Utvärdering av effekterna av en e-handelsintroduktion inom Landstinget Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av effekterna av en e-handelsintroduktion inom Landstinget Kronoberg"

Transkript

1 Rapport Utvärdering av effekterna av en e-handelsintroduktion inom Landstinget Kronoberg NBI i Växjö AB

2 För denna sammanfattande rapport och dess slutsatser svarar Lars Foberg vid NBI i Växjö AB. Växjö NBI i Växjö AB Lars Foberg 2

3 Sammanfattning och slutsatser En systematisk och bred introduktionen av e-handel får uppenbarligen effekter av olika slag och karaktär. Det är också så att vissa av dessa effekter, åtminstone till en del, i princip skulle kunna uppnås på andra vägar än som en konsekvens av en övergång till e-handel. Mest direkt kopplade till e-handelslösningen som sådan är: den rent administrativa rationalisering, i form av minskad arbetstid, som uppnås och kan påvisas i samband med beställning, eventuell leveransuppföljning, intern mottagning/registrering och fakturakontroll och fakturahantering. den högre kvaliteten i beställningsunderlag, adressering etc som leder till en reduktion av de nödvändiga insatserna för finna rätt mottagare och kostnadsbärare/ställe, hantering av returer, reklamationer etc det snabbare administrativa genomloppet som minskar risken för betalningsförseningar och debitering av dröjsmålsräntor. de ökade möjligheterna att styra förbrukningen till ett väl utvalt och definierat sortiment av artiklar och därmed beställningarna till rätt leverantör och även till rätt urval ur dennes sortiment och genom detta en möjlighet att kunna dra full nytta av förhandlade priser och slutna avtal. Till de mer indirekta effekterna hör: medvetenheten hos samtliga beställare om prisbild och kostnader som uppenbarligen leder till återhållsamhet i samband med förbrukning och beställning. förbättrad förrådshållning och styrning ute på de olika avdelningarna med en professionalisering av förrådsarbetet innebärande ett definierat förrådssortiment med fasta uppmärkta hyllplatser, definierade beställningspunkter och rekommenderade hemtagningskvantiteter. Till detta vinsterna med defektering/beställning med hjälp av förtryckta sortimentslistor eller handdator. En förbättrad kontroll av faktiska leveranser från leverantörer och faktureringen från dessa. Beställningsunderlaget mot vilket leveransen kontrolleras är mer tillförlitligt och alltid tillgängligt. Kontroll av att fakturerat pris överensstämmer med avtalat pris underlättas väsentligt och riken för dubbelfakturering reduceras väsentligt. En ingalunda ovanlig situation är den som råder på en avdelning som när den regelbundet varje vecka lägger en beställning på ca 20 orderrader till en av sina 3

4 leverantörer först låter någon ur personalen gå runt och notera behovet för att sedan fylla i och sända iväg en faxblankett. Går avdelningen över till att beställa m h a en handdator så frigörs ca en arbetstimme per vecka (beställning) eller 50 timmar per år. Med tre till fyra beställningar per vecka, vilket är normalt för en avdelning, motsvarar den frigjorda arbetstiden följaktligen tre till fyra arbetstimmar per vecka eller ca fyra till fem hela arbetsveckor per år. För en mer representativ genomsnittlig avdelning indikerar motsvarande beräkning en potential att kunna frigöra ca 2/3-dels arbetstimme per beställning eller drygt 30 timmar per år. Med tre till fyra beställningar per vecka svarar den frigjorda arbetstiden följaktligen två till tre arbetstimmar per vecka eller ca två och en halv till drygt tre hela arbetsveckor per år. Denna studie pekar således på påtagliga direkta effekter för Landstinget Kronoberg av en e-handelsintroduktion. Men det är viktigt att inse att den totala effekten främst är summan av många måttligt stora (tids-)besparingar, om något tiotal minuter till runt en timme per beställningstillfälle. Dessa tidsbesparingar görs ett antal gånger per vecka på hundratals beställande avdelningar, där dessutom i många fall olika personer är involverade från gång till gång. Vinsten meden övergång till e-handel är således främst att tid frigörs för mer och bättre vård. Samma reservation gäller delvis även rationaliseringen av fakturahanteringen men här är dock runt hälften av den indikerade totalt möjliga tidsbesparingen hänförbar till ekonomiavdelningen. Denna studie ger även en antydan om att de mer indirekta effekterna torde vara av minst samma storleksordning som de direkt kopplade effekterna. Även om en helt säker slutsats kräver såväl ett odisputabelt orsakssamband som en långtgående kvantifiering. Det finns i många fall ett uppenbart behov av en professionalisering av logistiken i vid bemärkelse vid de olika vårdenheterna vad gäller försörjning med tvätt, förnödenheter etc. Även om många av de observerade och diskuterade effektiviseringarna till större eller mindre del kan ske även utan en bred övergång till e-handel så är det uppenbart att en introduktion av fullt utbyggda e-handelslösningar inte bara stödjer utan förutsätter och därmed driver fram många av dessa förändringar. Man skulle kunna utrycka det så att introduktionen av e-handelslösningar utgör en sammanhållande och pedagogisk ram för övriga effektiviseringar. En professionalisering av logistiken med tillämpning av modern teknik bör dessutom stödja och kanske ibland inspirera till liknande förbättringar inom vården och verksamheten i övrigt. Om man jämför resultatet från denna studie med beslutsunderlaget Elektronisk handel förslag om breddinförande, (ref 1) så föreligger en god 4

5 samstämmighet vad gäller slutsatser och skattade effekter och inget tyder på att effekterna av en övergång till e-handel har överskattats. 5

6 Bakgrund Landstiget har efter en försöksperiod påbörjat en fullständig övergång till intern och extern e-handel. Produktinformation skall vara tillgänglig och såväl interna som externa beställningar ske via en portal åtkomlig via Landstingets intranet. På sikt skall den absoluta merparten av fakturahanteringen ske elektroniskt; I första hand genom e-fakturor från leverantörerna. I andra hand genom att de kvarvarande pappersfakturorna scannas. Uppdragsgivare Studien har genomförts på uppdrag av Landstinget Kronoberg och dess upphandlingschef Rolf Robèrt. Syfte Sudien skall ge god bild av storleksordningen på den administrativa rationalisering (i arbetstid och i kronor) som övergången till intern och extern e-handel lett och kan förväntas leda till. Denna studie skall därmed ge underlag för en jämförelse med den rationaliseringspotential som beräknades inför och låg till grund för beslutet om införande av e-handel (Se referens 1). I projektet skall dock även fånga, beskriva och diskutera de olika indirekta effekter som följer med en övergång till e-handel. Avgränsningar Studien skall i första hand inriktas mot beställningsförloppet och fakturahanteringen. Studien skall jämföra en väl inkörd e-handelslösning med tidigare beställnings- och fakturahanteringsrutiner. Studien skall ej explicit uppskatta eller värdera de resurser som krävs för att implementera e-handelslösningen. Studien begränsas av tids- och resursskäl till ett begränsat antal vårdenheter. Dessa har valts så att de tillsammans är så rimligt representativa som möjligt för Landstingets verksamhet i stort. Fältstudien har genomförts under mars till maj månad våren Arbetet har utförts av Helene Blomqvist Tord Rosenvang Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg 6

7 Tomas Öling Lars Foberg Landstinget Kronoberg NBI i Växjö AB Riktlinjerna för studien har formulerats av Lars F i samråd övriga i gruppen. Gruppen har tillsammans diskuterat och analyserat resultaten. Främst Helene B, Tord R och Tomas Ö har genomfört de observationer, intervjuer och mätningar som ingått i studien. För slutsatser och denna sammanfattande rapport, som ställts samman under augusti och september 2005, svarar Lars F. Metodfrågor/reflexioner Besparingspotentialen bör i första hand vara relaterad till antal order resp antal fakturor och antal orderrader. De beställda varornas värde är underordnad betydelse. Produktens komplexitet (antal varianter, antal alternativa produkter etc) liksom beställarens grad av okunskap om produkten och dess användning borde ha stor påverkan på tidsåtgången. Det är viktig att fånga tids-/resursåtgång för tillkommande aktiviteter som av söka försändelser på avvägar, rättning av felaktiga fakturor etc. (Detta har dock endast delvis visat sig möjligt.) Det borde även vara önskvärt att försöka få en bild av ännu ej tillvaratagna möjligheter vad gäller e-handelsförfarandet t ex vad gäller sökning av produktinformation eller insamling av behovsunderlag inom en avdelning inför ordinarie beställning. Mätningar och jämförelser bör ske mellan det traditionella beställnings- och fakturahanteringsförfarande resp ett väl inkört och etablerat e-handelsförfarande. 7

8 Utformning av studien Studien har arbetat med tre parallella ansatser. i) Loggning av faktiska beställningar vad avser tidsåtgång ii) Skuggbeställning via e-förfarande då den verkliga beställningen sker enl traditionellt förfarande iii) Enkäter riktade till medarbetare som arbetar med beställning och fakturahantering alt intervjuer 8

9 Resultat I denna studie har ett antal nedslag med observationer och mätningar genomförts för att försöka belysa och belägga de effekter som följer eller förväntas följa med en övergång till e-handel. I det följande presenteras kort resultaten. Beställningsförfarandet Många olika beställningsförfarande har vuxit fram inom landstinget med stor spridning i teknik och effektivitet. Ena ytterligheten representeras av den avdelning där en eller två medarbetare går runt i förrådet och försöker få en bild av vad som behöver beställas och skriver ner ett beställningsförslag på ett vitt papper. Här saknas ett definierat sortiment, uppmärkning av fasta lagerplatser med artikelnummer och benämning, parametrar som beställningspunkt och lämplig påfyllningskvantitet etc. Observerad tid per orderrad var t ex i ett fall närmre 4 minuter. Den andra ytterligheten representeras av den avdelning som har implementerat en e-handelslösning fullt ut med defektering (kontroll av hur mycket som finns kvar på hyllan, beslut om och registrering av eventuellt påfyllningsbehov) m h a handterminal och med streckkodsmärkningen på hyllkanterna. I detta fall behöver beställaren identifiera artikeln genom att läsa av hyllkantsetiketten och knappa in det antal han eller hon vill beställa av resp artikel. Efter defekteringsrundan i förrådet dockas handterminalen och beställningen, inkl all nödvändig information om beställaren, överförs automatiskt till e- handelssystemet. Observerad tid per orderrad var med denna lösning i storleksordningen 0,3 minuter. Om handterminalen ersätts med en förtryckt beställningslista (artikelbenämningar, artikelnummer, och ev lagerplats och parametrar) som överensstämmer med inmatningsbilden i e-handelssystemet ökar tidsåtgången med ca 0,2 minuter per orderrad till ca 0,5 minuter per orderrad. Strandbjörket Två beställningar i följd med resp 12 och 7 orderrader. Notering i anteckningsblock som renskrevs på var sin faxblankett. Total tidsåtgång var 63 minuter från det att beställningsarbetet påbörjades tills att beställningarna var ivägfaxade. 28 minuter av den totala tiden avsåg defektering och första notering. Genomsnittlig total tid per orderrad uppgick till 3,7 minuter Eftersom beställningarna faxades in tillkommer inregistrering av beställningen hos mottagaren. Tidsåtgången härför är i storleksordningen 0,3 minuter per orderrad. 9

10 Avd 34 En beställningar med 17 orderrader. Notering i anteckningsblock som direkt utan renskrivning användes som faxblankett. Total tidsåtgång var 65 minuter från det att beställningsarbetet påbörjades tills att beställningen var ivägfaxad. Genomsnittlig total tid per orderrad uppgick till 3,8 minuter. En normal beställning från denna avdelning omfattar dock ytterligare ett tiotal orderrader. För en sådan beställning borde genomsnittlig total tid per orderrad sjunka något. OPC Vid en beställning omfattande 30 orderrader noterades behoven i ett anteckningsblock. Med hjälp av katalog kompletterades noteringarna vad gäller artikelnummer och korrekt benämning varefter ett försättsblad fylldes i och beställningen faxades. Total tidsåtgång var 72 minuter eller i genomsnitt 2,3 minuter per orderrad. Identiskt samma beställning plus fyra tillkommande orderrader d v s totalt 34 orderrader genomfördes med hjälp av handdator. Tidsåtgången blev här 12 minuter vilket motsvarar 0,35 minuter per orderrad. I de 12 minuterna ingick även registrering (med följesedel och noteringar på denna som underlag) av föregående leverans. Motsvarande aktivitet, i den mån den genomföres, är en del av fakturahanteringsprocessen utan e-handel Ytterligare en beställning, även den genomförd med handdator, med 30 orderrader följdes. Tidsåtgången blev här 7 minuter vilket motsvarar 0,23 minuter per orderrad. För en beställning om 30 orderrader användes en förtryckt orderblankett. Tidsåtgången var här 14 minuter för notering av ev behov för resp artikel. Till detta kom 6 minuter för att vid datorn registrera samma beställning d v s total 20 minuter. Tidsåtgången blev här 0,46 plus 0,20 minuter eller total 0,66 minuter per orderrad. Jämförelse mellan Marakanda och leverantörs webbplats En fiktiv order omfattande 30 orderrader registrerades dels i Marakanda och dels via Corporates Express hemsida. Två olika personer genomförde beställningarna. Tidsåtgången uppmättes till: Makaranda Corporates Express katalog; sökning Corporates Express hemsida; registrering 0,3 minuter per orderrad 1,0 minuter per orderrad 0,4 minuter per orderrad Vid testest nyttjades ej någon kundanpassad beställningsbild vid beställning från Corporates Express. 10

11 Om man ställer de två ytterligheterna ovan mot varandra så blir skillnaden i tidsåtgång i storleksordningen 3,3 minuter per orderad. Då exkluderas tiden för att hos mottagaren registrera en insänd faxbeställning. Detta är rimligt när vi försöker skatta hur mycket arbetstid som frigör för andra uppgifter på de olika vårdavdelningarna. Å andra sidan kommer även kostnaden för denna registrering hos externa leverantörer i slutändan att bäras av Landstinget Kronoberg och om den bortfaller skall detta kunna omsättas i en prisreduktion från leverantören. (Med samma tidskostnad som inom Landstinget Kronoberg,d v s 3 kr per minut, måste leverantören räkna med en kostnad på ca 1kr per orderad.) Totalt finns drygt 400 beställande avdelningar inom Landstinget Kronoberg. Avdelningarna lägger 1 5 beställningar per vecka, oftast omfattande 10 till 30 orderrader. Uppskattningsvis resulterar detta åtminstone en miljoner orderrader per år. I utgångsläget är spridningen stor mellan olika avdelningar och enheter vad gäller effektiviteten vid defektering och beställning och med en potential för tidsbesparing som i genomsnitt ligger i intervallet 0,0 till 3,3 minuter. En bedömning, baserad på en bild av hur beställningar i dag faktiskt sker på olika avdelningar, är att potentialen för tidsbesparing är i storleksordningen 2 minuter per orderrad. Med en miljon orderrader per år, vilket torde vara en försiktig skattning, skulle den årliga möjliga nettotidsbesparingen uppgå till arbetstimmar per år. Med kostnad på 180 kr per arbetstimme motsvarar den skattade tidsbesparingen en teoretisk kostnadsreduktion i storleken 6 MSEK. En begränsad del av denna potential för att frigöra tid har kunnat realiserats fram till i dag. Det är viktigt att inse att den här skattade totala effekten är summan av många måttligt stora (tids-)besparingar, om något tiotal minuter till runt en timme per beställningstillfälle. Dessa besparingar görs ett antal gånger per vecka på hundratals beställande avdelningar. Till detta kommer dessutom att det i många fall olika personer involverade från gång till gång. Vinsten med en introduktion av e-handel är således främst att tid frigörs för mer och bättre vård. Förrådsrutiner och förrådsstyrning Som framgår ovan är förrådshållningen i något fall helt improviserad och därmed tämligen nyckfull. Utöver ett långsamt och osäkert beställningsförfarande så innebär det även större osäkerhet för brukaren genom mer frekventa brister, varierande sortiment, problem att finna det man söker och förväxlingsrisk. Utan ett definierat och tydligt beskrivet sortiment, utan fasta uppmärkta lagerplatser och utan beställningspunkter och rekommenderade påfyllningskvantiteter är det dessutom svårt att ersätta ordinarie beställare t ex 11

12 i samband med ledighet eller sjukfrånvaro. Risken för felbeställningar eller uteblivna beställningar är i denna situation högst påtaglig. Eftersom det, för att dra full nytta av en e-handelslösning, är nödvändigt med ett väl organiserat förråd är introduktionen av en sådan lösning ett ypperligt tillfälle att samtidigt komma tillrätta med denna typ av brister. En e-handelslösning ger även beställaren omedelbar information om tidigare beställningar och förbrukningshistorik. Sortimentsstyrning En e-handelslösning där alla beställningar sker via en intern beställningsportal (och ej t ex via resp leverantörs hemsida eller katalog) öppnar för en styrning till rätt sortiment från rätt leverantörer som tidigare varit svår att få till stånd. Vinsterna med en sådan styrning återfinns på många plan. Ett begränsat sortiment med färre varianter kräver färre lagerplatser och mindre förrådsutrymme. Med större förbrukning per artikel ökar omsättningen i förråden samtidigt som antalet brister kan reduceras. Beställningsarbetet går snabbare. Genom att styra förbrukningen till ett specifikt sortiment som upphandlats i konkurrens med avtalade priser som i praktiken ligger betydligt under resp leverantörs katalogpriser kan betydande besparingar nås. Det finns dock tecken på att leverantörer man har avtal med kan välja att dumpat priserna på de artiklar som ingår i det upphandlade sortimentet och sedan gärna ser att beställningarna avser (dyrare) artiklar utanför detta sortiment. Mottagningskontroll Med en e-handelslösning kommer kontrollen vid godsmottagningen att kunna ske mot ett komplett beställningsunderlag vilket säkerställer att rätt artiklar d v s att den beställda artikeln och ej någon dyrare variant levereras i den beställda kvantiteten och inte mer. Denna typ av avvikelser slinker av allt att döma betydligt lättare igenom utan en e-handelslösning eftersom kontrollen då sker mot leverantörens följesedel. Registrering av mottagna försändelser och vad som faktiskt levererats går dessutom betydligt snabbare eftersom endast avvikelser behöver knappas in. Fakturakontrollen kan sedan i långt större omfattning ske mot ett underlag som visar vad som faktiskt levererats och dessutom markerar avvikelser mellan beställning och leverans. Det finns klara indikationer på att vid ett traditionellt beställningsförfarande och pappersfakturor så förekommer det ganska ofta att en faktura godkännes för betalning utan att kontroll har kunnat ske mot följesedel/mottagningsrapport. 12

13 Intern distribution Den interna (fysiska) distributionen påverkan endast indirekt och i begränsad omfattning. Bristande eller felaktig information om mottagare leder ofta till extra arbete för att försöka utröna vem som är rätt adressat och till och från att en försändelse måste vandra runt innan den kommer till rätt mottagare. Med en e-handelslösning på plats bör denna typ av merarbete i stort elimineras. Fakturahantering Landstinget Kronoberg hanterar årligen ca fakturor vilket motsvarar knappt 700 fakturor per dag. Av dessa anländer i dagsläget mindre än 10 % som elektroniska fakturor. I ett pilotprojekt scannas dock en mindre andel av pappersfakturorna och de kan därefter i stort behandlas på samma sätt som rent elektroniska fakturor. En skillnad är dock i detta fall att information på orderradsnivå ej är tillgänglig för sökning. Fakturor som tages emot, behandlas, och lagras elektroniskt innebär påtagliga besparingar. Postöppning, sortering och spridning med internposten bortfaller. Manuell kontroll mot följesedel/beställningsunderlag samt mot avtalade priser likaså. Kontrollräkning behöver ej ske. Konteringen förenklas liksom godkännande, attestering och utbetalning. Slutligen bortfaller sortering, insättning i pärmar interntransport och fysisk arkivering. I bilaga 4 återfinns en bild över det hittillsvarande fakturaflödet vid hantering av pappersfakturor Genom att fakturorna är elektroniskt lagrade är de också lätt och omedelbart tillgängliga dock t v med den ovan beskrivna begränsningen vad gäller inscannade fakturor. Det finns därför knappast längre något behov att, som skett på vissa avdelningar, lägga resurser på att spara egna fakturakopior. En ytterligare trolig vinst med e-handel är att fakturahanteringsprocessen är så mycket snabbare att risken för sena betalningar och därmed debitering av dröjsmålsräntor i praktiken elimineras. En kontroll visade att Landstinget Kronoberg erlagt samanlagt kr i dröjsmålsräntor under år Det framgår dock ej hur stor del av denna räntekostnad som är hänförligt till det här primärt studerade sortimentet. Vi traditionella rutiner för beställning och fakturahantering kommer valet i praktiken ofta stå emellan endera betalning i tid men utan en fullgod kontroll av vad som faktiskt levererats och av att priserna är de avtalade eller en tillfredsställande kontroll och en för sen betalning. 13

14 Tidsåtgången för hantering av en faktura som anländer i pappersform har genom ett antal observationer uppskattats till: Transport totalt 1 min Ekonomiavdelningens hantering inkl klarmarkering 9 min Felhantering (genomsnitt per faktura) 1 min Attestering, kontering 5 min Totalt 16 min Samtliga pappersfakturor arkiveras i 10 år därefter plockas var tionde faktura ut för att arkiveras för all framtid. Kostnaden för arkivhållningen har beräknats till kr 2,50 per faktura.(se ref 2). När en faktura anländer elektroniskt kan motsvarade tidsåtgång skattas till: Transport totalt 0 min Ekonomiavdelningens hantering inkl klarmarkering 2,0 min Felhantering (genomsnitt per faktura) 0,3 min Attestering, kontering 1 min Totalt 3,3 min I och med att kvarvarande pappersfakturor (På sikt kanske runt 50% av det totala aktuella fakturaflödet) scannas minskas tidsåtgången väsentligt och skattas då till: Transport totalt 0 min Ekonomiavdelningens hantering inkl klarmarkering 2,0 min Felhantering (genomsnitt per faktura) 0,3 min Attestering, kontering 4 min Totalt 6,3 min Kostnaden för elektronisk lagring d v s arkivhållningen är försumbar jämfört med kostnaden för arkivering av pappersfakturor. En övergång från pappers- till elektroniska fakturor ger en reduktion av den nödvändiga arbetstiden i storleksordningen 13 minuter per faktura. Drygt 400 beställande avdelningar som i genomsnitt lägger 3 beställningar per vecka ger upphov till ca fakturor per år. Om tidsbesparingen beräknas på dessa fakturor motsvarar denna teoretiskt timmar per år. Här gäller till en del samma reservationer vad gäller möjligheten att realisera denna tidsbesparing som för tidsbesparingarna i samband med ett mer rationellt beställningsförfarande. Runt hälften av tidsbesparingen är dock knuten till ekonomiavdelningen. 14

15 Om tidskostnaden sätts till 3,0 kr per minut kommer hanteringen av den rent elektroniska fakturan att kosta 10 kronor och pappersfakturan 48 kr d v s skillnad i storleksordningen kronor. En bedömning är att på lite längre sikt borde ytterligare minst fakturor årligen kunna erhållas som e-fakturor. Övergång till scanning av pappersfakturor ger en uppskattad tidsbesparing på ca 10 minuter per faktura motsvarande en besparing på 30 kr per faktura. En övergång från helt pappersbaserad fakturahantering till elektronisk fakturahantering baserad på endera e-fakturor eller inscannade pappersfakturor skulle med de här indikerade kostnadsreduktionerna och fakturor per år, varav hälften är e-fakturor, innebära en teoretisk årlig kostnadsreduktion i storleksordningen 5,7 Mkr. Handterminaler Studien indikerar att skillnaden i tid mellan en beställning som sker med handdator och en beställning som sker m h a en förtryckt beställningsblankett, som överensstämmer med inmatningsbilden i e-handelssystemet, är ca 0,2 minuter per orderrad. Tillgång till en handdator medför en kostnad i storleksordningen 1000 kr per år. Med samma tidskostnad som tidigare, d v s tre kronor per minut, krävs endast ca 1700 beställda orderrader per år på en avdelning för att kalkylen skall väga över till handdatorns fördel. 15

16 Ref. 1. Elektronisk handel förslag om breddinförande, Landstinget Kronoberg Utvärdering av elektronisk-handel Pilotprojekt 2 (höst år 2002 och vår år 2003), Tomas Öhling, Landstinget Kronoberg

17 Bilagor Bilaga 1 Alt mätmetoder Mät tids-/resursåtgång enl det hittillsvarande sättet. Låt därefter en e- handelsvan person göra om samma beställning. Mät tids-/resursåtgång enl det nya e-handelsförfarandet Låt därefter en annan person göra om samma beställning enl det hittillsvarande sättet. Mät tids- /resursåtgång på så likartade avdelningar som möjligt vad gäller sortiment,storlek och beställningsförfarande där avdelningarna tillämpar olika förfarande. Beräkna därefter nyckeltal (ev m h a regressionsanalys) för tid per oder/beställning för start och avslut samt per orderrad vid resp förfarande. Utformning av studien Ett förslag är att arbeta med tre parallella ansatser. iv) Loggning av faktiska beställningar vad avser tidsåtgång v) Skuggbeställning via e-förfarande då den verkliga beställningen sker enl traditionellt förfarande vi) Enkäter riktade till medarbetare som arbetar med beställning och fakturahantering alt intervjuer 17

18 Bilaga 2 Beställningsarbetet Följ upp samtliga beställningar som genomförs under en två till treveckorsperiod vid de fem vårdenheterna enligt ovan. Detta kan ske genom att det i samband med varje beställning förs ett enkelt protokoll i vilket bl a noteras klockslaget då beställningsarbetet påbörjades och avslutades. Vidare en uppskattning av hur mycket tid som dessförinnan ev lagts på att undersöka/notera behov inför beställningstillfället. I samma protokoll noteras även tillkommande tid för att hantera ev felbeställningar, felleveranser tid för godssökning mm. Om beställningen sker enligt befintliga manuella rutiner får därefter, om så är praktiskt möjligt, en e-handelsvan person göra om samma beställning och motsvarande tidsåtgång för själva beställningsarbetet noteras. Då den senare beställningen aldrig levererats är detta en väg att fånga främst skillnaderna i tid för beställningsregistrering. För att kunna genomföra jämförelser mellan avdelningar som beställer med olika förfarande baserat endast några veckors beställningar Enkätutformningen sker i anslutning till ett (begränsat) antal inledande intervjuer med medarbetare som arbetar med beställning och fakturahantering. Intervjuerna kretsar kring samma frågeställningar om än med en något större bredd. Enkätfrågorna kopplas sen till en generell processbild av beställnings- resp fakturahanteringsförloppen. För varje enskilt steg (som t ex fakturaregistrering, granskning för godkännande etc) ställs konkreta frågor kring uppfattning av tidsåtgång, upplevd förändring, kvarstående eller tillkommande svårigheter etc. Frågorna till de avdelningar som ännu ej gått över till ett e-handelsförfarande skall främst fånga uppfattningen om förekomsten och karaktären av mer lågfrekventa företeelser som t ex mer omfattande informationsökning som den korta uppföljningsperioden ej ger möjlighet till. Fakturahanteringen Upplägget är i princip det samma som för beställningsförfarandet. Undersökningen behöver ej utgå ifrån (men kan gärna inkludera) de fakturor som härrör från de studerade beställningarna. 18

19 Bilaga 3 Uppföljning trad. beställning operationsavd i Ljungby v10 v12 Beställningstillälle nr: Beställningsdatum: Beställt sortiment: Leverantör: Beställningsfrekvens för detta sortiment/för denna leverantör (ggri/vecka): Beställningen utförd av (om flera personer är involverade så notera samtliga samt hur uppgifterna fördelas mellan dessa t ex mellan defektering resp registrering): Beställningsarbetet påbörjades den: kl: Beställningen sändes i väg den: kl: i) Tidsåtgång för inventering/defektering (min): ii) Tidsåtgång för informationssökning kring produkter: (min): iii) Tidsåtgång för diskussion med kollegor om behov (min): iv) Tidsåtgång för avslutning och ivägsändning (min): v) Tidsåtgång för leveransbevakning/förfrågan (min): vi) Tidsåtgång för rättelser, returer etc efter leverans (min): Summa tidsåtgång (min): Antal orderrader/positioner: (Bifoga kopia på beställningen) Notera om tidsåtgången för något av momenten i) till vi) ovan var onormalt stor eller liten: 19

20 Bilaga 4 Fakturaflödet för pappersfakturor Posten hämtas hos posten Fakturaflöde Lt Kronoberg Postsortering Vaktm Hus "K CLV Transport Postsortering Vaktm Hus "H" Transport Postsortering EK Avdelning Ankomstreg EK avdelning Transport Postsortering Vaktm Transport Postsortering Verksamhet Avtal/Lev kontroll Kontering/kopiering Transport Postsortering Vaktm Transport Postsortering EK Avdelning Huvudattest EK avdelning Inmatning i ek sys EK avdelning Aktivitet som kvarstår vid övergång till e-fakturor PG/BG Utbetalning Klarmarkering ek sys EK avdelning Tord Rosenvang Elektronisk handel 20

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor STATISTIK OCH ANALYS Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB:s kontaktperson: Linda Ryen,

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1 Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 2 Förord Under lång tid har det varit känt att hushållens köp av hushållsnära tjänster och arbeten med koppling till bostad är en nisch där det förekommer

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun SROI-analys och rapport framtagen av: Anna Frestadius, Jessica Ottosson och Pelle Persson Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län Svenska

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST Rapport 0507 Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt Ett projekt inom FoU-VÄST i samverkan med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi 1 Slöseri i byggprojekt.

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer