Kaupthing Bunadarbanki hf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaupthing Bunadarbanki hf."

Transkript

1 Kaupthing Bunadarbanki hf. Delårsrapport januari juni 2003 Isländska kronor

2 Innehåll sida sida Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter... 3 Balansräkning... 6 Revisionsberättelse... 4 Kassaflödesanalys... 8 Resultaträkning... 5 Noter

3 Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter Delårsrapporten omfattar koncernbokslutet för Kaupthing Bunadarbanki hf. samt dess dotterbolag. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Föreskrifter om årsbokslut för kreditinstitutioner. De redovisningsprinciper som har tillämpats vid upprättandet av Kaupthing Bunadarbanki hf.s delårsrapport är desamma som föregående år. Den 26 maj 2003 gick Kaupthing bank hf. samman med Bunadarbanki Islands hf. under namnet Kaupthing Bunadarbanki hf. Konsolideringen ägde rum 1 januari Som ett resultat av sammanslagningen är balansräkningens poster aggregerade till bokfört värde. Jämförbara siffror i årbokslutet är därför de sammanlada beloppen i de båda bankerna. Enligt resultaträkningen uppgår periodens resultat till ISK miljoner för perioden 1 april - 30 juni och ISK miljoner för perioden 1 januari - 30 juni. Eget kapital, enligt balansräkningen, uppgick till ISK miljoner vid periodens slut, vilket innefattar aktiekapital uppgående till ISK miljoner. Kapitaltäckningsgraden, som beräknats enligt Lag om finansbolag, var 11,6%. Enligt lagen bör graden inte understiga 8,0% Styrelsen och koncerncheferna för Kaupthing Bunadarbanki hf. bestyrker härmed delårsrapporten for perioden 1 januari 30 juni Reykjavik den 8 august 2003 Bankens styrelse: Sigurdur Einarsson Ordförande Ásgeir Thoroddsen Finnur Ingólfsson Gunnar Páll Pálsson Jón Helgi Gudmundsson Bjarnfredur Ólafsson Gudmundur Hjaltason Hjörleifur Jakobsson Tommy Persson Koncernchefer: Solon Sigurdsson Hreidar Mar Sigurdsson 3

4 Revisionsberättelse Till styrelsen för Kaupthing Bunadarbanki hf. Vi har, i enlighet med på Island etablerade praxis och rekommendationer, granskat koncernbalansräkningen för Kaupthing Bunadarbanki hf. per den 30 juni 2003 och därtill hörande resultaträkning samt kassaflödesanalys avseende den därmed avslutade perioden. Samtliga uppgifter som omfattas av denna delårsrapport har lagts fram av ledningen i Kaupthing Bunadarbanki hf. Vår granskning omfattar främst frågor till företagets personal och analysförfaranden som tillämpas på finansiella data och nyckeltal. Granskningen är väsentligt mindre omfattande än en revision enligt god revisionssed, vilken har till syfte att uttrycka en åsikt om delårsrapporten i sin helhet. Följaktligen uttrycker vi inte någon sådan åsikt. Vi är, på grundval av vår granskning, inte medvetna om några väsentliga förändringar som borde göras i denna delårsrapport för att den ska överensstämma med god redovisningssed på Island. Reykjavík den 8 august 2003 Sigurdur Jónsson Hildur Árnadóttir KPMG Endurskodun hf. 4

5 Resultaträkning 1 januari till 30 juni april 30 juni 1 januari 30 juni Noter Finansiella intäkter: Räntor från kreditinstitut Räntor på utlåning Räntor på obligationer Övriga ränteintäkter Finansiella kostnader: Räntor till kreditinstitut Räntor på inlåning Räntor på låneskulder Räntor på företagslån Övriga räntekostnader Övriga rörelseintäkter: Ränteintäkter, netto Utdelningar på aktier och andra innehav Provisionsfordringar Provisionsskulder... ( 281 ) ( 280 ) ( 545 ) ( 480 ) Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader: Rörelseintäkter netto Löner och andra ersättningar Övriga administrativa kostnader Avskrivningar Reserveringar för förluster... 11,28 ( 751 ) ( 530 ) ( ) ( ) Resultat före skatt Inkomstskatt ( 271 ) ( 164 ) ( 668 ) ( 431 ) Förmögenhetsskatt... ( 2 ) 0 ( 2 ) ( 4) Nettoresultat Resultat per aktie: Resultat per aktie ,1 7,5 5

6 Balansräkning Tillgångar Kassa, statsskuldväxlar och utlåning till kreditinstitut: Noter Kassa och utlåning på avista till centralbanken Belåningsbara statsskuldväxlar för återfinansiering hos centralbanken Utlåning till andra kreditinstitut: Obligatorisk utlåning till centralbanken Utlåning till andra kreditinstitut Utlåning: 10-12, Utlåning till allmänheten Leasa kontrakts Uppsagda hypotekslån Värdepapper och aktier i andra bolag: 13, 29,30 Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning Aktier i intressebolag Aktier i dotterbolag Övriga tillgångar: Immateriella tillgångar... 14, Materiella anläggningstillgångar... 15, Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

7 30 juni 2003 Skulder och eget kapital Noter Skulder till kreditinstitut Inlåning: Inlåning på avista Inlåning på tid Sérstök innlán Låneskulder Övriga skulder: Övriga skulder Upplupna kostnader Avsättning för uppskjutna skatteskulder Förlagslån... 17, Minoritetsintressen i eget kapital Eget kapital: 34,35 Aktiekapital Överkursreserv Upplupna aktieoptioner Balanserat resultat Eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen: 20, 36,37 Ansvarsförbindelser... 7

8 Kassaflödesanalys 1 januari till 30 juni 2003 Kassaflöde från rörelsen: Noter Nettoresultat Skillnad mellan nettoresultat och kassaflöde från rörelsen: Inflationsjustering och valutakursförändring... ( ) ( ) Nettoresultat för intresseföretag... ( 618 ) 700 Reservering för förluster Inkomstskatt Övriga poster Förändringar av tillgångar och skulder Kassaflöde från investeringsverksamheten: Kassaflöde netto från rörelsen Utlåning på tid till centralbanken ( ) Övrig utlåning på tid till kreditinstitut, förändring... ( 690 ) Utlåning till allmänheten, förändring... ( ) ( ) Obligationer avsedda för handel, förändring... ( ) ( ) Obligationer i placeringsportföljen, förändring Värdepapper avsedda för handel, förändring Värdepapper i placeringsportföljen, förändring ( 4 ) Aktier i intressebolag... ( 62 ) ( ) Kassaflöde från förvärv, netto förvärvat kassaflöde Investeringar i goodwill... ( 101 ) ( 66 ) Investeringar i materiella anläggningstillgångar... ( 531 ) ( 365 ) Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar, förändringar... ( ) ( ) Kassaflöde netto från investeringsverksamheten ( ) ( ) Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Skulder till kreditinstitut, förändring Inlåning, förändring Låneskulder, förändring Övriga skulder, förändring ( ) Förlagslån, förändring Återköpta egna aktier ( 450 ) ( 772 ) Betald utdelning ( ) ( 705 ) Kassaflöde netto från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde... ( ) Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Övriga upplysningar: Erhållna utdelningar

9 Noter Sammanfattning av redovisningsprinciper Förutsättningar för framställningen 1. Delårsrapporten för Kaupthing Bunadarbanki hf. innehåller koncernbokslutet för Banken och dess dotterbolag samt delårsrapporten för moderbolaget. Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Föreskrifter om årsbokslut för kreditinstitutioner. Dessa är baserade på kostnadsredovisning och har upprättats efter samma redovisningsprinciper som tidigare år. Delårsrapporten är upprättad i isländsk valuta och belopp presenteras i miljoner isländska kronor. Den 26 maj 2003 gick Kaupthing bank hf. samman med Bunadarbanki Islands hf. under namnet Kaupthing Bunadarbanki hf. Konsolideringen ägde rum 1 januari Som ett resultat av sammanslagningen är balansräkningens poster aggregerade till bokfört värde. Jämförbara siffror i årbokslutet är därför de sammanlada beloppen i de båda bankerna. 2. Dotterbolag är företag i vilka banken har bestämmandeinflytande. Dotterbolagens delårsrapporter inkluderas i Bankens koncernbokslut från och med förvärvet av majoritetsintresset tills det avyttras. Koncernbolagens mellanhavanden, transaktioner samt vinster från transaktioner mellan koncernbolagen elimineras i delårsrapporten. Sju dotterbolag är inte inkluderade i Bankens koncernbokslut då deras verksamhet skiljer sig avsevärt från övriga dotterbolags verksamhet. De sju dotterbolagen är justerade för i enlighet med kapitalandelsmetoden i delårsrapporten. 3. Intresseföretag är företag där Kaupthing Bunadarbanki hf. har betydande inflytande över finansiella och operationella policys men inget bestämmandeinflytande. Delårsrapporten innehåller Kaupthing Bunadarbanki hf.s andel av intresseföretagens utveckling från dess att Kaupthings inflytande börjar till dess att det upphör. Om Kaupthing Bunadarbanki hf.s del av förlusten är större än bokfört värde för ett intresseföretag redovisas bokfört värde till noll och ytterliggare redovisade förluster förhindras om inte banken har beviljat garantier för eller finansierat intressebolaget. Utländsk valuta 4. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omvandlas till isländsk valuta till gällande växelkurs per den 30 juni Operativa intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till gällande valutakurs på transaktionsdagen. Delårsrapporter för utländska dotterbolag 5. Koncernens utländska verksamheter är nära relaterade till moderbolagets verksamheter. Tillgångar och skulder relaterade till utländska verksamheter räknas därför om till isländsk valuta till gällande växelkurs vid slutet av juni Intäkter och kostnader i utländska verksamheter omräknas till isländsk valuta till periodens genomsnittliga växelkurs. Växelkursdifferenser som uppstår på grund av omräkningen till isländsk valuta bokförs som växelkursdifferens i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader 6. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i resultaträkningen då de uppstår baserat på faktisk ränta. Ränteintäkter beräknas på skulder från andra finansiella institut, lån, värdepapper samt derivat. Räntekostnader beräknas på skulder till övriga finansiella institut, inlåning, utlåning samt förlagslån. Om lån har försummats i mer än tre månader beräknas inte längre ränteintäkter. Serviceintäkter 7. Banken erbjuder en mängd tjänster till sina kunder och erhåller därigenom intäkter. Serviceintäkter innefattar inkomster från aktiemäkleri, företagstjänster, förmögenhetsförvaltning samt utlåning. Serviceintäkter redovisas i bankens resultaträkning då de uppstår. 9

10 Noter forts.: Intäkter från aktier och andra innehav 8. Bankens vinst- eller förlustandel i intresseföretag inkluderas i intäkter från aktier och andra innehav, tillsammans med aktieutdelningar. Resultat per aktie 9. Resultat per aktie är förhållandet mellan resultat efter skatt och det vägda medelvärdet av antalet aktier under ett år. Periodens resultat uppgick till ISK miljoner och det vägda medelvärdet av antalet aktier var 409 miljoner. Varje aktie har ett nominellt värde på 10 isländska kronor. Lån 10. Lån bokförs med upplupen ränta, indexering samt valutakursdifferens vid utgången av året. Indexerade lån är redovisade enligt gällande index vid början av juli 2003 och lån i utländsk valuta är redovisade enligt växelkurs i relevanta valutor vid slutet av juni Reservering för förluster på lånestocken görs för att svara mot den risk som är knuten till utlåningsverksamheten. Reserveringen för förluster grundas på en uppskattning och motsvarar inte en definitiv nedskrivning. Utöver obligatorisk avsättning bedöms vissa riskfaktorer för att fastställa total avsättning för detta ändamål. För det första finns specifika reserveringar för att justera för åtaganden avseende låntagare med försämrade kreditbetyg och för det andra finns det en generell reservering för att svara mot den allmänna risken vid utlåningsverksamhet. Räntor på lån för vilka det är osäkert om det kommer att erläggas har inte tagits upp som intäkt. Reserveringen har reducerat relevanta poster i balansräkningen, med undantag av reservering för utställda garantier som redovisas i balansräkningen under Övriga skulder. 12. Banken har inlösta tillgångar på utmätta lån. I vissa fall har utmätningen utförts via särskulda företag som ägs av banken och lån til dessa inkluderas i de utmätta lånen. Samtliga av dessa förelag, som ägs av bankens dotterbolag, inkluderas i koncernredovisningen för delåret. Utmätta lån bokfors till beräknat marknadspris i bankens delårsrapport. Värdepapper 13. Bankens värdepapper redovisas delvis som värdepapper avsedda för handel, delvis som värdepapper i placeringsportföljen. Värdepapper i placeringsportföljen är sådana som till följd av ett formellt beslut ska innehas längre tid än ett år, medan övriga värdepapper klassificeras som värdepapper avsedda för handel. Värderingen av obligationer i placeringsportföljen baseras på räntan vid förvärvstidpunkten. Värdepapper i placeringsportföljen värderas till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet beroende på vilket som är lägst. Noterade värdepapper avsedda för handel värderas till gällande marknadspris vid periodens slut. Onoterade obligationer avsedda för handel värderas enligt avkastningskravet vid tidpunkten för köpet medan onoterade värdepapper avsedda för handel värderas till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet beroende på vilket som är lägst. Goodwill 14. I situationer då Banken har köpt eller på annat sätt förvärvat aktier i dotterbolag till ett pris som inte överensstämmer med Bankens andel av bolagets eget kapital uppstår goodwill. Goodwill redovisas i resultaträkningen mellan fem och tio år. 10

11 Noter forts.: Fastigheter och utrustning 15. Fastigheter och utrustning bokförs till anskaffningsvärdet minus avskrivningar. Avskrivningarna sker som en fast årlig procentuell andel av fastighetens eller utrustningens beräknade livslängd tills ett utrangeringsvärde nås. Specificering av beräknad livslängd: Byggnader... Inventarier... Maskiner och utrustning... Fordon år 5 år 3-5 år 6 år Uppskjutna skatteskulder 16. Den uppskjutna skatteskulden är beräknad och redovisad i balansräkningen. Beräkningen grundas på skillnaden mellan skattemässiga och bokförda värden, inräknat förlustavdrag som kan sparas. Skillnaden beror på att skattemässiga bedömningar grundas på regler som skiljer sig från dem som reglerar delårsrapporten. Förlagslån 17. Banken har lånat medel genom att emittera förlagslån i isländsk valuta. Då förlagslån har lägre prioritet än bankens övriga skulder, har de karaktären av eget kapital. Som visas i not 35 ingår förlagslånen i eget kapital vid beräkning av kapitaltäckningsgraden. Dels finns det forlagsutlån utan forfallodatom som banken tidigast kan lösa in 2011 och då enbart med tillstånd från den isländska motsrarigheten til Finansinspektionen. Dessa lån ingår i primarkapital relationen vid beräkning av kapitaltackningsgoden. Dels finns det forlagslån sem forfaller i de nesta elva år. Dessa lån bokförs som skulder med upplupen ränta, indexering och valutakursdifferenser per 30 juni Indexerade lån beräknas på index per den 1 juli 2003 och valutadna lån beräknas på valutakurser per 30 juni Aktieoptionsavtal 18. Genom aktieoptionsavtal har Bankens medarbetare möjlighet att förvärva aktier i Banken. Inköpspriset motsvarar värdet på aktierna vid tidpunkten för tilldelning. Bankens kostnader beräknas som skillnaden mellan aktieoptionens pris och aktiernas marknadsvärde på balansdagen, med beaktande av de anställdas upplupna rätter. Kostnaden bokförs bland lönekostnader och lönebikostnader i resultaträkningen. Likvida medel och jämställda tillgångar 19. Likvida medel och därmed jämställda tillgångar i kassaflödesanalysen består av kassa samt inlåning på avista hos centralbanken, belåningsbara statsskuldväxlar för återfinansiering hos centralbanken samt inlåning på avista hos kreditinstitut. Derivat 20. Derivat är finansiella instrument, för vilka avtalade eller kalkylmässiga belopp inte innefattas i Bankens balansräkning, antingen beroende på att rättigheter och skyldigheter härrör från samma avtal, att avtalen verkställs efter balansräkningens datum eller att de kalkylmässiga beloppen endast utgör variabler vid beräkningar. De kalkylmässiga derivatbeloppen indikerar inte nödvändigtvis omfattningen av de kassaflöden, marknader samt kreditrisker som är förenade med derivattransaktioner. Exempel på derivat är terminskontrakt i valutor, optioner, swappar, terminer samt ränteterminer. Det underliggande värdet kan omfatta ränte-, valuta-, råvaru-, obligationsoch aktieprodukter. 11

12 Noter forts.: 20. forts.: Bankens derivattransaktioner utförs som handelsaktivitet, redovisas till marknadspris, samt utgör en säkring mot Bankens egen ränte- och valutaexponering till följd av emitterade värdepapper och övrig utlåning. Säkringsavtal redovisas på samma sätt som det säkrade instrumentet. Bankens derivat används huvudsakligen för att minska pris -, valutakurs- och ränterisken som Banken och dess kunder antar. Derivatens utveckling redovisas i resultaträkningen samt i balansräkningen. Nettotillgångar bokförs bland fordringar på kreditinstitut och övriga tillgångar medan åtaganden (netto) redovisas bland övriga skulder samt skulder till kreditinstitut. Marknadsrisken som är förenad med derivat uppstår genom förändringar i priset på de faktorer som avtalen grundas på, exempelvis ränte- eller valutakursförändringar samt förändringar i noterade värdepapper. Risk som är förenad med utlåning avspeglar den förlust som Banken ådrar sig om motparten i ett derivatavtal inte kan uppfylla sin del av avtalet. Ränteterminer och terminer relaterade till valuta, värdepapper och ränta redovisas till marknadspris vid periodens utgång i delårsrapporten. Optioner på aktier redovisas till marknadspris. Kvartalsredovisning 21. Sammanfattning av koncernens rörelseresultat kvartalsvis: Q2 Q1 Q4 Q3 Q Räntenetto Övriga rörelseintäkter: Intäkter från aktier och andra innehav ( 62 ) 147 Provisioner, intäkter och kostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Rörelseintäkter, netto Övriga rörelsekostnader: Löner och lönebikostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Reserveringar för förluster på lånestocken... ( 751 ) ( 627 ) ( 898 ) ( 819 ) ( 530 ) Resultat före skatt Inkomst- och förmögenhetsskatt... ( 273 ) ( 397 ) ( 38 ) ( 296 ) ( 164 ) Nettoresultat

13 Noter, forts.: Övriga rörelseintäkter 22. Specificering av handelsvinster: 1 april 30 juni 1 januari 30 juni Aktiehandel... ( 453 ) Obligationshandel Tillgångar och skulder i utländsk valuta Summa Vid periodens slut uppgick vinster på värdepapper till 37% och orealiserade vinster på värdepapper till 63%. Personal 23. Specificering av det totala antalet anställda: Medelantalet anställda under året mätt i antalet heltidstjänster Antal heltidstjänster vid periodens utgång Specificering av löner och lönebikostnader: Löner Lönebikostnader Summa Utlåning till allmänheten 25. Specificering av utlåning till allmänheten efter typ: Övertrasseringar Växlar Obligationer Övrig utlåning Summa Utlåning till allmänheten och leasa kontrakt efter sektor: Kommuner... 1,2% 1,5% Affärsdrivande företag: Jordbruk... 2,8% 2,4% Fiskeindustri... 7,5% 9,5% Handel... 8,6% 11,7% Industri... 10,0% 13,0% Service... 44,0% 32,7% Privatpersoner... 25,9% 29,2% Summa ,0% 100,0% 13

14 Noter, forts.: 27. Specificering av problemkrediter: Lån med specifika reserveringar för förluster Specifika reserveringar för förluster... ( ) ( ) Övriga problemkrediter Summa problemkrediter Specificering av förändringar i reservering för förluster: Reservering förluster Specifika Generella Summa Summa Ingående balans Reserveringar för förluster under perioden Omräkningsdifferens Konstaterade förluster under perioden... ( 189) ( 17 ) ( 206 ) ( 396 ) Effekter av fusionen Utgående balans Reserveringar för förluster på lånestocken i procent av utlåning och ställda garantier... 1,5% 0,8% 2,3% 2,2% Obligationer och aktier i andra bolag 29. Specificering av obligationer och andra värdepapper med fast avkastning: Marknadsvärde Bokfört värde Obligationer avsedda för handel: Noterade på Islands fondbörs Noterade obligationer Onoterade obligationer Obligationer i placeringsportföljen: Noterade på Islands fondbörs Onoterade obligationer Summa Kaupthing Bunadarbanki hf. har ingått derivatkontrakt till ett belopp om ISK miljoner. Avtalen har ingåtts till marknadsvärde

15 Noter, forts.: 30. Specificering av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning: Marknadsvärde Bokfört värde Värdepapper avsedda för handel: Noterade på Islands fondbörs Övriga utländska noterade aktier Onoterade aktier Aktier i placeringsportföljen: Övriga utländska noterade aktier Onoterade aktier Summa Kaupthing Bunadarbanki hf. har ingått derivatkontrakt till ett belopp av ISK miljoner. Derivat på noterade aktier uppgår till ISK miljoner och derivat på onoterade aktier uppgår till ISK miljoner. Avtalen har redovisats till marknadsvärde. 86 Övriga tillgångar 31. Specificering av avskrivningar i resultaträkningen: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar i resultaträkningen Tillgångar och skulder i utländsk valuta 32. Vid utgången av juni 2003 uppgick det sammanlagda värdet på koncernens tillgångar och skulder i utländsk valuta till ISK miljoner respektive ISK miljoner. I tillgångar och skulder enligt ovan ingår termins-kontrakt samt valuta- och ränteswappar, se not

16 Noter, forts.: Förlagslån 33. Specificering av förlagslån: Räntekostnader Ursprunglig ränta Ränta efter förändring Löptid Bokfört värde Lån som ingår i primärkapitalrelationen: Emitterade ISK 8,7% 2011 Ingen förfallodatum Lån som ingår som supplementärt kapital: Emitterade ISK 5,9% ,9% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 6,3% Emitterade ISK 5,5% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 7,0% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 8,0% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 7,5% ,0% Emitterade EUR 3,3% Totala förlagslån i moderbolaget Dotterbolagens förlagslån... ISK 7,5% Ingen förfallodatum 134 Summa Eget kapital 34. Specificering av förändringar i eget kapital: Aktiekapital Överkursreserv Upplupna aktieoptioner Balanserat resultat Summa Eget kapital per Effekter av fusionen Eget kapital per Betald utdelning... ( 1.244) ( ) Återköpta egna aktier... ( 32 ) ( 418 ) ( 450 ) Kostnad för upplupna optioner Nettoresultat Eget kapital per

17 Noter, forts.: 35. Vid utgången av perioden uppgick det egna kapitalet till ISK miljoner. Kapitaltäckningsgraden, beräknad enligt artikel 84 i Lag om Finansbolag, uppgick till 11,6%. Enligt lagen bör graden inte understiga 8,0%. Graden beräknas enligt följande: Bokfort värde Vägt värde Riskbas:: Tillgångar upptagna i delårsrapporten Tillgångar avdragna från kapitalet... ( ) Garantier och andra poster som inte ingår i balansräkningen Summa riskbas Kapital: Primärt kapital: Upptaget eget kapital Minoritetsintressen i dotterbolags eget kapital netto Immateriella anläggningstillgångar... ( ) Övriga tillgångar avdragna från eget kapital... ( ) Förlagslån Sekundärt kapital: Förlagslån Investering i kreditinstitut... ( 908 ) Summa eget kapital Kapitaltäckningsgrad... 11,6% Primärkapitalrelationen... 9,0% Ansvarsförbindelser 36. Kaupthing Bunadarbanki hf. har beviljat sina kunder checkkrediter. Specificering av dessa avtal: Garantier Outnyttjade checkkrediter Tillgångar i depå

18 Noter, forts.: 37. Specificering av derivat, med återstående förfallodatum av nominellt belopp och bokfört värde: Upp till tre månader Nominellt belopp Tre månader till ett år Bokfört värde Mer än ett år Summa Positivt Negativt Valuta- och räntederivat Onoterade avtal: Terminskontrakt Valuta- och ränteavtal Optionsavtal, köpta Optionsavtal, sålda Summa Aktiederivat Avtal: Swappar Optionsavtal, köpta Optionsavtal, sålda Summa Obligationsderivat Onoterade avtal: Swappar Derivat summa Syftet med ovanstående avtal är att ha kontroll över koncernens valuta- och ränterisker. Vid utgången av perioden värderades kreditrisken till ISK miljoner vid beräkning av koncernens kapitaltäckningsgrad i enlighet med gällande regler. Intäkt per land 38. Specificering av intäkt per land: Utdelningar Nettoresultat Övriga Finansiella intäkter på aktier och andra innlån Provisionsfordringar av finansiella transactioner rörelseintäkter Island Sverige Övriga länder Totalt Övriga poster 39. Avstämning av redovisat resultat enligt delårsrapporten och god redovisningssed i Sverige: Redovisat resultat enligt delårsrapport Avskrivning goodwill... ( 84 ) Redovisat resultat enligt god redovisningssed i Sverige Om god redovisningssed i Sverige hade använts, skulle eget kapital i delårsrapporten för halvåret 2003 ha varit ISK miljoner högre, motsvarande den goodwillpost som uppstod vid förvärvet av Sofi Financial Services Group. 18

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer