Prövning av diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AWP-FK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prövning av diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AWP-FK"

Transkript

1 rövning av diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Jan Sandqvist ed. Dr., universitetslektor Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier Linköpings universitet Björn Gerdle rofessor Rehabiliteringsmedicin, IH, Linköpings universitet Klinikchef/Överläkare Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping Helena Hemmingsson rofessor Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier Linköpings universitet Linköping

2 Innehållsförteckning s 1 Introduktion Assessment of Work erformance (AW) och AW-FK Tidigare studier på AW-FK 2 2 Studie gällande diskriminativ förmåga för AW-FK Syfte och frågeställning Studiedesign och etiskt godkännande etod Urval Rekrytering Genomförande Dataanalys Resultat Beskrivning av studiegrupp Diskriminativ förmåga 6 3 Konklusion och diskussion 7 4 Omnämnanden 7 5 Referenser 8

3 Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson 1 Introduktion Denna rapport utgör en del i det arbete som pågår inom ramen för Försäkringskassans arbete som handlar om att utveckla och pröva en ny metod för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. Ett nytt bedömningsverktyg har utvecklats, Aktivitetsförmågeutredning (AFU), vilket successivt förankrats och implementerats under Arbetet med det nya verktyget har nu gått in i en ny fas som syftar till fortsatt utveckling och vetenskaplig utvärdering av bedömningsverktyget. etodens grundstruktur innefattar följande moment; 1) individens självrapporterade förmåga, 2) standardiserad undersökning av speciellt utbildad läkare (bedömningsläkare) samt 3) möjlighet till utvidgad undersökning med stöd av speciellt framtagna arbetsterapeutiska, neuropsykologiska och sjukgymnastiska testmetoder [3]. Bedömningsinstrumentet Assessment of Work erformance (AW) har valts ut som arbetsterapeutiskt instrument (utvidgad undersökning) att ingå i AFU-verktyget [2,3]. För detta syfte har en specifik tillämpning av AW utvecklats, AW-FK [6]. 1.1 Assessment of Work erformance (AW) och AW-FK AW är framtaget i Sverige och är ett bedömningsinstrument som används för att via observation bedöma en individs färdigheter vid utförandet av arbete. Instrumentet har sin teoretiska grund i A odel of Human Occupation (OHO). Instrumentet bedömer individens arbetsfärdigheter inom tre områden (14 variabler): motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter [1,2,4,5,7-10]: otoriska färdigheter () rocessfärdigheter () Kommunikations- och interaktionsfärdigheter () 1 Kroppsställning 2 Rörlighet 3 Koordination 4 Styrka 5 Fysisk energi 6 sykisk energi 7 Kunskap 8 Tidsorganisation 9 lanering av arbetssituationen 10 Anpassning 11 Fysisk kommunikation och interaktion 12 Språk 13 Sociala kontakter 14 Informationsutbyte Normalt sker bedömning enligt AW i varierande arbetsuppgifter i såväl reell som konstruerad miljö beroende på vilka arbetsuppgifter och miljö som finns att tillgå för bedömning, samt beroende på vilken frågeställning som gäller för bedömningen. För 1

4 Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson tillämpningen AW-FK har tre strukturerade arbetsuppgifter tagits fram för att användas vid bedömning [6]. De tre arbetsuppgifter som för närvarande ingår i AW-FK är: - Administrativ uppgift (Namnskyltsbeställning) - ontering av hyllor - ostsortering 1.2 Tidigare studier på AW-FK Den första versionen (version 1) av AW-FK har utvärderats med goda resultat där resultatet från prövningen sammanfattas enligt följande: AW-FK är ett bedömningsinstrument som har goda möjligheter att användas för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete. Överlag anser arbetsterapeuterna i studien att instrumentet är väl utformat och användbart. Att bedömningen sker i en konstruerad miljö anses fördelaktigt då klienternas arbetsförmåga ska jämföras mot hela arbetsmarknaden eftersom arbetsterapeuten då har stor kontroll över bedömningen, detta trots att en konstruerad miljö innebär vissa begränsningar gällande hur arbetslik situationen blir. anualen till AW-FK anses vara tydlig och lätt att följa även om vissa delar i den kan vidareutvecklas. Arbetsterapeuterna har bidragit med förslag på kompletterande instruktioner och arbetsuppgifter som kan vara till hjälp vid den fortsatta utvecklingen av AW-FK. 1 En nyligen slutförd studie syftade till att initialt pröva användbarhet, innehållsvaliditet, social validitet och ekologisk validitet för bedömningsinstrumentet Assessment of Work erformance (AW-FK). Resultatet av studien var positivt och sammanfattas enligt följande: Den generella responsen på AW-FK är övervägande positiv och arbetsuppgifterna anses vara varierade med olika moment och svårighetsgrader. ajoriteten anser att de har haft nytta av bedömning med AW-FK genom att det har kunnat bredda bilden av klienten och komplettera en total bedömning. Resultaten indikerar att det finns social validitet, innehållsvaliditet och användbarhet för AW-FK då arbetsuppgifterna anses ha varit lämpliga för klienter och bedömare, de fjorton färdigheterna kunde bedömas även om vissa färdigheter var svårare, samt att AW-FK är användbart men i behov av vidareutveckling. 2 1 Hildebrand, A-., Johansson, E. Initial prövning av innehållsvaliditet och användbarhet för bedömningsinstrumentet Assessment of Work erformance: Försäkringskassan (AW-FK), examensarbete vid Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet, Länk till exemensarbetet på Linköping University Electronic ress ( 2 Karlsson, E. Initial prövning av validitet och användbarhet för bedömningsinstrumentet Assessment of Work erformance (AW) specifik tillämpning AW-FK, masteruppsats vid Linköpings universitet,

5 Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson 2 Studie gällande diskriminativ förmåga för AW-FK 2.1 Syfte och frågeställning Som ett led i den fortsatta prövningen av AW-FK initierades en studie med syfte att pröva den diskriminativa förmågan för instrumentet. Frågeställningen var om AW-FK har förmåga att särskilja personer med arbetsrelaterad problematik från personer utan problematik. 2.2 Studiedesign och etiskt godkännande Studien utformades som en case-control studie, där bedömningar med AW-FK på en patientgrupp (n=30) jämförs med bedömningar genomförda på en kontrollgrupp (n=20). Studien har genomgått etisk granskning och är godkänd av regionala Etikprövningsnämnden i Linköping. 2.3 etod Urval Inklusionskriterier för patientgruppen (n=30) var: vuxna personer i arbetsför ålder (20-65 år) som remitterats till SoRC pågående sjukskrivning med omfattning på minst 50% ska ha smärta sedan minst 3 månader tillbaka tillräckliga kunskaper i svenska språket atienternas primära problematik var smärta men problematiken var ofta mångfacetterad och multifaktoriell vilket skapade förutsättningar för varierad arbetsrelaterad problematik, varför denna grupp kan anses representativ för de personer för vilka AW-FK kommer att användas i framtiden. Inklusionskriterier för kontrollgruppen (n=20) var: vuxna personer i arbetsför ålder (20-65 år) tillräckliga kunskaper i svenska språket ej dokumenterad arbetsrelaterad problematik/diagnos/ pågående sjukskrivning. 3

6 Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson Rekrytering atienter rekryterades genom att patienter som remitterades till SoRC tillfrågades om medverkan i studien genom telefonkontakt. atienterna tillfrågades om deltagande av en forskningssjuksköterska anställd vid SoRC. Kontroller rekryterades genom telefonkontakt av en forskningssjuksköterska anställd vid SoRC. De personer som kontaktades ingick i en grupp av personer (n= ca 300) som tidigare samtyckt till medverkan i en annan forskningsstudie vid SoRC. En ersättning om 1000 kr/person betalades ut till patienter och kontroller efter medverkan i studien Genomförande Studien genomfördes vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum (SoRC) vid Universitetssjukhuset i Linköping. Bedömningar av patienter och kontroller utifrån AW-FK genomfördes av två erfarna arbetsterapeuter anställda vid SoRC. Vid bedömning med AW-FK observerades och bedömdes patienternas och kontrollernas prestation i arbetsuppgiften utifrån de 14 variablerna med en fyrgradig skattningsskala (ordinalskala), där 1 det lägsta värdet och 4 är det högsta. Skattningsvärde 1 indikerar att klienten utför arbetsuppgiften a) ineffektivt, b) ej ändamålsenligt samt med c) oacceptabelt resultat. Skattningen 4 indikerar att klientens utförande av arbetsuppgiften är kompetent; d.v.s a) effektivt, b) ändamålsenligt samt c) ger ett acceptabelt resultat. Bedömningarna resulterade således i 14 skattningsvärden baserade på den fyrgradiga skattningsskalan för varje patient resp. kontroll. Bedömning av patienter och kontroller genomfördes i en av de tre i AW-FK ingående arbetsuppgifterna. Varje bedömning tog ca minuter. De arbetsuppgifter som ingår i AW-FK och som användes vid bedömning var: Administrativ datoruppgift ontering ostsortering 4

7 Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson Så kallad blindad bedömning av studiedeltagarna tillämpades för att så långt det var möjligt undvika att resultatet färgades av att arbetsterapeuten kände till om det var en patient eller en kontroll som bedömdes. Förutsättningar för blind bedömning skapades genom att: en forskningssjuksköterska vid SORC skötte all kontakt med såväl patienter som kontroller inför bedömning. Arbetsterapeuterna var ej på något sätt involverade i rekrytering, bokning eller mottagande av varken patienter eller kontroller, vilket skapade goda förutsättningar för att åstadkomma blind bedömning. Forskningssjuksköterskan var ej heller involverad i arbetsterapeuternas dagliga arbete på kliniken, varför risken för att äventyra blindningen reducerades. bedömning av patienter resp. kontroller följde ej ett uppenbart mönster, ex. följdes ej en bedömning av patient direkt av en bedömning av en kontroll, utan följde ett slumpmässigt mönster/fördelning som fastställdes av forskningssjuksköterskan Dataanalys Resultatet presenteras i form av statistisk beskrivning av skillnader mellan grupperna (patienter/kontroller). Statistiska skillnader mellan grupperna analyserades med ann Whitney U-test (utfört i SSS Statistics 21). 2.4 Resultat Beskrivning av studiegrupp och fördelning av bedömningar atienternas arbetsrelaterade problematik var primärt relaterad till smärta, lokaliserad till olika delar av kroppen. Tabell 1: Beskrivning av studiegrupp och fördelning av bedömningar atienter (n=30) Kontroller (n=20) Kön: - Antal kvinnor/män - rocentuell fördelning kvinnor/män 18/12 60%/40% 20/0 100%/0% Ålder: medelvärde (min-max) 44,53 (21-65) 49,80 (25-65) Antal (%) bedömningar i respektive arbetsuppgift: - Administrativ datoruppgift - ontering - ostsortering Fördelning av bedömningar mellan arbetsterapeuterna - AT-1, n (%) (totalt antal bedömningar = 29) - AT-2, n (%) (totalt antal bedömningar = 21) 5 (16,7%) 13 (43,3%) 12 (40,0%) 17 (56,7%) 13 (43,3%) 6 (30%) 6 (30%) 8 (40%) 12 (60%) 8 (40%) 5

8 Skala i AW (1-4) Diskriminativ förmåga Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson En skillnad i medelvärden mellan grupperna (patienter/kontroller) föreligger för samtliga 14 bedömningsvariabler i AW-FK (tabell/figur 1). Tabell/figur 2: Skillnad i medelvärden mellan patienter och kontroller Grupp/variabler i AW atienter (medelv.) 3,43 3,31 3,57 3,27 3,27 3,00 3,63 3,67 3,70 3,57 3,87 3,81 3,83 3,96 Kontroller (medelv.) 3,75 3,88 4,00 3,95 3,95 3,75 3,90 3,95 3,95 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 atienter Kontroller 3,00 2,00 1, Variabler i AW 1-14 Statistisk analys visar även en signifikant skillnad mellan patienter och kontroller för 7 variabler i AW-FK (tabell 3). Tabell 3: Statistisk analys av skillnader mellan patienter och kontroller Exact significance* ,093,015,004,004,001,002,058,050,032,302,561,793,642, * ann Whitney U-test, sig. level,05 6

9 3 Konklusion och diskussion Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson Resultaten visar på en signifikant skillnad mellan grupperna för 7 variabler, och en skillnad i medelvärden för samtliga 14 variabler. Skillnaden mellan grupperna är mest uttalad för de motoriska färdigheterna, men tydliga skillnader finns även vad gäller processfärdigheter. Att skillnaden är störst för motoriska färdigheter resp. processfärdigheter är rimligt med tanke på patientgruppens primära problematik, dvs smärta. Det är troligt att skillnaden hade blivit större även för kommunikations- och interaktionsfärdigheter om patientgruppen hade haft en skada/sjukdom/diagnos där (även) den kommunikativa förmågan är nedsatt. Även om det är en skillnad i patientgruppens prestation jämfört med kontrollgruppen, så är det ändå noterbart att patientgruppen presterar relativt väl i förhållande till skattningsskalan i AW-FK. Det kan finnas flera tänkbara förklaringar till detta resultat, ex: - atientgruppens förmåga var ej så nedsatt som kanske kunde förväntas. - De i AW-FK ingående arbetsuppgifterna är ej tillräckligt krävande för att patientgruppens förmåga ska utmanas. - Tidsrymden för bedömning (60 min) är ej tillräcklig för att patienternas förmåga ska påverkas tydligt. Skillnaden mellan patientgrupp och kontrollgrupp vad gäller ex. fysisk uthållighet eller psykisk uppmärksamhet hade möjligtvis blivit mer markant om bedömningen skett över längre tid. - Arbetsterapeuterna var vid tillfället relativt ovana med de i AW-FK ingående arbetsuppgifterna, vilket kan ha medfört att de kan ha haft svårt att upptäcka problem med patienternas förmåga vid sina observationer. Slutsatsen i studien är att AW-FK uppvisar diskriminativ förmåga då instrumentet har kunnat skilja en patientgrupp från en kontrollgrupp på ett adekvat sätt i relation till patientgruppens problematik. Sammantaget visar nu de tre studier som genomförts på AWK-FK att tillämpningen uppvisar såväl validitet, användbarhet som diskriminativ förmåga. 4 Omnämnaden Stort tack till arbetsterapeuterna Ulla Carlberg och Christin Wennersten vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum vid universitetssjukhuset i Linköping för genomförandet av de 50 bedömningar som utgör underlag för resultaten i denna studie. Ett stort tack även till forskningssjuksköterska Anna-Carin Sandell vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum vid universitetssjukhuset i Linköping för hjälp med att praktiskt genomföra studien och samla in data. 7

10 Diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson Referenser 1) Fan CW, Taylor R, Ekbladh E, Hemmingsson H, Sandqvist J. (2013). Evaluating the psychometric properties of a clinical vocational rehabilitation outcome measurement: The Assessment of Work erformance, OTJR: Occupation, articipation and Health, vol 33, no 3, pp ) Haglund, L., Ekbladh, E. & Sandqvist, J. (2011). Rekommendation gällande instrument för arbetsterapeuter vid bedömning av medicinska förutsättningar för arbete inom ramen för Försäkringskassans nya bedömningsverktyg. Institutionen för Samhällsoch Välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet. 3) Larsson, J. (2013). etoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen slutrapport. Försäkringskassan. 4) Sandqvist, J. (2007) Development and Evaluation of Validity and Utility of the Instrument Assessment of Work erformance (AW). Linköping University, edical Dissertations, No ) Sandqvist, J. (2008). anual för AW version 2.0. Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. 6) Sandqvist, J. (2013). anual för användning av bedömningsinstrumentet Assessment of Work erformance (AW) vid arbetsterapeutisk utvidgad undersökning av medicinska förutsättningar för arbete: AW-FK version 1.2. Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. 7) Sandqvist, J., Törnqvist, K. & Henriksson, C. (2006). Assessment of Work erformance Development of an Instrument. Work, 26, ) Sandqvist, J., Gullberg,., Henriksson, C. & Gerdle, B. (2008). Content validity and utility of the Assessment of Work erformance (AW). Work, 4, ) Sandqvist, J., Ekbladh, E. & Haglund, L. (2008). Instrument för bedömning av arbetsförmåga med arbetsterapeutisk teorigrund. Tillgänglig; 10) Sandqvist, J., Björk,., Gullberg,., Henriksson, C. & Gerdle, B. (2009). Construct validity of the Assessment of Work erformance (AW). Work, 32(2),

För att instrument som används

För att instrument som används EVIDENSBASERAD BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGA Assessment of Work Performance (AWP) och Assessment of Work Characteristics (AWC) Bedömning av personers arbetsförmåga har en viktig funktion i processen att komma

Läs mer

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) 1 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) Wimi FK90010_005_G 2 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning

Läs mer

Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist

Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist Arbetsåtergång Sjukförsäkring Rehabiliteringskedja Anställd, eget företagare, arbetslös, studerande Arbetsuppgifter (krav i arbete) Sjukdom/skada

Läs mer

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk undersökning 1 (10) 2 (10) Innehållsförteckning Utvidgad

Läs mer

Nationellt verktyg för bedömning av arbetsförmåga

Nationellt verktyg för bedömning av arbetsförmåga Nationellt verktyg för bedömning av arbetsförmåga 14 juni Jan Larsson Prövning av arbetsförmåga Day 1 to 90: Nuvarande arbete Dag 91 to 180: Nuvarande arbetsgivare Dag 181 to 364: Arbetsmarknaden 1997

Läs mer

Aktivitetsförmågeutredningen. Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne

Aktivitetsförmågeutredningen. Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne Aktivitetsförmågeutredningen Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne Brister resulterade i uppdrag Skillnader i bedömning Inga gemensamma bedömningsverktyg Bristande delaktighet från den

Läs mer

Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi

Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi Svenskt: Engelskt: Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi 3. Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi Huvudmålgrupperna för vår forskningskommunikation finns bland forskare från andra lärosäten

Läs mer

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och fysioterapeutisk

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och fysioterapeutisk Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och fysioterapeutisk undersökning 1 (10) Innehållsförteckning Utvidgad undersökning...2

Läs mer

LIU-ISV/AT-C-12/033--SE

LIU-ISV/AT-C-12/033--SE Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2012 LIU-ISV/AT-C-12/033--SE Initial prövning av innehållsvaliditet och användbarhet för bedömningsinstrumentet

Läs mer

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Beskrivning av projektet Projektet syftar till att 10 individer, som står långt från arbetsmarknaden, ska identifiera sina behov och stärkas i att

Läs mer

Upplevelse av bemötande i samband med aktivitetsförmågeutredning

Upplevelse av bemötande i samband med aktivitetsförmågeutredning Upplevelse av bemötande i samband med aktivitetsförmågeutredning Första arbetsrapport, mars 2014 Emilie Friberg Kristina Alexanderson Sektionen för försäkringsmedicin Karolinska Institutet Bakgrund Regeringen

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent Vad är Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp Kerstin Hagberg RTP, PhD, Docent Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ISPO-S, Feb 2015 2 Kliniska utvärderingsmetoder Kliniska

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Rätt bedömning Rätt beslut

Rätt bedömning Rätt beslut Rätt bedömning Rätt beslut Ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och Psykiatri Affektiva II 2011-2012 Christina Andersson, Med dr, leg. Arbetsterapeut Eva Hellquist, Verksamhetssamordnare, leg.

Läs mer

Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 1

Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 1 Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 1 Bengt Dahlblom Läkare Försäkringsmedicinsk rådgivare Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 2 Sjukförsäkringen En av grundpelarna i det svenska trygghetssystemet

Läs mer

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning 2016-03-07 Socialstyrelsen kvalitetsgranskar standardiserade bedömningsmetoder GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning GMF är ett screeninginstrument för identifiering och kvantifiering av problem relaterade

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Studietyper, inferens och konfidensintervall

Studietyper, inferens och konfidensintervall Studietyper, inferens och konfidensintervall Andrew Hooker Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Studietyper Experimentella studier Innebär

Läs mer

Dodo-fågelns dom: Alla vinner!

Dodo-fågelns dom: Alla vinner! Dodo-fågelns dom: Alla vinner! Metaanalys av psykoterapier (Luborsky m. fl. 1975; Wampold, 2001) Slutsats: alla psykoterapier är lika bra Skillnader beror på generella faktorer: Klientens förväntningar,

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance Försäkringskassan (AWP-FK) - En e-delphistudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance Försäkringskassan (AWP-FK) - En e-delphistudie Medicinska Fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Arbetsterapeuters erfarenhet av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance Försäkringskassan (AWP-FK) - En e-delphistudie Författare: Magnus Bergman

Läs mer

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET Pröva olika bedömningsmetoder för att hitta instrument som ger kunskaper om personens möjligheter och hinder BEDÖMNINGSINSTRUMENT Handstatus COPM-Canadian Occupational

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga).

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga). Utdrag Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8821/SF Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Mall och manual för granskning av interventionsstudier

Mall och manual för granskning av interventionsstudier Mall och manual för granskning av interventionsstudier Denna granskningsmall är modifierad efter original från SBU (5), 2002-12-12. En vetenskaplig artikel är oftast indelad i följande avsnitt: introduktion,

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (18) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (18) Sammanfattning De nya reglerna inom sjukskrivningsprocessen som trädde i kraft den

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Metod för tidiga insatser Gå igenom nya sjukskrivningar regelbundet. Prioritera patienter med psykisk ohälsa och/eller icke specifik smärta eller andra

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 15 2015-12-18 Vårt dnr 15/0081 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan

Läs mer

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Leg. Audionom, Med Dr Universitetssjukhuset Linköping Disposition Bakgrund Metod Resultat från den nationella utvärderingen Active Communication

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering -

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - 2015 Från och med den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknad och försörjningsstöd en insats som omfattar

Läs mer

Vardagen. Ett aktivitetsperspektiv på vardag och hälsa Om hur vi gör och hur vi mår. Lena-Karin Erlandsson; Lunds universitet

Vardagen. Ett aktivitetsperspektiv på vardag och hälsa Om hur vi gör och hur vi mår. Lena-Karin Erlandsson; Lunds universitet LLE Lena-Karin Erlandsson; Lunds Ett aktivitetsperspektiv på vardag och hälsa Om hur vi gör och hur vi mår LENA-KARIN ERLANDSSON DOCENT, LUNDS UNIVERSITET lena-karin.erlandsson@med.lu.se Vardagen 1 Vardag

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Problem med analyser av EQ-5D data. Philippe Wagner Tomasz Czuba Jonas Ranstam

Problem med analyser av EQ-5D data. Philippe Wagner Tomasz Czuba Jonas Ranstam Problem med analyser av EQ-5D data Philippe Wagner Tomasz Czuba Jonas Ranstam Tänkte prata om Vad är EQ-5D? Hur analyseras EQ-5D data? Kort repetition av t-testet T-testet och EQ-5D data Kort repetition

Läs mer

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Detta dokument visar de hjälptexter som finns till frågorna i Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800). De kan ge en ökad förståelse för vilken information

Läs mer

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv Inspektionen för socialförsäkringens

Läs mer

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder Fyll endast i relevant information! * Begreppet finns förklarat i Manualen! Sammanfattning av artikeln Titel Författare Tidskrift År; vol:sidor

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Kriterier för kvalitetsvärdering av standardiserade bedömningsmetoder inom socialt arbete. Deskriptiv del

GRANSKNINGSUNDERLAG. Kriterier för kvalitetsvärdering av standardiserade bedömningsmetoder inom socialt arbete. Deskriptiv del GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kvalitetsvärdering av standardiserade bedömningsmetoder inom socialt arbete Deskriptiv del Enheten för kunskapsutveckling Socialstyrelsen Dokument för granskning av standardiserade

Läs mer

Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi

Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi Svenskt: Engelskt: Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi 3. Huvudmålgrupper för Forskning inom Arbetsterapi Huvudmålgrupperna för vår forskningskommunikation finns bland forskare från andra lärosäten

Läs mer

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna ISF har som del av ett egeninitierat projekt studerat betydelsen av

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling

Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling Utbildningsplan för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling Inrättad av Styrelsen för utbildning 2008-03-19 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-03-19 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 3LM08

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Bedömning av arbetsförmåga

Bedömning av arbetsförmåga Bedömning av arbetsförmåga Jan Sandqvist Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier Linköpings universitet Fokus för avhandling Utveckling av konceptuell referensram för bedömning av arbetsförmåga

Läs mer

Instrument från FSAs förlag

Instrument från FSAs förlag Instrument från FSAs förlag information och värdering www.fsa.akademikerhuset.se/forlag Kort information om instrumenten som säljs från FSAs förlag FSA stödjer utvecklandet av instrument och här följer

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsen Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? 50 % av alla kvinnor och 65%

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete 1 GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete Te knis k de l Namn på granskat instrument Namn på granskare En he t

Läs mer

Utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister

Utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister Utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister Förutsättningar: Detta förslag är framtaget på uppdrag av försäkringsmedicinskt ansvarig och regional processledare för Sjukskrivningsmiljarden

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Insatser vid problemskapande beteenden omfattar habiliterande

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och SLL Produktionssamordning i samarbete med HSN-förvaltningen Landstingsstyrelsen Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 Ärendebeskrivning

Läs mer

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Psykiatriska diagnoser Korta analyser 2017:1 Försäkringskassan Avdelningen för analys och prognos Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan

Läs mer

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK GSJUK13v Tentamenskod: Tentamensdatum: 2015 10 02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Sjukskrivningskoordinatorns roll

Sjukskrivningskoordinatorns roll Rapport till Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningskoordinatorns roll Patientens perspektiv Lisa Ericson ehälsoinstitutet 2014-05-27 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del 081201 Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del För mer information vänd er till: Agneta Carlsson, Hand- och Plastikkirurgiska klinikerna, NUS, 90185 Umeå.

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

Granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning

Granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning Granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning Sammanfattning av granskningen Författare, år alternativt SBU:s identifikationsnummer: Total bedömning av studiekvalitet: Hög o Medelhög o Låg o Granskningsmall

Läs mer

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Resultat och diskussion Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sammanvägt bevisvärde per studie BASAL KVALITET RELEVANS BEVISVÄRDE BRÅ Begränsat Begränsat Begränsat Dalarna Begränsat

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV INFÖRANDET OCH ANVÄNDANDET AV STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUES- TIONNAIRE

Läs mer

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende om personen så önskar

Läs mer

Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer

Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetspolicy, version 4, beskriver syftet med de nationella kvalitetsindikatorerna, som är att utgöra en

Läs mer

Synpunkter på Fö rså kringskåssåns metöder öch verktyg fö r bedö mning åv årbetsfö rmå gå

Synpunkter på Fö rså kringskåssåns metöder öch verktyg fö r bedö mning åv årbetsfö rmå gå Synpunkter på Fö rså kringskåssåns metöder öch verktyg fö r bedö mning åv årbetsfö rmå gå Grundtanken att likrikta bedömningen av arbetsförmåga mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är god. Ansatsen

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Barn i Barnahus. Sjukvårdssökande före, under och efter barnahusärende. Therése Saksø & Lars Almroth Barnläkare, Centralsjukhuset Kristianstad

Barn i Barnahus. Sjukvårdssökande före, under och efter barnahusärende. Therése Saksø & Lars Almroth Barnläkare, Centralsjukhuset Kristianstad Barn i Barnahus Sjukvårdssökande före, under och efter barnahusärende Therése Saksø & Lars Almroth Barnläkare, Centralsjukhuset Kristianstad Barnahus Modell för samarbete mellan åklagare, polis, socialtjänst,

Läs mer

Socialdepartementet

Socialdepartementet 2017-05-17 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 19/2011 Arbets- och miljömedicin Lund ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) en metod för att underlätta återgång i arbete för patienter sjukskrivna för utmattning Björn Karlson Peter

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Rekommendationer för teambaserade fördjupade medicinska utredningar (TFMU)

Rekommendationer för teambaserade fördjupade medicinska utredningar (TFMU) 2010-09-27 1 (14) Rekommendationer för teambaserade fördjupade medicinska utredningar (TFMU) Bakgrund För att kunna bedöma rätten till sjukpenning har Försäkringskassan (FK) under åren haft behov av fördjupad

Läs mer

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I ARBETSTERAPI Fördjupningsnivå 2 (D), fristående kurs

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I ARBETSTERAPI Fördjupningsnivå 2 (D), fristående kurs . SAHLGRENSKA AKADEMIN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Vårdvetenskapliga fakulteten Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi EXAMENSARBETE, 20 poäng VT 2005 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I ARBETSTERAPI Fördjupningsnivå

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Kognitiv funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen

Kognitiv funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen Kognitiv funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen Maria Johansson, Med.dr., leg. arbetsterapeut Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping 2 Kognitiv svikt/demens Demens; 5-10 %

Läs mer

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Elina Mäki-Torkko överläkare, docent Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Hörselnedsättning - konsekvenser Minskad autonomi

Läs mer

Stroke/TIA - Bedömningsinstrument, Arbetsterapi Region Gävleborg

Stroke/TIA - Bedömningsinstrument, Arbetsterapi Region Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-220771 Fastställandedatum: 2017-11-07 Giltigt t.o.m.: 2018-11-07 Upprättare: Anna-Lena K Hagström Fastställare: Marie Bergsten Stroke/TIA - Bedömningsinstrument,

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Rutin för BPSD-registrering 12. 4.

Rutin för BPSD-registrering 12. 4. Rutin för BPSD-registrering 12. 4. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom för att minska beteende och psykiska symtom

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter Rapport från valideringsprojekt 2012 2013 Sammanfattning av ingående delrapporter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Sammanfattning Delrapport 1: Innehållsvaliditet en jämförelse mellan Riksstroke och

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer