Manual TAMTRON TIMBER / TAMTRON FOREST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual TAMTRON TIMBER / TAMTRON FOREST"

Transkript

1 SE Manual TAMTRON TIMBER / TAMTRON FOREST

2 A ) B ) D ) H ) C ) TAMTRON E ) F ) G ) J ) K ) I ) L ) M ) Mer information 2 Ver. 1, Rev. 0

3 FÖRARMANUAL (Swedish original edition) SE A ) Vikt (kg) i valt minne B ) Vikt (kg) senaste lyft C ) Totalt lastat (kg) D ) Gra isk grön vågstapel växlar till gult-rött vid ojämn krankörning. E ) Meny F ) Retur Tillbaka Ångra vägning Ta bort meddelande G ) OK Bekräfta Nollställ Tarera Registrera vikt i vissa fall H ) Pil upp/ned Växla minne Växla menyer Ange värden I ) Bottenplatta USB Kontakt Säkringshållare J ) Skyddshölje i gummi K ) USB-port L ) Huvudkontakt M ) Säkring (1000 ma 20 mm glasrör) Tekniska data Kapacitet per lyft: Minnen: Max kapacitet /minne: Vägningstyp: Överlastvarning: AWS: PS: PRL iler: XML iler: Precision: Säkring: Skrivare port: USB-port: 3-6 ton eller mer beroende på val av våglänk 99 st numeriska Max 9999 ton/minne Manuell eller automatisk, statisk eller dynamisk Ange själv maxlast för varning Varning för dålig vägning med egen känslighetsinställning i kg Personlig inställning av olika parametrar lagrade på USB minne Stöder PRL iler för virkesredovisning av vägning vid avverkning/ skotning/ lisning Stöder XML iler för transportredovisning, inmätning och virkesredovisning 0,5-2% beroende på förarens körsätt med kran 1000mA standard glassäkring RS232C För elektroniska kvitton/log iler/uppgradering/personliga inställningar mm Ver. 1, Rev. 0 3

4 SE Grundläggande funktion Ett hydraultryck skapas i våglänken då last lyfts. Via ¼ hydraulslang överförs trycket till en tryckgivare kopplad till elkablage. Tryckgivaren omvandlar hydraultrycket till en signal på 4-20 ma beroende på vikt. 4mA=0 kg vikt. Strömmen omvandlas till vikt som visas i displayen. Varje lyfts vikt summeras manuellt via spakknapp/fotpedal eller automatiskt till en totalvikt. 1. Val av språk Vid första uppstart välj språk, förvalt engelska. Starta instrumentet välj språk genom att trycka på Meny (E). Välj Settings (my own) inst. OK (G) - välj sedan Language/språk/sprache OK(G) - välj språk (G). Settings (my own) inst byter nu namn till Inställningar. 2. Före vägning Vid ny lastplats. Starta instrumentet Lyft grip Kontrollera länkspel (punkt 3) Välj ev. minnesnr Pil upp/ned (H) 3. Länkspelskontroll Gäller enbart hydraulisk våglänk. När gripen lyfts ska länkspelet vara 2 7 mm. (länken åker isär) Finns inget länkspel kan övertryck förekomma. Vid större länkspel måste ev. olja fyllas på. Felaktigt länkspel kan ge vägningsfel. Läs manualen för våglänken för ytterligare info. 4. Nollställning/Tarering Vid ny lastplats. Normalt handhavande: Gripen (verktyget) i luften Tryck OK (G) i ca 5 sekunder. Minnen nollas gripen/verktyget tareras bort. (Special funktion: Enbart tarering: Tryck på Meny (E) Tarera - Minnen töms ej OK (G) 5. Vägning & ångra vägning Manuell vägning rekommenderas till en början. (standardinställning vid leverans) När stakar på bil passeras tryck på spakknapp/fotpedal för viktregistrering. Kör kranen mjukt och lugnt. Viktregistrering vid annan plats kan ge felaktiga vikter. Vägning kan ångras, under 25 sek (leveransinställning), då översta sifferraden är gul tryck på Retur (F). För att väga om ångrad vikt tryck på OK (G) spakknapp/fotpedal. Menyn Ta bort vikt används om man vill lasta av del av last. Röd prick visar att funktion är aktiv. Automatisk vägning väljs i meny Vägning och minnen. Vid automatisk vägning kan spakknapp/ fotpedal användas som tillfällig spärr (tryck och håll inne) av autovägningsfunktion. 4 Ver. 1, Rev. 0

5 Tid innan autovägning väljs i meny (E) -Vägning och minnen Tid innan autovägning pil upp/ned (H) OK (G). (min värde 1 sek) Överlastvarning med ljudpip: Meny (E) Inställningar Överlastvarning - Välj värde - pil upp/ned (H) - OK (G). Avlasta vikt: Meny (E) - Ta bort vikt - Markera/Avmarkera. SE 6. USB port Används för elektroniska kvitton/log iler/uppgraderingar/personliga inställningar mm. 7. Individuella inställningar Denna funktion är alltid aktiverad vid leverans. Finns USB minne i USB-porten under körning sparas justeringar och personliga inställningar på USB-minne istället för i instrumentet. Olika förare kan lagra sina inställningar (och kvitto iler) på ett eget USB-minne. Varje förare sticker in sitt USB minne i instrumentet under arbetspasset för att aktivera sina inställningar. Gul smiley-ikon syns då i display. Inget USB minne = instrumentets egna inställningar används. 8. AWS Automatisk viktvarning AWS är aktiverad på 200 kg vid leverans. Instrumentet gör dig automatiskt uppmärksam, via röd textruta och ljud, om något lyft skulle ger dåligt vågresultat. Tryck Meny (E) Vägning och minnen - AWS Automatisk viktvarning. Ställ in önskad felmarginal för lyftet. Lämpligt värde att börja med är 100 kg. OK. Prova dig fram. Vid varning (viktfelet anges) lagras alltid vikten normalt i totalminnet men kan ångras/tas bort med retur-pilen (F). Väg om genom att trycka på OK spakknapp/fotpedal. 9. Finjustera instrumentet Instrumentet är grundjusterat vid leverans och självlärande. Vänta 2 veckor innan egen injustering görs för högre eller lägre viktangivelse. Två grundprinciper inns. Tryck Meny (E) - Tryck Inställningar/settings - Tryck Justering. Välj önskad justeringsprincip. 1) Justering mot fordonsvåg (vågbrygga) 2) Justering mot godkänd testvikt Tips: Timmerbilar använder normalt justering mot fordonsvåg. Skotare, lisare, separatlastare använder godkänd testvikt. 9.1 Justering mot fordonsvåg För att justera: Nollställ/Tarera (se punkt 4). Lasta fullt lass. Kontrollera totalvikt, lasta av, beräkna riktiga nettovikten (lastad vikt) via vägning på krönt fordonsvåg. Två alternativ inns för att spara ny justering. Välj själv. Ver. 1, Rev. 0 5

6 SE 1. Spara i instrumentet 2. Spara på USB-Minne för personliga inställningar. (Rekommenderas). Sätt i USB-minne. Vänta 5 sek. Tryck på Meny (E) Inställningar - OK (G) Justering av instrument OK (G) Pil upp/ned (H) för att justera till verklig nettovikt OK (G). 9.2 Justering mot godkänd testvikt Lämplig testvikt för skotare/ lishuggar kg. För separatlastare minst 1000 kg. Andra applikationer kan kräva annan vikt på testvikt. För att justera: Tryck på Meny (E) - Inställningar/settings - OK (G) - Justering OK (G) - välj mot testvikt OK (G) - ange vikt på testvikten OK (G) - ange antal lyft för testvikt (rek. 10) OK (G) Följ instruktionerna. När du gjort antalet angivna lyft så beräknas en ny justeringsfaktor som automatiskt läggs in förutsatt att du ej stoppar med returpil (F). Obs, lyft testviktens kompletta lyftcykler och för virket mot bankarna så att normal virkeslastning simuleras. Att tänka på: I vissa applikationer kan en medelvärdesberäkning ske. Är denna funktion aktiverad så kanske du ej får full justering förrän efter 3-5 utförda justeringar. Är du inte nöjd gör i så fall bara några ytterligare justeringar. 10. Utskrift av kvitto på skrivare och / eller USB minne Tryck på Meny (E) - Skriv ut kvitto OK OK en gång till ger kvittokopia. Kvitto skrivs ut på skrivare om den är ansluten samt alltid på USB-minne som text- il, om USB-minne är isatt. 11. Sortimentshantering Tamtron Timber/Forest stöder sortimentshantering. Sortiment består av ett namn och en sifferkod. Detta innebär att man kan lagra olika virkessortiment med namn och sortimentkod i ett sortimentsregister. Registret kan användas för lastning på skotare och timmerbil då man önskar hålla isär olika sortiment. Istället för sortering på minnesnummer sorteras lasten nu på sortimentsnamn med sortimentskod. Det inns två metoder för att lägga in sortiment. 1. Via Sortiments il En förprogrammerad sortimentstext il inns att ladda ned från Med hjälp av denna text il så byter du lätt ut de förinlagda namnen och koderna till egna namn och koder. Spara på USB-minne, byt ej namn på ilen. Tryck på Meny (E) Välj Sortimentshantering och Ladda in Sortiment. 2. Via manuell inmatning (en tidigare inlagd sortiments il kan även kompletteras med manuell inmatning ) Tryck på Meny (E), välj Sortiments hantering välj Lägg till sortiment. Du kommer nu in i inskrivningsläge där piltangenter (H), returpil (F) och OK (G) används. 6 Ver. 1, Rev. 0

7 -Ange sortimentsnamn genom att välja bokstäver i bokstavsfält till vänster sedan kan du i högra kolumnen ange önskade bokstäver. När du är klar välj Spara genom att klicka på returpilen (F) och OK (G). Nu får du en fråga om sortimentskod? Ange sortimentskod genom att välja siffror i sifferfält 0-9 till vänster sedan kan du i högra kolumnen ange önskade siffror. Har något blivit fel välj Radera och gör om. När du är klar välj Spara genom att klicka på retur pilen (F) och OK (G). Om du fått för många sortiment eller matat in felaktiga sortiment måste du lägga in en ny sortimentslista igen från USB-minnet. Då raderas de gamla sortimenten. SE 12. PRL-funktioner Endast Tamtron Forest stödjer PRL- iler. Data från skotare lagras i PRL- iler som sänds in till SDC (Skogsbrukets Data Central i Sverige). För att en il ska kunna bearbetas hos SDC i Sverige krävs att: - Tamtron Forest följer StanForDstandard för hur data lagras ner i skördare och skotare. Det är en standard som skogsbruket och maskintillverkare har enats om för att underlätta kommunikationen med skogsmaskiner. Gör så här för att skapa PRL- il. -Sätt in ett USB-minne i botten på instrument Tryck på meny (E), gå längt ner till menyer Sortimentshantering och PRL-funktioner. För att PRL skall fungera så måste du ange de sortiment som du lastar med de standardiserade sortimentskoder som SDC kräver. Sortiment kan matas in manuellt eller via en data il. Se avsnitt sortimentshantering punkt 11 Om sortiment är inlagda -Tryck meny (E), bläddra till botten, välj PRL-funktioner Virkesorder - du kommer nu in i inskrivningsläge där pil knapp(h), returpil (F) och OK (G) används. -Ange virkesordernr genom att välja siffror i fält 0-9 till vänster sedan kan du i högra kolumnen ange önskade siffror. När du är klar välj Spara genom att klicka på returpil (F) och OK (G). Har något blivit fel välj Radera och gör om. Har allt blivit fel lägg in virkesordernr igen. Det gamla skrivs över. I meny PRL-funktioner -Välj nu Starta nytt objekt, en grön roterande ring i skärmens högra nedre hörn ring visar att PRL är aktiv. (obs du måste ha USB-minne instucket) Välj Sortiment med pil upp/ned (H) sedan kan du börja lasta och väga. Ver. 1, Rev. 0 7

8 SE 13. XML-funktioner Endast Tamtron Timber stödjer XML- iler. Syftet med XML är att kunna utväxla data mellan olika informationssystem. Detta görs genom att skicka data som ren text i form av XML- iler. Inom skogsbruket används bl.a. XML- iler för uppgifter om virkestransporter som utförs av timmerbilar. XML- iler skapas på USB-minne som är instucket i instrumentet. Uppgifterna överförs sedan till virkesmottagningen för hantering inom SDC. En stor fördel med XML är att du får överblick över ditt fordons lastning. Även om du ej har krav på XML- iler så rekommenderar vi att du aktiverar XML. Du kommer då att se en miniatyr bild av din timmerbil överst på displayen. Vikt i olika buntar framgår överskådligt på bil och släp. Gör så här för att aktivera XML-funktioner. -Vill Du använda XML- iler måste du ha USB-minne instucket Tryck på meny (E) Överst i menystrukturen syns XML-inställningar - OK (G) Välj Bilkon iguration - OK (G) -Här ställer du in antal buntar på bil och släp. -Välj nu Starta XML -Ny plats - OK (G) väljs när ny virkesleverantör eller ny hämtplats behöver anges för att hålla isär olika leverantörer/hämtplatser. Din uppdragsgivare kan berätta hur han önskar att du använder Ny plats. Visar vikt i varje bunt samt totalt lastad vikt. Genom att bläddra med piltangenterna (H) kan du lytta runt bland buntar och se viktuppgifter. Siffran i vänstra hörnet anger Platsnr som man lastar i. När bilen är fullastad väljer man Stoppa XML och en XML- il skrivs till USB-minnet. 14. Standbyläge Tryck på returpil (F) i mer än 5 sek och skärmen släcks och vägningen läggs nu i passivt läge. För att aktivera igen tryck kort på valfri knapp. 8 Ver. 1, Rev. 0

9 15. Felsökning Bryt strömmen och återstarta. Om fel kvarstår kontrollera följande: 1. Länkspel (se punkt 3) 2. Grip på marken. 8 mm grön vågstapel? Mer = övertryck i länken? Släpp ut lite olja. Ingen grön stapel =givar- eller kabelfel? 3. Spakknapp/Fotpedal. Koppla bort! Trasig? Använd OK (G) Kort tryck för viktregistrering tillfälligt. 4. Säkring (M). Ohm mät eller byt. 1000mA glasrörssäkring 20 mm. Tryck vrid med tummen på M. 5. Extremt kallt väder? Instrumentet bör vara påslaget minst 5 minuter innan vägning. 6. Fabriksåterställning (rekommenderas) Meny (E) - Inställningar Fabriksåterställning OK (G) OK (G) OK(G) 7. Bytt grip eller verktyg? Utför Fabriksåterställning för att nollställa självinlärningen och börja på nytt. 8. Datum och tid ligger ej kvar korrekt. Internt batteri behöver bytas. 9. Om fel kvarstår kontakta support (se punkt 16). Öppna meny Diagnostik. 16. Service & Support Kontakta din återförsäljare eller VÅGAB Produktion VÅGAB Tamtron Sverige AB Nattvindsgatan 9, S Karlstad, Sweden Tel Fax SE Ver. 1, Rev. 0 9

10 SE Menysystem Huvudmeny Undermeny Förklaring Skriv ut kvitto/kvitton Kvitto skrivs ut på skrivare och USBminne. Vill man skriva ut mer än ett ex så tryck OK (G) en gång till för ett kvitto till. Ta bort vikt Tarera-minnen töms ej Markera meny Ta bort vikt och Tryck OK. En röd punkt markerar att instrumentet nu subtraherar. Kan tillfälligt användas för avlastning. Tarering sker men minnena lämnas oberörda med aktuella vikter. Vägning och minnen Autovägning på/av Växlar mellan manuell och automatisk vägning. Tid innan autovägning Tid att ångra/ställ in Snabbångra på/av AWS Automatisk viktvarning Gruppminnen Sortimentsminnen Standardinställning är 2800 ms (2,8s) från lyft. Tid i sekunder som du kan ångra en vägning. Standardinställning är 25 sekunder. Last kan vägas om direkt efter ångra vägning utförts. Ger varning vid dålig vägning. Ställ in önskad felmarginal för lyftet. Lämpligt värde kg. Prova dig fram. Standard. Vid nollställning nollställs samtliga minnen. Som gruppminne fast namn Individuellaminnen Inställningar/Settings Justering - Mot fordonsvåg - Mot testvikt Överlastvarning Ljudpip på/av Vid nollställning nollställs endast valt minne. Justerar instrumentet för korrekt visning - Justerar mot fordonsvåg - Justerar med hjälp av testvikt som lyfts 5-10 ggr. Justering kan behöva göras mer än en gång. Ett justerings kvitto skapas på istucket USB-minne. Ställ in din max önskade nettolast och få ljudvarning Datum och tid Språk/language/sprache Välj önskat språk. (I vissa fall är viss text på engelska) 10 Ver. 1, Rev. 0

11 Huvudmeny Undermeny Förklaring Inställningar/Settings Individuella inställningar Tema Dag/Natt Om aktiverad: Finns USB-minne i USBport under körning lagras justeringar och personliga inställningar. Varje förare sätter i sitt eget USB-minne under sitt arbetspass som fungerar som personlig nyckel Natt=Display med andra färger för natt. SE Diagnostik Uppgradera/Ladda iler Visa dagens tips Fabriksåterställning Ljusstyrka 1-5 Återställer instrument till leveransläge. Rekommenderas vid problem. Ditt valda språk måste väljas igen. Minskar ljus på display. 1 = låg, 5 = hög Visar olika viktiga uppgifter t.ex. vid felsökning och som behövs då du ringer support. Laddar in uppgraderingar och special program via USB-minne. Läs dagens tips, som visas vid start. Tryck OK (G) för återgå. Sortimentshantering Ladda in sortiment -Ladda in sortiment gör man via en speciell text il som heter assortment.txt I denna il kan du själv lägga in önskade sortiment och koder. Spara ilen på USB-minnet. Byt ej namn. Ladda in med meny Ladda in sortiment. PRL funktioner (Enbart i Tamtron Forest) XML inställningar (Enbart i Tamtron Timber) Lägg till sortiment Virkesordernr Områdesnr för virkesordern Starta nytt objekt Avsluta detta objekt Ångra avslutat objekt Temporär PRL dygn/ vecka Ny plats Starta XML Stoppa XML Bil kon iguration -Lägg till sortiment är en funktion där man manuellt via ett inskrivningsfönster kan lägga till ett eller lera sortiment direkt i våginstrumentetsminne. Lägg in virkesordernr för avverkningsobjektet Har objektet ett nr under områden ange detta nr här Startar ny tom PRL- il för objektet Avslutar objektet PRL- il skapas för objektet på USB-minnet Ger möjlighet att ångra och återta PRL- il Skapar en temporär PRL- il USB-minnet. Bra som säkerhetskopia efter varje dag. Är normalt ny lastplats för dellaster eller ny/ annan virkesleverantör på en och samma lastplats. Startar tom XML il som nu börjar skapas Stoppar och skriver färdig XML il till USB minnet Här skapas korrekt last kon iguration för virkesbilen. Ver. 1, Rev. 0 11

12 12 Ver. 1, Rev. 0

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab Iqan-MD3 Produkt registrering För att produktgarantin skall gälla från rätt datum behöver ni göra en leveransregistrering på vår hemsida. www.ljphb.se Välj sida Maskinservice och där efter Produktregistrering

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Displayer sid. 4 4. Enkelt handhavande sid. 5 5. Räknevägning sid. 6 6. Kontrollvägning sid. 7 7. Batterifunktion

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL THB

INSTRUKTIONSMANUAL THB INSTRUKTIONSMANUAL THB Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Handhavande sid. 4 3.1 Nollställning sid. 4 3.2 Tarering sid. 4 3.3 Väga ett prov sid. 4 3.4 Procentvägning sid. 4

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Manual Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Kortfattat handhavande Starta skrivaren För att starta upp skivaren vrider man på det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida. Vänta till skärmen slutar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

CWPlot - Användarbeskrivning

CWPlot - Användarbeskrivning C/W CadWare CWPlot - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt Utskrift av ritning vanligen kallat Plotting kan ske med hjälp av MicroStations

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Lathund till PowerPoint 2002 (XP)

Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Lathund till PowerPoint 2002, sid 1(5) Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Överblick 1. Arbetsfönstret här jobbar du med dina bilder 2. Överblick här ser du miniatyrer av alla bilder 3. Åtgärdsfönstret här

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer