ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut"

Transkript

1 ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut

2 ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET Kommundirektörens översikt Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter Kommunens organisation och personal Den allmänna utvecklingen Kommunal verksamhet en överblick Landskapets budget Arbetsmarknaden Befolkningsutvecklingen Principer för internkontroll i Eckerö kommun Eckerö kommuns hedersutmärkelser EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT BUDGETUTFALL RESULTATRÄKNINGSDELEN DRIFTHUSHÅLLNINGDELEN C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C101 CENTRALVALNÄMNDEN C111 REVISION C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING C140 NÄRINGSVERKSAMHET C200 SOCIALVÄSENDET C201 SOCIALFÖRVALTNING C204 BARNOMSORG C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD C220 ÄLDREOMSORG C230 SPECIALOMSORGEN C240 HANDIKAPPSERVICE C245 MISSBRUKARVÅRD C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING C301 SKOLNÄMNDEN C305 GRUNDSKOLAN C325 MEDBORGARINSTITUTET C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN C420 BYGGNADSTILLSYN C440 MILJÖVÅRD C450 AVFALLSHANTERING C500 TEKNISKA NÄMNDEN C501 TEKNISK FÖRVALTNING

3 C510 BYGGNADER OCH LOKALER C520 TRAFIKLEDER C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK C690 ÖVRIG VERKSAMHET INVESTERINGSDELEN BUDGETUTFALL FINANSIERING NOTER

4 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET 1.1 Kommundirektörens översikt Genom tillgång till attraktiva tomter för egnahemshus och en utvecklad infrastruktur har Eckerö alla förutsättningar att hävda sig i en alltmer konkurrensutsatt omgivning och den framtida demografiska utmaningen. Det är viktigt att vatten- och avloppsledningsnät och vägförbindelser är väl utbyggda och fungerar även i områden utanför kommuncentrum. Under året påbörjades utbyggnad av gång och cykelbana till Käringsund. Välutbyggda gång- och cykelbanor och tillgång till kollektivtrafik är också en bidragande faktor för att locka inflyttare och turister till kommunen. I framtiden blir det allt viktigare för kommuner att profilera sig. Av stor betydelse för Eckerös profil är en ambitiös miljöpolitik, kulturstöd, satsningar på näringsfrämjande åtgärder och idrottsanläggningar. De kommunala skatteintäkterna präglas ännu av en viss stabilitet som möjliggjort fortsatt god service inom utbildning, omvårdnad och allmän service. Eckerö är beroende av sin östersjöregionala omgivning. Det innebär att kommunen bejakar samarbete med sina maritima grannar. Men lika viktigt är övrigt interkommunalt samarbete mellan kommunerna på Åland. Eckerö kommun önskar främja en fortsatt inflyttning, ekonomisk trygghet och goda välfärdstjänster för alla åldrar, och ett sporrande näringsliv i samklang med naturens villkor. För att locka nya invånare till kommunen har gjorts en del viktiga satsningar främst av privata aktörer. Kommunen har dock haft en viktig roll och möjliggjort dessa etableringar och satsningar. Under året påbörjades planering av Österängens bostadsområde. Även i Käringsund påbörjades byggandet av nya bostadshus. Kommunen köpte också Kyrkvikens bostadsområde intill golfbanan. Området är avsett för bostadshus. Byggandet av den nya Curlinghallen påbörjades också under året. Kommunen var positiv till denna etablering och tecknade aktier och garanterade en del av lånet för ändamålet. Under året genomfördes också en resa för politiker och tjänstemän till Karlskoga motorbana där man hade goda möjligheter att få information om hur en etablerad motorbana fungerar. Byggnads- och miljönämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ansåg att miljötillstånd kan beviljas i Eckerö för motorbana. Diskussioner har också förts med Ålands landskapsregering om Post- och tullhusets framtid. Kommunfullmäktige ansåg att enbart kulturell verksamhet skall bedrivas i fastigheten och därför förordades bildandet av Stiftelse för Eckerö Post- och Tullhus. För att modernisera förvaltningen anskaffades ett elektroniskt ärendehanteringsprogram. Avsikten är att övergå till elektroniskt förvaltning och därmed minska på användning av papper. Till Eckerö skola anskaffades en miniaréna. Avsikten är att den användas främst av skoleleverna dagtid men även av föreningar i kommunen. Kennet Lundström Kommundirektör 5

5 1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2012 Kommunfullmäktige Ordförande Vice ordförande Kommunstyrelse Ordförande Viceordförande Ledamöter Föredragande Marie Löfström (el) Gunder Eriksson (ob) Blomqvist Birgitta (c) Eklund Rickard, (el) Wikblom Helmer (ob) Eriksson Marcus (el) Fagerström Janne (ob) Häggblom Niclas (ob) Hellström Henrietta (ob) Holmberg Gunilla (el) Kärki Kari (s) Mattsson Jan-Erik (c) Stjärnfelt Mikael (el) Rune Söderlund(c) John Hilander (ob) Christina Jansson (el) Jan-Anders Öström (c) Kerstin Wikgren (ob) Kennet Lundström, kommundirektör Kommunens förvaltningsenheter 2012 Centralförvaltningen Nämndordförande Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund Kennet Lundström Skol- och fritidsförvaltningen Nämndordförande Gunilla Holmberg Bibliotekarie Kurt Gullbrandsson Fritidsledare Emma Falander Lantbruksförvaltningen, gemensam lantbruksnämnd med Hammarland och Föglö Representant i nämnden Tage Mattsson Lantbrukssekreterare Anders Sundqvist Tekniska förvaltningen Nämndordförande Kommuntekniker Brage Eklund Rune Småroos 6

6 Miljö- och byggnadsförvaltningen Nämndordförande Mikael Stjärnfelt Byggnadsinspektör Rune Småroos Räddningsförvaltningen, gemensam brand- och räddningsnämnd för södra Åland Representant i nämnden John Hilander Brandchef Lennart Johansson Socialförvaltningen Nämndordförande Socialsekreterare Jan-Anders Öström Jonna Granberg (vik.) Närings och kulturförvaltningen Nämndordförande Jörgen Lundqvist Sekreterare Håkan Häggblom Medlemskap i kommunalförbund och samverkansorganisationer De Gamlas Hem k.f. Finlands Kommunförbund Gemensamma lantbruksnämnden Gemensamma Räddningsnämnden Medborgarinstitutet (administrativt knutet till Mariehamns stad) Missbrukarvården (administrativt knuten till Mariehamns stad) Pixnekliniken, Malax Räddningsområde Ålands landskommuner Stiftelsen för Ålands Jord- och skogsbruksmuseum i Geta Föreningen Leader Åland r.f. Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Visit Åland (tidigare Ålands Turistförbund) Ålands Kommunförbund och Ålands Kommunala avtalsdelegation Barnskyddsjouren Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare) Ålands Omsorgsförbund k.f. 7

7 Vänorter Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk. I vänortskedjan ingår kommunerna: Arsuk, Grönland Eidi, Färöarna Herning, Danmark Holmestrand, Norge Kangasala, Finland Siglufjordur, Island Vänersborg, Sverige Eckerö kommun har därutöver informella vänortsförbindelser med Norrtälje kommun, Sverige samt vad gäller praktiska samverkansprojekt med Väddö lokala utvecklingsgrupp, Väddö Turistråd, Föreningen Roslagsambassadörer och Väddö Ideell Förening. Institutioner och projekt Eckerö kommun har under 2012 understött följande institutioner och föreningar: Eckerö-Hallen Ålands Jakt- och fiskemuseum Ålands Agenda 21-kontor Eckerö Agenda 21-grupp (i samverkan med Hammarlands kommun) Föreningen Norden på Åland r.f. 1.3 Kommunens organisation och personal Kommunstyrelsen utgör personalmyndighet i kommunen. För det löpande personalansvaret svarar kommundirektören. På Kommungården i Överby finns reception och telefonväxel samt kundmottagning för centralförvaltningen och kommunkansliet i dess helhet som också omfattar socialförvaltning, samt miljö-, byggnads- och tekniska förvaltning. Centralförvaltningens administrativa tjänster utgör stödfunktion till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndorganisation vad gäller kopiering och utskick av kallelser, utskick, protokollshantering samt arkivvård. Ekonomifunktionen vid centralförvaltningen ombesörjer uppgifter inom bokföring, fakturering, reskontra, löneräkning, kollektivavtal, försäkringsskydd, arbetshälsovård, finansförvaltning och rådgivning vid anställningar och löner. Samarbetsavtalet har under 2012 följts av en överenskommelse om ett personellt samarbete mellan ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner med ett ömsesidigt utbyte av köptjänster av ekonom och löneräknare. Kommunens företagshälsovård har omarbetats och breddats under året. Förnyat avtal har ingåtts med Cityläkarna. 8

8 1.4. Den allmänna utvecklingen Nyckelindikatorer för den åländska ekonomin Inom den åländska ekonomin beräknas volymnedgången efter den internationella finanskrisen ha varit i samma storleksordning som nedgången i början av 1990-talet. Enligt ÅSUBs preliminära kalkyler beräknas BNP-tillväxten ha varit negativ, -2,5 procent för 2011 och enligt våra prognosantaganden för 2012 är utvecklingen svagt negativ även i år, -0,5 procent (Tabell 9). Orsakerna till den negativa tillväxten är flera. Förutom den allmänna direkta och indirekta inverkan av eurokrisen, uppgången i oljepriset och en relativt hög inflation 2011, kommer rederiernas inkörningskostnader av nyanskaffat tonnage att belasta deras resultat under senare delen av 2012 och första halvåret En viktig orsak är också att några av de största företagen inom transport och finanssektorerna samtidigt hamnat i lönsamhetskris och att de som en reaktion på detta nu är i färd med att genomföra kostnadsbesparande strukturförändringar. Därtill drabbas underleverantörer till större företag nu av sjunkande orderingång och inom finanssektorn innebär de låga räntorna att räntemarginalen och därmed intjäningen sjunker. Till detta kommer att åtstramningarna inom den offentliga sektorn bromsar tillväxten. Förvärvsinkomstsumman, som ligger till grund för prognoserna av kommunalskatten, beräknas ha stigit med knappt 4,2 procent ifjol. I år förväntas förvärvsinkomstsumman öka med cirka 3 procent i genomsnitt och nästa år lite långsammare, eller runt 2,7 procent. Sparåtgärderna inom den offentliga sektorn har bromsat tillväxten. Befolkningsökningen beräknas även i år vara relativt stor och uppgå till närmare 250 personer. Det åländska basprisindexet för den kommunala servicen steg med 2,5 procent i år, personalkostnaderna steg med 2,6 procent. Ifjol var förändringen i basprisindexet 1,8 procent (ÅSUB Statistikmeddelande, Offentlig ekonomi 2012:3). Liksom under de senaste åren lider största delen av den åländska sjöfarten, såväl passagerar- och färjetrafik som torrlast- och oljefrakt, av fortsatt hård konkurrens och höga bunkerpriser som pressar marginalerna. I år har bunkerpriserna dock inte stigit nämnvärt. Under förutsättning att situationen i Mellersta Östern inte försämras dramatiskt förväntar sig många analytiker att råoljepriserna till och med kan komma att sjunka något under 2013, vilket skulle ge den åländska sjöfarten något förbättrade lönsamhetsmarginaler. Efter att under flera år hållit igen, har man nu inom den åländska passagerarsjöfarten genomfört förhållandevis stora investeringar, som ändrar förutsättningarna för intjäningen för berörda rederier. Företagen hade en positiv syn på möjligheterna att expandera och investera. Enligt ÅSUB har dock osäkerheten inom ekonomin ökat markant både lokalt och internationellt. De senaste registeruppgifterna om löner och omsättning i det privata näringslivet som ÅSUB analyserat, antyder en försvagad tillväxt av den samlade lönesumman nästa år i förhållande till i år (från cirka 2,5 till 1,0 procent, rensat för inflation). Samtidigt ser näringslivets samlade omsättningstillväxt ut att hålla sig på ungefär samma nivå det kommande året som under innevarande år (cirka 2,5 procent, rensat för inflation). Den starka tillväxten av omsättningen i den konjunkturkänsliga byggsektorn under 2011 har avtagit märkbart under innevarande år och ser enligt ÅSUB ut att kunna fortsätta att dämpas under

9 Utvecklingen av den kommunala ekonomin De åländska kommunernas ekonomi finansieras i huvudsak av skatteintäkter, landskapsandelar och avgifter. Skatteinkomsterna är den mest betydelsefulla inkomstkällan för kommunsektorn, medan landskapsandelarna utgör den näststörsta inkomstkällan. Skatteinkomsterna är den viktigaste inkomstkällan för den kommunala sektorn som helhet, behovet att kunna prognostisera skatteinkomsterna för den kommunala sektorn är därför stort. Samtidigt är tillgången på aktuell information om utvecklingen av det verkliga utfallet relativt knapp. Beskattningen för år 2011 slutförs först i slutet av oktober i år, då budgetberedningen för år 2013 till stor del är klar. Det bör framhållas att osäkerhetsfaktorerna inför år 2013 är särskilt stora och att flera av antagandena i kalkylerna därför kan ändras. På sikt har det diskuterats att bredda kommunernas skattebas för att minskavariationerna i inkomstutvecklingen. Bland annat har möjligheten för kommunerna att få intäkterna från avfallsskatten diskuterats. Kommunsektorn i riket har även framfört att kommunerna borde få en del av kapitalinkomstskatterna och trafikskatten eftersom kommunerna har betydande ansvar för underhåll och investeringar i vägar och trafiknät. 1.5 Kommunal verksamhet en överblick Medborgarinitiativ 2012 Kommunstyrelsen redovisar årligen de medborgarinitiativ som inkommit och upptagits till behandling inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens befogenhetsområden. Redovisningen som anger antalet medborgarinitiativ, slag av ärenden samt beslut med anledning av dessa, skall framläggas för kommunfullmäktige. Under 2012 inkom följande motioner till kommunfullmäktige: - Motion om tillgänglighet i kommunkansli - Motion om äldreråd - Motion om arbetslöshet - Motion om motionsslinga i Böle - Motion om uppdatering av hemsidan Samtliga motioner inlämnade av Sanna Söderlund. Alla motioner behandlats i styrelsen. Förtroendevald organisation Till kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2012, omvaldes Marie Löfström till ordförande och Gunder Eriksson till vice ordförande. Till kommunstyrelsens presidium omvaldes Rune Söderlund som ordförande och John Hilander som vice ordförande. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid kommunfullmäktige kallas till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden medan kommunstyrelsens sammanträden äger rum den andra och fjärde tisdagen i månaden. Kommunrevision Kommunfullmäktige anlitar Finlands Kommunförbunds revisionsbolag Audiator för kommunrevision. Kommunfullmäktige har valt två förtroendevalda revisorer. Dessa är Sven-Eric Carlsson (sammankallande) och Fredrik Lindqvist. Kommunrevision har genomförts under ledning av Tove Lindström-Koli, Audiator. 10

10 Arbetsgrupper Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupper varit verksamma under 2012: 1. Arbetsgrupp för åldringsvårdsfond 2. Energiarbetsgruppen Fullmäktige har utsett en arbetsgrupp för översyn av kommunens fastigheter. Kommunala avtal, grunddokument och policyn Under året har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument: - Samarbetsavtalet med Hammarlands kommun om köp av ekonom och löneräkningstjänster - Avtal om gemensam lantbruksnämnd - DGH avtal - Personalpolicy - Förvaltningsstadgan - Friskvårdsavtal - Äldreomsorgsplan för

11 Försäljning av fastigheter Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens web-plats, på hemsidan för Arbeta och bo på Åland och med vägskyltning utmed landskapsväg 1 i Kyrkoby. Grundbesvär över Eckerö kommuns fastställda avgifter för avlopp Eckerö kommun yrkar på att beslut avseende fastställande av avgifter för avlopp åren upphävs och att ärendet återremitteras till kommunen för att ompröva och fastställa taxorna på nytt. Med beaktande av ÅFD beslut avseende prövningen av Föglö kommuns avloppstaxor konstaterar Eckerö kommun att de beslut som fattats avseende avloppstaxa och där grundavgift debiterats står i strid med landskapslagen om avloppsvattenavgift. De aktuella avloppsvattenavgifterna har debiterats på felaktiga grunder. Ett avdrag motsvarande den felaktigt debiterade grunddelen skulle medföra att bruksavgiften för de aktuella åren skulle bli uppenbart för liten enligt vad som anges i 5 2 mom landskapslagen om avloppsvatten avgift. Besluten ska upphävas i sin helhet och återförvisas för ny behandling i kommunen för fastställande av nya bruksavgifter för de aktuella åren. Hållbar utveckling Kommunstyrelsen har tidigare godkänt Ålands landskapsregering gemensamma vision för hållbar utveckling i landskapet med följande lydelse: Åland är ett tryggt, självstyrt landskap som i samklang med naturens villkor; dess förutsättningar och begränsningar, bejakar ett medvetet och hållbart förvaltarskap som sammanlänkar generationer och vårdar gemensamma livsvillkor. Visionen ligger också till grund för kommunens egen verksamhet. I Eckerö finns en Agenda 21-grupp som är tillsatt av kommunstyrelsen. Främst har gruppen engagerat sig i attitydpåverkan och miljötips som förmedlats i kommunens informationsblad. Gruppen har också anordnat utbildningsinsatser i Eckerö skola och informationsmöten för allmänheten. Internationellt samarbete, marknadsföring och kontakter Vägledande principer för Eckerö näringsnämnd har varit att förena hållbarhetsperspektiv och näringspolitik, en året runt-baserad besöksnäring och Eckerö som mötesplats i Östersjöregionen. Kontakter har under året upprätthållits med bl.a. Karlskoga och Norrtälje kommun. Internationella projekt Eckerö kommun har medverkat i åldringsvårdsprojektet VIRTU (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands som godkänts med projektperiod maj 2010 till april I projektet ingår Högskolan på Åland, flera andra yrkeshögskolor samt kommuner i Finland och Estland med en projekt budget på Euro, varav ett bidrag motsvarande från europeiska regionalfonden. Samordningsansvariga i Eckerö kommun är kommundirektören och äldreomsorgsledaren och projektansvarig Jenny Husell. Kommundirektören ingick också i styrgruppen för projektet samt företräder parallellt Högskolan på Åland i styrgruppen. 12

12 1.6 Landskapets budget Landskapet Ålands budget finansieras till stor del av ett avräkningsbelopp på 0,45 procent av statens inkomster (exklusive upplåning), den så kallade klumpsumman. Klumpsumman sjönk från 2009 till 2010 med över 21,7 miljoner euro eller 11 procent. Nedgången, som är den största sedan systemet med klumpsumma infördes, var ett resultat av den internationella finanskrisen och den omfattande konjunkturnedgång som denna förde med sig även för finsk ekonomi. Klumpsumman stannade därmed på 175,7 miljoner euro år Från år 2011 ökar avräkningsbeloppet igen och uppgår enligt Ålandsdelegationens beslut om förskott till drygt 193,9 miljoner euro. 1.7 Arbetsmarknaden En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i december till 3,4 procent, i december ifjol var den 3,7 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i december till 2,5 procent (2,8 procent i december ifjol) och i skärgården sjönk den till 2,5 procent (2,9 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Eckerö med 4,9 procent och lägst i Lumparland med 1,0 procent. I december sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, jämfört med december ifjol då den var 3,2 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen (3,5 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,7 procent) var 1,3 procentenheter lägre än i december ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,5 procent) var 0,7 procentenheter lägre i december i år jämfört med december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (71 st) minskade med 25 personer jämfört med december ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften. 1.8 Befolkningsutvecklingen Invånarantalet Befolkningsmängden i Eckerö kommun har under året sjunkit från 978 (2011) till 960 (2012). Kvinnoöverskottet i befolkningen för hela Åland ökade något under 2012 efter att ha minskat flera år i rad. vinnorna är till antalet och männen Det är bara Mariehamn, Finström och Saltvik som har flera kvinnor. Eckerö hade totalt 960 invånare varav 458 kvinnor och 502 män. Befolkningen minskade med 18 personer från vilket utgör 1,8 %. 13

13 Ålands statistik- och utredningsbyrå Befolkning efter kön och ålder (femårsgrupper) Totalt Kvinnor Män Totalt Källa: ÅSUB, Befolkningsregistercentralen Senast uppdaterad

14 Ålands statistik- och utredningsbyrå Kommunernas befolkning efter åldersgrupper Kommun Åldersgrupp Antal Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Saltvik Sottunga Sund Vårdö Mariehamn Landskomm Landsbygden Skärgården Åland Procent Brändö 22,0 15,2 13,8 13,7 7,2 11,7 12,1 11,3 46,9 47,3 48,1 46,4 23,9 25,8 26,0 28,6 Eckerö 23,4 18,0 18,0 17,8 9,9 13,1 13,2 11,3 47,5 48,1 47,9 49,2 19,3 20,7 21,0 21,8 Finström 23,7 22,5 22,8 22,4 12,0 11,8 11,9 11,7 49,0 47,5 47,5 47,4 15,3 18,2 17,9 18,5 Föglö 18,2 17,2 16,5 15,9 13,4 9,8 11,1 12,3 44,4 46,2 45,8 45,5 24,0 26,7 26,7 26,3 Geta 23,0 17,9 19,7 19,8 9,2 14,9 13,8 13,7 45,6 43,2 43,5 44,0 22,2 24,0 23,0 22,4 Hammarland 22,1 21,2 21,5 21,6 13,3 12,2 12,8 11,6 48,5 48,5 46,9 47,3 16,1 18,1 18,7 19,5 Jomala 25,4 25,1 24,9 25,2 12,0 11,3 12,0 11,8 50,4 50,8 50,1 49,9 12,3 12,8 13,0 13,2 Kumlinge 22,0 14,8 13,9 11,2 7,9 12,1 11,9 13,3 44,9 45,1 46,3 47,0 25,2 28,0 28,0 28,4 Kökar 20,3 16,6 17,3 16,7 8,8 9,3 9,2 8,6 49,0 49,0 44,6 43,7 22,0 25,1 28,9 31,0 Lemland 27,9 24,9 24,7 25,1 10,8 10,7 11,9 11,6 49,7 49,6 48,2 47,8 11,6 14,8 15,2 15,5 Lumparland 23,9 21,1 20,8 20,9 12,7 7,1 8,5 7,7 49,9 50,0 47,4 46,4 13,5 21,8 23,3 25,0 Saltvik 22,5 20,7 20,4 21,0 11,6 11,4 11,2 11,2 47,2 47,8 47,5 47,1 18,8 20,1 20,9 20,7 Sottunga 20,2 16,8 8,7 8,9 5,4 10,9 10,7 10,9 45,7 42,9 44,7 47,5 28,7 29,4 35,9 32,7 Sund 22,8 20,4 20,4 19,5 11,0 9,1 8,6 9,9 49,3 50,7 49,6 49,0 17,0 19,7 21,3 21,6 Vårdö 20,8 18,6 18,5 18,0 9,5 9,1 10,0 9,5 45,0 45,4 43,4 43,8 24,7 27,0 28,1 28,7 Mariehamn 19,5 17,7 17,4 17,4 16,5 15,6 15,7 15,8 47,9 48,2 47,7 46,9 16,1 18,4 19,2 19,9 Landskomm. 23,6 21,8 21,7 21,7 11,3 11,3 11,7 11,4 48,5 48,6 48,0 47,9 16,6 18,3 18,7 19,0 -Landsbygden 24,2 22,6 22,6 22,7 11,6 11,4 11,8 11,4 49,0 49,0 48,3 48,2 15,2 17,0 17,3 17,7 -Skärgården 20,5 16,6 15,6 14,9 9,4 10,4 11,0 11,2 45,8 46,2 45,7 45,5 24,3 26,7 27,7 28,4 Åland 22,0 20,1 20,0 20,0 13,4 13,0 13,2 13,1 48,2 48,5 47,9 47,5 16,4 18,4 18,9 19,4 Källa: ÅSUB, Befolkningsregistercentralen Senast uppdaterad

15 1.9 Principer för internkontroll i Eckerö kommun Eckerö kommun definierar intern kontroll som planering, åtgärder, rutiner och processer som i enlighet med Kommunallag för landskapet Åland, anslutande författningar och kommunens egna målsättningsstadganden syftar till att säkerställa; måluppfyllelse hushållning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser fullgod riskminimering genom förebyggande åtgärder och rutiner tillhandahavande av regelbunden och tillförlitlig ekonomisk information och övrig kommunikation från kommunledning till förtroendevalda, personal, andra myndigheter och kommuninvånare kontroll av laglighet i kommunens verksamhet med undantag för kommunfullmäktiges beslut gällande inre organisation samt val av styrelse och revisorer kontroll av tillräckligt försäkringsskydd för personal, verksamhet, egendom och tillgångar tillräckliga och ändamålsenliga manuella och informationstekniska system till stöd för verksamheten. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Kommunens nämnd- och förvaltningsstruktur är fastställd i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun samt angiven i budget och ekonomiplan. Verksamhetsansvar och befogenheter för kommunens tjänstemän följer Förvaltningsstadgan samt tjänstebeskrivningar och övriga reglementen. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt är skyldig att föra förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnderna och kommunstyrelsen tar del av beslut enligt gällande delegationsordning. Målsättning och tillsyn av verksamheten Kommunfullmäktige har 2011 godkänt en rambudgeteringsmodell med nettoanslag för driften. Bindningsnivån är fastställd till nämndnivå. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnderna med kommunekonomens rapporter. Ekonomiuppföljning ingår som en stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträden. Halvårsbokslut behandlas i augusti/september i kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsåret inför kommunfullmäktige på grundval av nämndernas verksamhetsberättelser. I bokslut och verksamhetsberättelse klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts. En äldreomsorgsplan som har utarbetats och den klargör bl.a. demografisk utvecklingen på kommunnivå. Kommunstyrelsen fattar beslut om användarrätten till kommunens bankkonton. Attesteringsrätt följer tjänstebeskrivningar och instruktioner. Kommunens centralförvaltning ansvarar för översyn av 16

16 kommunala försäkringsobjekt. Förebyggande brandsyner utförs på kommunala fastigheter av brandchefen i samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Ordnande av riskhantering Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs regelmässigt av kommunen. Externa projektledare har under 2011 anlitats för större investeringsprojekt som avloppsledningsprojektet till Torp. Kommunens ekonomiförvaltning som är en integrerad del av centralförvaltningen följer kommunens likviditet och soliditetsnivåer. Kommunens likviditet har varit god under Penningmedel har kunnat placeras för långsiktigt sparande. Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar. Datariskerna hanterar kommunen genom låst serverrum, ett skyddat nätverk och personliga lösenord. Säkerhetskopiering görs kontinuerligt på centralförvaltningen och en regelbunden kontroll av datasystemen sköts av utomstående IT-expertis på konsultbasis. Säkerhetskopiering har förbättrats genom att information sparas på en extern server utanför huset. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar vägar, byggnader samt vatten- och avloppsledningar. Tekniska nämnden utgör kommunens fastighetsförvaltning. Vägunderhåll sker genom entreprenader. En särskild jourgrupp är inrättad vid kommunens reningsverk. A-larm kräver inställelseplikt inom 2 h. Kommunala avtal Kommunens alla avtal finns samlade i pärmar och förvaras i brandsäkert arkivskåp på centralförvaltning. Innehållsförteckning finns i respektive pärm. Uppföljning av avtalsvillkor och avtalspreskribering åligger respektive tjänsteman. Den interna revisionen Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna revisionen ingår primärt i respektive förvaltningschefs ansvarsområde. Egna kostnader och ersättningar attesteras av överordnad chef eller förtroendevald ledning. Kommunstyrelsen har noterat behov av ökad ekonomistyrning och budgetuppföljning inom teknisk nämnd och förvaltning vad gäller större investeringsprojekt. I samband med personalutbildningen och ibruktagandet av ett nytt ekonomiförvaltningssystem har en översyn av attesteringsrättigheter vid granskning och godkännande av utbetalningar i samarbete med kommunens avdelningschefer och föreståndare. Attesteringsrätten samordnades 2012 med vissa andra ändringar i arbetsbeskrivningar och instruktioner. 17

17 Informations- och upplysningsplikt Kommunens centralförvaltning äger lagstadgad informationsskyldighet gentemot förtroendevalda. Kommunbladet Eckerö Info distribueras månatligen till samtliga hushåll i Eckerö kommun och redovisar beslut i kommunfullmäktige och i kommunstyrelse. Kommunbladet är kostnadsfritt. Hushåll utanför kommunens gränser kan prenumerera på Eckerö Info. Kommunens web-sidor inrättats som möjliggör en avsevärt förenklad informationsåterföring till allmänhet och besökare. Löpande informations- och erfarenhetsutbyte sker vid personalsamråd inom centralförvaltningen och vid avdelningschefsmöten. Uppgifter och handlingar som omfattar sekretess hanteras i särskild ordning och med restriktivitet. Sekretessbelagda allmänna handlingar framläggs regelmässigt vid sammanträden för insamling efter sammanträdena och distribueras ej med ordinarie postgång. Sammanfattning Med beaktande av principerna för internkontroll säkerställs att förvaltningen sker enligt lag och enligt offentlighetsprincipen. Alla organs protokoll finns även på kommunens hemsida, med undantag för konfidentiella ärenden. På detta sätt kan kommuninvånarna följa med förvaltningen och vara delaktiga i beslutsprocessen. Genom interna kontrollen kan konstateras att inga oegentligheter har påträffats inom förvaltningen och arbetet har skett enligt uppställda mål fastställda i kommunfullmäktige. 18

18 1.10 Eckerö kommuns hedersutmärkelser 2012 Eckerö kommunstyrelse samt de kommunala nämnderna inom näringspolitik, miljö- samt kultur- och fritidsområdena delar årligen ut kommunens hedersutmärkelser till förtjänta kommuninvånare. Utnämningarna föregås av ett allmänt nomineringsförfarande bland kommunens invånare. Kejsar Alexander II Stipendiefond Kommunstyrelsen beviljade stipendiet åt Jenny Häggblom. Häggblom har studerat vid Halmstad högskola. Hon studerar professionellt idrottsutövande med inriktning på golf och har framgångsrikt bedrivit studierna och uppfyller de kriterier som fastställs för beviljandet av stipendiet. 19

19 2 EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING ( utan interna ) Ökn % Verksamhetsintäkter , ,87 3,8 % Verksamhetskostnader , ,08 3,7 % Verksamhetsbidrag , ,21 3,7 % Skatte inkomster , ,64-10,2 % Landskapsandelar , ,92-0,7 % Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,77 43,9 % Övriga finansiella intäkter 5 374, ,44-37,9 % Räntekostnader , ,43-2,3 % Övriga finansiella kostnader -247,16-477,88-48,3 % Årsbidrag , ,25-41,1 % Avskrivningar på anläggningstillgångar , ,05 10,4 % Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat , ,20-62,5 % Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott , ,20-62,5 % RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,% 18,14 18,14 Årsbidrag/Avskrivningar, % 182,02 341,34 Årsbidrag / invånare 690, ,75 Invånarantal

20 FINANSIERINGSANALYS Budget Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag , ,25 Extraordinära poster Rättelse poster till internt tillförda medel , ,78 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar , ,30 Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar , ,80 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar , ,00 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o investeringarna , ,97 Finansieringens kassaflöde Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån 8 584, ,40 Minskning av långfristiga lån , ,68 Förändring av kortfristiga lån 4 495, ,72 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten , ,92 Finansieringens nettokassaflöde , ,92 Förändringar av kassamedel , ,05 Kassamedel , ,61 Kassamedel , ,56 Förändring av kassamedel , ,05 FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 93 % 268 % Låneskötselbidrag 7,10 11,88 Likviditet, kassadagar 154,47 124,90 Invånarantal

21 BALANSRÄKNING AKTIVA A BESTÅENDE AKTIVA , ,93 I Immateriella tillgångar , ,75 1 Immateriella rättigheter , ,12 2 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,63 3 Förskottsbetalningar II Materiella tillgångar , ,60 1 Mark- o vattenområden , ,14 2 Byggnader , ,72 3 Fasta konstruktioner och anordningar , ,18 4 Maskiner o inventarier , ,90 5 Övriga matriella tillgångar 2 120, ,00 6 Förskottsbetalningar och , ,66 pågående nyanläggningar III Placeringar , ,58 1 Aktier och andelar , ,58 2 Masskuldebrevslånefordringar 3 Övriga lånefordningar 4 Övriga fordringar B FÖRVALTADE MEDEL , ,55 1 Statens/landskaps uppdrag , ,15 2 Donationsfonders särskilda täckning , ,40 3 Övriga förvaltade medel C RÖRLIGA AKTIVA , ,80 I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar , ,19 Långfristiga fordringar 1 125, ,70 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 1 125, ,70 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar , ,49 1 Kundfordringar , ,87 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar , ,75 4 Resultatregleringar , ,87 III Finansiella värdepapper 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevslånefordringar 4 Övriga värdepapper,, IV Kassa och bank , ,61 AKTIVA TOTALT , ,28 22

22 PASSIVA A EGET KAPITAL , ,96 I Grundkapital , ,44 II Uppskrivningsfond III Övriga egna fonder 2 951, ,19 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,13 V Räkenskapsperiodens överskott , ,20 B C AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver AVSÄTTNINGAR 1 Avsättningar för pensioner 2 Övriga avsättningar D FÖRVALTAT KAPITAL , ,55 1 Statens/landskapsuppdrag , ,15 2 Donationsfondernas kapital , ,40 3 Övrigt förvaltat kapital E FRÄMMANDE KAPITAL , ,77 I Långfristigt , ,98 1 Masskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,98 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar II Kortfristigt , ,79 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,28 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 4 557, ,10 6 Skulder till leverantörer , ,93 7 Övriga skulder , ,55 8 Resultatregleringar , ,93 PASSIVA TOTALT , ,28 BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % 70 % 72 % Relativ skuldsättningsgrad, % 37 % 28 % Lån /invånare Lånestock Invånarantal

23 FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetskostnader/verksamhetsint. % = 100 * Verksamhetsintäkter/ Årsbidrag/Avskrivningar % Årsbidrag /invånare Balansens nyckeltal: Soliditetsprocent Relativ skuldsättningsgrad Verksamhetskostnader = 100 * Årsbidrag/Avskrivningar och nedskrivningar = Årsbidrag/Invånarantal =(Eget kapital + Ackumulerad avskrivningsdifferens + Frivilliga rerserveringar + Uppskrivningar av anläggningstillgångar) / Hela kapitalet - Erhållna förskott) = (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster Lånestock Främmande kapital (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder) Lån /invånare Finansieringskalkylens nyckeltal Intern finansiering av investeringar % = Lån / Invånarantal = 100 * Årsbidrag /Egen anskaffningsutgift för investeringar Intern finansiering av kapitalutgifer % = 100 * Årsbidrag/(Egen anskaffningsutgift för investeringar + Nettoökning av utgivna lån + Amorteringar på lån) Låneskötselbidrag = (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar) Kassamedel 31.12, = (Bland finansieringstillgångarna upptagna placeringar i penningmarknadsinstrument, skuldebrevsfordringar, finansiella värdepapper samt pengar och banktillgodohavanden) Kassautbetalningar/år, = Verksamhetskostnader + Återkrävd moms + räntekostnader + Övriga finansiella kostnader + Investeringar i anläggningstillgångar + Ökning av utgivna lån + Minskning (amortering) av långfristiga lån) Likviditet, kassadagar = 365 dgr * Kassamedel / Kassautbetalningar 24

24 3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Räkenskapsårets överskott uppgår till ,14. Styrelsens förslag till behandling av årets överskott Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på ,14 överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att de ackumulerade överskotten uppgår till ,47. 25

25 4 BUDGETUTFALL 4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget BOKSLUT BUDGET Tilläggsbudget Totalbudget Skillnad RESULTATRÄKNING ( utan interna ) Verksamhetsintäkter , , , ,92 Verksamhetskostnader , , , ,68 Verksamhetsbidrag , , , ,76 Skatte inkomster , , , ,04 Landskapsandelar , , , ,80 Återkrävd moms Driftsbidrag , , , ,52 Ränteintäkter , , , ,49 Övriga finansiella intäkter 5 374, , , ,69 Räntekostnader , , , ,94 Övriga finansiella kostnader -247,16 0,00-247,16 Årsbidrag , , , ,44 Avskrivningar på anläggningstillgångar , , , ,22 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsårets resultat , , , ,66 Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott , , , ,66 26

26 4.2 DRIFTHUSHÅLLNINGDELEN Radetiketter %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 Över/under BU C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 104,8 % , , , C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 97,5 % , , , Extern 97,0 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 119,7 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,4 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 125,3 % , , , Intern 112,2 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 112,2 % , , , C200 SOCIALVÄSENDET 100,1 % , , , Extern 99,2 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 117,7 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,0 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,23 1 Intern 129,1 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 111,3 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 123,7 % , , , C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 104,7 % , , , Extern 103,1 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 102,2 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 103,0 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 107,2 % , , , Intern 130,4 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 950,00 516, A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 128,7 % , , , C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 110,6 % , , , Extern 112,8 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 98,6 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,3 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR99,8 % , , ,49 4 Intern 96,0 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 96,0 % , , , C500 TEKNISKA NÄMNDEN 398,1 % , , , Extern 191,8 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 97,0 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 134,0 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 108,3 % , , , Intern 125,1 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115,6 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 102,6 % , , , C600 ÖVRIG VERKSAMHET 76,2 % , , , Extern 75,9 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 187,7 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 83,8 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 105,1 % , , , Intern 111,4 % -668,50-600,00-651,62-69 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 111,4 % -668,50-600,00-651,62-69 C80 FINANSIERING 103,7 % , , , C800 FINANSIERING 103,7 % , , , Extern 103,7 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER , A5100 SKATTEINKOMSTER 106,4 % , , , A5110 LANDSKAPSANDELAR 99,7 % , , , A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -123,5 % , , , Totalsumma 88,7 % , , , ,66 27

27 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 97,5 % , , , Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 119,7 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,4 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 125,3 % , , , Extern Summa 97,0 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 112,2 % , , , Intern Summa 112,2 % , , , Totalsumma 97,5 % , , , ,33 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 420,95 434,41 482,80 553,25 Eckerö bibliotek har flyttats under kommunstyrelsen och den allmänna förvaltningen. C101 CENTRALVALNÄMNDEN Valorganisationen har till uppgift att verkställa val enligt gällande lagstiftning. Kommunen har enbart en centralvalnämnd, eftersom kommunen inte är indelad i olika röstningsområden. Centralvalnämnden utför det praktiska genomförandet av val. Till ledamöter i kommunfullmäktiges valnämnd för proportionella val valdes följande ledamöter och ersättare: Henrietta Hellström (viceordf.) Niclas Häggblom, Marcus Eriksson (ordf.), Birgitta Blomqvist Gunilla Holmberg och Mikael Stjärnfelt. Under 2012 genomfördes presidentval som hölls i två omgångar. Under planeår 2014 ordnas Europaparlamentsval. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C101 CENTRALVALNÄMNDEN 331,58, ,50 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 200,0 % 4 800, , ,19 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 186,2 % , , ,69 Extern Summa 331,58, ,50 Totalsumma 331,58, ,50 Prestationstal Kostnad-intäkt/kommuninvånare -0,29 0,00-5,19 0,35 28

28 C111 REVISION Verksamhetsområde Revisorerna skall med iakttagandet av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Måluppfyllelse I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2012 utförts av Audiator revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer. Till revisorer för valdes Audiator, Sven-Eric Carlsson och Fredrik Lindqvist. Till ersättare valdes Monica Häggblom och Nina Andersson. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C111 REVISION 253,5 % , , ,23 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 253,5 % , , ,23 Extern Summa 253,5 % , , ,23 Totalsumma 253,5 % , , ,23 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 2,27 3,23 5,74 10,35 C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Verksamhetsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige i Eckerö består av 13 ledamöter, vilka väljs för en mandatperiod om fyra år. Den nuvarande mandatperioden inleddes i januari 2012 efter kommunalvalet hösten Kommunfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatserna, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen. Utlåtanden om markförvärv har delegerats till kommunstyrelsen varpå kommunstyrelsens utlåtanden och uppföljande beslut av Ålands landskapsregering redovisas för kommunfullmäktige som informationsärenden. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna samt tillsätter de ledande tjänstemännen. Kommunfullmäktige hade under året 11 möten och behandlade totalt 153. Efter omröstning med slutna sedlar valdes Marie Löfström till ordförande och John Hilander till viceordförande för kommunfullmäktige John Hilander valdes till viceordförande i både fullmäktige och kommunstyrelse på kommunfullmäktiges möte Hilander gav skriftligt samtycke till att väljas till kommunstyrelsen under perioden och beviljades befrielse från fullmäktige uppdraget under den tiden. Vid kompletteringsval valdes Gunder Eriksson enhälligt till viceordförande för kommunfullmäktige

29 Nyckeltal Kfg. Sammanträde Kfg. Paragrafer Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige 98,1 % , , ,28 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,1 % , , ,28 Extern Summa 98,1 % , , ,28 Totalsumma 98,1 % , , ,28 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 19,80 8,33 39,46 45,60 30

30 KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsområde Kommunens verkställande och beredande organ är kommunstyrelsen, som utses av kommunfullmäktige för två år i sänder. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen. Föredragande i kommunstyrelsen är kommundirektören. Viktiga uppgifter Kommunstyrelsen har förutom ekonomistyrningen, ägnat betydande arbetsinsats åt beredningen av nya eller reviderade kommunala avtal, stadgor och reglementen, inte minst ett antal arbetsbeskrivningar. Nyckeltal Kst. sammanträde Kst. paragrafer Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen 99,4 % , , ,64 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER100,0 % , , ,64 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 164,00 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -922,93 Extern Summa 99,4 % , , ,64 Totalsumma 99,4 % , , ,64 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 32,95 52,47 33,68 37,09 31

31 KOMMUNENS CENTRALFÖRVALTNING Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar centralförvaltningen med de arbetsuppgifter som faller därunder. På kommunkansliet (Kommungården) inryms också socialförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Måluppfyllelse Centralförvaltningen betjänar den förtroendevalda beslutsgången i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med tillhörande förvaltningar, den samlade arkivvården och allmänheten. Viktigare händelser Nyckeltal Antal hyreslägenheter Bostadslån Lönekörningar Bokförda verifikat Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet 108,7 % , , ,84 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 107,1 % , , ,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 104,7 % , , ,30 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 120,2 % , , ,98 Extern Summa 108,0 % , , ,68 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 124,5 % , , ,16 Intern Summa 124,5 % , , ,16 Totalsumma 108,7 % , , ,84 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 296,64 301,35 335,27 363,64 32

32 C120 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetsområde Till övrig allmän förvaltning hör allmän förvaltning som inte direkt kan hänföras till revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommunkansliet dvs. Eckerö info, beskattningskostnader, medlemsavgift till Ålands kommunförbund, allmänna understöd, Eckerö och övrig allmän förvaltning. Agenda 21 gruppen Eckerö har flyttats under byggnads- och miljönämnden. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 76,4 % , , ,40 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 116,9 % 4 733, , ,23 Extern Summa 73,2 % , , ,17 Totalsumma 73,2 % , , ,17 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 47,08 49,07 40,46 39,39 33

33 C350 BIBLIOTEKET Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar bibliotekets verksamhet. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet kl på måndagar och kl på torsdagar under Under skolans läsår september-maj håller biblioteket öppet för elever på måndagar mellan kl Biblioteket har bredbandsanslutning och en besöksdator. Tre nya hyllor har införskaffats under året. Utrymmesbristen är nu ytterst påtaglig. Nyckeltal Prestations och relationstal Antal böcker i biblioteket Antal lån av biblioteket Varav antal lån av barn/ungdomböcker Internetanvändning á 30 min Antal låntagare Lån per invånare 11,4 9,25 9,09 9, ,2 9,07 Antal besök Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C350 BIBLIOTEKET 91,9 % , , ,54 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER91,9 % , , ,75 Extern Summa 91,9 % , , ,75 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER91,9 % , , ,79 Intern Summa 91,9 % , , ,79 Totalsumma 91,9 % , , ,54 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 42,39 39,10 40,94 41,03 34

34 C140 NÄRINGSVERKSAMHET 1150 NÄRINGSLIV OCH KULTURVERKSAMHET Verksamhetsområde. Närings- och kulturnämndens ansvarsområde omfattar skapandet och utvecklandet av en mångsidig och stabil närings- och turistverksamhet i kommunen, marknadsföring och extern information samt stöda och utveckla kulturverksamheten. Måluppfyllelse Närings- och kulturnämnden nämnden i Eckerö kommun har haft 4 sammanträden under verksamhetsåret och beslut har antecknats i 35 paragrafer. Följande verksamhet har bedrivits under år Eftersom inget intresse har funnits för att driva marknaden beslöt nämnden att i inte ordna någon marknad på marknadsplatsen i Storby detta år. Närings- och kulturnämnden tog tillsammans med Gunnel Nilsson fram en ny turistbroschyr Broschyren är fortfarande aktuell och delas ut till turistföretagare, infokontor, reseförsäljare, privatpersoner m.m. Broschyren som räcker minst 1 år till finns för avhämtning på kommunkansliet. Närings- och kulturnämnden fortsätter att sälja Eckerövimplar, 3 och 4,5 meters längd. Vimplarna finns till försäljning på kommunkansliet och biblioteket. Eckerö kommun har medverkat med annonser i de åländska tidningarnas sommarbilagor, broschyrer från Ålands Turistförbund, i Båttelefonkatalogen och boken besökshamnar Finlands kuster. Eckerö kommun medverkar sedan flera år i den finlandsbaserade Super Travel Net (STN) med webbaserade informationssidor, fortsatt uppdatering av innehållet har skett under år Eckerö kommun får kontinuerligt förfrågningar om både turistbesök och fakta om bygden. Kommunkansliet besvarar dessa förfrågningar. Närings- och kulturnämnden har under tidigare år haft kontakt med Filmregion Stockholm Mälardalen. Ett projekt som skall samordna och skapa nya filmer. Näringsnämnden har beslutat att fortsättningsvis hålla kontakten och emotser filmprojekt förlagda till Eckerö. Närings- och kulturnämnden har också tillsammans med kommunkansliet ordnat så att det finns möjlighet att informera om evenemang, danser, kulturträffar m.m på Eckerö kommuns hemsida. Nämnden tog också fram material till stolpreklam, banderoller och planerade att starta projektet våren 2012 men på grund av sviktande intresse bland våra företagare beslöt nämnden av inte fullföljas projektet detta år. Närings- och kulturnämnden har beslutit att låta trycka upp en egen tidning Eckerötidningen. Då den nya nämnden kom igång med sitt arbete först i början av detta år beslöt nämnden att framflytta utgivande av tidningen till våren Närings- och kulturnämnden har också för avsikt att stöda Ålands Square dance festival som hålls i Eckeröhallen den Nämnden utsåg Susanna och Sven Eklund som driver Söderhagens gästhem & camping till Årets företagare Närings- och kulturnämnden fördelade kulturbidragen totalt euro till Eckerö Hembygdsförening och Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Nämnden uppmanade efter påtryckning från Ålands landskapsregering, trafikavdelning, turistföretagare som har vägskyltar längs vägen att överse dessa och se till att de inte står sneda och vinda. Efter uppmaningen iordningställdes skyltarna av trafikavdelningen och företagare. 35

35 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C140 NÄRINGSVERKSAMHET Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 18,5 % , , ,53 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20,2 % 504, , ,00 Extern Summa 18,4 % , , ,53 Totalsumma 18,4 % , , ,53 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 9,26 5,08 16,87 5,57 36

36 C140 NÄRINGSVERKSAMHET DEN GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN Lantbruksnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hammarland Eckerö, Föglö och Lumparland med Hammarlands kommun som huvudman. Det praktiska arbetet har skötts från det gemensamma lantbrukskansliet i kommunkansliet i Kattby som varit bemannat av en lantbrukssekreterare på heltid. År 2012 har samarbete/arbetsutbytet med de två övriga lantbrukssekreterardistrikten på Åland utökats med följd att behovet av lantbr.sekreterarassistenten i stort sett uteblivit. Målsättningen har varit att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ankommer på kommunerna. Detta har uppnåtts bl.a. genom att inom utsatta tider sköta administrationen och handläggningen av ansökningar om såväl de EU- som de nationella lantbruksstöden som inkommit från de 120 st aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna. Dessutom har man mot ersättning handlagt 3 st gårdar i Jomala kommun. Bland övriga uppgifter som utförts kan nämnas skötseln av kommunernas andel av skörde- och hjortdjursskadesystemet samt avträdelsestödssystemet. Risker De risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet berör närmast personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetsavtalen med såväl Jomala som Finströms kommuner har förnyats och utbytet har intensifierats. Detta betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden. Omfattning Blanketter som handlagt 2012 Ansökningar som handlagt st 307 st Prestations- och relationstal Kostnad per ansökan Kostnad per gård Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 1160 Lantbruksnämnden 68,1 % , , ,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 87,8 % , , ,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 694,0 % 3 470,00 500, ,00 Extern Summa 68,1 % , , ,00 Totalsumma 68,1 % , , ,00 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 13,23 14,87 11,01 10,91 37

37 C200 SOCIALVÄSENDET Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 100,1 % , , , Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,0 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 117,7 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,23 1 Extern Summa 99,2 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 123,7 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 111,3 % , , , Intern Summa 129,1 % , , , Totalsumma 100,1 % , , , Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 2 510, , , ,00 C201 SOCIALFÖRVALTNING Resultatområde Till socialförvaltningens verksamhetsområde hör socialnämnden, socialkansliet och verksamhetsbidrag. Socialnämndens uppgifter är att administrera de nio kostnadsställena i socialvårdsbudgeten genom kontinuerlig uppföljning av bl.a. budgetutfall och personaladministrativa tjänster. Socialkansliet planerar, samordnar och leder socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att ge kommuninvånarna en god och ändamålsenlig service. Måluppfyllelse Socialnämnden Socialnämndens antal sammanträden är något fler än senaste år men ligger i linje med antalet sammanträden tidigare år. Antalet paragrafer ligger på ungefär samma nivå som senaste året. Personalfrågor och den allmänna administrationen har under årets gång till största del skötts av enheternas förmän, dvs. äldreomsorgsledaren och daghemsföreståndaren, i samråd med socialsekreteraren. Antalet tjänstemannabeslut har ökat under år I antalet tjänstemannaparagrafer för år 2009 till 2012 är, förutom socialsekreterarens, även äldreomsorgsledarens och daghemsföreståndarens samt byråsekreterarens ärenden, medtagna. Detta eftersom verksamheten och administrationen omfördelats efter inrättandet av äldreomsorgsledartjänsten. Daghemsföreståndares paragrafer har tillkommit i samband med beslut om barnomsorgsplatser. 38

38 Socialkansliet Socialsekreteraren har som sektorchef för socialvården som helhet ett mycket omfattande ansvar, d.v.s. för socialkansliet, barnomsorg, förmiddags-/ och eftermiddagsvård och äldreomsorg samt ekonomiförvaltning. Socialsekreteraren ansvarar vidare för det operativa sociala arbetet, dvs. barnskydd, handikappservice, utkomststöd, missbrukarvård, moderskapsunderstöd, specialomsorg, stöd för närståendevård, färdtjänst, stödpersoner, underhållsbidrag, cancerersättning och barnatillsyningsmannauppgifter. Socialsekreteraren vikarierar också äldreomsorgsledaren då denne är frånvarande. De uppsatta målen inom socialvården som helhet, vad gäller att hålla en god servicenivå för kommuninvånarna, uppfylldes relativt väl även om arbetsbelastningen för socialsekreteraren sammantaget varit hög under året och särskilt under hösten, i synnerhet på grund av ett omfattande barnskyddsarbete. Kommunen har ett samarbetsavtal med Hammarland, vilket utnyttjades i samband med sommarsemestrar och höstens underbemanning. Man har dock insett att det finns en klar begränsning i hur mycket det i praktiken är möjligt att bistå varandra, då tjänstemännen har fullt upp med arbetet i respektive kommun. En relativt liten tid har därmed under år 2012 kunnat sättas på utveckling av verksamheten och förbättring av arbetsrutiner, till exempel vad gäller att uppdatera socialinstruktionen samt arbets- och tjänstebeskrivningarna och annars både avseende det operativa sociala arbetet och ledarskapet ute i enheterna. Tidsbrist och brist på möjlighet att sätta sig in verksamheten inom äldreomsorgen innebär att det är svårt att på ett bra sätt vikariera äldreomsorgsledaren vid dennes frånvaro. Man kan i dagsläget se klara fördelar med att centralisera delar inom socialvården, i synnerhet barnskyddet, då detta inte hinns med inom den ordinarie arbetstiden. Även äldreomsorgsledaren har ett mycket omfattande ansvar då denne i sin roll som områdeschef är ansvarig för såväl personal och verksamhet inom äldreomsorgen som helhet, är föredragande inför socialnämnden i äldreomsorgsfrågor och ansvarar för socialt arbete inom äldreomsorgen dvs. närståendevård, färdtjänst, handikappservice, utkomststöd och cancerersättning för personer över 65 år och agerar samarbetspartner till socialsekreteraren i ärenden där man bör arbeta i par, i synnerhet inom barnskydd, närståendevård och med vårdnadsutredningar. För äldreomsorgsledaren är det svårt att på ett tillfredsställande sätt hinna med barnskyddsarbetet och de andra uppgifterna där denne ska arbeta i par med socialsekreteraren. Äldreomsorgsledaren vikarierar också socialsekreteraren då denne är frånvarande, en uppgift som är komplicerad i praktiken då tjänstemännen är lokaliserade på olika ställen och inte väl känner till detaljerna i den andres arbete. Man kan därmed också se klara fördelar för äldreomsorgsledaren med centralisering av barnskyddet, då detta arbete inte hinns med inom ordinarie arbetstid. Ytterligare finns ett behov av att anställa en ledande närvårdare, som skulle kunna avlasta äldreomsorgsledaren och istället för socialsekreteraren vikariera denne. Barnatillsyningsmannauppgifterna har generellt sätt varit fler än under tidigare år. Utbetalning och indrivning av underhållsstöd har under år 2009 överförts till Folkpensionsanstalten, därav var antalet fastställda underhållsavtal då högt. Även indrivningen av obetalda underhållsbidrag sköts av FPA och de influtna medlen har beaktats i landskapsandelsjusteringen. Totalt sett har kostnaden för socialvården hållits inom ramarna för budgeterade medel. Verksamhetsbidrag För år 2012 har Invalidförbundet fått verksamhetsunderstöd. Understödet till Invalidförbundet har skett genom smärre inköp. 39

39 NYCKELTAL Socialnämndsmöten Paragrafer Tjänstemannabeslut Faderskapsutredningar Vårdnadsavtal Antal fastställda underhållsavtal Antal fastställda umgängesavtal Kostnad/kommuninv. 67,54 90,43 90,03 91,54 120,26. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C201 SOCIALFÖRVALTNING 114,6 % , , ,12 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 114,2 % , , ,40 Extern Summa 114,2 % , , ,40 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 124,5 % , , ,72 Intern Summa 124,5 % , , ,72 Totalsumma 114,6 % , , ,12 40

40 C204 BARNOMSORG C205 Dagvård av barn på daghem Resultatområde Verksamheten omfattar förvaltning och daghemsverksamhet. Måluppfyllelse Förvaltning Uppgiftsområdet omfattar daghemmet Nyckelpigan som har tre avdelningar, två heldagsavdelningar Fjärilen och Humlan och en småbarnsavdelning Småpigorna. Småpigorna befinner sig i en egen lokal som hyrs av företaget Premont AB. Daghemsföreståndaren sköter den allmänna förvaltningen inom barnsomsorgen. Daghemsföreståndaren har ansvar för administration vad gäller personalarbete, ekonomi, barngruppen, kontakt med föräldrar och övriga inom området. Daghemsföreståndaren ska inom den administrativa tiden även samarbeta med socialsekreteraren så att denna kan utföra sitt arbete som barnomsorgsledare. Under 2012 har daghemsföreståndaren arbetat med sådana uppgifter 2 timmar/vecka, en tid som har uppfattats vara otillräcklig till följd av en allt mer ökad administration. Övrig tid arbetar daghemsföreståndaren som barnträdgårdslärare i barngruppen. Daghemsverksamhet Rent allmänt kan sägas att barnsomsorgen har uppnått barnomsorgens krav enligt de förändringar lagrevideringen inneburit. Man har erbjudit förskola till alla 6-åringar och alla barn med särskilda behov har erhållit assistent enligt prövning. Språkstöd har erbjudits enligt behov. Rent allmänt kan sägas att det finns mycket barn i dagvården i Eckerö. Under året har antalet barn varierat så att vi under vårterminen haft fullt på Småpigorna och arbetssituationen upplevts som tung, men under höstterminen har vi haft 4 lediga platser p.g.a. bortflyttning. Fjärilen och Humlan har haft 18 barn under vårterminen men under höstterminen har Humlan haft 16 barn p.g.a. bortflyttning.. Under år 2012 har följande personal arbetat på daghemmet: På Nyckelpigans avdelningar: - Heldagsavdelningen Fjärilen; tre ordinarie heltidstjänster, två barnträdgårdslärare varav den ena är föreståndare och en barnskötare. - Heldagsavdelningen Humlan; tre ordinarie tjänster, en barnträdgårdslärare och en barnskötare på heltid samt en barnskötare på 65 %. - Förutom daghemmets ordinarie personal finns en personlig assistent anställd på heltid. Daghemmet har även en heltidstjänst som lokalvårdare/köksbiträde på 100 % (köksbiträdesdelen bekostas av Solgården). På Småpigorna finns: - Tre heltidstjänster; en barnträdgårdslärare och två barnskötare. Daghemmet har omstrukturerats för att bättre svara emot behovet av dagvård i kommunen. Det finns numera två heltidsavdelningar Fjärilen och Humlan. Fjärilen öppnar kl.7 (vid behov redan 06.45) och stänger kl Avdelningarna har gemensam öppning och stängning dvs. de barn på Humlan som har avvikande dagvårdstider går över till Fjärilen vid behov morgon och eftermiddag. Flera av barnen på daghemmet fördelar 25 timmar så att man är tre hela dagar i dagvård eller de barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon har möjlighet att välja antingen 5 dagar dagvård 9-14 eller 4 dagar 9-15 med fredag ledig. 41

41 Att redovisa närvaron och frånvaron i procent på de olika avdelningarna är inte relevant eftersom man bör ta i beaktande att antalet sjukdagar och frånvarodagar inte är medtagna i redovisningen för antalet närvarodagar. Eftersom föräldrarna har möjlighet att fördela 25 timmar på tre långa dagvårdsdagar om de arbetar deltid eller om man är hemma med ett yngre syskon välja 4 dagar 9-15 med fredag som ledig dag fyller man i barnen som lediga enligt överenskommelse men i statistiken slår man ihop allt som frånvaro. Barnen är egentligen inte frånvarande eftersom de använt sina 25 timmar som de betalar för antingen då 3 dagar per vecka eller 4 dagar per vecka. På småbarnsavdelningen ges platser i första hand till barn vars föräldrar jobbar eller studerar men om plats finns tar man också in barn på halvtid, 25 timmar per vecka. Eckerö kommun har under 2012 sålt en dagvårdsplats på Småpigorna till Hammarlands kommun. Barnet hade plats tom juli Daghemmet har en egen arbetsplan som beskriver hur man förverkligar god omvårdnad, lekmöjligheter, pedagogisk verksamhet/lärande på daghem, samarbete med hemmet, allsidig utveckling, religiös och etisk fostran, goda förutsättningar för barnens skolstart, förundervisning samt hur man bemöter barn med särskilda behov. Daghemmet har sedan hösten 1996 inriktat sig på språklekar enligt Bornholmsmodellen. Språklekarna stimulerar barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen och för många barn är det språkaktiviteter av detta slag som kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. I den dagliga verksamheten ingår, som en naturlig del, att sortera sopor men också att återanvända olika saker, som mjölktetror, äggkartonger, toalettrullar mm., i pysslande. Sedan hösten 2007 använder daghemmet ett material som heter StegVis. StegVis är ett undervisningsmaterial som syftar till att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. Från och med hösten 2012 har daghemmet ett fadderbarn i Kenya, en 6-årig pojke vars skolgång vi betalar. För att få in pengar ordnar daghemmet en sopp-kväll under höstterminen dit föräldrar och barn är välkomna att äta soppa och betala en summa för måltiden. PERSONAL Ordinarie tjänster 4,37 7,37 7,37 8,02 9,45 Tillfälliga tjänster 1,55 1,8 1,8 1,65 1,0 42

42 NYCKELTAL Fjärilen, antal platser Barn i halvdagsvård 4 Barn i heldagsvård Verksamhetsdagar Fjärilen Närvarodagar Humlan, antal platser Barn i halvdagsvård Barn i heldagsvård 3 Verksamhetsdagarna Humlan Närvarodagar Småpigorna, antal platser Barn i dagvård Verksamhetsdagar småpigorna Närvarodagar Externt daghem Närvarodagar externt daghem Kostnad/kommuninv. 243,33 423,57 379,13 398,28 447,88 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C204 BARNOMSORG C205 Dagvård av barn på daghem 98,2 % , , ,96 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 96,4 % , , ,78 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 100,4 % , , ,87 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,48 Extern Summa 95,7 % , , ,39 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 116,1 % , , ,57 Intern Summa 116,1 % , , ,57 Totalsumma 98,2 % , , ,96. 43

43 C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD Resultatområde Verksamheten omfattar familjedagvården, hemvårdsstödet för barn, hemvårdsstödet för skolbarn och eftermiddagsvården. Måluppfyllelse Familjedagvård Målen är att stöda barnfamiljerna och omsorgen för de allra minsta barnen, som inte erhåller barnomsorg i daghem. Under året har ingen familjedagvårdare varit anställd. Hemvårdsstöd Målsättningen med hemvårdsstöd är att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet. Antalet familjer som erhöll någon form av hemvårdsstöd var 26, vilket är likvärdigt med tidigare år. Budgetmedlen var dock minskade i relation till år 2011 och därmed blev kostnaderna högre än budgeterat. Ingen erhöll hemvårdsstöd för skolbarn under år Antalet moderskapsunderstöd som ökade senaste år har igen minskat till tidigare års nivå, vilket innebär att antalet småbarn i kommunen samt hemvårdsstödsansökningarna de närmaste åren kan antas vara relativt stadigt. För- och eftermiddagsvård För- och eftermiddagsvården strävar till att ge skolbarnen, i första hand i årskurs ett och två, en meningsfull, omsorgsfull och stimulerande för- och eftermiddagsvård. Eftermiddagsvården startades i november 2008 av kultur- och fritidsnämnden. Eftermiddagsvårdsledaren arbetade under år 2008 från mitten av september till mitten av december. Under den tiden hade samma person även i viss mån hand om fritidsverksamhet, därav var antalet timmar fler under år Under år 2009 överfördes eftermiddagsvården till socialnämnden. Under år 2010 var en eftermiddagsvårdsledare anställd på timbasis, i medeltal 48 % per månad, vilket var en markant ökning från tidigare år. Ökningen berodde på att eftermiddagsvårdens öppettider anpassades efter familjernas behov och eftermiddagsvården var vid behov tillgängligt mellan kl Från hösten 2011 öppnade man efter förfrågan också förisverksamhet på prov. Från och med blev både för- och eftermiddagsverksamheten lagstadgad och som följd permanentades för- och eftermiddagsverksamheten från och med År 2012 har därför en eftermiddagsledare varit ordinarie anställd på deltid (med vikarie för denna under hösten 2012) och en eftermiddagsledare har varit anställd på deltid på timbasis. Den ordinarie (och vikarierande) eftermiddagsledaren har i praktiken tagit ett ansvar för verksamheten som motsvarar ett arbete som föreståndare. Detta beror på att socialsekreteraren som är förman inte arbetar direkt i den operativa verksamheten. Öppettiderna för Föris har under 2012 varit kl (7.15)/ /(10.00) och öppettiderna för Eftis har varit (12.00)/ En för-/eftermiddagsvårdsledare får ha hand om tretton barn, medan för-/eftermiddagsvårdens utrymme har varit begränsat, därav är antalet tillgängliga platser i praktiken endast nio. Barnens närvaro i procenttal har räknats utgående från nio platser. Antalet barn i eftermiddagsvård har varit sju under våren och fyra under hösten år Barnens närvaro var under år 2012 lägre än föregående år. 44

44 Under hösten 2010 valde kommunen att gå in för att hyra en lokal för eftermiddagsvården eftersom utrymmena inom skolans lokaler blev för trånga. Ett hyresavtal med Premont AB ingicks januari 2011 och förlängdes under året till NYCKELTAL Antal familjedagvårdare Antal för-/eftermiddagsvårdsledare 0,39 0,32 0,48 0,58 1,24 Mottagare av hemvårdsstöd Totala antalet utbetalda hemvårdsstöd varav grunddelar varav syskondelar varav tilläggsdelar varav tvillingtillägg Mottagare av partiellt hemvårdsstöd Antal utbetalda partiella stöd Moderskapsunderstöd Eftermiddagsvård platser 12 (9) 12 (9) Antal barn i eftermiddagsvård Närvarodagar Verksamhetsdagar eftermiddagsvård Kostnad/kommuninv. 183,74 81,61 84,45 87,35 90,61 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C204 BARNOMSORG C207 Övrig barndagvård 137,4 % , , ,76 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 128,3 % , , ,11 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 55,2 % 4 781, , ,85 Extern Summa 138,4 % , , ,26 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 0,0 % -450,00-16,50 Intern Summa 0,0 % -450,00-16,50 Totalsumma 137,4 % , , ,76 45

45 C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET Resultatområde Verksamheten omfattar barnskydd, förebyggande barnskydd, fältarbete, vård på inrättning inom barnskydd, barnskyddsjouren och underhållsstöd. Måluppfyllelse Barnskydd Målen är att stöda familjerna i kommunen och att ordna lagstadgat barnskydd för de barn som behöver det. Under år 2012 har det inkommit 6 barnskyddsanmälningar. Barnskyddet har under hösten 2012 krävt en mycket stor arbetsinsats. Då flera ärenden varit arbetsdryga och antalet pågående barnskyddsutredningar under året har varit sju och antalet placeringar inom barnskyddet två (varav en omplacering). Ökade kostnader för barnskyddet väntas under år 2013, till följd av detta ännu pågående arbete. Varje barnskyddsärende kräver minst två socialarbetare, tre socialarbetare vid ärenden som gäller omhändertaganden, vilket innebär att barnskyddsarbetet tar stora personalresurser i anspråk. Varje telefonsamtal eller möte ska journalföras och varje klient ska ha en klientplan. Vidare krävs det idag enligt barnskyddslagen att omfattande barnskyddsutredningar inleds och slutförs inom en tidsomfattning på max tre månader. Antalet stödpersoner inom barnskydd har varit noll under år De personer som är i behov av en stödperson ska ha rätt att få det. Förebyggande barnskydd Det förebyggande barnskyddsarbetet innebär stödsamtal, stödåtgärder och annan service som förebygger risken för omhändertagande och placering enligt barnskyddslagen samt diverse negativa konsekvenser för barn, ungdomar och familjer på grund av bristande föräldraskap, problem i familjelivet eller hos det individuella barnet eller ungdomen. Det förebyggande barnskyddet har inte i önskvärd utsträckning hunnits med under våren och i synnerhet under hösten Detta kan på sikt leda till ökad risk för utslagning och ökade kostnader. Antalet stödpersoner inom förebyggande barnskydd är färre än tidigare år. I tabellen berättar siffran utom parentes om antalet klienter som beviljats stödpersoner och siffran inom parentes om hur många som varit anställda. Orsaken till att antalet klienter som beviljats stödperson är fler är att vissa stödpersoner haft hand om flera barn från samma familj. Tre familjer har sammanlagt beviljats förebyggande barnskydd, vid sammanlagt sex tillfällen. Fältarbete Eckerö kommun köper fältarbetartjänster av Mariehamns stad. Landskommunerna delar på sammanlagt två fältarbetartjänster. Nytt avtal uppgjordes Ingen begäran angående kontakt med en enskild klient har gjorts under Vård på inrättning Ingen har varit på vård inom inrättning år

46 Barnskyddsjour Under året har Eckerö kommun även ingått i barnskyddsjouren, som är gemensam för alla kommuner på Åland. Jouren fungerade under tiden oktober december 2009 under en försöksperiod och Eckerö kommun beslöt under hösten 2009 att permanent ingå i barnskyddsjouren. Under år 2012 har jouren fått 61 antal samtal varav fyra har gällt barn bosatta i Eckerö kommun. Underhållstöd Underhållsstödet har överförts till FPA från år NYCKELTAL Barnskyddsärenden Barnskyddsanmälningar Stödpersoner inom barnskydd (5) 5 (4) 3 (1) Annat förebyggande barnskydd 6 3 Vård på inrättning inom barnskydd 1 0 Kostnad/kommuninv. - 21,78 37,07 I tabellen berättar siffran utom parentes om antalet klienter som beviljats stödpersoner och siffran inom parentes om hur många som varit anställda. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET 78,2 % , , ,63 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 77,9 % , , ,88 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 70,4 % 1 618, , ,25 Extern Summa 78,2 % , , ,63 Totalsumma 78,2 % , , ,63 47

47 C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar Folkhälsans familjerådgivning och Rädda Barnens adoptionsrådgivning. Måluppfyllelse Familjerådgivning Målet är att kunna erbjuda förebyggande arbete inom området familjerådgivning. Antal besök och ärenden vid familjerådgivningen har minskat under året. Därmed har också de totala kostnaderna för familjerådgivningen minskat. Kostnaden per besök har dock ökat. Adoptionsrådgivning Målet är att kunna erbjuda adoptionsrådgivning vid Rädda Barnen. Ingen familj erhöll under 2012 adoptionsrådgivning från Rädda barnen. NYCKELTAL Antal besök vid familjerådgivningen Antal familj. vid familjerådgivningen Kostnad per besök 86,27 87,00 96,99 97,20 102,00 Antal adoptions rådgivningar Kostnad/kommuninv. - 3,60 1,56 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD 35,2 % , , ,05 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 35,2 % , , ,05 Extern Summa 35,2 % , , ,05 Totalsumma 35,2 % , , ,05 48

48 C220 ÄLDREOMSORG C 221 Hemtjänst Resultatområde Resultatområdet C 220 Äldreomsorg omfattar hemvård serviceboende, vård på åldringshem och annan service för åldringar. Äldreomsorgs insatser skall vara flexibla och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskilde individens egen förmåga och oberoende samt bidra till att den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv bibehålls. Målet är att de äldre så länge som möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänst ute Med den nuvarande personalresursen bör hemtjänst fortsättningsvis kunna ges enligt behov dagligen samt även under kvällstid så länge behovet är på rimlig nivå. Om behovet för hemtjänst ökar markant bör man se över personalresurserna. Kommunstyrelsen godkände avtalsförslaget till sammanhållen hemvård i slutet av året Syftet med projektet var att byta tjänster med hemsjukvården och på det sättet effektivisera både hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst ute har uppskattats till 75 % närvårdarresurs för att utföra arbetet i de äldres eget hem. Hemtjänst Solgården 2012 permanentades en lugnare enhet för äldre personer med t.ex. demenssjukdom och andra som är i behov av en lugnare omgivning. För att kunna ge god vård och omsorg har man behövt utöka personalresurser till 125 %, dvs. en närvårdarbefattning på 100 % och en på 25 %. Med detta minskar kommunen behovet att köpa tjänster från DGH eller geriatriska kliniken. Hemtjänsten Solgården har under år 2012 haft följande befattningar: 3 närvårdarbefattningar på 75 % som arbetar nattskift, 10 närvårdarbefattningar som arbetar två skift (8 närvårdarbefattningar på 100 % och en närvårdarbefattning på 50 %) och en sysselsättningskoordinator på 50 %, äldreomsorgsledaretjänst på 50 %, en städarbefattning på 100 % och från årets början en städarbefattning med tvättjänst på 50 %. Måluppfyllelse Hemtjänst ute Under verksamhetsår 2012 har klientantalet för stödtjänster som matservice och följeslagarservice ökat något. Klienter som har haft besök enligt vård och serviceplan (exl. stödservice) har hållit sig på samma nivå som tidigare. Ett dataprogram för hemtjänst finns och det har underlättat både arbete med vård och serviceplan samt fakturering och även arbetet med statistik. Fr.o.m har en närvårdarbefattning på 75 % budgeterats för hemtjänst ute. Hemtjänst Solgården Under verksamhetsåret har det funnits en sysselsättningskoordinator på 50 % inom äldreomsorgen. Sysselsättningskoordinatorn har stöttat äldre i deras aktivering och sociala samvaro både hemma och på Solgården. Utöver den 50 % sysselsättningskoordinator befattningen har man haft en 50 % befattning som extra resurs och som stödperson för ett boende på Solgården. Man har valt att anställa en och samma person på dessa tjänster vilket dock inte riktigt fungerat på bästa möjliga sätt eftersom samma person är med i vården som närvårdare och med på en schemarad på 100 %. Det upplevs lätt att denna person är borta från vården då denne planerar och utför sysselsättningsaktiviteter. 49

49 NYCKELTAL Antal hushåll som erh. hemtjänst Antal besök Antal hushåll som erh. städservice Följeslagarservice Kostnader/kommuninv. 727,69 726,90 754,10 802, NYCKELTAL SOLGÅRDEN Antal klienter på Solgården Antal klienter i lägenheterna Antal klienter på periodplats Antal dygn Dygnskostnaden på Solgården 109,00 122,77 129,71 142,20 Antal vårddygn Antal perioddygn Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Ursprunglig BU BU ändr Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG 106,3 % , , , , ,62 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 104,6 % , , , , ,36 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 104,0 % , , , ,89 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , , ,75 Extern Summa 104,7 % , , , , ,22 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 133,9 % , , , ,20 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 59,80 Intern Summa 133,9 % , , , ,40 Totalsumma 106,3 % , , , , ,62 C225 Stödtjänster Resultatområde Virtu-projektet Eckerö kommun är med i projektet VIRTU (Virtual Elderly Services in the Archipelago Region). Ett av projektets mål är att stöda åldringars möjlighet att bo hemma, förbättra deras livskvalitet med hjälp av ökad social växelverkan, samt främja ett tryggt boende hemma. Projektet finansieras av EU och Ålands landskapsregering och pågår till maj Närståendevård inom äldreomsorgen Närståendevården finns till för att stöda de som vårdar och sköter sina åldringar i eget hem. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas genom att det finns periodrum på Solgården. När det gäller närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att äldre personer ska bo hemma längre. 50

50 Färdtjänst inom äldreomsorgen Färdtjänst kan beviljas på basen av läkarintyg för främst äldre personer. Färdtjänst enligt socialvårdslagen innebär åtta enkelresor per månad och finns till för att underlätta vardagslivet för våra äldre, speciellt för dem som bor kvar i eget hem. Måluppfyllelse Virtu-projekt Under verksamhetsåret har en person tillsammans med Högskolan på Åland arbetat i Virtu-projektet. Lön för den anställde har funnits med i budgeten. De äldre som har varit eller är med i projektet har upplevt det som någonting positivt. Några äldre har avslutats på grund av tappat intresse. Tekniken har krånglat ibland men tack vare personen som är anställd för projektet har man kunnat åtgärda problemen snabbt. Närståendevård inom äldreomsorgen Under verksamhetsåret har antalet närståendevårdare varit detsamma som år 2011, 12 st vårdade. Enligt kvalitetsrekommendation tjänsten för äldre skall målet vara 5-6 % för närståendevård. I dagsläget har vi 47 % närståendevårdare som är över 65 år. Färdtjänst inom äldreomsorgen Antalet 65+ åriga med färdtjänst har inte förändrats år person beviljades färdtjänst enligt handikapplagen och två personer enligt socialvårdslagen. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C225 Stödtjänster 82,7 % , , ,51 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 131,2 % , , ,76 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER , ,25 Extern Summa 82,7 % , , ,51 Totalsumma 82,7 % , , ,51 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 64,76 67,56 51

51 C222 Serviceboende Resultatområde Solgården bespisning Serviceboendet omfattar Solgården bespisning. Under kostnadsställe Solgården bespisning finns budgeterat följande personalresurser: två kockbefattningar på 100 % och en köksbiträdesresurs på 25 %. Måluppfyllelse Solgården bespisning Antalet matportioner har ökat under verksamhetsår 2012 på grund av att antalet äldre personer med matservice har ökat. Under verksamhetsåret har det funnits två kockar på 100 % samt ett köksbiträde på 25 %. En av kockarna har mera administrativt ansvar och det har kommunen tagit i beaktande gällande tilläggslön. NYCKELTAL Klienter som har måltidsservice Antal portioner Antal måltider från köket Kostnader/kommuninv. 96,15 68,09 84,88 Sättet att räkna antalet portioner har ändrats. Varje måltid har en koefficient. Koefficient för lunch är 1/ frukost 0,4/ kaffe/mellanmål 0,2/ middag 0,4 och kvällste 0,1. 52

52 Hemservice totalt Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG 105,8 % , , ,39 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 108,3 % , , ,88 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 126,9 % , , ,84 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,75 Extern Summa 104,2 % , , ,79 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 132,2 % , , ,60 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 111,3 % , , ,00 Intern Summa 169,8 % , , ,60 Totalsumma 105,8 % , , ,39 C 223 Vård på åldringshem Resultatområde De Gamlas Hem Eckerö har fyra ordinarie platser vid DGH varav tre platser har varit utlånade under delar av året (till Sottunga och Jomala). Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) Geriatriska kliniken sköts av Ålands Hälso- och sjukvård. Intagningen till Geriatriska kliniken görs efter beslut av läkare. Kommunerna debiteras enligt nyttjandegrad. Måluppfyllelse De Gamlas Hem Under verksamhetsåret 2012 har kommunen inte haft någon på De Gamlas Hem. Tack vare lugna enheten har man även kunnat ge den vård och omsorg som krävs för att sköta t.ex. en dement person. Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) På Geriatriska kliniken har kommunen haft tre personer som har permanent plats p.g.a. medicinsk orsak. Under verksamhetsåret har även fyra personer varit kortare tid på olika rehabiliteringar. NYCKELTAL Antal klienter på DGH Vårddygn Dygnskostnader netto 149,33 163,91 176,92 197,86 Antal patienter på Gullåsen Vårddygn Dygnskostnad netto 157,09 174,47 182,41 192,20 Kostnad/kommuninvånare 288,68 173,90 152,58 157,50 53

53 DGH och Gullåsen Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Ursprunglig BU BU ändr Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG 78,5 % , , , , ,01 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 78,5 % , , , , ,01 Extern Summa 78,5 % , , , , ,01 Totalsumma 78,5 % , , , , ,01 C224 Annan service för åldringar Resultatområde Ekergården Ekergården är kommunens pensionärslägenheter i Kyrkoby. Antalet lägenheter är nio med gemensam tvättstuga och bastu. Ekergården är ett ypperligt mellanalternativ för de som bor hemma och har svårt att klara sig med ändå inte är i behov av rum i servicehuset. Under posten annan service för åldringar finns även kostnadsstället fritidsverksamhet Den grundar sig på åldringsvårdsfonden som ursprungligen är ett arv och finns för att kommunens hemmaboende pensionärer ska ha möjlighet att delta i olika aktiviteter som ordnas i kommunen. Måluppfyllelse Ekergården Arbetet för att renovera och bygga handikappvänliga lägenheter på Ekergården har fortsatt år Taxiresor till café rundor under sommaren 2012 har finansierats av kommunen Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C224 Annan service för åldringar 124,7 % , , ,59 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 129,6 % , , ,59 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 500,00 200,00 Extern Summa 124,7 % , , ,59 Totalsumma 124,7 % , , ,59 54

54 C230 SPECIALOMSORGEN Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar boende inom specialomsorgen, dagvård inom specialomsorgen, fritidsverksamhet och semester inom specialomsorgen, finansieringskostnader inom specialomsorgen och fritidshemmet Orion. Måluppfyllelse Målet är att kunna erbjuda specialomsorg för utvecklingsstörda samt sysselsättning för handikappade enligt specialomsorgslagen. Behovet av specialomsorger har minskat något i relation till tidigare år. Antalet klienter är dock detsamma. Antalet dagar på Orion var lågt, precis som under år Kostnaderna för specialomsorgen är relativt lika som tidigare år. NYCKELTAL Specialomsorgstagare Antal boendedygn , Antal timmar i dagverksamhet 4936,5 4956,5 5035,0 5012,7 4325, Antal timmar semester och fritid ,50 447,50 345, Finansieringskostnader - Antal dagar vid Orion Kostnad/kommuninv ,49 604,78 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 96,9 % , , ,05 C230 SPECIALOMSORGEN 96,9 % , , ,05 Extern 96,9 % , , ,05 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,6 % , , ,05 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 395,72 Totalsumma 96,9 % , , ,05 55

55 C240 HANDIKAPPSERVICE Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar handikappservice, FIX-tjänst och understöd till krigsinvalider. Måluppfyllelse Handikappservice Handikappservicen strävar till att ge de handikappade och deras familjer det stöd och den hjälp de behöver för att den handikappade skall kunna leva ett så normalt och värdigt liv som möjligt i enlighet med handikappservicelagen och förordningen. Arbetet med handikappservicen är omfattande då de juridiska frågorna är många och komplicerade, lagstiftningen är svår och kraven som ställs hela tiden ökar. Kommunen har ersatt två personliga hjälpare, en på deltid och en på heltid, under året och de totala kostnaderna har blivit lägre än budgeterat. Totalt 18 personer har fungerat som närståendevårdare. Av närståendevårdarna är 11 stycken kvinnor och sju stycken män. Av närståendevårdarna är 8 stycken 65 år eller äldre. Under år 2009 trädde en ny lag om närståendevård i kraft, vilket innebar en positiv förändring för närståendevårdarna, arvodet höjdes och en rätt till fem lediga dagar i månaden infördes för de som utför tyngre närståendevård. Arvodena för närståendevårdare blev för år 2012 lägre än budgeterat. Utnyttjandet av färdtjänst enligt både socialvårdslagen och handikapplagen har ökat och som följd har kostnaderna ökat. Antalet stödpersoner inom handikapp har minskat, men graden av utnyttjandet har ökat, vilket också har lett till att arvodena blivit högre än budgeterat. I tabellen berättar siffran utom parentes om antalet klienter som beviljats stödpersoner och siffran inom parentes om hur många som varit anställda. Orsaken till att antalet anställda är fler än mottagare är att det har bytts stödperson under året eller att en person har haft flera stödpersoner, fast för olika ändamål. De personer som är i behov av en stödperson pga. handikapp ska ha rätt att få det. Fixtjänst Under året har det funnits behov av samarbete med Fixtjänst gällande två klienter. Understöd till krigsinvalider Understöd till krigsinvalider ersätts till fullo av finska staten. Under år 2012 har ingen krigsinvalid varit aktuell. NYCKELTAL Antal personliga hjälpare Antal närståendevårdare Färdtjänst inom handikapp Färdtjänst enligt socialvård Stödpersoner inom handikapp (9) 12 8 (8) (11) FIX-tjänst 1 2 Stöd till krigsinvalider 1 0 Kostnad/kommuninv. - 31,01 106,07 56

56 NYCKELTAL 2010 Soc Hand 2011 Soc Hand 2012 Soc Hand FÄRDTJÄNST Klienter som har färdtjänst Antal enkelresor/biljetter Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 112,6 % , , ,07 C240 HANDIKAPPSERVICE 112,6 % , , ,07 Extern 112,6 % , , ,07 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 112,6 % , , ,16 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 835,09 Totalsumma 112,6 % , , ,07 57

57 C245 MISSBRUKARVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar köptjänster från Mariehamns stads öppenvårdsmottagning Alkoholoch drogmottagningen. Vård på behandlingshem köps årligen från Pixnekliniken men även andra behandlingshem kan anlitas. Dessutom ingår nykterhetsarbetet. Måluppfyllelse Alkohol- och drogmottagning Målsättningen är att tillgodose behovet av vård för personer som missbrukar. Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling inom öppenvården. Alla som sökt missbrukarvård har erhållit vård. Den öppna missbrukarvården som sköts av Mariehamns stad har från och med januari 2009 slagits ihop och bytt namn. Nu finns alla enheter; a- kliniken, ungdomsenheten, boende och sysselsättningsenheten under samma enhet och kallas Alkohol- och drogmottagningen. Antalet besök redovisas inte längre enskilt. Under år 2012 var totala antalet besök på Alkohol- och drogmottagningen 120,5 och antalet klienter 12. Mariehamns stad debiterade löpande 136,47 per besök. Behandlingshem Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling på behandlingshem. Under året erhöll ingen person vård på Pixnekliniken eller på annat behandlingshem. Avgiften för missbrukarvård på Pixne var under året 2,70 /per svenskspråkig invånare, och debiteringen baserades enligt invånaruppgifter per Ingen har utnyttjat möjligheten till eftervårdsbesök från Pixne i form av eftervårdsgrupp i Mariehamn. Kostnaderna för missbruksvården har som helhet varit lägre än budgeterat. Nykterhetsarbete Målsättningen är att minska uppkomsten av alkohol- och tobaksvanor samt att upplysa om skadlig konsumtion. Nykterhetsarbetet har bestått av att man sponsrat tidskriften EOS för barn och ungdomar. NYCKELTAL Antal besök på A-kliniken Vårdkostnad/ /besök A-klinik 91, Antal besök på ungdomsenheten Vårdkostnad/ /besök 173, ungdomsenheten Antal besök på boende- och Sysselsättningsenheten Kostnad per besök Antal besök på alkohol- och - 131, ,5 120,5 drogmottagningen Antal klienter på alkohol- och drogmottagningen

58 Kostnad per besök - 115,00/124,12 143,00/132,98 145,00 145,00/136,47 budget/bokslut Antal klienter i vård på behandlingshem Antal dygn på Pixnekliniken Vårdkostnader/ /år , , , ,80 Pixnekliniken Tilläggskostnader för vård på Pixnekliniken Antal eftervårdsbesök/pixne Antal vårddygn på annat behandlingshem Vårddygnskostnader på annat kr 1650 kr 0 behandlingshem Kostnader/kommuninv. 25,92 14,68 27,64 46,96 19,75 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C245 MISSBRUKARVÅRDEN 69,4 % , , ,35 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 69,7 % , , ,35 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 60,00 70,00 Extern Summa 69,4 % , , ,35 Totalsumma 69,4 % , , ,35 59

59 C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, ersättning för cancervård och sysselsättningsverksamhet. Måluppfyllelse Utkomststöd Det centrala målet med utkomststöd är att befrämja och upprätthålla individers och familjers sociala trygghet. Arbetet med utkomststödet skall syfta till att stöda klientens oberoende/självständighet och vara lösningsinriktat. Rätt till utkomststöd har den som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, sysselsättningsverksamhet eller genom andra inkomster och/eller tillgångar. Antalet hushåll som beviljats egentligt utkomststöd har minskat något, men antalet ansökningar har ökat. Kostnaderna för utkomststöd blev högre än budgeterat. Förebyggande utkomststöd Målet med förebyggande utkomststöd är att i god tid hjälpa en person att klara av förestående problem med uppehället. Antalet beviljade förebyggande utkomststöd är högre än tidigare år och kostnaderna blev högre än budgeterat. Möjligheten till förebyggande utkomststöd för pensionärer finns inte längre sedan Stödet infördes på initiativ av landskapsregeringen, som också ersatte kommunen för dessa kostnader. Cancervård Cancervården är ett frivilligt åtagande. Eckerö kommun ersätter de kostnader för CA-vård, som patienten inte till fullo får ersatta från FPA eller annan instans, utöver självrisken på 170 /år. Antalet ansökningar om ersättning för cancervård är detsamma som tidigare år men vårdkostnaderna ökade. Sysselsättningsverksamhet Sysselsättningsverksamhet riktar sig främst till personer som av olika orsaker varit långtidsarbetslösa. Målet är att dessa personer ska få komma ut i arbetslivet och få erfarenheter och lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Sysselsättningsstöd beviljas enligt särskild prövning i samarbete med AMS. Behovet av sysselsättningsstöd har minskat då ingen klient beviljades sysselsättningsstöd under året. NYCKELTAL Antal hushåll som beviljats utkomststöd Antal beslut om utkomststöd Antal beviljade förebyggande utkomststöd Antal patienter/cancervård Antal sysselsättningsstöd Kostnad/kommuninv. 56,62 72,43 52,89 39,27 64,07 60

60 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD 110,2 % , , ,68 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 108,8 % , , ,54 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 101,4 % , , ,86 Extern Summa 110,2 % , , ,68 Totalsumma 110,2 % , , ,68 61

61 C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 104,7 % , , , Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 103,0 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 102,2 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 107,2 % , , , Extern Summa 103,1 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 128,7 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 950,00 516, Intern Summa 130,4 % , , , Totalsumma 104,7 % , , , Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 1 353, , , ,54 Biblioteket har flyttats under den allmänna administrationen. Kulturnämnden har avskaffats och kulturverksamheten administreras av näringsnämnden, som finns även den under den allmänna administrationen. C301 SKOLNÄMNDEN Skolnämndens sammansättning: Ledamöter Ordf. Gunilla Holmberg Vice ordf. Gunder Eriksson Tage Mattsson Marcus Eriksson Jean Karlsson Övriga närvarande i skolnämnden Skoldirektör: Skolans föreståndare: Ersättare Jan-Anders Öström Jenny Ulfves Maria Christensen Janne Fagerström Linda Kortman Per-Olof Friberg Maria Bonds Skolnämnden ansvarar för Eckerö skolas verksamhet och ger budgetuppgifter för högstadieundervisningen och träningsundervisningen. Skolnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna utförs av skolföreståndaren. Delegering av beslutanderätt från skolnämnd och skoldirektör till skolföreståndaren är långt utvecklad. 62

62 Målsättning i budget Skolnämnden Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvarar för att verksamheten vid behov utvärderas. Skolnämnden leder och övervakar verksamheten, följer skolans undervisning och övrig verksamhet samt kan ta initiativ till uppgörande av kommunalt utbildningsprogram. Förverkligande Skolnämnden har godkänt skolornas arbetsplaner där grundskolans mål speciellt betonats. Skolnämnden har givit direktiv om hur stor timresursen (antalet lärartimmar) får bli och hur den skall användas DISTRIKTSMÖTETS ARBETE UNDER ÅR 2012 Skoldirektören följer upp skolföreståndarnas arbete genom regelbundna distriktsmöten där även Kyrkby högstadieskolas rektor deltar. Verkställighet: Under året hölls 7 distriktsmöten (ledningsgruppsmöten) där gemensamma frågor i distriktet behandlades. Bl.a följande frågor kan nämnas: Gav utlåtande över förslag till elevbedömning Skolpsykologernas arbetstid fördelades skolvis Fördelningen av gemensamma lärarna bestämdes Beslöts om en gemensam assistentträff i träningsundervisningen Rutinerna för hur elevassistenterna skall redovisa arbetstiden bestämdes Distriktsmötet deltog i en profilanalys/ipu under ledning av Carin Windolf samt i rektorsdagarna i Tammerfors Ett gemensamt möte med Ålands lärarförenings styrelse hölls Lärarna och skolledarna från Sollentuna gjorde studiebesök bl.a till Lemlands grundskola. Professor Inger Eriksson höll en föreläsning om kulturella skillnader och likheter mellan finländska och svenska skolan. Distriktsmötet anmälde sig till den digitala utbildningen MIP Alla lärare och elevassistenter träffade skolledningen vid två tillfällen. Beslöts att uppgöra gemensam ämnesvis kursplan i svenska och matematik för alla distriktets skolor Den obligatoriska lärarfortbildningen, 18 timmar, bestämdes. Beslöts om en gemensam upphandling av datorer till distriktets skolor Distriktet deltog i utlysandet av skolfred Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C301 SKOLNÄMNDEN 142,0 % , , ,46 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 142,0 % , , ,46 Extern Summa 142,0 % , , ,46 Totalsumma 142,0 % , , ,46 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 3,04 1,99 2,97 7,84 63

63 C305 GRUNDSKOLAN Eckerö skola Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall användas. Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan som utmanande och stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer. Förverkligande Vi har fortsättningsvis åk 1 och 2 i skilda grupper. Detta för att få en optimal skolstart. Vi satsar på fortbildning i dessa basämnen. Vi går till biblioteket en gång i veckan. Vi satsar också i ett eget skolbibliotek. Vi har aktuella läromedel och utnyttjar IT-tekniken. Vi strävar till att ha små undervisningsgrupper. Vi delar åk 3-4 och 5-6 i svenska, matematik och engelska. Special- och stödundervisning ges vid behov. Vi har en lärare anställd för elever med annat modersmål än svenska. I och med att vi använder IKT mer och mer, så har vi lättare att stimulera elever med god inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta elever med särskilda behov träna extra via datorn. Små elevgrupper och stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt. Prestationstal Elever 60 58,5 59, Antal klasser Lärarnas sammanlagda veckotimmar Undervisningstimme per elev 1,9 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 Elever som får skolskjuts 38, , Låg- och mellanstadiet Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C305 GRUNDSKOLAN 112,3 % , , ,53 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,1 % , , ,09 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 101,5 % , , ,31 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 126,8 % , , ,23 Extern Summa 109,7 % , , ,01 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 132,5 % , , ,02 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 950,00 516,50 Intern Summa 134,4 % , , ,52 Totalsumma 112,3 % , , ,53 64

64 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 635,22 673,14 668,77 734,02 Överskridning av Eckerö skolans budget beror bl.a. på retroaktiv löneutbetalning till lärare med klassföreståndaransvar under tre års tid samt rättelse av löneutbetalning till språklärare med minskad undervisningsskyldighet. Förklaring till överskridningar för Eckerö skola Eckerö skola ,00 Löner och arvoden ,00 Retroaktiv utbetalning av en veckoövertimme för klassföreståndaransvar Retroaktiv justering av minskad undervisningsskyldighet för en språklärare Interna hyror ,00 65

65 KYRKBYHÖGSTADIESKOLA Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, specialklassens undervisning åk 1-6 samt skolpsykologen. Måluppfyllelse Kyrkby högstadieskola strävar till att ge samtliga elever en grundutbildning som skapar goda förutsättningar för fortsatta studier samt ett innehållsrikt och hållbart vuxenliv. Prestationstal Elever i högstadiet 41 38,5 33, ,5 31,5 26 Kostnad/elev högstadiet Elever i träningsunderv. 3 2, ,5 1 Kostnad/elev i träningsund *) kostnaden per elev till Kyrkby högstadieskola är olika per kommun beroende på utnyttjande på utnyttjande av ambulerande lärare, köpav tjänster Södra Ålands Högstadiedistrikt Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C305 GRUNDSKOLAN 98,5 % , , ,14 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,4 % , , ,30 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,84 Extern Summa 98,5 % , , ,14 Totalsumma 98,5 % , , ,14 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 590,84 632,81 584,19 509,59 66

66 C325 MEDBORGARINSTITUTET Verksamhetsområde Vuxenutbildning i form av kurser och föredrag. Eckerö kommun köper tjänster av Mariehamns stad, betalningsandelarna fördelas enligt avtal. Staden är huvudman för Medborgarinstitutet. Eckerö kommun samarbetar med Hammarlands kommun vad gäller delar av kursutbudet och anställning av kontaktperson. Verksamhetsmål: Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift enligt institutslagen är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Måluppfyllelse Tack vare det nya avtalet har Eckerös kommuninvånare från och med höstterminen 2008 möjlighet att delta i vilken mediskurs som helst och i hur många kurser som helst, vilket betyder att Eckerös kommuninvånare har tillgång till det breda och omfattande kursutbud som genom Medborgarinstitutet erbjuds i hela landskapet. Samarbetskommunernas kommunandelar räknas på basen av antalet invånare i åldern år i kommunen och att den årliga kommunandelen är bunden till Ålands konsumentprisindex. Kursutbud i Eckerö; Motionsgymnastik, damkör, kurs i att förstå ortsnamn, kurs i preventiv juridik för privatpersoner Hammarland; Vävkurs samt svampplockning och tillagning. Prestationstal 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/ Eckeröbor som gått på Medis Kursplatser 131 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C325 MEDBORGARINSTITUTET 105,4 % , , ,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER105,4 % , , ,00 Extern Summa 105,4 % , , ,00 Totalsumma 105,4 % , , ,00 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 13,19 13,04 16,83 18,07 67

67 C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet. Aktiviteter för Eckerö skolas elever Under våren och hösten erbjöds bland annat olika typer av pyssel- och idrottsaktiviteter, innebandyträning, kvällsaktiviteter och simning. Med jämna mellanrum dök det även upp så kallade temaaktiviteter i sammarbete med Hammarland, vilket var en rad olika engångstillfällen som erbjöd bland annat go kart, tennis, golf och äventyrsgolf. Gemensamma aktiviteter Fritidsledarna på Åland arrangerar vissa aktiviteter gemensamt under året. Under år 2012 arrangerades bl.a. dagsresor till Sverige, en skidresa, olika aktivitetsdagar runt om på Åland samt ytterligare aktiviteter på Åland såsom discosimning och cykelläger. Under sommaren har det även varit fotbollskola i sammarbete med Hammarlands IK. Två dagar av fotbollskolan var på Hammarvallen och den tredje och avslutande dagen var på Solvallen. Kommunens fritidsledare var med och planerade fotbollskolan samt bidrog under dagarna som ledare. Ungdoms och idrottsunderstöd Skol- och fritidsnämnden budgeterar regelbundet, efter ansökan, för ett årligt verksamhetsstöd till Eckerö Idrottsklubb (EIK) och Eckerö Ungdomsförening (EUF), ungdomsevenemanget Summers in samt Ålands 4H-distrikt. Eckerö Ungdomsförening r.f Eckerö Ungdomsförening har under året fortsatt med uthyrning av lokalerna till privata fester, lägerverksamhet, Folkhälsan, r.f:s motionsdansare samt Dansens vänner. Ekeborg används de flesta kvällar i veckan för olika aktiviteter. Lokalerna är mycket slitna och är i behov av underhåll. Eckerö idrottsklubb r.f Eckerö Idrottsklubb har haft en omfattande verksamhet med fotboll, friidrott, innebandy, volleyboll, boxercise och hockey. Skötseln av fotbollsplanen på Solvallen har skötts ideellt. Rockoff-buss Under sommaren var Rockoff-bussen tillbaka efter ett års uppehåll. Bussen gick alla kvällar under Rockoff-festivalen och passagerarantalet var högre än tidigare år. Bussen finansierades mellan Eckerö kommun och de sponsorer som valt att vara med. 68

68 Idrotts och friluftsliv Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 78,8 % , , ,33 C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 78,8 % , , ,33 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 79,4 % , , ,04 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 112,8 % 1 692, ,00 895,78 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,34 Extern Summa 80,0 % , , ,60 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 54,5 % , , ,73 Intern Summa 54,5 % , , ,73 Totalsumma 78,8 % , , ,33 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 62,15 64,46 61,73 67,41 61,02 69

69 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 110,6 % , , , C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 110,6 % , , ,41 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,3 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 98,6 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 99,8 % , , ,49 4 Extern Summa 112,8 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 96,0 % , , , Intern Summa 96,0 % , , , Totalsumma 110,6 % , , , Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 129,53 126,05 C420 BYGGNADSTILLSYN 4100 Byggnads- och miljönämnden 4200 Byggnadskansliet Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar den lagstadgade byggnadstillsyneverksamheten. För denna har byggnadsnämnden i Eckerö kommun varit ansvarig. Personalen består av en byggnadsinspektör på 40% tjänstgöring. Måluppfyllelse Byggnadsnämnden har sammanträtt 7 gånger under 2012 och behandlat ansökningar om byggnadslov, anmälningar, utlåtanden, miljötillstånd för enskilda avlopp samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden. Det kan noteras att antalet protokollförda syner har ökat under 2012 jämfört med året innan. Förklaring att syner har varit högt under året är stor byggnation i kommunen. 70

70 Nyckeltal Behandlade ärenden Byggnadslov Anmälningar Volym Antal protokollförda syner Miljötillstånd Antal avgående brev Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 115,4 % , , ,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,8 % , , ,12 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 92,3 % , , ,81 Extern Summa 113,6 % , , ,31 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 124,6 % , , ,69 Intern Summa 124,6 % , , ,69 Totalsumma 115,4 % , , ,00 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 15,73 15,85 11,52 12,10 71

71 C440 MILJÖVÅRD 4400 Miljövård 4410 Eckerö Agenda 21-gupp Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens miljövårdsärenden. Måluppfyllelse Miljönämnden har under verksamhetsåret 2012 behandlat ärenden, av vilka avfallsfrågorna varit den uppgift som tagit mest tid av nämnden. Nämnden har också försökt att få ersättningar från Proans. Mängden återvinningsmaterial som samlats in i kommunen ökar för varje år vilket är en kvitto på att invånarna har en hög sorteringsbenägenhet. Eckerö kommun har idag ett väl fungerande system för omhändertagande av återvinningsmaterial vilket får ett erkännande av många besökare. Det saknas dock en ändamålsenlig plats för mottagning av produkter som skulle kunna återanvändas. ( Sorteringshall ) Tjänsteman har deltagit i flera möten med Landskapsregeringens miljöbyrå vilket har resulterat i ett ömsesidigt förtroende och möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd för olika projekt. Miljöutmärkelse Miljönämnden utsåg ingen person under år 2012 till Årets miljövän Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 71,7 % , , ,00 C440 MILJÖVÅRD 71,7 % , , ,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,00-999,04 Extern Summa ,00-999,04 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 92,3 % , , ,96 Intern Summa 92,3 % , , ,96 Totalsumma 71,7 % , , ,00 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 6,15 5,98 7,02 6,14 72

72 C450 AVFALLSHANTERING Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar avfallshantering, återvinningssystem samt tillsyn av företag. Måluppfyllelse En första kontakt har gjorts för införande av grundavgifter för avfallshanteringen. Måluppfyllelsen redovisas under verksamhetsområdet miljövård. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN C450 AVFALLSHANTERING 113,6 % , , ,41 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 114,3 % , , ,89 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 107,1 % , , ,95 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 99,8 % , , ,49 Extern Summa 115,2 % , , ,43 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 92,3 % , , ,98 Intern Summa 92,3 % , , ,98 Totalsumma 113,6 % , , ,41 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 89,35 96,43 111,00 107,81 Överskridning av anslag Byggnadsnämnden ,00 Återvinning Personalkostnader 4 600, ,00 Köp av tjänster 7 200,00 73

73 C500 TEKNISKA NÄMNDEN Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 398,1 % , , , ,07 C500 TEKNISKA NÄMNDEN 398,1 % , , , ,07 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 134,0 % , , , ,95 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 97,0 % , , , ,16 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 108,3 % , , , ,10 Extern Summa 191,8 % , , , ,21 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 102,6 % , , , ,27 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115,6 % , , , ,41 Intern Summa 125,1 % , , , ,14 Totalsumma 398,1 % , , , ,07 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 152,54 245,69 C501 TEKNISK FÖRVALTNING 5000 Tekniska nämnden 5010 Tekniska ofördelat Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden och tekniska kansliet. Måluppfyllelse Investeringar som genomfördes under Övriga inkopplingar vatten och avlopp - Utbyggnad av avlopp Torp slutfördes. - Grundförbättring Skeppsviksvägen 1100 meter slutfördes. - Ytbeläggning av Skeppsviksvägen Etapp II 1200 meter slutfördes. - Ytbeläggning av Skeppsviksvägen Etapp III 1100 meter slutfördes. - Ytbeläggning Södergatan 405 meter slutfördes. - Vissa arbetsuppgifter har delegerats till centralkansliet. Investeringar som överfördes till 2013 års budget. - Utbyggnad av avlopp Torp Etapp II. - Vägbelysning östra Överby och Haralds bostadsområde - Grundförbättring Skagvägen1500 meter. - Förlängning av utloppsledning från reningsverket. - Investeringar reningsverket. 74

74 TEKNISK FÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C500 TEKNISKA NÄMNDEN 128,8 % , , ,68 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 93,3 % , , ,81 Extern Summa 93,3 % , , ,81 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 124,5 % , , ,04 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 92,3 % , , ,17 Intern Summa 91,6 % , , ,13 Totalsumma 128,8 % , , ,68 C510 BYGGNADER OCH LOKALER C511 KOMMUNALA BYGGNADER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln av kommunens administrativa byggnader. Måluppfyllelse Avfallshanteringen vid fastigheterna har skötts av Ålands renhållning Ab. Nytt köksgolv i skolans kök har utförts. Omläggning av plattor på skolans uteplats förverkligades. Övrigt: Fasadmålning av Ekebo påbörjades, har överförts till år 2013 p.g.a. sommarens ihållande regnande. Kommungårdens värmepumpar ( 3 st ) överfördes från investeringsbudget till driftsbudget (totalt 4 046,14). Fläktbyte och komplettering av gårdsplattor, signal- säkerhetsbelysning och nytt köksgolv överfördes från investeringsbudget till driftsbudget, som ökade driftsbudgeten, Nyckeltal Olja i liter Eckerö skola * Kommungården Daghemmet Biblioteket * Vatten i m³ Eckerö skola Kommungården Daghemmet

75 Biblioteket Solgården El i kw Eckerö skola ( ) * Kommungården ( ) Daghemmet ( ) * Biblioteket Solgården * Brandstation * Småpigorna Småpigorna år 2009 från Nyckeltalen på dessa fastigheter har förändrats p.g.a. energibesparande åtgärder. Nyckeltalen för vattenförbrukningen har minskat p.g.a. att slutavläsningen har ändrats till den 1 september jämfört med fjolårets avläsning som var 10 november. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C500 TEKNISKA NÄMNDEN C511 KOMMUNALABYGGNADER -350,0 % -,00,00 -,00 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 97,2 % , , ,28 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 144,8 % , , ,89 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 103,2 % , , ,33 Extern Summa 137,2 % , , ,94 Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 128,7 % , , ,59 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 106,1 % , , ,65 Intern Summa 137,2 % , , ,94 Totalsumma -350,0 % -,00,00 -,00 De kommunala byggnadernas kostnader överförs vidare via interna hyror till respektive verksamhets enhet. 76

76 Förklaring till överskridning av anslag: Kommunala byggnader ,00 Kommungården Underhåll av byggnader 4 150, ,00 Värmepumpar överförts från investeringsdelen Värme och el 1 100,00 Eckerö skola Underhåll av byggnader 7 400, ,00 Signal- och säkerhetsbelysning köksgolv från investeringsdelen Fläktbyte och komplettering av gårdplattor 3 000,00 Värme och el 9 700,00 Nyckelpigan Underhåll av byggnader Nya madrasskåp och riktning av skjutdörrar 2 200, ,00 Underhåll av maskiner 2 200,00 Värme och el 5 200,00 Solgården Underhåll av byggnader 1 000, ,00 Byggande och underhåll av maskiner 2 800,00 Värme och el 2 700,00 Avskrivningar 2 000,00 C510 BYGGNADER OCH LOKALER C512 BOSTÄDER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln för kommunens affärsfastigheter. Måluppfyllelse Transporten av avfall från fastigheterna har skötts av Ålands renhållning Ab. Plogningen har sköts av Sjöströms Gräv Ab. Övrigt: Renoveringar av 2 lägenheter har utförts i kommungårdens hyreshus samt en lägenhet i både Ekebo och Ekergården. Underhåll av dessa byggnader har överskridits. Nyckeltal Olja i liter Skolans hyreshus Kommungårdens hyreshus Ekergården

77 Vatten i m³ Skolans hyreshus Ekebo Kommungårdens hyreshus Ekergården Reningsverket El i kw Skolans hyreshus Ekebo ( ) Kommungårdens hyreshus Ekergården ( ) Reningsverket ( ) Storåkern ( ) Berghamn ( ) Sandviken ( ) Överby ( ) Käringsundsbyn ( ) Fiskrökeri ( ) Hummelvik ( ) Norra Överby ( ) Böle ( ) Degersandsvägen 0 Södra Torp 0 Norra Torp 0 Nyckeltalen för vattenförbrukningen har minskat p.g.a. att slutavläsningen har ändrats till den 1 september jämfört med fjolårets avläsning som var 10 november. Uthyrning i % Skolans hyreshus max månader ,7 100,0 100,0 100,0 Ekebo max månader ,9 99,2 94,7 99,2 K-gårdens hyreshus max månader ,3 100,0 100,0 93,1 Ekergården max månader ,5 99,0 100,0 94,9 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C500 TEKNISKA NÄMNDEN C512 BOSTÄDER 213,4 % , , ,57 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 98,4 % , , ,39 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 118,3 % , , ,95 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 116,7 % , , ,88 Extern Summa -98,5 % , , ,56 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,2 % , , ,13 Intern Summa 98,2 % , , ,13 Totalsumma 213,4 % , , ,57 78

78 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 6,94 13,89 9,18 36,30 Förklaring till överskridning av anslag: Bostäder ,00 Kommungårdens hyreshus Övriga löner: arbetskostnader 4 100, ,00 2 st nya köksinredningar 9 000,00 Ekergården Underhåll av byggnader 1 600, ,00 Underhåll av maskiner 1 000,00 Målning lägenhet + energiprestanda Värme och el 7 000,00 Avskrivningar 4 000,00 Skolans hyreshus Värme och el 2 000, ,00 79

79 C520 TRAFIKLEDER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar underhåll av kommunalvägar, byggnadsplanevägar, enskilda vägar och vägbelysning. Plogning och sandning sköts av Eklunds Åkeri. Måluppfyllelse Tekniska nämnden har skött om snöplogning och sandning av de kommunala vägarna, snö-röjning och plogning av kommunens fastigheter och infarter för pensionärer som åtnjuter kommunal hemservice. Plogningen sköts av Sjöströms Gräv Ab. Underhåll av kommunalvägar och bostadsgator har utförts när behov funnits. Vägbelysningen har varit påslagen under 2012 enligtföljande: Under tiden och kl gryning, skymning Under tiden släckt. Nyckeltal Kommunalvägar i meter Kommunalvägar olja i meter Kommunalvägar grus i meter Bostadsgator i meter Bostadsgator olja i meter Bostadsgator asfalt i meter Bostadsgator grus i meter Gatubelysningsstolpar totalt Gatubelysningsstolpar hyrda Gatubelysningsstolpar egna GC-vägbelysning Plogning infarter Vägbelysning Torp el i kw Vägbelysning Storby el i kw Vägbelysning Böle el i kw Vägbelysning Överby el i kw Vägbelysning Marby el i kw

80 Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C520 TRAFIKLEDER 178,0 % , , ,93 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 232,3 % , , ,53 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 220,9 % 1 988,52 900, ,91 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 119,9 % , , ,06 Extern Summa 181,5 % , , ,68 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 92,3 % , , ,25 Intern Summa 92,3 % , , ,25 Totalsumma 178,0 % , , ,93 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 88,67 130,15 127,10 179,90 Förklaring till överskridning av anslag: Vägar ,00 Kommunala vägar Snöplogning , ,00 Avskrivningar ,00 Bostadsgator Snöplogning , ,00 Enskilda vägar Snöplogning , ,00 Vägbelysning El 4 200, ,00 81

81 C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Verksamhetsområde Till uppgiftsområdet hör underhåll av parker och allmänna områden. Måluppfyllelse Underhåll av parker och allmänna områden har skötts av nämnden under året. Dit hör Sandvikens badstrand och grönområden på byggnadsplanerade områden, samt markområdet invid kanalen i Storby. Degersands badstrand underhålls av Långben Ab och stranden i Käringsund av Ålands turisminvest Ab. Småbåtshamnen i Käringsund har under året varit fullt uthyrd. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN 74,0 % , , ,37 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 54,2 % , , ,54 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 101,9 % 1 121, , ,29 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 99,7 % -894,33-897,00-950,93 Extern Summa 49,2 % , , ,18 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,3 % , , ,19 Intern Summa 95,3 % , , ,19 Totalsumma 74,0 % , , ,37 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 8,29 3,87 3,65 3,87 82

82 C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Verksamhetsområde Skötseln av reningsverket och s12 stycken pumpstationer, distribution av renvatten, rening av avloppsvatten och mottagning av externslam, samt processvatten från fiskodling. Måluppfyllelse Reparations- och underhållsarbeten har utförts i reningsverket. Externslammottagning och reningsverk med tillhörande pumpstationer har funktionerat tillfredsställande förutom driftsstörningar i reningsverket på grund av för låga inkommande kväve halter. Årets viktigaste händelse Utbyggnad av avlopp Torp Etapp I slutfördes. Övrigt: Veckosluts haveri på reningsverket samt flyttning av pumpstation i Böle har ökat driftsbudgeten. Nyckeltal Vattenledningar i meter Avloppsledningar i meter Serviceledningar vatten i meter Serviceledningar avlopp i meter Serviceledningar tryckavlopp Tryckavloppsledningar Pumpstationer Vattenförsäljning i m³ Externslammottagning i m³ Vattenabonnenter Avloppsabonnenter Externslamabonnenter Jourutryckningar/år Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C500 TEKNISKA NÄMNDEN C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK -25,9 % , , ,69 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 136,9 % , , ,26 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 96,3 % , , ,29 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 105,5 % , , ,06 Extern Summa 6,2 % 6 016, , ,97 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,8 % , , ,43 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 151,3 % , , ,77 Intern Summa 70,0 % , , ,66 Totalsumma -25,9 % , , ,69 83

83 Prestationstal Intäkt+/Kostnad-/kommuninvånare 16,90-51,47-4,71-17,57 Förklaring till överskridning av anslag: Vatten och avlopp ,00 Vattendistribution Inköp av vatten , ,00 Byggande av vattenledningar 7 000,00 Reningsverket Externslam , ,00 Vattenbrukningsavgift ,00 Extra kostnader reningsverket ,00 Byggande av vattenledningar 2 400,00 Värme och el 6 100,00 Avskrivningar 9 400,00 84

84 Sammanställning av överskridningar av tekniska nämndens budget Kommunala byggnader ,00 Kommungården Underhåll av byggnader 4 150, ,00 Värmepumpar överförts från investeringsdelen Värme och el 1 100,00 Eckerö skola Underhåll av byggnader 7 400, ,00 Signal- och säkerhetsbelysning köksgolv från investeringsdelen Fläktbyte och komplettering av gårdplattor 3 000,00 Värme och el 9 700,00 Nyckelpigan Underhåll av byggnader Nya madrasskåp och riktning av skjutdörrar 2 200, ,00 Underhåll av maskiner 2 200,00 Värme och el 5 200,00 Solgården Underhåll av byggnader 1 000, ,00 Byggande och underhåll av maskiner 2 800,00 Värme och el 2 700,00 Avskrivningar 2 000,00 Bostäder ,00 Kommungårdens hyreshus Övriga löner: arbetskostnader 4 100, ,00 2 st nya köksinredningar 9 000,00 Ekergården Underhåll av byggnader 1 600, ,00 Underhåll av maskiner 1 000,00 Målning lägenhet + energiprestanda Värme och el 7 000,00 Avskrivningar 4 000,00 Skolans hyreshus Värme och el 2 000, ,00 Vägar ,00 Kommunala vägar Snöplogning , ,00 Avskrivningar ,00 Bostadsgator Snöplogning , ,00 Enskilda vägar Snöplogning , ,00 Vägbelysning El 4 200, ,00 Vatten och avlopp ,00 Vattendistribution Inköp av vatten , ,00 Byggande av vattenledningar 7 000,00 Reningsverket Externslam , ,00 Vattenbrukningsavgift ,00 Extra kostnader reningsverket ,00 Byggande av vattenledningar 2 400,00 Värme och el 6 100,00 Avskrivningar 9 400,00 TOTALT ,00 85

85 C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET 6000 Brand och räddningsverksamhet 6010 Befolkningsskyddet VERKSAMHET Handhavande av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Den gemensamma räddningsnämnden har under år 2012 haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Kristian Aller, Jomala John Hilander, Eckerö Per Lindblom, Finström Krister Berndtsson, Geta Rickard Eckerman, Hammarland Per-Sune Söderlund, Lemland Alexandra Lillie, Lumparland Christian Ekström, Saltvik Agneta Göstas, Sund Yngve Bjurne, Vårdö Kst repr Stig-Göran Nyman, Jomala Sven-Anders Danielsson, Finström Ingvar Björling, Geta Conny Rosenberg, Lemland Gard Larpes, Sund Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt 6 gånger och behandlat 49 ärenden. ANSVARSPERSON: Räddningschefen VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: Del av renovering/underhåll av brandstationens dusch och tvättutrymmen.. Brandsyn för flerbostadshus i kommunen till fullo. Brand- och räddningsväsende: Räddningstjänstens målsättning att på ett tillfredställande sätt hantera olyckssituationer i kommunerna har uppnåtts. Avtalsbrandkåren har skött sina uppdrag på ett föredömligt sätt. 86

86 PERSONAL 2012 Brandchef 6,38 %. (6,28) 1) Bfs chef 6,38 %, (6,28) 2) Sotare Enligt avtal Bfs insruktör Årsarvode 1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemän. (1 räddningschef samt en brandinspektör). Delas med 10 kommuner. 2) Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt. Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen sker enlig capita. Målsättning Av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Understöda kommunens avtalsbrandkår att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör uppmuntras så att dess juniorverksamhet kan hållas livskraftig och för att kontinuerligt kunna få fram dugliga brandmän till brandkåren. Utbilda personal inom olika yrkessektorer för att höja dess kunskaper om självskydd vid olyckor. Fortsätta den förebyggande syneverksamheten. Måluppföljning Juniorverksamheten fortgår vara aktiv. Förebyggande verksamhet och rådgivning har fortgått. Målet för räddningstjänstuppdrag utgicks från 2011 års uppdrag. Räddningstjänstuppdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2012 Prestations och Mål 2012 Händelser 2012 relationstal Eckerö Syne och sotningsverksamheten Byggnads, 2012 brandsyner och sotningar Brandsyner 44 (35) Byggnadssyner 30 (52) Sotningar 394(369) Övriga syner 7 (6) 87

87 ICKE VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: Brandsyn i sk flerbostadshus är utförda till fullo 2012 ORSAKER TILL ATT DE AV FULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS: BEFOLKNINGSSKYDDET 2012 Allmän beskrivning Samtliga kommuner inom räddningsområdet har därefter ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt. Måluppföljning Sektorplanerna för tekniska, sociala och skola har inte fullgjorts. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 94,5 % , , ,41 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 91,5 % , , ,29 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 85,5 % 2 692, , ,18 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 105,1 % , , ,68 Extern Summa 94,4 % , , ,79 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 111,4 % -668,50-600,00-651,62 Intern Summa 111,4 % -668,50-600,00-651,62 Totalsumma 94,5 % , , ,41 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 75,92 74,87 74,14 77,81 88

88 C690 ÖVRIG VERKSAMHET JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens jord- och skogsegendomar och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Åkermarken är utarrenderad och skogsområdena sköts i enlighet med tidigare skogsbruksplan. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C600 ÖVRIG VERKSAMHET 6900 Jord- och skogsbrukslägenheter -49,5 % 2 731, , ,17 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 5,8 % -379, ,00-343,03 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 311,1 % 3 111, , ,20 Extern Summa -49,5 % 2 731, , ,17 Totalsumma -49,5 % 2 731, , ,17 Prestationstal Intäkt/kommuninvånare 0,66 0,85 2,76 2,85 ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens tomter som är till försäljning och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Försäljningsvinsten från försäljningen av obrutet område om ca 400 kvm från fastigheten Olers Storby. Radetiketter Använt % Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 C600 ÖVRIG VERKSAMHET 6910 Tomter 211,4 % , , ,00 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 211,4 % , , ,00 Extern Summa 211,4 % , , ,00 Totalsumma 211,4 % , , ,00 Prestationstal Intäkt/kommuninvånare 8,88 0,67 1,23 11,01 89

89 4.3 INVESTERINGSDELEN I investeringsbudgeten upptas kostnader av engångskaraktär som överstiger en kostnad på efter avdrag för finansieringsandelar. Investeringarna skall slutföras inom bestämt budgetår varvid kostnadsreglering sker. Om projekt ej är avslutat utan pågående vid budgetårets avslutande, skall medel upptagas i särskilt beslut för nästa budgetår för att fullfölja eller avsluta detta. C9 INVESTERINGAR 2012 Kommunalförbundens investeringar Kommunens andel av kommunalförbundens investeringar särredovisas där denna har angivits. I övriga fall återges totalbeloppen. För Ålands Omsorgsförbund, De Gamlas Hem och Södra Ålands Högstadiedistrikt ersättes investeringsandelen för Eckerö kommun över driftbudgeten. Kommunstyrelsen ÅLANDS CURLING AB 2500 aktier à 2 i Ålands Curling Ab Ålands Curling Ab bygger curling hall i Eckerö Käringsund. Kommunen ställer upp med som säkerhet för lån. Curlinghallen har befriats från anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt bygglovsavgiften. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/ Köp av aktier Köp av aktier Curlinghallen , , ,00 KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE Köp av Kyrkvikens bostadsområde 5,984 ha Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/ Köp av markområden Köp av markområdet Kyrkvik , , , ,00 ADB-PROGRAM Kommunkansliets anskaffning av administrationsprogrammet Kommun Office Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/ Adb-program Kansliet datautrustning , , , ,24 637,76 90

90 IT-UTRUSTNING Datorer till mötesrummet Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/IT-utrustning Datautrustning mötesrummet , , , ,60 0,20 ENERGRIBESPARINGSÅTGÄRDER OSPECIFISERADE Ventilationssystem och projektering av ombyggnad av kommunkansliet. Projektet har ej verkställts i avvaktan på slutlig utvärdering och kostnadsredovisning av åtgärderna av arbetsgruppen för Kommungårdens lokalbehov. 3 st luftvärmepumpar har installerats i kommunkansliet. Kostnaden för värmepumparna 4 046,14 har överförts till driften under tekniska nämnden och belastar kommungårdens konto för underhåll av byggnader. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/ Förvaltnings- och anstaltbyggnader Kommung renov ventilation , , ,00 I Ekergården utförda åtgärder: fläktstyrning och injustering, byte av radiatorerventiler och injustering av värmesyste, sparlatorer och VVC, byte av expansionskärl, rengöring av ventilationsrör, nya rensluckor, Fidelix installation Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Ospecificert/ Energibesparingsåtgärder Kommungården -935,08-935,08-935,08 Solgården , , ,15 Eckerö skola , , ,02 Ekebo , , ,15 Ekergården fastighet , , , ,77 Omdisponering av anslaget till Ekergårdens fastighet för investering av solpaneler. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Kommunstyrelsen /Förvaltnings- och anstaltbyggnader Energibespar.åtg.ospec , ,00 Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Ekergårdens fastighet, installation av bergvärme och solpaneler Bergvärme togs i bruk hösten Solpanelerna tas i bruk våren Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/ Ekonomi- och servicebyggander Ekergårdens fasti (bergvärme, solfångare samt projektering) 9102 Energibesparande åtgärder , , , , , ,88 A8201 Investeringsutgifter , , , , , ,88 A8202 Investeringsinkomster , , ,00 91

91 Ekebo fastigheten anskaffning av värmepumpar till ventilationsanläggning Investeringen på en luftvärmepump på 1 544,71 har överförts till driften. Kostnaden belastar kontot för byggande och underhåll av byggnader under tekniska nämndens kostnadsställe Ekebo. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/ Övriga maskiner och inventarier Ekebo fastighet (luftvärmepumpar) , , ,00 ECKERÖ SKOLANS HYRESHUS (projektering) Kostnaden för utredning av skolans hyreshus 1 404,66 har överförts till driften. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/bostadsbyggnader Eckerö skolans hyreshus (projektering) , , ,00 EKEBORG UNGDOMSGÅRD (projektering) Projektet har ej verkställts. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/Fritidsbyggnader Ekeborg ungdomsgård (projektering) , , ,00 MINIARENA Projektet har påbörjats och färdigställs våren Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Kommunstyrelsen/ fasta konstruktioner och anordningar Miniarena , , , , ,00 Skolnämnden IT-UTRUSTNING Eckerö skola /inköp av bärbara datorer Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Skolnämnden/IT-utrustning Datautrustning Eckerö skola , , , , ,81 92

92 Tekniska nämnden BYGGNADER EKERGÅRDEN RENOVERING AV KÖKET OCH SAMLINGSSALEN Projektet har påbörjats och fortsätter Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/bostadsbyggnader Ekergården renovering o utbyggn. köket, samlingssalen , , ,27 ECKERÖ SKOLA RENOVERING AV KÖKSGOLV Kostnaden för renovering av skolans köksgolv har överförts till driften, totalt 4 411,57 euro. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ förvaltnings- och institutionsbyggnader Nytt köksgolv Eckerö skola , ,00 0, ,00 93

93 VATTEN OCH AVLOPP AVLOPP TORP I Projektet slutförts Restbetalning av anslutningsavgiften till Ålands Elandelslaget. Budget 2011 Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden /avloppsledningar Avlopp Torp I , , , , ,86 A8201 Investeringsutgifter , , , , ,11 A8202 Investeringsinkomster , ,75 843, ,00 843,25 UTBYGGNAD AV VATTENLEDNINGSNÄTET TILL SÖDRA ÖVERBY Projektet ej utförts. Projektet flyttats till Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/avloppsnät Utbyggn av VA Södra Överby , ,00 0, ,00 AVLOPP TORP ETAPP II Projektet fortsätter och beräknas bli klart i maj Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/avloppsnät Nybyggn avl Torp Etapp II , , , , ,50 A8201 Investeringsutgifter , , , , ,50 A8202 Investeringsinkomster , ,00 0, ,00 AVLOPP BÖLE Flyttning av pumphuset. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/avloppsnät Avlopp Böle , , , ,57 0,00 VATTEN MELLANÖN Nybyggnad vatten Mellanön huvudledning 1360 m. Projektet är slutfört Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ vattenledningar Vatten Mellanön , , , , ,56 FÖRLÄGNING AV UTLOPPSLEDNING Projektet fortsätter Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/avloppsnät Förlägn av utloppsledn fr reningsverket , , , , ,25 A8201 Investeringsutgifter , , , , ,25 A8202 Investeringsinkomster , ,00 0, ,00 94

94 INVESTERINGAR RENINGSVERKET Automatisk polymerblandning. Projektet flyttats till Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ fabriks- och produktionsbyggnader Invest Reningsverket , ,00 0, ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 0, ,00 A8202 Investeringsinkomster 9 000, ,00 0, ,00 TRAFIKLEDER Byggnadsplanevägar YTBELÄGGNING AV NYCKELPIGSGATAN SÖDRA DELEN Projektet är slutfört Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ byggnadsplanevägar Ytbel Nyckelpigsg, södra delen , , , ,00 0,00 YTBELÄGGNING AV BOSTADSGATOR HARALDS Projektet är slutfört Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/trafikleder Ytbel bostadsg Haralds , , , , ,02-152,02 Kommunalvägar PROJEKTERING AV NORRAVÄGEN KYRKBY Projektering ej utfört. Projektet flyttats till Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ kommunalavägar Grundf Norrv Kyrkby , ,00 0, ,00 YTBELÄGGNING AV SKEPPSVIKSVÄGEN ETAPP II Projektet är slutfört Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ kommunalavägar Ytbel Skeppsviksv Etapp II , , , , ,02-152,02 95

95 GRUNDFÖRBÄTTRING AV SKEPPSVIKSVÄGEN ETAPP III Projektet är slutfört Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ kommunalavägar Skeppsviksv Etapp III , , , , , ,00 A8201 Investeringsutgifter , , , , , ,00 A8202 Investeringsinkomster , , , , ,00 YTBELÄGGNING AV SKEPPSVIKSVÄGEN ETAPP III Ytbeläggning av Skeppsviksvägen påskyndades och arbetet gjordes på samma gång som Etapp II. Projektet är slutfört Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ kommunalavägar Ytbel. Skeppsviksv. Etapp III , , , ,00 0,00 GRUNDFÖRBÄTTRING AV SKAGVÄGEN ETAPP II Grundförbättring av Skagvägen Etapp II är pågående och beräknas bli klart maj Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ kommunalavägar Skagv Etapp II , , , , ,17 A8201 Investeringsutgifter , , , , ,17 A8202 Investeringsinkomster , ,00 0, ,00 YTBELÄGGNING AV SÖDERGATAN Projektet är slutfört Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ kommunalavägar Ytbel Södergatan , , , ,99 542,01 VÄGBELYSNING VÄGBELYSNING ÖSTRA ÖVERBY Gång- och cykelbana österut från Överby till löklager och korsningsbelysning till västra infarten till Marby 30 st stolpar. Projektet överförts till Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Tekniska nämnden/ förvaltnings- och institutionsbyggnader Vägbelysning Östra Överby , ,00 0, ,00 96

96 VÄGBELYSNING HARALDS Projektet påbörjats Fundament och kabeldragning är klart. Installationen av 15 stycken stolpar och armaturer har överförts till Användn. Ursprunglig Under budget tidigare år Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Vägbelysning Haralds , , , , ,00 MARBY ÖSTRA VÄGBELYSNING INKLUSIVE KORSBELYSNING Projektet överförts till Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Marby östra vägbelysning inklusive korsbelysning , ,00 0, ,00 Brand- och räddningsnämnden Renovering av sociala utrymmen har inte helt genomförts Färdigställs januari Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2012 Användn totalt Avvikelse Gemensamma brandnämnden/förvaltnings- och institutionsbyggnader Branddepån renovering , , , ,46 993,54 97

97 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2012 Bokslut 2011 Ursprunglig budget Budget 2012 Bokslut 2012 %-jämf. C9 INVESTERINGAR C910 KOMMUNSTYRELSEN , , , ,92 89,1 % 9104 Allmän administration , ,00 102,0 % Köp av aktier Curlinghallen ,00 Investeringsutgifter ,00 Köp av markområdet Kyrkvik , ,00 100,0 % Investeringsutgifter , ,00 100,0 % 9100 Kommungården , , ,84 10,6 % Kansliet ADB-program Investeringsutgifter Kansliet datautrustning , ,24 90,9 % Investeringsutgifter , ,24 90,9 % Kommung renov ventilation , ,00 0,0 % Investeringsutgifter , ,00 0,0 % Energibespar.åtg.ospec ,00 Investeringsutgifter ,00 Datautrustning mötesrummet , ,60 100,0 % Investeringsutgifter , ,60 100,0 % 9102 Energibesparande åtgärder , , , ,08 139,5 % Energibespar.åtg.ospec ,68 Investeringsutgifter ,68 Ekergårdens fasti (bergvärme,solfångare samt projektering) , , ,88 119,8 % Investeringsutgifter , , ,88 130,2 % Investeringsinkomster ,00 Ekebo fastighet (luftvärmepumpar) , ,00 0,0 % Investeringsutgifter , ,00 0,0 % Eckerö skolans hyreshus (projektering) , ,00 0,0 % Investeringsutgifter , ,00 0,0 % Ekeborg ungdomsgård (projektering) , ,00 Investeringsutgifter , ,00 Solgården ,51 Investeringsutgifter ,51 Eckerö skola -230,00 Investeringsutgifter -230,00 Ekergården fastighet , ,20 Investeringsutgifter , , Datainköp ,84 Kansliet ADB-program ,32 Investeringsutgifter ,32 Kansliet datautrustning ,52 Investeringsutgifter , Grundskola , , ,00 94,3 % Miniarena , , ,00 94,3 % Investeringsutgifter , , ,00 94,3 % C920 SOCIALNÄMNDEN ,34 Solgården ADB-programm ,34 Investeringsutgifter ,34 Bil till hemvården ,00 Investeringsutgifter ,00 98

98 Bokslut 2011 Ursprunglig budget Budget 2012 Bokslut 2012 %-jämf. C930 SKOLNÄMNDEN , , , ,19 89,1 % Datautrustning Eckerö skola , , , ,19 89,1 % Investeringsutgifter , , , ,19 89,1 % Inventarier Eckerö skola ,25 Investeringsutgifter ,25 C950 TEKNISKA NÄMNDEN , , , ,25 56,3 % Solgården ,93 Investeringsutgifter ,93 Inventarier Eckerö skola ,64 Investeringsutgifter ,64 Eckerö skola renoverig av toaletter ,47 Investeringsutgifter ,47 Ekergården renovering o utbyggn. köket, samlingssalen ,27 Investeringsutgifter ,27 Daghemmet Nyckelpigan kombiungn ,96 Investeringsutgifter ,96 Solgården inventarier (tvättmaskin)-5 520,00 Investeringsutgifter ,00 Avlopp Kyrkoby ,38 Investeringsutgifter ,43 Investeringsinkomster ,05 Avlopp Böle , ,57 100,0 % Investeringsutgifter , ,57 100,0 % Avlopp Torp I , ,86 Investeringsutgifter , ,11 Investeringsinkomster ,75 843,25 Utbyggn av VA Södra Överby , ,00 Investeringsutgifter , ,00 Investeringsinkomster , ,00 Nybyggn avl Torp Etapp II , , ,50 42,3 % Investeringsutgifter , , ,50 29,6 % Investeringsinkomster , ,00 Förlägn av utloppsledn fr reningsverket , , ,75 9,3 % Investeringsutgifter , , ,75 6,5 % Investeringsinkomster , ,00 Ytbel Nyckelpigsg, södra delen , , ,00 100,0 % Investeringsutgifter , , ,00 100,0 % Ytbel bostadsg Haralds , , ,02 101,4 % Investeringsutgifter , , ,02 101,4 % Skeppsviksv Etapp II ,17 Investeringsutgifter ,17 Investeringsinkomster ,00 Grundf Norrv Kyrkby , ,00 Investeringsutgifter , ,00 Ytbel. Skeppsviksv. Etapp III , ,00 100,0 % Investeringsutgifter , ,00 100,0 % 99

99 Bokslut 2011 Ursprunglig budget Budget 2012 Bokslut 2012 %-jämf. Söderg grundförb ,75 Investeringsutgifter ,75 Investeringsinkomster ,00 Ytbel Skeppsviksv Etapp II , , ,02 100,4 % Investeringsinkomster , , ,02 100,4 % Skagv Etapp II , , ,83 27,2 % Investeringsutgifter , , ,83 13,6 % Investeringsinkomster , ,00 Ytbel Södergatan , , ,99 97,1 % Investeringsinkomster , , ,99 97,1 % Skeppsviksv Etapp III , , ,00 229,2 % Investeringsutgifter , , ,00 112,4 % Investeringsinkomster , , ,00 60,5 % Invest Reningsverket , ,00 Investeringsutgifter , ,00 Investeringsinkomster 9 000, ,00 Nytt köksgolv Eckerö skola , ,00 0,0 % Investeringsutgifter , ,00 0,0 % Vägbelysning Östra Överby , ,00 Investeringsutgifter , ,00 Vägbelysning Haralds , ,00 Investeringsutgifter , ,00 Marby östra vägbelysning inklusive korsbelysning-1 000, ,00 Investeringsutgifter , ,00 Vatten Mellanön , , ,44 91,3 % Investeringsutgifter , , ,44 91,3 % C960 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN , , , ,46 90,1 % Branddepån renovering , , , ,46 90,1 % Investeringsutgifter , , , ,46 90,1 % A8201 Investeringsutgifter , , , ,07 69,0 % A8202 Investeringsinkomster , , , ,25 25,2 % Totalsumma , , , ,82 75,2 % Sammanställning av överföringar från investeringsdelen till driften Kommungården 3 st luftvärmepumpar 4 046,14 Ekebo en luftvärmepump 1 544,71 Skolans hyreshus fastighetsutredning 1 404,66 Eckerö skolan renovering av köksgolv 4 411,57 TOTALT ,08 100

100 4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING Skatteinkomster %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 FINANSIERING SKATTEINKOMSTER Kommunal inkomstskatt 109,6 % , , ,64 Fastighetsskatt 98,8 % , , ,44 Andel av samfundsskatt 44,7 % , , ,42 Källskatt 7 526,87 Övriga skatter 113,0 % , , ,27 Totalsumma 106,4 % , , , erhöll kommunen samfundskatter vid efterbeskattning. Ett besvär har dock lämnats in och en återbetalningsskyldighet kan föreligga. Landskapsandelar %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 FINANSIERING LANDSKAPSANDELAR Allmän landskapsandel 100 % , , ,86 Landskapsandel för social- och hälsovård 100 % , , ,31 Landskapsandel för undervisning och kultur 99 % , , ,64 Skattekomplettering 100 % , , ,62 Skattekompensation 98 % , , ,49 Totalsumma 100 % , , ,92 %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter Ränteintäkter av anslutningar 59 % 88,70 150,00 Ränteintäkter av placeringar och depositioner 676 % , , ,77 Totalsumma 658 % , , ,77 %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Dividender och räntor på andelskapital 82 % 1 182, , ,81 Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 2 785, ,12 Dröjsmålsräntor 1 372,60 99,19 Övriga kursvinster 29,85 1,32 Övriga finansiella intäkter 4,25 Totalsumma 371 % 5 374, , ,44 101

101 %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 RÄNTEKOSTNADER Räntekostnader banklån 97 % , , ,66 Räntekostnader för landskapslån -77,78 Räntekostnader för bostadslån 119 % , , ,99 Totalsumma 112 % , , ,43 %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER Räntor på skatteredovisningar -30,00-40,13 Dröjsmålsräntor och förhöjningar -111,03-437,60 Övriga kursförluster -,15 Övriga finansieringskostnader -106,13 Totalsumma -247,16-477,88 % Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar på datorprogram 105 % , , ,78 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid 100 % , , ,84 Avskrivningar på byggnader 104 % , , ,96 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar 113 % , , ,65 Avskrivningar på maskiner och inventarier 119 % , , ,82 Totalsumma 109 % , , ,05 %-jämf. Bokslut 2012 BU+TB 2012 Bokslut 2011 AMORTERING AV BUDGETLÅN Amortering av banklån 100 % , , ,00 Amortering av landskapslån -925,03-925,03 Amortering av bostadslån 77 % , , ,93 Totalsumma 82 % , , ,96 102

102 RESULTATRÄKNING Not Verksamhetsintäkter 5 Försäljningsintäkter , ,07 Avgiftsintäkter , ,17 Understöd och bidrag , ,06 Hyresintäkter , ,68 Övriga verksamhetintäkter , , , ,87 Verksamhetskostnader Personalkostnader 14 Löner och arvoden , ,95 Lönerbiskostnader Pensionskostnader , ,06 Övriga lönebikostnader , ,74 Personalersättningar , ,73 Köp av tjänster , ,93 Material, förnödenheter och varor , ,60 Understöd , ,59 Hyreskostnader , ,31 Övriga verksamhetskostnader , , , ,08 Verksamhetsbidrag , ,21 Skatteinkomster Kommunalinkomstskatt , ,64 Andel av samfundsskatt , ,42 Fastighetsskatt , ,44 Övriga skatter , ,14 Landskapsandelar , ,92 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,77 Övriga finansiella intäkter 5 374, ,44 Räntekostnader , ,43 Övriga finansiella kostnader - 247, ,32-477, ,46 Årsbidrag , ,25 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , , , ,05 Nedskrivningar Extraordinära poster Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat , ,2 Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens Ökning(-) eller minskning(+) av reserver Ökning(-) eller minskning(+) av fonder Räkenskapsperiodens överskott , ,20 103

103 Finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,25 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel , , , ,47 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,30 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,80 Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva , , , ,50 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,97 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 8 584, ,40 Minskning av långfristiga lån , ,68 Förändringar av kortfristigalån 4 495, , , ,00 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,00 Förändringar av omsättningstillgångar Förändring av fordringar , ,00 Förändringar av räntefria skulder , , , ,92 Kassaflödet för finansieringens del , ,92 Förändring av likvida medel , ,05 Förändring av likvida medel , ,05 Likvida medel , ,61 Likvidamedel , ,56 0,00 0,00 104

104 Finansieringsanalys Utfall Budget Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,00 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel , , ,00 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,00 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,00 Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva , , ,00 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ,46-980,00 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 8 584,76 0,00 Minskning av långfristiga lån , ,00 Förändringar av kortfristigalån 4 495, , ,00 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital ,11 Förändringar av omsättningstillgångar Förändring av fordringar ,27 Förändringar av räntefria skulder , ,70 0,00 Kassaflödet för finansieringens del , ,00 Förändring av likvida medel , ,00 Förändring av likvida medel , ,00 Likvida medel , ,61 Likvidamedel , ,61 0,00 0,00 105

105 BALANSRÄKNING AKTIVA Not A BESTÅENDE AKTIVA I Immateriella tillgångar 8 1 Immateriella rättigheter , ,12 2 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,63 3 Förskottsbetalningar , ,75 II Materiella tillgångar 8 1 Mark- o vattenområden , ,14 2 Byggnader , ,72 3 Fasta konstruktioner och anordningar , ,18 4 Maskiner o inventarier , ,90 5 Övriga matriella tillgångar 2 120, ,00 6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf , , , ,60 III Placeringar 9 1 Aktier och andelar , ,58 2 Masskuldebrevslånefordringar 3 Övriga lånefordningar 4 Övriga fordringar , ,58 B FÖRVALTADE MEDEL 1 Statens/landskaps uppdrag , ,15 2 Donationsfonders särskilda täckning , ,40 3 Övriga förvaltade medel , ,55 C RÖRLIGA AKTIVA I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar Långfristiga fordringar 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 1 125, ,70 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar 1 Kundfordringar , ,87 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar , ,75 4 Resultatregleringar , , , ,19 III Finansiella värdepapper 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevslånefordringar 4 Övriga värdepapper IV Kassa och bank , , , ,61 AKTIVA TOTALT , ,28 106

106 PASSIVA A EGET KAPITAL 10 I Grundkapital , ,44 II Uppskrivningsfond III Övriga egna fonder 2 951, ,19 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,13 V Räkenskapsperiodens överskott , , , ,96 B C AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver AVSÄTTNINGAR 1 Avsättningar för penioner 2 Övriga avsättningar - - D FÖRVALTAT KAPITAL 11 1 Statens/landskapsuppdrag , ,15 2 Donationsfondernas kapital , ,40 3 Övrigt förvaltat kapital , ,55 E FRÄMMANDE KAPITAL 13 I Långfristigt 1 Massskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,98 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar , ,98 II Kortfristigt 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,28 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 4 557, ,10 6 Skulder till leverantörer , ,93 7 Övriga skulder , ,55 8 Resultatregleringar , , , ,79 PASSIVA TOTALT , ,28 107

107 NOTER Not 1 VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER Värdering av anläggningstillgångar Anläggningarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Värdering av placeringar Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Poster som anges i valuta Kommunens valuta konto i SEK har värderats enligt bokslutsdagens officiella kurs på 8,582. Not 2 SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Hyresavtal med Eckerö Hallen Ab /år Eckerö kommun har ingått ett sponsor- och hyresavtal för en fem års period ( ). I avtalet förbinder sig kommunen att erlägga en årlig summa på /år i utbyte mot tillträde till hallen. Eckerö kommun har rätt att nyttja hallen för kommunens enheter och övriga aktiviteter inom kommunen. Säkerhet för lån till Ålands Curling Ab Eckerö kommun ställer upp som säkerhet med till Ålands Curling Ab. Grundbesvär över Eckerö kommuns fastställda avgifter för avlopp Eckerö kommun yrkar på att beslut avseende fastställande av avgifter för avlopp åren upphävs och att ärendet återremitteras till kommunen för att ompröva och fastställa taxorna på nytt. Med beaktande av ÅFD beslut avseende prövningen av Föglö kommuns avloppstaxor konstaterar Eckerö kommun att de beslut som fattats avseende avloppstaxa och där grundavgift debiterats står i strid med landskapslagen om avloppsvattenavgift. De aktuella avloppsvattenavgifterna har debiterats på felaktiga grunder. Ett avdrag motsvarande den felaktigt debiterade grunddelen skulle medföra att bruksavgiften för de aktuella åren skulle bli uppenbart för liten enligt vad som anges i 5 2 mom landskapslagen om avloppsvatten avgift. Besluten ska upphävas i sin helhet och återförvisas för ny behandling i kommunen för fastställande av nya bruksavgifter för de aktuella åren. Grundavgifterna för avlopp uppgår till Not 3 FÖRMEDLADE LÅN Aravalån 3 st ,07 108

108 Not 4 AVSKRIVNINGSPLAN Immateriella rättigheter Linjär avskrivning 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid Etablerings- och organisationsutgifter Linjär avskrivning 3 år Forsknings- och utvecklingsutgifter Linjär avskrivning 3 år Koncernaffärsvärde Linjär avskrivning 5 år Affärsvärde Linjär avskrivning 5 år ADB-program Linjär avskrivning 3 år Övriga Linjär avskrivning 3 år Kommunalförbundens byggnader Linjär avskrivning 15 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden - Ingen avskrivningstid Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fabriks- och produktionsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Ekonomi- och servicebyggnader Linjär avskrivning 15 år Fritidsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Bostadsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Restvärdesavskrivning 15 % Broar, kajer och badinrättningar Restvärdesavskrivning 15 % Övriga jord- och vattenkonstruktioner Restvärdesavskrivning 15 % Ledningsnät och anläggningar Restvärdesavskrivning 8 % Vattendistributionsnät Restvärdesavskrivning 8 % Avloppsnät Restvärdesavskrivning 8 % Fjärrvärmenät Restvärdesavskrivning 10 % Elledningar, transformatorer, utomhusbelysn. Restvärdesavskrivning 15 % Övriga rör- och kabelnät Restvärdesavskrivning 15 % Övriga fasta konstruktioner Restvärdesavskrivning 20 % Maskiner och inventarier Transportmedel Linjär avskrivning 5 år Släckningsbil Linjär avskrivning 20 år Övriga rörliga arbetsmaskiner Linjär avskrivning 5 år Inredning skolan Linjär avskrivning 10 år Övriga maskiner och inventarier Linjär avskrivning 3 år IT-utrustning Linjär avskrivning 3 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Pågående anskaffningar Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Aktiveringsgränsen är KF 113/ Avskrivning enligt användning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning 109

109 Not 5 Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag Allmänförvaltning , ,72 Social- och hälsovårdstjänster , ,76 Undervisnings- och kulturtjänster , ,09 Samhällstjänster , ,42 Affärsverksamhet , ,88 Kommunens verksamhetsintäkterna totalt , ,87 Not 6 Försäljningsvinst bland beståede aktiva Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsvinster av mark- och vatten , ,29 Försäljningsvinster av byggnader Försäljningsvinst totalt , ,29 Not 7 Redogörelse för överensstämmelse mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som skall avskrivas i bokslutet för kommunen Åren : Planavskrivningar i medeltal: Egen finansieringsandel för investeringar underställda avskrivningar i medeltal: Differens : Differens %: -6 % Avvikelsen mellan investerings- och investeringsnivån beror delvis på att finansieringsandelar minskar genom det nya landskapsandelsstemet för investeringar inom det sociala och grundskola. 110

110 Not 8 Anläggningstillgångar 2012 Immateriella tillgångar Immateriella Övriga utgifter Pågående Sammanrättigheter med lång planerings lagt verkningstid objekt Oavskrivna anskaffningar , , ,75 Ökning under räkenskapsperioden 6362, ,24 Finansieringsandelar under räkenskapsper. 0 Minskning under räkenskapsperioden 0 Överföring mellan poster 0 Avskrivning under räkenskapsperioden , , ,56 Nedskrivningar och deras återföringar 0 Oavskriven anskaffningsutgift , , ,43 Uppskrivningar Bokföringsvärde , , ,43 Not 8 Materiella tillgångar Mark- Byggnader Fasta Maskiner o Pågående Övriga Sammanområden konstruktioner inventarier anskaff- inven- lagt o anordningar ningar tarier Oavskrivna anskaffningar , , , , , ,60 Ökning under räkenskapsperioden , , , , , ,66 Finansieringsandelar under räkenskapsperioden , ,25 Minskning under räkenskapsperioden , ,83 Överföring mellan poster Avskrivning under räkenskapsperioden , , , ,66 Nedskrivningar och deras återföringar 0,00 O avskriven anskaffningsutgift , , , , , ,52 Uppskrivningar Bokföringsvärde , , , , , ,52 111

111 Not 9 Placeringar bland bestående aktiva 2012 Bestående aktiva Sam- Aktier i Övriga Sammanlagt kommun- intresse- o aktier o andelar övr ägarint- andelar ressesamf Anskaffningsutgift , , ,58 Ökning 5 000, ,00 Minskning Anskaffningsutgift , , ,58 Nedskrivningar och deras återföringar Uppskrivningar Bokföringsvärde , , ,58 Andelar i kommunförbund Värdet i Eckerös Värdet i kommunförbudens bokföring boföring Differens De Gamlas Hem Platser UB , , ,55 Södra Ålands Högstadiedistrik t UB , , ,97 Träningssk olan UB , , ,80 Ålands Omsorgsförbund UB ,35 357,35 UB , , ,32 112

112 Not 10 EGET KAPITAL Förändring Grundkapital , ,44 Konstfonden 2 951, ,19 Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,33 Föregåendeårs resultat ,20 Räkenskapsperiodens överskott , ,14 Eget kapital sammanlagt , , ,10 Not 11 FÖRVALTAT KAPITAL Förändring Landskapsuppdrag Bostadslån, förmedlade , , , , , ,07 Donationsfonders kapital Förändring Kejsar Alexander II stipendiefond 1 567,04 30, ,89 Eckerö kommuns tuberkulosfond 1 006, ,81 Henrik Carlssons minnesfond 1 706,03-13, ,82 Eckerö kommuns miljöfond 1 744,98 1, ,95 Åldringsvårdsfonden 3 738,89-353, ,39 Rafael Mattssons fond , , , , , ,32 Förvaltat kapital sammanlagt , , ,39 Not 12 LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TID Ålands landskapsregering (Annuitetslån räknat med förutsättningarna, för ränta och annuitetsbelopp, per den ) Bostadslån för hyreshus Bostadslån Solgården Bostadslån Solgården Sammanlagt

113 Not 13 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansinstitut Förändring Banklån , , ,00 Banklån sammanlagt , , ,00 Landskapslån , , ,62 Lån från offentliga samfund 9 624, , ,72 Lån från offentliga samfund sammanl, , , ,34 Långfristigt främmande kapital sammanlagt , , ,34 Kortfristigt, förfaller till betalning 2013 Banklån ,00 0, ,00 Banklån sammanlagt ,00 0, ,00 Lån från offentliga samfund Landskapslån , , ,52 Lån från kommunernas pensionsskydd 0,00 0,00 0,00 Lån från offentliga samfund sammanl, , , ,52 Erhållna förskott 4 606,10-48, ,34 Skulder till leverantörer , , ,22 Skulder till samkomuner 214,45-214,45 0,00 Förskottsinnehållningar , , ,94 Socialskyddsavgifter 1 952, , ,46 Övriga skulder 2 364, ,26 380,00 Fackföreingsavgifter 4,83-4,83 0,00 Lärarpensionspremier 0 0,00 0,00 Löneskulder 930,48-921,38 9,10 Förmedlade bidrag 500,00-334,10 165,90 Övriga skulder sammanlagt , , ,40 Resultatregleringar Periodiserade räntekostnader 6 636, , ,36 Semesterperiodisering , , ,62 Övriga resultatregleringar , , ,11 Övriga resultatregleringar sammanlagt , , ,09 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt , , ,57 Främmande kapital sammanlagt , , ,91 114

114 Not 14 PERSONALSTRUKTUR Förändring under året Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Kommunkansliet Kommundirektör 0 % % % Socialsekreterare 0 % % % Kommuntekniker/byggnadsinspektör 60/40 0 % % % Kommunekonom Lönebokförare 0 % 0 % % % Kanslist 0 % 1 76 % 1 76 % Kanslist 0 % % % Lokalvårdare -40 % 1 80 % 1 40 % Byråsekreterare 0 % 0 % % Hemtjänsten Äldreomsorgsledare 0 % 0 % % % Närvårdare 100 % % % Närvårdare 0 % 1 75 % 1 75 % Närvårdare (natt ) 0 % 3 75 % 3 75 % Hemvårdare 0 % % % Personlig hjälpare 50 % 1 50 % Sysselsättningskordinator 0 % 1 0, % Närvårdare som extra resurs -50 % 1 50 % Lokalvårdare 50 % % 2 75 % Kock 0 % % % Köksbiträde 0 % 0 % 1 0, % Daghemmet Föreståndare 0 % 0 % % % Barnträdgårdslärare 0 % % % Barnträdgårdslärare -72 % 1 72 % Barnskötare 100 % % % Barnskötare 0 % 1 65 % 1 65 % Assistent 0 % % % Gruppassistent -100 % % Lokalvårdare Småpigorna Barnträdgårdslärare Barnskötare Lokalvårdare 0 % 0 % 1 55 % 1 55 % 0 % 0 % % % 0 % % % 0 % 1 25 % 1 25 % 0 % 115

115 Förändring under året Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Skolan Föreståndare 0 % % % Klasslärare 0 % % % Klasslärare 8 % 1 79 % 1 87 % Klasslärare 0 % 1 91 % 1 91 % Timlärare 16 % 2 25,00 % 2 33 % Assistent 0 % 2 58 % 2 58 % Assistent 0 % 1 68 % 1 68 % Timlärare 17 % 1 17 % Kock 0 % % % Lokalvårdare 0 % 1 93 % 1 93 % Lokalvårdare 0 % 1 83 % 1 83 % Timlärare 0 % 1 0, % Fritidsverksamheten Fritidsledare 0 % 0 % 1 75 % 1 75 % Eftisledare (timanställd) 0 % 1 50 % 1 50 % Föris och eftis 0 % 1 0, % Biblioteket Bibliotekarie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 39 % 1 39 % Tekniskverksamhet Servicemän 0 % 0 % 0 % % % (Jourarbetare reningsverket) 0 % 1 25 % 1 25 % Återvinningscentralen Deponiskötare 0 % 0 % 0 % 1 13 % 1 13 % Sysselsättningsstöd 0 % Ekergården Lokalvårdare 0 % 0 % 0 % 1 20 % 1 20 % Sammanlagt tjänster/anställda 79 % 63 79,48 % 65 78,25 % Vissa anställda arbetar på flera enheter. Totala antalet anställda är

116 Not 14 PERSONALKOSTNADER Ökning % Löner och arvoden Löner och arvoden ,9 % Lönebikostnader Pensionskostnader ,4 % Övriga lönebikostnader ,5 % Personalersättningar och övriga rättelseposter ,9 % Sammanlagt enligt resultaträkningen ,9 % Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångar Personalkostnader sammanlagt ,9 % Periodiserade semesterlöner ökade med Ökningen beror på förändringen av beräkningssättet för semesterdagar i avtalet. Beloppet ingår i löner och arvoden. 117

117 Not 15 Kommunens totala inkomster och utgifter INKOMSTER Verksamhet Verksamhetsintäkter ,92 Skatteinkomster ,04 Landskapsandelar ,20 Ränteintäkter ,49 Övriga finansiella intäkter 5 374,69 Extraordinära intäkter Rättelseposter till internt tillförda medel - Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva Investeringar Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,25 Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva ,00 Finansieringsverksamhet Minskning av utlåningen Ökning av långfristiga lån 8 584,76 Ökning av kortfristiga lån 4 495,24 Ökning av eget kapital Totala inkomster sammanlagt ,59 UTGIFTER Verksamhet Verksamhetskostnader ,88 - Tillverkning för eget bruk Räntekostnader ,94 Övriga finansiella kostnader -247,16 Extraordinära kostnader Rättelseposter till internt tillförda medel ,00 Förändringar av avsättningar - Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar - Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva Investeringar Investeringsutgifter ,07 Finansieringsverksamhet Ökning av utlåningen Minskning av långfristiga lån ,40 Minskning av kortfristiga lån Minskning av eget kapital Totala utgifter sammanlagt ,45 Totala inkomster ,59 Totala utgifter , ,86 Övriga förändringar i likviditeten , ,84 Förändringar av likvida medel ,84 Avstämning 0,00 118

118 FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BALANSBÖCKER OCH VERIFIKAT Egentliga bokföringsböcker: Dagbok, datalistor Huvudbok, datalistor Balansbok Bokslutsspecifikationer FÖRTECKNING ÖVER ID SERIER OCH VERIFIKATSLAG ID VS Inköpsreskontra Inköpsreskontra Inköpsreskontra Manuellt betalda fakturor Inköpsreskontra sociala Reskontrabetalningar Fakturering Referensbetalningar Löner Manuella verifikat Anläggningstillgångar Bokslutsverifikat Konvertering 119

119 Projektets titel: Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands - Virtu Arbetsnamn för projektets svenska verksamhet: Må Bra TV - Virtu; MBTV, Virtuell äldreomsorg på öarna i Östersjön Projekttid: 5/2010 4/2013 Budget: Totalt: ERDF: Nationell: Utmaningar förenar oss i skärgården. I skärgården i Finland, på Åland och i Estland står vi inför flera gemensamma sociala, politiska och ekonomiska frågor som behöver lösas. Demografin påverkar social- och hälsovården i skärgården och vi kämpar för att med begränsade resurser erbjuda äldre motsvarande service som i tätbebyggda områden. Den åldrande befolkningen, de långa avstånden och bristen på behörig arbetskraft är gemensamma utmaningar i alla skärgårdsområden. Att anta utmaningen kräver nytänkande och förutsätter att en helt ny servicemodell för socialoch hälsovård i skärgårdsförhållanden utvecklas. Konkreta åtgärder behövs för att garantera kvalitativ och tillgänglig service inom äldreomsorgen även i framtiden. För den äldre befolkningen betyder det ökad livskvalitet genom hälsofrämjande åtgärder, trygghet, socialt stöd och möjligheten att bo kvar hemma istället för att institutionaliseras. Vi utvecklar en helt ny servicemodell för skärgårdsområden Genom ett innovativt förhållningssätt i Virtu projektet strävar vi till att skapa en ny servicemodell som grundar sig på virtuell teknologi och som kommer till nytta för de äldre, deras anhöriga, kommunerna och för professionella inom social- och hälsovård i skärgården. Målsättningar i projektet: 1. Att utveckla en kvalitativ och kostnadseffektiv virtuell servicemodell för socialoch hälsovård i skärgården. 2. Att stödja de äldre så att de bättre klarar vardagen samt ökar deras livskvalitet genom social interaktion och ökad trygghet i hemmet. 3. Att engagera och stöda professionella inom social- och hälsovård för att utveckla teknologi till en resurs i det dagliga arbetet. 4. Att genom ett gränsöverskridande samarbete utveckla lösningar för gemensamma utmaningar inom social- och hälsovård i skärgården. 5. Att utveckla servicemodellen till ett lönsamt och transportabelt affärskoncept. 120

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2015 Verksamhetsberättelse och bokslut Innehållsförteckning 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 4 1.1 Kommundirektörens översikt... 4 1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 14. Underskrift

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 14. Underskrift Nr 14 -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 27 november 2008 kl. 19.00-19.25 Föredragande Övriga närvarande Eriksson Marcus Fagerström Janne Hellström Henrietta Hilander John Häggblom Monica

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid TO RSDAGEN den 12.1.2012 kl 19.00-19.55 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfg 1 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k.

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Arbetslöshetssituationen februari 2015

Arbetslöshetssituationen februari 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik och utredningsbyrå (tel. 018 25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (tel. 018 25 115) Arbetsmarknad :2 3.3. Arbetslöshetssituationen februari

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 19.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 42 Kallelse och beslutförhet KF 43 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 13. Underskrift

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 13. Underskrift Nr 13 -*Plats och tid Kommungården i Överby onsdagen 12 november 2008 kl. 19.00-20.35 Föredragande Övriga närvarande Eriksson Marcus Fagerström Janne Hellström Henrietta Hilander John Häggblom Monica Löfström

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2015

Arbetslöshetssituationen maj 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25 115) Arbetsmarknad :5 3.6. Arbetslöshetssituationen maj

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Saltviks kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016 www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Arbetslöshetssituationen januari 2017

Arbetslöshetssituationen januari 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :1 (tel. 018-25 581) 2.2. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Det relativa arbetslöshetstalet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 ÅSUB Rapport 2013:3 Översikter och indikatorer 2014:1 Publicerad: 13-10-2014 Katarina Fellman, forskningschef, tel. 25 493 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 I korthet - Tillväxten i ekonomin (BNP)

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- O CH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- O CH KULTURNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisdagen den 22 maj 2012 kl 19.00 Sammanträdesplats Jakt och fiskemuseet, Käringsund F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 10 Kallelse och beslutsförhet 2 Nn 11

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Arbetslöshetssituationen september 2011

Arbetslöshetssituationen september 2011 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25316) Arbetsmarknad :9 3.10. Arbetslöshetssituationen september

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Arbetslöshetssituationen juli 2011

Arbetslöshetssituationen juli 2011 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25316) Arbetsmarknad :07 15.8. Arbetslöshetssituationen juli

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2017

Arbetslöshetssituationen maj 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :5 (tel. 018-25 581) 2.6. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Arbetslöshetssituationen

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2013 Fastställd av kommunfullmäktige 29.11.2012 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 12 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 13 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING... 13 C 101 Centralvalnämnden...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2014 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 10.12.2013 Fastställd av kommunfullmäktige 30.12.2013 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 11 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 C110

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Sunds kommun PM juni 2016

Sunds kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sunds kommun PM juni 216 Sammanfattning Sunds kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 2 procent högre kostnad per elev i grundskolan än genomsnittet för Ålands kommuner. Kostnaden för förskola

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

nr Sammanträdesdatum Sammanträdestid Torsdagen den 27 februari 2014 kl 19.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

nr Sammanträdesdatum Sammanträdestid Torsdagen den 27 februari 2014 kl 19.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Torsdagen den 27 februari 2014 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 01 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 02 Fastställelse av dagordning

Läs mer

Geta kommun PM juni 2016

Geta kommun PM juni 2016 www.pwc.se Geta kommun PM juni 216 Sammanfattning Geta kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Jämfört med genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan för samtliga kommuner på Åland är kostnaden

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Finströms kommun PM juni 2016

Finströms kommun PM juni 2016 www.pwc.se Finströms kommun PM juni 216 Sammanfattning Finströms kommuns verksamheter kännetecknas av: Låg kostnad hemtjänst per hushåll, men hög kostnad åldringshem per dygn. Lägre kostnad för förskola

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2015 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 02.12.2014 Fastställd av kommunfullmäktige 11.12.2014 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 10 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 11 C110

Läs mer