Kaupthing Bunadarbanki hf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaupthing Bunadarbanki hf."

Transkript

1 Kaupthing Bunadarbanki hf. Delårsrapport januari juni 2003 Isländska kronor

2 Innehåll sida sida Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter... 3 Balansräkning... 6 Revisionsberättelse... 4 Kassaflödesanalys... 8 Resultaträkning... 5 Noter

3 Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter Delårsrapporten omfattar koncernbokslutet för Kaupthing Bunadarbanki hf. samt dess dotterbolag. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Föreskrifter om årsbokslut för kreditinstitutioner. De redovisningsprinciper som har tillämpats vid upprättandet av Kaupthing Bunadarbanki hf.s delårsrapport är desamma som föregående år. Den 26 maj 2003 gick Kaupthing bank hf. samman med Bunadarbanki Islands hf. under namnet Kaupthing Bunadarbanki hf. Konsolideringen ägde rum 1 januari Som ett resultat av sammanslagningen är balansräkningens poster aggregerade till bokfört värde. Jämförbara siffror i årbokslutet är därför de sammanlada beloppen i de båda bankerna. Enligt resultaträkningen uppgår periodens resultat till ISK miljoner för perioden 1 april - 30 juni och ISK miljoner för perioden 1 januari - 30 juni. Eget kapital, enligt balansräkningen, uppgick till ISK miljoner vid periodens slut, vilket innefattar aktiekapital uppgående till ISK miljoner. Kapitaltäckningsgraden, som beräknats enligt Lag om finansbolag, var 11,6%. Enligt lagen bör graden inte understiga 8,0% Styrelsen och koncerncheferna för Kaupthing Bunadarbanki hf. bestyrker härmed delårsrapporten for perioden 1 januari 30 juni Reykjavik den 8 august 2003 Bankens styrelse: Sigurdur Einarsson Ordförande Ásgeir Thoroddsen Finnur Ingólfsson Gunnar Páll Pálsson Jón Helgi Gudmundsson Bjarnfredur Ólafsson Gudmundur Hjaltason Hjörleifur Jakobsson Tommy Persson Koncernchefer: Solon Sigurdsson Hreidar Mar Sigurdsson 3

4 Revisionsberättelse Till styrelsen för Kaupthing Bunadarbanki hf. Vi har, i enlighet med på Island etablerade praxis och rekommendationer, granskat koncernbalansräkningen för Kaupthing Bunadarbanki hf. per den 30 juni 2003 och därtill hörande resultaträkning samt kassaflödesanalys avseende den därmed avslutade perioden. Samtliga uppgifter som omfattas av denna delårsrapport har lagts fram av ledningen i Kaupthing Bunadarbanki hf. Vår granskning omfattar främst frågor till företagets personal och analysförfaranden som tillämpas på finansiella data och nyckeltal. Granskningen är väsentligt mindre omfattande än en revision enligt god revisionssed, vilken har till syfte att uttrycka en åsikt om delårsrapporten i sin helhet. Följaktligen uttrycker vi inte någon sådan åsikt. Vi är, på grundval av vår granskning, inte medvetna om några väsentliga förändringar som borde göras i denna delårsrapport för att den ska överensstämma med god redovisningssed på Island. Reykjavík den 8 august 2003 Sigurdur Jónsson Hildur Árnadóttir KPMG Endurskodun hf. 4

5 Resultaträkning 1 januari till 30 juni april 30 juni 1 januari 30 juni Noter Finansiella intäkter: Räntor från kreditinstitut Räntor på utlåning Räntor på obligationer Övriga ränteintäkter Finansiella kostnader: Räntor till kreditinstitut Räntor på inlåning Räntor på låneskulder Räntor på företagslån Övriga räntekostnader Övriga rörelseintäkter: Ränteintäkter, netto Utdelningar på aktier och andra innehav Provisionsfordringar Provisionsskulder... ( 281 ) ( 280 ) ( 545 ) ( 480 ) Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader: Rörelseintäkter netto Löner och andra ersättningar Övriga administrativa kostnader Avskrivningar Reserveringar för förluster... 11,28 ( 751 ) ( 530 ) ( ) ( ) Resultat före skatt Inkomstskatt ( 271 ) ( 164 ) ( 668 ) ( 431 ) Förmögenhetsskatt... ( 2 ) 0 ( 2 ) ( 4) Nettoresultat Resultat per aktie: Resultat per aktie ,1 7,5 5

6 Balansräkning Tillgångar Kassa, statsskuldväxlar och utlåning till kreditinstitut: Noter Kassa och utlåning på avista till centralbanken Belåningsbara statsskuldväxlar för återfinansiering hos centralbanken Utlåning till andra kreditinstitut: Obligatorisk utlåning till centralbanken Utlåning till andra kreditinstitut Utlåning: 10-12, Utlåning till allmänheten Leasa kontrakts Uppsagda hypotekslån Värdepapper och aktier i andra bolag: 13, 29,30 Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning Aktier i intressebolag Aktier i dotterbolag Övriga tillgångar: Immateriella tillgångar... 14, Materiella anläggningstillgångar... 15, Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

7 30 juni 2003 Skulder och eget kapital Noter Skulder till kreditinstitut Inlåning: Inlåning på avista Inlåning på tid Sérstök innlán Låneskulder Övriga skulder: Övriga skulder Upplupna kostnader Avsättning för uppskjutna skatteskulder Förlagslån... 17, Minoritetsintressen i eget kapital Eget kapital: 34,35 Aktiekapital Överkursreserv Upplupna aktieoptioner Balanserat resultat Eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen: 20, 36,37 Ansvarsförbindelser... 7

8 Kassaflödesanalys 1 januari till 30 juni 2003 Kassaflöde från rörelsen: Noter Nettoresultat Skillnad mellan nettoresultat och kassaflöde från rörelsen: Inflationsjustering och valutakursförändring... ( ) ( ) Nettoresultat för intresseföretag... ( 618 ) 700 Reservering för förluster Inkomstskatt Övriga poster Förändringar av tillgångar och skulder Kassaflöde från investeringsverksamheten: Kassaflöde netto från rörelsen Utlåning på tid till centralbanken ( ) Övrig utlåning på tid till kreditinstitut, förändring... ( 690 ) Utlåning till allmänheten, förändring... ( ) ( ) Obligationer avsedda för handel, förändring... ( ) ( ) Obligationer i placeringsportföljen, förändring Värdepapper avsedda för handel, förändring Värdepapper i placeringsportföljen, förändring ( 4 ) Aktier i intressebolag... ( 62 ) ( ) Kassaflöde från förvärv, netto förvärvat kassaflöde Investeringar i goodwill... ( 101 ) ( 66 ) Investeringar i materiella anläggningstillgångar... ( 531 ) ( 365 ) Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar, förändringar... ( ) ( ) Kassaflöde netto från investeringsverksamheten ( ) ( ) Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Skulder till kreditinstitut, förändring Inlåning, förändring Låneskulder, förändring Övriga skulder, förändring ( ) Förlagslån, förändring Återköpta egna aktier ( 450 ) ( 772 ) Betald utdelning ( ) ( 705 ) Kassaflöde netto från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde... ( ) Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Övriga upplysningar: Erhållna utdelningar

9 Noter Sammanfattning av redovisningsprinciper Förutsättningar för framställningen 1. Delårsrapporten för Kaupthing Bunadarbanki hf. innehåller koncernbokslutet för Banken och dess dotterbolag samt delårsrapporten för moderbolaget. Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Föreskrifter om årsbokslut för kreditinstitutioner. Dessa är baserade på kostnadsredovisning och har upprättats efter samma redovisningsprinciper som tidigare år. Delårsrapporten är upprättad i isländsk valuta och belopp presenteras i miljoner isländska kronor. Den 26 maj 2003 gick Kaupthing bank hf. samman med Bunadarbanki Islands hf. under namnet Kaupthing Bunadarbanki hf. Konsolideringen ägde rum 1 januari Som ett resultat av sammanslagningen är balansräkningens poster aggregerade till bokfört värde. Jämförbara siffror i årbokslutet är därför de sammanlada beloppen i de båda bankerna. 2. Dotterbolag är företag i vilka banken har bestämmandeinflytande. Dotterbolagens delårsrapporter inkluderas i Bankens koncernbokslut från och med förvärvet av majoritetsintresset tills det avyttras. Koncernbolagens mellanhavanden, transaktioner samt vinster från transaktioner mellan koncernbolagen elimineras i delårsrapporten. Sju dotterbolag är inte inkluderade i Bankens koncernbokslut då deras verksamhet skiljer sig avsevärt från övriga dotterbolags verksamhet. De sju dotterbolagen är justerade för i enlighet med kapitalandelsmetoden i delårsrapporten. 3. Intresseföretag är företag där Kaupthing Bunadarbanki hf. har betydande inflytande över finansiella och operationella policys men inget bestämmandeinflytande. Delårsrapporten innehåller Kaupthing Bunadarbanki hf.s andel av intresseföretagens utveckling från dess att Kaupthings inflytande börjar till dess att det upphör. Om Kaupthing Bunadarbanki hf.s del av förlusten är större än bokfört värde för ett intresseföretag redovisas bokfört värde till noll och ytterliggare redovisade förluster förhindras om inte banken har beviljat garantier för eller finansierat intressebolaget. Utländsk valuta 4. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omvandlas till isländsk valuta till gällande växelkurs per den 30 juni Operativa intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till gällande valutakurs på transaktionsdagen. Delårsrapporter för utländska dotterbolag 5. Koncernens utländska verksamheter är nära relaterade till moderbolagets verksamheter. Tillgångar och skulder relaterade till utländska verksamheter räknas därför om till isländsk valuta till gällande växelkurs vid slutet av juni Intäkter och kostnader i utländska verksamheter omräknas till isländsk valuta till periodens genomsnittliga växelkurs. Växelkursdifferenser som uppstår på grund av omräkningen till isländsk valuta bokförs som växelkursdifferens i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader 6. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i resultaträkningen då de uppstår baserat på faktisk ränta. Ränteintäkter beräknas på skulder från andra finansiella institut, lån, värdepapper samt derivat. Räntekostnader beräknas på skulder till övriga finansiella institut, inlåning, utlåning samt förlagslån. Om lån har försummats i mer än tre månader beräknas inte längre ränteintäkter. Serviceintäkter 7. Banken erbjuder en mängd tjänster till sina kunder och erhåller därigenom intäkter. Serviceintäkter innefattar inkomster från aktiemäkleri, företagstjänster, förmögenhetsförvaltning samt utlåning. Serviceintäkter redovisas i bankens resultaträkning då de uppstår. 9

10 Noter forts.: Intäkter från aktier och andra innehav 8. Bankens vinst- eller förlustandel i intresseföretag inkluderas i intäkter från aktier och andra innehav, tillsammans med aktieutdelningar. Resultat per aktie 9. Resultat per aktie är förhållandet mellan resultat efter skatt och det vägda medelvärdet av antalet aktier under ett år. Periodens resultat uppgick till ISK miljoner och det vägda medelvärdet av antalet aktier var 409 miljoner. Varje aktie har ett nominellt värde på 10 isländska kronor. Lån 10. Lån bokförs med upplupen ränta, indexering samt valutakursdifferens vid utgången av året. Indexerade lån är redovisade enligt gällande index vid början av juli 2003 och lån i utländsk valuta är redovisade enligt växelkurs i relevanta valutor vid slutet av juni Reservering för förluster på lånestocken görs för att svara mot den risk som är knuten till utlåningsverksamheten. Reserveringen för förluster grundas på en uppskattning och motsvarar inte en definitiv nedskrivning. Utöver obligatorisk avsättning bedöms vissa riskfaktorer för att fastställa total avsättning för detta ändamål. För det första finns specifika reserveringar för att justera för åtaganden avseende låntagare med försämrade kreditbetyg och för det andra finns det en generell reservering för att svara mot den allmänna risken vid utlåningsverksamhet. Räntor på lån för vilka det är osäkert om det kommer att erläggas har inte tagits upp som intäkt. Reserveringen har reducerat relevanta poster i balansräkningen, med undantag av reservering för utställda garantier som redovisas i balansräkningen under Övriga skulder. 12. Banken har inlösta tillgångar på utmätta lån. I vissa fall har utmätningen utförts via särskulda företag som ägs av banken och lån til dessa inkluderas i de utmätta lånen. Samtliga av dessa förelag, som ägs av bankens dotterbolag, inkluderas i koncernredovisningen för delåret. Utmätta lån bokfors till beräknat marknadspris i bankens delårsrapport. Värdepapper 13. Bankens värdepapper redovisas delvis som värdepapper avsedda för handel, delvis som värdepapper i placeringsportföljen. Värdepapper i placeringsportföljen är sådana som till följd av ett formellt beslut ska innehas längre tid än ett år, medan övriga värdepapper klassificeras som värdepapper avsedda för handel. Värderingen av obligationer i placeringsportföljen baseras på räntan vid förvärvstidpunkten. Värdepapper i placeringsportföljen värderas till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet beroende på vilket som är lägst. Noterade värdepapper avsedda för handel värderas till gällande marknadspris vid periodens slut. Onoterade obligationer avsedda för handel värderas enligt avkastningskravet vid tidpunkten för köpet medan onoterade värdepapper avsedda för handel värderas till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet beroende på vilket som är lägst. Goodwill 14. I situationer då Banken har köpt eller på annat sätt förvärvat aktier i dotterbolag till ett pris som inte överensstämmer med Bankens andel av bolagets eget kapital uppstår goodwill. Goodwill redovisas i resultaträkningen mellan fem och tio år. 10

11 Noter forts.: Fastigheter och utrustning 15. Fastigheter och utrustning bokförs till anskaffningsvärdet minus avskrivningar. Avskrivningarna sker som en fast årlig procentuell andel av fastighetens eller utrustningens beräknade livslängd tills ett utrangeringsvärde nås. Specificering av beräknad livslängd: Byggnader... Inventarier... Maskiner och utrustning... Fordon år 5 år 3-5 år 6 år Uppskjutna skatteskulder 16. Den uppskjutna skatteskulden är beräknad och redovisad i balansräkningen. Beräkningen grundas på skillnaden mellan skattemässiga och bokförda värden, inräknat förlustavdrag som kan sparas. Skillnaden beror på att skattemässiga bedömningar grundas på regler som skiljer sig från dem som reglerar delårsrapporten. Förlagslån 17. Banken har lånat medel genom att emittera förlagslån i isländsk valuta. Då förlagslån har lägre prioritet än bankens övriga skulder, har de karaktären av eget kapital. Som visas i not 35 ingår förlagslånen i eget kapital vid beräkning av kapitaltäckningsgraden. Dels finns det forlagsutlån utan forfallodatom som banken tidigast kan lösa in 2011 och då enbart med tillstånd från den isländska motsrarigheten til Finansinspektionen. Dessa lån ingår i primarkapital relationen vid beräkning av kapitaltackningsgoden. Dels finns det forlagslån sem forfaller i de nesta elva år. Dessa lån bokförs som skulder med upplupen ränta, indexering och valutakursdifferenser per 30 juni Indexerade lån beräknas på index per den 1 juli 2003 och valutadna lån beräknas på valutakurser per 30 juni Aktieoptionsavtal 18. Genom aktieoptionsavtal har Bankens medarbetare möjlighet att förvärva aktier i Banken. Inköpspriset motsvarar värdet på aktierna vid tidpunkten för tilldelning. Bankens kostnader beräknas som skillnaden mellan aktieoptionens pris och aktiernas marknadsvärde på balansdagen, med beaktande av de anställdas upplupna rätter. Kostnaden bokförs bland lönekostnader och lönebikostnader i resultaträkningen. Likvida medel och jämställda tillgångar 19. Likvida medel och därmed jämställda tillgångar i kassaflödesanalysen består av kassa samt inlåning på avista hos centralbanken, belåningsbara statsskuldväxlar för återfinansiering hos centralbanken samt inlåning på avista hos kreditinstitut. Derivat 20. Derivat är finansiella instrument, för vilka avtalade eller kalkylmässiga belopp inte innefattas i Bankens balansräkning, antingen beroende på att rättigheter och skyldigheter härrör från samma avtal, att avtalen verkställs efter balansräkningens datum eller att de kalkylmässiga beloppen endast utgör variabler vid beräkningar. De kalkylmässiga derivatbeloppen indikerar inte nödvändigtvis omfattningen av de kassaflöden, marknader samt kreditrisker som är förenade med derivattransaktioner. Exempel på derivat är terminskontrakt i valutor, optioner, swappar, terminer samt ränteterminer. Det underliggande värdet kan omfatta ränte-, valuta-, råvaru-, obligationsoch aktieprodukter. 11

12 Noter forts.: 20. forts.: Bankens derivattransaktioner utförs som handelsaktivitet, redovisas till marknadspris, samt utgör en säkring mot Bankens egen ränte- och valutaexponering till följd av emitterade värdepapper och övrig utlåning. Säkringsavtal redovisas på samma sätt som det säkrade instrumentet. Bankens derivat används huvudsakligen för att minska pris -, valutakurs- och ränterisken som Banken och dess kunder antar. Derivatens utveckling redovisas i resultaträkningen samt i balansräkningen. Nettotillgångar bokförs bland fordringar på kreditinstitut och övriga tillgångar medan åtaganden (netto) redovisas bland övriga skulder samt skulder till kreditinstitut. Marknadsrisken som är förenad med derivat uppstår genom förändringar i priset på de faktorer som avtalen grundas på, exempelvis ränte- eller valutakursförändringar samt förändringar i noterade värdepapper. Risk som är förenad med utlåning avspeglar den förlust som Banken ådrar sig om motparten i ett derivatavtal inte kan uppfylla sin del av avtalet. Ränteterminer och terminer relaterade till valuta, värdepapper och ränta redovisas till marknadspris vid periodens utgång i delårsrapporten. Optioner på aktier redovisas till marknadspris. Kvartalsredovisning 21. Sammanfattning av koncernens rörelseresultat kvartalsvis: Q2 Q1 Q4 Q3 Q Räntenetto Övriga rörelseintäkter: Intäkter från aktier och andra innehav ( 62 ) 147 Provisioner, intäkter och kostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Rörelseintäkter, netto Övriga rörelsekostnader: Löner och lönebikostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Reserveringar för förluster på lånestocken... ( 751 ) ( 627 ) ( 898 ) ( 819 ) ( 530 ) Resultat före skatt Inkomst- och förmögenhetsskatt... ( 273 ) ( 397 ) ( 38 ) ( 296 ) ( 164 ) Nettoresultat

13 Noter, forts.: Övriga rörelseintäkter 22. Specificering av handelsvinster: 1 april 30 juni 1 januari 30 juni Aktiehandel... ( 453 ) Obligationshandel Tillgångar och skulder i utländsk valuta Summa Vid periodens slut uppgick vinster på värdepapper till 37% och orealiserade vinster på värdepapper till 63%. Personal 23. Specificering av det totala antalet anställda: Medelantalet anställda under året mätt i antalet heltidstjänster Antal heltidstjänster vid periodens utgång Specificering av löner och lönebikostnader: Löner Lönebikostnader Summa Utlåning till allmänheten 25. Specificering av utlåning till allmänheten efter typ: Övertrasseringar Växlar Obligationer Övrig utlåning Summa Utlåning till allmänheten och leasa kontrakt efter sektor: Kommuner... 1,2% 1,5% Affärsdrivande företag: Jordbruk... 2,8% 2,4% Fiskeindustri... 7,5% 9,5% Handel... 8,6% 11,7% Industri... 10,0% 13,0% Service... 44,0% 32,7% Privatpersoner... 25,9% 29,2% Summa ,0% 100,0% 13

14 Noter, forts.: 27. Specificering av problemkrediter: Lån med specifika reserveringar för förluster Specifika reserveringar för förluster... ( ) ( ) Övriga problemkrediter Summa problemkrediter Specificering av förändringar i reservering för förluster: Reservering förluster Specifika Generella Summa Summa Ingående balans Reserveringar för förluster under perioden Omräkningsdifferens Konstaterade förluster under perioden... ( 189) ( 17 ) ( 206 ) ( 396 ) Effekter av fusionen Utgående balans Reserveringar för förluster på lånestocken i procent av utlåning och ställda garantier... 1,5% 0,8% 2,3% 2,2% Obligationer och aktier i andra bolag 29. Specificering av obligationer och andra värdepapper med fast avkastning: Marknadsvärde Bokfört värde Obligationer avsedda för handel: Noterade på Islands fondbörs Noterade obligationer Onoterade obligationer Obligationer i placeringsportföljen: Noterade på Islands fondbörs Onoterade obligationer Summa Kaupthing Bunadarbanki hf. har ingått derivatkontrakt till ett belopp om ISK miljoner. Avtalen har ingåtts till marknadsvärde

15 Noter, forts.: 30. Specificering av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning: Marknadsvärde Bokfört värde Värdepapper avsedda för handel: Noterade på Islands fondbörs Övriga utländska noterade aktier Onoterade aktier Aktier i placeringsportföljen: Övriga utländska noterade aktier Onoterade aktier Summa Kaupthing Bunadarbanki hf. har ingått derivatkontrakt till ett belopp av ISK miljoner. Derivat på noterade aktier uppgår till ISK miljoner och derivat på onoterade aktier uppgår till ISK miljoner. Avtalen har redovisats till marknadsvärde. 86 Övriga tillgångar 31. Specificering av avskrivningar i resultaträkningen: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar i resultaträkningen Tillgångar och skulder i utländsk valuta 32. Vid utgången av juni 2003 uppgick det sammanlagda värdet på koncernens tillgångar och skulder i utländsk valuta till ISK miljoner respektive ISK miljoner. I tillgångar och skulder enligt ovan ingår termins-kontrakt samt valuta- och ränteswappar, se not

16 Noter, forts.: Förlagslån 33. Specificering av förlagslån: Räntekostnader Ursprunglig ränta Ränta efter förändring Löptid Bokfört värde Lån som ingår i primärkapitalrelationen: Emitterade ISK 8,7% 2011 Ingen förfallodatum Lån som ingår som supplementärt kapital: Emitterade ISK 5,9% ,9% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 6,3% Emitterade ISK 5,5% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 7,0% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 8,0% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 7,5% ,0% Emitterade EUR 3,3% Totala förlagslån i moderbolaget Dotterbolagens förlagslån... ISK 7,5% Ingen förfallodatum 134 Summa Eget kapital 34. Specificering av förändringar i eget kapital: Aktiekapital Överkursreserv Upplupna aktieoptioner Balanserat resultat Summa Eget kapital per Effekter av fusionen Eget kapital per Betald utdelning... ( 1.244) ( ) Återköpta egna aktier... ( 32 ) ( 418 ) ( 450 ) Kostnad för upplupna optioner Nettoresultat Eget kapital per

17 Noter, forts.: 35. Vid utgången av perioden uppgick det egna kapitalet till ISK miljoner. Kapitaltäckningsgraden, beräknad enligt artikel 84 i Lag om Finansbolag, uppgick till 11,6%. Enligt lagen bör graden inte understiga 8,0%. Graden beräknas enligt följande: Bokfort värde Vägt värde Riskbas:: Tillgångar upptagna i delårsrapporten Tillgångar avdragna från kapitalet... ( ) Garantier och andra poster som inte ingår i balansräkningen Summa riskbas Kapital: Primärt kapital: Upptaget eget kapital Minoritetsintressen i dotterbolags eget kapital netto Immateriella anläggningstillgångar... ( ) Övriga tillgångar avdragna från eget kapital... ( ) Förlagslån Sekundärt kapital: Förlagslån Investering i kreditinstitut... ( 908 ) Summa eget kapital Kapitaltäckningsgrad... 11,6% Primärkapitalrelationen... 9,0% Ansvarsförbindelser 36. Kaupthing Bunadarbanki hf. har beviljat sina kunder checkkrediter. Specificering av dessa avtal: Garantier Outnyttjade checkkrediter Tillgångar i depå

18 Noter, forts.: 37. Specificering av derivat, med återstående förfallodatum av nominellt belopp och bokfört värde: Upp till tre månader Nominellt belopp Tre månader till ett år Bokfört värde Mer än ett år Summa Positivt Negativt Valuta- och räntederivat Onoterade avtal: Terminskontrakt Valuta- och ränteavtal Optionsavtal, köpta Optionsavtal, sålda Summa Aktiederivat Avtal: Swappar Optionsavtal, köpta Optionsavtal, sålda Summa Obligationsderivat Onoterade avtal: Swappar Derivat summa Syftet med ovanstående avtal är att ha kontroll över koncernens valuta- och ränterisker. Vid utgången av perioden värderades kreditrisken till ISK miljoner vid beräkning av koncernens kapitaltäckningsgrad i enlighet med gällande regler. Intäkt per land 38. Specificering av intäkt per land: Utdelningar Nettoresultat Övriga Finansiella intäkter på aktier och andra innlån Provisionsfordringar av finansiella transactioner rörelseintäkter Island Sverige Övriga länder Totalt Övriga poster 39. Avstämning av redovisat resultat enligt delårsrapporten och god redovisningssed i Sverige: Redovisat resultat enligt delårsrapport Avskrivning goodwill... ( 84 ) Redovisat resultat enligt god redovisningssed i Sverige Om god redovisningssed i Sverige hade använts, skulle eget kapital i delårsrapporten för halvåret 2003 ha varit ISK miljoner högre, motsvarande den goodwillpost som uppstod vid förvärvet av Sofi Financial Services Group. 18

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer