Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2010-11-30 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson (C) Elof Jonsson (C) Stig Gleisner (FP) Thomas Andrén (KD) Carl-Uno Olsson (S) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) Fredrik Nelander (S) Övriga deltagande Stefan Westergren (S), ej tjg ers. Carl-Magnus Bengtegård (V) - - Fredrik Linusson, räddningschef 118 Katrin Siverby, kanslichef Gert Norell, kommundirektör Dan Jonasson, ekonomichef 132 Birgit Wedén, sekreterare Justerare Elof Jonsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli torsdag 2 december 2011 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Elof Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Räddningsnämndens verksamhet... 2 Revidering av reglemente för valnämnden... 3 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen... 4 Revidering av reglemente för bildningsnämnden... 6 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden... 8 Revidering av reglemente för socialnämnden Val av styrelse för Vara Konserthus Borgerlig begravningsförrättare Politikerutbildning Detaljplan för kv. Ritaren och Konstruktören, Vara antagande Ansökan om investeringsstöd för en digital biografanläggning Granskning av interna kontrollrutiner - konserthuset Policy bisyssla Policy Löneväxling mot semesterdagar Lånehandling till Vara Bostäder AB avseende byggnationer Delegeringsbeslut Anmälningsärenden Partigruppernas utbildningsbidrag Samarbete ang. biogasverksamhet... 29

3 Kommunstyrelsen KS 118 Räddningsnämndens verksamhet Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av information och fortsätter att bevaka frågan. Bakgrund Vara kommun ingår sedan 2003 i gemensam räddningsnämnd med Lidköpings kommun. Sedan 2004 ingår även Grästorps kommun och år 2009 har Essunga kommun tillkommit. Beskrivning Räddningschef Fredrik Linusson informerar på dagens sammanträde om den förändrade budgetsituation som nu har uppstått för den gemensamma räddningsnämnden efter att ha förlorat upphandlingen av räddningstjänsten vid F7 Såtenäs till Falck. Ledningen för Räddningstjänsten har fått i uppdrag av kommunledningen i Lidköping att se hur räddningstjänsten kan organiseras med ett kalkylerat underskott på 1,5 mnkr. 20 personer har behövts för bemanningen på F7. Lidköpings kommun hade år 2003 en lägre ingångskostnad på grund av verksamheten på F7. Därför är det rimligt att Lidköping står för de ökade kostnaderna med anledning av de minskade intäkterna. Konsekvenser Föreslagen organisation, som alltså behöver tillskott av 1,5 mnkr, innebär en minskning av deltidsstyrkorna med fyra brandmän dygnet runt samt uppsägning av 19 heltidsanställda. Sammanlagt kommer det att finnas 31 personer i beredskap eller jour dygnet runt samt ytterligare två personer dagtid att tillgå för operativ verksamhet. Övriga dagtidsanställda kommer att uppgå till tio personer. Minskningarna i deltidsstyrkorna föreslås bli i Lidköping, Vara, Nossebro och Grästorp. Förändringen i Vara behöver inte innebära någon uppsägning av deltidsbrandmännen om beredskapstiden förändras från var tredje vecka till var fjärde. I Lidköping och Grästorp blir fyra deltidsbrandmän uppsagda vardera. I Nossebro är det för närvarande brist på brandmän, därför är det inte aktuellt att säga upp någon därifrån. Utgångspunkten för organisationen har varit att försöka få ut så mycket arbete som möjligt på dagtid. Det kan gälla extern och intern utbildning, intern service, insatsplanering, tematillsyner och kanske en ungdomsbrandkår.

4 Kommunstyrelsen KS 119 AU 188 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för valnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden. Separat bilaga Uppdrag Sekreterare i valnämnden har fått i uppdrag att gå igenom och föreslå eventuella revideringar av reglemente för valnämnden. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen och bildningsförvaltningens jurist. En avstämning har skett med valnämndens ordförande. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Allmänt Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. I syfte att anpassa kommunens politiskt styrande dokument till den språkpraxis som numera gäller för lagar, så har ordet skall genomgående bytts ut mot ordet ska i dokumentet. Vidare har paragrafnumren satts före paragraftecknen, också detta med hänvisning till att detta är den praxis som gäller för lagtext, föreskrifter och liknande styrande dokument. I den mån lagar är namngivna, så har deras fullständiga namn inklusive vedertagna förkortningar angivits. Rubriksättningen och användandet av nämndens fullständiga namn har enhetliggjorts. Någon ändringsmarkering har inte gjorts för dessa ändringar. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten.

5 Kommunstyrelsen KS 120 AU 189 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen. Separat bilaga Uppdrag Kanslichefen och sekreteraren har fått i uppdrag att gå igenom och föreslå eventuella revideringar av reglemente för kommunstyrelsen. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen och bildningsförvaltningens jurist. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Allmänt Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. För språkliga och redaktionella ändringar har någon ändringsmarkering inte gjorts. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten. Övriga förslag till förändringar bl.a. 6 Den verksamhet som tidigare fanns i tekniska servicenämndens reglemente har lagts in i detta reglemente under rubriken Teknisk verksamhet och reviderats utifrån läsbarhet. 9 Avsnittet taxor har kompletterats bl.a. med de som tidigare legat under tekniska servicenämnden. 14 Kommunalråd och presidium har anpassats efter de nyligen antagna bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda. 35 Ett ytterligare utskott samhällsplaneringsutskottet har lagts under kommunstyrelsen enligt beslut om förändrad nämndsorganisation. 37 Råd har kompletterats med de förändringar som har skett under mandatperioden Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet går igenom paragraf för paragraf och enas om vissa förändringar. Ordföranden föreslår vidare att benämningen samhällsplaneringsutskott ska ändras till tekniskt utskott. Denna fråga går vidare till kommunstyrelsens behandling.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens behandling Bengt-Åke Svensson föreslår att redaktionella ändringar görs i 2:a och 3:e paragrafen. Dessutom föreslår förvaltningen en strykning i sista punkten i 4 angående avskrivningar av fordringar. I kommande delegeringsordning föreslås alla avskrivningar delegeras till ekonomichefen, varför texten ändras från avskrivning av fordringar inom styrelsens eget verksamhetsområde. Varje nämnd har ansvar för att besluta om avskrivning av fordran inom sitt verksamhetsområde ändras till avskrivning av fordringar. Kommunstyrelsen tillstyrker dessa förändringar.

7 Kommunstyrelsen KS 121 AU 190 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för bildningsnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för bildningsnämnden. Separat bilaga Bakgrund Förslag till revideringar av reglemente för bildningsnämnden har tagits fram. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen, kommunjuristen och bildningsförvaltningens jurist. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Allmänt Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. För språkliga och redaktionella ändringar har någon ändringsmarkering inte gjorts. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten. Övriga förslag till förändringar 1 Uppräkning av de olika ansvarsområdena som styrs av skollagen har ersatts av skrivning om att verksamheten styrs av skollagen. Punkterna om kultur- och fritidsverksamheten har till viss del förts samman. 5 Punkt ett ändras från Avgift för lunch som inte avser elever till Avgift för måltider i restaurangskolan. Övriga avgifter för luncher har flyttats till kommunstyrelsens reglemente. 8 Antalet ledamöter är ändrat enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Andra stycket borttaget (står i kommunallagen). 9 Tillägg såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan. 11 Förtydligande att det gäller ersättare 13 Det borttagna styrs av kommunallagen 14 Förtydligande 21 Förtydligande

8 Kommunstyrelsen Beredande organs förslag Bildningsnämnden har behandlat reglementet 9 november 2011, 71, och har då beslutat överlämna reglemente för bildningsnämnden till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens behandling All avskrivning föreslås handläggas genom kommunstyrelsens reglemente, varför meningen i 3 Nämnden har rätt att bokföringsmässigt avskriva fordringar inom sitt eget verksamhetsområde utgår. Förslaget antas.

9 Kommunstyrelsen KS 122 AU 191 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Separat bilaga Bakgrund Förvaltningschefen har fått i uppdrag att gå igenom och föreslå eventuella revideringar av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen, kommunjuristen och bildningsförvaltningens jurist. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Beskrivning Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. För språkliga och redaktionella ändringar har någon ändringsmarkering inte gjorts. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten. Övriga förslag till förändringar 1 En skrivning utan detaljerade paragrafhänvisningar föreslås då detta är enhetligt i förhållande till övriga reglementen samt att detaljregleringen redan sker genom delegeringsordningen. Vidare är en övergripande beskrivning att föredra då detta bl.a. medför färre revideringar. Ett antal nya lagar har tillkommit sedan den senaste revideringen varför dessa har lagts till. 2 Förslaget innebär ett utökat ansvar för nämnden att initiera och svara för upprättande av detaljplaner. Förslaget utgår från att kommunstyrelsen har ansvaret för den översiktliga planeringen och initierar övergripande och strategiska detaljplaner. 4 Förslaget innebär ett förtydligande - lika lydelse råder i alla reglementen. 5 Tillkomst av ny lag samt att Svenska Kommunförbundet byts ut mot SKL. 6 Enhetlig skrivning med hänvisning till SKL:s normalmall.

10 Kommunstyrelsen Andra stycket har strukits. Det får anses onödigt att skriva ut självklarheter. 8 Förändringar har gjorts i enlighet med beslut. Vidare har andra stycket strukits då detta framgår av kommunallagen. 9 Enhetlig skrivning med hänvisning till SKL:s normalmall. 13 Enhetlig skrivning med hänsvisning till SKL:s normalmall vidare har andra meningen strukits då detta framgår av kommunallagen. 14 Tjänsteår är mer relevant vad gäller kompetens än ålder varför skrivningen har ändrats. 21 Miljö- och byggnadsnämnden kan själv tillsätta utskott och bör då ha procedurregler för detta. 24 Enhetlig skrivning med hänvisning till SKL:s normalmall. 25 Frågan om utskottets ansvarsområde och beredningsuppdrag måste framgå. 27 Naturlig förändring med anledning av tidigare organisationsförändring. Beredande organs förslag Miljö- och byggnadsnämnden har 2 november 2010, 99, godkänt revidering av nämndens reglemente och överlämnar det till fullmäktige för antagande. Arbetsutskottets behandling Kanslichef Katrin Siverby deltar vid arbetsutskottets behandling av ärendet. Frågor uppkommer om lotterilagen, borgen för stöd för bostadsförsörjningen och uttag av gatukostnader. Arbetsutskottet föreslår att utdelning av byggnads- och miljöpris flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämndens reglemente (MBN 3) Det har efter mötet framkommit att lotterilagen och borgen för stöd för gatubyggnadsförsörjningen ska kvarstå men att uttag av gatukostnader lämpligen bör föras över till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling All avskrivning föreslås handläggas genom kommunstyrelsens reglemente, varför meningen i 3 Nämnden har rätt att bokföringsmässigt avskriva fordringar inom sitt eget verksamhetsområde utgår. Förslaget antas.

11 Kommunstyrelsen KS 123 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för socialnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för socialnämnden. Separat bilaga Bakgrund Föreligger revidering av reglemente för socialnämnden. Revideringsarbetet har genomförts tillsammans med sekreterargruppen, kommunjuristen och bildningsförvaltningens jurist. Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. I syfte att anpassa kommunens politiskt styrande dokument till den språkpraxis som numera gäller för lagar, så har ordet skall genomgående bytts ut mot ordet ska i dokumentet. Reglementet har genomgått redaktionella ändringar. Övriga förslag till förändringar: 1 Skuldsaneringsärenden har borttagits 2 Borgen till privatpersoner för sanering av tidigare oförmånliga skulder enligt fastställda riktlinjer har borttagits 4 Omformulering 6 Sista stycket har borttagits då detta klart framgår i gällande lagstiftning 7 Sista stycket borttagits, finns i författningssamling 8 Mandattiden är. borttagits då detta framgår i gällande lagstiftning 9 Tillägg i sista stycket 13 Omformulering 14 Sista stycket förtydligande omformulering 24 Omformulering första meningen 26 Ny paragraf 27 Förtydligande av rådens fullständiga benämning + förkortning 28 Kompletterande text i nästsista stycket Beredande organs förslag Socialnämnden har behandlat reglementet 27 oktober 2010, 113. Nämnden beslutade då att i 1:a paragrafen lägga till följande punkt:

12 Kommunstyrelsen Ledning av kommunens verksamhet enligt socialtjänstlagen Nämnden har sedan överlämnat förslag till reglemente till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens behandling All avskrivning föreslås handläggas genom kommunstyrelsens reglemente, varför meningen i 3 Nämnden har rätt att bokföringsmässigt avskriva fordringar inom sitt eget verksamhetsområde utgår. Förslaget antas.

13 Kommunstyrelsen KS 124 AU 193 Dnr 125/2002 Dpl 860 Val av styrelse för Vara Konserthus 2011 Beslut Kommunstyrelsen delegerar frågan om val av styrelse för Vara Konserthus 2011 till arbetsutskottet. Beskrivning Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2003, 12, att styrelsen för Vara Konserthus ska ha en sammansättning med sju-elva ledamöter ledamöter som representerar: Regionala kulturinstitutioner Västra Götalandsregionen Underhållningsbranschen Det lokala kulturlivet Konferensarrangörer Näringslivet Vara kommun Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2009, 129, utse följande ledamöter till självförvaltningsorgan för Vara Konserthus år 2010 som representanter för respektive institution: Eva Gesang-Karlström, f.d. Statens Museer för världskultur Ingemar Henningsson, f.d. Musikhögskolan, Göteborg Anders Köllerström, Högskolan för scen och musik (Musikhögskolan), Göteborg Lars Lundgren, Västra Götalandsregionens kultursekretariat Lars Nyström, Göteborgs Konserthus Pernilla Warberg, Stiftelsen Kultur och Näringsliv, Göteborg Mats Andersson, GöteborgsOperan Anielle Strömbeck, näringslivskommittén Göran Persson (m), kommunstyrelsen Gun-Britt Nilsson (s), bildningsnämnden Birgitta Vallin, Lagmansgymnasiet Ordförande: Lars Lundgren Vice ordförande: Göran Persson

14 Kommunstyrelsen Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet ansåg att inriktningen på antalet ledamöter i självförvaltningsorganet nu kan maximeras till sju (tre från kommunen och fyra från verksamheten) med hänvisning till den kompetens som finns hos den nuvarande personalen. Kommundirektören fick i uppdrag att lämna förslag på ledamöter till kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens behandling Kommundirektören meddelar att han inte ännu fått namn på personer från Västra Götalandsregionen, GöteborgsOperan och Göteborgs konserthus. Ordföranden föreslår att valfrågan delegeras till arbetsutskottet.

15 Kommunstyrelsen KS 125 AU 194 Dnr 133/2008 Dpl 112 Borgerlig begravningsförrättare Beslut Kommunstyrelsen anlitar Ove Branell och Bodil Warolin som borgerliga begravningsförrättare för perioden Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 16 september följande: 1. Kommunfullmäktige erbjuder borgerlig begravningsförrättare för begravningar som äger rum i Vara kommun. 2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inför varje ny mandatperiod ta ställning till vilka som skall vara begravningsförrättare. 3. För uppdraget betalar kommunen ett arvode per begravning som motsvarar fyra timmars sammanträdesersättning. Ersättning för omkostnader i form av resa o.d. betalas enligt de regler som gäller för kommunal personal. Kommunstyrelsen har 5 november 2008, 108, beslutat anlita Ove Branell och Bodil Warolin som borgerlig begravningsförrättare Beredning Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till vem som ska vara begravningsförrättare för perioden Både Ove Branell och Bodil Warolin är villiga att stå kvar.

16 Kommunstyrelsen KS 126 AU 196 Dnr 164/2010 Dpl 108 Politikerutbildning 2011 Beslut Kommunstyrelsen godkänner det planerade upplägget för politikerutbildning 2011 enligt följande schema: Datum Ämne Föredragande 29 november 2010 Arbetsordning Arvodesregler för KF Kanslichef Katrin Siverby Personalchef Berit Hallersbo 28 februari 2011 Lagar som styr Kanslichef Katrin Siverby --- Det politiska uppdraget Praktiskt politiskt arbete 28 mars 2011 Ett budgetår Ekonomichef Dan Jonasson 4 april 2011, heldag (ev. tidigare datum) Visionsdag 26 april 2011 Ledning & styrning om att formulera mål Kommundirektör Gert Norell/ Kvalitetschef Maria Viidas + extern Kommundirektör Gert Norell Kvalitetschef Maria Viidas Beskrivning I början av varje mandatperiod har sedan flera perioder kommunen hållit i utbildning för politikerna. Detta har några gånger skett via internat. Nu planeras att utbildningarna läggs på eftermiddagen före kommunfullmäktigesammanträdena. Det blir olika teman för varje gång och planeras före kommunfullmäktiges sammanträden kl Lokal: Vara Konserthus, lilla salen Det kan behövas en samkörning när det gäller styrdokumenten och översiktsplanen. Dessutom kommer respektive nämnd att göra utbildnings- /informationsinsatser för sina områden. Kommunstyrelsens behandling Kommundirektören meddelar att den inplanerade utbildningen 24 januari utgår. Information om arvodesregler lämnades före kommunfullmäktiges sammanträde 29 november. Det kommunala uppdraget och Praktiskt politiskt arbete lyfts in i utbildningsdagen 28 februari.

17 Kommunstyrelsen KS 127 AU 198 Dnr 164/2009 Dpl 214 Detaljplan för kv. Ritaren och Konstruktören, Vara antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar utvidgning av detaljplanen för kv. Ritaren och Konstruktören 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Bakgrund Planområdet Kv. Ritaren och Konstruktören är beläget i Varas nordöstra delen strax sydväst om länsväg 187. Området begränsas i väster av ännu obebyggd mark, i söder av Torsgårdsskolan, Cylindahallen (tennishallen) och utomhusbadet. I öster begränsas planområdet av ett småindustriområdet. Planområdet består av delar av kommunens fastigheter Vara 25:1 och Torsgården 3:2. Områdets yta är ca 5 ha. Marken är idag obebyggd. Aktuell del av Vara 25:1 är utarrenderad för odling. Handläggning Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 19 maj till 16 juni. De synpunkter som då lämnades finns sammanställda och behandlade i samrådsredogörelsen. Samrådet resulterade i kompletteringar av planförslaget. Detaljplanen har varit utställd under tiden 1 till 30 september. Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Fullständiga yttranden finns tillgängliga hos planenheten. Planförfattarens ställningstagande Det finns inga kvarstående invändningar mot planförslaget, som därför kan antas. Planförfattarens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar utvidgning av detaljplanen för kv. Ritaren och Konstruktören och uppdrar åt kommunstyrelsen att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

18 Kommunstyrelsen KS 128 AU 202 Dnr 157/2010 Dpl 820 Ansökan om investeringsstöd för en digital biografanläggning Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Under förutsättning att bildningsnämnden tillstyrker ansökan, godkänner kommunfullmäktige ansökan om bidrag med kr. 2. Till kommunfullmäktiges sammanträde ska finnas en beskrivning av kontinuiteten i den framtida verksamheten. 3. Medelsanvisning: Kommunstyrelsens ackumulerade överskott Bakgrund Föreningen Lf 147 Carl XV av IOGT-NTO har bedrivit bioverksamhet på Park bio sedan Föreningen äger fastigheten där Park bio ryms. Biografen visar idag film kommersiellt tre-fyra dagar i veckan. Därutöver har man drivit pensionärsbioverksamhet med god publikrespons. IOGT-NTO distriktet bedriver dessutom en barnfilmklubbverksamhet på biografen en gång per vecka som når över 300 barn. Park bio är den enda biografen i kommunen. Biografen är medlem i Riksföreningen Våra Gårdars biografkedja omfattande ca 70 biografer och får sin programsättning därifrån. Beskrivning Filmbranschen står nu inför det största teknikskiftet i biografens historia, det digitala. Allt talar för att den största biografaktören SF börjar digitalisera sina övriga 200 salonger under , andra större biografägare lär omgående följa efter. Därefter upphör distributörerna att leverera ny kommersiell film till biografer som inte är digitaliserade. En digital anläggning som följer internationell standard har ett ca pris på kr exkl. moms. Därtill kommer en tilläggsinvestering på drygt kr för att kunna genomföra 3D visningar. Genom Filminstitutet kan man idag söka stöd för denna investering motsvarande % av kostnaden. Detta stöd är tillfälligt, fram till ett av staten utlovat investeringsstöd börjar gälla, preliminärt från januari Med oavsett stöd förutsätter denna stora investering en lokal medfinansiering. Biografägaren är beredd att bidra med denna finansiering, men behöver kommunens stöd för att lösa den lokala finansieringen fullt ut. Föreningen avser att göra en ansökan till Filminstitutet i början av Medfinansiering från kommun eller annan lokal intressent utöver biografägaren ska enligt Filminstitutet verifieras med skriftligt yttrande, protokollsutdrag.

19 Kommunstyrelsen En digital anläggning ska inte enbart ses som en nödvändig men kostsam investering för att bibehålla biografen och den kommersiella filmvisningen i Vara. Den digitala tekniken gör det möjligt att bland annat visa direktsänd opera, teater och konserter, men även att utveckla konferenser och spelverksamhet interaktivt. Föreningen Lf 147 Carl XV av IOGT-NTO har nu ansökt om ett bidrag på kr till investering av en digital biografanläggning. Kommunstyrelsens behandling Bildningsnämndens arbetsutskott har 23 november 2010 behandlat ärendet och föreslagit bildningsnämnden följande: Bildningsnämnden är positiv till verksamheten och att kommunen ger ett ekonomiskt bidrag. Möjligheter till samverkan mellan bio, kulturskolan och fritidsgården kan bli aktuella i framtiden. Något ekonomiskt stöd till bioverksamheten har nämnden inom nuvarande ram inte någon möjlighet att ge. Bildningsnämnden kommer att behandla ärendet 8 december.

20 Kommunstyrelsen KS 129 AU 209 Dnr 149/2010 Dpl 007 Granskning av interna kontrollrutiner - konserthuset Beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner det svar och de åtgärder som förvaltningen har vidtagit. 2. Kommunstyrelsen anser det är viktigt vid introduktion av all personal att ha en tydlig genomgång av attest- och konteringsinstruktioner. Beskrivning Vara kommuns revisorer har genomfört en granskning av ett urval av verifikationer med biträde av Komrev inom PricewaterhouseCoopers AB. Syftet med granskningen har varit att pröva den interna kontrollen samt att följa upp motsvarande granskning som genomfördes under hösten Vid detta tillfälle noterades betydande brister i hantering av enskilda verifikationer, oklarheter vad gäller intern och extern representation samt brister i underlag till enskilda personer. Kommunstyrelsen behandlade svaret på revisionsrapporten 11 mars Efter revisionsrapporten genomfördes en uppstramning av vissa ekonomiadministrativa rutiner samt utbildning av konserthusets administrativa personal i hantering och regelverk kring leverantörsfakturor. Det genomfördes också en central utbildning om ekonomiadministrativa rutiner som arrangerades av ekonomiavdelningen under december månad På denna utbildning deltog personal från konserthuset. Vid den nu genomförda granskningen (20 oktober 2010) konstaterade revisionen åter betydande brister i den interna kontrollen. Av ett urval på 180 verifikationer har granskningen resulterat i avvikelser från kontrollmålen på 14 verifikationer vilket motsvarar 7,8 % av samtliga granskade verifikationer. Vid granskningen har revisionen bl.a. funnit att kommunens kontokort använts för att tanka egen bil i tjänsten, flygresa utan uppgift om ändamål, saknade underlag vid betalning med kontokort, ofullständiga uppgifter vid restaurangbesök och hotellövernattningar samt fakturor för ränte- och inkassokostnader. Mot bakgrund av att konserthusets verksamhet är en resultatenhet under kommunstyrelsen, bedömer revisionen att kommunstyrelsen uppvisar betydande brister i den interna kontrollen.

21 Kommunstyrelsen Åtgärder och uppföljning Ett möte har genomförts 3 november 2010 angående revisionsrapporten, där konserthuschefen, kommundirektören, ekonomichefen, kommunstyrelsens ekonom och ekonomen på ekonomiavdelningen deltog. Genomgång gjordes för att förbättra kunskapen inom det ekonomiadministrativa området hos konserthusets personal samt åtgärder för förbättrade rutiner. Åtgärder för rättelser Konserthuschefen har sammanställt ett underlag på de verifikationsuppgifter som saknas enligt revisionsrapporten. Rättelse ska göras av verifikationerna enligt konserthuschefens underlag. Felaktiga momsavdrag ska rättas. Kommunens kontokort har använts för att tanka egen bil i tjänsten. Löneavdrag har gjorts och i stället har reseräkning skrivits. Åtgärder för att stärka kommunstyrelsens och konserthusets interna kontrollrutiner Beslutsattesträtten inom konserthusets ansvarsområde begränsas till konserthuschefen, produktionschefen och marknadschefen. Den begränsade beslutsattesträtten gäller med omedelbar verkan efter beslut av kommundirektören. En utbildning genomförs 15 december för konserthusets chefer och den administrativa personalen kring hantering av leverantörsfakturor, kontering/kontoplan, attestregler, momsregler, regler kring representation, personalförmåner, inköpskort, bensinkort etc. Genomgång ska göras av rutiner för att undvika ränte- och inkassokostnader. Utbildningen genomförs av kommunstyrelsens ekonom och ekonomiavdelningens ekonom. Ett uppföljningsmöte efter utbildningen sker på konserthusets personalmöte 18 januari Ekonomichefen, kommunstyrelsens ekonom och ekonomiavdelningens ekonom ska delta i uppföljningsmötet. Den nya konserthusekonomen får en särskild introduktionsutbildning i ekonomifrågor som arrangeras av ekonomichefen, ekonomiavdelningens ekonom och kommunstyrelsens ekonom. Konserthusekonomen ska få en tydligare roll som controller inom konserthusets verksamhet. Det innebär bl.a. att arbeta mer proaktivt med kontroll och styrning avseende ekonomiadministrativa rutiner. Ekonomiavdelningen har startat upp en översyn av rutinerna kring kommunens samtliga inköpskort. Syftet är att strama upp rutinerna och minimera felaktigheter. I fortsättningen ska det finnas ett varaktigt emblem på konserthusets arbetskläder. Kommunstyrelsens ekonom ska genomföra utökad/riktad intern kontroll av konserthusets verifikationer under perioden november 2010 december

22 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonom rapporterar månatligen resultatet av den interna kontrollen i form av en skriftlig rapport till kommundirektören. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner det svar och de åtgärder som förvaltningen har vidtagit. Kommunstyrelsens behandling Carl-Uno Olsson påtalar att det är viktigt att nyanställd personal får en utförlig introduktion i dessa frågor. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den synpunkten som ett tillägg till arbetsutskottets förslag.

23 Kommunstyrelsen KS 130 PU 17 Dnr 98/2010 Dpl 007 Policy bisyssla Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige upphäver fullmäktiges beslut från 2 mars 1992, 36, gällande Riktlinjer angående bisyssla. Beskrivning Kommunfullmäktige antog 2 mars 1992, 36, policy angående bisyssla. Denna policy känns föråldrad och överspelad. Vad som gäller för bisyssla finns beskrivet i Lagen om offentlig anställning (LOA) samt Allmänna Bestämmelser (AB) och därför behövs ingen särskild policy. Interna rutiner hur ärende om bisyssla hanteras förs in i Personalhandboken. _

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer