Certifikat Ryssland Autocall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifikat Ryssland Autocall"

Transkript

1 Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008

2 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på Risker: Produktspecifika risker Investerare i certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är lägre än Startkursen och Barriärnivån är träffad kan Slutlikvidbelopp understiga nominellt belopp. Kreditrisk Vid köp av detta värdepapper tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AAfrån Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody s och Standard & Poor s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en investerare som investerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Innehavaren av ett certifikat tar en risk som är förknippad med underliggande instruments eller underliggande variabels kursutveckling. Dessa risker kan omfatta, bland annat, aktiemarknads-, räntemarknads-, valutamarknads-, råvarumarknads-, ränte-, växelkurs-, och volatilitetsrisk samt även ekonomisk och politisk risk och en kombination av dessa eller andra risker. En utmärkande egenskap för dessa certifikat är att relativt små kursförändringar i underliggande variabel (till exempel aktier eller aktieindex) kan medföra avsevärda förändringar i värdet på innehavarens positioner. Dessa förändringar i värdet kan vara till investerarens fördel men de kan också vara till investerarens nackdel. Certifikat påverkas inte enbart av kursförändringar på underliggande variabel, utan dessutom och beroende på typ, av en rad ytterligare faktorer, till exempel löptiden för certifikatet, intensiteten i kurssvängningarna hos den underliggande variabeln (volatilitet) och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivån och förväntad utdelning på underliggande variabel. Investerare bör vara särskilt uppmärksamma på att certifikat kan falla i värde och förfalla utan värde med följd att del av eller hela det investerade beloppet förloras. Investerare bör också uppmärksamma att certifikat handlas som självständiga värdepapper och är underkastade förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikatet. Detta kan inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, illikviditet i marknaden, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Kunskapsnivå Investeraren bör förvissa sig om att kunskaperna om handel med certifikatet är tillräckliga för att placeringsbesluten skall kunna ge en god avkastning på kapitalet samtidigt som onödiga och oväntat stora förluster undviks. Dessutom bör investeraren observera att riskerna och möjligheterna varierar betydligt även inom samma typ av instrument. En investering i certifikat bör vidare endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på Underliggande och/eller sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på Underliggande, eftersom avkastningen på en sådan investering beror på, bland annat, sådana förändringar. Fler än en riskfaktor kan ha en samtidig effekt på Värdepappret, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Ingen garanti ges om hur varje riskfaktor eller någon kombination av dessa faktorer påverkar värdet på certifikatet. Investerare bör också noggrant läsa förklaringen av Underliggande i avsnitten Produktspecifika Villkor och Information om Underliggande och särskilt punkten Ytterligare Information om Underliggande. Investerare bör förstå riskerna som förknippas med en investering i certifikat och bör endast fatta ett investeringsbeslut efter att noggrant övervägt (i) lämpligheten av en investering i certifikatet mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning (ii) informationen i Grundprospektet och Slutliga Villkor samt (iii) Underliggande. 6 november

3 Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande index: ISIN-kod: Fastställelsedag för Startkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Metod för Referenskursbestämning: Lösenförfarande: Slutdag: Slutlikviddag: Startkurs: Slutkurs: Slutlikvidbelopp: ACRYS4ASHB RDX Index (EUR) SE ( Fastställelsedag 1 ), ( Fastställelsedag 2 ), ( Fastställelsedag 3 ), ( Fastställelsedag 4 ), ( Fastställelsedag 5 ), Officiell Stängning. Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Slutdag infaller första Fastställelsedag för Slutkurs då Slutkurs är lika med eller över 0,9 x Startkurs. Om Slutkurs inte är lika med eller över 0,9 x Startkurs på någon Fastställelsedag för Slutkurs skall Slutdag vara sista Fastställelsedag för Slutkurs. Femton (15) Bankdagar efter Slutdag Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Det först tillämpliga beloppet av följande: Om Slutkurs 0,9 x Startkurs på Fastställelsedag 1: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong eller; Om Slutkurs 0,9 x Startkurs på Fastställelsedag 2: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 2 eller; Om Slutkurs 0,9 x Startkurs på Fastställelsedag 3: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 3 eller; Om Slutkurs 0,9 x Startkurs på Fastställelsedag 4: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 4 eller; Om Slutkurs 0,9 x Startkurs på Fastställelsedag 5: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 5 eller; Om Slutkurs inte har varit lika med eller över 0,9 x Startkurs på någon Fastställelsedag för Slutkurs och Slutkurs på Fastställelsedag 5 är lika med eller över Barriärnivå multiplicerat med Startkurs: Teckningskurs eller; Om Slutkurs inte har varit lika med eller över 0,9 x Startkurs på någon Fastställelsedag för 6 november

4 Slutkurs och Slutkurs på Fastställelsedag 5 är lägre än Barriärnivå multiplicerat med Startkurs: Teckningskurs x Slutkurs / Startkurs. Kupong: Preliminärt 40 procent. Fastställs 12 december Barriärnivå: 50 procent Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Referenskälla Indexberäknare Ytterligare information om Underliggande RDX Index (EUR) Bloomberg: RDX Index Wiener Börse Beskrivning: Disclaimer: RDX EUR, Russian Depositary Receipts Index, ett index som beräknas och publiceras i euro av Wiener Börse och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de nio mest omsatta depåbevisen på ryska aktier som handlas på London Stock Exchange. För ytterligare information om index, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till The RDX (Russian Depositary Index ) was developed and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG. The full name of the Index and its abbreviation are protected by copyright law as trademarks. The RDX Index description, rules and composition are available online on the index portal of Wiener Börse AG (provided that this website does not form part of the Securities Note or the Terms and Conditions of the Securities). Wiener Börse does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the RDX Index or any data included therein and Wiener Börse shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. A non-exclusive authorisation to use the RDX Index in conjunction with financial products was granted upon the conclusion of a licence agreement between the Issuer and Wiener Börse AG. The only relationship to the Issuer is the licensing of certain trademarks and trade names of RDX Index which is determined, composed and calculated by Wiener Börse without regard to the Issuer or the Securities. Wiener Börse reserves the rights to change the methods of index calculation or publication, to cease the calculation or publication of the RDX Index or to change the RDX trademarks or cease the use thereof. The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Wiener Börse. Wiener Börse makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to results to be obtained by the Issuer, holders of the Securities, or any other person or entity from the use of the RDX Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall Wiener Börse have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Certifikat: Certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Arrangör: Courtage: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm 3 procent av Teckningskursen per certifikat. Emissionsdag: november

5 Information: Information om fastställande av preliminära villkor: Information om tilldelning: Anmälan om deltagande i erbjudandet sker genom inlämning av anmälningssedel till HQ Bank. Fastställd Startkurs meddelas på och Tilldelning bestäms av HQ Bank och Handelsbanken. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig HQ Bank och Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Likviddag: Meddelande om genomförd emission: Minsta teckningspost: Sista dag för Teckning: Underrättelse om inställt erbjudande meddelas av HQ Bank snarast efter beslut om inställandet. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sänds ut den 25 november certifikat , Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. Teckningskurs: Villkor för erbjudandet: SEK per Certifikat. Handelsbanken och HQ Bank förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om antal certifikat blir lägre än stycken. Handelsbanken kommer att ställa in erbjudandet om kupongen inte kan fastställas till lägst 25 procent. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar HQ Bank debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Noteringsdag: Market making: Minsta handelspost: Certifikat kan vara noterat på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Certifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Certifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 certifikat per serie. Stockholm den 6 november 2008 Svenska Handelsbanken AB (publ) 6 november

6 6 november

7 Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Arrangör

8 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisningar avseende år 2006 ( ÅR 2006 ) och år 2007 ( ÅR 2007 ) vilka, i sin helhet är en del av Grundprospektet och som, tillsammans med Handelsbankens bolagsordning finns tillgängliga via Internet på ÅR, DR och bolagsordning kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt Föreliggande Grundprospekt avseende Handelsbankens MTN- warrant- och certifikatprogram är upprättat i enlighet med rådets direktiv 2003/71/EG och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med stöd av 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Grundprospekt ersätter Grundprospekt avseende Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram av den 24 april Handelsbanken ansvarar för innehållet i detta Grundprospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt Handelsbanken vet, uppgifterna i Grundprospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Grundprospektets innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i Handelsbanken för innehållet i detta Grundprospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i Grundprospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Grundprospektets innebörd. Handelsbanken står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. 2 Handelsbanken

9 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 6 Handelsbankens styrelse Koncernledningen...6 Revisorer...6 De största SVenska aktieägarna per den 31 december Handelsbankens resultat- och balansräkning i sammandrag Riskfaktorer... 9 GEMENsamma risker för programmen:...9 Risker specifika för MTN-programmet:...9 Risker specifika för warrant- och certifikatprogrammet: Lagstadgade revisorer Sammanfattande beskrivning av verksamheten och organisationsstruktur Huvudsaklig verksamhet...13 Huvudsakliga marknader...13 Utveckling...13 Handelsbankens organisation...14 Handelsbankskoncernen...14 Handelsbankens förvaltning...14 Handelsbankens kapitalstruktur...14 återköp och indragning av aktier...14 Fastigheter och inventarier...15 Räntebärande värdepapper, aktier och andelar med mera...15 Skulder och åtaganden utanför balans-räkningen Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan Handelsbankens styrelse Viktigaste övriga uppdrag...16 MED KONTORSADRESSER...16 Koncernledningen MED KONTORSADRESSER...17 Revisorer Större aktieägare Tillgångar och skulder, finansiell situation samt vinster och förluster Historisk finansiell information / Finansiella rapporter...21 Revision av den årliga historiska finansiella informationen...21 Senaste finansiella information / Delårsrapportering och annan finansiell information...21 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden...21 Väsentliga förändringar i finansiell situation eller ställning på marknaden Beskrivning av Handelsbankens MTN-program Lånekonstruktioner...22 Försäljning / Tilldelning vid publika emissioner / Marknad / Företrädare...26 EmIssionsinstitut...26 Börsregistrering och vpc-anslutning...27 Allmänna villkor för lån upptagna under Svenska Handelsbanken AB:s svenska MTN-program 28 1 Definitioner Registrering av MTN Räntekonstruktion Handelsbanken

10 4 Återbetalning av Lån och (i förekommande fall) utbetalning av ränta Dröjsmålsränta Preskription Rätt till betalning Meddelanden Börsregistrering Förvaltarregistrering Begränsning av ansvar m m Tillämplig lag. Jurisdiktion...30 Appendix I...31 Slutliga Villkor avseende lån nr [ ]...31 Appendix II...33 Definitioner som i huvudsak används för beräkning av Tilläggsbelopp Beskrivning av Handelsbankens warrant- och certifikatprogram Försäljning, Tilldelning och market making...38 Rättigheter förknippade med Warranter och certifikat...38 Beskattning, kostnader, avgifter...38 warranter...39 MARKNADSWARRANT...42 Maxcertifikat...42 turbo...43 certifikat...43 Allmänna Villkor Definitioner Registrering av värdepapper Överlåtbarhet Marknadsavbrott Justeringar till följd av störd handelsdag Omräkningsregler Förtida Avslut och Avnotering Dröjsmålsränta Preskription Rätt till betalning Börsnotering, mm Information Registrering Ändring av Villkor Myndighetspåbud Begränsning av ansvar m m Tillämplig lag. Jurisdiktion...53 Slutliga Villkor Warrant Produktspecifika Villkor...54 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...55 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...55 Upptagande till handel och handelssystem...56 Slutliga Villkor Marknadswarrant Produktspecifika Villkor...57 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE Handelsbanken

11 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...58 Upptagande till handel och handelssystem...59 Slutliga Villkor Turbo Produktspecifika Villkor...60 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...62 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...62 Upptagande till handel och handelssystem...63 Slutliga Villkor Maxcertifikat Produktspecifika Villkor...64 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...65 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...65 Upptagande till handel och handelssystem...66 Slutliga Villkor Certifikat Produktspecifika Villkor...67 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...68 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...68 Upptagande till handel och handelssystem...69 Bilaga, Handelsbankens Delårsrapport januari 2008-mars Förteckning över information som införlivas genom hänvisning - Handelsbankens årsredovisning 2006 ( ÅR 2006 ), - Handelsbankens årsredovisning 2007 ( ÅR 2007 ), finns tillgängliga via Internet på ÅR och DR kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM 5 Handelsbanken

12 1. Sammanfattning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och skall ses som en introduktion till Grundprospektet. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Handelsbanken bildades i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan den 5 juni Handelsbanken är ett publikt (publ) bankaktiebolag och har organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. Aktiekapitalet uppgår till mkr fördelat på 628,3 miljoner aktier. Kvotvärdet per aktie är 4,60 kr. HANDELSBANKENS STYRELSE KONCERNLEDNINGEN Hans Larsson, ordförande Pär Boman, VD Claes Norlén, vvd Anders Nyrén, vice ordförande Per Beckman, vvd Anders Bouvin, vvd Fredrik Lundberg, vice ordförande Björn Börjesson, vvd Petri Hatakka, vvd Pär Boman, VD och koncernchef Patrik Hertsberg, vvd Inga-Lill Nicolin, vvd Pirkko Alitalo Anders H Johansson, vvd Magnus Uggla, vvd Jon Fredrik Baksaas Olle Lindstrand, vvd Håkan Sandberg, vvd Ulrika Boëthius Anna Ramberg, vvd Tommy Bylund Ulf Riese, vvd Yonnie Bergqvist, VD Handelsbanken Finans Göran Ennerfelt M Johan Widerberg, vvd Michael Zell, VD Handelsbanken Liv Sigrun Hjelmquist Göran Stille, vvd Lars Kahnlund, VD Stadshypotek AB Sverker Martin-Löf Rainer Lawniczak, vvd Bente Rathe Frank Vang-Jensen, vvd Jan Häggström, bankdirektör Thommy Mossinger, vvd Lena Thörnell Anders Ohlner, vvd Katarina Berner Frösdal, bankdirektör Michael Green vvd Ulf Köping-Höggård REVISORER KPMG Bohlins AB, Stefan Holmström Ernst & Young AB, Erik Åström Antalet anställda är knappt DE STÖRSTA SVENSKA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 DECEMBER 2007 Industrivärden Lundbergs Nordea fonder Stiftelsen Oktogonen Handelsbanken fonder Folksam/KPA/Förenade Liv Alecta SEB fonder Andra AB-fonden AFA Försäkring AMF med fonder Handelsbankens Pensionsstiftelse Swedbank Robur fonder Livförsäkrings AB Skandia Tredje AP-fonden MTN-program Handelsbankens MTN-program utgör en ram varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande uppta lån ( Lån ) i svenska, danska och norska kronor, euro eller annan valuta med en löptid om lägst en månad. Totalt utestående nominellt belopp av MTN får uppgå till högst svenska kronor eller motvärdet därav i euro eller annan valuta. 6 Handelsbanken

13 Lån upptas genom utgivande av löpande skuldebrev i form av förlagsbevis eller obligationer, s.k. Medium Term Notes ("MTN"). Varje lån representeras normalt av MTN i hela multiplar om , eller svenska, danska eller norska kronor och för lån utgivna i euro i hela multiplar om 1 000, eller euro. Andra multiplar kan dock förekomma. Under detta MTN-program kan Handelsbanken emittera lån med olika konstruktioner, såsom: Fast ränta FRN (Floating Rate Note) Nollkupongskonstruktion Det finns även möjlighet att emittera MTN där ränte- och/eller kapitalbelopp fastställs på basis av utvecklingen av t ex visst svenskt eller utländskt index, aktier, råvaror, krediter osv (strukturerade produkter). Vanligt förekommande konstruktioner är: Ränteobligationer Aktieindexobligationer Kreditindexobligationer Kreditkorgsobligationer Marknadsobligationer Hedgefondobligationer Omvända konvertibler Råvaruobligationer Strategiobligationer Valutaobligationer Försäljning av MTN kommer att riktas antingen till en bred allmänhet eller till en mindre krets av placerare. Handelsbanken kommer att på förfrågan från placerare förmedla MTN i andrahandsmarknaden till rådande marknadspris. Handelsbanken förmedlar MTN under normala marknadsförutsättningar. Lån som utges under programmet kommer, om inte annat avtalats avseende visst lån, att inregistreras vid OMX Nordic Exchange och/eller Nordic Growth Market NGM AB i samband med lånets upptagande. Warrant- och certifikatprogram Handelsbankens warrant- och certifikatprogram utgör en ram varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande emittera warranter och certifikat ( Warranter/certifikat ) i danska kronor, euro, norska kronor, svenska kronor eller annan valuta. Warrant- och certifikatprogrammet omfattar fem olika typer av värdepapper: Warranter, Marknadswarranter, Turbos, Maxcertifikat och Certifikat. Dessa olika typer av värdepapper kan ha olika typer av underliggande tillgångar, såsom aktier och depåbevis, obligationer, räntor, växelkurser, råvaror, terminskontrakt, fonder, index eller korgar av samtliga underliggande. Index kan vara såväl noterade och i vissa fall handlade index samt även index som är definierade och beräknade av Handelsbanken. Nyckeltal för Handelsbankskoncernen 2007 Rörelseresultat, total verksamhet, mkr Årets resultat, total verksamhet, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Räntabilitet total verksamhet, verklig skatt % 23,3 Primärkapitalrelation, % (2007 enl gällande övergångsregler) 6,5 Kapitaltäckningsgrad, %, (2007 enl gällande övergångsregler) 10,4 7 Handelsbanken

14 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2007 Resultaträkning, mkr Balansräkning, mkr Räntenetto: Utlåning till allmänheten: Provisionsnetto: Utlåning till kreditinstitut: Övriga intäkter: Räntebärande värdepapper: Summa intäkter: Övriga tillgångar: Personalkostnader: Summa tillgångar: Övriga kostnader: In- och upplåning från allmänheten: Av- och nedskrivningar: -353 Skulder till kreditinstitut: Summa kostnader Emitterade värdepapper: Kreditförluster och återvinningar: -27 Övriga skulder: Vinster avyttringar materiella/immateriella Summa skulder: tillgångar: 1 Rörelseresultat: Eget kapital Skatter: Realisationsvinst avyttrad verksamhet Årets resultat: Summa skulder och eget kapital: Handelsbanken

15 2. Riskfaktorer GEMENSAMMA RISKER FÖR PROGRAMMEN: Kreditrisk Vid köp av värdepapper emitterade under MTN-, Warranteller certifikatprogrammet tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody s och Standard & Poor s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången/ variabeln noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, d v s löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankrörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive låns/värdepappers slutliga villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. RISKER SPECIFIKA FÖR MTN-PROGRAMMET: Marknadsrisk / Risk vid förtida försäljning Marknadsriskerna varierar beroende på lånekonstruktion och löptid. Värdet på ett Lån varierar med räntefluktuationerna. Lån med t ex aktieindexkonstruktioner är att betrakta som en kombination mellan en ränteplacering och en aktieplacering. Aktieplaceringen representeras i regel av en option (se nedan) på den underliggande aktiemarknaden. Därför tar placerare en ytterligare risk i sin placering än om alternativet hade varit en ren ränteplacering. Eftersom en aktieindexobligation under ogynnsam marknadsutveckling endast betalar tillbaka nominellt belopp tar placeraren en risk motsvarande den ränta han hade kunnat erhålla, om placerarens alternativ hade varit att placera pengarna i rena räntebärande instrument. En placerare bör vara uppmärksam på att vid försäljning av lån före löptidens utgång riskerar placeraren att få tillbaka mindre än lånets nominella belopp. För strukturerade produkter (t ex aktieindexobligationer, kreditkorgsobligationer, marknadsobligationer, intervallobligationer, hedgefondobligationer och ev. andra konstruktioner) kombineras räntekonstruktionen (obligationsdelen) med en option på en underliggande marknad. Värdet på en option påverkas inte enbart av kursförändringar på den underliggande tillgången, utan dessutom av en rad ytterligare faktorer, t ex löptiden för optionen och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivå och förväntad utdelning på den underliggande tillgången. En hög volatilitet innebär högre risk i underliggande tillgång. Dessa faktorer påverkar det så kallade tidsvärdet i en option. En värdeminskning på en option kan uppstå även när priset på den underliggande tillgången är oförändrat, enbart på grund av att löptiden blir kortare. Tidsvärdet minskar, ju kortare löptiden blir, för att slutligen vara noll vid löptidens utgång. Tidsvärdeminskningen sker snabbare ju kortare den återstående löptiden är på en option. Köp av en option med ett relativt sett högt tidsvärde och kort återstående löptid är därför förbundet med en särskilt hög risk. Det finns även strukturerade produkter där återbetalningsbeloppet, under vissa omständigheter, kan understiga nominellt belopp. I sådana konstruktioner finns, i regel, en barriär/ett golv på hur lågt ett återbetalningsbelopp kan fastställas till. För denna ökning i risk ökar möjligheten till god/hög avkastning. Detta framgår i sådant fall tydligt i Slutliga Villkor. Specifika risker avseende olika lånekonstruktioner Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut ett flertal olika strukturerade produkter. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Placeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika strukturerade produkter, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör placeraren, innan en placering i strukturerade produkter sker, ta del av grundprospektet och slutliga villkor. Riskexponeringen mot underliggande tillgång styrs i förekommande fall av uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorn 9 Handelsbanken

16 är ett omräkningstal som visar hur stor del av underliggande tillgång som tillgodoräknas för beräkning av t ex tilläggsbelopp/avkastning. Avgörande för vilken nivå de fastställs till är bl a utvecklingen i svenska och utländska räntor samt kursrörligheten (volatiliteten) på underliggande tillgångar. Exponeringen mot den underliggande tillgången ökar när uppräkningsfaktorn blir högre vilket innebär att värdeförändringar av MTN blir större i förhållande till värdeförändringar av den underliggande tillgången. Om den underliggande tillgången minskar i värde är det vanligt förekommande att värdet av MTN inte påverkas negativt i samma utsträckning, d v s minskningen blir inte lika stor. Detta är särskilt vanligt förekommande när MTN har en kort löptid. När MTN innehåller en fast avkastning är exponeringen mot underliggande tillgång mindre jämfört med konstruktioner där fast avkastning saknas. Detta innebär att värdeförändringar i underliggande tillgång påverkar värdet av MTN i mindre utsträckning. Vissa lånekonstruktioner innehåller ett så kallat tak för avkastningen vilket innebär att värdeutvecklingen av underliggande tillgång endast påverkar avkastningen av MTN upp till en viss förutbestämd maxnivå. Om värdet av underliggande tillgång skulle överstiga sådan maxnivå så påverkar den överstigande delen inte storleken på avkastningen av MTN. De faktorer som avgör hur prissättningen påverkas är MTN:s återstående löptid och nuvarande värde av underliggande tillgång i förhållande till det så kallade taket. En MTN kan även ha en så kallad cliquéstruktur vilket innebär att, vid beräkning av avkastningen i MTN mäts värdet av underliggande tillgång under flera perioder och inte bara vid ett tillfälle. Detta innebär att det finns flera startvärden/startindex och flera slutvärden/slutindex för underliggande tillgång under löptiden av MTN. I vissa fall förekommer konstruktioner där varje värderingsperiod har ett tak avseende positiv värdeutveckling för slutvärdet/slutindexet men där det inte finns något motsvarande golv avseende negativ värdeutveckling. Cliquéstrukturer kan också vara omvända vilket innebär att MTN har en från början fastställd avkastning vilken endast påverkas av en eventuell negativ värdeförändring av underliggande tillgång. Om värdet av underliggande tillgång stiger påverkas inte den förutbestämda avkastningen men om värdet av underliggande tillgång sjunker minskas den förutbestämda avkastningen. Prissättningen av MTN under löptiden påverkas i stor utsträckning av eventuella negativa värden av underliggande tillgång eller risk för sådana negativa värden. Barriärstruktur innebär att värdet/avkastningen av MTN påverkas när värdet av underliggande tillgång ökar eller minskar till en viss nivå, en så kallad barriärnivå. Effekten av att en barriärnivå träffas kan t ex vara att avkastningen ökar, minskar, erhålls eller uteblir. Prissättningen av MTN påverkas av återstående löptid och värdet på underliggande tillgång i förhållande till barriären/barriärerna och det är därför viktigt att placeraren förstår hur barriären/barriärerna påverkar värdet av aktuell MTN. Om värdet av underliggande tillgång är nära en barriär och det är kort återstående löptid av MTN kan priset på MTN variera kraftigt. Digitalstruktur innebär att en viss avkastning antingen erhålls eller inte erhålls alls om värdet av underliggande tillgång når en viss nivå. Detta innebär att priset på MTN kan variera kraftigt i förhållande till värdeförändring av underliggande tillgång om värdet av underliggande tillgång ligger nära en sådan nivå. Om värdet av underliggande tillgång ligger långt ifrån sådan nivå påverkas priset på MTN inte lika mycket av värdeförändringar av underliggande tillgång. Olika typer av kreditstrukturer (t ex kreditkorgsobligation) innebär att avkastningen av MTN är kopplad till kreditrisken i ett visst bolag eller korg av bolag på så sätt att avkastningen förändras när en kredithändelse avseende underliggande bolag eller korg av bolag inträffar. Med kredithändelse menas att ett bolag inte kan infria sina åtaganden mot sina borgenärer. Hur en eventuell kredithändelse påverkar värdet/avkastningen av MTN varierar mellan olika kreditstrukturer. Vid beräkning av slutvärde/slutindex av underliggande tillgång finns en risk att tillfälliga kraftiga svängningar i marknaden kan påverka slutvärdet/slutindexet. För att undvika den risken fastställs slutvärdet/slutindexet ofta som ett genomsnittsvärde vid flera mättillfällen istället för vid ett enda slutdatum. Detta innebär att tillfälliga kraftiga svängningar inte har lika stor inverkan på slutvärdet/slutindexet och därmed minskar volatiliteten i priset av MTN. Överkurs, ökad risk men större potential till god avkastning Det belopp placeraren riskerar är större i de strukturerade produkter som tecknas/köps till överkurs (dvs betalas mer än nominellt belopp) då de kan komma att återbetalas till endast nominellt belopp. På motsvarande sätt är det riskerade beloppet mindre om aktieindexobligationen har fast avkastning, man riskerar då endast den ränta man hade kunnat få utöver den fasta avkastningen, vid en alternativ ränteplacering. Överkurs ger en högre s k uppräkningsfaktor. Uppräkningsfaktorn är ett omräkningstal som talar om hur stor del av uppgången i underliggande marknad som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen. Avgörande för vilken nivå Uppräkningsfaktorn fastställs till är bland annat 10 Handelsbanken

17 hur svenska och internationella räntor samt hur kursrörligheten (volatiliteten) på underliggande marknader förändras fram till dagen då Uppräkningsfaktorn fastställs. Förtida återbetalning Ett Lån kan ha villkor som ger Handelsbanken möjlighet att återbetala denna i förtid. Förtida återbetalning innebär i regel en begränsning av ett Låns marknadsvärde. Under en period då Handelsbanken har möjlighet att besluta om förtida återbetalning kommer marknadsvärdet för dessa Lån sannolikt ej att märkbart överstiga återbetalningskursen. Detta kan även inträffa före sådan period om förtida återbetalning. För det fall Handelsbanken återbetalar ett Lån i förtid kan placeraren sakna möjlighet att placera om det återbetalda beloppet till samma villkor som återbetalt Lån. Placeraren bör överväga risken i händelse av förtida återbetalning, eller vid en utebliven förväntad förtida återbetalning, i ljuset av andra alternativa placeringsmöjligheter vid placeringstillfället. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att avyttra placeringen. Detta kan inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser ( normala marknadsförhållanden ), eller pga att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Marknaden kan också vara illikvid vilket kan medföra svårigheter att t ex sälja ett innehav (även tekniska fel kan störa handeln på marknadsplatsen). Förlagsbevis Handelsbanken kan under detta MTN-program emittera förlagsbevis. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation medför förlagsbevis rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar efter övriga prioriterade och oprioriterade fordringar men jämsides med (pari passu) förlagsbevis och andra skuldförbindelser tillhörande tidsbundna förlagslån som Handelsbanken upptagit och före sådana skuldförbindelser tillhörande förlagslån som har obegränsad löptid och. Se även produktbeskrivningar under punkt 8. RISKER SPECIFIKA FÖR WARRANT- OCH CERTIFI- KATPROGRAMMET: Marknadsrisk Innehavaren av warrant/certifikat tar en risk som är förknippad med underliggande tillgångs utveckling. Risken i underliggande tillgång kan omfatta, bland annat, aktiemarknads-, räntemarknads-, valutamarknads-, råvarumarknads-, ränte-, växelkurs-, och volatilitetsrisk samt även ekonomisk och politisk risk och en kombination av dessa eller andra risker. Observera att små förändringar i underliggande tillgång under löptiden kan resultera i stora förändringar i warrants/certifikats värde, såväl positivt som negativt. Under löptiden påverkas warrants/certifikats värde inte enbart av kursförändringar i underliggande tillgång, utan även en rad ytterligare faktorer, till exempel återstående löptid, intensiteten i kurssvängningarna i underliggande (volatilitet) och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivån och eventuell förväntad utdelning i underliggande tillgång (eller de komponenter som utgör underliggande). Under löptiden handlas warrant/certifikat som ett självständigt värdepapper och är underkastat förhållandet mellan utbud och efterfrågan.. Likviditetsrisk Under löptiden kan det ibland kan vara svårt eller omöjligt att handla i warrant/certifikat. Detta kan inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, illikviditet i marknaden, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med warrant/certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare ska även förstå riskerna som förknippas med en placering i warrant/certifikat och ska endast fatta ett placeringsbeslut efter att noggrant övervägt lämpligheten av en placering i warrant/certifikat mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning. En placering i warrant/certifikat ska endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på underliggande tillgång eller sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på underliggande, eftersom avkastningen på en sådan placering beror på, bland annat, sådana förändringar. Under löptiden kan fler än en riskfaktor ha en samtidig effekt på warrants/certifikats värde, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Placerare ska noggrant läsa warrants/certifikats Slutliga Villkor och Grundprospektet. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. 11 Handelsbanken

18 3. Lagstadgade revisorer Handelsbankens revisorer återfinns på sid 121 i ÅR Handelsbankens revisorer och av Finansinspektionen förordnad revisor återfinns på sid i ÅR KPMG Bohlins AB Stefan Holmström, Box Stockholm Ernst & Young AB Erik Åström, Box 7850, Stockholm Stefan Holmström har fr o m år 2008 ersatt Thomas Thiel. Erik Åström har fr o m år 2008 ersatt Torsten Lyth. Revisorerna är medlemmar i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Handelsbanken 12

19 4. Sammanfattande beskrivning av verksamheten och organisationsstruktur Svenska Handelsbanken AB (publ) (med handelsbeteckning Handelsbanken) bildades i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan 5 juni Handelsbanken är ett publikt (publ) bankaktiebolag och har organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm med huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm med telefonnr: Verksamheten bedrivs under svensk banklagsstiftning. Handelsbankens bolagsordning återfinns på Handelsbanken är ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen (2005:551). HUVUDSAKLIG VERKSAMHET Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om ca miljarder kronor och ett rörelseresultat för total verksamhet för år 2007 på ca 19,4 miljarder kronor. Antalet anställda är knappt Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. HUVUDSAKLIGA MARKNADER Handelsbanken har 660 bankkontor fördelat på verksamhet i 21 länder. I koncernen ingår bland annat Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. UTVECKLING Handelsbankens övergripande mål är att ha en högre räntabilitet på eget kapital än ett vägt genomsnitt för övriga börsnoterade banker i Norden och Storbritannien. Kvaliteten på koncernens tjänster ska leva upp till krävande kunders förväntningar. Handelsbanken ska ta rimligt betalt för utförda tjänster. Kostnadsnivån ska vara lägre än i andra banker. Lönsamhet är alltid viktigare än volym. Handelsbanken har sedan flera decennier en stark ställning på den svenska marknaden. Under 1990-talet flyttade banken fram positionerna ytterligare dels genom förvärvet av Stadshypotek (1997), dels genom organisk tillväxt. I slutet av 1980-talet beslöt Handelsbanken att öppna verksamhet i Norge. I början av 1990 lades ett kontantbud på Oslo Handelsbanken. Genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv av Stavanger Bank 1991 kunde Handelsbanken utnyttja det historiska tillfälle till expansion som den norska bankkrisen i början av 1990-talet skapat. Under 1990-talet kom banken att bygga upp ett rikstäckande kontorsnät i Norge som kompletterades 1999 genom köpet av Bergensbanken. I Finland öppnade banken ett representantkontor i Helsingfors Fem år senare bildades ett dotterbolag, vilket 1991 blev en filial till Handelsbanken. I februari 1994 öppnades det första kontoret i gatuplan, på Södra kajen i Helsingfors, och 1995 förvärvade Handelsbanken de friska delarna av Skopbank samtidigt som banken beslöt att öppna kontor i flera större finska städer. Handelsbanken blev därmed Finlands fjärde största bank. I Danmark öppnades ett representantkontor i Köpenhamn Handelsbankens första danska kontor invigdes Detta Köpenhamnskontor fick snart efterföljare i andra delar av landet. År 2001 köpte Handelsbanken den på Jylland så starka Midtbank. Genom förvärvet blev Handelsbanken den femte största banken i Danmark med 32 kontor. I början av 1980-talet startade Handelsbanken bankverksamhet i Storbritannien. Kontoret i London kompletterades 1989 med ett representantkontor i Manchester. Ett tredje kontor öppnades i Birmingham Inriktningen var till en början Norden-relaterade företagsaffärer men hösten 1999 beslöt banken att utvidga verksamheten och erbjuda brittiska privat- och företagskunder ett komplett utbud av tjänster. Två nya kontor per år öppnades under perioden och vid halvårsskiftet 2002 fick den brittiska kontorsrörelsen status som egen regionbank. Verksamheten kom därmed att drivas efter samma principer som kontorsörelsen i Norden. Expansionstakten ökade och under åren startade banken fem nya kontor per år i Storbritannien. Inför 2007 beslöt banken att öka den organiska tillväxttakten ytterligare och antalet nyetableringar tredubblades jämfört mot föregående år till nära 50 kontor. Därmed var banken tillräckligt stor för att den 1 januari 2008 starta ytterligare en regionbank, med regionhuvudkontor i Manchester och ansvar för bankens kontor i norra Storbritannien. I mars 2001 förvärvade banken livförsäkringsbolaget SPP. Bolaget var en ledande aktör på tjänstepensioner i Sverige. Denna marknad förändrades dock snabbt, vilket bland annat ledde till att fristående försäkringsmäklare fick en starkare ställning och att massmarknads-bearbetning fick ökad betydelse för att nå framgång. Det innebar att de kontaktytor som fanns mellan SPP och bankens kontor 13 Handelsbanken

20 minskade. Den 3 september 2007 träffade banken därför avtal om att sälja SPP till Storebrand. Under de sex år som Handelsbanken ägde SPP förändrades bolaget i grunden. Driftskostnaderna i SPP halverades och den 1 januari 2006 ombildades bolaget till vinstutdelande livbolag. Handelsbanken hade per den 31 december kontor i Sverige och 199 kontor utanför Sverige. Av dessa fanns 39 i Danmark, 46 i Norge, 44 i Finland och 42 i Storbritannien. HANDELSBANKENS ORGANISATION Handelsbanken är organiserad i olika resultatområden och är i den externa rapporteringen uppdelad i följande rörelsegrenar: Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen i Sverige består av sex regionbanker, Handelsbanken Finans i Sverige samt Stadshypotek. Verksamheten utgår från de 461 bankkontoren där koncernens tjänster samordnas för bankens samtliga kunder. Kontorsrörelsen utanför Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige består av två regionbanker i Storbritannien samt en regionbank vardera i Danmark, Finland och Norge, dvs i de länder som tillsammans med Sverige betraktas som bankens hemmamarknader. I segmentet ingår även Handelsbanken International som driver kontorsrörelse utanför bankens hemmamarknader. Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets är bankens investmentbank och ansvarar för Corporate Finance, aktie-, ränte-, råvaru- och valutahandel, strukturerade produkter, analys och stöd till kontorsrörelsen för nämnda produkter. Handelsbanken International Handelsbanken International svarar för banken internationella affärer utanför Norden och Storbritannien. Förutom kontor ingår Financial Institutions och Payment & Cash Management. Handelsbanken Kapitalförvaltning Handelsbanken Kapitalförvaltning omfattar fondförvaltning, diskretionär förvaltning och nordiska depåtjänster. Handelsbanken Liv Handelsbanken Liv marknadsför ett brett sortiment av livförsäkrings- och pensionsprodukter samt förmögenhetslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.. HANDELSBANKSKONCERNEN Handelsbankskoncernen består av moderbolaget Svenska Handelsbanken AB (publ) och dess dotterbolag, av vilka de största är: Stadshypotek Stadshypotek lämnar hypotekslån mot säkerhet i småhus, fritidshus, bostadsrätter, flerbostadshus samt kontorsoch affärsfastigheter i Sverige. Handelsbanken Finans Handelsbanken Finans erbjuder leasing, avbetalning, finansieringssamarbeten med leverantörer av investeringsobjekt, finansiering och administration av tjänstebilar, fakturaservice, inkasso samt konsumentkrediter och selektiva kontokort genom återförsäljarsamarbeten. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Handelsbanken Liv Den 1 januari 2002 ombildades Handelsbanken Liv till ett vinstutdelande bolag och Livbolagets resultat konsolideras from 2002 i Handelsbankens resultat. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av livförsäkringsprodukter såsom privata pensionsförsäkringar, tjänstepensionsprogram, grupplivförsäkringar, fondförsäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar samt utländska kapitalförsäkringar. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Handelsbanken Fonder Förvaltar och administrerar bankens värdepappersfonder samt administrerar fonder åt kundföretag. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Luxemburg. HANDELSBANKENS FÖRVALTNING Handelsbankens centralstyrelse beslutar i större kreditärenden, större investeringar och strategiska frågor. Styrelsen utfärdar arbetsordning för styrelsen, instruktioner för verkställande direktören samt kreditinstruktioner. Styrelsen utser vidare ledamöter i kreditkommitté, revisionsutskott och ersättningsutskott. Styrelsens ordförande tillsammans med representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna utgör valberedning med uppgift att lämna förslag till bankens årsstämma i fråga om val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt i fråga om styrelsearvoden. HANDELSBANKENS KAPITALSTRUKTUR Antalet aktier i Svenska Handelsbanken AB (publ) uppgick per den 31 december 2007 till st med ett kvotvärde på 4,60 kr per aktie. Aktierna är fördelade i två serier; A och B. Aktier av serie A har en röst vardera och aktier av serie B 1/10 röst vardera. Handelsbankens aktiekapital uppgick till mkr. ÅTERKÖP OCH INDRAGNING AV AKTIER Bolagsstämman 2007 beslöt att dra in 20,7 miljoner aktier som Handelsbankens återköpt sedan bolagsstämman Aktiernas kvotvärde ökades samtidigt från 4,45 kr till 4,60 kr. Styrelsen fick också mandat att återköpa max- 14 Handelsbanken

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer