller har tappats eller skadats eller om vatten eller främmande föremål kommer in i maskinen, koppla omedelbart bort nätadaptern från maskinen och eluttaget och kontakta sedan den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter. Om du fortsätter att använda maskinen i detta tillstånd kan det leda till brand eller elektriska stötar. Dra ut nätkontakten från eluttaget om ett strömavbrott inträffar eller åska hörs när maskinen används. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. Sluta använda maskinen och koppla bort nätadaptern från maskinen och eluttaget om du kan känna en ovanlig lukt från maskinen när den används eller förvaras eller om den avger värme, rök, blir missfärgad eller deformerad eller om du observerar något annat ovanligt. Om du fortsätter att använda maskinen i detta tillstånd kan det leda till brand eller elektriska stötar. Reparationer får aldrig utföras av användaren, det är för farligt. Ta inte isär, reparera eller ändra maskinen själv. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller personskador. Kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter för service, justering, rengöring eller reparation av invändiga delar förutom de angivna. Plastpåsen som den här maskinen har levererats i ska hållas utom räckhåll för barn eller kasseras. Låt aldrig barn leka med påsen på grund av risk för kvävning. Dra ut nätkontakten innan du utför något underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller skador på maskinen. VAR FÖRSIKTIG Kontrollera att ärmar, slipsar, hår eller smycken inte dras in när maskinen är igång. Annars kan skador uppstå. Dra omedelbart ut nätkabeln för att stoppa maskinen om något dras in. Vidrör inte den vassa kanten på kniven. Annars kan du skada dig. Var mycket uppmärksam på vagnens rörelser när maskinen är i gång. Håll händerna borta från alla rörliga delar, t.ex. valsar, vagn och hållare. Placera inte fingrarna under knivhållaren. Håll dessutom fingrarna borta från rörliga delar som t.ex. under facket, i det främre skyddet eller under manöverpanelen. Annars kan du skada dig. För att förhindra skador ska du inte föra eller stryka din hand eller fingrar längs änden av knivhållaren när knivspetsen är utskjuten. Förvara knivspetsen i hållaren när knivhållaren inte används. För att förhindra skador ska du inte föra eller stryka din hand eller fingrar längs mattkanten. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Var mycket uppmärksam när maskinen används i närheten av barn. Ta tag i handtagen när du flyttar maskinen. Om du tar tag i andra delar kan maskinen skadas eller falla, vilket kan leda till personskador. Var noga med att inte göra några plötsliga eller vårdslösa rörelser när du lyfter maskinen. Annars finns det risk att du skadar ryggen eller knäna. Använd endast originalreservdelar som anges i den här bruksanvisningen. Användning av andra delar kan orsaka personskador eller skador på maskinen. VIKTIGT Justera knivlängden i enlighet med det material som ska skäras till. Om kniven sticker ut för mycket kan den gå sönder eller mattan kan skadas. Använd inte en trasig kniv. Annars kan skärningen inte utföras korrekt. Om kniven går sönder, ta bort den trasiga biten av kniven från det skurna materialet. Använd pincett när du tar bort den trasiga biten av kniven från det skurna materialet. Rör den inte med fingrarna. Placera inte nätadaptern, nätkabeln och främmande föremål inom räckvidden för mattans rörelser (matningsområde). Annars kan operationerna inte avslutas korrekt. Placera inte stora föremål på mattan. 4

7 Vik eller sträck inte mattan med överdriven kraft. Om mattan är skadad är det eventuellt inte längre möjligt att skära, rita eller skanna. Använd inte en skadad matta. Se till att mattans kanter inte blir smutsiga. Annars kan mattypen inte identifieras, vilket gör att maskinen inte kommer att fungera korrekt. Torka kanterna med en torr trasa om de blir smutsiga. Använd en matta som är särskilt avsedd för den här maskinen. Använd inte hårda material som t.ex. metallark, som är inkompatibla med denna maskin. Annars finns det risk för att maskinen skadas. Undvik att använda kraftpapper eller tyg med dekorativt skikt (som lätt kan separera), som t.ex. lamé eller folie. Det separerade skiktet kan fastna på maskinens skannerenhet eller matningsrullarna under drift och orsaka skador på maskinen. Även skärkniven kan skadas. Dra inte ut och tryck inte in mattan med överdriven kraft när maskinen är i gång. Annars kan kniven eller hållaren skadas. Lämna inte material på mattan under en längre tid. Annars kommer klistret att tränga in i materialet. Förvara mattan i rumstemperatur, åtskild från höga temperaturer, hög luftfuktighet och direkt solljus. Flytta vagnen sakta om den måste flyttas för hand i en nödsituation. Annars finns det risk för att maskinen skadas. Kontrollera att hållaren inte är i rörelse innan du byter den. Dra inte ut nätkontakten och ta inte bort USB-minnet medan maskinen är i gång. Annars kan USB-minnet eller data skadas. För inte in främmande föremål i likströmsuttaget eller USB-porten på maskinen. Se till att det finns tillräckligt med plats runt dem. Anslut endast ett USB-minne till USB-porten. Annars finns det risk för att maskinen skadas. Rör inte skärmen medan maskinen skär, ritar eller skannar. Olja inte in maskinen. Annars finns det risk för att maskinen skadas. Använd inte organiska lösningsmedel som t.ex. thinner, bensen eller alkohol för att rengöra maskinen. Annars kan lacken lossna eller andra skador uppstå på maskinen. Rengör maskinen genom att torka den med en mjuk, torr trasa. Dra inte bort några etiketter (t.ex. etiketten med serienumret) som sitter på maskinen. Olaglig användning av skanningsutrustning Det är förbjudet att göra kopior av vissa föremål eller dokument med avsikt att begå bedrägeri. Följande är en icke-uttömmande förteckning över dokument som det kan vara olagligt att göra kopior av. Vi föreslår att du kontrollerar med din juridiska rådgivare och/eller relevant rättsmyndighet vid tvivel om ett visst föremål eller dokument: Valuta Obligationer eller andra skuldbevis Pantbevis Dokument angående militärtjänst Pass Frimärken (stämplade och ostämplade) Immigrationsdokument Dokument från socialtjänsten Checkar och växlar som har utställts av statliga myndigheter ID-kort och gradbeteckningar Upphovsrättsskyddat material får enligt lag inte kopieras, med undantag för kopiering av delar av upphovsrättsskyddat material för "eget bruk". Flera kopior är oskäligt bruk. Konstverk bör betraktas på samma sätt som upphovsrättsskyddat material. 5

8 Försiktighetsåtgärder för skanning När du har använt maskinen för att skanna ett original ska du kontrollera att skannade data uppfyller kraven på exakthet och kvalitet. Eftersom en del skannade data kan saknas eller vara bristfälliga ska du observera följande försiktighetsåtgärder. Beroende på originalets skick kan det skannade dokumentet bli repigt, skevt och suddigt och en del eller all skannade data kan saknas. Kontrollera att originalet inte är skrynkligt eller vikt. Se dessutom till att originalet läggs ordentligt på mattan. Om maskinen är smutsig inuti kan det skannade dokumentet bli repigt, skevt och suddigt och en del eller all skannade data kan saknas. Rengör maskinens insida noggrant. Beroende på skanningsinställningarna (skanningsstorlek och -upplösning) kan följande inträffa vid skanningen. Med en otillräcklig upplösning kan bilden bli suddig. En del av bilden kanske saknas eller storleken kan vara förminskad. Skannade data kanske saknas från mitten av originalet till slutet. Marginaler kanske läggs till runt kanterna på skannade data. Skanna inte följande typer av original. Med gem eller häftklamrar Bläck som inte är torrt Metall eller overheadfilmer Glanspapper eller med spegelliknande yta Plastkort med prägling Original som överskrider rekommenderad tjocklek Vid icke-standardoriginal och till och med vid standardoriginal kan originalet fastna i maskinen beroende på dess skick (t.ex. om det är skrynkligt, vikt eller har lagts i fel) eller beroende på förbrukningsmaterialet och matningsmekanismen. I detta fall kan vissa eller all skannade data saknas. (Originalet kan skadas om det fastnar.) Om en överstrykningspenna har använts på originalet kanske färgen inte skannas beroende på markeringsbläckets färg och densitet eller färgtonen kanske inte återges verklighetstroget. BESTÄMMELSER Meddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) (endast för USA) Denna utrustning har testats och befunnits vara i enlighet med gränsvärdena för digital utrustning av klass B, i enlighet med del 15 av FCC:s bestämmelser. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i boendemiljöer. Utrustningen genererar, använder sig av och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Detta är emellertid ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i samband med en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka avhjälpa störningarna genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på ett annat uttag än det som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker. VIKTIGT Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Brother Industries, Ltd. kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Meddelande om överensstämmelse med ICES (endast för Kanada) Denna digitala apparat av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES

9 INNEHÅLL INLEDNING... 1 VIKTIGT MEDDELANDE... 1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 1 Symboler som används i detta dokument... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 2 BESTÄMMELSER... 6 FUNKTIONER... 8 Mönster (läge "Pattern")... 8 Skanna (läge "Scan") KOMMA IGÅNG DELAR OCH FUNKTIONER... 9 Beskrivning av maskinen - fram... 9 Beskrivning av maskinen - bak... 9 Beskrivning av maskinen - manöverpanel... 9 DE FÖRSTA STEGEN Ta bort transportförpackningen Justera vinkeln på manöverpanelen Slå på/av maskinen Använda LCD-skärmen Förbereda kraftpapper/tyg Kombinationer av matta och skärkniv Justera knivlängden Sätta i och ta ur hållaren Provskärning MASKININSTÄLLNINGAR Inställningsskärm Automatisk avstängning GRUNDFUNKTIONER MÖNSTERSKÄRNING Vägledning 1 - Skära mönster Vägledning 2 - Skära avancerade mönster VÄLJA MÖNSTER Välja ett enskilt mönster Välja flera mönster Hämta RITFUNKTIONER Rita...43 Skära runt ritade mönster SKANNINGSFUNKTIONER SKANNING FÖR SKÄRNING (Direktskärning) Vägledning 3 - Skanna och skära Avancerade skärfunktioner...49 SKAPA SKÄRDATA (Skanna till skärdata) Vägledning 4 - Skapa skärdata...50 Redigera bilder...52 SKANNA BILDER (Skanna till USB) Anmärkningar för skanning...54 Vägledning 5 - Skanna till USB APPENDIX FÖRBRUKNINGSMATERIAL Byteskriterier Byta kniven...56 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring...58 Rengöra skannerglaset...59 Justera skärmen FELSÖKNING FELMEDDELANDEN UPPGRADERA PROGRAMVARAN EXTRA TILLBEHÖR INDEX AVANCERADE FUNKTIONER...33 SKÄR- OCH REDIGERINGSFUNKTIONER Funktioner för mönsterredigering Funktioner för mönsterredigering - avancerade mönster Skärm för mönsterlayout Funktioner för layoutredigering Sammanfoga (sätta samman flera mönsters konturer) Automatiska layoutfunktioner Skanna en bakgrundsbild Teckeninmatningsfunktioner MINNESFUNKTIONER Spara

10 FUNKTIONER Mönster (läge "Pattern") Välj ett mönster och redigera det för att skapar din egen design. Genom att helt enkelt lägga i kraftpapper eller tyg kan du snabbt skapa exakta pappers- och tygutskärningar. Skanna (läge "Scan") Skanna en bild, foto eller din egen teckning för att skapa individuella designer. Designen kan sedan skäras till eller sparas som data. De många inbyggda mönstren kan enkelt redigeras för att skapa designer. Med de många redigeringsfunktionerna kan du enkelt bearbeta den skannade designen. Den färdiga designen kan sparas och hämtas fram när som helst. Hemskärm Välj ett mönster. Vägledning 1 (sidan 25) Vägledning 2 (sidan 27) Skanna en bild. Vägledning 3 (sidan 47) Vägledning 4 (sidan 50) Vägledning 5 (sidan 54) 8

11 Kapitel 1 KOMMA IGÅNG DELAR OCH FUNKTIONER Beskrivning av maskinen - fram Beskrivning av maskinen - bak 1 Manöverpanel Med LCD-skärmen och knapparna kan du styra maskinen och göra inställningar. Vinkeln på manöverpanelen kan justeras i tre nivåer. För mer information, se "Justera vinkeln på manöverpanelen" på sidan 10. Vagn Flyttar den isatta hållaren för att skära eller rita. USB-port För anslutning av ett USB-minne för att spara och hämta data. Springa För att mata fram och tillbaka en matta under ett arbete. Placera inte några föremål i närheten av springan vilka kan förhindra att mattan matas ut. Likströmsuttag Nätadapter Nätkabel Beskrivning av maskinen - manöverpanel Hållare Sätts i vagnen för att skära eller rita på kraftpapper eller tyg. Använd hållaren som är särskilt avsedd för att skära eller rita. Hållarskena Skenan håller fast hållaren. Låsspak för hållaren Lossar hållaren när spaken är uppfälld. Låser hållaren när spaken är nedfälld. Handtag Används när maskinen ska flyttas. Matningsspringa Matar in eller ut en skär-/skanningsmatta. Mattan matas av matningsrullarna på båda sidorna. Främre skydd Skyddar matningsrullarna, vagnen och hållaren. Öppna skyddet när maskinen används. Strömbrytare Slår på/av maskinen. Hemknapp Visar hemskärmen (startskärmen för att använda maskinen). Inställningsknapp Visar inställningsskärmen för att göra olika inställningar. För mer information, se "Inställningsskärm" på sidan 23. LCD-skärm Visar användningsskärmar, förhandsgranskningsbilder av mönster och felmeddelanden. Matningsknapp Matar in/ut den införda mattan i/ur matningsspringan. Se till att du trycker på den här knappen för att mata in eller ut mattan. Start-/stoppknapp Startar eller stoppar skärningen, ritningen eller skanningen. När knappens funktion är tillgänglig lyser den grönt. 9

12 DE FÖRSTA STEGEN Följande procedurer beskriver grundläggande åtgärder, från förberedande av materialet till utförande av provskärning. För att fälla in manöverpanelen helt lyfter du den Ta bort transportförpackningen först tills den står lodrätt och sedan kan den sänkas ned och fällas in helt. Om du vill minska vinkeln på manöverpanelen lyfter du den tills den står lodrätt Ta bort transporttejpen och det stötdämpande och sedan justerar du vinkeln igen. kartongmaterialet. Om förpackningsmaterialet togs bort efter att maskinen slagits på ska maskinen slås av och sedan på igen. Om du fortsätter att använda maskinen utan att starta om den kan leda till felaktig funktion. Följ instruktionerna ovan för att sänka ned panelen. Om du försöker sänka ned panelen med våld kan den skadas. Slå på/av maskinen Anslut nätkabeln till nätadaptern och anslut sedan nätadaptern till maskinen. Justera vinkeln på manöverpanelen Vinkeln på manöverpanelen kan justeras i tre nivåer. Nätkabel Nätadapter Anm. Lossa kabelklämman och frigör kabeln när nätadaptern används. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 10

13 Tryck på på manöverpanelen. Tryck på valfritt ställe på skärmen när öppningsskärmen visas. Använda LCD-skärmen När maskinen har slagits på visas användningsskärmarna på pekskärmen. Använd den medföljande pekpennan för att utföra åtgärder på skärmarna. 1 När följande meddelande visas, tryck på knappen "OK". Använd aldrig ett hårt eller spetsigt föremål, t.ex. en stiftpenna eller skruvmejsel för att göra val på skärmarna. Annars finns det risk för att maskinen skadas. Hemskärmen visas. Förbereda kraftpapper/tyg Anm. LCD-skärmar har ofta ljusa ställen (permanent lysande punkter) och mörka ställen (ej lysande punkter). Det kan leda till att oväntade ljusa fläckar visas och att mycket små bildelement inte visas på skärmen. Detta är inte ett tecken på fel. Stäng av maskinen genom att trycka på manöverpanelen. på Dra ut nätkabeln från nätadaptern och koppla sedan bort nätadaptern från maskinen. Linda inte nätadapterkabeln runt adaptern och böj inte kabeln, annars kan kabeln skadas. Förbered materialet för skärning, ritning och skanning (direkt skärning) baserat på följande krav. Materialkrav Papper Tyg (Vid användning av en 12" 12" (305 mm 305 mm) matta) Storlek Max: 305 mm 305 mm (12" 12") Arbetsområdet för skära/rita är 296 mm 298 mm (11 3/4" x 11 3/4"). Tjocklek* 0,1 mm till 0,3 mm 0,2 mm till 1,5 mm Papper för Typ Bomullstyg, filt urklippsböcker, kartong, vellum Den rekommenderade tjockleken varierar beroende på vilken typ av material som används. Undvik att använda kraftpapper eller tyg med dekorativt skikt (som lätt kan separera), som t.ex. lamé eller folie. Det separerade skiktet kan fastna på maskinens skannerenhet eller matningsrullarna under drift och orsaka skador på maskinen. Även skärkniven kan skadas. Om sådant material används eller testas rekommenderar vi att skannerglaset på undersidan av maskinen rengörs efter varje användning (sidan 59). Anm. När du använder en 12" 24" (305 mm 610 mm) matta som finns som tillval är det maximala arbetsområdet för skära/rita 296 mm 603 mm (11 3/4" x 23 3/4"). En del tyger med ojämn yta kan skäras om de vänds upp och ned. 11

14 Kombinationer av matta och skärkniv Använd följande tabell för att välja rätt kombination av tillbehör för det material som skall skäras till eller ritas på. Beroende på maskinmodellen kanske vissa tillbehör som anges i tabellen inte ingår. I så fall måste dessa köpas separat. Lätt papper (vellum) Medeltungt papper (papper för urklippsböcker) Lätt tyg (för quiltning) Lätt tyg (för annan användning än quiltning) Medeltungt tyg (för annan användning än quiltning) Skärkniv Matta Ark Skärkniv för standardsnitt (turkos) *Skärkniv för djupa snitt (lila) Lätt häftande matta (turkos) Standardmatta (turkos och lila) Rekommenderad kombination (sidan 12) (sidan 13) Självhäftande stödark för tyg (ljusblått skyddspapper) Påstrykningsark för tygapplikationer (vitt skyddspapper) (sidan 13) (sidan 15) (sidan 17) * Använd skärkniven för djupa snitt i tunga tyger (0,5 till 1,5 mm), som t.ex. filt och denim. Lätt papper Släng inte skyddsarket som har dragits av från mattan. Spara det för senare användning. När mattan inte används, rengör den självhäftande sidan och sätt dit skyddsarket innan du lägger undan mattan för förvaring. För mer information, se "Rengöra mattan" på sidan 58. Skärkniv för standardsnitt Hållare för skärkniv för standardsnitt (turkos) Lätt häftande matta (turkos) Fästa materialet (lätt papper) Dra av skyddsarket från den självhäftande sidan av mattan. Testa att fästa materialet. Innan du fäster materialet på mattan ska du testa att fästa materialet i ett hörn på mattans självhäftande sida. Kontrollera följande när du testar att fästa materialet. Färgen lossnar inte från materialet när det dras av. Materialet rivs inte sönder eller deformeras när det dras av. Använd ett annat material om det uppstår problem när du testar att fästa. Fäst materialet på mattans självhäftande sida. 12

15 Medeltungt papper Placera materialet inom fästområdet (rutnätsområdet) på den självhäftande sidan. Om materialet sticker ut från fästområdet kan det skadas av matningsrullarna när mattan matas. Anm. 1 Mattan har inte en över- och underkant. Den kan föras in i matningsspringan från bägge ändarna. Fäst hela materialet på mattan så att det inte finns några veck och ingen del kan rullas upp. Annars kan upprullat material fastna när mattan förs in. Skärkniv för standardsnitt Hållare för skärkniv för standardsnitt (turkos) Standardmatta (turkos och lila) Lätt häftande matta (turkos) (vid skärning av glättat papper) Fästa materialet (medeltungt papper) Följ instruktionerna under "Fästa materialet (lätt papper)" på sidan 12. Rengör mattan om den är smutsig. För mer information, se "Rengöra mattan" på sidan 58. Dra av materialet (medeltungt papper) Följ instruktionerna under "Dra av materialet (lätt papper)" på sidan 13. Lätt tyg för quiltning Dra av materialet (lätt papper) Följ instruktionerna för justering av knivlängden (sidan 18), isättning av knivhållaren (sidan 19) och provskärning (sidan 19) för att ställa in maskinen. Använd en spatel för att långsamt dra av papperet efter att materialet har skurits ut. Skärkniv för standardsnitt Hållare för skärkniv för standardsnitt (turkos) Standardmatta (turkos och lila) Självhäftande stödark för tyg (ljusblått skyddspapper) Fästa materialet (lätt tyg för quiltning) Använd det självhäftande arket som är särskilt avsett för att fästa lätta tyg för quiltning på standardmattan. Det självhäftande stödarket för tyg är perfekt för quiltning eftersom det inte efterlämnar limrester på tygets yta. Stödark kan användas flera gånger om de inte dras av från mattan. De bör endast användas med mönster som har sömsmån. Använd ett påstrykningsark för tygapplikationer vid tillskärning av mönster utan sömsmån. 13

16 Dra av skyddsarket från den självhäftande sidan av standardmattan. Fäst materialet på den självhäftande sidan av mattan genom att börja med kanterna så att det inte uppstår rynkor i materialet. Stryk först tyget för att avlägsna alla rynkor. Släng inte skyddsarket som har dragits av från mattan. Spara det för senare användning. Fäst stödarket med den glansiga sidan nedåt på mattans självhäftande sida. Fäst stödarket långsamt genom att börja med arkets kanter så att inga luftblåsor bildas mellan mattan och arket. Placera materialet inom fästområdet (rutnätsområdet) på den självhäftande sidan. Om materialet sticker ut från fästområdet kan det skadas av matningsrullarna när mattan matas. Anm. Stödarkets glansiga sida Placera stödarket inom fästområdet (rutnätsområdet) på den självhäftande sidan av mattan. Om arket sticker ut från fästområdet kan det skadas av matningsrullarna när mattan matas. Dra av skyddspapperet från stödarkets ovansida. Mattan har inte en över- och underkant. Den kan föras in i matningsspringan från bägge ändarna. Kontrollera att det fastsatta tygets vertikala fiberriktning löper rakt uppifrån och ned. De inbyggda mönstren ordnas automatiskt så att de är lämpligt placerade för tyg med vertikal fiberriktning. Fäst tyget på mattan med avigsidan uppåt vid ritning av en sömsmån. För spatelns handtag fast över tygets yta för att avlägsna eventuella rynkor och fästa tyget ordentligt på mattan. Skyddspapper (ljusblått) Klister Testa att fästa materialet. Innan du fäster materialet på mattan ska du testa att fästa materialet i ett hörn på mattans självhäftande sida. Använd ett annat material om det uppstår problem när du testar att fästa. 14

17 Dra av materialet (lätt tyg för quiltning) Följ instruktionerna för justering av knivlängden (sidan 18), isättning av knivhållaren (sidan 19) och provskärning (sidan 19) för att ställa in maskinen. Använd en spatel för att långsamt endast dra av tyget efter skärningen av materialet. Dra inte av stödarket. Om en matta med ett påsatt stödark inte ska användas under en längre tid ska du dra av stödarket från mattan och sätta dit skyddsarket på mattans självhäftande sida innan du lägger undan mattan för förvaring. Återanvänd inte ett stödark som har varit fäst på mattan. Fäst stabiliseringsmaterial på tyget om ett stödark inte används vid skärningen. Förvara stödarket vid rumstemperatur, åtskilt från höga temperaturer, hög luftfuktighet och direkt solljus. Böj inte stödarket för att förvara det. 1 Lätt tyg för annan användning än quiltning Utskuret tyg Stödark som blir kvar på mattan Stödarket kan oavsiktligt dras av när du avlägsnar tyget från mattan under följande förhållanden: - Klistret mellan mattan och stödarket släpper efter upprepade användningar. - Stödarket har starkare vidhäftning till vissa typer av tyger. Använd i detta fall den medföljande spateln för att hålla fast stödarket på mattan och avlägsna tyget med handen. Ta bort eventuella fibrer som har fastnat på stödarket efter skärningen. När du fäster tyg med ett fäst påstrykningsark eller papper på mattan ska du dra av stödarket från mattan eller fästa materialet på en annan standardmatta utan ett stödark. Lämna inte material med ett fäst stödark på mattan under en längre tid. Annars kommer klistret att tränga in i materialet. Anmärkningar för användning av stödark Byt ut arket mot ett nytt när vidhäftningsförmågan avtar eller tyget vrids när det skärs. Använd spateln för att försiktigt dra av det gamla arket från mattan eller för att byta arket. Förvara mattan mellan användningarna med fastsatt skyddsark på stödarket. Skärkniv för standardsnitt Hållare för skärkniv för standardsnitt (turkos) Standardmatta (turkos och lila) Påstrykningsark för tygapplikationer (vitt skyddspapper) Fästa materialet (lätt tyg för annan användning än quiltning) Stryk på arket särskilt avsett för annan användning än quiltning på tygets baksida och fäst dem sedan på standardmattan. Påstrykningsarket för tygapplikationer som är självhäftande på båda sidorna förstärker tyget så att mönstret kan skäras till lätt, inklusive applikationer. När arket har fästs på tygets baksida kan det inte avlägsnas igen. För quiltning ska du använda ett självhäftande stödark för tyg. Undvik att använda ett påstrykningsark för tygapplikationer. Påstrykningsarket häftar eventuellt inte på en tygyta som är så grov att de två ytorna inte kan fästas på varandra med hjälp av värme. 15

18 Dra av skyddsarket från den självhäftande sidan av standardmattan. Stryk jämnt på hela påstrykningsarket för att fästa det på tygets avigsida. Ställ strykjärnet på mellantemperatur (140 till 160 C (284 F till 320 F)) och pressa varje del av arket i ca 20 sekunder (tiden varierar beroende på materialet). Se till att trycka uppe på skyddspapperet och trycka ut luften mellan arket och tyget. Släng inte skyddsarket som har dragits av från mattan. Spara det för senare användning. När mattan inte används, rengör den självhäftande sidan och sätt dit skyddsarket innan du lägger undan mattan för förvaring. För mer information, se "Rengöra mattan" på sidan 58. Klipp till påstrykningsarket så att det är minst 2 cm större än konturen av mönstret som ska skäras till. Skyddspapper Använd en bit av påstrykningsarket för att testa att fästa det innan du fäster hela arket på tyget. Använd ett annat material om det uppstår problem när du testar att fästa. Om du lämnar strykjärnet för länge på samma ställe kan materialet få brännskador eller smälta. Dra av skyddspapperet från påstrykningsarket. Vänta tills alla delar har svalnat innan du drar av skyddspapperet. Mönster som ska skäras ut Arkets klipplinje Marginal på minst 2 cm Lägg påstrykningsarket med den glansiga sidan nedåt på tygets avigsida. Stryk först tyget för att avlägsna alla rynkor. Kontrollera att tyget har svalnat efter strykningen innan du placerar påstrykningsarket på tyget. Påstrykningsark Skyddspapper Utgå från kanterna och fäst materialet med den sida av tyget som påstrykningsarket är fäst på nedåt på mattan. Utgå från kanterna och fäst materialet långsamt så att inga luftblåsor bildas mellan materialet och mattan. Påstrykningsarkets glansiga sida Tygets avigsida 16

19 Placera materialet inom fästområdet (rutnätsområdet) på den självhäftande sidan. Om materialet sticker ut från fästområdet kan det skadas av matningsrullarna när mattan matas. Anm. Mattan har inte en över- och underkant. Den kan föras in i matningsspringan från bägge ändarna. Kontrollera att det fastsatta tygets vertikala fiberriktning löper rakt uppifrån och ned. De inbyggda mönstren ordnas automatiskt så att de är lämpligt placerade för tyg med vertikal fiberriktning. Fästa tyg med dubbelsidigt klister Placera en utskärning på ett bastyg och pressa på utskärningen med ett strykjärn. (Påstrykningsarket häftar eventuellt inte bra på vissa tyger.) Sy fast utskärningen för hand eller med maskin så att den stannar på plats. 1 Fäst hela materialet på mattan så att det inte finns några veck och ingen del kan rullas upp. Annars kan upprullat material fastna när mattan förs in. Dra av materialet (lätt tyg för annan användning än quiltning) Följ instruktionerna för justering av knivlängden (sidan 18), isättning av knivhållaren (sidan 19) och provskärning (sidan 19) för att ställa in maskinen. Använd en spatel för att dra av tyget tillsammans med det fästa påstrykningsarket när materialet har skurits till. Bastyg Utskärning med påstrykningsark Tvätta inte tyg som har fästs ihop med varandra med ett dubbelsidigt självhäftande påstrykningsark. Stryk noggrant när tyg fästs ihop med dubbelsidigt klister så att materialet och de självhäftande ytorna värms upp ordentligt så att de fästs vid varandra. När du fäster ihop tyg av olika vikt med dubbelsidigt klister ska du först stryka det lättare tyget för att fästa påstrykningsarket. Anmärkningar för användning av påstrykningsark Förvara påstrykningsarket vid rumstemperatur, åtskilt från höga temperaturer, hög luftfuktighet och direkt solljus. Medeltungt tyg för annan användning än quiltning Utskuret mönster Påstrykningsark Placera inga varma föremål på tyget med ett fäst påstrykningsark. Annars tränger klister in i tygets övriga delar runt om. Skärkniv för djupa snitt Hållare för skärkniv för djupa snitt (lila) Standardmatta (turkos och lila) Påstrykningsark för tygapplikationer (vitt skyddspapper) 17

20 Fästa materialet (medeltungt tyg för annan användning än quiltning) Följ instruktionerna under "Fästa materialet (lätt tyg för annan användning än quiltning) på sidan 15. Dra av materialet (medeltungt tyg för annan användning än quiltning) Följ instruktionerna under "Dra av materialet (lätt tyg för annan användning än quiltning) på sidan 17. Justera knivlängden Skärinställningar Använd följande tabell för att välja lämpliga inställningar i enlighet med materialet som ska skäras. Materialtyp Lätt papper (vellum) Tungt papper (kartong) Lätt tyg (bomullstyg) Kniv Skalins tällning Tryckin ställning Standard 3 0 Standard 4 0 Standard 4 4 Tungt tyg (1 mm tjock filt) Djupt snitt 5 5 Den lämpliga knivlängden varierar beroende på materialtypen och tjockleken. Innan du sätter in hållaren i vagnen ska du vrida hållarens hätta för att justera knivlängden och sedan utföra provskärningen. För mer information om provskärning, se "Provskärning" på sidan 19. Lämplig knivlängd Justera knivlängden så att den är något längre än tjockleken på materialet som ska skäras. Använd markeringarna på hållaren för justeringen. Justera inställningen för skärtrycket på inställningsskärmen (sidan 23). Använd ett stöd- eller påstrykningsark när du skär ut en bit tyg. För mer information, se "Kombinationer av matta och skärkniv" på sidan 12. Inställningarna som anges i tabellen är ungefärliga. Inställningen varierar beroende på typen av och tjockleken på materialet som ska skäras. Utför först en provskärning. Justera skärkniven Håll i hållaren så att referenslinjen pekar mot dig och vrid hättan helt åt höger för att föra ut knivspetsen maximalt. Änden av hållarens hätta Materialet som ska skäras Knivspetsens längd Kontrollera att kniven inte sticker ut för mycket. Om kniven sticker ut för mycket skärs materialet eventuellt inte med ett rent snitt och mattan slits snabbare. Referenslinje För ut knivspetsen maximalt. 18

21 Kontrollera materialets tjocklek och justera sedan knivlängden. Se "Lämplig knivlängd" på sidan 18. Ju större skalinställning på hållaren, desto mer sticker kniven ut. Håll i hållarens grepp och sätt in hållaren i vagnen. 1 Vrid åt vänster för att minska knivens längd. Vrid åt höger för att öka knivens längd. Grepp Fäll ned låsspaken för hållaren. Tryck ned ordentligt tills hållaren låses på plats. Sätta i och ta ur hållaren Sätt i hållaren i maskinen. Tryck på maskinen. på manöverpanelen för att slå på För mer information, se "Slå på/av maskinen" på sidan 10. Fäll upp låsspaken för hållaren om den inte är uppfälld. Hållaren kan inte sättas i om spaken är nedfälld. Hållaren tas ur i omvänd ordning. Se till att knivspetsen befinner sig inuti hållaren när knivhållaren har tagits ut ur maskinen eller när den ska förvaras. Provskärning Låsspak för hållaren Kontrollera att knivlängden är lämplig för materialet. Utför en provskärning med samma material som du ska använda för ditt projekt. Slå på maskinen Tryck på på manöverpanelen för att slå på maskinen. För mer information, se "Slå på/av maskinen" på sidan 10. Ställa in hållaren Sätt i hållaren för skärkniven i maskinens vagn. För mer information, se "Sätta i och ta ur hållaren" på sidan

22 Välja ett testmönster Skär ut ett testmönster i papper. Anm. Språkinställningen kan göras i på inställningsskärmen (se "Språk" på sidan 23). Tryck på "Pattern" (Mönster) på hemskärmen. Mata in mattan Fäst materialet som ska skäras på mattan. För mer information om att fästa materialet på mattan, se "Kombinationer av matta och skärkniv" på sidan 12. Medan du håller mattan rakt och för in den något i matningsspringan trycker du på på manöverpanelen. För in mattan något så att den är inriktad mellan styrningarna på vänster och höger sida av matningsspringan och är införd under matningsrullarna. Tryck på knappen "Test" på skärmen för val av mönsterkategori. Välj ett mönster på skärmen för val av mönster. Vi rekommenderar mönstret "T-02" för att skära i papper och mönstret "T-03" för att skära i tyg. Styrningar Matningsrullar Tryck på knappen "Set" (Ställ in). Kontrollera mönsterplaceringen och tryck sedan på knappen "OK". Mattan matas in för att slutföra förberedelserna för skärning. För information om ändring av mönsterplaceringen, se "Skärm för mönsterlayout" på sidan 35. Tryck på för att avbryta mönstervalet och välj sedan mönster igen. 20

23 Skära Mata ut mattan Tryck på "Cut" (Skära) på skärmen för val av rita eller skära. Tryck på ut mattan. på manöverpanelen för att mata 1 Knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. Kontrollera att mönstren som ska skäras ut är placerade i skärområdet motsvarande storleken på det fästa materialet innan du fortsätter. Justera skärhastigheten och skärtrycket. Justera skärhastigheten och skärtrycket innan du skär ut mönstret. Dessa justeringar kan göras på inställningsskärmen. Tryck på och på manöverpanelen Dra av materialet från ett område som kan lossas lätt, t.ex. ett hörn, och fortsätt sedan att dra av materialet sakta med ett jämnt tryck. tryck på sida. för att visa inställningsskärmens andra Tryck på eller för att ändra inställningarna och tryck sedan på knappen "OK". Håll fast mattan med ena handen och använd den medföljande spateln för att försiktigt dra av de utskurna mönstren. Beroende på tyget som används skärs det eventuellt inte med ett rent snitt om skärtrycket inte har ställts in rätt. För lämpligt skärtryck, se "Skärinställningar" på sidan 18. Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skära. För instruktioner om hur materialet dras av, se även "Kombinationer av matta och skärkniv" på sidan 12. När skärningen har avslutats visas meddelandet "Finished cutting." (Skärning avslutad) på displayen. Tryck på "OK" för att återgå till skärmen för val av rita eller skära. 21

24 Kontrollera resultaten av provskärningen Justera knivlängden i enlighet med resultaten av provskärningen. Upprepa provskärningen flera gånger och justera knivlängden tills materialet skärs med ett rent snitt. Med lämplig knivlängd När materialet dras av kan svaga spår av snittet ses på mattans yta. Med en knivlängd som måste justeras Resultaten av provskärningen En del av det skurna materialet blir kvar när materialet dras av. Materialet skärs inte med ett rent snitt. Det finns djupa snitt helt genom mattan. Tips för justering Knivens längd är för kort: Vrid hållarens hätta en halv markering åt höger. (➁) Knivens längd är för kort: Vrid hållarens hätta en markering åt höger. (➁) Knivens längd är för lång: Vrid hållarens hätta en markering åt vänster. (➀) Kontrollera att kniven inte sticker ut för mycket. Om kniven sticker ut för mycket skärs materialet eventuellt inte med ett rent snitt och mattan slits snabbare. 22

25 MASKININSTÄLLNINGAR Inställningsskärm Via LCD-skärmen kan inställningarna för vissa funktioner väljas och inställningarna kan justeras. Tryck på på manöverpanelen för att visa inställningsskärmen. Sidan 1 Inställningsskärmens sidnummer Tryck här för att visa en annan sida. Tryck här för att slutföra inställningen. Språk (Language) Välj visningsspråk. Tryck på, välj önskat visningsspråk och tryck sedan på knappen "OK". Enhet (Unit) Välj antingen millimeter eller tum som visad måttenhet. Skärområde (Cut Area) Ange området för att skära eller rita i enlighet med storleken på materialet som ska användas. Tryck på och tryck på och dra sedan knapparna för justering av storleken för att ange området. Om en 12" 24" (305 mm 610 mm) matta används ska du trycka på knappen för mattstorlek för att välja en större mattstorlek. Ange sedan områdets storlek. Knapp för justering av områdets storlek (tryck på knappen med pekpennan och dra den sedan över skärmen för att ange området.) Tryck på knappen "OK" för att verkställa inställningarna. Tryck på för att återgå till föregående skärm utan att verkställa inställningarna. Bakgrund (Background) Justera kontrasten för en bakgrundsbild som har skannats med skanningsfunktionen för bakgrunder. För mer information, se "Skanna en bakgrundsbild" på sidan 38. Sidan 2 Skärhastighet (Cut Speed) Justera skärhastigheten. Skärtryck (Cut Pressure) Justera skärtrycket. För lämpligt skärtryck, se "Skärinställningar" på sidan 18. Rithastighet (Draw Speed) Justera rithastigheten. Rittryck (Draw Pressure) Justera rittrycket. Justeringar av rittrycket påverkar slutresultatet. Använd samma material som mönstret ska ritas på för att göra justeringarna i förväg. Om trycket är för högt kan pennspetsen skadas. Ställ in ett lämpligt tryck. Sidan 3 1 Knapp för mattstorlek (om man trycker på knappen skiftar mattstorleken mellan 12" 12" (305 mm 305 mm) och 12" 24" (305 mm 610 mm). Automatisk avstängning (Auto Shutdown) Ange tidsperioden för funktionen automatisk avstängning. Inställningen kan göras i steg om en timme. För mer information, se "Automatisk avstängning" på sidan 24. Summerljud (Buzzer Sound) Välj om ett ljud ska höras eller inte t.ex. när en knapp trycks in. 23

26 Sömsmån (Seam Allowance) Ange sömsmånen. Den används vid ritning på tyg med efterföljande tillskärning, t.ex. vid tillverkning av quiltbitar. För mer information, se "Skära runt ritade mönster" på sidan 44. Anm. Om flera mönster skärs samtidigt används inställningen som har gjorts i denna skärm för alla mönster. Om skärlinjedata som har sparats med en annan sömsmån importeras och används, har inställningen som har gjorts i denna skärm prioritet framför den sparade inställningen. Mönsteravstånd (Pattern Interval) Ange avståndet mellan mönster och det tomma området runt skärområdets kanter när mönster ordnas automatiskt på skärmen för mönsterlayout. Ju större sifferinställning, desto större avstånd mellan mönstren. För mer information om automatisk layoutfunktion, se "Automatiska layoutfunktioner" på sidan 38. Sidan 4 Ställ in siffran på "3" eller högre om lätt tyg fästes på mattan med ett självhäftande stödark för tyg. Automatisk avstängning Om maskinen inte används under en angiven tidsperiod stängs den automatiskt av. Tiden innan maskinen stängs av kan anges i inställningsskärmen. Om maskinen stängs av automatiskt efter att du har kommit till skärmen för mönsterlayout kan den sparade information hämtas fram igen när maskinen slås på igen. Följ instruktionerna i meddelandet som visas när maskinen slås på igen, tryck på knappen "OK" för att visa skärmen för mönsterlayout eller tryck på knappen "Cancel" (Avbryt) för att återgå till hemskärmen. Öppningsskärm (Opening Screen) Välj om startbildspelet ska visas när maskinen har slagits på. Om bildspelet visas, berör skärmen för att visa hemskärmen. Sidan 5 No. Visar serienumret för maskinen. Ver. Visar versionsinformationen för programvaran. Meddelandeskärm Skärm för mönsterlayout Hemskärm Om maskinen stängs av automatiskt innan att du har kommit till skärmen för mönsterlayout visas hemskärmen när maskinen slås på igen. 24

27 Kapitel 2 GRUNDFUNKTIONER MÖNSTERSKÄRNING I de följande procedurerna används inbyggda mönster för att beskriva de enskilda stegen, från val av mönster till redigering och tillskärning. Välj kategorin för mönstret som skall skäras ut på skärmen för val av mönsterkategori. Vägledning 1 - Skära mönster Välj i detta exempel. 2 Tryck här för att återgå till föregående skärm. Mönsterkategorier Anm. I denna vägledning kommer vi att skära ut två inbyggda mönster. Slå på maskinen Tryck på för att slå på maskinen. För mer information, se "Slå på/av maskinen" på sidan 10. Mönsterkategorierna och de inbyggda mönstren som visas på användningsskärmarna är olika beroende på maskinmodellen. För mer information om de inbyggda mönstren, se den medföljande mönsterlistan. Välj det först mönstret som ska användas på skärmen för val av mönster. Ställa in hållaren Sätt i hållaren för skärkniven i maskinens vagn. För mer information, se "Sätta i och ta ur hållaren" på sidan 19. Välja och redigera det första mönstret Tryck på "Pattern" (Mönster) på hemskärmen. Tryck här för att rulla uppåt. Tryck här för att rulla nedåt. Redigera mönstret med hjälp av skärmen för mönsterredigering. Tryck på knappen "Set" (Ställ in) när du är klar med redigeringen. För information om redigeringsfunktionerna, se "Funktioner för mönsterredigering" på sidan

28 Välja och redigera det andra mönstret Tryck på knappen "Add" (Lägg till) på skärmen för mönsterlayout. Kontrollera mönsterplaceringen. De två mönster som skall skäras ut visas på skärmen för mönsterlayout. Tryck på knappen "OK" när du har kontrollerat placeringen. På denna skärm kan ett enskilt mönster redigeras, flyttas eller tas bort. För mer information om funktionerna som kan användas på skärmen för mönsterlayout, se "Funktioner för layoutredigering" på sidan 35. Genom att använda den automatiska layoutfunktionen kan placeringen av mönstren enkelt justeras. För mer information, se "Automatiska layoutfunktioner" på sidan 38. Skärmen för val av mönsterkategori visas. Tryck på för att avbryta mönstervalet och välj sedan mönster igen. Välj kategorin för mönstret som skall skäras ut. Skärmen för val av rita/skära visas. Beroende på typen av mönster och materialet som ska skäras skärs mönstren eventuellt inte med ett rent snitt om avståndet mellan dem är för litet. Placera i så fall om mönstren för att separera dem. Tryck här för att återgå till föregående skärm. Välj det andra mönstret som skall användas. Anm. För att flytta ett mönster inom området för skära/rita trycker du på mönstret på skärmen och drar det till önskad position. Redigera mönstret. Tryck på knappen "Set" (Ställ in) när du är klar med redigeringen. För mer information om redigeringsfunktionerna, se "Funktioner för mönsterredigering" på sidan 33. För att ta bort ett mönster väljer du mönstret på skärmen för layoutredigering, och sedan använder du funktionen för borttagning. Tryck på på skärmen för mönsterlayout. 26

29 Tryck på skärmen på mönstret som skall tas bort. Använd funktionen för att välja flera mönster för att ta bort flera mönster. För mer information, se "Välja flera mönster" på sidan 31. Justera skärhastigheten och skärtrycket. Justera skärhastigheten och skärtrycket innan du skär ut mönstret. Dessa justeringar kan göras på inställningsskärmen. Tryck på på manöverpanelen. Tryck på eller för att ändra inställningarna. 2 Tryck på på skärmen för layoutredigering för att ta bort valt/valda mönster. Beroende på tyget som används skärs det eventuellt inte med ett rent snitt om skärtrycket inte har ställts in rätt. För lämpligt skärtryck, se "Skärinställningar" på sidan 18. Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skära. När skärningen har avslutats visas skärmen för val av rita/skära igen. Mata in mattan Medan du håller mattan rakt och för in den något i matningsspringan trycker du på på manöverpanelen. För mer information, se "Mata in mattan" på sidan 20. Mata ut mattan Mata ut mattan och använd sedan den medföljande spateln för att dra av mönstren. För mer information, se "Mata ut mattan" på sidan 21. Skära Tryck på "Cut" (Skära) på skärmen för val av rita eller skära. Vägledning 2 - Skära avancerade mönster Knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. Ställ in en lämplig knivlängd innan du börjar skära. För mer information, se "Justera knivlängden" på sidan 18. Kontrollera att mönstren som skall skäras ut är placerade i skärområdet motsvarande storleken på materialet som skall användas innan du fortsätter. I denna vägledning kommer vi att skära ut ett inbyggt mönster i kategorin 27

30 Välja och redigera den första mönsterdelen Tryck på "Pattern" (Mönster) på hemskärmen. Redigera hela mönstrets storlek med hjälp av skärmen för ändring av mönsterstorlek. Tryck på knappen "OK" när du är klar med redigeringen. För mer information om skärmen för ändring av mönsterstorlek, se "Ändra mönsterstorlek" på sidan 34. Välj kategori på skärmen för val av mönsterkategori. Välj den del som ska redigeras först på skärmen med mönsterdelslistan och tryck sedan på knappen "OK". Tryck på en mönsterdel i mönsterdelslistan som visas på skärmen för att redigera den. Tryck här för att återgå till föregående skärm. Mönsterkategorier Anm. Mönsterkategorierna och de inbyggda mönstren som visas på användningsskärmarna är olika beroende på maskinmodellen. För mer information om de inbyggda mönstren, se den medföljande mönsterlistan. Välj underkategori på skärmen för val av mönsterunderkategori. Anm. Mönsterdelarna som visas på skärmen med mönsterdelslistan ordnas automatiskt så att fiberriktningen är vertikal när tyg används som material att skära i. Därför kan vinkeln som mönstret visas i i mönsterdelslistan skilja sig från den faktiska vinkeln på mönsterdelen som ska skäras ut. Välj mönstret som ska skäras ut i skärmen för val av mönster. Utseende i mönsterdelslistan Faktisk placering av mönsterdelen som ska skäras ut Tryck här för att rulla uppåt. Tryck här för att rulla nedåt. Ändra vinkeln på mönsterdelen med rotationsfunktion i enlighet med ditt projekt. För mer information, se "Redigera mönsterdelen" på sidan

31 Redigera mönsterdelen med hjälp av skärmen för mönsterdelsredigering. Tryck på knappen "Set" (Ställ in) när du är klar med redigeringen. För mer information om redigeringsfunktionerna, se "Redigera mönsterdelen" på sidan 34. Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skära. Efter att den första mönsterdelen har skurits ut visas följande meddelande. Tryck på knappen "Select the next part" (Välj nästa del) för att skära ut den andra mönsterdelen. 2 Kontrollera placeringen av mönsterdelen med hjälp av skärmen för mönsterlayout. Mönsterdelen som skall skäras ut visas på skärmen. Tryck på knappen "OK" när du har kontrollerat placeringen. På denna skärm kan ett enskilt mönster redigeras, flyttas, tas bort eller sparas. För mer information om redigeringsfunktionerna, se "Skärm för mönsterlayout" på sidan 35. När du trycker på knappen "Select the next part" tas all redigeringsinformation för den första mönsterdelen bort och skärmen med mönsterdelslistan visas igen. Mata ut mattan Tryck på ut mattan. på manöverpanelen för att mata För att byta ut materialet mot ett annat i en annan färg måste materialet som har använts för den första mönsterdelen matas ut. Skärmen för val av rita/skära visas. Mata in mattan Fäst materialet som den första mönsterdelen ska skäras ut från på mattan, och mata sedan in mattan via matningsspringan. När du skär ut ett mönster som består av flera olikfärgade delar, redigera mönsterdelen för varje färg och ändra sedan materialet för att skära ut varje del. För mer information om att förbereda materialet och mata in mattan, se "Mata in mattan" på sidan 20. Dra av den utskurna mönsterdelen från mattan. För mer information om att dra av materialet från mattan, se "Mata ut mattan" på sidan 21. Skära ut första mönstret Tryck på "Cut" (Skära) på skärmen för val av rita/skära. Knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. Kontrollera att mönstren som ska skäras ut är placerade i skärområdet motsvarande storleken på materialet som ska användas innan du fortsätter. 29

32 Redigera och skära ut den andra mönsterdelen Välj och redigera den andra mönsterdelen och tryck sedan på knappen "OK". För information om redigering av mönstret, följ stegen 6-8 (sidan 29) under "Välja och redigera den första mönsterdelen". Tryck här för att återgå till skärmen för val av mönsterkategori för att välja ett annat mönster. Följ procedurerna som beskrivs under "Mata in mattan" (sidan 20) och "Skära (sidan 21) för att mata in och skära ut materialet som ska användas för den andra mönsterdelen. När skärningen har avslutats visas ett meddelande. Tryck på knappen "Finish" (Avsluta) när alla mönsterdelar har skurits ut. Skärmen för val av rita/skära visas igen. Mata ut mattan Dra av den utskurna mönsterdelen från mattan. För mer information om att dra av materialet från mattan, se "Mata ut mattan" på sidan

33 VÄLJA MÖNSTER Det finns fyra funktioner för val av mönster på skärmen för layoutredigering. Tryck på skärmen på varje enskilt mönster som du vill välja och tryck sedan på knappen "OK". Tryck på på skärmen för mönsterlayout för att använda funktionerna för val av mönster. 2 Anm. Välja ett enskilt mönster Välj ett enskilt mönster som ska redigeras genom att antingen trycka på det på redigeringsskärmen eller med och och sedan trycka på knappen "OK". Det valda mönstret omges av en röd ruta. Om du trycker på ett valt (omges av en röd ruta) mönster igen tas det bort från valet av flera mönster. Om du trycker på ett tomt utrymme på skärmen tas alla valda mönster bort. Välja alla mönster Tryck på på skärmen för layoutredigering för att välja flera mönster. Tryck på skärmen. för att välja alla mönster på Välja flera mönster Välja önskade mönster Tryck på på skärmen för layoutredigering för att välja flera mönster. Kontrollera valet och tryck sedan på knappen "OK". Alla valda mönster omges av en röd ruta. 31

34 Ange valområde Tryck på på skärmen för layoutredigering för att välja flera mönster. Tryck på för att ange ett område för att välja mönstren. Tryck på och dra knapparna för justering av storleken för att ange området och tryck sedan på knappen "OK". Knappar för att ange området Mönster som skall väljas Denna metod för att välja mönster inom ett angivet område är användbar för att sammanfoga eller förena mönster och ta bort oönskade bilder vid skanning (sidan 52). 32

35 Kapitel 3 AVANCERADE FUNKTIONER SKÄR- OCH REDIGERINGSFUNKTIONER Funktioner för mönsterredigering Ändra storlek (bredd "Width") Redigera mönsterbredden samtidigt som Vilka funktioner för mönsterredigering som är tillgängliga kan variera beroende på vilket mönster som väljs. Följ instruktionerna i detta avsnitt eller i "Funktioner för mönsterredigering - avancerade mönster" på sidan 34. Tillgängligt på följande skärm bildförhållandet bibehålls. Tryck på eller för att justera inställningen. Tryck på redigera bredden. för att endast 3 3 Skärm för mönsterredigering Vägledning 1; steg (sidan 25) under "Välja och redigera den första mönsterdelen" Kopiera Skapa en kopia av mönstret. Tryck på eller för att ange antalet kopior av mönstret som ska skapas. Ändra storlek (höjd "Height") Redigera mönsterhöjden samtidigt som bildförhållandet bibehålls. Tryck på eller för att justera inställningen. Tryck på för att endast redigera höjden. Låsa upp bildförhållandet Tryck på för att redigera mönsterstorleken utan att bibehålla bildförhållandet. Funktionens tillgänglighet beror på mönstret som valts. Om knappen inte är tillgänglig är bildförhållandet låst och mönstret kan endast redigeras samtidigt som bildförhållandet bibehålls. Rotera Rotera mönstret. Tryck på knappen för önskad vinkel. 33

36 Spegelvända Vänd mönstret längs en lodrät axel. Funktioner för mönsterredigering - avancerade mönster Vilka funktioner för mönsterredigering som är tillgängliga kan variera beroende på vilket mönster som väljs. Följ instruktionerna i detta avsnitt eller i "Funktioner för mönsterredigering" på sidan 33. Sömsmån Använd inställningen för sömsmån. Använd denna inställning vid skärning runt ett ritat mönster, t.ex. vid tillverkning av applikationer eller quiltbitar. När den används visas ritlinjen (blå) och skärlinjen (svart). Ändra mönsterstorlek Tillgängligt på följande skärm Skärm för ändring av mönsterstorlek Vägledning 2; steg (sidan 28) under "Välja och redigera den första mönsterdelen" För mer information om funktionen för sömsmån, se "Skära runt ritade mönster" på sidan 44. Anm. Beroende på mönstret används sömsmånen eventuellt som standard. Kontrollera inställningen. Förhandsgranska Visa en förhandsgranskning av det redigerade mönstret. Tryck här för att redigera mönsterhöjden (samtidigt som bildförhållandet bibehålls). Tryck här för att redigera mönsterbredden (samtidigt som bildförhållandet bibehålls). Anm. Alla mönsterdelar som visas på skärmen för ändring av mönsterstorlek kan ändras i storlek samtidigt som bildförhållandet bibehålls. Redigera mönsterdelen Tillgängligt på följande skärm Skärm för mönsterdelsredigering Vägledning 2; steg (sidan 29) under "Välja och redigera den första mönsterdelen" Kopiera Rotera Spegelvända Sömsmån För mer information om användningen av knapparna, se "Funktioner för mönsterredigering" på sidan

37 Skärm för mönsterlayout Placeringen av mönstren kan redigeras. Området för skära/rita som har angetts med inställningen "Skärområde" (sidan 23) på inställningsskärmen visas på förhandsgranskningsskärmen. Redigera mönsterplaceringen så att mönstren passar in inom det angivna området. Funktioner för layoutredigering Funktionerna för layoutredigering blir tillgängliga när du trycker på på skärmen för mönsterlayout. Tillgängligt på följande skärm Skärm för mönsterlayout Vägledning 1; steg (sidan 26) under "Välja och redigera det andra mönstret" Skärmen för layoutredigering visas. 3 Lägga till mönster Lägg till ett mönster till layouten. När du trycker på denna knapp visas skärmen för val av mönsterkategori. På denna skärm väljs mönstret som ska läggas till. Spara Spara mönsterplaceringen som data. För mer information, se "Spara" på sidan 41. Förstora Visa mönstren förstorade. Tryck på pilknapparna för att rulla skärmen upp och ned i skärmen. Redigera Mönstren i layouten kan redigeras, flyttas eller tas bort. För mer information, se "Funktioner för layoutredigering" på sidan 35. Automatisk layout Ordna mönstren automatiskt för att minimera avståndet mellan dem. För mer information, se "Automatiska layoutfunktioner" på sidan 38. Skanningsfunktion för bakgrunder Skanna materialet för skära/rita som ska visas i bakgrunden av skärmen för mönsterlayout. Du kan använda specifika områden av materialet för att skära ut/rita mönster eller visa materialet som redan har skurits ut för att återanvända det. För mer information, se "Skanna en bakgrundsbild" på sidan 38. Välja mönster Välj ett enskilt eller flera mönster som ska redigeras. För mer information, se "VÄLJA MÖNSTER" på sidan 31. Ta bort Ta bort de valda mönstren. Flytta Flytta de valda mönstren stegvis. Tryck på pilknapparna för att justera mönstrens placering. Anm. Du kan också flytta mönstret genom att trycka på det på skärmen för layoutredigering och sedan dra det på skärmen. 35

38 Redigera enskilda mönster Redigera det valda enskilda mönstret. När du trycker på denna knapp visas skärmen för mönsterredigering. På denna skärm kan ett enskilt mönster redigeras. För mer information, se "Funktioner för mönsterredigering" på sidan 33. Sammanfoga (sätta samman flera mönsters konturer) Sammanfoga flera mönsters konturer för att skapa en enskild kontur. För mer information, se "Sammanfoga (sätta samman flera mönsters konturer)" på sidan 36. Förhandsgranska Visa en förhandsgranskning av det redigerade mönstret. Sammanfoga (sätta samman flera mönsters konturer) När flera mönster har valts på skärmen för layoutredigering kan dessa mönsters konturer sammanfogas för att skapa en enskild kontur. Denna funktion är inte tillgänglig när flera mönster har valts. Anm. Om ett mönsters skärlinje sträcker sig utanför området för skära/rita efter en redigering, t.ex. när en sömsmån används eller ett mönster spegelvänds blir linjen grå. Fortsätt att redigera mönstret för att flytta in det i området för skära/rita. Förena (gruppera flera mönster) När flera mönster har valts på skärmen för layoutredigering kan dessa mönster förenas och redigeras som ett enskilt mönster. Detta är användbart för att förstora eller förminska flera mönster samtidigt. Tryck på Välj två hjärtmönster av olika storlek och placera dem på skärmen för layoutredigering. Tryck på det stora hjärtmönstret på skärmen för layoutredigering och dra det sedan över det lilla mönstret. på skärmen för layoutredigering för att välja flera mönster. För mer information, se "Välja flera mönster" på sidan 31. Förena Tryck på på skärmen för mönsterlayout. Förstora flera mönster samtidigt 36

39 Tryck på på skärmen för layoutredigering. För mer information om funktionerna på skärmen för layoutredigering, se "Funktioner för layoutredigering" på sidan 35. Tryck på och tryck sedan på knappen "OK". Två finns två tillgängliga funktioner för val av mönster. För mer information om att välja flera mönster, se "Välja flera mönster" på sidan 31. Med denna funktion sammanfogas mönstrens yttersta konturer. Vid sammanfogning av vissa typer av mönster som har inre områden som skärs ut används de utskurna områden inte för att skapa konturen. Kontrollera att de sammanfogade mönstren i förhandsgranskningen uppfyller dina krav innan du slutför proceduren. - Sammanfoga inbyggda tecken 3 Tryck på. - Sammanfoga teckenbilder som har skapats genom skanning Kontrollera förhandsgranskningen och tryck sedan på knappen "OK". Sammanfogningen av mönsterkonturer kan inte ångras. För att återskapa den ursprungliga mönsterplaceringen måste du välja mönstren och ordna dem igen. De valda mönstrens konturer sammanfogas. 37

40 Automatiska layoutfunktioner De automatiska layoutfunktionerna är användbara när du inte vill låta materialet som är fäst på mattan gå till spillo. Skanna en bakgrundsbild I detta exempel används material med en utskärning i det övre högra hörnet som bakgrundsbild. Tryck på på skärmen för mönsterlayout (sidan 35) för att utföra den automatiska layoutfunktionen. Beroende på mönstret och materialet som ska skäras skärs mönstren eventuellt inte med ett rent snitt om avståndet mellan dem är för litet. Placera i så fall om mönstren för att separera dem något. Avståndet mellan de utplacerade mönstren kan anges på inställningsskärmen (se "Mönsteravstånd" på sidan 24). Utför den automatiska layoutfunktionen efter varje gång du har justerat avståndet mellan mönstren så att ändringarna tillämpas. Ställ in siffran på "3" eller högre för mönsteravståndet om lätt tyg fästes på mattan med ett självhäftande stödark för tyg. Anm. Skanningsfunktionen för bakgrunder är också användbar när du skär ut mönster från material med en design på det. Genom att placera mönstren på skärmen i det önskade mönstrade området av materialet kan utskärningar med en bestämd design skapas. Denna funktion kan inte användas när en tillvalsskanningsmatta används. Placera om genom att rotera mönstren till valfri vinkel Detta är användbart när ett stort antal mönster skall placeras ut på ett begränsat utrymme. Tryck på på skärmen för mönsterlayout för att starta skanningsfunktionen för bakgrunder. Placera om genom att rotera mönstren 0 eller 180 Detta är användbart när den tryckta designen (vertikala mönster) skall placeras på papper eller tyg som material för skära/rita eller när den vertikala fiberriktningen används. Följande meddelande visas. Placera om utan att rotera mönstren Detta är användbart när den tryckta designen skall placeras på papper eller tyg som material för skära/rita eller när fiberriktningen används. 38

41 Fäst materialet för bakgrunden på mattan och tryck på manöverpanelen. på För mer information om att förbereda materialet och mata in mattan, se "Mata in mattan" på sidan 20. Tryck på. Skärmen för layoutredigering visas. Anm. Du kan också flytta mönstret genom att trycka på det och sedan dra det på skärmen. 3 Mattan matas in och knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skanningen. När materialet har skannats visas det som bakgrund på skärmen för mönsterlayout. Använd funktionerna för layoutredigering för att flytta mönstren. För information om flyttning av mönster, se "Skärm för mönsterlayout" på sidan 35. Anm. Material med en utskärning visat som bakgrund Anm. Om det är svårt att se de utplacerade mönstren kan du justera bakgrundskontrasten på inställningsskärmen. Tryck på på manöverpanelen för att visa inställningsskärmen. Du kan också flytta mönstret genom att trycka på mönstret(-n) på skärmen för layoutredigering och sedan dra det på skärmen. Kontrollera att mönstren på skärmen inte överlappar utskärningarna i bakgrundsmaterialet och tryck sedan på knappen "OK". : Gör bakgrundsbilden mörkare. : Gör bakgrundsbilden ljusare. : Bakgrundsbilden visas inte. Anm. När det skannande materialet matas ut tas bakgrunden bort. 39

42 Teckeninmatningsfunktioner Tecken kan väljas, redigeras, skäras ut och ritas som ett enskilt mönster. Välj teckentypen på skärmen för val av mönsterkategori. Mellanslagsknapp Knapp för val av bokstav/diakritiskt tecken/siffra Backstegsknapp (tar bort ett tecken från slutet av de visade) Anm. Om de inmatade tecknen inte får plats i området för skära/rita minskas teckenstorleken automatiskt. Justera inställningarna för teckenstorlek och teckenavstånd. Välj dekorerade tecken. Tecknen kan redigeras, skäras ut och ritas som ett mönster. För mer information om redigering, se "Funktioner för mönsterredigering" på sidan 33. Skriv in en önskad kombination av tecken. Tryck på eller för att justera teckenstorleken eller avståndet mellan tecknen. Tryck på knappen "Set" (Ställ in) när du är klar med justeringen. Skriva in ordet "RAINBOW" Välj teckensnittskategori på skärmen för val av mönsterkategori. Knappar för justering av teckenstorlek Tryck på önskat teckensnitt. Välj önskat teckensnitt från de fem som finns tillgängliga. Knappar för justering av teckenavstånd Skriv in tecknen. Tangentbordet har layouten QWERTY. Tryck på knappen "OK" när du har skrivit in tecknen. Storlek på hela teckensträngen Kontrollera teckenplaceringen. Tryck på knappen "OK" för att skära eller rita. Tryck på knappen "Save" (Spara) för att spara tecknen som data. För mer information om att spara data, se "Spara" på sidan Teckenfönster för inmatade tecken Teckenknappar Knapp för val av stora/små bokstäver Anm. Inmatade tecken kan endast redigeras som en hel teckensträng. Enskilda tecken kan inte redigeras individuellt.

43 MINNESFUNKTIONER Mönster och tecken som är placerade i området för skära/rita kan sparas och hämtas fram senare. Du kan välja maskinens minne eller ett USB-minne som plats för att spara data och hämta data från. USB-minnen är vanliga, men vissa USB-minnen är eventuellt inte kompatibla med denna maskin. Besök vår webbplats för mer information. Denna maskin är inte kompatibel med en USBhubb. Anslut USB-minnet direkt till USB-porten. Spara på USB-minnet. Tryck på denna knapp för att starta spara. När sparandet har slutförts visas följande meddelande och namnet på den sparade filen. 3 Spara Tillgängligt på följande skärm Skärm för mönsterlayout Vägledning 1; steg (sidan 26) under "Välja och redigera det andra mönstret" Tryck på knappen "Save" (Spara) för att visa skärmen för val av lagringsplats. Namnet på den sparade filen med tillägget ".fcm" tilldelas automatiskt. Ta inte bort USB-minnet när data sparas. Tryck på knappen "OK" för att avsluta sparandet av data. Skärmen för val av lagringsplats visas igen. Hämta Tillgängligt på följande skärm Tryck på önskad lagringsplats. För att spara data på ett USB-minne ansluter du USBminnet till USB-porten på denna maskin. Skärm för val av mönsterkategori Vägledning 1; steg (sidan 25) under "Välja och redigera det första mönstret" Tryck på knappen "Saved Data" (Sparad data) för att visa skärmen för val av lagringsplats. Spara i maskinens minne Tryck på denna knapp för att starta spara. När sparandet har slutförts visas följande meddelande och namnet på den sparade filen. 41

44 Tryck på önskad lagringsplats och välj sedan önskat mönster. För att hämta data från ett USB-minne ansluter du USB-minnet till USB-porten på denna maskin. Kontrollera förhandsgranskningen av mönsterlayouten på skärmen och tryck sedan på knappen "OK". Hämta från maskinens minne. Tryck på mönstret som ska hämtas och visa en förhandsgranskning av mönsterlayouten. Hämta från ett USB-minne. Om det finns mappar på USB-minnet trycker du på en mapp för att visa listan med mönstren som den innehåller. Om det finns många mappar eller mönster trycker du på pilknapparna på skärmen för att rulla uppåt eller nedåt. Tryck här för att återgå till listan med mönstren i målmappen. Tryck här för att ta bort data för den visade mönsterlayouten. Tryck här för att hämta mönsterlayoutdata. Tryck här för att förstora mönstren. Anm. Även om en sömsmån har sparats med mönstret(- n) (se "Skära runt ritade mönster" på sidan 44) kommer inställningen för sömsmån som har gjorts på inställningsskärmen ha prioritet och användas. Justera om nödvändigt inställningen för sömsmån på inställningsskärmen (se "Sömsmån" på sidan 24). Om namnet på datafilen/-mappen inte kan identifieras, t.ex. när namnet innehåller specialtecken visas inte filen/mappen. Ändra namnet på filen/mappen om detta sker. Vi rekommenderar att det engelska alfabetets 26 bokstäver (stora och små bokstäver), siffrorna 0 till 9 samt "-" och "_" används. Tryck på mönstret som ska hämtas och visa en förhandsgranskning av mönsterlayouten. 42

45 RITFUNKTIONER Med en penna och en pennhållare kan du rita mönster på ett material. Med inställningarna för sömsmånen kan du också rita mönster med sömsmån på ett material och sedan skära ut dem. Dessa ritfunktioner kan användas för att skapa quiltbitar. Ta bort korken från pennan och sätt sedan in pennan i pennhållaren med spetsen nedåt. 3 Stäng pennhållarens lock. Förberedelse Förbered följande tillbehör för ritning. Det kan vara nödvändigt att köpa till tillbehör beroende på maskinmodellen. - Pennhållare - Set med raderbara pennor eller färgpennset - Matta som är lämplig för materialet som det ska ritas på. - Kniv och knivhållare som är lämpliga för materialet som ska skäras. - Påstryknings- eller stödark som är lämpliga för tyget som ska skäras eller ritas på. Rita Ta bort pennan från pennhållaren efter användning och sätt på korken på pennan innan du lägger undan den för förvaring. Håll i hållarens grepp och sätt sedan in hållaren i vagnen med knappen för att öppna locket mot dig. För mer information, se "Sätta i och ta ur hållaren" på sidan 19. Rita I detta exempel kommer vi att rita ett inbyggt mönster på materialet. Förbereda pennhållaren Tryck på knappen på mitten av pennhållaren för att låsa upp locket och öppna det sedan. Välj och redigera mönstret. För mer information om att välja och redigera mönster, se "Välja och redigera det första mönstret" på sidan

46 Mata in mattan med fäst material för ritning (skärning). För in mattan något i matningsspringan och tryck på på manöverpanelen. För mer information om att föra in mattan, se "Mata in mattan" på sidan 20. Skära runt ritade mönster I detta exempel kommer vi att ange en sömsmån för ett inbyggt mönster och rita mönstret och till sist skära en kontur runt det. Ange sömsmånen Tryck på mönstret som ska ritas. Tryck på "Draw" (Rita) på skärmen för val av rita/skära. Justera sömsmånen. På Inställningsskärmen justerar du sömsmånen som är avståndet från mönsterkonturen till skärlinjen runt mönstret. Tryck på på manöverpanelen för att visa inställningsskärmen. Tryck på eller för att ändra inställningen. Ritlinjen (blå) visas. Justera rithastigheten och rittrycket. Justera rithastigheten och rittrycket innan du ritar mönstret. Dessa justeringar kan göras på inställningsskärmen. Tryck på på manöverpanelen. Tryck på eller för att ändra inställningarna. Om rittrycket är för högt kan pennspetsen skadas. Välj en lämplig inställning. Anm. Justeringar av rittrycket påverkar slutresultatet. Använd samma material som mönstret ska ritas på för att göra justeringarna. Sömsmånslinje Mönsterkontur (sömslinje) Sömsmån Tryck på knappen "OK" för att bekräfta inställningen och återgå till skärmen för mönsterredigering. Tryck på knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen för att starta rita. Ta bort pennan från pennhållaren efter användning och sätt på korken på pennan innan du lägger undan den för förvaring. 44

47 Använd sömsmånen. Tryck på för att använda sömsmånen. Om visas i grått kan sömsmånen inte användas. Kontrollera mönsterplaceringen och tryck sedan på knappen "OK". Om tyg används skärs mönstren eventuellt inte med ett rent snitt om de är placerade nära tygets kant. Om så är fallet flytta mönstren så att de är minst 10 mm från tygets kant (kanten av området för skära/rita på skärmen). För att redigera mönsterplaceringen på nytt efter att du har kontrollerat den trycker du på. För mer information, se "Skärm för mönsterlayout" på sidan 35. Anm. 3 Beroende på mönstret används sömsmånen eventuellt som standard. Kontrollera inställningen. Mönstret i förhandsgranskningen visas med en ritlinje (blå) och en skärlinje (svart). Tryck på knappen "Set" (Ställ in) för att avsluta redigeringen av mönstret. Anm. Spegelvänd mönstret om du vill rita sömsmånen på avigsidan av tyget. Skärmen för val av rita/skära visas. Mata in materialet Mata in mattan med fäst material för skärning (ritning). Fäst materialet på mattan med avigsidan uppåt vid ritning av sömsmånen på tygets avigsida. För mer information om att fästa materialet på mattan, se "Kombinationer av matta och skärkniv" på sidan 12. För in mattan något i matningsspringan och tryck på på manöverpanelen. För mer information om att föra in mattan, se "Mata in mattan" på sidan 20. Bild på mönsterdelen som ska skapas Tygets rätsida Tygets avigsida Ritlinje (sömslinje) Sömsmånslinje När du har fäst tyget på mattan med avigsidan uppåt, mata in mattan i maskinen, spegelvänd mönstret, rita det och skär ut det. Rita Tryck på knappen "Draw" (Rita). Tygets avigsida En förhandsgranskning av linjen som ska ritas visas. 45

48 Ta bort pennhållaren och sätt sedan i knivhållaren. Knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. Justera penntrycket. För mer information om justering av penntrycket, se steg (sidan 44) under "Rita". Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta rita. Byt ut hållaren utan att slå av maskinen. Om maskinen slås av kommer mattan att matas ut när maskinen slås på igen. Därför kan den ritade mönsterkonturen och det skurna mönstret bli felriktade även om mattan förs in igen. Ta bort pennan från pennhållaren efter användning och sätt på korken på pennan innan du lägger undan den för förvaring. När ritningen har avslutats visas ett meddelande på skärmen. När du har tryckt på knappen "OK" visas skärmen för val av rita/skära. För att utföra provritning för att justera rittrycket upprepar du steg a till i detta avsnitt. För att skära ut de ritade mönstren, behåll mattan Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skära. införd i springan utan att trycka på fortsätt med följande skärprocedur. och Skära Tryck på knappen "Cut" (Skära). När skärningen har avslutats visas skärmen för val av rita/skära. En förhandsgranskning av linjen som ska skäras visas. Tryck på på manöverpanelen för att mata ut mattan. Dra av mönstren från mattan. För mer information, se "Mata ut mattan" på sidan 21. Knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. 46

49 Kapitel 4 SKANNINGSFUNKTIONER SKANNING FÖR SKÄRNING (Direkt skärning) En tryckt bild eller en handritad bild kan skannas och dess kontur kan skäras ut eller ritas. Detta är användbart för att skanna bilder för pappershantverk som sedan kan skäras ut. Tryck på för att slå på maskinen. För mer information, se "Slå på/av maskinen" på sidan 10. Sätt i hållaren för skärkniven i maskinens vagn. För mer information, se "Sätta i och ta ur hållaren" på sidan 19. Skanna Tryck på knappen "Scan" (Skanna) på hemskärmen 4 för att välja skanningsläget. Vägledning 3 - Skanna och skära I denna vägledning kommer vi att skanna en bild som har ritats på papper och sedan skära ut den. Tryck på "Direct Cut" (Direkt skärning) på skärmen för val av skanningsläge. Förberedelse Ett meddelande visas. Förbered originalet. Använd original som de som beskrivs nedan om läget "Direct Cut" (Direkt skärning) används. Mönster som är tydligt ritade, utan gradation, blekning eller suddighet Mönster som är minst 5 mm 2 stora Mönster som inte har mycket invecklad design Fäst originalet som ska skannas på mattan. 47

50 Anm. I läget "Direct Cut" (Direkt skärning) kan mattan och skanningsmattan med storleken 12" 24" (305 mm 610 mm) som finns som tillval inte användas. Innan du fäster materialet på mattan ska du testa att fästa materialet i ett hörn på mattans självhäftande sida. Tryck på knappen "OK" för att skära runt bilden för mönstret. Tryck på för att skära ut en av de tillgängliga formerna som en ram runt den skannade bilden. För mer information om att välja en ram, se "Avancerade skärfunktioner" på sidan 49. Medan du håller mattan rakt och för in den något under matningsrullarna till vänster och höger om matningsspringan trycker du på på manöverpanelen. För mer information, se "Mata in mattan" på sidan 20. Knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skanningen. När skanningen har avslutats visas den skannade bilden på skärmen. Skära Tryck på knappen "Cut" (Skära). Kontrollera den skannade bilden och tryck sedan på knappen "OK". Knappen "Cut" markeras och knappen "Start/Stopp" på manöverpanelen tänds. Redigera skärlinjer Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skära. För mer information om att mata ut mattan efter skärning, se instruktionerna under "Mata ut mattan" på sidan 21. Använd pekpennan för att trycka på knappen på skärmen för bildbeskärning och dra den över skärmen för att beskära bilden. 48

51 Avancerade skärfunktioner Konturavstånd Ange avståndet från skärlinjen till konturen av den skannade bilden. Skapa konturer och ramar En valfri form kan anges som skärlinje för den skannade bilden. Tillgängligt på följande skärm Skärm för bildbeskärning Vägledning 3; steg (sidan 48) under "Redigera skärlinjer" Inställningsskärmen visas. 4 Mönsterkontur Skärlinje Konturavstånd Tillgängligt på följande skärm Skärm för bildbeskärning Vägledning 3; steg (sidan 48) under "Redigera skärlinjer" Skapa konturer Tryck på denna knapp för att skapa en skärlinje som följer den skannade bildens kontur. Inställningsskärmen visas. Tryck på för att ändra inställningen. eller Rullningsknappar för ramformer Tryck på eller för att rulla uppåt eller nedåt i listan med ramar. Skapa ramar Tryck på knappen för önskad ram för att lägga till den till den skannade bilden och skapa en skärlinje som följer den skannade bildens kontur. Om det finns flera bilder kan du ange en ram för varje bild. Förhandsgranska Visa en förhandsgranskning av bilden tillsammans med skärlinjen för den valda ramen. 49

52 SKAPA SKÄRDATA (Skanna till skärdata) En tryckt bild eller en handritad bild kan skannas, konverteras till skärlinjer för skära/rita med denna maskin och sedan sparas som data. Tryck på "Scan to Cut Data" (Skanna till skärdata) på skärmen för val av skanningsläge. Ett meddelande visas. Vägledning 4 - Skapa skärdata I denna vägledning kommer vi att spara en bild som har ritats på papper som skärdata. Fäst originalet på mattan och mata sedan in mattan i matningsspringan. För in mattan något i matningsspringan och tryck på på manöverpanelen. För mer information om att mata in mattan, se "Mata in mattan" på sidan 20. Anm. I läget "Scan to Cut Data" (Skanna till skärdata) kan mattan med storleken 12" 24" (305 mm 610 mm) som finns som tillval inte användas. Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skanningen. När skanningen har avslutats visas den skannade bilden på skärmen. Redigera skärdata Välj skärlinjetypen på skärmen för bildredigering. Bildformen identifieras och skärlinjer skapas baserat på en av tre standarder. I detta exempel trycker du på Skanna för att skapa skärlinjer med områdesidentifiering. Tryck på knappen "Scan" (Skanna) på hemskärmen för att välja skanningsläget. 50

53 Olika skärlinjer beroende på identifieringsstandard Original Konturidentifiering Områdesidentifiering Linjeidentifiering Spara data Välj platsen där data skall sparas. Välj antingen USB-minnet eller maskinens minne som plats för att spara data. Tryck på knappen för önskad plats. Välj maskinens minne i detta exempel. För att spara data på ett USB-minne ansluter du USB-minnet till USB-porten på denna maskin. Skärlinjer Klart projekt efter skärning När du trycker på en knapp börjar data sparas. När data har sparats visas följande meddelande. 4 Konturidentifiering Om du vill skära/rita längs en konturen av en bild väljer du detta alternativ för att konvertera bildens kontur till en skärlinje. Detta är användbart för att spara data för en bild som har ritats för en applikation. Områdesidentifiering Välj detta alternativ för att identifiera de färgade delarna av en bild som områden och skapa en skärlinje runt varje område. Utskärningar kan skapas med tjocka handritade linjer såsom bilders eller textillustrationers kantlinjer. Med detta alternativ kan du inte bara använda utskurna mönster utan även material med utskurna delar som t.ex. spets. Linjeidentifiering Välj detta alternativ för att identifiera mitten av linjer och konvertera dem till skärlinjer. Detta är användbart för att identifiera mönster som består av flera delar och skapa skärlinjer för varje del. Anm. Linjer som är tjockare än 1,5 mm identifieras inte som linjer. Använd pekpennan och tryck på knappen och dra den över skärmen för att beskära skärlinjerna som ska sparas som data, och tryck sedan på knappen "Save" (Spara). Tryck på knappen "OK" för att avsluta sparandet av data. Skärmen för val av lagringsplats visas igen. Tryck på på manöverpanelen för att mata ut mattan. Dra sedan av originalet från mattan. Hämta skärdata Sparade skärdata kan hämtas fram för skärning. Fäst materialet som ska skäras på mattan och mata sedan in mattan. För mer information om att fästa materialet, se "Kombinationer av matta och skärkniv" på sidan 12. För mer information om att mata in mattan, se "Mata in mattan" på sidan 20. Hämta sparade skärdata. För mer information om att hämta data, se instruktionerna under "Hämta" på sidan 41. En förhandsgranskning av mönsterlayouten visas. Skärmen för val av lagringsplats visas. 51

54 Redigera skärdata efter behov och skär eller rita därefter. För information om att avsluta skärningen, se instruktionerna "Mata in mattan" (sidan 20) och "Skära" (sidan 21). Tryck på för att ta bort alla valda punkter. Redigera bilder Genom att justera utdatanivån för en skannad bild kan du reproducera bilden på många olika sätt. Tillgängligt på följande skärm Skärm för bildredigering Vägledning 4; steg (sidan 50) under "Redigera skärdata" Anm. Små punkter och oönskade linjer som har skapats under skanningen kan tas bort efter att en skannad bild har konverterats till skärdata. När du har hämtat fram skärdata till skärmen för mönsterlayout använder du redigeringsfunktionerna för att välja punkterna som ska tas bort. För mer information om funktionen, se "Välja flera mönster" på sidan 31. Ange borttagningsstorlek (Delete Size) Rensa bilden genom att ta bort små punkter, oönskade linjer eller texter på den. I följande exempel kommer vi att skanna tre bilder av olika storlekar (4 mm, 40 mm, 100 mm). Välj en av tre identifieringsalternativ och tryck sedan på för funktionsval. för att visa skärmen Tryck här för att välja flera mönster i det angivna området. Oönskade punkter och linjer Ange området för de oönskade punkterna och tryck sedan på knappen "OK". Tryck på för att visa inställningsskärmen. 52

55 Ange en objektstorlek som är mindre än den som ska konverteras till skärlinjer. Ange tröskelvärdet för att konvertera en bild till en tvåtonsbild med och. Förstora Knappar för storleksjustering Låsa/Låsaupp bildförhållandet 4 Skärlinje har skapats Skärlinje har inte skapats Tryck på knappen "OK" (d) för att verkställa inställningarna. Skärlinje har skapats Skärlinje har inte skapats Tryck på knappen "OK" för att verkställa inställningarna. Tryck på för att återgå till föregående skärm utan att verkställa inställningarna. Tryck på ( ) för att återgå till föregående skärm utan att verkställa inställningarna. Ställa in bildidentifieringsnivå Konvertera en bild med gradation eller schattering till en tvåtonsbild (svartvit) och skapa sedan skärlinjer för denna bild. I följande exempel kommer vi att skanna tre bilder av olika toner (ljus, mellan, mörk). Tryck på på skärmen för funktionsval för att visa inställningsskärmen. 53

56 SKANNA BILDER (Skanna till USB) Ett mönster tryckt på papper eller tyg, en bild, en mönstermall eller en handritad bild kan skannas och sparas som bilddata på ett USB-minne. Detta är användbart för att spara data för en originalbild som säkerhetskopia före skärning. Tryck på knappen "Scan" (Skanna) på hemskärmen för att välja skanningsläget. Anmärkningar för skanning Skanningsspecifikationer Skanningsformat: Färg Format för sparad fil: jpg Max. skanningsområde: 296 mm 298 mm (11 3/4" 11 3/4"). Tryck på "Scan to USB" (Skanna till USB) på skärmen för val av skanningsläge. Material som kan skannas Med lätt häftande matta/standardmatta Tjocklek Max. 1,5 mm Ett meddelande visas. Typ Anm. Papper/Tyg I läget "Scan to USB" (Skanna till USB) kan mattan med storleken 12" 24" (305 mm 610 mm) som finns som tillval inte användas. Använd tillvalsskanningsmattan för att fästa papperet eller tyget som ska skannas. Mattan kan användas utan att papperet eller tyget fästs på mattan. Tryck på för att visa skärmen för skanningsinställningar. Ange storleken på området som ska skannas och skanningsupplösningen. Vägledning 5 - Skanna till USB I denna vägledning kommer vi att spara en bild som har ritats på papper som JPEG-data på ett USB-minne. Tryck på (vid "Scan Size") för att visa inställningsskärmen för skanningsstorlek. Skanningsinställningar Anslut USB-minnet till USB-porten på denna maskin. 54

57 Välj storleken på skanningsområdet. Tryck i listan på knappen för storleken på originalet som skall skannas. Välj storleken A4 i detta exempel. Skanna och spara Fäst originalet som skall skannas på mattan. Knappar för val av storlek Tryck här för att avbryta inställningen och återgå till föregående skärm. Tryck här för att rulla genom listan. När den valda knappen är markerad trycker du på knappen "OK" för att bekräfta inställningarna. Tryck på (vid "Scan Resolution") för att visa inställningsskärmen för skanningsupplösning. Placera originalet som skall skannas så att det är i liggande orientering. 4 Välj skanningsupplösningen. Tryck på knappen i listan för skanningsupplösningen. Välj 150 dpi i detta exempel. 12" 12" (305 mm 305 mm) Brev (216 mm 279 mm) A4 (210 mm 297 mm) 8" 8" (203 mm 203 mm) 5" 7" (127 mm 178 mm) 4" 6 (102 mm 152 mm) 3,5" 5" (89 mm 127 mm) Mata in mattan i matningsspringan. För mer information om att mata in mattan, se "Mata in mattan" på sidan 20. Knappar för val av upplösning Tryck här för att avbryta inställningen och återgå till föregående skärm. När den valda knappen är markerad trycker du på knappen "OK" för att bekräfta inställningarna. Kontrollera inställningarna och tryck sedan på knappen "OK". Tryck på knappen "Start/Stopp" för att starta skanningen. Data sparas samtidigt som originalet skannas. När skanningen och sparandet har slutförts visas ett meddelande om slutförande. Tryck på knappen "OK" för att avsluta läget "Scan to USB". Ett meddelande visas. Tryck på ut mattan. på manöverpanelen för att mata Ta ut USB-minnet från USB-porten på denna maskin. Kontrollera sparade bilddata på en dator. 55

58 Kapitel 5 BILAGA FÖRBRUKNINGSMATERIAL Byteskriterier För en säker användning av maskinen ska följande förbrukningsmaterial bytas ut i enlighet med byteskriterierna. För att köpa delar, kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter. För information om extra tillbehör, se "EXTRA TILLBEHÖR" på sidan 66. Byta kniven Ta bort Vrid hållarens hätta för att ta bort den. Matta När mattans vidhäftningsförmåga avtar När det finns många skärspår i mattan Skärkniv När snitten i materialet blir ojämna så att kvaliteten på den färdiga produkten försämras När eggen är slö Självhäftande stödark för tyg När arkets vidhäftningsförmåga avtar När det fästa tyget vrids vid skärning Skanningsmatta När mattan och skyddsarket blir smutsiga och minskar kvaliteten på den skannade bilden Tryck in kniven rakt i gummiområdet på baksidan av den medföljande spateln. Gummiområde 56

59 Dra hållaren uppåt så att kniven sitter kvar i gummiområdet. Vrid på hållarens hätta för att fästa den på hållaren. Dra åt hättan helt tills kniven når sin maximala längd och lossa sedan hättan tills kniven inte syns längre. Sätta i Håll den nya kniven i skaftet och för in den i knivöppningen i änden av hållaren. Knivskaftet hålls på plats av en magnet i hållaren. För sakta in knivskaftet och släpp det försiktigt när skaftet snäpps på plats mot magneten. 5 Dra åt hättan helt tills kniven når sin maximala längd. Lossa hättan tills kniven inte syns längre vid hättans ände. Lossa hållarens hätta tills knivspetsen inte syns längre. Knivlängdsskalan på hållaren börjar när kniven börjar sticka ut från hättans ände. För mer information om knivlängden, se "Justera knivlängden" på sidan

60 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring Rengöra mattan Skärrester från mönster som har fastnat på mattan kan reducera mattans vidhäftningsstyrka och förhindra korrekt funktion. Rengör mattan regelbundet. Skrapa försiktigt av skärrester som har fastnat på mattan med den medföljande spateln. Rengöra hållaren Om skärrester, ludd eller damm ansamlas i hållaren kanske den inte fungerar korrekt. Rengör hållaren efter varje användning. Vrid hållarens hätta för att ta bort den. Använd en vanlig pincett för att avlägsna tygtrådar som har fastnat på mattan. Rengör de prickade markeringarna på mattan och det omgivande området. Avlägsna skärrester, ludd och damm med en borste. Rengör särskilt kniven från ludd och damm. Om ludd och damm ansamlas mellan kniven och hållaren kanske kniven inte kan rotera längre eller skärkvaliteten försämras. Använd inte alkohol eller vatten för att rengöra maskinen. När mattan inte används, rengör den och förvara den med fastsatt skyddsark. Sätt inte dit skyddsarket om mattan är fuktig. Annars kommer mattans vidhäftningsförmåga att försämras. Vik eller böj inte mattan för att förvara den. Förvara mattan vid rumstemperatur, åtskild från höga temperaturer, hög luftfuktighet och direkt solljus. Byt ut mattan mot en ny om mattan inte längre har någon vidhäftningsförmåga. För information om tillvalsmattor, se "EXTRA TILLBEHÖR" på sidan 66. Fäst hållarens hätta på hållaren. För mer information om hur hållarens hätta fästs, se "Sätta i" på sidan

61 Rengöra maskinen invändigt Om det finns vertikala ränder eller tomma områden i den skannade bilden kan ludd eller damm ha ansamlats i maskinen. Ludd kan också fastna på matningsrullarnas yta och förhindra mattan från att matas in eller ut korrekt. Rengör den med en mjuk borste. Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten. Dra sedan ut nätadapterkontakten från likströmsuttaget bak på maskinen. Rengöra skannerglaset Om det finns oönskade vertikala ränder i den skannade bilden eller om skanningen inte kan utföras korrekt kan skannerns skanningsområde vara smutsigt. Rengör skannerglaset på undersidan av maskinen. Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten. Dra sedan ut nätadapterkontakten från likströmsuttaget bak på maskinen. Öppna skyddet fram på maskinen. 5 Fäll in manöverpanelen. Lyft först panelen tills den står lodrätt och sänk sedan ned den och fäll in den helt. Ta bort hållaren från vagnen. Tryck in fliken på undersidan av maskinen samtidigt som du drar upp skyddet. Rengör matningsspringan och vagnen med en borste. 59

62 Fukta en luddfri trasa med vatten och vrid ur den ordentligt. Torka sedan skannerglaset på insidan på undersidan av maskinen. Justera skärmen Om skärmen inte reagerar korrekt när du trycker på en knapp (maskinen utför inte funktionen eller utför en annan funktion) följer du stegen nedan för att göra lämpliga justeringar. Håll ett finger på LCD-skärmen och slå av och på strömbrytaren. Passa in fliken på skyddet i monteringsöppningens skåra och fäst sedan skyddet på maskinen. Inställningsskärmen för pekskärmen visas. Tryck lätt med den medföljande pennan i mitten av varje + i ordningsföljden från 1 till 5. När justeringen av pekskärmen har slutförts visas meddelandet "SUCCESS" på skärmen. Slå av och på strömbrytaren. Skåra Utför en testskanning efter rengöringen. Om du har slutfört justeringen av skärmen och den ändå inte reagerar korrekt eller om du inte kan genomföra justeringen, ska du kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter. 60

63 FELSÖKNING Om maskinen inte fungerar korrekt längre ska du kontrollera följande möjliga problem innan du begär service. Du kan lösa de flesta problemen själv. Om du behöver mer hjälp kan du få svar på vanliga frågor (FAQs) och felsökningstips på Brother Solutions Center. Besök oss på Kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter om problemet kvarstår. Strömförsörjning Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Maskinen kan inte sättas på. Nätadaptern har inte anslutits korrekt till maskinen. Kontrollera att nätadaptern är ansluten till maskinen och att nätkabeln är ansluten till nätadaptern och ett eluttag. sidan 10 Matta Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Mattan kan inte föras in. Mattan kan inte identifieras. När mattan fördes in placerades den inte under matningsrullarna. Mattan matades inte in med matningsknappen. De prickade markeringarna på den införda delen av mattan är smutsiga. De prickade markeringarna på den införda delen av mattan är dolda av fäst material. Mattan har förts in så att sidan med det fästa materialet pekar nedåt. För in mattan så att den är placerad under matningsrullarna på vänster och höger sida av matningsspringan. För in mattan något i matningsspringan och tryck på matningsknappen. Rengör de prickade markeringarna på mattan och det omgivande området. Fäst materialet så att det blir kvar i mattans självhäftande område. För in mattan så att sidan med det fästa materialet pekar uppåt. sidan 20 sidan 20 sidan 58 sidan 12 sidan 20 5 Mattan matas in snett. Materialet som ska skäras/ritas på eller originalet som ska skannas kan inte fästas på mattan. Mattan har förts in snett i matningsspringan. Mattans hörn är deformerade (böjda). Materialet sträcker sig utanför mattans självhäftande område. Mattans vidhäftningsförmåga har försämrats. Tryck på matningsknappen för att mata ut mattan och för sedan in mattan rakt. sidan 20 Byt ut mattan mot en ny. sidan 56 Fäst materialet så att det blir kvar i mattans självhäftande område. sidan 12 Byt ut mattan mot en ny. sidan 56 Mattan kan inte matas ut. Materialet som ska skäras/ritas på eller originalet som ska skannas har fastnat i matningsmekanismen i maskinen. Håll in matningsknappen medan mattan förs in för att mata ut den. Om mattan inte matas ut, stäng av maskinen och dra sedan ut mattan försiktigt. sidan 21 När mattan förs in lossnar det fästa materialet. Papperet/Tyget fastnar Mattan är inte vågrät p.g.a. materialets vikt. Mattans vidhäftningsförmåga har försämrats. Håll mattan vågrätt med dina händer när den förs in. sidan 20 Byt ut mattan mot en ny. sidan 56 Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Mattan kan inte matas. Det finns ett hinder vid springan på baksidan av maskinen. Underlaget där maskinen har placerats är ojämnt. Se till att området är fritt vid springan på baksidan av maskinen så att mattan kan matas ut. sidan 9 Placera maskinen på en plan, jämn yta. 61

64 Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Mattan eller materialet fastnar på en matningsrulle när mattan förs in. Mattans vidhäftningsförmåga har försämrats eller materialet är inte fäst. Materialet sträcker sig utanför mattans självhäftande område. Tryck på matningsknappen för att mata ut mattan och byt sedan ut mattan mot en ny. Tryck på matningsknappen för att mata ut mattan och fäst sedan materialet inom mattans självhäftande område. sidan 21 sidan 56 sidan 12 sidan 21 Mattan eller materialet fastnar på en matningsrulle under skärning/ritning. Mattan matas in snett och matas inte under skärning/ritning. Materialet som ska skäras/ritas på eller originalet som ska skannas lossnar under skärning/ritning. - Mattans vidhäftningsförmåga har försämrats eller materialet är inte fäst. - Materialet sträcker sig utanför mattans självhäftande område. Tryck på knappen "Start/Stopp" för att avbryta funktionen. Följ instruktionerna på skärmen och tryck på matningsknappen för att mata ut mattan. Om mattan inte matas ut, stäng av maskinen, ta bort hållaren och mata sedan ut mattan manuellt. När mattan har matats ut byter du ut den mot en ny eller fäster materialet inom mattans självhäftande område. sidan 12 sidan 21 sidan 56 Skära Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Materialet fastnar på skärknivens spets när det skärs. Maskinen stannade medan en funktion utfördes. Inte allt material som ska skäras skärs. Några områden förblir oskurna. Damm eller ludd har ansamlats i behållaren. Rengör hållaren. sidan 58 Kniven är sliten. Byt ut kniven mot en ny. sidan 56 Materialet som skärs är inte kompatibelt med maskinen. Av säkerhetsskäl stannar maskinen om panelen berörs under skärning eller ritning. Den använda kniven är inte lämplig för materialet som ska skäras. Knivens längd som sticker ut från knivhållaren är för kort. Mattans vidhäftningsförmåga har försämrats eller materialet är inte fäst. Byt ut materialet mot ett material som är kompatibelt med maskinen. Följ instruktionerna i meddelandet som visas på skärmen. Tryck på knappen "OK" för att flytta vagnen till dess utgångsposition. Mata in mattan och utför funktionen igen. Använd en kniv som är lämplig för materialet som ska skäras. Ta ur hållaren från vagnen och justera sedan knivlängden. sidan 11 sidan 12 sidan 18 Byt ut mattan mot en ny. sidan 56 Kniven är sliten. Byt ut kniven mot en ny. sidan 56 Materialet är inte kompatibelt med maskinen. Skärtrycket är felaktigt. Damm eller ludd har ansamlats i behållaren. Avståndet mellan de utplacerade mönstren är för litet. Byt ut materialet mot ett material som är kompatibelt med maskinen. Justera inställningen för skärtrycket på inställningsskärmen. sidan 11 sidan 18 sidan 23 Rengör hållaren. sidan 58 Placera om mönstren för att separera dem något. Ställ in siffran på "3" eller högre under inställningen "Pattern Interval" (Mönsteravstånd) och placera sedan om mönstren eller utför den automatiska layoutfunktionen. sidan 24 sidan 38 Varken ett självhäftande stödark för tyg eller ett påstrykningsark för tygapplikationer används för tygtillskärningen. Fäst ett självhäftande stödark för tyg på en matta eller fäst ett påstrykningsark för tygapplikationer på ett tyg innan tyget skärs till. sidan 13 sidan 15 Tyget är inte fäst ordentligt på mattan med ett självhäftande stödark för tyg på mattans självhäftande sida. Fäst tyget ordentligt på mattan genom att pressa den medföljande spatelns handtag över tygets yta. sidan 14 62

65 Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Inte allt material som ska skäras skärs. Några områden förblir oskurna. Det finns djupa snitt helt genom mattan. Rita Ett påstrykningsark för tygapplikationer har inte fästs ordentligt på tyget. Knivens längd som sticker ut från knivhållaren är för lång. Skärtrycket är felaktigt. Stryk på hela påstrykningsarket för att fästa det ordentligt på tygets avigsida. Ta ur hållaren från vagnen och justera sedan knivlängden. Justera inställningen för skärtrycket på inställningsskärmen. sidan 16 sidan 18 sidan 18 sidan 23 Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Den ritade linjen är tjockare (tunnare) än avsedd. Rithastigheten eller rittrycket är felaktigt. Justera inställningarna för rithastighet och rittryck på inställningsskärmen. Öka rittrycket för att rita tjockare linjer. Minska rittrycket för att rita tunnare linjer. Minska rithastigheten för att rita tjockare linjer. Öka rithastigheten för att rita tunnare linjer. Utför en provritning när inställningarna har justerats. sidan 23 5 Skanna Symptom Möjliga orsaker (eller följder) Lösningar Referens Oönskade bilder skannas. Skanningen utförs inte korrekt (det finns ränder på den skannade bilden). Linjerna som är tryckta på mattan skannas in. Skanningsområdet har angetts felaktigt. Scannerglaset är smutsigt. Originalet som ska skannas är smutsigt eller repigt. Originalet är transparent så att linjerna som är tryckta på mattan skannas in. Ange pappersstorleken med inställningen "Scan Size" (Skanningsstorlek) i läget "Scan to USB" (Skanna till USB). Beskär bilden på redigeringsskärmen efter skanning i läget "Direct Cut" (Direkt skärning) eller "Scan to Cut Data" (Skanna till skärdata). Rengör skannerglaset på undersidan av maskinen. Ta bort tunna ränder eller smuts på skärmen för bildredigering i läget "Scan to Cut Data". Ta bort linjerna på skärmen för bildredigering i läget "Scan to Cut Data". sidan 54 sidan 48 sidan 51 sidan 59 sidan 52 sidan 52 Den skannande bilden är röd. Skanning har utförts med tillvalsskanningsmattan utan att den blåa tejpen har tagits bort. Ta bort den blåa tejpen från tillvalsskanningsmattan före skanning. 63

66 FELMEDDELANDEN I följande tabell tas några av de meddelanden upp som kan visas när maskinen används samt deras motsvarande lösningar. Utför de nödvändiga åtgärderna enligt instruktionerna i meddelandet eller lösningen som beskrivs här. Kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter om problemet kvarstår. Felmeddelanden A malfunction occurred. Turn the machine off, then on again. (Ett fel inträffade. Slå av och på maskinen.) Built-in memory is corrupted. Initialize the memory. (Det inbyggda minnet är skadat. Initiera minnet.) Cannot operate when there are too many patterns. (Funktionen kan inte utföras om det finns för många mönster.) Slå av och på maskinen. Orsaker/Lösningar Data i maskinens minne är skadade. Starta om maskinen. Meddelandet visas under följande förhållanden: - Det finns 301 eller fler mönster som skärs i läget "Direct Cut". - Det finns 301 eller fler mönster som sparas som skärdata i läget "Scan to Cut Data". Minska antalet mönster som används. - Det finns för många skärlinjer som ska skapas efter att ett stort antal små mönster har skannats in. - Det finns för många ljustonade mönster som ska konverteras till tvåtonsmönster (svartvita) medan bildidentifieringsnivån justeras. Skanna bilderna igen efter att du har minskat antalet mönster som har placerats ut i originalet. Cannot operate when there is no pattern. (Funktionen kan inte utföras om det inte finns något mönster.) Character string is too long for the mat. (Teckensträngen är för lång för mattan.) Initialization of the blade position failed. Turn the machine off. (Initieringen av knivens position misslyckades. Stäng av maskinen.) Initialization of the head failed. Turn the machine off. (Initieringen av huvudet misslyckades. Stäng av maskinen.) No more patterns can be added to this combination. (Det går inte att lägga till fler mönster till denna kombination) No pattern in the effective area. (Inget mönster i det verksamma området.) Not enough available memory to save the data. (Det finns inte tillräckligt med minne för att spara data.) Not enough space on the mat. Check pattern size, space on the mat, Cut Area (setting) or Pattern Interval (setting). (Det finns inte tillräckligt med plats på mattan. Kontrollera mönsterstorleken, platsen på mattan, inställningen för skärområdet eller inställningen för mönsteravståndet.) Not enough space on the mat. Max: 10 (example: calculated number) (Det finns inte tillräckligt med plats på mattan. Max: 10 (exempel: beräknat antal)) OK to retrieve and resume previous memory? (Vill du fortsätta att använda det föregående minnet?) Patterns cannot be unified. Invalid pair was selected. (Mönstren kan inte förenas. Ogiltigt par har valts.) 64 Det finns ingen skannad bild eller linjer för skanning. Kontrollera bilden som ska skannas igen och justera inställningarna för skanningsområdet, bildidentifieringsnivån och "Delete Size" (Borttagningsstorlek). Ändra dessutom den ritade bilden på originalet till en bild som är lättare att skanna in. Minska antalet tecken så att längden på teckensträngen passar in på 12-tumsmattans bredd (maximalt möjliga bredd 297 mm). Slå av och på maskinen. 301 eller fler mönster kan inte kombineras. Minska antalet mönster. Det finns inga mönster som ska skäras eller ritas i skärområdet. För att skära ut eller rita ett mönster utanför området, öka inställningen för skärområdet eller flytta mönstren till området som har angetts med inställningen för skärområdet (sidan 23). Ta bort en fil från maskinens minne eller USB-minnet. Utför en av följande åtgärder för att ordna mönstren. - Ta bort ett mönster som redan har placerats ut på skärmen för mönsterlayout. - Ändra storleken på ett mönster som har placerats ut. - Öka inställningen för skärområdet (sidan 23). - Minska avståndet mellan de utplacerade mönstren med inställningen för mönsteravstånd. Eftersom det finns för många mönster kan de inte ordnas. Minska antalet mönster till det maximalt möjliga som visas på skärmen. Tryck på knappen "OK" för att använda data från föregående åtgärd. (sidan 24) Meddelandet visas när du förenar mönster. Mönster med sömsmån och utan sömsmån har valts som par. Välj mönster där antingen alla mönster har sömsmån eller inga har det.

67 Felmeddelande n Patterns cannot be welded. There are some patterns which cannot accept or no overlaps. (Mönstren kan inte sammanfogas. Några mönster har inga överlappningar.) Orsaker/Lösningar Meddelandet visas när du sammanfogar mönster. - Mönstren överlappar inte varandra. Placera om dem så att de valda mönstren överlappar varandra. Beroende på projektet kan en förening av mönster i stället vara en alternativ redigeringsmetod. - Ett mönster med sömsmån har valts. Inaktivera inställningen för sömsmån och sammanfoga mönstren. - En öppen form har valts som mönster. Endast slutna former kan sammanfogas. Beroende på projektet kan en förening av mönster i stället vara en alternativ redigeringsmetod. Patterns may overlap since seam allowance is set to large on the machine. (Mönster kan överlappa varandra eftersom sömsmånen har ställts in på ett för stort värde på maskinen.) Scanning error occurred. Turn the machine off. (Ett fel inträffade vid skanningen. Stäng av maskinen.) The data cannot be deleted. (Data kan inte tas bort.) The data cannot be read. (Data kan inte läsas.) The data cannot be saved. (Data kan inte sparas.) The mat cannot be recognized. The mat will unload. (Mattan kan inte identifieras. Mattan matas ut) There are some patterns which cannot add seam allowance. (På vissa mönster kan ingen sömsmån läggas till.) There are some patterns which cannot set cutting distance from the outline. (På vissa mönster kan inget skäravstånd från konturen ställas in.) There is a pattern included that cannot be saved to USB media. Save the pattern in the machine s memory. (Det finns ett mönster som inte kan sparas på USB-medier. Spara mönstret i maskinens minne.) There is a pattern out of the effective area. The pattern cannot be cut or drawn. OK to continue? (Det finns ett mönster som ligger utanför det verksamma området. Mönstret kan inte skäras ut eller ritas. Vill du fortsätta?) This data is too complicated and cannot be converted. (Dessa data är för komplicerade och kan inte konverteras.) This mat cannot be used. (Denna matta kan inte användas.) Om sömsmånsinställningen för ett mönster är större än vid en föregående åtgärd kan kanterna överlappa närliggande mönster. Justera inställningen för sömsmån. Annars öka avståndet mellan mönstren. Slå av och på maskinen och försök att utföra åtgärden igen. USB-minnet som används kanske inte kan användas med denna maskin. Ta bort USB-minnet och anslut det igen. Utför åtgärden igen. Byt ut USB-minnet om samma meddelande visas igen. För information om USB-minnen som är kompatibla med denna maskin, besök vår webbplats En matta som inte kan identifieras har förts in. Om det inte används en matta som är särskilt avsedd för denna maskin ska du byta ut mattan mot en som är särskilt avsedd för denna maskin. Rengör de prickade markeringarna vid mattans kant och det omgivande området. Byt ut mattan mot en ny om den fortfarande inte identifieras. Det går inte att ställa in sömsmånen för komplexa mönsterformer. Välj ett mönster med en enkel form. Att öka sömsmånen till 2 mm eller mer kan hjälpa. Beroende på mönstret kan det eventuellt inte sparas på ett USBminne. Det finns mönster som ligger utanför skärområdet. Fortsätt med åtgärden om mönstren utanför skärområdet inte behöver skäras ut eller ritas. För att skära ut eller rita ett mönster utanför området, öka inställningen för skärområdet eller flytta mönstren till området som har angetts med inställningen för skärområdet (sidan 23). När du sammanfogar eller förenar mönster: Minska antalet mönster som har placerats ut eller ändra mönstren så att deras design blir enklare. Mattan kan inte användas med funktionen som utförs. Byt ut mattan. 5 65

68 UPPGRADERA PROGRAMVARAN Maskinens programvara kan uppgraderas med ett USBminne. Mer information om uppgradering finns på Brother Solutions Center (http:// solutions.brother.com/). När en uppgraderingsfil finns tillgänglig ska du ladda ner filen och sedan uppgradera maskinen enligt följande procedur. EXTRA TILLBEHÖR Följande extra tillbehör kan köpas separat Håll ned på manöverpanelen och tryck på för att slå på maskinen. Anslut USB-minnet med uppgraderingsfilen till USB-porten på denna maskin. USB-minnet får inte innehålla andra data än uppgraderingsfilen. Annars kan det hända att maskinen slutar fungera som den ska Denna maskin är inte kompatibel med en USBhubb. Anslut USB-minnet direkt till USB-porten. Tryck på knappen "Update" (Uppdatera) för att starta uppgraderingen. När uppgraderingen har slutförts visas ett meddelande om slutförande. Ta ut USB-minnet från porten. Slå av och på maskinen. Nr Delens namn Delens kod 1 Lätt häftande matta 12" 12" (305 mm 305 mm) (turkos) CAMATP12 2 Lätt häftande matta 12" 24" (305 mm 610 mm) (turkos) CAMATP24 3 Hållare för skärkniv för standardsnitt (turkos) (utan skärkniv) CAHLP1 4 Skärkniv för standardsnitt CABLDP1 5 Skanningsmatta 12" 12" (305 mm 305 mm) CAMATS12 6 Standardmatta 12" 12" (305 mm 305 mm) (turkos och CAMATF12 lila) 7 Standardmatta 12" 24" (305 mm 610 mm) (turkos och CAMATF24 lila) 8 Hållare för skärkniv för djupa snitt (lila) CAHLF1 9 (utan Skärkniv skärkniv) för djupa snitt CABLDF1 10 Pennhållare CAPENHL1 11 Färgpennset CAPEN1 12 Set med raderbara pennor CAPEN2 13 Innehåll USB * 14 Påstrykningsark för tygapplikationer (vitt skyddspapper) CASTBL1 15 Självhäftande stödark för tyg (ljusblått skyddspapper) CASTBL2 * Kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller närmaste auktoriserade servicecenter. 66

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE Inledning Tack för att du har köpt PJ-673 (kallas härefter skrivaren ). Denna termiska och

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N TD-2020/2120N/2130N Läs den här guiden noga innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. På http://solutions.brother.com/

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

TC-531 MASSAGESTOL SVENSK BRUKSANVISNING

TC-531 MASSAGESTOL SVENSK BRUKSANVISNING TC-531 MASSAGESTOL SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Delar 6 Drift 7 Kontroll 8 Underhåll 14 Felsökning 15 Service 16 FÖRHÅLLNINGSREGLER Använd inte massagestolen om du lider av följande:

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer