2. Medlemskap i Elixir Fitness

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Medlemskap i Elixir Fitness"

Transkript

1 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare och ej har skuld till Elixir Fitness för tidigare medlemskap. 2.2 Medlemskap söks personligen i Elixir Fitness träningslokal efter erhållen information och genomgång av Elixir Fitness personal om olika former av medlemskap och möjligheter till träning. Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för. Det finns även möjlighet att teckna avtal direkt via 2.3 Elixir Fitness erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontant medlemskap), eller för viss av Elixir Fitness erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller tills vidare (autogiro medlemskap). Tillfälligt medlemskap (gästmedlemskap som är bundet under viss begränsad tid) kan sökas av person som ej tidigare varit medlem i Elixir Fitness. Omfattningen av Elixir Fitness olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av Elixir Fitness vid var tid gällande beskrivning av utbud av sina tjänster och därtill hörande aktuell prislista. 2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt Elixir Fitness vid var tid gällande utbud av olika medlemskap. Vid uppgradering skall Medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt Elixir Fitness vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering av medlemskap under bindningstiden, och har Medlemmen erlagt månadsavgifterna i förskott (kontant medlemskap), skall Medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den högre nivån enligt Elixir Fitness vid var tid gällande prislista. 3. Medlemsförmåner 3.1 Medlemskapet ger Medlemmen tillgång till träningsmöjlighet vid Elixir Fitness träningscenter i Nyköping. Information om Elixir Fitness och aktuella medlemsförmåner och erbjudanden ges på Elixir Fitness hemsida (www.elixirfitness.se). 3.2 Elixir Fitness kan inte alltid garantera plats i av Medlemmen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning. 4. Medlemmens ansvar 4.1 Medlemmen förbinder sig att alltid uppvisa sitt medlemskort vid träningscentrets reception innan träning eller annan aktivitet påbörjas, att ta del av och följa Elixir Fitness vid var tid gällande säkerhets och ordningsregler, att följa anvisningar som ges av Elixir Fitness personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Elixir Fitness träningscenter, och att snarast informera Elixir Fitness om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till träning. [! 1]

2 5. Medlemskortet 5.1 Medlemskortet är Elixir Fitness egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet att inte låna ut eller överlåta det till annan person, och att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till Elixir Fitness personal. Om överlåtelse sker utan godkännande från Elixir Fitness kan kortet dras in men ersättning för hela den bundna perioden skall erläggas till Elixir Fitness av Medlemmen. 5.2 Förlorar Medlemmen sitt medlemskort, eller skadas detta, så spärrar Elixir Fitness medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar Elixir Fitness ut en förnyelseavgift motsvarande 100SEK. 6. Kvarlämnade saker 6.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i förvaringsskåp i Elixir Fitness träningscenter, efter tidpunkt för ordinarie stängning av detta, så äger Elixir Fitness rätt att bryta av Medlemmen anbringat lås och tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte avhämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet så har Elixir Fitness rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet. 7. Ansvar 7.1 Elixir Fitness skall om möjlighet finns avråda Medlemmen från träning eller träningsmoment som Elixir Fitness personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för Medlemmen. 7.2 Elixir Fitness ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Elixir Fitness kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten eller annan större skada på Elixir Fitness träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut. 7.3 Elixir Fitness ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i Elixir Fitness träningscenter. Elixir Fitness ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av Elixir Fitness personal. 8. Förlängning av medlemskap vid särskilda omständigheter 8.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. Förlängning av Medlemmens medlemskap gäller från och med dagen då ELIXIR godkänner Medlemmens ansökan om förlängning och medför att eventuell bunden period för Medlemsavtalet förlängs med den tid som Elixir Fitness godkänt, att medlemskortet spärras för tillgång till träningscenter och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiro-medlemskap) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. Medlemmen skall erlägga en förlängningsavgift motsvarande 200SEK. 8.2 Förlängning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Förlängning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller värnplikts tjänstgöring på ort där Elixir Fitness ej kan erbjuda tillgång till träningscenter ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan om förlängning bör ske i förväg och skall styrkas med intyg. Godkänner Elixir Fitness förlängning av medlemskap skall Medlemmen erlägga en förlängningsavgift motsvarande 200SEK. 9. Avgifter och betalning [! 2]

3 9.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt ingånget avtal. 9.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och månadsavgiften för autogiromedlemskap löpande erlägges månaden innan. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad. 9.3 Elixir Fitness har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. 9.4 Medlemmen behöver ej erlägga månadsavgift för tid: - då medlemskapet inte nyttjas enligt punkt på grund av omständighet som anges i punkt 7.2 ej är tillgängligt för träning och Elixir Fitness ej kan erbjuda annat träningscenter eller annan kompensation. 9.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Elixir Fitness en påminnelsefaktura på, till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Elixir Fitness skulden till inkasso. Elixir Fitness har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Elixir Fitness konto. Om Elixir Fitness inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Elixir Fitness rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso. 10. Upphörande av Medlemsavtal 10.1 Medlemsavtal för kontantmedlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig för i Medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 3 månaders varsel, säga upp sitt Medlemsavtal avseende autogiromedlemskap för vilken bindningstiden har löpt ut Medlem har rätt att, genom meddelande som Elixir Fitness skall ha erhållit senast inom 3 veckor från dagen för ingånget Medlemsavtal, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. Elixir Fitness debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande avgiften för 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter om sådan förekommit och övriga i förskott erlagda avgifter Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till Elixir Fitness avsluta bundet medlemskap avsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då Elixir Fitness erhåller meddelandet. Elixir Fitness debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsav- gifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst 1 månadsavgift Vidtar Elixir Fitness förändring av Medlemskapet vilken påverkar Medlemmen och som inte är till uppenbar fördel för denne samt innebärande ändring av innehåll eller omfattning av de träningsmöjligheter som Medlemsavtalet omfattar enligt punkt 3.1, ändring av avgift som Medlem har [! 3]

4 att erlägga löpande enligt punkterna 9.1 och 9.2, eller ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt 12.1,så äger Medlemmen rätt att säga upp sitt Medlemsavtal till upphörande den dag då ändringen träder i kraft, trots att den bindningstid som gäller enligt Medlemsavtalet inte löpt ut. Uppsägning från Medlemmens sida, på grund av någon av de angivna orsakerna, skall ha kommit till Elixir Fitness kännedom i skälig tid innan ändring börjar gälla. Skälig tid är normalt senast 1 månad innan under förutsättning att meddelande om ändring har kommit Medlemmen tillhanda senast 2 månader innan ändring skall börja gälla Elixir Fitness har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsavtalet i nedanstående fall och efter anmodan av Elixir Fitness ej vidtar tillräcklig rättelse, missköter betalning av månadsavgiften och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Elixir Fitness personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå. 11. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtid upphörande av Medlemsavtalet 11.1 Elixir Fitness återbetalar, vid förtid upphörande av Medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i Medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om Medlemsavtalet upphör på grund av någon av följande omständigheter: Elixir Fitness och Medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa, eller ingripande begränsningar av öppettider, eller ändrat förhållande enligt punkt 10.3, eller av annan anledning än brott mot Medlems- avtalet från Medlemmens sida. 12. Ändring av de allmänna villkoren 12.1 Elixir Fitness har rätt att ändra dessa allmänna villkor. 13. Information och meddelanden 13.1 Elixir Fitness skickar information och meddelanden enligt Medlemsavtalet till Medlem men med brev till av denne anmäld adress. Har Medlemmen anmält en e-postadress till Elixir Fitness så kan information eller meddelande istället skickas med e-post. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet Meddelande från Medlemmen enligt Medlemsavtalet kan överlämnas till Elixir Fitness träningscenter, vid telefonkontakt med Elixir Fitness eller skickas per brev eller e-post till Elixir Fitness. Telefonnummer, adress och e-postadress till Elixir Fitness anges på Elixir Fitness hemsida (www.elixirfitness.se) Medlemmen skall underrätta Elixir Fitness om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. [! 4]

5 14. Personuppgifter 14.1 Elixir Fitness behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål. Medlemmens träningsinformation lagras ett år för statistikändamål för att förbättra service och tjänsteutbud. Personuppgifterna sparas av Elixir Fitness under ett år efter det att Medlemsavtalet upphört. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) Medlemmen kan när som helst till Elixir Fitness anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Elixir Fitness kommer att bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att Medlemsavtalet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Elixir Fitness i sådant fall kan behöva säga upp Medlemsavtalet Medlemmen har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Elixir Fitness, få besked om vilka personuppgifter om Medlemmen som Elixir Fitness behandlar och hur Elixir Fitness behandlar dessa. Medlemmen har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Elixir Fitness behandlar om Medlemmen. 15. Tvist 15.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Elixir Fitness skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Elixir Fitness förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Elixir Fitness äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol. 16. Kameraövervakning 16.1 Kamerainspelning kommer finnas i entré och samtliga träningslokaler för allas säkerhet. Inspelning sker även när lokal är bemannad. Filmerna sparas i ca 14 dagar eller tills de spelas över med automatik. Autogiromedgivande Undertecknad (Medlem), medger att betalning får göras genom uttag från nedan angivet konto eller av Medlem senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( den sista bankdagen i varje månad i förskott ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Medlemen betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Medlemen betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Medlemen betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från Medlemen konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från Medlemen konto. Dessutom ska Medlemen betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot [! 5]

6 kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Medlemens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela Medlemen i förväg om begärda uttag. Uttag belastas Medlemens konto enligt de regler som gäller hos Medlemen betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på Medlemens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Medlemen ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har Medlemen inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Medlemen kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Allmänna villkor Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar i Elixir Fitness samt skapa en atmosfär av trivsel och ordning som kommer alla till del som vistas i Elixir Fitness träningscenter. Är du osäker på vad som gäller så fråga gärna Elixir Fitness personal. SÄKERHETSREGLER 1. Medlem skall följa anvisningar givna av Elixir Fitness personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på centret. 2. Medlem skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning i träningscentret: Använda lämpliga träningsskor och kläder. Träningsskor behöver dock inte bäras i samband med vissa gruppträningsklasser. All träning sker på egen risk. 3. Barn och ungdomar som är yngre än sitt 18 år får inte vistas i träningscentret på grund av risken för skador. Elixir Fitness personal kan medge undantag för specifika träningsaktiviteter och även i målsmans sällskap eller målsmans medgivande. DOPING OCH DROGER Elixir Fitness tar tydligt avstånd från doping och droger. Elixir Fitness definition på doping är användande av prestationshöjande medel, illegala, och som vidare definieras av World AntiDoping Agency. Elixir Fitness antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar. En, av Elixir Fitness godkänd tredje part, har rätt att i Elixir Fitness träningscenter genomföra oannonserade dopingtester. [! 6]

7 ORDNINGSREGLER 1. Medlem får inte använda någon form av prestationshöjande medel (dopingmedel) eller droger utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. Medlem skall samtycka till och genomföra dopingtest i Elixir Fitness lokaler som görs av Elixir Fitness godkänd tredje part. 2. Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på Elixir Fitness träningscenter. 3. Medlem skall lämna träningscentret senast vid tidpunkt för stängning. Om man inte lämnar lokal i tid så automatlarm går igång kommer kostnad för detta debiteras medlemen. 4. Medlem skall låta andra tränande använda träningsutrustningen medan man vilar. 5. Endast instruktörer och personliga tränare anställda av Elixir Fitness får instruera och träna Medlemmar i Elixir Fitness lokaler. 6. Medlem får inte förtära alkoholhaltiga drycker i träningscentret. 7. Medlem får inte ha ett förargelseväckande beteende på träningscentret VAD HÄNDER OM MAN INTE FÖLJER SÄKERHETS OCH ORDNINGSREGLERNA Elixir Fitness har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot säkerhets- eller ordningsreglerna. TACK FÖR ATT DU FÖLJER VÅRA SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER [! 7]

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer