Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB"

Transkript

1 Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay Solutions erbjuds Kund (slutanvändare av tjänsterna som erbjuds via tjänster i hela kedjan: fakturaservice, reskontraservice, påminnelseservice, utlandsfordringar samt inkassohantering och juridisk hjälp. Pay Solutions ger Kund en effektiv lösning där Kund har möjlighet att lägga över sin fakturahantering, eller delar av den. I del 1 av denna bilaga finns allmänna villkor vilka gäller för all Kunds användning av Pay Solutions tjänster i Sverige enligt avtal (avtal om användande av tjänsterna som Kund kan ha tecknat med Pay Solutions). Följer i del 2 gör villkor och debiteringsprinciper för Pay Solutions fakturerings och inkassotjänster. Nedanstående villkor verifieras digitalt och villkoren godkänns i samband med den verifieringen och är en accept från Kund och användaren. Sida 1 av 7

2 DEL 1 - Allmänna villkor 1. Kunds åtagande och ansvar 1.1 Kund åtar sig att vid användning av tjänsterna följa samtliga för tjänsternas användning lämnade anvisningar. Kund ansvarar för att alla de uppgifter som registreras vid användningen av tjänsterna är korrekta. 1.2 Det åligger Kund att vid användningen av tjänster i varje avseende följa gällande lagstiftning, till exempel, men inte begränsat till, inkassolagen och personuppgiftslagen, samt att iaktta god inkassosed såsom denna löpande definieras av Datainspektionen. Det åligger Kund att vid användning av tjänsterna för inkassoverksamhet utanför Sverige undersöka vilka regler som är tillämpliga vid inkassoverksamhet och att följa dessa regler. 1.3 Kund är alltid ansvarig för att denne har nödvändiga anslutningar och annan för Tjänsterna nödvändig utrustning. 1.4 Kund ansvarar för att av Pay Solutions utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst inte förekommer. Pay Solutions har inte något ansvar för att tredje part vidtar åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar tjänsterna. 1.5 Pay Solutions förbehåller sig rätten att debitera Kund för avgift för av Pay Solutions utförd åtgärd till följd av missbruk av tjänsterna. Om skada uppkommer åligger det i samtliga fall Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. 1.6 Kund har inte rätt att överlåta Avtal eller upplåta kapacitet till tredje part. Kund har inte rätt i något fall att söka obehörig åtkomst till anslutna nätoch datorresurser, obehörigen använda, förstöra eller förvanska, ta del av eller till utomstående vidarebefordra information som inte tillhör Kund. 1.7 Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bland annat, men inte begränsat till, text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. 1.8 Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Pay Solutions eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. 1.9 Kund förbinder sig vidare att agera etiskt vid nyttjande av Tjänsterna. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material. 2. Pay Solutions ansvar vid tillhandahållande av tjänsterna 2.1 Pay Solutions ansvarar för att dokumentmallar och övrigt material som innefattas i tjänsterna är förenliga med vid var tid gällande svensk lagstiftning. 2.2 Pay Solutions ansvarar för att support finns tillgänglig per telefon eller e-postmeddelanden vardagar mellan kl och Pay Solutions ansvarar för att tillgängligheten via samt kund.paysol.se med undantag för planerade och aviserade driftsavbrott, inte understiger 98 % av samtliga dygnets timmar under en kalendermånad. Det åligger Pay Solutions att avisera planerade driftsavbrott senast 24 timmar i förväg. Avisering av driftsavbrott skall ske genom meddelande på samt kund.paysol.se. Driftsavbrott skall i möjligaste mån förläggas utanför tiderna helgfria måndagar fredagar. Planerade driftsavbrott får inte pågå mer än fem (5) sammanhängande klocktimmar. 2.4 Det åligger Pay Solutions att behandla sådana uppgifter om Kund och dennes verksamhet som kan komma till Pay Solutions kännedom genom avtalet och som kan utgöra företagshemlig information konfidentiellt. 2.5 Pay Solutions förbehåller sig rätten att vidta förändringar av tjänsterna avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger Pay Solutions att senast en (1) månad före sådan förändring informera Kund om förestående förändring. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att aktuell förändring trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Pay Solutions tillhanda före förändringens ikraftträdande. Pay Solutions förbehåller sig rätten att med tre (3) månaders meddelande i förtid om detta upphöra med tillhandahållande av aktuell tjänst. 3. Immateriella rättigheter 3.1 Dokumentmallar och annat material som Kund får tillgång till genom tjänsterna är upphovsrättsligt skyddat. Kund äger inte rätt att på något sätt använda materialet annat än vid användningen av tjänsterna. 4. Priser 4.1 Kund skall erlägga betalning enligt vid var tid gällande prislista. Pay Solutions äger rätt att ändra priserna med en (1) månads varsel. Fast abonnemangsavgift får ändras endast i samband med ny avtalsperiod med en (1) månads varsel. Varsel får lämnas på kund.paysol.se. Sida 2 av 7

3 5. Betalning 5.1 Betalning kan ske via förskott med kreditkort, via direktöverföring eller via bankgiro i enlighet med vad som anges på kund.paysol.se om Pay Solutions bedömer att kund inte har rätt kreditvärdighet. I annat fall sker debitering via faktura. 5.2 Pay Solutions kan välja att bevilja Kundkredit intill ett visst belopp. Om Pay Solutions lämnar kredit till Kund sker fakturering månadsvis i efterskott med betalningsvillkor tio (10) dagar netto. Pay Solutions har rätt att begära betalning mellan ordinarie faktureringstillfällen för det fall Pay Solutions skulle finna detta påkallat till följd av antingen vad som kan framkomma vid en kreditprövning eller storleken av Pay Solutions vid tidpunkten utestående fordran gentemot Kund. 5.3 För det fall Kund är i dröjsmål med betalning mer än tjugo (20) dagar efter förfallodagen äger Pay Solutions rätt att omedelbart stänga av Kund från fortsatt nyttjande av tjänsterna. Avstängning sker genom inaktivering av Kunds användaridentitet samt genom att arbete som eventuellt pågår hos Pay Solutions och/eller underleverantör avbryts. Avstängning medför även att Kund saknar rätt att använda Pay Solutions dokumentmallar och annat material som Kund ändå kan ha tillgänglighet till. 5.4 För det fall Kund efter avstängning betalar den förfallna fordringen inom tio (10) dagar jämte avgifter och ränta skall Kunds avstängning upphöra. 5.5 Vid försenad betalning skall Kund erlägga dels ränta med en räntesats motsvarande två (2) % per månad, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader med mera. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. 6. Upphörande av avtalet i förtid 6.1 Pay Solutions äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av Kund från Tjänsterna för det fall Kund - Använder tjänsterna på sätt som strider mot gällande lagstiftning, god inkassosed eller andra föreskrifter och rekommendationer. - På ett olagligt sätt bedriver verksamhet för vilken tjänsterna används, eller det förekommer olagliga inslag i denna verksamhet; eller i det sammanhang i vilket tjänsterna används framstår som anstötligt, olagligt eller på annat sätt olämpligt eller om det är förenat med risk för skada eller liknande för Pay Solutions eller tredje part att Kund fortsätter att använda tjänsterna. - Underlåter att erlägga betalning i rätt tid och inte heller erlägger betalning inom tio (10) dagar efter det att Kund har stängts av från tjänsterna enligt punkten 5.4 ovan. - Vid upprepade tillfällen har underlåtit att erlägga betalning i rätt tid. - Olovligen eller på annat sätt än det avsedda använder Pay Solutions dokumentmallar eller annat material som Kund erhållit tillgång till genom användningen av tjänsterna - Försätts i konkurs eller blir insolvent utan att försättas i konkurs - Begår annat väsentligt avtalsbrott 6.2 Pay Solutions äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av Kund från Tjänsterna för det fall Kund på annat sätt än i punkt 6.1 bryter mot sina åtaganden under punkterna Kund äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Pay Solutions brister i sitt åtagande att tillhandahålla den tillgänglighet som anges i punkten 2.3 ovan. 7. Ansvarsbegränsningar 7.1 Pay Solutions svarar inte för eventuell skada som kan uppkomma för Kund till följd av att Kund åsidosatt god inkassosed eller övriga gällande lagar, villkor eller föreskrifter. 7.2 Pay Solutions svarar heller inte för skada som kan uppkomma till följd av att Kund utfört ändringar i tillhandahållna dokumentmallar, registrerat oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på annat sätt använt tjänsterna i strid mot för tjänsternas användning lämnade anvisningar. 7.3 Pay Solutions svarar inte för eventuell skada som kan uppkomma för Kund till följd av agerande från av Pay Solutions föreslaget ombud. 8. Force majeure 8.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse och som förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande. Exempel på sådana omständigheter som avses är blixtnedslag, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, konflikt på arbetsmarknaden, blokad, eldsvåda, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. 9. Uppsägning 9.1 Avtalstiden är ett (1) år från och med den dag Kund tillställs användaridentitet och lösenord via elektroniskt brev. Avtalet kan sägas upp med iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. I händelse av utebliven uppsägning är avtalet förlängt med ett år för varje gång. Om annan avtals- och uppsägningstid avtalats skriftligt och avtalet är gällande ska detta ha företräde vid tolkning. Sida 3 av 7

4 10. Meddelanden 10.1 Uppsägning av avtalet skall ske genom bud eller rekommenderat brev till av parterna senast angivna adresser Andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller e- postmeddelande till av parterna senast angivna adresser och nummer Meddelanden skall anses ha kommit den andre parten tillhanda i) Om avlämnat med bud vid avlämnandet ii) Om avsänt med rekommenderat brev fem (5) dagar efter avsändandet iii) Om avsänt via telefax eller elektroniskt brev närmast efterföljande dag om kvitto har erhållits vid telefaxsändning Solutions, av bolag i Pay Solutions koncern och av företag koncernen samarbetar med Genom att ingå avtal med Pay Solutions samtycker Kund till behandling av personuppgifter i enlighet med vad som beskrivits ovan Kund äger rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Pay Solutions, erhålla besked om vilka personuppgifter som Pay Solutions behandlar och även att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade Kund kan skriftligen begära att personuppgifterna inte skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Sådan begäran skall sändas till Pay Solutions. 11. Ändring av villkor 11.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare Pay Solutions äger rätt att med en (1) månads varsel genomföra ändringar i dessa allmänna villkor. Varsel får lämnas genom information på kund.paysol.se. Om sådana ändringar skulle vara till väsentlig nackdel för Kund äger denne rätt att säga upp avtalet till upphörande i förtid med verkan från det att de ändrade allmänna villkoren träder i kraft eller från den senare tidpunkt som parterna gemensamt överenskommer. Uppsägning skall ske före det att ändringarna i de allmänna villkoren är avsedda att träda i kraft. 12. Behandling av personuppgifter 12.1 Pay Solutions avser att behandla personuppgifter som lämnas i samband med avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, tjänster enligt dessa allmänna villkor, (t.ex. adressuppgifter, födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten). I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att ändamålen med behandlingen är fullgörelse av avtal och kundservice, underlättande av informations- spridning samt i förekommande fall underlag för marknads- och kundanalyser, affärsoch metodutveckling, statistik och riskhantering Personuppgifterna kan även komma att behandlas av andra bolag inom Pay Solutions koncern och av företag som koncernen samarbetar med för bland annat administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats Vid användande av externa tjänster via kund.paysol.se, så som kreditupplysning, där lösenord och inloggningsuppgifter sparas sker detta på Kunds egna risk Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Pay Sida 4 av 7

5 Del 2, Villkor och debiteringsprinciper för fakturerings- och inkassotjänster 1. Tjänsten fakturaservice 1.1 Pay Solutions skickar ut fakturor i enlighet med den importfil Kund överför på överenskommet överföringssätt. Pay Solutions bekräftar alltid importen genom ett automatiskt e- postmeddelande till Kunds angivna e- postadress. 1.2 Kund ansvarar själv för att avstämning sker, att det är rätt antal fakturor, korrekt belopp angetts och rätt mervärdesskatt har importerats in i Pay Solutions fakturafunktion. 1.3 Om kund inte erhåller ett bekräftande e- postmeddelande eller om något inte stämmer måste kund meddela Pay Solutions per omgående (senast samma dag innan klockan 15.30) så att inte felaktig faktura skickas ut samt så att mängden fakturor stämmer. 1.4 Vid eventuellt behov av att skicka om fakturor eller kreditfakturor debiteras kund efter timtaxa 900 kr per timme jämte utlägg om inte kund påpekat fel direkt när kund mottagit bekräftelsen eller om kund inte reklamerar avsaknad av sådan. 1.5 Pay Solutions ansvar för eventuell skada som uppkommer trots reklamation i rätt tid är maximerat till det pris kund debiterats per skickad faktura. 2. Tjänsten påminnelseservice 2.1 Pay Solutions skickar ut eventuell betalningspåminnelse i Kunds eget namn eller i Pay Solutions namn. Inkassokrav skickas under benämningen Pay Inkasso i Sverige. I andra länder kan andra ombud genomföra inkassoåtgärder. 3. För samtliga tjänster 3.1 Inbetalningar Sker via Pay Solutions klientmedelskonto om annan överenskommelse ej träffats Så snart Kund får en inbetalning från gäldenär (Kunds kund) till eget konto måste Kund meddela Pay Solutions via ett e-postmeddelande till alternativt registrera denna via Pay Solutions kundwebb kund.paysol.se. Det samma gäller om Kund tar emot invändningar från gäldenär Provisioner och avgifter avräknas löpande direkt från inbetalning innan utbetalning sker Provisioner och avgifter som tillfaller Pay Solutions vid inbetalningsavräkning, men som betalats direkt till Kund faktureras löpande avseende Pay Solutions andel I de fall Kund erhåller betalning av gäldenär måste Kund på begäran upplysa Pay Solutions om detta och proportionellt beräknad provision debiteras om den skulle utgått enligt prislista, offert eller avtal Fakturering av moms på avräknade provisioner och avgifter sker varje månad Om Pay Solutions inkasserar fordran och Kund efterskänker hela eller delar av inkassoavgifterna mot gäldenär och eller hela eller delar av räntan förbehåller Pay Solutions rätten att debitera Kund denna om den vid inkassering skulle tillfallit Pay Solutions Vid ärende som har drivits så långt det går via normalinkasso och där inte full inbetalning för att täcka fullt kapital, ränta och avgifter kunnat inkasseras fördelas inbetalningen efter principen avgifter först, därefter kapital och sist ränta. Kan tillämpas genom debitering i efterhand om ärende avslutas utan att allt kapital, samtliga avgifter och samtlig ränta är betald. Undantag: vid inkassering genom utmätning hos kronofogdemyndigheten där inbetalning av influtna medel fördelas i form av kapital, ränta och avgifter ska denna principen gälla även mellan Pay Solutions och Kund Om ärende inom avancerat inkasso avslutas på Kunds instruktion innan fullt kapital, ränta eller avgifter har inbetalats skall inbetalt belopp proportioneras med inbetalningens andel av hela skuldens andel mellan kapital, ränta och avgifter för att rätt provision ska kunna beräknas. 3.2 Normalinkasso På ärendenivå sker debitering i huvudsak när ärendet avslutats och inbetalning skett eller överlämnats till långtidsbevakning, vilket innebär att det räknas som misslyckat inom normalinkasso Utlägg till myndigheter och för delgivning debiteras löpande i samband med att ansökan till myndighet sker/delgivning påbörjas eller senast i samband alternativt att Pay Solutions fått faktura från Kronofogdemyndigheten eller domstol Kund garanterar att betalningspåminnelse har skickats till gäldenär innan uppdrag lämnas för inkasso och att man avtalat om påminnelseavgift enligt lag och dröjsmålsräntor i förhållande till gäldenär Om fordran är äldre än 6 månader från dess förfallodag debiteras extra provision med 1,5 % per månad som överstiger 6 månader. Exempelvis: en 12 månader gammal fordran sedan förfallodagen blir det en extra provision på 9 % Pay Solutions värderar inkassouppdrag Sida 5 av 7

6 innan ansökan inges till Kronofogdemyndigheten och bestämmer ensidigt om ansökan bör inges eller om ärendet bör läggas på långtidsbevakning. 3.3 Debitering speciella situationer/tvistemål Vid oklara fordringar där gäldenärens avtal om köp av tjänst eller vara inte kan styrkas debiteras utredningsarbete med 8 kr per minut (min. 85 kr) Om korrekt person/- eller organisationsnummer saknas debiteras sökning med 18 kr Om Pay Solutions inte kan driva fordran vidare utan p.g.a. avsaknad av bevis på att avtal träffats med rätt part räknas uppdraget som återkallat Tvistig fordran som inte återkallats, men som inneburit utredning debiteras med 500 kr per timme (125 kr per påbörjad kvart) Om ett ingivet betalningsföreläggande bestridits eller om stämningsansökan ingivits av Pay Solutions egna jurister ska debitering ske med kr per timme om inte fast pris överenskommits innan ärendet överlämnas till domstol Om extern juristhjälp handlägger tvistemål i tingsrätt sker endast debitering av den inkassoutredning och assistans Pay Solutions personal kan behöva bistå med till ett till pris av 500 kr per timme Om fordringsägaren väljer att avbryta ett påbörjat rättsligt förfarande räknas detta som ett återkallande av ett ärende Om ärendet omfattas av avancerat företagsinkasso kräver det speciell handläggning. Detta avser företagsfordringar större än kr och med en låg rating, normalt under 30 poäng av 100. Avancerat företagsinkasso/specialinkasso godkänns av Kund första gången och där Kund själva kan sätta beloppsgränser och ratinggränser. Om inte Kund satt egna beloppsgränser och ratinggränser gäller Pay Solutions generella beloppsgränser och ratinggränser. Vid avancerat företagsinkasso gäller särskilda villkor utöver Pay Solutions normala provision vilken är specificerad i prislistan för respektive Pay Solutions produkt. 3.4 Återkallade uppdrag Vid ej betalning: Lagstadgade/avtalade avgifter debiteras om återkallelse sker p.g.a. feldebitering/kreditfaktura utställts eller om ärendet återkallas utan att full betalning sker eller kommer att ske inom överskådlig tid I samband med betalning: Lagstadgade/avtalade avgifter och Pay Solutions av ränta i ärendet debiteras om återkallande sker i samband med att Kund bortskriver resterande ränta och avgifter i samband med att kapitalfordran betalas eller om Kund instruerar Pay Solutions att inte driva in detta i samband med Kunds egen upprättad betalningsplan. Om det sker p.g.a. att fordran var felaktig debiteras Pay Solutions normala andel av upplupen ränta och avgifter i ärendet. - Om ärendet hanteras som ett avancerat inkassouppdrag kan extra provision tillkomma vid återkallande av uppdrag. - Om ärende ligger för långtidsbevakning debiteras motsvarande aktuell provisionssats av kvarvarande totalskuld i ärendet som arvode för återkallande. - Lagstadgade/avtalade avgifter såsom påminnelseavgift för närvarande 60 kr, inkassoavgift för närvarande 180 kr, ombudsarvode vid betalningsföreläggande för närvarande 380 kr och eventuellt ej debiterat utlägg till myndighet 300 kr. - Om det återkallas vid utmätning kan utmätningskostnad tillkomma Om ärende återkallas efter ha legat på beslutspunkt i mer än 7 dagar har Pay Solutions rätt att debitera Kund det högsta av antingen återkallelseavgift eller de avgifter som debiterats gäldenären som den kommande åtgärden skulle inneburit om den fullföljts på normalt sätt. 4. Utlandsinkasso 4.1 Pay Solutions tar inget ansvar för eventuella valutaförluster i någon form om lokal lagstiftning tvingar fordringsägare att räkna om Kunds fordran till lokal valuta och denna är oförmånlig för Kund. 4.2 Avseende fordringar i utländsk valuta tar Pay Solutions inga påslag, men debiterar Kund alla merkostnader Pay Solutions drabbas av i form av bankavgifter, växlingsförluster med ett administrativt påslag på 20 %. 5. Övrigt 4.1 Betalningsvillkor är 20 dagar netto om inte annat framgår av offert/avtal. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga arvoden och provisioner förutom på utlägg till myndigheter. 5.2 Samtliga inkasserade påminnelse - och inkassoavgifter i alla ärenden tillfaller Pay Solutions förutom offererad/avtalad kickback/återbäring. 4.3 Om Kund inte betalar fakturor på utsatt förfallodag äger Pay Solutions rätt att använda klientmedel som skulle utbetalats till att reglera Sida 6 av 7

7 Kunds fakturor till Pay Solutions. När samtliga förfallna fakturor har reglerats ska resterande klientmedel utbetalas omgående. 4.4 Kunder som använder Pay Solutions integrationstjänster debiteras minst kr plus mervärdesskatt per kalenderår i förskott om inte annat avtalats skriftligen eller framgår av offert. 4.4 Faktureringsavgift med 50 kr plus mervärdesskatt debiteras om inte annat överenskommits. Sida 7 av 7

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 Genom Maria Aö på Svea Ekonomi kan ni som medlem i Hantverkarna teckna ett förmånligt avtal gällande finansiella och administrativa tjänster mm. Nedan ser ni vilka tjänster det

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista Billecta AB, organisationsnummer 556971-6011, ( Billecta ) erbjuder tjänster inom fakturering, kundreskontrahantering, inkasso och fakturaköp (nedan kallat för Tjänsten ). Följande villkor gäller vid användande

Läs mer

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor Allmänna Villkor 2017.01.02 För telefonitjänst och tilläggstjänster till fysisk person eller juridisk person. Dessa villkor reglerar avtal om telefoni och tilläggstjänster mellan SPKR Direct Communication

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar:

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar: Villkor och regler för tjänsteleverantörer För att Brfofferter.se ska kunna erbjuda den bästa möjliga tjänsten, så har vi nedan angett villkor och regler som alla användare av tjänsten måste följa. Nedan

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer