FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet. FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

2 NYCKELTAL INNEHÅLL Nyckeltal 2 VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 9 Balansräkningar 10 Förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalyser 13 Noter med tillhörande redovisningsoch värderingsprinciper 14 Revisionsberättelse 24 Granskningsrapport 25 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentalskronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Nyckeltal, koncernen Resultaträkningar Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansräkningar Balansomslutning, tkr Investeringar, tkr Ekonomisk analys Soliditet, % 58,8 65,8 66,2 65,4 59,9 Räntabilitet på totalt kapital, % 6,9 11,4 7,9 10,0 10,3 Räntabilitet på eget kapital, % 7,6 12,4 8,6 11,2 12,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 9,1 15,2 10,3 13,9 15,0 Självfinansieringsgrad, % 31,1 141,0 144,9 142,4 90,2 Rörelsemarginal, % 15,3 20,2 16,8 21,4 23,8 Överföring fjärrvärme, GWh 139,4 161,5 135,5 124,4 113 Överföring elnät, GWh 344,1 369,6 346,1 352,4 355 Definitioner framgår av not 29. FALBYGDENS ENERGI AB 2 ÅRSREDOVISNING 2011

3 VD HAR ORDET VD har ordet Falbygdens Energi vill verka för att Sverige skall kunna uppfylla kraven på en ökad användning av förnyelsebar energi. Året har därför präglats av investeringar i förnyelsebara energikällor. Kraftvärmeverk i Falköping En viktig händelse under året var när styrelsen godkände investeringen i ett kraftvärmeverk. Byggnationen av Marjarp II inleddes under året och planeras vara i drift hösten Elproduktionen bygger på så kallad ORC teknik och anläggningen är den första i sitt slag i Norden. Den biobränsleeldade anläggningen innebär att vi långsiktigt kan säkra leveranserna i Falköping och behålla Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval. Fokus på utveckling Under året har vi anslutit fyra nya vindkraftverk till vårt elnät vilket innebär ökad förnyelsebar elproduktion med cirka 6 miljoner kwh. Andelen förnyelsebar elproduktion uppgår nu till 24 procent. Ett annat exempel är att vi deltagit i ett utvecklingsprogram med Göteborg Energi där vi med hjälp av bidrag från Energimyndigheten byggt ett energilager bestående av batterier. Energilagret möjliggör lagring av el på natten för leverans av el på dagen. Detta för att kunna använda elnätet effektivare samt ansluta fler vindkraftverk i befintliga elnät utan att elkvalitén försämras. Energilagret vilket även det är det första i sitt slag i Norden skall testas och utvärderas under två år. Vårt viktigaste miljömål är att öka andelen förnyelsebar lokalt producerad energi i våra leveranser. Under 2011 uppnådde vi 47 procent och förhoppningen är att nå 50 procent under nästa år. Lars Ohlsson, VD FALBYGDENS ENERGI AB 3 ÅRSREDOVISNING 2011

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Falbygdens Energi AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Vi skall producera, distribuera, marknadsföra och sälja energi, infrastruktur och tjänster samt ta initiativ till nya produkter och tjänster i samverkan med koncernen så att: Företag inom vårt område kan göra sina egna affärer, minska sina egna kostnader och täcka sina behov av energi och infrastruktur. Privatpersoner inom vårt område kan få ljus och värme, tillgång till bredband och minska sin miljöbelastning. Ägarna kan stärka sin miljöprofil och bibehålla en god lönsamhet. Medarbetarna kan verka i en ren hälsosam miljö samtidigt som man har kul på jobbet. Ägarförhållanden och historik Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB, organisationsnummer , som i sin tur ingår i koncern med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. Information om verksamheten I koncernen Falbygdens Energi ingår moderföretaget Falbygdens Energi AB, dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB. Koncernen verkar i huvudsak i Falköpings kommun, Västra Götaland och har cirka kunder. Falbygdens Energi AB bedriver produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme samt entreprenad- och bredbandsverksamhet med därtill knutna servicetjänster samt elproduktion. Fjärrvärmeproduktionen sker i de av företaget ägda biobränsleeldade anläggningarna i Falköping, Floby och Stenstorp. Vid vattenkraftstationen Qvissle i Lidan produceras elektrisk energi som 2011 sålts till Göteborg Energi Din El AB. Falbygdens Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet. Falbygdens Bredband AB, som ägs av Falbygdens Energi AB tillsammans med Falköpings kommun, äger och förvaltar optofibernät inom kommunen. Väsentliga händelser under året Styrelsens beslut om byggnation av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med så kallad ORC teknik har präglat året. Byggnation pågår och anläggningen driftsätts under hösten Kundundersökning har för 2011 genomförts med privatkunder. Resultatet blev ett index på 71 vilket kan jämföras med tidigare mätning 2009 på 73. Elnät, Falbygdens Energi Nät AB Under året har vår mottagningsstation i Falköpings tätort genomgått ett komplett ställverksbyte. Vårt landsbygdsnät genomgår omfattande ombyggnad då det fortfarande återstår ca 550 km luftledning och en stor del äldre nätstationer. Anslutning av vindkraft innebär noggrann nätplanering och samordning av investeringar. På vårt elnät har år 2011 totalt överförts 344,1 GWh, att jämföra med föregående års 369,6 GWh. Den lokala elproduktionen från vattenkraft ingår med 2,5 GWh (1,8) och från vindkraft med 86,0 GWh (42,0). Leveranskvalitet och driftsäkerhet är ledstjärnor i elnätsverksamheten. Upprustning av elnätet sker kontinuerligt i såväl tätort som på landsbygd. För att kunna möta ökade krav från kunder och myndigheter används vid ny- och ombyggnad modern teknik med kabel och avancerad driftövervakning för förbättrad leveranskvalitet i näten. De ekonomiskt tyngsta investeringarna har varit moderniseringen av mottagningsstationen och ombyggnad och förstärkning av distributionsnäten. Detta betyder mycket för ökad leveranskvalitet och ökad elsäkerhet för våra kunder i dessa områden. Medelavbrottstiden per kund uppgick för år 2011 till 114,9 minuter vilket är över det uppsatta målet om 60 minuter. Vi har under året grävt ner och byggt om vårt nät med 50 km (64) kabel, hög- och lågspänning och byggt 34 (30) nya nätstationer. Under året har 36 (35) nya kunder anslutits varav 1 (7) producent. Ny ellag trädde i kraft den 1 juli 2011 som innebär att koncessionshavaren har ansvar för att inget avbrott varar längre än 24 timmar. Det finns också funktionskrav för avbrottstider för lastintervaller mellan 2 och 50 MW. I Sverige pågår en omfattande vindkraftsutbyggnad, med nationellt mål att kunna producera alltmer vindkraft årligen. Falbygden är en vindintressant del i vår region. Vi har i nationell jämförelse en stor andel lokalt vindproducerad elenergi, och fler vindkraftverk kommer att anslutas. Lokalt producerad elkraft har under de senaste åren mångdubblats. Under året har fyra stycken 800 kw vindkraftverk anslutits till nätet. Totalt ansluten produktionseffekt var vid årsskiftet 35,1 MW varav 34,5 MW vindkraft och 0,6 MW vattenkraft. För att säkerställa att elkvalitén bibehålls har elkvalitetsmätning installerats. Anslutningen av vindkraft direkt till mellanspänningsnätet innebär tydlighet i att lokalt producerad energi också konsumeras lokalt. Då elnätsföretagen drivs som reglerat monopol granskar Energimarknadsinspektionen (EI) avgifterna på elnäten. Därutöver ställs krav på effektivitetsförbättringar samt att både företag och privatpersoner får tillträde till näten på skäliga villkor. Lagen tillåter elnätsföretagen att ta ut avgifter vilka täcker rimliga kostnader för drift och underhåll samt skälig avkastning på satsat kapital. FALBYGDENS ENERGI AB 4 ÅRSREDOVISNING 2011

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EI har meddelat fortsatt tillsyn avseende 2010 års intäkter. Vid bedömningen utgår EI från den modell vilken används vid den nya förhandsregleringen. Denna tar ej hänsyn till år med mycket höga anslutningsavgifter. År 2010 uppgick dessa till 21,2 mkr. I mars lämnades ansökan om intäktsram enligt ellagen på tkr för perioden in till EI. Den av EI i oktober beslutade intäktsramen uppgår till tkr. Företaget har anslutit sig till ett branschgemensamt överklagande avseende den utjämningsregel som tillämpats samt principen att anslutningsavgifter ej får periodiseras. Ny tariffstruktur har tagits fram gemensamt för nätföretagen inom Göteborg Energi. För kunder med säkring 63 ampere och mindre planeras införande år 2013 av denna nya struktur. Vattenkraft Vattenkraftstationen Qvissle har under året levererat 1,4 GWh (1,1), mycket bra med tanke på att nederbörden under första halvåret var mindre än normalt. Förstudie för ombyggnation med en viss effekthöjning pågår. Fjärrvärme Vår fjärrvärme är från och med år 2010 märkt med den hårda miljömärkningen Falken, Naturskyddsföreningens symbol för Bra Miljöval. Produktionen sker idag, efter målmedvetet arbete med ombyggnation och konvertering av anläggningar, med biobränsle. Kampanj Bra miljöval har genomförts under året. Vi upplever stort intresse från fastighetsägare i Falköping, Floby och Stenstorp att ansluta sig till vårt fjärrvärmesystem. Konkurrensläget för fjärrvärme är gynnsamt. Kunderna vill ha en trygg och miljöanpassad värmekälla. Inför år 2011 genomfördes en prishöjning med 1 procent. Nätutbyggnad har genomförts i Falköping, Floby och Stenstorp. Tillväxttakten har under många år varit stabil, och det finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad till nytta för hushållen, samhället och miljön. Produktionsanläggningarna har under året utvecklats och drivits med hög tillgänglighet. Kulvertutbyggnaden har till största delen utförts i Falköpings tätort och resulterat i 35 (49) nya anslutningar med fördelningen 31 (35) enfamiljshus, 0 (14) flerbostadshus, 3 (0) industrier samt 1(0) övrig lokal. Årets nyförsäljning beräknas till ca 1,0 GWh. Energiomsättningen var i Falköping 122,4 GWh (141,7), i Stenstorp 5,4 GWh (5,8) och i Floby 11,6 GWh (13,8). Totalt har 139,4 GWh (161,5) omsatts i värmesystemen varav 122,0 GWh har levererats till våra kunder och resterande 17,4 GWh (12 procent) var förluster i värmesystemet. Som fjärrvärmeleverantör har vi REKO kvalitetsmärkning, ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer i Sverige. Systemet har utarbetats av branschen och representanter för fjärrvärmens kunder, vilket syftar till att stärka och trygga kundernas ställning samt att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Ny produktion Under året påbörjades byggnationen av kraftvärmeverket Marjarp II, med effekten 12 MW värme och 2,3 MW el. Anläggningen är biobränsleeldad och elproduktionen sker med ORC teknik. Bredband Vårt kommunikationsnät har utvecklats planenligt under året med tillväxt av fiberoptiska förbindelser och telekommunikationslösningar och därmed möjligheter till att ansluta nya kunder. I samarbete med Göteborg Energi pågår en utredning avseende verksamheten och dess framtida roll. Verksamheten kännetecknas av att utvecklingen går fort. Vi medverkar i denna utveckling genom att på den lokala marknaden erbjuda en bredbandsplattform av hög kvalitet. Den tekniska lösningen varierar beroende på lokala förutsättningar, och både fiberoptiska och kopparbaserade lösningar används. Under året har det varit få driftstörningar på stadsnätet. Tillsammans med extern tjänsteleverantör har byggnation av en basstation skett på Ålleberg. Målet är att möjliggöra stabil och tillförlitlig kommunikation, en viktig komponent för ett framtida smartare elnät på Falbygden. Kanalisation samförläggs i huvudsak med annan infrastruktur såsom fjärrvärme och elnät. I samverkan med dotterföretaget Falbygdens Bredband AB och det ortssammanbindande fibernätet kan vi erbjuda även kunder utanför Falköpings tätort ett intressant alternativ pris- och kapacitetsmässigt. Entreprenad Entreprenaduppdragen för externa kunder har under året skett i normal omfattning. Service av belysningsanläggningar på Skaraborgs vägnät är omfattande. Väsentliga händelser efter årets utgång Inga händelser har inträffat efter balansdagen före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. Förväntad framtida utveckling Vår strategi, att erbjuda kunderna långsiktigt trygga och säkra energileveranser, har skapat ett stabilt energiföretag med kunniga medarbetare och betydande anläggningstillgångar. Med flera spännande projekt med nya produkter och utveckling av befintliga produkter finns förutsättningar för fortsatt framgång och verksamhetsutveckling. Vi skall vara en ledande aktör på vår lokala energimarknad. Med ambitionen att sätta kundnyttan i centrum och arbeta framtidsinriktat och effektivt skapar vi en stark förankring på vår FALBYGDENS ENERGI AB 5 ÅRSREDOVISNING 2011

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE marknad. Krav och förutsättningar från kunder och myndigheter kommer att ge en förändrad bild av morgondagen och sätta sin prägel på vår verksamhet. Affärsmannaskap är kärnan i vår företagskultur och att effektivt utnyttja tillgängliga resurser skall utmärka oss. Med stabil ekonomi, entusiasm, framtidstro, hög kompetens och ett trovärdigt arbetssätt står vi väl rustade och redo att anta de framtida offensiva utmaningar som väntar oss. 4% 4% 4% Bränslemix Fjärrvärme % Briketter Skogsflis Pellets Bioolja Fossilolja Verksamhetens påverkan på miljön 57% Tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Västra Götalands län innehas av Falbygdens Energi AB för nedanstående anläggningar. Anläggning Total effekt MW varav biobränslebaserad effekt MW Marjarp I 25,0 13,0 Dotorp 20,0 20,0 Floby 9,5 4,5 Jättene 8,0 3,5 Stenstorp 1,5 1,5 Under år 2011 har Länsstyrelsen Västra Götalands län beviljat ett miljötillstånd för kraftvärmeverket Marjarp II. Tillsynsmyndighet är Miljösamverkan Östra Skaraborg. För varje tillståndspliktig anläggning finns en separat miljörapport med uppgifter om miljötillstånd, kontrollprogram, emissioner och driftsätt. Miljöpåverkan från verksamheten sker i huvudsak genom utsläpp till luft från förbränning vilket också är ett reglerat villkor för verksamheten. Miljö- och kvalitetsarbete Miljö- och kvalitetsfrågorna får ökad tyngd. För framtida kundrelationer är det viktigt att visa upp vårt positiva miljöoch kvalitetsarbete. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004, och kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008. Certifieringen innebär att Falbygdens Energi kontinuerligt arbetar med förbättringar inom miljöoch kvalitetsområdet. Fjärrvärmeproduktion Bränslen vilka används i värmeproduktionsanläggningarna är skogsflis, träbriketter, pellets, bioolja och olja. Följande bränslen har förbrukats: skogsflis 85,1 GWh (98,3), träbriketter 46,9 GWh (50,4), pellets 5,6 GWh (5,8), bioolja 5,2 GWh (9,2) och fossilolja 6,4 GWh (9,2). Bränslemixen för fjärrvärme består till 96 procent av förnyelsebart bränsle och 4 procent av fossilt bränsle. Andelen fossilt bränsle minskade med 1 procent jämfört med år Under år 2011 har allt fossilt bränsle vid vår anläggning Dotorp fasats ut. Företaget närmar sig miljömålet där 100 procent av fjärrvärmeproduktionen sker med förnyelsebart bränsle. Miljöincidenter Under år 2011 har inga allvarliga miljöincidenter inträffat inträffade ett mindre okontrollerat oljeutsläpp på anläggningen Marjarp. En begränsad mängd olja läckte ut ur en sprucken manometer och hittade vägen ut till mark. Sanering är genomförd och risken för upprepade incidenter bedöms vara mycket liten. Emissioner från verksamheten Förbränningsverksamheten leder huvudsakligen till utsläpp av svavel, kväveoxider, koloxid, stoft och kolmonoxid samt askrester. År 2011 återfördes 781 ton aska till skogsmark. Totala utsläpp, ton Svavel 0,8 0,6 0,3 Kväveoxider Koldioxid (fossil) Koldioxid (biogen) Stoft 0,6 0,8 0,7 Kolmonoxid Under år 2011 användes mindre fossilolja vilket kan relateras till gynnsamma väderförhållanden. Även den totala mängden bränsle minskade något jämfört med 2010 och ledde till minskat utsläpp. FALBYGDENS ENERGI AB 6 ÅRSREDOVISNING 2011

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personal Energibranschen förändras i rask takt. Nya utmaningar kräver nya tankar. I det perspektivet är Falbygdens Energi en attraktiv arbetsplats som ligger i täten när det gäller ny modern teknik och nya energilösningar. Vi vill givetvis locka nya medarbetare men också behålla och motivera den personal vi har. Utmaningen på chefsnivå är att se varje medarbetares förutsättningar och nyttja var och ens förmåga att ta egna initiativ och bidra till ett gott resultat. Kompetenta och fokuserade ledare är en nyckel till framgång. Alla anställda som behöver komplettera sin utbildning har möjlighet att diskutera detta i sina utvecklingssamtal. Det är även möjligt att få ekonomiskt stöd för denna utbildning. Arbetsrotation är också möjligt och kan vara ett led i kompetensutvecklingen. Inom de närmsta fem åren står Falbygdens Energi inför en stor generationsväxling. Vi behöver därför successivt ersätta medarbetare på alla nivåer och i alla funktioner. I medarbetarundersökningar som genomförts är det positivt att trivseln i arbetet ökat och den upplevda stressen har minskat. Arbetsmiljöfrågorna är naturligt integrerade i den ordinarie dagliga verksamheten. Ekonomisk översikt Resultat Resultatet för koncernen år 2011 efter finansnetto uppgår till 26,6 mkr (40,2). Vi har under året anslutit flera nya kunder inom såväl fjärrvärme som el, vilket är positivt för framtiden. Våra värmeproduktionsanläggningar har effektivt kunnat drivas med hög tillgänglighet vilket påverkat kostnaderna positivt. Inför år 2011 gjordes prisjusteringar för såväl elnäts- som fjärrvärmetariffer. Bredbands- och entreprenadverksamheten drivs i planerad omfattning och årets investeringar av optofiber möjliggör anslutning av nya bredbandskunder och därmed förutsättningar till förbättrad försäljningsutveckling och lönsamhet för produkten. Finansiell ställning och likviditet Som likvida medel klassificeras handkassa och banktillgodohavanden. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderföretaget. Saldot uppgick på balansdagen till -7,1 mkr (-4,9). Investeringar Vår lokala filosofi är att producera och leverera energi, investera, utveckla och utvecklas på Falbygden efter våra lokala förutsättningar. Vi investerar på ett ansvarsfullt sätt där falbygdsborna har sin framtid. Vår framtoning och strategiska affärstanke, att vara det lilla lokalt närvarande företaget med de stora koncernresurserna, utgör kärnan i vår profil när omvärlden kräver allt mer av oss. Under räkenskapsåret 2011 har flera projekt, viktiga för företagets fortsatta utveckling, genomförts och beslutats. Infrastrukturella satsningar, såsom nybyggnad och förstärkning inom elnät, byggnation av biobränsleeldat kraftvärmeverk, utbyggnad av fjärrvärme och bredband har inneburit en hektisk period för alla i koncernen. Koncernfakturering Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande bolagen i koncernen. Detta innebär att Göteborg Energi AB redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, även koncernen Falbygdens Energis kundfordran. Falbygdens Energi redovisar i sin tur en fordran på Göteborg Energi AB. Denna fordran uppgick per årsskiftet till 20,2 mkr (31,8). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Falbygdens Energi ingår i koncernen Göteborg Energi som i sin verksamhet är utsatt för ett flertal risker. För att möta dessa risker har Göteborg Energi AB etablerat en koncernövergripande riskpolicy. Policyn klargör styrelsens riktlinjer för resultatsäkring, principer och krav på intern kontroll. Genom riskpolicyns köp- och säkringsstrategi får förändringar i priser på råvaror påverkan på koncernens resultat först på lite längre sikt. Råvaror, elpris, valuta och ränta ingår i koncernens finansiella riskhantering. Enligt fastställd policy skall energihandel bedrivas med lång framförhållning. Kortsiktiga förändringar i prisnivåer får därför normalt endast begränsat genomslag på nästkommande års budget. Valuta säkras till motsvarande belopp och terminer som råvaruderivaten. Elkonsumtions- och elproduktionspriset säkras löpande inom energihandeln. Elnätföretagen svarar för löpande säkring av behovet av förlustel på elnätet. Påverkan på resultatet under året av en prisförändring är därmed låg eftersom elpriset är kontrakterat för längre perioder. Risker som är svåra att begränsa kostnadseffektivt är väderlek och tillgänglighet i olika produktionsanläggningar. Större avvikelser i leveranser eller tillgänglighet har omedelbar betydelse för koncernens resultat. En övervägande del av koncernens årsresultat uppstår under årets inledande tre och avslutande två månader. Energihandeln syftar till att med finansiella avtal jämna ut svängningar i bränslepriser över tiden. Handeln skall bedrivas med lång framförhållning och inom en tillåten andel av framtida bränslekostnader. I eldistribution finns risk utifrån driftsynpunkt att en kollaps eller brand i ett större ställverk och där omkoppling med elleverans från annan station inte kan ske. Den största risken är dock ett haveri eller regionalt fel i stamnätet varvid ingen eller en begränsad mängd el levereras in till vårt nät. FALBYGDENS ENERGI AB 7 ÅRSREDOVISNING 2011

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den nya metoden för reglering av elnätsverksamheten som gäller från 1 januari 2012 innebär en förhandsprövning av de samlade intäkterna under en fyraårsperiod. Beslutet, vilket gäller med omedelbar verkan, påverkar resultatutvecklingen för elnätsverksamheten. Planerad verksamhet med bland annat omfattande investeringar för anslutning av vindkraft måste ses över. I vilken omfattning leveranssäkerhet och avkastning kommer att påverkas är ännu ej klarlagt. Årsstämma Ordinarie årsstämma hölls den 11 mars. Extra årsstämma hölls den 1 november för val av ledamot. Styrelsearbetet under år 2011 Falbygdens Energi ABs styrelse består av fyra ledamöter och två suppleanter. VD och enstaka tjänstemän i företaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande samt representanter för arbetstagarorganisationer. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Under år 2011 hade styrelsen fem sammanträden. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Koncernbidrag Koncernbidrag har erhållits från moderföretaget med tkr. Koncernbidrag har erhållits från dotterföretaget Falbygdens Energi Nät AB med tkr. FALBYGDENS ENERGI AB 8 ÅRSREDOVISNING 2011

9 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkningar Koncernen Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 20, Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT 2, Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 7, Minoritetsandel i årets resultat ÅRETS RESULTAT FALBYGDENS ENERGI AB 9 ÅRSREDOVISNING 2011

10 BALANSRÄKNINGAR Balansräkningar Koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter och frekvenstillstånd Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Fordringar hos moderföretag 15, Fordringar hos koncernföretag 15, Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR FALBYGDENS ENERGI AB 10 ÅRSREDOVISNING 2011

11 BALANSRÄKNINGAR Koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER MINORITETSANDEL AV EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER 21, 23 Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER 21 Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN 27 Ställda panter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga FALBYGDENS ENERGI AB 11 ÅRSREDOVISNING 2011

12 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Summa eget kapital KONCERNEN Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag Förskjutning mellan fria och bundna reserver Andra överföringar Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Förskjutning mellan fria och bundna reserver Andra överföringar Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital MODERFÖRETAGET Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Bundna reserver i koncernen består av reservfond i moderföretaget om tkr och kapitalandelen av obeskattade reserver om tkr. FALBYGDENS ENERGI AB 12 ÅRSREDOVISNING 2011

13 KASSAFLÖDESANALYSER Kassaflödesanalyser Koncernen Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Erhållen ränta Betald ränta Avskrivningar och nedskrivningar Reavinster/förluster anläggningstillgångar Betald/återbetald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning anläggningstillgångar Ökning/minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristiga skulder Ökning/minskning av avräkningsskuld koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut FALBYGDENS ENERGI AB 13 ÅRSREDOVISNING 2011

14 NOTER Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Falbygdens Energi ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR, om inte annat anges specifikt nedan. Om inte annat anges är beräkningsmetoder och redovisningsprinciper som tillämpas i denna årsredovisning oförändrade gentemot föregående år. Redovisningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar är värderade till anskaffningsvärde om ej annat anges. Skulder har upptagits till nominella värden. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernredovisning Koncernens bokslut omfattar boksluten för moderföretaget Falbygdens Energi AB och dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB, där moderföretaget äger 51 procent och Falköpings kommun äger 49 procent. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens eget kapital vid förvärvet, fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Vid behov justeras dotterföretagens redovisning för att denna skall följa samma principer som tillämpas av övriga koncernföretag. Alla interna transaktioner mellan koncernföretagen samt koncernmellanhavanden elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretagens egna kapital redovisas som en separat post i koncernens balansräkning. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Anslutningsavgifter är en engångsersättning i samband med el- respektive fjärrvärmeinstallation. Inkomstskatter Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretagens skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och redovisas till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att underskottsavdraget skall kunna utnyttjas. Leasing Inga finansiella leasingavtal har tecknats under år I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation har avtal av finansiell karaktär ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, så kallad operationell leasing. Dessa leasingavgifter (exklusive avgifter för service, försäkring och underhåll) fördelas linjärt över hela leasingperioden. Tillgångar som leasas på detta sätt är huvudsakligen fordon. Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses kassa och bank. Förändring i tillgodohavande på koncernkonto redovisas i finansieringsverksamheten. FALBYGDENS ENERGI AB 14 ÅRSREDOVISNING 2011

15 NOTER Varulager Varulager Råvaror och förnödenheter värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Individuell bedömning av inkurans har gjorts. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstid. Denna ränta kostnadsförs löpande. Däremot ingår skälig andel indirekta kostnader såsom arbetsledning, planeringsfunktioner med mera. Huvudprincipen är att avskrivning görs på företagets anskaffningsvärden. Avskrivningen beräknas med hänsyn till anläggningstillgångarnas beräknade ekonomiska livslängder. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. Följande procentsatser på avskrivning tillämpas: byggnader och mark 2 5 procent per år, maskiner och andra tekniska anläggningar 2,5 20 procent och inventarier, verktyg och installationer med 15 procent. Då dotterföretaget Falbygdens Energi Nät AB bildades av dåvarande Falköpings Elverk och Falbygdens Elförening tillfördes anläggningar av varierande ålder. År 2010 genomfördes de sista avskrivningarna på dessa anläggningar. Under år 2011 har en anpassning till koncernens avskrivningstider genomförts. Förlängda avskrivningstider för eldistributionsinventarier innebär att avskrivningarna är betydligt lägre i förhållande till föregående år. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver I respektive företag i koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningen. I nämnda företags resultaträkningar redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken Bokslutsdispositioner. I koncernens balansräkning uppdelas de obeskattade reserverna i uppskjuten skatteskuld, vilken redovisas som avsättning, och kapitaldel i obeskattade reserver vilken ingår i bundet eget kapital. Skatteskulden har beräknats på basis av den för 2011 gällande skattesatsen 26,3 procent. I koncernens resultaträkning redovisas inga bokslutsdispositioner hänförliga till obeskattade reserver. Skattedelen i förändringen av obeskattade reserver redovisas som uppskjuten skatt. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Forskning och utveckling Under år 2010 och 2011 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering av utvecklingskostnader enligt RR 15 Immateriella tillgångar varför samtliga utgifter för forskning och utveckling belastat rörelseresultatet. Statliga, regionala och kommunala stöd Statliga, regionala och kommunala stöd relaterade till investeringar i anläggningstillgångar redovisas som en reducering av värdet på de tillgångar som bidraget avser att täcka. Villkor förknippade med i balansräkningen redovisade bidrag har uppfyllts. Ersättningar till anställda Anställda i koncernen Falbygdens Energi omfattas av ITPplanen, och Falbygdens Energi AB, tryggar den genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan i koncernen. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Koncernföretag Med koncernföretag menas dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB, organisationsnummer och Falbygdens Bredband AB, organisationsnummer , samt moderföretaget för Falbygdens Energi AB Göteborg Energi AB. Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB, organisationsnummer med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer , som moderföretag med säte i Göteborg. Falbygdens Energi AB, Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB ingår i moderföretaget Göteborg Energi ABs koncernkonto. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen redovisas som en kapitalöverföring, det vill säga som en ökning eller minskning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. FALBYGDENS ENERGI AB 15 ÅRSREDOVISNING 2011

16 NOTER 2 Nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på produkter enligt följande: Koncernen El Nätöverföring Fjärrvärme Bredband Anslutningsavgifter Elnät och Fjärrvärmenät Entreprenader och liknande Summa Rörelseresultat per affärsområde Fjärr- Belopp i tkr Elnät värme Bredband El Koncernpost 2011 Rörelseresultat Rörelseresultat per affärsområde innefattar produkten samt därtill knutna entreprenader och övriga intäkter. 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet årsanställda varav män kvinnor Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader varav - verkställande direktör övriga anställda Summa Upplysning om anställdas sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro under perioden, % Koncernen 3,54 3,77 3,54 3,77 - varav sjukfrånvaro 60 dagar eller längre 76,8 55,40 76,80 55,40 - varav sjukfrånvaro anställda < 29 år - 1,38-1,38 - varav sjukfrånvaro anställda år 0,85 1,12 0,85 1,12 - varav sjukfrånvaro anställda 50 år eller äldre 5,62 5,51 5,62 5,51 - varav sjukfrånvaro män 3,85 4,17 3,85 4,17 Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelse varav män VD och övriga ledande befattningshavare varav män Samtlig personal inklusive VD i koncernen Falbygdens Energi är anställda i moderföretaget Falbygdens Energi AB. Verkställande direktören har pensionsförsäkring enligt ITP-plan. Vid uppsägning från företagets sida gäller en lönegaranti om 30 månadslöner fram till och med 62,5 års ålder, därefter samma antal månader som är kvar till pension vid 65 års ålder. Avräkning mot inkomst från annan anställning eller egen verksamhet sker på uppsägningslön men ej på engångsersättningen. Anställningsavtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter varav från koncernföretag - Falbygdens Bredband AB Göteborg Energi AB Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader varav till koncernföretag - Göteborg Energi AB FALBYGDENS ENERGI AB 16 ÅRSREDOVISNING 2011

17 NOTER 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Immateriella anläggningstillgångar Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Skatt på årets resultat Aktuell skatt på årets resultat Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag Uppskjuten skatt Summa Skillnad avseende redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Summa Uppskjuten skatt Specifikation över uppskjuten skatteskuld Anläggningstillgångar Koncernen Skattemässiga överavskrivningar Övriga temporära skillnader Summa Utgående bokfört värde på kvarvarande immateriella anläggningar Byggnader och mark Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp och omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde på kvarvarande fastigheter Utgående planenligt restvärde på kvarvarande fastigheter fördelar sig enligt följande: Mark Markanläggningar Lagerbyggnad Byggnad Summa Taxeringsvärde - byggnader mark FALBYGDENS ENERGI AB 17 ÅRSREDOVISNING 2011

18 NOTER 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp samt omklassificeringar från pågående anläggningar Årets omklassificeringar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets omklassificeringar från pågående anläggningar Ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Ingående avskrivningar på omklassificerade anläggningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Nedskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ack nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Avskrivningar utöver plan Ingående avskrivningar utöver plan Årets förändring Utgående avskrivningar utöver plan Utgående bokfört värde på kvarvarande maskiner och tekniska anläggningar Utgående planenligt restvärde på kvarvarande maskiner och andra tekniska anläggningar fördelar sig enligt följande: Eldistributionsinventarier Fjärrvärmeanläggningar Vattenkraftstation Optofibernät Summa FALBYGDENS ENERGI AB 18 ÅRSREDOVISNING 2011

19 NOTER 12 Inventarier och verktyg Koncernen Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets omklassificeringar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Ingående avskrivningar på omklassificerade anläggningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde på kvarvarande inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar utöver plan Ingående avskrivningar utöver plan Årets förändring Utgående avskrivningar utöver plan Utgående bokfört värde på kvarvarande inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets omklassificeringar till färdiga anläggningar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets omklassificeringar till färdiga anläggningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde på kvarvarande pågående nyanläggningar FALBYGDENS ENERGI AB 19 ÅRSREDOVISNING 2011

20 NOTER 14 Andelar i koncernföretag samt andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Andelar i koncernföretag Falbygdens Energi Nät AB, organisationsnummer st aktier á 10 kr, ägd andel 100 % Falbygdens Bredband AB, organisationsnummer st aktier á 100 kr, ägd andel 51 % Summa Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier och andelar Insats Falbygdens Vind Ekonomisk förening 100 st andelar av totalt st á 780 kr ägd andel 6,3% Insats Svenska Värmeverkens Ekonomiska förening Summa Kortfristiga fordringar hos koncernföretag Avräkningsfordran moderföretag Koncernkonto Övriga koncernföretag Falbygdens Bredband AB Falbygdens Energi Nät AB Summa Kundfordringar Göteborg Energi AB utställer normalt fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen. Detta innebär att Göteborg Energi AB redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, även koncernen Falbygdens Energis kundfordran. Falbygdens Energi redovisar i sin tur en fordran på Göteborg Energi AB. Denna fordran uppgick per årsskiftet till tkr ( tkr) och ingår i Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Försäkring Direkta kostnader fjärrvärme Investeringsbidrag Övrigt Upplupna intäkter Levererad ej debiterad nättjänst IT och värmeleverans Övrigt Summa Likvida medel Som likvida medel klassificeras handkassa- och banktillgodohavanden. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderföretaget. Förändringen av behållning på koncernkontot redovisas under finansverksamheten i kassaflödesanalysen. Saldot på koncernkontot uppgick till tkr ( tkr) på balansdagen och ingår i Kortfristiga fordringar/skulder hos/till koncernföretag. FALBYGDENS ENERGI AB 20 ÅRSREDOVISNING 2011

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Skövde Biogas AB ägs till 51 procent av Göteborg Energi AB och till 49 procent av Skövde kommun. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2012

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2012 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

ALE FJÄRRVÄRME ÅRSREDOVISNING 2013

ALE FJÄRRVÄRME ÅRSREDOVISNING 2013 Ale Fjärrvärme AB är ett helägt dotterföretag till Ale Energi AB, som ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Ale Fjärrvärme AB erbjuder fjärrvärmeleveranser med tillhörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi GothNet är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015 8 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2015 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring

Läs mer