Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2010-11-30 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson (C) Elof Jonsson (C) Stig Gleisner (FP) Thomas Andrén (KD) Carl-Uno Olsson (S) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) Fredrik Nelander (S) Övriga deltagande Stefan Westergren (S), ej tjg ers. Carl-Magnus Bengtegård (V) - - Fredrik Linusson, räddningschef 118 Katrin Siverby, kanslichef Gert Norell, kommundirektör Dan Jonasson, ekonomichef 132 Birgit Wedén, sekreterare Justerare Elof Jonsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli torsdag 2 december 2011 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Elof Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Räddningsnämndens verksamhet... 2 Revidering av reglemente för valnämnden... 3 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen... 4 Revidering av reglemente för bildningsnämnden... 6 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden... 8 Revidering av reglemente för socialnämnden Val av styrelse för Vara Konserthus Borgerlig begravningsförrättare Politikerutbildning Detaljplan för kv. Ritaren och Konstruktören, Vara antagande Ansökan om investeringsstöd för en digital biografanläggning Granskning av interna kontrollrutiner - konserthuset Policy bisyssla Policy Löneväxling mot semesterdagar Lånehandling till Vara Bostäder AB avseende byggnationer Delegeringsbeslut Anmälningsärenden Partigruppernas utbildningsbidrag Samarbete ang. biogasverksamhet... 29

3 Kommunstyrelsen KS 118 Räddningsnämndens verksamhet Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av information och fortsätter att bevaka frågan. Bakgrund Vara kommun ingår sedan 2003 i gemensam räddningsnämnd med Lidköpings kommun. Sedan 2004 ingår även Grästorps kommun och år 2009 har Essunga kommun tillkommit. Beskrivning Räddningschef Fredrik Linusson informerar på dagens sammanträde om den förändrade budgetsituation som nu har uppstått för den gemensamma räddningsnämnden efter att ha förlorat upphandlingen av räddningstjänsten vid F7 Såtenäs till Falck. Ledningen för Räddningstjänsten har fått i uppdrag av kommunledningen i Lidköping att se hur räddningstjänsten kan organiseras med ett kalkylerat underskott på 1,5 mnkr. 20 personer har behövts för bemanningen på F7. Lidköpings kommun hade år 2003 en lägre ingångskostnad på grund av verksamheten på F7. Därför är det rimligt att Lidköping står för de ökade kostnaderna med anledning av de minskade intäkterna. Konsekvenser Föreslagen organisation, som alltså behöver tillskott av 1,5 mnkr, innebär en minskning av deltidsstyrkorna med fyra brandmän dygnet runt samt uppsägning av 19 heltidsanställda. Sammanlagt kommer det att finnas 31 personer i beredskap eller jour dygnet runt samt ytterligare två personer dagtid att tillgå för operativ verksamhet. Övriga dagtidsanställda kommer att uppgå till tio personer. Minskningarna i deltidsstyrkorna föreslås bli i Lidköping, Vara, Nossebro och Grästorp. Förändringen i Vara behöver inte innebära någon uppsägning av deltidsbrandmännen om beredskapstiden förändras från var tredje vecka till var fjärde. I Lidköping och Grästorp blir fyra deltidsbrandmän uppsagda vardera. I Nossebro är det för närvarande brist på brandmän, därför är det inte aktuellt att säga upp någon därifrån. Utgångspunkten för organisationen har varit att försöka få ut så mycket arbete som möjligt på dagtid. Det kan gälla extern och intern utbildning, intern service, insatsplanering, tematillsyner och kanske en ungdomsbrandkår.

4 Kommunstyrelsen KS 119 AU 188 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för valnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden. Separat bilaga Uppdrag Sekreterare i valnämnden har fått i uppdrag att gå igenom och föreslå eventuella revideringar av reglemente för valnämnden. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen och bildningsförvaltningens jurist. En avstämning har skett med valnämndens ordförande. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Allmänt Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. I syfte att anpassa kommunens politiskt styrande dokument till den språkpraxis som numera gäller för lagar, så har ordet skall genomgående bytts ut mot ordet ska i dokumentet. Vidare har paragrafnumren satts före paragraftecknen, också detta med hänvisning till att detta är den praxis som gäller för lagtext, föreskrifter och liknande styrande dokument. I den mån lagar är namngivna, så har deras fullständiga namn inklusive vedertagna förkortningar angivits. Rubriksättningen och användandet av nämndens fullständiga namn har enhetliggjorts. Någon ändringsmarkering har inte gjorts för dessa ändringar. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten.

5 Kommunstyrelsen KS 120 AU 189 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen. Separat bilaga Uppdrag Kanslichefen och sekreteraren har fått i uppdrag att gå igenom och föreslå eventuella revideringar av reglemente för kommunstyrelsen. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen och bildningsförvaltningens jurist. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Allmänt Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. För språkliga och redaktionella ändringar har någon ändringsmarkering inte gjorts. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten. Övriga förslag till förändringar bl.a. 6 Den verksamhet som tidigare fanns i tekniska servicenämndens reglemente har lagts in i detta reglemente under rubriken Teknisk verksamhet och reviderats utifrån läsbarhet. 9 Avsnittet taxor har kompletterats bl.a. med de som tidigare legat under tekniska servicenämnden. 14 Kommunalråd och presidium har anpassats efter de nyligen antagna bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda. 35 Ett ytterligare utskott samhällsplaneringsutskottet har lagts under kommunstyrelsen enligt beslut om förändrad nämndsorganisation. 37 Råd har kompletterats med de förändringar som har skett under mandatperioden Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet går igenom paragraf för paragraf och enas om vissa förändringar. Ordföranden föreslår vidare att benämningen samhällsplaneringsutskott ska ändras till tekniskt utskott. Denna fråga går vidare till kommunstyrelsens behandling.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens behandling Bengt-Åke Svensson föreslår att redaktionella ändringar görs i 2:a och 3:e paragrafen. Dessutom föreslår förvaltningen en strykning i sista punkten i 4 angående avskrivningar av fordringar. I kommande delegeringsordning föreslås alla avskrivningar delegeras till ekonomichefen, varför texten ändras från avskrivning av fordringar inom styrelsens eget verksamhetsområde. Varje nämnd har ansvar för att besluta om avskrivning av fordran inom sitt verksamhetsområde ändras till avskrivning av fordringar. Kommunstyrelsen tillstyrker dessa förändringar.

7 Kommunstyrelsen KS 121 AU 190 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för bildningsnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för bildningsnämnden. Separat bilaga Bakgrund Förslag till revideringar av reglemente för bildningsnämnden har tagits fram. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen, kommunjuristen och bildningsförvaltningens jurist. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Allmänt Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. För språkliga och redaktionella ändringar har någon ändringsmarkering inte gjorts. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten. Övriga förslag till förändringar 1 Uppräkning av de olika ansvarsområdena som styrs av skollagen har ersatts av skrivning om att verksamheten styrs av skollagen. Punkterna om kultur- och fritidsverksamheten har till viss del förts samman. 5 Punkt ett ändras från Avgift för lunch som inte avser elever till Avgift för måltider i restaurangskolan. Övriga avgifter för luncher har flyttats till kommunstyrelsens reglemente. 8 Antalet ledamöter är ändrat enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Andra stycket borttaget (står i kommunallagen). 9 Tillägg såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan. 11 Förtydligande att det gäller ersättare 13 Det borttagna styrs av kommunallagen 14 Förtydligande 21 Förtydligande

8 Kommunstyrelsen Beredande organs förslag Bildningsnämnden har behandlat reglementet 9 november 2011, 71, och har då beslutat överlämna reglemente för bildningsnämnden till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens behandling All avskrivning föreslås handläggas genom kommunstyrelsens reglemente, varför meningen i 3 Nämnden har rätt att bokföringsmässigt avskriva fordringar inom sitt eget verksamhetsområde utgår. Förslaget antas.

9 Kommunstyrelsen KS 122 AU 191 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Separat bilaga Bakgrund Förvaltningschefen har fått i uppdrag att gå igenom och föreslå eventuella revideringar av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Detta har genomförts tillsammans med sekreterargruppen, kommunjuristen och bildningsförvaltningens jurist. Nedan följer en redovisning av föreslagna förändringar och bakgrunden till dessa. Beskrivning Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. För språkliga och redaktionella ändringar har någon ändringsmarkering inte gjorts. I övrigt är alla föreslagna ändringar markerade i texten. Övriga förslag till förändringar 1 En skrivning utan detaljerade paragrafhänvisningar föreslås då detta är enhetligt i förhållande till övriga reglementen samt att detaljregleringen redan sker genom delegeringsordningen. Vidare är en övergripande beskrivning att föredra då detta bl.a. medför färre revideringar. Ett antal nya lagar har tillkommit sedan den senaste revideringen varför dessa har lagts till. 2 Förslaget innebär ett utökat ansvar för nämnden att initiera och svara för upprättande av detaljplaner. Förslaget utgår från att kommunstyrelsen har ansvaret för den översiktliga planeringen och initierar övergripande och strategiska detaljplaner. 4 Förslaget innebär ett förtydligande - lika lydelse råder i alla reglementen. 5 Tillkomst av ny lag samt att Svenska Kommunförbundet byts ut mot SKL. 6 Enhetlig skrivning med hänvisning till SKL:s normalmall.

10 Kommunstyrelsen Andra stycket har strukits. Det får anses onödigt att skriva ut självklarheter. 8 Förändringar har gjorts i enlighet med beslut. Vidare har andra stycket strukits då detta framgår av kommunallagen. 9 Enhetlig skrivning med hänvisning till SKL:s normalmall. 13 Enhetlig skrivning med hänsvisning till SKL:s normalmall vidare har andra meningen strukits då detta framgår av kommunallagen. 14 Tjänsteår är mer relevant vad gäller kompetens än ålder varför skrivningen har ändrats. 21 Miljö- och byggnadsnämnden kan själv tillsätta utskott och bör då ha procedurregler för detta. 24 Enhetlig skrivning med hänvisning till SKL:s normalmall. 25 Frågan om utskottets ansvarsområde och beredningsuppdrag måste framgå. 27 Naturlig förändring med anledning av tidigare organisationsförändring. Beredande organs förslag Miljö- och byggnadsnämnden har 2 november 2010, 99, godkänt revidering av nämndens reglemente och överlämnar det till fullmäktige för antagande. Arbetsutskottets behandling Kanslichef Katrin Siverby deltar vid arbetsutskottets behandling av ärendet. Frågor uppkommer om lotterilagen, borgen för stöd för bostadsförsörjningen och uttag av gatukostnader. Arbetsutskottet föreslår att utdelning av byggnads- och miljöpris flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämndens reglemente (MBN 3) Det har efter mötet framkommit att lotterilagen och borgen för stöd för gatubyggnadsförsörjningen ska kvarstå men att uttag av gatukostnader lämpligen bör föras över till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling All avskrivning föreslås handläggas genom kommunstyrelsens reglemente, varför meningen i 3 Nämnden har rätt att bokföringsmässigt avskriva fordringar inom sitt eget verksamhetsområde utgår. Förslaget antas.

11 Kommunstyrelsen KS 123 Dnr 144/2010 Dpl 007 Revidering av reglemente för socialnämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för socialnämnden. Separat bilaga Bakgrund Föreligger revidering av reglemente för socialnämnden. Revideringsarbetet har genomförts tillsammans med sekreterargruppen, kommunjuristen och bildningsförvaltningens jurist. Målsättningen har varit att skapa så effektiva och enhetliga dokument som möjligt. Som utgångspunkt för revideringen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalmall för nämndsreglemente använts. I syfte att anpassa kommunens politiskt styrande dokument till den språkpraxis som numera gäller för lagar, så har ordet skall genomgående bytts ut mot ordet ska i dokumentet. Reglementet har genomgått redaktionella ändringar. Övriga förslag till förändringar: 1 Skuldsaneringsärenden har borttagits 2 Borgen till privatpersoner för sanering av tidigare oförmånliga skulder enligt fastställda riktlinjer har borttagits 4 Omformulering 6 Sista stycket har borttagits då detta klart framgår i gällande lagstiftning 7 Sista stycket borttagits, finns i författningssamling 8 Mandattiden är. borttagits då detta framgår i gällande lagstiftning 9 Tillägg i sista stycket 13 Omformulering 14 Sista stycket förtydligande omformulering 24 Omformulering första meningen 26 Ny paragraf 27 Förtydligande av rådens fullständiga benämning + förkortning 28 Kompletterande text i nästsista stycket Beredande organs förslag Socialnämnden har behandlat reglementet 27 oktober 2010, 113. Nämnden beslutade då att i 1:a paragrafen lägga till följande punkt:

12 Kommunstyrelsen Ledning av kommunens verksamhet enligt socialtjänstlagen Nämnden har sedan överlämnat förslag till reglemente till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens behandling All avskrivning föreslås handläggas genom kommunstyrelsens reglemente, varför meningen i 3 Nämnden har rätt att bokföringsmässigt avskriva fordringar inom sitt eget verksamhetsområde utgår. Förslaget antas.

13 Kommunstyrelsen KS 124 AU 193 Dnr 125/2002 Dpl 860 Val av styrelse för Vara Konserthus 2011 Beslut Kommunstyrelsen delegerar frågan om val av styrelse för Vara Konserthus 2011 till arbetsutskottet. Beskrivning Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2003, 12, att styrelsen för Vara Konserthus ska ha en sammansättning med sju-elva ledamöter ledamöter som representerar: Regionala kulturinstitutioner Västra Götalandsregionen Underhållningsbranschen Det lokala kulturlivet Konferensarrangörer Näringslivet Vara kommun Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2009, 129, utse följande ledamöter till självförvaltningsorgan för Vara Konserthus år 2010 som representanter för respektive institution: Eva Gesang-Karlström, f.d. Statens Museer för världskultur Ingemar Henningsson, f.d. Musikhögskolan, Göteborg Anders Köllerström, Högskolan för scen och musik (Musikhögskolan), Göteborg Lars Lundgren, Västra Götalandsregionens kultursekretariat Lars Nyström, Göteborgs Konserthus Pernilla Warberg, Stiftelsen Kultur och Näringsliv, Göteborg Mats Andersson, GöteborgsOperan Anielle Strömbeck, näringslivskommittén Göran Persson (m), kommunstyrelsen Gun-Britt Nilsson (s), bildningsnämnden Birgitta Vallin, Lagmansgymnasiet Ordförande: Lars Lundgren Vice ordförande: Göran Persson

14 Kommunstyrelsen Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet ansåg att inriktningen på antalet ledamöter i självförvaltningsorganet nu kan maximeras till sju (tre från kommunen och fyra från verksamheten) med hänvisning till den kompetens som finns hos den nuvarande personalen. Kommundirektören fick i uppdrag att lämna förslag på ledamöter till kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens behandling Kommundirektören meddelar att han inte ännu fått namn på personer från Västra Götalandsregionen, GöteborgsOperan och Göteborgs konserthus. Ordföranden föreslår att valfrågan delegeras till arbetsutskottet.

15 Kommunstyrelsen KS 125 AU 194 Dnr 133/2008 Dpl 112 Borgerlig begravningsförrättare Beslut Kommunstyrelsen anlitar Ove Branell och Bodil Warolin som borgerliga begravningsförrättare för perioden Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 16 september följande: 1. Kommunfullmäktige erbjuder borgerlig begravningsförrättare för begravningar som äger rum i Vara kommun. 2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inför varje ny mandatperiod ta ställning till vilka som skall vara begravningsförrättare. 3. För uppdraget betalar kommunen ett arvode per begravning som motsvarar fyra timmars sammanträdesersättning. Ersättning för omkostnader i form av resa o.d. betalas enligt de regler som gäller för kommunal personal. Kommunstyrelsen har 5 november 2008, 108, beslutat anlita Ove Branell och Bodil Warolin som borgerlig begravningsförrättare Beredning Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till vem som ska vara begravningsförrättare för perioden Både Ove Branell och Bodil Warolin är villiga att stå kvar.

16 Kommunstyrelsen KS 126 AU 196 Dnr 164/2010 Dpl 108 Politikerutbildning 2011 Beslut Kommunstyrelsen godkänner det planerade upplägget för politikerutbildning 2011 enligt följande schema: Datum Ämne Föredragande 29 november 2010 Arbetsordning Arvodesregler för KF Kanslichef Katrin Siverby Personalchef Berit Hallersbo 28 februari 2011 Lagar som styr Kanslichef Katrin Siverby --- Det politiska uppdraget Praktiskt politiskt arbete 28 mars 2011 Ett budgetår Ekonomichef Dan Jonasson 4 april 2011, heldag (ev. tidigare datum) Visionsdag 26 april 2011 Ledning & styrning om att formulera mål Kommundirektör Gert Norell/ Kvalitetschef Maria Viidas + extern Kommundirektör Gert Norell Kvalitetschef Maria Viidas Beskrivning I början av varje mandatperiod har sedan flera perioder kommunen hållit i utbildning för politikerna. Detta har några gånger skett via internat. Nu planeras att utbildningarna läggs på eftermiddagen före kommunfullmäktigesammanträdena. Det blir olika teman för varje gång och planeras före kommunfullmäktiges sammanträden kl Lokal: Vara Konserthus, lilla salen Det kan behövas en samkörning när det gäller styrdokumenten och översiktsplanen. Dessutom kommer respektive nämnd att göra utbildnings- /informationsinsatser för sina områden. Kommunstyrelsens behandling Kommundirektören meddelar att den inplanerade utbildningen 24 januari utgår. Information om arvodesregler lämnades före kommunfullmäktiges sammanträde 29 november. Det kommunala uppdraget och Praktiskt politiskt arbete lyfts in i utbildningsdagen 28 februari.

17 Kommunstyrelsen KS 127 AU 198 Dnr 164/2009 Dpl 214 Detaljplan för kv. Ritaren och Konstruktören, Vara antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar utvidgning av detaljplanen för kv. Ritaren och Konstruktören 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Bakgrund Planområdet Kv. Ritaren och Konstruktören är beläget i Varas nordöstra delen strax sydväst om länsväg 187. Området begränsas i väster av ännu obebyggd mark, i söder av Torsgårdsskolan, Cylindahallen (tennishallen) och utomhusbadet. I öster begränsas planområdet av ett småindustriområdet. Planområdet består av delar av kommunens fastigheter Vara 25:1 och Torsgården 3:2. Områdets yta är ca 5 ha. Marken är idag obebyggd. Aktuell del av Vara 25:1 är utarrenderad för odling. Handläggning Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 19 maj till 16 juni. De synpunkter som då lämnades finns sammanställda och behandlade i samrådsredogörelsen. Samrådet resulterade i kompletteringar av planförslaget. Detaljplanen har varit utställd under tiden 1 till 30 september. Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Fullständiga yttranden finns tillgängliga hos planenheten. Planförfattarens ställningstagande Det finns inga kvarstående invändningar mot planförslaget, som därför kan antas. Planförfattarens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar utvidgning av detaljplanen för kv. Ritaren och Konstruktören och uppdrar åt kommunstyrelsen att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

18 Kommunstyrelsen KS 128 AU 202 Dnr 157/2010 Dpl 820 Ansökan om investeringsstöd för en digital biografanläggning Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Under förutsättning att bildningsnämnden tillstyrker ansökan, godkänner kommunfullmäktige ansökan om bidrag med kr. 2. Till kommunfullmäktiges sammanträde ska finnas en beskrivning av kontinuiteten i den framtida verksamheten. 3. Medelsanvisning: Kommunstyrelsens ackumulerade överskott Bakgrund Föreningen Lf 147 Carl XV av IOGT-NTO har bedrivit bioverksamhet på Park bio sedan Föreningen äger fastigheten där Park bio ryms. Biografen visar idag film kommersiellt tre-fyra dagar i veckan. Därutöver har man drivit pensionärsbioverksamhet med god publikrespons. IOGT-NTO distriktet bedriver dessutom en barnfilmklubbverksamhet på biografen en gång per vecka som når över 300 barn. Park bio är den enda biografen i kommunen. Biografen är medlem i Riksföreningen Våra Gårdars biografkedja omfattande ca 70 biografer och får sin programsättning därifrån. Beskrivning Filmbranschen står nu inför det största teknikskiftet i biografens historia, det digitala. Allt talar för att den största biografaktören SF börjar digitalisera sina övriga 200 salonger under , andra större biografägare lär omgående följa efter. Därefter upphör distributörerna att leverera ny kommersiell film till biografer som inte är digitaliserade. En digital anläggning som följer internationell standard har ett ca pris på kr exkl. moms. Därtill kommer en tilläggsinvestering på drygt kr för att kunna genomföra 3D visningar. Genom Filminstitutet kan man idag söka stöd för denna investering motsvarande % av kostnaden. Detta stöd är tillfälligt, fram till ett av staten utlovat investeringsstöd börjar gälla, preliminärt från januari Med oavsett stöd förutsätter denna stora investering en lokal medfinansiering. Biografägaren är beredd att bidra med denna finansiering, men behöver kommunens stöd för att lösa den lokala finansieringen fullt ut. Föreningen avser att göra en ansökan till Filminstitutet i början av Medfinansiering från kommun eller annan lokal intressent utöver biografägaren ska enligt Filminstitutet verifieras med skriftligt yttrande, protokollsutdrag.

19 Kommunstyrelsen En digital anläggning ska inte enbart ses som en nödvändig men kostsam investering för att bibehålla biografen och den kommersiella filmvisningen i Vara. Den digitala tekniken gör det möjligt att bland annat visa direktsänd opera, teater och konserter, men även att utveckla konferenser och spelverksamhet interaktivt. Föreningen Lf 147 Carl XV av IOGT-NTO har nu ansökt om ett bidrag på kr till investering av en digital biografanläggning. Kommunstyrelsens behandling Bildningsnämndens arbetsutskott har 23 november 2010 behandlat ärendet och föreslagit bildningsnämnden följande: Bildningsnämnden är positiv till verksamheten och att kommunen ger ett ekonomiskt bidrag. Möjligheter till samverkan mellan bio, kulturskolan och fritidsgården kan bli aktuella i framtiden. Något ekonomiskt stöd till bioverksamheten har nämnden inom nuvarande ram inte någon möjlighet att ge. Bildningsnämnden kommer att behandla ärendet 8 december.

20 Kommunstyrelsen KS 129 AU 209 Dnr 149/2010 Dpl 007 Granskning av interna kontrollrutiner - konserthuset Beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner det svar och de åtgärder som förvaltningen har vidtagit. 2. Kommunstyrelsen anser det är viktigt vid introduktion av all personal att ha en tydlig genomgång av attest- och konteringsinstruktioner. Beskrivning Vara kommuns revisorer har genomfört en granskning av ett urval av verifikationer med biträde av Komrev inom PricewaterhouseCoopers AB. Syftet med granskningen har varit att pröva den interna kontrollen samt att följa upp motsvarande granskning som genomfördes under hösten Vid detta tillfälle noterades betydande brister i hantering av enskilda verifikationer, oklarheter vad gäller intern och extern representation samt brister i underlag till enskilda personer. Kommunstyrelsen behandlade svaret på revisionsrapporten 11 mars Efter revisionsrapporten genomfördes en uppstramning av vissa ekonomiadministrativa rutiner samt utbildning av konserthusets administrativa personal i hantering och regelverk kring leverantörsfakturor. Det genomfördes också en central utbildning om ekonomiadministrativa rutiner som arrangerades av ekonomiavdelningen under december månad På denna utbildning deltog personal från konserthuset. Vid den nu genomförda granskningen (20 oktober 2010) konstaterade revisionen åter betydande brister i den interna kontrollen. Av ett urval på 180 verifikationer har granskningen resulterat i avvikelser från kontrollmålen på 14 verifikationer vilket motsvarar 7,8 % av samtliga granskade verifikationer. Vid granskningen har revisionen bl.a. funnit att kommunens kontokort använts för att tanka egen bil i tjänsten, flygresa utan uppgift om ändamål, saknade underlag vid betalning med kontokort, ofullständiga uppgifter vid restaurangbesök och hotellövernattningar samt fakturor för ränte- och inkassokostnader. Mot bakgrund av att konserthusets verksamhet är en resultatenhet under kommunstyrelsen, bedömer revisionen att kommunstyrelsen uppvisar betydande brister i den interna kontrollen.

21 Kommunstyrelsen Åtgärder och uppföljning Ett möte har genomförts 3 november 2010 angående revisionsrapporten, där konserthuschefen, kommundirektören, ekonomichefen, kommunstyrelsens ekonom och ekonomen på ekonomiavdelningen deltog. Genomgång gjordes för att förbättra kunskapen inom det ekonomiadministrativa området hos konserthusets personal samt åtgärder för förbättrade rutiner. Åtgärder för rättelser Konserthuschefen har sammanställt ett underlag på de verifikationsuppgifter som saknas enligt revisionsrapporten. Rättelse ska göras av verifikationerna enligt konserthuschefens underlag. Felaktiga momsavdrag ska rättas. Kommunens kontokort har använts för att tanka egen bil i tjänsten. Löneavdrag har gjorts och i stället har reseräkning skrivits. Åtgärder för att stärka kommunstyrelsens och konserthusets interna kontrollrutiner Beslutsattesträtten inom konserthusets ansvarsområde begränsas till konserthuschefen, produktionschefen och marknadschefen. Den begränsade beslutsattesträtten gäller med omedelbar verkan efter beslut av kommundirektören. En utbildning genomförs 15 december för konserthusets chefer och den administrativa personalen kring hantering av leverantörsfakturor, kontering/kontoplan, attestregler, momsregler, regler kring representation, personalförmåner, inköpskort, bensinkort etc. Genomgång ska göras av rutiner för att undvika ränte- och inkassokostnader. Utbildningen genomförs av kommunstyrelsens ekonom och ekonomiavdelningens ekonom. Ett uppföljningsmöte efter utbildningen sker på konserthusets personalmöte 18 januari Ekonomichefen, kommunstyrelsens ekonom och ekonomiavdelningens ekonom ska delta i uppföljningsmötet. Den nya konserthusekonomen får en särskild introduktionsutbildning i ekonomifrågor som arrangeras av ekonomichefen, ekonomiavdelningens ekonom och kommunstyrelsens ekonom. Konserthusekonomen ska få en tydligare roll som controller inom konserthusets verksamhet. Det innebär bl.a. att arbeta mer proaktivt med kontroll och styrning avseende ekonomiadministrativa rutiner. Ekonomiavdelningen har startat upp en översyn av rutinerna kring kommunens samtliga inköpskort. Syftet är att strama upp rutinerna och minimera felaktigheter. I fortsättningen ska det finnas ett varaktigt emblem på konserthusets arbetskläder. Kommunstyrelsens ekonom ska genomföra utökad/riktad intern kontroll av konserthusets verifikationer under perioden november 2010 december

22 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonom rapporterar månatligen resultatet av den interna kontrollen i form av en skriftlig rapport till kommundirektören. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner det svar och de åtgärder som förvaltningen har vidtagit. Kommunstyrelsens behandling Carl-Uno Olsson påtalar att det är viktigt att nyanställd personal får en utförlig introduktion i dessa frågor. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den synpunkten som ett tillägg till arbetsutskottets förslag.

23 Kommunstyrelsen KS 130 PU 17 Dnr 98/2010 Dpl 007 Policy bisyssla Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige upphäver fullmäktiges beslut från 2 mars 1992, 36, gällande Riktlinjer angående bisyssla. Beskrivning Kommunfullmäktige antog 2 mars 1992, 36, policy angående bisyssla. Denna policy känns föråldrad och överspelad. Vad som gäller för bisyssla finns beskrivet i Lagen om offentlig anställning (LOA) samt Allmänna Bestämmelser (AB) och därför behövs ingen särskild policy. Interna rutiner hur ärende om bisyssla hanteras förs in i Personalhandboken. _

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsens personalutskott 2012-10-18 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarnämnden 2012-10-31 1(9) Plats och tid: Konferensrummet IFO, Polishuset kl. 13.00-14.20 ande: Maria Johansson (C), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Joe Aronsson (C) Esse Colvås (FP), ersättare

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, klockan 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) ersätter Claes Pettersson (S) Sten

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer