SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl Ajournering kl ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C) Lisbet Westerberg (C) Margareta Bäckström (C), tj ers Christer Tengelin (C), fr o m kl tj ers Alf Svanström (C) Ulrika Simonsson (M) Ulla Heidrich (FP) Kurt Andersson (KD) Ingegerd Welin Fogelberg (Siv) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Jan Andersson (S) Ann Mlakar (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Jan Norlin Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(40) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: Alf Svanström (C), 80, Iréne Ekberg (C) Magnus Larsson (MP), 80, Eivor Karlsson (S) Berit Johansson (S) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Håkan Johansson, t f ekonomichef 80-84

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(40) Ks 80 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter maj 2009 T.f. ekonomichef Håkan Johansson informerar om den ekonomiska uppföljningen efter maj månad Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett underskott på tkr. Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Teknik- och fritidsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Kommunrevisionen beräknas redovisa ett nollresultat. Kulturnämnden beräknas redovisa ett underskott på 40 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Socialnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett underskott på tkr. Totalt beräknas kommunen uppvisa ett underskott på tkr. Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att de tagit del av informationen om nämndernas ekonomiska prognoser efter maj månad 2009, samt att informationen överlämnas till kommunfullmäktige på grund av prognostiserade underskott. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om nämndernas ekonomiska prognoser efter maj månad Kommunstyrelsen överlämnar informationen om nämndernas ekonomiska prognoser efter maj månad 2009 till kommunfullmäktige på grund av prognostiserade underskott.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(40) Ks 81 Dnr Ks Driftramar Driftramar för Säffle kommun. Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 121 Yrkande Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer driftramarna för Deltar inte i beslutet Jan Norlin (S), Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S) och Ann Mlakar (S) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftramar för 2010 samt preliminära driftramar för 2011 och 2012 enligt följande: Nämnd Ram 2010 Prel ram Prel ram Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Teknik- och fritidsnämnd Kommunrevision Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Summa

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(40) Ks 82 Dnr Ks Investeringsramar för Säffle kommun Ärendet utgår.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(40) Ks 83 Dnr Ks Årsredovisning 2008 för Säffle kommun Fastställande av årsredovisning 2008 för Säffle kommun. Kommunen redovisar ett resultat på 28,8 mnkr. Efter balanskravsavstämning uppgår resultatet till 0,4 mnkr. Årsredovisning 2008, Arbetsutskottets protokoll, , 125 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för Säffle kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisningen 2008 för Säffle kommun.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(40) Ks 84 Dnr Ks Överföring av investeringsmedel Investeringsmedel som inte förbrukats under redovisningsåret får föras över till kommande år om investeringsprojektet inte är färdigställt ännu eller om det finns andra skäl till varför investeringen har fördröjts eller inte kunnat genomföras under året. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 123 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överskottet av investeringsmedel överförs till år 2009 enligt redovisad fördelning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att överskottet av investeringsmedel överförs till år 2009 enligt redovisad fördelning.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(40) Ks 85 Dnr Ks Införande av valfrihetssystem I januari 2009 trädde Lagen om valfrihetssystem, LOV, i kraft. Lagen är ett alternativ till upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Med ett valfrihetssystem ges den enskilde brukaren rätt att välja den leverantör som ska utföra beslutad insats som den upphandlande myndigheten har godkänt och tecknat kontrakt med. Kommunen är huvudman för verksamheten oavsett om man tillhandahåller tjänsten i egen regi eller väljer att tillhandahålla den genom extern utförare inom ramen för valfrihetssystem. Att öka valfriheten är enligt lagen ett sätt att öka tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen. Socialnämnden har kartlagt vilka åtgärder som måste vidtas inför ett valfrihetssystem och har sökt och beviljats av regeringen anvisade stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg. Villkoret för utbetalning av stimulansmedel är dock att kommunfullmäktige senast 31 december 2009 måste fatta beslut om att införa valfrihetssystem. Socialnämndens protokoll, , 31 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 101 Daniel Bäckström (C) yrkar att skrivningen i p 1 i arbetsutskottets förslag till beslut ska ha följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att införa / /. Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att följande mening läggs till sist i p 2 i arbetsutskottets förslag till beslut: I beredningen av frågan bör samråd ske med kommunledningskontoret. Jan Norlin (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Om arbetsutskottets förslag inte avslås yrkar Jan Norlin (S) att socialnämnden ska redovisa de merkostnader som förslaget medför. sgång 1 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Daniel Bäckströms och Kerstin Einevik Bäckstrands tilläggsyrkanden mot Jan Norlins avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(40) Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar på arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkanden röstar ja, den som röstar för Jan Norlins avslagsyrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster. Ja röstar: Daniel Bäcksröm, Kerstin Einevik Bäckstrand, Gudrun Svensson, Lisbet Westerberg, Christer Tengelin, Ulrika Simonsson, Ulla Heidrich, Kurt Andersson och Ingegerd Welin Fogelberg. Nej röstar: Jan Norlin, Bo Augustsson, Jan Andersson och Ann Mlakar. sgång 2 Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande att socialnämnden ska redovisa de merkostnader som införande av valfrihetssystem medför och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med Lagen om valfrihet, LOV, från och med 1 januari Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt socialnämnden att utreda och besluta om regler och villkor i samband med verkställigheten av valfrihetssystem inom hemtjänsten. I beredningen av frågan bör samråd ske med kommunledningskontoret. Reservation Jan Norlin (S) reserverar sig mot beslutet.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(40) Ks 86 Dnr Ks Förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutade 3 april 2009 att till huvudmännen i nämnden föreslå en revidering av Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland och avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd. Det reviderade förslaget har varit ute hos huvudmännen i en remissomgång för inhämtande av synpunkter. Inga synpunkter inkom och samma underlag ligger som förslag till beslut. Förslag till reviderat avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland, Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 47 Arbetsutskottets protokoll, , 116 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd i Värmland samt reglemente för nämnden

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(40) Ks 87 Dnr Ks Detaljplan för området kring Knusesunds Herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av Säffle 7:13) Detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av Säffle 7:13), Säffle kommun, som varit utställt för formell granskning under tiden 16 februari till och med 13 mars Antagningshandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utställningsutlåtande upprättat 11 maj Detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken, antagandehandling Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, Arbetsutskottets protokoll, , 128 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av Säffle 7:13).

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(40) Ks 88 Dnr Ks Principbeslut angående anslutning av alla kommunala fastigheter till fibernätet Det kommunägda dotterbolaget SäKom AB har i samarbete med SäBy, som företräder olika lokala intressen, genomfört en omfattande utbyggnad av ett fiberoptiskt nät med hög kapacitet främst inom Säffles landsbygd. Projektet, som delfinansieras med hjälp av EU- stöd, har hittills fungerat mycket bra och har nått en hög grad av anslutning på landsbygden. Nu förestår en omfattande utbyggnad och delvis renovering av det fiberoptiska nätet i och kring tätorten Säffle för att möjliggöra för kommunägda eller kommundrivna fastigheter att ansluta sig till nätet. Det möjliggör också för privata kunder privatpersoner, föreningar, samt företag att ansluta sig till nätet och därmed få möjligheter till snabba och kostnadseffektiva nättjänster. Kommunledningskontoret anser att det är synnerligen viktigt att samtliga kommunkoncernens fastigheter använder sig av det nät som nu byggs upp, oavsett den aktuella fastigheten finns på landsbygden, i någon av de mindre tätorterna eller i Säffle tätort. Det är också viktigt att samordna driften och användningen av detta nät med det äldre fibernät som byggdes upp av kommunstyrelsen under senare delen av 90-talet så att största möjliga nytta för nedlagt kapital nås. Avsteg från denna regel bör endast medges då synnerliga skäl föreligger. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 109 Jan Norlin (S) yrkar att p 3 i arbetsutskottets förslag stryks, och att skrivningen i p 1 får följande lydelse: Alla kommunägda eller kommundrivna fastigheter rekommenderas att ansluta sig till det fibernät som nu byggs av SäKom AB. Ulrika Simonsson (M) yrkar att skrivningen i p 1 i arbetsutskottets förslag får följande lydelse: Alla kommunägda eller kommundrivna fastigheter med verksamhet ska anslutas till det fibernät som nu byggs av SäKom AB, utom i de fall då det är uppenbart olämpligt.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(40) sgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Ulrika Simonssons tilläggsyrkande mot Jan Norlins yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Alla kommunägda eller kommundrivna fastigheter med verksamhet ska anslutas till det fibernät som nu byggs av SäKom AB, utom i de fall då det är uppenbart olämpligt. 2. Kommunägda bolag rekommenderas att ansluta sig till det fibernät som nu byggs av SäKom AB. 3. Det fibernät som nu byggs av SäKom AB ska samordnas vad avser drift och underhåll med det äldre nät som kommunstyrelsen äger.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(40) Ks 89 Dnr Ks Förslag till verksamhetsbidrag och investeringsmedel till Vikingacentret i Nysäter Värmlands Vikingacenter i Nysäter uppfördes genom mål 2-projekt Värmlands Vikingacenter i Nysäter och Interreg-projektet Vikingating i Sverige-Norge. Projekten pågick mellan den 1 januari 2006 och den 31 december Mål 2-projektets mål var att bygga en multifunktionell byggnad, Värmlands Vikingacenter, vars verksamhet ska vara ett av Västsveriges mest kända och besökta turistmål. Ett av målen var också att utgöra en viktig del i den lokala ekonomin och att skapa nya arbetstillfällen i regionen. Interreg-projektets huvudsakliga mål var att färdigställa utställning och verksamhetsinredning i centret samt att slutföra utvändiga arbeten. Mål 2-projektets ekonomiska resultat blev ett underskott om ca 1,6 mnkr. Till detta tillkommer kostnader om ca 850 tkr som uppstod under 2008, dvs efter projekttidens slut. Detta innebär att projektet för närvarande har ett underskott med 2,5 mnkr i kommunens redovisning. Det stora underskottet i utfallet på projektet har i huvudsak två orsaker: Intäkterna i projektet blev betydligt mindre än budgeterat (ca 1,6 mnkr), Privat medfinansiering (ursprungligen budgeterad till 500 tkr) uteblev. För det första hade projektet i den ursprungliga budgeten räknat med att en stor del av arbetet skulle utföras av anställda via olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. I dessa fall betalar arbetsförmedlingen och/eller länsarbetsnämnden huvuddelen av lönekostnaderna. Under projektets gång var det mycket svårt att få tag i lämplig personal som kvalificerades för arbetsmarknadsstöd, vilket fick till följd att projektet istället fick köpa tjänster. I sambans med detta förlorade projektet intäkter med ca 1,1 mnkr på finansieringssidan, vilket beror på att medfinansiering avseende personal med arbetsmarknadsstöd är betydligt högre än för köpta tjänster. För det andra hade projektet budgeterat med 500 tkr i privata intäkter. Ambitionen var att erhålla medel från olika stiftelser m m samt också kunna få in projektintäkter. Tyvärr har inte projektet lyckats få in några privata intäkter alls.

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(40) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 110 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. 2,5 mnkr anslås i investeringsmedel till kommunstyrelsen avseende Värmlands Vikingacenter i Nysäter. Medlen finansieras ur eget kapital. 2. Det kommunala ansvaret för Värmlands Vikingacenter i Nysäter överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden och erforderliga medel anvisas för detta ändamål i 2010 års budget. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 1. Verksamhetsbidrag till Vikingacenter i Nysäter medges med 300 tkr för 2009, vilket inkluderar hyreskostnader för fastigheten. Medlen finansieras ur kommunstyrelsens medel för utvecklingsarbete. 2. Förslag till avtal mellan Säffle kommun och Ekonomiska Föreningen Gillbergaturism godkänns Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kulturnämnden Ekonomiska Föreningen Gillbergaturism

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(40) Ks 90 Dnr Ks Ansökan om medel för investeringsändamål för SäKom AB Säkom AB har antagit en affärsplan som innebär att man inom Säffle tätort ska bygga ut fibernät för att erbjuda tätortens boende och företag höghastighetsnät. Affärsplanen omfattar även utbyggnad av Säfflebostäders fastigheter/lägenheter och alla kommunala verksamhetsfastigheter. För detta krävs betydande investeringar vilket medför behov av medel som Säkom idag inte disponerar. Enligt den affärskalkyl som presenterats behövs ca 15 mnkr under perioden för att ovanstående ska kunna genomföras. Säkom AB har, genom Kommunföretag AB, beslutat äska om lån från Säffle kommun på motsvarande belopp. Kommunföretag har den 27 mars beslutat medge Säkom lånet samt att lånet får avropas i etapper. et är under förutsättning att Säffle kommun medger samma lån. Skrivelse från VD SäKom AB, Protokoll från SäKom AB, , 11 Protokoll från Kommunföretag i Säffle AB, , 12 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 108 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kommunföretag AB ett lån om 15 mnkr under perioden Räntan är + 30 punkter BARU och kan avropas i etapper, lånet är även amorteringsfritt t o m

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(40) Ks 91 Dnr Ks Förvärv av del av fastigheten Stenhuset 16, Hus 5 Säffle kommun har sedan slutet av 2008 haft diskussioner med Landstinget i Värmland om ett eventuellt övertagande av Hus 5 vid sjukhuset i Säffle. Kommunen hyr idag halva plan 4 och hela plan 5 av Landstinget för socialnämndens verksamhet, hyresavtalet upphör den 30 september I byggnaden har dessutom Landstinget verksamhet, bl.a. ambulansstation och sjukgymnastikverksamhet med bassäng. Huset, vilket är kvm, omfattar fem våningsplan. Efter förhandlingar mellan parterna har ett förslag till köpekontrakt upprättats. Förslaget innebär bl.a. att kommunen köper byggnaden inkl c:a 7000 kvm mark för 1 krona. En ny fastighet ska bildas och kommunen svarar för fastighetsbildningskostnaden. Landstinget lämnar ett årligt bidrag till fastighetens drift om tkr, indexreglerat, under fem år. Ingen lös egendom ingår i köpet. Tillträde till fastigheten sker den 1 oktober Säffle kommun köper för samma tidsperiod den fastighetstekniska driften av fastigheten av Landstinget i Värmland mot en årlig ersättning om tkr, indexreglerad samt förändringar av mediaförbrukningen. Skulle driftkostnaden något av de fem åren överstiga tkr delar kommunen och landstinget den överskjutande delen lika mellan sig. Detta regleras i ett särskilt driftavtal. Säffle kommun svarar dessutom för kostnaderna för försäkring och planerat underhåll samt akut underhåll över 3000 kronor per tillfälle. Kommunen svarar också för administration av hyresgäster exklusive Landstinget. Under femårsperioden disponerar Landstinget utan ersättning till kommunen c:a kvm lokaler i byggnaden. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 107

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(40) Jan Norlin (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för värdering av fastigheten, belysning av besiktning, utredning av användningsområden och driftskostnader samt underhållsplan. Ulrika Simonsson (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Ingegerd Welin Fogelberg (Siv) tillstyrker arbetsutskottets förslag. Daniel Bäckström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag och Ulrika Simonssons yrkande. Ulla Heidrich (FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag. sgång Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande på återremiss mot Ulrika Simonssons yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ulrika Simonssons yrkande. Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar för Ulrika Simonssons yrkande röstar ja, den som röstar för Jan Norlins yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster. Ja röstar: Daniel Bäcksröm, Kerstin Einevik Bäckstrand, Gudrun Svensson, Lisbet Westerberg, Christer Tengelin, Ulrika Simonsson, Ulla Heidrich, Kurt Andersson och Ingegerd Welin Fogelberg. Nej röstar: Jan Norlin, Bo Augustsson, Jan Andersson och Ann Mlakar.

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(40) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Landstinget i Värmland avseende del av fastigheten Stenhuset 16, Hus 5. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till driftavtal med Landstinget i Värmland avseende del av fastigheten Stenhuset 16, Hus Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med frågan om ägandet och förvaltningen av byggnaden Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(40) Ks 92 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(40) Ks 93 Dnr Ks Dnr Ks Svar på motion angående "Förstärk medborgardialogen" 1&2 Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) (del 1&2) och Erik Jansson (SiV) (del 1) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 1. en sammanfattning av fullmäktiges beslut presenteras på hemsidan och i lokalpressen. 2. kommunens hemsida förses med lättläst information. En länk på webbens förstasida för att lässvaga ska kunna hitta till lättläst information är viktig. 3. kommunen gör det möjligt att lägga medborgarförslag på hemsidan. 4. kommunen gör det möjligt att lägga synpunkter på kommunens verksamhet på hemsidan. 5. kommunen gör det möjligt att ställa frågor direkt till förvaltningarna via hemsidan. 6. sända fullmäktiges möten på webben. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom punkterna 1 under en testperiod. För punkt 2 föreslår kommunledningskontoret om en behovsanalys för att kunna mäta behovet mot de ekonomiska konsekvenserna. Frågan om medborgarförslag är inte aktuell eftersom kommunfullmäktige har beslutat att vi inte ska ha medborgarförslag i Säffle. Punkterna 4 och 5 beskriver funktioner som redan finns på hemsidan. Kommunledningskontoret rekommenderar att punkt 6 avslås tills vidare, men tas upp igen i samband med arbetet att ta fram en ny webbplats. Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (Siv) och Erik Jansson (Siv), Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (Siv), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , Yrkande Ulrika Simonsson (M) yrkar att motionerna Förstärk medborgardialogen del 1 och 2 behandlas tillsammans och att skrivningen i arbetsutskottets förslag till beslut får följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla p 1, besvara p 2, 4 och 5 och avslå p 3 och 6 i kommunledningskontorets förslag.

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22(40) sgång Ordföranden ställer proposition på Ulrika Simonssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att motionerna Förstärk medborgardialogen del 1 och 2 behandlas tillsammans 2. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla p 1, besvara p 2, 4 och 5 och avslå p 3 och 6 i kommunledningskontorets förslag.

23 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 23(40) Ks 94 Dnr Ks Svar på motion om medborgarkontor Jan Norlin (S) har i en motion daterad den 25 april 2005 föreslagit att ett medborgarkontor inrättas i Säffle kommun. Efter att motionen har passerat olika instanser har fokus skiftats från medborgarkontor till e-demokrati. Kommunledningskontoret föreslår att man håller isär de två begreppen och att möjligheten för ett medborgarkontor på biblioteket med hemsidan som informationsunderlag utreds. Motion från Jan Norlin (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 113 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslutar följande: 1. Frågan om e-demokrati behandlas oberoende av frågan om ett medborgarkontor. 2. Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda vilka resurser de behöver för att sköta ett medborgarkontor enligt denna modell. Motionen anses därmed vara besvarad.

24 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 24(40) Ks 95 Dnr Ks Svar på motion om olika möjligheter för allmänheten att lämna förslag på besparingsåtgärder i kommunen Per Edlund inkommer den med en motion om att upprätta en anslagstavla på kommunens hemsida, samt en brevlåda i stadshuset där allmänheten kan lägga sina förslag angående besparingar i Säffle kommun. Möjligheten att lämna förslag ska annonseras i Säffletidningen. Syftet är att ta reda på om Säffle kommun har några onödiga utgifter genom aktiviteter som invånarna inte uppskattar eller helt enkelt tycker att är onödiga. Kommunledningskontoret anser att det är praktiskt enkelt att skapa en sådan anslagstavla som motionären efterfrågar på hemsidan. Det går att utnyttja den förslagslåda som redan finns där, dock med en tydlig rubrik på central plats som gör besökarna uppmärksamma på att man önskar förslag till besparingsåtgärder. Det finns även redan en postlåda på stadshuset. Den kan användas om förslagslämnare uppmanas att märka kuvertet med Förslag till besparingar eller liknande. Vaktmästeriet lämnar förslag som inkommer till informatören. Seriösa förslag publiceras på hemsidan. Det bör sättas en frist för inlämning av förslag. Kommunledningskontoret rekommenderar att fristen sätts till Kommunledningskontoret anser att det inte är sannolikt att så många kommer att höra av sig att kommunledningskontoret inte kan hantera sorterandet av förslag. Kommunledningskontoret skickar förslagen vidare till berörd enhet som ansvarar för att utvärdera innehållet och återkoppla till kommunledningskontoret om förslag leder till konkreta åtgärder. Motion från Per Edlund (SD), Arbetsutskottets protokoll, , 94 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 112

25 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 25(40) Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att erbjuda Säffle kommuns invånare möjligheten att inkomma med förslag till besparingsåtgärder via hemsidan och stadshusets brevlåda under en tidsbegränsad period. Motionen anses därmed vara bifallen.

26 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 26(40) Ks 96 Dnr Ks Förslag till tillfällig ändring av delegation avseende personaladministrativa frågor Nuvarande personalchef Sven Junzell kommer att övergå i en ny roll som kommunchef, och därmed behöver vissa delegationer av personaladministrativ karaktär tillfälligt ändras så att biträdande personalchef Siv Persson erhåller motsvarande delegation. Delegationen behöver gälla till dess att ny ordinarie personalchef är på plats, dock längst till och med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 119 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, med tillägget att skrivningen i p 2 i arbetsutskottets förslag får följande lydelse: Delegationen gäller tills dess att ny ordinarie personalchef är på plats. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar följande 1. Biträdande personalchef, Siv Persson, ges delegation att fatta beslut, enligt gällande delegationsordning, inom följande: - Uppsägning av övriga anställningar på grund av arbetsbrist eller personliga skäl - Tecknande av lokala kollektivavtal - Löne- och anställningsvillkor för övriga anställningar - om lönebidrag på 16 % till föreningar 2. Delegationen gäller tills dess att ny ordinarie personalchef är på plats Utdrag till Kommunledningskontoret, personalenheten Kommunledningskontoret, kommunchefen

27 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 27(40) Ks 97 Dnr Ks Förslag till vision och mål för näringslivsarbetet i Säffle kommun Näringslivsenheten har fått i uppdrag att presentera en plan för Säffles framtida näringslivsarbete. Arbetet med detta har föregåtts av en process där kommunstyrelsens arbetsutskott varit delaktiga i att ta fram vision och övergripande mål. Utifrån detta har näringslivsenheten utarbetat en plan som kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar. Arbetsutskottets protokoll, , 173 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 114 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta den föreslagna planen med vision och mål för näringslivsarbetet i Säffle kommun 2. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med att inrätta ett näringslivsråd tills det är utrett om alla berörda näringsgrupperingar är eniga om behovet av ett sådant råd eller om man hellre vill organisera en lokal handelskammare 3. Kommunstyrelsen beslutar att planen ska följas upp årligen i samband med budgetarbetet Utdrag till Kommunledningskontoret, näringslivsenheten

28 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 28(40) Ks 98 Dnr Ks Förslag till avtal om delad förvaltningschefstjänst med Åmål kommun Ärendet utgår.

29 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 29(40) Ks 99 Dnr Ks Förslag till uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2009 informerar Gustaf Andersson, VD för Säfflebostäder och Björn Widéll, fastighetsstrateg på kommunledningskontoret, om ett utkast till framtagande av en lokalförsörjningsplan för Säffle kommun. Arbetsutskottet beslutar den 20 april 2009, 91, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till utredningsdirektiv, innehåll och arbetsgång till uppdrag för framtagande av lokalförsörjningsplan. Kommunledningskontoret redovisar uppdraget. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 91 Arbetsutskottets protokoll, , 106 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande 1. Kommunstyrelsen beställer en lokalförsörjningsplan av Säfflebostäder AB i enlighet med redovisat förslag till direktiv, innehåll och arbetsgång. 2. Lokalförsörjningsplanen ska avse fem år, avstämning ska ske en gång per år. 3. Lokalförsörjningsplanen ska omfatta kommunens och bolagens samtliga lokaler ur ett koncernperspektiv. 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara referensgrupp till utredningen Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Säfflebostäder AB, VD

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer