D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem"

Transkript

1 D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2009:004 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--09/004--SE

2 FÖRFATTARNAS TACK! Vi vill rikta ett stort tack till dem som har deltagit i vår undersökning och därmed gjort det möjligt för oss att skriva vår uppsats. Dessutom vill vi tacka vår handledare Daniel Örtqvist som har handlett oss och som har givit oss feedback. Vi vill även tacka våra kurskamrater som har givit oss värdefull kritik. Slutligen tackar vi våra respektive och våra familjer som har varit ett stort stöd under arbetsprocessen. Luleå, 16 januari, år 2009 Carolina Nordling Sofia Wepplinger

3 SAMMANFATTNING I dagens samhälle blir det allt mer vanligt att företag outsourcar delar av sin verksamhet för att kunna bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Ekonomifunktionen är en av de delar som företagen väljer att outsourca. Genom att lägga ekonomifunktionen på en extern part med spetskompetens, kan företaget skapa kontroll över, samt få tillförlitlig information om verksamheten. Den delen inom ekonomifunktionen som företag främst outsourcar är leverantörsreskontran. Hanteringen av leverantörsfakturor är tidskrävande både för ett företags ekonomiavdelning samt för resten av organisationen med avseende på både kontering och attest av fakturor. Detta underlättas med dagens teknik genom program/system från ankomst till betalning, ett så kallat elektroniskt fakturahanteringssystem. Denna uppsats har för avsikt att förstå orsaken till varför företag outsourcar en del av sin ekonomifunktion till en redovisningskonsult genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem. Vi ämnar vidare undersöka respektive parts uppfattning om de effekter som uppstår när ett företag outsourcar delar av sin ekonomifunktion. För att kunna utreda problemet samt besvara vårt syfte kontaktade vi tre företag och tre redovisningskonsulter. Dessa intervjuades efter en semistrukturerad intervjuguide och de frågor vi ställde var främst angående hur företagen respektive redovisningskonsulterna upplevt samarbetet med varandra men även hur de upplever att det elektroniska fakturahanteringssystemet fungerar. De resultat vi har erhållit har vi sedan analyserat utifrån vår teoretiska referensram vars tyngdpunkt främst ligger på transaktionskostnadsteorin. Enligt vår undersökning har vi fått fram att företag outsourcar för att uppnå en tidsbesparing och för att de anser att de själva inte har tillräckligt med kompetens. Företag som använder sig av ett elektroniskt fakturahanteringssystem upplever att det skapas förutsättningar för ett geografiskt oberoende, kostnadseffektivitet samt lätthanterlighet. Målet med att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem är att kunden ska få bättre insikt i, och kontroll över, sin egen ekonomi samt att kunden ska kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet. Undersökningen har visat på en mängd olika effekter som uppkommer uppstår när ett företag outsourcar delar av sin ekonomifunktion. Utifrån vår empiriska undersökning och grundat på vår teoretiska referensram har vi även fått fram att något som påverkar relationen är om företaget hyser tillit till redovisningskonsultens engagemang. För att kunden ska vara nöjd med samarbetet krävs det även att företaget har god kunskap i systemet för att kunna utnyttja dess funktioner fullt ut och därmed erhålla fullständig information. Om detta kompletteras med en god kommunikation mellan parterna ges goda förutsättningar för de positiva effekter som tidigare redogjorts utifrån vår undersökning. 1

4 ABSTRACT In today's society, it becomes increasingly common for companies to use outsourcing for parts of the organisation to become more competitive on the market. The economy function is one of the parts that the companies choose to outsource. By putting the economy function as an external party with point competence, the company can monitor and get reliable information about the activity. The part within the economy function which primarily outsourced is supplier invoices. The management of supplier invoices is time-consuming for a company's economy department and for the rest of the organisation with respect to both the accounting and the certification of invoices. This is facilitated by modern technology through the programmes/systems from arrival to payment, a so-called electronic invoice system management. This essay has the intention to understand why companies outsource parts of their economy function to an accounting consultant through an electronic invoice management system. We intend to examine the respective views of the effects that occur when a company outsources further parts of their economy function. In order to investigate the problem and to give answer to our purpose we contacted three companies and three accounting consultants. They were interviewed after a semi-structured interview guide and the questions we asked were mainly concerning how the companies and the accounting consultants experienced the cooperation with each other and also how they experienced that the electronic invoice management system functions worked out. Those results we have received thereafter got analyzed on the basis of our theoretical frame of reference whose centre of gravity in front lies on transaction cost theory. According to our survey we have proved that companies outsource in order to achieve time relieves and because they consider that they do not have sufficient competence. Companies that use an electronic invoice management system experienced that created conditions for a geographic independent is made, cost efficiency is reached and that is easy to handle. The aim with outsourcing through an electronic invoice management system is that the companies could get better understanding in, and control over, its own economy and that they could impose more time on its core business. This survey has shown on an amount different effects that arise when a company outsources divides of its economy function. On the basis of our empirical survey and our theoretical frame of reference we have also noticed that something that influences the relationship is if the company accommodates trust to the accounting consultant s commitments. To be pleased with the cooperation it is also required that the company has good knowledge in the system in order to use its functions and thereby receive complete information. If this is complemented with a good communication between the parties they are given good conditions for the positive effects as earlier been reported on the basis of our survey. 2

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING PROBLEMDISKUSSION SYFTE DISPOSITION METOD METODSYNSÄTT FORSKNINGSSTRATEGI LITTERATURSTUDIE VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT METODPROBLEM ANALYSMETOD TEORETISK REFERENSRAM TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORI KÄRNKOMPETENS OUTSOURCING ANTAGANDEN GÄLLANDE TRANSAKTIONSKOSTNADER SAMMANFATTNING EMPIRI DEN OUTSOURCADE PARTEN Redovisningskonsult A Björn Lundsten Redovisningskonsult B Anita Möller Redovisningskonsult C Birgitta Åhlander DEN OUTSOURCANDE PARTEN Företag 1 Richard Axén Företag 2 Therese Hedén Företag 3 Stefan Hellenius ANALYS Bakgrund Motiv För och nackdelar... 27

6 6. SLUTSATSER OCH ÅTERKOPPLING TILL SYFTE ÅTERKOPPLING TILL SYFTE FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING PRAKTISK ANVÄNDBARHET KÄLLFÖRTECKNING Figur 1 - Kärnkompetens Tabell 1 - Sammanfattning och för - och nackdelar med outsourcing BILAGA - Intervjuguide 1

7 1. INLEDNING Detta kapitel inleds med en problemdiskussion för att göra läsaren medveten om det problem vi ämnar utreda. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i ett syfte PROBLEMDISKUSSION I dagens samhälle agerar företagen på en marknad som blir alltmer konkurrensutsatt (Teece, Pisano & Shuen, 1997). En lösning på detta faktum är att företagen satsar på sin kärnverksamhet och lägger övriga verksamhetsområden på en extern part (Bragg, 1998). Enligt Bragg (1998) är det en utmärkande trend i dagens näringsliv att outsourca en funktion som inte är direkt hänförlig till kärnverksamheten. De tjänster som outsourcas är för det mesta hänförligt till produktion och IT funktionen men i dag outsourcas allt fler kvalificerade funktioner såsom ekonomifunktionen (Bragg, 1998). Ekonomifunktionen definieras som arbetet med löpande bokföring, fakturahantering samt bokslut (ibid.). Ekonomiska rapporter och analyser kan även hanteras av outsourcingföretag (Johansson, Johansson & Pautsch, 2001). Om rätt åtgärder vidtas kan outsourcing av en del av ekonomifunktionen generera realistiska och hållbara resultat (Costonis, 2007). Genom att lägga ekonomifunktionen på en extern part med spetskompetens, kan företaget skapa kontroll över, samt få tillförlitlig information om verksamheten (Bragg, 1998). Det finns en risk att företaget upplever att de förlorar kontroll över verksamheten genom att lägga ekonomifunktionen på en extern part (White, 2001). Exempel på negativa utgångar är att personalen på det outsourcade företaget inte har samma intresse i företaget som de anställda skulle ha då de inte färgas av företagskulturen i samma utsträckning (ibid.). Dessutom förloras en viktig kommunikationskanal till leverantörerna av dessa tjänster och det outsourcade företaget kan uppleva att de inte får ekonomisk information i tid (Tomkins, 2001). Ett ytterligare problem kan vara att kunskap minskar då stor tillit tillägnas redovisningskonsulten. Enligt Holtzman (2004) har revisions- och redovisningsproffessionen på senare år tillhandahållit fler typer av tjänster. De karaktäriseras mer och mer som konsulter vilket har blivit mest påtagligt för de större revisionsbyråerna. Revisionsbyråerna erbjuder i dag olika typer av konsultering inom redovisningslinjen. De erbjuder således allt från upprättande av budget och prognoser till utförande av löpande bokföring. Den del i den externa redovisningen som mest frekvent hyrs ut till en extern part och således mest vanlig att outsourca är leverantörsreskontran (ibid.). 1 1

8 Leverantörsfakturor är för företaget en kostsam process (Holtzman, 2004). Hanteringen är krävande både för ett företags ekonomiavdelning samt resten av organisationen med avseende både på kontering och på attest av fakturor (Gamble, 2001). Detta underlättas med dagens teknik genom program/system från ankomst till betalning (ibid.). Den nya ekonomin brukar kallas för den digitala revolutionen vilket medför minskade kostnader samt nya tjänsters framväxt vilket detta är ett exempel på (Heshmati, 2001). Leijon, Norrgren, Rubenowitz, Rundblad och Targarna (1990) menar att elektronisk fakturahantering bidrar till ett förenklat arbetssätt, effektivare hantering samt oberoende av geografiskt avstånd. Den största kostnadsbesparingen kan hänföras till att företag som utnyttjar tjänsten gör stora kostnadsbesparingar i distributionsledet genom rationaliserad fakturahantering, effektiva betalningsrutiner, ökad säkerhet i återredovisningen, effektiv dialog mellan inblandade parter och det är dessutom miljövänligt (www.efaktura.se). Ett problem med införandet av elektronisk fakturahantering kan dock vara att för stort fokus läggs på de tekniska delarna och inte på den avsedda uppgiften (Vimarlund, 2006). En av tjänsterna som revisionsbyråerna tillhandahåller är just system för elektronisk fakturahantering (www.efaktura.se). Detta innebär att revisionsbyrån ger företaget möjlighet att outsourca delar av deras ekonomifunktion till ett externt system för hantering av exempelvis leverantörsfakturor (Holtzman, 2004). Detta system scannar in fakturorna för att sedan konteras av en extern redovisningskonsult på företagets revisionsbyrå (Lindbäck, M ). Transaktionerna skickas därefter till företaget i fråga för godkännande/attest och accepteras därmed för betalning till leverantören (Ibid.). Detta förenklar för både företaget och därefter för revisionsbyrån vid revidering då det medför tidsbesparingar att införa elektronisk hantering istället för en tidigare manuell process (Axén Ruzicka, 2002) SYFTE Vi har med denna uppsats för avsikt att förstå orsaken till varför företag outsourcar till en redovisningskonsult genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem. Vi ämnar vidare undersöka respektive parts uppfattning om de effekter som uppstår när ett företag outsourcar delar av sin ekonomifunktion. Vårt syfte leder till följande forskningsfråga: Vilka blir de medförda effekterna av att outsourca delar av ekonomfunktionen till en redovisningskonsult vid användandet av ett elektroniskt fakturahanteringssystem? 2 2

9 1.3. DISPOSITION Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Inledning: Kapitlet inleds med att beskriva problemområdet för att ge läsaren en inblick i uppsatsens fortsatta handling. Kapitlet mynnar sedan ut i undersökningens syfte och forskningsfråga. Metod: I kapitlet beskriver vi hur vår undersökning har genomförts med en kartläggning av vald metod samt intervjuförfarandet. Kapitlet avslutas med en genomgång av de problem som metodvalet kan medföra. Teori: Kapitlet presenterar de teorier som kan härledas till problemområdet och som leder till att bygga upp en så kallad teoretisk referensram. Empiri: I det här kapitlet presenteras vårt undersökningsresultat utifrån vår valda metod. Kapitel 5 Analys och tolkning: Här analyseras och tolkas resultatet av undersökningen med ansatser från den tidigare formulerade teoretiska referensramen. Kapitel 6 Slutsats och diskussion: I sista kapitlet tas de slutsatser upp som vi kommit fram till och en diskussion kring de bidrag undersökningen givit, kapitlet ger även förslag till fortsatta studier. 3 3

10 2. METOD I detta kapitel presenteras vilket synsätt som användes och vårt tillvägagångssätt i den undersökning som har genomförts. Avslutningsvis beskrivs vilka metodproblem som varit av betydelse för undersökningen genom att beskriva trovärdigheten och tillförlitligheten i vår undersökning METODSYNSÄTT Vi strävade efter att genomföra vår undersökning enligt ett aktörssynsätt som karaktäriseras av att undersökningen ska uppnå förståelse istället för att söka förklaringar (Arbnor & Bjerke, 1994). Aktörsynsättet syftar till att fördjupa sig inom sitt problemområde därför har vi genomfört djupintervjuer på tre olika företag samt tre olika redovisningskonsulter. Den kunskap som utvinns blir med inslag av aktörssynsättet individberoende, vilket är nödvändigt för att få ut en djupare subjektiv förståelse för effekterna vid användning av en redovisningskonsult och ett elektroniskt fakturahanteringssystem (ibid). Genom ett aktörsynsätt och djupintervjuer har vi antagit en metodansats som karaktäriseras som kvalitativ. Vår undersökning baserades på en kvalitativ undersökningsansats för att vi ville skapa en djupare förståelse för vårt problemområde. Detta uppnåddes genom att vi genomförde djupintervjuer vilket är något som kännetecknar den kvalitativa forskningen (Halvorsen, 1992). Det huvudsakliga syftet var att studera företagens uppfattning av effekten vid användning av en redovisningskonsult och ett elektroniskt fakturahanteringssystem och genom att tillämpa en kvalitativ forskningsansats kunde vi besvara vårt syfte och även skapa en helhetsbild av vårt problemområde (Denscombe, 2002). Enligt Denscombe (2002) karaktäriseras en kvalitativ analys av en djupgående undersökning av ett relativt begränsat område och lämpar sig bäst vid komplexa sociala situationer. Denscombe (2002) menar vidare att en kvalitativ analys tillåter olika slutsatser trots att de använder samma metoder beroende på forskarens tolkningsskicklighet. Det finns två olika sätt att närma sig empirin, antingen genom deduktion eller genom induktion. Deduktion innebär att forskaren går från teori till empiri (Johansson Lindfors, 1993). Vi använde litteraturen och de vetenskapliga artiklarna för att skapa en teoretisk referensram som sedan låg till grund för den intervjuguide som framställdes. Utifrån denna kunde vi sedan genomföra våra intervjuer på de utvalda företagen och redovisningskonsulterna. Intervjuerna låg till grund för empirin och skapade tillsammans med vår teoretiska referensram underlag för vår analys och våra slutsatser (Wallén, 2000). Då syftet med vår studie var att undersöka om verkligheten stämmer överens med den valda teoretiska referensramen kunde undersökningen att anses som deduktiv. 4 4

11 2.2. FORSKNINGSSTRATEGI Vi valde att genomföra en fallstudie i vår undersökning då det gav oss möjlighet att gå in på djupet med våra intervjuobjekt och därigenom utvinna värdefull information (Denscombe, 2002). Då syftet med vår undersökning var att identifiera de medförda effekterna när ett företag använder sig av en redovisningskonsult och ett elektroniskt fakturahanteringssystem gav fallstudien oss möjlighet att få närhet till undersökningsobjekten. När en fallstudie används kan man belysa drag och egenskaper samt identifiera olika samspelsprocesser (Bell, 2006). Denscombe (2002) menar även att fallstudien kan studera dessa undersökningsobjekt i detalj och beskriva varför vissa resultat kan uppstå istället för att fokusera på vilka dessa resultat är LITTERATURSTUDIE En studie i litteraturen inom området görs för att skapa förståelse och grundläggande kunskap i det undersökta ämnet (Denscombe, 2002). I början av vår studie använde vi oss av sekundärdata insamling av tänkbara teorier som sedan kombinerades med sökord för de teoretiska eftersökningarna. Vi använde teorier kring outsourcing, kärnkompetens och transaktionskostnadsteori för att knyta an till vårt problemområde. Databaserna Lucia och Libris användes främst för att finna relevant litteratur kring vårt valda ämne. Den vetenskapliga artikelsökningen gjordes inom databaserna Business Source Elit (Ebsco), Emerald samt JStor samt Google Scholar. Sökorden vi använde oss av för att kunna hitta relevant fakta var: outsourcing, ekonomifunktion, elektronisk fakturahantering/elektroniska informationssystem (electronic information system), transaktionskostnadsteori (transaction cost theory) samt kärnkompetens. Sökorden har använts enskilt och i kombinationer. Genom dessa eftersökningar fick vi stort antal träffar som vi sedan sållade genom att vara källkritiska och se till deras relevans jämför med vårt problemområde. Kombinationen av orden minskade även antalet träffar VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT Valet av företag och redovisningskonsulter skedde delvis slumpvis eftersom vi var medvetna om att denna typ av samarbete än så länge inte är vanligt förekommande. Valet av undersökningsobjekt gjordes utifrån ett rekommendationsurval som enligt Arbnor och Bjerke (1994) innebär att rekommendationer från en eller flera aktörer utgör ens urval. Företagen var helt oberoende av varandra och verkade inom olika branscher men hade gemensamt att de alla använde sig av ett elektroniskt fakturahanteringssystem och dessutom outsourcade deras ekonomifunktion. De redovisningskonsulter som valdes var de som ansågs ha mest erfarenhet inom området på respektive revisionsbyrå. Inom varje företag valdes ekonomichef eller verkställande direktör som respondent enligt ett förståelseurval som betyder att skribenterna väljer 5 5

12 aktörer som de anser vara betydande på något sätt vilket i det här fallet utgörs av att de tidigare ansvarat för det arbetsmoment som nu outsourcas (Arbnor & Bjerke, 1994) TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Till att börja med ville vi skapa en förkunskap om vårt problemområde och främst hur ett elektroniskt fakturahanteringssystem fungerar. För att förstå konceptets grunder utförde vi en informationsintervju med en revisor och en redovisningskonsult vid Grant Thorntons kontor i Luleå. Inför denna intervju sammanställde vi ett stort antal frågor som låg till grund för vad vi ville ha ut av intervjun. Respondenterna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg. Det gjordes fältanteckningar vid intervjutillfället gällande det som vi ansåg vara väsentligt och bidragande till att besvara vårt syfte. Vi kontaktade Mathias Lindbäck som arbetar som revisor och vi bestämde en tid för när mötet skulle äga rum. Till intervjutillfället hade han även kontaktat sin kollega som arbetar som redovisningskonsult och med elektroniska fakturahanteringssystem för att vi skulle få mer utvecklade svar på våra frågor. För samtliga intervjusubjekt som legat till grund för vår empiri gällde att fältanteckningar gjordes under intervjutillfällena och vid de personliga intervjuerna användes även bandspelare. Innan intervjuerna spelades in blev respondenterna tillfrågade. Ingen av dem verkade bli besvärade av bandspelaren, varför en risk för osanningsenliga svar ej antogs förekomma. Ingen av intervjusubjekten fick ta del av intervjuguiden innan då vi ansåg att frågorna ej var av sådan karaktär att respondenterna behövde förberedas. Samtliga intervjuer tog mellan 30 till 45 minuter. Med tanke på uppsatsens syfte och forskningsstrategi ansåg vi att personliga semistrukturerade intervjuer var mest lämpade för att kunna få fram vad vi önskade och detta utgjorde således våra primärdata (Artsberg, 2005). För att få en mer öppen och flexibel diskussion med våra intervjuobjekt valde vi att utföra intervjuer av en semistrukturerad karaktär (Bilaga) vilket enligt Denscombe (2002) ger respondenten utrymme att tala utförligt om ämnet. För att få ut mer av vår empiriska undersökning valde vi även att intervjua både redovisningskonsulter och företag. Detta för att se om det var någon skillnad mellan hur företagen upplevde relationen och hur redovisningskonsulten upplevde den och hur detta förenklar respektive försämrar för respektive part. Redovisningskonsulterna kontaktades via telefon och då bestämdes direkt en tid för när intervjun skulle äga rum. Samtliga intervjuer med redovisningskonsulterna ägde rum på respektive konsults kontor, samtliga belägna i centrala Luleå. För att kunna genomföra vår undersökning var vi tvungna att identifiera företag som hade sitt elektroniska fakturahanteringssystem förlagt hos en redovisningskonsult på en revisionsbyrå. Det var problematiskt att få tag i företag eftersom redovisningsbyråerna hade tystnadsplikt och kunde därmed inte hjälpa oss. Vi kontaktade därför ett företag via telefon som vi sedan tidigare visste outsourcade deras ekonomifunktion. Vi frågade därefter företaget om de visste ett annat företag som använde sig av ett liknande system vilket visade sig ge en positiv effekt. Vi valde att utföra telefonintervjuer med 6 6

13 ekonomichef respektive verkställande direktör på respektive företag. Detta på grund av olika geografisk placering och eftersom vi ville ha information av någon som tidigare hanterat det arbetsmoment som nu istället outsourcas. Till intervjuerna med företagen modifierades den intervjuguide som vi använt oss av till redovisningskonsulterna men grundades i samma frågeställningar. Genom att intervjua företaget kunde vi utvinna information som berörde dels hur företagen upplevde att situationen såg ut då det outsourcar men även hur de upplevde situationen tidigare det vill säga innan ekonomifunktionen outsourcades. Vi valde dock att låta samtliga företagsnamn vara anonyma på grund av att företagsrespondenterna verkade bli tryggare av vetskapen att deras företagsnamn inte hängdes ut. Genom dessa intervjuer kunde vi sedan utvinna företagets respektive redovisningskonsultens sammanlagda upplevda nytta av samarbetet var och se hur de såg på de effekter som samarbetet ledde till METODPROBLEM Trovärdighet För att uppnå trovärdighet ska undersökningen endast innefatta det som avses och ingenting annat (Thurén, 1991). För att öka trovärdigheten använde vi vår intervjuguide till att intervjua personer både på revisionsbyråerna och på företagen som satt på en sådan position att de har inblick i den information vi efterfrågade. Vi valde även att se till två olika sidor av problemområdet för att få olika synvinklar vilket ökade vår trovärdighet. Genom att använda oss av både bandspelare och fältantackningar ökade vi trovärdigheten i vår undersökning (Denscombe, 2002). Precis som Denscombe (2002) föreskriver har vi detaljerat beskrivit vårt tillvägagångssätt i undersökningen vilket ska öka trovärdigheten ytterligare. Samtliga respondenter hade liknande, samma eller motsvarande svar vilket ger en indikation på att även fler intervjurespondenters svar skulle överensstämma vilket gav upphov till en mättnadskänsla Tillförlitlighet Begreppet tillförlitlighet innebär att mätningen skall leda till samma resultat gång på gång. Det vill säga att om någon gör om undersökningen ska den leda till samma sak (Denscombe, 2002). Vi har genomfört både intervjuer ansikte mot ansikte och telefonintervjuer. Förr i tiden ansågs telefonintervjuer inte ge exakt data men senare forskning har visat att telefonintervjuer ger samma ärliga och uppriktiga svar som intervjuer ansikte mot ansikte (ibid.) Enligt Denscombe (2002) är intervjuer något som har negativ inverkan på resultatet då det är svårt att uppnå objektivitet. Vi har följt samma intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen och har alltid ställt samma frågor. Tillförlitligheten kan även mätas i vår intervjuguide då ett frågeformulär ska vara konsekvent och pålitligt för att ha hög tillförlitlighet (Denscombe, 2002). Vår intervjuguide ansåg vi bli mer pålitlig eftersom den blivit granskad av vår handledare. Det är enligt Denscombe (2002) även viktigt att låta läsaren följa med i hur forskningen genomfördes samt hur resonemangen bakom de beslut som tagits. Detta krav anser vi är 7 7

14 uppfyllt eftersom vårt metodkapitel är utformat med detaljerad information om genomförande och beslut ANALYSMETOD Analysen bygger på att hitta samband och mönster utifrån det empiriska materialet och den teoretiska referensramen (Denscombe, 2002). I teorikapitlet redogörs för de teorier vi ser som relevant kopplat till vårt syfte. Vårt analysarbete påbörjades genom att vi hade en diskussion kring vårt empiriska material och därmed kunde vi se vilka kopplingar vi kunde göra till vårt teoretiska teorikapitel. Detta gjorde att vi kunde erhålla en djupare förståelse av det material vi samlat in. Vi gjorde sedan försök att se samband och återkopplinga mellan kapitlen för att visa på likheter och skillnader mellan empiri och teori. 8 8

15 3. TEORETISK REFERENSRAM Här presenteras de teorier vi använder oss av för att bygga uppsatsen på. Vi börjar kapitlet med en presentation kring transaktionskostnadsteorin som utgör det huvudsakliga perspektivet på vårt problemområde. Vi går sedan in på kärnkompetens och outsourcing ur ett transaktionskostnadsteoriperspektiv vilket avslutas med övriga transaktionskostnader som kan tänkas uppkomma kopplat till vårt problemområde TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORI Transaktionskostnadsteorin syftar till att förklara hur och varför transaktionskostnader uppstår och varför ett företag väljer att köpa in vissa tjänster externt istället för att ha tjänsten kvar inom företaget (Williamson, 1979). Enligt Williamson (1979) ser transaktionskostnadsteorin företaget och marknaden som två alternativa sätt att organisera verksamheten och uppkommer genom uppförande av kontrakt, som kontrollkostnad för att se till att kontraktet följs och är fullständigt eller som en kostnad när parterna är oense. Transaktionskostnader återfinns i samband med att två parter på marknaden handlar varor eller tjänster med varandra (Nygaard & Ravn, 2002). Teorin utgår ifrån att även om handel mellan två eller flera parter oftast är förenat med ett antal fördelar som tidsbesparing är det även förenat med ett antal nackdelar (Nygaard & Ravn, 2002). En av dessa nackdelar är kostnader som exempelvis kan vara förknippat med att skaffa information samt övervaka och ha kontroll över motpartens prestationer (Ibid.). Williamson (1979) menar att när en produkt är enkel och bygger på ett köpekontrakt är transaktionskostnaderna låga och marknadens prismekanism fungerar väl, men ju fler aktörer som är inblandade desto högre blir transaktionskostnaden. Därför antar transaktionsteorin att en situation med många transaktioner bäst sköts inom företaget (Ibid.). Wiliamsson (1979) menar vidare att transaktionskostnaden i övriga fall blir mindre när ett företag använder marknaden, då risken för opportunism minskar. Det val som ett företag gör mellan att tillverka själv och att outsourca brukar benämnas som vertikal integration (ibid.) KÄRNKOMPETENS Williamson och Merkides (1994) ser på kärnkompetens som en samling av erfarenhet, kunskap och system som tillsammans kan utgöra utlösare som skapar och samla nya strategiska tillgångar. Williamson och Merkides (1994) menar vidare att 9 9

16 kärnkompetensen utgör grunden för varför företag väljer att outsourca. Det vikigaste för en affärsstrategi är att bestämma vilka resurser och vilken kompetens som skapar företagets konkurrensfördelar (Bengtsson & Skärvard, 2001). Kompetens anses ha en betydande förmåga när det gäller förhållandet till en uppgift och dess karaktär (Axelsson, 1998). När företaget förfogar över resurser och kunskap över sin uppgift skapar detta en förmåga att hantera olika typer av processer och vissa av dessa kan företaget välja att prioritera (ibid). Kärnkompetens är ett begrepp som förknippas med outsourcing (Axelsson, 1998). Svårigheten som föreligger är att identifiera vad som utgör kärnkompetens i organisationen och hur den ska utnyttjas (Hedberg et al, 1994). Ett företag som använder sin kärnkompetens på rätt sätt kan skapa tillväxt och lönsamhet (Axelsson, 1998). Det är problematiskt för företaget att ta reda på vad det är som gör att företaget har en tillväxt och lönsamhet (ibid.). Är företaget medveten om vad det är som gör dem framgångsrika vet de även vad det är som är dess kärnkompetens (Axelsson, 1998). Genom att företaget har en ständig kompetensutveckling kan förmåga att hitta sin kärnkompetens förbättras (ibid.). Ordet kärnkompetens definerar Axelsson (1998) som: De mest kritiska och mest givande resurser ett företag förfogar över och som är svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot. Kärnkompetens Periferiaktivitet Figur 1. Kärnkompetens. Axelsson (1998) Bilden beskriver företagets olika delar av verksamheten, där kärnkompetensen ligger i mitten och periferiaktiviteterna ligger ytterst. Om företaget väljer att outsourca delar av verksamheten bör de tänka på att risken blir större desto närmare det ligger företagets kärnverksamhet, vilket Axelsson (1998) anser att företaget bör undvika. Hedberg et al (1994) förklarar kopplingen mellan outsourcing och kärnkompetens med följande liknelse: Som den gode trädgårdsmästaren beskär sina fruktträd, väljer ut grenar och skott, strangulerar (kväver) och ympar, så nyttjar den kompetenta företagsledningen sin insikt om företagets kärnkompetens för att understödja tillväxt, dominans och mästerskap. Denna liknelse klargör svårigheterna ytterligare med att identifiera kärnkompetensen i företaget. Det är besvärligt att direkt veta vilka grenar som ska klippas av och vilka som ska vårdas särskilt väl. Mintzberg och Quinn (1992) menar att företaget bör fokusera på det som företaget gör bäst och outsourca de aktiviteter som externa aktörer kan utföra bättre. Det är företagets kärnkompetens som företaget bör lägga fokus kring och lägga mindre fokus på det som inte hör till den centrala verksamheten och på så sätt utveckla 10 10

17 företaget, sänka kostnaderna och skapa ett unikt värde som därigenom skapa långsiktig konkurrenskraft (Mintzberg & Quinn, 1992). När företaget outsourcar hela eller delar av ett område inom verksamheten blir företaget tvingade att förlita sig på den andra parten för att kunna bibehålla deras strategiska fokus på sin kärnkompetens (Drejer & Sörensen, 2002). Företag arbetar numera för att på ett så effektivt sätt som möjligt möta kundernas krav och konkurrensen från andra företag (Augustsson, 1999). De väljer därför i många fall att outsourca ut produktion, tjänster och i vissa fall ekonomifunktionen på leverantörer för att istället kunna basera verksamheten kring kärnkompetens (ibid.) OUTSOURCING En omvärld som är ständigt förändras tar begreppet företagande till en ny nivå (Bello, Shirish & Lohtia 1997). Ett företag behöver kunna anpassa sig snabbt till den nya marknadens förväntningar och krav (Ibid.). Bello et al. (1997) menar vidare att det finns tre vägar för företagen att gå för att hantera detta. Antingen tar de hand om allt själva eller outsourcar funktioner som inte går att hänföra till kärnverksamheten eller så väljer de en kombination av dessa (ibid.). Transaktionsteorin tar upp det teoretiska ramverket för hur en organisation är uppbyggd och vad det finns för variationer därtill. Innan ett företag bestämmer sig för vad de måste göra ska de ta produktionskostnader, transaktionskostnader och övriga strategier i beaktande (Williamson, 1975). Med outsourcing menas att ett företag anlitar en leverantör eller tredje part som övertar hela eller delar av verksamheten, som tidigare utförts inom företaget (Berthélemy, 2003; Jathanna, 1991). Synen på outsourcing har dock under de senare åren förändrats till ett mer strategiskt synsätt, eftersom att företag i dag outsourcar olika typer av aktiviteter som till exempel ekonomifunktionen (Allen & Chandrashekar, 2000; Barnes, 2004; Jathanna, 1991). När ett företag väljer att outsourca kan de fokusera ytterligare på kärnverksamheten, detta leder till att resurser frigörs, specialistkunskap kan inhämtas och att företagets begränsningar minimeras (ibid.). Aktiviteter eller processer kan läggas ut på olika sätt. Processen kan utföras hos outsourcingföretaget, men kan även utföras på plats hos företaget (Brown & Wilson, 2005) Fördelar och nackdelar med outsourcing När outsourcing sker kommer företaget att möta på både fördelar och nackdelar, vilka bör beakta vid beslutsfattandet (Axelsson, 1998). Olika företag har olika förutsättningar och beroende på vilken aktivitet företaget väljer att outsourca leder de till olika effekter och motiven skiljer sig även åt (Ibid.). De för - och nackdelar som företagen kan bemöta har Axelsson (1998) sammanfattat enligt figuren nedan

18 Tabell 2. Sammanfattning över för och nackdelar med outsourcing. Axelsson (1998). Fördelar Företagets investeringar kan fokuseras på kärnverksamheten. Optimalt utnyttjande av kunskap, utrustning och erfarenhet hos en tredje part. Ökat flexibilitet; fluktuationer gör att arbetsbördan lättare kan absorberas. Outsourcing leder till enklare och mer tydliga primära processer i organisationen. Input genom en oberoendes synvinkel minskar risker är introvert kortsynhet i organsiationen. Nackdelar Ökat beroende av leverantörer. Kontinuerlig uppföljning av kostnaderna relaterade till leverantören och hanteringen av relationen är ofta nödvändig. Risker för kommunikations- och organisationsproblem under förflyttning av aktiviteter till tredje part. Risker för att konfidentiell information läcker ut. Risk för sociala legala problem. Riskspridning För att outsourcing ska vara fördelaktigt för företaget måste situationen hanteras på ett sätt som bidrar till att fördelarna uppnås. Företag måste vara realistiska, genom att beakta de risker som kan uppstå då aktiviteter outsourcas (Axelsson, 1998). De vanligaste aktiviteterna som outsourcas av företagen är IT-stöd, fastighetsunderhåll, kundtjänst, tillverkning, logistik, utbildning, rekrytering, bokföring samt kund- och leverantörsreskontra (Allen & Chandrashekar, 2000). Det är bokföring samt leverantörsreskontra som vi främst belyser i denna undersökning. Vid outsourcing av finansiell styrning anses budgetering, prognostisering och planering tillhöra strategiskt kritiska aktiviteter, medan hantering av kund- och leverantörsreskontra samt fakturering anses vara mindre strategiska aktiviteter (Barnes, 2004) ANTAGANDEN GÄLLANDE TRANSAKTIONSKOSTNADER Enligt Nygaard och Ravn (2002) samt Williamson (1981) finns det vissa egenskaper och faktorer hos transaktionerna som bör tas i beaktande och avgör hur komplicerade de är att genomföra. Dessa är att: Olika former av osäkerhet råder När företag outsourcar en aktivitet uppstår en osäkerhet huruvida det levererande företaget kommer att utföra vad de har åtagit sig (Nygaard & Ravn, 2002). Williamson (1981) menar att det finns två olika typer av osäkerhet och syftar i synnerhet på osäkerheten som förekommer hos aktören. Aktören har en betydande roll i transaktionskostnadsteorin (Skjoett-Larsen, 2000). Författarna menar att den ena uppstår i samband med aktörernas rationella begränsningar och osäkerheten i transaktionens 12 12

19 omgivning. De antaganden som kan göras kring aktörerna är att de antingen är sannolikt opportunistiska eller begränsat rationella. Den andra beror på att beslutsfattarna är medvetna om att de inte har fullständig information och att fel beslut därför kan fattas, när företaget vidtar säkerhetsåtgärder finns möjlighet att minska opportunismen (ibid.). De val som företaget gör styrs därmed efter erfarenheter och tidigare rutiner vilket gör att de beslut som fattas inte alltid är det optimala (Skjoett-Larsen, 2000). Ett större informationsbehov för minskad osäkerhet ökar därför transaktionskostnaderna då kostnaderna för informationssökning, planering och kontroll ökar. Osäkerheten varierar i olika branscher och kontexter och för att minimera osäkerheten kan med fördel ett standardavtal upprättas. Detta ses som att företaget vidtar en säkerhetsåtgärd (ibid.). För aktören är det inte möjligt att identifiera alla möjliga alternativ eller eventuella framtida situationer som kan tänkas uppkomma vilket i sin tur kan bidra till opportunism (Nygaard & Ravn, 2002) Transaktionens frekvens är av betydelse Frekvensen beskriver hur många gånger en identisk transaktion kan genomföras (Williamson, 1981). Med frekvens avses även hur ofta störningar inträffar under transaktionens genomförande (Ibid.). Ju högre frekvens av transaktioner per kontrakt desto färre kontrakt och därför lägre kontraktskostnader vilket leder till lägre transaktionskostnader (Williamson, 1981) Parterna gör relationsspecifika investeringar då investeringarna har ett begränsat eller förlorat värde då motparten byts ut Tillgångsspecificiteten beskriver hur flexibel en tillgång är genom att bestämma dess alternativa värde jämfört med vad den ursprungligen är avsedd till (Williamson, 1981). Ju högre grad av tillgångsspecificitet desto färre alternativa användningsområden finns. Transaktionskostnaden ökar således ju mer tillgångsspecifik en vara är. Detta innebär att om samarbetet upphör så skapas det omställningskostnader för att allokera tillgångarna till andra användningsområden, vilket innebär att organisationens angelägenhet om samarbetet ökar (Williamson, 1981). Tillgångsspecificiteten kan delas upp i olika delar: platsspecificitet; knuten till tillgångens fysiska placering, mänsklig specificitet; knuten till medarbetarna och dedikerande specificitet; knuten till tillgångens ägarförhållanden. De tillgångsspecifika investeringarna och kostnaderna är en förutsättning för att en samarbetsrelation fortsätter (Williamson, 1975) Det förekommer olika typer av transaktionskostnader De antaganden som Williamsson (1981) gör medför att det finns vissa kostnader att beakta vid outsourcing av en aktivitet som kan sammanfattas till följande: Kontaktskostnaden, innefattar de resurser som krävs för att hitta en leverantör av den aktuella produkten eller tjänsten. Kontraktskostnaden, på grund av antagandet om opportunism tillkommer kostnader för att skriva kontrakt med leverantören (Barthélemy, 2003). Kontraktets främsta uppgifter är dels att begränsa leverantörens opportunism, dels att fungera som en arbetsbeskrivning (ibid.). Kontraktet ska enligt Barthélemy (2003) 13 13

20 vara precist, det vill säga tydligt visa vad som förväntas av leverantören. Vidare ska det vara ett kontrakt som är fördelaktigt för båda parter. Om kontraktet är ofördelaktigt för leverantören är risken stor att det inte kommer att uppfyllas. Kostnaderna för att kontinuerligt justera kontraktet räknas också in i kontraktskostnaderna (ibid.). Kontrollkostnaden, kostnaden för kontroll av att kontraktet verkligen följs. Därför finns det en risk att dessa kostnader blir stora (Barthélemy, 2003). Det kan handla om att kontrollera kvalitet på levererade varor eller tjänster. Det är viktigt att upprätta rutiner och procedurer för att enkelt kunna utvärdera leverantörens arbete och hur detta förhåller sig till vad som avtalats (Bragg, 1998) Förtroende bör byggas upp för att kunna reducera transaktionskostnaderna Förtroende är viktigt för att reducera kostnaden för transaktionen (Williamson, 1981). Det finns dock inte något samband mellan förtroende och transaktion i ett inledningsskede eftersom företagen då inte är beroende av varandra (Tomkins, 2001). Detta antagande stöds av Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2006) som menar att förtroende är väsentligt för en affär. Om förtroende inte finns tidigare så menar författarna att det kan byggas upp under relationens tid. Författarna talar om tre olika typer av förtroende; dessa kan sammanfattas till: Kontraktsförtroende - att aktörerna håller sitt ord gentemot varandra, kompetensförtroende - att aktörerna litar på varandras kompetens för att kunna utföra uppgiften samt goodwillförtroende - att aktörerna har ett öppet förhållningssätt till varandra och litar på att aktörerna gör vad som krävs. Att det finns ett förtroende i en relation reducerar transaktionskostnaden genom att minska riskerna för opportunistiskt beteende och även eftersom företaget kan dela på eventuella kostnader för att förbättra transaktionen (Tomkins, 2001) SAMMANFATTNING Transaktionskostnadsteorin syftar till att förklara hur och varför transaktionskostnader uppstår och varför ett företag väljer att köpa in vissa tjänster externt istället för att ha tjänsten kvar inom företaget (Williamson, 1979). Transaktionskostnader återfinns i samband med att två parter på marknaden handlar varor eller tjänster med varandra (Nygaard & Ravn, 2002). Williamson och Merkides (1994) ser på kärnkompetens som en samling av erfarenhet, kunskap och system som tillsammans kan utgöra utlösare som skapar och samla nya strategiska tillgångar. De menar vidare att kärnkompetensen utgör grunden för varför företag väljer att outsourca. Kärnkompetens är ett begrepp som förknippas med outsourcing (Axelsson, 1998). När företaget outsourcar blir företaget tvingade att förlita sig på den andra aktören för att kunna bibehålla deras strategiska fokus på sin kärnkompetens (Drejer & Sörensen, 2002). Williamson (1981) menar att de enheter som inte är lönsamma att bedriva internt bör outsourcas för att uppnå maximal lönsamhet i företagandet. När outsourcing sker kommer företaget att möta på för - och nackdelar, vilka bör beaktas vid beslutsfattandet (ibid.). Några av de vanligaste aktiviteterna som outsourcas är bokföring samt kund- och leverantörsreskontra (Allen & Chandrashekar, 2000). Ekonomifunktionen har enligt 14 14

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

2. Metod. 2.1 Ämnesval. 2.2 Förföreställningar. Metod

2. Metod. 2.1 Ämnesval. 2.2 Förföreställningar. Metod 2. K apitlet behandlar hur vi har gått tillväga när vi skrivit uppsatsen och vilka metodologiska ställningstaganden vi har gjort. kapitlets första del handlar bl a om vår kunskapssyn, vår förföreställning

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180hp Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Kandidatuppsats i fastighetsekonomi 15, HP Slutseminarium

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Outsourcing, styrning och kontroll En studie om hur IT-funktionen styrs efter valet att outsourca

Outsourcing, styrning och kontroll En studie om hur IT-funktionen styrs efter valet att outsourca Outsourcing, styrning och kontroll En studie om hur IT-funktionen styrs efter valet att outsourca Kandidatuppsats Redovisning 15 hp, HT-2013 Ekonomistyrning Företagsekonomiska Institutionen Handelshögskolan

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Förändringens Evangelium Kelly Odell

Förändringens Evangelium Kelly Odell Kelly Odell Email: kelly@astrakan.se Tel: 070 2602605 Hemsida: www.astrakan.se och www.thinktank.se Blog: kellyodell.blogspot.com Twitter: kellyskomments 1 Förändringens Evangelium av Kelly Odell Förändringens

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 1 Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 2 Bakgrund 2005 sammanförs redovisningsenheterna för två centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting,

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer