Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av deltagare i projekt SAM"

Transkript

1 Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4 Steg 1: deltagarnas handlingsplan... 4 Steg 2: uppföljningsenkät... 4 När gjordes uppföljningen?... 4 Hur många deltog i uppföljningen?... 4 Vilka data har samlats in?... 5 Resultat 6 Vad tyckte deltagarna om projekt SAM?... 6 Har deltagarna följt sin handlingsplan?... 6 Deltagare som arbetar eller har en annan aktivitet... 7 Deltagare med offentlig försörjning... 7 Deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet... 8 Reflektioner... 8 Bilaga 1 Deltagarnas egna kommentarer... 9 Bilaga 2 Deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet Bilaga 3 Formulär för uppföljning av SAM-deltagare

3 Sammanfattning Uppföljningen av deltagarna i projekt SAM visar att majoriteten av dem som svarat på undersökningen fortfarande har en offentlig försörjning. Det finns dock undantag, och av 25 deltagare är 6 personer tillbaka i arbete 4 på heltid och 2 på deltid. Deltagarna tycker att kartläggningen och samtalen var bra, men många har uttryckt ett behov av fler samtal. Deltagarna är heller inte nöjda med överlämningen till myndigheterna, där flera upplevde att handlingsplanen och de själva ifrågasattes. Uppföljningen visar också att många inte har haft ett överlämningsmöte med sin handläggare. Den hälsorelaterade livskvaliteten visar att det är stora skillnader i mående mellan deltagarna. Många av dem mår ganska eller mycket bra, medan andra mår ganska eller mycket dåligt. 3

4 Hur gjordes uppföljningen? Uppföljning av SAM-deltagarna gjordes per telefon och i 2 steg. I det här avsnittet finns information om de 2 stegen, vem som har gjort vad och hur lång tid det har tagit. Underlagen för steg 1 och 2 i uppföljningen finns i bilaga 3. Steg 1: deltagarnas handlingsplan Handläggarna vid de olika myndigheterna som deltog i projekt SAM var aktiva i den första delen av uppföljningen. Eftersom deltagarna i projektet var knutna till antingen Socialkontor ekonomi, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, har handläggare vid respektive myndighet kontaktat sina deltagare. Handläggarna ställde frågor om vilken handlingsplan deltagarna haft när de avslutat projekt SAM och om de har följt den. Handläggarna skulle också informera deltagarna om nästa steg i uppföljningen. Steg 2: uppföljningsenkät Utöver att handläggarna informerade deltagarna fick de också ett brev med information om att de skulle kontaktas för en uppföljningsenkät. I brevet fanns information om varför, när och av vem de skulle kontaktas. Deltagarna fick svara på ett antal frågor om sin nuvarande situation utifrån arbete och sjukskrivning samt om sin hälsorelaterade livskvalitet. De deltagarna som inte svarade söktes per telefon vid som mest 3 olika tillfällen. Samtalen gjordes under såväl dag- som kvällstid och på olika dagar. Samtalen tog mellan 10 och 30 minuter, beroende på hur mycket deltagarna valde att kommentera projektet eller sitt deltagande. När gjordes uppföljningen? Uppföljningen pågick mellan april och december Handläggarna kontaktade de första 50 deltagarna mellan april och juni 2013, och steg 2 genomfördes under juli, augusti och september. Resterande 20 deltagare följdes upp av handläggarna mellan september och november, och steg 2 under november och december. Det långa tidsspannet beror på flera saker. Handläggarna vid de olika myndigheterna uttryckte att de inte hade mycket tid att lägga på uppföljning av deltagarnas handlingsplaner. En annan aspekt som spelar in är att deltagarna inte var lätta att nå. Väldigt få av deltagarna svarade i telefon vid den första kontakten, trots att de hade fått information om samtalet. Hur många deltog i uppföljningen? Projekt SAM inkluderade 70 deltagare, varav 4 personer hoppade av. Handläggarna följde upp 57 personer i steg 1. På grund av ofullständiga kontaktuppgifter kunde 49 personer följas upp i steg 2. Totalt svarade 25 personer på uppföljningen, en svarsfrekvens på 51 procent, räknat på dem som fanns med i både steg 1 och 2 (49 personer). Utifrån det totala antalet deltagare i projektet (66 personer) är den totala svarsfrekvensen knappt 38 procent. 4

5 Vilka data har samlats in? I steg 1 fick deltagarna besvara frågor om sin handlingsplan och om de har följt den. I steg 2 ställdes frågor om hur de upplevde projektet och om de tyckte att kartläggningen var till nytta för dem. De fick frågor om hur de försörjer sig i dag, om de arbetar eller har någon annan daglig aktivitet. Dessutom fick de besvara frågor om sin hälsorelaterade livskvalitet utifrån mätinstrumentet EQ-5D. EQ-5D är ett instrument för att beskriva och mäta en persons hälsorelaterade livskvalitet. Det består av två delar: ett formulär med fem frågor ett livskvalitetsindex och en VAS-skala som mäter den självskattade hälsan. Svaren på frågorna räknas om till en siffra mellan 0 och 1, där 0 betyder död och 1 full hälsa. För normalbefolkningen ligger skattningen på cirka 0,7. VAS-skalan mäter hur personen angett sitt nuvarande hälsotillstånd mellan 0 och 100. Hela frågeformuläret finns i bilaga 3. 5

6 Resultat I det här avsnittet finns resultaten från uppföljningen. Frågeformuläret som deltagarna har besvarat finns i bilaga 3. Vad tyckte deltagarna om projekt SAM? Deltagarna fick frågan om de tyckte att kartläggningen var till nytta för dem. På den frågan svarade 14 ja och 7 nej, medan de övriga 4 personerna svarade både ja och nej. De som svarade att projektet varit till nytta för dem har poängterat att den som var ansvarig för kartläggningen var mycket kompetent, förtroendeingivande och lätt att prata med. Några säger dock att de upplevde att handlingsplanen togs fram utan att de själva upplevde sig som delaktiga i processen. Ett par personer har också uttryckt en önskan om fler och tätare samtal än de 3 samtal de fick. De deltagare som inte tyckte att projektet varit till nytta för dem säger att samarbetet mellan handläggarna inte har fungerat, att det inte hände något med handlingsplanen eller att de inte fick diskutera den under ett överlämningsmöte i samverkan. De deltagare som helt eller delvis genomfört sin handlingsplan svarade att projektet var till nytta för dem, medan de som inte följt sin handlingsplan svarade nej på frågan i stor utsträckning. De flesta har uttryckt att själva kartläggningssamtalen var givande i viss eller stor utsträckning. Flera har tyckt att det var positivt att projektet hade en individuell anpassning och att den kartläggningsansvariga var en utomstående och oberoende person. Av deltagarnas kommentarer om hur projektet och samarbetet mellan myndigheterna har fungerat visar det sig att samarbetet kunde ha fungerat bättre. Fem av deltagarna blev aldrig kallade till ett uppföljningsmöte med sin handläggare, och ytterligare elva personer minns inte om de hade ett möte eller inte. Nio personer säger att de hade ett uppföljningsmöte men med stor spridning i hur de upplevde mötet. Vissa berättar att de upplevde det som att de fick stå till svars för sin handlingsplan, snarare än att handläggarna tog den till vara och arbetade framåt. Flera av deltagarna har också upplevt det som att handläggarna inte var insatta i projektet eller visste vad det gick ut på. Deltagarnas kommentarer finns i bilaga 1. Har deltagarna följt sin handlingsplan? Av de 25 deltagarna som besvarade frågorna har 16 personer helt eller delvis följt sin handlingsplan, medan 8 inte har följt den alls. För 1 person fanns det ingen information. Det är i större utsträckning personer som hade ett överlämningsmöte med en myndighetshandläggare som också har följt sin handlingsplan. 6

7 Deltagare som arbetar eller har en annan aktivitet Det är totalt 12 av de 25 deltagarna som arbetar, studerar eller har någon annan daglig aktivitet. Fördelningen finns beskriven i tabell 1. Tabell 1. Deltagarnas sysselsättning vid uppföljningstillfället. Typ av aktivitet Antal Antal kvinnor Antal män Arbete, avlönat Arbete, subventionerat Eget företag Studerande Annan dagsaktivitet Totalt Det är 6 personer som arbetar, 4 på heltid och 2 på deltid. Av dessa har 3 avlönat arbete, 2 har subventionerat arbete genom nystartsjobb och 1 har startat eget företag. Ytterligare 2 av deltagarna har börjat studera på heltid 4 personer deltar i någon annan slags dagsaktivitet eller i ett projekt. Utöver dessa 12 personer har 1 deltagare sökt till högskolan och 1 ska läsa upp sina betyg. Det är alltså totalt 14 personer har ett arbete eller någon aktivitet eller har rört sig i riktning mot det. Deltagare med offentlig försörjning Uppföljningen visar att den största delen av deltagarna har en offentlig försörjning, medan några försörjer sig själva. Fördelningen finns beskriven i tabell 2. Tabell 2. Deltagarnas försörjning vid uppföljningen och vid projektstart. 1 Typ av försörjning Antal Antal kvinnor Antal män Försörjningsstöd 7 (12) 5 (8) 2 (4) Aktivitetsstöd 1 (3) 0 (2) 1 (1) Sjukersättning Sjukpenning 4 (4) 4 (3) 0 (1) A-kassa Aktivitetsersättning 3 (2) 2 (1) 1 (1) Studiemedel Annan offentlig försörjning Vet inte (inte registrerat vid projektstart) 1 (4) 1 (3) 0 (1) Egen försörjning (avlönat arbete) Siffrorna inom parentes anger hur många deltagare som hade respektive försörjning vid projektstart. Tabellen visar att den vanligaste försörjningen vid uppföljningstillfället är försörjningsstöd, men att antalet deltagare med försörjningsstöd har minskat sedan projektet startade. 1 Det kan vara viktigt att påpeka att det vid uppföljningstillfället var flera deltagare som tvekade när de skulle besvara frågan om vilken typ av försörjning de har nu. Flera verkade ha svårt att skilja mellan sjukpenning och sjukersättning samt mellan aktivitetsstöd och aktivitetsersättning. 7

8 Deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet Skattningen av EQ-5D visar att vissa deltagare mår mycket dåligt, medan andra mår ganska bra. De personer som har kommit i arbete eller studier har höga värden. Den person som har startat eget företag når de högsta värdena både på livskvalitetsindex och på VAS-skalan. En person som bestämt sig för att söka till högskolan skattar också 1 på livskvalitetsindex. På VAS-skalan skattar 3 deltagare under 35, vilket alltså är ett lågt värde. Det är 7 personer som har en poäng under 0,30, varav 3 till och med hamnar på minus. 2 Totalt är det 16 deltagare som skattar över 60, varav 5 personer över 80. Översikten av alla deltagares skattningar inklusive eventuellt arbete, studier eller annan aktivitet finns i bilaga 2. Tabell 3. Medelvärde för livskvalitetsindex och VAS-skala Alla deltagare Kvinnor Män Livskvalitetsindex 0,51 0,47 0,59 VAS-skala 62,4 66,25 60,33 Tabellen visar att deltagarnas medelvärde på livskvalitetsindex är lägre än för normalbefolkningen (cirka 0,7) och att kvinnor har ett lägre värde än männen. På VAS-skalan skattar sig kvinnorna däremot högre än männen. Skillnaden mellan värdena kan ofta förklaras med det sätt som livskvalitetsindex har tagits fram. Reflektioner Det är svårt att dra några säkra slutsatser utifrån den låga svarsfrekvensen. Det som dock är gemensamt för flera som deltagit i uppföljningen är att behovet av stöd var större än vad de fått i projektet. Det kan exempelvis handla om fler och tätare samtal med den kartläggningsansvariga, eller ett större stöd i att följa upp handlingsplanen i samverkan. Det kommer också fram i uppföljningen att överbryggningen till myndigheterna inte har fungerat. Flera av deltagarna fick inte något överlämningsmöte över huvud taget, medan andra känt sig utsatta och ifrågasatta i samtalen med handläggare. I vilken mån de övriga drygt 40 deltagarna har samma uppfattning som de som följts upp i denna rapport är svårt att veta. En reflektion är dock att de personer som mår dåligt är mindre benägna att svara i telefon, varför en tanke är att de som har svarat på denna undersökning är de personer som mår bäst. 2 Av dem som inte minns att de hade ett eller fick något överlämningsmöte alls mår flera mycket dåligt och har värden som ligger på minus eller nära 0 (jämfört med riktvärdet för befolkningen med 0.70). 8

9 Bilaga 1 Deltagarnas egna kommentarer Kommentarerna nedan är citat från deltagarna i steg 2 av uppföljningen. Har tagit tag i mitt liv ganska rejält sedan den kartläggningen. Mår psykiskt bättre idag. Fick inte ut något nytt, men svårt att svara på faktiskt. Hade ett överlämningsmöte med arbetsförmedlingen som var alldeles för kort. Trodde att det skulle ha varit mycket längre, så blev förvånad över det. Det var inte fokus på SAM-projektet, utan de fokuserade mer på FAS 3. Folk i samma situation behöver mer hjälp och förståelse, exempelvis i kontakter med myndigheter. Den kartläggningsansvariga var bra, inget fel på henne en bra person. Men sedan när man kom tillbaka till handläggaren så upplevde jag inte att det var värt något. Inte vatten värt. Ingen var intresserad av handlingsplanen eller tog ansvar för den. Det stannade där. Fick dåligt bemötande på alla de punkter som låg med i handlingsplanen. Platt fall sporrad och sedan nedslagen. Konsulten och testerna var jättebra, men uppföljningsmötet dröjde jättelänge från februari till april. Man hann nästan glömma bort vad planen var. Kände mig utsatt vid uppföljningsmötet. Det kändes ingenting. Det var ingenting, bara tre samtal. Det lät så bra, men blev inget sedan kändes så lite. Det lät ambitiöst men blev ingenting. Den största katastrofen var handlingsplanen, kändes som att den kartläggningsansvariga lade svaren i min mun. Och handläggaren på försäkringskassan var den sämsta jag varit med om mycket fyrkantig och kände sig hindrad. Har inte upplevt någon hjälp från någon. Kändes torftigt med samtal. Hade ett överlämningsmöte med handläggaren men minns det inte. De som jobbade i projektet tyckte att de hade lösningen. Det var tre tillfällen som vi träffades under en till två timmar. När tiden var slut var tiden slut. Vid det tredje tillfället tyckte kartläggningsansvarig att hon hade svaret på vad jag skulle göra. Men handlingsplanen var inte personlig, den stämde inte med verkligen. Det har inte lett någonstans, man måste börja i rätt ände och ha en sjukvård som fungerar först. Det är ett samarbete som måste ske. 9

10 Det hade varit bra om vi hade fått flera tillfällen med kartläggningsansvarig. Ashäftigt. Var skeptisk från början, men det mesta stämde. Bra att få insikt om sig själv. Mötet var bra, men det gäller alltid hur resultatet blir. Man kan prata hur mycket som helst, men om det inte ger något i slutändan så räknas det inte. Tyckte att det i samtalen var fokus mer på hur det borde se ut än vad som var bäst för mig. Tyckte det handlade om vad jag borde göra som alla andra. Vi gjorde en handlingsplan, men tyckte inte att den representerade det jag ville. Försäkringskassan hörde av sig om ett möte - men det resulterade inte i något vidare. Det känns som att allt är ett vuxendagis som inte leder någonstans. Alla var involverade men de kom i princip bara och visade upp sig. Kändes som att jag blev lämnad i sticket. Trodde att det skulle vara mer det här med samverkan verkar inte ha funkat alla skulle vara med men ingen fanns där. Tyckte det var jättepositivt och kartläggningsansvarig var jätteduktig, men jag fick ingen uppföljning vilket blev en besvikelse. Ingenting hände på arbetsförmedlingen, det blev inget av med det. Projektet började mycket bra, men slutade inte bra. Bytte handläggare och det har inte hänt något efter det. Det är bra med stöd, hur man kan komma vidare. Inte bara prata och sedan ingen uppföljning. Den kartläggningsansvariga var väldig lugn och trevlig att prata med. Slutade med att hon kom med ett förslag till handlingsplan, vilket var jättebra. Jag hade ett överlämningsmöte med min handläggare på Socialkontor ekonomi och de godkände att jag fick börja i projekt MAC. Kom på att jag ville plugga, kämpade i våras med högskoleprovet. Sökte till högskolan och kom in. Tror inte att jag hade varit där jag är utan projekt SAM. Det har hänt så mycket sedan projektet, helt otroligt! Det skulle bli en uppföljning, men det blev ingenting med det. Ja, det gav energi mentalt. Det piggade upp och jag fick ett större förtroende för myndigheter och för min egen person. En knuff i rätt riktning. Gjorde en handlingsplan men hade inget möte. Bra projekt, hoppas att det får gå vidare. Tyckte den kartläggningsansvariga var bra. Tyckte att handlingsplanen var till jättebra hjälp. Hade ett överlämningsmöte med handläggaren från försäkringskassan, 10

11 där vi gick igenom planen lite fort. Blev som en utvärdering av projektet. Tyckte att det i sin helhet kanske inte gjorde så mycket nytta, men handlingsplanen var bra. Det var väldigt motiverande, själva samtalen. Det kändes jättebra, det var något jag verkligen behövde. Kanske hade det behövts något mer än bara samtal att få utveckla det till något. Det var långt mellan samtalen, hade behövts lite tätare. Mycket kom fram som jag redan visste. Att jag har höga krav på mig själv och det var skönt att det kom fram, det var till hjälp. Men jag fick inte gå på något överlämningsmöte, har inte hört ett ljud från handläggaren heller. Skulle gå på möte på hälsocenter, men mötet blev avbokat och det blev inte av. Den kartläggningsansvariga var jättebra, positiv och inspirerande. Myndighetshandläggare är inte så öppna i sinnet. Att man gick in för individen vad är jag intresserad av, vad vill jag göra. Det bemötandet är mycket viktigt. 11

12 Bilaga 2 Deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet Tabell över deltagarnas EQ-5D-värden i livskvalitetsindex och VAS-skala samt en förteckning över dem som har någon form av arbete, studier eller annan daglig aktivitet. I de fälten med frågetecken gick inte värdena att få fram. De fält som är tomma visar att deltagaren inte har något arbete, studier eller annan aktivitet. Livskvalitetsindex VAS-skala Arbete, studier eller aktivitet 0,8 65?? Arbete (avlönat) 0,66 70 Går på ABF. 0, ,16 80 Studerar till elektriker. 0, Arbete (avlönat) 0, , , ,73 60 Arbete (avlönat) 0,71 70 Arbete (subventionerat) 0,62 60 Annan daglig aktivitet -0,18? 0,62 50 Annan daglig aktivitet 0,73 40 Ska läsa in sina betyg 0, , ,73 65 Studerar på heltid 0, , ,73 90 Arbete (subventionerat) 1 80 Ska söka till högskolan Arbete i eget företag 0,62 40 Ska börja i MAC -0,

13 Bilaga 3 Formulär för uppföljning av SAM-deltagare Uppföljning efter ett år av projekt SAM Deltagare: Handläggare: Datum: Myndighet: Handläggaren vid myndigheten fyller i fråga 1 och Vilken handlingsplan hade deltagaren vid överlämningsmötet? 2. Har deltagaren genomfört sin handlingsplan, eller någon del av den sedan överlämningsmötet? Nedanstående frågor besvaras av deltagaren via telefon. 3. Var kartläggningen till nytta för dig? Ja Nej 3 a). På vilket sätt var den (inte) till nytta för dig? 4. Arbetar du för närvarande? Ja Nej 4 a). Om ja, ange omfattning: samt om du har: Lön/inte subventionerat arbete Subventionerat arbete Eget företag Annat, nämligen: 13

14 5) Är du inskriven som aktivt arbetssökande på AF? Ja Nej 6) Har du någon annan form av sysselsättning? (studier, arbetsträning m.m.) 7. Har du någon offentlig försörjning? 1 Sjukpenning/Rehabpenning 2 Sjukersättning 3 Aktivitetsersättning 4 A-kassa 5 Aktivitetsstöd 6 Försörjningsstöd 7 Studiestöd/studiemedel 8 Annan offentlig ersättning 9 Ingen offentlig försörjning 14

15 EQ- 5D Hälsorelaterad livskvalitet Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtor/besvär Jag har varken smärtor eller besvär Jag har måttliga smärtor eller besvär Jag har svåra smärtor eller besvär Oro/nedstämdhet Jag är inte orolig eller nedstämd Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd Ditt nuvarande hälsotillstånd För att skatta ditt nuvarande hälsotillstånd tänk dig en skala från Om ditt bästa tänkbara hälsotillstånd är 100 och ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd idag är 0, var på skalan befinner du dig? Sä 0 0,5 1 Sämsta tänkbara Bästa tänkbara 15

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte Det övergripande syftet: genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad

Läs mer

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande EQ5D FORM-MONTH 0 Section to be completed by the RITAZAREM Participant Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. Rörlighet

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord Oswestry score Följande frågor är utformade för att ge oss information om hur din rygg påverkar det dagliga livet. Besvara varje avsnitt och markera bara den enda ruta som passar dig. Vi är medvetna om

Läs mer

PreProm FRÅGEFORMULÄR - ALLMÄNT FOTOPERATION

PreProm FRÅGEFORMULÄR - ALLMÄNT FOTOPERATION FRÅGEFORMULÄR - ALLMÄNT FOTOPERATION INSTRUKTION: Detta formulär innehåller allmänna frågor och 4 frågor om hur du ser på din fot / fotled. Besvara frågorna genom att kryssa för det alternativ du tycker

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Sammanställning intervjuer med Rådgivande teamet januari 2016 samt enkäter till deltagare från hösten 2015 och våren 2016

Sammanställning intervjuer med Rådgivande teamet januari 2016 samt enkäter till deltagare från hösten 2015 och våren 2016 Sammanställning intervjuer med Rådgivande teamet januari 2016 samt enkäter till deltagare från hösten 2015 och våren 2016 Uppsala 16-09-02 Kjerstin Larsson Fil dr, forskare Institutionen för Folkhälso-

Läs mer

Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28. Hjärtrehabilitering. Centrala Sjukgymnastiken

Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28. Hjärtrehabilitering. Centrala Sjukgymnastiken Hjärtrehabilitering Centrala Sjukgymnastiken Inklusionskriterier Hjärtrehab Hjärtinfarkt Hjärtinfarkt + PCI Bypass operation Klaffoperation Akut PCI Patienten ska komma via hjärtrehabmott SÄS Patienten

Läs mer

Patientformulär. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Uppföljning

Patientformulär. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Uppföljning Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Uppföljning Tack för att Du tar Dig tid att svara på samtliga frågor! All information Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06

Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06 Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06 Socioekonomins betydelse för hälsa på lika villkor Krister Järbrink, hälsoekonomisk rådgivare Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Mål för

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT elva (11) dagar efter operationen. (ifylls av patienten) 41. Datum då enkäten ska fyllas i: 02.

LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT elva (11) dagar efter operationen. (ifylls av patienten) 41. Datum då enkäten ska fyllas i: 02. 41. Datum då enkäten ska fyllas i: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT elva (11) dagar efter operationen (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Denna

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Projekt ID- nummer Formuläret besvarades den Behandlande sjukgymnast 1. Bakgrundsinformation 1.1 Vilken operation planeras för dig?

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Ansökan till AMA En Väg In

Ansökan till AMA En Väg In Ansökan till AMA En Väg In Ansökan fylls i av den person som vill delta och de aktörer som ansöker tillsammans med hen. Tillsammans skapar vi vägar till arbete Innan du fyller i ansökan bör du ha tagit

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Coachning som rehabiliteringsmetod

Coachning som rehabiliteringsmetod Coachning som rehabiliteringsmetod Ett forskningsprojekt i samverkan med Landstingen i Stockholms län och Västra Götaland Projektägare: Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland www.safaristudien.se

Läs mer

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren Behovsinventering Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 2013 01 18 Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning BAKGRUND 3 METOD

Läs mer

Patientformulär. Uppföljning 3 månader. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Uppföljning 3 månader. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Uppföljning 3 månader Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Patient Details. Evaluation Date: / /

Patient Details. Evaluation Date: / / Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Iformationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

- med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar

- med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar - med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar Hälsoekonomi vad, varför & hur? Hälsoekonomiska analyser och dess användningsområden Praktiska exempel tillämpad vetenskap som förenar ekonomiska teorier och

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson.

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson. IPS Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR Birgitta Magnusson Birgitta.c.magnusson@vgregion.se 2016-09-26 IPS individual placement and support IPS - evidensbaserad

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer:

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer: MULTIPEL SKLEROS Frågeformulär Löpnummer: _ Till Dig som skall besvara enkäten Syftet med detta frågeformulär är att försöka beräkna och förklara den totala kostnaden för sjukdomen Multipel Skleros (MS).

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Verksamheten bedrivs på stall Nyckelby i kontakt med djur och natur. Syfte är att skapa meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för individer som ingår i målgruppen

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2:

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2: Projekt K2, Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Delrapport 2 Deltagarnas upplevelse av projekt K2: - En jämförelse av hur deltagare i urval 1 respektive urval 2 upplevt projektet. Bengt Arne Larsson

Läs mer

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning 1 (8) Arbete 7 9 Studier 10 13 Praktik 1 5 2 Okänt Arbetssökande 25 1 1 1 Arbetssök ande Arbete 2 Arbetssök ande Arbete Arbetssök ande 100% Praktik Studier

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Power point Försörjnings enkät

Power point Försörjnings enkät Power point Försörjnings enkät Enkäten skickades ut till samtliga hushåll som under september 2008 månad erhöll ekonomiskt bistånd. 221 hushåll. Av dessa har 50 svar inkommit till socialförvaltningen,

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan fylls i av den person som vill delta och de myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne. 1 Tillsammans skapar vi vägar till arbete Ansökan till En

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala län en befolkningsundersökning med EQ-5D

Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala län en befolkningsundersökning med EQ-5D Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala län 2004 - en befolkningsundersökning med EQ-5D Anders Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget i Uppsala län Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

BRIA. Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen BRIA

BRIA. Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen BRIA BRIA Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen 1 2 3 4 5 UPPFÖLJNING EFTER UNDER FÖRE KARTLÄGGNING BRIA Utgångsläge 60% söker sig tillbaka till sjukförsäkringen Ca 800 personer som hade sjukersättning

Läs mer

Självinskrivningsdokument

Självinskrivningsdokument Självinskrivningsdokument Hej För att förenkla och förbättra kvaliteten på de uppgifter som vi dokumenterar om dig ber vi dig att förbereda ditt möte hos oss genom att så gott det går fylla i de uppgifter

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd

Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd Manual för vård- och omsorgspersonal Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Eva Sennemark, ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås Mike Nolan, Janet Nolan, Universitetet

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr - Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen.

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. En väg in Många vägar ut Styrgrupp Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen chef för Arbetsförmedlingen

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

- Intervjuundersökning till de 359 deltagare som avslutat projekt K2 under perioden oktober 2012 till februari 2014.

- Intervjuundersökning till de 359 deltagare som avslutat projekt K2 under perioden oktober 2012 till februari 2014. Projekt K2, Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Delrapport 1 Deltagarundersökning: - Intervjuundersökning till de 359 deltagare som avslutat projekt K2 under perioden oktober 2012 till februari 2014.

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Ange vilken/vilka kommunikationsvägar du föredrar att vi använder vid behov av kontakt med dig:

Ange vilken/vilka kommunikationsvägar du föredrar att vi använder vid behov av kontakt med dig: ... Personnr... Namn... Datum Frågeformulär inför nybesök hos smärtläkare Vi ber dig att fylla i detta formulär. Det underlättar arbetet och bedömning av dina smärtproblem för att komma fram till rätta

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Leg psykolog Lotta Omma

Leg psykolog Lotta Omma Samer ett folk i fyra länder Syfte Undersöka hur samiska skolbarn 13-18 år och unga vuxna 18-28 år upplever sin livssituation och hälsa. Göra jämförelser inom den samiska gruppen och mellan den samiska

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Grav hörselnedsättning Vuxna

Grav hörselnedsättning Vuxna 1 Grav hörselnedsättning Vuxna Uppföljning C Personnummer: Namn: Datum (obligatoriskt): Vårdgivare: Vårdgivaren fyller i de rehabiliteringsinsatser patienten fått det senaste året och matar in uppgifterna

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 RAPPORT 1(10) hetsstöd 2014-02-03 AVN 2014/0033-2 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan ska fyllas i av den person som vill delta och de - minst två - myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne 1. Ansökan kommer att behandlas i en grupp

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer