Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun"

Transkript

1 Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Nareman Al-Saied Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte Uppdrag och revisionsfråga Metod 4 3. Styrdokument för intern kontroll Reglemente för intern kontroll 5 4. Iakttagelser och bedömning Kultur- och fritidsnämnden Bedömning Socialnämnden Bedömning Miljönämnden Bedömning Barn- och utbildningsnämnden Bedömning Kommunstyrelsen Bedömning Bilaga Intern kontroll en bakgrund 16 Det interna kontrollsystemet 16 Kontrollmiljö 17 Riskbedömning 17 Kontrollaktiviteter 17 Tillsyn 17 Information och kommunikation 17

3 1. Sammanfattning Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Av kommunens reglemente framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även med utgångspunkt från nämndernas rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till sådana. Inledningsvis visar granskningen att det finns en god kontrollmiljö som utgör grunden för en väl fungerande intern kontroll. Avseende medarbetarnas kunskap och engagemang i det interna kontrollarbetet bedömer vi detta som relativt gott men att det finns ett förbättringsutrymme i detta avseende inom socialnämnden. Vidare bedömer vi att det finns behov av att tydliggöra att intern kontroll inte bara omfattar ekonomiska kontrollmoment utan även verksamhetsmässiga kontroller. De granskade nämnderna har upprättat en inre organisation för arbetet med intern kontroll. Hos flera av de granskade nämnderna utgör ledningsgruppen även arbetsgrupp för intern kontroll. Vår granskning visar att en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalysen används av samtliga nämnder för att ta fram förslag till kontrollmoment. Vi anser dock att det finns ett förbättringsutrymme när det gäller att utveckla de verksamhetsrelaterade kontrollmomenten. Nämnderna arbetar enligt vår uppfattning aktivt med den interna kontrollen och i de fall brister förekommer så vidtas åtgärder. Vi anser vidare att de uppföljningar som genomförs av åtgärderna är ett utmärkt initiativ för att säkerställa att de får avsedd effekt. En genomgående brist i nämndernas planer för intern kontroll är att tidplan för rapporteringen av kontrollmomenten saknas. Vi anser att en tidplan bidrar till att klargöra när nämnden förväntas få en rapportering av den interna kontrollen från förvaltningen. Genom tidplanen betonas vikten av den interna kontrollens betydelse för alla chefer och medarbetare. Granskningen visar att det finns ett genomgående förbättringsutrymme när det gäller nämndernas samlade bedömning av den interna kontrollen. Vi anser att i synnerhet kommunstyrelsen bör tydliggöra sin bedömning av nämndernas interna kontroll i enlighet med fullmäktiges reglemente. Vi har i denna granskning uppmärksammat behovet av att inför nämnderna klarlägga sambandet mellan den interna kontrollen och kommunens styrmodell Ratten. 1 av 18

4 Avslutningsvis anser vi att kommunstyrelsen bör överväga att ta fram nämndsgemensamma kontrollmål som en metod för att stärka sin övergripande roll. Genom att införa övergripande kontrollmål får kommunstyrelsen ytterligare underlag till sin bedömning av nämndernas interna kontroll. 2 av 18

5 2. Bakgrund och syfte Av kommunallagens 9 kap 9 framgår bland annat att revisorerna ska pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen framgår av kommunallagen 6 kap 7 i vilken det stadgas att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. I reglementet för intern kontroll regleras bland annat nämndens arbete med den interna kontrollen. Nämnd och styrelse ska upprätta, besluta och följa upp den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. 2.1 Uppdrag och revisionsfråga Kommunrevisionen i Ängelholms kommun har gett i uppdrag att granska kommunens arbete med den interna kontrollen. Syftet med föreliggande djupgranskning är att utvärdera och analysera hur nämnderna tillämpar av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll. Granskningen ska besvara följande huvudfrågor: Finns förutsättningar inom nämnden för en väl fungerande kontrollmiljö? Engageras medarbetare inom nämnden i det interna kontrollarbetet samt hur informeras medarbetare om den interna kontrollen? Finns det en organisation upprättad för den interna kontrollen? Finns det en tydlig analys av riskområden utifrån en risk- och väsentlighetsanalys inför valet av granskningsområden? Finns det väsentliga områden som inte fångas inom ramen för analysen? Behandlar internkontrollplanerna både ekonomi och verksamhetsområden? Vidtar nämnden åtgärder utifrån de brister som framkommer i samband med den interna kontrollen samt hur följer nämnden upp? Finns rutiner fastställda för uppföljning av den interna kontrollen på olika nivåer? Gör nämnden en samlad bedömning av det interna kontrollarbetet? Arbetar kommunstyrelsen med stöd och kontroll av nämnder och bolagsstyrelser utifrån KL:s krav på uppsiktsplikt? 3 av 18

6 2.2 Metod Vi har i samband med granskningen genomfört intervjuer med följande: Kommunstyrelsens ordförande Förvaltningschef för kultur- och fritid Ekonom för kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef för socialnämnden Administrativ chef för socialnämnden Förvaltningschef för miljönämnden Ekonomichef Förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden Vi har även tagit del av relevanta dokument såsom reglemente för intern kontroll, de granskade nämndernas internkontrollplaner för år 2010 och år 2011 samt i förekommande fall granskningsrapporter för år Vi har även tagit del av kommunens interna styrsystem Ratten och årsredovisning för år Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 4 av 18

7 3. Styrdokument för intern kontroll 3.1 Reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktige antog ett reglemente år 1997 för intern kontroll. Av reglementet framgår ansvarsnivåerna och rollfördelningen för den intern kontroll. Vidare beskriver reglementet hur uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. Av reglementet framgår följande: Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till sådana. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Nämnden skall med regelbundenhet och i enlighet med de anvisningar som kommunstyrelsen meddelar rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om den interna kontrollen. Cheferna ska informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Utöver reglemente finns tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Dessa anvisningar anger att varje nämnd, inför varje nytt verksamhetsår, ska upprätta en plan för hur den interna kontrollen skall bedrivas. Planen ska upprättas enligt en modell där följande anges: - Vilka rutiner och system som ska kontrolleras - Vilka kontrollmoment som ska utföras - Vilken metod som ska användas vid kontrollen - Hur ofta kontrollmoment ska utföras - Vem som ska utföra kontrollmomenten - Till vem utförd kontroll och eventuell avvikelse skall rapporteras Planen skall vid verksamhetsårets början, anmälas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 5 av 18

8 4. Iakttagelser och bedömning Nedan redovisas de granskade nämndernas arbete med den interna kontrollen samt vår bedömning av respektive nämnd. 4.1 Kultur- och fritidsnämnden Förslag till intern kontrollplan tas fram genom diskussioner inom ledningsgruppen tillsammans med ekonomen på förvaltningen. Denna diskussion bygger på en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys som styr urvalet av kontrollmål. Förvaltningens förslag lämnas sedan till nämnden för beslut. Nämnden har beslutat om att följande granskningsinsatser ska genomföras under år 2011: Delegationsordning - att beslut fattas enligt delegationsordning och att anmälan till nämnden sker i tillämpliga fall Upphandling/inköp - att regelverken för upphandling följs Policy för mobiltelefon- att gällande regelverk följs Leasingbil - kontroll av körjournal och kontroll av OKQ8-kort Hantering av handkassa - att gällande rutin för kassahantering följs Kundfakturering - att makuleringar följer regler och reglemente samt att utförda tjänster faktureras Föreningsbidrag - att bidrag utbetalas enligt beslut och avtal Flera av de ovanstående kontrollmålen kvarstår sedan föregående års handlingsplan för intern kontroll. Detta är kopplat till att risk- och väsentlighetsanalysen identifierat samma riskområden för båda åren. Av handlingsplanen för intern kontroll framgår det vilka kontrollmoment som ska genomföras, vilken metod som ska användas samt med vilken frekvens respektive kontrollmoment ska genomföras. Vidare framgår det vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen. Av planen framgår inte vid vilken tidpunkt den interna kontrollen ska redovisas till nämnden. Istället rapporteras resultatet av den interna kontrollen till nämnden beroende på när tjänstemännen har färdigställt de olika kontrollmomenten. Arbetet med att utföra den interna kontrollen i förvaltningen utförs i huvudsak av förvaltningens ekonom. Kontrollmomenten genomförs genom stickprov och utfallet från dessa dokumenteras. I de fall avvikelser uppkommer i kontrollerna så vidtar förvaltningen åtgärder. Dessa åtgärder redovisas sedan i rapporteringen till nämnden. För att säkerställa att åtgärderna fått avsedd verkan gör förvaltningen en särskild uppföljning. Dock görs inte någon samlad bedömning eller analys kring utfallet av den interna kontrollen från nämndens sida. Nämnden rapporterar sedan utfallet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Någon återkoppling på denna rapportering från kommunstyrelsen erhålls dock inte. 6 av 18

9 Enligt intervjuad har den interna kontrollen tidigare haft fokus på ekonomi men numera omfattar den interna kontrollplanen även andra verksamhetsområden. Den interna kontrollen anses vara etablerad i verksamheten och medarbetarna uppfattas ha en god kännedom om syftet med den interna kontrollen. Detta kan delvis förklaras av att de oegentligheter som tidigare har skett inom förvaltningen har bidragit till att öka intresset för den interna kontrollen. Avseende kontrollmiljön uppges denna vara mycket god. Det finns en väl fungerande dialog mellan tjänstemän och politiker. Inom förvaltningen anses det råda en öppenhet och en väl fungerande dialog mellan chefer och medarbetare. Avslutningsvis uppgav de intervjuade att det även råder en god dialog mellan kommunstyrelsen och nämnden Bedömning Inledningsvis anser vi att kontrollmiljön, som är en grundläggande faktor för en väl fungerande intern kontroll, är god inom nämndens ansvarsområde. Vi uppfattar att det finns fungerade dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän och att förvaltningen präglas av en hög grad av transparens. Avseende kännedomen om den interna kontrollens syfte och innebörd bedömer vi att denna är god. En orsak till detta är de oegentligheter som tidigare har inträffat inom nämndens ansvarsområde och som bidragit till öka medvetenheten kring den interna kontrollen. Vi uppfattar att nämnden i detta avseende har tagit lärdom av dessa händelser och att detta bidragit till att höja statusen på det interna kontrollarbetet. Förvaltningens ledningsgrupp utgör tillika arbetsgrupp för det interna kontrollarbetet. Förvaltningens ekonom har givits ett särskilt ansvar för att utveckla det interna kontrollarbetet. Kontrollmomenten i nämndens plan för intern kontroll bygger på en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Av granskningen framgår att flera av de föregående kontrollmomenten återkommer i årets handlingsplan. Vi anser att det kan finnas skäl att utveckla risk- och väsentlighetsanalysen för att på så sätt identifiera nya riskområden. Vi noterar att handlingsplanen för år 2011 innehåller ett antal verksamhetsinriktade kontrollmål vilket vi ser som en positiv utveckling. Vår granskning visar att det finns en tydlig inriktning till att vidta åtgärder i de fall som brister framkommer i granskningarna. Vi anser att nämnden utgör ett gott föredöme genom sitt arbetssätt att även säkerställa att vidtagna åtgärder faktiskt genomförs. Vi anser att det är en brist att det inte finns en tidplan för när de olika kontrollmomenten ska rapporteras till nämnden. 7 av 18

10 Avslutningsvis anser vi att det finns ett förbättringsutrymme när det gäller nämndens samlade bedömning av den interna kontrollen. En samlad bedömning ska enligt vår uppfattning innehålla en sammanställning och analys av den interna kontroll som bedrivits under året med nämndens bedömning av de uppnådda resultaten. Genom den samlade bedömningen får kommunstyrelsen en tydlig bild av nämndens ambitioner avseende det interna kontrollarbetet. 4.2 Socialnämnden Arbetet med framtagande av kontrollmoment till nämndens handlingsplan för intern kontroll inleds med att respektive enhetschef tar fram förslag till kontrollmoment för sitt ansvarsområde. Dessa förslag läggs sedan fram för förvaltningens ledningsgrupp där urvalet och prioritering av kontrollmomenten sker utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Förslagen till kontrollmoment presenteras inför nämnden i samband med att budgeten för nästkommande år behandlas. Dessa förslag antas sedan utav nämnden utan någon mer omfattade debatt. Förvaltningens ledningsgrupp är tillika arbetsgrupp för intern kontroll. Den administrative chefen är den tjänsteman som fått ett särskilt ansvar att leda det interna kontrollarbetet tillsammans med förvaltningens ekonom. Socialnämndens interna kontrollplan för år 2011 innehåller följande kontrollmoment: Delegationsplan- att gällande delegationsbestämmelser följes Leverantörsfakturahantering-att gällande arbetsinstruktion följes Debitering av vård och omsorgsavgifter- ändamålsenliga och väl dokumenterade rutiner, eliminering eller upptäckt av allvarliga fel Utbetalning av försörjningsstöd- att rutinerna för ekonomiskt bistånd efterlevs Placeringsbeslut/Procapita- att fakturerade behandlingsavgifter överensstämmer med fattade beslut Upphandlingspolicy- inköp ska ske från kontrakterade leverantörer Kontroll av avtalspartners- kreditupplysning och kontroll av ägarstruktur IT-säkerhet-uppföljning av intern säkerhet Rutiner för hantering av vårdtagares/funktionshindrades medel- inköp, att antagna riktlinjer efterlevs Bostadsanpassningsbidrag- utbetalningar överensstämmer med fattade beslut Kontroll av inventariehantering- aktuell inventarieförteckning samt stöldskyddsmärkning Enligt de intervjuade innehåller årets handlingsplan flera kontrollmoment som är av verksamhetskaraktär jämfört med tidigare år. Detta beroende på att även 8 av 18

11 verksamhetskontrollerna har identifierats som angelägna att få med i den interna kontrollplanen. Ett förbättringsområde som förvaltningen uppmärksammat är att kunskapen kring den interna kontrollens syfte och mening är relativt låg inom organisationen. En orsak till detta är bland annat den bristande informationen från första linjens chefer till medarbetarna. Dock anses begreppet vara känt på chefsnivå. Det finns även ett behov av att i större utsträckning engagera medarbetarna i arbetet. Enligt de intervjuade görs löpande interna kontroller under året men att verksamheterna ibland kallar utförandet av den interna kontrollen för andra benämningar, som till exempel uppföljning av verksamheten eller måluppfyllelse. De verksamhetsansvariga cheferna återrapporterar till förvaltningschefen när avvikelser uppstår utifrån fastställd intern kontrollplan. Dock finns det ingen fastställd tidsplan för när rapportering ska ske. År 2010 gjordes ingen uppföljning av den interna kontrollen till nämnden. Enligt uppgift efterfrågades inte heller någon uppföljningen från varken nämnden eller från kommunstyrelsen. Med anledning av detta kommer nämnden att lämna en rapport både för år 2010 och år 2011 till kommunstyrelsen. I de fall brister kommer fram i samband med den interna kontrollen vidtas åtgärder. Dock sker det ingen uppföljning av i vilken utsträckning som åtgärderna fått önskad verkan. Avseende kontrollmiljön anses denna överlag vara tillfredsställande men att det finns utrymme för förbättringar. Processen för att utveckla kontrollmiljön är enligt de intervjuade pågående. Ett uttryck för att kontrollmiljön anses tillfredsställande är att det råder ett öppet klimat bland cheferna och medarbetarna. Förvaltningen anser dock att dialogen och informationen mellan nämnd och kommunstyrelse bör förbättras angående den interna kontrollen. Förvaltningen framför önskemål om att få mer konkreta definitioner av vad intern kontroll innebär. Nämnden rapporterar utfallet av den interna kontrollen årligen till kommunstyrelsen med undantag av år Dock gör nämnden inte någon samlad bedömning av den interna kontrollen Bedömning Vår granskning visar att det råder ett öppet klimat inom förvaltningen och att det finns en fungerande dialog mellan nämnden och förvaltningen. Dock noterar vi att det pågår ett utvecklingsarbete för att utveckla kontrollmiljön. En tydlig brist enligt vår uppfattning är att medarbetare i nuläget inte har en allmän kännedom om vad begreppet intern kontroll innebär. Intern kontroll berör samtliga medarbetare i organisationen Genom att informera medarbetarna, exempelvis genom utbildning, om den interna kontrollen skapas förutsättningar för ökad förståelse och engagemang. 9 av 18

12 Det finns en fastställd organisation för arbetet med den interna kontrollen. Urvalet av kontrollmoment sker utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Dock anser vi att det finns ett förbättringsutrymme vad gäller att utveckla de verksamhetsmässiga kontrollmomenten. Avseende rapporteringen av utfallet av den interna kontrollen anser vi att det finns argument för att nämnden ska besluta om en fastställd tidplan för när de olika kontrollmomenten ska rapporteras. Vår granskning visar att i de fall brister framkommer i den interna kontrollen rapporteras dessa till nämnden och åtgärder vidtas. Dock anser vi att nämnden i större utsträckning bör följa upp att de åtgärder som vidtagits får önskad verkan. Avslutningsvis anser vi att nämnden ska göra en samlad bedömning av det interna kontrollarbetet som grund för kommunstyrelsens bedömning. 4.3 Miljönämnden Arbetet med den interna kontrollen utgår från förvaltningschefen och förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen har ett IT-system för sin egenkontroll som kallas för Ecos. Detta IT-stöd används även för förvaltningens arbete med intern kontroll. Med hjälp av systemet ges ett stöd för arbetsgången i det interna kontrollarbetet. Systemet ger även underlag till nämndens samlade bedömning av utförda kontroller då stickproven som tas, dokumenteras i systemet. Vid eventuella avvikelser vidtas åtgärder och senare genomförs även en uppföljning av att åtgärderna fått avsedd verkan. IT-stödet ses av förvaltningen som ett bra hjälpmedel i arbetet med internkontroll. Förvaltningen lägger fram förslag till vilka kontrollmoment som bör kontrolleras inför kommande verksamhetsår. Dessa förslag tas fram utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. De kontrollmål som nämnden beslutat granska under år 2011 är följande: Delegationsordning- att gällande delegationsbestämmelser följs Kundfakturering- att avslutande ärenden fakturerats Lönerapportering- att gällande arbetsgång följs Handkassa- kontroll av kvitto mm. Upphandling- att inköp sker från kontrakterade leverantörer Tillsynsplan- att antagna tillsynsplaner följs Enligt uppgift genomförs dock inte samtliga kontrollmoment som finns i handlingsplanen. Orsaken till detta uppgavs vara att det genomförs så mycket övriga kontroller att vissa kontrollmoment i planen blir överflödiga. Det finns inte heller någon fastställd tidplan för när rappotering ska ske till nämnden. Ett kontrollmål som nämnden anser vara särskilt viktig är tillsynsplanen beroende på att detta är en viktig del av nämndens myndighetsutövning. 10 av 18

13 Interna kontrollens syfte och innebörd anses vara relativt känd inom förvaltningen. Att arbeta utifrån ett kontrollperspektiv är en naturlig del av medarbetarnas arbetsuppgifter inom förvaltningen. Kontrollmiljön inom nämnden och förvaltningen bedöms av de intervjuade som god och att denna har stärkts tack vare ett förbättrat samarbetsklimat inom förvaltningen. Dock betecknas dialogen mellan nämnden och kommunstyrelsen i nuläget som bristfällig. Avslutningsvis uppges att det hade varit en hjälp i nämndens interna kontrollarbete om kommunstyrelsen gett förslag till övergripande kontrollmål som alla nämnder ska granska årligen. Detta anses vara en bra metod för att stärka den interna kontrollen Bedömning IT-stödet, Ecos, som förvaltningen använder primärt som ett verksamhetssystem men även som ett stöd i arbetet med intern kontroll anser vi vara ett bra exempel på hur arbetet med den interna kontrollen kan integreras i det löpande arbetet. Vi anser vidare att det bör bli möjligt även för andra förvaltningar att kunna använda sig av detta system som ett stöd i arbetet med intern kontroll. En brist i förvaltningens arbete med intern kontroll är att inte alla de av nämnden beslutade kontrollmålen genomförs. Vi anser att det är av stor vikt att de kontrollmoment som nämnden har antagit också genomförs. Är det så att det redan på ett inledande stadie noteras att antalet kontrollmoment är för många så bör istället en hårdare prioritering göras med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen. Vi bedömer att den risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urvalet av kontrollmomenten är tillfredsställande. I övrigt anser vi att fördelningen mellan ekonomi- och verksamhetskontroller är rimlig. Vi bedömer att kontrollmiljön är väl fungerande men att det finns ett förbättringsutryrmme vad gäller dialogen mellan kommunstyrelsen och nämnden. Vi uppfattar att medarbetare och chefer inom förvaltningen är förtrogna med begreppet intern kontroll och att det utifrån förvaltningens uppdrag faller sig naturligt att arbeta utifrån ett kontrollperspektiv. Det sker en rapportering av den interna kontrollen till nämnden. Dock anser vi att det är en brist att det inte finns någon tidplan för när rapporteringen ska ske. Nämnden gör en samlad bedömning i slutet av året som sedan rapporteras till kommunstyrelsen. Avslutningsvis bedömer vi att förslaget att skapa nämndsgemensamma kontrollmål är ett utmärkt arbetssätt för att stärka och utveckla det interna kontrollarbetet. 11 av 18

14 Dessa gemensamma kontrollmål tillsammans med de nämndsspecifika kontrollen utgör ett bra underlag för kommunstyrelsens bedömning av nämndernas arbete med intern kontroll. 4.4 Barn- och utbildningsnämnden Inom förvaltningen finns en särskild ekonomienhet som bland annat har till uppgift att ta fram förslag till kontrollmoment. Dessa tas fram utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Förslagen föreläggs sedan för ledningsgruppen som i sin tur presentar dessa i nämnden för beslut. Enligt uppgift sker det inga större förändringar utifrån det förslag som ekonomienheten tagit fram. Förvaltningen har traditionellt haft ett synsätt som präglats av ett ekonomiskt perspektiv på den interna kontrollen. En reflektion från förvaltningschefens sida är att det utförs andra kontrollinsatser i verksamheterna men att dessa inte kallas för intern kontroll. Nämndens handlingsplan för intern kontroll år 2011 innehåller följande kontrollmoment: Delegationsordning- att beslut fattas enligt delegationsordning Leverantörsfakturor- att gällande arbetsinstruktion följes Upphandling/inköp- att inköp sker mot kontrakterade leverantörer Vårdnadsbidrag- att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Ekonomiska bidrag- barnomsorg, att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Interkommunal ersättning- att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Kundfakturering- att makuleringar följer regler och reglemente Inventariehantering- att inventarieförteckningar är aktuella Kontrollmiljön anses vara god hos verksamheterna och den interna kontrollen är känd av chefer och medarbetare. Intern kontroll uppfattas dock fortfarande som ett ekonomiskt begrepp bland cheferna och medarbetarna. I sammanhanget omnämns kommunens styrsystem Ratten som till stora delar uppfattas vara en del av den interna kontrollen. Dialogen mellan förvaltningen och nämnden anses fungera väl och enligt uppgift är samarbetet mellan nämnden och kommunstyrelsen god. Av nämndens plan för intern kontroll framgår inte någon tidsplan för när rapportering ska ske till nämnden. I de fall brister rapporteras utifrån genomförda kontroller rapporteras dessa och åtgärder formuleras. Det sker även en uppföljning av att beslutade åtgärder får önskad effekt. 12 av 18

15 Enligt de intervjuade upprättas en samlad bedömning av nämndens verksamhet inom ramen för styrsystemet Ratten. Någon motsvarande bedömning avseende intern kontroll görs dock inte Bedömning Vår granskning visar att det inom nämndens ansvarsområde finns en god kontrollmiljö vilket är en viktig grund för en väl fungerande intern kontroll. Det finns en organisation i form av förvaltningens ekonomienhet som leder arbetet med den interna kontrollen. För att bredda perspektivet på den interna kontrollen kan förslagsvis arbetsgruppen för intern kontroll tillföras även andra kompetenser än ekonomi. Granskningen visar att förslag till kontrollmoment tas fram med hjälp av en riskoch väsentlighetsanalys. Noterbart är att nämnden antar förvaltningens förslag till kontrollmoment rakt av. Vi anser att det finns ett värde i att nämnden ökar sitt engagemang i urvalet av relevanta konrollmoment. Vi uppfattar att begreppet intern kontroll är levande bland chefer och medarbetare. Dock anser vi att det finns ett påtagligt förbättringsutrymme när det gäller att vidga synsättet på den interna kontrollen som enbart en kontroll av ekonomi till att även omfatta verksamhetskontroller. Vi anser att nämnden uppvisar en proaktivitet i det att åtgärder formuleras i samband med att brister framkommer i den interna kontrollen. Vidare anser vi att den uppföljning som görs för att säkerställa att åtgärderna får önskad verkan är viktig. Av nämndens handlingsplan för intern kontroll framgår med vilken frekvens de olika kontrollmomenten ska genomföras dock anser vi att det är en brist att det inte finns en tidsplan för när rapportering ska ske till nämnden. Vår granskning visar att nämnden inte gör någon samlad bedömning av den interna kontrollen. Avslutningsvis noterar vi att förvaltningen har ett tydligt fokus på uppföljning genom styrsystemet Ratten. 4.5 Kommunstyrelsen Förvaltningens kontrollmiljö anses vara väl fungerande och begreppet intern kontroll uppges vara ett levande begrepp inom förvaltningen. Arbetet med den interna kontrollen leds av ekonomichefen som tar fram förslag till kontrollmoment. Dessa tas fram utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Kommunstyrelsen har fastställt följande kontrollmoment för år 2011 Delegationsbeslut Diarieföring Leverantörsfakturering Kundfakturering Makulering av kundfakturering IT-styrdokument IT-drift IT-intern uppföljning IT-inköp Löneutbetalning 13 av 18

16 Kravrutiner Ansökan om särskild momskompensation Handkassa Huvudkassa Nyckelkort Upphandling Integration till ekonomisystem Debitering av arrende Anställningsavtal Rapportering av lönepåverkande händelser Rapportering timavlönad Lönebearbetning Löneverkställan och utbetalning Avstämning Av förvaltningens rapportering till kommunstyrelsen framgår på ett tydligt sätt hur utfallet av den interna kontrollen blivit. I de fall brister framkommer i samband med granskningarna vidtas åtgärder och uppföljning sker av att åtgärderna får avsedd effekt. På ett kommunövergripande plan uppges att de förtroendevalda och tjänstemännens inbördes roller och ansvar har blivit allt tydligare under de senaste åren. De problem som framfördes från kommunstyrelsens sida är att kommunikationen och dialogen med vissa nämnder inte fungerar avseende bland annat den interna kontrollen. Syftet och innebörden av den interna kontrollen upplevs generellt som accepterad bland nämnder och förvaltningar. Uppfattningen är att den interna kontrollen har utvecklats under senare år. Arbetet med den interna kontrollen är fortfarande fokuserat på ekonomi- och inte på verksamhetskontroller. Synsättet är styrsystemet Ratten ska inrymma de verksamhetsmässiga kontrollerna. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas rapportering av deras interna kontroll. I de fall kommunstyrelsen anser att det finns brister i rapportering så kommunicerar kommunstyrelsen detta till berörd nämnd och att nämnden i förekommande fall ska vidta och redovisa åtgärder. Kommunstyrelsen gör dock ingen samlad bedömning av nämndernas interna kontroll. Avseende de kommunala bolagen begär inte kommunstyrelsen in någon rapportering av den interna kontrollen enligt aktiebolagslagen. Av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för år 2010 framgår inte någon bedömning av nämndernas interna kontrollarbete. Avslutningsvis framfördes att arbetet med att införa styrsystemet Ratten fortskrider. Något klarläggande hur sambandet ser ut mellan detta system och den interna kontrollen har enligt uppgift inte gjorts Bedömning Granskningen visar att det inom kommunstyrelsens förvaltning finns en god kontrollmiljö. Avseende handlingsplanen för intern kontroll anser vi att denna uppvisar ett brett perspektiv där både ekonomiska- och verksamhetsmässiga kontroller ingår. 14 av 18

17 Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 ansvar för att ha uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet. Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även med utgångspunkt från nämndernas rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till sådana. Vi bedömer att kommunstyrelsen uppsiktsplikt avseende den interna kontrollen är tillfredställande men att det finns utrymme till förbättringar. Ett sådant område är att dialogen mellan kommunstyrelsen och nämnderna i vissa fall behöver utvecklas. Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör göra ett klarläggande kring hur sambandet ser ut mellan den interna kontrollen och styrsystemet Ratten. Avseende kommunstyrelsens samlade bedömning av den interna kontrollen anser vi att denna kan förbättras utifrån vad fullmäktiges reglemente anger. Ett sätt för att tydliggöra kommunstyrelsens ställningstagande kring den interna kontrollen är att i årsredovisningens förvaltningsberättelse redovisa en bedömning. Vi anser att kommunstyrelsen bör överväga om inte även de kommunala bolagen bör lämna en rapportering av sin interna kontroll i enlighet med aktiebolagslagen. Vår granskning visar att förtroendevaldas och tjänstemännens roller har tydliggjorts vilket v i bedömer utgör ett viktigt bidrag till att skapa en god kontrollmiljö. Den 9 november 2011 Karin Andersson Uppdragsledare Carl-Gustaf Folkeson Projektledare 15 av 18

18 5. Bilaga 5.1 Intern kontroll en bakgrund Begreppet intern kontroll kan förklaras som ett system för att i första hand styra verksamheten och i andra hand ett system för kontroll och tillsyn. Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som den professionella och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomi och verksamhet. Med styrning avses planering, samordning/ledning, uppföljning och kontroll. Den interna kontrollen omfattar samtliga medarbetare i organisationen. Intern kontroll är en process där politisk och professionell ledning samt övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå att: Kommunens tillgångar tryggas samt att förluster förhindras Lagar, bestämmelser, planer, policies mm efterlevs Minimera risker samt säkra system och rutiner Resurser används i enlighet med fattade beslut Redovisningen är rättvisande Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar Det är viktigt att betona att den interna kontrollen inte får ta överhanden från verksamheten. Kontrollerna måste därför hållas på en rimlig nivå i förhållande till den verksamhet som ska granskas. Ett viktigt uttryck i sammanhanget är att den interna kontrollen ska bedrivas med en rimlig grad av säkerhet. Detta innebär att inte allt ska kontrolleras utan istället måste en prioritering göras över vad som ska granskas. Förutom de aspekter som nämnts ovan innebär även den interna kontrollen att en uppföljning av samtliga mål genomförs. Målen är en av grunderna för att styra organisationen i en viss bestämd riktning. Om den interna kontrollen inte fungerar får man ingen eller dålig styreffekt i organisationen. Det interna kontrollsystemet Följande illustration beskriver de komponenter som ska finnas i ett internt kontrollsystem: 16 av 18

19 Kontrollmiljö Fundamentet för intern kontroll är kontrollmiljön som beskriver ett antal förutsättningar som måste finnas för att den interna kontrollen ska kunna bli så effektiv som möjligt. I begreppet ingår bl.a. organisationens värdegrund, kultur, medarbetarnas kompetens, vilka värderingar som sitter i väggarna, möjligheter till dialog samt hur väl informationen och dialogen fungerar inom organisationen. När alla dessa aspekter fungerar, finns förutsättningar för en väl fungerande intern kontroll. Riskbedömning I riskbedömningen inventeras vilka olika typer av risker som finns. Det kan tex handla om omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker samt verksamhetsrisker. För att kunna bedöma vad som är rimlig grad av kontroll, är väsentlighets- och riskbedömningen ett stöd för vad som ska prioriteras. Med denna bedömningsgrund skapas ett raster där riskerna kan vägas mot varandra för att på så sätt få fram de risker som är mest angelägna att granska. Kontrollaktiviteter Med begreppet kontrollaktiviteter avses de förslag till granskningar som framkommer med hjälp av risk- och väsentlighetsanalysen och som bildar grund till handlingsplanen för intern kontroll. Förutom dessa kontroller, finns de kontroller som är inbyggda i de löpande systemen såsom lönehantering, administrativa stödsystem mm. Tillsyn För att processen med intern kontroll ständigt ska utvecklas krävs tillsyn av att de olika delarna i systemet fungerar. Ytterst svarar kommunstyrelsen för, i kraft av sin uppsiktsplikt, för tillsynen av detta. Nämnderna har sedan det yttersta ansvaret inom sina respektive ansvarsområden. Information och kommunikation För att få ett väl fungerande internkontrollsystem behövs en ständig dialog och information kring intern kontroll. Detta innebär att det behövs en fortlöpande dialog inom förvaltningens olika delar, att medarbetare informeras om begreppet och syftet med intern kontroll. En kontinuerlig dialog måste också finnas mellan nämnden och förvaltningen samt mellan kommunstyrelsen och nämnden. 17 av 18

20 18 av 18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av intern kontroll Klippans kommun

Granskning av intern kontroll Klippans kommun Granskning av intern kontroll Klippans kommun Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Nareman Al-Saied Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Bakgrund och syfte 3 2.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll. Ängelholms kommun. Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll. Ängelholms kommun. Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern styrning och kontroll Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Kvalitetssäkrare Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Maj 2016 Innehåll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2016:648-003 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-291 79 Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och skolnämnd Områden som omfattats

Barn- och skolnämnd Områden som omfattats NÄMND Mål och övergripande styr - och kontrollmiljö Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Områden som omfattats Risk och kvalitetsarbete Kontrollaktiviteter Kommunikation

Läs mer

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Räddningsnämnd. Räddningsnämnd

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Räddningsnämnd. Räddningsnämnd NÄMND Mål och övergripande styr - och kontrollmiljö Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Områden som omfattats Risk och kvalitetsarbete Kontrollaktiviteter Kommunikation

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun www.pwc.com/se Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun Bakgrund Granskning genomfördes av intern kontroll 2009 samt uppföljning av denna 2011. Resultatet var bl.a. att kommunen

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Reglemente Intern kontroll Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (6) Reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut 36/00. 1 Styrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer