EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

2 Under 2011 kommer alla publikationer att innehålla motiv från 100-eurosedeln. ÅRSRAPPORT

3 Europeiska centralbanken, 2011 Besöksadress Kaiserstrasse Frankfurt am Main, Tyskland Postadress Postfach Frankfurt am Main, Tyskland Telefon Webbplats Fax Alla rättigheter förbehålls. Återgivande i utbildningssyfte och för icke kommersiella ändamål är tillåtet under förutsättning att källan anges. Fotografi er: Andreas Böttcher ESKQ ISOCHROM.com Robert Metsch Walter Vorjohann Stoppdatum för statistiska uppgifter i denna utgåva är den 25 februari ISSN (onlineversion)

4 INNEHÅLL FÖRORD 9 KAPITEL 1 EKONOMISK UTVECKLING OCH PENNINGPOLITIK 1 PENNINGPOLITISKA BESLUT 16 2 DEN MONETÄRA, FINANSIELLA OCH EKONOMISKA UTVECKLINGEN Det globala makroekonomiska läget Den monetära och finansiella utvecklingen Pris- och kostnadsutvecklingen Produktion, efterfrågan och utveckling på arbetsmarknaden De offentliga finansernas utveckling Utvecklingen av växelkurser och betalningsbalansen 76 3 EKONOMISK OCH MONETÄR UTVECKLING I MEDLEMSSTATER UTANFÖR EUROOMRÅDET 81 KAPITEL 2 CENTRALBANKSVERKSAMHET 1 PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER, VALUTATRANSAKTIONER OCH INVESTERINGSVERKSAMHET Öppna marknadsoperationer och stående faciliteter Valutatransaktioner och transaktioner med andra centralbanker Programmet för värdepappersmarknaderna Programmet för köp av säkerställda obligationer Investeringsaktiviteter BETALNINGS- OCH VÄRDEPAPPERSAVVECKLINGSSYSTEM Target Target2-Securities Avvecklingsförfaranden för säkerheter SEDLAR OCH MYNT Utelöpande sedlar och mynt samt sedelhantering Sedelförfalskning och förebyggande åtgärder Produktion och utgivning av sedlar STATISTIK Ny eller utökad statistik för euroområdet Andra händelser på statistikområdet Statistikbehov som är en följd av finanskrisen NATIONALEKONOMISK FORSKNING Forskningsprioriteringar och resultat Spridning av forskningsresultat: publikationer och konferenser ÖVRIGA UPPGIFTER OCH AKTIVITETER Efterlevnad av förbuden mot monetär finansiering och positiv särbehandling Rådgivande funktioner Administrationen av Europiska unionens och Europeiska stabilitetsfondens upplåning och utlåning och hanteringen av samordnade bilaterala lån till förmån för Republiken Grekland Eurosystemets reservförvaltningstjänster 125 KAPITEL 3 ESTLANDS INTRÄDE I EUROOMRÅDET 1 DEN EKONOMISKA OCH MONETÄRA UTVECKLINGEN I ESTLAND RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ INTEGRATIO- NEN AV EESTI PANK I EUROSYSTEMET OPERATIVA ASPEKTER PÅ INTEGRERINGEN AV EESTI PANK I EUROSYSTEMET 133 ECB 3

5 4 UTBYTET AV SEDLAR OCH MYNT I ESTLAND 134 KAPITEL 4 FINANSIELL STABILITET OCH INTEGRATION 1 FINANSIELL STABILITET Övervakning av den finansiella stabiliteten Arrangemang för finansiell stabilitet FINANSIELL REGLERING OCH TILLSYN Bankverksamhet Värdepapper Redovisning FINANSIELL INTEGRATION ÖVERVAKNING AV BETALNINGSSYSTEM OCH MARKNADSINFRASTRUKTUR System för stora betalningar och leverantörer av infrastrukturtjänster System och instrument för massbetalningar Clearing och avveckling av värdepapper och derivat Övrig verksamhet 153 KAPITEL 5 EUROPEISKA FRÅGOR 1 POLICYFRÅGOR INSTITUTIONELLA FRÅGOR FÖRSTÄRKT EKONOMISK STYRNING I EU UTVECKLINGEN I OCH FÖRBINDELSERNA MED EU:S KANDIDATLÄNDER 161 KAPITEL 6 UPPGIFTER SOM RÖR EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS VERKSAMHET 1 INSTITUTIONELL STRUKTUR STÖD TILL ESRB I FORM AV ANALYSER, STATISTIK, LOGISTIK OCH ADMINISTRATION 167 KAPITEL 7 INTERNATIONELLA FRÅGOR 1 DEN VIKTIGASTE UTVECKLINGEN I DET INTERNATIONELLA MONETÄRA SYSTEMET SAMARBETE MED LÄNDER UTANFÖR EU 176 KAPITEL 8 ANSVARIGHET 1 ANSVARIGHET INFÖR ALLMÄNHETEN OCH EUROPAPARLAMENTET NÅGRA AV DE FRÅGOR SOM HAR DISKUTERATS VID MÖTEN MED EUROPAPARLAMENTET 183 KAPITEL 9 EXTERN KOMMUNIKATION 1 KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER 187 KAPITEL 10 INSTITUTIONELL RAM, ORGANISATION OCH ÅRSREDOVISNING 1 ECB:S BESLUTANDE ORGAN OCH ORGANISATIONSSTYRNING Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet ECB-rådet Direktionen ECB:s allmänna råd Eurosystemet/ECBS:s kommittéer, budgetkommittén, personalchefsmötet och Eurosystemets styrkommitté för IT-frågor Organisationsstyrning VERKSAMHETEN VID ESRB:S FÖRBEREDANDE SEKRETARIAT ECB

6 2 ORGANISATIONSUTVECKLING Personalfrågor Personalfrågor och social dialog ECB:s nya huvudkontor Samordningsbyrån för eurosystemets upphandlingar Miljöfrågor IT-service management PERSONALCHEFSMÖTET (HCR) ECB:S SOCIALA DIALOG ÅRSBOKSLUT FÖR ECB 208 Förvaltningsrapport för det år som slutade den 31 december 209 Balansräkning per den 31 december 214 Resultaträkning för det år som avslutades den 31 december 216 Redovisningsprinciper 217 Noter till balansräkningen 222 Noter till resultaträkningen 235 Revisionsberättelse av den oberoende revisorn 238 Not om vinst- eller förlustfördelning EUROSYSTEMETS KONSOLIDERADE BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER 242 BILAGOR RÄTTSAKTER SOM EUROPEISKA CENTRALBANKEN HAR ANTAGIT 246 EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDEN 249 KALENDARIUM FÖR EUROSYSTEMETS PENNINGPOLITISKA ÅTGÄRDER 256 ÖVERSIKT ÖVER ECB:S KOMMUNIKATION I SAMBAND MED TILLFÖRSEL AV LIKVIDITET 259 EUROPEISKA CENTRALBANKENS PUBLIKATIONER 264 ORDLISTA 265 FÖRTECKNING ÖVER RUTOR 1 Extraordinära åtgärder under 17 Diagram Skillnad mellan räntorna på statsobligationer under och i början av Jämförelse mellan den senaste utvecklingen i MFI:s utlåning till den icke-finansiella privata sektorn och tidigare perioder av ekonomisk nedgång och återhämtning 32 Diagram A Årlig tillväxttakt för reala MFI-lån till den icke-finansiella privata sektorn under kraftiga nedgångar och återhämtningar sedan Diagram B Årlig BNP-tillväxt under kraftiga nedgångar och återhämtningar sedan Diagram C Årlig tillväxttakt för reala MFI-lån till hushåll under kraftiga nedgångar och återhämtningar sedan Diagram D Årlig tillväxttakt i reala MFI-lån till ickefinansiella företag under kraftiga nedgångar och återhämtningar sedan Utvecklingen i marknadsbaserade mått på inflationsförväntningar under 40 Diagram A Break even-inflation och inflationskopplad swapränta 41 Diagram B Förändringar i break even-inflation och förändringar i nominella och reala räntor under 41 Diagram C Dekomponering av långsiktig forward break even-inflation baserad på en modell över löptidsstrukturen 41 Diagram D 5-årig forward break even-inflation fem år framåt för euroområdet och USA 42 ECB 5

7 4 Tolkning av enkätbaserade indikatorer för kreditstandarder på lån till företag 49 Diagram A Förändringar i kreditstandarder för beviljande av lån eller kreditlimiter till företag 49 Diagram B Tillgång till banklån för euroområdets företag 50 Diagram C Restriktiva och expansiva ordningar för kreditstandarder och kreditstandarder för lån till euroområdets ickefinansiella företag 51 5 Råvaruprisernas utveckling och deras inverkan på HIKP-inflationen 54 Diagram A Råvaruprisutveckling 54 Diagram B Industriråvaror och producentpriser på halvfabrikat 56 Tabell Råvaruprisernas genomslag i energipriserna i HIKP 55 6 Hushållens sparbeteende i euroområdet 62 Diagram A Hushållens inkomster, konsumtion och sparande 63 Diagram B Hushållens finansiella förmögenhet 64 7 Den senaste utvecklingen på arbetsmarknaderna i euroområdet och USA: de största skillnaderna och ett historiskt perspektiv 66 Diagram Sysselsättningsutveckling i euroområdet och USA 67 Tabell Arbetsmarknadsindikatorer i euroområdet och USA 68 8 Makroekonomiska kostnader för och fördelar med budgetkonsolidering 74 9 Statistiska konsekvenser av euroområdets utvidgning till Estland ECBS:s mars-nätverk för forskning om makrotillsyn 168 FÖRTECKNING ÖVER TABELLER 1. Prisutveckling Arbetskostnadsindikatorer BNP-tillväxtens sammansättning Arbetsmarknadsutveckling Läget i de offentliga finanserna i euroområdet och euroländerna Förfaranden vid alltför stora underskott i euroländerna BNP-tillväxt i medlemsstater utanför euroområdet och i euroområdet HIKP-inflation i medlemsstater utanför euroområdet och i euroområdet Läget i de offentliga finanserna i medlemsstater utanför euroområdet och i euroområdet Betalningsbalans i medlemsstater utanför euroområdet och i euroområdet Officiell penningpolitisk strategi i medlemsstater utanför euroområdet Betalningar i Target Fördelning av produktionen av eurosedlar Ekonomiska nyckeltal för Estland 128 FÖRTECKNING ÖVER DIAGRAM 1. ECB:s räntor och dagslåneräntan i euroområdet Ränteutveckling efter det att finanskrisen fördjupats Utveckling i viktiga industriekonomier Råvaruprisutveckling M3 och utlåning till den privata sektorn M3:s huvudkomponenter MFI-räntor på kortfristig inlåning och en penningmarknadsränta Inlåning fördelad på sektor Motposter till M månaders Eurepo, Euribor och OIS (overnight index swap) ECB:s räntor och dagslåneräntan Långa statsobligationsräntor Spreadar för statsobligationer i utvalda euroländer Break even-inflation i euroområdet (beräknad på nollkupongare) Större aktieindex MFI:s utlåning till hushåll 45 6 ECB

8 17. Räntor på lån till hushåll och ickefinansiella företag Hushållens skulder och ränteutgifter Euroområdets icke-finansiella företags reala kostnader för extern finansiering Icke-finansiella företags externa finansiering, fördelat på instrument Vinstkvoter för börsnoterade ickefinansiella företag i euroområdet Icke-finansiella företags skuldkvoter Analys av HIKP: huvudkomponenter Huvudkomponenternas bidrag till HIKP-inflationen Producentpriser inom industrin Löner per sysselsatt inom olika sektorer Arbetskostnader i euroområdet Dekomponering av BNP-deflatorn Bostadsprisutvecklingen i euroområdet Bidrag till kvartalstillväxt i BNP Konfidensindikatorer Industriproduktionsökning och bidrag Arbetslöshet Utvecklingen i de offentliga finanserna i euroområdet Växelkursutvecklingen och implicit volatilitet Eurons nominella och reala effektiva växelkurs (EER-20) Bytesbalans och dess komponenter Euroområdets exportvolym till valda handelspartner Euroområdets direkt- och portföljinvesteringar Huvudkomponenter i den finansiella balansen Utveckling för valutor i ERM Utveckling för EU-valutor utanför ERM2 i förhållande till euron ECB:s viktigaste styrräntor och Eonia Likviditetsfaktorer i euroområdet Utestående volym av penningpolitiska transaktioner Godtagbara säkerheter uppdelat på tillgångsklass Säkerheter som lämnats i Eurosystemets kredittransaktioner och utestående krediter i penningpolitiska transaktioner Tillgångar (inbegripet kreditfordringar) som lämnats som säkerheter, uppdelat på tillgångsklass Antal utelöpande eurosedlar Värde av utelöpande eurosedlar Antal utelöpande eurosedlar 2002, per valör Antal förfalskade eurosedlar som tagits ur omlopp Fördelning av förfalskade eurosedlar, per valör 111 ECB 7

9 FÖRKORTNINGAR LÄNDER ÖVRIGA FÖRKORTNINGAR BE Belgien BIS Bank for International Settlements BG Bulgarien BNP bruttonationalprodukt CZ Tjeckien BPM5 IMF:s betalningsbalanshandbok DK Danmark (IMF Balance of Payments Manual) DE Tyskland (femte utgåvan) EE Estland c.i.f. kostnader, försäkring och frakt vid IE Irland importgräns GR Grekland ECB Europeiska centralbanken ES Spanien (European Central Bank) FR Frankrike ECBS Europeiska centralbankssystemet IT Italien (European System of Central Banks) CY Cypern EMI Europeiska monetära institutet LV Lettland (European Monetary Institute) LT Litauen EMU Ekonomiska och monetära unionen LU Luxemburg (Economic and Monetary Union) HU Ungern ENS 95 Europeiska nationalräkenskapssystemet MT Malta 1995 NL Nederländerna EU Europeiska unionen AT Österrike EUR euro PL Polen f.o.b. fritt vid exportgräns PT Portugal HIKP harmoniserat konsumentprisindex RO Rumänien ILO Internationella arbetsorganisationen SI Slovenien (International Labour Organization) SK Slovakien IMF Internationella valutafonden FI Finland (International Monetary Fund) SE Sverige KPI konsumentprisindex UK Storbritannien MFI monetära finansinstitut JP Japan NCB nationell(a) centralbank(er) US USA OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PPI ULCM producentprisindex enhetsarbetskostnad i tillverkningsindustrin I enlighet med praxis inom gemenskapen anges medlems-länderna i alfabetisk ordning efter landsnamnen enligt nationell stavning. Om inget annat anges avser alla hänvisningar i denna rapport till artikelnummer i fördraget till den numrering som gällt sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december ECB

10 FÖRORD

11 låg i linje med prisstabilitet. Mer gynnsamma tillväxtförväntningar och den kortsiktiga inflationsdynamiken ansågs alltså inte hota prisstabiliteten på medellång sikt. Bedömningen att inflationstrycket bortom en kortsiktig tidshorisont bör vara fortsatt begränsat bekräftades av penningmängds- och kreditutvecklingen. Inflationsförväntningarna var fortfarande fast förankrade i linje med ECB-rådets mål att inflationen ska ligga under, men nära, 2 procent på medellång sikt. Detta visar att ECB:s penningpolitik har en stark trovärdighet. Under bedrevs penningpolitiken i ett läge som präglades av å ena sidan ekonomisk återhämtning i euroområdet och å andra sidan en ihållande oro på finansmarknaderna. Den realekonomiska återhämtningen under blev något starkare än väntat tack vare återhämtningen i världsekonomin, men även den inhemska utvecklingen var en bidragande faktor till den positiva takten. Euroområdets BNP steg totalt med omkring 1,7 procent, efter en nedgång på 4,1 procent När det gäller prisutvecklingen steg inflationen under, främst på grund av de globala prisuppgångarna på råvaror. Euroländernas underliggande inflationstryck var emellertid fortsatt måttligt. Den genomsnittliga årliga inflationstakten steg därför till 1,6 procent från 0,3 procent Mot denna bakgrund lämnade ECB-rådet under och i början av 2011 räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna oförändrad på den historiskt låga nivå 1 procent som den hade legat på sedan maj Detta var en följd av dess bedömning att inflationsutsikterna på medellång sikt under fortfarande När det gäller de extraordinära penningpolitiska åtgärder som Eurosystemet vidtog med anledning av finanskrisen innebar förbättringarna av läget på finansmarknaderna under 2009 och de första månaderna att ECB kunde minska sin roll som intermediär. Akut finansiell oro uppstod på nytt i maj. Utvecklingen kunde sägas bero på en växande oro på marknaden över hållbarheten i de offentliga finanserna i framför allt Grekland och det fanns tydliga tecken på att den spred sig till andra statsobligationsmarknader i euroområdet. Likviditeten inom dessa segment av euroområdets sekundärmarknad sinade. Reviderade kreditbetyg och prisfall ledde dessutom till mer frekventa margin calls och till att tillgångarna i banksystemet nedvärderades, vilket i sin tur fick värdet på bankernas säkerheter att sjunka snabbt och kraftigt. I slutändan drabbades marknaderna för privata återköpsavtal. Ränteskillnaderna på penningmarknaden började åter stiga, samtidigt som volymerna inom dagslånesegmentet sjönk, skillnaderna mellan köp- och säljkurser växte och marknaderna för både säkerställda obligationer och företagsobligationer drabbades. ECB-rådet svarade med att återinföra vissa extraordinära åtgärder som man redan hade fasat ut eller planerat att fasa ut. Man beslutade inte minst att de ordinarie tremånaderstransaktionerna även i fortsättningen skulle genomföras genom fastränteauktioner med full tilldelning under perioden från slutet av maj till slutet av december, och tillkännagav en ny sexmånaderstransaktion med full tilldelning som genomfördes i maj. De tillfälliga swaplinorna med amerikanska Federal Reserve System reaktiverades också och ett program för stödköp 10 ECB

12 av stats- och företagsobligationer lanserades (Securities Markets Programme). Programmet har gjort det möjligt för Eurosystemet att intervenera på obligationsmarknaderna för att bidra till att återställa den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion inom dysfunktionella marknadssegment. Likviditetseffekterna till följd av dessa köp har helt neutraliserats genom veckovisa likviditetsdränerande transaktioner. *** När det gäller finansiella reformer vidtogs betydande åtgärder för att öka den finansiella sektorns motståndskraft. På global nivå fungerade den ambitiösa agenda som G20-ländernas ministrar och centralbankschefer hade enats om som drivkraft och bidrog till att en del milstolpar kunde uppnås. Baselkommitténs överenskommelse om Basel III-paketet, som godkändes av centralbankscheferna och cheferna för tillsynsmyndigheter i Baselkommitténs tillsynsorgan GHOS, innebär en väsentlig skärpning av kapital- och likviditetskraven för banker och utgör en av hörnstenarna i det nya tillsynssystemet. ECB stöder till fullo det nya systemet och anser att det gradvisa genomförande av Basel III-paketet som man har enats om ska vara en viktig prioritet. När det gäller att stärka det finansiella systemets motståndskraft har Financial Stability Board dessutom utfört ett viktigt arbete för att utforma ett integrerat system för att minska risker och externaliteter som är knutna till systemviktiga finansinstitut. ECB, som är medlem i Financial Stability Board, anser att det är viktigt att utveckla ett lämpligt regelverk som säkerställer en hög grad av enhetlighet på internationell nivå, så att konkurrensförhållandena blir rättvisa och riskerna för regelarbitrage minimeras. Reformen av ramen för att förebygga, hantera och lösa kriser tog fart under. Syftet med denna reform är att införa en ram för samordning av politiken inom EU och förbättra EU:s regelverk. ECB har bidragit aktivt till detta arbete och Eurosystemet var positivt till utvecklingen av ett ramverk för krishantering i EU. Inrättandet av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) den 16 december var en viktig milstolpe och ett exempel på att Europa dragit lärdomar av krisen. ESRB ska ansvara för makrotillsynen inom EU genom att identifiera, bedöma och rangordna systemrisker, samt utfärda varningar och rekommendationer enligt principen agera eller förklara. Tillsammans med de nya europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) och de nationella tillsynsmyndigheterna är ESRB en del av det nya EU-systemet för finansiell tillsyn (ESFS). ECB tillhandahåller sekretariatsfunktionen för ESRB samt stöd i form av analyser, statistik, logistik och administration. För att förbereda ESRB:s verksamhet på ECB inrättades ett förberedande sekretariat den 1 mars. ESRB:s beslutsfattande organ höll sitt första möte den 20 januari ECB fortsatte att medverka till viktiga policyoch regleringsinitiativ som syftade till att göra finansmarknadernas infrastrukturer mer stabila, i synnerhet när det gäller OTC-derivat. I april offentliggjorde ECB en rapport om de lärdomar som hade dragits av finanskrisen när det gäller hur infrastrukturerna på de europeiska finansmarknaderna fungerar. En utvärdering av systemviktiga betalningssystem som utfördes av centralbankerna visade dessutom att systemoperatörernas arrangemang för driftskontinuitet och kommunikation i krissituationer håller hög standard. ECB fortsatte dessutom att agera som katalysator för insatser av den privata sektorn genom att underlätta gemensamma åtgärder. När det gäller det gemensamma området för betalningar i euro (SEPA) fortsatte ECB att ge de europeiska lagstiftarna starkt stöd i deras arbete för att skapa den drivkraft som krävs för att SEPA-projektet ska kunna fullföljas. Den planerade förordningen där det fastställs slutdatum för migreringen till SEPA, enligt vilken nationella betalningsinstrument inte längre ska användas, är mycket viktig för att SEPA ska kunna införas i tid och utan problem. När det gäller centralbankstjänster tillhandahåller Eurosystemet Target2, som är ett system för stora betalningar. Target2:s gemensamma plattform underlättar bruttoavveckling ECB 11

13 av transaktioner i euro i realtid och gör det möjligt för 23 centralbanker i EU och deras respektive användargrupper att dra nytta av samma omfattande och avancerade tjänster. Stora framsteg gjordes under när det gäller Eurosystemets program för en ny lösning för avveckling av värdepapper i flera valutor kallad Target2-Securities (T2S). Viktiga policyfrågor lades fram eller avgjordes under året, däribland beslutet om prispolicy och fastställandet av ett styrningssystem för hur Eurosystemet, centralbanker utanför euroområdet, värdepapperscentraler och marknadsaktörer ska kunna delta i den framtida utvecklingen och driften av T2S. Arbetet fortskred även när det gäller inrättandet av en gemensam plattform (CCBM2) för Eurosystemets mobilisering av säkerheter. Detta system, som enligt planerna ska tas i bruk 2013, kommer att göra det möjligt för Euroområdet att tillhandahålla effektiv och kostnadsoptimerad hantering av säkerheter och bättre likviditetshanteringstjänster till Eurosystemets motparter. *** När det gäller ECB:s organisation hade banken i slutet av 1 421,5 heltidsekvivalenter jämfört med 1 385,5 i slutet av Ökningen beror främst på de nya uppgifter som har tilldelats ECB i samband med ESRB:s sekretariat och stödet till ESRB överhuvudtaget. ECB:s anställda kommer från samtliga 27 länder i EU och anställs genom öppna anställningsförfaranden för att fylla vakanser som utannonseras på ECB:s webbplats. I enlighet med ECB:s rörlighetspolicy flyttade 204 personer internt till andra befattningar under, medan åtta personer lånades ut till andra organisationer för att få extern arbetslivserfarenhet och 36 personer beviljades obetald tjänstledighet för att studera, arbeta i andra organisationer eller av personliga skäl. Fortlöpande kunskaps- och kompetensutveckling för alla anställda fortsatte att vara en av hörnstenarna i ECB:s personalpolicy. och har offentliggjort sin policy. Ett förbättrat etiskt regelverk för ECB:s personal trädde kraft. Den högtidliga grundstensläggningen den 19 maj markerade den officiella byggstarten för de ECB:s nya lokaler. I början av slutfördes de offentliga anbudsförfarandena och kontrakt ingicks avseende arbeten som utgör för omkring 80 procent av de beräknade byggkostnaderna inom ramen för den planerade budgeten. De nya lokalerna ska enligt planerna stå klara i slutet av ECB:s räkenskaper visar ett överskott på 1,33 miljarder euro jämfört med ett överskott på 2,22 miljarder euro ECB-rådet beslutade att 1,16 miljarder euro den 31 december skulle överföras från avsättningen för valutarisk, ränterisk och guldprisrisk för att nå upp till taket på 5,18 miljarder euro, som var värdet på ECB:s kapital som har betalats in av de nationella centralbankerna i euroområdet vid denna tidpunkt. Storleken på denna avsättning granskas årligen. Efter denna överföring uppgick ECB:s nettoresultat för till 170 miljoner euro. Detta belopp distribuerades till de nationella centralbankerna i euroområdet i proportion till deras andelar av ECB:s tecknade kapital. Frankfurt am Main, mars Jean-Claude Trichet Utvecklingen när det gäller organisationskulturen var inriktad på mångfald och yrkesetik. ECB har ett starkt engagemang för mångfaldstanken 12 ECB

14

15 Vy över Frankfurt österifrån med ECB:s nya huvudkontor i förgrunden.

16 KAPITEL 1 EKONOMISK UTVECKLING OCH PENNINGPOLITIK

17 1 PENNINGPOLITISKA BESLUT Eurosystemet stod återigen inför ett mycket besvärligt läge, då ny oro bröt ut på de finansiella marknaderna. Statsskuldkrisen orsakade allvarlig stress på vissa av euroområdets obligationsmarknader, särskilt från maj. En positiv faktor var att inflationsutsikterna var fortsatt måttliga och att det inte fanns vare sig något deflations- eller inflationstryck över den tidshorisont som är relevant ur penningpolitisk synpunkt. Inflationstakten enligt HIKP steg gradvis under året och låg i genomsnitt på 1,6 procent under jämfört med 0,3 procent Den ekonomiska tillväxten var med tanke på den kraftiga konjunkturnedgången året innan relativt gynnsam under, och statistik och enkätresultat som publicerades under året visade överlag att den ekonomiska utvecklingen var något bättre än väntat. Under rådande förhållanden ansåg ECB-rådet att den expansiva penningpolitiken var lämplig och lät därför styrräntorna ligga kvar oförändrade på de historiskt låga nivåer som de legat på sedan maj Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna låg på 1,00 procent under hela, medan räntan på inlåningsfaciliteten låg på 0,25 procent och räntan på utlåningsfaciliteten på 1,75 procent (se diagram 1). Om man tittar närmare på ränteutvecklingen sedan finanskrisen fördjupades efter det amerikanska finansinstitutet Lehman Brothers kollaps den 15 september 2008, går det att peka på vissa avgörande tidpunkter då finanskrisen gick in i ett nytt skede (se diagram 2). Eftersom penningmarknadens funktion förbättrades under 2009 kunde en del av de extraordinära åtgärder som hade vidtagits för att stärka den penningpolitiska transmissionsmekanismen avvecklas i början av. I maj gick krisen dock in i ett nytt skede. När marknadens oro över hållbarheten i vissa länders offentliga finanser ökade blev obligationsmarknaderna i dessa länder kraftigt dysfunktionella. Eftersom statsobligationsmarknaderna spelar en viktig roll för den penningpolitiska transmissionsmekanismen lanserade ECB ett program för stödköp av obligationer (Securities Markets Programme) och återinförde några av de extraordinära åtgärder som man hade avvecklat månaderna innan (se ruta 1). Stödköpsprogrammet är i likhet med övriga extraordinära åtgärder som har införts under perioden av akut oro på de fi nansiella marknaderna sedan oktober 2008 utformat som en tillfällig åtgärd och helt förenligt med uppdraget att upprätthålla prisstabilitet på medellång sikt. Diagram 1 ECB:s räntor och dagslåneräntan i euroområdet (procent per år; dagsuppgifter) lägsta anbudsränta/fast ränta i huvudsakliga refinansieringstransaktioner ränta på inlåningsfaciliteten dagslåneränta (Eonia) ränta på utlåningsfaciliteten Källor: ECB och Thomson Reuters. 16 ECB

18 Diagram 2 Ränteutveckling efter det att finanskrisen fördjupats (procent per år; dagsuppgifter) fast ränta på huvudsakliga refinansieringstransaktioner ränta på inlåningsfaciliteten dagslåneränta (Eonia) ränta på utlåningsfaciliteten dec. 2009: utfasning av extraordinära åtgärder inleds 7 maj : statsskuldkrisens början sep. 2008: finanskrisen fördjupas 1 0 aug dec apr aug dec apr aug dec Källor: ECB och Thomson Reuters. 0 Ruta 1 EXTRAORDINÄRA ÅTGÄRDER UNDER 1 Syftet med ECB:s extraordinära penningpolitiska åtgärder har varit att hantera en exceptionell situation. Åtgärderna är till sin utformning tillfälliga och en del åtgärder som inte längre behövdes avvecklades därför i början av i enlighet med ECB-rådets beslut i december 2009, eftersom läget på finansmarknaderna hade förbättrats och den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion hade normaliserats. Det ECB-rådet beslutade i december 2009 var närmare bestämt att den tolvmånaderstransaktion som genomfördes denna månad skulle vara den sista med 12 månaders löptid, att bara en till sexmånaderstransaktion skulle genomföras i mars och att de kompletterande tremånaderstransaktionerna skulle upphöra. I ett beslut i februari som samordnades med övriga centralbanker upphörde ECB vidare med tillfälliga likvidiserande transaktioner i utländsk valuta. I mars beslutade man återgå till att genomföra tremånaderstransaktionerna som auktioner med rörlig ränta. Det program för stödköp av säkerställda obligationer som hade införts i maj 2009 för en ettårsperiod avslutades slutligen i juni, sedan Eurosystemet som planerat köpt säkerställda obligationer denominerade i euro och utgivna i euroområdet till ett värde av 60 miljarder euro. Samtidigt behölls andra inslag i ECB:s utökade kreditstöd, däribland användningen av fastränteauktioner med full tilldelning i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Under våren blossade ny oro upp inom vissa segment av finansmarknaderna, i synnerhet på en del statsobligationsmarknader i euroområdet. Ränteskillnaden mellan vissa länders tioåriga statsobligationer och de tyska statsobligationerna växte mycket snabbt (se diagrammet). Den främsta 1 För mer information om vilka åtgärder ECB vidtog med anledning av finanskrisen, från krisens början fram till början av september, se artikeln The ECB s response to the financial crisis i ECB:s månadsrapport, oktober. ECB 17

19 orsaken var oron på marknaden över hållbarheten i vissa euroländers offentliga finanser i ett läge då de offentliga underskotten och statsskulden steg. I april och i början av maj accelererade utvidgningen av ränteskillnaderna och den 6 7 maj låg de på de högsta nivåerna någonsin sedan EMU:s start 2. Detta fick regeringarna i euroområdet att den 9 maj lägga fram ett omfattande åtgärdspaket som bl.a. omfattade inrättandet av en stabilitetsfond EFSF (European Financial Stability Facility). I samband med detta lanserade Eurosystemet den 10 maj ett program för stödköp av obligationer (Securities Markets Programme) som gjorde det möjligt för Eurosystemet att intervenera på euroområdets marknader för stats- och företagsobligationer för att skapa djup och likviditet i dysfunktionella marknadssegment och återställa den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion. Statsobligationsmarknaderna spelar en viktig roll för penningpolitikens transmission genom följande kanaler: Skillnad mellan räntorna på statsobligationer under och i början av 2011 (procentenheter) Irland Italien Grekland Portugal Spanien jan mar maj jul sep nov jan 2011 Belgien Frankrike Nederländerna Österrike Finland Räntorna på statsobligationer är normalt en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för de räntor som finansiella och icke-finansiella företag måste betala när de emitterar sina obligationer ( priskanalen ). När obligationsmarknaderna drabbas av kraftiga störningar får centralbankens korta räntor inte längre ett tillräckligt genomslag i de längre räntor som är relevanta för hushållens och företagens beslut, och därmed för priserna. De betydligt lägre priser på obligationer som blir följden om de långa räntorna stiger kraftigt på grund av störningar på obligationsmarknaderna orsakar stora förluster i finansiella och icke-finansiella sektorers värdepappersinnehav. För bankerna innebär detta en sämre förmåga att ge lån till ekonomin ( balansräkningskanalen ). Exceptionellt låg likviditet på statsobligationsmarknaderna begränsar användningen av sådana obligationer som säkerhet i refinansieringstransaktioner och håller därmed även tillbaka bankernas kreditgivning ( likviditetskanalen ) jan mar maj jul sep nov jan Källa: Thomson Reuters. Anm. Skillnad mellan räntorna på tioåriga statsobligationer och räntan på en tioårig tysk statsobligation. Jämförbara data saknas för euroländer som inte finns med i diagrammet För mer information, se rutan Developments in financial markets in early May, ECB:s månadsrapport, juni. 18 ECB

20 Beslutet att intervenera på obligationsmarknaderna togs därför för att se till transmissionen av penningpolitiken till euroområdets reala ekonomi fungerar som den ska genom att åtgärda vissa dåligt fungerande segment av värdepappersmarknaderna. Eurosystemets köp av statsobligationer har i enlighet med fördraget varit strängt begränsade till andrahandsmarknaden. Efter de uttalanden som regeringarna i euroområdet och ECB gjorde den 9 och den 10 maj minskade oron på finansmarknaderna kortvarigt, men i flera länder började ränteskillnaderna därefter återigen öka under resten av året. Eftersom syftet med stödköpsprogrammet inte är att införa mer likviditet i banksystemet steriliseras den likvidiserande effekten av stödköpen av obligationer med hjälp av särskilda åtgärder för att dra in likviditet. Den rådande likviditetsnivån och penningmarknadsräntorna (m.a.o. inriktningen på penningpolitiken) påverkas därför inte av programmet, som alltså inte medför några inflationsrisker. I slutet av hade Eurosystemet genomfört köp på obligationsmarknaderna till ett värde av 73,5 miljarder euro och dränerat penningmarknaden på exakt lika mycket likviditet. Förutom att genomföra denna nya extraordinära åtgärd upphävde ECB den 3 maj sedan EU:s och IMF:s gemensamma program för Grekland hade blivit klart också kravet på ett lägsta kreditbetyg för obligationer som används som säkerhet beträffande obligationer utgivna eller garanterade av den grekiska staten. I början av maj återinförde ECB vidare en del av de extraordinära åtgärder som tidigare hade avvecklats för att undvika negativa spridningseffekter från inhemska statsobligationsmarknader till andra finansmarknader. Det fanns en risk att marknadernas normala funktion skulle påverkas negativt, i synnerhet den första länken i den penningpolitiska transmissionsmekanismen, den mellan centralbanken och kreditinstituten, vilket i sin tur skulle ha försämrat förmågan hos bankerna, som utgör den viktigaste finansieringskällan i euroområdet, att ge krediter till den reala ekonomin. Eurosystemet återinförde inte minst fastränteauktionerna med full tilldelning i samband med tremånaderstransaktionerna under den period som startade i slutet av maj och en ny sexmånaderstransaktion med full tilldelning genomfördes i maj. Även de tillfälliga swaplinorna med Federal Reserve System aktiverades på nytt. Den fortsatta oron inom vissa statsobligationssegment och fortsatt stor osäkerhet ledde till att ECB-rådet vid sina möten i september och december beslutade att alla Eurosystemets långfristiga refinansieringstransaktioner som skulle tilldelas sista kvartalet och första kvartalet 2011 skulle genomföras genom fastränteauktioner med full tilldelning. Det fastställdes att räntorna i dessa långfristiga transaktioner skulle vara genomsnittet av räntorna i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under respektive transaktions löptid. De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna genomfördes under hela till fast ränta och med full tilldelning. Efter den kraftiga nedgången blev den ekonomiska tillväxten i euroområdet åter positiv i slutet av 2009 och fortsatte att stiga under. BNP-tillväxten per kvartal överträffade förväntningarna första halvåret, vilket berodde dels på det starka stödet från finanspolitiska stimulansåtgärder och den expansiva penningpolitiken, dels på den förbättrade världskonjunkturen. Den ekonomiska tillväxten sjönk som väntat något under årets andra hälft, men den underliggande takten i återhämtningen i euroområdet var fortfarande positiv. Euroområdets BNP steg med sammanlagt 1,7 procent under efter att ha gått ned med 4,1 procent ECB 19

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2012:3

Penning- och valutapolitik 2012:3 Penning- och valutapolitik 2012:3 s v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik webbtidskrift utgiven av sveriges riksbank 2012:3 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank. ANSVARIG

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Claes Berg, Kerstin Hallsten, Virginia Queijo von Heideken och Ulf Söderström Claes Berg är filosofie doktor i nationalekonomi och senior rådgivare

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Fördjupad granskning av SVERIGE

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Fördjupad granskning av SVERIGE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.4.213 SWD(213) 124 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Fördjupad granskning av SVERIGE i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1176/211 om förebyggande

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen?

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:11epa Martin Flodén* Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Sammanfattning Den europeiska skuldkrisen beror främst på obalanser som

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer