Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43 (19)% Resultatet (efter skatt) uppgick till 51,1 (51,2) mkr Resultatet per aktie (efter skatt) minskade med -6% till 0,31 (0,33) kr Rörelseresultatet (före skatt) minskade med -2% till 69,0 (70,4) mkr Resultatutveckling för andra kvartalet Rörelseintäkterna ökade med 57% till 93,2 (59,5) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 45 (22)% Resultatet (efter skatt) ökade med 75% till 25,7 (14,7) mkr Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 78% till 0,16 (0,09) kr Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 71% till 34,8 (20,4) mkr Verksamhetsutveckling Utlandsandelen av antal avslut översteg för första gången under ett halvår 50% och uppgick till 57 (26)% Antal avslut per dag ökade med 51%* till (12.900*) Antal aktiva depåer ökade med 53%* till (70.000*) Depåvärdet ökade med 80%* till 26,7 (14,8*) mdr kr Inlåning inklusive klientmedel ökade med 95%* till 3,9 (2,0*) mdr kr Utlåningen ökade med 90%* till 1,9 (1,0*) mdr kr *avser jämförelse med motsvarande period föregående år. Siffrorna för föregående år inkluderar ej Stocknet. 1 NORDNET januari-juni 2005

2 VD-ord Vår starka utveckling fortsätter. Vi visar god lönsamhet samtidigt som vi växer starkt i depåvärde, antal kunder och handel. Vi håller ett högt tempo med nya sparprodukter och tjänster. Under det gångna halvåret har vi också etablerat oss på två nya marknader i form av Tyskland och Finland samt fått Finansinspektionens tillstånd att starta verksamhet inom Pensionsförsäkringar. Vår starka tillväxt utanför Sverige, som nu står för över hälften av våra avslut och för ca 40% av våra intäkter, tillsammans med vår tjänsteexpansion med fler sparprodukter har krävt att vi kraftigt utökat organisationen och infrastrukturen under de senaste 18 månaderna. Halvåret har präglats av hårt arbete med flera stora verksamhetsprojekt. Slutförandet av integrationen av den under förra året förvärvade norska Internetmäklaren Stocknet med utvecklandet och lanseringen av Nordnet Tyskland som konsekvens. Utveckling och lansering av Nordnet Finland samt utveckling av pensionssystem och förberedelser inför lanseringen av Nordnet Pensionsförsäkring den 19 juli. Jag vill passa på att framföra min beundran till alla mina kollegor på Nordnet för de fantastiska insatser de gjort. Arbetet med Nordnet Tyskland krävde mycket resurser. Vi har därför inte bedrivit någon marknadsföring i Tyskland under perioden utan fokuserat på att finslipa tjänsten och säkerställa att våra kunder är nöjda. Under slutet av tredje kvartalet planeras marknadsföring i Tyskland att påbörjas med vårt förmånliga nykundserbjudande som dragplåster och jag bedömer potentialen för god kundtillväxt som stor. I april lanserade vi Nordnet Finland och under maj och juni genomförde vi en marknadskampanj i syfte att nå de mest aktiva privatpersonerna med vårt förmånliga nykundserbjudande. Gensvaret från marknaden har stärkts allt eftersom och vi gör redan i slutet av juni och i början av juli avslut per dag med en marknadsandel av antal avslut på Helsingforsbörsen överstigande 1%. Jag räknar med att vi inom några år kan vara den största Internetmäklaren på Helsingforsbörsen. I Sverige har vi flera nya mycket spännande tjänstelanseringar på gång med stor och tydlig kundnytta. Vår nyligen lanserade och nyskapande Analystjänst Experterna röner stort intresse hos våra kunder. Med Experterna ger vi våra kunder riktiga analyser där Nordnet gör riktiga affärer och skapar på så sätt en helt genomlyst och etisk aktieanalystjänst. Vi tar själva risker och motiverar affärerna. Här tror jag vi har början till något riktigt spännande. Våra pensions- och försäkringstjänster, med i första skedet Kapitalpension och vår helt omstöpta Kapitalförsäkring, lanserades den 19 juli. Unika placeringsmöjligheter med aktier och fonder, inga inlåsningsregler, marknadens lägsta avgifter och tillgång till alla våra Internettjänster gör att jag tror mycket på Nordnet Pension. I Norge har börsen varit glödhet vilket gynnat oss som marknadsledare med ca 14% av alla affärer på Oslobörsen. Oljeprisets fortsatt höga nivåer medför att aktiviteten på Oslobörsen sannolikt kommer att hålla sig på en hög nivå den närmsta tiden. Danmark har också gynnats en del av intresset för olja och shipping med hög omsättning som följd. Enkelt och billigt är vår småsparartjänst Aktiedirekts strategi. Denna enkla strategi resulterade i att Aktiedirekt av tidningen Internetworld tog storslam och blev utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklare och Sveriges bästa sajt inom Ekonomi & hushåll. Nu ska vi jobba ännu mer med just enkelhet inom alla koncernens tjänster och sajter. Hur kommer det sig att vi är så påhittiga, kan jobba så fort fram och växer så starkt. Jo, jag har otroligt duktiga medarbetare. Mina medarbetare och vår företagskultur är våra viktigaste styrkefaktorer. Med passion förändrar och förbättrar vi sparandet för privatpersoner. Vi revolutionerar aktiesparandet och nu har vi börjat revolutionera pensionssparandet. Befria dina pengar! Klas Danielsson, VD 2 NORDNET januari-juni 2005

3 Koncernens intäkter och resultat Första halvåret 2005 Rörelseintäkterna ökade med 25 % till 182,8 (146,6) mkr. Av rörelseintäkterna var 113,5 (94,9) mkr provisionsnetto, 52,7 (39,4) mkr räntenetto, 13,3 (10,9) mkr avgifter och övriga intäkter samt 3,3 (1,4) mkr nettoresultat av finansiella transaktioner. Rörelsens kostnader ökade med 50 % och uppgick till -113,8 (-75,9) mkr. Rörelseresultatet (före skatt) uppgick till 69,0 (70,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 38 (48) %. Resultatet (efter skatt) uppgick till 51,1 (51,2) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 28 (35) %. Periodens skattekostnad om -17,9 mkr är ej likviditetspåverkande då möjlighet till upplösning av tidigare aktiverade underskottsavdrag finns samt då möjlighet finns för ytterligare skattemässiga bokslutsdispositioner. Resultatet per aktie uppgick till 0,31. (0,33) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 (0,33) kr. Det operativa kassaflödet från rörelsen uppgick till 63,5 (74,2) mkr. Per aktie uppgick det operativa kassaflödet till 0,38 (0,48) kr. Andra kvartalet 2005 Rörelseintäkterna ökade med 57 % till 93,2 (59,5) mkr. Av rörelseintäkterna var 55,6 (35,5) mkr provisionsnetto, 27,3 (20,9) mkr räntenetto, 6,9 (5,5) mkr avgifter och övriga intäkter samt 3,4 (-2,4) mkr nettoresultat av finansiella transaktioner. Rörelsens kostnader ökade med 50 % och uppgick till -58,4 (-39,0) mkr. Rörelseresultatet (före skatt) uppgick till 34,8 (20,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 37 (34) %. Resultatet (efter skatt) uppgick till 25,7 (14,7) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 28 (25) %. Kvartalets skattekostnad om -9,1 mkr är ej likviditetspåverkande då möjlighet till upplösning av tidigare aktiverade underskottsavdrag finns samt då möjlighet finns för ytterligare skattemässiga bokslutsdispositioner. Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (0,09) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,09) kr. Det operativa kassaflödet från rörelsen uppgick till 27,4 (19,1) mkr. Per aktie uppgick det operativa kassaflödet till 0,17 (0,12) kr. Koncernens utv. per kvartal (mkr) Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Rörelsens intäkter 53,9 54,7 87,2 59,5 57,4 76,4 89,7 93,2 Rörelsens kostnader -29,6-29,5-33,0-34,3-34,6-44,8-49,7-52,3 Avskrivningar -4,0-3,9-4,2-4,8-4,8-5,5-5,7-6,1 Rörelseresultat före av- och nedskrivning av goodwill 20,3 21,3 50,0 20,4 18,0 26,1 34,3 34,8 Av- och nedskrivning av goodwill -3,4-3, , Rörelseresultat 16,9 17,9 50,0 20,4 10,9 26,1 34,3 34,8 Statistik per kvartal Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Antal aktiva depåer Depåvärde (mdr kr) 9,3 11,0 14,1 14,8 15,5 20,9 24,2 26,7 Genomsnittligt depåvärde (kr) Antal avslut Antal handelsdagar Antal avslut per dag # avslut per aktiv depå och månad 3,0 3,2 5,3 2,7 2,4 3,9 4,0 3,8 Tabellen är en kvartalssammanställning över de senaste åtta kvartalen. Implementeringen av IFRS har medfört att siffrorna för 2004 har räknats om där Av- och nedskrivning av goodwill och därmed även Rörelseresultatet har förändrats jämfört med tidigare rapporter. 3 NORDNET januari-juni 2005

4 Intäkter, kostnader och resultat fördelat på geografiska marknader Sverige Norge Danmark Luxemburg Tyskland Finland Elim/Övrigt Koncernen Första halvåret Rörelsens intäkter 103,8 119,1 46,7 13,4 23,2 9,1 5,1 5,1 3,8 - -0,2-0,4-0,1 182,8 146,6 Rörelsens kostnader -57,9-63,1-28,4-5,7-11,3-4,0-3,1-3,5-8,1 - -3,5 - -1,5 0,1-113,8-76,2 Resultat före goodwill 45,9 56,0 18,3 7,7 11,9 5,1 2,0 1,6-4,3 - -3,7 - -1,1 0,0 69,0 70,4 Goodwill* Rörelseresultat 45,9 56,0 18,3 7,7 11,9 5,1 2,0 1,6-4,3 - -3,7 - -1,1 0,0 69,0 70,4 Rörelsemarginal 44% 47% 39% 57% 51% 56% 39% 31% % 48% * Avser av- och nedskrivning av goodwill De geografiska marknadernas rörelsekostnader och rörelsemarginaler har för första halvåret 2005 påverkats jämfört med motsvarande period föregående år då en ny modell för kostnadsfördelning inom koncernen har implementerats fr.o.m Utlandsverksamheternas andel av rörelseintäkterna har ökat kraftigt på grund av stark tillväxt och förvärv. Utlandsandelen har ökat till 43 (19)%. Utlandsandelen av rörelseresultatet har ökat till 33 (20)%. Nordnet bedriver verksamheten utifrån en gemensam infrastruktur och en central matrisorganisation utan några större separata länderorganisationer, den s.k. Nordnet-modellen. Den kostnadsfördelningsprincip mellan de olika verksamhetsområdena som tillämpas bygger i huvudsak på den relativa andelen av antal kunder och avslut. Lönsamheten och rörelsemarginalen i Sverige, Norge, Danmark och Luxemburg var god. Kostnadsutfördelningen medför att Finland belastats med mycket låga kostnader som följd av den låga handelsvolymen och Tyskland med relativt höga kostnader p.g.a. den höga handelsaktiviteten hos kunderna. Under halvåret redovisar Finland ett negativt resultat med anledning av främst uppstartskostnader och inledande marknadsföring. I Finland erhåller samtliga nya kunder ett nykundserbjudande med fast courtage för finska aktier om 2,99 Euro per affär under 6 månader. Målsättningen är att Finland skall börja redovisa positivt resultat 12 månader efter lansering. I Tyskland erhåller nya kunder ett nykundserbjudande med fast courtage för tyska aktier på Xetra om 2,49 Euro per affär under 6 månader. Nordnet är ännu så länge ej självclearande i Tyskland vilket medför höga avvecklingskostnader för affärerna. Målsättningen är att Tyskland skall börja redovisa positivt resultat vid nästkommande halvårsskifte. 4 NORDNET januari-juni 2005

5 Verksamhetens utveckling och utsikter för de kommande kvartalen Intäkter, kostnader och breakeven Rörelseintäkterna exklusive courtage uppgick under första halvåret till 67% av rörelsekostnaderna jämfört med 75% under första halvåret Under första och andra kvartalen uppgick de till 67% respektive 68%. Målet för kostnadstäckning för första halvåret 2005 var % och för andra halvåret 2005 är det %. Långsiktigt är målsättningen att kostnadstäckningen skall uppgå till 100 %. Rörelsekostnaderna per aktiv depå sjönk med -5 % jämfört med första halvåret föregående år och uppgick till (-1.144) kr. Under första och andra kvartalen uppgick de per aktiv depå till -537 kr respektive -551 kr. Rörelsekostnaderna totalt sett under halvåret ökade med 50 % jämfört med föregående år och uppgick till -19,0 (-12,7) mkr per månad. Under första och andra kvartalen uppgick rörelsekostnaderna till -18,5 mkr respektive -19,5 mkr per månad. För andra halvåret 2005 beräknas rörelsekostnaderna uppgå till ca -19,5 mkr per månad men öka om marknadsföringsinvesteringarna intensifieras ytterligare. Med anledning av koncernens expansion samt marknadsklimatet är bedömningar om framtida rörelsekostnader förenade med osäkerhet. Långsiktigt kommer rörelsekostnaderna per aktiv depå att fortsätta sjunka. Breakevennivån för första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år uppgick till (2.700) avslut per dag. Under första och andra kvartalen uppgick de till respektive Expansion inom nya tjänsteområden och på nya marknader påverkar kortsiktigt breakevennivån negativt men långsiktigt positivt i takt med att de icke courtagerelaterade intäkterna successivt ökar med anledning av denna expansion. Breakevennivån bedöms därför långsiktigt komma att sjunka från nuvarande nivåer men varianser kommer att förekomma. Det långsiktiga målet är fortsatt en breakevennivå om noll avslut per dag. Breakevenanalys per månad Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Kostnader (mkr) 11,1 11,1 12,3 13,0 13,1 16,8 18,5 19,5 Rörelseintäkter exklusive courtage (mkr) 6,2 7,3 10,2 8,8 9,6 10,5 12,4 13,2 Kostnadstäckning i % 56% 66% 83% 68% 73% 63% 67% 68% Courtageintäktskrav för breakeven (mkr) 4,9 3,8 2,1 4,2 3,5 6,3 6,1 6,3 Nettointäkt per avslut Antal avslut per dag för breakeven Antal gjorda avslut per dag Tabellen redogör bl.a. för hur många antal avslut per dag som har behövts för att nå ett breakevenresultat före goodwillav/nedskrivningar och skatt för de åtta senaste kvartalen. 5 NORDNET januari-juni 2005

6 Kundutveckling Netto antal aktiva depåer ökade under första halvåret med till , motsvarande en ökning om 5%. Under första kvartalet ökade antal aktiva depåer med och under andra kvartalet med Jämfört med den 30 juni 2004 ökade antal aktiva depåer med , motsvarande 53%. I Tyskland bedrevs ingen marknadsföring med låg kundtillväxt som följd och i Finland tilltog kundtillströmningen mot slutet av perioden. Kundtillväxten bedöms komma att öka under resten av året som en följd av förväntad fortsatt tillväxt i Sverige, Norge och Danmark, ökad tillväxt i Tyskland, Finland och Luxemburg samt inom Nordnet Pension som startade sin verksamhet den 19 juli. Börsuppgången samt starkt nysparande i form av inflöde av kapital från nya och befintliga kunder medförde att det totala depåvärdet under första halvåret jämfört med årsskiftet steg med 5,8 mdr kr till 26,7 mdr kr, motsvarande en ökning om 28 %. Jämfört med den 30 juni 2004 var ökningen 80%. Målet för 2005 är ett nysparande från nya och befintliga kunder om lägst 20 % av depåvärdet exklusive värdeförändring på befintligt depåvärde. Inlåning och förvaltade klientmedel ökade under första halvåret jämfört med årsskiftet med 1,3 mdr kr, motsvarande 50 %, till 3,9 mdr kr. Ökningen var 30 % jämfört med föregående kvartal och 95 % jämfört med 30 juni Utlåningen ökade under första halvåret jämfört med årsskiftet med 0,4 mdr kr, motsvarande 27 %, till 1,9 mdr kr. Ökningen var 6 % jämfört med föregående kvartal och 90 % jämfört med 30 juni Givet ett hyggligt börsklimat och fortsatt lågt ränteläge bedöms utlåningen fortsätta att öka. Förväntad god framtida kundtillväxt i Tyskland och Finland bedöms också komma att medföra ökad utlåning. Nordnets försäljnings- och marknadsföringsinvesteringar var under första halvåret -11,0 mkr jämfört med -6,8 mkr under första halvåret Första kvartalet var de -5,2 mkr och under andra kvartalet var de -5,8 mkr. Investeringarna kan komma att öka under resterande delen av året med anledning av marknadsföring av nya tjänster i främst Sverige, start av marknadsföring i Tyskland samt fortsatt marknadsföring i Finland. Handeln Under första halvåret gjorde Nordnet avslut, vilket motsvarar avslut per handelsdag. En ökning med 51% jämfört med första halvåret Under första och andra kvartalen uppgick antal avslut per handelsdag till respektive Antal avslut per månad och aktiv depå uppgick under första halvåret till 3,9 fördelat på 4,0 under första kvartalet och 3,8 under andra kvartalet. Under första halvåret 2004 uppgick de till 4,0. Den genomsnittliga nettocourtageintäkten per avslut var under första halvåret ca 43 kr. Under första kvartalet var den ca 43 kr och under andra kvartalet var den ca 44 kr. Under första halvåret 2004 var den ca 56 kr. Ett avslut är en registrerad transaktion på en marknadsplats eller motsvarande och därmed ej detsamma som en order, en affär eller en avräkningsnota. Kundtillväxt i Tyskland och Finland kommer kortsiktigt att sätta press på koncernens genomsnittliga intäkt per avslut på grund av nykundserbjudanden på dessa marknader. H H Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Andelen av koncernens antal avslut från kunder utanför Sverige har ökat de senaste åren. Under första halvåret 2004 uppgick denna andel till 26 % för att ha stigit till 57 % under första halvåret Med anledning av fortsatt expansion på andra marknader bedöms Sveriges andel långsiktigt fortsätta att minska. 6 NORDNET januari-juni 2005

7 Antal aktiva depåkunder 30-jun dec jun-05 Förändr. H/H % Förändr. Y/Y % Nordnet Sverige % 3% Nordnet Norge % 865% Nordnet Danmark % 253% Nordnet Finland 100 n/a n/a Nordnet Tyskland % n/a Aktiedirekt % 76% Eurotrade Luxemburg % 13% % 53% Depåvärde mdr kr 30-jun dec jun-05 Förändr. H/H % Förändr. Y/Y % Nordnet Sverige 12,1 13,1 16,3 24% 35% Nordnet Norge 0,6 3,5 4,6 32% 667% Nordnet Danmark 0,6 1,8 2,3 26% 283% Nordnet Finland 0,05 n/a n/a Nordnet Tyskland 0,6 0,8 38% n/a Aktiedirekt 0,6 0,8 1,3 59% 117% Eurotrade Luxemburg 0,9 1,1 1,4 30% 56% 14,8 20,9 26,7 28% 80% Antal avslut H H H Förändr. H/H % Förändr. Y/Y % Nordnet Sverige % -24% Nordnet Norge % 174% Nordnet Danmark % 125% Nordnet Finland n/a n/a Nordnet Tyskland n/a n/a Aktiedirekt % 47% Eurotrade Luxemburg % 13% % 52% Tabellen visar fördelning mellan koncernens olika enheter med avseende på kunder och depåvärde mellan halvårsskiftet 2005, årsskiftet och halvårsskiftet 2004 samt för antal avslut mellan andra kvartalen 2005 och Förändring visas mellan halvårsskiften 2005 och 2004 (Y/Y) samt mellan halvårsskiftet 2005 och årsskiftet (H/H). Andra halvåret 2004 ingick Tyskland endast 3 månader. Marknadsandelar Marknadsandelsutvecklingen var under årets första två kvartal god. De senaste åren har Nordnet stärkt sina marknadsandelar inom samtliga viktiga nordiska marknadssegment. Marknadsandelen avseende antal avslut för första halvåret 2005 jämfört med motsvarande period föregående år var på Stockholmsbörsen 8,5% respektive 9,2%, på Oslobörsen 14,1% respektive 6,1%, på Köpenhamnsbörsen 6,4 % respektive 3,2 %, på Helsingforsbörsen 0,1 % respektive 0% och på Xetra 0,4% respektive 0 %. På nordisk basis där marknadsandelarna på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen läggs samman, var Nordnet under första halvåret den klart största nätmäklaren och en av de absolut största aktörerna med avseende på antal avslut. 7 NORDNET januari-juni 2005

8 Koncernen och moderbolaget Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till mkr, varav spärrade medel till 515 mkr. I likvida medel ingår ej belåningsbara statsskuldförbindelser m m om 840 mkr vilka har en återstående löptid över 90 dagar. Koncernens egna kapital uppgick till 405 mkr. Det egna kapitalet fördelar sig på aktier à 2,45 kr per aktie. Koncernens kapitaltäckningsgrad var 9 % vilket understiger målet om lägst 10%. Kapitaltäckningen var 12% per halvårsskiftet 2004, 11% per årsskiftet och 10% vid närmast föregående kvartalsskifte. Fortsatt ökad utlåning påverkar kapitaltäckningen negativt medan koncernens positiva resultatutveckling påverkar den positivt. Med nuvarande verksamhetsutveckling bedöms kapitaltäckningen komma att stiga. Den 31 maj erhöll Nordnet Pensionsförsäkring AB koncession för att starta pensionsförsäkringsverksamhet. I juni kapitaliserades bolaget med 50 mkr. Denna kapitalisering har påverkat koncernens kapitaltäckning negativt då Nordnet Pensionsförsäkring ABs egna kapital ej kan räknas tillgodo för koncernens kapitaltäckning. Moderbolagets räntenetto för året uppgick till -4,5 mkr. I beloppet ingår koncerninterna räntekostnader om -0,5 mkr. Moderbolagets resultat före skatt för året uppgick till -8,4 mkr. Moderbolaget är ett holdingbolag utan affärsverksamhet. Moderbolagets likvida medel uppgick till 9,8 mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick till 449 mkr. På ordinarie bolagsstämma i Nordnet AB (publ) den 21 april 2005 beslutades i enlighet med förslagen på dagordningen att genomföra ett incitamentsprogram i form av ett konvertibelt förlagslån om högst kronor, medförande rätt till utbyte mot aktier i Bolaget med nominellt belopp om 1 krona, riktat till ledande befattningshavare och övrig personal som varit tillsvidareanställda i koncernen i minst ett år, med huvudsakliga villkor i enlighet med förslagen i kallelsen till bolagsstämman. Totalt tecknade 48 tillsvidareanställda i Nordnet-koncernen konvertibla skuldebrev i enighet med det beslutade erbjudandet till ett sammanlagt nominellt belopp om kronor. Det helägda dotterbolaget Go4Us Nordic AB tecknade sig för nominellt kronor vilket medförde att totalt tecknat belopp uppgår till nominellt kronor. Konverteringskursen fastställdes till 10,05 kronor. Teckningskursen för det konvertibla skuldebrevet uppgick till 100% av nominellt belopp. Antalet fast anställda per halvårsskiftet uppgick till 135 jämfört med 93 motsvarande period föregående år och 123 per föregående kvartalsskifte. Antalet inkluderar ej föräldraledig eller tjänstledig personal. Antalet anställda har ökat jämfört med föregående år som en följd av; den starka tillväxten, expansion på fler geografiska marknader, förvärv, nya produktoch tjänsteområden, samt på grund av den generella organisationsutveckling som krävs för att skapa förutsättningar för tillväxt och kvalitet inom en större internationell verksamhet. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för januari-september 2005 publiceras den 21 oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005 publiceras den 21 februari 2006 Bromma den 21 juli 2005 Klas Danielsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel , , 8 NORDNET januari-juni 2005

9 Webbkonferens VD Klas Danielsson svarar på frågor om denna rapport, verksamhetsutvecklingen och framtiden i en s.k. live hearing på idag den 21 juli med början klockan En live hearing är en form av chat där du ställer frågor och VD svarar. Samtliga frågor och svar publiceras direkt för alla att läsa. Följ live hearingen på Bolagsinformation Nordnet AB (publ) Organisationsnummer Box Bromma Bolagets hemsida: Koncernens hemsidor: Revisorernas rapport avseende översiktlig granskning Vi har översiktligt granskat Nordnet ABs (publ) delårsrapport för sexmånadersperioden per den 30 juni Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra oss om att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning utgörs i huvudsak av förfrågningar hos bolagets ledningspersonal samt analytisk granskning av finansiella uppgifter, och vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt Årsredovisningslagen och IAS 34. Bromma den 21 juli 2005 ERNST & YOUNG AB Björn Fernström Auktoriserad revisor 9 NORDNET januari-juni 2005

10 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån 12 mån Resultaträkning koncernen (mkr) jan-jun 2005 apr-jun 2005 jan-jun 2004 apr-jun 2004 Rullande jan-dec 2004 Ränteintäkter 65,0 34,0 45,6 23,3 117,1 97,7 Räntekostnader -12,3-6,7-6,2-2,4-19,5-13,4 Provisionsintäkter 199,6 97,2 127,9 47,7 332,2 260,5 Provisionskostnader -86,1-41,6-33,0-12,2-137,4-84,4 Nettoresultat av finansiella transaktioner 3,3 3,4 1,4-2,4-1,3-3,2 Övriga intäkter 13,3 6,9 10,9 5,5 25,8 23,3 Summa rörelseintäkter 182,8 93,2 146,6 59,5 316,9 280,5 Allmänna administrationskostnader Not 1-90,0-45,9-59,3-29,5-155,5-124,8 Av- och nedskrivningar Not 2-11,8-6,1-9,0-4,8-29,2-26,5 Övriga rörelsekostnader Not 3-12,0-6,4-7,6-4,7-26,0-21,5 Summa kostnader före kreditförluster -113,8-58,4-75,9-39,0-210,7-172,8 Resultat före kreditförluster 69,0 34,8 70,7 20,5 106,2 107,7 Kreditförluster, netto ,3-0,1 0,0-0,3 Rörelseresultat 69,0 34,8 70,4 20,4 106,2 107,4 Skatt -17,9-9,1-19,2-5,7-22,2-23,5 Resultat 51,1 25,7 51,2 14,7 84,0 83,9 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Resultat per aktie före utspädning 0,31 0,16 0,33 0,09 0,52 0,53 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie efter utspädning 0,31 0,15 0,33 0,09 0,52 0,53 Resultat per aktie beräknas i enlighet med IAS 33 Not 1 Personalkostnader -43,9-22,2-29,1-14,7-74,8-59,9 Övriga kostnader -46,1-23,7-30,2-14,8-80,7-64,9-90,0-45,9-59,3-29,5-155,5-124,8 Not 2 Nedskrivning goodwill ,1-7,1 Avskrivning övrigt -11,8-6,1-9,0-4,8-22,1-19,4-11,8-6,1-9,0-4,8-29,2-26,5 Not 3 Marknadsföringskostnader -11,0-5,8-6,8-4,1-23,0-18,8 Övrigt -1,0-0,6-0,8-0,6-3,0-2,7-12,0-6,4-7,6-4,7-26,0-21,5 10 NORDNET januari-juni 2005

11 Balansräkning koncernen (mkr) Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 1 160,1 471,0 629,1 Utlåning till kreditinstitut 784,9 411,2 222,3 Utlåning till allmänheten 1 874, , ,4 Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 14,2 - Aktier och andelar 4,8 2,0 2,0 Immateriella tillgångar 270,5 83,3 262,4 Materiella tillgångar 17,1 14,2 14,6 Övriga tillgångar 183,2 151,7 146,5 Förutbet. kostn. & upplupna int. 22,7 27,2 23,6 Summa tillgångar 4 318, , ,9 Skulder till kreditinstitut 20,0 20,0 20,0 In- & upplåning hos allmänheten 3 456, , ,9 Övriga skulder 274,1 128,3 109,0 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 41,8 22,5 36,5 Efterställd skuld 120,5-85,0 Eget kapital 404,9 241,0 341,5 Summa skulder och eget kapital 4 318, , ,9 Poster inom linjen Ställda säkerheter 515,1 255,4 328,3 Ansvarsförbindelser 416,8 210,0 433,8 6 mån 6 mån 12 mån Förändringar i eget kapital, koncernen jan-jun 2005 jan-jun 2004 jan-dec 2004 Ingående eget kapital 341,5 189,8 189,8 Årets resultat 51,1 51,2 83,9 Nyemission ,4 Konvertibelt förlagslån 10,0 - - Övrigt 2,3 0,0 0,4 Utgående eget kapital 404,9 241,0 341,5 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31 Delårsrapporter för koncerner. Vidare följer Nordnet ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:20). De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivits i Nordnets årsredovisning för år 2004 Not 1, avsnittet Ändrade och nya redovisningsprinciper. Där framgår bl.a. att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna. Enligt IFRS 1 skall redovisningen upprättas enligt de IFRS-standarder som gäller 31 december Dessutom skall dessa standarder ha godkänts av EU. De effekter av övergången till IFRS som redovisas i delårsrapporten är därför preliminära och baserade på nu gällande IFRS tolkningar därav, vilka kan komma att ändras fram till den 31 december 2005 med åtföljande påverkan på rapporterade belopp. Från och med 2004, i enlighet med IFRS, skrivs goodwill ej av löpande utan är istället föremål för impairment test varvid det bokförda värdet prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. Endast företagsförvärv efter 1 januari 2004 har omräknats enligt IFRS 3. Omräkning av jämförelsesiffror Omräkning i enlighet med IFRS ger en positiv effekt om 6,2 mkr på resultat och eget kapital för jämförelseperioden januari-juni Ökningen hänför sig till att goodwill inte skrivs av enligt nya redovisningsprinciper vilket minskar avskrivningarna med 6,2 mkr och därmed ökar resultatet och eget kapital med motsvarande belopp. Motsvarande effekt för januari-december 2004 är en positiv effekt om 6,6 mkr på resultat och eget kapital. Uppgifter avseende helåret 2004 och eget kapital vid ingången av 2004 återges i Nordnets årsredovisning Not 1, avsnittet Ändrade och nya redovisningsprinciper. Alla finansiella rapporter och tabeller avseende år 2004 och 2005 är upprättade i enlighet med IFRS. År 2003 redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper. 11 NORDNET januari-juni 2005

12 Kassaflödesanalys i sammandrag (mkr) 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån Koncernen jan-jun 2005 apr-jun 2005 jan-jun 2004 apr-jun 2004 jan-dec 2004 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 91,6 51,2 79,4 25,0 140,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 141,7 30,4-99,2 5,4-163,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 233,3 81,6-19,8 30,4-23,1 Investeringsverksamheten Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -22,4-12,8-17,0-8,2-33,1 Förvärv och avyttringar av finansiella anläggningstillgångar -2,8-2,8 1,3 1,3 15,6 Förvärv av dotterföretag ,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,2-15,6-15,7-6,9-128,0 Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45,5 45,5 2,5-17,5 87,5 Periodens kassaflöde 253,6 111,5-33,0 6,0-63,6 Likvida medel vid periodens början 851,4 993,5 915,1 876,1 915,0 Likvida medel vid periodens slut Not , ,0 882,1 882,1 851,4 Operativ kassaflödesanalys (mkr) 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån Koncernen jan-jun 2005 apr-jun 2005 jan-jun 2004 apr-jun 2004 jan-dec 2004 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 69,0 34,8 64,1 17,3 107,4 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 10,5 4,5 15,3 7,7 26,4 Betald skatt Operativt kassaflöde från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 79,5 39,3 79,4 25,0 133,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av övriga tillgångar 5,2 3,1 5,7-2,1-1,0 Ökning (+) / Minskning (-) av skulder 4,0 0,7 4,6 2,9 33,9 Operativt kassaflöde från den löpande verksamheten 9,2 3,8 10,3 0,8 32,9 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -14,1-8,1-13,4-7,0-24,7 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8,3-4,8-3,8-1,4-8,5 Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - 0,5 0,5 0,2 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2,8-2,8-0,1-0,1-0,1 Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - - 1,3 1,3 1,6 Förvärv av dotterbolag ,5 Operativt kassaflöde från rörelsen 63,5 27,4 74,2 19,1 24,7 Finansieringsverksamheten Amortering av lån ,5-17,5-17,5 Upptagande av lån 45,5 45,5 20,0-105,0 Operativt kassaflöde 109,0 72,9 76,7 1,6 112,2 Likvida medel vid periodens början 176,9 213,0 64,7 139,8 64,7 Likvida medel vid periodens slut 285,9 285,9 141,4 141,4 176,9 Den operativa kassaflödesanalysen har tagits fram i syfte att redovisa det kassaflöde som rörelsen genererar. Den operativa kassaflödesanalysen exkluderar kassaflöden relaterade till kundernas medel. Såsom finansiell koncern med bankverksamhet medför det att den vanliga kassaflödesanalysen innehåller även kundernas medel och det är därmed ej möjligt att ur kassaflödesanalysen erhålla information om själva rörelsens kassaflöde. Not 4 I likvida medel ingår utlåning till kreditinstitut om 784,9 mkr samt belåningsbara statsskuldförbindelser m m om 320,1 mkr vilka har löptid kortare än 90 dagar. 12 NORDNET januari-juni 2005

13 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 0,31 0,33 0,53 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,31 0,33 0,53 Eget kapital per aktie, kr 2,45 1,55 2,16 Börskurs 8,40 6,40 7,75 Antal utestående aktier vid periodens slut Börsvärde vid periodens slut, tkr Antal utestående aktier efter full utspädning Eget kapital 404,9 241,0 341,5 Kapitalbas, mkr 199,9 161,1 174,8 Kapitaltäckningsgrad i % Avkastning på eget kapital i % Investeringar i materiella tillgångar, mkr 8,3 3,8 8,4 Utvecklingskostnader, mkr 14,1 13,4 24,7 Varav interna utvecklingskostnader, mkr 5,2 2,7 6,2 Aktiverade utvecklingskostnader, mkr 14,1 13,4 24,7 Varav internt aktiverade utvecklingskostnader, mkr 5,2 2,7 6,2 Marknadsföringskostnader, mkr 11,0 6,8 18,8 Totalt antal anställda vid periodens slut Kundrelaterade nyckeltal: Antal aktiva depåer vid periodens slut Totalt depåvärde vid periodens slut, mdr kr 26,7 14,8 20,9 Genomsn. depåvärde per aktiv depå vid per. slut, kr Inlåning inkl klientmedel vid periodens slut, mkr 3 873, , ,9 Utlåning vid periodens slut, mkr 1 874, , ,4 UI (utlåning/inlåning), % Antal avslut Antal avslut per handelsdag Antal avslut per aktiv depå 23,3 24,0 42,0 Antal avslut per aktiv depå per månad 3,9 4,0 3,5 Genomsnittligt nettocourtage per avslut, kr Genomsnittligt courtageintäkt per handelsdag, kr ROA (årlig intäkt per depåvärde i genomsnitt), % 1,5 5,3 1,8 Genomsnittlig årlig intäkt per depåkund, kr Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per depåkund, kr Genomsnittligt årligt resultat per depåkund, kr Defintioner Antal aktiva depåer: Med aktiv depå avses depå med tillgångar. Avkastning på eget kapital: Resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Breakeven-nivå: Antal avslut i genomsnitt per handelsdag som krävs för att nå ett +/- 0 resultat före av- och nedskrivning av goodwill och skatt. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning: Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier i enlighet med IAS 33. Kapitalbas: Koncernens eget kapital för de bolag i koncernen som behöver kapitaltäckas, d.v.s. Nordnet AB (publ) och dotterbolagen Nordnet Family AB, Nordnet Holding AB, Nordnet Securities Bank AB samt Eurotrade Securities S.A. Definitionen för kapitalbas framgår av Finansinspektionens föreskrift FFFS 2003:10. Kapitaltäckningsgrad: Total kapitalbas dividerat med totalt riskvägt belopp avseende kapitalkrav för kreditrisker, ränterisker, aktiekursrisker och avvecklingsrisker. Resultat per aktie före respektive efter utspädning: Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av rörelseintäkter. Rörelsekostnader: Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar av goodwill. Totalt depåvärde: Summan av likvida medel och marknadsvärde på värdepapper för samtliga aktiva depåer. Utvecklingskostnader: Såväl intern utveckling som externt finansierad utveckling har aktiverats. Vinstmarginal: Resultat i procent av rörelseintäkter. 13 NORDNET januari-juni 2005

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10-års jubileum och det starkaste niomånadersresultatet hittills Resultatutveckling niomånadersperioden Rörelseintäkterna ökade med 62% till 489,3 (302,2) mkr Resultatet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007

Delårsrapport januari-mars 2007 Vårt bästa kvartalsresultat hittills Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40)

Läs mer

Stark avslutning på året

Stark avslutning på året Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 Stark avslutning på året Helåret 2003 Årets resultat efter skatt förbättrades till 28,9 (-18,2) mkr Årets resultat efter skatt per aktie förbättrades till 0,19

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Rörelseintäkterna ökade med 29,5 (50,5) procent till 201,5 (155,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 (56,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007

Delårsrapport januari-september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Resultatutveckling januari-september Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr Resultatet per aktie ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2001

Delårsrapport jan-jun 2001 Finansiella tjänster på ett modernt sätt Delårsrapport jan-jun 20 Resultatet för halvåret uppgick till 18,2 (-9,6) mkr före goodwillavskrivningar, minoritetens andel, skatt, nedskrivningar och samgåendekostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport Carnegie Investment Bank AB (publ) (Org. nr 516406-0138) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer