FusePanel Bildhanteringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FusePanel Bildhanteringssystem"

Transkript

1 Användarhandledning FusePanel Bildhanteringssystem Artikelnummer FSE-055-SV-1.01 Utgiven i juli, EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) Fax: +1 (866)

2 VIKTIGT: Läs hela denna användarhandledning före användning av FusePanel EndoChoice, Inc. MED ENSAMRÄTT. EndoChoice, Inc. förbehåller sig rätten att ändra utrustningens specifikationer och beskrivning i detta dokument utan förvarning. Ingen del av denna publikation ska anses utgöra en del av ett kontrakt eller en garanti, utom om de särskilt medtagits med hänvisning till sådant kontrakt eller garanti. Informationen i detta dokument är endast en beskrivning och utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande för försäljning av produkten i detta dokument. Varken EndoChoice, Inc. eller dess agent gör några utfästelser om lämplighet för visst syfte, annat än vad som anges i denna handbok. ANSVARSFRISKRIVNING EndoChoice, Inc. ska inte alls vara förpliktigad vad gäller personskador och/eller materiella skador som uppstår därför att enheten används på ett sätt som inte exakt överensstämmer med de anvisningar och skyddsåtgärder som finns i motsvarande användarhandböcker och i alla dess tillägg, på alla etiketter på produkten och i enlighet med alla villkor för garanti och försäljning av denna enhet eller ändringar som inte auktoriserats av EndoChoice, Inc. VARNING EndoChoice, Inc. utfärdar INTE en garanti för och validerar INTE tilläggsutrustning och/eller tillbehör som användaren tillhandahåller. Användning av sådana artiklar som användaren tillhandahåller har endast den ansvar för som använder dessa artiklar. EC REP EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA USA Tel: Atlantico Systems Ltd. 34 Oldfield Kingston, Galway, Ireland Tel: ii FSE-055-SV-1.01

3 Innehåll Innehåll Innehåll... iii Säkerhetsinformation läs detta före användning...1 Använda denna handbok... 1 Support... 2 Översikt av instrumentsymboler... 2 Riktlinjer för säkerhet läs detta före användning... 3 Användarens behörighet läs detta före användning... 3 Elektrisk säkerhet... 3 Säkerhet vid eldsvåda och explosion... 3 Omgivning vid användning... 4 CHAPTER 1 Information från tillsynsmyndighet Avsedd användning CE-överensstämmelse... 5 CHAPTER 2 Systemöversikt Kompatibla tillbehör FusePanel funktioner Funktioner under en procedur Funktioner före eller efter en procedur Användning av pekskärmen Användning av skärmtangentbordet (OSK)... 9 CHAPTER 3 Systemkomponenter Specifikationer Omgivning FusePanel kopplingsschema...14 CHAPTER 4 Iordningställande av systemet Anslutning av videokablar Anslutning via fjärrutlösning Installera andra tillbehör Tangentbord med pekplatta USB-förlängningskabel med underdel Starta FusePanel Kontrollenhet Koppla på skrivaren...17 CHAPTER 5 Förstå arbetsytan FusePanel Användarhandledning iii

4 Innehåll 5.1 Gränssnittets huvudområden Gränssnittets huvudpaneler Gränssnittets huvudområden på Startpanelen Gränssnittets huvudområden på Procedurpanelen Menyer Startpanelens menyfliksområde Använda menyfliksområdet Fliken File (Arkiv) Fliken Main (Huvud) Fliken Settings (Inställningar) Fliken Admin (Administration) Symboler...25 CHAPTER 6 Starta en procedur Starta en ny procedur Ta bilder Spela in en video under en procedur Granska bilder som tagits Avsluta en procedur Öppna eller starta om en procedur...29 CHAPTER 7 Ytterligare bild- och videofunktioner Hur FusePanel sparar bilder Granska eller skriva ut bilder från procedurlistan Granska eller skriva ut bilder som inte finns i procedurlistan Ändra den sida som visas i procedurlistan Skriva ut bilder Videoinspelning Ta stillbilder vid inspelning av en video Tidsgräns för inspelat segment Spela en inspelad video Spela in en video under en procedur...35 CHAPTER 8 Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter Patientuppgifter Procedurtyp och läkaruppgifter Ändringar i patient- eller proceduruppgifter...37 CHAPTER 9 Använda sökfunktionen Ta fram sökfunktionen Sökning efter procedurdatum...40 iv FSE-055-SV-1.01

5 Innehåll 9.3 Sökning efter detaljuppgifter för patient/procedur Råd för sökning Tillbaka till Startpanelen...41 CHAPTER 10 Exportera bilder och videoinspelningar till USB CHAPTER 11 Avancerade inställningar/funktioner Anpassa Physician List (Läkarlista) Ta bort en befintlig läkare Redigera en befintlig läkare Lägga till en ny läkare Anpassa procedurlistan Ta bort en befintlig procedurtyp Redigera en befintlig procedurtyp Lägga till en ny procedurtyp Systempreferenser Videokälla Förhandvisning av aktuell videokälla...49 CHAPTER 12 Underhåll Rengöring av pekskärm Service...53 CHAPTER 13 Felsökning Felsökning av FusePanel...55 Bilaga Kompatibla tillbehör...57 Garanti...58 FusePanel Användarhandledning v

6 Innehåll Denna sida är blank med avsikt vi FSE-055-SV-1.01

7 Information från tillsynsmyndighetsäkerhetsinformation läs detta före användning Säkerhetsinformation läs detta före användning Använda denna handbok I denna handbok finns information som gör det möjligt att använda FusePanel Bildhanteringssystem. Läs denna handbok noga innan du använder enheten och se till att du förstår vad som krävs för rätt användning och skötsel av enheten. Om du har frågor eller kommentarer om användning av enheten, kontakta EndoChoice, Inc. FusePanel -systemet måste användas tillsammans med FuseBox Processor. Läs tillämplig medföljande användarhandbok för Fuse -systemet för att ta reda på hur FuseBox används: "Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok" "Fuse 1G Gastroskop med FuseBox Processor - Användarhandbok" Bilderna i denna användarhandledning visar användning av Fuse 1C (kolonoskop), som använder upp till tre kameror för visning till vänster, i mitten och till höger. Om Fuse 1G (gastroskop) används kommer höger display att vara inaktiv. Ämnen som inte behandlas i denna användarhandledning omfattar endoskopiska procedurer samt användning, underhåll och skötsel av produkter som används tillsammans med FusePanel. För information om en samhörande produkt, läs användarhandboken som levererades med den produkten. Följande regler används i denna handbok: Symbol FÖRSIKTIGHET: VARNING Beskrivning Varning varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Försiktighet varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador. Detta kan även användas för att varna för farliga arbetsmetoder eller risk för skador på utrustning. En anmärkning ger mer information som är av intresse för användaren. FusePanel Användarhandledning 1

8 Information från tillsynsmyndighet Support Utom USA EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Tyskland +49 (0) Telefon +49 (0) Fax USA EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA 30009, USA ENDO (3636) Telefon Fax Översikt av instrumentsymboler Symbol Beskrivning Serienummer Obs, se bruksanvisning På/Av-knapp Tillverkare Får inte kasseras som osorterat hushållsavfall, utan måste källsorteras. CE-märkning (Klass I) EC REP Representant för Europa Modellnamn FCC-märkning UL-listad 2 FSE-055-SV-1.01

9 Information från tillsynsmyndighetsäkerhetsinformation läs detta före användning Riktlinjer för säkerhet läs detta före användning Denna produkt utvecklades och tillverkades för att uppfylla alla säkerhetskrav som gäller elektronisk medicinsk utrustning. Alla som använder systemet måste dock vara medvetna om möjliga säkerhetsrisker. Användning och underhåll ska ske i enlighet med skyddsåtgärder och anvisningarna för användning i detta dokument. Installation, underhåll och service på denna produkt måste utföras av behörig EndoChoice servicepersonal. Användning och underhåll måste vara i exakt överensstämmelse med anvisningarna för användning i denna handbok. Systemet får inte ändras på något sätt. Om någon annan än en behörig servicetekniker från EndoChoice tar isär, reparerar eller modifierar denna enhet utgör det en risk för patienten eller användaren och kan orsaka skador på utrustningen. Om utrustning har tagits isär, reparerats, ändrats eller modifierats av andra än behöriga servicetekniker från EndoChoice upphör garantin från EndoChoice att gälla och EndoChoice utfärdar ingen garanti för detta. Använd inte systemet om osäkra förhållanden föreligger. Vid fel på maskinvaran som eventuellt kan orsaka farliga tillstånd (rök, eldsvåda, etc.), stäng av strömmen och ta ut elkabeln ur eluttaget. Vid funktionsfel på produkten, avbryt arbetet och kontakta genast en auktoriserad servicetekniker. Användarens behörighet läs detta före användning Utrustningens tillverkare eller säljare hävdar inte att läsning av denna handbok gör att personen i fråga blir kvalificerad att använda systemet. Det är viktigt att denna handbok hålls tillgänglig, läses noga och gås igenom regelbundet av behöriga användare. Elektrisk säkerhet En jordad växelströmskabel medföljer systemet för att ge rätt elektrisk jordning. För minsta möjliga risk för elektriska stötar måste den jordade elkabeln anslutas till ett godkänt jordat eluttag. Använd inte en adapter för att ansluta systemet till ett icke jordat eluttag. Använd inte systemet om skadade kablar eller öppna ledningar konstateras. Ta inte bort och öppna inte systemets kåpor. Användaren ska aldrig öppna panelerna på systemet. Underhåll och service på systemet får endast utföras av behörig personal. Säkerhet vid eldsvåda och explosion Ledande vätskor som läcker in i systemets aktiva kretskomponenter kan orsaka kortslutning som eventuellt kan ge upphov till elektriska bränder. FusePanel Användarhandledning 3

10 Information från tillsynsmyndighet Blockera inte den elektroniska utrustningens ventilationsöppningar. Det ska alltid finnas minst 15 cm (6 in.) fritt utrymme kring ventilationsöppningarna för att förhindra överhettning och skador på den elektroniska utrustningen. För att undvika elektriska stötar eller brännskador som orsakas av att fel typ av brandsläckare har använts, kontrollera att brandsläckaren på platsen är godkänd för elektriska bränder. Omgivning vid användning Placera inte föremål bakom FusePanel -maskinvaran. Dessa föremål kan förhindra korrekt kylning av den elektroniska utrustningen. Systemet får inte utsättas för blöt eller fuktig omgivning. När du placerar ut systemet, var noga med att det går att komma åt huvudanslutningen och eluttaget. Systemet får inte utsättas för direkt solljus eller andra värmekällor. 4 FSE-055-SV-1.01

11 Information från tillsynsmyndighetsäkerhetsinformation läs detta före användning CHAPTER 1 Information från tillsynsmyndighet 1.1 Avsedd användning FusePanel har utformats för användare av endoskop som behöver ett snabbt och enkelt sätt att hantera bilder och video från en endoskopiprocedur samt tillhörande uppgifter om patienter, läkare och procedurtyper. FusePanel -systemet består av en pekskärm för medicinskt bruk, en kontrollenhet och annan tilläggsutrustning. FusePanel -systemet måste användas tillsammans med FuseBox Processor och är indikerat för användning i endoskopiska procedurer. 1.2 CE-överensstämmelse EC REP EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA USA Tel: Atlantico Systems Ltd. 34 Oldfield Kingston, Galway, Ireland Tel: Denna produkt uppfyller kraven i direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Klassificering: Klass I. Inom EU betyder följande symbol att när den sista användaren önskar kassera denna produkt måste den skickas till en lämplig återvinningscentral för omhändertagande och återvinning. Kontakta närmaste representant för EndoChoice för mer information om insamlings- och återvinningsprogram för denna produkt. FusePanel Användarhandledning 5

12 Information från tillsynsmyndighet Denna sida är blank med avsikt 6 FSE-055-SV-1.01

13 Systemöversikt CHAPTER 2 Systemöversikt FusePanel är ett bildhanteringssystem för att visa, ta, granska, skriva ut, spara och söka genom flera bilder och video som automatiskt kategoriseras av proceduren. FusePanel måste användas tillsammans med FuseBox. I följande tabell anges katalog- och modellnummer för FusePanel och FuseBox. Tabell 1. Katalognummer för FusePanel och FuseBox Katalognummer FSP-100 FSA-2015 Beskrivning FuseBox Processor FusePanel Bildhanteringssystem: FusePanel Tangentbord Videoupptagningsenhet Kabel för fjärrkontroll Förlängningssladd för USB 2.1 Kompatibla tillbehör En förteckning med tillbehör som är kompatibla med FusePanel finns i bilagan: Tabell 2. Kompatibla tillbehör* till FusePanel. 2.2 FusePanel funktioner Funktioner under en procedur Här är grunderna i att använda FusePanel : Koppla PÅ strömmen till FusePanel och skrivaren (se avsnittet 4.4, Error! Reference source not found. ) Starta proceduren (se avsnittet 6.1, Error! Reference source not found. ) Ta bilder och spela in video (se avsnittet 6.2, Error! Reference source not found. ) (Ej obligatoriskt) Granska bilder (se avsnittet 6.4, Error! Reference source not found. ) (Ej obligatoriskt) Välja bilder för granskning eller utskrift (se CHAPTER 7, Error! Reference source not found. ) (Ej obligatoriskt) Skriva ut bilder (se avsnittet 7.4, Skriva ut bilder ) (Ej obligatoriskt) Exportera bilder och video (se avsnitt CHAPTER 10, Exportera bilder och videoinspelningar till USB ) Avsluta proceduren (se avsnittet 6.5, Error! Reference source not found. ) FusePanel Användarhandledning 7

14 Systemöversikt Funktioner före eller efter en procedur FusePanel tar hand om rutinmässig administration som är associerad med en magtarmprocedur. FusePanel använder ett antal formulär för att utföra följande: Lägga till patientinformation (se avsnittet 8.1, Patientuppgifter ) Lägga till procedurinformation (se avsnittet 0, I Procedurpanelen finns fält för utförliga patientuppgifter, inklusive ID, förnamn, efternamn, kön och födelsedatum. Lägga till uppgifter i ett fält: 1. Tryck på fältet (t.ex. ID) så visas ett skärmtangentbord (OSK) på pekskärmen. För ytterligare information, se avsnittet 0, Using the On Screen Keyboard (OSK). För att stänga OSK utan att ändra uppgifter i uppgiftsfältet: 2. Tryck på ESC-tangenten för att ta bort alla ändringar och stäng sedan OSK. Ta bort uppgifter i ett fält och lämna det tomt: 3. Tryck på uppgiftsfältet för att ta fram OSK. 4. Tryck på backstegstangenten tills alla uppgifter försvinner från inskrivningsfönstret och det är helt tomt. Trots att inga av dessa uppgifter krävs för att ta och skriva ut bilder rekommenderar vi att vissa uppgifter läggs till. FusePanel håller reda på varje separat procedur efter datum och tid. Eventuella uppgifter skapar ytterligare sökparametrar som kan användas senare. Detaljuppgifter om patienten samt procedurtyp och läkare finns tillgängliga för inmatning av uppgifter. Procedurtyp och läkaruppgifter ) Använda sökfunktionen (se CHAPTER 9, Använda sökfunktionen ) Anpassa läkarlistan (se avsnittet 11.1, Anpassa Physician List (Läkarlista) ) Anpassa listan med procedurtyper (se avsnittet 11.2, Anpassa procedurlistan ) Ställa in systempreferenser (se avsnittet 11.3, Systempreferenser ) Ställa in preferenser för videokälla och kvalitet (se avsnittet 11.4, Videokälla ) 2.3 Användning av pekskärmen Pekskärmen är huvudgränssnittet för FusePanel som används för att visa, ta och välja bilder som visas av kamerorna under en procedur. Skärmen används för att visa, ta och skriva ut procedurbilder och visa formulär. Användning av systemet styrs via en pekskärm av fullfärgstyp. Använd fingret (med eller utan handske) eller en stiftpenna för att välja alternativ på menyer, knappar och fält och för att mata in data. Tryck på skärmen för att ta fram en funktion. För större precision, använd medföljande stiftpenna. 8 FSE-055-SV-1.01

15 Systemöversikt Stiftpennan finns i den vita kartongen med komponenter som du ska spara. Det är helt valfritt att använda pennan. FÖRSIKTIGHET Använd inte andra pekdon eller vassa föremål på pekskärmen eftersom dessa kan ge nedsatt funktion och leda till att garantin upphör att gälla för displaymodulen. FusePanel Användarhandledning 9

16 Systemöversikt 2.4 Användning av skärmtangentbordet (OSK) Uppgifter matas in i FusePanel med ett skärmtangentbord (OSK). OSK visas när du trycker på en textruta på skärmen där uppgifter kan matas in (som visas i Figure 1). OSK visas automatiskt på skärmen. Inskrivningsfönster Tangentbord för USA visas. Det virtuella tangentbordet kommer att vara anpassat för område/språk. Figur 1. Skärmtangentbord (OSK) Använda OSK: Skriv direkt på OSK. Bokstäverna visas i lämpligt textfält på FusePanel. Tryck på tangentbordssymbolen till höger om mellanslagstangenten för att stänga OSK. Om du trycker på en textruta som har uppgifter möjliggörs redigering. 10 FSE-055-SV-1.01

17 Systemöversikt 2.4 Using the On Screen Keyboard (OSK) Data is entered into FusePanel using an on screen keyboard (OSK). The OSK appears when you touching a text box on the screen where information can be entered (as shown in Figure 1). The OSK will appear on screen automatically. Typing window Close button Image FPO US keyboard image depicted. The virtual keyboard will be region/language specific. Figure 2. On Screen Keyboard (OSK) OSK Features: A description of the data requested is shown to the left of the typing window (in Figure 1, the description is First Name ). There is a red Close button [X] in the top right corner of the OSK dialog box. The close button is used to cancel your input and close the OSK. To use the OSK: Type directly on the OSK. The letters will appear in the typing window at the top of the OSK. Press [Enter]. Pressing [Enter] puts the information into the text field and closes the OSK. To close the OSK without adding information, press the red [X] Close button in the upper right corner. This closes the OSK without saving the information. Touching a text box already populated with information enables editing. Denna sida är blank med avsikt FusePanel Användarhandledning 11

18 Systemkomponenter CHAPTER 3 Systemkomponenter Öppna förpackningen och ta försiktigt ut komponenterna. Kontrollera att samtliga artiklar nedan finns i förpackningen Figur 3. FusePanel Kontrollenhet 4 5 Figur 4. FusePanel Färgskrivare Detaljnr. Namn på detalj Funktion FusePanel 1 Kontrollenhet FusePanel 2 Färgskrivare USBförlängningskabel 3 med underdel Videoupptagningse 4 nhet np Stativ för pekglas Tangentbord med 5 pekplatta 6 Nättransformator 7 Kabel för att ta bild med fjärrutlösning Enhet med pekskärm för att ta bilder och spela in video HP Färgskrivare för utskrift av bilder Möjliggör användning av ett externt USB-minne Ansluter FuseBox till FusePanel Kontrollenhet. En levereras för varje videoflöde (L, C, R). Antal: 3. Extrautrustning höjer upp FusePanel Kontrollenhet på ett skrivbord IP64 tangentbord av standardtyp med pekplatta Nätaggregat som ansluter FusePanel Kontrollenhet till ett jordat eluttag Ger möjlighet till fjärrutlösning från knapparna på endoskopets styrhandtag. Kabelstam med 3 kablar. 12 FSE-055-SV-1.01

19 Systemkomponenter 3.1 Specifikationer I de flesta fall är kontrollenhet och färglaserskrivare på samma procedurvagn som videosystemet. Kontrollenheten har sitt eget stativ som kan vridas 180 grader och lutas 45 grader. Detta stativ kan tas bort och kontrollenheten kan monteras på valfritt VESA-kompatibelt fäste på en bom eller väggfäste. Funktion Egenskap Värde Strömförsörjning Inspänning 110 V / 240 V AC Utspänning 12 V DC, 10,0 A Display Centralenhet Chip-sats Minne Stöd för hårddisk Video och grafik Nätverk Expansionsfack Audio I/O-portar Max effekt 100 W nätaggregat för medicinskt bruk 54,6 cm (21,5 in.) 16: X 1080 bakgrundsbelysning med lysdioder 250 enheter 1000:1 Intel Core i3, i5, i7 och Celeron processorer (kapsel av rpga988b-typ) Intel HM65 Express 2 x DDR3 SO-DIMM-uttag Fyllt till 8 GB Stöd för minnesöverföringshastighet på 800/1066 MHz DDR3 Inbyggd seriell ATA-kontrollenhet underlättar höghastighetsöverföring upp till 3 Gbps för var och en av två portar. Stöd för 2 x SATA2 halvledardiskar av valfri kapacitet. Intel Graphics Media Accelerator 3000HD 2 x GbE Fast Ethernet med Realtek RTL 8111E 2 x mini PCIe 1 x PCIe-16 Realtek ALC661 HD Audio 2 x inbyggda 3,0 W stereohögtalare Audiouttag för ljud ut för audio Audiouttag för mikrofon 4 x USB 2.0-portar 1 x RS232 1 x RS232/422/485 DVI-I monitor ut-port Mikrofon in Ljud ut FusePanel Användarhandledning 13

20 Systemkomponenter Funktion Egenskap Värde Pekskärm 5-lednings, resistiv, enkel pektyp Trådlös Väggfäste Vridbart stativ a/b/g/n Stöd för 75 mm och 100 mm VESA monteringshål Ger möjlighet till rotation vänster/höger på upp till 60, lutning från Frontpanel Strömförsörjning På/Av Ljusstyrka +/- Volym +/- Sekretessknapp Deaktivera/aktivera pekning Vikt Mått Operativsystem Internt batteri Certifieringar IP-klassning Microsoft Linux 6,577 kg (14,5 lb.) 53,6 cm x 37,3 cm x 7,9 cm (21,1 in. x 14,7 in. x 3,1 in.) Windows 7 (Open SUSE, Fedora, Ubuntu) li-polymer (Mn), 28 Wh, 20 minuters strömförsörjning med vänteläge beroende på systemanvändning, 2 timmars laddningstid när systemet är avstängt, 3,5 timmars laddningstid när systemet är påkopplat EN , UL , FCC Klass B, CE, RoHs, WEEE, Energy Star 5.0, EUP 1.0 IP65 förseglad främre infattning, IPX1 bakhölje 3.2 Omgivning Omgivning Värde Funktionskrav Temperatur +0 C (32 F) +40 C (104 F) Relativ luftfuktighet % relativ luftfuktighet (ickekondenserande) 14 FSE-055-SV-1.01

21 Systemkomponenter 3.3 FusePanel kopplingsschema FusePanel Kontrollenhet är ansluten till videosystemet via två kablar. Den är även ansluten till skrivaren via en ytterligare kabel som visas i kopplingsschemat (Figur 4). Video (x3) FuseBox Fuse Communications (COM) Bundled Cable FusePanel Video (x1) Converter Box USB Remote Trigger (COM) Third Party Image Capture PC Figur 5. Översikt av anslutning till FusePanel Printer FusePanel Användarhandledning 15

22 Iordningställande av systemet CHAPTER 4 Iordningställande av systemet Två kablar utgör anslutningen mellan videosystemet och kontrollenheten. Via videokabel Via fjärrutlösning En tredje kabel ansluter kontrollenheten till färgskrivaren. (För denna anslutning, se bruksanvisningen för skrivaren.) 4.1 Anslutning av videokablar AV-200-kabeln för videobilden från videosystemet till kontrollenheten. Komponenter som krävs: (1) FusePanel Kontrollenhet (1) FuseBox (3) Videoomvandlare: AV-200 (1) S-Videokabelstam Figur 6. AV-200 videoomvandlare S-video-anslutning 1. Luta FusePanel Kontrollenhet bakåt på stativet så att undersidan på enheten är synlig. Lägg märke till placeringen av de fyra USB-portarna på Figur Om detta inte redan anslutits, anslut AV-200 Videoupptagningsenhet till USBportarna, som på bilden. Anslutningarna ska vara exakt som på bilden Figur Anslut ena änden av S-videokabeln till S-videoanslutningen på AV Anslut den andra änden av S-videokabeln till en OUTPUT (UTGÅNG) på videosystemet. S-videoanslutningar R C L R C L USB-portar Figur 7. Anslutning av videokablar till höger, i mitten och till vänster 16 FSE-055-SV-1.01

23 Iordningställande av systemet 4.2 Anslutning via fjärrutlösning FSA-2024-kabeln för bilden som tagits via fjärrutlösning direkt från Fuse endoskopet. Komponenter som krävs: (1) FusePanel Kontrollenhet (1) FuseBox (1) Kabelstam för fjärrstyrning: FSA-2024 Figur 8. FSA-2024 Kabelstam för fjärrstyrning (3 kablar) 1. Luta FusePanel Kontrollenhet bakåt på stativet så att undersidan på enheten är synlig. Se Figur 8. Lägg märke till placeringen av de tre SERIE-portarna. Serieportarna har 9 indragna stift i en kontakt. Anslutningarna ska vara exakt som på bilden Figur 8. I annat fall kanske olika funktioner (ta bilder, spela in video och timer) inte fungerar som de ska. 2. Anslut de separata kablarna från kabelstammen till I/O-porten med motsvarande nummer på baksidan av FuseBox (d.v.s. I/O-port 1 till COM1, etc.). I/O- PORTAR COM-portar Figur 9. Anslutning via fjärrutlösning 4.3 Installera andra tillbehör Efter behov kan även ytterligare tillbehör installeras Tangentbord med pekplatta Använd detta tangentbord om du vill använda ett fysiskt tangentbord. Anslut USB-änden av tangentbordskabeln till en tillgänglig USB-port på baksidan av FusePanel Kontrollenhet och använd tangentbordet som varje annat tangentbord. FusePanel Användarhandledning 17

24 Iordningställande av systemet USB-förlängningskabel med underdel Använd denna förlängningsenhet för att hålla USB-minnet till vilket bilder och video överförs. 5. Anslut USB-änden till en tillgänglig USB-port på baksidan av FusePanel Kontrollenhet. 6. Sätt in ett USB-minne i USB-porten i änden på förlängningsstativet. 7. För export av bilder, följ anvisningarna i CHAPTER 10, Exportera bilder och videoinspelningar till USB. 4.4 Starta FusePanel Kontrollenhet 1. Anslut medföljande nättransformator (nätaggregat) på baksidan av FusePanel och sedan till ett jordat eluttag. 2. Starta FusePanel Kontrollenhet genom att trycka på strömbrytaren på den främre, nedre, vänstra sidan av enheten. FusePanel startas automatiskt och tar fram Startpanelen. Startförfarandet tar cirka 2 minuter. Efter systemet har startas visar FusePanel Startpanelen som i Figur 12. På skärmen finns en procedurlista i mitten på panelen och i denna visas de procedurer som slutförts en viss dag med grundinställningen dagens datum, vid start. Image FPO Dessutom finns en kalender med datum som möjliggör Figur 10. Startpanelen vid start navigering till olika datum, en knapp Search (Sök) och en stor, blå knapp Start. När FusePanel ska stängas av. Det är inte nödvändigt att stänga AV strömmen till kontrollenheten eller skrivaren mellan procedurer. Vi rekommenderar dock att strömmen stängs AV till FusePanel och skrivaren i slutet på varje arbetsdag. 4.5 Koppla på skrivaren I skrivarens dokumentation anges var strömbrytaren finns på aktuell modell. I allmänhet kommer strömbrytaren att vara rektangulär och finnas framtill på skrivaren, nära dess högra sida. När den inte har använts under en viss tid blir skrivarens pekskärm tom. Tryck på pekskärmen för att ta fram startskärmen. 18 FSE-055-SV-1.01

25 Iordningställande av systemet Denna sida är blank med avsikt FusePanel Användarhandledning 19

26 Förstå arbetsytan CHAPTER 5 Förstå arbetsytan I detta kapitel behandlas följande: Gränssnittets huvudområden Menyer Symboler 5.1 Gränssnittets huvudområden Gränssnittets huvudpaneler Här är gränssnittets två huvudpaneler. Startpanel den första panelen som visas efter start av systemet. Denna panel används normalt före eller efter en procedur. På denna panel finns en lista med procedurer som slutförts för ett visst datum, en kalender som medger navigering till andra datum, en funktion Search (Sök) och en knapp Start som används för att starta en procedur. Gå tillbaka till denna panel för att navigera till avancerade funktioner och systeminställning. Procedurpanel knappen Start på Startpanelen tar fram denna panel som visar videoflödet under en procedur. Med denna panel går det att visa, ta och skriva ut procedurbilder och spela in procedurvideo. Dessutom går det att ändra patient-, proceduroch läkaruppgifter som visas högst upp på gränssnittet och exportera alla bilder och all video till en extern källa Gränssnittets huvudområden på Startpanelen Startpanelens användargränssnitt består av följande större områden: Högst upp Menyfliksområdet högst upp i gränssnittet på FusePanel används för att hantera och anpassa avancerade inställningar med ett antal flikar Settings (Inställningar), inklusive Physician List (Läkarlista), Procedure List (Procedurlista), System Preferences (Systempreferenser) och Video Source settings (Inställningar för videokälla). Här finns även alternativa ställen från vilka en procedur kan startas eller FusePanel -systemet kan avslutas. Till vänster Området till vänster på gränssnittet i FusePanel används för procedurnavigering. Använd symbolen Calendar (Kalender) och knappen Search 20 FSE-055-SV-1.01

27 Förstå arbetsytan (Sök) för att hitta befintliga proceduruppgifter. Välj den stora blåa symbolen Start för att påbörja en ny procedur, vilket tar fram Procedurpanelen. I mitten Området i mitten av gränssnittet på FusePanel används för att visa slutförda procedurer för ett visst datum (visas i området till vänster). Denna lista kallas Procedurlista. Om du klickar en gång på ett listobjekt kan du gå tillbaka till Procedurpanelen för att granska och skriva ut denna procedurens bilder efter behov. Högst upp: Menyflikso mrådet för att hantera avancerad e Till vänster: Välj ett annat datum, starta en procedur, sök i befintliga procedurer I mitten: Lista med slutförda procedurer för ett visst datum och sökresultat Figur 11. Områden på Startpanelens användargränssnitt FusePanel Användarhandledning 21

28 Förstå arbetsytan Gränssnittets huvudområden på Procedurpanelen Procedurpanelens användargränssnitt består av följande större områden som oftast används under en procedur: Högst upp: procedurup pgifter/ann at stödmateri I mitten: endoskope ts videoflöde från aktiva kameror Högst upp Området högst upp i gränssnittet på FusePanel används för att samla in och redigera uppgifter och för export och utskrift av procedurspecifika bilder och uppgifter. Bilder som tagits och video som spelats in med de de två stora runda knapparna i detta område visas i området längst ner. Detta område används även för att avsluta en procedur. I mitten Det stora området i mitten på gränssnittet i FusePanel används för att visa endoskopets videoflöde. Detta område kallas Aktivt displayfönster. Längst ner Området längst ner i gränssnittet på FusePanel används för att visa och ändra visning av bilder som tagits och video som spelats in och för att välja dessa för utskrift. Detta område kallas Bildfält. Längst ner: bilder och video som tagits/valts Figur 12. Områden på Procedurpanelens användargränssnitt 22 FSE-055-SV-1.01

29 Förstå arbetsytan 5.2 Menyer Startpanelens menyfliksområde Gränssnittet på FusePanel Startpanel har ett menyfliksområde med flikar högst upp med flera menyalternativ som ger möjlighet till hantering av anpassade och avancerade FusePanel -inställningar och vissa funktioner för felsökning. För mer utförlig information om dessa funktioner, se avsnittet CHAPTER 11, Avancerade inställningar/funktioner. Dessa inställningar behöver inte ändras ofta. EndoChoice föreslår att vissa inställningar endast används vid arbete under överinseende av teknisk supportpersonal från EndoChoice Använda menyfliksområdet I menyfliksområdet högst upp i Startpanelen finns flera symboler som var och en har sin egen funktion. Figur 11 visar två objekt Start Procedure (Starta procedur) och Exit FusePanel (Avsluta FusePanel ) i Startpanelens menyfliksområde. Figur 13. Startpanelens menyfliksområde med förstoring av menyfliksområdets flikar I menyfliksområdet finns flera menyflikar. Varje menyflik har ett namn och representeras av en flik uppe till vänster i fältet. Lägg märke till i Figur 11 att det förstorade området visar att det finns två flikar i menyfliksområdet Main (Huvud) och Settings (Inställningar). På bilden är menyfliken Main (Huvud) aktiv och menyfliken Settings (Inställningar) dold. Aktivera en menyflik och gör den synlig genom att trycka på motsvarande flik. För att t.ex. göra menyfliken Settings (Inställningar) synlig, tryck på ordet Settings (Inställningar). FusePanel Användarhandledning 23

30 Förstå arbetsytan Fliken File (Arkiv) På fliken Main (Huvud) finns följande funktion: Exit FusePanel (Avsluta FusePanel ) - Välj detta alternativ för att stänga programmet FusePanel Fliken Main (Huvud) På fliken Main (Huvud) finns följande två funktioner: Start Procedure (Starta procedur) - Detta är ett alternativ till att använda den stora blåa knappen Start på Startpanelen. Välj detta alternativ för att påbörja en ny procedur, vilket tar fram Procedurpanelen. Exit FusePanel (Avsluta FusePanel ) - Välj detta alternativ för att stänga programmet FusePanel Fliken Settings (Inställningar) På fliken Settings (Inställningar) finns två grupper med funktioner Make Changes (Göra ändringar) och About (Om). I gruppen Make Changes (Göra ändringar) finns fyra användarfunktioner: Physician List (Läkarlista) - Denna funktion ger möjlighet till hantering av läkaruppgifter via funktionerna add (lägg till), change (ändra) eller delete (ta bort). Om du väljer denna symbol tas en guide fram som används för att göra ändringar. För mer utförlig information, se avsnittet 11.1, Anpassa Physician List (Läkarlista). Procedure List (Procedurlista) - Denna funktion ger möjlighet till hantering av uppgifter av procedurtyp via funktionerna add (lägg till), change (ändra) eller delete (ta bort). Om du väljer denna symbol tas en guide fram som används för att göra ändringar. För mer utförlig information, se avsnittet 11.2, Anpassa procedurlistan. Video Source (Videokälla) - Denna funktion används för ändring eller felsökning av vilken enhet som ger upphov till det inkommande videoflödet. För mer utförlig information, se avsnittet 11.4, 24 FSE-055-SV-1.01

31 Förstå arbetsytan Videokälla. I gruppen About (Om) finns en användarfunktion: About FusePanel (Om FusePanel ) - Med denna symbol tas en dialogruta fram med uppgifter om upphovsrätt och version Fliken Admin (Administration) På fliken Admin (Administration) finns tre användarfunktioner: System Preferences (Systempreferenser) - Med denna funktion kan du ändra vissa systemfunktioner, inklusive möjligheten att redigera rubriker på utskrivna foton. Använd denna funktion för att anpassa utskriften med sjukhusets namn, plats och även en.jpglogotyp. För mer utförlig information, se avsnittet 11.3, Systempreferenser. Select Language (Välj språk) - Denna funktion öppnar ett formulär som gör det möjligt för slutanvändaren att anpassa språket i FusePanel. Detta ställer även in lämpligt OSK. CleanDB (Rensa databas) - Denna funktion öppnar ett formulär som gör det möjligt för personal från EndoChoice att ta bort PHI-data från FusePanel. Detta är för service på enheten och för demo-utrustning. Detta är lösenordsskyddat. FusePanel Användarhandledning 25

32 Förstå arbetsytan 5.3 Symboler I användargränssnittet för FusePanel finns flera symboler för navigering i proceduruppgifter och för att ta en bild, spela in och skriva ut. I detta avsnitt visas symbolerna i FusePanel. Symbol På denna panel Beskrivning Startpanel och Procedurpanel Startpanel Startpanel Kalender för datum Använd denna symbol på Startpanelen för att välja en procedurlista med ett annat datum. Search (Sök) Använd denna symbol för att söka efter och visa en viss grupp med procedurer. Start Använd denna symbol för att starta en ny procedur. Denna symbol tar fram Procedurpanelen. Procedurpanel Kalendernavigering Procedurpanel Procedurpanel Procedurpanel Procedurpanel Procedurpanel Ta bild manuellt Använd denna symbol för att ta den grupp med bilder som visas i det aktiva displayfönstret. Gruppen med bilder som tagits visas som en miniatyrbild i bildfältet, längst ner på panelen. Ta video manuellt Använd denna symbol för att ta den grupp med videobilder som visas i det aktiva displayfönstret. Tryck på symbolen en gång för att starta videoupptagning. Tryck på symbolen igen för att stoppa videoupptagning. Gruppen med video som tagits visas som en miniatyrbild i bildfältet, längst ner på panelen. Skriva ut bilder Skriver ut valda bilder på ansluten skrivare. Exportera bilder Exporterar alla bilder och video som tagits i aktuell procedur till ett USB-minne eller annan enhet. Avsluta procedur Stänger aktuellt bildflöde, avslutar aktuell procedur och går tillbaka till Startpanelen. 26 FSE-055-SV-1.01

33 Förstå arbetsytan Denna sida är blank med avsikt FusePanel Användarhandledning 27

34 Starta en procedur CHAPTER 6 Starta en procedur 6.1 Starta en ny procedur Påbörja en ny procedur genom att göra ett av följande från Startpanelen: Tryck på den stora, blåa knappen Start för att påbörja en ny procedur. - ELLER - Välj fliken Main (Huvud) i menyfliksområdet och välj alternativet Start Procedure (Starta procedur). Procedurpanelen visas i FusePanel. Det inkommande videoflödet visas i det aktiva displayfönstret och bildfältet längst ner är tomt. Anvisningar om att ta en bild finns i avsnittet 6.2, Ta bilder. Anvisningar om att spela in en video finns i avsnittet 7.5, Videoinspelning. Anvisningar om att skriva ut en bild finns i avsnittet 7.4, Skriva ut bilder. Anvisningar om att mata in proceduruppgifter finns i avsnittet CHAPTER 8, Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter. 6.2 Ta bilder Det finns två olika alternativ för att ta bilder: 1. Använda FusePanel pekskärm Ta bilder manuellt genom att trycka på knappen Manual Capture (Ta bild manuellt) i övre högra hörnet på pekskärmen. När bilder har tagits visas de i bildfältet längst ner på skärmen. Använd vänster- och högerpilen i kanterna på bildfältet för att navigera igenom alla bilder som har tagits. Ett obegränsat antal bilder kan tas för varje procedur. 28 FSE-055-SV-1.01

35 Starta en procedur 2. Använda Fuse endoskop Ta en bild genom att trycka på knappen för att ta bild med fjärrutlösning (nr.5) på Fuse endoskop på samma sätt som det alltid görs när en videoskrivare används. 6.3 Spela in en video under en procedur Med den blåa knappen Movie (Film) kopplas videoinspelning PÅ och AV. Denna knapp kan även aktiveras genom att trycka på knappen Record (Inspelning) (nr.2) på Fuse endoskop. När inspelning har startats blinkar en röd inspelningsindikator på skärmen (dess plats visas i Figur 13.). Inspelningsindikatorn blinkar tills video har stängts AV. Figur 14. Spela in en video Flera videosegment kan spelas in under en procedur. Varje gång en videoinspelning kopplas PÅ och sedan stängs AV skapas ett nytt videosegment och i bildfältet längst ner på skärmen visas en videosymbol där det normalt skulle vara en stillbild. I Figur 13 anger miniatyrbilden för bild 2 en videoinspelning. 6.4 Granska bilder som tagits Bilder som tagits kan alltid granskas. Granska en bild som tagits: 1. Tryck på en bild i bildfältet (som i Figur 13). Två händelser inträffar när du trycker på bilden: Bilden markeras för utskrift och visas i det aktiva displayfönstret i stället för det inkommande videoflödet. Bildens sidfot i bildfältet blir grön och en grön bock visas (som visades för bild 1) i Figur 13. FusePanel Användarhandledning 29

36 Starta en procedur Om du trycker på miniatyrbilden igen avmarkeras den för utskrift (bocken och den gröna sidfoten försvinner). 2. Det går att visa det inkommande videoflödet i det aktiva displayfönstret genom att trycka på det aktiva displayfönstret. Videoflödet visas. Även när en sparad bild visas fortsätter FusePanel att motta det inkommande videoflödet i bakgrunden och det går fortfarande att ta bilder. 6.5 Avsluta en procedur Ändra den miniatyrbild som visas i bildfältet genom att trycka på L, C eller R under varje miniatyrbild för att välja att visa VÄNSTER BILD, MITTBILDEN respektive HÖGER BILD. I Figur 13 visas HÖGER BILD för bild 1 och MITTBILDEN visas i bild 2 och 3. När bildtagning, granskning och utskrift har avslutats, tryck på knappen Exit Procedure (Avsluta procedur) ovanför den blåa knappen Manual Capture (Ta bild manuellt). Detta stoppar bildflödet och Startpanelen visas. 6.6 Öppna eller starta om en procedur Öppna eller starta om en procedur på samma sätt som vid granskning av en bild (se avsnittet 7.2, Granska eller skriva ut bilder från procedurlistan ). 1. Tryck på raden i rutnätet i procedurlistan där den procedur finns som du vill starta om. 2. När detta har markerats, tryck på knappen Play (Spela). Procedurpanelen öppnas. Bilder som tagits och inspelad video visas. FusePanel är färdig att automatiskt ta fler bilder. Ytterligare bilder läggs till i bildfältet tillsammans med tidigare sparade bilder. 30 FSE-055-SV-1.01

37 Starta en procedur Denna sida är blank med avsikt FusePanel Användarhandledning 31

38 Ytterligare bild- och videofunktioner CHAPTER 7 Ytterligare bild- och videofunktioner 7.1 Hur FusePanel sparar bilder FusePanel sparar bilder direkt efter att de tagits. FusePanel grupperar bilder efter procedur även om inga motsvarande uppgifter matas in. Varje gång du trycker på knappen Start på Startpanelen behandlar FusePanel detta som en ny procedur. När du trycker på knappen Exit Procedure (Avsluta procedur) på Procedurpanelen stänger FusePanel denna procedurhändelse och visar proceduren (tillsammans med motsvarande uppgifter) på Startpanelens procedurlista för den dagen. Varje procedur för en viss dag har ett tillhörande nummer, vilket anger vilken procedur det var i kronologisk ordning för den dagen. Om inga ytterligare uppgifter har matats in kommer proceduren i listan med dess nummer i ordningsföljden att visas till vänster tillsammans med ett antal i alla andra fält på samma rad i procedurlistan. 7.2 Granska eller skriva ut bilder från procedurlistan I Startpanelen visas de procedurer som slutförts denna dag i procedurlistan. Procedurerna är numrerade och visar även eventuella ytterligare patient- och proceduruppgifter som matats in från Procedurpanelen. Play button Figur 15. Procedurlista med knappen Play (Spela) i vald procedur 32 FSE-055-SV-1.01

39 Ytterligare bild- och videofunktioner Granska en av dessa procedurer: 1. Tryck på raden i rutnätet i procedurlistan som motsvarar önskad procedur. Raden markeras i blått och en knapp Play (Spela) visas i stället för procedurnumret (se Figur 14, ovan). 2. Tryck på knappen Play (Spela). Procedurpanelen öppnas med alla bilder associerade med den proceduren. Bilder kan sedan granskas och skrivas ut efter behov. Använd INTE knappen Start. Denna är reserverad för att endast starta en ny procedur. 7.3 Granska eller skriva ut bilder som inte finns i procedurlistan Om önskad procedur inte visas i aktuell procedurlista, använd ett av följande alternativ. Ändra sidan i procedurlista Ändra procedurdatum på den procedurlista som visas Utför en sökning (se CHAPTER 8, Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter ) Ändra den sida som visas i procedurlistan Procedurlistan visar upp till 20 procedurer samtidigt. Om det finns fler än 20 procedurer för ett visst datum eller vissa sökparametrar skapar FusePanel ytterligare sidor. Längst ner i procedurlistan finns ett siffervärde som anger hur många sidor det finns med specifika resultat. Sidan 1 av 1 anger att det inte finns ytterligare sidor. Sidan anger att det finns tre sidor med resultat. Tryck på numret som motsvarar den sida som du vill ha. Om det finns fler än tre sidor ändras informationen dynamiskt för att visa detta (Sidan t.ex.). När du har hittat den procedur som du vill ha, tryck på procedurlistan för att markera proceduren. Tryck på knappen Play (Spela) för att granska bilder eller skriva ut exemplar. Changing the displayed Procedure List page The Procedure List displays up to 20 procedures at a time. If more than 20 procedures exist for a specific date or search parameter, FusePanel creates additional pages. At the bottom of the Procedure List, a numerical notification defines how many pages exist for the specific results. Page 1of 1 indicates there are no additional pages. Page indicates three pages of results exist. Touch the number corresponding to the page desired. If there are more than three pages the notification will dynamically change to reflect this (Page 2 3 4, for example). FusePanel Användarhandledning 33

40 Ytterligare bild- och videofunktioner When the desired procedure is located, touch the procedure list to highlight it. Press the Play button to review images or print copies. 34 FSE-055-SV-1.01

41 Ytterligare bild- och videofunktioner 7.4 Skriva ut bilder Ändra procedurdatum på den procedurlista som visas FusePanel håller reda på alla slutförda procedurer. Söka en viss procedur efter procedurdatum: 1. Tryck på Date Calendar (Kalender med datum) på Startpanelen för att ta fram kalendernavigeringen som i Figur Tryck på pilarna på båda sidor om månaden och året för att ändra dessa värden. 3. Välj sedan rätt datum genom att trycka på det Figur 16. Kalendernavigering på kalendern. Varje gång en ändring görs uppdateras kalendern med datum på Startpanelen dynamiskt. 4. Tryck på den röda knappen Close (Stäng) efter önskat datum har valts. Lägg även märke till att det finns en knapp längst ner på kalendern märkt Today (Idag). Tryck på den knappen för att direkt ta fram procedurlistan till dagens datum. Gör följande för att skriva ut alla eller markerade bilder från önskad procedur. 1. Bestäm antal exemplar som ska skrivas ut. Välj antalet exemplar som ska skrivas ut. Grundinställningen är ett (1) utskrivet exemplar av bilderna. 2. Tryck på upp/ner-pilarna intill antalet exemplar för att öka eller minska antalet exemplar som ska skrivas ut. 3. Bestäm sedan vilka bilder som ska skrivas ut. Gör ett av följande: a. Skriv ut alla bilder genom att trycka på knappen Print Images (Skriv ut bilder). Följande meddelande visas: You have not selected any images for printing. Do you want to print them all? (Du har inte valt bilder för utskrift. Vill du skriva ut alla?). Tryck på Yes (Ja) på meddelandet för att skriva ut bilderna. b. Skriv ut vissa av bilderna genom att trycka på de bilder som du vill ha, innan du trycker på knappen Print Images (Skriv ut bilder). Bildens sidhuvud blir grönt (som för bilderna 1, 3 och 4 i Figur 5). Tryck på bilden för att avmarkera den. Utskriften per bild är likvärdig med antalet kameror som var aktiva under proceduren. Om t.ex. tre kameror var aktiva kommer utskriften att omfatta alla tre visningarna (L, C, R) på ett pappersark. FusePanel Användarhandledning 35

42 Ytterligare bild- och videofunktioner 7.5 Videoinspelning Ta stillbilder vid inspelning av en video Stillbilder kan inte tas om inspelning pågår samtidigt. Om du trycker på knappen Manual Image Capture (Ta bild manuellt) under pågående inspelning avslutas videoinspelningen Tidsgräns för inspelat segment Trots att flera videosegment kan spelas in under en procedur är längden på varje videosegment begränsat. Grundinställning för videosegmentets längd är fem minuter. Detta förhindrar onödig inspelning av misstag som skulle ta upp mycket utrymme på disken och håller rimlig storlek på videofilerna. Spela in en fullständig procedur genom att starta om videoinspelning så snart som systemet har automatisk timeout och stoppar aktuell inspelning. Vid behov kan tidsgränsen ökas med inställningarna System Preferences (Systempreferenser) (kontakta en auktoriserad representant för EndoChoice för att ändra denna inställning). Under pågående inspelning visas varningar på FusePanel Kontrollenhet direkt under den röda blinkande inspelningsindikatorn när inspelningen närmar sig förinställd tidsgräns. En synlig varning visas vid en minut, trettio sekunder och femton sekunder före förinställd gräns Spela en inspelad video Video kan exporteras till ett externt USB-minne för överföring till ett annat system för visning. (Se CHAPTER 10, Exportera bilder och videoinspelningar till USB för mer information.) Spela in en video under en procedur Med knappen Movie (Film) kopplas videoinspelning PÅ och AV. Anvisningar om att använda denna funktion finns i avsnittet 6.3, Spela in en video under en procedur. 36 FSE-055-SV-1.01

43 Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter CHAPTER 8 Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter Här nedan finns en lista med uppgifter som kan läggas till i en procedur när Procedurpanelen används. Det är viktigt för en procedur att kunna lägga till patientuppgifter. Alla fält som visas i listan nedan är icke-obligatoriska. Det är inte nödvändigt att följande uppgifter matas in i någon viss ordningsföljd. ID Förnamn Efternamn Kön Födelsedatum Procedurtyp Läkare Bilder (se avsnittet 6.2, Ta bilder ) Videoinspelningar (se avsnittet 6.3, Spela in en video under en procedur ) 8.1 Patientuppgifter I Procedurpanelen finns fält för utförliga patientuppgifter, inklusive ID, förnamn, efternamn, kön och födelsedatum. Lägga till uppgifter i ett fält: 4. Tryck på fältet (t.ex. ID) så visas ett skärmtangentbord (OSK) på pekskärmen. För ytterligare information, se avsnittet 0, Using the On Screen Keyboard (OSK). För att stänga OSK utan att ändra uppgifter i uppgiftsfältet: 5. Tryck på ESC-tangenten för att ta bort alla ändringar och stäng sedan OSK. Ta bort uppgifter i ett fält och lämna det tomt: 6. Tryck på uppgiftsfältet för att ta fram OSK. 7. Tryck på backstegstangenten tills alla uppgifter försvinner från inskrivningsfönstret och det är helt tomt. Trots att inga av dessa uppgifter krävs för att ta och skriva ut bilder rekommenderar vi att vissa uppgifter läggs till. FusePanel håller reda på varje separat procedur efter datum och tid. Eventuella uppgifter skapar ytterligare sökparametrar som kan användas senare. Detaljuppgifter om patienten samt procedurtyp och läkare finns tillgängliga för inmatning av uppgifter. FusePanel Användarhandledning 37

44 Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter 8.2 Procedurtyp och läkaruppgifter Förutom detaljuppgifter om patienten kan även uppgifter om procedurtyp och läkare uppdateras eller väljas. Se Figur Tryck på önskat fält i Procedurpanelen. En nedrullningsbar lista med alternativ visas. 2. Tryck på önskat alternativ på den nedrullningsbara listan. För att ta bort uppgifter så att fältet är tomt, välj blanksteg högst upp i den nedrullningsbara listan. Detta tar bort alla uppgifter i fältet och stänger den nedrullningsbara listan. Lägg till ett alternativ i en nedrullningsbar lista genom att välja Add New (Lägg till nytt) från listan. Detta öppnar en guide som tillåter tillägg av ett nytt alternativ. (Anvisningar för att redigera eller ta bort alternativ från en lista finns i CHAPTER 11, Avancerade inställningar.) 8.3 Ändringar i patient- eller proceduruppgifter Ändringar eller korrigeringar i uppgifter om patient eller procedur kan utföras när som helst även efter en procedur har slutförts. FusePanel ger skydd mot oavsiktliga ändringar. Varje gång bilder skrivs ut eller en procedur avslutas jämför FusePanel uppgifterna på skärmen med tidigare uppgifter. När ändringar påträffas visar FusePanel formuläret Data Conflict (Motstridande uppgifter) som i Figur 16. Denna skärm visar uppgifterna som just skrevs in (i rutan på vänster sida) och jämför dessa med uppgifterna som redan finns i register i FusePanel (i rutan på höger sida). Välj rutan med korrekt uppgifter (den markeras i grönt med en bock) och klicka på Next (Nästa). (Se Figur 17 för en skärmdump av en markerad skärm.) Figur 17. Formuläret Data Conflict (Motstridande uppgifter) 38 FSE-055-SV-1.01

45 Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter Figur 17 visar samma skärm där ett alternativ har valts. Om ingen av rutorna är korrekt, tryck på knappen CANCEL (AVBRYT) för att gå tillbaka till Procedurpanelen där uppgifterna kan rättas till. Figur 18. Formuläret Data Conflict (Motstridande uppgifter) där ett alternativ har valts FusePanel Användarhandledning 39

46 Arbeta med patient-, procedur- och läkaruppgifter Denna sida är blank med avsikt 40 FSE-055-SV-1.01

47 Använda sökfunktionen CHAPTER 9 Använda sökfunktionen FusePanel har en sökfunktion för att göra det lättare att hitta en viss procedur. Fullständiga uppgifter om patient och procedur ger fler sökkriterier och underlättar sökningen. 9.1 Ta fram sökfunktionen Ta fram funktionen SEARCH (SÖK): 1. Tryck på knappen Search (Sök) under knappen Start på Startpanelen. 9.2 Sökning efter procedurdatum FusePanel håller åtminstone reda på datum och tid för varje procedur även om inga ytterligare detaljuppgifter för patient eller procedur har matats in. Använd Date Calendar (Kalender för datum) för att mata in ett visst datum direkt (se avsnittet 0, Ändra procedurdatum på den procedurlista som visas ). Användning av ett exakt procedurdatum är det snabbaste sättet att hitta en procedur. Du måste inte använda funktionen SEARCH (SÖK) för att söka efter datum alternativt trycker du på kalendern för datum för att ta fram kalendernavigering (visades tidigare i Figur 15). 9.3 Sökning efter detaljuppgifter för patient/procedur 1. Från Startpanelen, tryck på knappen Search (Sök) för att ta fram Sökpanelen som i Figur 19. Figur 19. Sökpanel 2. Tryck på ett av fälten för att ta fram OSK och mata in önskade sökparametrar. FusePanel Användarhandledning 41

48 Använda sökfunktionen Fälten Procedure (Procedur) och Physician (Läkare) är nedrullningsbara listor. 1. Tryck på en nedrullningsbar lista för att att visa en lista med alternativ. 2. Välj önskat alternativ. 3. När önskade sökparametrar har matats in, tryck på knappen Search (Sök). Sökresultaten visas till höger: 4. Tryck på ett av procedurresultaten för att markera det och tryck sedan på knappen Play (Spela) för att granska bilder. 9.4 Råd för sökning Om ett större antal sökparametrar används ger det bättre och mer noggranna sökresultat. Om INGA resultat visas ska du dock söka igen genom att ta bort en parameter och söka på nytt. Ta bort parametrar baserat på sannolikheten att uppgifterna inte stämmer överens exakt. Om du t.ex. använder Last Name (Efternamn) och ett ID-nummer, utför sökningen igen utan Last Name (Efternamn), eftersom det är mer sannolikt att det är felstavat. De mest noggranna parametrarna är i allmänhet Procedure (Procedur) och Physician (Läkare) eftersom dessa är nedrullningsbara listor. Du ska även komma ihåg att sökresultaten ENDAST är så bra som de systematiska och noggranna uppgifterna om proceduren som matades in. 9.5 Tillbaka till Startpanelen Längst ner till vänster i Sökpanelen finns knappen Calendar View (Visa kalender). Tryck på knappen Calendar View (Visa kalender) för att gå tillbaka till Startpanelen. 42 FSE-055-SV-1.01

49 Exportera bilder och videoinspelningar till USB CHAPTER 10 Exportera bilder och videoinspelningar till USB FusePanel har ett mycket enkelt och effektivt sätt för att överföra bilder och video som tagits, till ett USB-minne. 1. Leta reda på USB-förlängningskabeln baktill på kontrollenheten. 2. Sätt in ett USB-minne i en av portarna på stativet. 3. På Procedurpanelen, tryck på knappen Export Images (Exportera bilder) för att överföra alla bilder och video till USB-minnet. Bild- och videofilerna placeras i en mapp vars namn är baserat på de proceduruppgifter som matats in på skärmen. Varje procedur har sin egen särskilda mapp med procedurens bilder och video. Det går att överföra flera procedurer till ett USB-minne. Vi rekommenderar att ett USB-minne på minst 2 GB ska användas. Alla bilder har JPEG-format och är numrerade baserat på den ordning i vilka de togs. Video är i AVI-format. FusePanel Användarhandledning 43

50 Exportera bilder och videoinspelningar till USB Denna sida är blank med avsikt 44 FSE-055-SV-1.01

51 CHAPTER 11 Avancerade inställningar/funktioner Avancerade inställningar/funktioner Arbetsytan i FusePanel kan anpassas för att uppfylla de krav du ställer eller för felsökning. Här nedan anges vissa av de sätt som du kan anpassa arbetsytan på. Anpassa Procedure List (Procedurlista) Anpassa Physician List (Läkarlista) Ändra System Settings (Systeminställningar) Ändra Video Settings (Videoinställningar) 11.1 Anpassa Physician List (Läkarlista) 1. Tryck på symbolen Physician List (Läkarlista) på menyfliken för att ta fram Physician Maintenance Wizard (Guide för underhåll av läkare) som visas här i Figur 19. Alla aktiva (inmatade) läkare visas i denna lista. 2. Tryck på namnet på den läkare som du vill redigera eller ta bort och tryck på knappen Next (Nästa). 3. Lägg till en ny läkare genom att trycka på Add New Physician (Lägg till ny läkare...) (markerat) och tryck på knappen Next (Nästa). 4. Tryck på Cancel (Avbryt) för att stänga denna skärm utan att göra några ändringar. Figur 20. Guide för underhåll av läkare Ta bort en befintlig läkare 5. Efter att ha markerat en befintlig läkares namn, tryck på knappen Next (Nästa) i Physician Maintenance Wizard (Guide för underhåll av läkare) för att ta fram skärmen som visas i Figur 20. Vald läkare anges i det blåa området högst upp på formuläret. 6. Om detta inte är rätt läkare, tryck på Cancel (Avbryt) och försök igen. FusePanel Användarhandledning 45

52 Avancerade inställningar/funktioner 7. Tryck i annat fall på det alternativ som du vill ha EDIT (REDIGERA) eller DELETE (TA BORT). Figur 21. Redigera eller ta bort en läkare 8. När ett alternativ har valts, tryck på knappen Next (Nästa). 9. För att TA BORT en befintlig läkare visas en meddelanderuta för att bekräfta borttagandet. Om du fortsätter tas läkarens namn bort Redigera en befintlig läkare För att REDIGERA en läkarprofil visas skärmen till höger. Lägg märke till att läkarens namn visas högst upp på skärmen, i det blåa området. 1. Om detta inte är rätt läkare, tryck på knappen Cancel (Avbryt) och försök igen. 2. Tryck på ett av fälten för att ta fram skärmtangentbordet och gör ändringar. 3. Obligatoriska fält är First (Förnamn), Last (Efternamn) och Credentials (Meriter) som anges med en asterisk (*). 4. Tryck på knappen Next (Nästa) när du är klar. Figur 22. Redigera läkarprofil 5. Tryck på Cancel (Avbryt) när som helst under processen för att avsluta utan att göra några ändringar Lägga till en ny läkare 1. Tryck på symbolen Physician List (Läkarlista) på menyfliken för att ta fram Physician Maintenance Wizard (Guide för underhåll av läkare) som visas i Figur 19, ovan. Alla aktiva (inmatade) läkare visas i denna lista. 2. Lägg till en ny läkare genom att trycka på Add New Physician (Lägg till ny läkare...), nära ovankanten på formuläret, och tryck på knappen Next (Nästa). 3. För att stänga Wizard (Guide), tryck på knappen Cancel Figur 23. Formuläret Add New Physician (Lägg till ny läkare) 46 FSE-055-SV-1.01

53 Avancerade inställningar/funktioner (Avbryt). 4. Formuläret Add New Physician (Lägg till ny läkare) visas som i Figur Tryck på ett fält som kan redigeras för att ta fram OSK. 6. Lägg märke till att de enda obligatoriska fälten är First (Förnamn), Last (Efternamn) och Credentials (Meriter) som anges med en asterisk (*). Alla andra fält är ickeobligatoriska. 7. Tryck på knappen Next (Nästa) när du är klar eller tryck på knappen Cancel (Avbryt) för att ta bort alla ändringar och gå tillbaka till Physician Maintenance Wizard (Guide för underhåll av läkare) Anpassa procedurlistan Med FusePanel går det att skapa och anpassa en procedurlista. 1. Tryck på symbolen Procedure List (Procedurlistans symbol) i menyfliksområdet för att ta fram Procedure List Maintenance Wizard (Guide för underhåll av procedurlista) som visas här i Figur 23. Denna har nästan exakt samma utseende och funktion som Physician List Maintenance Wizard (Guide för underhåll av läkarlista) som behandlades i föregående avsnitt. 2. Alla aktiva (inmatade) procedurtyper visas i denna lista. 3. Tryck på namnet på den procedurtyp som du vill redigera eller ta bort och tryck på knappen Next (Nästa). 4. Lägg till en ny procedurtyp genom att trycka på Add New Procedure (Lägg till ny procedur...) (markerat) och tryck på knappen Next (Nästa). Figur 24. Redigera Procedure List Wizard (Guide för procedurlista) 5. Tryck på Cancel (Avbryt) för att stänga denna skärm utan att göra några ändringar Ta bort en befintlig procedurtyp 1. Efter att ha markerat en befintlig procedurtyp, tryck på knappen Next (Nästa) i Procedure List Maintenance Wizard (Guide för underhåll av procedurlista) för att ta fram skärmen som visas i Figur 24. Vald procedur anges i det blåa området högst upp på formuläret. 2. Om detta inte är rätt procedurtyp, tryck på Cancel (Avbryt) och försök igen. 3. Tryck i annat fall på det alternativ som du vill ha EDIT (REDIGERA) eller DELETE Image FPO Image FPO Figur 25. Redigera eller ta bort en procedurtyp FusePanel Användarhandledning 47

54 Avancerade inställningar/funktioner (TA BORT). 4. Efter ett alternativ har valts, tryck på knappen Next (Nästa). 5. För att TA BORT en befintlig procedurtyp visas en meddelanderuta för att bekräfta borttagandet. Om du fortsätter tas procedurtypen bort Redigera en befintlig procedurtyp För att REDIGERA en procedurtyp visas skärmen i Figur 25. Lägg märke till att procedurtypen visas högst upp på skärmen, i det blåa området. 1. Om detta inte är rätt procedur som ska redigeras, tryck på knappen Cancel (Avbryt) och försök igen. 2. Tryck på textrutan och använd OSK för att göra ändringar. 3. Tryck på knappen Next (Nästa) när du är klar. 4. Tryck på Cancel (Avbryt) när som helst under processen för att avsluta utan att göra några ändringar. Figur 26. Redigera procedurtyp Lägga till en ny procedurtyp 1. Tryck på Procedure List (Procedurlistans symbol) i menyfliksområdet för att ta fram Procedure Maintenance Wizard (Guide för underhåll av procedur) som visas i Figur 26. Alla aktiva procedurtyper visas i denna lista. 2. Lägg till en ny procedurtyp genom att trycka på Add New Procedure (Lägg till ny procedur...) (markerat i detta exempel). 3. Tryck på knappen Next (Nästa). Formuläret i Figur 27 visas. 4. För att stänga Wizard (Guide), tryck på knappen Cancel (Avbryt). 5. Tryck på textrutan så visas OSK. 6. Skriv in den nya procedurtypen och tryck på tangenten ENTER på OSK. 7. Tryck på knappen Next (Nästa) för att lägga till den nya procedurtypen på listan. 8. Om du gör fel, tryck på knappen Cancel (Avbryt). Figur 27. Redigera Procedure List Maintenance Wizard (Guide för underhåll av procedurlista) Figur 28. Formuläret Add New Procedure Type (Lägg till ny procedurtyp) 48 FSE-055-SV-1.01

55 Avancerade inställningar/funktioner 11.3 Systempreferenser 1. Tryck på System Preferences (symbol för Systempreferenser) på menyfliken Settings (Inställningar) (se avsnittet 5.2.2, Använda menyfliksområdet för utförliga anvisningar). Den lösenordsskyddade rutan för System Preferences (Systempreferenser) visas. Vi rekommenderar inte att ändringar görs i System Preferences (Systempreferenser) utan att tala med en representant för EndoChoice. Kontakta din representant för EndoChoice för aktuellt lösenord. 2. Tryck på lösenordsrutan för att Figur 29.System Preferences (Systempreferenser) ta fram OSK. Skriv in lösenordet och tryck på tangenten ENTER. Detta ger åtkomst till formuläret System Preferences (Systempreferenser) som visas i Figur 28. Använd vänster- och högerpilen för att navigera igenom systempreferenserna. Direkt ovanför knappen Next (Nästa) finns en sidräknare som anger aktuell sida i System Preferences (Systempreferenser) (t.ex. 17 av 20). På denna skärm anges Preference Name (Preferensnamn), Current Value (Aktuellt värde) för maskinen, Default Value (Grundinställning) vid leverans och en Description (Beskrivning) av denna preferens. Ändringar kan endast göras i fältet Current Value (Aktuellt värde). Alla andra fält är låsta. 3. Ändra en preferens genom att trycka på knappen Edit (Redigera) intill Current Value (Aktuellt värde). Detta tar fram OSK. 4. Skriv in det nya värdet och tryck på tangenten Enter. Detta ställer in den nya preferensen. Återställ en preferens till Default Value (Grundinställning) genom att trycka på knappen Reset (Återställ) intill knappen Edit (Redigera). 5. När du är klar, tryck på tangenten Next (Nästa) för att stänga formuläret System Preferences (Systempreferenser). FusePanel Användarhandledning 49

56 Avancerade inställningar/funktioner 11.4 Videokälla Du kan ta fram funktionen Video Source (Videokälla) på menyfliken Settings (Inställningar). Varje gång en procedur startas kommer FusePanel att avkänna eventuella problem med inkommande video. En guidestyrd process ger steg för korrektion. Följ anvisningarna nedan för att ändra en videokälla. 1. Tryck på Video Source (Videokällans symbol) på menyfliken för att ta fram dialogrutan Select Video Source (Välj videokälla) som visas i Figure Förhandvisning av aktuell videokälla När skärmen öppnas kommer fönstret för förhandsvisning att vara tomt som i Figure Tryck på knappen Preview (Förhandsvisning) till vänster om Preview Window (Fönstret Förhandsvisning) för att aktivera aktuell videokälla. En svart videoskärm betyder inte nödvändigtvis att videoupptagningsenheten inte fungerar. Kontrollera om videokablarna är rätt anslutna (se avsnittet 11.5 Specifikationer, I de Figur 30. Dialogrutan Select Video Source (Välj videokälla) flesta fall är kontrollenhet och färglaserskrivare på samma procedurvagn som videosystemet. Kontrollenheten har sitt eget stativ som kan vridas 180 grader och lutas 45 grader. Detta stativ kan tas bort och kontrollenheten kan monteras på valfritt VESA-kompatibelt fäste på en bom eller väggfäste. Funktion Egenskap Värde Strömförsörjning Inspänning 110 V / 240 V AC Utspänning 12 V DC, 10,0 A Display Max effekt 100 W nätaggregat för medicinskt bruk 54,6 cm (21,5 in.) 16: X 1080 bakgrundsbelysning med lysdioder 250 enheter 50 FSE-055-SV-1.01

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink S - Mac

Bruksanvisning MagniLink S - Mac Bruksanvisning MagniLink S - Mac Distributör: LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: 0470-727700 info@lvi.se 352 46 Växjö Fax:0470-727725 www.lvi.se Innehållsförteckning 1 Om LVI... 5 2 Introduktion

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer