BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR"

Transkript

1 BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

2 SNABBSTART ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min.

3 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V.

4 PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b 9a a 3b 3c d 3e 6 7 3g 3f

5

6 6 TECKENFÖRKLARING PRODUKTÖVERSIKT Pos. Kobold VR200 robotdammsugare och tillbehör 1 Robotdammsugare 2 Kontrollpanel 2a Displayfönster 2b Tillbakaknapp 2c Pilknapp upp/föregående alternativ 2d Pilknapp ner/nästa alternativ 2e Väljknapp (OK) 3 Fjärrkontroll 3a HEM-knapp (tillbaka till basstationen) 3b Läge för punktrengöring 3c EKO-alternativ 3d Riktningsknappar för fjärrstyrning 3e Start-/stoppknapp (påslagning/avstängning) 3f Batterifack (öppet) 3g Knappcell CR Dammfack/dammfackets lock 5 Upplåsningsknapp till dammfackets lock 6 LED-driftsindikator 7 3 ultraljudssensorer 8 Sidoborste 9 Basstation 9a Basstationens laddningskontakter 9b Infrarödfönster 9c Laddningsjack 9d Sladdhållare 9e Anslutningssladd 10 Start-/stoppknapp 11 Stötfångare/stötskydd 12 Infällbart handtag 13 Laserskanner 14 Stötskydd vid lasersensorn för navigering 15 Magnetremsa 16 USB-adapter 17 USB-mikroport (under gummiskyddet) 18 Filter 19 Dammbehållare 20 Utsugningsöppning 21 Dammfackets lock 22 Dammfack 23 Laserskanner 24 Väggsensor 25 Laddningskontakter 26 Hållare för rundborsten 27 Hjul med klätterhjälp 28 3 golvsensorer 29 Hållare för sidoborsten 30 Rundborste 31 Borstskyddets låsregel 32 Borstskydd

7 INLEDNING Grattis till ditt köp av din nya robotdammsugare Kobold VR200. Den lätta och lättmanövrerade robotdammsugaren kommer att hålla ditt hem fräscht och rent under många år. Den här innovativa apparaten ser till att dina golv hålls rena utan besvär. Att golven hålls rena är viktigt, men att dammsuga är ett tungt arbete som tar mycket tid i anspråk. Robotdammsugaren sköter detta arbete åt dig varje dag om så önskas. Robotdammsugaren förflyttar sig av sig själv och rengör ditt golv även när du inte är hemma. INNAN DU BÖRJAR Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder robotdammsugaren Kobold VR200 med tillbehöret för första gången. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av robotdammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. TECKEN OCH SYMBOLER Bredvid texten hittar du nedan listade symboler med följande betydelse: Varningssymbol Hänvisning till Vorwerks kundtjänstavdelning/stöd Symbol för ett tips Hänvisning till Vorwerks webbplats Laser Handlingsinstruktion

8 INNEHÅLL 1 För din säkerhet Avsedd användning Varningar för faror Risknivåer Kom igång Gör hemmet lämpligt för robotdammsugaren Bära robotdammsugaren Kobold VR Ta bort den genomskinliga skyddsfolien Sätta i filtret Montera sidoborsten Montera anslutningssladden i basstationen Förbereda basstationen Ladda robotdammsugaren Kobold VR Ladda vid basstationen Ladda automatiskt LED-driftsindikator Fjärrkontroll Ta fjärrkontrollen i drift Slå på Välja/ändra språk Ställa in klockan Välja rengöringsläge Normalt rengöringsläge (rengöring av ALLA RUM) Läge för punktrengöring EKO-alternativ Ställa in funktionen för tidsplan Radera den inställda tidsprogrammeringen Paus Viloläge Stänga av robotdammsugaren Robotdammsugarens rengöringsområde och navigering Övervinna objekt med klätterhjälpen Sensorer Magnetremsa Fjärrkontroll Andra inställningar Ljud Avkänna fyllnadsnivå Nytt batteri Statusindikeringar på displayen Tömma dammbehållaren Rengöra filtret Sätt tillbaka dammbehållaren och filtret Rengöra sidoborsten Rengöra rundborsten Rengöra sensorerna Rengöra robotdammsugaren och basstationen Uppdatera programvaran Felsökning Avfallshantering och miljöskydd Avfallshantering av apparaten Information om avfallshantering av batterierna Avfallshantering av förpackningen Information om miljöskydd Garanti Servicetjänster Användning Översikt kontrollpanel Ta i drift Underhåll Tömma dammbehållaren och rengöra filtret Tekniska uppgifter... 55

9 För din säkerhet 9 1 FÖR DIN SÄKERHET Största möjliga säkerhet hör till egenskaperna hos produkterna från Vorwerk. Produktsäkerheten hos robotdammsugaren Kobold VR200 och dess tillbehör kan dock endast garanteras om du följer instruktionerna i det här kapitlet. 1.1 Avsedd användning Obs! Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och/eller kunskaper, om de får tillsyn eller har instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE Robotdammsugaren är endast avsedd för borttagning av damm i hemmet. Robotdammsugaren får endast användas med tillhörande tillbehör från Vorwerk.

10 10 För din säkerhet 1.2 Varningar för faror Obs! Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder robotdammsugaren för första gången. Följ i synnerhet nedanstående anvisningar. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av robotdammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. Risk för elektrisk stöt! Stäng alltid av apparaten och dra ut basstationens sladd ur vägguttaget innan du byter tillbehör eller utför några rengörings- eller underhållsarbeten. Dra aldrig ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden, utan håll i stickkontakten när du drar ut sladden. Utför aldrig själv reparationer på din apparat. Vi rekommenderar att endast låta Vorwerks behöriga kundtjänstavdelning utföra reparationer på elektriska apparater. Stoppa inte in några spetsiga föremål i de elektriska kontakterna. Ändra inte kontakterna. Bär aldrig basstationen i anslutningssladden. Fortsätt inte att använda apparaten om apparaten eller anslutningssladden är skadad eller inte fungerar som den ska. Kontakta din närmaste kundtjänstavdelning för Vorwerks produkter i händelse av skada.

11 För din säkerhet 11 Risk för elektrisk stöt! Rengör inte robotdammsugaren Kobold VR200, basstationen och anslutningssladden i vatten eller andra vätskor. Använd robotdammsugaren inte på fuktiga golv eller på platser där det finns risk för att apparaten kommer i kontakt med vätskor eller faller ner i vatten. Använd inte robotdammsugaren i fuktig miljö, som t.ex. i ett vått badrum. Sug aldrig upp vatten eller vätskor med robotdammsugaren. Använd inte robotdammsugaren i riskzoner, som t.ex. i närheten av öppna spisar, duschar eller simbassänger. Se till att du inte skadar, viker eller förvrider anslutningssladden. Ställ inga tunga föremål på den. Det kan skada anslutningssladden och utlösa brand eller elektrisk stöt. Risk för skada! Lätta och rörliga föremål kan släpas med av robotdammsugaren och beroende på beskaffenhet orsaka skador på objektet eller golvet. Ta bort lätta och rörliga föremål från arbetsområdet. Säkra nedhängande eller friliggande kablar (t.ex. till golvlampor). Brandrisk! Sug inte upp glödande aska eller brinnande cigarettfimpar med robotdammsugaren. Batterierna får aldrig läggas i öppen eld resp. upphettas av en extern värmekälla. Använd aldrig robotdammsugaren i rum där levande ljus eller lampor står på golvet.

12 12 För din säkerhet Säkra friliggande eller nedhängande kablar till elektriska apparater (t.ex. bordslampor). Dessa kan dras ner i sina anslutningssladdar och skadas resp. fatta eld. Låt inte robotdammsugaren köra över lampor som är infällda i golvet. Om robotdammsugaren blir stående över lampan, kan den skadas och i värsta fall kan det uppstå brand. Explosionsrisk! Sug inte upp explosiva eller lättantändliga ämnen. Kasta robotdammsugaren aldrig i öppen eld. Risk för personskada! Dammsug aldrig några kroppsdelar. Dammsug inte i närheten av barn eller husdjur. Stoppa aldrig in fingrarna i de roterande delarna. Klämrisk! Håll dig på avstånd från de rörliga delarna i robotdammsugaren. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Vi rekommenderar att endast använda originaldelar till Kobold. Använd endast basstationen B-VR200. Använd basstationen endast med den växelströmsspänning som anges på typskylten och en anslutning som har installerats på korrekt sätt av en specialist. Använd inte robotdammsugaren Kobold VR200 om anslutningssladden, batteriet eller själva robotdammsugaren är defekt eller har skador, eller om robotdammsugaren inte är fullständigt ihopmonterad.

13 För din säkerhet 13 Om anslutningssladden är defekt, får respektive del endast bytas ut mot en originalreservdel av Vorwerks servicecenter, en verkstad som auktoriserats av Vorwerk eller en person med liknande kvalifikation. Detta är viktigt för att undvika risker. Försök aldrig att reparera robotdammsugaren själv. Robotdammsugaren lämpar sig endast för användning inomhus. Robotdammsugaren är endast avsedd för rengöring av golv. Se till att barn inte leker med robotdammsugaren. Håll barn och husdjur borta från robotdammsugaren Kobold VR200, och låt dem inte heller stå eller sitta på robotdammsugaren. Sug inte upp Kobosan aktiv eller andra rengöringspulver med robotdammsugaren. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! När mycket finkornig sand, kalk, cementdamm eller liknande sugs upp, sätts filtrets porer igen. Använd aldrig robotdammsugaren utan filter. Det kan skada motorn och förkorta robotdammsugarens livslängd. För att ladda robotdammsugaren ska du endast använda den anslutningssladd och basstation som ingår i leveransomfattningen. Ladda din robotdammsugare minst en gång om året, för att förhindra att batteriet laddas ur fullständigt och således tar skada. Täck inte över basstationens infrarödfönster med klistermärken eller genom att ställa föremål framför det. Om du gör det, kan robotdammsugaren inte längre kommunicera med basstationen. Täck inte över robotdammsugarens sensorer, eftersom robotdammsugaren då varken kan orientera sig eller navigera längre. Använd robotdammsugaren med fjärrkontrollen endast när robotdammsugaren är inom synvidd.

14 14 För din säkerhet Låt inte robotdammsugaren köra fram mot avgrunder när du styr den med fjärrkontrollen. Mattor med lång lugg lämpar sig endast i begränsad mån för rengöring med robotdammsugaren. Rengör endast mattor med en lugg på upp till 20 millimeter med robotdammsugaren. Ta bort mattor med lugg som är längre än 20 millimeter före rengöringen, eller avgränsa dessa med magnetremsan. Möjligen rör sig robotdammsugaren dock långsammare på mattor än på hårda golv. Robotdammsugaren Kobold VR200 är inte godkänd för rengöring av bänkskivor och spishällar i glaskeramik. Se till att det inte finns några ömtåliga, lätta eller lösa föremål inom räckhåll för robotdammsugaren. Säkra gardiner, dukar eller snoddar i robotdammsugarens arbetsområde. Om golvsensorerna är smutsiga, kan det hända att robotdammsugaren faller ner för trappor eller avsatser. Det kan orsaka svåra skador på apparaten. Rengör golvsensorerna regelbundet enligt beskrivningen i kapitel 4.4 Rengöra sensorerna på sidan 41. Magnetremsan kan skadas eller avmagnetiseras av starka yttre magnetfält. Håll den på avstånd från sådana fält. LASERSENSOR FÖR NAVIGERING Navigeringssensorn innehåller en roterande laser i klass 1 enligt DIN EN I allmänhet gäller följande förhållningsregler i samband med lasrar: Stäng alltid av robotdammsugaren innan du byter tillbehör. Rikta inte laserstrålen mot personer. Titta inte in i laserns direkta eller reflekterade stråle. Det är inte tillåtet att manipulera (ändra) eller försöka reparera apparaten, och detta gäller i synnerhet för navigeringssensorn.

15 Kom igång Risknivåer För din säkerhet bör du även följa de varningar för faror som anges i texten i de följande kapitlen. Du kan känna igen varningarna för faror i de följande kapitlen på varningssymbolen och/eller ett signalord som anger risknivån: Risknivå Varningssymbol Signalord Möjliga risker 3 Varning! --Risk för elektrisk stöt --Brandrisk --Explosionsrisk 2 Var försiktig! --Risk för personskada 1 Obs! --Risk för skada på grund av felaktig användning --Materialskada på grund av felaktig användning 2 KOM IGÅNG I det här kapitlet får du reda på hur du förbereder din robotdammsugare Kobold VR200 för användning. Du får lära dig de grundläggande funktionerna hos din robotdammsugare och hur den hanteras på rätt sätt.

16 16 Kom igång 2.1 Gör hemmet lämpligt för robotdammsugaren Din robotdammsugare Kobold VR200 har en del säkerhetsfunktioner. Ändå bör du tänka på följande innan du börjar använda din robotdammsugare: Varning! Risk för elektrisk stöt! Se till att robotdammsugaren aldrig kan köra över anslutningssladdar eller andra kablar som ligger på golvet eller hänger ner. Var försiktig! Risk för personskada på grund av nedhängande föremål! Ta bort eller säkra lätta, ömtåliga och rörliga föremål (t.ex. vaser, gardiner och liknande). 2 Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Mattor med lång lugg lämpar sig endast i begränsad mån för rengöring med robotdammsugaren. Rengör endast mattor med en lugg på upp till 20 millimeter med robotdammsugaren. Ta bort mattor med lugg som är längre än 20 millimeter före rengöringen, eller avgränsa dessa med magnetremsan. 2.2 Bära robotdammsugaren Kobold VR200 Fig. 2.1 Fälla upp bärhandtaget 1 Tryck lätt på upplåsningsknappen 1 till dammfackets lock. Sedan kan du fälla upp handtaget 2. Handtaget kan bara fällas upp i en vinkel på upp till 45 grader. Det bidrar till stabiliteten och förhindrar att smuts oavsiktligt kan falla ut ur dammfacket.

17 Kom igång Ta bort den genomskinliga skyddsfolien Ta bort den genomskinliga skyddsfolien från robotdammsugaren Kobold VR200 och från basstationen Sätta i filtret Tryck på upplåsningsknappen 1 på dammfackets lock 2 och öppna robotdammsugarens dammfack. Sätt i filtret i dammbehållaren 3. Den gröna nosen på filtrets ram ska peka framåt åt höger. Sätt in dammbehållaren med filtret 4 i robotdammsugaren Kobold VR200. Tryck ner dammfackets lock 5 och förvissa dig om att det är ordentligt stängt. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd aldrig apparaten utan filter. Fig. 2.2 Sätta i filtret 2.5 Montera sidoborsten 6 Ta ut sidoborsten ur förpackningen. Justera sidoborsten i hållaren för sidoborsten 6 så att den sitter i linje med robotdammsugarens undersida. Tryck sidoborsten i rätt position på fastsättningspunkten. Fig. 2.3 Montera sidoborsten

18 18 Kom igång 2.6 Montera anslutningssladden i basstationen Stick in anslutningssladden i det för ändamålet avsedda laddningsjacket 8 i basstationen tills sladden har skjutits in helt och hållet i basstationen. Linda upp sladden runt sladdhållaren 6. Se till att du låter en tillräckligt lång bit av sladden sticka ut ur kåpans nedre öppning (till vänster 7 eller till höger 5 ), så att du kan ansluta stickkontakten på anslutningssladden till vägguttaget 4. Fig Montera anslutningssladden 2.7 Förbereda basstationen Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd endast basstationen B-VR200. 0,50 m 0,50 m 1,00 m 0,30 m Robotdammsugaren Kobold VR200 måste laddas före den första idrifttagningen! Ställ basstationen på ett plant underlag vid en vägg, så att laddningskontakterna och infrarödfönstret är fritt åtkomliga för robotdammsugaren (Fig. 2.5). Helst bör det inte finnas några hinder eller höjdskillnader 0,3 meter över samt 0,5 meter till vänster och 0,5 meter till höger om basstationen. Säkerställ att det finns en jämn och fritt åtkomlig yta ungefär en meter framför robotdammsugaren. Placera inte basstationen under möbler, vid trappor eller avsatser. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Fig. 2.5 Förbereda basstationen

19 Kom igång Ladda robotdammsugaren Kobold VR200 Robotdammsugaren är inte helt laddad i originaltillstånd. Därför ska du ladda batterierna före den första idrifttagningen. Så snart den gröna LED-driftsindikatorn lyser kontinuerligt grönt, är robotdammsugaren redo för drift. Det kan ta ungefär en och en halv timme. Obs! Risk för skada på grund av felaktig användning! Robotdammsugaren kan endast laddas vid temperaturer på mellan 0 C och 45 C. Extrem värme eller kyla förlänger laddningstiden och/eller kan orsaka skada på batterierna. Ladda robotdammsugaren endast vid den medföljande basstationen B-VR200. Fig Ladda robotdammsugaren Ladda vid basstationen För att ladda din robotdammsugare innan den används för första gången eller när batterierna är helt tomma, går du tillväga på följande sätt: Sätt robotdammsugaren framför basstationen som ska vara ansluten till elnätet. Driftsindikatorn 1 börjar blinka när robotdammsugaren har placerats på rätt sätt vid basstationen. Säkerställ att laddningskontakterna 2 på baksidan av robotdammsugaren har kontakt med basstationens laddningskontakter. Under laddningen rör sig batterisymbolen på displayen och laddningsindikatorn pulserar. Så snart batterierna är helt laddade, lyser driftsindikatorn 1 kontinuerligt grönt.

20 20 Kom igång Batterierna når inte sin fulla prestanda förrän efter ungefär två till tre fulla laddningscykler, eftersom batterierna först måste anpassa sig till apparatens egenskaper Ladda automatiskt NFORMATION inished! returning my base station. Fig. 2.7 Fig. 2.8 Thursday Thursday 09:25 09:26 Visningen på displayen växlar till laddning i I'm returning to my base station for charging. INFORMATION Visning på displayen vid automatisk laddning När rengöringen av golvet är klar eller när batterikapaciteten är låg, återvänder robotdammsugaren Kobold VR200 automatiskt till basstationen för laddning. När robotdammsugaren återvänder till basstationen, visas Jag kör tillbaka till basstationen för laddning på displayen. När robotdammsugaren är ansluten till basstationen, blinkar driftsindikatorn grönt. När batterierna är helt laddade, lyser driftsindikatorn kontinuerligt grönt. Även batterisymbolen i displayens statusrad ger information om batteriernas laddningsnivå. Endast när rengöringen av golvet har startats vid basstationen, återvänder robotdammsugaren automatiskt till basstationen. Om du flyttar på robotdammsugaren manuellt under pågående rengöring, kan det hända att robotdammsugaren inte hittar tillbaka till basstationen. Om batterikapaciteten börjar bli låg under rengöringen av golvet och robotdammsugaren inte är klar med rengöringen än, återvänder den till basstationen för laddning. Så snart batterierna är helt laddade, fortsätter den med rengöringen på respektive ställe. Roboten kan inte starta om igen förrän batterierna är laddade till minst 50 procent.

21 Kom igång LED-driftsindikator Driftsindikatorns färg Pos. Betydelse av 1 av, viloläge grön (kontinuerligt) 2 påslagen 3 grön (kontinuerligt) 2 redo för rengöring, laddningsstatus > 50 % grön (kontinuerligt, 2 rader) 3 i begränsad mån redo för drift, laddningsstatus < 50 % grön (pulserande/1 sek) laddar orange röd dammbehållaren är full, töm den beakta texten på displayen Fig. 2.9 Driftsindikatorer 2.9 Fjärrkontroll Du kan också styra och manövrera din robotdammsugare VR200 med fjärrkontrollen som ingår i leveransomfattningen. Kommunikationen mellan fjärrkontrollen och din robotdammsugare sker med hjälp av infraröda signaler. För en optimal signalöverföring ska du alltid hålla fjärrkontrollen riktad mot robotdammsugaren. Mottagaren sitter bredvid displayen.

22 22 Kom igång 1 2 Pos. Kobold VR200 fjärrkontroll 3 1 HEM-knapp (tillbaka till basstationen) 2 PUNKT-knapp (punktrengöring) 3 EKO-knapp (ekoalternativ) 4 4 Riktningsknappar för fjärrstyrning 5 5 START-knapp (påslagning och avstängning) 6 Batterifack (öppet) 6 7 Batterityp: CR2025 (se till att polerna sitter åt rätt håll när du byter batteri) Fig Kobold VR200 fjärrkontroll Ta fjärrkontrollen i drift Vid leverans innehåller fjärrkontrollen en knappcell av typ CR som är skyddad mot urladdning med en skyddsfolie. Ta bort folien före den första användningen genom att hålla i fliken och dra ut folien 8 ur fjärrkontrollen. Ytterligare en skyddsfolie sitter på HEM-, PUNKT- och EKO-knapparna. Denna skyddsfolie ska du också ta bort 9 före den första användningen. 9 Anvisningar om användningen av fjärrkontrollen hittar du i kapitel 3.8 på sidan 34. Fig Ta bort skyddsfolien

23 Användning ANVÄNDNING 3.1 Översikt kontrollpanel Kontrollpanelen 1 på din robotdammsugare Kobold VR200 består av displayfönstret och fyra funktionsknappar. I displayfönstret 2 visas den aktuella statusen. Med pilknapparna 4 och 5 kan du navigera i huvudmenyn och ändra värden. Med tillbakaknappen 3 går du tillbaka en nivå. Med väljknappen (OK) 6 kan du hämta huvudmenyn och bekräfta ditt val. De fyra funktionsknapparna reagerar bara på vidröring eller mycket lätt tryck. För hårt tryck gör att funktionsknapparna inte längre reagerar och förblir utan funktion. Fig. 3.1 Kontrollpanel 3.2 Ta i drift Slå på 7 Fig. 3.2 SETTINGS Slå på robotdammsugaren Time and Day Language Sound Dustbin full detect Set new battery Fig. 3.3 Ändra språk SET LANGUAGE English Deutsch Italiano Français Italiano Tryck på startknappen 7. Displayen på robotdammsugaren Kobold VR200 aktiveras och en kort akustisk signal ljuder. Om robotdammsugaren har varit avstängd helt och hållet eller slås på för första gången, blir starttiden något längre. När man trycker en gång till startar robotdammsugaren i normalt rengöringsläge Välja/ändra språk Tryck på väljknappen (OK). Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Inställningar i huvudmenyn. Använd pilknapparna för att bläddra till undermenyn Språk.

24 24 Användning MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info SELECT DAY Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday i Time and day was set to Thursday INFORMATION SETTINGS Day and Time Language Sound Dustbin full detect Set new battery MONDAY 12:00 Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK). Bläddra till önskat språk. Bekräfta det språk du valt med väljknappen (OK). På displayen visas nu det önskade språk som du har valt Ställa in klockan Om du vill ändra dag och tid, gör du så här: Tryck på väljknappen (OK) 1. Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Inställningar i huvudmenyn, och bekräfta med OK. Bekräfta undermenyn Dag och tid 1. Välj aktuell veckodag med hjälp av pilknapparna. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Välj aktuell timme. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Välj minut. Bekräfta din inmatning med väljknappen (OK) 1. Den aktuella veckodagen och tiden visas Tryck på tillbakaknappen 3 för att göra korrigeringar om fel veckodag och/ eller fel tid visas. Om uppgifterna är korrekta, använder du väljknappen för att spara (OK) 1. Den aktuella veckodagen och tiden bekräftas och visas. Fig. 3.4 Ställa in klockan

25 Användning Välja rengöringsläge För rengöringen med din robotdammsugare VR200 står det vanliga rengöringsläget och läget för punktrengöring till ditt förfogande Normalt rengöringsläge (rengöring av ALLA RUM) Fig. 3.5 Fig. 3.6 CLEANING All Rooms Spot ECO Starta robotdammsugaren Normalt rengöringsläge ALL ROOMS Det normala rengöringsläget är förinställt och aktiveras genom att trycka på startknappen. Som standardläge för rengöring lämpar det sig för de flesta situationer. Starta rengöringen genom att trycka på start-/stoppknappen på fjärrkontrollen 1 eller på start-/stoppknappen på robotdammsugaren 2. I det normala rengöringsläget rengör robotdammsugaren Kobold VR200 dina golv i raka, parallella linjer, för att säkerställa att dina golv rengörs så effektivt som möjligt. Större rum indelar den i områden på cirka fyra gånger fyra meter. Först kör den längs det berörda områdets yttre begränsning, och sedan rengör den den inre delen. Så går den tillväga område för område. Så snart ett rum har rengjorts fullständigt, övergår den till nästa. När robotdammsugaren är klar med rengöringen, visas Klar! Jag kör tillbaka till basstationen på displayen, och robotdammsugaren återvänder till basstationen. Hinder i rummet passeras principiellt på höger sida (medsols). Så här gör du för att växla tillbaka till det normala rengöringsläget från en annan inställning via kontrollpanelen: Bläddra till menyn Rengöring och välj menyn Rengöring. Bekräfta ditt val med väljknappen (OK). Fig. 3.7 Välja normalt rengöringsläge

26 26 Användning Fig. 3.8 CLEANING 1,20 m All Rooms Spot ECO Fig ,50 m Läge för punktrengöring Välja punktrengöring SPOT 1 Bläddra till Alla rum och bekräfta med OK. I displayfönstret visas ALLA RUM och robotdammsugaren börjar med rengöringen i det normala rengöringsläget. I små slutna rum rengör robotdammsugaren i minst 15 minuter, och beroende på rummets storlek rengörs det också flera gånger Läge för punktrengöring Läget för punktrengöring lämpar sig för rengöring av ett mindre område. Starta robotdammsugaren VR200 i mitten framför det område som du vill rengöra. Robotdammsugaren rör sig i raka, parallella linjer och rengör en yta på ca 1,5 gånger 1,2 meter. När robotdammsugaren är klar med rengöringen av området, återvänder den till utgångspunkten. Så här gör du för att växla till läget för punktrengöring via kontrollpanelen: Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Rengöring i huvudmenyn. Tryck på väljknappen (OK) för att välja menyn Rengöring. Använd pilknapparna för att bläddra till Punkt i menyn Rengöring. Tryck på väljknappen (OK). I displayfönstret visas symbolen PUNKT och robotdammsugaren börjar med rengöringen i läget för punktrengöring. Så här gör du för att växla till läget för punktrengöring via fjärrkontrollen: Välj sedan PUNKT 1. Robotdammsugaren börjar med rengöringen i läget för punktrengöring. Fig Ställa in punktrengöring via fjärrkontrollen

27 Användning 27 MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info CLEANING All rooms Spot ECO EKO-alternativ I EKO-läget arbetar robotdammsugaren med reducerad motoreffekt. Det gör den sparsammare och tystare. I EKO-läget räcker robotdammsugarens batterikapacitet ungefär 90 minuter. CLEANING All rooms Spot ECO ALL ROOMS Fig Välja EKO-alternativet ECO Så här gör du för att växla till EKO-läget via kontrollpanelen: Tryck på väljknappen (OK). Använd pilknapparna för att bläddra till menyn Rengöring i huvudmenyn. Tryck på väljknappen (OK) för att välja menyn Rengöring. Använd pilknapparna för att bläddra till EKO i menyn Rengöring. Nu är alternativet EKO markerat i grönt. Tryck på väljknappen (OK). Nu har EKO markerats med en bock. Använd pilknapparna för att t.ex. bläddra till ALLA RUM i menyn Rengöring. Tryck på väljknappen (OK) för att aktivera ALLA RUM. I displayfönstret visas symbolen ALLA RUM och EKO. Robotdammsugaren börjar rengöra på ett tystare och sparsammare sätt i det normala rengöringsläget (ALLA RUM). 1 Så här gör du för att växla till EKO-läget via fjärrkontrollen: Med hjälp av EKO-knappen 1 kan du när som helst, även under pågående drift, växla till det sparsamma och tysta läget. I displayens statusrad visas ordet EKO när detta alternativ är aktiverat. Fig Ställa in EKO-alternativet via fjärrkontrollen

28 28 Användning MAIN MENU Cleaning Schedule Settings Info Schedule Mon : Tue : Wed : Thu : Fri : THURSDAY i 09:45 INFORMATION Schedule is set to Thursday 09:45 Schedule scheduler on Set or change THURSDAY THURSDAY ECO 09:45 or remove 09:30 Schedule scheduler on Set or change Ställa in funktionen för tidsplan Med funktionen för tidsplan kan du programmera robotdammsugaren Kobold VR200 på ett sådant sätt att den rengör planenligt varje dag eller vissa dagar i veckan vid en viss tidpunkt. Observera att du måste ställa in klockan före den första användningen och för att kunna använda funktionen för tidsplan. Ställ in klockan enligt beskrivningen i kapitel Ställa in klockan på sidan 24. Så här gör du för att ställa in funktionen för tidsplan: Bläddra till undermenyn Tidsplan och välj Ställa in eller ändra. Använd pilknapparna för att välja den veckodag som robotdammsugaren ska rengöra på och bekräfta ditt val. Välj önskad starttid timme/minuter (00/15/30/45). Genom att markera EKO med en bock kan EKO-alternativet aktiveras. Bekräfta ditt val eller välj ta bort. På displayen visas information om hur du programmerar tidsplanen. Bläddra till Tidsplan aktiv och aktivera tidsplanen. Nu har Tidsplan aktiv markerats med en bock. Robotdammsugaren kommer att rengöra vid den programmerade tidpunkten. Klocksymbolen i displayens statusrad visar att tidsplanen är aktiverad. Schedule scheduler on Set or change Fig Funktion för tidsplan

29 Användning 29 MAIN MENU SCHEDULER Cleaning scheduler on MAIN Schedule MENU SCHEDULE Settings Set or change Cleaning schedule on Info Schedule Settings Set or change Fig Info Deaktivera tidsplanen SCHEDULE Mon : Tue : Wed : Thu 09 : 45 Fri : THURSDAY 09:45 or remove THURSDAY 09:45 or remove i INFORMATION Schedule setting was removed Fig Radera rengöringstider Radera den inställda tidsprogrammeringen Du kan radera den programmerade rengöringen hos robotdammsugaren VR200 på två sätt: -- Du deaktiverar bara tidsplanen (dina inställningar stannar kvar). -- Du raderar de programmerade rengöringstiderna. Så här gör du för att deaktivera Tidsplan aktiv : Bläddra till undermenyn Tidsplan aktiv. Tryck en gång till på väljknappen (OK) för att deaktivera Tidsplan aktiv. Nu har bocken vid Tidsplan aktiv tagits bort. Så här gör du för att radera de programmerade rengöringstiderna: Gå till menyn Tidsplan. Bläddra till undermenyn Ställa in eller ändra i menyn Tidsplan. Använd pilknapparna för att bläddra till de veckodagar då ingen rengöring ska äga rum, och bekräfta dessa med väljknappen (OK). Bläddra neråt med pilknapparna och välj ta bort. På displayen informeras du om att din inställning för tidsplanen har tagits bort. 3.4 Paus HOUSECLEANING PAUSED Resume Stop cleaning Move to Start HOUSECLEANING PAUSED Resume Stop cleaning Move to Start Om du vill avbryta rengöringen en liten stund, går du tillväga på följande sätt: Tryck på start-/stoppknappen på robotdammsugaren eller på fjärrkontrollen. På robotdammsugarens display visas pausmenyn. Fig Avbryta rengöringen

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Serie 500. Användarmanual

Serie 500. Användarmanual Serie 500 Användarmanual Bästa ägare till irobot Roomba, Välkommen till irobots värld! Som ägare till en irobot Roomba Dammsugarrobot har du nu blivit en av alla de människor världen över som kan njuta

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer