FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2013-06-12"

Transkript

1 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, VD Maria Fossen Lundborg, fastighetschef Roger Sixtensson, vvd Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Monica Iwarsson Underskrift Protokollförare. g Ste Eriksson Ordförande Justerare Monica Iwarsson Anslag: Protokollet anslås på Sammanträlesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ailmänna ärenden 24 Informations- och anmälningskenden 25 Rapporter 26 Aktuella projekt 27 Mål och ramar för budget/vp Elektronisk fakturahantering 29 Övrigt Sekretessärenden

3 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 24 Informations och anmälningsärenden Fusion Lindesberg Arena AB/Energikällan Linde AB Styrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärende: VD informerar styrelsen om att Bolagsverket den 17 maj 2013 beslutat lämna tillstånd till att verkställa fusionen mellan Lindesberg Arena AB och Energikällan Linde AB. Fusionen är därmed genomförd och Arenabolaget är upplöst genom att bolaget har uppgått i Energikällan. En del administrativt arbete återstår att utföra innan ärendet helt är avslutat.

4 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 24 forts. Informations och anmälningsärenden - Rutiner vid beställning av detaljplaner Informationen läggs till handlingarna. Ärendet: Vice VD informerar styrelsen om att kommunchef Christer Lenke beslutat att alla förfrågningar angående planbesked enligt Plan- och bygglagen, ska ställas till Näringsliv och Utvecklingsavdelningen (NoU). Det är NoU som bestämmer vilket planarbete som ska prioriteras och uppdrar till BMB att genomföra det praktiska planarbetet. Beställningen till BMB ska skrivas under av Näringslivschefen.

5 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 25 Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende: VD presenterar den finansiella rapport som FALAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 juni Av rapporten framgår att ränteläget i Sverige och i vår omvärld fortfarande befinner sig på en mycket låg nivå och att trots stora stimulanspaket i Europa och på många andra håll i världen, så lyser den tillväxt i ekonomin som alla säger sig sträva efter med sin frånvaro. De långa räntorna har dock börjat "röra på sig" uppåt och allt fler börjar ifrågasätta om det är rätt att låta sedelpressarna försöka "lösa" krisen. Arbetslösheten inom eurozonen uppgår nu till 19,4 miljoner och den sociala oron ökar. Motståndet mot åtstramningar och besparingar ökar kraftigt och många tecken tyder på att vi har en fundamental inbromsning av världsekonomin.

6 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 25 forts. Rapporter Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski redovisar den ekonomisk rapport som upprättats för perioden 1 januari till 31 maj och en prognos för helåret Av rapporten framgår att det ekonomiska utfallet och prognosen för årets kostnader och intäkter ser bättre ut än budget i såväl FALAB som i de underliggande bolagen i koncernen. Detsamma kan sägas om Linde Stadshuskoncernen i sin helhet.

7 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 26 Aktuella projekt kv. Gåsen f.d. Strandskolan, Lindesberg kv. Tredingen, Ålkilsbacken Lindesberg kv. Bagaren, nuvarande brandstation i Lindesberg Sjövallen Frövi. Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna och uttalar sitt stöd för att planen ska antas av kommunfullmäktige i Lindesberg utan några förändringar. Ärende: Vice VD redovisar den lägesrapport som han upprättat avseende ett antal aktuella projekt; * Projekt "Strandskolan" Lindesberg. Av rapporten framgår att alla tecken tyder på att det planförslag som tagits fram i samråd med BMB och som kommunfullmäktige den 25 juni förväntas fastställa, kommer att överklagas av några kringboende. Länsstyrelsen i Örebro har även meddelat att man ifrågasätter den framtagna planen och att om Kf beslutar anta planen, så kommer Länsstyrelsen ej att godkänna den. Den allmänna åsikten i de politiska leden och bland berörda tjänstemän i FALAB är att driva planförslaget vidare till beslut i Kf utan några förändringar. * Av lägesrapport avseende projekt "iilkilsbacken" i Lindesberg framgår det att ärendet fortskrider planenligt och att information och samråd har hållits med närboende. Överlag har förslaget mottagits positivt med ett och annat undantag och i bästa fall kan byggstart ske våren * Lägesrapport avseende uppförandet av ett nytt hyreshus på fastigheten Bagaren, nuvarande brandstation i Lindesberg, redovisar att arbetet är i sin linda och att en ljudutredning kommer att genomföras för att säkerställa att bullernivåer inte överskrider myndigheternas krav. Planarbetet har påbörjats. * Under hösten 2013 beräknar FALAB/LIBO, i samarbete med BMB, påbörja planarbetet för uppförande av hyreshus vid området SjövaIlen i Frövi. Tidplanen för projektstart kommer att samordnas med den planerade utbyggnaden av den khrf Tallens planerade utbyggnad. En byggnation som ligger före Sjövallen i tiden.

8 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 26 forts. Aktuella Projekt ny brandstation i Lindesberg rust- och tillbyggnad av Energikällan Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Fastighetschef Maria Fossen Lundborg redogör för den lägesrapport som hon upprättat avseende nedanstående projekt: * Projekt "ny brandstation" i Lindesberg. Av rapporten framgår att aktuell mark nu är inköpt och att lokalprogrammet håller på att revideras. En ny detaljplan för det aktuella området måste tas fram. Projektet fortskrider planenligt och byggstart kan i bästa fall ske sommaren * Fastighetschefen redogör för den rapport som upprättats angående en upprustning/ tillbyggnad av badanläggningen Energikällan i Lindesberg som Energikällans styrelse i samråd med TUAB beslutat att genomföra. Arbetet är påbörjat och utförs under sommaren 2013.

9 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 27 Mål och ramar för budget/vp Styrelsen beslutar att underlaget får utgöra utgångspunkt för budgetarbetet och att styrelsens ledamöter arbetar igenom det presenterade materialet inför höstens arbete. Ärendet: VD presenterar ett upplägg av rutiner kring FALAB-koncernens budgetarbete och verksamhetsplanering inför perioden Inför verksamhetsperioden måste en del av de rutiner som tidigare använts förändras beroende på den nya bolagsstrukturen i kommunen och de nya förutsättningar som i och med förändringen nu gäller. En samordning mellan FALAB, LIBO, ILAB och TUAB i budget/vp-arbetet kommer i största möjliga utsträckning att göras och konkret kommer rutiner, konsekvenser och slutsatser att diskuteras under höstens styrelsemöten. I arbetet kommer den utvecklingsstrategi som fullmäktige i Lindesbergs kommun fastställt för perioden att införlivas och utgöra utgångspunkt för arbetet med budget och VP. Detsamma gäller för bolagsordning och ägardirektiv som fastställts för respektive bolag. Arbetet kommer också att påverkas av ny lagstiftning, bl.a. kravet på komponentavskrivning enligt de s.k. K3-reglerna. M

10 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Elektronisk fakturahantering Styrelsen beslutar att med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna. Ärendet: Ekonomichefen presenterar den plan som tagits fram för införande av s.k. elektronisk fakturahantering. Fastighetsbolagen i FALAB-koncernen behandlar i dag ca fakturor årligen. En elektronisk fakturahantering underlättar och effektiviserar handläggningen betydligt i jämförelse med dagens manuella hantering. Kostnaderna för installation av ett system för en elektronisk hantering är preliminärt beräknade till ca 150 tkr.

11 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt nästa styrelsemöte Styrelsen beslutar att tema för studiebesök i samband med styrelsemötet den 2 och 3 oktober 2013 blir Nybyggnadlombyggnad av skola åk 7-9. Ärende: Nästa styrelsemöte är planerat till den 2 och 3 oktober Temat för det studiebesök som kommer att genomföras i anslutning till styrelsemötet föreslås bli Nybyggnadlombyggnad av skola åk 7-9.

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer