Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer"

Transkript

1 Sammanfattning Denna sammanfattning ger en överblick över det som Emittenten anser utgöra de huvudsakliga egenskaper och risker, som är hänförliga till Emittenten och de Notes och Certificates (gemensamt kallade Värdepapper ), som kan emitteras enligt Grundprospektet. Sammanfattningen är inte uttömmande. Den bör istället läsas som en inledning till Grundprospektet. Beslut om att investera i Värdepappren bör endast fattas efter det att investeraren noggrant har tagit del av hela Grundprospektet (och dess bilagor) samt informationen i de Slutliga Villkoren. Commerzbank Aktiengesellschaft ( Emittenten, Banken eller Commerzbank gemensamt dess dotterbolag Commerzbankkoncernen eller Koncernen ) kan ha civilrättsligt ansvar för innehållet i denna sammanfattning och alla översättningar därav endast i den mån sammanfattningen är missvisande, oriktig, eller oförenlig med innehållet i övriga delar av Grundprospektet eller de Slutliga Villkoren. En investerare, som framställer krav vid en domstol i en stat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet rörande information i Grundprospektet och de Slutliga Villkoren, kan enligt forumlandets lag bli skyldig att bekosta översättning av Grundprospektet (inklusive dess bilagor) och de relevanta Slutliga Villkoren innan domstolsprocessen inleds. Sammanfattning av riskfaktorer Förvärv av Värdepapper, som emitteras under Programmet, är förenat med vissa risker. Riskfaktorer rörande Värdepapper, för vilka det med hänsyn till deras särskilda struktur är påkallat med en utförligare beskrivning av riskfaktorer, kommer att, utöver det som anges nedan, beskrivas i de relevanta Slutliga Villkoren. Ingen bör förvärva Värdepappren såvida man inte har förstått Värdepapprens mekanik samt omfattningen av den potentiella förlust man exponeras för, som förvärvet kan komma att innebära. Varje potentiell förvärvare av Värdepapper bör, med beaktande av sin ekonomiska ställning och situation i övrigt, noggrant överväga om denne lämpligen bör förvärva Värdepappren eller inte. Vid bedömningen bör investerare beakta riskerna med en investering i Värdepappren (risker förknippade med Emittenten och risker relaterade till den typ av Värdepapper och/eller de eventuella underliggande tillgångar/na) samt annan information som återfinns i detta Grundprospekt, dess bilagor, eller de relevanta Slutliga Villkoren. Förekomsten av en eller flera av de risker, som har tillkännagivits i Grundprospektet, dess bilagor och/eller de relevanta Slutliga Villkoren och även andra risker, kan leda till en väsentlig och ihållande förlust och kan även, beroende på det aktuella Värdepapprets struktur, leda till en totalförlust av det kapital, som investerats av investeraren. Dessa riskvarningar ersätter inte de råd som lämnas av investerarens bank eller av investerarens legala, affärs-, eller skatterådgivare. Investeraren bör oavsett alltid inhämta sådana råd för att kunna överblicka konsekvenserna av en investering i Värdepappren. Investeringsbeslut bör inte fattas uteslutande mot bakgrund av de riskvarningar som anges i detta Grundprospekt, dess bilagor, eller de relevanta Slutliga Villkoren, eftersom sådan information inte kan ersätta individuell rådgivning och information som har skräddarsytts efter investerarens krav, syften, erfarenhet, kunskap och situation.

2 Riskfaktorer hänförliga till Värdepappren Värdepappren kan vara volatila instrument vilket innebär att det föreligger risk för en total eller partiell förlust av det investerade kapitalet (inklusive eventuella kostnader) i samband med investeringen. Värdepappren behöver inte vara en lämplig investering för alla investerare. Varje presumtiv investerare i Värdepappren måste själv avgöra investeringens lämplighet med beaktande av sin egen situation. En potentiell investerare bör särskilt: a) ha erforderlig kunskap och erfarenhet för att kunna göra en meningsfull utvärdering av Värdepappren, de fördelar och risker som följer av en investering i Värdepappren samt den information som återfinns i, eller refereras till i detta Grundprospekt, dess bilagor eller de Slutliga Villkoren; b) ha tillgång till och kunskap om erforderliga analysmetoder som krävs för att kunna utvärdera, i skenet av dennes specifika finansiella situation, en investering i Värdepappren, samt dess inverkan på dennes övergripande investeringsportfölj; c) ha tillräckliga ekonomiska tillgångar och tillräcklig likviditet för att kunna bära de risker, som en investering i Värdepappren innebär; d) ha en ingående förståelse för de villkor som gäller för Värdepappren och vara väl insatt i de förhållanden som gäller för de aktuella underliggande tillgångarna och de finansiella marknaderna; e) kunna utvärdera (antingen självständigt eller med hjälp av en finansiell rådgivare) de olika utfall av ekonomiska, räntemässiga och övriga faktorer, som kan påverka värdet av dennes investering samt kunna bära de risker som dessa medför. Allmänna risker Emissionskursen för Värdepappren grundar sig på Emittentens interna prissättningsmodeller och kan vara högre än deras marknadsvärde till följd av kommissioner och/eller andra emissions- och försäljningskostnader (inklusive avgifter som betalas till distributörer eller utomstående, eller som debiteras av Emittenten) samt kostnader för säkerställande (hedging) av Emittentens skyldigheter enligt Värdepappren. Det pris som en köpare är villig att betala för sådana Värdepapper på en andrahandsmarknad (om sådant pris finns) kan vara lägre än emissionskursen för Värdepappren. Därutöver bör det uppmärksammas att de relevanta marknadsaktörernas prissättningsmodeller kan skilja sig åt eller ge olika resultat. I de fall där Emittenten, dess dotterbolag eller koncernbolag agerar indexsponsor eller Beräkningsagent, kan det eventuellt uppstå intressekonflikter mellan Beräkningsagenten och Värdepappersinnehavare, eller mellan indexsponsor och Värdepappersinnehavaren. Därtill kan Emittenten, dess dotterbolag eller koncernbolag ingå affärstransaktioner, vilka kan ge upphov till intressekonflikter som kan påverka Värdepapprens värde. Det finns risk för att hedgingverksamhet eller annan verksamhet som Emittenten, dess dotterbolag eller koncernbolag företar påverkar Värdepapprens värde negativt i väsentlig grad. Investerare kan vara förhindrade från att ingå transaktioner som eliminerar eller begränsar de risker som är förenade med Värdepappren. Värdepappersmarknaden påverkas av det ekonomiska läget, marknadsvillkor, räntor, valutakurser samt inflationstakt i Europa och andra industrialiserade länder. Vid händelser i eller utanför Europa kan marknadsvolatilitet inte uteslutas, ej heller kan det uteslutas att

3 sådan volatilitet, ekonomiska förhållanden eller marknadsförhållanden påverkar Värdepapprens värde i negativ riktning. De pris, som en market maker eventuellt ställer för Värdepappren, fastställs inte genom principen om tillgång och efterfrågan och motsvarar inte nödvändigtvis Värdepapprens teoretiska värde. Det kan inte garanteras att någon market making-funktion kommer att finnas för Värdepappren. Även om en market maker regelbundet ställer köp- och säljpriser för emitterade Värdepapper åtar sig Emittenten inget juridiskt ansvar för sådan prissättning eller sådana prisnivåer. Investerare bör därför inte utgå ifrån att Värdepappren kan säljas vid en viss tidpunkt eller till ett visst pris under löptiden. Den emissionsvolym, som anges i de relevanta Slutliga Villkoren anger inte vilken volym som faktiskt kommer att emitteras. Investerare bör inte dra några slutsatser om Värdepapprens likviditet på andrahandsmarknaden utifrån den angivna emissionsvolymen. Om Värdepappersförvärv finansieras genom lån och Emittenten inte fullgör sina betalningsskyldigheter, eller om Värdepapprens pris sjunker avsevärt kan investeraren bli tvungen att, förutom att acceptera sin förlust, betala ränta på samt lösa lånet. Investeraren bör aldrig utgå ifrån att lån och ränta kan betalas tillbaka genom utbetalningar från Värdepappren eller vid försäljning av Värdepappren före förfallodagen genom intäkter från en sådan försäljning. De skyldigheter som följer av Värdepappren utgör direkta, ovillkorliga och icke säkerställda skyldigheter för Emittenten för vilka säkerhet inte ställts och rangordnas minst jämsides [Eng. pari passu] med alla Emittentens övriga icke säkerställda och icke efterställda skyldigheter (förutom sådana undantag som från tid till annan kan aktualiseras enligt gällande lag). I det fall att Commerzbank, såsom Emittent, blir insolvent, kan innehavare av Värdepapper komma att förlora hela sitt investerade kapital. Värdepappren omfattas varken av insättningsgaranti genom Deposit Protection Fund of the Association of German Banks (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller genom German Deposit Guarantee and Investor Compensation Act (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Om Emittentens kreditvärde försämras kan detta även sänka Värdepapprens värde. Vid tidig inlösen av Värdepappren finns det risk för att investeraren endast kan återinvestera inlösenlikviden på avsevärt försämrade villkor. Vissa investeringsverksamheter regleras av lagar och föreskrifter och kan även vara underkastade myndighetstillsyn. I de fall där de relevanta Slutliga Villkoren föreskriver att skatter och andra avgifter hänförliga till Värdepappren skall betalas av Emittenten eller Värdepappersinnehavarna, skall dessa betalas av Värdepappersinnehavarna. Emittenten är inte skyldig att betala någon ytterligare ersättning till Värdepappersinnehavarna med anledning av sådana skatter eller avgifter. Risker hänförliga till särskilda typer av Värdepapper De faktorer, som är avgörande vid värdering av risker förknippade med en investering i Värdepappren som har emitterats enligt detta Grundprospekt kommer att variera beroende på typ av Värdepapper som har emitterats, dvs huruvida det är ett Note eller ett Certificate och vilken typ av Note eller Certificate det är fråga om.

4 En grundläggande skillnad mellan å ena sidan Floating Rate Notes och Interest Structured Notes och å andra sidan Fixed Rate Notes är att ränteinkomster på Floating Rate Notes och Interest Structured Notes inte är förutsebara. Eftersom intäkterna varierar är det inte möjligt för investerare att vid förvärvstillfället fastställa en definitiv avkastning från Floating Rate Notes och Interest Structured Notes. Detta innebär i sin tur att avkastningen på investeringen inte kan jämföras med avkastning som utgår på investeringar med fasta räntesatser. Priset på Reverse Floating Rate Notes är till skillnad från priset på vanliga Floating Rate Notes i hög grad beroende av avkastningen på Fixed Rate Notes med samma löptid. Prisförändringarna på Reverse Floating Rate Notes är parallella med men avsevärt större än de Fixed Rates Notes med liknande löptid. Avkastningen på Värdepapper med varierande ränta med tak [Eng. capped variable rate] kan vara avsevärt lägre än motsvarande Värdepapper utan tak. Förändringar i marknadsräntorna påverkar i betydligt högre grad priset på Zero Coupon Notes än priset på vanliga Notes eftersom det diskonterade emissionspriset är betydligt lägre än par och dessa Notes inte löper med någon periodisk ränta under löptiden. Zero Coupon Notes är förenade med en särskilt hög prisrisk till följd av deras hävstångseffekt. Marknadsvärdet avseende Värdepapper som emitterats med en betydande rabatt eller premium tenderar att fluktuera mer i relation till allmänna förändringar i räntesatser än priset för konventionella räntebärande Värdepapper. I enlighet med de villkor och Slutliga Villkor som gäller för Värdepappren får Emittenten justera villkoren, eller säga upp Värdepappren i förtid om vissa omständigheter inträffar. Justeringar av sådant slag kan ha en negativ inverkan på Värdepapprens värde och inlösenlikviden. Inlösenlikvid som utgår vid förtida inlösen kan vara lägre än den slutlikvid, som Värdepappersinnehavaren skulle ha erhållit om förtida inlösen inte hade ägt rum. Kostnader förknippade med förtida inlösen kan komma att dras av från den inlösenlikvid som utgår vid förtida inlösen. Förtida inlösen av Värdepapper kan leda till negativa avvikelser från den förväntade avkastningen och inlösenlikviden kan bli noll, eller lägre än det anskaffningsbelopp som investeraren betalat, varför det investerade kapitalet helt eller delvis kan förloras. Emittenten har rätt att fastställa förekomsten av marknadsstörningar, eller andra omständigheter, som kan försena en uträkning och/eller en utbetalning eller leverans och som kan påverka värdet av Värdepappren. I de fall där Certificates saknar förfallodag är deras löptid beroende av frivillig inlösen vald av innehavaren av Värdepappren eller, i förkommande fall där så anges, Emittenten. Innehavare av Dual Currency Notes, eller Värdepapper som har uttryckts i en utländsk valuta, eller som har en underliggande tillgång som har uttryckts i en utländsk valuta eller där utbetalning sker i en utländsk valuta löper en risk för att valutakursförändringar kan komma att påverka Värdepapprens avkastning negativt. I det fall där ränteutbetalningar och/eller betalningar och/eller levererbara tillgångar fastställs med referens till en viss deltagandegrad (Eng. participation rate) eller hävstångsfaktor bör framtida investerare notera att effekten av förändringar i pris eller de underliggande tillgångarnas värde kan bli omfattande.

5 En investering i Structured Notes eller Certificates innebär stora risker utöver de risker som kan hänföras till liknande investeringar i konventionella obligationslån med fast eller rörlig ränta. Om de Slutliga Villkoren för en särskild emission av Structured Notes eller Certificates föreskriver att betalning och/eller leverans är beroende av (en) underliggande tillgång/ar, kan de/n underliggande tillgångarna/en och således betalningen och/eller Emittentens leveransskyldigheter vara föremål för väsentliga förändringar, antingen till följd av värdeförändringar i de/n underliggande tillgångarna/en eller, när det gäller korgar eller index, utformningen av korgarna eller indexen. Om de Slutliga villkoren för en särskild emission av Notes föreskriver att räntan eller andra periodiska betalningar är kopplade till en eller flera underliggande tillgångar kan räntan bli lägre än den som utgår vid konventionella obligationslån med fast ränta [Eng. conventional fixed rate debt security] som emitterats vid samma tidpunkt, men även en risk för att någon ränta inte utgår samt, om kapitalbeloppet är bestämt i förhållande till de underliggande tillgångarna, att det kapitalbelopp som skall utbetalas kan vara lägre än den ursprungliga köpeskillingen för en sådan Note, eller att någon återbetalning inte sker alls. Innehavare av Structured Note eller Certificate kan förlora hela eller delar av det kapitalbelopp som hänför sig till ett sådant Note/Certificate (oavsett om betalning utgår på förfallodagen eller vid förtida inlösen) och om kapitalbelopp har gått förlorat utgår ingen ränta på Structured Note/Certificate. De risker som är förknippade med Structured Notes och Certificates inkluderar både risker hänförliga till de underliggande tillgångarna och risker som är unika för själva Notes/Certificates. Underliggande tillgångar, som är kopplade till Structured Notes/Certificates kan upphöra att existera eller ersättas av andra underliggande tillgångar. Vidare kan värdet av Structured Notes eller Certificates på andrahandsmarknaden vara föremål för större förändringar och mer omfattande risker än värdet av andra värdepapper eftersom de är beroende av en eller flera underliggande tillgångar. Utvecklingen av en underliggande tillgång påverkas av flera faktorer, vilka innefattar ekonomiska, finansiella och politiska händelser som ligger utanför Emittentens kontroll. Eventuella andrahandsmarknader för Structured Notes eller Certificates kommer att påverkas av flera faktorer, som är oberoende av Emittentens kreditvärdighet och värdet av de respektive underliggande tillgångarna, inklusive, utan begränsning till, volatiliteten i de respektive underliggande tillgångarna, den återstående löptid som gäller för sådana Notes/Certificates, utestående belopp] för sådana Notes/Certificates samt marknadsräntor. De Slutliga Villkoren kan föreskriva att Värdepappren, beroende på utvecklingen av de underliggande tillgångarna eller något annat villkor, kan inlösas mot leverans av den underliggande tillgången, någon av de underliggande tillgångarna, eller andra värdepapper (det Fysiska Leveransföremålet ), istället för utbetalning av kontantersättning. Vid inlösen av Värdepapper genom fysisk leverans kommer investeraren följaktligen inte att erhålla någon kontant likvid [Eng. cash settlement] (eller endast partiell kontant likvid) utan istället det Fysiska Leveransföremålet. Värdet av det Fysiska Leveransföremålet kan vara avsevärt lägre vid leveranstillfället än dess värde vid tidpunkten för förvärvet av Värdepappren (eller den köpeskilling som betalats för Värdepappren), eller dess värde vid den tidpunkt då det beslutas huruvida fysisk leverans eller utbetalning av kontant likvid skall ske, eller på värderingsdagen, om sådan föreskrivits.

6 Investeraren har inga anspråk mot utgivaren av en underliggande tillgång beträffande de skyldigheter som Emittenten har enligt Värdepappren. Värdet av varje underliggande tillgång är beroende av flera inbördes relaterade faktorer, vilka inkluderar ekonomiska, finansiella och politiska händelser som ligger utanför Emittentens kontroll. Om de/n formler/el, som används för att fastställa kapitalbelopp, premier och/och eller de räntor som skall betalas, eller de leveransskyldigheter som följer av Structured Notes eller Certificates (i den mån detta är aktuellt) innehåller en deltagandegrad eller hävstångsfaktor kommer effekten av förändringar i respektive underliggande tillgång att öka. Den historiska värdeutvecklingen av de respektive underliggande tillgångarna bör inte betraktas som indikativa för framtida värdeutveckling av sådana tillgångar under den löptid som en Structured Note eller Certificate har. Därtill kan det finnas regulatoriska och andra komplikationer hänförliga till en del investerares innehav av vissa Structured Notes eller Certificates. Värdepapper kopplade till index eller korgar av index Värdepapper som är kopplade till ett index eller en korg av index kan vara förenade med en eller flera av följande särskilda risker: indexvärdesberäkningar baseras på värdet av deras komponenter. Förändringar i sammansättningen av ett index kan därför påverka värdet av Värdepappren och utdelningar negativt; om komponenterna i ett index uteslutande avspeglar utvecklingen inom vissa länders tillgångar, eller vissa industrier, exponeras investerarna för en koncentrationsrisk. Vid en ogynnsam utveckling i landet eller inom industrin i fråga kan indexet utvecklas oproportionerligt till följd av den ogynnsamma utvecklingen; investerare bör notera att val av index inte grundar sig på Emittentens eller Beräkningsagentens förväntningar eller uppskattningar av indexens framtida utveckling. Investerare bör således göra egna uppskattningar av indexen och indexkomponenternas framtida utveckling baserat på sina egna kunskaper och informationskällor; om Värdepappren är kopplade till ett prisindex kommer utbetalad avkastning (till skillnad från avkastningsindex) inte att medföra en höjning av prisindexnivån. Investerare kommer därför inte att ta del av några utdelningar eller andra utbetalningar från de aktier som prisindexet innefattar; emittenten kan inte räkna med att kunna påverka indexsponsorns sammansättning av index; Indexsponsorn åtar sig inget ansvar gentemot Värdepappersinnehavarna; det underliggande indexet behöver inte vara ett erkänt finansiellt index, utan kan vara ett index som har skapats för det aktuella Värdepappret. Indexsponsorer är inte nödvändigtvis oberoende i förhållande till Emittenten och kan därför komma att sätta Emittentens intressen före Värdepappersinnehavarens intressen; indexet kan ha en exponering mot en eller flera valutor, utöver den valuta som Värdepappren uttrycks i;

7 vid beräkning av indexnivån kan avgifter ingå, vilket kan sänka indexnivån för investeraren i negativ riktning; och det är möjligt att indexnivån inte uppdateras kontinuerligt. Värdepapper som är kopplade till aktier eller en aktiekorg Värdepapper som är kopplade till aktier eller en aktiekorg är förenade med särskilda risker över vilka Emittenten saknar kontroll, såsom risk för att de aktuella bolagen försätts i konkurs, risk för att priset för aktierna fluktuerar samt risker hänförliga till utdelning. Aktiernas utveckling är i hög grad beroende av utvecklingen på kapitalmarknaden, som i sin tur påverkas av generella ekonomiska omvärldsfaktorer samt mer specifika ekonomiska och politiska förhållanden. Aktier i bolag med lågt till medelstort marknadsvärde kan vara utsatta för ännu högre risker (dvs hänförliga till deras volatilitet eller insolvens) än andra större bolag. Aktier i bolag med lågt marknadsvärde kan vara extremt illikvida till följd av små handelsvolymer. Aktier i bolag som har sitt säte eller som har betydande delar av sin affärsverksamhet i länder där det råder rättsosäkerhet löper ytterligare risker såsom t.ex. regeringsinterventioner eller nationalisering, som kan leda till en total eller partiell förlust av det investerade kapitalet eller möjlighet att förfoga över det kapital som investerats i ett sådant land. Värdepappersinnehavare, vars Värdepapper är kopplade till sådana aktier, kan också drabbas av en total eller partiell förlust av det kapital som denne investerat. Innehavare av Värdepapper som är kopplade till aktiekurser får, till skillnad från investerare som investerar direkt i aktierna, inte utdelning eller andra utbetalningar som utgår till innehavare av de underliggande aktierna. Värdepapper kopplade till en eller flera obligationer Investerade av Värdepapper som är kopplade till en eller flera obligationer löper inte bara en kreditrisk i förhållande till Commerzbank AG som Emittent för Värdepappren, utan även en kreditrisk i förhållande till utgivare av (de) underliggande obligationer/na. I det fall att utgivaren av en underliggande obligation inte fullgör sina skyldigheter enligt obligationerna eller om en sådan utgivare blir insolvent kan detta leda till en totalförlust av det kapital som investerats i det Värdepapper som är kopplat till obligationen. Därutöver bör investerare vara medvetna om att en försämring av kreditvärdigheten av utgivaren av en underliggande obligation under Värdepapprens löptid kan innebära en betydande nedgång i Värdepapprens pris på andrahandsmarknaden. Värdepapper kopplade till råvaror Investerare av Värdepapper, som är kopplade till råvaror är utsatta för avsevärda prisrisker, eftersom varupriser kan fluktuera avsevärt. Varupriserna påverkas av ett antal faktorer, bl.a. följande: Ett antal producenter eller länder som producerar råvaror har skapat organisationer eller karteller som reglerar tillgången och påverkar priser. Handel med råvaror är föremål för myndighetsreglering och prisutvecklingen påverkas även av marknaden; Det cykliska mönstret av tillgång och efterfrågan på råvaror kan leda till stora prisförändringar; Direktinvesteringar i råvaror medför kostnader för lagerhållning, försäkringar och

8 skatter. Därtill utgår inga räntor eller utdelningar på råvaror; Prisinflations- eller deflationsutveckling kan ha stor effekt på prisutvecklingen å råvaror; Stor likviditetsbrist kan råda på råvarumarknaden, varför den inte kan förväntas reagera snabbt eller i tillräcklig grad på förändringar i tillgång och efterfrågan. Vid låg likviditet kan individuella deltagares spekulativa investeringar leda till prisförvrängningar; Råvaror produceras ofta i tillväxtmarknader och är beroende av industrialiserade länders efterfrågan. Detta mönster av tillgång och efterfrågan innefattar politiska risker som kan ha betydande inverkan på priset på råvaror; och Ogynnsamma väderförhållanden och naturkatastrofer kan ha en negativ effekt på tillgången av vissa råvaror under ett helt år. En tillgångskris av detta slag kan innebära stora och oberäkneliga prisfluktueringar. Värdepapper kopplad till en fond eller en korg av fonder De särskilda risker som är förknippade med Värdepapper som har en fond eller korg av fonder som underliggande tillgång är följande: från fondens avkastning dras generellt sett avgifter av både på fondnivån och den nivå som avser de investeringar som görs av fonden/rna. Sådana avgifter kan påverka värdet av Värdepappren och utbetalningar från Värdepappren negativt; värdepapprens underliggande tillgångar kan också vara fonder som i stor utsträckning investerar i illikvida tillgångar. Detta kan innebära att värderingen av nettotillgångarna försvåras, att återbetalning av Värdepappren fördröjs avsevärt, att värdet av investeringen sjunker, eller t.o.m. leda till försäljning därav; en underliggande fond kan publicera fondandelsvärdet (Eng. net asset value) med fördröjning. Detta kan resultera i en fördröjning av utdelningar enligt Värdepappren och kan ha en negativ effekt på värdet av Värdepappren; en underliggande fond kan inlösa ett begränsat antal fondandelar eller inga alls vid de förutbestämda tider som har angetts för utdelning. Detta kan innebära en uppskjutning av utdelningarna under Värdepapperna och kan påverka värdet av Värdepappren negativt; värdepappren kan vara kopplade till fonder som uteslutande, eller till större del investerar i ett särskilt land, en särskilt industri eller en särskild typ av tillgång. Vid en ogynnsam utveckling av den aktuella typen av tillgång eller industri, eller i det aktuella landet kan fondens värde påverkas i oproportionerlig grad av utvecklingen; värdepappren kan vara kopplade till fonder eller tillgångar som har uttrycks i en annan valuta än den, i vilken Värdepappren har uttryckts. Investerare kan därför vara föremål för avsevärda valutarisker; fonder som investerar i marknader där det råder viss rättsosäkerhet löper särskilda risker såsom, t.ex. regeringsinterventioner, som kan leda till total eller partiell förlust av det investerade kapitalet eller möjlighet att förfoga över det kapital som investerats i ett sådant land. Vidare kan regleringen av sådana marknader vara mindre tillförlitlig i

9 jämförelse med vad som gäller för andra marknader. Värdepapper kopplade till en hegdefond Värdepapper, som är kopplade till andelar i fonder som använder sig av alternativa investeringsstrategier med särskilda risker (hegdefonder) (eller, index som representerar en hedgefond) är förenade med omfattande risker. Riskerna sammanhänger med hegdefondens strategi och underliggande investeringar och innefattar bl.a. otillräcklig transparens, avsaknad av investeringsbegränsningar, riskkoncentration, hävstångseffekter, derivatanvändning, s.k. blankning [Eng. short selling] samt handel med illikvida instrument. Ytterligare risker hänförliga till de underliggande tillgångarna och/eller Värdepappren kan framgå av de relevanta Slutliga Villkoren. Sammanfattning av risker avseende Commerzbank Aktiengesellschaft Emittenten är utsatt för såväl marknads- som branschspecifika risker samt även för bolagsspecifika risker som om de förverkligas kan få betydande återverkningar på Emittentens nettotillgångar, intjäningsförmåga samt Emittentens ekonomiska situation, vilket följaktligen även kan få återverkningar på Emittentens möjligheter att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till Värdepappren. Dessa risker innefattar: - Ekonomiska omvärldsfaktorer - Intensiv konkurrens - Kreditrisk - Marknadsrisk - Likviditetsrisk - Försämring av Koncernens kreditbetyg - Operationell risk - Strategisk risk - Risk förknippade med ägarintressen i andra bolag - Risker hänförliga till förvärvet av Dresdner Bank AG - Regulatoriska risker För ytterligare detaljerad information angående dessa risker, så Riskfaktorer avseende Commerzbank Aktiengesellschaft, sida 29 ff.

10 Sammanfattning av Värdepappren De Värdepapper som kan emitteras under Grundsprospektet (och som specificeras i de relevanta Slutliga Villkoren) är: 1) Notes med ett kapitalbelopp a. som löper med i. fast ränta under en eller flera ränteperioder, eller för hela löptiden för Noten ( Fixed Rate Notes ), eller ii. ränta som ökar ("Step-Up Notes") eller minskar ("Step-Down Notes") varje ränteperiod, eller iii. rörliga räntor ("Floating Rate Notes"), eller iv. räntor för vilka räntesatsen eller räntebeloppet är beroende av en valutakurs, ett index, en obligation, en aktie, ett annat värdepapper, en termin, en fond, en s.k. straddle, en råvara, ränteswappar, räntor, andra underliggande tillgångar, en korg eller ett index som innehåller något av de föregående och/eller formel/ler för några eller alla ränteperioder, eller räntebeloppet inte har fastställts, förutsatt att ränteperioderna för vilka räntesatser eller räntebeloppet inte fastställts på detta sätt, kan det utgå en rörlig eller fast ränta ("Interest Structured Notes"), eller v. ingen ränta ( Zero Coupon Notes ) eller andra Notes utan ränta, och b) där inlösenbeloppet antingen i. är till pari [Eng. at par], eller ii. är ett fastställt värde över eller under pari, eller iii. skall fastställas genom hänvisning till en valutakurs, ett index, en obligation, en aktie, ett annat värdepapper, en termin, en fond, en s.k. straddle, en råvara, ränteswappar räntor, andra underliggande tillgångar, en korg eller ett index som innehåller något av de föregående och/eller formel/ler ("Redemption Structured Notes"), eller iv. helt eller delvis är består av värdepapper (inkluderande, men inte begränsat till, ett bolag annat än Emittenten) istället för en kontantlikvid ( Reverse Convertibe Notes eller andra Notes med leveransskyldigheter), 2 ) Certificates med bestämd förfallodag eller obegränsade certificates utan bestämd förfallodag ( Unlimited Certificates ) där slutlikviden eller ytterligare utbetalningar eller leverenser skall fastställas genom hänvisning till en valutakurs, ett index, en obligation, en aktie, ett annat värdepapper, en termin, en fond, en strut [Eng. straddle], en råvara, ränteswappar, räntor, andra underliggande tillgångar, en korg eller ett index som innehåller något av de föregående och/eller formel/ler.

11 De relevanta Slutliga Villkoren anger (förutom där det anges i Villkoren) antingen att inlösen av Värdepappren inte kan ske före förfallodagen, eller att Värdepappren kan lösas in på begäran av Emittenten och/eller Värdepappersinnehavarna genom uppsägning inom uppsägningstiden (om sådan finns), alternativt att de inlöses genom automatisk förtida inlösen (på grund av att någon specificerad omständighet föreligger). Då inlösendag saknas för Unlimited Certficates löses de in av Emittenten eller Värdepappersinnevarande med beaktande av uppsägningstiden (om sådan finns). All relevant information rörande utgivning av ett särskilt Värdepapper, såsom Värdepapprens typ eller villkor, emissionspris, emissionsdag, inlösen, ränta eller andra uträkningar av betalningar eller specifikationer, underliggande tillgångar (om sådana finns), marknadsstörningar, störningar vid avvecklingen, justeringar, agenter, skatter, särskilda riskfaktorer, erbjudande, clearingsystem, ISIN eller andra nationella säkerhetskoder, notering, värdepapprens form eller ytterligare information föreskrivs i de relevanta Slutliga Villkoren. Sammanfattning av information avseende Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft är ett aktiebolag enligt tysk rätt. Bankens registrerade säte finns i Frankfurt am Main och dess huvudkontor är beläget på Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Förbundsrepubliken Tyskland (tel. nr: + 49 (0) ). Banken är registrerad i handelsregistret vid den regionala domstolen (Amtsgericht) i Frankfurt am Main under nummer HRB Commerzbank är en av de större tyska bankerna inom den privata sektorn. Bankens produkter och tjänster för konsumenter och företagskunder (retail and corporate customers) sträcker sig över alla områden i fråga om bankrörelse. Banken är också aktiv inom specialiserade områden som delvis täcks av dess dotterbolag såsom hypotekslån och fastighetsaffärer, leasing och kapitalförvaltning. Bankens service är koncentrerad till förvaltning av klientkonton, handhavande av betalningstransaktioner, lån, besparingar och investeringsplaner samt värdepapperstransaktioner. Ytterligare ekonomiska tjänster erbjuds inom ramen för bankens försäkringsstrategi (bancassurance) genom samarbete med ledande bolag inom finansrelaterade sektorer, som inkluderar bostadslån och försäkringsprodukter. Commerzbankkoncernens affärsverksamhet är indelad i fem segment: Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- & Östeuropa, Företag & Marknader samt Kommersiella Fastigheter (Commercial Real Estate). Commerzbank s affärsverksamhet är i huvudsak koncentrerad till den tyska marknaden. Vad gäller banktjänster till privatpersoner (Private Banking) anses vidare Österrike, Luxemburg, Singapore och Schweiz utgöra kärnmarknader och vad gäller företagstjänster (Corporate Business) Europa, USA och Asien. Ytterligare utförligare information angående Emittenten finns under Beskrivning av Emittenten, sida 152 ff.

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer Sammanfattning Denna sammanfattning ger en överblick över det som Emittenten anser utgöra de huvudsakliga egenskaper och risker, som är hänförliga till Emittenten och de Notes och Certificates (gemensamt

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany Grundprospekt 5 Maj 2007 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany Notes/Certificates Programme Översättning av Prospektsammanfattning Bifogad översättning utgör en

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 12 januari 2009 för Standardwarranter som anknyter till Aktier, Index, Valutor, Ädelmetaller och Råvaruderivat och Turbowarranter som anknyter

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Structured Note Programme

Structured Note Programme BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Fonden Ancoria 3-års EUR Autocall 6,5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, Euro Stoxx 50

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Warranterna ) som emitteras

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Fonden Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en attraktiv årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (Euro Stoxx 50)

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Fonden Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR erbjuder en årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (S&P 500) utvecklas, samt en förtidainlösenfunktion

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: Stora Enso Oyj Swedish Match AB Millicom International Cellular SA Tele2 AB Med noteringsdag: 29 april 2011

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta prospekt och alla beslut om att investera i obligationer ska baseras på en övervägning av prospektet som helhet,

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer