Lönsamhet. 9,0 poäng e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt, Process Director, har haft en stark utveckling på marknaden och tillsammans med bolagets övriga erbjudanden, ser framtida tillväxtpotential mycket intressant ut. Vi skulle dock se det som positivt ur ett riskperspektiv om försäljningen av de övriga produkterna ökade och stod för en större andel av försäljningstillväxten. ReadSoft är verksamma inom en del av datafångstmarknaden som väntas uppgå till 1,7 miljarder dollar 2015 och växa med cirka 8% per år. Vårt DCF-värde är 30 kr/aktie och p/e-talet för 2012e är endast 11,9x. Detta är attraktivt jämfört med bolagets peers, vilket gör att en investering i ReadSoft-aktien är mycket attraktiv. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: ISIN: SE ID: 219 Small cap 715 MSEK Programvarubolag Per Åkerberg Göran E Larsson Small cap 715 MSEK Mjukvarubolag Per Åkerberg Göran E Larsson Redeye Ledning Rating (0-10 Tillväxtpotential poäng) Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 8,0 poäng 9,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% EBITDA EBITDA-marginal 16% 19% 17% 20% 20% EBIT EBIT-marginal 9% 12% 10% 13% 14% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 7% 9% 7% 10% 10% Utdelning 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 VPA 1,25 1,80 1,77 2,41 2,76 VPA just 1,25 1,80 1,77 2,41 2,76 P/E just 17,6 12,2 12,5 9,1 8,0 P/S 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 EV/S 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 EV/EBITDA just 5,8 4,2 4,3 3,6 3,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 22,0 Antal aktier (milj) 32,5 Börsvärde (MSEK) 715 Nettoskuld (MSEK) -134 Free float (%) 78,6 Dagl oms. ( 000) 30 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Programvarubolag med låg värdering... 1 Innehållsförteckning... 3 Investeringssammanfattning... 4 Bolagsbeskrivning... 5 Verksamhet... 6 Direktförsäljning... 6 Partnerförsäljning... 6 Intäktsmodell... 7 Kundbas... 8 Licensintäkt vs SAAS... 8 Organisation... 9 Produkter...12 Capture Solutions...12 Förvärv av foxray...12 PROCESS DIRECTOR PROCESSIT...14 Online Solutions Marknad...16 Capture...16 SAP/Oracle Marknadsdrivkrafter Mognadsgraden varierar kraftigt mellan olika marknader Effektivare processer en nödvändighet för att konkurrensen Stora besparingar inom automatisk fakturahantering Ökad transparens för kunderna Finansiella prognoser Omsättning och EBITDA marginal...21 Investeringar, kassaflöden och utdelningar Detaljerade prognoser Förvärv av foxray Värdering DCF värdering Känslighetsanalys Relativvärdering Aktien Bilaga 1: SWOT Sammanfattning Redeye Rating

4 Investeringssammanfattning ReadSoft är ett svenskt programvarubolag med global försäljning ReadSoft är ett svenskt programvarubolag med global försäljning. Bolaget är verksamma inom datafångstmarknaden, på engelska kallad Capture. Enligt Harvey Spencer väntas datafångstmarknaden visa en tillväxt på 13 procent per år till 2015 då den väntas uppgå till 4,1 miljarder dollar. Den största delen av den marknaden kallas Batch Transaction Capture (storskalig datafångst av affärstransaktioner) och står för 41 procent av den totala Capture marknaden. Det är inom denna del som ReadSoft är verksamma. Tillväxten inom Batch Transaction Capture är något lägre än för den totala Capture-marknaden och förväntas uppgå till 8 procent per år. Bolaget erbjuder sina kunder att köpa produkterna både genom en klassisk licensmodell och genom en hyresmodell ReadSofts intäktsmodell baserar sig på tre huvudsakliga intäktsströmmar. De två första är licensintäkter och underhållsintäkter som står för ungefär en tredjedel var av den totala försäljningen. Konsulttjänsterna som är den tredje huvudsakliga intäktsströmmen står för strax under 30 procent. ReadSoft erbjuder även sina kunder att hyra deras lösningar men redovisar inte hur stor andel som har valt att göra det. Risken för att licensförsäljningen ska vika och påverka tillväxt och lönsamhet ser vi som begränsad även om den till viss del kommer påverka även ReadSoft. Det finns flera anledningar till varför vi räknar med att framförallt de större kunderna även i fortsättningen kommer köpa ReadSofts produkter som en licens. Den främsta av dessa är att det i längden blir billigare för kunderna. ReadSoft viktigaste programvara heter idag PROCESS DIRECTOR ReadSofts viktigaste programvara heter PROCESS DIRECTOR och består delvis av deras Capture-lösning. Den är helt inriktad på SAP-marknaden och eftersom den produkten står för en stor del av tillväxten är också en stor del av risken förknippad med den. Samtidigt som den starka försäljningen mot SAP-marknaden varit lyckosam har fokus på Oraclemarknaden och produkten PROCESSIT hamnat på efterkälken. Det ska bli mycket intressant att se om ReadSofts relativt nya VD Per Åkerberg kan få fart på försäljningen av PROCESSIT vilket både skulle minska risken i bolaget men även leda till högre tillväxt. En annan stor potential ligger i förvärvet av foxray som redan givit resultat i form av ett av bolagets största avtal någonsin. En tredje stor potential ligger i att öka försäljningen till bolagets befintliga kunder. Bolagets stabila kassaflöden och finanser (nettokassa på 134 miljoner kronor) ger även goda möjligheter till fler förvärv framöver. Vi ser en betydande uppvärderingspotential i bolaget Vi är försiktiga i våra prognoser och räknar med att ReadSoft kommer utvecklas i takt med marknaden med en organisk tillväxt på cirka 7 procent per år. Kostnaderna väntas dock inte öka i samma takt vilket talar för att lönsamheten bör kunna stärkas. Vår DCF-värdering visar på en uppsida på drygt 40 procent med ett motiverat värde på 30 kronor per aktie. ReadSoft handlas till ett P/E på 11,9x respektive 8,7x för 2012 respektive Även detta visar på en rabatt på drygt 40 procent jämfört med övriga nordiska program- och mjukvarubolag. 4

5 Bolagsbeskrivning Bolaget grundades 1991 av Jan Andersson och Lars Appelstål ReadSoft är ett globalt programvarubolag som startade sin verksamhet i Stockholm och i Helsingborg där bolaget fortfarande har sitt huvudkontor. Bolaget har idag cirka 560 anställda fördelat på 17 länder och över 300 partners i mer än 70 länder. ReadSoft är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista sedan Bolaget grundades på idén att det spenderades för mycket tid på pappershantering och att många av dessa processer borde kunna automatiseras omsatte ReadSoft över 663 miljoner kronor med ett resultat efter skatt på 58,4 miljoner kronor 2011 omsatte ReadSoft 663 miljoner kronor med ett resultat efter skatt på 58,4 miljoner kronor. Intäkterna fördelades under 2011 mellan licensintäkter 34 procent, underhållsavtal 34 procent, produktrelaterade konsulttjänster 28 procent och hårdvara 4 procent. Bolaget visade under 2011 en tillväxt på 13 procent i lokala valutor och en EBITDA marginal på 11,2 procent. Bolaget har nyligen slopat sina finansiella mål vilket vi tycker är bra då de gamla målen inte kändes aktuella. De har dock än så länge inte kommunicerat några nya mål vilket vi skulle se som positivt om de gjorde. En stor del av värdet i bolaget ligger i de kunder som bolaget har idag ReadSoft har idag över kunder globalt och ser alla bolag som hanterar över dokument som potentiella kunder. ReadSoft automatiserar all form av dokumenthantering men den största delen av dokumenten som bolagets system hanterar är fakturor som står för över 90 procent av dokumenten som passerar ReadSofts system. ReadSoft har fyra huvudprodukter i sitt erbjudande ReadSoft har fyra huvudprodukter i sitt erbjudande där produkten Capture används för att tyda dokument av olika format. Capture säljs enskilt men också ofta som en del med PROCESSIT (Oracle) eller PROCESS DIRECTOR (SAP) som möjliggör kopplingen in i dessa ERP-system. Capture kan även kopplas ihop med de flesta andra ERP-system som finns på marknaden. Den fjärde produkten är ReadSofts molnbaserade lösning, Readsoft Online, som är den senast lanserade produkten och framförallt riktar sig till små och medelstora bolag i första skedet. Ur ett riskperspektiv skulle vi se det som positivt att försäljningen av exempelvis PROCESSIT kom igång starkare då bolaget idag till stor del är beroende av PROCESS DIRECTOR för sin tillväxt Målsättningen för ReadSoft framöver är att fortsätta den positiva utvecklingen som bolaget har inom SAP-segmentet. Samtidigt har bolaget en stor utmaning i att få deras Oracle lösning lika etablerad som deras SAPlösning har blivit. Vi bedömer att om bolaget lyckas öka försäljningen mot Oracle-segmentet skulle det kunna få stor påverkan på dagens värdering av bolaget. Andra potentialer är att fortsätta att leverera den molnbaserade lösningen på nya marknader och ta ett större grepp om de mindre bolagen. En annan spännande potential är att fortsätta öka försäljningen till befintlig kundstock genom att jobba smartare i organisationen, något den senaste organisationsförändringen ska se till. En av de största tillgångarna i ReadSoft ligger i de 7500 kunderna som använder ReadSofts lösningar idag. Den största risken ligger enligt oss i beroendet av deras SAP-lösning. 5

6 Verksamhet Bolaget grundades 1991 ReadSoft är ett programvarubolag grundat 1991 av Jan Andersson och Lars Appelstål med huvudkontor i Helsingborg. Bolaget grundades som ett sidoprojekt när de två grundarna gick på universitetet med målsättningen att automatisera mycket av den manuella pappersexercisen som de upplevde som ineffektiv. Detta är fortfarande bolagets huvudfokus. Idag finns försäljning i över 70 länder och bolaget har över 550 anställda ReadSoft är idag ett globalt programvarubolag med cirka 560 anställda fördelat på 17 länder med över 300 partners i fler än 70 länder. ReadSoft är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista sedan Kundlistan är mycket imponerande där många av världens största bolag är representerade inom många olika branscher. ReadSoft säljer både direkt och genom partners. Direktförsäljningen sker framförallt till de större kunderna Direktförsäljning Direktförsäljningen riktar sig framförallt till de större internationella koncernerna som har ekonomisystem från SAP och Oracle där ReadSoft erbjuder dem en automatiserad fakturahanteringslösning. Andra stora kundgrupper är stora bolag som försäkringsbolag, lånehanteringsbolag, marknadsundersökningsbolag eller andra typer av bolag som hanterar stora mängder dokument där ReadSofts Capture-lösningar kan bidra med stora besparingar. Vid direktförsäljning hjälper ReadSoft ofta kunderna att installera och anpassa deras lösningar genom deras egen konsultorganisation. Under 2011 stod direktförsäljningen för cirka 65 procent av försäljningen. ReadSoft har dock som mål att öka andelen partnerförsäljning framöver så att den uppgår till cirka 50 procent. ReadSoft fokuserar på att öka andelen partnerförsäljning Partnerförsäljning Partnerförsäljning sker framförallt till mindre och medelstora bolag som använder andra ekonomisystem än SAP och Oracle. Vid partnerförsäljningen är det främst partnern som står för implementering och anpassning. Detta är ett bra sätt för ReadSoft att komma in på nya marknader med begränsad investering. Partnersatsningen är prioriterad i bolaget och ökad försäljning via partners ska ske både genom utökat samarbete med befintliga partners och genom att skapa nya partnerrelationer. Målsättningen är att partnerförsäljningen som idag står för cirka 35 procent av försäljningen över tid ska uppgå till cirka 50 procent av den totala försäljningen. På det sättet kan ReadSoft växa utan att behöva växa personalstyrkan i lika snabb takt. Risken med partnersatsningen är att kvalitén i leveransen inte blir tillfredställande vilket skulle kunna skapa problem på vissa marknader. Det är därför viktigt att ReadSoft kvalitetssäkrar sina partners och ser till att kvalitén aldrig kompromissas. 6

7 Bolaget har en klassisk intäktsmodell för att vara ett programvarubolag men de har också en hyresmodell Intäktsmodell ReadSoft är ett programvarubolag och intäktsmodellen baserar sig på fyra huvudsakliga intäktsströmmar. Licensintäkterna och underhållsintäkterna står för ungefär en tredjedel var av den totala försäljningen och konsulttjänsterna för strax under 30 procent. Hårdvarudelen stod under 2011 för endast 4 procent av försäljningen och trots att det inte är ett prioriterat område så fungerar den som en service till kunderna samtidigt som den bidrar till ReadSofts lönsamhet. Licensintäktens storlek baseras på hur många dokument som förväntas hanteras per år och är en engångskostnad. Den här typen av licensmodell är normal för mjukvarubolag men är på väg att förändras då det blir allt populärare att köpa programvara som tjänst och istället betala en typ av hyra. Redan idag erbjuder ReadSoft sina kunder att hyra programvara istället för att köpa licenser men de redovisar inte hur stor del av kunderna som köper via en hyresmodell. De flesta kunderna väljer även att teckna ett support- och underhållsavtal för att få ta del av uppgraderingar och support i samband med att de köper licensen. Underhållsavtalen brukar uppgå till cirka 20 procent av licenskostnaden. Underhållsavtalen är obligatoriska första året och förlängs sedan ett år i taget och de flesta väljer att förlänga sina underhållsavtal då ReadSofts programvara är väldigt affärskritisk. Förutom intäkter från licenser och underhållsavtal har ReadSoft konsultintäkter som uppstår när produkterna ska installeras, anpassas och integreras med befintliga system vilket kan ske både genom löpande räkning och till fast pris. ReadSoft säljer också hårdvara som en tjänst till sina kunder vilket står för Hårdvaruförsäljningen består till övervägande del av försäljning av scannrar. Detta är inte ett prioriterat område inom ReadSoft men är en bra service till kunderna och bidrar även med viss lönsamhet för ReadSoft. Intäktsfördelning % 28% 34% 34% Licensintäkter Produktrelaterade konsulttjänster Underhållsavtal Hårdvara Källa: Redeye Research 7

8 ReadSoft har en mycket god riskspridning bland sina kunder Kundbas En av de största styrkorna och även möjligheterna i ReadSoft ligger i den stora kundbasen som består av cirka 7500 kunder. Riskspridningen bland kunderna är god och de 20 största kunderna står för endast 6 procent av försäljningen. Att öka försäljningen till befintliga kunder är helt klart en stor tillväxtmöjlighet för ReadSoft och är ett av de områden som VD Per Åkerberg har satt upp som prioriterat. Att bli bättre på att vårda kundkontakterna även efter sälj och implementeringsfasen är ett sätt för att öka försäljningen till befintliga kunder. ReadSoft har i dag dotterbolag i 17 länder. Dessa har till hög grad styrts som enskilda enheter men sedan den 21:a maj i år är de indelade i fyra regioner. Däremot är många av kunderna stora globala bolag som har centraliserat sin fakturahantering till vissa globala center. Många av dessa kunder eftersträvar en global account manager för att tillgodose hela den globala organisationens behov. Detta är ett annat område som ReadSoft kommer jobba hårdare med framöver, bland annat genom sin nya organisationsstruktur, och som bör förbättra möjligheterna att öka försäljningen både till befintliga kunder och till nya kunder. En stor risk i ReadSoft är hur snabbt övergången från en licensintäktsmodell till en hyresmodell kommer att gå Licensintäkt vs SAAS Den stora frågan i alla mjukvarubolag med traditionell intäktsmodell bestående av licensintäkter, underhållsavtal och konsulting är hur de kommer att påverkas när det blir allt mer vanligt att köpa mjukvaror som tjänst och istället betala en hyra eller löpande avgift. Licensintäkterna bidrar med en stor engångsintäkt under det första året jämfört med när programvaran köps som en tjänst vilket innebär att det blir ett relativt stort intäktsbortfall under det första året. Detta påverkar även marginalen då licensintäkterna har stor påverkan på rörelsemarginalen. År två däremot blir intäkten större när den köps som tjänst istället för att bara ha en intäkt från underhållsavtalen vilket även blir fallet år tre, fyra, fem, osv. Över tid bör denna modell alltså bidra med högre intäkter och lönsamhet men övergången kan bli relativt smärtsam speciellt om den går fort. Enligt vårt räkneexempel blir en kund som betalar enligt en hyresmodell mer lönsam i längden Vi har försökt visa med ett räkneexempel på hur effekten av en SAAS försäljning kontra en licensförsäljning med underhållsavtal slår under en femårsperiod senare i kapitlet finansiella prognoser. Den stora osäkerheten ligger i hur stor den årliga intäkten kan bli när programvaran köps som en tjänst men vi uppskattar att intäkterna blir ungefär lika stora efter sett på 3-4 års sikt. En konsekvens blir att det blir betydligt viktigare att behålla kunderna under en längre period när kunderna köper produkten som en tjänst. Online lösningarna inriktar sig främst på mindre bolag Förutom att kunderna kan köpa ReadSofts programvara som en tjänst har de även en renodlad onlinelösning. Denna har än så länge ingen större påverkan på licensintäkterna då den framförallt säljs till mindre kunder som i många fall inte hade köpt ReadSofts lösningar om det inte gick att 8

9 Q Q Q Q Q Q Q Q Q ReadSoft köpa den som tjänst. Den säljs bland annat framgångsrikt genom revisionsfirmor till sina kunder. Det finns fler anledningar till varför framförallt de större bolagen fortfarande vill köpa enligt en licensmodell Även de större kunderna som står för de stora licensintäkterna har idag möjlighet att betala enligt en hyresmodell. Hur stor del som hyr idag uppger inte ReadSoft men i Norden är det redan en övervägande del av kunderna som köper produkterna enligt den modellen. Den programvara som ReadSoft säljer är mycket affärskritisk och det finns därför ett stort värde för bolagen att själva ha kontroll över programvaran jämfört med hyresmodellen. Vid installering hos större mer komplexa kunder krävs även en hel del anpassningar vilket även det talar för att kunderna hellre har full kontroll över programvaran. Investeringen betalar sig också ofta tillbaka redan under det första året vilket gör att kunderna inte alltid ser priset som ett så stort problem speciellt eftersom investeringen görs för att fungera under många år och det blir då även dyrare för kunderna att hyra produkten. Framförallt är det argumentet att det är en så pass strategisk viktig investering som ska fungera under lång tid som gör att många av kunderna föredrar den klassiska licensmodellen. Skulle konkurrenterna däremot komma med konkurrenskraftiga SAAS erbjudanden kan detta dock göra att försäljningsprocesserna blir längre och det kan även bli så att det kommer pressa priserna även på licenserna. Ett annat tecken på att omställningen kan ligga ganska långt fram i tiden för ReadSoft är att licensintäkterna under 2011 faktiskt växte med hela 19 procent i lokala valutor vilket kanske är den viktigaste siffran att hålla koll på för att se var trenden är på väg. Försäljning per segment Licensintäkter Underhållsavtal Produktrelaterade konsulttjänster Övriga intäkter Hårdvara Källa: Redeye Research, ReadSoft Fler förändringar i organisationen pågår just nu Organisation I maj 2012 meddelade ReadSoft att de kommer att genomföra stora organisatoriska förändringar i bolaget. Tidigare var ReadSoft uppdelat i 17 självstyrda landsbaserade dotterbolag och fem stycken utvecklingslabb. Den relativt nya VD:n Per Åkerberg har gått igenom organisationsstrukturen och har efter det genomfört en rad förändringar för att effektivisera 9

10 organisationen och för att kunna möta kunderna på ett bättre sätt. De största förändringarna är att de tidigare självstyrda dotterbolagen nu delas in i fyra geografiska regioner enligt tabellen nedan. På det här sätter bör en mängd synergieffekter kunna uppstå både på intäkts- och kostnadssidan. ReadSofts 17 dotterbolag kommer att delas in i fyra regioner Nya regioner Northern Europe EMEA North America Latin America & Asia/Pacific Sverige Storbritannien USA Chile Norge Frankrike Kanada Brasilien Danmark Tyskland Asien Finland Spanien Oceanien Benelux Schweiz Sydafrika Källa: Redeye Reserch och de fem utvecklingslabben kommer att slås samman till två enheter De fem utvecklingslabben kommer struktureras i två labb för att skapa synergier och effektiviseringar. ReadSofts alla produkter är uppbyggd på Microsoft teknologi vilket gör att det bör finnas synergieffekter i att jobba närmare varandra i utvecklingsarbetet. Idag har ReadSoft utvecklingen spridd på fem olika platser och lite av utvecklingen sker i lågkostnadsländer. De två labben kommer att heta Capture Automation och ERP Automation. Idag utvecklas Capture/datafångstprodukterna i Kista, Helsingborg och i Hamburg; SAP-produkterna i Frankfurt och Wroclaw (Polen); medan Oracle-produkterna utvecklas i Raleigh (USA) och i Köpenhamn. Hur det här kommer se ut framöver har bolaget inte uppgett men troligt är att utvecklingen över tid kommer att fokuseras ännu mer och med en högre grad av utveckling i lågkostnadsländer. Nya labb Capture Automation Capture Online XBOUND (foxray) Källa: Redeye Reserch ERP Automation SAP Oracle Andra förändringar som genomförs i organisationen är att det tillkommit ett antal nya positioner. Bland annat har en CTO utsetts. En av CTO:ns uppgifter kommer att vara att säkerställa det långsiktiga utvecklingsarbetet för produkter och lösningar. Den nya CTO-rollen innehas av Lars Appelstål som är en av de två grundarna till bolaget. En annan förändring är att det har tillsatts en COO (Chief Operating Officer) som ansvarar för flera koncerngemensamma funktioner i ReadSoft, däribland Product Management och Global Market Communication ingår. Den rollen innehas av Peter Sandin. 10

11 Organisation Titel President & CEO CTO CFO COO VP Coroporate Communications VP Human Resources SVP Region EMEA & Special Markets SVP Region Northern Europe SVP Region North America SVP Region Latin America & Asia/Pacific SVP Capture Automation Lab SVP ERP Automation Lab Källa: Redeye Reserch Namn Per Åkerberg Lars Appelstål Jan Bertilsson Peter Sandin Johan Holmqvist Anna Ronnelin Peter Hörwing Martin Lackmann Bob Fresneda Björn Gabrielsen Lars Appelstål Rowland Archer Den här förändringen innehåller en rad intressanta aspekter som vi tror kommer att förändra framförallt produktutvecklingen på ett mer effektivt sätt där labben nu enklare kan utbyta idéer mellan varandra. Eftersom att tekniken i botten dessutom är densamma bör ytterligare synergier kunna lyftas fram i rena effektiviseringar. Över tid bör ReadSoft även titta på att öka utvecklingen i lågkostnadsländer vilket även det bör kunna leda till en mer kostnadseffektiv produktutveckling. Uppdelningen i ett antal försäljningsregioner ser vi också positivt på då framförallt de större kunderna som ReadSoft bearbetar allt hårdare efterfrågar lösningar som oftast omfattar verksamheter som är spridda över flera länder. Att istället ha ett regiontänk kan skapa bättre affärsmöjligheter och effektivisera försäljningsarbetet. 11

12 Produkter ReadSofts affärsidé är att utveckla, sälja och hyra ut programvaror som gör det möjligt för stora och små bolag att automatisera sin dokumenthantering. Bolaget har utvecklat ett antal lösningar som kan automatisera olika former av dokument i olika format samt integrera dessa dokument i sina kunders arbetsflöden vilket ger stora besparingar. Vi kommer i det här kapitlet gå igenom de produkter som ReadSoft har på marknaden idag och som också går att se i bilden nedan markerade med blått. Källa: ReadSoft Capture är grunden i ReadSofts lösningar Capture Solutions Capture är grunden i ReadSofts lösning för automatiserad datafångst av dokument och produkterna heter DOCUMENTS, INVOICES och FORMS. Capture är även grunden i lösningarna till affärssystemen SAP och Oracle. DOCUMENTS kan hantera alla typer av dokument oavsett om de är pappersdokument eller elektroniska dokument. DOCUMENTS klarar även av XML-fakturor som blir allt vanligare. Den senaste versionen av DOCUMENTS kallas DOCUMENTS 7 och lanserades under förra året. Tanken är att DOCUMENTS ska klara alla typer av dokumentbaserade affärsprocesser. Två exempel på områden som är nya i den senaste versionen är kundorderhantering och leverantörsfakturaflöden. Ett annat område som blir allt viktigare är möjligheten att hantera flera olika språk samtidigt då många av kunderna centraliserar hanteringen av dokument från flera olika länder med olika språk och skrift vilket den nya versionen klarar. I och med förvärvet av foxray stärker ReadSoft sin konkurrenskraft Förvärv av foxray I februari meddelade ReadSoft att de förvärvat det tyska bolaget foxray AG. foxrays verksamhet består till huvuddelen av programvaruserien XBOUND som är en plattform för automatisering av affärsprocesser, så kallad 12

13 Business Process Automation eller BPA. Tanken med förvärvet är att kombinera ReadSoft DOCUMENTS lösning med foxrays XBOUND-lösning och på det sättet få ett ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande. Det XBOUND plattformen är bra på är att hantera stora volymer av dokument vilket också märks på typen av kunder som de har idag som försäkringsbolag, banker, myndigheter, servicecenter m.fl. Det gör att DOCUMENTS i kombination med XBOUND blir en konkurrent till olika former av BPO-lösningar (Business Process Outsourcing). Det blir allt vanligare att bolag lägger ut någon affärsprocess på en tredje part som specialiserat sig på att exempelvis ta hand om stora volymer av olika typer av dokumentprocesser. Detta är en marknad som uppges växa snabbt och det ska bli intressant att följa hur ReadSofts erbjudande kommer stå sig i den konkurrensen. PROCESS DIRECTOR är inriktad mot SAP marknaden och är väldigt viktig för tillväxten i ReadSoft idag PROCESS DIRECTOR ReadSofts lösning för fakturahantering och köp- och säljprocesser i SAP heter PROCESS DIRECTOR. Detta är en lösning som är utvecklad för att vara enkel att integrera i kundernas befintliga SAP-system vilket gör det enkelt för kunder som redan har en SAP-lösning att koppla till ReadSofts programvara. Med PROCESS DIRECTOR förenklas inte bara fakturahanteringen utan även exempelvis orderhantering, leverantörsskulder och finansiella processer. Sedan förra året finns ReadSofts molnbasarede Online lösning integrerad i PROCESS DIRECTOR vilket innebär att ReadSoft kan erbjuda en webbaserad portal med hög säkerhet för användarna. Den största andelen av ReadSofts intäkter kommer från försäljningen av Capture-lösningen DOCUMENTS i kombination med PROCESS DIRECTOR vilket står för cirka 60 procent av försäljningen. ReadSoft har varit väldigt framgångsrika när det gäller deras erbjudande av DOCUMENTS och PROCESS DIRECTOR vilket är den överlägset viktigaste lösningen som bolaget säljer. Trots det är ReadSofts lösning inte den högst prioriterade av SAP. SAP har sedan lång tid tillbaka ett samarbete med OpenText som är deras preffered partner på Invoice processing. Trots det har ReadSoft varit framgångsrika i att få kunderna att välja deras erbjudande framför OpenTexts erbjudande vilket visar på konkurrenskraften i ReadSofts erbjudande. Styrkorna i ReadSofts erbjudande jämfört med konkurrenterna ligger inte så mycket i själva Capture-delen som är ganska likvärdiga. Den stora skillnaden finns i workflow-delen och dess integration med SAP där ReadSofts lösning innebär den högsta automatiseringsgraden på marknaden och därmed minimerar den kostsamma manuella hantering. ReadSofts produkt är helt integrerad i kundens SAP-lösning och är enkel att installera och anpassa vilket är en av de viktigaste konkurrensfördelarna enligt de flesta undersökningarna som har gjorts på området. I och med att ReadSoft idag är väldigt beroende av SAP är det också här en av de största riskerna ligger i bolaget. Skulle partnerförhållandet med 13

14 ReadSoft av någon anledning försämras alternativt att de skulle knyta upp sitt samarbete med OpenText ännu hårdare skulle det kunna få stor påverkan på ReadSoft. OpenText är en så kallad Tier 1 partner med SAP inom Accounts Payable automation. Att OpenText är en Tier 1 partner innebär att SAP återförsäljer deras lösningar och kan även paketera deras lösningar vid exempelvis uppgraderingar vilket gör att ReadSoft inte alltid har möjlighet att vara med och konkurrera. Andra konkurrenter som ReadSoft möter i det här området är Basware, Kofax och Itesoft. PROCESSIT liknar PROCESS DIRECTOR men är inriktad på Oracle marknaden PROCESSIT ReadSofts lösning till affärssystemet Oracle påminner på många sätt om deras lösning för SAP i funktionaliteten. Lösningen för Oracle kallas PROCESSIT och är framförallt en lösning för automatisering av leverantörsfakturor. ReadSofts lösning är kompatibel med både Oracle E- Business Suite version 11 och 12. Om ReadSofts lösning för SAP har varit det stora utropstecknet för ReadSoft de senaste åren så har deras Oracle lösning varit motsatsen. Försäljningen till Oracle har än så länge inte kommit igång trots att bolagets lösning för Oracle är lika konkurrenskraftig som den för SAP. Det finns flera förklaringar till varför försäljningen av PROCESSIT inte har kommit igång på samma sätt som PROCESS DIRECTOR Varför försäljningen av PROCESSIT inte har tagit fart i samma takt som PROCESS DIRECTOR finns det flera förklaringar till. Utvecklingen av PROCESS DIRECTOR var klar före PROCESSIT vilket gjorde att den försäljningen påbörjades tidigare och fick därmed mer säljresurser. Eftersom att framgångarna kom relativt snabbt för PROCESS DIRECTOR har försäljningsfokus internt hos ReadSoft legat kvar där. Det är dock inte hela förklaringen. PROCESSIT utvecklades i Danmark relativt långt från Oracles hemmamarknad USA medan PROCESS DIRECTOR utvecklades på SAP:s hemmamarknad Tyskland. Utvecklingen av PROCESSIT har dock senare flyttats till USA. En annan sak som försvårat är att Oracle har bytt version av sin E-Business Suite vilket gjorde att ReadSoft var tvungna att utveckla PROCESSIT så att den skulle vara anpassad till båda de senaste versionerna vilket också tagit kraft. En tredje anledning är att Oracle har en egen lösning som konkurrerar direkt med ReadSoft som heter Webcenter Imaging. Denna lösning är dock betydligt mer komplicerad att implementera och det krävs uppskattningsvis dubbelt så många timmar att implementera jämfört med PROCESSIT. Det är svårt att uppskatta hur stort det problemet är då det är en förhållandevis liten kostnad i jämförelse med ett dyrt ERP-system från Oracle Mer kraft kommer dock att läggar på att öka försäljningen av PROCESSIT Att få igång försäljningen mot Oracle är en stor utmaning och samtidigt en stor potential som ligger högt upp på prioriteringslistan för den nya VD:n Per Åkerberg. Försäljningen av Oracle lösningar står för under 10 procent av ReadSofts försäljning och det finns egentligen inget som säger att den inte bör kunna vara lika stor som SAP-delen. De satsningar som ReadSoft nu gör på Oracle området är att satsa på ett antal marknader med säljare som enbart fokuserar på Oracle med en väldigt detaljerad säljstrategi. Det läggs även extra fokus på att utbilda partners i ReadSofts lösningar. Andra 14

15 satsningar som kommer att göras är ökad marknadsföring och deltagande vid olika Oracle event. Detta är en satsning som blir mycket viktig att följa framöver. Online Solutions ReadSoft Online är ReadSofts molnbaserade lösning. Denna lösning lanserades i Norden under 2011 och har även lanserats i Frankrike samt påbörjats lansering i England, Tyskland och Holland. Tjänsten riktar sig till kunder som vill ha en automatiserad fakturahanteringslösning men som vill slippa egna servrar och drift. Till en start är det främst mindre och medelstora bolag som den här lösningen riktar sig till vilket innebär att kannibaliseringen på befintliga kunder och försäljning är liten. ReadSoft har initialt främst riktat in sig på redovisningsbyråer som partners för att sälja den här lösningen vilket varit framgångsrikt enligt bolaget. Tillväxten uppges vara god men från låga nivåer. 15

16 Marknad 68 procent av ReadSofts försäljning sker i Europa ReadSofts har största delen av sina intäkter i Europa som står för 68 procent av försäljningen. I Europa står Norden för 25 procent och övriga Europa för 43 procent av den totala försäljningen. Nordamerika och resten av världen står för 32 procent av försäljningen. Ser man dock på den totala världsmarknaden för programvara för dokumentautomation är Nordamerika störst och står för cirka 44 procent följt av EMEA 40 procent och övriga världen uppgår till blygsamma 16 procent. Det innebär att ReadSoft borde kunna öka sin försäljning i framförallt Nordamerika. Att hitta marknadsinformation om de marknader som ReadSoft är verksamma på är inte helt lätt. För Capture-marknaden finns det förhållandevis bra och uppdaterad information från framförallt en analysfirma baserad i New York som heter Harvey Spencer Associates Inc. För SAP- och Oraclelösningarna är det dock svårare att hitta relevant information. Readsofts försäljning per region 2011 Världsmarknaden för programvara för dokumentautomation 32% 25% Norden 16% Nordamerika Övriga Europeiska marknader Nordamerika och ROW 40% 44% Europa, Mellanöstern, Afrika Övriga världen 43% Källa: Redeye Research, Harvey Spencer Associates Inc Marknaden för Batch Transaction Capture som är den delen av Capture marknaden som ReadSoft är aktiva på väntas växa med cirka 8 procent per år. Källa: Harvey Spencer Capture Den totala marknaden för datafångst eller Capture som det också kallas uppskattas av Harvey Spencer till 4,1 miljarder dollar 2015 och väntas växa med 13 procent per år fram till dess. Den största delen av den marknaden kallas Batch Transaction Capture (Storskalig datafångst av affärstransaktioner) och står för 41 procent av den totala Capture marknaden och det är inom den delen som ReadSoft är verksamma. Tillväxten inom Batch Transaction Capture är något lägre än för den totala Capture marknaden och förväntas uppgå till 8 procent per år fram till Att tillväxten ändå är så pass hög som 8 procent beror förmodligen på den snabba återbetalningen på investeringen för den här typen av investeringar som ofta räknas hem på under ett års tid. En annan anledning till den höga tillväxten är att den här typen av upphandlingar görs för allt större delar av kundernas organisation då de oftast omfattar verksamhet i flera länder. Det gör att investeringsbeslutet hamnar allt högre upp i kundernas organisationer och ofta når hela vägen upp till ledningsnivå vilket gör att budgetarna för den här typen av investeringar ökar. 16

17 Segmentfördelning % 22% 41% 30% Batch Transaction Capture Batch Image Capture Ad-hoc Image Ad-hoc Transaction Källa: ReadSoft, Harvey Spencer Kofax är den konkurrenten som ReadSoft möter oftast Konkurrensen inom Capture är hård och produkterna är relativt likvärdiga rent tekniskt. Det som ReadSoft lyfter fram som sina konkurrensfördelar är kopplingen in i ERP-systemen samt den höga flexibiliteten när det gäller att kundanpassa systemen vilket förkortar installationstiden och därmed blir billigare. De konkurrenter som ReadSoft möter oftast är Anydoc, Brainware (Lexmark), EMC (Captiva), OpenText och framförallt Kofax. Leading Vendors w.w. Batch Transaction Capture Software Readsoft marknadsposition 14% 4% 5% 7% 11% 42% Rest of Market Kofax Readsoft EMC Banctec Japan Brainware Next5 17% Källa: Harvey Spencer, Gartner ReadSoft är verksamma på en mångmiljardmarknad SAP/Oracle Förutom Capture delen så har ReadSoft lösningar för affärsystemen SAP och Oracle inom framförallt fakturahantering eller Invoice Processing som det också kallas. Hur stor denna marknad är eller hur fort den växer har vi inga siffror på men det är en mångmiljardmarknad. Däremot väntas både Oracle och framförallt SAP visa en stark försäljningstillväxt under 2012 vilket är en bra förutsättning även om det inte har en direkt inverkan på ReadSoft. Det som kanske är viktigare att studera är vilka de underliggande marknadsdrivkrafterna är. Dessa går vi igenom nedan. 17

18 Förväntningar på Oracle och SAP Försäljningstillväxt EBITDA marginal EPS tillväxt Bolag Oracle Corp 4% 50% 43% SAP AG 12% 34% 5% Källa: Bloomberg, Redeye Research Det finns många underliggande drivkrafter som har potential att driva ReadSofts tillväxt framöver Marknadsdrivkrafter Mognadsgraden varierar kraftigt mellan olika marknader Drivkrafterna på de marknader som ReadSoft agerar på varierar beroende på mognadsgraden på marknaden. I Norden och Europa är mognaden kring automatisk dokumenthanteringen hög medan den är lägre i många andra delar av världen. Den vanligaste lösningen är fortfarande automatisering av fakturahantering delvis på grund av att övergången till elektroniska fakturor tar längre tid än väntat även om utvecklingen helt klart går mot det. Ett mellansteg har blivit att fakturorna skickas med vilket innebär att mjukvara för dokumenthantering används även för dessa. Det är viktigt att tydliggöra att även elektroniska fakturor i framtiden kommer kräva Capture program då även de behöver tolkas. ReadSofts lösningar får stor påverkan på kundernas effektivitet Effektivare processer en nödvändighet för att konkurrensen Alla organisationer strävar efter att effektivisera sina processer för att klara konkurrensen och det ständigt ökande andelen information som passerar en organisation. Detta innebär att bolagen hela tiden måste öka sin automationsgrad av bland annat dokument och arbetsflöden. De större internationella bolagen väljer allt oftare att sköta sin dokumenthantering i globala servicecenters så kallade Shared Service Centers eller SSC. Detta leder till att storleken på ReadSofts affärer ökar. Shared Service Centers trenden spås växa med cirka 12 procent enligt Gartner och gynnar ReadSoft. Enligt ReadSoft beräkningar brukar en investering i dokumenthantering kopplad till inköpshantering betala tillbaka sig redan under det första året. Stora besparingar inom automatisk fakturahantering Det finns stora besparingar att göra för de företag som ligger i framkant med att automatisera sin dokumenthantering. Olika bedömare har olika siffror på detta men Aberdeen Group har uppskattat att ett företag som jobbar helt manuellt med sin fakturahanteringen kan spara upp till 92 procent av kostnaderna genom att automatisera den. Andra studier har visat på positiva effekter som att bolagen har fått en bättre kontroll på sitt kassaflöde, minskat handläggningstiderna från 32 till 6 dagar samt minskat kostnaderna med mellan 75 och 90 procent. Ökad transparens för kunderna En annan drivkraft till att investera i automatiserad fakturahantering är den ökade transparensen det medför för bolagen och därmed också högre 18

19 säkerhet. Denna drivkraft kan i vissa fall även vara reglerad av lagar och regler som gör att visa företag och organisationer måste automatisera sina strukturer för att ha tillräcklig regelefterlevnad. Exempel på regelverk som driver på utvecklingen av automatisering är Basel II, US Patriot Act, amerikanske Sarbanes-Oxley Act som även påverkar bolagskoden inom EU och i Asien. Regelverken blir allt likare varandra mellan länder vilket gör att även IT-systemen blir mer lika varandra vilket är positivt för ReadSoft. Den största underliggande drivkraften i ReadSoft som vi ser ligger i den ständigt ökande elektronisk informationsmängden som passerar organisationer och som behöver struktureras och hanteras. Detta gäller inte bara fakturahantering utan alla typer av dokument. Över tid kan ReadSoft komma att lägga till nya vertikaler i sitt erbjudande vilket är intressant för den långsiktiga tillväxtpotentialen. 19

20 Finansiella prognoser ReadSoft har slopat sina finansiella mål vilket vi tycker var men de har än så länge inte ersatt dem med några nya ReadSoft har nyligen slopat sina finansiella mål vilket vi tycker var bra då de gamla målen inte kändes relevanta. Än så länge har bolaget inte ersatt dessa mål med några nya men vi skulle se det som positivt om de gjorde det för att guida marknaden tydligare. Övergången till en hyresmodell kan få stor påverkan på de finansiella prognoserna framöver ReadSoft är ett traditionellt Programvarubolag med en affärsmodell som framförallt består av licensintäkter, underhållsavtal och konsultintäkter. Viss hårdvaruförsäljning sker också. Detta är en modell som över tid till stora delar kommer att ersättas av en SAAS-modell vilket innebär att den licensintäkten och underhållsavtalen ersätts av en hyresmodell. Den här övergången kommer att påverka även ReadSoft de närmaste åren och beroende på hur snabbt den övergången kommer ske kommer det få olika stor betydelse för bolaget rent finansiellt de närmaste åren. Vi räknar med att en hyreskund blir mer lönsam för ReadSoft än en licenskund efter 3-4 år Under 2011 bestod en tredjedel av ReadSofts intäkter av licensintäkter. Eftersom licensintäkten inte är förknippad med någon direkt kostnad får den stor påverkan på marginalen. När allt fler kunder väljer att köpa ReadSofts produkter som en tjänst innebär det att den licensintäkten sprids ut över flera år vilket gör att strömmen av repetitiva intäkter ökar. Vi har i tabellen nedan försökt exemplifiera skillnaden mellan de två alternativen sett över en treårsperiod. År 1 blir intäkten betydligt lägre vid SAAS upplägget däremot blir SAAS mer lönsam i längden som i exemplet nedan. Grovt räknat uppger ReadSoft att hyresmodellen och licensmodellen möts någonstans efter 3-4 år. Det innebär att om kunden fortsätter att vara kund efter tre år blir det lönsammare för ReadSoft med en hyresmodell även om det påverkar lönsamheten negativt år 1. Exempel Licens vs SAAS År 1 År 2 År 3 Summa 3 år Licensintäkt Underhållsavtal Summa licens Diskonterat 10% SAAS Diskonterat 10% Källa: Redeye Research Som vi skrivit om tidigare anser vi att det finns mycket som talar för att licensintäkterna kommer att finnas kvar länge i ReadSoft och att övergången till SAAS-modellen kommer att ske gradvis och över lång tid vilket också återspeglas i våra finansiella prognoser. 20

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 Agenda Finansiell översikt Q1 Affärsmodell Introduktion till begreppet ECM (Enterprise Content Management) Kundexempel

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7% BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Caperio Holding Snabbväxande IT-utmanare Caperio har tagit en intressant position som leverantör av IT-lösningar till främst små och medelstora organisationer

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13%

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13% BOLAGSANALYS 7 maj 2009 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde men något låg försäljning AllTeles Q1-rapport visade på stabilitet i affärsmodellen och i intjäningspotential. Kassaflödet (+16

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer