2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA"

Transkript

1 Automatisk mikrotom

2 Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Övriga varumärken som omnämns i denna instruktionsbok: Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation PARA/Gard är ett registrerat varumärke som tillhör Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Reviderad 23 februari Ver.B

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Allmän beskrivning Säkerhetsinstruktioner Symboler Säkerhetsföreskrifter Varningar Risk för elektrisk stöt Säkerhetsfunktioner Fysiska egenskaper Komponenter och ritningar Användargränssnitt Trådlös fjärrkontroll Specifikationer Säkerhetsstandarder INSTALLATION 2.1 Allmän information Miljöfaktorer Uppackning Checklista vid uppackning Placera instrumentet Placera tillbehören Anpassa knivhållaren Förbereda inriktningsanordningen ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 3.1 Allmän information Åtkomst till menyn Statusikoner Fliken Förinst. Post Fliken Förinställ välj Fliken Trim Fliken Snitt Fliken Manuell Fliken Användare Fliken Sakura Sida - 1 -

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fliken Spara system Ställa in blockkompensering Fliken Versioner Fjärrkontrollen Starta fjärrkontrollen Stänga av fjärrkontrollen DRIFTSINSTRUKTIONER 4.1 Funktionsprinciper Sätta in/ta bort prover Universalkassettklämma Ladda knivbladet Montera engångskniven i knivhållaren Användargränssnittet Rutinmässig användning Välja en förinställning Trimma/skära till ett block Trimma ett block Snittning Snitta en Uni- eller Paraform-kassett Manuell användning Manuell snittning SKÖTSEL AV INSTRUMENTET 5.1 Allmän information Dagligt underhåll Årligt underhåll Utvändiga ytor Rengöra AutoSection Rengöra knivhållaren FELSÖKNING 6.1 Allmän felsökning Felsökningstabell SERVICE 7.1 Serviceinformation Om det är problem med instrumentet Kontaktuppgifter för service Sida - 2 -

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7.2 Förbrukningsmaterial FÖRINSTÄLLNINGSREDIGERARE 8.1 Förinställningsredigerare Öppna en fil Skapa eller redigera en förinställning eller ett protokoll Återställa en förinställning Kopiera en förinställning Ångra ändringar av en förinställning Läsa in en förinställning från ett USB-minne Spara en förinställning på ett USB-minne FÖRINSTÄLLNINGSARK 9.1 Ark för AutoSection-förinställningar Sida - 3 -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida - 4 -

7 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Tissue-Tek AutoSection är konstruerad för att skära snitt ur vävnadsprover från människor och djur som är inbäddade i paraffinblock. Instrumentet är avsett att, som en del av histopatologiprocessen, underlätta morfologisk in vitrodiagnostik på vävnader från människor och djur för patologen. 1.2 Allmän beskrivning Tissue-Tek AutoSection är en sluten helautomatisk mikrotom som används för att skära snitt ur vävnadsprover inbäddade i paraffinblock. AutoSection har en 4,3 tums färgpekskärm vilket underlättar programmering och övervakning. Den kan programmeras med upp till 16 olika förinställningar. En förinställning är en uppsättning steg som används för att skapa ett protokoll. Upp till 16 snittprotokoll kan sparas i AutoSection. 1.3 Säkerhetsinstruktioner Instruktionsboken till den automatiska mikrotomen Tissue- Tek AutoSection innehåller instruktioner och information som är viktig för driftsäkerheten och underhåll av instrumentet. Det är viktigt att läsa instruktionsboken noga innan instrumentet används första gången och att alltid förvara instruktionsboken i närheten av instrumentet. För att mikrotomen ska kunna användas på ett säkert sätt måste användaren alltid följa de instruktioner och varningar som finns i denna instruktionsbok och på själva instrumentet: Symboler Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till olycksfall, personskada, skada på instrumentet eller skada på annan utrustning. FÖRSIKTIGHET: Risk för elektrisk stöt. Dra ut elkontakten innan service utförs. All service ska utföras av behörig servicepersonal. Öppna inte detta hölje för att undvika risken att skadas av en elstöt. OBS! De skyddsanordningar som installerats både i instrumentet och dess tillbehör får varken tas bort eller modifieras. Endast auktoriserad och kvalificerad personal får öppna instrumentet och reparera de inre komponenterna. De säkerhetsanordningar som tillverkaren har försett instrumentet med kan bara erbjuda ett grundläggande skydd. Det huvudsakliga ansvaret för en säker användning ligger framför allt hos den inrättning som äger instrumentet, och även hos den personal som har i uppdrag att använda, sköta och reparera instrumentet. 1.4 Säkerhetsföreskrifter Signalorden VARNING, FÖRSIKTIGHET och OBS! används i hela instruktionsboken för att visa risknivån för potentiella faror enligt nedanstående: VARNING Betecknar en potentiell fara som, om instruktionerna inte följs, kan leda till allvarlig personskada för användaren och/eller annan personal. FÖRSIKTIGHET Betecknar en potentiell fara som, om instruktionerna inte följs, kan leda till skador på Tissue-Tek AutoSection och/eller annan egendom. OBS! Betecknar en påminnelse eller annan praktisk information. VARNING: Denna symbol på instrumentet och i instruktionsboken innebär att relevanta instruktioner (såsom de är definierade i denna instruktionsbok) måste följas då komponenten med märkningen ska användas eller bytas ut. Sida 5

8 1. INLEDNING Varningar DE SKYDDSANORDNINGAR SOM INSTALLERATS BÅDE I INSTRUMENTET OCH DESS TILLBEHÖR FÅR VARKEN TAS BORT ELLER FÖRÄNDRAS. ENDAST AUKTORISERAD OCH KVALIFICERAD PERSONAL FÅR ÖPPNA INSTRUMENTET OCH REPARERA DE INRE KOMPONENTERNA. LÅS ALLTID RATTEN OCH TÄCK ÖVER KNIVSEGGEN MED KNIVSKYDDET INNAN KNIVBLADET ELLER PROVET MANIPULERAS, PROVET BYTS ELLER NÄR INSTRUMENTET INTE ANVÄNDS. DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN KAN UNDERHÅLLA INUTI. DET FINNS FARLIGA HÖGA SPÄNNINGAR INUTI ENHETEN ENDAST EN AUKTORISERAD SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKER FÅR ÖPPNA DEN. KLÄMRISK! TRYCK INTE PÅ DE FRÄMRE SKYDDEN AV MJUKT TYG SOM FINNS ÖVER OCH UNDER HÅLLAREN. BORSTA FÖRSIKTIGT BORT SNITTRESTER FRÅN SKYDDEN, MEN ENDAST NÄR MIKROTOMEN INTE RÖR SIG. OM INSTRUMENTET ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN ANGIVET KAN DET LEDA TILL PERSON- OCH MATERIALSKADOR. AUTOSECTION MÅSTE ANSLUTAS TILL ETT JORDAT UTTAG FÖR ATT KUNNA ANVÄNDAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. JORDNINGEN SKER DÅ VIA JORDNINGSSTIFTET PÅ DEN SS-EN MÄRKTA KONTAKTEN Säkerhetsfunktioner Den automatiska mikrotomen Tissue-Tek AutoSection har flera säkerhetsfunktioner som syftar till att skydda såväl användare som instrument. Instrumentet har en nödstoppsknapp som vid behov omgående stoppar instrumentet. Fotpedalen är konstruerad för att avbryta pågående rörelser när den trampas ned. Fotpedalen har ett rött skyddshölje för att förhindra oavsiktlig användning. Knivhållaren är utformad för att så lite av eggen som möjligt ska vara exponerad. Det röda knivskyddet (då detta används) är avsett att markera riskområdet och därmed skydda användaren från knivseggen och potentiella skador. I händelse av strömavbrott kommer instrumentets nödbroms automatiskt att slå till och förhindra att mikrotomen faller. Alla instrumentinställningar sparas i det inbyggda flashminnet, och vid omstart återställs alla sparade inställningar automatiskt. Det finns också ljudlarm som aktiveras av olika skäl. Programvaran och fjärrkontrollen till AutoSection går att låsa via pekskärmen för att förhindra att de oavsiktligen aktiverar någon funktion under pågående arbete. Det går även att inaktivera fjärrkontrollen. Vid manuellt bruk ska ratten låsas med låsspaken för att förhindra eventuella mikrotomrörelser Risk för elektrisk stöt KONTROLLERA ATT KONTAKTEN ÄR ORDENTLIGT ANSLUTEN TILL ETT JORDAT ELUTTAG. ANVÄND ALDRIG OJORDADE GRENKOPPLINGAR OCH FÖRSÖK ALDRIG ATT PÅ NÅGOT SÄTT UNDVIKA ATT ANVÄNDA DEN JORDADE KONTAKTEN. Sida 6

9 1.5 Fysiska egenskaper Komponenter och ritningar AutoSection-mikrotomen består av följande huvudkomponenter (bild 1A): Bild 1A a LCD-pekskärm Här finns de kontroller och den information som behövs för att programmera och använda instrumentet. På pekskärmen visas ett gränssnitt med olika flikar som används för att trimma, snitta, välja förinställning och manuellt läge. b Trådlös fjärrkontroll Här finns de kontroller och den information som behövs för att använda instrumentet. Fjärrkontrollen är Bluetooth -baserad. c Manuell ratt I manuellt läge används ratten för att flytta mikrotomhållaren uppåt och nedåt. d Låsspak för provhållare Öppnar och stänger 3D-hållaren och låser fast kassetter på plats. e Nödstopp Stoppar instrumentet omgående. Återställ NÖDSTOPPSKNAPPEN genom att vrida knappen tills den hoppar ut i normalt läge. Så snart nödstoppsknappen har återställts återgår hållaren automatiskt till utgångsläget. Mikrotomen ställs därmed i ett säkert läge och är klar att använda på nytt. f 3D-hållare Sida 7

10 1. INLEDNING Provhållaren passar för alla kassettyper, inklusive Tissue- Tek Paraform och Uni-Cassette. Block kan sättas in vågrätt eller lodrätt. g Knivhållare Knivhållaren har en fast vinkel, och både hög- och lågprofilknivar kan användas med hjälp av en adapter. Adaptern kan när som helst sättas dit eller tas bort för att lämplig knivhöjd ska kunna användas. För optimal precision måste AutoSection kalibreras om varje gång du byter knivtyp. h Avfallsbricka Avfallsbrickan och avfallspåsen för Tissue-Tek - mikrotomen (artikelnr 4658) samlar upp paraffinrester då snittet utförs. Bild 1B UTANFÖR BILD: Fotpedal Enbart en stoppmekanism. Användaren kan med fotpedalens hjälp utnyttja båda händerna för att hantera provet vid trimning och snittning. Avkänningsplatta Tissue-Tek AutoSection har en patenterad justeringsanordning och en motordriven 3D-hållare som automatiskt anpassar paraffinblockets framsida efter knivseggen, vilket möjliggör automatisk tillskärning, trimning och snittning. Ratten gör att mikrotomen även kan användas för konventionell manuell snittning Användargränssnitt Strömbrytare och nätsladd (bild 1B): Strömbrytaren och nätsladden finns till vänster på instrumentets baksida. Nätsladden används för att ansluta instrumentet till en strömkälla. Nätkabeln måste anslutas till ett jordat vägguttag. Anslutningar (bild 1C): 1. Uttag för USB-minne (för uppgradering av den inbyggda programvaran och överföring av förinställningar/protokoll, utförs av labbadminstratörer) 2. Fotpedal, 1/4-tumsuttag (6,35 mm) 3. Seriell DB9-port (endast för service) 4. RJ11-nätverksport (endast för service) Bild 1C Sida 8

11 1.5.3 Trådlös fjärrkontroll Knappar på fjärrkontrollen Lampa för Tissue-Tek Paraform -kassettyp: Den lampa som är tänd visar vilken typ av kassett som har valts för snittningen x13 13 x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm maximal kassettstorlek Lampa för Bluetooth på/av: Lampan är tänd när fjärrkontrollen kommunicerar med AutoSection-instrumentet. Fjärrkontrollens batteristatus och laddningsstatus: 1. LED tänd (>90 % laddning,) 2. LED blinkar långsamt (>10 % och < 90 %) 3. LED blinkar snabbt (< 10 % laddning) Den andra batteriindikatorn lyser gult när fjärrkontrollen är dockad och batteriet laddas. Horisontell indragning och frammatning av hållaren: Flyttar bort (drar in) hållaren från knivhållaren eller matar fram den mot knivhållaren. RUBBA-knapparna flyttar hållaren kontinuerligt när de hålls nedtryckta. Hur stor förflyttningen blir i horisontalled beror på inställd snitt- eller trimtjocklek. Bild 1D Trim- och snitthastighetsreglage: Tryck på KANINEN för att öka trim- eller snitthastigheten eller på SKÖLDPADDAN för att sänka hastigheten. Det är möjligt att använda fjärrkontrollen för att ändra hastigheten under kontinuerlig trimning eller snittning. Kontroller och indikator för val av förinställning: Använd knapparna och för att välja en förinställning. Indikatorn visar den valda förinställningen med siffrorna 0 9 (för förinställningarna 0 9) och A F (för förinställningarna 10 15). Om ingen förinställning har valts, eller om den ändrats, visas inget tecken. Den blinkande decimalpunkten visar att fjärrkontrollen fungerar som den ska. Sida 9

12 1. INLEDNING Starta protokoll: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta ett protokoll. Pausa protokoll: Pausar det protokoll som körs. Rikta in: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att rikta in blockets framsida mot knivseggen. Rikta in och skär till: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att utföra inriktning och tillskärning. Tryck igen för att stoppa funktionen. Trimma: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta en kontinuerlig trimning. Tryck igen för att stoppa funktionen. Centrera den automatiska 3D-hållaren: Flyttar hållaren till centrumpositionen. Rikta in och snitta: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta inriktning och kontinuerlig snittning. Tryck igen för att stoppa. Snitta: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta kontinuerlig snittning. Tryck igen för att stoppa. Växlar mellan snitt- och trimtjocklek under kontinuerlig snittning eller trimning. Den gula lampan uppe till vänster på knappen tänds när snittjocklek används. Den röda lampan nere till höger på knappen tänds när trimtjocklek används. Sida 10

13 1.6 Specifikationer Artikelnummer Namn/beskrivning 5000 Tissue-Tek AutoSection, automatisk mikrotom Strömförsörjningskrav 100 VAC+/- 10 % 50/60 Hz, enfas 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 % 50/60 Hz, enfas 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 % 50/60 Hz, enfas 4,1 ampere Mått B x D x H: Vikt 55 kg Miljökrav Driftvillkor: Temperatur: Relativ luftfuktighet: 38 x 67 x 44 cm 10 C till 40 C (50 F till 104 F) % (icke-kondenserande) Förvaringsförhållanden: Temperatur: -20 C till 65 C (-4 F till 149 F) Relativ luftfuktighet: % (icke-kondenserande) Miljöeffekter Buller: 60 db(a) på 1 meters avstånd Värmebelastning: 820 BTUh Specifikationer för mikrotomen Snittjocklek: 0,5 100 µm Trimtjocklek: 1,0 200 µm Tillbakadragningsavstånd: ingen tillbakadragning, µm Snitthastighet: mm/sekund Trimningshastighet: mm/sekund Maximal provstorlek: 60 x 60 mm Maximalt vertikalt slag: 122 mm (4,8 tum) Maximalt horisontellt slag: 10 mm (0,39 tum) Specifikationer för den motordrivna hållaren Axeljustering i vertikal- och horisontalled: +/- 4 Vinkelprecision: 0,05 Specifikationer för justeringsanordning Justering av knivsegg: +/- 0,05 Justeringsavstånd till kniven: +/-10 µm Batterispecifikationer för fjärrkontrollen 4 st. laddningsbara NiMH-batterier på mah (som uppfyller SS-EN/IEC standarden) Instrumentets förväntade livslängd Sju (7) år 1.7 Säkerhetsstandarder Instrumentet har tillverkats och testats i enlighet med följande säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål: UL CAN/CSA C CAN/CSA C SS-EN/IEC :2001 SS-EN/IEC Uppfyller kraven i Pharmaceutical Affaires Law (Japan) CE-märkt i enlighet med kraven i EMC-direktivet, lågspänningsdirektivet, direktivet om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik samt RoHS-direktivet Sida 11

14 1. INLEDNING Sida 12

15 2. INSTALLATION 2.1 Allmän information I detta avsnitt finns detaljerade instruktioner för installation och inställning av den automatiska mikrotomen Tissue- Tek AutoSection. Instruktionerna måste följas för att maskinen ska kunna användas och hanteras korrekt. Läs denna instruktionsbok noga innan instrumentet används. Följ instruktionerna noga. Tissue-Tek AutoSection är ett precisionsinstrument och måste hanteras i enlighet därmed. Om instrumentet hanteras vårdslöst eller tappas kommer komponenterna inuti att skadas eller förstöras. Hantera alltid instrumentet med försiktighet. Välj en plats där det finns tillräckligt med utrymme runt instrumentet. I synnerhet krävs arbetsutrymme framför och vid sidan av instrumentet. 2.2 Miljöfaktorer Precis som för alla känsliga elektroniska instrument ska man undvika långvarig exponering för hög fuktighet och temperatur. Temperatur och fuktighet ska hållas relativt konstant. Omgivningstemperaturen vid användning av instrumentet ska ligga mellan 10 och 40 ºC. Luftfuktigheten bör ligga mellan 30 till 75 % (relativ luftfuktighet). 2.3 Uppackning Instrumentet får endast transporteras stående upprätt i en särskilt avsedd låda. Packa upp AutoSection i enlighet med instruktionerna för uppackning som finns på utsidan av transportlådan. VARNING: FÖRPACKAT ÄR TOTALVIKTEN UNGEFÄR 85 KG (187 POUNDS). SJÄLVA INSTRUMENTET VÄGER 55 KG (121 POUNDS). DET KRÄVS MINST TVÅ PERSONER FÖR ATT LYFTA OCH TRANSPORTERA INSTRUMENTET. ANVÄND DE TVÅ HANDGREPPEN FÖR ATT LYFTA INSTRUMENTET. DERAS PLACERING FRAMGÅR AV UPPACKNINGSINSTRUKTIONERNA. LYFT ALDRIG INSTRUMENTET I HÅLLAREN ELLER RATTEN. Sida 13

16 2. INSTALLATION Checklista vid uppackning Kontrollera att alla tillbehör som medföljer instrumentet finns med. Delnummer Komponent Beskrivning 5000 Instrumentet Enhet Leveranspaket Tissue-Tek AutoSection, automatisk mikrotom Bluetooth -fjärrkontroll Del av 4658 Leveranspaket Avfallspåsar (1 förp.) Del av 7089 Leveranspaket Leveranspaket Bricka Lock Accu-Edge Microtomeknivblad med låg profil (1 förp.) Fotpedal med rött skyddshölje Avfallsbricka med lock 2.4 Placera instrumentet Placera instrumentet på en stabil laboratoriebänk med plan yta som kan bära upp minst 75 kg och utsätts för minimalt med vibrationer. Vi rekommenderar att minst 10 cm fri yta finns runt hela instrumentet, bland annat för att det ska vara enkelt att komma åt ratten på dess högersida. Platsen ska vara välventilerad för att undvika att instrumentet utsätts för kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. Området ska vara rent och fritt från damm. Det ska finnas ett eluttag i närheten som stämmer överens med elspecifikationerna på den märkskylt som finns på instrumentets högra sida. Eluttaget måste vara jordat, och endast detta instrument bör drivas från eluttaget Placera tillbehören Installera den nedre avfallsbrickan 1. Kontrollera att de två främre gummifötterna på AutoSection vilar mot bordet (bild 2A) Låsbygel Skruv Låsbricka Skenor för avfallspåse Platt bricka Bricka med fläns Leveranspaket Elkabel Leveranspaket Instruktionsbok Bild 2A Bricka Instruktion Nedre avfallsbricka och instruktion Sida 14

17 2. Skjut in den nedre avfallsbrickan under mikrotomen (bild 2B). Avfallsbricka Lock Bild 2D Bild 2B Montera skenan för avfallspåsen på brickan (bild 2C och 2D) 1. Sätt fast en avfallspåse på skenan. Skenan går att svänga ut mot användaren, vilket gör det lätt att byta påsen. 2. När påsen har satts dit, sväng tillbaka skenan på plats under öppningen i avfallsbrickan. 3. Om ingen avfallspåse används, placera locket över öppningen i avfallsbrickan så som bilden nedan visar. 4. Sätt fast avfallsbrickan ordentligt på AutoSection. Ansluta fotpedalen Placera fotpedalen under arbetsbänken. Led kabeln upp längs arbetsbänkens baksida och anslut kontakten till det runda uttaget på instrumentets baksida (bild 2E). Fotpedalens kontakt Fotpedal Bild 2E Bricka med fläns Påshållare Platt bricka Låsbricka Tumskruv Bild 2C Montera anordningen i den ordning som bilden visar. Dra åt tumskruven för hand. På så vis är det enkelt att svänga ut påshållaren och byta avfallspåse. Sida 15

18 2. INSTALLATION Strömanslutning 1. Anslut den medföljande elkabeln i uttaget på instrumentets baksida och sätt fast den med klämman. Anslut elkontakten till ett jordat eluttag (bild 2F). Strömbrytare (instrumentets baksida) 3. Tryck mot ena änden av knivadaptern, och skjut försiktigt ut den från dess plats under klämplattan. Förvara knivadaptern tillsammans med de två skruvarna för framtida bruk Förbereda inriktningsanordningen Automatisk inriktning En 3D-hållare och en inriktningsanordning på AutoSection (bild 2G) används för att automatiskt rikta in provblockets framsida efter knivseggen. OBS! Använd en mjuk borste för att rengöra framsidan på inriktningsanordningen från eventuella paraffinrester. Torka av framsidan försiktigt med en luddfri torkduk fuktad med tvättsprit om avlagringarna har fastnat ordentligt. Elkabel och kontaktklämma Bild 2F Inriktningsplatta 2. Slå PÅ AutoSection genom att trycka på strömbrytaren på instrumentets baksida. 3. Sätt fjärrkontrollen i dockningsstationen. Kontrollera att den gula lampan på fjärrkontrollen lyser. Det visar att laddningen fungerar Anpassa knivhållaren Knivhållaren är redan installerad i instrumentet, och engångsblad med både hög och låg profil kan användas. En knivadapter medföljer. Denna adapter måste tas bort om högprofilknivblad ska användas. Ta bort knivadaptern OBS! Knivadaptern är fäst med två små skruvar. OBS! Dessa skruvar är bara 3 mm långa, och ramlar lätt ur när de skruvas loss. 1. Använd en kryssmejsel, storlek PH0, för att lossa de två skruvarna på knivhållaren. 2. Minska spänningen mot klämplattan genom att vrida bort låsspaken från plattan. Inriktningsanordning Bild 2G FÖRSIKTIGHET: Det räcker med ett tryck på dryga 2 kg för att få framsidan av inriktningsanordningen ren från paraffinrester. Trycker du för hårt kan du skada instrumentet. Sida 16

19 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 3.1 Allmän information Det går att ställa in olika systemalternativ och parametrar i den automatiska mikrotomen Tissue-Tek AutoSection och därmed anpassa den för dess aktuella ändamål. Du visar och ändrar de aktuella systeminställningarna i AutoSection-menyn. I det här avsnittet beskrivs hur du gör de grundläggande systeminställningarna för Tissue-Tek AutoSection. Om så är tillämpligt visas fabriksinställningarna för de olika parametrarna. Utför nedanstående inställningar innan systemet används för första gången. Följ också tillämpliga delar av dessa instruktioner om du behöver återställa systeminställningarna, lägga till eller ta bort användare osv Statusikoner Bild 3B Ratten är olåst. 3.2 Åtkomst till menyn Tissue-Tek AutoSection-menyn har fyra flikar som ger tillgång till undermenyerna Trim, Snitt, Förinställ välj, Manuell, Förinst. Post, Användare, Sakura, Spara system och Versioner. Tryck på knapparna och för att flytta mellan de olika skärmarna (bild 3A) OBS! Låsikonen är en åtgärdsknapp. Användaren måste trycka på låsikonen för att låsa AutoSection. OBS! Låsikonen finns på sidorna Trim, Snitt, Förinställ välj och Manuell (bild 3A). Ratten är låst. Indikator för fjärrkontroll: Är ikonen grön kommunicerar fjärrkontrollen med instrumentet. Är ikonen grå sker ingen kommunikation med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollsikonen är grå när fjärrkontrollen är avstängd. Fjärrkontrollsikonen är överkryssad när fjärrkontrollen har inaktiverats via användargränssnittet. Batteriindikator för fjärrkontrollen: Laddar (när en blixtsymbol syns i den gröna batterisymbolen) GRÖN (> 90 % laddning), GUL (> 10 % och < 90 % laddning) RÖD (< 10 % laddning) Bild 3A För att låsa upp AutoSection måste användaren trycka på upplåsningsikonen (bild 3B). Volymindikator: Visar högtalarens status. När högtalarvolymen är inställd på noll har ikonen en symbol som visar att den är inaktiverad (röd cirkel med snedstreck). Sida 17

20 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA Fliken Förinst. Post Avståndsstapel hållare/kniv: Visar det relativa avståndet mellan hållaren och kniven. Stapeln blir allt kortare allt eftersom hållaren rör sig närmare knivbladet. När hållaren befinner sig nära knivbladet blir stapeln gul för att varna användaren om att knivbladet är nära. När någon del av hållaren befinner sig närmare knivbladet än 50 µm blir stapeln röd, och hållaren dras automatiskt tillbaka till det bakre horisontella grundläget. Göra inställningar på fliken Förinst. Post Fliken Förinst. Post används för att konfigurera och ställa in förinställningarna i Tissue-Tek AutoSection. Förinställningarna är genvägar till sparade inställningar för de kassettyper som används för att skapa snittprotokoll i instrumentets programvara. Ett protokoll är ett snittprogram på upp till 16 steg. Förinställningar och protokoll ska konfigureras innan systemet börjar användas. Så här visar du fliken Förinst. Post: 1. Tryck på ikonen. 2. Tryck på fliken Förinst. Post för att visa sidan Förinst. Post (bild 3C). Bild 3C Förinställningsalternativ Blocktyper: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maximum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Snittjocklek: 0,5 100 µm Trimtjocklek: µm Tillbakadragningsavstånd: µm Snitthastighet: Trimhastighet: Tillbakadragningshastighet: Protokollsteg: mm/sek mm/sek mm/sek Upp till 16 steg Rikta in utför en inriktning. Riktar in blockytan parallellt med knivbladet och placerar blocket vid bladet som är klart att skära. Rör Rör vid avkänningsplattan men riktar inte ytan på blocket efter knivbladet och positionerar blocket vid knivbladet som är redo att skära. Tillskärning skär automatiskt till angivet Paraform- eller Uni-Cassette-block i enlighet med fabriksinställda värden för tillskärningstjocklek och hastighet. Användaren kan inte ändra dessa parametrar. Trim användarprogrammerade trimtjocklekar används för ett programmerbart antal trimsnitt, Kontinuerlig trimning startar med en användarprogrammerad trimtjocklek och kör tills användaren stoppar funktionen. Snitt användarprogrammerad snittjocklek används för ett programmerbart antal snitt, Kont snitt startar med en användarprogrammerad snittjocklek och kör tills användaren stoppar funktionen. Lägg till trim visar en dialogruta som ger möjlighet att fortsätta trimningen. När funktionen har aktiverats pågår trimningen ända tills användaren stoppar den. Sida 18

21 Lägg till snitt visar en dialogruta som ger möjlighet att fortsätta snittningen. När funktionen har aktiverats utförs snittning kontinuerligt tills användaren stoppar den. Nivå gör ett snitt med användardefinierad tjocklek i blocket. Snitt görs i steg om 10 µm (exempelvis görs ett snitt på 83 µm genom 8 snitt på 10 µm och 1 snitt på 3 µm). Paus gör paus ända tills användaren trycker på knappen för att fortsätta. Tid pausat användaren väljer själv paustid (t.ex. 30 sekunder). Protokollet återupptas så snart vald tid har gått. Användaren kan välja att trycka på knappen RESUME (fortsätt) för att avbryta pausen i förtid och starta nästa funktion direkt. Under de sista tre sekunderna av en tidsinställd paus hörs ljudsignaler (pip, pip-pip och pip-pippip) för att varna användaren för att mikrotomen inom kort kan börja röra sig. Protokoll steg # går till ett bestämt steg i ett tidigare programmerat protokoll. Funktionen gör att användaren kan skapa loopar i protokollen. Tillbaka hela vägen tillbaka från knivbladet. Pip ljudsignal (det finns tre olika pipsignaler). Volymen kan programmeras i användarinställningarna. Färdig protokollet är slut. 4. Tryck på knapparna och till höger för att bläddra mellan olika förinställningar (förinställning 0 9 och A F). 5. När önskad förinställning visas, tryck på knappen Alternat. för att aktivera den. 6. Använd knapparna och för att bläddra genom listan med de förinställda alternativen: Blocktyp Snittjocklek Trimtjocklek Tillbakadragningsavstånd Snitthastighet Trim hastighet Tillbakadragningshastighet Protokollsteg OBS! För att kunna ändra ett siffervärde trycker du i området mellan knapparna och. Då visas sifferknapparna (bild 3E). Skapa en förinställning OBS! Det finns ingen knapp för att spara, eftersom den senaste knapptryckningen sparas automatiskt. 1. Tryck på ikonen på huvudskärmen. 2. Tryck på fliken Förinst. Post. 3. Tryck på knappen Förinst. (bild 3D). Bild 3D Bild 3E 7. Tryck på knappen Blocktyp för att ändra blocktyp. 8. Använd knapparna och för att ändra blocktyp. Alternativen är: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maximum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Sida 19

22 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 9. Tryck på knappen Alternat. för att gå vidare till nästa inställningsalternativ (bild 3F). 22. Under Alternat. visas Protokoll 0 Se Skapa ett protokoll nedan. Skapa ett protokoll Tissue-Tek AutoSection är en programmerbar automatisk mikrotom. I programvaran används protokoll för att definiera en rad snittåtgärder som sedan kan genomföras med en knapptryckning. Protokoll kan läggas till, kopieras och exporteras. Upp till 16 protokoll kan lagras i systemet. Bild 3F 10. Tryck på knappen SNITTJOCKLEK och använd sedan knapparna och för att ändra snittjockleken till ett värde mellan 0,5 100 µm. 11. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 12. Tryck på knappen TRIMTJOCKLEK och använd pilknapparna för att ändra trimtjockleken till ett värde mellan µm. 13. Tryck på knappen ALTERNAT. för att spara ändringarna ochgå vidare till nästa inställningsalternativ. 14. Tryck på knappen TILLBAKADRAGNINGSAV. och använd sedan knapparna och för att ändra avståndet till ett värde mellan µm. 15. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 16. Tryck på knappen SNITTHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra snitthastigheten till ett värde mellan mm/sek. 17. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 18. Tryck på knappen TRIMHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra trimhastigheten till ett värde mellan mm/sek. 19. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 20. Tryck på knappen TILLBAKADRAGNINGSHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra hastigheten till ett värde på mm/sek. 21. Tryck på Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. OBS! OBS! OBS! Protokoll ingår i en förinställning. Ett protokoll kan innehålla upp till 16 steg (0 15). Man behöver inte använda alla 16 stegen i protokollet. Det sista steget måste dock alltid vara Färdig. Om steg 0 i protokollet har värdet FÄRDIG är protokollet inte definierat. Protokoll 0 är alltid det första steget i protokollet. 1. På skärmen Förinst. Post (bild 3G) finns knappen ÅTGÄRD, som används för att skapa ett protokoll. Bild 3G Sida 20

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer