KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner"

Transkript

1 KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A /1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil): Beskattningsland: Fax: E-post: Kunden godkänner att meddelanden kan sändas elektroniskt, t.ex. per elektronisk post eller telefax. Kunden förstår och accepterar att elektroniska kommunikationsmedel, såsom elektronisk post och telefax, är förknippade med särskilda risker, bland annat på grund av att meddelandet inte alltid når fram, att det kan komma till utomståendes kännedom, och att innehållet i meddelandet kan ändras av utomstående. Evli Bank har rätt att inte betvivla äktheten och riktigheten hos ett meddelande mottaget på elektronisk väg. Motkonto IBAN form (konto i en depositionsbank som erbjuder betalningstjänster): Kontoinnehavare (namn): Bankkod och typ av kod: SWIFT/BIC, kod: Bank och kontor: Uppgifter om kontot (Evli Bank fyller i) Kontot är ett betalkonto. Kontomeddelanden Uppgifterna om betalningstransaktioner och övriga kontomeddelanden är tillgängliga i Evli Banks nättjänst där de anses vara mottagaren tillhanda 7 dagar efter att de matades in i systemet. Banken ger uppgifterna om betalningstransaktioner en gång i månaden. Valuta och kontonummer: SEK 40 Valutabankkontot Särskilda uppgifter om kontot (Evli Bank fyller i) Kontot har en rörlig ränta bunden till den nertill angivna referensräntan. Räntan beräknas på värderingsdagens slutsaldo enligt beräkningsmetoden nertill. Från den referensränta, avdras, eller till referensräntan läggs till, en överenskommen marginal som kan variera över räntetrappan. Tabellen nertill visar gällande ränta och saldotrappsteg den dag då avtalet ingås. Dessa villkor kan ändras i enlighet med punkt 11, Allmänna kontovillkor. Beräkningsmetod: verkliga dagar dividerat 360 Referensränta och marginal Stockholm Interbank Offered Rate 1 veck a 0,5 % -enheter Den upplupna räntan betalas till kontot en gång per månad, senast den femte (5) bankdagen följande månad. Då räntebeloppet utbetalas, beaktas lagstadgade skatter och avgifter avseende kunden. Till avtalet har bifogats följande för avtalsparterna bindande tjänster, avtal och avtalsvillkor: Banktjänster samt fonder; Evli Banks allmänna villkor för kundförhållanden A.1 Elektroniska tjänster över My Evli; Villkor för elektroniska tjänster A.7 Allmänna kontovillkor jämte bilagor F.1 Genom detta avtal och dess vid var tid gällande villkor regleras de allmänna villkoren för kundförhållandet mellan Kunden och Evli Bank Abp ( Evli Bank ). Kunden bemyndigar Evli Bank att kontrollera dennes person- och kredituppgifter; bemyndigandet gäller både innan Kunden godkänts och under pågående kundförhållande. Kunden försäkrar att han bekantat sig med olika placeringsobjekt och deras egenskaper i sådan utsträckning att han självständigt förmår fatta investeringsbeslut. Kunden svarar själv för ekonomiska följder av investeringsbeslut och åtgärder i enlighet med detta avtal och avtalen gällande produkter och tjänster, och är inte berättigad till ersättning av Evli Bank för ekonomisk skada eller förlust. Kunden försäkrar att han erhållit och tagit del av ovannämnda avtalsvillkor. Kunden godkänner de villkor för lösning av tvister som omnämns i Evli Banks allmänna villkor för kundförhållanden A.1 (punkt VI 1). Avtalet mellan Kunden och Evli Bank träder i kraft vid undertecknandet och gäller tills vidare. Detta avtal ersätter alla tidigare undertecknade, motsvarande avtal mellan parterna. Detta avtal har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar, ett (1) för vardera avtalsparten. EVLI BANK ABP Alexandersgatan 19 A, PB 1081, FI Helsingfors, Finland Växel , Fax FO-nummer , VAT-nummer FI Hemort Helsingfors

2 KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A /1 Enligt gällande lagar och förordningar är Evli Bank skyldig att identifiera och känna sina kunder samt att utreda ursprunget till deras kapital och syftet med investeringen detta för att hindra att finanssystemet utnyttjas i kriminella syften, för penningtvätt eller för finansiering av terrorism. Vid behov eller då urvalet tjänster breddas kan Evli Bank begära uppdaterade kunduppgifter. Utbildning, yrke och familj Civilstånd: ogift sambo/gift annat Utbildningsnivå: lägre grundnivå (folkskola) högre grundnivå (mellanskola eller grundskola) mellanstadiet (student eller 1-3-årig yrkesexamen) lägsta högskolestadiet (3-årig yrkesexamen i mellanstadieskola) lägre högskolestadiet (exempelvis kandidatexamen i högskola) högre högskolestadiet (exempelvis magisterexamen i högskola) forskarutbildningsstadiet (exempelvis licentiat eller doktor) annan Yrkesnivå: löntagare företagare studerande pensionär annan Yrke: chefer och högre tjänstemän specialsakkunniga sakkunniga kontorspersonal och personal i kundservicearbete service-, försäljnings och omsorgspersonal jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Antal minderåriga barn: byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare process- och transportarbetare militärer övriga arbetstagare Anställningsförhållandets natur: fast anställning deltidsanställning visstidsanställning fram till (datum) För närvarande är jag stationerad i (land): Information om vanliga penningtransaktioner Uppskattning av den genomsnittliga gireringens värde till Evli Bank: SEK SEK SEK SEK SEK mer än SEK Uppskattning av antalet kontoöverföringar per månad: mindre än 5 st 5 10 st mer än 10 st Gör kunden rutinmässiga kontoöverföringar till banker utanför EES: nej ja, närmare redogörelse: EVLI BANK ABP Alexandersgatan 19 A, PB 1081, FI Helsingfors, Finland Växel , Fax FO-nummer , VAT-nummer FI Hemort Helsingfors

3 KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A /1 De överförda tillgångarnas ursprung Vilket är det vanligaste ursprunget till det kapital som överförs till banken: förvärvsinkomst annan anställningsrelaterad inkomst inkomst från affärsverksamhet inkomst från placeringsverksamhet arv gåva avkastning av realiserad förmögenhet, närmare redogörelse: annat ursprung, vilket: I vilket land förvaras kundens kapital för närvarande: Kapitalets faktiska förmånstagare 1 Är du den faktiska förmånstagaren till kapitalet som överförs till banken? ja nej, närmare redogörelse: Politiskt utsatta personer 2 Jag är eller har varit en politiskt utsatt person utanför Sverige (exempelvis minister, ambassadör, försvarsmaktens kommendör) eller en sådan persons familjemedlem eller närstående bolagspartner: nej ja, närmare redogörelse: Underskrifter (kunden fyller i) Kontoinnehavare (eller intressebevakaren/förmyndaren om kunden är minderårig) Ort och datum: Kontoinnehavare (eller intressebevakaren/förmyndaren om kunden är minderårig) Ort och datum: Underskrift och namnet förtydligat: Underskrift och namnet förtydligat: (avtalet undertecknas för minderårigs räkning av båda intressebevakarna/förmyndarna tillsammans) (Evli Bank fyller i) Ort och datum: Ort och datum: Underskrift och namnet förtydligat: Underskrift och namnet förtydligat: Legitimation: Körkort Pass Rekommenderat brev Person- eller fpa-kort annat; vilket: Dokumentnummer: Identifieras av: 1 Med faktisk förmånstagare avses a.) naturlig person i vars intresse affärstransaktionen genomförs eller b.) där kunden är en juridisk person, den naturliga person som utövar bestämmande inflytande över kunden. En person anses ha bestämmande inflytande om han har mer än 25 procent av den rösträtt som aktierna eller andelarna berättigar till eller rätt att utnämna eller avskeda majoriteten av ledamöterna i styrelsen. 2 En person skall anses vara en person i politiskt utsatt ställning ifall han innehar, eller under det senaste året har innehaft, ett betydande offentligt ämbete i en annan stat, exempelvis en minister, parlamentsledamot, ledamot i högsta domstolen, ambassadör, officer tillhörande försvarsmaktens generalitet eller medlem av ett statsägt företags styrelse. Som familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning betraktas hans eller hennes make eller sådan partner som enligt nationell lag likställs med make, barn och barnets make, samt föräldrar. 3 Avtalet undertecknas för en minderårig/omyndig kunds räkning av bägge intressebevakare, förutsatt att kunden har två intressebevakare. EVLI BANK ABP Alexandersgatan 19 A, PB 1081, FI Helsingfors, Finland Växel , Fax FO-nummer , VAT-nummer FI Hemort Helsingfors

4 A /1 EVLI BANKS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KUNDFÖRHÅLLANDEN I VILLKORENS SYFTE OCH TILLÄMPNING Dessa allmänna villkor för kundförhållanden tillämpas på placeringskundförhållandet mellan Kunden och Evli Bank Abp ( Evli Bank ). Villkoren tillämpas på Kundens och Kundens ombuds transaktioner hos Evli Bank. De villkor som reglerar Evli Banks förhållande till Kunden, reglerar även förhållandet till Kundens ombud, utan separat omnämnande. Utöver dessa villkor regleras kundförhållandet även av separata avtal som tillämpas på de produkter eller tjänster Kunden vid var tid har valt (inkl. fondprospekt och fondstadgar) och som blir en del av Kundavtalet och av Evli Banks gällande prislista. Dessa villkor och villkoren för olika produkter och tjänster samt prislistan tillämpas då Kunden använder Evli Banks tjänster, även om Kunden och Evli Bank inte har undertecknat ett separat avtal. II DEFINITIONER Yrkesmässig Kund Kund som enligt värdepappersmarknadslagen definieras som yrkesmässig placerare. En förutsättning för att Kunden skall kunna anses vara yrkesmässig placerare är att Kundens placeringsverksamhet är uppenbart professionell till sin omfattning, regelbundenhet och organisation. Värdepapper och värdeandelar Värdepapper i form av certifikat eller värdeandel eller derivatavtal som avses i värdepappersmarknadslagen. Med värdeandel avses värddepapper som anslutits till värdeandelssystemet. Kund En avtalspart som har godkänt dessa villkor och som verkar inom Evli Bank i eget namn och för egen räkning och som Evli Bank har accepterat som kund. Kundkonto Kundens konto hos Evli Bank det konto som i första hand används för penningtransaktioner i anslutning till Evli Banks tjänster. Kvalificerad Motpart Yrkesmässig Kund som på basis av värdepappersmarknadslagen kan anses vara en Kvalificerad Avtalspart. Finansiella instrument Med finansiella instrument avses här värdepapper och sådana standardiserade derivatavtal som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt derivatavtal som kan jämföras med standardiserade derivatavtal eller andra derivatavtal. Med Finansiella instrument avses även andra rättigheter eller förbindelser som kan transporteras. Ersättningsfond för investerarskydd och insättningsgarantifond Icke-yrkesmässiga investerare som erbjudits placeringstjänster, depåtjänster eller förvaltningstjänster omfattas av Ersättningsfonden för investerarskydd i den utsträckning lagen föreskriver. Ersättningsfonden täcker ostridiga fordringar som på grund av insolvens eller av annan orsak har förfallit till betalning. Ersättningsfonden omfattar inte förlust på grund av kursfall eller oriktiga investeringsbeslut. Tillgångar på kontot eller tillgångar som befinner sig i betalningsförmedlingen, som ännu inte krediterats till kontot, omfattas antingen av Insättningsgarantifonden eller Ersättningsfonden för investerarskydd. Inga tillgångar omfattas av dubbel garanti. Evli Bank är medlem i Ersättningsfonden för investerarskydd och Insättningsgarantifonden. III AVTALETS ALLMÄNNA VILLKOR 1. Kundens ombud/kontaktperson Person som Kunden skriftligen bemyndigat att för Kundens räkning ge Evli Bank uppdrag och instruktioner. Kunden skall meddela Evli Bank skriftligen om de fullmakter Kunden givit samt utan dröjsmål informera om ändringar i kontaktpersonens befogenheter eller byte av kontaktperson. Kunden svarar för sin bemyndigade kontaktpersons rättshandlingar ända tills Evli Bank mottagit kundens meddelande om att bemyndigandet upphör och en rimlig tid givits Evli Bank att mata in informationen som gäller upphörandet i bankens datasystem. Evli Bank har rätt att på Kundens ansvar utföra uppdrag och följa anvisningar givna av annan person än kontaktpersonen, om personen i fråga på grund av sin arbets- eller tjänsteställning är behörig därtill, eller om Evli Bank har annan befogad orsak att anta att personen i fråga är behörig att agera för Kundens räkning. 2. Minderåriga och andra som företräds av intressebevakare: Kundavtal undertecknas och sägs upp för minderårig och för annan person som företräds av intressebevakare av samtliga intressebevakare tillsammans, såvida inte intressebevakarna gett någon annan fullmakt. Om intressebevakningen ändras skall detta skriftligen meddelas Evli Bank. 3. Kunduppgifter När Kunden sluter avtal om kundförhållande, enskild produkt eller tjänst, och medan kundförhållandet pågår, skall han ge Evli Bank de specificerande uppgifter och kontaktuppgifter som erfordras, samt nödvändiga dokument och uppgifterna för Evli Banks kvalificerings- och lämplighetsbedömning. Kunden är skyldig att meddela Evli Bank skriftligen och utan obefogat dröjsmål om förändringar i de specificerande uppgifterna och kontaktuppgifterna, andra kunduppgifter samt uppgifterna för Evli Banks kvalificerings- och lämplighetsbedömning och ändrade förhållanden som påverkar användningen av produkter och tjänster, bl.a. upphörande av intressebevakning eller rätt att representera eller motsvarande. Skyldigheten att meddela Evli Bank gäller även ändringar i Yrkesmässig Kunds ställning som kan påverka kundklassificeringen. Kunden kan inte åberopa det, att Kunden inte hade tillgång till uppgifter som påverkar kundförhållandet, om informationen inte nått Kunden på grund av att Kunden försummat att meddela Evli Bank om sådana ändringar som avses ovan. Om Kunden försummar sin skyldighet att meddela sådana förändringar, svarar Evli Bank inte för skada som förorsakats härav. Evli Bank har rätt att uppdatera Kundinformationen med uppgifter från de offentliga register som kan ge Evli Bank nödvändig information om Kunden. Kundens adressuppgifter i befolkningsregistret är exempel på sådan information. Ifall Kunden inte vill att hans i offentliga register tillgängliga uppgifter andvänds som adress och andra kontaktuppgifter, bör han skriftligen meddela Evli Bank därom. Kunden kan inte åberopa det, att Kunden inte hade tillgång till uppgifter som påverkar kundförhållandet, om informationen inte nått Kunden på grund av att Kunden försummat att meddela Evli Bank att han vill ha bankens information på annat sätt än på basis av kontaktuppgifterna i ett offentligt register. Evli Bank har skyldighet att försäkra sig om Kundens betalningsförmåga innan kundförhållandet inleds. Kunden ger Evli Bank fullmakt att kontrollera Kundens kund- och kredituppgifter. Fullmakten gäller både under kundförhållandets accepteringsprocess och medan kundförhållandet är i kraft. Evli Bank samlar in och lagrar personuppgifter i sitt datasystem i enlighet med personuppgiftslagen och kreditinstitutslagen. Den registerbeskrivning som avses i personuppgiftslagen är tillgänglig i Evli Banks kontor och på webbplatsen. Kunden har rätt att på skriftlig begäran ta del av de uppgifter som lagrats om honom. 4. Tystnadsplikt Enligt gällande lagstiftning för placeringsföretag och kreditinstitut, har företagsledningen, personalen och personer som agerar på uppdrag av dessa inom Evli Bank och företag eller ombud tillhörande samma konsolideringsgrupp, tystnadsplikt beträffande Kundens ekonomiska ställning, uppdrag och affärs- och yrkeshemligheter. Evli Bank har rätt att lämna information i enlighet med gällande lag. Evli Bank har på marknadsplatsen rätt att på begäran lämna information om Kunden i enlighet med gällande regler för marknadsplatsen. 1/4

5 5. Bandande av telefonsamtal Evli Bank har rätt att banda sådana telefonsamtal med Kunden som anknyter sig till Bankens verksamhet och använda dem för de ändamål som Evli Bank har uppgett i registerbeskrivningen samt som bevis vid eventuella meningsskiljaktigheter. Kunden är medveten om att Evli Bank är skyldig att på begäran överlämna bandningarna till bankens tillsynsmyndighet. elektroniska meddelandena är äkta och korrekta. 11. Rapportering Evli Bank avger rapporter till Kunden enligt de enskilda produkt- eller serviceavtalens villkor. Evli Bank kan även direkt till den behöriga skattemyndigheten lämna de Kunduppgifter som denna myndighet förutsätter. 6. Arvoden och kostnader För de tjänster som ansluter sig till avtal och för skötseln av de uppgifter som anknyter sig till dem debiterar Evli Bank arvoden och kostnader enligt gällande serviceprislista eller enligt separat avtal med Kunden. Förutom Evli Banks courtage och avgifter bör Kunden betala de courtage och avgifter som finländsk eller utländsk värdepapperscentral eller annan tredje part uppbär av Evli Bank, liksom även eventuella andra betydande, clearade kostnader i anslutning till förvaltningen av värdeandelskontot eller garantiförvaltningen samt finansieringskostnader i anslutning till dessa och eventuella övriga offentligträttsliga avgifter. För utförandet av andra uppgifter än de som nämns i detta avtal har Evli Bank rätt att debitera kostnaderna för uppgiften och ett rimligt arvode. Evli Bank debiterar Kundens Kundkonto för utestående courtage, arvoden och andra ovan nämnda kostnader. Kunden är skyldig att erlägga dröjsmålsränta för försenade betalningar enligt räntelagens bestämmelser. Kunden svarar för att Evli Bank förfogar över tillräckliga medel på Kundkontot för att vidta de åtgärder som avses i detta avtal och för att täcka Evli Banks avgifter och arvoden. För övertrassering har Evli Bank rätt debitera lagenlig förseningsränta och övriga avgifter och arvoden enligt prislista. Om Kundkontot saknar tillräckliga medel på betalningsdagen, svarar Evli Bank inte för utförandet av uppdraget. 7. Kundens anmärkningar Kundens eventuella anmärkningar eller krav riktade till Evli Bank och avseende produkter, tjänster, avtal eller uppdrag, skall meddelas skriftligen utan dröjsmål senast trettio (30) kalenderdagar efter den händelse som ligger till grund för anmärkningen eller kravet. Anmärkningar avseende produkter och tjänster skall dock alltid meddelas inom den tidsgräns som anges i det enskilda produkt- eller serviceavtalet. För fondandelars tecknings- och inlösningsuppdrag gäller en anmärkningstid på sju (7) dagar från den tidpunkt Kunden fått vetskap om Evli Banks åtgärd. Om inte annat påvisas, anses Kunden ha fått informationen inom (7) dagar från det att meddelandet skickades om Kundens rapporteringsadress är i Finland. Om Kundens rapporteringsadress är utomlands, anses Kunden ha fått informationen inom (14) dagar från det att meddelandet skickades, om inte annat avtalats. Då Kunden informerats om en eventuell intressekonflikt mellan Kunden och Evli Bank eller mellan Kunden och en annan Kund hos Evli Bank, anses Kunden acceptera situationen om han inte omedelbart reklamerar i ärendet hos Evli Bank. Kunden får detaljinformation om intressekonflikten på begäran. 8. Retentionsrätt Evli Bank har retentionsrätt till Finansiella instrument som har anskaffats för Kundens räkning samt till övriga medel förvarade av Evli Bank i den utsträckning de motsvarar obetalda arvoden, eventuella överföringsskatter i samband med placeringstjänstens uppdrag och andra utländska skatter, sina egna arvoden samt eventuella andra fordringar som föranleds av Kundens uppdrag, som säkerhet för kostnader samt dröjsmålsränta enligt räntelagen eller annan skada som åsamkas Evli Bank. Om det blir nödvändigt att realisera Kundens tillgångar för betalningen av dessa fordringar, kan Evli Bank göra detta på det sätt som banken anser vara bäst utan att höra Kunden. Realiseringen genomförs genom offentlig handel, om detta är möjligt. Ett transaktionspris och den eventuella förfallna avkastningen som på det här sättet erhålls används för betalning av den förfallna fordringen samt eventuell skada och kostnader som åsamkats Evli Bank. Om det finns tillgångar kvar efter detta, betalas de till Kunden. 9. Valutaväxling och valutarisk Evli Bank har rätt att skaffa den valuta som behövs för utförande av uppdrag för Kundens räkning. Kunden svarar för kostnaderna för valutaväxlingen och bär den risk i anknytning till Uppdragen som föranleds av förändringar i valutakurser. 10. Elektroniska kommunikationsmedel Kunden förstår och accepterar, att kommunikation per telefax och e- mail är förknippat med speciella risker, bland annat att meddelandet eventuellt inte kommer fram eller att meddelandet kan komma till en tredje persons kännedom eller att en tredje person kan komma åt att ändra meddelandets innehåll. Evli har rätt att utgå ifrån att de mottagna 2/4 12. Begränsningar avseende vissa stater Lagstiftningen i vissa stater, exempelvis Förenta Staterna, begränsar marknadsföringen och tillhandahållandet av placeringstjänster till landets medborgare eller personer som vistas i landet. Tillgången till Evli Banks produkter och tjänster kan påverkas av vissa begränsningar som gäller medborgarna i dessa länder eller medborgare i andra länder när de vistas i de aktuella staterna. IV AVTALSPARTERNAS ANSVAR 1. Evli Banks ansvar om Kundens egendom försvinner Om ett Finansiellt instrument, som överlämnats till Evli Bank på basis av avtal i anslutning till produkt eller tjänst, försvinner eller förstörs på grund av Evli Banks agerande, skall Evli Bank meddela Kunden detta och ersätta värdepappret med ett motsvarande Finansiellt instrument. Om detta är omöjligt eller oskäligt dyrt, skall Evli Bank ersätta det Finansiella instrumentet enligt marknadsvärdet den dag skadan upptäcktes. Även andra former av ersättning kan avtalas med Kunden. Om Evli Bank ersatt Kundens försvunna egendom och egendomen upphittas, övergår den i Evli Banks ägo. Evli Bank har rätt att döda försvunnet eller förstört Finansiellt instrument. 2. Kundens ansvar vid avtalsbrott Kunden är skyldig att ersätta Evli Bank skada som uppkommit på grund av att Kunden försummat sina skyldigheter enligt detta avtal eller avtal och dess villkor i anslutning till produkt eller tjänst. Sådan skada är till exempel extra kostnader, räntor och arbete föranledda av avtalsbrottet samt kostnader föranledda av förändrat pris på Finansiellt instrument. 3. Begränsning av ansvar Avtalsparterna svarar inte för indirekt skada som vållats motparten. Som indirekt skada betraktas exempelvis ekonomisk skada och sålunda svarar Evli Bank inte för Kundens eventuella inkomstförlust, utebliven avkastning, kursförluster, störningar i andra avtalsförhållanden, tredje parts krav eller annan skada som det är svårt för Evli Bank att förutse. Evli Bank svarar inte för tredje parts verksamhet eller den skada som den eventuellt förorsakar Kunden. Evli Bank svarar inte för skada som Kunden åsamkas av felaktig information som erhållits av tredje parter. Evli Bank är inte skyldig att meddela Kunden om en eventuell inlämnad grupptalan som gäller Kundens Finansiella instrument, även om Evli Bank är medveten om en sådan grupptalan. 4. Kundens ekonomiska ansvar Kunden är medveten om riskerna i anknytning till placeringsverksamhet och svarar själv för sin verksamhets ekonomiska resultat och konsekvenser samt för skattepåföljderna. Kunden bär detta ansvar oavsett om Evli Bank har utfört en bedömning av Kunden eller ett Finansiellt instrument för att bestämma lämplighet och ändamålsenlighet eller om Kunden anses ha mottagit rådgivning för ett placeringsbeslut. Kunden är medveten om att ett placeringsbeslut inte kan grundas enbart på ett Finansiellt instruments marknadsföring, marknadsföringsmaterial, placeringsundersökningar eller placeringsrådgivning, utan på den tillgängliga informationen i sin helhet. 5. Force majeure Avtalsparterna ansvarar inte för sådan skada som förorsakas av force majeure. Med force majeure avses sådan omständighet som hindrar avtalsparten att fullgöra sina förpliktelser och som inte kan förutses, som inte kan avvärjas av avtalsparten och som står i kausalitetsförhållande till att förpliktelsen inte har fullgjorts. Force majeure kan vara exempelvis en störning i distributionen av elektricitet, datakommunikation eller informationssystem, eldsvåda, naturkatastrof, krig, strejk, lockout eller annan åtgärd i arbetskonflikt. Avtalsparterna kan åberopa force majeure endast under förutsättning att motparten har meddelats så snart detta varit möjligt eller att motparten på annat vis varit medveten om omständigheten. Ansvarsfrihet förutsätter därtill att avtalspart i mån av möjlighet har strävat att minska den skada som åsamkas motparten.

6 6. Evli Banks omsorgsplikt och betänkliga affärstransaktioner Kunden försäkrar att inga betänkliga eller brottsliga drag anknyter sig till ursprunget av de medel som har använts för de produkter och tjänster som Evli Bank erbjuder eller som har lämnats i förvar. Om Evli Bank märker att strukturen eller storleken av Kundens Uppdrag, eller att företagets storlek och hemvist avviker från det sedvanliga eller inte överensstämmer med Kundens ekonomiska ställning eller affärstransaktioner eller om ett Uppdrag inte har ett uppenbart ekonomiskt syfte, skall Evli Bank i enlighet med lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och andra bestämmelser gällande penningtvätt genom att iaktta tillbörlig omsorgsfullhet utreda grunderna och avsikten med utnyttjandet av dessa tjänster. Om Evli Bank efter att ha uppfyllt den ovan avsedda omsorgsplikten eller annars har anledning att tvivla det lagliga ursprunget av de medel som ingår i Kundens affärstransaktioner eller att de används för finansiering av terrorism som avses i strafflagen eller missbruk av insiderinformation eller manipulation av värdepappers kurs, är Evli Bank skyldig att avbryta affärstransaktionen för vidare utredningar eller vägra att genomföra den samt alltid utan dröjsmål informera Utredningscentralen för penningtvätt eller annan myndighet som avses i lagen om misstankarna samt ge denna myndighet på dess begäran alla uppgifter och dokument som kan ha betydelse för utredningen av misstankarna. Om Evli Bank har anledning att misstänka att marknaden missbrukas på ett sätt som strider mot värdepappersmarknadslagen, skall Evli Bank utan dröjsmål lämna informationen om detta till Finansinspektionen eller annan myndighet som avses i lagen. I ovan beskrivna fall svarar Evli Bank för Kundens ekonomiska skada endast om Evli Bank har försummat att iaktta sådan omsorgsfullhet som rimligen kan förutsättas med beaktande av omständigheterna. Om vägran att verkställa en transaktion eller dess avbrytande sannolikt gör det svårare att utreda vem intressenten för transaktionen är, kan affärstransaktionen dock verkställas, varefter Utredningscentralen för penningtvätt eller annan myndighet som avses i lagen utan dröjsmål skall underrättas om saken. Enligt lagen får Evli Bank inte avslöja för den misstänkte att banken lämnat in en dylik anmälan. Utredningscentralen för penningtvätt eller annan myndighet kan ge Evli Bank en order att avstå från verkställandet av en affärstransaktion under minst fem (5) bankdagar, om detta är nödvändigt med tanke på myndighetens förundersökningsåtgärder. V TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV AVTALSVILL- KOR, UPPSÄGNING OCH ÖVERFÖRING AV AVTAL 1. väsentligen försummat att uppfylla villkoren i detta avtal eller sina skyldigheter enligt avtalet, eller på annat sätt väsentligen brutit mot villkoren i detta avtal; 2. inleder företagssanering, försätts i likvidation eller konkurs, eller om det av andra skäl finns anledning att förmoda att parten är insolvent; 3. avlider. Om inget annat avtalats med Kunden, annulleras de Uppdrag som lämnats före uppsägningen eller hävningen och som inte än har utförts efter att avtalet har uppsagts eller hävts, om det är möjligt för Evli Bank att avlägsna uppdraget från handelssystemet. Utförda köpoch säljuppdrag clearas färdigt. Efter att avtalet sagts upp eller hävts, skall Evli Bank överlåta Kundens egendom till denne snarast möjligt, dock senast sju (7) dagar efter att clearingen slutförts, förutsatt att Kunden betalat alla Evli Banks fordringar enligt avtalet mellan Kunden och Evli Bank. Ifall Evli Bank trots anmodan inte underrättats om vart Kundens egendom ska överföras, har Evli Bank rätt att sälja fondandelar, värdeandelar och andra värdepapper i kundens depå. Evli Bank säljer i mån av möjlighet egendomen på en marknadsplats och tidigast 30 kalenderdagar från datum då Evli Bank, efter att avtalet upphört, eller blivit uppsagt, skriftligen meddelat Kunden om dennes förpliktelse att underrätta Evli om ett nytt förvaringsställe. Perioden för underrättelsen anses inledd sju (7) bankdagar efter att meddelande skickats till Kunden eller Kunden på annat sätt delgivits meddelandet genom Evli Banks elektroniska tjänst. Evli Bank betalar, efter avdrag för Evli Baks kostnader och fordringar, intäkterna från försäljningen till Kundens motkonto i ett annat kreditinstitut. Ifall det inte är möjligt att överföra egendomen till ett motkonto, deponeras egendomen för Kundens räkning hos regionförvaltningsverket på Evli Banks hemort. Ifall Kunden inte ger andra instruktioner, skickar Evli Bank fysiska värdepapper med rekommenderat brev till den adress Kunden uppgivit. Efter uppsägning av avtalet är Evli Bank endast förpliktigad till att vidta åtgärder som minskar och begränsar ansvar. 4. Överförande av avtal Avtalet binder avtalsparterna samt deras lagliga successorer. Kunden har inte rätt att utan Evli Banks samtycke överföra avtalsenliga rättigheter och skyldigheter på tredje part. Evli Bank har dock rätt att utan Kundens samtycke överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt avtal på tredje part. VI ÖVRIGA VILLKOR 1. Evli Banks rätt att vägra tillhandahålla en tjänst Evli Bank har rätt att vägra tillhandahålla en tjänst om Kunden då kundförhållandet inleds inte uppfyller de förutsättningar Evli Bank uppställt och/eller om Kunden bryter avtal mellan parterna. 2. Ändring av avtalsvillkor och prislista Evli Bank har rätt att unilateralt ändra Kundavtalets villkor, produkter och andra villkor för sina tjänster samt arvoden och prislistan. Ändringen träder i kraft fr.o.m. början av den kalendermånad som inleds en (1) månad efter att Kunden meddelats om ändringen skriftligen enligt villkoren i detta avtal. Om inte annat påvisas, anses Kunden ha fått informationen inom sju (7) dagar efter att meddelande härom blivit tillgänglig för Kunden i Evli Banks elektroniska tjänst. Ifall Kunden inte använder Evli Banks elektroniska tjänst, anses en Kund med rapporteringsadress i Finland ha mottagit meddelandet sju (7) dagar efter att meddelande om ändring eller åtgärd skickats. Om Kundens rapporteringsadress är utomlands, anses Kunden ha fått informationen inom (14) dagar från det att meddelandet skickades, om inte annat avtalats. Om Kunden inte godkänner ändringen, har han rätt att säga upp avtalet att upphöra på det sätt som anges i avtalet, genom att meddela Evli Bank senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. Avtalet upphör att vara i kraft på den dag ändringen hade trätt i kraft. 3. Uppsägning och hävande av avtalet Kunden har rätt att säga upp avtalet att upphöra fem (5) dagar från det att Evli Bank mottagit meddelandet om uppsägning. Evli Bank har rätt att säga upp avtalet att upphöra tio (10) dagar från det att Evli Bank har skickat meddelande uppsägning. Om Kunden inte är Yrkesmässig Kund eller Kvalificerad Motpart är Evli Banks uppsägningstid dock trettio (30) dagar. Uppsägningen skall ske skriftligen. Om en Kund inte har använt Evli Banks tjänster på ett (1) år och Kunden inte har egendom som förvaras av Evli Bank, har Evli Bank rätt att anse Kundavtalet och separata produkt- eller serviceavtal upplösta utan separat uppsägande. Avtalspart har rätt att häva avtalet att upphöra utan uppsägningstid, om motparten 3/4 1. Avgörande av tvister och tillämplig lag Tvister som härleder sig ur detta avtal och andra avtal mellan parterna avgörs genom skiljemannaförfarande i Helsingfors av en skiljeman, om det krav som är föremål för tvisten till sitt belopp överskrider trettiotusen (30 000) euro och om parten i tvisten inte är en Kund som i enlighet med konsumentskyddslagen är att betrakta som icke-yrkesmässig kund. Om avtalsparterna inte kommer överens om skiljemannen, skall denne utses av Centralhandelskammaren. Övriga tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt, såvida inte Kunden är att betrakta som icke-yrkesmässig kund som har rätt att väcka talan vid sin hemorts lokala tingsrätt. Där avtalsvillkoren hänvisar till lag, tillämpas aktuella bestämmelser. På erbjudande av placeringstjänster, placeringstjänstavatal och dessa allmänna avtalsvillkor för placeringstjänsten tillämpas Finlands lag, dock så, att reglerna för val av internationella privaträttsliga normer inte tillämpas. 2. Normkollisioner I fall som inte regleras av avtalet följs i första hand marknadsregler och anvisningar. Om villkoren i detta avtal avviker från marknadsreglerna, tillämpas i första hand lag och med stöd av lag givna föreskrifter samt andra marknadsregler. Om dessa villkor och villkor i andra, separata produkt- eller serviceavtal mellan Kunden och Evli Bank är motstridiga, tillämpas i första hand villkoren i de separata produkt- eller serviceavtalen. Om Evli Banks avtalsvillkor i olika språkversioner eller villkoren i olika språkversioner av avtal för produkter eller tjänster är motstridiga, tillämpas i första hand den finska versionen. 3. Icke-yrkesmässiga konsumenters tillgång till rättslig prövning utanför domstol Till den del konsumentskyddslagstiftningen tillämpas på Kundens och Evli Banks avtalsförhållande, har Kunden tillgång till åtminstone följande instanser för rättsskydd utöver domstol:

7 Värdepappersnämnden Värdepappersnämnden ger råd, instruktioner och förslag till lösning i ärenden som gäller innehållet i värdepappersmarknadslagstiftningen och myndighetsbestämmelser i anslutning därtill, tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappershandelssed och övriga frågor gällande värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla icke-yrkesmässiga placerare som står i kundrelation till en bank, ett värdepappersföretag eller ett fondbolag. Kunden kan ta kontakt med Värdepappersnämnden per telefon, brev, telefax eller e-post. Värdepappersnämndens kontaktuppgifter: Porkalagatan Helsingfors telefon (09) fax (09) e-post: Ytterligare information samt närmare instruktioner om förfarandet vid klagomål finns på adressen: Konsumenttvistenämnden Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oavhängigt specialistorgan, vars medlemmar i lika mån företräder både konsumenter och näringsidkare. Nämnden ger rekommendationer i frågor som gäller tvister mellan konsumenter och näringsidkare, bl.a. i samband med konsumenttjänster. Konsumenttvistenämnden ger endast rekommendationer i ärenden där klagomål är skriftligt framställda. Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter: Tavastvägen 3 PB Helsingfors telefon (växel) fax e-post: Ytterligare information samt närmare instruktioner om förfarandet vid klagomål finns på adressen: 4. Evli Banks kontaktuppgifter och tillsynsmyndighet Evli Banks koncession och kontaktuppgifter Evli Bank Abp är en finländsk affärsbank som med stöd av lagen om kreditinstitut har koncession för kreditinstitutsverksamhet (FM 11/417/2001). Evli Bank Abp är registrerad i Patent- och registerstyrelsens handelsregister med FO-nummer Evli Bank Abp:s kontaktuppgifter: Aleksandersgatan 19 A Helsingfors telefon (växel). Tillsynsmyndighet Evli Bank Abp:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, telefon (växel) och e-post: Ytterligare information: 5. Kontaktpunkt enligt lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster Evli Bank upprätthåller enligt 21, lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002), en kontaktpunkt på sin webbplats. 4/4

8 A /1 VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA TJÄNSTER VILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa avtalsvillkor tillämpas alltid då Kunden eller Kundens ombud utnyttjar Evli Banks elektroniska tjänster. De villkor som reglerar Evli banks förhållande till Kunden, reglerar även förhållandet till Kundens ombud, utan separat omnämnande. Med elektroniska tjänster avses alla de tjänster Kunden i första hand når via dataförbindelse till ett av Evli Bank för tjänsterna definierat system samt den kundservice personlig och per telefon som ansluter sig till dessa tjänster. Utöver villkoren för elektroniska tjänster regleras avtalsförhållandet mellan Kunden och Evli Bank av gällande avtal för produkter eller tjänster enligt de tjänster Kunden valt, samt av Evli Banks prislista. Kunden bör regelbundet kontrollera informationen om produkter och tjänster och svarar för att han har tillräcklig kännedom om gällande villkor, produkter och tjänster. Om villkoren i denna bilaga till någon del strider mot villkoren i Evli Banks avtal för produkter eller tjänster, tillämpas i första hand villkoren i denna bilaga, bortsett från betalkonton tillhöriga kunder i konsumentställning och därtill anslutna betaltjänster, vilka i första hand regleras av Evli Banks allmänna villkor för kontoavtal samt av betaltjänsternas förhandsuppgifter. Villkoren kan kompletteras med tilläggsvillkor i enlighet med de tjänster Kunden valt. I VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER 1. Förutsättningar för användande av elektroniska tjänster Användande av de elektroniska tjänsterna förutsätter att Kunden ingått ett Kundavtal med Evli Bank och att han hos Evli Bank har ett bankkonto som ansluts till de elektroniska tjänsterna. Om Kunden är omyndig kan de elektroniska tjänsterna utnyttjas endast med intressebevakarens samtycke. 2. Tjänsten innehåll Evli Bank definierar sina tjänster och de elektroniska tjänsternas innehåll i en separat beskrivning av produkten eller tjänsten samt i det aktuella instruktionsmaterialet. Evli Bank har rätt att ändra villkoren i avtalet samt tjänsternas funktion och innehåll. Tjänsteutbudet kan variera mellan olika servicekanaler, olika dataterminaler och i olika sammanhang. 3. ID-uppgifter och ansvar 3.1 ID-uppgifter från Evli Bank Evli Bank levererar avtal samt lösenord, användarkod och/eller andra personliga koder ( ID-uppgifter ) till en identifierad Kund per rekommenderat brev eller på annat tillförlitligt sätt. Företags och organisationers ID-uppgifter adresseras till Kundens kontaktperson. Om Kunden är en juridisk person, svarar Kunden för att de ID-uppgifter som de elektroniska tjänsterna förutsätter används av en särskilt utsedd kontaktperson. Evli Bank förutsätter att den person som använder ID-uppgifterna har rätt att använda de elektroniska tjänsterna till alla delar. Om kontaktpersonen byts ut skall Kunden skriftligen meddela Evli Bank detta. En bestyrkt kopia av kontaktpersonens identitetsbevis skall tillställas Evli Bank som bilaga till avtalen. Kunden accepterar att den person som använder ID-uppgifterna i Evli Banks elektroniska tjänster alltid har rätt att använda samfundets konton i anslutning till den elektroniska tjänsten och andra tjänster, även om detta inte har meddelats Evli Bank. Kunden identifieras då han vid inloggning till de elektroniska tjänsterna uppger sina ID-uppgifter. Korrekt återgivna ID-uppgifter motsvarar Kundens underskrift; Kunden godkänner att alla uppdrag, avtal och övriga viljeyttringar i Kundens namn är bindande för honom då de givits, ingåtts respektive framförts efter att korrekta ID-uppgifter inmatats. 3.2 Ansvar för missbruk av ID-uppgifter Kunden svarar för samtliga uppdrag som försetts med hans ID-uppgifter, liksom för all penningrörelse i anslutning till uppdragen. Kunden förbinder sig att förvara ID-uppgifterna omsorgsfullt och att regelbundet kontrollera att de är i säkert förvar. Kunden skall ombesörja att ID-uppgifterna inte kommer i utomståendes besittning. Kunden förbinder sig att förvara de olika ID-uppgifterna; användarkoden, lösenordet och bekräftelsekoderna, åtskilda från varandra. Ifall ID-uppgifterna förkommer eller en utomstående part kommer i besittning av dem, ska anmälan härom utan dröjsmål göras till Evli Banks kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på Evlis webbplats Kunden svarar för eventuell skada tills Evli Bank har fått anmälan om att uppgifterna kommit i utomståendes besittning samt reserverats tillräcklig tid för att blockera användningen av de elektroniska tjänsterna. Evli Bank är inte förpliktad att meddela Kunden om användarrätten förändras eller dras in. Kunden svarar dock för all skada som uppkommit på grund av att ID-uppgifterna kommit till tredje parts kännedom, ifall Kunden genom oaktsamhet eller på annat uppenbart sätt medverkat till att uppgifterna blivit tillgängliga för utomstående. 3.3 Andra ID-uppgifter som godkänns av Evli Bank Evli Bank kan även godkänna en identifiering som sker på annat sätt än med Evli Banks egna koder som har anslutits till en elektronisk tjänst, förutsatt att Evli Bank anser att identifieringen kan göras på ett pålitligt sätt genom att använda denna form av identifiering. Evli Banks elektroniska tjänster anger vilken form av identifiering den aktuella tjänsten godkänner enligt denna avtalspunkt. Evli Bank förbehåller sig rätten att begränsa rätten att träffa avtal i samband med vissa tjänster och tjänsternas användningsrätt med ID-uppgifter som avses i denna punkt. Evli Bank debiterar serviceavgifter enligt gällande prislista för utnyttjande av elektroniska tjänster med ID-uppgifter som avses i denna avtalspunkt. Kundens ansvarar för att ID-uppgifter som tillhandahålls av andra serviceleverantörer är giltiga och för avbrott i den elektroniska tjänsten som orsakas av att sådana ID-uppgifters användning är blockerad eller upphör att vara i kraft. Evli Bank svarar inte för tillgängligheten till elektroniska tjänster där utnyttjandet av tjänsten begränsas eller blockeras på grund av störningar i andra serviceleverantörers tjänster. Det som sägs ovan om missbruk av ID-uppgifter, gäller till tillämpliga delar även denna punkt. I situationer där Kundens av Evli Bank godkända ID-uppgifter har förkommit, skall Kunden meddela den instans som har överlåtit ID-uppgifterna och beakta de villkor som tillämpas för dessa. Evli Bank har rätt att lita på att de åtgärder som vidtagits med stöd av ID-uppgifter är korrekta, tills den instans som överlåtit ID-uppgifterna har blockerat användningen av dem. 4. Tjänsternas tillgänglighet Evli Bank garanterar inte att de elektroniska tjänsterna är oavbrutet tillgängliga för kunden. Evli Bank kan meddela användarna om begränsad användningstid i de elektroniska tjänsterna. Evli Bank strävar efter att meddela kunderna i god tid på förhand. Elektroniska tjänster kan tillhandahållas vid vissa, primära användartider. Användartiderna meddelas i de elektroniska tjänsterna. Uppdrag i de elektroniska tjänsterna skall ges inom ramen för de utsatta tidsgränserna. Evli Banks skyldighet att genomföra ett uppdrag börjar tidigast vid den tidpunkt uppdraget tas emot eller har accepterats i Evli Banks datasystem, ifall inget annat har avtalats. Evli Bank avsätter en rimlig handläggningstid för uppdragen. Evli Bank kan inte garantera att uppdragen verkställs i realtid. 5. Avsändande av meddelanden samt övrigt material i elektronisk form och elektroniska media Evli Bank har rätt att meddela om ändring av avtalsvillkoren och prislistan samt tillsända Kunden kundmeddelanden till den e-post adress kunden angivit och/eller göra dessa tillgängliga i Evli Banks nättjänst. Vissa av Evli Bank definierade situationer tillåter att Kundens meddelanden kan tas emot genom en kommunikationskanal i en elektronisk tjänst. Evli Banks kundtjänst handlägger meddelandena inom en rimlig tid från mottagandet och inom ramen för vid var tid gällande öppettider. Kunden bär i brådskande fall ta kontakt med Evli Banks kundtjänst. 6. Priser För utnyttjande av de elektroniska tjänsterna debiteras Kundens till tjänsten anslutna konto de kostnader och avgifter som fastställts i 1/2

9 prislistan eller som på annat sätt meddelats Kunden. Prislistan finns tillgänglig på Evli Banks webbplats och kontoret i Helsingfors. 7. Hårdvara, programvara och dataförbindelser Kunden anskaffar på egen bekostnad den hårdvara och programvara och de telefonlinjer eller motsvarande dataförbindelser som utnyttjande av de elektroniska tjänsterna förutsätter samt svarar för användnings- och underhållskostnader i anslutning till dessa. Kunden svarar för att hårdvaran och programvaran fungerar samt för att dataförbindelserna mellan Kunden och Evli Bank fungerar. Kunden och Evli Bank svarar, var för sig, för att dataskyddet är ändamålsenligt ordnat i de egna datasystemen. Evli Bank har rätt att avbryta en tjänst om den hårdvara eller programvara eller de dataförbindelser Kunden använder, eller det sätt på vilket Kunden använder dem, enligt Evli Banks uppfattning äventyrar tjänstens säkerhet eller funktionsduglighet. Evli Bank garanterar inte att servicesystemen upprätthålls så att de tjänster man erbjuder kan användas med Kundens hårdvara, programvara eller dataförbindelse. Evli Bank är inte ersättningsskyldigt om en tjänst inte kan nås eller är i olag. Evli Bank svarar inte för materialets innehåll eller för riktigheten av de uppgifter som publiceras inom de elektroniska tjänsterna, eller för eventuella fel eller dröjsmål. Evli Bank levererar uppgifterna till Kunden i den form Evli Bank fått dem, även om de kan innehålla fel eller brister. Kunden svarar ensam för att uppdrag och meddelanden som sänts på elektronisk väg når Evli Bank. 8. Immateriella rättigheter och användning av information Evli Bank besitter de immateriella rättigheterna avseende de elektroniska tjänsterna. Samtliga upphovsrätter och rätter till varumärken förbehålles. Kunden förbinder sig att varken helt eller delvis elektroniskt eller med andra kommunikationsmedel, utan upphovsrättens innehavares skriftliga samtycke, publicera, reproducera eller distribuera information som finns inom Evli Banks elektroniska tjänster. Kunden är vid behov skyldig att för Evli Bank eller annan utomstående informatör framlägga tillförlitlig utredning om användningen av informationen. Ifall Kunden vid utnyttjande av tjänsterna kommer i besittning av information som inte berör honom, förbinder han sig att inte för tredje part yppa eller på något sätt avslöja denna. 9. Verifikation av och ansvar för uppgifter Tidpunkten för avtalets eller uppdragets verkställande samt övriga transaktioner inom de elektroniska tjänsterna verifieras inom Evli Banks datasystem och/eller genom bandupptagning av telefonsamtal. Kunden svarar för att informationen han har gett är korrekt och för eventuell skada som uppstår som en följd av att han gett Evli Bank felaktig eller bristfällig information. Uppdrag verkställs på basis av mottagna uppgifter. Evli Bank är inte skyldig att kontrollera eller komplettera mottagna uppgifter. II ELEKTRONISKA BANKTJÄNSTER Evli Bank definierar vilka slag av konto, vilka funktioner och vilka tjänster som kan anslutas till de elektroniska tjänsterna. Evli Bank verkställer betalningsuppdrag som givits i elektroniska tjänster genom att debitera transaktionsbeloppet från Kundens konto och kreditera det till det konto Kunden uppgivit. Evli Bank har rätt att definiera vilka betalningssätt som accepteras i de elektroniska tjänsterna. Evli Bank kan ge minimi- och maximibelopp för betalningsuppdrag som verkställs inom de elektroniska tjänsterna. Evli Bank verkställer betalningstransaktionerna till den uppgivna mottagaren uteslutande på basis av kontonummeruppgiften. På betalningsuppdrag tillämpas Evli Banks allmänna villkor för betalning av eurobelopp inom euroområdet. III VÄRDEPAPPERSFÖRMEDLING OCH ÖVRIGA ELEKTRONISKA PLACERINGSTJÄNSTER De elektroniska tjänsterna i anslutning till värdepappersförmedling och depå omfattar endast handel och förvaring av sådana fond-andelar och aktier i värdeandelsform eller motsvarande internationell standard som Evli Bank separat godkänt. De elektroniska tjänsterna omfattar inte handel med fysiska värdepapper. Kunden kan lämna köporder enligt sin köpkraft. Evli Bank förbehåller sig rätten att avbryta handels- och depåtjänster på en enskild utländsk marknadsplats eller avseende en enskild aktie, och meddelar Kunden detta senast trettio (30) dagar innan tjänsterna avbryts på det sätt som anges i punkt I.5. Meddelandet 2/2 kan även tillställas Kunden senare om skälet till att Evli Bank avbryter tjänsterna inte är beroende av Evli Bank eller om Kunden är en yrkesmässig investerare. Kunden godkänner att om inget annat överenskommits kan placeringsobjekt i depå eller på värdeandelskonto i anslutning till de elektroniska tjänsterna endast säljas och köpas via Evli Banks elektroniska tjänster. Överföring av värdeandelar kan inte ske via de elektroniska tjänsterna. Kunden godkänner även att varken ett värdeandelskonto i anslutning till en elektronisk tjänst eller Kundkontot inte kan pantsättas hos tredje part. 1. Startkapital Evli Bank kan kräva att Kunden deponerar ett startkapital enligt gällande prislista eller separat överenskommelse. Startkapitalet utgör därvid en förutsättning för inledande av de elektroniska tjänsterna för värdepappersförmedling. 2. Kundmedel Kunden förstår att utbetalning av hans medel kan ske endast ifall på Kundens konto i anslutning till de elektroniska tjänsterna finns saldo för utbetalning. 3. Köpkraft Evli Bank kan på Kundens begäran bevilja köpkraft, varvid Kunden kan utnyttja värdet av sina Finansiella instrument då han lämnar en köporder. Evli Bank ger en mer detaljerad beskrivning av förutsättningarna för beviljandet av köpkraft i de enskilda avtalen för produkter och tjänster. 4. Köpbekräftelse och rapportering Rapporterna och notorna för Kundens uppdrag är tillgängliga i de elektroniska tjänsterna. 5. Evli Banks rätt att annullera Kundens köp- eller säljorder Evli Bank har rätt att annullera Kundens elektroniska köp- eller säljorder, eller handel som Kunden genomfört, ifall ordern eller transaktionen är uppenbart oriktig eller annullering är nödvändig för att undvika kreditrisk, eller ifall annat vägande skäl föreligger. 6. Rätt att häva en affär En affär Kunden gjort kan hävas endast i enlighet med Börsens eller annan marknadsplats regler. IV ÖVRIGA VILLKOR 1. Nation De elektroniska tjänsterna har utformats så att de följer den nationella lagarna och myndighetsbestämmelserna i Finland. Därför är de elektroniska tjänsterna avsedda endast för marknaden i Finland och på dessa villkor samt på bruket av elektroniska tjänster tillämpas alltid Finlands lag, dock så, att reglerna för val av internationella privaträttsliga normer inte tillämpas, oavsett vilket land tjänsten användare befinner sig i. 2. Annulleringsrätt Avtal i den elektroniska tjänsten med Kund som är att betrakta som icke-yrkesmässig konsument kan omfattas av annulleringsrätt. Annulleringsrätten beskrivs i produktinformationen och produktavtalets villkor. Om produktinformationen och produktavtalets villkor inte nämner annulleringsrätt och/eller utövande därav, tillämpas följande villkor. En icke-yrkesmässig Kund har rätt att annullera ett avtal som ingåtts i den elektroniska tjänsten genom att meddela Evli Bank därom inom 14 dagar. Ett skriftligt annulleringsmeddelande kan skickas till Evli Banks kundtjänst. Utöver personuppgifter skall annulleringsmeddelandet ange vilket avtal som annulleras. Då Kunden annullerar ett avtal har Evli Bank rätt att uppbära de kostnader och arvoden enligt gällande prislista som annulleringen föranleder. Därtill skall kunden, inom 30 dagar från anmälan om annulleringen, returnera de prestationer Kunden mottagit av Evli med stöd av avtalet i annat fall hävs annulleringen. Annulleringsrätten gäller inte betalningsuppdrag eller produkter vars värde beror på sådan utveckling på finansmarknaden som Evli inte kan påverka. Exempel på dylika är bl.a. avtalen för värdepappersförmedling, placeringstjänster och produkter. Annulleringsrätt föreligger inte, då distanskommunikationen sker i anslutning till ett redan befintligt avtal eller då avtalet ingås på Kundens uttryckliga begäran innan annulleringsperioden har gått ut. Annulleringsrätt föreligger inte heller vid ändring av avtalsvillkor.

10 F /2 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt dessa kontovillkor. I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR Definitioner Värderingsdag Värderingsdag, ett referensdatum, då Evli Bank beräknar räntan på penningmedel som debiteras från eller krediteras till kontot. Kund Med kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en person med intressebevakningsfullmakt. Betalningstjänst Med betalningstjänst avses verkställandet av en betalningstransaktion genom girering av medel till tjänsteleverantörens betalkonto. Kunden kan använda betalningstjänsten i egenskap av betalare eller mottagare av betalning. Betalningstransaktion Betalning är, bortsett från kreditering av upplupen depositionsränta, en transaktion varmed medel överförs, tas ut eller ställs till kontohavarens disposition eller den persons disposition som har rätt till medlen. Betalkonto Betalkonto är ett konto som är avsett för och som kan användas för betalningstransaktioner utan användningsbegränsningar till följd av kontovillkor eller lag. Verkställande av betalningsuppdrag Betalningsuppdraget är en instruktion som kunden ger Evli Bank att verkställa en betalningstransaktion genom girering eller genom överföring av medel till tjänsteleverantörens betalkonto. Verkställandet av ett betalningsuppdrag omfattar bankens åtgärder för att handlägga uppdraget och förmedla betalningen. Betalningsinstrument Med betalningsinstrument avses någon personlig anordning eller rutin eller en kombination av dessa om vilken kontohavaren, en intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt och Evli Bank har träffat avtal att användas för att initiera betalningsuppdrag. Betalningsinstrument är exempelvis nätbankskoder. Bankdag Bankdagen är en dag då Evli Bank har öppet så att den för sin del kan verkställa en betalningstransaktion. Med bankdag i Finland avses, såvida Evli Bank inte särskilt meddelat något annat, veckodagar från måndag till fredag, med undantag av de finska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton och dagar som annars inte räknas som bankdagar. Kontoöppnare Kontoöppnaren är den person som ingår avtal med Evli Bank om att öppna kontot. Person med rätt att disponera kontot Rätt att disponera ett konto har en person vars rätt att bestämma över kontot i enlighet med punkt 4 i dessa kontovillkor grundar sig på ställning som laglig företrädare eller på fullmakt från kontohavaren. Intressebevakare En intressebevakare är kontohavarens lagliga företrädare. Ställningen som intressebevakare grundar sig på lag (minderåriga) eller på magistrats eller domstols förordnande (myndiga för vilka intressebevakare förordnats). Fullmäktig med intressebevakningsfullmakt Med fullmäktig med intressebevakningsfullmakt avses i dessa villkor en person som enligt en intressebevakningsfullmakt fastställd av magistrat och antecknad i registret över förmynderskapsärenden är allmänt befullmäktigad att sköta kontohavarens ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavare Kontohavaren kan befullmäktiga en eller flera personer att disponera kontot i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en individualiserad fullmakt ange dem som har användningsrätt till kontot samt fullmaktens omfattning. Fullmakten kan också vara en individualiserad intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistrat. Dispositionsrättshavare Kontohavaren befullmäktigar i regel i kontoavtalet en eller flera personer att disponera kontot i enlighet med dessa kontovillkor. Kontohavare Kontohavare är den person som banken är skyldig medlen på kontot och som kan bestämma om kontot och kontomedlen efter eget gottfinnande, om inte annat anges nedan. Kontot kan ha fler än en kontohavare. Girering Med girering avses en transaktion där betalarens betalkonto på betalarens initiativ debiteras med ett belopp som överförs till betalningsmottagarens betalkonto. Girering till och från kontot kan ske endast inom Evli Bank eller till och från ett annat penninginstitut. Kontanta medel kan inte lyftas (uttag) från eller insättas (deposition) på kontot. Så länge Evli Bank inte hör till bankernas gemensamma system för penningrörelse kan direkta gireringar till konto inte genomföras, utan dessa bör i enlighet med Evli Banks särskilda instruktioner riktas till något av Evli Banks uppsamlingskonton hos de olika bankgrupperna. Kontotransaktion Med kontotransaktion avses insättningar (krediteringar) och uttag (debiteringar) som påverkar kontots saldo. Kontor Evli Banks kontor är Evlis webbtjänst samt det fysiska kontoret i Helsingfors. Motkonto Det konto utanför Evli Bank till vilket utbetalningar på Kundens begäran sker, om inte annat avtalats. Utbetalningar kan av Evli Bank begränsas till motkontot. 1. Kontoavtal I kontoavtalet ingås överenskommelse om följande - räntegrunden - räntan i procent eller referensränta - beräkningsmetod för räntan - räntans betalningsdag 1/6

11 - ränteperiod - övriga ärenden som kan överenskommas enligt dessa kontovillkor Tjänster som ansluts till kontot omfattas även av villkoren för den aktuella tjänsten. Om kontot beviljas kredit, fastställs kreditbeloppet och kreditvillkoren i ett separat, skriftligt avtal. 1.1 Att ingå avtal och öppna konto Skriftligt avtal Kontoöppnaren och Evli Bank ingår kontoavtalet skriftligen eller på elektronisk väg med utnyttjande av elektroniska användarkoder. Kontot öppnas i regel av kontohavaren. Kontohavarens intressebevakare och en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan likaså avtala med banken om öppnande av ett konto för huvudmannen. Även andra personer kan i gåvosyfte och med Evli Banks samtycke avtala om öppnande av ett konto för någon annan. Om kontoavtalet ingåtts i gåvosyfte kan givaren inte förbehålla sig dispositionsrätt till kontot. 1.2 Kunduppgifter som lämnas till Evli Bank Kontoöppnaren är skyldig att ge Evli Bank uppgifter om kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge Evli Bank uppgifter om de personer som har rätt att disponera kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och person med rätt att disponera kontot ska meddela Evli Bank sitt namn, sitt personnummer, sin postadress och hemort samt lämna ett namnteckningsprov. Om ovan nämnda uppgifter redan getts Evli Bank i ett tidigare sammanhang kan banken använda de i kundregistret införda uppgifterna. Kontohavaren och personer med rätt att disponera kontot är skyldiga att underrätta Evli Bank om ändringar i ovan nämnda uppgifter. Evli Bank har också rätt att skaffa uppgifterna från Befolkningsregistercentralen eller motsvarande offentligt register. 1.3 Kommunikationen mellan Evli Bank och kunden Konsumentkunder Ifall kunden utnyttjar Evli Banks nättjänster, ger Evli Bank uppgifter om betalningstransaktioner och andra kontomeddelanden till kunden genom denna tjänst. Ifall kunden inte utnyttjar Evli Banks nättjänster, har han rätt att en gång i månaden få en kostnadsfri redogörelse för betalningstransaktionerna av Evli Bank, varvid banken ger informationen skriftligen på sitt kontor eller på annat, regelbundet vis, enligt överenskommelse med kunden. Övriga meddelanden om kontot sänder banken skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt. Ifall kunden tar i bruk Evli Banks nättjänst, gör banken därefter uppgifterna om betalningstransaktionerna och övriga kontomeddelanden tillgängliga för kunden endast i nättjänsten och ifall kunden ytterligare begär uppgifterna på annat sätt, har banken rätt att debitera en avgift enligt gällande prislista. Informationen om betalningstransaktioner ges en gång per månad, om kunden och banken inte separat avtalat om något annat. För information som lämnas oftare än en gång per månad eller med annat än överenskommet informationsinstrument har Evli Bank rätt att debitera en avgift enligt gällande prislista. Kunder som inte är konsumentkunder Ifall kunden utnyttjar Evli Banks nättjänster, ger Evli Bank uppgifter om betalningstransaktioner och andra kontomeddelanden till kunden genom denna tjänst. Informationen om betalningstransaktioner ges en gång per månad, om kunden och banken inte separat avtalat om något annat. För information som lämnas oftare än en gång per månad eller med annat än överenskommet informationsinstrument har Evli Bank rätt att debitera en avgift enligt gällande prislista. Ifall kunden inte utnyttjar Evli Banks nättjänster, skickar banken en gång per år en redogörelse för betalningstransaktionerna per post eller gör dem tillgängliga på annat vis enligt överenskommelse med kunden. Övriga meddelanden om kontot sänder banken skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt. Ifall kunden tar i bruk Evli Banks nättjänst, gör banken därefter uppgifterna om betalningstransaktionerna och övriga kontomeddelanden tillgängliga för kunden endast i nättjänsten. Tillgång till uppgifter När uppgifter om betalningstransaktioner ges via nättjänst är informationen tillgänglig för kunden i minst ett år efter att uppgifterna lämnats. Evli Bank har rätt att debitera kunden enligt sin prislista för information som är äldre än ett år. När Evli Bank ger uppgifter om betalningstransaktioner eller annat meddelande angående kontot via bankens nättjänst eller sänder dem per post, anses kontohavaren eller annan person ha fått uppgifterna eller meddelandet senast den sjunde dagen efter att det sändes. Kunden sänder Evli Bank meddelanden som gäller dessa villkor skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt. Evli Bank anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att det sändes. Som språk under avtalsförhållandet kan finska, svenska eller engelska användas. 1.4 Inspelning av telefonsamtal och arkivering av elektronisk korrespondens Evli Bank har rätt att spara kundens besked i sina datasystem samt spela in telefonsamtal och spara elektronisk kommunikation mellan kunden och Evli Bank. Innehållet av en oklar order som givits per telefon avgörs på basis av inspelningen. Evli Bank kan kräva att kunden identifierar sig på det sätt banken förutsätter. 1.5 Tillgång till information om villkor och förhandsuppgifter under avtalsförhållandet Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan be att få villkoren för kontot och förhandsuppgifter som hänför sig till kontot kostnadsfritt under avtalsförhållandet skriftligen eller på annat separat överenskommet varaktigt sätt. Rättigheter för myndig kontohavare 2.1 Ensam kontohavare Kontohavaren bestämmer över kontot. Kontohavaren kan besluta om användningen av kontomedlen och vilka som har rätt att använda kontot samt avtala med Evli Bank om ändringar i kontoavtalet och avslutande av kontot. Pantsättning av kontomedel Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. Panttagaren ska för att trygga sina rättigheter meddela banken om pantsättningen. Betalningsinstrument Betalningsuppdrag som hänför sig till kontot får ges med av Evli Bank godkända betalningsinstrument. Evli Bank och kontohavaren avtalar separat om de betalningsinstrument som ges till kontohavaren och personer med rätt att disponera kontot, såvida inte annat överenskommits i kontoavtalet. När kontot avslutas eller rätten att disponera kontot återtas har Evli Bank rätt att samtidigt stänga de till kontot knutna betalningsinstrumenten. 2.2 Flera kontohavare Om kontohavarna är flera har varje kontohavare rätt att ensam använda kontot och kontomedlen med av banken godkända betalningsinstrument samt fatta beslut som gäller kontot, såvida inte annat överenskommits i kontoavtalet. Ändringar som gäller ställning som kontohavare kan dock inte göras utan samtliga kontohavares samtycke. Om det i kontoavtalet överenskommits att kontohavarna använder kontot endast tillsammans, kan beslut som gäller kontot bara fattas med samtliga kontohavares samtycke. Om någon av kontohavarna vill förhindra att kontot används ska detta meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra kontoanvändningen. Kontot kan då endast användas av samtliga kontohavare tillsammans. 2/6

12 Avslutande av konto Kontot kan inte avslutas utan alla kontohavares samtycke, såvida inte kontot länge varit oanvänt och medlen som finns där är obetydliga. Enskild kontohavares uppsägning av kontoavtalet Varje enskild kontohavare kan bli fri från kontoavtalet genom att för egen del säga upp kontoavtalet i enlighet med punkt 12 i dessa kontovillkor. Pantsättning av kontomedel Kontohavarna kan endast tillsammans pantsätta kontomedlen. Panttagaren ska för att trygga sina rättigheter meddela banken om pantsättningen. Rätt att disponera kontot Kontohavarna kan endast tillsammans besluta om att bevilja rätt att disponera kontot såvida inte annat avtalats. Betalningsinstrument Betalningsuppdrag som hänför sig till kontot får ges med av Evli Bank godkända betalningsinstrument. Varje kontohavare avtalar separat med banken om de betalningsinstrument med vilka kontohavaren själv använder kontot, såvida inte annat överenskommits i kontoavtalet. Alla kontohavare avtalar tillsammans med banken om betalningsinstrument som ges till dem som har rätt att disponera kontot, såvida inte annat överenskommits i kontoavtalet. När kontot avslutas eller rätten att disponera kontot återtas har Evli Bank rätt att samtidigt stänga de till kontot knutna betalningsinstrumenten. Tillgång till information Varje kontohavare har rätt att få all information om kontot och kontotransaktionerna. Evli Bank lämnar de i punkterna 1.3 och 11 avsedda uppgifterna på överenskommet sätt kostnadsfritt endast till den i kontoavtalet namngivna första kontohavaren. 3. Rättigheter för kontohavare med intressebevakare En person som har en intressebevakare kan själv ingå kontoavtal med Evli Bank förutsatt att handlingsbehörigheten inte har begränsats. Kontohavaren kan använda kontot endast i enlighet med meddelande från intressebevakaren. En omyndig person som har fyllt 15 år kan själv ingå ett kontoavtal och bestämma över medel som med stöd av särskild lagbestämmelse betalas till den omyndiga själv eller som den omyndiga förvärvat genom eget arbete. 4. Rättigheter för person med rätt att disponera kontot 4.1 Rättigheter för intressebevakare Kontohavarens intressebevakare bestämmer över kontot såsom kontohavaren. Intressebevakaren avtalar med Evli Bank om öppnande och avslutande av kontot, meddelar vem som har rätt att använda kontot och avtalar med banken om betalningsinstrument. Om det finns flera intressebevakare bestämmer de över kontot och fattar beslut som gäller kontot tillsammans, såvida inte intressebevakarna och banken har avtalat annat eller intressebevakarnas uppgifter inte har särskiljts genom myndighetsbeslut. Både intressebevakaren och huvudmannen har rätt att få information om huvudmannens samtliga kontoärenden. Intressebevakarens rätt till information gäller även huvudmannens kontoärenden för tiden före förordnandet av intressebevakaren. En intressebevakare som förordnats att sköta bara en viss uppgift har rätt att få information endast om kontoärenden som hänför sig till den uppgift som avses i förordnandet. 4.2 Rättigheter för fullmäktig med intressebevakningsfullmakt En fullmäktig med intressebevakningsfullmakt har jämsides med kontohavaren rätt att avtala med banken om öppnande och avslutande av kontot samt om användningsrätt och betalningsinstrument. 4.3 Rättigheter för dispositionsrättshavare En dispositionsrättshavare får använda kontomedlen med de betalningsinstrument som kontohavaren och banken har avtalat om. När kontot avslutas eller rätten att disponera kontot återtas har Evli Bank rätt att samtidigt stänga de till kontot knutna betalningsinstrumenten. En dispositionsrättshavare har rätt att få information om kontotransaktioner under den tid som dispositionsrätten är i kraft. Dispositionsrättshavaren får inte ändra kontovillkoren, ingå tilläggsavtal för kontot, pantsätta kontomedel, avsluta kontot eller föra över dispositionsrätten till en annan person eller befullmäktiga någon annan såvida inte annat avtalats. 4.4 Rättigheter för person med rätt att disponera kontot En person med fullmakt att disponera kontot kan med Evli Banks samtycke använda kontot, bestämma över kontot och få information om kontotransaktioner inom ramarna för sin individualiserade fullmakt från kontohavaren. Fullmaktshavaren kan inte föra över fullmakten till en annan person såvida inte annat fastställts i fullmakten. 5. Övertrassering Kontohavaren och en person med rätt att disponera kontot får använda kontot och/eller till kontot knutna betalningsinstrument endast så att kontot inte övertrasseras. Om kontohavaren eller en person med rätt att disponera kontot inte iakttar denna regel om användningen av betalningsinstrument, har Evli Bank rätt att på kontot registrera debiteringsbeloppet som bankens fordran, som omedelbart förfaller till betalning. Om avtalsbrottet är väsentligt har Evli Bank rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan. För övertrassering av kontot är kontohavaren skyldig att betala Evli Bank dröjsmålsränta samt avgift för påminnelsebrev och andra av indrivningen av övertrasseringen föranledda avgifter och arvoden enligt prislistan. Evli Bank har utöver fordran rätt att debitera kontot med nämnda avgifter och arvoden. 6. Evli Banks rätt att inte godkänna användningen av kontot Evli Bank har rätt att vägra godkänna användningen av kontot, ifall - banken inte tillställts de uppgifter som avses i punkt 1.2, - underskriften på uttagshandlingen avviker från det namnteckningsprov som finns hos Evli Bank, - användaren av kontot inte kan styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt, - fullmakten inte uppfyller de krav som Evli Bank ställer, - Evli Bank har skäl att betvivla äktheten av användarens legitimation eller - Evli Bank på andra grunder har anledning att misstänka att kontot inte används korrekt. Evli Bank har av säkerhetsskäl rätt att begränsa användningen av kontot på andra ställen än Evli Banks kontor. Spärrning av kontot Evli Bank har rätt att spärra kontot, när - kontoinnehavaren försätts i konkurs - en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistrat och kontohavaren inte kan komma överens om användningen av kontot, - en intressebevakare förordnas för kontohavaren, - förutsättningarna för kvittning enligt kreditinstitutslagen är uppfyllda, - någon av kontohavarna kräver det, eller - Evli Bank har anledning att misstänka att kontot missbrukas. Evli Bank har rätt att spärra kontot om det trots anmärkning inte finns medel på kontot för betalning av bankens avgifter och arvoden samt hålla kontot spärrat tills kontohavaren har betalat banken avgifterna och arvodena i enlighet med punkterna 5 och 10 i dessa kontovillkor. Evli Bank meddelar kontoinnehavaren i efterhand om att kontot spärrats. 3/6

13 7. Debitering och kreditering av konto, valuteringsdag Debitering av konto Evli Bank verkställer betalningsuppdraget på den avtalade förfallodagen eller när banken har mottagit uppdraget. Om den avtalade förfallodagen inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag. När ingenting avtalats om förfallodagen och kunden ger ett betalningsuppdrag som Evli Bank mottagit efter det i förhandsuppgifterna angivna klockslaget eller på en dag som inte är bankdag, verkställs uppdraget på närmast följande bankdag. Då betalarens och mottagarens konto är i Evli Bank och ett betalningsuppdrag givet med eurodenominerat betalningsinstrument tagits emot på dag som inte är bankdag, verkställs uppdraget senast följande bankdag. Valuteringsdagen för kontodebitering är den dag då kontot debiteras med betalningstransaktionen eller, ifall debiteringsdagen inte är en bankdag, den bankdag som följer på debiteringsdagen. Kreditering av konto Betalningstransaktioner i euro inom Evli Bank krediteras i realtid till mottagarens konto alla vardagar. Beloppet i ett betalningsuppdrag i euro som genomförs mellan banker eller bankgrupper krediteras kontohavarens konto omedelbart den bankdag då medlen betalats till kontohavarens konto i Evli Bank och banken har fått den information som behövs för krediteringen av kontohavarens konto. Valuteringsdagen för kontokreditering är den dag då betalningstransaktionens belopp betalas in på Evli Banks konto. Ifall krediteringsdagen inte är en bankdag, är krediteringens valuteringsdag den närmast följande bankdagen. Uppdrag som förutsätter valutaväxling Ifall ett betalningsuppdrag förutsätter valutaväxling, anses uppdraget mottaget när valutaväxlingen är verkställd. Genomförandet av valutatransaktioner förutsätter att dagen är en bankdag både i Finland och i valutans hemstat. Om betalningsuppdragets ursprungliga belopp är i en EES-stats valuta krediteras kontohavarens konto med medlen omedelbart den bankdag då medlen betalats till kontohavarens konto i Evli Bank, banken har fått den information som behövs för krediteringen av kontohavarens konto och nödvändiga valutatransaktioner gjorts. Valuteringsdagen för kontokreditering är den bankdag då den nödvändiga valutatransaktionen gjorts. Om betalningsuppdragets ursprungliga belopp är i en annan valuta än euro eller en EES-stats valuta, krediteras kontohavarens konto med medlen senast inom två bankdagar efter att medlen betalats till kontohavarens konto i Evli Bank och banken har fått den information som behövs för krediteringen av kontohavarens konto samt nödvändiga valutatransaktioner gjorts. Valuteringsdagen för kontokreditering är den bankdag då kontohavarens konto krediteras med beloppet. 8. Referensränta Ifall kontomedlens depositionsränta är bunden till en referensränta, består depositionsräntan av referensräntan och marginalen med följande villkor: 8.1 Bestämning av referensräntan Allmän referensränta Bestämningen av referensräntans värde och noteringen av räntan grundar sig på den internationella praxis som råder vid respektive tidpunkt. Kontots referensränta ändras lika mycket som referensräntans dagsnotering på penningmarknaden. Då valuteringsdagen inte är den samma som noteringsdagen för referensräntan, kalkyleras sparkontots referensränta enligt föregående noteringsdag för referensräntan. Evli Bank ger inte kontoinnehavaren separata meddelanden om ändringar i referensräntan. Räntan på kontot blir aldrig negativ när referensräntan sjunker. Evli Banks egen referensränta Evli Prime Den dag då förändringen av referensräntan träder i kraft förändras räntan på kontot lika mycket som värdet på referensräntan förändrats. Evli Bank ger inte kontoinnehavaren separata meddelanden om ändringar i referensräntan. Den gällande referensräntan anges på Evli Banks webbplats. Räntan på kontot blir aldrig negativ när referensräntan sjunker. 8.2 Notering av referensräntan upphör eller avbryts Ifall noteringen av referensräntan avbryts eller upphör, fastställs en ny referensränta enligt stadganden om ny referensränta, eller enligt myndigheternas beslut eller föreskrifter. Ifall stadganden, myndigheters beslut eller föreskrifter om ny referensränta inte meddelas, avtalar Evli Bank och kontoinnehavaren om vilken referensränta som ska användas. Ifall Evli Bank och kontoinnehavaren inte uppnår enighet om räntan före räntebindningsperiodens utgång tillämpas som värde på referensräntan den referensränta som gällde innan noteringen avbröts eller upphörde. Ifall Evli Bank och kontoinnehavaren inte uppnår enighet om en ny referensränta inom sex (6) månader från det att räntebindningsperioden löpt ut, fastställer Evli Bank den nya referensräntan efter att ha hört behöriga tillsynsmyndigheter. 9. Kontotransaktioner Evli Bank registrerar insatt belopp, ändringar i beloppet och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som ska anses utgöra tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning såvida kontohavaren inte påvisar annat. 10. Avgifter och arvoden Kontohavaren är skyldig att betala avgifter och arvoden i enlighet med den prislista som gäller vid respektive tidpunkt för kontoöppning, kontoanvändning och upprätthållande av kontot och för meddelanden som Evli Bank sänder. Evli Bank har rätt att debitera kontot med ovan nämnda avgifter och arvoden. Detta gäller även utredningar gjorda på myndigheters begäran Täckningsreservering för debitering av avgifter och arvoden Kontohavaren är skyldig att se till att kontot har täckning för debiteringen av de avgifter och arvoden som Evli Bank har rätt att debitera kontot i enlighet med kontoavtalet, de allmänna villkoren eller någon annan förbindelse. För separat angivna tjänster har Evli Bank också rätt att göra reserveringar på förhand Registrering av Evli Banks avgifter och arvoden när kontot saknar täckning Om det inte finns täckning på kontot för debitering av Evli Banks avgifter och arvoden i en situation som avses i punkt 10.1, har banken rätt att registrera debiteringsbeloppet på kontot som bankens fordran. Sådana kostnader är bland annat 1) dröjsmålsräntor, avgifter och arvoden enligt kontoavtalet och 2) avgifter och arvoden som grundar sig på andra avtal som kontohavaren eller någon person med rätt att disponera kontot och Evli Bank ingått eller på separata uppdrag och som enligt parternas överenskommelse debiteras kontot Följder av att täckning saknas Om kontot saknar täckning för debitering av de dröjsmålsräntor samt Evli Banks avgifter och arvoden som avses i punkt 10.2 är kontohavaren skyldig att betala till banken och banken har rätt att, från medel som senare influtit på kontot, debitera kontot med den upplupna dröjsmålsräntan på sin fordran samt andra avgifter och arvoden enligt serviceprislistan. 11. Ändring av kontoavtal, kontovillkor och prislista Evli Bank underrättar kontohavaren skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt om ändring av kontoavtalet, kontovillkoren eller prislistan. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som Evli Bank meddelat, dock tidigast två (2) månader från det att meddelandet om ändringen gått till kontohavaren. Kontohavaren anses ha fått meddelandet inom den tid som avses i punkt 1.3. Avtalet fortsätter med ändrat innehåll om inte kontohavaren före den dag då ändringarna angetts träda i kraft skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt meddelar Evli Bank att kontohavaren inte accepterar ändringen. Fram till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande har kontohavaren rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar 4/6

14 verkan i enlighet med punkt 12 i dessa kontovillkor. Om kontohavaren motsätter sig ändringarna har kontohavaren och Evli Bank rätt att säga upp avtalet enligt punkt 12 i kontovillkoren. 12. Kontoavtalets giltighet, uppsägning och hävning Kontoavtalet är i kraft tills vidare, såvida inte annat avtalats. Om inget annat överenskommits i kontoavtalet har kontohavaren rätt att när som helst säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan, varvid uttagbara kontomedel ska tas ut. Banken har rätt att säga upp kontoavtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen, såvida inte en längre uppsägningstid har överenskommits i kontoavtalet. Evli Bank har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan om kontohavaren eller en person med rätt att disponera kontot väsentligen har brutit mot skyldigheter som följer av kontoavtalet. På motsvarande sätt har kontohavaren rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan om Evli Bank väsentligen har brutit mot sina skyldigheter enligt kontoavtalet. Då ska också medlen på kontot tas ut. Evli Bank sänder meddelande om uppsägning eller hävning skriftligen eller på separat överenskommet sätt elektroniskt till kontohavaren. Evli Bank har rätt att avsluta kontot när uppsägningstiden har gått ut eller kontoavtalet hävts på ovan nämnda sätt. I samband med att kontoavtalet sägs upp eller hävs förfaller de avgifter och arvoden som hänför sig till kontot omedelbart till betalning när kontoavtalets uppsägningstid löpt ut eller hävningen trätt i kraft. Förskottsbetalda avgifter och arvoden som hänför sig till tiden efter att uppsägningen trätt i kraft ska Evli Bank återbetala till kontohavaren. Om det finns medel på kontot när kontot avslutas, överför Evli Bank medlen till kundens motkonto hos ett annat kreditinstitut, eller, om detta inte är möjligt, förvarar banken medlen för kontohavarens räkning. På medlen betalas ingen ränta. När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen trätt i kraft, kan de till kontot knutna tjänsterna inte längre användas. 13. Force majeure En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Evli Bank ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens i annat lagrum föreskrivna skyldigheter. Den avtalspart som drabbats av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Evli Bank kan meddela om force majeure i en riksomfattande dagstidning eller motsvarande elektroniskt medium. 14. Skadeståndsansvar Evli Bank är skyldig att ersätta kontohavaren för direkt och indirekt skada enligt punkterna 14.1, 14.2 och 15. Evli Bank är därtill skyldig att ersätta ränteförlust som kontohavaren lidit till följd av bankens fel eller försummelse. Avgifter som Evli Bank debiterat för tjänster återbetalas endast i den mån de hänför sig till ett fel eller en försummelse som orsakat skada. Kontohavaren har inte rätt till ersättning från Evli Bank om inte kontohavaren eller en person med dispositionsrätt underrättar banken om ett fel inom en rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Evli Bank svarar dock inte för skada då bankens skyldighet inte kunnat fullgöras på grund av ett i punkt 13 ovan avsett oöverstigligt hinder Direkt skada Evli Bank är skyldig att ersätta kontohavaren för den direkta skada som bankens fel eller försummelse orsakat. Sådana direkta skador är bland annat nödvändiga utredningskostnader som kontohavaren haft för utredande av felet Indirekt skada Evli Bank svarar för indirekt skada som den av oaktsamhet orsakat kontohavaren när det är fråga om förfarande som strider mot bankens skyldigheter som föreskrivits i betaltjänstlagen eller överenskommits i kontoavtal med stöd av lagen. Som indirekt skada betraktas inkomstförlust på grund av bankens felaktiga handlande eller åtgärder som detta föranlett, skada som beror på skyldighet som grundar sig på något annat avtal eller annan liknande skada som är svår att förutse. Banken svarar dock inte för indirekt skada som uppkommit till följd av fel eller försummelse vid verkställandet av betalningsuppdrag. För att en indirekt skada ska ersättas av Evli Bank krävs dock att skadan har ett orsakssamband med lagstridigt eller avtalsstridigt handlande från bankens sida och är sådan att banken rimligen hade kunnat förutse den. Evli Bank kan inte åberopa ansvarsbegränsningar om banken eller någon vars handlande banken är ansvarig för har orsakat en skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 15. Skadebegränsande åtgärder Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa en skada. Den som underlåter att göra detta svarar själv för skadan i motsvarande utsträckning. Skadestånd som Evli Bank ska betala på grund av lagstridigt eller avtalsstridigt förfarande kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, medverkan som kontohavaren eller en person med rätt att disponera kontot eventuellt haft till skadan, vederlaget för betalningstjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter. 16. Rättsskyddsmedel utanför domstol Vid meningsskiljaktighet som gäller de allmänna kontovillkoren och kontoavtalet kan kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt hänskjuta ärendet till Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, eller Banknämnden i anslutning till den eller till konsumenttvistenämnden (KRIL, för behandling. Kunden kan även anmäla bankens förfarande till Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi). 17. Tillsynsmyndigheter Evli Banks verksamhet övervakas av Finansinspektionen (www. finanssivalvonta.fi) och i konsumentfrågor även av konsumentombudsmannen (www.kuluttajavirasto.fi). Finansinspektionens kontaktuppgifter: Finansinspektionen, PB 103, Helsingfors, telefon (växel). Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter: Konsumentverket, Aspnäsgatan 4 A, 7 vån., PB 5, Helsingfors. 18. Lagforum och tillämplig lag Tvister till följd av detta avtal behandlas i Helsingfors tingsrätt. En i konsumentskyddslagens 1 kap, 4 avsedd kund som betraktas som konsument har dock rätt att väcka talan i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets kontohavaren har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kunden inte har sin hemvist i Finland, handläggs tvisten av Helsingfors tingsrätt. På detta avtal tillämpas finsk lag. 19. Överlåtelse av kunduppgifter Evli Bank har rätt att lämna information om kunden i enlighet med gällande lag. 20. Insättningsgaranti Medlen på kontot omfattas av gällande insättningsgaranti vid respektive tidpunkt i den utsträckning som lagen föreskriver. 21. Uppgifter om tjänsteleverantören Evli Bank Abp Aleksandersgatan 19 A, PB 1801, Helsingfors Telefon (växel) fax E-post (kontaktbegäran) 5/6

15 Evli Banks FO-nummer i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är Evli Bank Abp är en finländsk affärsbank som med stöd av lagen om kreditinstitut har koncession för kreditinstitutsverksamhet vilket omfattar i lagen avsedda investeringstjänster och andra tjänster. II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON 1. Definition av tidsbegränsat konto Evli Bank tar emot kundens tidsbegränsade insättningar på ett särskilt konto. Insättningarna kan tas ut utan uppsägning efter en bestämd, avtalad tid. För ett tidsbegränsat konto ger Evli Bank en depositionsbekräftelse och depositionen omfattas av både kontoavtalet och dessa allmänna villkor för tidsbegränsade konton samt i tillämpliga delar ovanstående allmänna kontovillkor. Om de allmänna villkoren för tidsbegränsade konton står i strid med de allmänna kontovillkoren tillämpas i första hand de allmänna villkoren för tidsbegränsade konton. Depositionstiden omfattar tiden från den dag kontot öppnas till den dag insättningen förfaller. Räntesatsen fastställs då insättningen görs och beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, varvid förfallodagen inte medräknas. 2. Tidsbegränsad deposition Kunden kan öppna ett tidsbegränsat konto och göra en tidsbegränsad insättning hos Evli Bank antingen via Evli Banks elektroniska tjänst, varvid Kundens ID-uppgifter används, eller personligen på Evli Banks kontor, per telefon, eller på något annat sätt som anvisas av Evli Bank. Det tidsbegränsade kontot ansluts alltid i enlighet med kontoavtalet till ett bankkonto hos Evli Bank. 3. Bekräftelse En bekräftelse på att en insättning gjorts eller förfallit ges per e-post och/eller Evli Banks kontor. 4. Uppgifter som ingår i bekräftelsen I den bekräftelse som ges på en tidsbegränsad insättning ingår bl.a. följande uppgifter: - insatt kapital - begynnelsedag - förfallodag - valuta - räntesats - beräkningsmetod 5. Prislista Tidsbegränsade depositioner omfattas av Evli Banks vid var tid gällande serviceprislista. 6. Förfallodag och ränta Insättningen förfaller på förfallodagen. Om förfallodagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, förfaller insättningen den första bankdagen efter förfallodagen. Räntan utbetalas den dag insättningen förfaller. På insättningar med en depositionstid längre än ett år utbetalas räntan årligen på det datum kontot öppnats. Om förfallodagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, förfaller räntan den första bankdagen efter förfallodagen. Insättningens förfallna kapital och ränta betalas enligt bekräftelsen till kundens bankkonto i Evli Bank. Då räntebeloppet utbetalas, beaktas lagstadgade skatter och avgifter avseende kunden samt avgifter enligt Evli Banks prislista. 7. Förtida uttag Ifall Kunden vill lyfta insättningen före den ursprungliga förfallodagen, blir den dag insättningen lyfts ny förfallodag för insättningen. Evli Bank har rätt att debitera en i prislistan fastställd avgift för transaktionen samt att på en ny depositionstid tillämpa den räntesats prislistan fastställer. Den nya räntan bestäms på basis av räntesatsen på den ursprungliga insättningsdagen. Räntan på insättningen beräknas från insättningsdagen till den dag insättningen tas ut. Evli Bank meddelar kunden om den nya räntan den dag insättningen tas ut. 8. Ändring av avtalsvillkoren Dessa villkor kan ändras i enlighet med punkt 11, Allmänna kontovillkor. 9. Pantsättning Depositionen kan pantsättas. För att trygga sina rättigheter ska panthavaren skriftligen och med stöd av fordringsbevis meddela Evli Bank om pantsättningen. Kontoutdrag eller kontoavtal är inte fordringsbevis och berättigar inte till användning av kontot och kan inte heller pantsättas eller transporteras. III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON Utöver det som avtalats ovan om villkoren för Evli Banks konton, tillämpas följande speciella villkor för valutakonton: 1. Definition av valutakonto Valutakontot är ett bankkonto på vilket Evli Bank tar emot kundens depositioner i den valuta som definieras i kontoavtalet. 2. Valutakurs Evli Bank definierar den vid var tid gällande valutakursens värde utgående från marknadskurserna. När Evli Bank köper kontovaluta av Kunden (uttag) tillämpas köpkursen och när Evli Bank säljer kontovaluta till Kunden (insättning) tillämpas säljkursen. Evli Bank och Kunden kan därtill separat avtala om valutakursen vid en enskild kontotransaktion. 3. Transport till motkonto I samband med Kundens begäran om utbetalning från valutakontot till motkontot växlas uttaget till euro i enlighet med valutakursförfarandet i punkt 2, såvida inte motkontot är i samma valuta som valutakontot. 4. Valutarisk Kunden är medveten om och bär ensam riskerna som föranleds av förändringar i valutakurser. Ifall åtgärderna i anslutning till valutakontot förutsätter valutahandel, verkställs handeln av Evli Bank för Kundens räkning. Kunden svarar för kostnaderna för valutaväxlingen och bär den risk i anslutning till åtgärderna som föranleds av förändringar i valutakurser. 5. Begränsning av dispositionsrätt Evli Bank har rätt att begränsa disponerandet av valutakontot ifall - Finlands Bank eller centralbanken i landet vars valuta är kontovaluta ger ut föreskrifter som begränsar disponerandet av kontot eller - marknaden för kontovalutan eller andra omständigheter är sådana att Evli Bank inte med rimliga medel kan köpa eller sälja kontovalutan på marknaden. När Evli Bank meddelats om begränsningar som gäller disponerandet av kontot, meddelar banken utan obefogat dröjsmål Kunden om ovan nämnda omständigheter genom Evli Banks nättjänst. 6. Tidsbegränsad valutadeposition Ett tidsbundet valutakonto ansluts alltid till ett bankkonto i Evli Bank med samma valuta. I övrigt tillämpas de allmänna villkoren för tidsbegränsade depositioner på det tidsbegränsade valutakontot. 7. Skatt på kursvinst Kunden betalar skatt på valutakontots kursvinst. Kunden är ensam ansvarig för deklarationen av kursvinst eller förlust enligt gällande lag. 6/6

16 EVLI BANK ABP:S SERVICEAVGIFTER Den här bilagan innehåller Evli Bank Ab:s olika serviceavgifter. Serviceavgifterna gäller tillsvidare från och med för tjänster i Finland och Sverige. Avgifterna tillämpas och de kan uppdateras produkt- och tjänstspecifikt. Evli Bank Abp förbehåller sig rätten att ändra serviceavgifterna. På momsbelagda tjänster appliceras i Finland en skattesats på 24 procent. Tjänster säljs i Sverige enligt svenska mervärdesskatteförordningar och med svenska momsskattesatser. NÄTTJÄNSTEN MY EVLI Öppna kundavtal - online inkl. My Evli-koderna Förnya My Evli-koderna i nättjänsten My Evli Förnya My Evli-koderna per post 10,00 inkl. moms 24 % 1,94 HANDELSTJÄNSTEN EVLI TRADER Courtage OMX Helsingfors 0,05 % min. 7,00 /transaktion OMX Stockholm, OMX Köpenhamn, Deutsche Boerse, NYSE, NASDAQ 0,12 % min. 20,00 /transaktion Tilläggsavgift för uppdrag givna per telefon till Investerarservicen 20,00 Kursinformation Kursinformation med 15 min. fördröjning OMX Helsingfors, OMX Stockholm, OMX Köpenhamn, Deutsche Boerse, NYSE, NASDAQ Kursinformation i realtid OMX Helsingfors, OMX Stockholm, OMX Köpenhamn, Deutsche Boerse, NYSE, NASDAQ 10,00 /månad per marknadsplats Affärsnyheter Affärsnyheter med 15 min. fördröjning Kauppalehti, SIX News Affärsnyheter i realtid Kauppalehti, SIX News, Dow Jones Evlis analyser 10,00 /månad per media Avgifterna för kursinformation och affärsnyheter i realtid debiteras från kundens bankkonto hos Evli i samband med beställningen. Depåavgifter Finska och svenska värdepapper Utländska värdepapper Australien, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike Övriga länder 0,01 % p.a. av depåns värde moms 24 % tillkommer 0,10 % p.a. av depåns värde moms 24 % tillkommer 1,00 % p.a. av depåns värde moms 24 % tillkommer min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 Hantering av utdelningar och andra obligatoriska företagshändelser ingår i depåavgiften. Depåavgiften beräknas på depåns värde den första vardagen varje månad och kundens bankkonto hos Evli debiteras den femtonde dagen varje månad eller ifall den femtonde dagen inträffar på en helgdag, påföljande vardag. FÖRETAGSLÅN Ingen teckningsavgift Depåavgift Företagslån emitterade i Finland och Sverige Företagslån emitterade i övriga länder 0,01 % p.a. av depåns värde moms 24 % tillkommer 0,10 % p.a. av depåns värde moms 24 % tillkommer min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 1/5

17 STRUKTURERADE PRODUKTER Teckningsavgift Produktspecifik Depåavgift Strukturerade produkter emitterade av Evli Bank är avgiftsfria. Ifall depån därtill omfattar andra värdepapper, debiteras en depåavgift på basen av värdepappret. EVLIS FONDER Teckningsavgifter Evli Likviditet, Evli Short Corporate Bond, Evli Statsobligation Övriga Evlifonder 0,50 % Teckningsavgift via Investerarservicen Se prislista för Evlis fonder Övriga avgifter Avgift för överföring, inlösen och förvaltning, åtgärdsavgifter Se prislista för Evlis fonder Serviceavgifterna som debiteras för Evlis och samarbetspartnernas fonder är i helhet tillgängliga på Evlis webbplats ONLINE BANKER ( VERKKOPANKKIIRI ) Öppnande av tjänsten, ytterligare placeringar, inlösningar och stängning Serviceavgift Serviceavgiften beräknas dagligen på basis av placeringsbeloppets värde. Avgiften debiteras kalenderkvartalsvis i tre månaders rater. Avgiften debiteras direkt från placeringens värde i april, juli, oktober och januari. 1,00 % p.a. GIRERING OCH INSÄTTNING Girering till kundens motkonto i Finland eller Sverige Girering till annat konto än kundens motkonto i Finland eller Sverige Övertrasseringsavgift 10,00 Betalningspåminnelse Utgår för varje skriftliga påminnelse, avseende övertrassering, obetald ränta, amortering eller annan skyldighet att betala vid viss tidpunkt. Avgift för uttag av tidsbunden deposition innan depositionen löper ut Samtliga avgifter för Evlis banktjänster uppges i helhet i punkten Banktjänster. 5,00 3,00 % av det tidsbundna depositionskapitalet RAPPORTERING OCH TRANSAKTIONER Rapporter som är tillgängliga i My Evli kontoutdrag, depårapport och fondandelsrapport (var och en månatligen och årligen), kapitalförvaltningsrapport för Private Banking-kunder (månatligen), fondtecknings och inlösnings beräkningar Transaktionsutdrag i uppslaget i My Evlis Min portfölj EVLI LS-PENSION Evlis handels- och transaktionsavgifter samt bankavgifter gäller för produkten LS-Pension. Därtill utgår tecknings- och inlösningsavgifter samt courtage som gäller för Evlis fonder. Depåavgifter Finska och svenska värdepapper Övriga utländska värdepapper 0,30 % p.a. av depåns värde 1,00 % p.a. av depåns värde min. 7,00 /månad inkl. moms 24 % 1,35 min. 7,00 /månad inkl. moms 24 % 1,35 Övriga avgifter Uttag av sparmedel Överföring av LS-Pension från Evli 1,00 % av uttagsbeloppet KAPITALFÖRVALTNING Den diskretionära egendomsförvaltningen verkställs enligt en med kunden uppgjord investeringsplan. Kundens kostnader beror på placeringsegendomens omfattning, de valda egendomsklasserna och placeringsinstrumenten. 2/5

18 DEPÅTJÄNSTER DEPÅAVGIFTER Finska och svenska värdepapper Utländska värdepapper Australien, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike Övriga länder 0,01 % p.a. av depåns värde moms 24 % tillkommer 0,10 % p.a. av depåns värde moms 24 % tillkommer 1,00 % p.a. av depåns värde moms 24% tillkommer min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 min. 3,00 /månad inkl. moms 24 % 0,58 Hantering av utdelningar och andra obligatoriska företagshändelser ingår i depåavgiften. Depåavgiften beräknas på depåns värde den första vardagen varje månad och kundens bankkonto hos Evli debiteras den femtonde dagen varje månad eller ifall den femtonde dagen inträffar på en helgdag, påföljande vardag.. ÅTGÄRDSAVGIFTER Överföring av värdeandelskonto till Evli Överföring av värdeandelar till Evli eller från Evli till ett annat kontoförande institut Euroclear Finland och Eurocelar Sweden Korrigering av värdepappers anskaffningspris i anslutning till överföring Korrigering av värdepappers anskaffningspris då det inte sker i anslutning till överföring Överföring av värdeandelar mellan konton inom Evli Överföring (clearing) av finska och svenska värdeandelar till utländskt register Överföring av fysiska värdepapper till eller från Evli Transaktionsavgifter för utländska värdepapper Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike Övriga länder Överföring av internationell fonddepå till ett annat kontoförande institut Ändring av värdepapperslag på kundens begäran Euroclear Finland och Euroclear Sweden Handläggning och registrering av bokning Euroclear Finland och Eurocelar Sweden Bokning av överlåtelsebegränsning på ett värdeandelskonto Euroclear Finland Registeringsavgift vid automatisk routing av värdeandelar Euroclear Finland och Euroclear Sweden Emission; routing och genomförande 10,00 /instrument inkl. moms 24 % 1,94 5,00 /instrument inkl. moms 24 % 0,97 2,00 /transaktion inkl. moms 24 % 0,39 40,00 /transaktion inkl. moms 24 % 7,74 25,00 /överföring inkl. moms 24 % 4,84 40,00 /transaktion inkl. moms 24 % 7,74 20,00 /transaktion inkl. moms 24 % 3,87 61,00 /instrument inkl. moms 24 % 11,81 50,00 /transaktion inkl. moms 24 % 9,68 10,00 /st. inkl. moms 24 % 1,94 30,00 inkl. moms 24 % 5,81 5,00 /instrument inkl. moms 24 % 0,97 6,00 /transaktion inkl. moms 24 % 1,16 Konversion/e-länktransaktion 50,00 inkl. moms 24 % 9,68 Förteckning i Evlis register av handel via annan fondkommissionär 10,00 inkl. ej moms Förteckning i Evlis register av handel via utländsk fondkommissionär mot betalning Pantsättning av portfölj hos Evli värdeandelskonto, bankkonto, fonddepå och/eller utländska värdepapper Pantsättning av portfölj hos Evli för tredje parts räkning värdeandelskonto, bankkonto, fonddepå och/eller utländska värdepapper Ändring av pantsättningsavtal om ändringen görs på pantsättarens initiativ Fördröjning av värdepapperstransaktion Avgiften faktureras om kunden inte levererar avtalade värdepapper i tid. Kunden svarar också för de eventuella kostnader som drabbar fondkommissionären på grund av förseningen och/eller ev. dröjsmålsränta (Allmänna villkor för värdepappersförmedling G /1). Täckning av otillräcklig säkerhet 40,00 /transaktion inkl. ej moms 50,00 inkl. moms 24 % 9,68 100,00 inkl. moms 24 % 19,35 70,00 inkl. moms 24 % 13,55 100,00 inkl. ej moms 10,00 % p.a. av dagssaldot moms 24 % tillkommer Därtill debiteras tredje parts eventuella kostnader moms 24 % tillkommer Därtill debiteras tredje parts kostnader moms 24 % tillkommer min. 100,00 inkl. moms 24 % 19,35 Övriga överenskomna åtgärder 50,00 Därtill debiteras tredje parts eventuella kostnader moms 24 % tillkommer 3/5

19 BANKTJÄNSTER Girering till kundens motkonto i Finland eller Sverige Expressgirering 20,00 Girering till annat konto än kundens motkonto i Finland eller Sverige 10,00 Expressgirering 35,00 Girering inom EU till kundens motkonto Girering inom EU till annat konto än kundens motkonto 20,00 Girering till konto hos bank utanför Finland, betalningsorder Gäller inte betalningar till Sverige. Girering till fullt belopp till konto hos utländsk bank, betalningsorder Evli Bank betalar mottagarens bankavgifter. Manuell korrigering av betalningsuppgifter 25,00 25,00 Expressgirering 60,00 50,00 Expressgirering 100,00 Övertrasseringsavgift 10,00 Betalningspåminnelse 5,00 Utgår för varje skriftliga påminnelse, avseende övertrassering, obetald ränta, amortering eller annan skyldighet att betala vid viss tidpunkt. Bankgaranti för kundens räkning 2,00 % av bankgarantin Förtida uttag av tidsbunden deposition innan depositionsperioden löper ut 3,00 % av det tidsbundna depositionskapitalet LÅN Regleringsprovision Regleringsprovisionen debiteras i anslutning till uttaget av den första låneposten, då lånebeloppet ökas eller lånevillkoren ändras. För ändring av ränteberäknings grund debiteras en avgift om 0,50 % av det återstående lånebeloppet, dock minst ,25 % min. 300,00 Lyftande av lån i poster 20,00 Lånebeloppet kan på kundens begäran lyftas i flera poster. Serviceavgiften debiteras från och med den andra posten och påföljande poster. Ändring av amorteringsplan 50,00 Förlängning av amorteringstiden 0,25 % min. 300,00 Vid förlängning av amorteringstiden debiteras en avgift som motsvararar avgiften för ett nytt motsvarande lån. Förtida återbetalning av kredit Om förtida återbetalning av lån med rörlig ränta sker under en pågående ränteperiod, debiteras en avgift ifall återbetalningen infaller under den återstående ränteperioden. Avgiften debiteras utgående från skillnaden mellan lånets ränteavkastning och ränteavkastningen under den återstående ränteperioden.vid förtida återbetalning av lån med fast ränta debiteras en avgift som utgörs av skillnaden mellan ränteavkastningen under den återstående låneperioden och ränteavkastningen på ett nytt motsvarande lån. MÄKLARTJÄNSTER COURTAGE Finska, svenska och baltiska värdepapper 0,50 % Övriga länder i Norden 0,50 % + 20,00 Västeuropa 1,00 % min. 100,00 exkl. Spanien Spanien 1,00 % min. 100,00 Om registrering av värdepapper är nödvändig, tillkommer kostnaderna för registreringen. Östeuropa, Mellanöstern och övriga världen 1,00 % + 100,00 min. 250,00 USA 1,00 % min. 100,00 4/5

20 DERIVAT Handel Aktieterminer och -futurer 0,50 % Optioner 3,00 % För Eurex optioner tillkommer en avgift om 1,25 /kontrakt för avgifter till börser och clearingmotparter och andra fasta avgifter. Indexfuturer 5,00 /kontrakt Eurex och Nasdaq OMX. Övriga indexfuturer prissätts från fall till fall. Minimicourtage 50,00 /instrument Take up-courtage 50,00 /instrument Utnyttjande av terminer/optioner Aktieterminer 0,50 % Aktieoptioner 0,50 % Indexoptioner 3,00 % Minimicourtage 50,00 /instrument Avgifter till derivatbörser och andra externa parter vidaredebiteras kunden. Övrigt courtage Enligt avtal RAPPORTER OCH INTYG Årsrapport Skilt begärd rapport exempelvis extra årsrapport, depårapport, kontoutdrag, betalningsbekräftelse, kontoställning, utdrag ur handelsregistret, bolagsordning, utdrag ur stifteleseregistret 25,00 inkl. moms 24 % 4,84 Skilt begärd nota eller transaktionsbekräftelse 15,00 inkl. moms 24 % 2,90 Kontoställning utvisande kundens derivatpositioner efter genomförda transaktioner 25,00 /månad inkl. moms 24 % 4,84 Extra intyg utvisande ursprungligt lånebelopp samt en uppskattning av räntan på lånet för en viss angiven period 40,00 inkl. moms 24 % 7,74 Sammanställning av utestående skulder och ställda säkerheter 40,00 inkl. moms 24 % 7,74 ÖVRIG SERVICE EXPERTTJÄNSTER Rådgivning och konsulteringstjänster exempelvis anlitande av en jurist Färdigställande av handlingar avseende juridiska frågor på kundens uppdrag Rapportmodell sammanställd enligt kundens önskemål Vid anlitande av extern part vidaredebiteras kunden de faktiska kostnaderna. Moms 24 % tillkommer. 250,00 /timme inkl. moms 24 % 48,39 250,00 /timme inkl. moms 24 % 48,39 150,00 /timme inkl. moms 24 % 29,03 5/5

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 750/2012 Lag om värdepapperskonton Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia

Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia Gäller från 1.9.2016 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa avtalsvillkor är en del av det avtal (härefter

Läs mer

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst 1. Allmänt Dessa användningsvillkor tillämpas på Waltti-tjänsten (nedan Tjänsten), som produceras av Vasa stads kollektivtrafik (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast hela insättningstiden. Beräkning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen,

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer