Se bilagd förteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bilagd förteckning"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag kl Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Kjell Häggkvist Kommunstyrelsens stab Paragrafer Karin Skilje Lennart Kalderén Kjell Häggkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens stab Underskrift Anki Blademo

2 Kommunstyrelsen Ks 46 Anmälningsärenden ANMÄLNINGSÄRENDE Till protokollet noteras att följande skrivelser inkommit: Miljörapport 2004, Hemvärnets Stridsskola, Vällinge Revisionsberättelse 2004 för Södertörns Brandförsvar Rapport från Regeringskansliet , EU:s tillväxtstrategi - Lissabonstrategin i halvtid Naturminnen i Stockholms län, Länsstyrelsen Säkerheten i Stockholms läns fjärrvärmenät, Länsstyrelsen Vad finns längs stranden? - en metodstudie för kartering av markanvändningen längs sjöar och vattendrag, Länsstyrelsen Prognoser över utvecklingen av antalet barn/elever i förskolan och grundskolan samt lokalkonsekvenser Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 2005:17 Blockader vid byggnadsentreprenader 2005:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 2005:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2005:21 Huvudöverenskommelse 05 om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av Huvudöverenskommelse 05

3 Kommunstyrelsen forts Ks :22 Huvudöverenskommelse med AkademikerAlliansen 2005:23 Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler 2005:24 Vårpropositionen :25 Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift 2005:26 Anvisningar om tolkning och tillämpning av PA-KL och PAK/LPAK

4 Kommunstyrelsen Ks 47 Anmälan av delegationsbeslut Personalärenden ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT MajLis Rosenblad Barn- och utbildningsförvaltningen Nr 3/2005 Anställn. kurator Marita Broby Kultur- och fritidsförvaltningen Nr 31-32/2005 Visstidsanställning Susan Troberg Arbetsmarknadsenheten Nr 13-18/2005 Förlängningar, vik Karl-Erik Johansson Serviceavdelningen Nr 1-15/2005 Städare Elisabeth Szoráth Säbyhemmet Nr /2005 sjuksköt, undersköt Kerstin Swärdhammar Hemtjänsten Nr 1-17/2005

5 Kommunstyrelsen forts Ks 47 Förköpsärenden Leif Horn Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Nr 12-16/2005 Törnrosen 12, Uttringe 1:1023, Vännebo 1 Rönninge 1:149, Uttringe 1:119

6 Kommunstyrelsen Ks 48 Planeringsavtal och planuppdrag för centrala Söderby Park SÖDERBY PARK Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Söderby Park HB har förhandlat fram ett förslag till planeringsavtal, om att kommunen ska verka för en planändring (tillägg) för detaljplan 83-06, SÖDERBY PARK, som möjliggör en rivning och återuppförande av liggverandan till hus 01, den stora sjukhusbyggnaden. Länsstyrelsen har vid sammanträde indikerat en positiv syn på förslaget. Man vill dock avvakta med definitivt utlåtande tills samrådsremissen är klar. Länsstyrelsen tillstyrkte dock att planprocessen kunde starta. Yrkanden Lars Morberg (s) yrkar bifall till ordförandens förslag. 1 Kommunstyrelsen beslutar, att godkänna ett planeringsavtal mellan Salems kommun och NCC AB rörande tillägg (ändring) till dp över centrala delarna av Söderby Park angående liggverandan och byggnaderna 04 och Kommunstyrelsen beslutar, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett förslag på tillägg (planändring) till dp medelst s.k. enkelt förfarande enligt planeringsavtalet i punkt 1 ovan. 3 Frågan tas upp för avstämning i KSAU efter att länsstyrelsens utlåtande föreligger.

7 Kommunstyrelsen Ks 49 Förstudie om Salem 24 SALEM 24 I kommunens investeringsbudget och plan för åren finns totalt avsatt 1,8 miljoner kronor för Salem 24 för att kommunen på sikt ska utvecklas till en s k 24-timmarsmyndighet. För att tidsplanera och mer i detalj beräkna kostnader för olika delprojekt godkände kommunstyrelsen hösten 2004 att en förstudie skulle göras. Denna förstudie har nu genomförts och med den som grund har förvaltningen tagit fram förslag till hur arbetet ska bedrivas framöver. De första delprojekt som föreslås för 2005 års medel (700 tkr) är 40 tkr till Digitala ansökningsblanketter och Information om pågående detaljplaner samt 493 tkr till Elektroniska leverantörsfakturor (se också ärende 50 på KS föredragningslista). 1. Kommunstyrelsen antar vision, målsättningar, prioriteringar, planering och tidsplan för projekt Salem24 enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab. 2. Kommunstyrelsen beslutar att 40 tkr får användas under år 2005 för Salem24-projekt Digitala ansökningsblanketter, samt Information om pågående detaljplaner. 3. Kommunstyrelsen beslutar att 493 tkr får användas under år 2005 för projektet Elektroniska leverantörsfakturor.

8 Kommunstyrelsen Ks 50 Elektronisk leverantörsfakturahantering FAKTURAHANTERING Ekonomikontoret har i budget för 2005 fått beviljat investeringsmedel för att införa elektronisk leverantörsfakturahantering i kommunen. Projektkalkylens totalbelopp avseende nuvärde kapitalbehov är 493 tkr. Införandet av elektronisk leverantörsfakturahantering kommer initialt att kräva ökade personalresurser men inom en femårsperiod minskar behovet av tjänster med 2-2,5 tjänster. Personalminskningen kan ske i samband med pensionsavgångar om 3-5 år. 1. Ekonomikontoret får i uppdrag att införa elektronisk leverantörsfakturahantering i kommunen 2. Ekonomikontoret får i uppdrag att knyta avtal med Agresso AB rörande avrop och implementation av Invoice Manager. Ekonomichefen får delegation att skriva avtal rörande detta. 3. Projektet att införa elektronisk leverantörsfakturahantering skiljs helt från Salem 24-projektet.

9 Kommunstyrelsen Ks 51 Utvärdering av Ung i Salem, ansökan om medel från länsstyrelsen UNG I SALEM Med anledning av Salems kommuns beslut om att förlänga projektet Ung i Salem under en 4-årsperiod ( ) föreslås att kommunen ansöker om ytterligare 250 tkr från länsstyrelsen till det avslutande utvecklingsarbetet under Ett förslag till att implementera projektet i ordinarie verksamhet kommer att utarbetas i samband med budgetberedning inför Kommunstyrelsen beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel med 250 tkr till det avslutande utvecklingsarbetet rörande Ung i Salem för 2005.

10 Kommunstyrelsen Ks 52 Ansökan om utbildningsbidrag till de av kommunen nominerade nämndemännen till Huddinge Tingsrätt ANSÖKAN OM BIDRAG Huddinge-Botkyrka-Salem Nämndemannaförening har i skrivelse ansökt om utbildningsbidrag med 500 kronor per nämndeman som kommunen utsett. Föreningen anordnar studiebesök, seminarier, utbildningar, informationsmöten m m som delvis betalas med medlemsavgiften men i första hand av nämndemännen privat. Salem har utsett tio nämndemän till Huddinge tingsrätt. Kommunstyrelsens avslår föreningens ansökan med motiveringen att domstolsväsendet är en statlig uppgift och det bör därför åligga tingsrätten att se till att nämndemännen får erforderlig utbildning.

11 Kommunstyrelsen Ks 53 Val av ledamot, tillika vice ordförande, i kommunstyrelsens tekniska utskott VAL AV LEDAMOT Lars-Gunnar Geijer (kd) har avsagt sig sina uppdrag i Salems kommun och eftersom han var ledamot, tillika vice ordförande, i tekniska utskottet måste en ny person väljas in på hans plats. Kommunstyrelsen väljer Thorbjörn Svensson (kd) till ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott, samt till vice ordförande.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer