Kaupthing Bunadarbanki hf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaupthing Bunadarbanki hf."

Transkript

1 Kaupthing Bunadarbanki hf. Delårsrapport januari juni 2003 Isländska kronor

2 Innehåll sida sida Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter... 3 Balansräkning... 6 Revisionsberättelse... 4 Kassaflödesanalys... 8 Resultaträkning... 5 Noter

3 Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter Delårsrapporten omfattar koncernbokslutet för Kaupthing Bunadarbanki hf. samt dess dotterbolag. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Föreskrifter om årsbokslut för kreditinstitutioner. De redovisningsprinciper som har tillämpats vid upprättandet av Kaupthing Bunadarbanki hf.s delårsrapport är desamma som föregående år. Den 26 maj 2003 gick Kaupthing bank hf. samman med Bunadarbanki Islands hf. under namnet Kaupthing Bunadarbanki hf. Konsolideringen ägde rum 1 januari Som ett resultat av sammanslagningen är balansräkningens poster aggregerade till bokfört värde. Jämförbara siffror i årbokslutet är därför de sammanlada beloppen i de båda bankerna. Enligt resultaträkningen uppgår periodens resultat till ISK miljoner för perioden 1 april - 30 juni och ISK miljoner för perioden 1 januari - 30 juni. Eget kapital, enligt balansräkningen, uppgick till ISK miljoner vid periodens slut, vilket innefattar aktiekapital uppgående till ISK miljoner. Kapitaltäckningsgraden, som beräknats enligt Lag om finansbolag, var 11,6%. Enligt lagen bör graden inte understiga 8,0% Styrelsen och koncerncheferna för Kaupthing Bunadarbanki hf. bestyrker härmed delårsrapporten for perioden 1 januari 30 juni Reykjavik den 8 august 2003 Bankens styrelse: Sigurdur Einarsson Ordförande Ásgeir Thoroddsen Finnur Ingólfsson Gunnar Páll Pálsson Jón Helgi Gudmundsson Bjarnfredur Ólafsson Gudmundur Hjaltason Hjörleifur Jakobsson Tommy Persson Koncernchefer: Solon Sigurdsson Hreidar Mar Sigurdsson 3

4 Revisionsberättelse Till styrelsen för Kaupthing Bunadarbanki hf. Vi har, i enlighet med på Island etablerade praxis och rekommendationer, granskat koncernbalansräkningen för Kaupthing Bunadarbanki hf. per den 30 juni 2003 och därtill hörande resultaträkning samt kassaflödesanalys avseende den därmed avslutade perioden. Samtliga uppgifter som omfattas av denna delårsrapport har lagts fram av ledningen i Kaupthing Bunadarbanki hf. Vår granskning omfattar främst frågor till företagets personal och analysförfaranden som tillämpas på finansiella data och nyckeltal. Granskningen är väsentligt mindre omfattande än en revision enligt god revisionssed, vilken har till syfte att uttrycka en åsikt om delårsrapporten i sin helhet. Följaktligen uttrycker vi inte någon sådan åsikt. Vi är, på grundval av vår granskning, inte medvetna om några väsentliga förändringar som borde göras i denna delårsrapport för att den ska överensstämma med god redovisningssed på Island. Reykjavík den 8 august 2003 Sigurdur Jónsson Hildur Árnadóttir KPMG Endurskodun hf. 4

5 Resultaträkning 1 januari till 30 juni april 30 juni 1 januari 30 juni Noter Finansiella intäkter: Räntor från kreditinstitut Räntor på utlåning Räntor på obligationer Övriga ränteintäkter Finansiella kostnader: Räntor till kreditinstitut Räntor på inlåning Räntor på låneskulder Räntor på företagslån Övriga räntekostnader Övriga rörelseintäkter: Ränteintäkter, netto Utdelningar på aktier och andra innehav Provisionsfordringar Provisionsskulder... ( 281 ) ( 280 ) ( 545 ) ( 480 ) Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader: Rörelseintäkter netto Löner och andra ersättningar Övriga administrativa kostnader Avskrivningar Reserveringar för förluster... 11,28 ( 751 ) ( 530 ) ( ) ( ) Resultat före skatt Inkomstskatt ( 271 ) ( 164 ) ( 668 ) ( 431 ) Förmögenhetsskatt... ( 2 ) 0 ( 2 ) ( 4) Nettoresultat Resultat per aktie: Resultat per aktie ,1 7,5 5

6 Balansräkning Tillgångar Kassa, statsskuldväxlar och utlåning till kreditinstitut: Noter Kassa och utlåning på avista till centralbanken Belåningsbara statsskuldväxlar för återfinansiering hos centralbanken Utlåning till andra kreditinstitut: Obligatorisk utlåning till centralbanken Utlåning till andra kreditinstitut Utlåning: 10-12, Utlåning till allmänheten Leasa kontrakts Uppsagda hypotekslån Värdepapper och aktier i andra bolag: 13, 29,30 Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning Aktier i intressebolag Aktier i dotterbolag Övriga tillgångar: Immateriella tillgångar... 14, Materiella anläggningstillgångar... 15, Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

7 30 juni 2003 Skulder och eget kapital Noter Skulder till kreditinstitut Inlåning: Inlåning på avista Inlåning på tid Sérstök innlán Låneskulder Övriga skulder: Övriga skulder Upplupna kostnader Avsättning för uppskjutna skatteskulder Förlagslån... 17, Minoritetsintressen i eget kapital Eget kapital: 34,35 Aktiekapital Överkursreserv Upplupna aktieoptioner Balanserat resultat Eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen: 20, 36,37 Ansvarsförbindelser... 7

8 Kassaflödesanalys 1 januari till 30 juni 2003 Kassaflöde från rörelsen: Noter Nettoresultat Skillnad mellan nettoresultat och kassaflöde från rörelsen: Inflationsjustering och valutakursförändring... ( ) ( ) Nettoresultat för intresseföretag... ( 618 ) 700 Reservering för förluster Inkomstskatt Övriga poster Förändringar av tillgångar och skulder Kassaflöde från investeringsverksamheten: Kassaflöde netto från rörelsen Utlåning på tid till centralbanken ( ) Övrig utlåning på tid till kreditinstitut, förändring... ( 690 ) Utlåning till allmänheten, förändring... ( ) ( ) Obligationer avsedda för handel, förändring... ( ) ( ) Obligationer i placeringsportföljen, förändring Värdepapper avsedda för handel, förändring Värdepapper i placeringsportföljen, förändring ( 4 ) Aktier i intressebolag... ( 62 ) ( ) Kassaflöde från förvärv, netto förvärvat kassaflöde Investeringar i goodwill... ( 101 ) ( 66 ) Investeringar i materiella anläggningstillgångar... ( 531 ) ( 365 ) Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar, förändringar... ( ) ( ) Kassaflöde netto från investeringsverksamheten ( ) ( ) Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Skulder till kreditinstitut, förändring Inlåning, förändring Låneskulder, förändring Övriga skulder, förändring ( ) Förlagslån, förändring Återköpta egna aktier ( 450 ) ( 772 ) Betald utdelning ( ) ( 705 ) Kassaflöde netto från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde... ( ) Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Övriga upplysningar: Erhållna utdelningar

9 Noter Sammanfattning av redovisningsprinciper Förutsättningar för framställningen 1. Delårsrapporten för Kaupthing Bunadarbanki hf. innehåller koncernbokslutet för Banken och dess dotterbolag samt delårsrapporten för moderbolaget. Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Föreskrifter om årsbokslut för kreditinstitutioner. Dessa är baserade på kostnadsredovisning och har upprättats efter samma redovisningsprinciper som tidigare år. Delårsrapporten är upprättad i isländsk valuta och belopp presenteras i miljoner isländska kronor. Den 26 maj 2003 gick Kaupthing bank hf. samman med Bunadarbanki Islands hf. under namnet Kaupthing Bunadarbanki hf. Konsolideringen ägde rum 1 januari Som ett resultat av sammanslagningen är balansräkningens poster aggregerade till bokfört värde. Jämförbara siffror i årbokslutet är därför de sammanlada beloppen i de båda bankerna. 2. Dotterbolag är företag i vilka banken har bestämmandeinflytande. Dotterbolagens delårsrapporter inkluderas i Bankens koncernbokslut från och med förvärvet av majoritetsintresset tills det avyttras. Koncernbolagens mellanhavanden, transaktioner samt vinster från transaktioner mellan koncernbolagen elimineras i delårsrapporten. Sju dotterbolag är inte inkluderade i Bankens koncernbokslut då deras verksamhet skiljer sig avsevärt från övriga dotterbolags verksamhet. De sju dotterbolagen är justerade för i enlighet med kapitalandelsmetoden i delårsrapporten. 3. Intresseföretag är företag där Kaupthing Bunadarbanki hf. har betydande inflytande över finansiella och operationella policys men inget bestämmandeinflytande. Delårsrapporten innehåller Kaupthing Bunadarbanki hf.s andel av intresseföretagens utveckling från dess att Kaupthings inflytande börjar till dess att det upphör. Om Kaupthing Bunadarbanki hf.s del av förlusten är större än bokfört värde för ett intresseföretag redovisas bokfört värde till noll och ytterliggare redovisade förluster förhindras om inte banken har beviljat garantier för eller finansierat intressebolaget. Utländsk valuta 4. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omvandlas till isländsk valuta till gällande växelkurs per den 30 juni Operativa intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till gällande valutakurs på transaktionsdagen. Delårsrapporter för utländska dotterbolag 5. Koncernens utländska verksamheter är nära relaterade till moderbolagets verksamheter. Tillgångar och skulder relaterade till utländska verksamheter räknas därför om till isländsk valuta till gällande växelkurs vid slutet av juni Intäkter och kostnader i utländska verksamheter omräknas till isländsk valuta till periodens genomsnittliga växelkurs. Växelkursdifferenser som uppstår på grund av omräkningen till isländsk valuta bokförs som växelkursdifferens i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader 6. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i resultaträkningen då de uppstår baserat på faktisk ränta. Ränteintäkter beräknas på skulder från andra finansiella institut, lån, värdepapper samt derivat. Räntekostnader beräknas på skulder till övriga finansiella institut, inlåning, utlåning samt förlagslån. Om lån har försummats i mer än tre månader beräknas inte längre ränteintäkter. Serviceintäkter 7. Banken erbjuder en mängd tjänster till sina kunder och erhåller därigenom intäkter. Serviceintäkter innefattar inkomster från aktiemäkleri, företagstjänster, förmögenhetsförvaltning samt utlåning. Serviceintäkter redovisas i bankens resultaträkning då de uppstår. 9

10 Noter forts.: Intäkter från aktier och andra innehav 8. Bankens vinst- eller förlustandel i intresseföretag inkluderas i intäkter från aktier och andra innehav, tillsammans med aktieutdelningar. Resultat per aktie 9. Resultat per aktie är förhållandet mellan resultat efter skatt och det vägda medelvärdet av antalet aktier under ett år. Periodens resultat uppgick till ISK miljoner och det vägda medelvärdet av antalet aktier var 409 miljoner. Varje aktie har ett nominellt värde på 10 isländska kronor. Lån 10. Lån bokförs med upplupen ränta, indexering samt valutakursdifferens vid utgången av året. Indexerade lån är redovisade enligt gällande index vid början av juli 2003 och lån i utländsk valuta är redovisade enligt växelkurs i relevanta valutor vid slutet av juni Reservering för förluster på lånestocken görs för att svara mot den risk som är knuten till utlåningsverksamheten. Reserveringen för förluster grundas på en uppskattning och motsvarar inte en definitiv nedskrivning. Utöver obligatorisk avsättning bedöms vissa riskfaktorer för att fastställa total avsättning för detta ändamål. För det första finns specifika reserveringar för att justera för åtaganden avseende låntagare med försämrade kreditbetyg och för det andra finns det en generell reservering för att svara mot den allmänna risken vid utlåningsverksamhet. Räntor på lån för vilka det är osäkert om det kommer att erläggas har inte tagits upp som intäkt. Reserveringen har reducerat relevanta poster i balansräkningen, med undantag av reservering för utställda garantier som redovisas i balansräkningen under Övriga skulder. 12. Banken har inlösta tillgångar på utmätta lån. I vissa fall har utmätningen utförts via särskulda företag som ägs av banken och lån til dessa inkluderas i de utmätta lånen. Samtliga av dessa förelag, som ägs av bankens dotterbolag, inkluderas i koncernredovisningen för delåret. Utmätta lån bokfors till beräknat marknadspris i bankens delårsrapport. Värdepapper 13. Bankens värdepapper redovisas delvis som värdepapper avsedda för handel, delvis som värdepapper i placeringsportföljen. Värdepapper i placeringsportföljen är sådana som till följd av ett formellt beslut ska innehas längre tid än ett år, medan övriga värdepapper klassificeras som värdepapper avsedda för handel. Värderingen av obligationer i placeringsportföljen baseras på räntan vid förvärvstidpunkten. Värdepapper i placeringsportföljen värderas till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet beroende på vilket som är lägst. Noterade värdepapper avsedda för handel värderas till gällande marknadspris vid periodens slut. Onoterade obligationer avsedda för handel värderas enligt avkastningskravet vid tidpunkten för köpet medan onoterade värdepapper avsedda för handel värderas till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet beroende på vilket som är lägst. Goodwill 14. I situationer då Banken har köpt eller på annat sätt förvärvat aktier i dotterbolag till ett pris som inte överensstämmer med Bankens andel av bolagets eget kapital uppstår goodwill. Goodwill redovisas i resultaträkningen mellan fem och tio år. 10

11 Noter forts.: Fastigheter och utrustning 15. Fastigheter och utrustning bokförs till anskaffningsvärdet minus avskrivningar. Avskrivningarna sker som en fast årlig procentuell andel av fastighetens eller utrustningens beräknade livslängd tills ett utrangeringsvärde nås. Specificering av beräknad livslängd: Byggnader... Inventarier... Maskiner och utrustning... Fordon år 5 år 3-5 år 6 år Uppskjutna skatteskulder 16. Den uppskjutna skatteskulden är beräknad och redovisad i balansräkningen. Beräkningen grundas på skillnaden mellan skattemässiga och bokförda värden, inräknat förlustavdrag som kan sparas. Skillnaden beror på att skattemässiga bedömningar grundas på regler som skiljer sig från dem som reglerar delårsrapporten. Förlagslån 17. Banken har lånat medel genom att emittera förlagslån i isländsk valuta. Då förlagslån har lägre prioritet än bankens övriga skulder, har de karaktären av eget kapital. Som visas i not 35 ingår förlagslånen i eget kapital vid beräkning av kapitaltäckningsgraden. Dels finns det forlagsutlån utan forfallodatom som banken tidigast kan lösa in 2011 och då enbart med tillstånd från den isländska motsrarigheten til Finansinspektionen. Dessa lån ingår i primarkapital relationen vid beräkning av kapitaltackningsgoden. Dels finns det forlagslån sem forfaller i de nesta elva år. Dessa lån bokförs som skulder med upplupen ränta, indexering och valutakursdifferenser per 30 juni Indexerade lån beräknas på index per den 1 juli 2003 och valutadna lån beräknas på valutakurser per 30 juni Aktieoptionsavtal 18. Genom aktieoptionsavtal har Bankens medarbetare möjlighet att förvärva aktier i Banken. Inköpspriset motsvarar värdet på aktierna vid tidpunkten för tilldelning. Bankens kostnader beräknas som skillnaden mellan aktieoptionens pris och aktiernas marknadsvärde på balansdagen, med beaktande av de anställdas upplupna rätter. Kostnaden bokförs bland lönekostnader och lönebikostnader i resultaträkningen. Likvida medel och jämställda tillgångar 19. Likvida medel och därmed jämställda tillgångar i kassaflödesanalysen består av kassa samt inlåning på avista hos centralbanken, belåningsbara statsskuldväxlar för återfinansiering hos centralbanken samt inlåning på avista hos kreditinstitut. Derivat 20. Derivat är finansiella instrument, för vilka avtalade eller kalkylmässiga belopp inte innefattas i Bankens balansräkning, antingen beroende på att rättigheter och skyldigheter härrör från samma avtal, att avtalen verkställs efter balansräkningens datum eller att de kalkylmässiga beloppen endast utgör variabler vid beräkningar. De kalkylmässiga derivatbeloppen indikerar inte nödvändigtvis omfattningen av de kassaflöden, marknader samt kreditrisker som är förenade med derivattransaktioner. Exempel på derivat är terminskontrakt i valutor, optioner, swappar, terminer samt ränteterminer. Det underliggande värdet kan omfatta ränte-, valuta-, råvaru-, obligationsoch aktieprodukter. 11

12 Noter forts.: 20. forts.: Bankens derivattransaktioner utförs som handelsaktivitet, redovisas till marknadspris, samt utgör en säkring mot Bankens egen ränte- och valutaexponering till följd av emitterade värdepapper och övrig utlåning. Säkringsavtal redovisas på samma sätt som det säkrade instrumentet. Bankens derivat används huvudsakligen för att minska pris -, valutakurs- och ränterisken som Banken och dess kunder antar. Derivatens utveckling redovisas i resultaträkningen samt i balansräkningen. Nettotillgångar bokförs bland fordringar på kreditinstitut och övriga tillgångar medan åtaganden (netto) redovisas bland övriga skulder samt skulder till kreditinstitut. Marknadsrisken som är förenad med derivat uppstår genom förändringar i priset på de faktorer som avtalen grundas på, exempelvis ränte- eller valutakursförändringar samt förändringar i noterade värdepapper. Risk som är förenad med utlåning avspeglar den förlust som Banken ådrar sig om motparten i ett derivatavtal inte kan uppfylla sin del av avtalet. Ränteterminer och terminer relaterade till valuta, värdepapper och ränta redovisas till marknadspris vid periodens utgång i delårsrapporten. Optioner på aktier redovisas till marknadspris. Kvartalsredovisning 21. Sammanfattning av koncernens rörelseresultat kvartalsvis: Q2 Q1 Q4 Q3 Q Räntenetto Övriga rörelseintäkter: Intäkter från aktier och andra innehav ( 62 ) 147 Provisioner, intäkter och kostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Rörelseintäkter, netto Övriga rörelsekostnader: Löner och lönebikostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Reserveringar för förluster på lånestocken... ( 751 ) ( 627 ) ( 898 ) ( 819 ) ( 530 ) Resultat före skatt Inkomst- och förmögenhetsskatt... ( 273 ) ( 397 ) ( 38 ) ( 296 ) ( 164 ) Nettoresultat

13 Noter, forts.: Övriga rörelseintäkter 22. Specificering av handelsvinster: 1 april 30 juni 1 januari 30 juni Aktiehandel... ( 453 ) Obligationshandel Tillgångar och skulder i utländsk valuta Summa Vid periodens slut uppgick vinster på värdepapper till 37% och orealiserade vinster på värdepapper till 63%. Personal 23. Specificering av det totala antalet anställda: Medelantalet anställda under året mätt i antalet heltidstjänster Antal heltidstjänster vid periodens utgång Specificering av löner och lönebikostnader: Löner Lönebikostnader Summa Utlåning till allmänheten 25. Specificering av utlåning till allmänheten efter typ: Övertrasseringar Växlar Obligationer Övrig utlåning Summa Utlåning till allmänheten och leasa kontrakt efter sektor: Kommuner... 1,2% 1,5% Affärsdrivande företag: Jordbruk... 2,8% 2,4% Fiskeindustri... 7,5% 9,5% Handel... 8,6% 11,7% Industri... 10,0% 13,0% Service... 44,0% 32,7% Privatpersoner... 25,9% 29,2% Summa ,0% 100,0% 13

14 Noter, forts.: 27. Specificering av problemkrediter: Lån med specifika reserveringar för förluster Specifika reserveringar för förluster... ( ) ( ) Övriga problemkrediter Summa problemkrediter Specificering av förändringar i reservering för förluster: Reservering förluster Specifika Generella Summa Summa Ingående balans Reserveringar för förluster under perioden Omräkningsdifferens Konstaterade förluster under perioden... ( 189) ( 17 ) ( 206 ) ( 396 ) Effekter av fusionen Utgående balans Reserveringar för förluster på lånestocken i procent av utlåning och ställda garantier... 1,5% 0,8% 2,3% 2,2% Obligationer och aktier i andra bolag 29. Specificering av obligationer och andra värdepapper med fast avkastning: Marknadsvärde Bokfört värde Obligationer avsedda för handel: Noterade på Islands fondbörs Noterade obligationer Onoterade obligationer Obligationer i placeringsportföljen: Noterade på Islands fondbörs Onoterade obligationer Summa Kaupthing Bunadarbanki hf. har ingått derivatkontrakt till ett belopp om ISK miljoner. Avtalen har ingåtts till marknadsvärde

15 Noter, forts.: 30. Specificering av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning: Marknadsvärde Bokfört värde Värdepapper avsedda för handel: Noterade på Islands fondbörs Övriga utländska noterade aktier Onoterade aktier Aktier i placeringsportföljen: Övriga utländska noterade aktier Onoterade aktier Summa Kaupthing Bunadarbanki hf. har ingått derivatkontrakt till ett belopp av ISK miljoner. Derivat på noterade aktier uppgår till ISK miljoner och derivat på onoterade aktier uppgår till ISK miljoner. Avtalen har redovisats till marknadsvärde. 86 Övriga tillgångar 31. Specificering av avskrivningar i resultaträkningen: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar i resultaträkningen Tillgångar och skulder i utländsk valuta 32. Vid utgången av juni 2003 uppgick det sammanlagda värdet på koncernens tillgångar och skulder i utländsk valuta till ISK miljoner respektive ISK miljoner. I tillgångar och skulder enligt ovan ingår termins-kontrakt samt valuta- och ränteswappar, se not

16 Noter, forts.: Förlagslån 33. Specificering av förlagslån: Räntekostnader Ursprunglig ränta Ränta efter förändring Löptid Bokfört värde Lån som ingår i primärkapitalrelationen: Emitterade ISK 8,7% 2011 Ingen förfallodatum Lån som ingår som supplementärt kapital: Emitterade ISK 5,9% ,9% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 6,3% Emitterade ISK 5,5% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 7,0% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 8,0% ,0% Emitterade ISK 6,0% ,5% Emitterade ISK 7,5% ,0% Emitterade EUR 3,3% Totala förlagslån i moderbolaget Dotterbolagens förlagslån... ISK 7,5% Ingen förfallodatum 134 Summa Eget kapital 34. Specificering av förändringar i eget kapital: Aktiekapital Överkursreserv Upplupna aktieoptioner Balanserat resultat Summa Eget kapital per Effekter av fusionen Eget kapital per Betald utdelning... ( 1.244) ( ) Återköpta egna aktier... ( 32 ) ( 418 ) ( 450 ) Kostnad för upplupna optioner Nettoresultat Eget kapital per

17 Noter, forts.: 35. Vid utgången av perioden uppgick det egna kapitalet till ISK miljoner. Kapitaltäckningsgraden, beräknad enligt artikel 84 i Lag om Finansbolag, uppgick till 11,6%. Enligt lagen bör graden inte understiga 8,0%. Graden beräknas enligt följande: Bokfort värde Vägt värde Riskbas:: Tillgångar upptagna i delårsrapporten Tillgångar avdragna från kapitalet... ( ) Garantier och andra poster som inte ingår i balansräkningen Summa riskbas Kapital: Primärt kapital: Upptaget eget kapital Minoritetsintressen i dotterbolags eget kapital netto Immateriella anläggningstillgångar... ( ) Övriga tillgångar avdragna från eget kapital... ( ) Förlagslån Sekundärt kapital: Förlagslån Investering i kreditinstitut... ( 908 ) Summa eget kapital Kapitaltäckningsgrad... 11,6% Primärkapitalrelationen... 9,0% Ansvarsförbindelser 36. Kaupthing Bunadarbanki hf. har beviljat sina kunder checkkrediter. Specificering av dessa avtal: Garantier Outnyttjade checkkrediter Tillgångar i depå

18 Noter, forts.: 37. Specificering av derivat, med återstående förfallodatum av nominellt belopp och bokfört värde: Upp till tre månader Nominellt belopp Tre månader till ett år Bokfört värde Mer än ett år Summa Positivt Negativt Valuta- och räntederivat Onoterade avtal: Terminskontrakt Valuta- och ränteavtal Optionsavtal, köpta Optionsavtal, sålda Summa Aktiederivat Avtal: Swappar Optionsavtal, köpta Optionsavtal, sålda Summa Obligationsderivat Onoterade avtal: Swappar Derivat summa Syftet med ovanstående avtal är att ha kontroll över koncernens valuta- och ränterisker. Vid utgången av perioden värderades kreditrisken till ISK miljoner vid beräkning av koncernens kapitaltäckningsgrad i enlighet med gällande regler. Intäkt per land 38. Specificering av intäkt per land: Utdelningar Nettoresultat Övriga Finansiella intäkter på aktier och andra innlån Provisionsfordringar av finansiella transactioner rörelseintäkter Island Sverige Övriga länder Totalt Övriga poster 39. Avstämning av redovisat resultat enligt delårsrapporten och god redovisningssed i Sverige: Redovisat resultat enligt delårsrapport Avskrivning goodwill... ( 84 ) Redovisat resultat enligt god redovisningssed i Sverige Om god redovisningssed i Sverige hade använts, skulle eget kapital i delårsrapporten för halvåret 2003 ha varit ISK miljoner högre, motsvarande den goodwillpost som uppstod vid förvärvet av Sofi Financial Services Group. 18

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer