Lönsamhet. 9,0 poäng e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt, Process Director, har haft en stark utveckling på marknaden och tillsammans med bolagets övriga erbjudanden, ser framtida tillväxtpotential mycket intressant ut. Vi skulle dock se det som positivt ur ett riskperspektiv om försäljningen av de övriga produkterna ökade och stod för en större andel av försäljningstillväxten. ReadSoft är verksamma inom en del av datafångstmarknaden som väntas uppgå till 1,7 miljarder dollar 2015 och växa med cirka 8% per år. Vårt DCF-värde är 30 kr/aktie och p/e-talet för 2012e är endast 11,9x. Detta är attraktivt jämfört med bolagets peers, vilket gör att en investering i ReadSoft-aktien är mycket attraktiv. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: ISIN: SE ID: 219 Small cap 715 MSEK Programvarubolag Per Åkerberg Göran E Larsson Small cap 715 MSEK Mjukvarubolag Per Åkerberg Göran E Larsson Redeye Ledning Rating (0-10 Tillväxtpotential poäng) Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 8,0 poäng 9,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% EBITDA EBITDA-marginal 16% 19% 17% 20% 20% EBIT EBIT-marginal 9% 12% 10% 13% 14% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 7% 9% 7% 10% 10% Utdelning 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 VPA 1,25 1,80 1,77 2,41 2,76 VPA just 1,25 1,80 1,77 2,41 2,76 P/E just 17,6 12,2 12,5 9,1 8,0 P/S 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 EV/S 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 EV/EBITDA just 5,8 4,2 4,3 3,6 3,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 22,0 Antal aktier (milj) 32,5 Börsvärde (MSEK) 715 Nettoskuld (MSEK) -134 Free float (%) 78,6 Dagl oms. ( 000) 30 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Programvarubolag med låg värdering... 1 Innehållsförteckning... 3 Investeringssammanfattning... 4 Bolagsbeskrivning... 5 Verksamhet... 6 Direktförsäljning... 6 Partnerförsäljning... 6 Intäktsmodell... 7 Kundbas... 8 Licensintäkt vs SAAS... 8 Organisation... 9 Produkter...12 Capture Solutions...12 Förvärv av foxray...12 PROCESS DIRECTOR PROCESSIT...14 Online Solutions Marknad...16 Capture...16 SAP/Oracle Marknadsdrivkrafter Mognadsgraden varierar kraftigt mellan olika marknader Effektivare processer en nödvändighet för att konkurrensen Stora besparingar inom automatisk fakturahantering Ökad transparens för kunderna Finansiella prognoser Omsättning och EBITDA marginal...21 Investeringar, kassaflöden och utdelningar Detaljerade prognoser Förvärv av foxray Värdering DCF värdering Känslighetsanalys Relativvärdering Aktien Bilaga 1: SWOT Sammanfattning Redeye Rating

4 Investeringssammanfattning ReadSoft är ett svenskt programvarubolag med global försäljning ReadSoft är ett svenskt programvarubolag med global försäljning. Bolaget är verksamma inom datafångstmarknaden, på engelska kallad Capture. Enligt Harvey Spencer väntas datafångstmarknaden visa en tillväxt på 13 procent per år till 2015 då den väntas uppgå till 4,1 miljarder dollar. Den största delen av den marknaden kallas Batch Transaction Capture (storskalig datafångst av affärstransaktioner) och står för 41 procent av den totala Capture marknaden. Det är inom denna del som ReadSoft är verksamma. Tillväxten inom Batch Transaction Capture är något lägre än för den totala Capture-marknaden och förväntas uppgå till 8 procent per år. Bolaget erbjuder sina kunder att köpa produkterna både genom en klassisk licensmodell och genom en hyresmodell ReadSofts intäktsmodell baserar sig på tre huvudsakliga intäktsströmmar. De två första är licensintäkter och underhållsintäkter som står för ungefär en tredjedel var av den totala försäljningen. Konsulttjänsterna som är den tredje huvudsakliga intäktsströmmen står för strax under 30 procent. ReadSoft erbjuder även sina kunder att hyra deras lösningar men redovisar inte hur stor andel som har valt att göra det. Risken för att licensförsäljningen ska vika och påverka tillväxt och lönsamhet ser vi som begränsad även om den till viss del kommer påverka även ReadSoft. Det finns flera anledningar till varför vi räknar med att framförallt de större kunderna även i fortsättningen kommer köpa ReadSofts produkter som en licens. Den främsta av dessa är att det i längden blir billigare för kunderna. ReadSoft viktigaste programvara heter idag PROCESS DIRECTOR ReadSofts viktigaste programvara heter PROCESS DIRECTOR och består delvis av deras Capture-lösning. Den är helt inriktad på SAP-marknaden och eftersom den produkten står för en stor del av tillväxten är också en stor del av risken förknippad med den. Samtidigt som den starka försäljningen mot SAP-marknaden varit lyckosam har fokus på Oraclemarknaden och produkten PROCESSIT hamnat på efterkälken. Det ska bli mycket intressant att se om ReadSofts relativt nya VD Per Åkerberg kan få fart på försäljningen av PROCESSIT vilket både skulle minska risken i bolaget men även leda till högre tillväxt. En annan stor potential ligger i förvärvet av foxray som redan givit resultat i form av ett av bolagets största avtal någonsin. En tredje stor potential ligger i att öka försäljningen till bolagets befintliga kunder. Bolagets stabila kassaflöden och finanser (nettokassa på 134 miljoner kronor) ger även goda möjligheter till fler förvärv framöver. Vi ser en betydande uppvärderingspotential i bolaget Vi är försiktiga i våra prognoser och räknar med att ReadSoft kommer utvecklas i takt med marknaden med en organisk tillväxt på cirka 7 procent per år. Kostnaderna väntas dock inte öka i samma takt vilket talar för att lönsamheten bör kunna stärkas. Vår DCF-värdering visar på en uppsida på drygt 40 procent med ett motiverat värde på 30 kronor per aktie. ReadSoft handlas till ett P/E på 11,9x respektive 8,7x för 2012 respektive Även detta visar på en rabatt på drygt 40 procent jämfört med övriga nordiska program- och mjukvarubolag. 4

5 Bolagsbeskrivning Bolaget grundades 1991 av Jan Andersson och Lars Appelstål ReadSoft är ett globalt programvarubolag som startade sin verksamhet i Stockholm och i Helsingborg där bolaget fortfarande har sitt huvudkontor. Bolaget har idag cirka 560 anställda fördelat på 17 länder och över 300 partners i mer än 70 länder. ReadSoft är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista sedan Bolaget grundades på idén att det spenderades för mycket tid på pappershantering och att många av dessa processer borde kunna automatiseras omsatte ReadSoft över 663 miljoner kronor med ett resultat efter skatt på 58,4 miljoner kronor 2011 omsatte ReadSoft 663 miljoner kronor med ett resultat efter skatt på 58,4 miljoner kronor. Intäkterna fördelades under 2011 mellan licensintäkter 34 procent, underhållsavtal 34 procent, produktrelaterade konsulttjänster 28 procent och hårdvara 4 procent. Bolaget visade under 2011 en tillväxt på 13 procent i lokala valutor och en EBITDA marginal på 11,2 procent. Bolaget har nyligen slopat sina finansiella mål vilket vi tycker är bra då de gamla målen inte kändes aktuella. De har dock än så länge inte kommunicerat några nya mål vilket vi skulle se som positivt om de gjorde. En stor del av värdet i bolaget ligger i de kunder som bolaget har idag ReadSoft har idag över kunder globalt och ser alla bolag som hanterar över dokument som potentiella kunder. ReadSoft automatiserar all form av dokumenthantering men den största delen av dokumenten som bolagets system hanterar är fakturor som står för över 90 procent av dokumenten som passerar ReadSofts system. ReadSoft har fyra huvudprodukter i sitt erbjudande ReadSoft har fyra huvudprodukter i sitt erbjudande där produkten Capture används för att tyda dokument av olika format. Capture säljs enskilt men också ofta som en del med PROCESSIT (Oracle) eller PROCESS DIRECTOR (SAP) som möjliggör kopplingen in i dessa ERP-system. Capture kan även kopplas ihop med de flesta andra ERP-system som finns på marknaden. Den fjärde produkten är ReadSofts molnbaserade lösning, Readsoft Online, som är den senast lanserade produkten och framförallt riktar sig till små och medelstora bolag i första skedet. Ur ett riskperspektiv skulle vi se det som positivt att försäljningen av exempelvis PROCESSIT kom igång starkare då bolaget idag till stor del är beroende av PROCESS DIRECTOR för sin tillväxt Målsättningen för ReadSoft framöver är att fortsätta den positiva utvecklingen som bolaget har inom SAP-segmentet. Samtidigt har bolaget en stor utmaning i att få deras Oracle lösning lika etablerad som deras SAPlösning har blivit. Vi bedömer att om bolaget lyckas öka försäljningen mot Oracle-segmentet skulle det kunna få stor påverkan på dagens värdering av bolaget. Andra potentialer är att fortsätta att leverera den molnbaserade lösningen på nya marknader och ta ett större grepp om de mindre bolagen. En annan spännande potential är att fortsätta öka försäljningen till befintlig kundstock genom att jobba smartare i organisationen, något den senaste organisationsförändringen ska se till. En av de största tillgångarna i ReadSoft ligger i de 7500 kunderna som använder ReadSofts lösningar idag. Den största risken ligger enligt oss i beroendet av deras SAP-lösning. 5

6 Verksamhet Bolaget grundades 1991 ReadSoft är ett programvarubolag grundat 1991 av Jan Andersson och Lars Appelstål med huvudkontor i Helsingborg. Bolaget grundades som ett sidoprojekt när de två grundarna gick på universitetet med målsättningen att automatisera mycket av den manuella pappersexercisen som de upplevde som ineffektiv. Detta är fortfarande bolagets huvudfokus. Idag finns försäljning i över 70 länder och bolaget har över 550 anställda ReadSoft är idag ett globalt programvarubolag med cirka 560 anställda fördelat på 17 länder med över 300 partners i fler än 70 länder. ReadSoft är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista sedan Kundlistan är mycket imponerande där många av världens största bolag är representerade inom många olika branscher. ReadSoft säljer både direkt och genom partners. Direktförsäljningen sker framförallt till de större kunderna Direktförsäljning Direktförsäljningen riktar sig framförallt till de större internationella koncernerna som har ekonomisystem från SAP och Oracle där ReadSoft erbjuder dem en automatiserad fakturahanteringslösning. Andra stora kundgrupper är stora bolag som försäkringsbolag, lånehanteringsbolag, marknadsundersökningsbolag eller andra typer av bolag som hanterar stora mängder dokument där ReadSofts Capture-lösningar kan bidra med stora besparingar. Vid direktförsäljning hjälper ReadSoft ofta kunderna att installera och anpassa deras lösningar genom deras egen konsultorganisation. Under 2011 stod direktförsäljningen för cirka 65 procent av försäljningen. ReadSoft har dock som mål att öka andelen partnerförsäljning framöver så att den uppgår till cirka 50 procent. ReadSoft fokuserar på att öka andelen partnerförsäljning Partnerförsäljning Partnerförsäljning sker framförallt till mindre och medelstora bolag som använder andra ekonomisystem än SAP och Oracle. Vid partnerförsäljningen är det främst partnern som står för implementering och anpassning. Detta är ett bra sätt för ReadSoft att komma in på nya marknader med begränsad investering. Partnersatsningen är prioriterad i bolaget och ökad försäljning via partners ska ske både genom utökat samarbete med befintliga partners och genom att skapa nya partnerrelationer. Målsättningen är att partnerförsäljningen som idag står för cirka 35 procent av försäljningen över tid ska uppgå till cirka 50 procent av den totala försäljningen. På det sättet kan ReadSoft växa utan att behöva växa personalstyrkan i lika snabb takt. Risken med partnersatsningen är att kvalitén i leveransen inte blir tillfredställande vilket skulle kunna skapa problem på vissa marknader. Det är därför viktigt att ReadSoft kvalitetssäkrar sina partners och ser till att kvalitén aldrig kompromissas. 6

7 Bolaget har en klassisk intäktsmodell för att vara ett programvarubolag men de har också en hyresmodell Intäktsmodell ReadSoft är ett programvarubolag och intäktsmodellen baserar sig på fyra huvudsakliga intäktsströmmar. Licensintäkterna och underhållsintäkterna står för ungefär en tredjedel var av den totala försäljningen och konsulttjänsterna för strax under 30 procent. Hårdvarudelen stod under 2011 för endast 4 procent av försäljningen och trots att det inte är ett prioriterat område så fungerar den som en service till kunderna samtidigt som den bidrar till ReadSofts lönsamhet. Licensintäktens storlek baseras på hur många dokument som förväntas hanteras per år och är en engångskostnad. Den här typen av licensmodell är normal för mjukvarubolag men är på väg att förändras då det blir allt populärare att köpa programvara som tjänst och istället betala en typ av hyra. Redan idag erbjuder ReadSoft sina kunder att hyra programvara istället för att köpa licenser men de redovisar inte hur stor del av kunderna som köper via en hyresmodell. De flesta kunderna väljer även att teckna ett support- och underhållsavtal för att få ta del av uppgraderingar och support i samband med att de köper licensen. Underhållsavtalen brukar uppgå till cirka 20 procent av licenskostnaden. Underhållsavtalen är obligatoriska första året och förlängs sedan ett år i taget och de flesta väljer att förlänga sina underhållsavtal då ReadSofts programvara är väldigt affärskritisk. Förutom intäkter från licenser och underhållsavtal har ReadSoft konsultintäkter som uppstår när produkterna ska installeras, anpassas och integreras med befintliga system vilket kan ske både genom löpande räkning och till fast pris. ReadSoft säljer också hårdvara som en tjänst till sina kunder vilket står för Hårdvaruförsäljningen består till övervägande del av försäljning av scannrar. Detta är inte ett prioriterat område inom ReadSoft men är en bra service till kunderna och bidrar även med viss lönsamhet för ReadSoft. Intäktsfördelning % 28% 34% 34% Licensintäkter Produktrelaterade konsulttjänster Underhållsavtal Hårdvara Källa: Redeye Research 7

8 ReadSoft har en mycket god riskspridning bland sina kunder Kundbas En av de största styrkorna och även möjligheterna i ReadSoft ligger i den stora kundbasen som består av cirka 7500 kunder. Riskspridningen bland kunderna är god och de 20 största kunderna står för endast 6 procent av försäljningen. Att öka försäljningen till befintliga kunder är helt klart en stor tillväxtmöjlighet för ReadSoft och är ett av de områden som VD Per Åkerberg har satt upp som prioriterat. Att bli bättre på att vårda kundkontakterna även efter sälj och implementeringsfasen är ett sätt för att öka försäljningen till befintliga kunder. ReadSoft har i dag dotterbolag i 17 länder. Dessa har till hög grad styrts som enskilda enheter men sedan den 21:a maj i år är de indelade i fyra regioner. Däremot är många av kunderna stora globala bolag som har centraliserat sin fakturahantering till vissa globala center. Många av dessa kunder eftersträvar en global account manager för att tillgodose hela den globala organisationens behov. Detta är ett annat område som ReadSoft kommer jobba hårdare med framöver, bland annat genom sin nya organisationsstruktur, och som bör förbättra möjligheterna att öka försäljningen både till befintliga kunder och till nya kunder. En stor risk i ReadSoft är hur snabbt övergången från en licensintäktsmodell till en hyresmodell kommer att gå Licensintäkt vs SAAS Den stora frågan i alla mjukvarubolag med traditionell intäktsmodell bestående av licensintäkter, underhållsavtal och konsulting är hur de kommer att påverkas när det blir allt mer vanligt att köpa mjukvaror som tjänst och istället betala en hyra eller löpande avgift. Licensintäkterna bidrar med en stor engångsintäkt under det första året jämfört med när programvaran köps som en tjänst vilket innebär att det blir ett relativt stort intäktsbortfall under det första året. Detta påverkar även marginalen då licensintäkterna har stor påverkan på rörelsemarginalen. År två däremot blir intäkten större när den köps som tjänst istället för att bara ha en intäkt från underhållsavtalen vilket även blir fallet år tre, fyra, fem, osv. Över tid bör denna modell alltså bidra med högre intäkter och lönsamhet men övergången kan bli relativt smärtsam speciellt om den går fort. Enligt vårt räkneexempel blir en kund som betalar enligt en hyresmodell mer lönsam i längden Vi har försökt visa med ett räkneexempel på hur effekten av en SAAS försäljning kontra en licensförsäljning med underhållsavtal slår under en femårsperiod senare i kapitlet finansiella prognoser. Den stora osäkerheten ligger i hur stor den årliga intäkten kan bli när programvaran köps som en tjänst men vi uppskattar att intäkterna blir ungefär lika stora efter sett på 3-4 års sikt. En konsekvens blir att det blir betydligt viktigare att behålla kunderna under en längre period när kunderna köper produkten som en tjänst. Online lösningarna inriktar sig främst på mindre bolag Förutom att kunderna kan köpa ReadSofts programvara som en tjänst har de även en renodlad onlinelösning. Denna har än så länge ingen större påverkan på licensintäkterna då den framförallt säljs till mindre kunder som i många fall inte hade köpt ReadSofts lösningar om det inte gick att 8

9 Q Q Q Q Q Q Q Q Q ReadSoft köpa den som tjänst. Den säljs bland annat framgångsrikt genom revisionsfirmor till sina kunder. Det finns fler anledningar till varför framförallt de större bolagen fortfarande vill köpa enligt en licensmodell Även de större kunderna som står för de stora licensintäkterna har idag möjlighet att betala enligt en hyresmodell. Hur stor del som hyr idag uppger inte ReadSoft men i Norden är det redan en övervägande del av kunderna som köper produkterna enligt den modellen. Den programvara som ReadSoft säljer är mycket affärskritisk och det finns därför ett stort värde för bolagen att själva ha kontroll över programvaran jämfört med hyresmodellen. Vid installering hos större mer komplexa kunder krävs även en hel del anpassningar vilket även det talar för att kunderna hellre har full kontroll över programvaran. Investeringen betalar sig också ofta tillbaka redan under det första året vilket gör att kunderna inte alltid ser priset som ett så stort problem speciellt eftersom investeringen görs för att fungera under många år och det blir då även dyrare för kunderna att hyra produkten. Framförallt är det argumentet att det är en så pass strategisk viktig investering som ska fungera under lång tid som gör att många av kunderna föredrar den klassiska licensmodellen. Skulle konkurrenterna däremot komma med konkurrenskraftiga SAAS erbjudanden kan detta dock göra att försäljningsprocesserna blir längre och det kan även bli så att det kommer pressa priserna även på licenserna. Ett annat tecken på att omställningen kan ligga ganska långt fram i tiden för ReadSoft är att licensintäkterna under 2011 faktiskt växte med hela 19 procent i lokala valutor vilket kanske är den viktigaste siffran att hålla koll på för att se var trenden är på väg. Försäljning per segment Licensintäkter Underhållsavtal Produktrelaterade konsulttjänster Övriga intäkter Hårdvara Källa: Redeye Research, ReadSoft Fler förändringar i organisationen pågår just nu Organisation I maj 2012 meddelade ReadSoft att de kommer att genomföra stora organisatoriska förändringar i bolaget. Tidigare var ReadSoft uppdelat i 17 självstyrda landsbaserade dotterbolag och fem stycken utvecklingslabb. Den relativt nya VD:n Per Åkerberg har gått igenom organisationsstrukturen och har efter det genomfört en rad förändringar för att effektivisera 9

10 organisationen och för att kunna möta kunderna på ett bättre sätt. De största förändringarna är att de tidigare självstyrda dotterbolagen nu delas in i fyra geografiska regioner enligt tabellen nedan. På det här sätter bör en mängd synergieffekter kunna uppstå både på intäkts- och kostnadssidan. ReadSofts 17 dotterbolag kommer att delas in i fyra regioner Nya regioner Northern Europe EMEA North America Latin America & Asia/Pacific Sverige Storbritannien USA Chile Norge Frankrike Kanada Brasilien Danmark Tyskland Asien Finland Spanien Oceanien Benelux Schweiz Sydafrika Källa: Redeye Reserch och de fem utvecklingslabben kommer att slås samman till två enheter De fem utvecklingslabben kommer struktureras i två labb för att skapa synergier och effektiviseringar. ReadSofts alla produkter är uppbyggd på Microsoft teknologi vilket gör att det bör finnas synergieffekter i att jobba närmare varandra i utvecklingsarbetet. Idag har ReadSoft utvecklingen spridd på fem olika platser och lite av utvecklingen sker i lågkostnadsländer. De två labben kommer att heta Capture Automation och ERP Automation. Idag utvecklas Capture/datafångstprodukterna i Kista, Helsingborg och i Hamburg; SAP-produkterna i Frankfurt och Wroclaw (Polen); medan Oracle-produkterna utvecklas i Raleigh (USA) och i Köpenhamn. Hur det här kommer se ut framöver har bolaget inte uppgett men troligt är att utvecklingen över tid kommer att fokuseras ännu mer och med en högre grad av utveckling i lågkostnadsländer. Nya labb Capture Automation Capture Online XBOUND (foxray) Källa: Redeye Reserch ERP Automation SAP Oracle Andra förändringar som genomförs i organisationen är att det tillkommit ett antal nya positioner. Bland annat har en CTO utsetts. En av CTO:ns uppgifter kommer att vara att säkerställa det långsiktiga utvecklingsarbetet för produkter och lösningar. Den nya CTO-rollen innehas av Lars Appelstål som är en av de två grundarna till bolaget. En annan förändring är att det har tillsatts en COO (Chief Operating Officer) som ansvarar för flera koncerngemensamma funktioner i ReadSoft, däribland Product Management och Global Market Communication ingår. Den rollen innehas av Peter Sandin. 10

11 Organisation Titel President & CEO CTO CFO COO VP Coroporate Communications VP Human Resources SVP Region EMEA & Special Markets SVP Region Northern Europe SVP Region North America SVP Region Latin America & Asia/Pacific SVP Capture Automation Lab SVP ERP Automation Lab Källa: Redeye Reserch Namn Per Åkerberg Lars Appelstål Jan Bertilsson Peter Sandin Johan Holmqvist Anna Ronnelin Peter Hörwing Martin Lackmann Bob Fresneda Björn Gabrielsen Lars Appelstål Rowland Archer Den här förändringen innehåller en rad intressanta aspekter som vi tror kommer att förändra framförallt produktutvecklingen på ett mer effektivt sätt där labben nu enklare kan utbyta idéer mellan varandra. Eftersom att tekniken i botten dessutom är densamma bör ytterligare synergier kunna lyftas fram i rena effektiviseringar. Över tid bör ReadSoft även titta på att öka utvecklingen i lågkostnadsländer vilket även det bör kunna leda till en mer kostnadseffektiv produktutveckling. Uppdelningen i ett antal försäljningsregioner ser vi också positivt på då framförallt de större kunderna som ReadSoft bearbetar allt hårdare efterfrågar lösningar som oftast omfattar verksamheter som är spridda över flera länder. Att istället ha ett regiontänk kan skapa bättre affärsmöjligheter och effektivisera försäljningsarbetet. 11

12 Produkter ReadSofts affärsidé är att utveckla, sälja och hyra ut programvaror som gör det möjligt för stora och små bolag att automatisera sin dokumenthantering. Bolaget har utvecklat ett antal lösningar som kan automatisera olika former av dokument i olika format samt integrera dessa dokument i sina kunders arbetsflöden vilket ger stora besparingar. Vi kommer i det här kapitlet gå igenom de produkter som ReadSoft har på marknaden idag och som också går att se i bilden nedan markerade med blått. Källa: ReadSoft Capture är grunden i ReadSofts lösningar Capture Solutions Capture är grunden i ReadSofts lösning för automatiserad datafångst av dokument och produkterna heter DOCUMENTS, INVOICES och FORMS. Capture är även grunden i lösningarna till affärssystemen SAP och Oracle. DOCUMENTS kan hantera alla typer av dokument oavsett om de är pappersdokument eller elektroniska dokument. DOCUMENTS klarar även av XML-fakturor som blir allt vanligare. Den senaste versionen av DOCUMENTS kallas DOCUMENTS 7 och lanserades under förra året. Tanken är att DOCUMENTS ska klara alla typer av dokumentbaserade affärsprocesser. Två exempel på områden som är nya i den senaste versionen är kundorderhantering och leverantörsfakturaflöden. Ett annat område som blir allt viktigare är möjligheten att hantera flera olika språk samtidigt då många av kunderna centraliserar hanteringen av dokument från flera olika länder med olika språk och skrift vilket den nya versionen klarar. I och med förvärvet av foxray stärker ReadSoft sin konkurrenskraft Förvärv av foxray I februari meddelade ReadSoft att de förvärvat det tyska bolaget foxray AG. foxrays verksamhet består till huvuddelen av programvaruserien XBOUND som är en plattform för automatisering av affärsprocesser, så kallad 12

13 Business Process Automation eller BPA. Tanken med förvärvet är att kombinera ReadSoft DOCUMENTS lösning med foxrays XBOUND-lösning och på det sättet få ett ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande. Det XBOUND plattformen är bra på är att hantera stora volymer av dokument vilket också märks på typen av kunder som de har idag som försäkringsbolag, banker, myndigheter, servicecenter m.fl. Det gör att DOCUMENTS i kombination med XBOUND blir en konkurrent till olika former av BPO-lösningar (Business Process Outsourcing). Det blir allt vanligare att bolag lägger ut någon affärsprocess på en tredje part som specialiserat sig på att exempelvis ta hand om stora volymer av olika typer av dokumentprocesser. Detta är en marknad som uppges växa snabbt och det ska bli intressant att följa hur ReadSofts erbjudande kommer stå sig i den konkurrensen. PROCESS DIRECTOR är inriktad mot SAP marknaden och är väldigt viktig för tillväxten i ReadSoft idag PROCESS DIRECTOR ReadSofts lösning för fakturahantering och köp- och säljprocesser i SAP heter PROCESS DIRECTOR. Detta är en lösning som är utvecklad för att vara enkel att integrera i kundernas befintliga SAP-system vilket gör det enkelt för kunder som redan har en SAP-lösning att koppla till ReadSofts programvara. Med PROCESS DIRECTOR förenklas inte bara fakturahanteringen utan även exempelvis orderhantering, leverantörsskulder och finansiella processer. Sedan förra året finns ReadSofts molnbasarede Online lösning integrerad i PROCESS DIRECTOR vilket innebär att ReadSoft kan erbjuda en webbaserad portal med hög säkerhet för användarna. Den största andelen av ReadSofts intäkter kommer från försäljningen av Capture-lösningen DOCUMENTS i kombination med PROCESS DIRECTOR vilket står för cirka 60 procent av försäljningen. ReadSoft har varit väldigt framgångsrika när det gäller deras erbjudande av DOCUMENTS och PROCESS DIRECTOR vilket är den överlägset viktigaste lösningen som bolaget säljer. Trots det är ReadSofts lösning inte den högst prioriterade av SAP. SAP har sedan lång tid tillbaka ett samarbete med OpenText som är deras preffered partner på Invoice processing. Trots det har ReadSoft varit framgångsrika i att få kunderna att välja deras erbjudande framför OpenTexts erbjudande vilket visar på konkurrenskraften i ReadSofts erbjudande. Styrkorna i ReadSofts erbjudande jämfört med konkurrenterna ligger inte så mycket i själva Capture-delen som är ganska likvärdiga. Den stora skillnaden finns i workflow-delen och dess integration med SAP där ReadSofts lösning innebär den högsta automatiseringsgraden på marknaden och därmed minimerar den kostsamma manuella hantering. ReadSofts produkt är helt integrerad i kundens SAP-lösning och är enkel att installera och anpassa vilket är en av de viktigaste konkurrensfördelarna enligt de flesta undersökningarna som har gjorts på området. I och med att ReadSoft idag är väldigt beroende av SAP är det också här en av de största riskerna ligger i bolaget. Skulle partnerförhållandet med 13

14 ReadSoft av någon anledning försämras alternativt att de skulle knyta upp sitt samarbete med OpenText ännu hårdare skulle det kunna få stor påverkan på ReadSoft. OpenText är en så kallad Tier 1 partner med SAP inom Accounts Payable automation. Att OpenText är en Tier 1 partner innebär att SAP återförsäljer deras lösningar och kan även paketera deras lösningar vid exempelvis uppgraderingar vilket gör att ReadSoft inte alltid har möjlighet att vara med och konkurrera. Andra konkurrenter som ReadSoft möter i det här området är Basware, Kofax och Itesoft. PROCESSIT liknar PROCESS DIRECTOR men är inriktad på Oracle marknaden PROCESSIT ReadSofts lösning till affärssystemet Oracle påminner på många sätt om deras lösning för SAP i funktionaliteten. Lösningen för Oracle kallas PROCESSIT och är framförallt en lösning för automatisering av leverantörsfakturor. ReadSofts lösning är kompatibel med både Oracle E- Business Suite version 11 och 12. Om ReadSofts lösning för SAP har varit det stora utropstecknet för ReadSoft de senaste åren så har deras Oracle lösning varit motsatsen. Försäljningen till Oracle har än så länge inte kommit igång trots att bolagets lösning för Oracle är lika konkurrenskraftig som den för SAP. Det finns flera förklaringar till varför försäljningen av PROCESSIT inte har kommit igång på samma sätt som PROCESS DIRECTOR Varför försäljningen av PROCESSIT inte har tagit fart i samma takt som PROCESS DIRECTOR finns det flera förklaringar till. Utvecklingen av PROCESS DIRECTOR var klar före PROCESSIT vilket gjorde att den försäljningen påbörjades tidigare och fick därmed mer säljresurser. Eftersom att framgångarna kom relativt snabbt för PROCESS DIRECTOR har försäljningsfokus internt hos ReadSoft legat kvar där. Det är dock inte hela förklaringen. PROCESSIT utvecklades i Danmark relativt långt från Oracles hemmamarknad USA medan PROCESS DIRECTOR utvecklades på SAP:s hemmamarknad Tyskland. Utvecklingen av PROCESSIT har dock senare flyttats till USA. En annan sak som försvårat är att Oracle har bytt version av sin E-Business Suite vilket gjorde att ReadSoft var tvungna att utveckla PROCESSIT så att den skulle vara anpassad till båda de senaste versionerna vilket också tagit kraft. En tredje anledning är att Oracle har en egen lösning som konkurrerar direkt med ReadSoft som heter Webcenter Imaging. Denna lösning är dock betydligt mer komplicerad att implementera och det krävs uppskattningsvis dubbelt så många timmar att implementera jämfört med PROCESSIT. Det är svårt att uppskatta hur stort det problemet är då det är en förhållandevis liten kostnad i jämförelse med ett dyrt ERP-system från Oracle Mer kraft kommer dock att läggar på att öka försäljningen av PROCESSIT Att få igång försäljningen mot Oracle är en stor utmaning och samtidigt en stor potential som ligger högt upp på prioriteringslistan för den nya VD:n Per Åkerberg. Försäljningen av Oracle lösningar står för under 10 procent av ReadSofts försäljning och det finns egentligen inget som säger att den inte bör kunna vara lika stor som SAP-delen. De satsningar som ReadSoft nu gör på Oracle området är att satsa på ett antal marknader med säljare som enbart fokuserar på Oracle med en väldigt detaljerad säljstrategi. Det läggs även extra fokus på att utbilda partners i ReadSofts lösningar. Andra 14

15 satsningar som kommer att göras är ökad marknadsföring och deltagande vid olika Oracle event. Detta är en satsning som blir mycket viktig att följa framöver. Online Solutions ReadSoft Online är ReadSofts molnbaserade lösning. Denna lösning lanserades i Norden under 2011 och har även lanserats i Frankrike samt påbörjats lansering i England, Tyskland och Holland. Tjänsten riktar sig till kunder som vill ha en automatiserad fakturahanteringslösning men som vill slippa egna servrar och drift. Till en start är det främst mindre och medelstora bolag som den här lösningen riktar sig till vilket innebär att kannibaliseringen på befintliga kunder och försäljning är liten. ReadSoft har initialt främst riktat in sig på redovisningsbyråer som partners för att sälja den här lösningen vilket varit framgångsrikt enligt bolaget. Tillväxten uppges vara god men från låga nivåer. 15

16 Marknad 68 procent av ReadSofts försäljning sker i Europa ReadSofts har största delen av sina intäkter i Europa som står för 68 procent av försäljningen. I Europa står Norden för 25 procent och övriga Europa för 43 procent av den totala försäljningen. Nordamerika och resten av världen står för 32 procent av försäljningen. Ser man dock på den totala världsmarknaden för programvara för dokumentautomation är Nordamerika störst och står för cirka 44 procent följt av EMEA 40 procent och övriga världen uppgår till blygsamma 16 procent. Det innebär att ReadSoft borde kunna öka sin försäljning i framförallt Nordamerika. Att hitta marknadsinformation om de marknader som ReadSoft är verksamma på är inte helt lätt. För Capture-marknaden finns det förhållandevis bra och uppdaterad information från framförallt en analysfirma baserad i New York som heter Harvey Spencer Associates Inc. För SAP- och Oraclelösningarna är det dock svårare att hitta relevant information. Readsofts försäljning per region 2011 Världsmarknaden för programvara för dokumentautomation 32% 25% Norden 16% Nordamerika Övriga Europeiska marknader Nordamerika och ROW 40% 44% Europa, Mellanöstern, Afrika Övriga världen 43% Källa: Redeye Research, Harvey Spencer Associates Inc Marknaden för Batch Transaction Capture som är den delen av Capture marknaden som ReadSoft är aktiva på väntas växa med cirka 8 procent per år. Källa: Harvey Spencer Capture Den totala marknaden för datafångst eller Capture som det också kallas uppskattas av Harvey Spencer till 4,1 miljarder dollar 2015 och väntas växa med 13 procent per år fram till dess. Den största delen av den marknaden kallas Batch Transaction Capture (Storskalig datafångst av affärstransaktioner) och står för 41 procent av den totala Capture marknaden och det är inom den delen som ReadSoft är verksamma. Tillväxten inom Batch Transaction Capture är något lägre än för den totala Capture marknaden och förväntas uppgå till 8 procent per år fram till Att tillväxten ändå är så pass hög som 8 procent beror förmodligen på den snabba återbetalningen på investeringen för den här typen av investeringar som ofta räknas hem på under ett års tid. En annan anledning till den höga tillväxten är att den här typen av upphandlingar görs för allt större delar av kundernas organisation då de oftast omfattar verksamhet i flera länder. Det gör att investeringsbeslutet hamnar allt högre upp i kundernas organisationer och ofta når hela vägen upp till ledningsnivå vilket gör att budgetarna för den här typen av investeringar ökar. 16

17 Segmentfördelning % 22% 41% 30% Batch Transaction Capture Batch Image Capture Ad-hoc Image Ad-hoc Transaction Källa: ReadSoft, Harvey Spencer Kofax är den konkurrenten som ReadSoft möter oftast Konkurrensen inom Capture är hård och produkterna är relativt likvärdiga rent tekniskt. Det som ReadSoft lyfter fram som sina konkurrensfördelar är kopplingen in i ERP-systemen samt den höga flexibiliteten när det gäller att kundanpassa systemen vilket förkortar installationstiden och därmed blir billigare. De konkurrenter som ReadSoft möter oftast är Anydoc, Brainware (Lexmark), EMC (Captiva), OpenText och framförallt Kofax. Leading Vendors w.w. Batch Transaction Capture Software Readsoft marknadsposition 14% 4% 5% 7% 11% 42% Rest of Market Kofax Readsoft EMC Banctec Japan Brainware Next5 17% Källa: Harvey Spencer, Gartner ReadSoft är verksamma på en mångmiljardmarknad SAP/Oracle Förutom Capture delen så har ReadSoft lösningar för affärsystemen SAP och Oracle inom framförallt fakturahantering eller Invoice Processing som det också kallas. Hur stor denna marknad är eller hur fort den växer har vi inga siffror på men det är en mångmiljardmarknad. Däremot väntas både Oracle och framförallt SAP visa en stark försäljningstillväxt under 2012 vilket är en bra förutsättning även om det inte har en direkt inverkan på ReadSoft. Det som kanske är viktigare att studera är vilka de underliggande marknadsdrivkrafterna är. Dessa går vi igenom nedan. 17

18 Förväntningar på Oracle och SAP Försäljningstillväxt EBITDA marginal EPS tillväxt Bolag Oracle Corp 4% 50% 43% SAP AG 12% 34% 5% Källa: Bloomberg, Redeye Research Det finns många underliggande drivkrafter som har potential att driva ReadSofts tillväxt framöver Marknadsdrivkrafter Mognadsgraden varierar kraftigt mellan olika marknader Drivkrafterna på de marknader som ReadSoft agerar på varierar beroende på mognadsgraden på marknaden. I Norden och Europa är mognaden kring automatisk dokumenthanteringen hög medan den är lägre i många andra delar av världen. Den vanligaste lösningen är fortfarande automatisering av fakturahantering delvis på grund av att övergången till elektroniska fakturor tar längre tid än väntat även om utvecklingen helt klart går mot det. Ett mellansteg har blivit att fakturorna skickas med vilket innebär att mjukvara för dokumenthantering används även för dessa. Det är viktigt att tydliggöra att även elektroniska fakturor i framtiden kommer kräva Capture program då även de behöver tolkas. ReadSofts lösningar får stor påverkan på kundernas effektivitet Effektivare processer en nödvändighet för att konkurrensen Alla organisationer strävar efter att effektivisera sina processer för att klara konkurrensen och det ständigt ökande andelen information som passerar en organisation. Detta innebär att bolagen hela tiden måste öka sin automationsgrad av bland annat dokument och arbetsflöden. De större internationella bolagen väljer allt oftare att sköta sin dokumenthantering i globala servicecenters så kallade Shared Service Centers eller SSC. Detta leder till att storleken på ReadSofts affärer ökar. Shared Service Centers trenden spås växa med cirka 12 procent enligt Gartner och gynnar ReadSoft. Enligt ReadSoft beräkningar brukar en investering i dokumenthantering kopplad till inköpshantering betala tillbaka sig redan under det första året. Stora besparingar inom automatisk fakturahantering Det finns stora besparingar att göra för de företag som ligger i framkant med att automatisera sin dokumenthantering. Olika bedömare har olika siffror på detta men Aberdeen Group har uppskattat att ett företag som jobbar helt manuellt med sin fakturahanteringen kan spara upp till 92 procent av kostnaderna genom att automatisera den. Andra studier har visat på positiva effekter som att bolagen har fått en bättre kontroll på sitt kassaflöde, minskat handläggningstiderna från 32 till 6 dagar samt minskat kostnaderna med mellan 75 och 90 procent. Ökad transparens för kunderna En annan drivkraft till att investera i automatiserad fakturahantering är den ökade transparensen det medför för bolagen och därmed också högre 18

19 säkerhet. Denna drivkraft kan i vissa fall även vara reglerad av lagar och regler som gör att visa företag och organisationer måste automatisera sina strukturer för att ha tillräcklig regelefterlevnad. Exempel på regelverk som driver på utvecklingen av automatisering är Basel II, US Patriot Act, amerikanske Sarbanes-Oxley Act som även påverkar bolagskoden inom EU och i Asien. Regelverken blir allt likare varandra mellan länder vilket gör att även IT-systemen blir mer lika varandra vilket är positivt för ReadSoft. Den största underliggande drivkraften i ReadSoft som vi ser ligger i den ständigt ökande elektronisk informationsmängden som passerar organisationer och som behöver struktureras och hanteras. Detta gäller inte bara fakturahantering utan alla typer av dokument. Över tid kan ReadSoft komma att lägga till nya vertikaler i sitt erbjudande vilket är intressant för den långsiktiga tillväxtpotentialen. 19

20 Finansiella prognoser ReadSoft har slopat sina finansiella mål vilket vi tycker var men de har än så länge inte ersatt dem med några nya ReadSoft har nyligen slopat sina finansiella mål vilket vi tycker var bra då de gamla målen inte kändes relevanta. Än så länge har bolaget inte ersatt dessa mål med några nya men vi skulle se det som positivt om de gjorde det för att guida marknaden tydligare. Övergången till en hyresmodell kan få stor påverkan på de finansiella prognoserna framöver ReadSoft är ett traditionellt Programvarubolag med en affärsmodell som framförallt består av licensintäkter, underhållsavtal och konsultintäkter. Viss hårdvaruförsäljning sker också. Detta är en modell som över tid till stora delar kommer att ersättas av en SAAS-modell vilket innebär att den licensintäkten och underhållsavtalen ersätts av en hyresmodell. Den här övergången kommer att påverka även ReadSoft de närmaste åren och beroende på hur snabbt den övergången kommer ske kommer det få olika stor betydelse för bolaget rent finansiellt de närmaste åren. Vi räknar med att en hyreskund blir mer lönsam för ReadSoft än en licenskund efter 3-4 år Under 2011 bestod en tredjedel av ReadSofts intäkter av licensintäkter. Eftersom licensintäkten inte är förknippad med någon direkt kostnad får den stor påverkan på marginalen. När allt fler kunder väljer att köpa ReadSofts produkter som en tjänst innebär det att den licensintäkten sprids ut över flera år vilket gör att strömmen av repetitiva intäkter ökar. Vi har i tabellen nedan försökt exemplifiera skillnaden mellan de två alternativen sett över en treårsperiod. År 1 blir intäkten betydligt lägre vid SAAS upplägget däremot blir SAAS mer lönsam i längden som i exemplet nedan. Grovt räknat uppger ReadSoft att hyresmodellen och licensmodellen möts någonstans efter 3-4 år. Det innebär att om kunden fortsätter att vara kund efter tre år blir det lönsammare för ReadSoft med en hyresmodell även om det påverkar lönsamheten negativt år 1. Exempel Licens vs SAAS År 1 År 2 År 3 Summa 3 år Licensintäkt Underhållsavtal Summa licens Diskonterat 10% SAAS Diskonterat 10% Källa: Redeye Research Som vi skrivit om tidigare anser vi att det finns mycket som talar för att licensintäkterna kommer att finnas kvar länge i ReadSoft och att övergången till SAAS-modellen kommer att ske gradvis och över lång tid vilket också återspeglas i våra finansiella prognoser. 20

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer