2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA"

Transkript

1 Automatisk mikrotom

2 Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Övriga varumärken som omnämns i denna instruktionsbok: Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation PARA/Gard är ett registrerat varumärke som tillhör Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Reviderad 23 februari Ver.B

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Allmän beskrivning Säkerhetsinstruktioner Symboler Säkerhetsföreskrifter Varningar Risk för elektrisk stöt Säkerhetsfunktioner Fysiska egenskaper Komponenter och ritningar Användargränssnitt Trådlös fjärrkontroll Specifikationer Säkerhetsstandarder INSTALLATION 2.1 Allmän information Miljöfaktorer Uppackning Checklista vid uppackning Placera instrumentet Placera tillbehören Anpassa knivhållaren Förbereda inriktningsanordningen ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 3.1 Allmän information Åtkomst till menyn Statusikoner Fliken Förinst. Post Fliken Förinställ välj Fliken Trim Fliken Snitt Fliken Manuell Fliken Användare Fliken Sakura Sida - 1 -

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fliken Spara system Ställa in blockkompensering Fliken Versioner Fjärrkontrollen Starta fjärrkontrollen Stänga av fjärrkontrollen DRIFTSINSTRUKTIONER 4.1 Funktionsprinciper Sätta in/ta bort prover Universalkassettklämma Ladda knivbladet Montera engångskniven i knivhållaren Användargränssnittet Rutinmässig användning Välja en förinställning Trimma/skära till ett block Trimma ett block Snittning Snitta en Uni- eller Paraform-kassett Manuell användning Manuell snittning SKÖTSEL AV INSTRUMENTET 5.1 Allmän information Dagligt underhåll Årligt underhåll Utvändiga ytor Rengöra AutoSection Rengöra knivhållaren FELSÖKNING 6.1 Allmän felsökning Felsökningstabell SERVICE 7.1 Serviceinformation Om det är problem med instrumentet Kontaktuppgifter för service Sida - 2 -

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7.2 Förbrukningsmaterial FÖRINSTÄLLNINGSREDIGERARE 8.1 Förinställningsredigerare Öppna en fil Skapa eller redigera en förinställning eller ett protokoll Återställa en förinställning Kopiera en förinställning Ångra ändringar av en förinställning Läsa in en förinställning från ett USB-minne Spara en förinställning på ett USB-minne FÖRINSTÄLLNINGSARK 9.1 Ark för AutoSection-förinställningar Sida - 3 -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida - 4 -

7 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Tissue-Tek AutoSection är konstruerad för att skära snitt ur vävnadsprover från människor och djur som är inbäddade i paraffinblock. Instrumentet är avsett att, som en del av histopatologiprocessen, underlätta morfologisk in vitrodiagnostik på vävnader från människor och djur för patologen. 1.2 Allmän beskrivning Tissue-Tek AutoSection är en sluten helautomatisk mikrotom som används för att skära snitt ur vävnadsprover inbäddade i paraffinblock. AutoSection har en 4,3 tums färgpekskärm vilket underlättar programmering och övervakning. Den kan programmeras med upp till 16 olika förinställningar. En förinställning är en uppsättning steg som används för att skapa ett protokoll. Upp till 16 snittprotokoll kan sparas i AutoSection. 1.3 Säkerhetsinstruktioner Instruktionsboken till den automatiska mikrotomen Tissue- Tek AutoSection innehåller instruktioner och information som är viktig för driftsäkerheten och underhåll av instrumentet. Det är viktigt att läsa instruktionsboken noga innan instrumentet används första gången och att alltid förvara instruktionsboken i närheten av instrumentet. För att mikrotomen ska kunna användas på ett säkert sätt måste användaren alltid följa de instruktioner och varningar som finns i denna instruktionsbok och på själva instrumentet: Symboler Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till olycksfall, personskada, skada på instrumentet eller skada på annan utrustning. FÖRSIKTIGHET: Risk för elektrisk stöt. Dra ut elkontakten innan service utförs. All service ska utföras av behörig servicepersonal. Öppna inte detta hölje för att undvika risken att skadas av en elstöt. OBS! De skyddsanordningar som installerats både i instrumentet och dess tillbehör får varken tas bort eller modifieras. Endast auktoriserad och kvalificerad personal får öppna instrumentet och reparera de inre komponenterna. De säkerhetsanordningar som tillverkaren har försett instrumentet med kan bara erbjuda ett grundläggande skydd. Det huvudsakliga ansvaret för en säker användning ligger framför allt hos den inrättning som äger instrumentet, och även hos den personal som har i uppdrag att använda, sköta och reparera instrumentet. 1.4 Säkerhetsföreskrifter Signalorden VARNING, FÖRSIKTIGHET och OBS! används i hela instruktionsboken för att visa risknivån för potentiella faror enligt nedanstående: VARNING Betecknar en potentiell fara som, om instruktionerna inte följs, kan leda till allvarlig personskada för användaren och/eller annan personal. FÖRSIKTIGHET Betecknar en potentiell fara som, om instruktionerna inte följs, kan leda till skador på Tissue-Tek AutoSection och/eller annan egendom. OBS! Betecknar en påminnelse eller annan praktisk information. VARNING: Denna symbol på instrumentet och i instruktionsboken innebär att relevanta instruktioner (såsom de är definierade i denna instruktionsbok) måste följas då komponenten med märkningen ska användas eller bytas ut. Sida 5

8 1. INLEDNING Varningar DE SKYDDSANORDNINGAR SOM INSTALLERATS BÅDE I INSTRUMENTET OCH DESS TILLBEHÖR FÅR VARKEN TAS BORT ELLER FÖRÄNDRAS. ENDAST AUKTORISERAD OCH KVALIFICERAD PERSONAL FÅR ÖPPNA INSTRUMENTET OCH REPARERA DE INRE KOMPONENTERNA. LÅS ALLTID RATTEN OCH TÄCK ÖVER KNIVSEGGEN MED KNIVSKYDDET INNAN KNIVBLADET ELLER PROVET MANIPULERAS, PROVET BYTS ELLER NÄR INSTRUMENTET INTE ANVÄNDS. DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN KAN UNDERHÅLLA INUTI. DET FINNS FARLIGA HÖGA SPÄNNINGAR INUTI ENHETEN ENDAST EN AUKTORISERAD SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKER FÅR ÖPPNA DEN. KLÄMRISK! TRYCK INTE PÅ DE FRÄMRE SKYDDEN AV MJUKT TYG SOM FINNS ÖVER OCH UNDER HÅLLAREN. BORSTA FÖRSIKTIGT BORT SNITTRESTER FRÅN SKYDDEN, MEN ENDAST NÄR MIKROTOMEN INTE RÖR SIG. OM INSTRUMENTET ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN ANGIVET KAN DET LEDA TILL PERSON- OCH MATERIALSKADOR. AUTOSECTION MÅSTE ANSLUTAS TILL ETT JORDAT UTTAG FÖR ATT KUNNA ANVÄNDAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. JORDNINGEN SKER DÅ VIA JORDNINGSSTIFTET PÅ DEN SS-EN MÄRKTA KONTAKTEN Säkerhetsfunktioner Den automatiska mikrotomen Tissue-Tek AutoSection har flera säkerhetsfunktioner som syftar till att skydda såväl användare som instrument. Instrumentet har en nödstoppsknapp som vid behov omgående stoppar instrumentet. Fotpedalen är konstruerad för att avbryta pågående rörelser när den trampas ned. Fotpedalen har ett rött skyddshölje för att förhindra oavsiktlig användning. Knivhållaren är utformad för att så lite av eggen som möjligt ska vara exponerad. Det röda knivskyddet (då detta används) är avsett att markera riskområdet och därmed skydda användaren från knivseggen och potentiella skador. I händelse av strömavbrott kommer instrumentets nödbroms automatiskt att slå till och förhindra att mikrotomen faller. Alla instrumentinställningar sparas i det inbyggda flashminnet, och vid omstart återställs alla sparade inställningar automatiskt. Det finns också ljudlarm som aktiveras av olika skäl. Programvaran och fjärrkontrollen till AutoSection går att låsa via pekskärmen för att förhindra att de oavsiktligen aktiverar någon funktion under pågående arbete. Det går även att inaktivera fjärrkontrollen. Vid manuellt bruk ska ratten låsas med låsspaken för att förhindra eventuella mikrotomrörelser Risk för elektrisk stöt KONTROLLERA ATT KONTAKTEN ÄR ORDENTLIGT ANSLUTEN TILL ETT JORDAT ELUTTAG. ANVÄND ALDRIG OJORDADE GRENKOPPLINGAR OCH FÖRSÖK ALDRIG ATT PÅ NÅGOT SÄTT UNDVIKA ATT ANVÄNDA DEN JORDADE KONTAKTEN. Sida 6

9 1.5 Fysiska egenskaper Komponenter och ritningar AutoSection-mikrotomen består av följande huvudkomponenter (bild 1A): Bild 1A a LCD-pekskärm Här finns de kontroller och den information som behövs för att programmera och använda instrumentet. På pekskärmen visas ett gränssnitt med olika flikar som används för att trimma, snitta, välja förinställning och manuellt läge. b Trådlös fjärrkontroll Här finns de kontroller och den information som behövs för att använda instrumentet. Fjärrkontrollen är Bluetooth -baserad. c Manuell ratt I manuellt läge används ratten för att flytta mikrotomhållaren uppåt och nedåt. d Låsspak för provhållare Öppnar och stänger 3D-hållaren och låser fast kassetter på plats. e Nödstopp Stoppar instrumentet omgående. Återställ NÖDSTOPPSKNAPPEN genom att vrida knappen tills den hoppar ut i normalt läge. Så snart nödstoppsknappen har återställts återgår hållaren automatiskt till utgångsläget. Mikrotomen ställs därmed i ett säkert läge och är klar att använda på nytt. f 3D-hållare Sida 7

10 1. INLEDNING Provhållaren passar för alla kassettyper, inklusive Tissue- Tek Paraform och Uni-Cassette. Block kan sättas in vågrätt eller lodrätt. g Knivhållare Knivhållaren har en fast vinkel, och både hög- och lågprofilknivar kan användas med hjälp av en adapter. Adaptern kan när som helst sättas dit eller tas bort för att lämplig knivhöjd ska kunna användas. För optimal precision måste AutoSection kalibreras om varje gång du byter knivtyp. h Avfallsbricka Avfallsbrickan och avfallspåsen för Tissue-Tek - mikrotomen (artikelnr 4658) samlar upp paraffinrester då snittet utförs. Bild 1B UTANFÖR BILD: Fotpedal Enbart en stoppmekanism. Användaren kan med fotpedalens hjälp utnyttja båda händerna för att hantera provet vid trimning och snittning. Avkänningsplatta Tissue-Tek AutoSection har en patenterad justeringsanordning och en motordriven 3D-hållare som automatiskt anpassar paraffinblockets framsida efter knivseggen, vilket möjliggör automatisk tillskärning, trimning och snittning. Ratten gör att mikrotomen även kan användas för konventionell manuell snittning Användargränssnitt Strömbrytare och nätsladd (bild 1B): Strömbrytaren och nätsladden finns till vänster på instrumentets baksida. Nätsladden används för att ansluta instrumentet till en strömkälla. Nätkabeln måste anslutas till ett jordat vägguttag. Anslutningar (bild 1C): 1. Uttag för USB-minne (för uppgradering av den inbyggda programvaran och överföring av förinställningar/protokoll, utförs av labbadminstratörer) 2. Fotpedal, 1/4-tumsuttag (6,35 mm) 3. Seriell DB9-port (endast för service) 4. RJ11-nätverksport (endast för service) Bild 1C Sida 8

11 1.5.3 Trådlös fjärrkontroll Knappar på fjärrkontrollen Lampa för Tissue-Tek Paraform -kassettyp: Den lampa som är tänd visar vilken typ av kassett som har valts för snittningen x13 13 x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm maximal kassettstorlek Lampa för Bluetooth på/av: Lampan är tänd när fjärrkontrollen kommunicerar med AutoSection-instrumentet. Fjärrkontrollens batteristatus och laddningsstatus: 1. LED tänd (>90 % laddning,) 2. LED blinkar långsamt (>10 % och < 90 %) 3. LED blinkar snabbt (< 10 % laddning) Den andra batteriindikatorn lyser gult när fjärrkontrollen är dockad och batteriet laddas. Horisontell indragning och frammatning av hållaren: Flyttar bort (drar in) hållaren från knivhållaren eller matar fram den mot knivhållaren. RUBBA-knapparna flyttar hållaren kontinuerligt när de hålls nedtryckta. Hur stor förflyttningen blir i horisontalled beror på inställd snitt- eller trimtjocklek. Bild 1D Trim- och snitthastighetsreglage: Tryck på KANINEN för att öka trim- eller snitthastigheten eller på SKÖLDPADDAN för att sänka hastigheten. Det är möjligt att använda fjärrkontrollen för att ändra hastigheten under kontinuerlig trimning eller snittning. Kontroller och indikator för val av förinställning: Använd knapparna och för att välja en förinställning. Indikatorn visar den valda förinställningen med siffrorna 0 9 (för förinställningarna 0 9) och A F (för förinställningarna 10 15). Om ingen förinställning har valts, eller om den ändrats, visas inget tecken. Den blinkande decimalpunkten visar att fjärrkontrollen fungerar som den ska. Sida 9

12 1. INLEDNING Starta protokoll: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta ett protokoll. Pausa protokoll: Pausar det protokoll som körs. Rikta in: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att rikta in blockets framsida mot knivseggen. Rikta in och skär till: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att utföra inriktning och tillskärning. Tryck igen för att stoppa funktionen. Trimma: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta en kontinuerlig trimning. Tryck igen för att stoppa funktionen. Centrera den automatiska 3D-hållaren: Flyttar hållaren till centrumpositionen. Rikta in och snitta: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta inriktning och kontinuerlig snittning. Tryck igen för att stoppa. Snitta: Håll in knappen tills den andra pipsignalen hörs för att starta kontinuerlig snittning. Tryck igen för att stoppa. Växlar mellan snitt- och trimtjocklek under kontinuerlig snittning eller trimning. Den gula lampan uppe till vänster på knappen tänds när snittjocklek används. Den röda lampan nere till höger på knappen tänds när trimtjocklek används. Sida 10

13 1.6 Specifikationer Artikelnummer Namn/beskrivning 5000 Tissue-Tek AutoSection, automatisk mikrotom Strömförsörjningskrav 100 VAC+/- 10 % 50/60 Hz, enfas 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 % 50/60 Hz, enfas 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 % 50/60 Hz, enfas 4,1 ampere Mått B x D x H: Vikt 55 kg Miljökrav Driftvillkor: Temperatur: Relativ luftfuktighet: 38 x 67 x 44 cm 10 C till 40 C (50 F till 104 F) % (icke-kondenserande) Förvaringsförhållanden: Temperatur: -20 C till 65 C (-4 F till 149 F) Relativ luftfuktighet: % (icke-kondenserande) Miljöeffekter Buller: 60 db(a) på 1 meters avstånd Värmebelastning: 820 BTUh Specifikationer för mikrotomen Snittjocklek: 0,5 100 µm Trimtjocklek: 1,0 200 µm Tillbakadragningsavstånd: ingen tillbakadragning, µm Snitthastighet: mm/sekund Trimningshastighet: mm/sekund Maximal provstorlek: 60 x 60 mm Maximalt vertikalt slag: 122 mm (4,8 tum) Maximalt horisontellt slag: 10 mm (0,39 tum) Specifikationer för den motordrivna hållaren Axeljustering i vertikal- och horisontalled: +/- 4 Vinkelprecision: 0,05 Specifikationer för justeringsanordning Justering av knivsegg: +/- 0,05 Justeringsavstånd till kniven: +/-10 µm Batterispecifikationer för fjärrkontrollen 4 st. laddningsbara NiMH-batterier på mah (som uppfyller SS-EN/IEC standarden) Instrumentets förväntade livslängd Sju (7) år 1.7 Säkerhetsstandarder Instrumentet har tillverkats och testats i enlighet med följande säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål: UL CAN/CSA C CAN/CSA C SS-EN/IEC :2001 SS-EN/IEC Uppfyller kraven i Pharmaceutical Affaires Law (Japan) CE-märkt i enlighet med kraven i EMC-direktivet, lågspänningsdirektivet, direktivet om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik samt RoHS-direktivet Sida 11

14 1. INLEDNING Sida 12

15 2. INSTALLATION 2.1 Allmän information I detta avsnitt finns detaljerade instruktioner för installation och inställning av den automatiska mikrotomen Tissue- Tek AutoSection. Instruktionerna måste följas för att maskinen ska kunna användas och hanteras korrekt. Läs denna instruktionsbok noga innan instrumentet används. Följ instruktionerna noga. Tissue-Tek AutoSection är ett precisionsinstrument och måste hanteras i enlighet därmed. Om instrumentet hanteras vårdslöst eller tappas kommer komponenterna inuti att skadas eller förstöras. Hantera alltid instrumentet med försiktighet. Välj en plats där det finns tillräckligt med utrymme runt instrumentet. I synnerhet krävs arbetsutrymme framför och vid sidan av instrumentet. 2.2 Miljöfaktorer Precis som för alla känsliga elektroniska instrument ska man undvika långvarig exponering för hög fuktighet och temperatur. Temperatur och fuktighet ska hållas relativt konstant. Omgivningstemperaturen vid användning av instrumentet ska ligga mellan 10 och 40 ºC. Luftfuktigheten bör ligga mellan 30 till 75 % (relativ luftfuktighet). 2.3 Uppackning Instrumentet får endast transporteras stående upprätt i en särskilt avsedd låda. Packa upp AutoSection i enlighet med instruktionerna för uppackning som finns på utsidan av transportlådan. VARNING: FÖRPACKAT ÄR TOTALVIKTEN UNGEFÄR 85 KG (187 POUNDS). SJÄLVA INSTRUMENTET VÄGER 55 KG (121 POUNDS). DET KRÄVS MINST TVÅ PERSONER FÖR ATT LYFTA OCH TRANSPORTERA INSTRUMENTET. ANVÄND DE TVÅ HANDGREPPEN FÖR ATT LYFTA INSTRUMENTET. DERAS PLACERING FRAMGÅR AV UPPACKNINGSINSTRUKTIONERNA. LYFT ALDRIG INSTRUMENTET I HÅLLAREN ELLER RATTEN. Sida 13

16 2. INSTALLATION Checklista vid uppackning Kontrollera att alla tillbehör som medföljer instrumentet finns med. Delnummer Komponent Beskrivning 5000 Instrumentet Enhet Leveranspaket Tissue-Tek AutoSection, automatisk mikrotom Bluetooth -fjärrkontroll Del av 4658 Leveranspaket Avfallspåsar (1 förp.) Del av 7089 Leveranspaket Leveranspaket Bricka Lock Accu-Edge Microtomeknivblad med låg profil (1 förp.) Fotpedal med rött skyddshölje Avfallsbricka med lock 2.4 Placera instrumentet Placera instrumentet på en stabil laboratoriebänk med plan yta som kan bära upp minst 75 kg och utsätts för minimalt med vibrationer. Vi rekommenderar att minst 10 cm fri yta finns runt hela instrumentet, bland annat för att det ska vara enkelt att komma åt ratten på dess högersida. Platsen ska vara välventilerad för att undvika att instrumentet utsätts för kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. Området ska vara rent och fritt från damm. Det ska finnas ett eluttag i närheten som stämmer överens med elspecifikationerna på den märkskylt som finns på instrumentets högra sida. Eluttaget måste vara jordat, och endast detta instrument bör drivas från eluttaget Placera tillbehören Installera den nedre avfallsbrickan 1. Kontrollera att de två främre gummifötterna på AutoSection vilar mot bordet (bild 2A) Låsbygel Skruv Låsbricka Skenor för avfallspåse Platt bricka Bricka med fläns Leveranspaket Elkabel Leveranspaket Instruktionsbok Bild 2A Bricka Instruktion Nedre avfallsbricka och instruktion Sida 14

17 2. Skjut in den nedre avfallsbrickan under mikrotomen (bild 2B). Avfallsbricka Lock Bild 2D Bild 2B Montera skenan för avfallspåsen på brickan (bild 2C och 2D) 1. Sätt fast en avfallspåse på skenan. Skenan går att svänga ut mot användaren, vilket gör det lätt att byta påsen. 2. När påsen har satts dit, sväng tillbaka skenan på plats under öppningen i avfallsbrickan. 3. Om ingen avfallspåse används, placera locket över öppningen i avfallsbrickan så som bilden nedan visar. 4. Sätt fast avfallsbrickan ordentligt på AutoSection. Ansluta fotpedalen Placera fotpedalen under arbetsbänken. Led kabeln upp längs arbetsbänkens baksida och anslut kontakten till det runda uttaget på instrumentets baksida (bild 2E). Fotpedalens kontakt Fotpedal Bild 2E Bricka med fläns Påshållare Platt bricka Låsbricka Tumskruv Bild 2C Montera anordningen i den ordning som bilden visar. Dra åt tumskruven för hand. På så vis är det enkelt att svänga ut påshållaren och byta avfallspåse. Sida 15

18 2. INSTALLATION Strömanslutning 1. Anslut den medföljande elkabeln i uttaget på instrumentets baksida och sätt fast den med klämman. Anslut elkontakten till ett jordat eluttag (bild 2F). Strömbrytare (instrumentets baksida) 3. Tryck mot ena änden av knivadaptern, och skjut försiktigt ut den från dess plats under klämplattan. Förvara knivadaptern tillsammans med de två skruvarna för framtida bruk Förbereda inriktningsanordningen Automatisk inriktning En 3D-hållare och en inriktningsanordning på AutoSection (bild 2G) används för att automatiskt rikta in provblockets framsida efter knivseggen. OBS! Använd en mjuk borste för att rengöra framsidan på inriktningsanordningen från eventuella paraffinrester. Torka av framsidan försiktigt med en luddfri torkduk fuktad med tvättsprit om avlagringarna har fastnat ordentligt. Elkabel och kontaktklämma Bild 2F Inriktningsplatta 2. Slå PÅ AutoSection genom att trycka på strömbrytaren på instrumentets baksida. 3. Sätt fjärrkontrollen i dockningsstationen. Kontrollera att den gula lampan på fjärrkontrollen lyser. Det visar att laddningen fungerar Anpassa knivhållaren Knivhållaren är redan installerad i instrumentet, och engångsblad med både hög och låg profil kan användas. En knivadapter medföljer. Denna adapter måste tas bort om högprofilknivblad ska användas. Ta bort knivadaptern OBS! Knivadaptern är fäst med två små skruvar. OBS! Dessa skruvar är bara 3 mm långa, och ramlar lätt ur när de skruvas loss. 1. Använd en kryssmejsel, storlek PH0, för att lossa de två skruvarna på knivhållaren. 2. Minska spänningen mot klämplattan genom att vrida bort låsspaken från plattan. Inriktningsanordning Bild 2G FÖRSIKTIGHET: Det räcker med ett tryck på dryga 2 kg för att få framsidan av inriktningsanordningen ren från paraffinrester. Trycker du för hårt kan du skada instrumentet. Sida 16

19 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 3.1 Allmän information Det går att ställa in olika systemalternativ och parametrar i den automatiska mikrotomen Tissue-Tek AutoSection och därmed anpassa den för dess aktuella ändamål. Du visar och ändrar de aktuella systeminställningarna i AutoSection-menyn. I det här avsnittet beskrivs hur du gör de grundläggande systeminställningarna för Tissue-Tek AutoSection. Om så är tillämpligt visas fabriksinställningarna för de olika parametrarna. Utför nedanstående inställningar innan systemet används för första gången. Följ också tillämpliga delar av dessa instruktioner om du behöver återställa systeminställningarna, lägga till eller ta bort användare osv Statusikoner Bild 3B Ratten är olåst. 3.2 Åtkomst till menyn Tissue-Tek AutoSection-menyn har fyra flikar som ger tillgång till undermenyerna Trim, Snitt, Förinställ välj, Manuell, Förinst. Post, Användare, Sakura, Spara system och Versioner. Tryck på knapparna och för att flytta mellan de olika skärmarna (bild 3A) OBS! Låsikonen är en åtgärdsknapp. Användaren måste trycka på låsikonen för att låsa AutoSection. OBS! Låsikonen finns på sidorna Trim, Snitt, Förinställ välj och Manuell (bild 3A). Ratten är låst. Indikator för fjärrkontroll: Är ikonen grön kommunicerar fjärrkontrollen med instrumentet. Är ikonen grå sker ingen kommunikation med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollsikonen är grå när fjärrkontrollen är avstängd. Fjärrkontrollsikonen är överkryssad när fjärrkontrollen har inaktiverats via användargränssnittet. Batteriindikator för fjärrkontrollen: Laddar (när en blixtsymbol syns i den gröna batterisymbolen) GRÖN (> 90 % laddning), GUL (> 10 % och < 90 % laddning) RÖD (< 10 % laddning) Bild 3A För att låsa upp AutoSection måste användaren trycka på upplåsningsikonen (bild 3B). Volymindikator: Visar högtalarens status. När högtalarvolymen är inställd på noll har ikonen en symbol som visar att den är inaktiverad (röd cirkel med snedstreck). Sida 17

20 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA Fliken Förinst. Post Avståndsstapel hållare/kniv: Visar det relativa avståndet mellan hållaren och kniven. Stapeln blir allt kortare allt eftersom hållaren rör sig närmare knivbladet. När hållaren befinner sig nära knivbladet blir stapeln gul för att varna användaren om att knivbladet är nära. När någon del av hållaren befinner sig närmare knivbladet än 50 µm blir stapeln röd, och hållaren dras automatiskt tillbaka till det bakre horisontella grundläget. Göra inställningar på fliken Förinst. Post Fliken Förinst. Post används för att konfigurera och ställa in förinställningarna i Tissue-Tek AutoSection. Förinställningarna är genvägar till sparade inställningar för de kassettyper som används för att skapa snittprotokoll i instrumentets programvara. Ett protokoll är ett snittprogram på upp till 16 steg. Förinställningar och protokoll ska konfigureras innan systemet börjar användas. Så här visar du fliken Förinst. Post: 1. Tryck på ikonen. 2. Tryck på fliken Förinst. Post för att visa sidan Förinst. Post (bild 3C). Bild 3C Förinställningsalternativ Blocktyper: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maximum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Snittjocklek: 0,5 100 µm Trimtjocklek: µm Tillbakadragningsavstånd: µm Snitthastighet: Trimhastighet: Tillbakadragningshastighet: Protokollsteg: mm/sek mm/sek mm/sek Upp till 16 steg Rikta in utför en inriktning. Riktar in blockytan parallellt med knivbladet och placerar blocket vid bladet som är klart att skära. Rör Rör vid avkänningsplattan men riktar inte ytan på blocket efter knivbladet och positionerar blocket vid knivbladet som är redo att skära. Tillskärning skär automatiskt till angivet Paraform- eller Uni-Cassette-block i enlighet med fabriksinställda värden för tillskärningstjocklek och hastighet. Användaren kan inte ändra dessa parametrar. Trim användarprogrammerade trimtjocklekar används för ett programmerbart antal trimsnitt, Kontinuerlig trimning startar med en användarprogrammerad trimtjocklek och kör tills användaren stoppar funktionen. Snitt användarprogrammerad snittjocklek används för ett programmerbart antal snitt, Kont snitt startar med en användarprogrammerad snittjocklek och kör tills användaren stoppar funktionen. Lägg till trim visar en dialogruta som ger möjlighet att fortsätta trimningen. När funktionen har aktiverats pågår trimningen ända tills användaren stoppar den. Sida 18

21 Lägg till snitt visar en dialogruta som ger möjlighet att fortsätta snittningen. När funktionen har aktiverats utförs snittning kontinuerligt tills användaren stoppar den. Nivå gör ett snitt med användardefinierad tjocklek i blocket. Snitt görs i steg om 10 µm (exempelvis görs ett snitt på 83 µm genom 8 snitt på 10 µm och 1 snitt på 3 µm). Paus gör paus ända tills användaren trycker på knappen för att fortsätta. Tid pausat användaren väljer själv paustid (t.ex. 30 sekunder). Protokollet återupptas så snart vald tid har gått. Användaren kan välja att trycka på knappen RESUME (fortsätt) för att avbryta pausen i förtid och starta nästa funktion direkt. Under de sista tre sekunderna av en tidsinställd paus hörs ljudsignaler (pip, pip-pip och pip-pippip) för att varna användaren för att mikrotomen inom kort kan börja röra sig. Protokoll steg # går till ett bestämt steg i ett tidigare programmerat protokoll. Funktionen gör att användaren kan skapa loopar i protokollen. Tillbaka hela vägen tillbaka från knivbladet. Pip ljudsignal (det finns tre olika pipsignaler). Volymen kan programmeras i användarinställningarna. Färdig protokollet är slut. 4. Tryck på knapparna och till höger för att bläddra mellan olika förinställningar (förinställning 0 9 och A F). 5. När önskad förinställning visas, tryck på knappen Alternat. för att aktivera den. 6. Använd knapparna och för att bläddra genom listan med de förinställda alternativen: Blocktyp Snittjocklek Trimtjocklek Tillbakadragningsavstånd Snitthastighet Trim hastighet Tillbakadragningshastighet Protokollsteg OBS! För att kunna ändra ett siffervärde trycker du i området mellan knapparna och. Då visas sifferknapparna (bild 3E). Skapa en förinställning OBS! Det finns ingen knapp för att spara, eftersom den senaste knapptryckningen sparas automatiskt. 1. Tryck på ikonen på huvudskärmen. 2. Tryck på fliken Förinst. Post. 3. Tryck på knappen Förinst. (bild 3D). Bild 3D Bild 3E 7. Tryck på knappen Blocktyp för att ändra blocktyp. 8. Använd knapparna och för att ändra blocktyp. Alternativen är: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maximum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Sida 19

22 3. ANPASSA INSTÄLLNINGARNA 9. Tryck på knappen Alternat. för att gå vidare till nästa inställningsalternativ (bild 3F). 22. Under Alternat. visas Protokoll 0 Se Skapa ett protokoll nedan. Skapa ett protokoll Tissue-Tek AutoSection är en programmerbar automatisk mikrotom. I programvaran används protokoll för att definiera en rad snittåtgärder som sedan kan genomföras med en knapptryckning. Protokoll kan läggas till, kopieras och exporteras. Upp till 16 protokoll kan lagras i systemet. Bild 3F 10. Tryck på knappen SNITTJOCKLEK och använd sedan knapparna och för att ändra snittjockleken till ett värde mellan 0,5 100 µm. 11. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 12. Tryck på knappen TRIMTJOCKLEK och använd pilknapparna för att ändra trimtjockleken till ett värde mellan µm. 13. Tryck på knappen ALTERNAT. för att spara ändringarna ochgå vidare till nästa inställningsalternativ. 14. Tryck på knappen TILLBAKADRAGNINGSAV. och använd sedan knapparna och för att ändra avståndet till ett värde mellan µm. 15. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 16. Tryck på knappen SNITTHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra snitthastigheten till ett värde mellan mm/sek. 17. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 18. Tryck på knappen TRIMHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra trimhastigheten till ett värde mellan mm/sek. 19. Tryck på knappen Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. 20. Tryck på knappen TILLBAKADRAGNINGSHAST. och använd sedan knapparna och för att ändra hastigheten till ett värde på mm/sek. 21. Tryck på Alternat. för att spara ändringarna och gå vidare till nästa inställningsalternativ. OBS! OBS! OBS! Protokoll ingår i en förinställning. Ett protokoll kan innehålla upp till 16 steg (0 15). Man behöver inte använda alla 16 stegen i protokollet. Det sista steget måste dock alltid vara Färdig. Om steg 0 i protokollet har värdet FÄRDIG är protokollet inte definierat. Protokoll 0 är alltid det första steget i protokollet. 1. På skärmen Förinst. Post (bild 3G) finns knappen ÅTGÄRD, som används för att skapa ett protokoll. Bild 3G Sida 20

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs Matachana Autoklav Modell SC500 Kapacitet SPRI /STE från 2/2 till 4/8 Modell S1000 Kapacitet SPRI /STE från 3/4 till 15/12 AlessandroToneguzzi Kurs om spoldesinfektor Steelco Bp100HE-BP100HSER

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer