Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv"

Transkript

1 IT-system och människan VT-09 Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv Algerstam Jens Ekholm Niklas Hvalgren Stefan Näslund Anders

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund och syfte... 3 Syfte... 4 Metod... 4 Lantmäteriets organisation... 5 Teori...6 Komplexitet... 6 Off-the-shelf system... 6 Centralisering och automatisering... 7 Riskhantering... 8 E-fakturerings projektet EFH...9 Krav på förändring... 9 Det nya systemet... 9 Central kontroll Övergripande effektmål med EFH-projektet Riskhantering och säkerhetstänkande i det nya systemet Inledande pilotstudie Största riskfaktorer Pågående förebyggande riskarbete Analys och diskussion...13 Vilka målbildsdiskrepanser kan ni identifiera? Hur medvetet arbetar man med riskidentifiering och riskhantering? Använder man några särskilda modeller för riskanalys? Verksamhetens mognad ur ett riskperspektiv? Vad gör ni för bedömning av verksamhetens slagtålighet? Referenser...15 Intervjuer Elektroniska källor Litteratur... 15

3 Inledning Bakgrund och syfte Lantmäteriet mottar upp till 1000 fakturor per dag från sina leverantörer. Att behandla dessa manuellt är mycket resurskrävande därför strävar Lantmäteriet ständigt efter att effektivisera faktureringsprocessen. Sedan 1996 har varje lokalt kontor själva administrerat sina pappersfakturor för att årligen sammanfatta transaktionerna till huvudkontoret i Gävle. Detta har medfört att det är svårt att centralt överblicka vilka produkter och tjänster som köps eftersom varje kontor hade en lokal handläggare och en chef som attesterade sitt kontors fakturor. Det manuella systemet medförde att en faktura kunde falla mellan stolarna vid omorganisation, frånvaro eller slarv vilket resulterade i dröjsmålsräntor etc. Förutsättningarna och möjligheterna bedöms nu från myndighetshåll finnas att genom införande av IT-stöd i form av skanning av fakturor få en ökad rationalitet och minskade kostnader i leverantörsfakturaprocesser. Varje år redovisas varje kontors fakturor till huvudkontoret i Gävle. Genom att förändra arbetssättet med avseende på leverantörsfakturor till att bli effektivare med en utökad kvalitet har i en första pilotetapp genomförts omfattande införanden av IT-stöd hos koncerngemensamma enheterna. Pilotstudien har med lyckat resultat övergått i en produktions- och förvaltningsfas där systemgruppen övertagit systemförvaltning och drift. Den nya arbetsprocessen finns kartlagd och dokumenterad för att kunna publiceras i ledningssystemet för att kunna rullas ut i full skala. Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en förstudie om e-fakturering för statliga myndigheter som visar på fördelarna med elektronisk fakturahantering inom staten. För att kunna hantera e-fakturor krävs att den interna hanteringen på myndigheten av en faktura sker i ett elektroniskt arbetsflöde. Elektronisk fakturahantering (EFH) omfattar intern distribution av fakturor, kontering, attestering och arkivering. EFH förutsätter då alltså e-fakturor eller skannade fakturor. I dagsläget sker e-fakturering endast från ett fåtal leverantörer men istället har Lantmäteriet valt att anlita en extern firma för skanning och digitalisering av pappersfakturorna. Dessutom arkiveras originalfakturan i 10 år.

4 Syfte Denna uppsats syftar till att analysera Lantmäteriets digitalisering av faktureringssystem tillsammans med dess användare för att ur ett riskanalys perspektiv se hur människa, teknik och organisation interagerar i detta system. Vi avser att identifiera risker i faktureringsprocessen vilka tillkommer då graden av automatisering ökar samt att undersöka slagtåligheten i arbetsflödet. I de fall Lantmäteriet aktivt arbetet för att minimera risk avser vi uppmärksamma detta samt även beskriva potentiella brister som kan resultera i att systemet fallerar och ett oönskat resultat uppnås. Metod För att skapa en överblickande bild av Lantmäteriets verksamhet genomförde vi tre stycken semistrukturerade intervjuer med totalt fyra personer. Dessa är avsedda att spegla de nivåer som efterfrågades i uppgiften, minst tre olika nivåer inom verksamheten ska vara representerade, exempelvis VD eller motsvarande, IT-chef eller motsvarande, samt någon från produktionen/verksamheten/ driften (operatör eller användare). Den första intervjun gjordes med Lennart Wastesson projektledare för implementeringen av systemet i full skala. Sedan intervjuades Nils Lindmark, operativ ledare för systemet och slutligen två användare. Dessa två användare är användare på administrativ nivå snarare än slutanvändare, de riktiga slutanvändarna finns i de hundratals lokala kontor runtom i världen. Som underlag till intervjuerna användes de fördefinierade frågorna från rapportens struktur i uppgiften där det har varit möjligt. Vid varje intervjutillfälle ombads respondenten beskriva EFH-systemet utifrån sitt perspektiv varvid vi ställde riktade följdfrågor. Som grund till uppsatsen har vi använt oss utav Rasmussen och Vicentes litteratur med syfte att analysera de sociotekniska systemen. Författarna behandlar angreppssätt och verktyg för att utforma effektiva gränssnitt till olika system med inbyggda mekanismer för att minimera och förebygga riskhantering. Stor vikt läggs vid hur EFH-systemet används vid dagsläget samt hur det anpassats till verksamheten. Flödet för fakturor kartläggs för att enkelt visualisera de olika möjligheter och val som måste göras av respektive aktörsnivå och användare.

5 Lantmäteriets organisation Lantmäteriet är en statlig myndighet, som styrs med uppdrag från Miljödepartement och ansvarar för geografisk information, fastighetsindelning, det geodetiska referenssystemet och fastställer ortsnamn. Lantmäteriet har fyra divisioner som ansvarar för olika verksamhetsområden. Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, Informationsförsörjning bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation, Inskrivning har ansvar för inskrivningsärenden, Metria bedriver uppdragsverksamhet. Ett antal koncernfunktioner stödjer hela verksamheten med specialistkunskap inom exempelvis ekonomi, juridik, personalfrågor och kommunikation. Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor samt utför fastighetsbildning och erbjuder information om Sveriges 3,2 miljoner fastigheter. De ansvarar för de geodetiska rikssystemen och satellitbaserad lägesbestämning samt navigering. Dessutom verkar Lantmäteriet för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt fastställa ortnamn. Myndigheten deltar även aktivt i ett europeiskt samarbete för att underlätta effektivt utbyte av geografisk information och fastighetsinformation mellan länder. Utanför EU finns Lantmäteriet representerat inom olika FN-organ för att stödja utvecklingsländer när det gäller att bygga moderna system för fastighetsinformation. (Lantmäteriet, 2009)

6 Teori Komplexitet En inneboende egenskap hos stora sociotekniska system är att de är mycket komplexa. Denna komplexitet kan delas upp i flera olika områden. Vicente har bland annat nämnt följande som faktorer i ett socioteknisk system. Stora problemområden: systemet berör en oerhörd mängd olika element, faktorer och viljor som designern måste ta hänsyn till. Ett sådant problem kan vara att få med all relevant information som användarna skall ha tillgänglig för att utföra de uppgifter som finns inom arbetsdomänen utan att begränsa dessa, samtidigt som han måste hålla sig inom ramarna för resurserna han har att foga över. Sociala faktorer: ett komplext system har ofta en stor mängd sociala faktor att ta hänsyn till. Designern måste ta hänsyn till en mängd olika grupperingar och inidivider inblandade i systemet och försäkra sig om att genomsyra strukureringen med god kommunikation för att effektivt koordinera alla aktiviteter som utförs i systemet. Dessa olika aktörer har ofta olika intressen, strategier och rutiner som alla måste samsas, Heterogena perspektiv. Sociotekniska system tenderar att till hög grad vara automatiserade och distribuerade, detta beskrivs i detalj i ett eget stycke. Tröghet: Sociotekniska system har en inneboende tröghet som man måste ta hänsyn till när man utformar systemlösningar. Osäkerhet: Användare i stora sociotekniska system har ofta svårt att få en perfekt bild av systemet eftersom informationen ofta är inkomplett, färgad eller försenad. Samtidigt kan sådana här system råka ut för störningar, oväntade händelser och fel. (sida 14-17) Off-the-shelf system Applikationspaket eller systemlösningar som levereras färdigpaketerade utan modifikationer eller förändringar för att passa en viss organisations krav kallas för Off-the-shelf lösningar. En svaghet med dessa lösningar är att de ofta inte är anpassade till användarnas behov eller tar hänsyn till deras önskemål. (sida 38-39)

7 Centralisering och automatisering Det traditionella sättet att angripa systemdesign är att se det ur ett centraliserat perspektiv. Normalt inleds detta med en detaljerad arbetsanalys. Designern analyserar arbetet och försöker hitta en optimal lösning för hur arbetet bör utföras. Insikten som framkommer från analysen används sedan för att utveckla en plan som implementeras genom ett eller annat sätt innefattar automatisering av arbetsuppgiften enligt den av designen optimala planen eller ett datoriserat arbetsflöde som tvingar arbetaren att följa ett förutbestämt arbetsflöde. Den senare lösningen ger litet utrymme för arbetarens eget intellektuella användande eftersom arbetaren antingen minutiöst måste följa designens plan eller endast överblicka den automatiserade processen. Denna approch är centraliserad därför att besluten om vad som ska göras och hur det skall göras är bestämd på förhand av designern, som är den centrala auktoriteten i systemet. Motsatsen är istället det distribuerade systemet, där designern spelar en mindre roll. Istället för att planera för allt så inser designen att alla scenarios inte kan förutsägas utan och därför försöker denne istället identifiera begränsningar för att designa pålitliga informationssystem som hjälper operatören att slutföra arbetet i realtid. IT-systemet visar operatören begränsningar som denne måste respektera för säker och pålitlig prestanda. På det sättet kan operatören slutföra designen eftersom de har kunskap av den befintliga strukturen av både arbetsdomänen och dess begränsningar. De distribuerade egenskaperna får systemet av att beslut av vad som skall göras och hur det skall göras tas tillsammans av systemdesigners, ITsystem och operatörer eftersom det inte finns centrala direktiv om hur en uppgift skall göras. Automatisering bör ske i situationer när det saknas frihetsgrader eller att arbetsuppgiften måste utföras med sådan hastighet att en människa skulle utgöra en begränsning. Automatisering lämpar sig främst i enkla system med raka kausala samband. I öppna komplexa system ökar behovet av operatörer som fattar variabla beslut. I sociotekniska system är distribuerad kontroll därför mera regel än undantag. (Vicente )

8 Riskhantering Designers kan omöjligen förutsäga alla tänkbara situationer och designa systemet efter detta. Dock är det inte ett möjligt val att återgå till centraliserad kontroll för ett komplext sociotekniskt system om vi vill förbättra säkerhet och produktivitet. Genom att anta ett ekologiskt perspektiv på arbetsuppgiften kan kraven på arbetaren hanteras genom att tillgodose all information som behövs för att fatta adaptiva beslut i den aktuella situationen. Resultatet bör bli en organisatorisk struktur där operatören får vara med och slutföra systemdesignen. Den största risken mot komplexa sociotekniska system är obekanta händelser som inte kunnat förutsätts av systemets designer. När arbetsdomänen fungerar normalt kan den beskrivas med en rad restriktioner och begränsningar. Uppstår det störningar i arbetsdomänen kan det bidra till strukturella förändringar som kan strida mot de normala begränsningarna. (sida 130 och 168) Genom att adoptera evolutionär design snarare än att använda ett helt nytt system (revolutionär design) minskar tiden av trial and error. Detta eftersom i grunden gäller samma regler och begränsningar som i det gamla systemet även fast interaktionen med operatören sker på ett nytt sätt. I den gamla designen kan det finnas designbeslut som är frysta och därmed måste följa med även till det nya systemet. Detta kan leda till att det nya systemet inte kan konstrueras optimalt, dock är den gamla funktionen sedan tidigare en del av operatörens mentala modell och således mindre av ett hinder.(sida 134)

9 E-fakturerings projektet EFH Krav på förändring När ESV s styrningsdirektiv kom så fanns det redan ett intresse inom organisationen att införa ett standardiserat och datoriserat faktureringssystem för att få en ökad rationalitet och minskade kostnader i leverantörsfakturaprocessen. Den decentraliserade och manuella faktureringsprocessen ökade riskerna för onödiga kostnader i form av exempelvis dröjsmålsräntor mot leverantörerna och arbetstimmar. Givet storleksordningen på Lantmäteriets faktureringssystem så genomfördes först en pilotstudie som omfattade koncernenheterna. Testet utav IT-stödet, som genom skanning och omvandling till elektronisk form skulle effektivisera arbetssättet med leverantörsfakturorna. Testet visade på utökad kvalitet och gav en enhetligare informationsbehandling. Systemet övergick därefter i produktions- och förvaltningsfas efter testperioden och skulle omfatta hela Lantmäteriet, och skulle genomföras etappvis för respektive division. Det nya systemet För att kunna genomföra omstruktureringen till e-fakturering i ett elektroniskt arbetsflöde(efh) så krävdes ett IT-stöd i organisationen. EFH omfattar intern distribution av fakturor, kontering, attestering och arkivering och omvandlingen till elektroniska fakturor görs av ett företag som får pappersvarianten av alla fakturor. Detta företag skickar sedan elektroniska varianter av dessa, både som bilder och XML-filer till EFH-gruppen hos Lantmäteriets kontor i Gävle. En plattform för elektronisk hantering av det ekonomiska systemet fanns redan implementerad i verksamheten. Lantmäteriet använder sig av ett system som kallas AGRESSO. Systemet är modulärt och e-faktureringssystemet utvecklades i enlighet med vilka funktioner som kunde användas utan att förändra AGRESSO. Varje division har själva fått välja vilka fakturaregler de vill använda i AGRESSO-systemet. Användandet av det systemet beror också på ett beslut från ESV som säger att verksamheten ska nyttja just detta system för att öka den statliga enhetligheten. Systemet kommer därmed kunna hantera Svefakturor, som är den standard som gäller för fakturor utfärdade av statliga myndigheter från och med Det finns också ett antal privata aktörer som nyttjar sig av dessa i dagsläget, och förhoppningen inom Lantmäteriet är att fler ska ansluta sig i framtiden.

10 EFH omvandlade arbetsflödet inom fakturahantering markant från tidigare. Alla skannade fakturor från gårdagen kommer in samtidigt på morgonen till huvudkontoret och vidarebefordras därefter till berörda org. enheter. Där användarna tidigare hade en mycket större frihet och lägre redovisningskrav (åtminstone i praktiken) kunde nu användaren inte längre ändra alla delar av en enskild faktura. Endast utvalda delar av informationen i en faktura som skickades vidare, exempelvis möjlighet till uppdelning eller vidarebefodran till en annan attesterare, kunde ändras av slutanvändaren. Central kontroll I och med det elektroniska flödet skapades en kartstruktur för hur en faktura skulle röra sig genom systemet (se bifogad flödesbild). Systemet hade färdiga vägar för en faktura att röra sig genom systemet, beroende på vilken organisatorisk enhet fakturan var ställd till eller hur stort beloppet på den enskilda fakturan var. Det finns ingen möjlighet för någon utanför styrgruppen för EFH att ändra på dessa vägar utan dessa har skapats av systembyggarna i förväg, och därmed en faktura lätt spåras genom systemet. Detta ger administratörerna möjlighet att påverka systemet ovanifrån mer än tidigare. Övergripande effektmål med EFH-projektet Nedan finns projektets alla effektmål, satta av planeringsdirektör Caroline Ottoson som agerade köpare av projektet. Skapa förutsättningen att arbeta i enlighet med ESV:s rapport för e-fakturering. Möjliggöra en minskning av interna hanteringskostnader för leverantörsfakturor inom Lantmäteriet totalt. Skapa en ökad säkerhet, kvalitet och ekonomi i betalningsflödet för leverantörsfakturahanteringen inom Lantmäteriet. Den ökade säkerheten skall minska risken för dröjsmålsräntor. Möjliggöra en halvering av ledtiderna internt i processen för leverantörsfakturahantering inom Lantmäteriet totalt. Möjliggöra en tydlig förbättring i redovisningskvaliteten, bland annat i den externa motpartsredovisningen. Bidra till att uppfylla Lantmäteriets miljömål för pappersförbrukning 2006.

11 Riskhantering och säkerhetstänkande i det nya systemet Inledande pilotstudie Under 2004 gjordes en mindre pilotstudie där systemet bara introducerades på de koncerngemensamma enheterna (ekonomi och förvaltande enheter). Det gjorde man för att identifiera och förebygga problem i systemet när det sedan infördes i hela organisationen. Studien gick ut på att de scannade pappersfakturor och skickade in i systemet. Piloten genomfördes med tillfredsställande resultat enligt planeringsdirektören och projektledaren för EFH-systemet. Därmed överlämnades styrningen av EFH från projektledningen till ekonomistyrningsgruppen och EFH infördes sedan stegvis i hela organisationen. I det nya systemet är det möjligt för användaren att se hos vem en faktura har varit samt vem som efter dem själva är nästa mottagare. Största riskfaktorer Innan storskalig implementering och under drift av pilotstudien har projektgruppen identifierat ett antal större riskfaktorer och störningsmoment. Uppgradering av AGRESSO orsakar driftstopp Den elektroniska faktura kan innehålla fel från den automatiska scanningsprocessen Buggar i fakturaflöden kan göra att en faktura fastnar eller hamnar fel Dessa händelser kan orsaka att fakturor läggs på hög då arbetsbelastningen hos ekonomiskt ansvariga blir ojämn om många fakturor kommer åt gången. Förutom att orsaka stress hos personalen kan det även leda till dröjsmålsräntor om sista betalningsdag passeras. Användare kan göra avsiktliga fel eller ignorera regler Användaren kan till exempel försöka fördröja eller dela upp kostnader i flera betalningsposter vilket kan orsaka problem för ekonomiledningen. Användare kan liksom i det gamla systemet fortfarande debitera felaktiga konton men i det nya systemet är det lättare att överblicka. Möjligheten för chefer att attestera sina egna fakturor är fortfarande möjligt i det nya systemet då inga problem med detta har påträffats tidigare men det är en potentiell risk. Det saknas rutiner för att lösa ett sådan problem om behovet uppstår. Användare kan göra omedvetna fel eller slarva Användaren är själv ansvarig för att manuellt ange en ersättare att attestera fakturor när denne är frånvarande eller upptagen. Detta innebär att om användaren glömmer bort att ange ersättare när denne är på t ex semester kommer det inte finnas någon som attesterar hans fakturor. Fakturor som saknar all nödvändig information kan fastna eller hamna fel. Användare kan också

12 vidarebefordra fakturor själva trots att detta numera är förbjudet men är möjligt i systemet trots allt. Många användare hade tidigare möjlighet att göra detta och har ännu inte lärt sig de nya reglerna Pågående förebyggande riskarbete För att minimera vissa av de risker som diskuterades i föregående kapitel arbetar Lantmäteriet med att: Innan varje uppdatering av AGRESSO som annonserats lång tid i förväg uppmanas användarna processa sina inneliggande fakturor i flödet. EFH-gruppen har föreslagit en automatiserad funktion för ersättarsystemet som i dagsläget måste skötas genom påminnelser manuellt via telefon eller mail Alla stora förändringar som görs i AGRESSO testas först i liten skala innan uppdateringarna rullas ut till alla användare i systemet. EFH-gruppen arbetar aktivt med att reda upp vanliga fel och hitta dess verkliga källa för att eliminera möjligheten att det upprepas. Om den automatiskt inskannade fakturan visar sig innehålla felaktigheter har EFHgruppen möjlighet att se den inskannade fakturan som en bild och själva tolka innehållet. Finns en administratörsgrupp dit användarna kan vända sig med frågor rörande systemet eller enskilda fakturor. EFH lämnar visitkort till alla leverantörer där det står specificerat exakt vad fakturorna måste innehålla för information för att det elektroniska systemet skall fungera.

13 Analys och diskussion Vilka målbildsdiskrepanser kan ni identifiera? För den högsta ledningen var de stora vinsterna med systemet standardisering enligt nya riktlinjer från Ekonomistyrningsverket och högre redovisningsbarhet. Från ekonomi- och projektledningsgruppernas synvinkel så var de största fördelarna ökad möjlighet till styrning av operatörerna ute i verksamheten samt minskade antal dröjesmål. Den högsta ledningen och ekonomigruppen är mycket nöjd med utvecklingen som tillfredsställer de riktlinjer som man satt upp. De som har känner sig mindre nöjda är slutanvändarna som har fått minskad frihet i och med det nya systemet eftersom de är mer övervakade och har mindre egen kontroll än tidigare. Hur medvetet arbetar man med riskidentifiering och riskhantering? För att förebygga buggar i systemet och identifiera potentiella problem så genomfördes en pilotstudie i syfte att upptäcka dessa och eliminera dessa innan systemet sjösattes i full skala. Innan den storskaliga implementeringen så har projektgruppen identifierat en rad riskfaktorer och störningsmoment. I de flesta fall pågår också förebyggande riskarbete med dessa uppmärksammade områden. Riskhantering ligger till största delen i hur systemet används i organisationen då programvaran rent tekniskt inte förändras inom Lantmäteriet utan är en inköpt komplett tjänst från AGRESSO. Vi kan också se hur det finns en inbyggd redundans i skanningssystemet. Misstänker operatören att information blivit felaktig från den skannade fakturan finns det möjlighet att se en bild av originalfakturan och sedan göra en mänsklig tolkning. Förutom den medvetna redundansen med en skannad bild finns en indirekt redundans i och med att staten kräver att alla statliga myndigheter måste spara samtliga inkomna handlingar i tio år. I det nya systemet går det att söka och enkelt se samtliga fakturor vilket har lett till en transparantare organisation med bättre insyn. Centraliseringen och delvis automatisering från det tidigare manuella och distribuerade systemet medför att ledningens möjlighet till ekonomisk kontroll har ökat då det i princip är möjligt att spåra varenda krona spenderad. Använder man några särskilda modeller för riskanalys? Det har inte framkommit att Lantmäteriet arbetar efter någon specifik modell för riskanalys, men ändå märks det tydligt att det finns en medvetenhet om riskhantering i deras arbete. För att visualisera faktura och arbetsflöden arbetar dock Lantmäteriet med flödesscheman vilket

14 kan ses som en överblickande riskanalys då det är enkelt för operatörerna att se möjliga felkällor. Verksamhetens mognad ur ett riskperspektiv? Ett tecken på systemets mognad kan vara att det aldrig har varit nödvändigt att gå in i pappersarkiven för att kontrollera orginalet. Något som talar mot systemets mognad är dock att det trots viss grad av automatisering och försök till redudans ändå förekommer en avsevärd mängd dröjsmålsräntor. Detta tror vi kan bero på att det saknas rutiner för fullständig automatisering och redundansen när det automatiserade systemet brister istället blir manuell hantering av ärenden. Detta uppstår dock inte så ofta så att operatörerna är vana med händelseförloppet utan viss dötid förekommer innan en mänsklig operatör åtgärdar problemet. De vi har intervjuat är eniga om att verksamheten med det nya systemet helt klart har mognat men det är svårt att utvärdera en definitiv mognadsgrad. Vi anser att AGRESSO-systemet troligtvis har en hög mognadsgrad samtidigt som Lantmäteriets fakturahantering också har en relativt hög mognadsgrad men det är svårt att analysera effekten i kombination. Det faktum att de flesta av Lantmäteriets leverantörer själva inte har adopterat e-fakturor tyder på att marknaden har en lägre mognadsnivå, och därför måste Lantmäeteriet ständigt informera om de olika möjligheterna med fakturering, antingen e-faktura eller att skicka pappersfakturan till inskanningsfirman i Strömsund. Vad gör ni för bedömning av verksamhetens slagtålighet? Frånvaro i form av till exempel sjukdom kräver fortfarande manuell hantering i form av att den frånvarande ringer till EFH gruppen och ber dem styra om fakturaflödet till personens ersättare. Det finns en funktion för telefonväxeln att hantera sjukdom med automatiskt vidarekoppling vilket även skulle kunna användas för andra arbetsuppgifter men så är inte fallet. Systemet är dock i sin natur rätt slagtåligt byggt då det i de flesta fall inte sker någon dramatisk effekt vid kortare tids frånvaro (några dagar) hos operatörer eller om systemet är otillgängligt. Lantmäteriet har en väldigt stor del av sina ekonomisystem i datasystemet AGRESSO, detta ger naturligtvis både för och nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas att ett programpaket minskar risken för inkompabilitet mellan system emellan och det blir lättare med kompetensförsörjningen. Det är också lättare att uppnå en högre mognadsnivå i ett enda integrerat system. Nackdelarna kan vara att ett driftstopp i AGRESSO kan påverka större delar av organisationen och att organisationen blir låst till en enda leverantör i förläningen.

15 Referenser Intervjuer Wastesson Lennart, projektledare Lantmäteriet, Lindmark Nils, operativ verksamhet, Operatörer, Elektroniska källor Lantmäteriet Läst Litteratur Vicente Kim J., Cognitive Work Analysis, Toward Safe, Productive, and Healthy Computer- Based Work, 1999

16 Bilaga 1 EFH-Grupp Fil kommer in i Agresso Fakturan scannas om Ankomstregistrering av faktura Fakturan reverseras Innehåller filen fel? ja Är det en kreditfaktur a som skall bevakas manuellt? Bas- Kontera Typbestämni ng av faktura. (T.ex. Representati Distribuer a faktura EFH-gruppen lägger in anläggningen i anläggningsreskontr an EA-handläggare och/eller attestant Kontrollera vara och komplettera kodsträng samt ev periodisering a och/eller splitt Typbestämni ng av faktura eller Invänta/avvakta full leverans Attestera fakturan Om kreditfaktura: Leverantören kontaktas och ombeds att skicka kreditfaktura Omdistribution Ytterliga re attest? Inventariehandläggare Kontakt tas ev via mail för leverans- Inventariehandläggare n registrerar inventarien Asset-/ anläggningsnr anges Kassa Utbetalning av kreditfakturaor bevakas manuellt av kassan Massbokföring Sändning av betalningsfil till pg Återredovisning av betalningar Avstämning PG/Agresso Plusgirot/Bankgirot BG/PG sköter bevakning av betalning

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP Effektiv dokumenthantering till iscala. Elektronisk Faktura Hantering SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP BO VILBERN IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Myndighetsförordningen. Intern kontroll. Calona Ekonomikonsult AB. Seminarium 2009-03-18 Intern kontroll 2. Förordning intern kontroll och styrning

Myndighetsförordningen. Intern kontroll. Calona Ekonomikonsult AB. Seminarium 2009-03-18 Intern kontroll 2. Förordning intern kontroll och styrning Intern kontroll och styrning Carl-Henrik Ottosson Calona Ekonomikonsult AB 2009-03-18 Perfekt intern kontroll Kontroll attest Beslutsattest Kontrollansvarig Redovisning Förordningsreglerad process Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Kerstin Wiss Holmdahl 2006-03-30 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting - Hittills har ca en

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing

Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing A Basware Presentation Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing Niklas Edmarker 20110607 Innehåll På vilket sätt kan man sätta upp ett bra autoflow Utöka användandet av Monitor Exempel på rapporter

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

Bilagor till elektroniska fakturor

Bilagor till elektroniska fakturor Bilagor till elektroniska fakturor en kartläggning av metoder för att hantera och överföra fakturabilagor 1 Februari 2010 Författare Leif Forsman, Logica Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Hantering

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Region Skåne. Ann Djerf Svensson

Elektronisk fakturahantering Region Skåne. Ann Djerf Svensson Elektronisk fakturahantering Region Skåne Ann Djerf Svensson Ann.djerf-svensson@skane.se 044-133327 070-5511535 Region Skåne Bedriver verksamhet inom följande områden: Planering och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

E-faktura, ramavtal och stödpaket

E-faktura, ramavtal och stödpaket Sveriges universitets- och högskoleförbund E-faktura, ramavtal och stödpaket 7 maj 2007 1 Fokus Lansering av ramavtal Verktygslådan är laddad Ramavtal för teknisk infrastruktur Obligatorium för myndigheterna

Läs mer

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014 Processer och IT-stöd för EFH Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014 Syfte och mål med mötet Syftet med mötet är att: redogöra för status kring EFH sprida information om vanligt förekommande

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Ekonomimeddelande 2014:5

Ekonomimeddelande 2014:5 2014-06-25 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2014:5 Innehåll: Bokslutsspecifikationer i halvårsbokslutet Kundfakturor stoppas vid referenskontroll Påminnelser på utländska

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

Faktura direktiven ur ett utvecklingsverktygs och en infrastrukturprogramvaras synvinkel! Copyright 2003 icore Solutions AB. All rights reserved.

Faktura direktiven ur ett utvecklingsverktygs och en infrastrukturprogramvaras synvinkel! Copyright 2003 icore Solutions AB. All rights reserved. Faktura direktiven ur ett utvecklingsverktygs och en infrastrukturprogramvaras synvinkel! Produktbolaget icore Solutions! Målmarknaden eai: intern applikationsintegration och samverkan med affärspartners

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer