Marknadsföringsbroschyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföringsbroschyr"

Transkript

1 Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod Front Castor Telecom 2 Front Regulus Ryssland

2

3 1 Front Castor Telecom årigt aktierelaterat Certifikat utan kapitalgaranti Vad? Varför? Riskfaktorer Placering i de fyra största europeiska telekombolagen Placeringstiden högst 5 år eventuellt förfall och utbetalning av avkastning årligen Emmittent Morgan Stanley B.V. Telekomsektorns storbolag, med starka varumärken och balansomslutning, sitter bra till i den utmanande konjunkturomgivningen Certifikatet erbjuder 20 % årlig kupong om de underliggande aktierna sjunker högst 25 % från startnivån Certifikatet erbjuder skydd mot 50 % nedgång i de underliggande aktierna* Ingen kapitalgaranti om en underliggande aktie sjunker mer än 50 % förlorar placeraren hela eller delar av det placerade kapitalet Emittentens möjliga insolvens, placeraren kan då förlora hela eller delar av sin placering och den eventuella avkastningen Avkastningsrisk avkastningen begränsad till 20 % p.a. och motsvarar därmed inte en direkt aktieplacering KLASSIFICERING AV PLACERINGEN TID PLACERINGSTID Lång (> 3 år) Ickekapitalgaranterad PLACERINGSLÖSNING PLACERINGSMÅL Icke-kapitalgaranterat Certifikat Aktie Partiell kapitalgaranti** Kapitalgaranterad** R I S K < 1 år kort 1-3 år medellång > 3 år lång * Placeringar är alltid förknippade med ekonomisk risk läs mer under punkten Centrala riskfaktorer förknippade med certifikat samt ur Sammandrag av villkor. ** Kapitalgarantin för det nominella värdet gäller endast på förfallodagen. Kapitalgarantin täcker inte eventuell försäljningsprovision eller överkurs. Utbetalning av kapitalet och eventuell avkastning är även förknippade med emittentrisk.

4 Front Castor Telecom årigt aktierelaterat Certifikat utan kapitalgaranti Förträfflig avkastningsmöjlighet i en neutral marknad De globala europeiska storbolagen har resurser att reagera på förändringar i marknadsläget Efterfrågan på telekomtjänster, som är en nödvändighetsråva, är oberoende av konjunkturen - i ett osäkert marknadsläge favoriserar konsumenterna starka globala varumärken De stora telekombolagens jämna rörelseverksamhet och kassaflöde samt starka balans utgör en buffert mot kortsiktiga konjunkturfluktuationer Utveckling för underliggande aktier Vodafone Deutsche Telekom Telefonica France Telecom 40 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 Källa: Bloomberg Historisk utveckling utgör inte garanti för kommande utveckling. Placering i Certifikatet Castor motsvarar inte direkt aktieplacering. Årlig avkastning med Certifikatet Castor Fast årlig kupong 20 %*, då värdet för alla underliggande aktier på de årliga observationsdagarna är minst 75 % av startvärdet. Dessutom förfaller certifikatet i förtid om värdena är minst på startnivån. Certifikatet Castor erbjuder skydd mot 50 % kursnedgång i de underliggande aktierna under placeringstiden. Dvs. om ingen av de underliggande aktierna på förfallodagen har sjunkit mer än detta återfås det placerade kapitalet i sin helhet**. Certifikatet motsvarar inte en direkt placering i aktierna. De underliggande aktierna kan avkasta mera än certifikatet, vars avkastning är begränsad till 20 %* per år Certifikatet är en masskuldebrevslånebaserad produkt, som vanligtvis består av en räntedel och en option. Certifikatets avkastning och återbetalning av kapitalet är beoroende av den underliggande tillgångens, t.ex. aktiens eller aktieindexets, utveckling under placeringstiden. Certifikatet har inte kapitalgaranti och placeraren kan förlora det investerade kapitalet helt eller delvis om den underliggande tillgångens villkorsenliga utveckling under placeringstiden är negativ. Utbetalning av kapitalet och eventuell avkastning är även förknippade med emittentrisk. * Villkor för emissionen är att avkastningen kan fastställas till minst 18 % p.a. ** Återbetalningsvillkoret för det nominella kapitalet är i kraft endast på förfallodagen, och täcker varken försäljningsprovision eller emittentrisk. Se Centrala riskfaktorer förknippade med certifikat. Avkastningskalkyl och -scenarier Avkastningen och förfallotidpunkten för Certifikatet Castor fastställs på basen av de underliggande aktiernas utveckling på de årliga observationsdagarna. Om de underliggande aktiernas värde på någon av de årliga observationsdagarna är minst 75 % i förhållande till startvärdet betalas placeraren 20 % årlig kupong. Då de underliggande aktiernas värden på någon av observationsdagarna är minst på nivån för startvärdena betalas 20 % kupong och certifikatet förfaller till sitt nominella värde. Om förfallovillkoret inte uppfylls på någon av observationsdagarna, får placeraren på förfallodagen det nominella kapitalet i sin helhet, förutsatt att den sämsta underliggande aktiens slutvärde är minst 50 % i förhållande till aktiens startvärde. Då den sämsta underliggande aktiens slutvärde är under 50 % i förhållande till startvärdet fastställs certifikatets förfallopris på basen av utvecklingen för den sämsta underliggande aktien. Mekanism för avkastningsberäkning Observationsdagarna 1-5 år från emission Alla underliggande aktier minst på nivån för startvärdet? Sista Observationsdag (ej förtida förfall) Ei Alla underliggande Nej aktier minst 75 % i förhållande till startvärdet? Alla underliggande aktier minst 50 % i förhållande till startvärdet? Nej Certifikatets förfallopris bestäms på basen av utvecklingen för den sämsta underliggande aktien Certifikatet förfaller till priset 100 % Exakta villkor för placeringen finns i tabellen Sammandrag av villkor. Exempeltabellen ovan presenterar möjliga avkastningar och förfallotidpunkter för Certifikatet Castor. Tabellen tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder. Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %. Ja Ja Ja Certifikatet förfaller till priset 100 % + 20 % Placeraren betalas 20 % kupong (Observationsdag 5 förfall 100 % + 20 %)

5 Simulerad avkastningshistoria Grafen intill visar historiskt uppfyllande av avkastningsvillkoret för Certifikatet Castor samt förfallotidpunkternas fördelning under observationsperioden. Observationsperioden omfattar totalt simulerade placeringsperioder, med emission under tiden % av emissionerna förföll under observationsperioden till priset 120 %. På sista förfallodagen förföll 27 % av emissionerna till det nominella värdet, förfallopriset bestämdes enligt den sämsta underliggande aktien för 31 % av emissionerna. Kupongvillkoret uppfyldes under första året i 24 % av emissionerna, motsvarande siffra för de följande åren var 24, 17 och 6 %. Placeringens basuppgifter 35% 30% 25% 20% 15 10% 5% 0% Kupongbetalning Förfallna till pris under 50 % Förfallna till priset 120% Förfallna till priset 100% År Källor: Bloomberg, Front Capital Historisk avkastning utgör inte garanti för kommande avkastning. Grafen tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder. Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %. Front Castor Telecom Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (Moody s: A2 / S&P: A) Emissionsdag Betalningsdag Placeringstid Placeringsobjekt Försäljningspris 100 % Villkorlig kupong Högst 5 år (certifikatet har årligt automatiskt förfallovillkor baserat på de underliggande aktiernas utveckling) 4 telekomaktier, Deutsche Telekom, France Telecom, Telefonica ja Vodafone 20 % per år, då alla underliggande aktier är 75 % av startvärdet eller högre. Villkor för emissionen är att avkastningen kan fastställas till minst 18 % p.a. Försäljningsprovision 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 % Minimiteckning Typ av instrument Försäljningsrestriktioner EUR och därefter multipler av EUR Aktierelaterat certifikat utan kapitalgaranti Icke-offentlig. Produkten avsedd för finländska institutionsplacerare och förmögna privatpersoner Skuldebrevsdokumentation Det av emittenten uppgjorda prospektet och där tillhörande dokument finns på adressen på denna produkts marknadsföringssida Centrala riskfaktorer förknippade med certifikat Emittentrisk Emittentrisken förverkligas om certifikatets emittent under placeringstiden blir insolvent och inte kan svara för sina förbindelser. Då kan det placerade kapitalet samt eventuell avkastning förloras helt eller delvis oberoende av placeringsobjektets utveckling. Risk i underliggande tillgång (marknadsrisk) Den underliggande tillgångens utveckling påverkar certifikatets avkastning och värde. En certifikatplacering är inte detsamma som en placering direkt i underliggande tillgång. Eftermarknadspriset korrelerar inte nödvändigtvis med utvecklingen av den underliggande tillgången. Avkastningsrisk En certifikatplacering är inte detsamma som en placering direkt i underliggande tillgång. Om den underliggande tillgångens utveckling under placeringstiden är mycket positiv kan certifikatets avkastning vara mindre än den motsvarande direkta placeringens. Likviditetsrisk Om certifikatet säljs innan placeringstidens utgång finns kanske inte köpare för produkten, eller kanske priset inte motsvarar det verkliga värdet och kan vara mindre än placerat belopp. Detta kan leda till förluster för placeraren. Likviditeten påverkas direkt av efterfrågan och utbud och indirekt av övriga faktorer, såsom ovanlig marknadssituation eller störningar eller brister i clearingprocessen. Risk för förtida inlösen Förtida inlösen av certifikatet kan ske enligt skuldebrevsdokumentationens villkor, t.ex. som följd av förändrad lagstiftning. Då kan inlösenpriset vara lägre än certifikatets försäljningspris och placeringens avkastning negativ. Övriga centrala riskfaktorer finns under marknadsföringsbroschyrens punkt Risker samt i det av emittenten uppgjorda prospektet.

6 Sammandrag av villkor Front Castor Telecom Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (Moody s: A2/ S&P: A) Emissionsdag Förfallodag Betalningsdag Årligt automatiskt förfallovillkor i certifikatet baserat på de underliggande aktiernas utveckling. Underliggande aktier Aktie Bloomberg-kod Aktie Bloomberg-kod Deutsche Telekom DTE GY Telefonica TEF SM France Telecom FTE FP Vodafone VOD LN Försäljningspris 100 % Försäljningsprovision 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 % Observationsdagar och förtida förfallodagar Villkorlig kupong Kupong-barrier 75 % Spärr-barrier 50 % Certifikatets kupong, förfallopris och -tidpunkt Observationsdagens nummer Observationsdag Förtida förfallodag 0. (Startvärde) (Slutvärde) (sista förfallodag) Indikativt 20 % per år. Villkor för emissionen är att avkastningen kan fastställas till minst 18 % per år. Certifikatets kupong, förfallopris och -tidpunkt fastställs på basen av de underliggande aktiernas värden på observationsdagarna: Observationsdagarna 1-5: (1) Om slutvärdet för alla underliggande aktier på någon Observationsdag är minst på nivån för Startvärdet förfaller Certifikatet till priset 100 % + 20 %. (2) Eller, om slutvärdet för alla underliggande aktier på någon Observationsdag är minst 75 % i förhållande till Startvärdet betalas placeraren 20 % kupong och Certifikatet fortsätter till följande Observationsdag. Då villkoret uppfylls på sista, Observationsdag 5, förfaller Certifikatet på den sista förfallodagen till priset 100 % + 20 %. Observationsdag 5: Om Certifikatet inte har förfallit enligt ovan beskrivna villkor: (1) Om alla underliggande aktiers Slutvärden på Observationsdag 5 är 50 % (spärr-barrier) eller mer i förhållande till Startvärdet förfaller Certifikatet till priset 100 % (2) Om någon av de underliggande aktiernas Slutvärde på Observationsdag 5 är lägre än 50 % (spärrbarrier) i förhållande till Startvärdet, fastställs Certifikatets förfallopris på basen av den sämsta underliggande aktiens utveckling: Sämsta underliggande aktie Slutvärde Nominellt värde x( Sämsta underliggande ) aktiestartvärde Minimiteckning Tillämpad lag Typ av instrument Börslistning Clearingsystem ISIN-kod Försäljningsrestriktioner Struktureringsprovision Marknadsföringsmaterial EUR och därefter multipler av EUR Englands lag Aktierelaterat certifikat utan kapitalgaranti Certifikatet börslistas ej Euroclear Finland FI Icke-offentlig. Produkten avsedd för finländska institutionsplacerare och förmögna privatpersoner. Front Capital får av emittenten en provision som fastställs huvudsakligen som en skillnad mellan Front Capitals inköpspris och försäljningspriset för detta erbjudande. Provisionens storlek enligt marknadsläget var ca 0,8 % p.a. av det nominella värdet. Med denna provision täcks alla försäljningskostnader. Marknadsföringsmaterialet omfattar förutom denna marknadsföringsbroschyr även det av emittenten uppgjorda prospektet, vilket finns på marknadsföringssidorna för denna placeringsprodukt på adressen Placeraren bör ta del av detta material före placeringsbeslutet. Front Capital eller emittenten tar inte ansvar för produktens värdeutveckling och ger inte heller muntliga, skriftliga, direkta eller indirekta garantier om eller syner på den slutliga avkastningen för denna produkt.

7 2 Front Regulus Ryssland - 3-årig aktieindexrelaterad Placeringswarrant utan kapitalgaranti Vad? Varför? Riskfaktorer Warrantplacering i Rysslands aktiemarknad Placeringstid 3 år kontinuerlig eftermarknad Emittent UBS AG Den råvarukoncentrerade ryska aktiemarknaden stöds av stigande olje- och metallpriser Den ryska aktiemarknaden är på en attraktiv nivå då man ser till den förväntade ekonomiska tillväxten och företagens resultatutveckling Försäljningspriset 20 % och en femfaldig hävstång erbjuder hög avkastningspotential* Ingen kapitalgaranti placeringswarranten förfaller värdelös och placeraren förlorar hela sin placering om aktiemarknaden inte stiger eller den utvecklas negativt Avkastningen på placerat kapital begränsat till 112,5 % Emittentens möjliga insolvens, placeraren kan då förlora hela eller delar av sin placering och den eventuella avkastningen KLASSIFICERING AV PLACERINGEN TID PLACERINGSTID Medellång (1-3 år) Ickekapitalgaranterad PLACERINGSLÖSNING PLACERINGSMÅL Icke-kapitalgaranterad Placeringswarrant Aktie Partiell kapitalgaranti** Kapitalgaranterad** R I S K < 1 år kort 1-3 år medellång > 3 år lång * Placeringar är alltid förknippade med ekonomisk risk läs mer under punkten Centrala riskfaktorer förknippade med placeringswarranter samt ur Sammandrag av villkor. ** Kapitalgarantin för det nominella värdet gäller endast på förfallodagen. Kapitalgarantin täcker inte eventuell försäljningsprovision eller överkurs. Utbetalning av kapitalet och eventuell avkastning är även förknippade med emittentrisk.

8 Front Regulus Ryssland - 3-årig aktieindexrelaterad Placeringswarrant utan kapitalgaranti Effektiv placering i den ryska aktiemarknaden Den förväntade accelereringen i Rysslands ekonomiska tillväxt skapar avkastningspotential på den ryska aktiemarknaden Utveckling för underliggande index samt oljepriset Uppgångstryck råder på medellång sikt på såväl oljans som övriga råvarors pris. Detta stöder Rysslands råvarubolag Relaterat till resultatprognoserna för de ryska bolagen är aktiemarknadernas värderingsnivåer låga RDX-indexet Olja (höger) 08/04 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09 08/10 Källa: Bloomberg Historisk utveckling utgör inte garanti för kommande utveckling. Placering i Placeringswarranten Regulus motsvarar inte direkt indexplacering Placeringswarranten Regulus Ryssland ger investeraren en stor marknadsinsats med mindre investerat kapital Utmärkt avkastningspotential redan med moderat uppgång på aktiemarknaden. Avkastningen på placerat kapital i Regulus är begränsat till 112,5 % Hävstångseffekten i Placeringswarranten Regulus är än femfaldig exempelvis ger en placering om euro en marknadsinsats om euro Placeringswarranten Regulus avkastningspotential är mycket hög, och därmed är även placeringens risk hög. Placeraren förlorar hela sin placering om placeringswarranten förfaller värdelös Placeringswarrantens försäljningspris returneras inte i samband med förfall eftersom placeringswarranten till sin karaktär är en option. Placeringswarranten förfaller värdelös om den villkorsenliga avkastningen är negativ eller noll. Då förlorar placeraren hela det investerade kapitalet. Avkastningen för kapital placerat i placeringswarranten är positiv då avkastningen beräknad enligt villkoren är högre än det erlagda försäljningspriset. Annars är avkastningen negativ. Placeringswarranten har inte kapitalgaranti. Avkastningskalkyl och -scenarier Avkastningen på förfallodagen för Placeringswarranten Regulus bestäms på basen av utvecklingen för det underliggande indexet under placeringstiden. Placeringens startvärde fastställs i avkastningskalkylen som värdet i början av placeringsperioden Slutvärdet är det underliggande indexets slutvärde i slutet av placeringstiden Underliggande indexets avkastning kalkylerat enligt villkor är begränsat till 42,5 % (avkastning på placerat kapital högst 112,5 %, dvs. 28,6 % p.a.). Exakta villkor för Regulus finns i tabellen Sammandrag av villkor. Vidstående exempeltabell presenterar Regulus avkastning för placerat kapital på förfallodagen med villkorsenliga avkastningsnivåer. Avkastningstabellen tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder*. Villkorsenlig avkastning Avkastning på placerat kapital p.a. -10 % -100,0 % -100 % 0 % -100,0 % % 10 % -50,0 % -20,6 % 20 % 0,0 % 0,0 % 30 % 50,0 % 14,5 % 40 % 100,0 % 26,0 % 42,5 % 112,5 % 28,6 % 50 % 112,5 % 28,6 % *Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %.

9 Simulerad avkastningshistoria Grafen intill visar den villkorsenliga avkastningshistorian för kapital placerat i Placeringswarranten Regulus. Observationsperioden omfattar totalt1 937 simulerade placeringsperioder, med förfall under tiden Medelavkastning för kapital placerat i Regulus under observationsperioden är 39,64 % (11,77 % p.a.). 112,5% 100% 50% 0% -50% Källor: Bloomberg, Front Capital Historisk avkastning utgör inte garanti för kommande avkastning. Grafen tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder. Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %. -100% 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 Placeringens basuppgifter Front Regulus Ryssland Emittent Emissionsdag Betalningsdag UBS AG, London Branch (Moody s: Aa3 / S&P: A+) Placeringstid ca 3 år (förfall ) Placeringsobjekt Försäljningspris 20 % Den ryska aktiemarknaden Försäljningsprovision 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 % Minimiteckning Typ av instrument Försäljningsrestriktioner Skuldebrevsdokumentation EUR (motsvarar en nominell placering om EUR) därefter multipler av EUR Aktieindexrelaterad placeringswarrant utan kapitalgaranti Offentlig. Produkten är avsedd främst för finländska placerare Det av emittenten uppgjorda prospektet och där tillhörande dokument finns på adressen på denna produkts marknadsföringssida Centrala riskfaktorer förknippade med placeringswarranter Risk i underliggande tillgång (marknadsrisk) Den underliggande tillgångens utveckling påverkar placeringswarrantens avkastning och värde. P.g.a. hävstången kan förändringar i dessa vara betydligt större än i underliggande tillgång. Placeringswarranten förfaller värdelös och placeraren förlorar hela det investerade kapitalet om den villkorsenliga avkastningen är negativ eller noll. En placeringswarrantplacering är inte detsamma som en placering direkt i underliggande tillgång. Eftermarknadspriset korrelerar inte nödvändigtvis med utvecklingen av den underliggande tillgången. Emittentrisk Liikkeeseenlaskijariski Emittentrisken förverkligas om placeringswarrantens emittent under placeringstiden blir insolvent och inte kan svara för sina förbindelser. Då kan det placerade kapitalet och eventuell avkastning förloras helt eller delvis. Likviditetsrisk Om placeringswarranten säljs innan placeringstidens utgång finns kanske inte köpare för produkten, eller kanske priset inte motsvarar det verkliga värdet och kan vara mindre än placerat belopp. Detta kan leda till förluster för placeraren. Likviditeten påverkas direkt av efterfrågan och utbud och indirekt av övriga faktiorer, såsom ovanlig marknadssituation eller störningar eller brister i clearingprocessen. Risk för förtida inlösen Förtida inlösen av placeringswarranten kan ske enligt warrantdokumentationens villkor, t.ex. som följd av förändrad lagstiftning. Då kan inlösenpriset vara lägre än placeringswarrantens försäljningspris och placeringens avkastning negativ. Övriga centrala riskfaktorer finns under marknadsföringsbroschyrens punkt Risker samt i det av emittenten uppgjorda prospektet.

10 Sammandrag av villkor Front Regulus Ryssland Emittent Emissionsdag Förfallodag Betalningsdag Underliggande index Försäljningspris Försäljningsprovision UBS AG, London Branch (Moody s: Aa3/ S&P: A+) Russian Depositary Index (Bloomberg: RDX) 20 % (av det nominella värdet) 1 % av försäljningspriset om under EUR 0 % av försäljningspriset om EUR eller mer Förfallopris Då det underliggande indexets värdeutveckling är positivt förfaller warranten till värdet: Deltagandegrad 100 % Värdeutveckling för underliggande index Avkastningstak Nominellt värde * Deltagandegrad * Max(0, Värdeutveckling för underliggande index) Då det underliggande indexets värdeutveckling är noll eller negativ förfaller placeringswarranten värdelös. Slutvärde underliggande index - Startvärde underliggande index Min ( Avkastningstak; ) Startvärde underliggande index Startvärdet för underliggande index Slutvärdet för underliggande index Startvärdet för underliggande index fastställs på emissionsdagen Slutvärdet för underliggande index fastställs Minimiteckning Tillämpad lag Typ av instrument Börslistning Clearingsystem ISIN-kod EUR (motsvarar en nominell placering om EUR) och därefter multipler av EUR Tysklands lag Aktieindexrelaterad placeringswarrant utan kapitalgaranti Placeringswarranten börslistats ej Euroclear Finland CH Försäljningsrestriktioner Offentlig. Produkten är avsedd främst för finländska placerare. Struktureringsprovision Indikativt 42,5 %. Villkor för emissionen är att Avkastningstaket kan fastställas till minst 40 %. Avkastningstaket kan även vara högre än 42,5 %. Det slutliga Avkastningstaket bekräftas i samband med emissionen. Marknadsföringsmaterial Front Capital får av emittenten en provision som fastställs huvudsakligen som en skillnad mellan Front Capitals inköpspris och försäljningspriset för detta erbjudande. Provisionens storlek enligt marknadsläget var ca 0,8 % p.a. av det nominella värdet. Med denna provision täcks försäljningskostnaderna. Marknadsföringsmaterialet omfattar förutom denna marknadsföringsbroschyr även det av emittenten uppgjorda prospektet, vilket finns på marknadsföringssidorna för denna placeringsprodukt på adressen Placeraren bör ta del av detta material före placeringsbeslutet. Front Capital eller emittenten tar inte ansvar för produktens värdeutveckling och ger inte heller muntliga, skriftliga, direkta eller indirekta garantier om eller syner på den slutliga avkastningen för denna produkt.

11 Kategorisering av kund Risker Ni behandlas som en icke-professionell placerare såvida Ni inte enligt 1 kap 4 4 mom. i Värdepappersmarknadslagen kategoriseras som professionell kund. Icke-professionella investerare omfattas av de uppföranderegler som avses i 4 kapitlet Värdepappersmarknadslagen samt det i lagen för värdepappersföretag avsedda skyddet i ersättningsfonden. Ni har i enlighet med Värdepappersmarknadslagen rätt att be om ändring av kategoriseringen. Mer information om kategoriseringen finns att få på företagets hemsida Placeraren bör bekanta sig med det av emittenten utarbetade prospektet, som finns tillgängligt hos Front Capital, samt med lånevillkoren presenterade i denna marknadsföringsbroschyr. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomisk risk. Placeraren skall vara medveten om att risken förknippad med placeringar innebär att placeraren kan förlora det investerade kapitalet helt eller delvis och att historisk utveckling inte är garanti för kommande. Placeraren skall försäkra sig om att han förstår placeringsproduktens egenskaper och risker. Placeraren fattar varje investeringsbeslut självständigt och på eget ansvar samt ansvarar för deras ekonomiska utfall. Placeraren skall vid behov konsultera sin egen skatte-, affärs- eller placeringsrådgivare före placeringsbeslutet fattas. De centrala riskerna för strukturerade produkter beskrivs kort nedan. Ytterligare information om riskerna finns i det av emittenten utarbetade prospektet och på Front Capitals hemsida på adressen Emittentrisk Emittentrisken förverkligas om emittenten på förfallodagen inte kan svara för sin förbindelse och betala tillbaka investeringssumman och/ eller eventuell avkastning. Om emittentrisken förverkligas och lånets eller övrigt värdepappers emittent under placeringstiden blir insolvent kan placeraren förlora hela eller delar av sin investering och den eventuella avkastningen. Därför skall placeraren då han fattar ett investeringsbeslut ta i beaktande emittentens soliditet och risker förknippade med detta. För uppskattning av emittentrisken har uppgifter om emittentens finansiella ställning presenterats i programbroschyren. Även emittentens kreditvärdighet beskriver storleken av emittentrisken. Likviditetsrisk Likviditetsrisk kan föreligga i en situation då placeraren vill sälja produkten innan placeringstiden är slut. Då finns kanske inte köpare för produkten, eller alternativt motsvarar inte priset placeringsproduktens verkliga värde. Vanligtvis tillhandahåller emittenter återköpspris för sina egna lån under placeringstiden. Produktens likviditet påverkas direkt av efterfrågan och utbud på produkten och indirekt av andra faktorer, såsom marknadsstörningar eller infrastrukturproblem, t.ex. brister eller störningar i värdepapperclearing. Placeraren får inte nödvändigtvis tillbaka hela det investerade beloppet om han säljer produkten innan placeringstidens utgång. Risk i underliggande tillgång Avkastningen för en strukturerad produkt är i praktiken alltid bunden till utveckling av underliggande tillgång. Den underliggande tillgången är ofta en aktie- eller indexkorg eller en enskild aktie eller index. Övriga egendomsslag som används som underliggande tillgång är bl.a. räntor, råvaror, valutor samt kreditriskderivativer eller kombinationer av dessa. Den underliggande tillgångens värdenivå kan variera under placeringstiden och ofta är en placering i en strukturerad produkt inte det samma som en placering direkt i den underliggande tillgången. Avkastningen som betalas till placeraren är beroende av den underliggande tillgångens utveckling under placeringstiden. Ur avkastningsperspektiv bär alltså placeraren risk med hänseende till hur den underliggande tillgången utvecklas under placeringsproduktens placeringstid. Placerarens risk realiseras om den underliggande tillgångens värde med hänseende till produktens villkor förändras ogynnsamt. En placering i en placeringwarrant förfaller värdelös om den underliggande tillgångens utveckling är negativ eller noll och placeraren förlorar det placerade kapitalet. Obligationsplaceringar har ofta kapitalgaranti för det nominella kapitalet, vilket garanterar placeraren på förfallodagen återbetalning av det nominella kapitalet i sin helhet oberoende av den underliggande tillgångens utveckling (se emittent risk). För produkter som saknar kapitalgaranti är storleken av återbetalat kapital beroende av den underliggande tillgångens utveckling under placeringstiden. Ränterisk Ränterisken förorsakas av ränteförändringar. Ränterisken innebär att ett värdepappers, särskilt ett masskuldebrevs, relativa värde försvagas som följd av en räntehöjning. Masskuldebrevens priser sjunker då räntorna stiger och vice versa. Detta eftersom alternativkostnaden förknippad med ägande av masskuldebrev minskar då räntorna stiger eftersom placerarna kan realisera större avkastningar genom att övergå till andra placeringar som reflekterar räntehöjningen. Ränterisken kan förverkligas om placeraren säljer produkten innan förfallodatum och då får placeraren inte nödvändigtvis tillbaka hela det investerade beloppet. Risk för förtida inlösen Förtida inlösen av placeringswarranten kan ske enligt skuldebrevsdokumentationens villkor, t.ex. som följd av förändrad lagstiftning. I samband med förtida inlösen får placeraren inte nödvändigtvis tillbaka hela det investerade kapitalet eller beloppet, eller någon som helst avkastning. Simuleringar Marknadsföringsbroschyren kan presentera historisk information och simulerad historisk information. Dessa är avsedda endast för att illustrerar saken. Den simulerade informationen baserar sig på Front Capitals eller emittentens egna kalkyleringsmodeller, uppgifter, uppskattningar och antaganden. Genom att tillämpa övriga modeller, data och antaganden kan olika resultat uppnås. Placeraren bör observera att varken verklig historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling är garanti eller indikation för kommande utveckling eller avkastning och att placeringstiden kan avvika från placeringstiden använd i exemplet i marknadsföringsbroschyren. Tillämpningsbar lag och lösning av meningsskiljaktigheter Vad gäller de villkor och instruktioner, på basen av vilka placeraren köper placeringsprodukten av Front Capital eller dess samarbetspartner samt vad gäller det erbjudande som avses i denna marknadsföringsbroschyr tillämpas Finlands lag. Om det mellan uppstår meningsskiljaktigheter mellan leverantören och kunden som hänför sig till erbjudandet och som inte kan lösas genom förhandlingar, löses dessa i enlighet med Finlands lag vid en domstol. Förhandsinformationen är given i enlighet med Finlands lag. Beskattning Försäljnings- och teckningsställe I denna marknadsföringsbroschyr beskrivs endast kort beskattningen av placeringsprodukter för en allmänt skatteskyldig privatperson i Finland. Den vinst som hänför sig till återbetalnigen av placeringsprodukten på förfallodagen ses inte i beskattningen som överlåtelsevinst eller som inkomst enligt lagen om källskatt på ränteintäkter, utan som övrig kapitalinkomst. På den vinst som utbetalas på förfallodagen innehåller emittentens finska betalningsagent 28 % förskottsskatt. Förskottsskatten ses som slutlig skatt för innehavaren av placeringsprodukten. Vid inlösning av placeringsprodukten före förfallodagen behandlas eventuell vinst som överlåtelsevinst och beräknas genom att avdra anskaffningspriset inklusive kostnader från överlåtelsepriset. Den förlust som realiseras i samband med överlåtelse av placeringsprodukten före förfallodag eller eventuellt även i samband med förfall ses som överlåtelseförlust. Emittenten av placeringsprodukten eller Front Capital fungerar inte som skatterådgivare för placeraren. Då en placerare över-väger ett placeringsbeslut, är det skäl att tillfråga en skatterådgivare om de skattepåföljder som föranleds av placerarens egen situation. Placeringsprodukten skattestatus och juridiska status kan ändras under låneperioden. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A Helsingfors Fax: (09) Front Capital Ab betjänar sina kunder på finska och till tillämpliga delar även på svenska och engelska. Då lagstiftningen så kräver kan lämplighetsbedömning göras av kunden innan en produkt eller tjänst erbjuds. Telefonsamtal med Front Capital Ab kan upptas på band. Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

12 Front Capital - och dess personal till din tjänst! Front Capital är specialiserat på strukturerade placeringslösningar och störst inom sin nisch i Finland. Vi är ett finländskt bolag som är helägt av av de 29 nyckelpersoner som arbetar på företaget. Våra nyckelpersoner hör till de mest uppskattade och erfarna experterna i branschen. Vi erbjuder storplacerare direkt bl.a. förmögenhetsförvaltnings-, placeringsrådgivnings-, förmedlings- och finansieringstjänster. Våra placeringslösningar erbjuds även allmänheten genom anknutna ombud eller övriga samarbetspartners. Vi är föregångare. Vår placeringsfilosofi är att erbjuda våra kunder lite mera än bara traditionella placeringslösningar och enastående förmögenhetsförvaltning. Vår marknadssyn, indexplacerande och tillämpning av derivativer är redskap, med hjälp av vilka vi kan förena god avkastning med kapitalgaranti. Genom att verka självständigt kan vi säkerställa våra kunder kontinuerlig och pålitlig service samt vår förmåga att svara på finländarnas placeringsbehov kundorienterat och snabbt. De viktigaste värdringarna för vårt företag, där motivationen baserar sig på företagaranda, är kontinuerlig god kundbetjäning och passion att erbjuda de mest attraktiva och framgångsrika placeringslösningarna. Hur tecknar jag? Innan placeraren fattar beslut om att investera bör han bekanta sig med denna marknadsföringsbroschyr samt med skuldebrevsdokumentationen (vid publika emissioner prospektet och där tillhörande dokument, eller vid privata emissioner huvudsakligen skuldebrevsdokumentationen samt de slutliga lånevillkoren) som emittenten uppgjort och som finns tillgänglig hos Front Capital Ab Fyll i en teckningsblankett (finns på försäljningsplatserna samt på Internet under adressen och skicka den till teckningsstället! Teckningsstället skickar en köpnota till placeraren, och teckningen skall betalas senast på den på köpnotan angivna betalningsdagen. Placeringsprodukten registreras på placerarens värdeandelskonto uppskattningsvis på emissionsdagen eller strax därefter. Förvaring av placeringsprodukten på existerande värdeandelskonto hos Nordea, eller på ett som öppnats för detta ändamål, är avgiftsfritt för placeraren. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A, 6 vån Helsingfors Tel Fax

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer