Manual TAMTRON TIMBER / TAMTRON FOREST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual TAMTRON TIMBER / TAMTRON FOREST"

Transkript

1 SE Manual TAMTRON TIMBER / TAMTRON FOREST

2 A ) B ) D ) H ) C ) TAMTRON E ) F ) G ) J ) K ) I ) L ) M ) Mer information 2 Ver. 1, Rev. 0

3 FÖRARMANUAL (Swedish original edition) SE A ) Vikt (kg) i valt minne B ) Vikt (kg) senaste lyft C ) Totalt lastat (kg) D ) Gra isk grön vågstapel växlar till gult-rött vid ojämn krankörning. E ) Meny F ) Retur Tillbaka Ångra vägning Ta bort meddelande G ) OK Bekräfta Nollställ Tarera Registrera vikt i vissa fall H ) Pil upp/ned Växla minne Växla menyer Ange värden I ) Bottenplatta USB Kontakt Säkringshållare J ) Skyddshölje i gummi K ) USB-port L ) Huvudkontakt M ) Säkring (1000 ma 20 mm glasrör) Tekniska data Kapacitet per lyft: Minnen: Max kapacitet /minne: Vägningstyp: Överlastvarning: AWS: PS: PRL iler: XML iler: Precision: Säkring: Skrivare port: USB-port: 3-6 ton eller mer beroende på val av våglänk 99 st numeriska Max 9999 ton/minne Manuell eller automatisk, statisk eller dynamisk Ange själv maxlast för varning Varning för dålig vägning med egen känslighetsinställning i kg Personlig inställning av olika parametrar lagrade på USB minne Stöder PRL iler för virkesredovisning av vägning vid avverkning/ skotning/ lisning Stöder XML iler för transportredovisning, inmätning och virkesredovisning 0,5-2% beroende på förarens körsätt med kran 1000mA standard glassäkring RS232C För elektroniska kvitton/log iler/uppgradering/personliga inställningar mm Ver. 1, Rev. 0 3

4 SE Grundläggande funktion Ett hydraultryck skapas i våglänken då last lyfts. Via ¼ hydraulslang överförs trycket till en tryckgivare kopplad till elkablage. Tryckgivaren omvandlar hydraultrycket till en signal på 4-20 ma beroende på vikt. 4mA=0 kg vikt. Strömmen omvandlas till vikt som visas i displayen. Varje lyfts vikt summeras manuellt via spakknapp/fotpedal eller automatiskt till en totalvikt. 1. Val av språk Vid första uppstart välj språk, förvalt engelska. Starta instrumentet välj språk genom att trycka på Meny (E). Välj Settings (my own) inst. OK (G) - välj sedan Language/språk/sprache OK(G) - välj språk (G). Settings (my own) inst byter nu namn till Inställningar. 2. Före vägning Vid ny lastplats. Starta instrumentet Lyft grip Kontrollera länkspel (punkt 3) Välj ev. minnesnr Pil upp/ned (H) 3. Länkspelskontroll Gäller enbart hydraulisk våglänk. När gripen lyfts ska länkspelet vara 2 7 mm. (länken åker isär) Finns inget länkspel kan övertryck förekomma. Vid större länkspel måste ev. olja fyllas på. Felaktigt länkspel kan ge vägningsfel. Läs manualen för våglänken för ytterligare info. 4. Nollställning/Tarering Vid ny lastplats. Normalt handhavande: Gripen (verktyget) i luften Tryck OK (G) i ca 5 sekunder. Minnen nollas gripen/verktyget tareras bort. (Special funktion: Enbart tarering: Tryck på Meny (E) Tarera - Minnen töms ej OK (G) 5. Vägning & ångra vägning Manuell vägning rekommenderas till en början. (standardinställning vid leverans) När stakar på bil passeras tryck på spakknapp/fotpedal för viktregistrering. Kör kranen mjukt och lugnt. Viktregistrering vid annan plats kan ge felaktiga vikter. Vägning kan ångras, under 25 sek (leveransinställning), då översta sifferraden är gul tryck på Retur (F). För att väga om ångrad vikt tryck på OK (G) spakknapp/fotpedal. Menyn Ta bort vikt används om man vill lasta av del av last. Röd prick visar att funktion är aktiv. Automatisk vägning väljs i meny Vägning och minnen. Vid automatisk vägning kan spakknapp/ fotpedal användas som tillfällig spärr (tryck och håll inne) av autovägningsfunktion. 4 Ver. 1, Rev. 0

5 Tid innan autovägning väljs i meny (E) -Vägning och minnen Tid innan autovägning pil upp/ned (H) OK (G). (min värde 1 sek) Överlastvarning med ljudpip: Meny (E) Inställningar Överlastvarning - Välj värde - pil upp/ned (H) - OK (G). Avlasta vikt: Meny (E) - Ta bort vikt - Markera/Avmarkera. SE 6. USB port Används för elektroniska kvitton/log iler/uppgraderingar/personliga inställningar mm. 7. Individuella inställningar Denna funktion är alltid aktiverad vid leverans. Finns USB minne i USB-porten under körning sparas justeringar och personliga inställningar på USB-minne istället för i instrumentet. Olika förare kan lagra sina inställningar (och kvitto iler) på ett eget USB-minne. Varje förare sticker in sitt USB minne i instrumentet under arbetspasset för att aktivera sina inställningar. Gul smiley-ikon syns då i display. Inget USB minne = instrumentets egna inställningar används. 8. AWS Automatisk viktvarning AWS är aktiverad på 200 kg vid leverans. Instrumentet gör dig automatiskt uppmärksam, via röd textruta och ljud, om något lyft skulle ger dåligt vågresultat. Tryck Meny (E) Vägning och minnen - AWS Automatisk viktvarning. Ställ in önskad felmarginal för lyftet. Lämpligt värde att börja med är 100 kg. OK. Prova dig fram. Vid varning (viktfelet anges) lagras alltid vikten normalt i totalminnet men kan ångras/tas bort med retur-pilen (F). Väg om genom att trycka på OK spakknapp/fotpedal. 9. Finjustera instrumentet Instrumentet är grundjusterat vid leverans och självlärande. Vänta 2 veckor innan egen injustering görs för högre eller lägre viktangivelse. Två grundprinciper inns. Tryck Meny (E) - Tryck Inställningar/settings - Tryck Justering. Välj önskad justeringsprincip. 1) Justering mot fordonsvåg (vågbrygga) 2) Justering mot godkänd testvikt Tips: Timmerbilar använder normalt justering mot fordonsvåg. Skotare, lisare, separatlastare använder godkänd testvikt. 9.1 Justering mot fordonsvåg För att justera: Nollställ/Tarera (se punkt 4). Lasta fullt lass. Kontrollera totalvikt, lasta av, beräkna riktiga nettovikten (lastad vikt) via vägning på krönt fordonsvåg. Två alternativ inns för att spara ny justering. Välj själv. Ver. 1, Rev. 0 5

6 SE 1. Spara i instrumentet 2. Spara på USB-Minne för personliga inställningar. (Rekommenderas). Sätt i USB-minne. Vänta 5 sek. Tryck på Meny (E) Inställningar - OK (G) Justering av instrument OK (G) Pil upp/ned (H) för att justera till verklig nettovikt OK (G). 9.2 Justering mot godkänd testvikt Lämplig testvikt för skotare/ lishuggar kg. För separatlastare minst 1000 kg. Andra applikationer kan kräva annan vikt på testvikt. För att justera: Tryck på Meny (E) - Inställningar/settings - OK (G) - Justering OK (G) - välj mot testvikt OK (G) - ange vikt på testvikten OK (G) - ange antal lyft för testvikt (rek. 10) OK (G) Följ instruktionerna. När du gjort antalet angivna lyft så beräknas en ny justeringsfaktor som automatiskt läggs in förutsatt att du ej stoppar med returpil (F). Obs, lyft testviktens kompletta lyftcykler och för virket mot bankarna så att normal virkeslastning simuleras. Att tänka på: I vissa applikationer kan en medelvärdesberäkning ske. Är denna funktion aktiverad så kanske du ej får full justering förrän efter 3-5 utförda justeringar. Är du inte nöjd gör i så fall bara några ytterligare justeringar. 10. Utskrift av kvitto på skrivare och / eller USB minne Tryck på Meny (E) - Skriv ut kvitto OK OK en gång till ger kvittokopia. Kvitto skrivs ut på skrivare om den är ansluten samt alltid på USB-minne som text- il, om USB-minne är isatt. 11. Sortimentshantering Tamtron Timber/Forest stöder sortimentshantering. Sortiment består av ett namn och en sifferkod. Detta innebär att man kan lagra olika virkessortiment med namn och sortimentkod i ett sortimentsregister. Registret kan användas för lastning på skotare och timmerbil då man önskar hålla isär olika sortiment. Istället för sortering på minnesnummer sorteras lasten nu på sortimentsnamn med sortimentskod. Det inns två metoder för att lägga in sortiment. 1. Via Sortiments il En förprogrammerad sortimentstext il inns att ladda ned från Med hjälp av denna text il så byter du lätt ut de förinlagda namnen och koderna till egna namn och koder. Spara på USB-minne, byt ej namn på ilen. Tryck på Meny (E) Välj Sortimentshantering och Ladda in Sortiment. 2. Via manuell inmatning (en tidigare inlagd sortiments il kan även kompletteras med manuell inmatning ) Tryck på Meny (E), välj Sortiments hantering välj Lägg till sortiment. Du kommer nu in i inskrivningsläge där piltangenter (H), returpil (F) och OK (G) används. 6 Ver. 1, Rev. 0

7 -Ange sortimentsnamn genom att välja bokstäver i bokstavsfält till vänster sedan kan du i högra kolumnen ange önskade bokstäver. När du är klar välj Spara genom att klicka på returpilen (F) och OK (G). Nu får du en fråga om sortimentskod? Ange sortimentskod genom att välja siffror i sifferfält 0-9 till vänster sedan kan du i högra kolumnen ange önskade siffror. Har något blivit fel välj Radera och gör om. När du är klar välj Spara genom att klicka på retur pilen (F) och OK (G). Om du fått för många sortiment eller matat in felaktiga sortiment måste du lägga in en ny sortimentslista igen från USB-minnet. Då raderas de gamla sortimenten. SE 12. PRL-funktioner Endast Tamtron Forest stödjer PRL- iler. Data från skotare lagras i PRL- iler som sänds in till SDC (Skogsbrukets Data Central i Sverige). För att en il ska kunna bearbetas hos SDC i Sverige krävs att: - Tamtron Forest följer StanForDstandard för hur data lagras ner i skördare och skotare. Det är en standard som skogsbruket och maskintillverkare har enats om för att underlätta kommunikationen med skogsmaskiner. Gör så här för att skapa PRL- il. -Sätt in ett USB-minne i botten på instrument Tryck på meny (E), gå längt ner till menyer Sortimentshantering och PRL-funktioner. För att PRL skall fungera så måste du ange de sortiment som du lastar med de standardiserade sortimentskoder som SDC kräver. Sortiment kan matas in manuellt eller via en data il. Se avsnitt sortimentshantering punkt 11 Om sortiment är inlagda -Tryck meny (E), bläddra till botten, välj PRL-funktioner Virkesorder - du kommer nu in i inskrivningsläge där pil knapp(h), returpil (F) och OK (G) används. -Ange virkesordernr genom att välja siffror i fält 0-9 till vänster sedan kan du i högra kolumnen ange önskade siffror. När du är klar välj Spara genom att klicka på returpil (F) och OK (G). Har något blivit fel välj Radera och gör om. Har allt blivit fel lägg in virkesordernr igen. Det gamla skrivs över. I meny PRL-funktioner -Välj nu Starta nytt objekt, en grön roterande ring i skärmens högra nedre hörn ring visar att PRL är aktiv. (obs du måste ha USB-minne instucket) Välj Sortiment med pil upp/ned (H) sedan kan du börja lasta och väga. Ver. 1, Rev. 0 7

8 SE 13. XML-funktioner Endast Tamtron Timber stödjer XML- iler. Syftet med XML är att kunna utväxla data mellan olika informationssystem. Detta görs genom att skicka data som ren text i form av XML- iler. Inom skogsbruket används bl.a. XML- iler för uppgifter om virkestransporter som utförs av timmerbilar. XML- iler skapas på USB-minne som är instucket i instrumentet. Uppgifterna överförs sedan till virkesmottagningen för hantering inom SDC. En stor fördel med XML är att du får överblick över ditt fordons lastning. Även om du ej har krav på XML- iler så rekommenderar vi att du aktiverar XML. Du kommer då att se en miniatyr bild av din timmerbil överst på displayen. Vikt i olika buntar framgår överskådligt på bil och släp. Gör så här för att aktivera XML-funktioner. -Vill Du använda XML- iler måste du ha USB-minne instucket Tryck på meny (E) Överst i menystrukturen syns XML-inställningar - OK (G) Välj Bilkon iguration - OK (G) -Här ställer du in antal buntar på bil och släp. -Välj nu Starta XML -Ny plats - OK (G) väljs när ny virkesleverantör eller ny hämtplats behöver anges för att hålla isär olika leverantörer/hämtplatser. Din uppdragsgivare kan berätta hur han önskar att du använder Ny plats. Visar vikt i varje bunt samt totalt lastad vikt. Genom att bläddra med piltangenterna (H) kan du lytta runt bland buntar och se viktuppgifter. Siffran i vänstra hörnet anger Platsnr som man lastar i. När bilen är fullastad väljer man Stoppa XML och en XML- il skrivs till USB-minnet. 14. Standbyläge Tryck på returpil (F) i mer än 5 sek och skärmen släcks och vägningen läggs nu i passivt läge. För att aktivera igen tryck kort på valfri knapp. 8 Ver. 1, Rev. 0

9 15. Felsökning Bryt strömmen och återstarta. Om fel kvarstår kontrollera följande: 1. Länkspel (se punkt 3) 2. Grip på marken. 8 mm grön vågstapel? Mer = övertryck i länken? Släpp ut lite olja. Ingen grön stapel =givar- eller kabelfel? 3. Spakknapp/Fotpedal. Koppla bort! Trasig? Använd OK (G) Kort tryck för viktregistrering tillfälligt. 4. Säkring (M). Ohm mät eller byt. 1000mA glasrörssäkring 20 mm. Tryck vrid med tummen på M. 5. Extremt kallt väder? Instrumentet bör vara påslaget minst 5 minuter innan vägning. 6. Fabriksåterställning (rekommenderas) Meny (E) - Inställningar Fabriksåterställning OK (G) OK (G) OK(G) 7. Bytt grip eller verktyg? Utför Fabriksåterställning för att nollställa självinlärningen och börja på nytt. 8. Datum och tid ligger ej kvar korrekt. Internt batteri behöver bytas. 9. Om fel kvarstår kontakta support (se punkt 16). Öppna meny Diagnostik. 16. Service & Support Kontakta din återförsäljare eller VÅGAB Produktion VÅGAB Tamtron Sverige AB Nattvindsgatan 9, S Karlstad, Sweden Tel Fax SE Ver. 1, Rev. 0 9

10 SE Menysystem Huvudmeny Undermeny Förklaring Skriv ut kvitto/kvitton Kvitto skrivs ut på skrivare och USBminne. Vill man skriva ut mer än ett ex så tryck OK (G) en gång till för ett kvitto till. Ta bort vikt Tarera-minnen töms ej Markera meny Ta bort vikt och Tryck OK. En röd punkt markerar att instrumentet nu subtraherar. Kan tillfälligt användas för avlastning. Tarering sker men minnena lämnas oberörda med aktuella vikter. Vägning och minnen Autovägning på/av Växlar mellan manuell och automatisk vägning. Tid innan autovägning Tid att ångra/ställ in Snabbångra på/av AWS Automatisk viktvarning Gruppminnen Sortimentsminnen Standardinställning är 2800 ms (2,8s) från lyft. Tid i sekunder som du kan ångra en vägning. Standardinställning är 25 sekunder. Last kan vägas om direkt efter ångra vägning utförts. Ger varning vid dålig vägning. Ställ in önskad felmarginal för lyftet. Lämpligt värde kg. Prova dig fram. Standard. Vid nollställning nollställs samtliga minnen. Som gruppminne fast namn Individuellaminnen Inställningar/Settings Justering - Mot fordonsvåg - Mot testvikt Överlastvarning Ljudpip på/av Vid nollställning nollställs endast valt minne. Justerar instrumentet för korrekt visning - Justerar mot fordonsvåg - Justerar med hjälp av testvikt som lyfts 5-10 ggr. Justering kan behöva göras mer än en gång. Ett justerings kvitto skapas på istucket USB-minne. Ställ in din max önskade nettolast och få ljudvarning Datum och tid Språk/language/sprache Välj önskat språk. (I vissa fall är viss text på engelska) 10 Ver. 1, Rev. 0

11 Huvudmeny Undermeny Förklaring Inställningar/Settings Individuella inställningar Tema Dag/Natt Om aktiverad: Finns USB-minne i USBport under körning lagras justeringar och personliga inställningar. Varje förare sätter i sitt eget USB-minne under sitt arbetspass som fungerar som personlig nyckel Natt=Display med andra färger för natt. SE Diagnostik Uppgradera/Ladda iler Visa dagens tips Fabriksåterställning Ljusstyrka 1-5 Återställer instrument till leveransläge. Rekommenderas vid problem. Ditt valda språk måste väljas igen. Minskar ljus på display. 1 = låg, 5 = hög Visar olika viktiga uppgifter t.ex. vid felsökning och som behövs då du ringer support. Laddar in uppgraderingar och special program via USB-minne. Läs dagens tips, som visas vid start. Tryck OK (G) för återgå. Sortimentshantering Ladda in sortiment -Ladda in sortiment gör man via en speciell text il som heter assortment.txt I denna il kan du själv lägga in önskade sortiment och koder. Spara ilen på USB-minnet. Byt ej namn. Ladda in med meny Ladda in sortiment. PRL funktioner (Enbart i Tamtron Forest) XML inställningar (Enbart i Tamtron Timber) Lägg till sortiment Virkesordernr Områdesnr för virkesordern Starta nytt objekt Avsluta detta objekt Ångra avslutat objekt Temporär PRL dygn/ vecka Ny plats Starta XML Stoppa XML Bil kon iguration -Lägg till sortiment är en funktion där man manuellt via ett inskrivningsfönster kan lägga till ett eller lera sortiment direkt i våginstrumentetsminne. Lägg in virkesordernr för avverkningsobjektet Har objektet ett nr under områden ange detta nr här Startar ny tom PRL- il för objektet Avslutar objektet PRL- il skapas för objektet på USB-minnet Ger möjlighet att ångra och återta PRL- il Skapar en temporär PRL- il USB-minnet. Bra som säkerhetskopia efter varje dag. Är normalt ny lastplats för dellaster eller ny/ annan virkesleverantör på en och samma lastplats. Startar tom XML il som nu börjar skapas Stoppar och skriver färdig XML il till USB minnet Här skapas korrekt last kon iguration för virkesbilen. Ver. 1, Rev. 0 11

12 12 Ver. 1, Rev. 0

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No. 020-510-S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tlf. +46 41113458 Fax. +46 41117484 www.agrotech.se 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer