Lyftkranar Lastbilskranar. Cranes Loader cranes SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyftkranar Lastbilskranar. Cranes Loader cranes SWEDISH STANDARDS INSTITUTE"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN Fastställd/Approved: Publicerad/Published: december 2008 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: ; Lyftkranar Lastbilskranar Cranes Loader cranes SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

2 Hitta rätt produkt och ett leveranssätt som passar dig Standarder Genom att följa gällande standard både effektiviserar och säkrar du ditt arbete. Många standarder ingår dessutom ofta i paket. Tjänster Abonnemang är tjänsten där vi uppdaterar dig med aktuella standarder när förändringar sker på dem du valt att abonnera på. På så sätt är du säker på att du alltid arbetar efter rätt utgåva. e-nav är vår online-tjänst som ger dig och dina kollegor tillgång till standarder ni valt att abonnera på dygnet runt. Med e-nav kan samma standard användas av flera personer samtidigt. Leveranssätt Du väljer hur du vill ha dina standarder levererade. Vi kan erbjuda dig dem på papper och som pdf. Andra produkter Vi har böcker som underlättar arbetet att följa en standard. Med våra böcker får du ökad förståelse för hur standarder ska följas och vilka fördelar den ger dig i ditt arbete. Vi tar fram många egna publikationer och fungerar även som återförsäljare. Det gör att du hos oss kan hitta över 500 unika titlar. Vi har även tekniska rapporter, specifikationer och workshop agreement. Matriser är en översikt på standarder och handböcker som bör läsas tillsammans. De finns på sis.se och ger dig en bra bild över hur olika produkter hör ihop. Standardiseringsprojekt Du kan påverka innehållet i framtida standarder genom att delta i någon av SIS ca 400 Tekniska Kommittéer. Find the right product and the type of delivery that suits you Standards By complying with current standards, you can make your work more efficient and ensure reliability. Also, several of the standards are often supplied in packages. Services Subscription is the service that keeps you up to date with current standards when changes occur in the ones you have chosen to subscribe to. This ensures that you are always working with the right edition. e-nav is our online service that gives you and your colleagues access to the standards you subscribe to 24 hours a day. With e-nav, the same standards can be used by several people at once. Type of delivery You choose how you want your standards delivered. We can supply them both on paper and as PDF files. Other products We have books that facilitate standards compliance. They make it easier to understand how compliance works and how this benefits you in your operation. We produce many publications of our own, and also act as retailers. This means that we have more than 500 unique titles for you to choose from. We also have technical reports, specifications and workshop agreements. Matrices, listed at sis.se, provide an overview of which publications belong together. Standardisation project You can influence the content of future standards by taking part in one or other of SIS s 400 or so Technical Committees.

3 Europastandarden EN 12999:2002 gäller som svenska standard. Detta dokument innehåller den svenska språkversionen av EN 12999:2002 med EN 12999:2002/A1:2004 och EN 12999:2002/A2:2006 inarbetade. Denna standard ersätter SS , utgåva 1 och SS , utgåva 1. Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor. Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by!the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), tel Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards. SIS Förlag AB, SE Stockholm, Sweden. Tel: Fax: Internet:

4

5 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN September 2002 ICS Svensk version Lyftkranar Lastbilskranar Appareils de levage à charge suspendue Grues de chargement Cranes Loader cranes Krane Ladekrane Denna standard är den officiella svenska versionen av EN 12999:2002. För översättningen svarar SIS. Denna Europastandard antogs av CEN den 8 mars CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna Europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna Europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CENmedlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Management Centre: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 2002 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. Nr. EN 12999:2002 Sv

6 Innehåll Förord... 4 Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Definitioner Terminologi Lista över väsentliga risker Säkerhetskrav och/eller åtgärder Allmänt Hållfasthet Hållfasthetsberäkning Mekaniska anordningar Hydraulsystem Anordningar för last- och rörelsebegränsning samt indikering Reglage Manöverplatser Elektriska system och sammanhörande fenomen Installation Verifiering av säkerhetskraven och/eller åtgärderna Allmänt Provning och provningsförfarande Information avseende användning Allmänt Instruktionsböcker Märkning Bilaga A (informativ) Exempel på konfigurationer och monteringar A.1 Armsystem A.2 Exempel på kranmonteringar Bilaga B (informativ) Hållfasthetsberäkningar B.1 Allmänt B.2 Tillåtna spänningar B.3 Beräkning enligt andra ordningens teori B.4 ω-värden för olegerade konstruktionsstål B.5 Beräkning B.6 Exempel på anvisningsfall Bilaga C (informativ) Förklaringar C.1 Till punkt 5.6, Överlastskydd C.2 Till punkt , Timmerkranar ledningsbrott C.3 Till punkt 5.8, Manöverplatser Bilaga D (informativ) Exempel på farliga rörelser Bilaga E (normative) Symboler för arbets- och uppsättningsfunktioner Bilaga F (informativ) Manöverdon Rekommenderad vertikal layout för spakar manövrerade från marken Sida 2

7 Bilaga G (informativ) Manöverspakar Horisontell layout Bilaga H (informativ) Manöverspakar för nocksits och fjärrstyrning H.1 Manöverspakar för nocksits H.2 Fjärrstyrning Bilaga J (normativ) Minsta innerdimensioner för hytter på fordonsmonterade lastbilskranar upp till netto lyftmoment 250 knm Bilaga K (informativ) Exempel på upphöjda manöverplatser Bilaga L (normativ) Upphöjda manöverplatser Mått för handledare och handtag, stegar och steg Bilaga M (informativ) Installation av en lastbilskran på ett fordon M.1 Allmänt M.2 Installation: Minimum för data M.3 Kraftuttag (PTO) och pumpens deplacement M.4 Beräkningsmetod för dimensionering av hjälpram Bilaga N (informativ) Val av lämpliga kranstandarder för en given applikation Bilaga P (informativ) Förklaring till Bilaga ZA (informativ) Samband mellan detta dokument och EGs direktiv Litteraturförteckning

8 Förord Denna Europastandard (EN 12999:2002 med tilläggen EN 12999:2002/A1:2004 och EN 12999:2002/A2:2006) har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 147 Kranar. Sekretariatet innehas av BSI. Denna Europastand har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska kommissionen och EFTA. Den stöder grundläggande krav i EGs direktiv. Sambandet med EG-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard. Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser är följande länder bundna att anta denna Europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. 4

9 Orientering Denna standard har utarbetats för att få till stånd en harmoniserad standard som anger ett sätt att, ifråga om lastbilskranar uppfylla de väsentliga säkerhetskraven enligt Maskindirektivet 98/37/EG. Denna standard är en typ C-standard enligt EN I avsnittet Omfattning framgår vilka maskiner som berörs och till vilken utsträckning risker täcks av denna standard. 5

10 1 Omfattning Denna Europastandard anger minimikrav för konstruktion, beräkning, kontroll och prov för hydrauliskt drivna lastbilskranar och montering av dessa på fordon eller fasta underlag. Denna standard gäller inte för lastbilskranar som används på fartyg eller flytande underlag eller för vikarmskranar som är konstruerade att utgöra väsentlig del av specialmaskiner såsom skotare. De risker som täcks av denna standard framgår av punkt 4. Denna standard täcker inte risker angående lyft av personer. Denna standard gäller för lastbilskranar (inklusive timmerkranar) som tillverkas efter det datum CEN godkänt standarden. ANM. 1 Vinschar kommer att behandlas i en särskild standard under utarbetande av CEN/TC 147. ANM. 2 Användning av kranar för personlyft kan vara föremål för speciella nationella bestämmelser. 2 Normativa hänvisningar Detta dokument hänvisar till följande dokument som är absolut nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg). EN 294:1992 = SS-EN 294, Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att förhindra att man når riskområden med händer och armar EN 349:1993 = SS-EN 349, Maskinsäkerhet Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas EN 811:1996 = SS-EN 811, Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med fötter och ben EN 954-1:1996 = SS-EN 954-1, Maskinsäkerhet Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem Del 1: Allmänna principer för konstruktion EN 982:1996 = SS-EN 982, Maskinsäkerhet Säkerhetskrav för fluidsystem och deras komponenter Hydraulik EN 1070, Maskinsäkerhet Terminologi EN :1998 = SS-EN , Lyftkranar Anordningar för last- och rörelsebegränsning samt indikering EN :2001 = SS-EN , Lyftkranar Information om användning och provning Instruktioner EN :2000 = SS-EN , Lyftkranar Information om användning och provning Märkning EN :2004 = SS-EN , Lyftkranar Dimensionering Del 1: Allmänna principer och krav EN :2004 = SS-EN , Lyftkranar Dimensionering Del 2: Lastantaganden CEN/TS :2004 = SIS-CEN/TS , Lyftkranar Dimensionering Del 3-1: Tillåtna värden och verifiering av stålstrukturer EN ISO :2003 = SS-EN ISO , Maskinsäkerhet Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper Del 1: Grundläggande terminologi, metodik EN ISO :2003 = SS-EN ISO , Maskinsäkerhet Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper Del 2: Tekniska principer 6

11 EN = SS-EN 13000, Lyftkranar Mobilkranar EN = SS-EN 13557, Kranar Manöverorgan och manöverplatser EN = SS-EN 13586, Kranar Tillträdesleder EN :2001 = SS-EN , Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-4: Generella fordringar Emission från utrustning i industrimiljö (IEC :1997, modifierad) EN = SS-EN , Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generella fordringar Immunitet hos utrustning i industrimiljö (IEC :1999, modifierad) EN :1998 = SS-EN , Maskinsäkerhet Maskiners elutrustning Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning. EN ISO 5353:1998 = SS-EN ISO 5353, Jordförflyttningsmaskiner och traktorer samt maskiner för jord- och skogsbruk Indexpunkt för sits (ISO 5353:1995) 3 Termer och definitioner 3.1 Definitioner För att förenkla hänvisning till referenser är definitionerna med undantag för Lastbilskran grupperade i alfabetisk ordning enligt den engelska versionen. För denna standard gäller definitionerna i EN 1070:1998 tillsammans med följande: lastbilskran maskindriven kran med en pelare som vrids i en kranfot och ett armsystem anslutet till pelarens övre del. Kranen är vanligen monterad på ett fordon (även släpvagn) och är konstruerad för lastning och lossning av fordonet. ANM 1 En kran enligt definition ovan monterad på fast underlag anses fortfarande vara en lastbilskran. ANM 2 Bilaga A ger exempel på konfigurationer och monteringar ledad armdels vridning kring en axeltapp kranfot hus som omfattar förankringspunkter för kranen och lager för den vridbara pelaren arm bärande del av lastbilskranens armsystem utskjut, hydraulisk del av armen som kan teleskopera hydrauliskt för att variera sin längd utskjut, manuell del av armen som manuellt kan skjutas ut eller in 7

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation SVENSK STANDARD SS-EN 14809:2005/AC:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-05 Publicerad/Published: 2007-12-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.220.10 Golvmaterial Sportbeläggningar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2010

SVENSK STANDARD SS :2010 SVENSK STANDARD SS 8760009:2010 Fastställd/Approved: 2010-03-22 Publicerad/Published: 2010-04-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 11.140 Sjukvårdstextil Sortering av undertrikå vid

Läs mer

Byggdokument Angivning av status. Construction documents Indication of status SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Byggdokument Angivning av status. Construction documents Indication of status SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD Fastställd/Approved: 2008-06-23 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.30; 92.100.20 Byggdokument Angivning av status Construction

Läs mer

Teknisk rapport SIS-TR 18:2007 Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: ;

Teknisk rapport SIS-TR 18:2007 Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: ; Teknisk rapport SIS-TR 18:2007 Publicerad/Published: 2008-03-10 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 17.040.01; 17.040.10 Omvandling av toleranssatta mått från tum till millimeter och

Läs mer

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi SVENSK STANDARD SS-EN 14383-1:2006 Fastställd/Approved: 2006-06-26 Publicerad/Published: 2008-08-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.310; 91.040.20 Brottsförebyggande genom stadsplanering

Läs mer

Kvalitetsledning Kundtillfredsställelse Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer (ISO 10002:2004/Cor 1:2009, IDT)

Kvalitetsledning Kundtillfredsställelse Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer (ISO 10002:2004/Cor 1:2009, IDT) SVENSK STANDARD SS-ISO 10002:2004/Cor 1:2009 Fastställd/Approved: 2009-08-31 Publicerad/Published: 2009-11-10 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Kvalitetsledning

Läs mer

Byggdokument Ändringar. Construction documents Revisions SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Byggdokument Ändringar. Construction documents Revisions SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD Fastställd/Approved: 2008-06-23 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.30; 92.100.20 Byggdokument Ändringar Construction documents

Läs mer

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi SVENSK STANDARD SS-EN 14383-1:2006 Fastställd/Approved: 2006-06-26 Publicerad/Published: 2008-08-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.310; 91.040.20 Brottsförebyggande genom stadsplanering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-08-17 Publicerad/Published: 2009-09-23 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Ledningssystem

Läs mer

Byggakustik Mätning av rumakustiska parametrar Del 2: Efterklangstid i vanliga rum (ISO :2008/Cor 1:2009)

Byggakustik Mätning av rumakustiska parametrar Del 2: Efterklangstid i vanliga rum (ISO :2008/Cor 1:2009) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-06-05 Publicerad/Published: 2009-10-13 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.120.20 Byggakustik Mätning av rumakustiska

Läs mer

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN 3-8:2007/AC:2007 Fastställd/Approved: 2007-10-29 Publicerad/Published: 2007-11-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.10 Brand och räddning Handbrandsläckare

Läs mer

Tillsyn vid svetsning Uppgifter och ansvar (ISO 14731:2006) Welding coordination Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006)

Tillsyn vid svetsning Uppgifter och ansvar (ISO 14731:2006) Welding coordination Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14731:2006 Fastställd/Approved: 2006-10-13 Publicerad/Published: 2008-12-18 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 25.160.01; 25.160.10 Tillsyn vid svetsning Uppgifter

Läs mer

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner Del 4-1: Silor. Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-1: Silos SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner Del 4-1: Silor. Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-1: Silos SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN 1993-4-1:2007 Fastställd/Approved: 2007-03-07 Publicerad/Published: 2009-03-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 65.040.20; 91.010.30; 91.070.03; 91.070.80;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/A1:2014

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/A1:2014 SVENSK STANDARD SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 Fastställd/Approved: 2014-05-12 Publicerad/Published: 2015-04-01 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.070.03; 91.070.50; 91.070.60;

Läs mer

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Allmänna regler

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Allmänna regler SVENSK STANDARD SS-EN 1999-1-1:2007 Fastställd/Approved: 2007-05-08 Publicerad/Published: 2009-03-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.010.30; 91.070.09; 91.070.50; 91.070.60;

Läs mer

Ritregler Textning Del 0: Allmänna krav (ISO :1997) Technical product documentation Lettering Part 0: General requirements (ISO :1997)

Ritregler Textning Del 0: Allmänna krav (ISO :1997) Technical product documentation Lettering Part 0: General requirements (ISO :1997) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3098-0 Fastställd/Approved: 1997-12-30 Publicerad/Published: 2009-02-26 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.01; 01.110; 01.140.10 Ritregler Textning

Läs mer

Maskinsäkerhet Styrsystem Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO :2006/Cor 1:2009)

Maskinsäkerhet Styrsystem Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO :2006/Cor 1:2009) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-04-06 Publicerad/Published: 2009-06-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Styrsystem

Läs mer

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner Del 2: Marktekniska undersökningar

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner Del 2: Marktekniska undersökningar SVENSK STANDARD SS-EN 1997-2:2007 Fastställd/Approved: 2007-03-30 Publicerad/Published: 2009-03-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.010.20; 91.060.01; 91.070.07; 91.070.50; 91.070.60

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål SVENSK STANDARD SS-EN 10277-2 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål Bright steel products Technical delivery conditions

Läs mer

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material SVENSK STANDARD SS-EN 1992-3:2006 Fastställd/Approved: 2006-06-30 Publicerad/Published: 2009-03-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.010.30; 91.070.02; 91.070.80; 91.080.40 Eurokod

Läs mer

Teknisk specifikation SIS-TS 31:2009 Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: ;

Teknisk specifikation SIS-TS 31:2009 Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: ; Teknisk specifikation SIS-TS 31:2009 Publicerad/Published: 2009-12-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 65.040.30; 92.200.20 Växthus: Dimensionering och utförande Del 1: Växthus för

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels SVENSK STANDARD SS-EN 10277-3 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-5:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-3:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) Quality requirements for fusion

Läs mer

Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008)

Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13857:2008 Fastställd/Approved: 2008-03-14 Publicerad/Published: 2008-12-01 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Skyddsavstånd

Läs mer

Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning

Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning SVENSK STANDARD SS-EN 933-1/A1:2005 Fastställd/Approved: 2005-10-27 Publicerad/Published: 2008-09-01 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.15 Ballast Geometriska egenskaper Del

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008 Fastställd/Approved: 2008-07-07 Publicerad/Published: 2009-08-26 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Nödstoppsutrustning

Läs mer

Tillsyn vid svetsning Uppgifter och ansvar (ISO 14731:2006) Welding coordination Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006)

Tillsyn vid svetsning Uppgifter och ansvar (ISO 14731:2006) Welding coordination Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14731:2006 Fastställd/Approved: 2006-10-13 Publicerad/Published: 2008-12-18 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 25.160.01; 25.160.10 Tillsyn vid svetsning Uppgifter

Läs mer

Maskinsäkerhet Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas. Safety of machinery Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

Maskinsäkerhet Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas. Safety of machinery Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body SVENSK STANDARD SS-EN 349+A1:2008 Fastställd/Approved: 2008-07-04 Publicerad/Published: 2009-01-22 (Korrigerad version/corrected version October 2011) Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish

Läs mer

Technical product documentation Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)

Technical product documentation Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7200:2004 Fastställd/Approved: 2004-03-05 Publicerad/Published: 2007-11-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.01; 01.110; 92.100.10 Teknisk produktdokumentation

Läs mer

Ritregler Kanter med odefinierad form Terminologi och ritningsangivning. Technical drawings Edges of undefined shape Vocabulary and indications

Ritregler Kanter med odefinierad form Terminologi och ritningsangivning. Technical drawings Edges of undefined shape Vocabulary and indications SVENSK STANDARD SS-ISO 13715 Fastställd/Approved: 2000-07-28 Publicerad/Published: 2009-02-26 (Korrigerad version/corrected version August 2010) Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.040.01;

Läs mer

Grafiska symboler Design och formgivning av publika informationssymboler Krav (ISO 22727:2007, IDT)

Grafiska symboler Design och formgivning av publika informationssymboler Krav (ISO 22727:2007, IDT) SVENSK STANDARD SS-ISO 22727:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-10 Publicerad/Published: 2009-02-26 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.080.10 Grafiska symboler Design

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN /A1:2015

SVENSK STANDARD SS-EN /A1:2015 SVENSK STANDARD SS-EN 1991-1-3/A1:2015 Fastställd/Approved: 2015-09-06 Publicerad/Published: 2016-03-08 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.070.01; 91.070.50; 91.070.60

Läs mer

Maskinsäkerhet Förhindrande av oväntad start. Safety of machinery Prevention of unexpected start-up SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Maskinsäkerhet Förhindrande av oväntad start. Safety of machinery Prevention of unexpected start-up SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN 1037+A1:2008 Fastställd/Approved: 2008-05-05 Publicerad/Published: 2009-06-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Förhindrande av

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN /AC:2010

SVENSK STANDARD SS-EN /AC:2010 SVENSK STANDARD SS-EN 1991-2/AC:2010 Fastställd/Approved: 2010-03-08 Publicerad/Published: 2016-02-26 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.070.01; 91.070.60; 93.040 Eurokod

Läs mer

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3093:2007/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-03-26 Publicerad/Published: 2009-07-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 67.060 Wheat, rye and respective flours,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 15838:2009

SVENSK STANDARD SS-EN 15838:2009 SVENSK STANDARD SS-EN 15838:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-16 Publicerad/Published: 2010-03-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.080.30 Kvalitetssäkring av mötet

Läs mer

Lyftkranar - Tillträdesleder. Cranes - Access SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Lyftkranar - Tillträdesleder. Cranes - Access SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN 13586:2004+A1:2008 Fastställd/Approved: 2008-04-21 Publicerad/Published: 2009-11-18 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 14.250; 53.020.20 Lyftkranar - Tillträdesleder

Läs mer

Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008)

Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13857:2008 Fastställd/Approved: 2008-03-14 Publicerad/Published: 2008-12-01 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Skyddsavstånd

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-30 Publicerad/Published: 2010-03-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.100.01; 04.050 Riskhantering Principer och riktlinjer

Läs mer

Facility Management Del 2: Vägledning för upprättande av överenskommelser

Facility Management Del 2: Vägledning för upprättande av överenskommelser SVENSK STANDARD SS-EN 15221-2:2006 Fastställd/Approved: 2006-11-06 Publicerad/Published: 2009-06-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.080.99; 91.040.01 Facility Management Del 2:

Läs mer

Cement Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement. Cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

Cement Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement. Cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements SVENSK STANDARD SS-EN 197-1/A3:2007 Fastställd/Approved: 2007-07-11 Publicerad/Published: 2007-11-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.10 Cement Del 1: Sammansättning och fordringar

Läs mer

Lyftkranar Utrustning för lyft av personer Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar. Cranes Equipment for the lifting of persons Part 1: Suspended baskets

Lyftkranar Utrustning för lyft av personer Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar. Cranes Equipment for the lifting of persons Part 1: Suspended baskets SVENSK STANDARD SS-EN 14502-1:2005 Fastställd/Approved: 2005-09-15 Publicerad/Published: 2007-08-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 53.020.20; 53.020.30 Lyftkranar Utrustning för

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/AC:2008

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/AC:2008 SVENSK STANDARD SS-EN 1991-1-6:2005/AC:2008 Fastställd/Approved: 2008-09-08 Publicerad/Published: 2015-02-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.070.01; 91.070.60; 91.070.80

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 26362:2009

SVENSK STANDARD SS-ISO 26362:2009 SVENSK STANDARD SS-ISO 26362:2009 Fastställd/Approved: 2009-03-09 Publicerad/Published: 2009-09-23 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 01.040.03; 03.020 Accesspaneler

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2009/AC:2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2009/AC:2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4254-6:2009/AC:2010 Fastställd/Approved: 2010-11-04 Publicerad/Published: 2010-11-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 14.210; 65.060.40 Lantbruksmaskiner

Läs mer

Bevakningstjänster Terminologi. Security service providers Terminology SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Bevakningstjänster Terminologi. Security service providers Terminology SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN 15602:2008 Fastställd/Approved: 2008-02-08 Publicerad/Published: 2008-05-12 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.040.03; 01.040.13; 03.080.20; 13.310 Bevakningstjänster

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/A1:2014

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/A1:2014 SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014 Fastställd/Approved: 2014-12-21 Publicerad/Published: 2016-0 - Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.070.02; 91.070.50; 91.070.60;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12246

SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-12-22 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual SVENSK STANDARD SS-EN 1298 Fastställd 1996-03-15 Utgåva 1 Temporära konstruktioner Rullställningar Regler och vägledning för framtagning av instruktioner Mobile access and working towers Rules and guidelines

Läs mer

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001)

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-3 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken Safety of machinery Permanent

Läs mer

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 4-3: Rörledningar. Eurocode 3 Design of steel structures Part 4-3: Pipelines

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 4-3: Rörledningar. Eurocode 3 Design of steel structures Part 4-3: Pipelines SVENSK STANDARD SS-EN 1993-4-3:2007/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-07-03 Publicerad/Published: 2009-09-23 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 23.040.01; 91.010.30; 91.070.03; 91.070.80;

Läs mer

Värmeväxlare - Terminologi. Heat exchangers -Terminology

Värmeväxlare - Terminologi. Heat exchangers -Terminology Heat exchangers -Terminology Värmeväxlare - Terminologi The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with a Swedish translation. This

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12999/A2:2006 Fastställd 2006-04-28 Utgåva 1 Lyftkranar Lastbilskranar Cranes Loader cranes ICS 53.020.20 Språk: svenska Publicerad: juni 2007 Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-1 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 1: Val av fasta anordningar för tillträde mellan två nivåer Safety of machinery

Läs mer

Petroleum, petrochemical and natural gas industries Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008/Cor 1:2009)

Petroleum, petrochemical and natural gas industries Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008/Cor 1:2009) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 28300:2008/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-19 Publicerad/Published: 2009-12-21 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 75.180.20 Petroleum, petrochemical

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 1478 Fastställd 1999-08-13 Utgåva 2 Fästelement Gängpressande skruvar ST-gängor och skruvändar (ISO 1478:1999) Tapping screw thread (ISO 1478:1999)

Läs mer

Geometriska produktspecifikationer (GPS) Längdindikatorer Mätklockor, konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 463:2006/Cor 1:2007/Cor 2:2009)

Geometriska produktspecifikationer (GPS) Längdindikatorer Mätklockor, konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 463:2006/Cor 1:2007/Cor 2:2009) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 463:2006/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-03-17 Publicerad/Published: 2009-06-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.040.30 Geometriska produktspecifikationer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 16001:2009

SVENSK STANDARD SS-EN 16001:2009 SVENSK STANDARD Fastställd/Approved: 2009-07-09 Publicerad/Published: 2009-08-18 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 27.010; 04.010 Energiledningssystem Krav med vägledning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 Fastställd/Approved: 2013-08-19 Publicerad/Published: 2013-08-27 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.140 Möbler Sittmöbler Provningsmetoder

Läs mer

Teknisk rapport SIS-TR 20:2009

Teknisk rapport SIS-TR 20:2009 Teknisk rapport SIS-TR 20:2009 Publicerad/Published: 2009-11-18 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.190; 94.550 Mekatronikcylinder Teknisk rapport för tolkning och tillämpning av

Läs mer

Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav. Competence management systems Requirements SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav. Competence management systems Requirements SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS 624070:2009 Fastställd/Approved: 2009-10-26 Publicerad/Published: 2009-11-18 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.120.10; 04.070; 04.080 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2007+A2:2012/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN :2007+A2:2012/AC:2013 SVENSK STANDARD SS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2013 Fastställd/Approved: 2013-04-04 Publicerad/Published: 2013-04-16 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.200; 93.080.30 Vägutrustning

Läs mer

Lekredskap och stötdämpande underlag Del 5: Karuseller Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Lekredskap och stötdämpande underlag Del 5: Karuseller Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder SVENSK STANDARD SS-EN 1176-5:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-09 Publicerad/Published: 2009-02-26 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 97.200.40 Lekredskap och stötdämpande underlag

Läs mer

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt SVENSK STANDARD SS-EN 1993-1-3:2006 Fastställd/Approved: 2006-11-06 Publicerad/Published: 2009-03-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.010.30; 91.040; 91.070.03; 91.070.60; 91.070.80;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-30 Publicerad/Published: 2010-03-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.100.01; 04.050 Riskhantering Principer och riktlinjer

Läs mer

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning Del 2: Broar

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning Del 2: Broar SVENSK STANDARD SS-EN 1998-2:2005/AC:2010 Fastställd/Approved: 2010-02-15 Publicerad/Published: 2010-04-27 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.070.08; 91.120.25; 93.040 Eurokod 8:

Läs mer

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN ISO 21809-2:2007/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-19 Publicerad/Published: 2010-01-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 75.200 Petroleum- och naturgasindustrier

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2013 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3691-1:2012/AC:2013 Fastställd/Approved: 2013-10-04 Publicerad/Published: 2013-10-10 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 14.200; 53.060 Industritruckar Säkerhetskrav

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 581-2:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 581-2:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 581-2:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-08- Publicerad/Published: 2016-08-11 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.140; 97.200.30 Möbler för utomhusmiljö

Läs mer

Maskinsäkerhet Tvåhandsmanöveranordningar Funktionella aspekter Konstruktionsprinciper

Maskinsäkerhet Tvåhandsmanöveranordningar Funktionella aspekter Konstruktionsprinciper SVENSK STANDARD SS-EN 574+A1:2008 Fastställd/Approved: 2008-07-04 Publicerad/Published: 2009-05-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Tvåhandsmanöveranordningar

Läs mer

Grafiska symboler Testmetoder Del 1: Metoder för test av förståelse (ISO :2007, IDT)

Grafiska symboler Testmetoder Del 1: Metoder för test av förståelse (ISO :2007, IDT) SVENSK STANDARD SS-ISO 9186-1:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-10 Publicerad/Published: 2009-02-26 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.080.10 Grafiska symboler

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012 Fastställd/Approved: 2012-09-03 Publicerad/Published: 2012-09-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.060.50; 91.120.10 Termiska egenskaper

Läs mer

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 2: Working platforms and walkways (ISO :2001)

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 2: Working platforms and walkways (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-2 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2001) Safety of machinery

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 25267:2004/T1:2009

SVENSK STANDARD SS 25267:2004/T1:2009 SVENSK STANDARD SS 25267:2004/T1:2009 Fastställd/Approved: 2009-07-28 Publicerad/Published: 2009-10-21 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.120.20; 94.100 Byggakustik Ljudklassning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 345-2

SVENSK STANDARD SS-EN 345-2 SVENSK STANDARD SS-EN 345-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1996-11-01 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4157-1 Fastställd Utgåva Sida 1999-05-28 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Byggritningar Beteckningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13612/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 13612/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 13612/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-04-01 Publicerad/Published: 2016-04-12 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100; 11.100.10 In vitro-diagnostik Utvärdering

Läs mer

Betongkonstruktioner - lnjektering av foderrör för spännkablar - Utförande

Betongkonstruktioner - lnjektering av foderrör för spännkablar - Utförande Betongkonstruktioner - lnjektering av foderrör för spännkablar - Utförande Grout for presfressing tendons - Grouting procedures Europastandarden EN 446:1996 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12390-1 Fastställd Utgåva Sida 2001-03-30 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Provning av hårdnad betong

Läs mer

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning Del 3: Testmetoder

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning Del 3: Testmetoder SVENSK STANDARD SS-EN 14511-3:2007/AC:2008 Fastställd/Approved: 2008-09-11 Publicerad/Published: 2008-10-06 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 23.120 Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Ljus Specifikation för sotegenskaper. Candles Specification for sooting behaviour SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Ljus Specifikation för sotegenskaper. Candles Specification for sooting behaviour SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN 15426:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-12 Publicerad/Published: 2008-06-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 71.100.99 Ljus Specifikation för sotegenskaper Candles

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 755-9 Fastställd 2001-10-19 Utgåva 1 Aluminium och aluminiumlegeringar Strängpressad stång, rör och profiler Del 9: Profiler, toleranser för dimension och form Aluminium and aluminium

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1045

SVENSK STANDARD SS-EN 1045 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 1045 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-05 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Generella egenskaper Del 2: Metoder för neddelning av laboratorieprov

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Generella egenskaper Del 2: Metoder för neddelning av laboratorieprov SVENSK STANDARD SS-EN 932-2 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Ballast Generella egenskaper Del 2: Metoder för neddelning av laboratorieprov Tests for general properties of aggregates Part 2: Methods for reducing

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 45014

SVENSK STANDARD SS-EN 45014 SVENSK STANDARD SS-EN 45014 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-07-31 2 1 (1+7) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN AC:1993

SVENSK STANDARD SS-EN AC:1993 SVENSK STANDARD SS-EN 45501+AC:1993 Fastställd/Approved: 1994-06-10 Publicerad/Published: 1994-06-10 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.060 Metrologiska bedömningsgrunder för icke

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 631-1

SVENSK STANDARD SS-EN 631-1 SVENSK STANDARD SS-EN 631-1 Fastställd/Approved: 1994-01-03 Publicerad/Published: 1994-01-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 67.250 Material och artiklar i kontakt med livsmedel

Läs mer

Maskinsäkerhet Integrerade tillverkningssystem Grundläggande krav (ISO 11161:2007)

Maskinsäkerhet Integrerade tillverkningssystem Grundläggande krav (ISO 11161:2007) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11161:2007 Fastställd/Approved: 2007-05-25 Publicerad/Published: 2008-04-07 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 25.040.01 Maskinsäkerhet Integrerade

Läs mer

Teknisk rapport SIS-ISO/TR 24156:2009

Teknisk rapport SIS-ISO/TR 24156:2009 Teknisk rapport SIS-ISO/TR 24156:2009 Publicerad/Published: 2010-04-27 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.020; 01.140.20; 35.020; 35.060; 35.240.01 Riktlinjer för användning av UML-notation

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1116

SVENSK STANDARD SS-EN 1116 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 1116 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1996-05-31 1 1 (1+11 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 14025:2006

SVENSK STANDARD SS-ISO 14025:2006 SVENSK STANDARD SS-ISO 14025:2006 Fastställd/Approved: 2006-07-07 Publicerad/Published: 2009-12-21 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 13.020.50; 04.100 Miljömärkning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2006/AC:2010

SVENSK STANDARD SS-EN :2006/AC:2010 SVENSK STANDARD SS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010 Fastställd/Approved: 2010-03-08 Publicerad/Published: 2015-02-19 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.070.01; 91.070.50; 91.070.60

Läs mer