Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer"

Transkript

1 Sammanfattning Denna sammanfattning ger en överblick över det som Emittenten anser utgöra de huvudsakliga egenskaper och risker, som är hänförliga till Emittenten och de Notes och Certificates (gemensamt kallade Värdepapper ), som kan emitteras enligt Grundprospektet. Sammanfattningen är inte uttömmande. Den bör istället läsas som en inledning till Grundprospektet. Beslut om att investera i Värdepappren bör endast fattas efter det att investeraren noggrant har tagit del av hela Grundprospektet (och dess bilagor) samt informationen i de Slutliga Villkoren. Commerzbank Aktiengesellschaft ( Emittenten, Banken eller Commerzbank gemensamt dess dotterbolag Commerzbankkoncernen eller Koncernen ) kan ha civilrättsligt ansvar för innehållet i denna sammanfattning och alla översättningar därav endast i den mån sammanfattningen är missvisande, oriktig, eller oförenlig med innehållet i övriga delar av Grundprospektet eller de Slutliga Villkoren. En investerare, som framställer krav vid en domstol i en stat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet rörande information i Grundprospektet och de Slutliga Villkoren, kan enligt forumlandets lag bli skyldig att bekosta översättning av Grundprospektet (inklusive dess bilagor) och de relevanta Slutliga Villkoren innan domstolsprocessen inleds. Sammanfattning av riskfaktorer Förvärv av Värdepapper, som emitteras under Programmet, är förenat med vissa risker. Riskfaktorer rörande Värdepapper, för vilka det med hänsyn till deras särskilda struktur är påkallat med en utförligare beskrivning av riskfaktorer, kommer att, utöver det som anges nedan, beskrivas i de relevanta Slutliga Villkoren. Ingen bör förvärva Värdepappren såvida man inte har förstått Värdepapprens mekanik samt omfattningen av den potentiella förlust man exponeras för, som förvärvet kan komma att innebära. Varje potentiell förvärvare av Värdepapper bör, med beaktande av sin ekonomiska ställning och situation i övrigt, noggrant överväga om denne lämpligen bör förvärva Värdepappren eller inte. Vid bedömningen bör investerare beakta riskerna med en investering i Värdepappren (risker förknippade med Emittenten och risker relaterade till den typ av Värdepapper och/eller de eventuella underliggande tillgångar/na) samt annan information som återfinns i detta Grundprospekt, dess bilagor, eller de relevanta Slutliga Villkoren. Förekomsten av en eller flera av de risker, som har tillkännagivits i Grundprospektet, dess bilagor och/eller de relevanta Slutliga Villkoren och även andra risker, kan leda till en väsentlig och ihållande förlust och kan även, beroende på det aktuella Värdepapprets struktur, leda till en totalförlust av det kapital, som investerats av investeraren. Dessa riskvarningar ersätter inte de råd som lämnas av investerarens bank eller av investerarens legala, affärs-, eller skatterådgivare. Investeraren bör oavsett alltid inhämta sådana råd för att kunna överblicka konsekvenserna av en investering i Värdepappren. Investeringsbeslut bör inte fattas uteslutande mot bakgrund av de riskvarningar som anges i detta Grundprospekt, dess bilagor, eller de relevanta Slutliga Villkoren, eftersom sådan information inte kan ersätta individuell rådgivning och information som har skräddarsytts efter investerarens krav, syften, erfarenhet, kunskap och situation.

2 Riskfaktorer hänförliga till Värdepappren Värdepappren kan vara volatila instrument vilket innebär att det föreligger risk för en total eller partiell förlust av det investerade kapitalet (inklusive eventuella kostnader) i samband med investeringen. Värdepappren behöver inte vara en lämplig investering för alla investerare. Varje presumtiv investerare i Värdepappren måste själv avgöra investeringens lämplighet med beaktande av sin egen situation. En potentiell investerare bör särskilt: a) ha erforderlig kunskap och erfarenhet för att kunna göra en meningsfull utvärdering av Värdepappren, de fördelar och risker som följer av en investering i Värdepappren samt den information som återfinns i, eller refereras till i detta Grundprospekt, dess bilagor eller de Slutliga Villkoren; b) ha tillgång till och kunskap om erforderliga analysmetoder som krävs för att kunna utvärdera, i skenet av dennes specifika finansiella situation, en investering i Värdepappren, samt dess inverkan på dennes övergripande investeringsportfölj; c) ha tillräckliga ekonomiska tillgångar och tillräcklig likviditet för att kunna bära de risker, som en investering i Värdepappren innebär; d) ha en ingående förståelse för de villkor som gäller för Värdepappren och vara väl insatt i de förhållanden som gäller för de aktuella underliggande tillgångarna och de finansiella marknaderna; e) kunna utvärdera (antingen självständigt eller med hjälp av en finansiell rådgivare) de olika utfall av ekonomiska, räntemässiga och övriga faktorer, som kan påverka värdet av dennes investering samt kunna bära de risker som dessa medför. Allmänna risker Emissionskursen för Värdepappren grundar sig på Emittentens interna prissättningsmodeller och kan vara högre än deras marknadsvärde till följd av kommissioner och/eller andra emissions- och försäljningskostnader (inklusive avgifter som betalas till distributörer eller utomstående, eller som debiteras av Emittenten) samt kostnader för säkerställande (hedging) av Emittentens skyldigheter enligt Värdepappren. Det pris som en köpare är villig att betala för sådana Värdepapper på en andrahandsmarknad (om sådant pris finns) kan vara lägre än emissionskursen för Värdepappren. Därutöver bör det uppmärksammas att de relevanta marknadsaktörernas prissättningsmodeller kan skilja sig åt eller ge olika resultat. I de fall där Emittenten, dess dotterbolag eller koncernbolag agerar indexsponsor eller Beräkningsagent, kan det eventuellt uppstå intressekonflikter mellan Beräkningsagenten och Värdepappersinnehavare, eller mellan indexsponsor och Värdepappersinnehavaren. Därtill kan Emittenten, dess dotterbolag eller koncernbolag ingå affärstransaktioner, vilka kan ge upphov till intressekonflikter som kan påverka Värdepapprens värde. Det finns risk för att hedgingverksamhet eller annan verksamhet som Emittenten, dess dotterbolag eller koncernbolag företar påverkar Värdepapprens värde negativt i väsentlig grad. Investerare kan vara förhindrade från att ingå transaktioner som eliminerar eller begränsar de risker som är förenade med Värdepappren. Värdepappersmarknaden påverkas av det ekonomiska läget, marknadsvillkor, räntor, valutakurser samt inflationstakt i Europa och andra industrialiserade länder. Vid händelser i eller utanför Europa kan marknadsvolatilitet inte uteslutas, ej heller kan det uteslutas att

3 sådan volatilitet, ekonomiska förhållanden eller marknadsförhållanden påverkar Värdepapprens värde i negativ riktning. De pris, som en market maker eventuellt ställer för Värdepappren, fastställs inte genom principen om tillgång och efterfrågan och motsvarar inte nödvändigtvis Värdepapprens teoretiska värde. Det kan inte garanteras att någon market making-funktion kommer att finnas för Värdepappren. Även om en market maker regelbundet ställer köp- och säljpriser för emitterade Värdepapper åtar sig Emittenten inget juridiskt ansvar för sådan prissättning eller sådana prisnivåer. Investerare bör därför inte utgå ifrån att Värdepappren kan säljas vid en viss tidpunkt eller till ett visst pris under löptiden. Den emissionsvolym, som anges i de relevanta Slutliga Villkoren anger inte vilken volym som faktiskt kommer att emitteras. Investerare bör inte dra några slutsatser om Värdepapprens likviditet på andrahandsmarknaden utifrån den angivna emissionsvolymen. Om Värdepappersförvärv finansieras genom lån och Emittenten inte fullgör sina betalningsskyldigheter, eller om Värdepapprens pris sjunker avsevärt kan investeraren bli tvungen att, förutom att acceptera sin förlust, betala ränta på samt lösa lånet. Investeraren bör aldrig utgå ifrån att lån och ränta kan betalas tillbaka genom utbetalningar från Värdepappren eller vid försäljning av Värdepappren före förfallodagen genom intäkter från en sådan försäljning. De skyldigheter som följer av Värdepappren utgör direkta, ovillkorliga och icke säkerställda skyldigheter för Emittenten för vilka säkerhet inte ställts och rangordnas minst jämsides [Eng. pari passu] med alla Emittentens övriga icke säkerställda och icke efterställda skyldigheter (förutom sådana undantag som från tid till annan kan aktualiseras enligt gällande lag). I det fall att Commerzbank, såsom Emittent, blir insolvent, kan innehavare av Värdepapper komma att förlora hela sitt investerade kapital. Värdepappren omfattas varken av insättningsgaranti genom Deposit Protection Fund of the Association of German Banks (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller genom German Deposit Guarantee and Investor Compensation Act (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Om Emittentens kreditvärde försämras kan detta även sänka Värdepapprens värde. Vid tidig inlösen av Värdepappren finns det risk för att investeraren endast kan återinvestera inlösenlikviden på avsevärt försämrade villkor. Vissa investeringsverksamheter regleras av lagar och föreskrifter och kan även vara underkastade myndighetstillsyn. I de fall där de relevanta Slutliga Villkoren föreskriver att skatter och andra avgifter hänförliga till Värdepappren skall betalas av Emittenten eller Värdepappersinnehavarna, skall dessa betalas av Värdepappersinnehavarna. Emittenten är inte skyldig att betala någon ytterligare ersättning till Värdepappersinnehavarna med anledning av sådana skatter eller avgifter. Risker hänförliga till särskilda typer av Värdepapper De faktorer, som är avgörande vid värdering av risker förknippade med en investering i Värdepappren som har emitterats enligt detta Grundprospekt kommer att variera beroende på typ av Värdepapper som har emitterats, dvs huruvida det är ett Note eller ett Certificate och vilken typ av Note eller Certificate det är fråga om.

4 En grundläggande skillnad mellan å ena sidan Floating Rate Notes och Interest Structured Notes och å andra sidan Fixed Rate Notes är att ränteinkomster på Floating Rate Notes och Interest Structured Notes inte är förutsebara. Eftersom intäkterna varierar är det inte möjligt för investerare att vid förvärvstillfället fastställa en definitiv avkastning från Floating Rate Notes och Interest Structured Notes. Detta innebär i sin tur att avkastningen på investeringen inte kan jämföras med avkastning som utgår på investeringar med fasta räntesatser. Priset på Reverse Floating Rate Notes är till skillnad från priset på vanliga Floating Rate Notes i hög grad beroende av avkastningen på Fixed Rate Notes med samma löptid. Prisförändringarna på Reverse Floating Rate Notes är parallella med men avsevärt större än de Fixed Rates Notes med liknande löptid. Avkastningen på Värdepapper med varierande ränta med tak [Eng. capped variable rate] kan vara avsevärt lägre än motsvarande Värdepapper utan tak. Förändringar i marknadsräntorna påverkar i betydligt högre grad priset på Zero Coupon Notes än priset på vanliga Notes eftersom det diskonterade emissionspriset är betydligt lägre än par och dessa Notes inte löper med någon periodisk ränta under löptiden. Zero Coupon Notes är förenade med en särskilt hög prisrisk till följd av deras hävstångseffekt. Marknadsvärdet avseende Värdepapper som emitterats med en betydande rabatt eller premium tenderar att fluktuera mer i relation till allmänna förändringar i räntesatser än priset för konventionella räntebärande Värdepapper. I enlighet med de villkor och Slutliga Villkor som gäller för Värdepappren får Emittenten justera villkoren, eller säga upp Värdepappren i förtid om vissa omständigheter inträffar. Justeringar av sådant slag kan ha en negativ inverkan på Värdepapprens värde och inlösenlikviden. Inlösenlikvid som utgår vid förtida inlösen kan vara lägre än den slutlikvid, som Värdepappersinnehavaren skulle ha erhållit om förtida inlösen inte hade ägt rum. Kostnader förknippade med förtida inlösen kan komma att dras av från den inlösenlikvid som utgår vid förtida inlösen. Förtida inlösen av Värdepapper kan leda till negativa avvikelser från den förväntade avkastningen och inlösenlikviden kan bli noll, eller lägre än det anskaffningsbelopp som investeraren betalat, varför det investerade kapitalet helt eller delvis kan förloras. Emittenten har rätt att fastställa förekomsten av marknadsstörningar, eller andra omständigheter, som kan försena en uträkning och/eller en utbetalning eller leverans och som kan påverka värdet av Värdepappren. I de fall där Certificates saknar förfallodag är deras löptid beroende av frivillig inlösen vald av innehavaren av Värdepappren eller, i förkommande fall där så anges, Emittenten. Innehavare av Dual Currency Notes, eller Värdepapper som har uttryckts i en utländsk valuta, eller som har en underliggande tillgång som har uttryckts i en utländsk valuta eller där utbetalning sker i en utländsk valuta löper en risk för att valutakursförändringar kan komma att påverka Värdepapprens avkastning negativt. I det fall där ränteutbetalningar och/eller betalningar och/eller levererbara tillgångar fastställs med referens till en viss deltagandegrad (Eng. participation rate) eller hävstångsfaktor bör framtida investerare notera att effekten av förändringar i pris eller de underliggande tillgångarnas värde kan bli omfattande.

5 En investering i Structured Notes eller Certificates innebär stora risker utöver de risker som kan hänföras till liknande investeringar i konventionella obligationslån med fast eller rörlig ränta. Om de Slutliga Villkoren för en särskild emission av Structured Notes eller Certificates föreskriver att betalning och/eller leverans är beroende av (en) underliggande tillgång/ar, kan de/n underliggande tillgångarna/en och således betalningen och/eller Emittentens leveransskyldigheter vara föremål för väsentliga förändringar, antingen till följd av värdeförändringar i de/n underliggande tillgångarna/en eller, när det gäller korgar eller index, utformningen av korgarna eller indexen. Om de Slutliga villkoren för en särskild emission av Notes föreskriver att räntan eller andra periodiska betalningar är kopplade till en eller flera underliggande tillgångar kan räntan bli lägre än den som utgår vid konventionella obligationslån med fast ränta [Eng. conventional fixed rate debt security] som emitterats vid samma tidpunkt, men även en risk för att någon ränta inte utgår samt, om kapitalbeloppet är bestämt i förhållande till de underliggande tillgångarna, att det kapitalbelopp som skall utbetalas kan vara lägre än den ursprungliga köpeskillingen för en sådan Note, eller att någon återbetalning inte sker alls. Innehavare av Structured Note eller Certificate kan förlora hela eller delar av det kapitalbelopp som hänför sig till ett sådant Note/Certificate (oavsett om betalning utgår på förfallodagen eller vid förtida inlösen) och om kapitalbelopp har gått förlorat utgår ingen ränta på Structured Note/Certificate. De risker som är förknippade med Structured Notes och Certificates inkluderar både risker hänförliga till de underliggande tillgångarna och risker som är unika för själva Notes/Certificates. Underliggande tillgångar, som är kopplade till Structured Notes/Certificates kan upphöra att existera eller ersättas av andra underliggande tillgångar. Vidare kan värdet av Structured Notes eller Certificates på andrahandsmarknaden vara föremål för större förändringar och mer omfattande risker än värdet av andra värdepapper eftersom de är beroende av en eller flera underliggande tillgångar. Utvecklingen av en underliggande tillgång påverkas av flera faktorer, vilka innefattar ekonomiska, finansiella och politiska händelser som ligger utanför Emittentens kontroll. Eventuella andrahandsmarknader för Structured Notes eller Certificates kommer att påverkas av flera faktorer, som är oberoende av Emittentens kreditvärdighet och värdet av de respektive underliggande tillgångarna, inklusive, utan begränsning till, volatiliteten i de respektive underliggande tillgångarna, den återstående löptid som gäller för sådana Notes/Certificates, utestående belopp] för sådana Notes/Certificates samt marknadsräntor. De Slutliga Villkoren kan föreskriva att Värdepappren, beroende på utvecklingen av de underliggande tillgångarna eller något annat villkor, kan inlösas mot leverans av den underliggande tillgången, någon av de underliggande tillgångarna, eller andra värdepapper (det Fysiska Leveransföremålet ), istället för utbetalning av kontantersättning. Vid inlösen av Värdepapper genom fysisk leverans kommer investeraren följaktligen inte att erhålla någon kontant likvid [Eng. cash settlement] (eller endast partiell kontant likvid) utan istället det Fysiska Leveransföremålet. Värdet av det Fysiska Leveransföremålet kan vara avsevärt lägre vid leveranstillfället än dess värde vid tidpunkten för förvärvet av Värdepappren (eller den köpeskilling som betalats för Värdepappren), eller dess värde vid den tidpunkt då det beslutas huruvida fysisk leverans eller utbetalning av kontant likvid skall ske, eller på värderingsdagen, om sådan föreskrivits.

6 Investeraren har inga anspråk mot utgivaren av en underliggande tillgång beträffande de skyldigheter som Emittenten har enligt Värdepappren. Värdet av varje underliggande tillgång är beroende av flera inbördes relaterade faktorer, vilka inkluderar ekonomiska, finansiella och politiska händelser som ligger utanför Emittentens kontroll. Om de/n formler/el, som används för att fastställa kapitalbelopp, premier och/och eller de räntor som skall betalas, eller de leveransskyldigheter som följer av Structured Notes eller Certificates (i den mån detta är aktuellt) innehåller en deltagandegrad eller hävstångsfaktor kommer effekten av förändringar i respektive underliggande tillgång att öka. Den historiska värdeutvecklingen av de respektive underliggande tillgångarna bör inte betraktas som indikativa för framtida värdeutveckling av sådana tillgångar under den löptid som en Structured Note eller Certificate har. Därtill kan det finnas regulatoriska och andra komplikationer hänförliga till en del investerares innehav av vissa Structured Notes eller Certificates. Värdepapper kopplade till index eller korgar av index Värdepapper som är kopplade till ett index eller en korg av index kan vara förenade med en eller flera av följande särskilda risker: indexvärdesberäkningar baseras på värdet av deras komponenter. Förändringar i sammansättningen av ett index kan därför påverka värdet av Värdepappren och utdelningar negativt; om komponenterna i ett index uteslutande avspeglar utvecklingen inom vissa länders tillgångar, eller vissa industrier, exponeras investerarna för en koncentrationsrisk. Vid en ogynnsam utveckling i landet eller inom industrin i fråga kan indexet utvecklas oproportionerligt till följd av den ogynnsamma utvecklingen; investerare bör notera att val av index inte grundar sig på Emittentens eller Beräkningsagentens förväntningar eller uppskattningar av indexens framtida utveckling. Investerare bör således göra egna uppskattningar av indexen och indexkomponenternas framtida utveckling baserat på sina egna kunskaper och informationskällor; om Värdepappren är kopplade till ett prisindex kommer utbetalad avkastning (till skillnad från avkastningsindex) inte att medföra en höjning av prisindexnivån. Investerare kommer därför inte att ta del av några utdelningar eller andra utbetalningar från de aktier som prisindexet innefattar; emittenten kan inte räkna med att kunna påverka indexsponsorns sammansättning av index; Indexsponsorn åtar sig inget ansvar gentemot Värdepappersinnehavarna; det underliggande indexet behöver inte vara ett erkänt finansiellt index, utan kan vara ett index som har skapats för det aktuella Värdepappret. Indexsponsorer är inte nödvändigtvis oberoende i förhållande till Emittenten och kan därför komma att sätta Emittentens intressen före Värdepappersinnehavarens intressen; indexet kan ha en exponering mot en eller flera valutor, utöver den valuta som Värdepappren uttrycks i;

7 vid beräkning av indexnivån kan avgifter ingå, vilket kan sänka indexnivån för investeraren i negativ riktning; och det är möjligt att indexnivån inte uppdateras kontinuerligt. Värdepapper som är kopplade till aktier eller en aktiekorg Värdepapper som är kopplade till aktier eller en aktiekorg är förenade med särskilda risker över vilka Emittenten saknar kontroll, såsom risk för att de aktuella bolagen försätts i konkurs, risk för att priset för aktierna fluktuerar samt risker hänförliga till utdelning. Aktiernas utveckling är i hög grad beroende av utvecklingen på kapitalmarknaden, som i sin tur påverkas av generella ekonomiska omvärldsfaktorer samt mer specifika ekonomiska och politiska förhållanden. Aktier i bolag med lågt till medelstort marknadsvärde kan vara utsatta för ännu högre risker (dvs hänförliga till deras volatilitet eller insolvens) än andra större bolag. Aktier i bolag med lågt marknadsvärde kan vara extremt illikvida till följd av små handelsvolymer. Aktier i bolag som har sitt säte eller som har betydande delar av sin affärsverksamhet i länder där det råder rättsosäkerhet löper ytterligare risker såsom t.ex. regeringsinterventioner eller nationalisering, som kan leda till en total eller partiell förlust av det investerade kapitalet eller möjlighet att förfoga över det kapital som investerats i ett sådant land. Värdepappersinnehavare, vars Värdepapper är kopplade till sådana aktier, kan också drabbas av en total eller partiell förlust av det kapital som denne investerat. Innehavare av Värdepapper som är kopplade till aktiekurser får, till skillnad från investerare som investerar direkt i aktierna, inte utdelning eller andra utbetalningar som utgår till innehavare av de underliggande aktierna. Värdepapper kopplade till en eller flera obligationer Investerade av Värdepapper som är kopplade till en eller flera obligationer löper inte bara en kreditrisk i förhållande till Commerzbank AG som Emittent för Värdepappren, utan även en kreditrisk i förhållande till utgivare av (de) underliggande obligationer/na. I det fall att utgivaren av en underliggande obligation inte fullgör sina skyldigheter enligt obligationerna eller om en sådan utgivare blir insolvent kan detta leda till en totalförlust av det kapital som investerats i det Värdepapper som är kopplat till obligationen. Därutöver bör investerare vara medvetna om att en försämring av kreditvärdigheten av utgivaren av en underliggande obligation under Värdepapprens löptid kan innebära en betydande nedgång i Värdepapprens pris på andrahandsmarknaden. Värdepapper kopplade till råvaror Investerare av Värdepapper, som är kopplade till råvaror är utsatta för avsevärda prisrisker, eftersom varupriser kan fluktuera avsevärt. Varupriserna påverkas av ett antal faktorer, bl.a. följande: Ett antal producenter eller länder som producerar råvaror har skapat organisationer eller karteller som reglerar tillgången och påverkar priser. Handel med råvaror är föremål för myndighetsreglering och prisutvecklingen påverkas även av marknaden; Det cykliska mönstret av tillgång och efterfrågan på råvaror kan leda till stora prisförändringar; Direktinvesteringar i råvaror medför kostnader för lagerhållning, försäkringar och

8 skatter. Därtill utgår inga räntor eller utdelningar på råvaror; Prisinflations- eller deflationsutveckling kan ha stor effekt på prisutvecklingen å råvaror; Stor likviditetsbrist kan råda på råvarumarknaden, varför den inte kan förväntas reagera snabbt eller i tillräcklig grad på förändringar i tillgång och efterfrågan. Vid låg likviditet kan individuella deltagares spekulativa investeringar leda till prisförvrängningar; Råvaror produceras ofta i tillväxtmarknader och är beroende av industrialiserade länders efterfrågan. Detta mönster av tillgång och efterfrågan innefattar politiska risker som kan ha betydande inverkan på priset på råvaror; och Ogynnsamma väderförhållanden och naturkatastrofer kan ha en negativ effekt på tillgången av vissa råvaror under ett helt år. En tillgångskris av detta slag kan innebära stora och oberäkneliga prisfluktueringar. Värdepapper kopplad till en fond eller en korg av fonder De särskilda risker som är förknippade med Värdepapper som har en fond eller korg av fonder som underliggande tillgång är följande: från fondens avkastning dras generellt sett avgifter av både på fondnivån och den nivå som avser de investeringar som görs av fonden/rna. Sådana avgifter kan påverka värdet av Värdepappren och utbetalningar från Värdepappren negativt; värdepapprens underliggande tillgångar kan också vara fonder som i stor utsträckning investerar i illikvida tillgångar. Detta kan innebära att värderingen av nettotillgångarna försvåras, att återbetalning av Värdepappren fördröjs avsevärt, att värdet av investeringen sjunker, eller t.o.m. leda till försäljning därav; en underliggande fond kan publicera fondandelsvärdet (Eng. net asset value) med fördröjning. Detta kan resultera i en fördröjning av utdelningar enligt Värdepappren och kan ha en negativ effekt på värdet av Värdepappren; en underliggande fond kan inlösa ett begränsat antal fondandelar eller inga alls vid de förutbestämda tider som har angetts för utdelning. Detta kan innebära en uppskjutning av utdelningarna under Värdepapperna och kan påverka värdet av Värdepappren negativt; värdepappren kan vara kopplade till fonder som uteslutande, eller till större del investerar i ett särskilt land, en särskilt industri eller en särskild typ av tillgång. Vid en ogynnsam utveckling av den aktuella typen av tillgång eller industri, eller i det aktuella landet kan fondens värde påverkas i oproportionerlig grad av utvecklingen; värdepappren kan vara kopplade till fonder eller tillgångar som har uttrycks i en annan valuta än den, i vilken Värdepappren har uttryckts. Investerare kan därför vara föremål för avsevärda valutarisker; fonder som investerar i marknader där det råder viss rättsosäkerhet löper särskilda risker såsom, t.ex. regeringsinterventioner, som kan leda till total eller partiell förlust av det investerade kapitalet eller möjlighet att förfoga över det kapital som investerats i ett sådant land. Vidare kan regleringen av sådana marknader vara mindre tillförlitlig i

9 jämförelse med vad som gäller för andra marknader. Värdepapper kopplade till en hegdefond Värdepapper, som är kopplade till andelar i fonder som använder sig av alternativa investeringsstrategier med särskilda risker (hegdefonder) (eller, index som representerar en hedgefond) är förenade med omfattande risker. Riskerna sammanhänger med hegdefondens strategi och underliggande investeringar och innefattar bl.a. otillräcklig transparens, avsaknad av investeringsbegränsningar, riskkoncentration, hävstångseffekter, derivatanvändning, s.k. blankning [Eng. short selling] samt handel med illikvida instrument. Ytterligare risker hänförliga till de underliggande tillgångarna och/eller Värdepappren kan framgå av de relevanta Slutliga Villkoren. Sammanfattning av risker avseende Commerzbank Aktiengesellschaft Emittenten är utsatt för såväl marknads- som branschspecifika risker samt även för bolagsspecifika risker som om de förverkligas kan få betydande återverkningar på Emittentens nettotillgångar, intjäningsförmåga samt Emittentens ekonomiska situation, vilket följaktligen även kan få återverkningar på Emittentens möjligheter att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till Värdepappren. Dessa risker innefattar: - Ekonomiska omvärldsfaktorer - Intensiv konkurrens - Kreditrisk - Marknadsrisk - Likviditetsrisk - Försämring av Koncernens kreditbetyg - Operationell risk - Strategisk risk - Risk förknippade med ägarintressen i andra bolag - Risker hänförliga till förvärvet av Dresdner Bank AG - Regulatoriska risker För ytterligare detaljerad information angående dessa risker, så Riskfaktorer avseende Commerzbank Aktiengesellschaft, sida 29 ff.

10 Sammanfattning av Värdepappren De Värdepapper som kan emitteras under Grundsprospektet (och som specificeras i de relevanta Slutliga Villkoren) är: 1) Notes med ett kapitalbelopp a. som löper med i. fast ränta under en eller flera ränteperioder, eller för hela löptiden för Noten ( Fixed Rate Notes ), eller ii. ränta som ökar ("Step-Up Notes") eller minskar ("Step-Down Notes") varje ränteperiod, eller iii. rörliga räntor ("Floating Rate Notes"), eller iv. räntor för vilka räntesatsen eller räntebeloppet är beroende av en valutakurs, ett index, en obligation, en aktie, ett annat värdepapper, en termin, en fond, en s.k. straddle, en råvara, ränteswappar, räntor, andra underliggande tillgångar, en korg eller ett index som innehåller något av de föregående och/eller formel/ler för några eller alla ränteperioder, eller räntebeloppet inte har fastställts, förutsatt att ränteperioderna för vilka räntesatser eller räntebeloppet inte fastställts på detta sätt, kan det utgå en rörlig eller fast ränta ("Interest Structured Notes"), eller v. ingen ränta ( Zero Coupon Notes ) eller andra Notes utan ränta, och b) där inlösenbeloppet antingen i. är till pari [Eng. at par], eller ii. är ett fastställt värde över eller under pari, eller iii. skall fastställas genom hänvisning till en valutakurs, ett index, en obligation, en aktie, ett annat värdepapper, en termin, en fond, en s.k. straddle, en råvara, ränteswappar räntor, andra underliggande tillgångar, en korg eller ett index som innehåller något av de föregående och/eller formel/ler ("Redemption Structured Notes"), eller iv. helt eller delvis är består av värdepapper (inkluderande, men inte begränsat till, ett bolag annat än Emittenten) istället för en kontantlikvid ( Reverse Convertibe Notes eller andra Notes med leveransskyldigheter), 2 ) Certificates med bestämd förfallodag eller obegränsade certificates utan bestämd förfallodag ( Unlimited Certificates ) där slutlikviden eller ytterligare utbetalningar eller leverenser skall fastställas genom hänvisning till en valutakurs, ett index, en obligation, en aktie, ett annat värdepapper, en termin, en fond, en strut [Eng. straddle], en råvara, ränteswappar, räntor, andra underliggande tillgångar, en korg eller ett index som innehåller något av de föregående och/eller formel/ler.

11 De relevanta Slutliga Villkoren anger (förutom där det anges i Villkoren) antingen att inlösen av Värdepappren inte kan ske före förfallodagen, eller att Värdepappren kan lösas in på begäran av Emittenten och/eller Värdepappersinnehavarna genom uppsägning inom uppsägningstiden (om sådan finns), alternativt att de inlöses genom automatisk förtida inlösen (på grund av att någon specificerad omständighet föreligger). Då inlösendag saknas för Unlimited Certficates löses de in av Emittenten eller Värdepappersinnevarande med beaktande av uppsägningstiden (om sådan finns). All relevant information rörande utgivning av ett särskilt Värdepapper, såsom Värdepapprens typ eller villkor, emissionspris, emissionsdag, inlösen, ränta eller andra uträkningar av betalningar eller specifikationer, underliggande tillgångar (om sådana finns), marknadsstörningar, störningar vid avvecklingen, justeringar, agenter, skatter, särskilda riskfaktorer, erbjudande, clearingsystem, ISIN eller andra nationella säkerhetskoder, notering, värdepapprens form eller ytterligare information föreskrivs i de relevanta Slutliga Villkoren. Sammanfattning av information avseende Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft är ett aktiebolag enligt tysk rätt. Bankens registrerade säte finns i Frankfurt am Main och dess huvudkontor är beläget på Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Förbundsrepubliken Tyskland (tel. nr: + 49 (0) ). Banken är registrerad i handelsregistret vid den regionala domstolen (Amtsgericht) i Frankfurt am Main under nummer HRB Commerzbank är en av de större tyska bankerna inom den privata sektorn. Bankens produkter och tjänster för konsumenter och företagskunder (retail and corporate customers) sträcker sig över alla områden i fråga om bankrörelse. Banken är också aktiv inom specialiserade områden som delvis täcks av dess dotterbolag såsom hypotekslån och fastighetsaffärer, leasing och kapitalförvaltning. Bankens service är koncentrerad till förvaltning av klientkonton, handhavande av betalningstransaktioner, lån, besparingar och investeringsplaner samt värdepapperstransaktioner. Ytterligare ekonomiska tjänster erbjuds inom ramen för bankens försäkringsstrategi (bancassurance) genom samarbete med ledande bolag inom finansrelaterade sektorer, som inkluderar bostadslån och försäkringsprodukter. Commerzbankkoncernens affärsverksamhet är indelad i fem segment: Privatkunder, Mittelstandsbank, Central- & Östeuropa, Företag & Marknader samt Kommersiella Fastigheter (Commercial Real Estate). Commerzbank s affärsverksamhet är i huvudsak koncentrerad till den tyska marknaden. Vad gäller banktjänster till privatpersoner (Private Banking) anses vidare Österrike, Luxemburg, Singapore och Schweiz utgöra kärnmarknader och vad gäller företagstjänster (Corporate Business) Europa, USA och Asien. Ytterligare utförligare information angående Emittenten finns under Beskrivning av Emittenten, sida 152 ff.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna Sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Obligationerna bör baseras på en analys av detta Grundprospekt

Läs mer