Uppföljning av barnpatienter med Heartware LVAD Beskrivning av Heartware LVAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av barnpatienter med Heartware LVAD Beskrivning av Heartware LVAD"

Transkript

1 Östersunds Sjukhus Barn/Ungdomsmedicin Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Ösd reviderat: Uppföljning av barnpatienter med Heartware LVAD Beskrivning av Heartware LVAD Heartware är en elektromagnetisk driven centrifugalpump som ger ett kontinuerligt blodflöde. Detta gör att att det inte går att känna någon puls på patienten. Blodtrycket kan man möjligen palpera i a. radialis, men annars kan det mätas med doppler. Ett vanligt map-tryck ligger mellan mmhg. Heartware är beroende av preload och känslig för afterload. Alla mediciner och situationer som påverkar hjärtats fyllnad eller motstånd kommer därför att påverka flödet i pumpen. Flowvärdet som visas i pumpen är estimerat!! Det är beräknat från inställt RPM (rotation per minute), hematokriten (EVF) och energiförbrukningen (watt). Vid misstanke om att estimerat flow inte stämmer, bör man försöka beräkna hjärtminutvolymen med UKG och ev. justera flow. Om EVF förändras mer än 20% bör flow räknas om och justeras via monitor. Uppföljning: Pat följs regelbundet på BUM, se VAS. Varje dag eller vecka: Varje vecka eller månad: Vid inf.misstanke: INR (PK), hematocrit (EVF) och CRP, Övr. lab på indikation. Pumpdata (monitor), BT, vikt, POX, inspektion av huden runt drivlinan.ukg. Blodstatus, CRP, D-dimer, Fibrinogen, S-haptoglobin, Leverstatus, Na, K, krea, Bil, BNP, INR. Syrasbas (kapillärt). EKG. Inspektion drivlinan, UKG. Temp, CRP, blodstat inkl neutrofila. Odlingar. 1

2 Specifika kontroller: 1. UKG: Bedöm VK diameter och kontraktilitet samt rörelsen i aortaklaffen. Bedöm HK funktion inkluderande tricupidalisklaffen. VK: när VK avlastas kommer VK att minska i storlek över tid. Ökande diameter/bukande ventrikel tyder på underpumpning. Kontraktion: bedöm generell kontraktilitet. Nästan alla pat har dyssynkront rörelse i septum. Aortaklaff: bör öppna sig lite, ca 0,5-1 liter går genom klaffen. Läckage? HK funktion: storlek, kontraktilitet och fyllnad. TI? Vid rätt inställd pump skall septum vara närmast rakställd. 2. Kontrollera pumpparametrar på monitorn: alla pumpparametrar kan läsas av på displayen överst på kontrollenheten. Dessa kan också avläsas över tid om kontrollenheten kopplas till monitorn och bör kontrolleras regelbundet. Variationerna ses också som kurva i monitorn. Alla uppgifter kan sparas på ett speciellt USB-minne och mailas till heartware (var god se speciell info på vårdprogram/kardiologi). FLOW: (se ovan). Är estimerat och bör inte variera för mkt. Om en situation eller medicinering påverkar hjärtminutvolymen (cardiac output) kommer detta också att påverka pumpens output. LowFlow alarm i pumpen är inställd på ca 2-3 liter under normalt estimerat flöde. RPM: ställs in via monitorn. Inställningen av pumphastigheten bestämmer det totala flödet genom pumpen. Målet är att ge tillräckligt kontinuerligt flöde så att map (på mmHg) är optimalt och med minimal risk för ventrikelkollaps (som vid överpumpning). Även om RPM är ett inställt värde, kan detta variera +/- 50 genom en hjärtcykel. WATT: anger den energi som pumpen använder för att upprätthålla inställt flow. En ökning eller förändring i energiförbrukningen utan att ändringar i pumpen är gjorda betyder ökat motstånd i flow genom pumpen och kan tyda på fibrinavlagringar. Wattalarm i pumpen är inställt på ca 2 över normal wattförbrukning. 3. Alarm: Var god se separat alarmbeskrivning i manualen (finns under vårdprogram/kardiologi). Alarm kan också läsas av i monitorn och bör kontrolleras varje vecka. Alarmet visar i text vilken typ av alarm det är. En liten trekantig lampa vid sidan av displayen uppger alarmets allvarlighetsgrad; GUL=lågprio BLINKANDE GUL=låg/medelprio. RÖD =högprio. Alarmljudet kommer också att förändras från en typ av alarm till en annan. Den vanligaste alarmtypen är GUL och talar om när batteriet är på väg att ta slut eller att primärkällan eller reservkällan är ifrånkopplad. BLINKANDE GUL betyder low flow, hög watt eller suglarm. Nedre alarmgräns på flow ( genomströmning av blod genom pumpen) är individuellt inställt på l. RÖD alarm är de alvarligaste alarmet och indikerar att något är fel med kontrollenheten eller själva pumpen. 2

3 Nödsituation: Pat skall alltid ha med sig en reservkontrollenhet som är inställd på samma parametrar som den kontrollenheten som är kopplad till pumpen. Om rött alarm uppträder, och displayen säger byt kontrollenhet och/eller pat visar tecken på att förlora medvetandet, skall man byta kontrollenhet omedelbart! Alla som är runt pat (på sjukhus och utanför) skall ha kunskap om de olika alarmtyperna och hur man byter kontrollenhet. Pat har en lapp med viktiga telefonnummer som sitter på kontrollenheten. Andra parametrar att kontrollera med Heart ware: Lyssna på pumpen! Gör det till en vana att alltid lyssna på pumpen. Vid misstankar om komplikationer är bland det viktigaste man gör! Det skall vara ett regelbundet, böljande ljud i pumpen till följd av variationen genom en hjärtcykel som tecken på att hjärtat pumpar själv. Om ljudet är helt platt, kan det vara tecken på överpumpning, att vänstra kammaren inte jobbar på egen hand. Ett hackande, oregelbundet ljud kan uppstå av fibrinansamlingar, tromboembolism eller arymti. Ökande watt kan också vara ett tecken på fibrinansamlingar.. Low flow Low flow indikeras med en blinkande gul lampa på kontrollenheten och ett oavbrutet alarmljud. Ett oregelbundet alarmljud kan höras om flow varierar strax vid alarmgräns. Low flow betyder att tillflödet till pumpen av någon anledning är nedsatt. Vanligaste orsaken till low flow är hypovolemi; tex om pat har druckit dåligt, och det kan räcka med att pat lägger sig ner och dricker mycket. Obs vid feber, diarre och värme som kräver att pat dricker mer. Andra orsaker kan vara ökande högersidig hjärtsvikt, arymtier eller blödning. Tecken på lågt flow i kombination med ändrade pumpparametrar är lågt BT, avtagande diures, dålig perifer cirkulation, trötthet, medvetandepåverkan. Det finns fara för överpumpning vid dessa situationer. Överpumpning: Överpumpning är ett tillstånd som uppstår när pumphastigheten är för hög i förhållande till volymen i ventrikeln. Det finns fara för ventrikelsug ( succing ). Vid ventrikelsug kommer vä ventrikel att falla samman på grund av suget över kanyltoppen. Kollapsen kan vara antingen intermittent eller total, antingen delvis eller total. Är den fullständig och ihållande, kommer flödet i pumpen reduceras dramatiskt. Det finns ett suction-alarm på pumpen. OBS: görs ändring i RPM, måste suctionalarmet aktiveras på nytt. Observationer och riskfaktorer: Förändring nedåt av flowkurvan. Minskad arteriell kurva (mindre pulstryck, syns i monitor). Ventrikulära arytmier Reducerad eller frånvarande pulsalitet vid auskulation (ändrat pumpljud) 3

4 Åtgärder: Lågt blodtryck, ökat fyllningstryck (venstas) kontroll med BT och UKG Bröstsmärtor, dyspne Förändrat medvetande Pat skall till sjukhus och kopplas upp till monitor. Korrigera utlösande faktor(volym, stabilisera hjärtrytm etc) Reducera pumphastighet med 20 åt gången till stabil situation. UKG Målet är att flödet ökar igen vid korrektion och gradvis går upp igen i RPM till adekvat nivå som också avspeglar sig i UKG med fyllnad av VK. Om flödet inte ökar, och pat är kliniskt påverkad, skall man gå ner mot lägsta hastighet på pumpen; Underpumpning Ökande sviktsymtom med dyspne och viktökning kan vara ett tecken på att pumpen är för lågt inställd. Vid UKG kan man se en buktande vä ventrikel. Åtgärder: Öka RPM med , mät vä ventrikel diameter med UKG, registrera septums placering. Öka gradvis på RPM tills tillfredsställande nivå mätt med UKG. Hjärtrytm: alla arymtier påverkar fyllnaden, och kommer också att påverka pumpens flow. Det är därför viktigt att pat har en regelbunden sinusrytm. Ev. defribrillering påverkar inte pumpen. Högersvikt: Om totalt systemiskt flow är betydligt reducerat kan det bero på ökande svikt i hö kammare. Pumphastigheten bör då reduceras för att skydda mot överpumpning och kollaps av vä ventrikel. Infektion: Infektionsfaran är stor vid implantation av en främmande kropp och en bruten hudbarriär, vid den percutana drivlinan. Låg tröskel för antibiotikabehandling rekommenderas. Firbrinavlagring: är väldigt ovanligt men kan förekomma på rotorbladen. Det kan ha samband med hyperkoagulerbarhet som vid sepsis och vid iv bolusdoser med Ca. Vid fiberinavlagringar kommer pumpens strömförbrukning öka till följd av ökat motstånd i pumpen, och detta kommer att ge onormalt högt estimerat flow. Fibrinavlagringar skall behandlas med heparinbolus (400 E Heparin/kg. Mål: ACT >400 sek. Ge Heparin 100E/kg till målet uppnåtts). Man kan också tänka sig infusion eller actilys. Kontroll tas med opererande enhet. Antikoagulation (blodförtunnande): INR skall ligga mellan 2,5-3,5. Antikoagulation sker med både Waran och Trombyl (ASA). Om INR <2,5 skall man ge Fragmin). Om INR är högt kan pat vara lättblödd, dvs få blåmärken, blod i urinen, näsblod eller blödning i tandköttet. Sök sjukhus och tag INR. Hemolys (destruktion av röda blodkroppar): 4

5 Kan förekomma men är mycket ovanligt. Vid misstanke om hemolys, sök sjukhuset, tag blodprover, S-haptoglobin och LD. OBS hemoglobiuri. Skötsel av den percutana drivlinan: Det är viktigt att området runt drivlinan hålls torrt och rent. Stor infektionsrisk. Bandage byts dagligen eller vid behov, och bör skötas av pat alt hemsjukvård. Använd inga benzen-produkter på ledningarna. Vid infektionsmisstanke ta odlingar och CRP. Dagliga aktiviteter Pat är själv väl insatt i olika alarm och situationer som kan uppstå samt behärskar det praktiska handhavandet av utrustningen. Bad i bassäng och kontaktidrotter är ej rekommenderat. Fysisk träning Med en välfungerande pump har pat ett flow motsvarande en normal hjärtminutvolym. Pat har därför alla möjligheter att träna och förbättra sin fysik. Syrgasupptag mäts i samband med klinisk kontroll. Pat har även program för egenträning och etablerad kontakt med sjukgymnast. Vad ska undvikas Pat ska inte själv köra bil. Alla kraftiga magnetfält, inkl MR. Samma restriktioner som vid ICD. Elektriska verktyg och liknande som kan vara gnistbildande. Säkerhetsanordningar på flygplatser. Alla andra områden med varningar för pat med pacemaker. Ångbad och bastu Bad Kontrollenhet och batterier skall ej utsättas för direkt solljus eller kyla (minusgrader). Ha pumpväskan under jackan eller ordentligt inbäddad när det är kallt. Vad får pat göra Pat kommer att vara beroende av Heartware LVAD under lång tid, ev livslångt. Det är därför viktigt att försöka leva så normalt som möjligt. Ytterligare info: se vårdprogram barn- och ungdomsmedicin/kardiologi. 5

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer