Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: Anbud ska vara bindande t.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30"

Transkript

1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: Anbud ska vara bindande t.o.m Upphandling av revisorstjänster Inledning och bakgrund till upphandlingen Organisation Ekonomisk ram Allmän information Inlämnande av anbud Frågor och kontaktperson Avslutande av upphandling Avtal och tilldelning av uppdrag Offentlighetsprincipen Föremålet för upphandlingen Krav på leverantören Hederlighet, registrering och skatter m.m Ekonomisk stabilitet Elektronisk fakturahantering Uppgifter om leverantören företagsbeskrivning Internationell verksamhet Kvalitetssäkring Krav och utvärderingskriterier avseende tjänsten Erfarenhet och leveranskapacitet Pris... 9 VINNOVA0005 W/1.2, VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (9) 1 Upphandling av revisorstjänster VINNOVA inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende revisorstjänster enligt detta förfrågningsunderlag. 1.1 Inledning och bakgrund till upphandlingen Upphandling omfattar revisorstjänster avseende ekonomisk granskning av de bidrag VINNOVA beslutar om och administrerar. VINNOVA avser för detta ändamål sluta ramavtal med tre till fem leverantörer av revisorstjänster. En huvudleverantör kommer att utses för hela avtalsperioden, som är två år med möjlighet till två års förlängning. Inkomna anbud kommer att prövas och utvärderas i enlighet med de krav som framgår av detta förfrågningsunderlag. 1.2 Organisation VINNOVA är en statlig myndighet under näringsdepartementet med cirka 200 medarbetare och en årsbudget på cirka två miljarder kronor till sitt förfogande för finansiering av forskning och utveckling. VINNOVA uppgift är att bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. De målen delar VINNOVA med många, men sättet att gå till väga är i högsta grad VINNOVAs eget. VINNOVAs speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Uppgiften är att finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet. För mer information om VINNOVA se Verket för innovationssystem, VINNOVA ( ) STOCKHOLM tel fax e-post: Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56 Leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 14 (även bud) 1.3 Ekonomisk ram VINNOVA kommer att avropa revisorstjänster vid behov och kan inte garantera några volymer. VINNOVAs budget för ifrågavarande tjänster är f n ca kr per år.

3 3 (9) 1.4 Allmän information Denna upphandling genomförs med öppet upphandlingsförfarande enligt Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Anbud ska vara skrivet på svenska, inkommet till VINNOVA senast det datum som anges på första sidan och vara bindande till och med det datum som anges på första sidan Notera att VINNOVA saknar möjlighet att pröva ett anbud som inkommer för sent. Leverantörsavtal avses föreligga senast Anbudsgivare ska acceptera avtalsutkast med tillhörande allmänna villkor och bekräfta detta i anbudet. Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven är uppfyllda. Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna i det elektroniska anbudsformuläret som ska användas, samt att begränsa anbudet till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras. I samband med prövningen av anbudet kan VINNOVA komma att kontrollera att de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna är korrekta. Möjligheterna att begära in kompletterande uppgifter eller förtydliganden av anbudet är ytterst begränsade. För att VINNOVA ska ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför ytterst viktigt att detta innehåller samtliga begärda uppgifter. Ersättning utbetalas inte för inlämnat anbud. Observera att anbud kan komma att antas utan förhandling Inlämnande av anbud Anbudsgivare ska som anbudshandling använda det anbudsformulär som tillhör detta förfrågningsunderlag och finns tillgängligt på VINNOVA/Upphandlingar/. Formuläret laddas ner av anbudsgivaren, fylls i, skrivs ut och sänds till VINNOVA, Stockholm. Kuvertet ska märkas med Anbud revisorstjänster dnr Anbudshandling ska vara VINNOVA tillhanda, alternativt vara poststämplad, senast den dag som anges överst på sidan 1. Receptionen stänger 16.30, vilket är sista tidpunkt att ta emot bud. Det finns inget postfack utanför entrén Frågor och kontaktperson Detta förfrågningsunderlag har framställts med avsikten att klart och entydigt beskriva de krav och förutsättningar som råder för upphandlingen. Det kan trots detta uppstå frågeställningar. I det fall anbudsgivaren uppfattar att förfrågningsunderlaget innehåller någon oklarhet av betydelse för att ta fram ett korrekt och fullständigt anbud ska leve-

4 4 (9) rantören snarast kontakta VINNOVA med begäran om förtydligande. Då VINNOVA av likabehandlingsskäl inte ska lämna ny information i slutskedet av anbudstiden ska frågor insändas senast 10 dagar före sista anbudsdagen. Frågor ställs skriftligt via e-post till: OBS! Frågor måste märkas i e-postmeddelandets ämnesrad med Upphandling av revisorstjänster, dnr För det fall fråga skulle föranleda komplettering (förtydligande eller justering) av kraven i förfrågningsunderlaget kommer komplettering att publiceras på Eventuella frågor emotses därför skriftligt så snart som möjligt så att förtydliganden kan publiceras i god tid innan anbudet ska vara inlämnat. Endast skriftlig kompletterande uppgift i elektronisk form är bindande för både VINNOVA och anbudsgivaren Avslutande av upphandling Avslutande av denna upphandling avses ske genom att avtal tecknas med de företag som lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Så snart VINNOVA fattat tilldelningsbeslut kommer information om beslutet, med redovisning av skälen, att skriftligen via e-post meddelas samtliga anbudsgivare. Upphandlingen kan komma att avslutas genom avbrytande av upphandlingsförfarandet utan att vinnande anbud utses. Avbrytande förutsätter att inget anbud uppfyller de ska-krav som ställs i förfrågningsunderlaget eller något fel begås inom ramen för förfarandet, som inte kan rättas till på annat sätt än genom avbrytande. Skulle ett avbrytande ske kommer VINNOVA tillkännage beslutet om avbrytande på och, om anbud redan inkommit, via e-post till respektive anbudsgivare Avtal och tilldelning av uppdrag Avtal mellan VINNOVA och vinnande anbudsgivare har de villkor som anges i avtalsutkastet, bilaga 2. Antagen anbudsgivare ska vara beredd att underteckna avtalet snarast och senast inom tio dagar efter att tilldelningsbeslutet fattats. Avtalet sluts genom att VINNOVA, tidigast elva dagar efter det att tilldelningsbeslut meddelats, undertecknar avtalet. Vinnova avser sluta tvååriga ramavtal med möjlighet till ett plus ett års förlängning med fem leverantörer, förutsatt att så många godkända anbud inkommit. Rangordning kommer tillämpas; uppdrag kommer i första hand att tilldelas huvudleverantören, den leverantör som fått flest poäng i

5 5 (9) anbudsutvärderingen. Skulle denne leverantör inte vara lämplig för ett uppdrag på grund av jäv, tidsbrist, eller tidigare avtalsbrott, går frågan vidare till nästa leverantör i rangordningen. Jäv föreligger då leverantör är revisor för organisation som ingår i granskningsuppdraget. Om VINNOVA redan från början vet att jäv föreligger, kommer VINNOVA att adressera beställningen direkt till nästa leverantör i turordningen. Tidsbrist föreligger om leverantör inte inom en vecka efter VINNOVAs skriftliga beställning (e-post) responderar, eller inte kan bekräfta att uppdraget kommer att slutrapporteras inom sex månader efter beställningen. Tidigare avtalsbrott innebär att leverantören vid föregående uppdrag inte har slutrapporterat uppdraget inom sex månader efter VINNOVAs beställning. 1.5 Offentlighetsprincipen Som myndighet omfattas VINNOVA av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd i att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med VINNOVA. Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt 19 kap. 3 2 st. sekretesslagen (2009:400) till dess beslut om val av leverantör(er) fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Detta innebär att uppgifter om anbud dessförinnan inte i något fall lämnas till annan än respektive anbudsgivare. Nämnda uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter fordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Om anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som fordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren uppge önskemål om sekretess i ett särkilt fält i anbudsformuläret. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att uppgifter som rör utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. 2 Föremålet för upphandlingen Upphandlingen gäller revisionsuppdrag avseende ekonomisk granskning av VINNOVAs bidragsverksamhet. Aktuella stödmottagare som ska granskas är: universitet/högskolor, forskningsinstitut, företag, fysiska personer och privata associationer som t ex stiftelser. Revisionsuppdrag kommer att omfatta granskningar av: 1. nationella bidrag till universitet/högskolor, 2. nationella bidrag till forskningsinstitut 3. nationella bidrag till företag,

6 6 (9) 4. internationella projekt, bl a inom EUREKA och EU:s program, t ex ERA- NET, COST och ramprogram. Antalet granskningar per år varierar. Revisionerna avser granskning av att stöd används i överensstämmelse med VINNOVAs beslut jämte allmänna och särskilda villkor. Revisionerna sker med utgångspunkt från bokföringshandlingar, annan dokumentation och övriga upplysningar som kan inhämtas inom ramen för en sedvanlig revision. Besök hos stödmottagarna/granskningsobjekten görs i många fall i samband med revision. VINNOVA använder två huvudsakliga metoder för revisioner: Granskning av verifikationer och övriga relevanta handlingar Granskning av verifikationer och övriga relevanta handlingar i kombination med en mer djupgående granskning som innefattar besök hos granskningsobjektet och möte med dess företrädare. 2.1 Krav på leverantören Hederlighet, registrering och skatter m.m. Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter; detta ska bekräftas i anbudet. En anbudsgivare kommer att uteslutas om det visas att denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom (gäller företrädare för anbudsgivaren), 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och VINNOVA kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. inte är registrerad i det land där denne driver verksamhet enligt det landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande. 7. enligt lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt enligt LOU 10 kap 1. För svenska anbudsgivare innebär kravet att följande ska bifogas anbudet, utländska anbudsgivare ska bifoga intyg med motsvarande innehåll: Kopia på anbudsgivarens vid tillfället gällande registreringsbevis, utfärdat av Bolagsverket. Registreringsbeviset ska inte vara daterad tidigare än tre månader innan tiden för anbudsinlämning går ut.

7 7 (9) Uppgifter från Skatteverket och, i förekommande fall, kronofogdemyndigheten på blankett SKV 4820, Begäran/Svar, Offentliga upplysningar. Blanketten ska inte vara daterad tidigare än tre månader innan tiden för anbudsinlämning går ut. Blanketten ska vara ifylld av Skatteverket. Då blanketten endast är tillämpbar i Sverige ska utländsk anbudsgivare visa motsvarande dokumentation som intygar att denne fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och att betalningar fullgjorts. Intyg får vara högst tre månader gammalt räknat från sista anbudsdag. Skatteverkets blankett kan hämtas på VINNOVA hemsida. VINNOVA kan komma att verifiera företagsuppgifter hos Bolagsverket, skatteverket och/eller kreditvärderingsföretag. Om det vid sådan kontroll framkommer att någon av situationerna i punkt 1-7 ovan är för handen kommer anbudsgivaren att uteslutas Ekonomisk stabilitet Anbudsgivaren ska ha riskklass 3, 4 eller 5 enligt Upplysningscentralens kreditomdöme eller likvärdig riskklass i annat motsvarande instituts kreditomdöme. I de fall Upplysningscentralen eller annat motsvarande institut inte har de uppgifter som krävs för en bedömning av anbudsgivaren ska anbudsgivaren inge de ekonomiska uppgifter som VINNOVA begär. Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga ett högst tre månader gammalt utdrag från Upplysningscentralen eller annat motsvarande institut. Om Upplysningscentralen eller annat motsvarande institut inte har de uppgifter som behövs ska anbudsgivare acceptera att på VINNOVAs begäran skicka ekonomiska uppgifter som ger motsvarande information om ekonomisk stabilitet Elektronisk fakturahantering VINNOVA tillämpar elektronisk fakturahantering och ställer som krav i denna upphandling att leverantören senast den 30 mars 2010 har ordnat så att elektronisk fakturering införs i förhållande till VINNOVA. Detta kan göras via t.ex. EDI eller Svefaktura eller Fakturaportalen, läs mer nedan. För leverantörer som inte använder EDI/Svefaktura rekommenderas som fungerar utmärkt med hjälp av enbart Internet, se nedan. Fakturaportalen är ett webbgränssnitt för registrering av fakturor. Leverantören sparar både utskrift och kuvertering liksom portokostnaden. Ingen installation behövs av programvara. Om leverantören inte har så många fakturor är det här ett mycket enkelt sätt att komma igång med e-fakturering. Genom att registrera fakturan och skicka den från fakturaportalen säkerställer du att e-fakturaformatet är korrekt och att mottagaren kan ta emot den. Obligatorisk beställarreferens För att myndigheten ska kunna hantera och betala fakturan är det viktigt att

8 8 (9) beställarreferensen är korrekt. Vid varje beställning måste myndigheten uppge den beställarreferens som ska visas på fakturan. Denna beställarreferens används sedan för att automatiskt skicka fakturan till den person som ska attestera den. Skicka faktura 1. Efter överenskommelse med myndigheten får leverantören inloggningsuppgifter till fakturaportalen. Leverantör som inte redan är godkända kan registrera en förfrågan genom att klicka på "Anmälan ny leverantör". Så fort myndigheten godkänt leverantören kommer inloggningsuppgifter via e-post. Samma inloggningsuppgifter används för fakturering av samtliga myndigheter. 2. Klicka på "Fakturera här" och välj aktuell mottagare. Registrera fakturan i webbgränssnittet och skicka den. Då formas den till en Svefaktura som skickas till myndigheten via fakturaväxeln. 3. I samband med fakturering går det att skriva ut en fakturakopia för normal hanterering i bokföringen. Läs mer på: 22.html Uppgifter om leverantören företagsbeskrivning Anbudsformulärets förstasida är en blankett där basuppgifter om leverantören, såsom firma, organisationsnummer, adress, telefon, e-post, ska lämnas. Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin verksamhet och kapacitet att tillgodose VINNOVAs behov under de förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag Internationell verksamhet Leverantören, eller den koncern leverantören ingår i, ska bedriva internationell verksamhet utöver vad som krävs enligt avsnitt 2, vilket ska bekräftas i anbudet Kvalitetssäkring Anbudsgivare ska tillämpa ett dokumenterat kvalitetssäkringsprogram, vilket ska bekräftas i anbudet. 2.2 Krav och utvärderingskriterier avseende tjänsten Nedan anges de kvalificeringskrav och utvärderingskriterier som gäller för uppdraget och för utförande av tjänsten Erfarenhet och leveranskapacitet Varje anbudsgivare ska ange två auktoriserade revisorer som i första hand ställs till förfogande för uppdrag; var och en av dessa personer ska ha varit auktoriserade i minst två år och vidare ha minst fem års yrkesmässig erfarenhet av

9 9 (9) revision/granskning av ett eller flera av de fyra områden som anges i avsnitt 2. CV som påvisar ovanstående avseende dessa revisorer ska bifogas i anbudet. Anbudsgivare bör, utöver de två utsedda revisorerna, erbjuda upp till två ytterligare revisorer med ovan nämnda erfarenhet som också kan ställas till förfogande för uppdrag och fungera som back up. Om så är fallet ska CV avseende även dessa revisorer bifogas i anbudet; CV ska påvisa att erfarenhetskriteriet är uppfyllt. De revisorer som enligt anbudet i första hand ska stå till förfogande för uppdrag bör sammanlagt ha genomfört tio revisionsuppdrag av bidrag från offentlig sektor till organisationer (bidrag till privatpersoner räknas inte), exklusive uppdrag för VINNOVAs räkning. Vid utvärdering ges för varje back up-revisor enligt ovan fem poäng. Den sammanlagda poängen viktas till 35 %. Vid utvärdering ges för varje genomfört revisionsuppdrag rörande bidrag från offentlig sektor enligt ovan 1 poäng. Den sammanlagda poängen viktas till 15%. Maxpoäng för kriteriet Erfarenhet och leveranskapacitet är således 5 poäng: (10*0,35) + (10*0,15) Pris I anbudet offererade priser ska avse de tjänster, förutsättningar och krav som specificeras i detta förfrågningsunderlag samt tillhörande avtalsutkast/allmänna villkor. Inga ytterligare ersättningar eller kostnader får uttas av anbudsgivaren. Anbudets pris ska gälla för auktoriserade revisorer som ställs till förfogande för uppdrag. Pris ska anges per timme i SEK exklusive mervärdeskatt. Anbudets pris ska vara fast under hela avtalstiden inklusive eventuella förlängningar. Leverantörer uppmanas att lämna sina bästa priser i anbudet. VINNOVA vill uppmärksamma leverantörerna på att någon prisförhandling inte kommer att äga rum. Baserat på angivet timpris kan VINNOVA antingen köpa tjänster på löpande räkning eller genom överenskommelse med leverantören tillämpa fast pris per avropat uppdrag. Vid utvärdering ges priset 1-10 poäng. Det anbud som offererar lägst pris ges 10 poäng, anbudet med högst pris ges 1 poäng och övriga anbud får poäng i spannet mellan 1 och 10 i proportion till offererade priser. Priset har vikten 50%; erhållen poäng multipliceras således med 0,50. Maxpoäng för kriteriet Pris är således 5 poäng: 10*0,50.

Sista anbudsdag: 2013-09-09. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2013-12-15

Sista anbudsdag: 2013-09-09. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2013-12-15 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av bageri-/konditorivaror och enklare catering Sista anbudsdag: 2013-09-09 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2013-12-15 1 Upphandling av bageri- och konditorivaror

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

1 (9) Diarienr 2009-05-28 2009-00013 2009-06-18 2009-09-30 ... 2 7... 7 VINNOVA0005 W/1.2, 2008-09-22 VERKET FÖ STEMS INNOVATION SY AL A GENCY FOR

1 (9) Diarienr 2009-05-28 2009-00013 2009-06-18 2009-09-30 ... 2 7... 7 VINNOVA0005 W/1.2, 2008-09-22 VERKET FÖ STEMS INNOVATION SY AL A GENCY FOR 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av bageri-/konditorivaror och enklare catering Sista anbudsdag: Anbud ska vara bindande t.o.m. 2009-06-18 2009-09-30 1 2 3 4 5 Upphandling av bageri- och konditorivarorr

Läs mer

Catering och festarrangemang

Catering och festarrangemang 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av Catering och festarrangemang Sista anbudsdag: 2010-01-29 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-03-30 1 Upphandling av catering och festarrangemang 2 1.1 Inledning

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Projektnr VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

Projektnr VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Projektnr 1 (15) Förfrågningsunderlag vid upphandling av ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare; utformning och genomförande 1. Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare - utformning

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

2008-10-01 2008-02338. Sista anbudsdag: 25 november 2008 Anbud ska vara bindande t.o.m. 28 februari 2009

2008-10-01 2008-02338. Sista anbudsdag: 25 november 2008 Anbud ska vara bindande t.o.m. 28 februari 2009 VINNOVA 1 (20) Förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänster inom utvärderingsområdet Projektnr Sista anbudsdag: 25 november 2008 Anbud ska vara bindande t.o.m. 28 februari 2009 1. Upphandling

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende Friskvårdstjänster till FM Ledr TKSE Stockholm

Anbudsförfrågan avseende Friskvårdstjänster till FM Ledr TKSE Stockholm 1(7) Anbudsförfrågan avseende Friskvårdstjänster till FM Ledr TKSE Stockholm Försvarets materielverk, genom Marknad och Inköp (M&I), inbjuder er att inkomma med anbud enligt nedan. Bifogat förfrågningsunderlag

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(15) Datum: 2007-03-29 Sista anbudsdag: 2007-04-16 Anbudets giltighet: 2007-06-30 LiU Diarienummer: LiU 401/07-27 Linköpings universitet genomför en upphandling av reklamplats på luftballong inklusive

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg Servicecentrum Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Förfrågningsunderlag Dnr B49-10-174 I underlaget ingående handlingar: Administrativa föreskrifter Uppdragsspecifikation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Innehållsförteckning

ANBUDSINBJUDAN. Innehållsförteckning UPPHANDLING AV PENSIONSADMINISTRATION OCH FÖRSÄKRING FÖR GISLAVED KOMMUN, GNOSJÖ KOMMUN, HYLTE KOMMUN, VAGGERYD KOMMUN OCH VÄRNAMO KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågan avser: Projektledare

Förfrågan avser: Projektledare Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågan avser: Projektledare Köpare Fiber Optic Valley AB Anbud tillhanda senast 2009-06-05 Anbudets giltighetstid 120 dagar efter sista anbudsdag

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer