Utvärdering av effekterna av en e-handelsintroduktion inom Landstinget Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av effekterna av en e-handelsintroduktion inom Landstinget Kronoberg"

Transkript

1 Rapport Utvärdering av effekterna av en e-handelsintroduktion inom Landstinget Kronoberg NBI i Växjö AB

2 För denna sammanfattande rapport och dess slutsatser svarar Lars Foberg vid NBI i Växjö AB. Växjö NBI i Växjö AB Lars Foberg 2

3 Sammanfattning och slutsatser En systematisk och bred introduktionen av e-handel får uppenbarligen effekter av olika slag och karaktär. Det är också så att vissa av dessa effekter, åtminstone till en del, i princip skulle kunna uppnås på andra vägar än som en konsekvens av en övergång till e-handel. Mest direkt kopplade till e-handelslösningen som sådan är: den rent administrativa rationalisering, i form av minskad arbetstid, som uppnås och kan påvisas i samband med beställning, eventuell leveransuppföljning, intern mottagning/registrering och fakturakontroll och fakturahantering. den högre kvaliteten i beställningsunderlag, adressering etc som leder till en reduktion av de nödvändiga insatserna för finna rätt mottagare och kostnadsbärare/ställe, hantering av returer, reklamationer etc det snabbare administrativa genomloppet som minskar risken för betalningsförseningar och debitering av dröjsmålsräntor. de ökade möjligheterna att styra förbrukningen till ett väl utvalt och definierat sortiment av artiklar och därmed beställningarna till rätt leverantör och även till rätt urval ur dennes sortiment och genom detta en möjlighet att kunna dra full nytta av förhandlade priser och slutna avtal. Till de mer indirekta effekterna hör: medvetenheten hos samtliga beställare om prisbild och kostnader som uppenbarligen leder till återhållsamhet i samband med förbrukning och beställning. förbättrad förrådshållning och styrning ute på de olika avdelningarna med en professionalisering av förrådsarbetet innebärande ett definierat förrådssortiment med fasta uppmärkta hyllplatser, definierade beställningspunkter och rekommenderade hemtagningskvantiteter. Till detta vinsterna med defektering/beställning med hjälp av förtryckta sortimentslistor eller handdator. En förbättrad kontroll av faktiska leveranser från leverantörer och faktureringen från dessa. Beställningsunderlaget mot vilket leveransen kontrolleras är mer tillförlitligt och alltid tillgängligt. Kontroll av att fakturerat pris överensstämmer med avtalat pris underlättas väsentligt och riken för dubbelfakturering reduceras väsentligt. En ingalunda ovanlig situation är den som råder på en avdelning som när den regelbundet varje vecka lägger en beställning på ca 20 orderrader till en av sina 3

4 leverantörer först låter någon ur personalen gå runt och notera behovet för att sedan fylla i och sända iväg en faxblankett. Går avdelningen över till att beställa m h a en handdator så frigörs ca en arbetstimme per vecka (beställning) eller 50 timmar per år. Med tre till fyra beställningar per vecka, vilket är normalt för en avdelning, motsvarar den frigjorda arbetstiden följaktligen tre till fyra arbetstimmar per vecka eller ca fyra till fem hela arbetsveckor per år. För en mer representativ genomsnittlig avdelning indikerar motsvarande beräkning en potential att kunna frigöra ca 2/3-dels arbetstimme per beställning eller drygt 30 timmar per år. Med tre till fyra beställningar per vecka svarar den frigjorda arbetstiden följaktligen två till tre arbetstimmar per vecka eller ca två och en halv till drygt tre hela arbetsveckor per år. Denna studie pekar således på påtagliga direkta effekter för Landstinget Kronoberg av en e-handelsintroduktion. Men det är viktigt att inse att den totala effekten främst är summan av många måttligt stora (tids-)besparingar, om något tiotal minuter till runt en timme per beställningstillfälle. Dessa tidsbesparingar görs ett antal gånger per vecka på hundratals beställande avdelningar, där dessutom i många fall olika personer är involverade från gång till gång. Vinsten meden övergång till e-handel är således främst att tid frigörs för mer och bättre vård. Samma reservation gäller delvis även rationaliseringen av fakturahanteringen men här är dock runt hälften av den indikerade totalt möjliga tidsbesparingen hänförbar till ekonomiavdelningen. Denna studie ger även en antydan om att de mer indirekta effekterna torde vara av minst samma storleksordning som de direkt kopplade effekterna. Även om en helt säker slutsats kräver såväl ett odisputabelt orsakssamband som en långtgående kvantifiering. Det finns i många fall ett uppenbart behov av en professionalisering av logistiken i vid bemärkelse vid de olika vårdenheterna vad gäller försörjning med tvätt, förnödenheter etc. Även om många av de observerade och diskuterade effektiviseringarna till större eller mindre del kan ske även utan en bred övergång till e-handel så är det uppenbart att en introduktion av fullt utbyggda e-handelslösningar inte bara stödjer utan förutsätter och därmed driver fram många av dessa förändringar. Man skulle kunna utrycka det så att introduktionen av e-handelslösningar utgör en sammanhållande och pedagogisk ram för övriga effektiviseringar. En professionalisering av logistiken med tillämpning av modern teknik bör dessutom stödja och kanske ibland inspirera till liknande förbättringar inom vården och verksamheten i övrigt. Om man jämför resultatet från denna studie med beslutsunderlaget Elektronisk handel förslag om breddinförande, (ref 1) så föreligger en god 4

5 samstämmighet vad gäller slutsatser och skattade effekter och inget tyder på att effekterna av en övergång till e-handel har överskattats. 5

6 Bakgrund Landstiget har efter en försöksperiod påbörjat en fullständig övergång till intern och extern e-handel. Produktinformation skall vara tillgänglig och såväl interna som externa beställningar ske via en portal åtkomlig via Landstingets intranet. På sikt skall den absoluta merparten av fakturahanteringen ske elektroniskt; I första hand genom e-fakturor från leverantörerna. I andra hand genom att de kvarvarande pappersfakturorna scannas. Uppdragsgivare Studien har genomförts på uppdrag av Landstinget Kronoberg och dess upphandlingschef Rolf Robèrt. Syfte Sudien skall ge god bild av storleksordningen på den administrativa rationalisering (i arbetstid och i kronor) som övergången till intern och extern e-handel lett och kan förväntas leda till. Denna studie skall därmed ge underlag för en jämförelse med den rationaliseringspotential som beräknades inför och låg till grund för beslutet om införande av e-handel (Se referens 1). I projektet skall dock även fånga, beskriva och diskutera de olika indirekta effekter som följer med en övergång till e-handel. Avgränsningar Studien skall i första hand inriktas mot beställningsförloppet och fakturahanteringen. Studien skall jämföra en väl inkörd e-handelslösning med tidigare beställnings- och fakturahanteringsrutiner. Studien skall ej explicit uppskatta eller värdera de resurser som krävs för att implementera e-handelslösningen. Studien begränsas av tids- och resursskäl till ett begränsat antal vårdenheter. Dessa har valts så att de tillsammans är så rimligt representativa som möjligt för Landstingets verksamhet i stort. Fältstudien har genomförts under mars till maj månad våren Arbetet har utförts av Helene Blomqvist Tord Rosenvang Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg 6

7 Tomas Öling Lars Foberg Landstinget Kronoberg NBI i Växjö AB Riktlinjerna för studien har formulerats av Lars F i samråd övriga i gruppen. Gruppen har tillsammans diskuterat och analyserat resultaten. Främst Helene B, Tord R och Tomas Ö har genomfört de observationer, intervjuer och mätningar som ingått i studien. För slutsatser och denna sammanfattande rapport, som ställts samman under augusti och september 2005, svarar Lars F. Metodfrågor/reflexioner Besparingspotentialen bör i första hand vara relaterad till antal order resp antal fakturor och antal orderrader. De beställda varornas värde är underordnad betydelse. Produktens komplexitet (antal varianter, antal alternativa produkter etc) liksom beställarens grad av okunskap om produkten och dess användning borde ha stor påverkan på tidsåtgången. Det är viktig att fånga tids-/resursåtgång för tillkommande aktiviteter som av söka försändelser på avvägar, rättning av felaktiga fakturor etc. (Detta har dock endast delvis visat sig möjligt.) Det borde även vara önskvärt att försöka få en bild av ännu ej tillvaratagna möjligheter vad gäller e-handelsförfarandet t ex vad gäller sökning av produktinformation eller insamling av behovsunderlag inom en avdelning inför ordinarie beställning. Mätningar och jämförelser bör ske mellan det traditionella beställnings- och fakturahanteringsförfarande resp ett väl inkört och etablerat e-handelsförfarande. 7

8 Utformning av studien Studien har arbetat med tre parallella ansatser. i) Loggning av faktiska beställningar vad avser tidsåtgång ii) Skuggbeställning via e-förfarande då den verkliga beställningen sker enl traditionellt förfarande iii) Enkäter riktade till medarbetare som arbetar med beställning och fakturahantering alt intervjuer 8

9 Resultat I denna studie har ett antal nedslag med observationer och mätningar genomförts för att försöka belysa och belägga de effekter som följer eller förväntas följa med en övergång till e-handel. I det följande presenteras kort resultaten. Beställningsförfarandet Många olika beställningsförfarande har vuxit fram inom landstinget med stor spridning i teknik och effektivitet. Ena ytterligheten representeras av den avdelning där en eller två medarbetare går runt i förrådet och försöker få en bild av vad som behöver beställas och skriver ner ett beställningsförslag på ett vitt papper. Här saknas ett definierat sortiment, uppmärkning av fasta lagerplatser med artikelnummer och benämning, parametrar som beställningspunkt och lämplig påfyllningskvantitet etc. Observerad tid per orderrad var t ex i ett fall närmre 4 minuter. Den andra ytterligheten representeras av den avdelning som har implementerat en e-handelslösning fullt ut med defektering (kontroll av hur mycket som finns kvar på hyllan, beslut om och registrering av eventuellt påfyllningsbehov) m h a handterminal och med streckkodsmärkningen på hyllkanterna. I detta fall behöver beställaren identifiera artikeln genom att läsa av hyllkantsetiketten och knappa in det antal han eller hon vill beställa av resp artikel. Efter defekteringsrundan i förrådet dockas handterminalen och beställningen, inkl all nödvändig information om beställaren, överförs automatiskt till e- handelssystemet. Observerad tid per orderrad var med denna lösning i storleksordningen 0,3 minuter. Om handterminalen ersätts med en förtryckt beställningslista (artikelbenämningar, artikelnummer, och ev lagerplats och parametrar) som överensstämmer med inmatningsbilden i e-handelssystemet ökar tidsåtgången med ca 0,2 minuter per orderrad till ca 0,5 minuter per orderrad. Strandbjörket Två beställningar i följd med resp 12 och 7 orderrader. Notering i anteckningsblock som renskrevs på var sin faxblankett. Total tidsåtgång var 63 minuter från det att beställningsarbetet påbörjades tills att beställningarna var ivägfaxade. 28 minuter av den totala tiden avsåg defektering och första notering. Genomsnittlig total tid per orderrad uppgick till 3,7 minuter Eftersom beställningarna faxades in tillkommer inregistrering av beställningen hos mottagaren. Tidsåtgången härför är i storleksordningen 0,3 minuter per orderrad. 9

10 Avd 34 En beställningar med 17 orderrader. Notering i anteckningsblock som direkt utan renskrivning användes som faxblankett. Total tidsåtgång var 65 minuter från det att beställningsarbetet påbörjades tills att beställningen var ivägfaxad. Genomsnittlig total tid per orderrad uppgick till 3,8 minuter. En normal beställning från denna avdelning omfattar dock ytterligare ett tiotal orderrader. För en sådan beställning borde genomsnittlig total tid per orderrad sjunka något. OPC Vid en beställning omfattande 30 orderrader noterades behoven i ett anteckningsblock. Med hjälp av katalog kompletterades noteringarna vad gäller artikelnummer och korrekt benämning varefter ett försättsblad fylldes i och beställningen faxades. Total tidsåtgång var 72 minuter eller i genomsnitt 2,3 minuter per orderrad. Identiskt samma beställning plus fyra tillkommande orderrader d v s totalt 34 orderrader genomfördes med hjälp av handdator. Tidsåtgången blev här 12 minuter vilket motsvarar 0,35 minuter per orderrad. I de 12 minuterna ingick även registrering (med följesedel och noteringar på denna som underlag) av föregående leverans. Motsvarande aktivitet, i den mån den genomföres, är en del av fakturahanteringsprocessen utan e-handel Ytterligare en beställning, även den genomförd med handdator, med 30 orderrader följdes. Tidsåtgången blev här 7 minuter vilket motsvarar 0,23 minuter per orderrad. För en beställning om 30 orderrader användes en förtryckt orderblankett. Tidsåtgången var här 14 minuter för notering av ev behov för resp artikel. Till detta kom 6 minuter för att vid datorn registrera samma beställning d v s total 20 minuter. Tidsåtgången blev här 0,46 plus 0,20 minuter eller total 0,66 minuter per orderrad. Jämförelse mellan Marakanda och leverantörs webbplats En fiktiv order omfattande 30 orderrader registrerades dels i Marakanda och dels via Corporates Express hemsida. Två olika personer genomförde beställningarna. Tidsåtgången uppmättes till: Makaranda Corporates Express katalog; sökning Corporates Express hemsida; registrering 0,3 minuter per orderrad 1,0 minuter per orderrad 0,4 minuter per orderrad Vid testest nyttjades ej någon kundanpassad beställningsbild vid beställning från Corporates Express. 10

11 Om man ställer de två ytterligheterna ovan mot varandra så blir skillnaden i tidsåtgång i storleksordningen 3,3 minuter per orderad. Då exkluderas tiden för att hos mottagaren registrera en insänd faxbeställning. Detta är rimligt när vi försöker skatta hur mycket arbetstid som frigör för andra uppgifter på de olika vårdavdelningarna. Å andra sidan kommer även kostnaden för denna registrering hos externa leverantörer i slutändan att bäras av Landstinget Kronoberg och om den bortfaller skall detta kunna omsättas i en prisreduktion från leverantören. (Med samma tidskostnad som inom Landstinget Kronoberg,d v s 3 kr per minut, måste leverantören räkna med en kostnad på ca 1kr per orderad.) Totalt finns drygt 400 beställande avdelningar inom Landstinget Kronoberg. Avdelningarna lägger 1 5 beställningar per vecka, oftast omfattande 10 till 30 orderrader. Uppskattningsvis resulterar detta åtminstone en miljoner orderrader per år. I utgångsläget är spridningen stor mellan olika avdelningar och enheter vad gäller effektiviteten vid defektering och beställning och med en potential för tidsbesparing som i genomsnitt ligger i intervallet 0,0 till 3,3 minuter. En bedömning, baserad på en bild av hur beställningar i dag faktiskt sker på olika avdelningar, är att potentialen för tidsbesparing är i storleksordningen 2 minuter per orderrad. Med en miljon orderrader per år, vilket torde vara en försiktig skattning, skulle den årliga möjliga nettotidsbesparingen uppgå till arbetstimmar per år. Med kostnad på 180 kr per arbetstimme motsvarar den skattade tidsbesparingen en teoretisk kostnadsreduktion i storleken 6 MSEK. En begränsad del av denna potential för att frigöra tid har kunnat realiserats fram till i dag. Det är viktigt att inse att den här skattade totala effekten är summan av många måttligt stora (tids-)besparingar, om något tiotal minuter till runt en timme per beställningstillfälle. Dessa besparingar görs ett antal gånger per vecka på hundratals beställande avdelningar. Till detta kommer dessutom att det i många fall olika personer involverade från gång till gång. Vinsten med en introduktion av e-handel är således främst att tid frigörs för mer och bättre vård. Förrådsrutiner och förrådsstyrning Som framgår ovan är förrådshållningen i något fall helt improviserad och därmed tämligen nyckfull. Utöver ett långsamt och osäkert beställningsförfarande så innebär det även större osäkerhet för brukaren genom mer frekventa brister, varierande sortiment, problem att finna det man söker och förväxlingsrisk. Utan ett definierat och tydligt beskrivet sortiment, utan fasta uppmärkta lagerplatser och utan beställningspunkter och rekommenderade påfyllningskvantiteter är det dessutom svårt att ersätta ordinarie beställare t ex 11

12 i samband med ledighet eller sjukfrånvaro. Risken för felbeställningar eller uteblivna beställningar är i denna situation högst påtaglig. Eftersom det, för att dra full nytta av en e-handelslösning, är nödvändigt med ett väl organiserat förråd är introduktionen av en sådan lösning ett ypperligt tillfälle att samtidigt komma tillrätta med denna typ av brister. En e-handelslösning ger även beställaren omedelbar information om tidigare beställningar och förbrukningshistorik. Sortimentsstyrning En e-handelslösning där alla beställningar sker via en intern beställningsportal (och ej t ex via resp leverantörs hemsida eller katalog) öppnar för en styrning till rätt sortiment från rätt leverantörer som tidigare varit svår att få till stånd. Vinsterna med en sådan styrning återfinns på många plan. Ett begränsat sortiment med färre varianter kräver färre lagerplatser och mindre förrådsutrymme. Med större förbrukning per artikel ökar omsättningen i förråden samtidigt som antalet brister kan reduceras. Beställningsarbetet går snabbare. Genom att styra förbrukningen till ett specifikt sortiment som upphandlats i konkurrens med avtalade priser som i praktiken ligger betydligt under resp leverantörs katalogpriser kan betydande besparingar nås. Det finns dock tecken på att leverantörer man har avtal med kan välja att dumpat priserna på de artiklar som ingår i det upphandlade sortimentet och sedan gärna ser att beställningarna avser (dyrare) artiklar utanför detta sortiment. Mottagningskontroll Med en e-handelslösning kommer kontrollen vid godsmottagningen att kunna ske mot ett komplett beställningsunderlag vilket säkerställer att rätt artiklar d v s att den beställda artikeln och ej någon dyrare variant levereras i den beställda kvantiteten och inte mer. Denna typ av avvikelser slinker av allt att döma betydligt lättare igenom utan en e-handelslösning eftersom kontrollen då sker mot leverantörens följesedel. Registrering av mottagna försändelser och vad som faktiskt levererats går dessutom betydligt snabbare eftersom endast avvikelser behöver knappas in. Fakturakontrollen kan sedan i långt större omfattning ske mot ett underlag som visar vad som faktiskt levererats och dessutom markerar avvikelser mellan beställning och leverans. Det finns klara indikationer på att vid ett traditionellt beställningsförfarande och pappersfakturor så förekommer det ganska ofta att en faktura godkännes för betalning utan att kontroll har kunnat ske mot följesedel/mottagningsrapport. 12

13 Intern distribution Den interna (fysiska) distributionen påverkan endast indirekt och i begränsad omfattning. Bristande eller felaktig information om mottagare leder ofta till extra arbete för att försöka utröna vem som är rätt adressat och till och från att en försändelse måste vandra runt innan den kommer till rätt mottagare. Med en e-handelslösning på plats bör denna typ av merarbete i stort elimineras. Fakturahantering Landstinget Kronoberg hanterar årligen ca fakturor vilket motsvarar knappt 700 fakturor per dag. Av dessa anländer i dagsläget mindre än 10 % som elektroniska fakturor. I ett pilotprojekt scannas dock en mindre andel av pappersfakturorna och de kan därefter i stort behandlas på samma sätt som rent elektroniska fakturor. En skillnad är dock i detta fall att information på orderradsnivå ej är tillgänglig för sökning. Fakturor som tages emot, behandlas, och lagras elektroniskt innebär påtagliga besparingar. Postöppning, sortering och spridning med internposten bortfaller. Manuell kontroll mot följesedel/beställningsunderlag samt mot avtalade priser likaså. Kontrollräkning behöver ej ske. Konteringen förenklas liksom godkännande, attestering och utbetalning. Slutligen bortfaller sortering, insättning i pärmar interntransport och fysisk arkivering. I bilaga 4 återfinns en bild över det hittillsvarande fakturaflödet vid hantering av pappersfakturor Genom att fakturorna är elektroniskt lagrade är de också lätt och omedelbart tillgängliga dock t v med den ovan beskrivna begränsningen vad gäller inscannade fakturor. Det finns därför knappast längre något behov att, som skett på vissa avdelningar, lägga resurser på att spara egna fakturakopior. En ytterligare trolig vinst med e-handel är att fakturahanteringsprocessen är så mycket snabbare att risken för sena betalningar och därmed debitering av dröjsmålsräntor i praktiken elimineras. En kontroll visade att Landstinget Kronoberg erlagt samanlagt kr i dröjsmålsräntor under år Det framgår dock ej hur stor del av denna räntekostnad som är hänförligt till det här primärt studerade sortimentet. Vi traditionella rutiner för beställning och fakturahantering kommer valet i praktiken ofta stå emellan endera betalning i tid men utan en fullgod kontroll av vad som faktiskt levererats och av att priserna är de avtalade eller en tillfredsställande kontroll och en för sen betalning. 13

14 Tidsåtgången för hantering av en faktura som anländer i pappersform har genom ett antal observationer uppskattats till: Transport totalt 1 min Ekonomiavdelningens hantering inkl klarmarkering 9 min Felhantering (genomsnitt per faktura) 1 min Attestering, kontering 5 min Totalt 16 min Samtliga pappersfakturor arkiveras i 10 år därefter plockas var tionde faktura ut för att arkiveras för all framtid. Kostnaden för arkivhållningen har beräknats till kr 2,50 per faktura.(se ref 2). När en faktura anländer elektroniskt kan motsvarade tidsåtgång skattas till: Transport totalt 0 min Ekonomiavdelningens hantering inkl klarmarkering 2,0 min Felhantering (genomsnitt per faktura) 0,3 min Attestering, kontering 1 min Totalt 3,3 min I och med att kvarvarande pappersfakturor (På sikt kanske runt 50% av det totala aktuella fakturaflödet) scannas minskas tidsåtgången väsentligt och skattas då till: Transport totalt 0 min Ekonomiavdelningens hantering inkl klarmarkering 2,0 min Felhantering (genomsnitt per faktura) 0,3 min Attestering, kontering 4 min Totalt 6,3 min Kostnaden för elektronisk lagring d v s arkivhållningen är försumbar jämfört med kostnaden för arkivering av pappersfakturor. En övergång från pappers- till elektroniska fakturor ger en reduktion av den nödvändiga arbetstiden i storleksordningen 13 minuter per faktura. Drygt 400 beställande avdelningar som i genomsnitt lägger 3 beställningar per vecka ger upphov till ca fakturor per år. Om tidsbesparingen beräknas på dessa fakturor motsvarar denna teoretiskt timmar per år. Här gäller till en del samma reservationer vad gäller möjligheten att realisera denna tidsbesparing som för tidsbesparingarna i samband med ett mer rationellt beställningsförfarande. Runt hälften av tidsbesparingen är dock knuten till ekonomiavdelningen. 14

15 Om tidskostnaden sätts till 3,0 kr per minut kommer hanteringen av den rent elektroniska fakturan att kosta 10 kronor och pappersfakturan 48 kr d v s skillnad i storleksordningen kronor. En bedömning är att på lite längre sikt borde ytterligare minst fakturor årligen kunna erhållas som e-fakturor. Övergång till scanning av pappersfakturor ger en uppskattad tidsbesparing på ca 10 minuter per faktura motsvarande en besparing på 30 kr per faktura. En övergång från helt pappersbaserad fakturahantering till elektronisk fakturahantering baserad på endera e-fakturor eller inscannade pappersfakturor skulle med de här indikerade kostnadsreduktionerna och fakturor per år, varav hälften är e-fakturor, innebära en teoretisk årlig kostnadsreduktion i storleksordningen 5,7 Mkr. Handterminaler Studien indikerar att skillnaden i tid mellan en beställning som sker med handdator och en beställning som sker m h a en förtryckt beställningsblankett, som överensstämmer med inmatningsbilden i e-handelssystemet, är ca 0,2 minuter per orderrad. Tillgång till en handdator medför en kostnad i storleksordningen 1000 kr per år. Med samma tidskostnad som tidigare, d v s tre kronor per minut, krävs endast ca 1700 beställda orderrader per år på en avdelning för att kalkylen skall väga över till handdatorns fördel. 15

16 Ref. 1. Elektronisk handel förslag om breddinförande, Landstinget Kronoberg Utvärdering av elektronisk-handel Pilotprojekt 2 (höst år 2002 och vår år 2003), Tomas Öhling, Landstinget Kronoberg

17 Bilagor Bilaga 1 Alt mätmetoder Mät tids-/resursåtgång enl det hittillsvarande sättet. Låt därefter en e- handelsvan person göra om samma beställning. Mät tids-/resursåtgång enl det nya e-handelsförfarandet Låt därefter en annan person göra om samma beställning enl det hittillsvarande sättet. Mät tids- /resursåtgång på så likartade avdelningar som möjligt vad gäller sortiment,storlek och beställningsförfarande där avdelningarna tillämpar olika förfarande. Beräkna därefter nyckeltal (ev m h a regressionsanalys) för tid per oder/beställning för start och avslut samt per orderrad vid resp förfarande. Utformning av studien Ett förslag är att arbeta med tre parallella ansatser. iv) Loggning av faktiska beställningar vad avser tidsåtgång v) Skuggbeställning via e-förfarande då den verkliga beställningen sker enl traditionellt förfarande vi) Enkäter riktade till medarbetare som arbetar med beställning och fakturahantering alt intervjuer 17

18 Bilaga 2 Beställningsarbetet Följ upp samtliga beställningar som genomförs under en två till treveckorsperiod vid de fem vårdenheterna enligt ovan. Detta kan ske genom att det i samband med varje beställning förs ett enkelt protokoll i vilket bl a noteras klockslaget då beställningsarbetet påbörjades och avslutades. Vidare en uppskattning av hur mycket tid som dessförinnan ev lagts på att undersöka/notera behov inför beställningstillfället. I samma protokoll noteras även tillkommande tid för att hantera ev felbeställningar, felleveranser tid för godssökning mm. Om beställningen sker enligt befintliga manuella rutiner får därefter, om så är praktiskt möjligt, en e-handelsvan person göra om samma beställning och motsvarande tidsåtgång för själva beställningsarbetet noteras. Då den senare beställningen aldrig levererats är detta en väg att fånga främst skillnaderna i tid för beställningsregistrering. För att kunna genomföra jämförelser mellan avdelningar som beställer med olika förfarande baserat endast några veckors beställningar Enkätutformningen sker i anslutning till ett (begränsat) antal inledande intervjuer med medarbetare som arbetar med beställning och fakturahantering. Intervjuerna kretsar kring samma frågeställningar om än med en något större bredd. Enkätfrågorna kopplas sen till en generell processbild av beställnings- resp fakturahanteringsförloppen. För varje enskilt steg (som t ex fakturaregistrering, granskning för godkännande etc) ställs konkreta frågor kring uppfattning av tidsåtgång, upplevd förändring, kvarstående eller tillkommande svårigheter etc. Frågorna till de avdelningar som ännu ej gått över till ett e-handelsförfarande skall främst fånga uppfattningen om förekomsten och karaktären av mer lågfrekventa företeelser som t ex mer omfattande informationsökning som den korta uppföljningsperioden ej ger möjlighet till. Fakturahanteringen Upplägget är i princip det samma som för beställningsförfarandet. Undersökningen behöver ej utgå ifrån (men kan gärna inkludera) de fakturor som härrör från de studerade beställningarna. 18

19 Bilaga 3 Uppföljning trad. beställning operationsavd i Ljungby v10 v12 Beställningstillälle nr: Beställningsdatum: Beställt sortiment: Leverantör: Beställningsfrekvens för detta sortiment/för denna leverantör (ggri/vecka): Beställningen utförd av (om flera personer är involverade så notera samtliga samt hur uppgifterna fördelas mellan dessa t ex mellan defektering resp registrering): Beställningsarbetet påbörjades den: kl: Beställningen sändes i väg den: kl: i) Tidsåtgång för inventering/defektering (min): ii) Tidsåtgång för informationssökning kring produkter: (min): iii) Tidsåtgång för diskussion med kollegor om behov (min): iv) Tidsåtgång för avslutning och ivägsändning (min): v) Tidsåtgång för leveransbevakning/förfrågan (min): vi) Tidsåtgång för rättelser, returer etc efter leverans (min): Summa tidsåtgång (min): Antal orderrader/positioner: (Bifoga kopia på beställningen) Notera om tidsåtgången för något av momenten i) till vi) ovan var onormalt stor eller liten: 19

20 Bilaga 4 Fakturaflödet för pappersfakturor Posten hämtas hos posten Fakturaflöde Lt Kronoberg Postsortering Vaktm Hus "K CLV Transport Postsortering Vaktm Hus "H" Transport Postsortering EK Avdelning Ankomstreg EK avdelning Transport Postsortering Vaktm Transport Postsortering Verksamhet Avtal/Lev kontroll Kontering/kopiering Transport Postsortering Vaktm Transport Postsortering EK Avdelning Huvudattest EK avdelning Inmatning i ek sys EK avdelning Aktivitet som kvarstår vid övergång till e-fakturor PG/BG Utbetalning Klarmarkering ek sys EK avdelning Tord Rosenvang Elektronisk handel 20

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer. SFTI Affärsprocesser Innan en organisation ställer krav på e-handel i en upphandling, eller när parterna ska komma överens, är det lämpligt att göra en bedömning av vilken affärsprocess som lämpar sig

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fritextfakturering/Registrering/underhåll av faktura. Dubbelklicka på nummerposten för Fritext. Proforma

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Syftet med landstingets verksamhet i Västmanland är att bidra till varje länsinvånares livskvalitet.

Syftet med landstingets verksamhet i Västmanland är att bidra till varje länsinvånares livskvalitet. Syftet med landstingets verksamhet i Västmanland är att bidra till varje länsinvånares livskvalitet. www.ltvastmanland.se ID:Ltk/info. Landstinget Västmanland 260 800 Invånare 6 300 km 2 Västmanland 6

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (7) Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har genom skriften Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar, DV 2040-2013, gett

Läs mer

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik 2011-10-31 PBS Logistik Bakgrund Under 2010 tog Markslöjd kontakt med SYSteam för att presentera sitt behov av att får en avancerad hantering av sin logistik i Pyramid. Detta sköttes sedan några år av

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: / Bilaga 3 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Beställning skickas till apoteket med telefax. Originalet sparas på avdelningen till varorna levereras med följesedel

Beställning skickas till apoteket med telefax. Originalet sparas på avdelningen till varorna levereras med följesedel 13 ORDINATION 14 3. REKVISITION 3.1. Beställningsrutiner Rutinerna för beställning anges i den lokala instruktionen för läkemedelshanteringen. Lämplig beställningsmängd för frekventa läkemedel är en månads

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Handledning om krav på e-handel

Handledning om krav på e-handel Krav på e-handel vid upphandlingar av varor och tjänster Handledning om krav på e-handel Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Ulla Karin Josefsson, Statens inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet Upphandlingsdagarna

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Rapport avseende Förrådsredovisning. December 2005

Rapport avseende Förrådsredovisning. December 2005 Rapport avseende Förrådsredovisning. December 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i förrådsredovisning...2 Granskningsansats...3 Iakttagelser...4 Slutsatser...8 Inledning Enligt den revisionsplan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner Riksbyggens generella krav på leverantör och partner För att vi på Riksbyggen ska kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att Ni som är eller är intresserade

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 Lägg till från artikelsök... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5.

Läs mer

Elektronisk fakturering i offentlig sektor. Kerstin Wiss Holmdahl Sören Lennartsson

Elektronisk fakturering i offentlig sektor. Kerstin Wiss Holmdahl Sören Lennartsson Elektronisk fakturering i offentlig sektor Kerstin Wiss Holmdahl Sören Lennartsson SFTI Single Face to Industry Syfte Skapa bra förutsättningar för elektronisk handel med köpare i offentlig sektor En central

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Inköpsrutin Norsjö kommun

Inköpsrutin Norsjö kommun Inköpsrutin Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 1 ALLMÄNNA INKÖPSREGLER Normalt gäller att följande regler ska tillämpas vid inköp av varor och tjänster för kommunens

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Olika slags e- fakturor

Olika slags e- fakturor Olika slags e- fakturor Odette/GEA Arlanda den 28 november, 2003 Peter Fredholm Fredholm Consulting AB Verksamhet inom eaffärer! Rådgivning! Utredningar! Föredrag och utbildning Tel: 08 466 99 60, 070

Läs mer

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för OrderGuiden En kort presentation av hur OrderWebben ser ut, hur du enkelt lägger beställningar, samt de övriga funktioner som här finns tillgängliga dygnet runt. Du börjar med att gå till Pågående ordrar

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 119 Komplettering i anvisningarna

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer