BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR"

Transkript

1 BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

2 SNABBSTART ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min.

3 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V.

4 PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b 9a a 3b 3c d 3e 6 7 3g 3f

5

6 6 TECKENFÖRKLARING PRODUKTÖVERSIKT Pos. Kobold VR200 robotdammsugare och tillbehör 1 Robotdammsugare 2 Kontrollpanel 2a Displayfönster 2b Tillbakaknapp 2c Pilknapp upp/föregående alternativ 2d Pilknapp ner/nästa alternativ 2e Väljknapp (OK) 3 Fjärrkontroll 3a HEM-knapp (tillbaka till basstationen) 3b Läge för punktrengöring 3c EKO-alternativ 3d Riktningsknappar för fjärrstyrning 3e Start-/stoppknapp (påslagning/avstängning) 3f Batterifack (öppet) 3g Knappcell CR Dammfack/dammfackets lock 5 Upplåsningsknapp till dammfackets lock 6 LED-driftsindikator 7 3 ultraljudssensorer 8 Sidoborste 9 Basstation 9a Basstationens laddningskontakter 9b Infrarödfönster 9c Laddningsjack 9d Sladdhållare 9e Anslutningssladd 10 Start-/stoppknapp 11 Stötfångare/stötskydd 12 Infällbart handtag 13 Laserskanner 14 Stötskydd vid lasersensorn för navigering 15 Magnetremsa 16 USB-adapter 17 USB-mikroport (under gummiskyddet) 18 Filter 19 Dammbehållare 20 Utsugningsöppning 21 Dammfackets lock 22 Dammfack 23 Laserskanner 24 Väggsensor 25 Laddningskontakter 26 Hållare för rundborsten 27 Hjul med klätterhjälp 28 3 golvsensorer 29 Hållare för sidoborsten 30 Rundborste 31 Borstskyddets låsregel 32 Borstskydd

7 INLEDNING Grattis till ditt köp av din nya robotdammsugare Kobold VR200. Den lätta och lättmanövrerade robotdammsugaren kommer att hålla ditt hem fräscht och rent under många år. Den här innovativa apparaten ser till att dina golv hålls rena utan besvär. Att golven hålls rena är viktigt, men att dammsuga är ett tungt arbete som tar mycket tid i anspråk. Robotdammsugaren sköter detta arbete åt dig varje dag om så önskas. Robotdammsugaren förflyttar sig av sig själv och rengör ditt golv även när du inte är hemma. INNAN DU BÖRJAR Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder robotdammsugaren Kobold VR200 med tillbehöret för första gången. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av robotdammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. TECKEN OCH SYMBOLER Bredvid texten hittar du nedan listade symboler med följande betydelse: Varningssymbol Hänvisning till Vorwerks kundtjänstavdelning/stöd Symbol för ett tips Hänvisning till Vorwerks webbplats Laser Handlingsinstruktion

8 INNEHÅLL 1 För din säkerhet Avsedd användning Varningar för faror Risknivåer Kom igång Gör hemmet lämpligt för robotdammsugaren Bära robotdammsugaren Kobold VR Ta bort den genomskinliga skyddsfolien Sätta i filtret Montera sidoborsten Montera anslutningssladden i basstationen Förbereda basstationen Ladda robotdammsugaren Kobold VR Ladda vid basstationen Ladda automatiskt LED-driftsindikator Fjärrkontroll Ta fjärrkontrollen i drift Slå på Välja/ändra språk Ställa in klockan Välja rengöringsläge Normalt rengöringsläge (rengöring av ALLA RUM) Läge för punktrengöring EKO-alternativ Ställa in funktionen för tidsplan Radera den inställda tidsprogrammeringen Paus Viloläge Stänga av robotdammsugaren Robotdammsugarens rengöringsområde och navigering Övervinna objekt med klätterhjälpen Sensorer Magnetremsa Fjärrkontroll Andra inställningar Ljud Avkänna fyllnadsnivå Nytt batteri Statusindikeringar på displayen Tömma dammbehållaren Rengöra filtret Sätt tillbaka dammbehållaren och filtret Rengöra sidoborsten Rengöra rundborsten Rengöra sensorerna Rengöra robotdammsugaren och basstationen Uppdatera programvaran Felsökning Avfallshantering och miljöskydd Avfallshantering av apparaten Information om avfallshantering av batterierna Avfallshantering av förpackningen Information om miljöskydd Garanti Servicetjänster Användning Översikt kontrollpanel Ta i drift Underhåll Tömma dammbehållaren och rengöra filtret Tekniska uppgifter... 55

9 För din säkerhet 9 1 FÖR DIN SÄKERHET Största möjliga säkerhet hör till egenskaperna hos produkterna från Vorwerk. Produktsäkerheten hos robotdammsugaren Kobold VR200 och dess tillbehör kan dock endast garanteras om du följer instruktionerna i det här kapitlet. 1.1 Avsedd användning Obs! Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och/eller kunskaper, om de får tillsyn eller har instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE Robotdammsugaren är endast avsedd för borttagning av damm i hemmet. Robotdammsugaren får endast användas med tillhörande tillbehör från Vorwerk.

10 10 För din säkerhet 1.2 Varningar för faror Obs! Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder robotdammsugaren för första gången. Följ i synnerhet nedanstående anvisningar. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av robotdammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. Risk för elektrisk stöt! Stäng alltid av apparaten och dra ut basstationens sladd ur vägguttaget innan du byter tillbehör eller utför några rengörings- eller underhållsarbeten. Dra aldrig ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden, utan håll i stickkontakten när du drar ut sladden. Utför aldrig själv reparationer på din apparat. Vi rekommenderar att endast låta Vorwerks behöriga kundtjänstavdelning utföra reparationer på elektriska apparater. Stoppa inte in några spetsiga föremål i de elektriska kontakterna. Ändra inte kontakterna. Bär aldrig basstationen i anslutningssladden. Fortsätt inte att använda apparaten om apparaten eller anslutningssladden är skadad eller inte fungerar som den ska. Kontakta din närmaste kundtjänstavdelning för Vorwerks produkter i händelse av skada.

11 För din säkerhet 11 Risk för elektrisk stöt! Rengör inte robotdammsugaren Kobold VR200, basstationen och anslutningssladden i vatten eller andra vätskor. Använd robotdammsugaren inte på fuktiga golv eller på platser där det finns risk för att apparaten kommer i kontakt med vätskor eller faller ner i vatten. Använd inte robotdammsugaren i fuktig miljö, som t.ex. i ett vått badrum. Sug aldrig upp vatten eller vätskor med robotdammsugaren. Använd inte robotdammsugaren i riskzoner, som t.ex. i närheten av öppna spisar, duschar eller simbassänger. Se till att du inte skadar, viker eller förvrider anslutningssladden. Ställ inga tunga föremål på den. Det kan skada anslutningssladden och utlösa brand eller elektrisk stöt. Risk för skada! Lätta och rörliga föremål kan släpas med av robotdammsugaren och beroende på beskaffenhet orsaka skador på objektet eller golvet. Ta bort lätta och rörliga föremål från arbetsområdet. Säkra nedhängande eller friliggande kablar (t.ex. till golvlampor). Brandrisk! Sug inte upp glödande aska eller brinnande cigarettfimpar med robotdammsugaren. Batterierna får aldrig läggas i öppen eld resp. upphettas av en extern värmekälla. Använd aldrig robotdammsugaren i rum där levande ljus eller lampor står på golvet.

12 12 För din säkerhet Säkra friliggande eller nedhängande kablar till elektriska apparater (t.ex. bordslampor). Dessa kan dras ner i sina anslutningssladdar och skadas resp. fatta eld. Låt inte robotdammsugaren köra över lampor som är infällda i golvet. Om robotdammsugaren blir stående över lampan, kan den skadas och i värsta fall kan det uppstå brand. Explosionsrisk! Sug inte upp explosiva eller lättantändliga ämnen. Kasta robotdammsugaren aldrig i öppen eld. Risk för personskada! Dammsug aldrig några kroppsdelar. Dammsug inte i närheten av barn eller husdjur. Stoppa aldrig in fingrarna i de roterande delarna. Klämrisk! Håll dig på avstånd från de rörliga delarna i robotdammsugaren. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Vi rekommenderar att endast använda originaldelar till Kobold. Använd endast basstationen B-VR200. Använd basstationen endast med den växelströmsspänning som anges på typskylten och en anslutning som har installerats på korrekt sätt av en specialist. Använd inte robotdammsugaren Kobold VR200 om anslutningssladden, batteriet eller själva robotdammsugaren är defekt eller har skador, eller om robotdammsugaren inte är fullständigt ihopmonterad.

13 För din säkerhet 13 Om anslutningssladden är defekt, får respektive del endast bytas ut mot en originalreservdel av Vorwerks servicecenter, en verkstad som auktoriserats av Vorwerk eller en person med liknande kvalifikation. Detta är viktigt för att undvika risker. Försök aldrig att reparera robotdammsugaren själv. Robotdammsugaren lämpar sig endast för användning inomhus. Robotdammsugaren är endast avsedd för rengöring av golv. Se till att barn inte leker med robotdammsugaren. Håll barn och husdjur borta från robotdammsugaren Kobold VR200, och låt dem inte heller stå eller sitta på robotdammsugaren. Sug inte upp Kobosan aktiv eller andra rengöringspulver med robotdammsugaren. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! När mycket finkornig sand, kalk, cementdamm eller liknande sugs upp, sätts filtrets porer igen. Använd aldrig robotdammsugaren utan filter. Det kan skada motorn och förkorta robotdammsugarens livslängd. För att ladda robotdammsugaren ska du endast använda den anslutningssladd och basstation som ingår i leveransomfattningen. Ladda din robotdammsugare minst en gång om året, för att förhindra att batteriet laddas ur fullständigt och således tar skada. Täck inte över basstationens infrarödfönster med klistermärken eller genom att ställa föremål framför det. Om du gör det, kan robotdammsugaren inte längre kommunicera med basstationen. Täck inte över robotdammsugarens sensorer, eftersom robotdammsugaren då varken kan orientera sig eller navigera längre. Använd robotdammsugaren med fjärrkontrollen endast när robotdammsugaren är inom synvidd.

14 14 För din säkerhet Låt inte robotdammsugaren köra fram mot avgrunder när du styr den med fjärrkontrollen. Mattor med lång lugg lämpar sig endast i begränsad mån för rengöring med robotdammsugaren. Rengör endast mattor med en lugg på upp till 20 millimeter med robotdammsugaren. Ta bort mattor med lugg som är längre än 20 millimeter före rengöringen, eller avgränsa dessa med magnetremsan. Möjligen rör sig robotdammsugaren dock långsammare på mattor än på hårda golv. Robotdammsugaren Kobold VR200 är inte godkänd för rengöring av bänkskivor och spishällar i glaskeramik. Se till att det inte finns några ömtåliga, lätta eller lösa föremål inom räckhåll för robotdammsugaren. Säkra gardiner, dukar eller snoddar i robotdammsugarens arbetsområde. Om golvsensorerna är smutsiga, kan det hända att robotdammsugaren faller ner för trappor eller avsatser. Det kan orsaka svåra skador på apparaten. Rengör golvsensorerna regelbundet enligt beskrivningen i kapitel 4.4 Rengöra sensorerna på sidan 41. Magnetremsan kan skadas eller avmagnetiseras av starka yttre magnetfält. Håll den på avstånd från sådana fält. LASERSENSOR FÖR NAVIGERING Navigeringssensorn innehåller en roterande laser i klass 1 enligt DIN EN I allmänhet gäller följande förhållningsregler i samband med lasrar: Stäng alltid av robotdammsugaren innan du byter tillbehör. Rikta inte laserstrålen mot personer. Titta inte in i laserns direkta eller reflekterade stråle. Det är inte tillåtet att manipulera (ändra) eller försöka reparera apparaten, och detta gäller i synnerhet för navigeringssensorn.

15 Kom igång Risknivåer För din säkerhet bör du även följa de varningar för faror som anges i texten i de följande kapitlen. Du kan känna igen varningarna för faror i de följande kapitlen på varningssymbolen och/eller ett signalord som anger risknivån: Risknivå Varningssymbol Signalord Möjliga risker 3 Varning! --Risk för elektrisk stöt --Brandrisk --Explosionsrisk 2 Var försiktig! --Risk för personskada 1 Obs! --Risk för skada på grund av felaktig användning --Materialskada på grund av felaktig användning 2 KOM IGÅNG I det här kapitlet får du reda på hur du förbereder din robotdammsugare Kobold VR200 för användning. Du får lära dig de grundläggande funktionerna hos din robotdammsugare och hur den hanteras på rätt sätt.

16 16 Kom igång 2.1 Gör hemmet lämpligt för robotdammsugaren Din robotdammsugare Kobold VR200 har en del säkerhetsfunktioner. Ändå bör du tänka på följande innan du börjar använda din robotdammsugare: Varning! Risk för elektrisk stöt! Se till att robotdammsugaren aldrig kan köra över anslutningssladdar eller andra kablar som ligger på golvet eller hänger ner. Var försiktig! Risk för personskada på grund av nedhängande föremål! Ta bort eller säkra lätta, ömtåliga och rörliga föremål (t.ex. vaser, gardiner och liknande). 2 Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Mattor med lång lugg lämpar sig endast i begränsad mån för rengöring med robotdammsugaren. Rengör endast mattor med en lugg på upp till 20 millimeter med robotdammsugaren. Ta bort mattor med lugg som är längre än 20 millimeter före rengöringen, eller avgränsa dessa med magnetremsan. 2.2 Bära robotdammsugaren Kobold VR200 Fig. 2.1 Fälla upp bärhandtaget 1 Tryck lätt på upplåsningsknappen 1 till dammfackets lock. Sedan kan du fälla upp handtaget 2. Handtaget kan bara fällas upp i en vinkel på upp till 45 grader. Det bidrar till stabiliteten och förhindrar att smuts oavsiktligt kan falla ut ur dammfacket.

17 Kom igång Ta bort den genomskinliga skyddsfolien Ta bort den genomskinliga skyddsfolien från robotdammsugaren Kobold VR200 och från basstationen Sätta i filtret Tryck på upplåsningsknappen 1 på dammfackets lock 2 och öppna robotdammsugarens dammfack. Sätt i filtret i dammbehållaren 3. Den gröna nosen på filtrets ram ska peka framåt åt höger. Sätt in dammbehållaren med filtret 4 i robotdammsugaren Kobold VR200. Tryck ner dammfackets lock 5 och förvissa dig om att det är ordentligt stängt. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd aldrig apparaten utan filter. Fig. 2.2 Sätta i filtret 2.5 Montera sidoborsten 6 Ta ut sidoborsten ur förpackningen. Justera sidoborsten i hållaren för sidoborsten 6 så att den sitter i linje med robotdammsugarens undersida. Tryck sidoborsten i rätt position på fastsättningspunkten. Fig. 2.3 Montera sidoborsten

18 18 Kom igång 2.6 Montera anslutningssladden i basstationen Stick in anslutningssladden i det för ändamålet avsedda laddningsjacket 8 i basstationen tills sladden har skjutits in helt och hållet i basstationen. Linda upp sladden runt sladdhållaren 6. Se till att du låter en tillräckligt lång bit av sladden sticka ut ur kåpans nedre öppning (till vänster 7 eller till höger 5 ), så att du kan ansluta stickkontakten på anslutningssladden till vägguttaget 4. Fig Montera anslutningssladden 2.7 Förbereda basstationen Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd endast basstationen B-VR200. 0,50 m 0,50 m 1,00 m 0,30 m Robotdammsugaren Kobold VR200 måste laddas före den första idrifttagningen! Ställ basstationen på ett plant underlag vid en vägg, så att laddningskontakterna och infrarödfönstret är fritt åtkomliga för robotdammsugaren (Fig. 2.5). Helst bör det inte finnas några hinder eller höjdskillnader 0,3 meter över samt 0,5 meter till vänster och 0,5 meter till höger om basstationen. Säkerställ att det finns en jämn och fritt åtkomlig yta ungefär en meter framför robotdammsugaren. Placera inte basstationen under möbler, vid trappor eller avsatser. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Fig. 2.5 Förbereda basstationen

19 Kom igång Ladda robotdammsugaren Kobold VR200 Robotdammsugaren är inte helt laddad i originaltillstånd. Därför ska du ladda batterierna före den första idrifttagningen. Så snart den gröna LED-driftsindikatorn lyser kontinuerligt grönt, är robotdammsugaren redo för drift. Det kan ta ungefär en och en halv timme. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Robotdammsugaren kan endast laddas vid temperaturer på mellan 0 C och 45 C. Extrem värme eller kyla förlänger laddningstiden och/eller kan orsaka skada på batterierna. Ladda robotdammsugaren endast vid den medföljande basstationen B-VR200. Fig Ladda robotdammsugaren Ladda vid basstationen För att ladda din robotdammsugare innan den används för första gången eller när batterierna är helt tomma, går du tillväga på följande sätt: Sätt robotdammsugaren framför basstationen som ska vara ansluten till elnätet. Driftsindikatorn 1 börjar blinka när robotdammsugaren har placerats på rätt sätt vid basstationen. Säkerställ att laddningskontakterna 2 på baksidan av robotdammsugaren har kontakt med basstationens laddningskontakter. Under laddningen rör sig batterisymbolen på displayen och laddningsindikatorn pulserar. Så snart batterierna är helt laddade, lyser driftsindikatorn 1 kontinuerligt grönt.

20 20 Kom igång Batterierna når inte sin fulla prestanda förrän efter ungefär två till tre fulla laddningscykler, eftersom batterierna först måste anpassa sig till apparatens egenskaper Ladda automatiskt NFORMATION inished! returning my base station. Fig. 2.7 Fig. 2.8 Thursday Thursday 09:25 09:26 Visningen på displayen växlar till laddning i I'm returning to my base station for charging. INFORMATION Visning på displayen vid automatisk laddning När rengöringen av golvet är klar eller när batterikapaciteten är låg, återvänder robotdammsugaren Kobold VR200 automatiskt till basstationen för laddning. När robotdammsugaren återvänder till basstationen, visas Jag kör tillbaka till basstationen för laddning på displayen. När robotdammsugaren är ansluten till basstationen, blinkar driftsindikatorn grönt. När batterierna är helt laddade, lyser driftsindikatorn kontinuerligt grönt. Även batterisymbolen i displayens statusrad ger information om batteriernas laddningsnivå. Endast när rengöringen av golvet har startats vid basstationen, återvänder robotdammsugaren automatiskt till basstationen. Om du flyttar på robotdammsugaren manuellt under pågående rengöring, kan det hända att robotdammsugaren inte hittar tillbaka till basstationen. Om batterikapaciteten börjar bli låg under rengöringen av golvet och robotdammsugaren inte är klar med rengöringen än, återvänder den till basstationen för laddning. Så snart batterierna är helt laddade, fortsätter den med rengöringen på respektive ställe. Roboten kan inte starta om igen förrän batterierna är laddade till minst 50 procent.

21 Kom igång LED-driftsindikator Driftsindikatorns färg Pos. Betydelse av 1 av, viloläge grön (kontinuerligt) 2 påslagen 3 grön (kontinuerligt) 2 redo för rengöring, laddningsstatus > 50 % grön (kontinuerligt, 2 rader) 3 i begränsad mån redo för drift, laddningsstatus < 50 % grön (pulserande/1 sek) laddar orange röd dammbehållaren är full, töm den beakta texten på displayen Fig. 2.9 Driftsindikatorer 2.9 Fjärrkontroll Du kan också styra och manövrera din robotdammsugare VR200 med fjärrkontrollen som ingår i leveransomfattningen. Kommunikationen mellan fjärrkontrollen och din robotdammsugare sker med hjälp av infraröda signaler. För en optimal signalöverföring ska du alltid hålla fjärrkontrollen riktad mot robotdammsugaren. Mottagaren sitter bredvid displayen.

22 22 Kom igång 1 2 Pos. Kobold VR200 fjärrkontroll 3 1 HEM-knapp (tillbaka till basstationen) 2 PUNKT-knapp (punktrengöring) 3 EKO-knapp (ekoalternativ) 4 4 Riktningsknappar för fjärrstyrning 5 5 START-knapp (påslagning och avstängning) 6 Batterifack (öppet) 6 7 Batterityp: CR2025 (se till att polerna sitter åt rätt håll när du byter batteri) Fig Kobold VR200 fjärrkontroll Ta fjärrkontrollen i drift Vid leverans innehåller fjärrkontrollen en knappcell av typ CR som är skyddad mot urladdning med en skyddsfolie. Ta bort folien före den första användningen genom att hålla i fliken och dra ut folien 8 ur fjärrkontrollen. Ytterligare en skyddsfolie sitter på HEM-, PUNKT- och EKO-knapparna. Denna skyddsfolie ska du också ta bort 9 före den första användningen. 9 Anvisningar om användningen av fjärrkontrollen hittar du i kapitel 3.8 på sidan 34. Fig Ta bort skyddsfolien

23 Användning ANVÄNDNING 3.1 Översikt kontrollpanel Kontrollpanelen 1 på din robotdammsugare Kobold VR200 består av displayfönstret och fyra funktionsknappar. I displayfönstret 2 visas den aktuella statusen. Med pilknapparna 4 och 5 kan du navigera i huvudmenyn och ändra värden. Med tillbakaknappen 3 går du tillbaka en nivå. Med väljknappen (OK) 6 kan du hämta huvudmenyn och bekräfta ditt val. De fyra funktionsknapparna reagerar bara på vidröring eller mycket lätt tryck. För hårt tryck gör att funktionsknapparna inte längre reagerar och förblir utan funktion. Fig. 3.1 Kontrollpanel 3.2 Ta i drift Slå på 7 Fig. 3.2 SETTINGS Slå på robotdammsugaren Time and Day Language Sound Dustbin full detect Set new battery Fig. 3.3 Ändra språk SET LANGUAGE English Deutsch Italiano Français Italiano Tryck på startknappen 7. Displayen på robotdammsugaren Kobold VR200 aktiveras och en kort akustisk signal ljuder. Om robotdammsugaren har varit avstängd helt och hållet eller slås på för första gången, blir starttiden något längre. När man trycker en gång till startar robotdammsugaren i normalt rengöringsläge Välja/ändra språk Tryck på väljknappen (OK). Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Inställningar i huvudmenyn. Använd pilknapparna för att bläddra till undermenyn Språk.

24 24 Användning MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info SELECT DAY Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday i Time and day was set to Thursday INFORMATION SETTINGS Day and Time Language Sound Dustbin full detect Set new battery MONDAY 12:00 Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK). Bläddra till önskat språk. Bekräfta det språk du valt med väljknappen (OK). På displayen visas nu det önskade språk som du har valt Ställa in klockan Om du vill ändra dag och tid, gör du så här: Tryck på väljknappen (OK) 1. Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Inställningar i huvudmenyn, och bekräfta med OK. Bekräfta undermenyn Dag och tid 1. Välj aktuell veckodag med hjälp av pilknapparna. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Välj aktuell timme. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Välj minut. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Den aktuella veckodagen och tiden visas Tryck på tillbakaknappen 3 för att göra korrigeringar om fel veckodag och/ eller fel tid visas. Om uppgifterna är korrekta, använder du väljknappen för att spara (OK) 1. Den aktuella veckodagen och tiden bekräftas och visas. Fig. 3.4 Ställa in klockan

25 Användning Välja rengöringsläge För rengöringen med din robotdammsugare VR200 står det vanliga rengöringsläget och läget för punktrengöring till ditt förfogande Normalt rengöringsläge (rengöring av ALLA RUM) Fig. 3.5 Fig. 3.6 CLEANING All Rooms Spot ECO Starta robotdammsugaren Normalt rengöringsläge ALL ROOMS Det normala rengöringsläget är förinställt och aktiveras genom att trycka på startknappen. Som standardläge för rengöring lämpar det sig för de flesta situationer. Starta rengöringen genom att trycka på start-/stoppknappen på fjärrkontrollen 1 eller på start-/stoppknappen på robotdammsugaren 2. I det normala rengöringsläget rengör robotdammsugaren Kobold VR200 dina golv i raka, parallella linjer, för att säkerställa att dina golv rengörs så effektivt som möjligt. Större rum indelar den i områden på cirka fyra gånger fyra meter. Först kör den längs det berörda områdets yttre begränsning, och sedan rengör den den inre delen. Så går den tillväga område för område. Så snart ett rum har rengjorts fullständigt, övergår den till nästa. När robotdammsugaren är klar med rengöringen, visas Klar! Jag kör tillbaka till basstationen på displayen, och robotdammsugaren återvänder till basstationen. Hinder i rummet passeras principiellt på höger sida (medsols). Så här gör du för att växla tillbaka till det normala rengöringsläget från en annan inställning via kontrollpanelen: Bläddra till menyn Rengöring och välj menyn Rengöring. Bekräfta ditt val med väljknappen (OK). Fig. 3.7 Välja normalt rengöringsläge

26 26 Användning Fig. 3.8 CLEANING 1,20 m All Rooms Spot ECO Fig ,50 m Läge för punktrengöring Välja punktrengöring SPOT 1 Bläddra till Alla rum och bekräfta med OK. I displayfönstret visas ALLA RUM och robotdammsugaren börjar med rengöringen i det normala rengöringsläget. I små slutna rum rengör robotdammsugaren i minst 15 minuter, och beroende på rummets storlek rengörs det också flera gånger Läge för punktrengöring Läget för punktrengöring lämpar sig för rengöring av ett mindre område. Starta robotdammsugaren VR200 i mitten framför det område som du vill rengöra. Robotdammsugaren rör sig i raka, parallella linjer och rengör en yta på ca 1,5 gånger 1,2 meter. När robotdammsugaren är klar med rengöringen av området, återvänder den till utgångspunkten. Så här gör du för att växla till läget för punktrengöring via kontrollpanelen: Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Rengöring i huvudmenyn. Tryck på väljknappen (OK) för att välja menyn Rengöring. Använd pilknapparna för att bläddra till Punkt i menyn Rengöring. Tryck på väljknappen (OK). I displayfönstret visas symbolen PUNKT och robotdammsugaren börjar med rengöringen i läget för punktrengöring. Så här gör du för att växla till läget för punktrengöring via fjärrkontrollen: Välj sedan PUNKT 1. Robotdammsugaren börjar med rengöringen i läget för punktrengöring. Fig Ställa in punktrengöring via fjärrkontrollen

27 Användning 27 MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info CLEANING All rooms Spot ECO EKO-alternativ I EKO-läget arbetar robotdammsugaren med reducerad motoreffekt. Det gör den sparsammare och tystare. I EKO-läget räcker robotdammsugarens batterikapacitet ungefär 90 minuter. CLEANING All rooms Spot ECO ALL ROOMS Fig Välja EKO-alternativet ECO Så här gör du för att växla till EKO-läget via kontrollpanelen: Tryck på väljknappen (OK). Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Rengöring i huvudmenyn. Tryck på väljknappen (OK) för att välja menyn Rengöring. Använd pilknapparna för att bläddra till EKO i menyn Rengöring. Nu är alternativet EKO markerat i grönt. Tryck på väljknappen (OK). Nu har EKO markerats med en bock. Använd pilknapparna för att t.ex. bläddra till ALLA RUM i menyn Rengöring. Tryck på väljknappen (OK) för att aktivera ALLA RUM. I displayfönstret visas symbolen ALLA RUM och EKO. Robotdammsugaren börjar rengöra på ett tystare och sparsammare sätt i det normala rengöringsläget (ALLA RUM). 1 Så här gör du för att växla till EKO-läget via fjärrkontrollen: Med hjälp av EKO-knappen 1 kan du när som helst, även under pågående drift, växla till det sparsamma och tysta läget. I displayens statusrad visas ordet EKO när detta alternativ är aktiverat. Fig Ställa in EKO-alternativet via fjärrkontrollen

28 28 Användning MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info Schedule Mon : Tue : Wed : Thu : Fri : THURSDAY i 09:45 INFORMATION Schedule is set to Thursday 09:45 Schedule scheduler on Set or change THURSDAY THURSDAY ECO 09:45 or remove 09:30 Schedule scheduler on Set or change Ställa in funktionen för tidsplan Med funktionen för tidsplan kan du programmera robotdammsugaren Kobold VR200 på ett sådant sätt att den rengör planenligt varje dag eller vissa dagar i veckan vid en viss tidpunkt. Observera att du måste ställa in klockan före den första användningen och för att kunna använda funktionen för tidsplan. Ställ in klockan enligt beskrivningen i kapitel Ställa in klockan på sidan 24. Så här gör du för att ställa in funktionen för tidsplan: Bläddra till undermenyn Tidsplan och välj Ställa in eller ändra. Använd pilknapparna för att välja den veckodag som robotdammsugaren ska rengöra på och bekräfta ditt val. Välj önskad starttid timme/minuter (00/15/30/45). Genom att markera EKO med en bock kan EKO-alternativet aktiveras. Bekräfta ditt val eller välj ta bort. På displayen visas information om hur du programmerar tidsplanen. Bläddra till Tidsplan aktiv och aktivera tidsplanen. Nu har Tidsplan aktiv markerats med en bock. Robotdammsugaren kommer att rengöra vid den programmerade tidpunkten. Klocksymbolen i displayens statusrad visar att tidsplanen är aktiverad. Schedule scheduler on Set or change Fig Funktion för tidsplan

29 Användning 29 MAIN MENU SCHEDULER Cleaning scheduler on MAIN Schedule MENU SCHEDULE Settings Set or change Cleaning schedule on Info Schedule Settings Set or change Fig Info Deaktivera tidsplanen SCHEDULE Mon : Tue : Wed : Thu 09 : 45 Fri : THURSDAY 09:45 or remove THURSDAY 09:45 or remove i INFORMATION Schedule setting was removed Fig Radera rengöringstider Radera den inställda tidsprogrammeringen Du kan radera den programmerade rengöringen hos robotdammsugaren VR200 på två sätt: -- Du deaktiverar bara tidsplanen (dina inställningar stannar kvar). -- Du raderar de programmerade rengöringstiderna. Så här gör du för att deaktivera Tidsplan aktiv : Bläddra till undermenyn Tidsplan aktiv. Tryck en gång till på väljknappen (OK) för att deaktivera Tidsplan aktiv. Nu har bocken vid Tidsplan aktiv tagits bort. Så här gör du för att radera de programmerade rengöringstiderna: Gå till menyn Tidsplan. Bläddra till undermenyn Ställa in eller ändra i menyn Tidsplan. Använd pilknapparna för att bläddra till de veckodagar då ingen rengöring ska äga rum, och bekräfta dessa med väljknappen (OK). Bläddra neråt med pilknapparna och välj ta bort. På displayen informeras du om att din inställning för tidsplanen har tagits bort. 3.4 Paus HOUSECLEANING PAUSED Resume Stop cleaning Move to Start HOUSECLEANING PAUSED Resume Stop cleaning Move to Start Om du vill avbryta rengöringen en liten stund, går du tillväga på följande sätt: Tryck på start-/stoppknappen på robotdammsugaren eller på fjärrkontrollen. På robotdammsugarens display visas pausmenyn. Fig Avbryta rengöringen

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer