Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43 (19)% Resultatet (efter skatt) uppgick till 51,1 (51,2) mkr Resultatet per aktie (efter skatt) minskade med -6% till 0,31 (0,33) kr Rörelseresultatet (före skatt) minskade med -2% till 69,0 (70,4) mkr Resultatutveckling för andra kvartalet Rörelseintäkterna ökade med 57% till 93,2 (59,5) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 45 (22)% Resultatet (efter skatt) ökade med 75% till 25,7 (14,7) mkr Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 78% till 0,16 (0,09) kr Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 71% till 34,8 (20,4) mkr Verksamhetsutveckling Utlandsandelen av antal avslut översteg för första gången under ett halvår 50% och uppgick till 57 (26)% Antal avslut per dag ökade med 51%* till (12.900*) Antal aktiva depåer ökade med 53%* till (70.000*) Depåvärdet ökade med 80%* till 26,7 (14,8*) mdr kr Inlåning inklusive klientmedel ökade med 95%* till 3,9 (2,0*) mdr kr Utlåningen ökade med 90%* till 1,9 (1,0*) mdr kr *avser jämförelse med motsvarande period föregående år. Siffrorna för föregående år inkluderar ej Stocknet. 1 NORDNET januari-juni 2005

2 VD-ord Vår starka utveckling fortsätter. Vi visar god lönsamhet samtidigt som vi växer starkt i depåvärde, antal kunder och handel. Vi håller ett högt tempo med nya sparprodukter och tjänster. Under det gångna halvåret har vi också etablerat oss på två nya marknader i form av Tyskland och Finland samt fått Finansinspektionens tillstånd att starta verksamhet inom Pensionsförsäkringar. Vår starka tillväxt utanför Sverige, som nu står för över hälften av våra avslut och för ca 40% av våra intäkter, tillsammans med vår tjänsteexpansion med fler sparprodukter har krävt att vi kraftigt utökat organisationen och infrastrukturen under de senaste 18 månaderna. Halvåret har präglats av hårt arbete med flera stora verksamhetsprojekt. Slutförandet av integrationen av den under förra året förvärvade norska Internetmäklaren Stocknet med utvecklandet och lanseringen av Nordnet Tyskland som konsekvens. Utveckling och lansering av Nordnet Finland samt utveckling av pensionssystem och förberedelser inför lanseringen av Nordnet Pensionsförsäkring den 19 juli. Jag vill passa på att framföra min beundran till alla mina kollegor på Nordnet för de fantastiska insatser de gjort. Arbetet med Nordnet Tyskland krävde mycket resurser. Vi har därför inte bedrivit någon marknadsföring i Tyskland under perioden utan fokuserat på att finslipa tjänsten och säkerställa att våra kunder är nöjda. Under slutet av tredje kvartalet planeras marknadsföring i Tyskland att påbörjas med vårt förmånliga nykundserbjudande som dragplåster och jag bedömer potentialen för god kundtillväxt som stor. I april lanserade vi Nordnet Finland och under maj och juni genomförde vi en marknadskampanj i syfte att nå de mest aktiva privatpersonerna med vårt förmånliga nykundserbjudande. Gensvaret från marknaden har stärkts allt eftersom och vi gör redan i slutet av juni och i början av juli avslut per dag med en marknadsandel av antal avslut på Helsingforsbörsen överstigande 1%. Jag räknar med att vi inom några år kan vara den största Internetmäklaren på Helsingforsbörsen. I Sverige har vi flera nya mycket spännande tjänstelanseringar på gång med stor och tydlig kundnytta. Vår nyligen lanserade och nyskapande Analystjänst Experterna röner stort intresse hos våra kunder. Med Experterna ger vi våra kunder riktiga analyser där Nordnet gör riktiga affärer och skapar på så sätt en helt genomlyst och etisk aktieanalystjänst. Vi tar själva risker och motiverar affärerna. Här tror jag vi har början till något riktigt spännande. Våra pensions- och försäkringstjänster, med i första skedet Kapitalpension och vår helt omstöpta Kapitalförsäkring, lanserades den 19 juli. Unika placeringsmöjligheter med aktier och fonder, inga inlåsningsregler, marknadens lägsta avgifter och tillgång till alla våra Internettjänster gör att jag tror mycket på Nordnet Pension. I Norge har börsen varit glödhet vilket gynnat oss som marknadsledare med ca 14% av alla affärer på Oslobörsen. Oljeprisets fortsatt höga nivåer medför att aktiviteten på Oslobörsen sannolikt kommer att hålla sig på en hög nivå den närmsta tiden. Danmark har också gynnats en del av intresset för olja och shipping med hög omsättning som följd. Enkelt och billigt är vår småsparartjänst Aktiedirekts strategi. Denna enkla strategi resulterade i att Aktiedirekt av tidningen Internetworld tog storslam och blev utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklare och Sveriges bästa sajt inom Ekonomi & hushåll. Nu ska vi jobba ännu mer med just enkelhet inom alla koncernens tjänster och sajter. Hur kommer det sig att vi är så påhittiga, kan jobba så fort fram och växer så starkt. Jo, jag har otroligt duktiga medarbetare. Mina medarbetare och vår företagskultur är våra viktigaste styrkefaktorer. Med passion förändrar och förbättrar vi sparandet för privatpersoner. Vi revolutionerar aktiesparandet och nu har vi börjat revolutionera pensionssparandet. Befria dina pengar! Klas Danielsson, VD 2 NORDNET januari-juni 2005

3 Koncernens intäkter och resultat Första halvåret 2005 Rörelseintäkterna ökade med 25 % till 182,8 (146,6) mkr. Av rörelseintäkterna var 113,5 (94,9) mkr provisionsnetto, 52,7 (39,4) mkr räntenetto, 13,3 (10,9) mkr avgifter och övriga intäkter samt 3,3 (1,4) mkr nettoresultat av finansiella transaktioner. Rörelsens kostnader ökade med 50 % och uppgick till -113,8 (-75,9) mkr. Rörelseresultatet (före skatt) uppgick till 69,0 (70,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 38 (48) %. Resultatet (efter skatt) uppgick till 51,1 (51,2) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 28 (35) %. Periodens skattekostnad om -17,9 mkr är ej likviditetspåverkande då möjlighet till upplösning av tidigare aktiverade underskottsavdrag finns samt då möjlighet finns för ytterligare skattemässiga bokslutsdispositioner. Resultatet per aktie uppgick till 0,31. (0,33) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 (0,33) kr. Det operativa kassaflödet från rörelsen uppgick till 63,5 (74,2) mkr. Per aktie uppgick det operativa kassaflödet till 0,38 (0,48) kr. Andra kvartalet 2005 Rörelseintäkterna ökade med 57 % till 93,2 (59,5) mkr. Av rörelseintäkterna var 55,6 (35,5) mkr provisionsnetto, 27,3 (20,9) mkr räntenetto, 6,9 (5,5) mkr avgifter och övriga intäkter samt 3,4 (-2,4) mkr nettoresultat av finansiella transaktioner. Rörelsens kostnader ökade med 50 % och uppgick till -58,4 (-39,0) mkr. Rörelseresultatet (före skatt) uppgick till 34,8 (20,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 37 (34) %. Resultatet (efter skatt) uppgick till 25,7 (14,7) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 28 (25) %. Kvartalets skattekostnad om -9,1 mkr är ej likviditetspåverkande då möjlighet till upplösning av tidigare aktiverade underskottsavdrag finns samt då möjlighet finns för ytterligare skattemässiga bokslutsdispositioner. Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (0,09) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,09) kr. Det operativa kassaflödet från rörelsen uppgick till 27,4 (19,1) mkr. Per aktie uppgick det operativa kassaflödet till 0,17 (0,12) kr. Koncernens utv. per kvartal (mkr) Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Rörelsens intäkter 53,9 54,7 87,2 59,5 57,4 76,4 89,7 93,2 Rörelsens kostnader -29,6-29,5-33,0-34,3-34,6-44,8-49,7-52,3 Avskrivningar -4,0-3,9-4,2-4,8-4,8-5,5-5,7-6,1 Rörelseresultat före av- och nedskrivning av goodwill 20,3 21,3 50,0 20,4 18,0 26,1 34,3 34,8 Av- och nedskrivning av goodwill -3,4-3, , Rörelseresultat 16,9 17,9 50,0 20,4 10,9 26,1 34,3 34,8 Statistik per kvartal Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Antal aktiva depåer Depåvärde (mdr kr) 9,3 11,0 14,1 14,8 15,5 20,9 24,2 26,7 Genomsnittligt depåvärde (kr) Antal avslut Antal handelsdagar Antal avslut per dag # avslut per aktiv depå och månad 3,0 3,2 5,3 2,7 2,4 3,9 4,0 3,8 Tabellen är en kvartalssammanställning över de senaste åtta kvartalen. Implementeringen av IFRS har medfört att siffrorna för 2004 har räknats om där Av- och nedskrivning av goodwill och därmed även Rörelseresultatet har förändrats jämfört med tidigare rapporter. 3 NORDNET januari-juni 2005

4 Intäkter, kostnader och resultat fördelat på geografiska marknader Sverige Norge Danmark Luxemburg Tyskland Finland Elim/Övrigt Koncernen Första halvåret Rörelsens intäkter 103,8 119,1 46,7 13,4 23,2 9,1 5,1 5,1 3,8 - -0,2-0,4-0,1 182,8 146,6 Rörelsens kostnader -57,9-63,1-28,4-5,7-11,3-4,0-3,1-3,5-8,1 - -3,5 - -1,5 0,1-113,8-76,2 Resultat före goodwill 45,9 56,0 18,3 7,7 11,9 5,1 2,0 1,6-4,3 - -3,7 - -1,1 0,0 69,0 70,4 Goodwill* Rörelseresultat 45,9 56,0 18,3 7,7 11,9 5,1 2,0 1,6-4,3 - -3,7 - -1,1 0,0 69,0 70,4 Rörelsemarginal 44% 47% 39% 57% 51% 56% 39% 31% % 48% * Avser av- och nedskrivning av goodwill De geografiska marknadernas rörelsekostnader och rörelsemarginaler har för första halvåret 2005 påverkats jämfört med motsvarande period föregående år då en ny modell för kostnadsfördelning inom koncernen har implementerats fr.o.m Utlandsverksamheternas andel av rörelseintäkterna har ökat kraftigt på grund av stark tillväxt och förvärv. Utlandsandelen har ökat till 43 (19)%. Utlandsandelen av rörelseresultatet har ökat till 33 (20)%. Nordnet bedriver verksamheten utifrån en gemensam infrastruktur och en central matrisorganisation utan några större separata länderorganisationer, den s.k. Nordnet-modellen. Den kostnadsfördelningsprincip mellan de olika verksamhetsområdena som tillämpas bygger i huvudsak på den relativa andelen av antal kunder och avslut. Lönsamheten och rörelsemarginalen i Sverige, Norge, Danmark och Luxemburg var god. Kostnadsutfördelningen medför att Finland belastats med mycket låga kostnader som följd av den låga handelsvolymen och Tyskland med relativt höga kostnader p.g.a. den höga handelsaktiviteten hos kunderna. Under halvåret redovisar Finland ett negativt resultat med anledning av främst uppstartskostnader och inledande marknadsföring. I Finland erhåller samtliga nya kunder ett nykundserbjudande med fast courtage för finska aktier om 2,99 Euro per affär under 6 månader. Målsättningen är att Finland skall börja redovisa positivt resultat 12 månader efter lansering. I Tyskland erhåller nya kunder ett nykundserbjudande med fast courtage för tyska aktier på Xetra om 2,49 Euro per affär under 6 månader. Nordnet är ännu så länge ej självclearande i Tyskland vilket medför höga avvecklingskostnader för affärerna. Målsättningen är att Tyskland skall börja redovisa positivt resultat vid nästkommande halvårsskifte. 4 NORDNET januari-juni 2005

5 Verksamhetens utveckling och utsikter för de kommande kvartalen Intäkter, kostnader och breakeven Rörelseintäkterna exklusive courtage uppgick under första halvåret till 67% av rörelsekostnaderna jämfört med 75% under första halvåret Under första och andra kvartalen uppgick de till 67% respektive 68%. Målet för kostnadstäckning för första halvåret 2005 var % och för andra halvåret 2005 är det %. Långsiktigt är målsättningen att kostnadstäckningen skall uppgå till 100 %. Rörelsekostnaderna per aktiv depå sjönk med -5 % jämfört med första halvåret föregående år och uppgick till (-1.144) kr. Under första och andra kvartalen uppgick de per aktiv depå till -537 kr respektive -551 kr. Rörelsekostnaderna totalt sett under halvåret ökade med 50 % jämfört med föregående år och uppgick till -19,0 (-12,7) mkr per månad. Under första och andra kvartalen uppgick rörelsekostnaderna till -18,5 mkr respektive -19,5 mkr per månad. För andra halvåret 2005 beräknas rörelsekostnaderna uppgå till ca -19,5 mkr per månad men öka om marknadsföringsinvesteringarna intensifieras ytterligare. Med anledning av koncernens expansion samt marknadsklimatet är bedömningar om framtida rörelsekostnader förenade med osäkerhet. Långsiktigt kommer rörelsekostnaderna per aktiv depå att fortsätta sjunka. Breakevennivån för första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år uppgick till (2.700) avslut per dag. Under första och andra kvartalen uppgick de till respektive Expansion inom nya tjänsteområden och på nya marknader påverkar kortsiktigt breakevennivån negativt men långsiktigt positivt i takt med att de icke courtagerelaterade intäkterna successivt ökar med anledning av denna expansion. Breakevennivån bedöms därför långsiktigt komma att sjunka från nuvarande nivåer men varianser kommer att förekomma. Det långsiktiga målet är fortsatt en breakevennivå om noll avslut per dag. Breakevenanalys per månad Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Kostnader (mkr) 11,1 11,1 12,3 13,0 13,1 16,8 18,5 19,5 Rörelseintäkter exklusive courtage (mkr) 6,2 7,3 10,2 8,8 9,6 10,5 12,4 13,2 Kostnadstäckning i % 56% 66% 83% 68% 73% 63% 67% 68% Courtageintäktskrav för breakeven (mkr) 4,9 3,8 2,1 4,2 3,5 6,3 6,1 6,3 Nettointäkt per avslut Antal avslut per dag för breakeven Antal gjorda avslut per dag Tabellen redogör bl.a. för hur många antal avslut per dag som har behövts för att nå ett breakevenresultat före goodwillav/nedskrivningar och skatt för de åtta senaste kvartalen. 5 NORDNET januari-juni 2005

6 Kundutveckling Netto antal aktiva depåer ökade under första halvåret med till , motsvarande en ökning om 5%. Under första kvartalet ökade antal aktiva depåer med och under andra kvartalet med Jämfört med den 30 juni 2004 ökade antal aktiva depåer med , motsvarande 53%. I Tyskland bedrevs ingen marknadsföring med låg kundtillväxt som följd och i Finland tilltog kundtillströmningen mot slutet av perioden. Kundtillväxten bedöms komma att öka under resten av året som en följd av förväntad fortsatt tillväxt i Sverige, Norge och Danmark, ökad tillväxt i Tyskland, Finland och Luxemburg samt inom Nordnet Pension som startade sin verksamhet den 19 juli. Börsuppgången samt starkt nysparande i form av inflöde av kapital från nya och befintliga kunder medförde att det totala depåvärdet under första halvåret jämfört med årsskiftet steg med 5,8 mdr kr till 26,7 mdr kr, motsvarande en ökning om 28 %. Jämfört med den 30 juni 2004 var ökningen 80%. Målet för 2005 är ett nysparande från nya och befintliga kunder om lägst 20 % av depåvärdet exklusive värdeförändring på befintligt depåvärde. Inlåning och förvaltade klientmedel ökade under första halvåret jämfört med årsskiftet med 1,3 mdr kr, motsvarande 50 %, till 3,9 mdr kr. Ökningen var 30 % jämfört med föregående kvartal och 95 % jämfört med 30 juni Utlåningen ökade under första halvåret jämfört med årsskiftet med 0,4 mdr kr, motsvarande 27 %, till 1,9 mdr kr. Ökningen var 6 % jämfört med föregående kvartal och 90 % jämfört med 30 juni Givet ett hyggligt börsklimat och fortsatt lågt ränteläge bedöms utlåningen fortsätta att öka. Förväntad god framtida kundtillväxt i Tyskland och Finland bedöms också komma att medföra ökad utlåning. Nordnets försäljnings- och marknadsföringsinvesteringar var under första halvåret -11,0 mkr jämfört med -6,8 mkr under första halvåret Första kvartalet var de -5,2 mkr och under andra kvartalet var de -5,8 mkr. Investeringarna kan komma att öka under resterande delen av året med anledning av marknadsföring av nya tjänster i främst Sverige, start av marknadsföring i Tyskland samt fortsatt marknadsföring i Finland. Handeln Under första halvåret gjorde Nordnet avslut, vilket motsvarar avslut per handelsdag. En ökning med 51% jämfört med första halvåret Under första och andra kvartalen uppgick antal avslut per handelsdag till respektive Antal avslut per månad och aktiv depå uppgick under första halvåret till 3,9 fördelat på 4,0 under första kvartalet och 3,8 under andra kvartalet. Under första halvåret 2004 uppgick de till 4,0. Den genomsnittliga nettocourtageintäkten per avslut var under första halvåret ca 43 kr. Under första kvartalet var den ca 43 kr och under andra kvartalet var den ca 44 kr. Under första halvåret 2004 var den ca 56 kr. Ett avslut är en registrerad transaktion på en marknadsplats eller motsvarande och därmed ej detsamma som en order, en affär eller en avräkningsnota. Kundtillväxt i Tyskland och Finland kommer kortsiktigt att sätta press på koncernens genomsnittliga intäkt per avslut på grund av nykundserbjudanden på dessa marknader. H H Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Andelen av koncernens antal avslut från kunder utanför Sverige har ökat de senaste åren. Under första halvåret 2004 uppgick denna andel till 26 % för att ha stigit till 57 % under första halvåret Med anledning av fortsatt expansion på andra marknader bedöms Sveriges andel långsiktigt fortsätta att minska. 6 NORDNET januari-juni 2005

7 Antal aktiva depåkunder 30-jun dec jun-05 Förändr. H/H % Förändr. Y/Y % Nordnet Sverige % 3% Nordnet Norge % 865% Nordnet Danmark % 253% Nordnet Finland 100 n/a n/a Nordnet Tyskland % n/a Aktiedirekt % 76% Eurotrade Luxemburg % 13% % 53% Depåvärde mdr kr 30-jun dec jun-05 Förändr. H/H % Förändr. Y/Y % Nordnet Sverige 12,1 13,1 16,3 24% 35% Nordnet Norge 0,6 3,5 4,6 32% 667% Nordnet Danmark 0,6 1,8 2,3 26% 283% Nordnet Finland 0,05 n/a n/a Nordnet Tyskland 0,6 0,8 38% n/a Aktiedirekt 0,6 0,8 1,3 59% 117% Eurotrade Luxemburg 0,9 1,1 1,4 30% 56% 14,8 20,9 26,7 28% 80% Antal avslut H H H Förändr. H/H % Förändr. Y/Y % Nordnet Sverige % -24% Nordnet Norge % 174% Nordnet Danmark % 125% Nordnet Finland n/a n/a Nordnet Tyskland n/a n/a Aktiedirekt % 47% Eurotrade Luxemburg % 13% % 52% Tabellen visar fördelning mellan koncernens olika enheter med avseende på kunder och depåvärde mellan halvårsskiftet 2005, årsskiftet och halvårsskiftet 2004 samt för antal avslut mellan andra kvartalen 2005 och Förändring visas mellan halvårsskiften 2005 och 2004 (Y/Y) samt mellan halvårsskiftet 2005 och årsskiftet (H/H). Andra halvåret 2004 ingick Tyskland endast 3 månader. Marknadsandelar Marknadsandelsutvecklingen var under årets första två kvartal god. De senaste åren har Nordnet stärkt sina marknadsandelar inom samtliga viktiga nordiska marknadssegment. Marknadsandelen avseende antal avslut för första halvåret 2005 jämfört med motsvarande period föregående år var på Stockholmsbörsen 8,5% respektive 9,2%, på Oslobörsen 14,1% respektive 6,1%, på Köpenhamnsbörsen 6,4 % respektive 3,2 %, på Helsingforsbörsen 0,1 % respektive 0% och på Xetra 0,4% respektive 0 %. På nordisk basis där marknadsandelarna på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen läggs samman, var Nordnet under första halvåret den klart största nätmäklaren och en av de absolut största aktörerna med avseende på antal avslut. 7 NORDNET januari-juni 2005

8 Koncernen och moderbolaget Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till mkr, varav spärrade medel till 515 mkr. I likvida medel ingår ej belåningsbara statsskuldförbindelser m m om 840 mkr vilka har en återstående löptid över 90 dagar. Koncernens egna kapital uppgick till 405 mkr. Det egna kapitalet fördelar sig på aktier à 2,45 kr per aktie. Koncernens kapitaltäckningsgrad var 9 % vilket understiger målet om lägst 10%. Kapitaltäckningen var 12% per halvårsskiftet 2004, 11% per årsskiftet och 10% vid närmast föregående kvartalsskifte. Fortsatt ökad utlåning påverkar kapitaltäckningen negativt medan koncernens positiva resultatutveckling påverkar den positivt. Med nuvarande verksamhetsutveckling bedöms kapitaltäckningen komma att stiga. Den 31 maj erhöll Nordnet Pensionsförsäkring AB koncession för att starta pensionsförsäkringsverksamhet. I juni kapitaliserades bolaget med 50 mkr. Denna kapitalisering har påverkat koncernens kapitaltäckning negativt då Nordnet Pensionsförsäkring ABs egna kapital ej kan räknas tillgodo för koncernens kapitaltäckning. Moderbolagets räntenetto för året uppgick till -4,5 mkr. I beloppet ingår koncerninterna räntekostnader om -0,5 mkr. Moderbolagets resultat före skatt för året uppgick till -8,4 mkr. Moderbolaget är ett holdingbolag utan affärsverksamhet. Moderbolagets likvida medel uppgick till 9,8 mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick till 449 mkr. På ordinarie bolagsstämma i Nordnet AB (publ) den 21 april 2005 beslutades i enlighet med förslagen på dagordningen att genomföra ett incitamentsprogram i form av ett konvertibelt förlagslån om högst kronor, medförande rätt till utbyte mot aktier i Bolaget med nominellt belopp om 1 krona, riktat till ledande befattningshavare och övrig personal som varit tillsvidareanställda i koncernen i minst ett år, med huvudsakliga villkor i enlighet med förslagen i kallelsen till bolagsstämman. Totalt tecknade 48 tillsvidareanställda i Nordnet-koncernen konvertibla skuldebrev i enighet med det beslutade erbjudandet till ett sammanlagt nominellt belopp om kronor. Det helägda dotterbolaget Go4Us Nordic AB tecknade sig för nominellt kronor vilket medförde att totalt tecknat belopp uppgår till nominellt kronor. Konverteringskursen fastställdes till 10,05 kronor. Teckningskursen för det konvertibla skuldebrevet uppgick till 100% av nominellt belopp. Antalet fast anställda per halvårsskiftet uppgick till 135 jämfört med 93 motsvarande period föregående år och 123 per föregående kvartalsskifte. Antalet inkluderar ej föräldraledig eller tjänstledig personal. Antalet anställda har ökat jämfört med föregående år som en följd av; den starka tillväxten, expansion på fler geografiska marknader, förvärv, nya produktoch tjänsteområden, samt på grund av den generella organisationsutveckling som krävs för att skapa förutsättningar för tillväxt och kvalitet inom en större internationell verksamhet. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för januari-september 2005 publiceras den 21 oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005 publiceras den 21 februari 2006 Bromma den 21 juli 2005 Klas Danielsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel , , 8 NORDNET januari-juni 2005

9 Webbkonferens VD Klas Danielsson svarar på frågor om denna rapport, verksamhetsutvecklingen och framtiden i en s.k. live hearing på idag den 21 juli med början klockan En live hearing är en form av chat där du ställer frågor och VD svarar. Samtliga frågor och svar publiceras direkt för alla att läsa. Följ live hearingen på Bolagsinformation Nordnet AB (publ) Organisationsnummer Box Bromma Bolagets hemsida: Koncernens hemsidor: Revisorernas rapport avseende översiktlig granskning Vi har översiktligt granskat Nordnet ABs (publ) delårsrapport för sexmånadersperioden per den 30 juni Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra oss om att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning utgörs i huvudsak av förfrågningar hos bolagets ledningspersonal samt analytisk granskning av finansiella uppgifter, och vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt Årsredovisningslagen och IAS 34. Bromma den 21 juli 2005 ERNST & YOUNG AB Björn Fernström Auktoriserad revisor 9 NORDNET januari-juni 2005

10 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån 12 mån Resultaträkning koncernen (mkr) jan-jun 2005 apr-jun 2005 jan-jun 2004 apr-jun 2004 Rullande jan-dec 2004 Ränteintäkter 65,0 34,0 45,6 23,3 117,1 97,7 Räntekostnader -12,3-6,7-6,2-2,4-19,5-13,4 Provisionsintäkter 199,6 97,2 127,9 47,7 332,2 260,5 Provisionskostnader -86,1-41,6-33,0-12,2-137,4-84,4 Nettoresultat av finansiella transaktioner 3,3 3,4 1,4-2,4-1,3-3,2 Övriga intäkter 13,3 6,9 10,9 5,5 25,8 23,3 Summa rörelseintäkter 182,8 93,2 146,6 59,5 316,9 280,5 Allmänna administrationskostnader Not 1-90,0-45,9-59,3-29,5-155,5-124,8 Av- och nedskrivningar Not 2-11,8-6,1-9,0-4,8-29,2-26,5 Övriga rörelsekostnader Not 3-12,0-6,4-7,6-4,7-26,0-21,5 Summa kostnader före kreditförluster -113,8-58,4-75,9-39,0-210,7-172,8 Resultat före kreditförluster 69,0 34,8 70,7 20,5 106,2 107,7 Kreditförluster, netto ,3-0,1 0,0-0,3 Rörelseresultat 69,0 34,8 70,4 20,4 106,2 107,4 Skatt -17,9-9,1-19,2-5,7-22,2-23,5 Resultat 51,1 25,7 51,2 14,7 84,0 83,9 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Resultat per aktie före utspädning 0,31 0,16 0,33 0,09 0,52 0,53 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie efter utspädning 0,31 0,15 0,33 0,09 0,52 0,53 Resultat per aktie beräknas i enlighet med IAS 33 Not 1 Personalkostnader -43,9-22,2-29,1-14,7-74,8-59,9 Övriga kostnader -46,1-23,7-30,2-14,8-80,7-64,9-90,0-45,9-59,3-29,5-155,5-124,8 Not 2 Nedskrivning goodwill ,1-7,1 Avskrivning övrigt -11,8-6,1-9,0-4,8-22,1-19,4-11,8-6,1-9,0-4,8-29,2-26,5 Not 3 Marknadsföringskostnader -11,0-5,8-6,8-4,1-23,0-18,8 Övrigt -1,0-0,6-0,8-0,6-3,0-2,7-12,0-6,4-7,6-4,7-26,0-21,5 10 NORDNET januari-juni 2005

11 Balansräkning koncernen (mkr) Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 1 160,1 471,0 629,1 Utlåning till kreditinstitut 784,9 411,2 222,3 Utlåning till allmänheten 1 874, , ,4 Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 14,2 - Aktier och andelar 4,8 2,0 2,0 Immateriella tillgångar 270,5 83,3 262,4 Materiella tillgångar 17,1 14,2 14,6 Övriga tillgångar 183,2 151,7 146,5 Förutbet. kostn. & upplupna int. 22,7 27,2 23,6 Summa tillgångar 4 318, , ,9 Skulder till kreditinstitut 20,0 20,0 20,0 In- & upplåning hos allmänheten 3 456, , ,9 Övriga skulder 274,1 128,3 109,0 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 41,8 22,5 36,5 Efterställd skuld 120,5-85,0 Eget kapital 404,9 241,0 341,5 Summa skulder och eget kapital 4 318, , ,9 Poster inom linjen Ställda säkerheter 515,1 255,4 328,3 Ansvarsförbindelser 416,8 210,0 433,8 6 mån 6 mån 12 mån Förändringar i eget kapital, koncernen jan-jun 2005 jan-jun 2004 jan-dec 2004 Ingående eget kapital 341,5 189,8 189,8 Årets resultat 51,1 51,2 83,9 Nyemission ,4 Konvertibelt förlagslån 10,0 - - Övrigt 2,3 0,0 0,4 Utgående eget kapital 404,9 241,0 341,5 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31 Delårsrapporter för koncerner. Vidare följer Nordnet ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:20). De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivits i Nordnets årsredovisning för år 2004 Not 1, avsnittet Ändrade och nya redovisningsprinciper. Där framgår bl.a. att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna. Enligt IFRS 1 skall redovisningen upprättas enligt de IFRS-standarder som gäller 31 december Dessutom skall dessa standarder ha godkänts av EU. De effekter av övergången till IFRS som redovisas i delårsrapporten är därför preliminära och baserade på nu gällande IFRS tolkningar därav, vilka kan komma att ändras fram till den 31 december 2005 med åtföljande påverkan på rapporterade belopp. Från och med 2004, i enlighet med IFRS, skrivs goodwill ej av löpande utan är istället föremål för impairment test varvid det bokförda värdet prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. Endast företagsförvärv efter 1 januari 2004 har omräknats enligt IFRS 3. Omräkning av jämförelsesiffror Omräkning i enlighet med IFRS ger en positiv effekt om 6,2 mkr på resultat och eget kapital för jämförelseperioden januari-juni Ökningen hänför sig till att goodwill inte skrivs av enligt nya redovisningsprinciper vilket minskar avskrivningarna med 6,2 mkr och därmed ökar resultatet och eget kapital med motsvarande belopp. Motsvarande effekt för januari-december 2004 är en positiv effekt om 6,6 mkr på resultat och eget kapital. Uppgifter avseende helåret 2004 och eget kapital vid ingången av 2004 återges i Nordnets årsredovisning Not 1, avsnittet Ändrade och nya redovisningsprinciper. Alla finansiella rapporter och tabeller avseende år 2004 och 2005 är upprättade i enlighet med IFRS. År 2003 redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper. 11 NORDNET januari-juni 2005

12 Kassaflödesanalys i sammandrag (mkr) 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån Koncernen jan-jun 2005 apr-jun 2005 jan-jun 2004 apr-jun 2004 jan-dec 2004 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 91,6 51,2 79,4 25,0 140,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 141,7 30,4-99,2 5,4-163,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 233,3 81,6-19,8 30,4-23,1 Investeringsverksamheten Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -22,4-12,8-17,0-8,2-33,1 Förvärv och avyttringar av finansiella anläggningstillgångar -2,8-2,8 1,3 1,3 15,6 Förvärv av dotterföretag ,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,2-15,6-15,7-6,9-128,0 Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45,5 45,5 2,5-17,5 87,5 Periodens kassaflöde 253,6 111,5-33,0 6,0-63,6 Likvida medel vid periodens början 851,4 993,5 915,1 876,1 915,0 Likvida medel vid periodens slut Not , ,0 882,1 882,1 851,4 Operativ kassaflödesanalys (mkr) 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån Koncernen jan-jun 2005 apr-jun 2005 jan-jun 2004 apr-jun 2004 jan-dec 2004 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 69,0 34,8 64,1 17,3 107,4 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 10,5 4,5 15,3 7,7 26,4 Betald skatt Operativt kassaflöde från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 79,5 39,3 79,4 25,0 133,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av övriga tillgångar 5,2 3,1 5,7-2,1-1,0 Ökning (+) / Minskning (-) av skulder 4,0 0,7 4,6 2,9 33,9 Operativt kassaflöde från den löpande verksamheten 9,2 3,8 10,3 0,8 32,9 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -14,1-8,1-13,4-7,0-24,7 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8,3-4,8-3,8-1,4-8,5 Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - 0,5 0,5 0,2 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2,8-2,8-0,1-0,1-0,1 Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - - 1,3 1,3 1,6 Förvärv av dotterbolag ,5 Operativt kassaflöde från rörelsen 63,5 27,4 74,2 19,1 24,7 Finansieringsverksamheten Amortering av lån ,5-17,5-17,5 Upptagande av lån 45,5 45,5 20,0-105,0 Operativt kassaflöde 109,0 72,9 76,7 1,6 112,2 Likvida medel vid periodens början 176,9 213,0 64,7 139,8 64,7 Likvida medel vid periodens slut 285,9 285,9 141,4 141,4 176,9 Den operativa kassaflödesanalysen har tagits fram i syfte att redovisa det kassaflöde som rörelsen genererar. Den operativa kassaflödesanalysen exkluderar kassaflöden relaterade till kundernas medel. Såsom finansiell koncern med bankverksamhet medför det att den vanliga kassaflödesanalysen innehåller även kundernas medel och det är därmed ej möjligt att ur kassaflödesanalysen erhålla information om själva rörelsens kassaflöde. Not 4 I likvida medel ingår utlåning till kreditinstitut om 784,9 mkr samt belåningsbara statsskuldförbindelser m m om 320,1 mkr vilka har löptid kortare än 90 dagar. 12 NORDNET januari-juni 2005

13 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 0,31 0,33 0,53 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,31 0,33 0,53 Eget kapital per aktie, kr 2,45 1,55 2,16 Börskurs 8,40 6,40 7,75 Antal utestående aktier vid periodens slut Börsvärde vid periodens slut, tkr Antal utestående aktier efter full utspädning Eget kapital 404,9 241,0 341,5 Kapitalbas, mkr 199,9 161,1 174,8 Kapitaltäckningsgrad i % Avkastning på eget kapital i % Investeringar i materiella tillgångar, mkr 8,3 3,8 8,4 Utvecklingskostnader, mkr 14,1 13,4 24,7 Varav interna utvecklingskostnader, mkr 5,2 2,7 6,2 Aktiverade utvecklingskostnader, mkr 14,1 13,4 24,7 Varav internt aktiverade utvecklingskostnader, mkr 5,2 2,7 6,2 Marknadsföringskostnader, mkr 11,0 6,8 18,8 Totalt antal anställda vid periodens slut Kundrelaterade nyckeltal: Antal aktiva depåer vid periodens slut Totalt depåvärde vid periodens slut, mdr kr 26,7 14,8 20,9 Genomsn. depåvärde per aktiv depå vid per. slut, kr Inlåning inkl klientmedel vid periodens slut, mkr 3 873, , ,9 Utlåning vid periodens slut, mkr 1 874, , ,4 UI (utlåning/inlåning), % Antal avslut Antal avslut per handelsdag Antal avslut per aktiv depå 23,3 24,0 42,0 Antal avslut per aktiv depå per månad 3,9 4,0 3,5 Genomsnittligt nettocourtage per avslut, kr Genomsnittligt courtageintäkt per handelsdag, kr ROA (årlig intäkt per depåvärde i genomsnitt), % 1,5 5,3 1,8 Genomsnittlig årlig intäkt per depåkund, kr Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per depåkund, kr Genomsnittligt årligt resultat per depåkund, kr Defintioner Antal aktiva depåer: Med aktiv depå avses depå med tillgångar. Avkastning på eget kapital: Resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Breakeven-nivå: Antal avslut i genomsnitt per handelsdag som krävs för att nå ett +/- 0 resultat före av- och nedskrivning av goodwill och skatt. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning: Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier i enlighet med IAS 33. Kapitalbas: Koncernens eget kapital för de bolag i koncernen som behöver kapitaltäckas, d.v.s. Nordnet AB (publ) och dotterbolagen Nordnet Family AB, Nordnet Holding AB, Nordnet Securities Bank AB samt Eurotrade Securities S.A. Definitionen för kapitalbas framgår av Finansinspektionens föreskrift FFFS 2003:10. Kapitaltäckningsgrad: Total kapitalbas dividerat med totalt riskvägt belopp avseende kapitalkrav för kreditrisker, ränterisker, aktiekursrisker och avvecklingsrisker. Resultat per aktie före respektive efter utspädning: Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av rörelseintäkter. Rörelsekostnader: Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar av goodwill. Totalt depåvärde: Summan av likvida medel och marknadsvärde på värdepapper för samtliga aktiva depåer. Utvecklingskostnader: Såväl intern utveckling som externt finansierad utveckling har aktiverats. Vinstmarginal: Resultat i procent av rörelseintäkter. 13 NORDNET januari-juni 2005

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer