Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk, bostäder och mikrofinans. Arbetsmetoden är hjälp till självhjälp och vi stöder småbönder, bostadskooperativ och lokala sparkassor. Förra året omsatte organisationen 266 miljoner kronor. Huvuddelen av intäkterna kommer från privatpersoner, företag samt från Sida. Kooperation Utan Gränser är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden. Bakom Koop eration Utan Gränser står ett sextiotal företag och organisationer alla med rötter i den svenska kooperationen. Hjälp till självhjälp har varit ledstjärnan för Kooperation Utan Gränsers arbete sedan organisationen bildades INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Kooperation Utan Gränser 2 Vd har ordet 3 styrelseordförande har ordet 4 medlemsorganisationer 5 insamling 6 information och opinionsbildning 7 Biståndsarbete 10 Latinamerika 12 Östra och södra Afrika 15 Asien 17 europa 18 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 23 Noter 26 Revisionsberättelse 27 Styrelse 28 stöd vårt arbete Verksamhetsberättelse Mathiew Rupetyo i Zimbabwe vill bli lärare när han blir stor. Genom Kooperation Utan Gränser har hans familj har fått utsäde och utbildning i bättre odlingstekniker, och nu kan de äta tre gånger om dagen. Omslag: Isabel Díaz i Guatemala brukade sin mans jord. När han lämnade henne stod hon ensam och jordlös kvar med deras son. Genom Kooperation Utan Gränser fick hon tillgång till mikrolån och gick med i en kvinnogrupp. Det är början på ett självförsörjande liv för Isabel Díaz. b Kooperation utan gränser verksamhetsber ät tel se 2010

3 om kooperation utan gränser vår värld Vår verksamhet är koncentrerad till Afrika och Latinamerika, men vi arbetar även i länder i Asien och Europa. GUATEMALA EL SALVADOR COSTA RICA BOLIVIA PARAGUAY HONDURAS NICARAGUA BOSNIEN HERCEGOVINA ALBANIEN MALAWI ZAMBIA ZIMBABWE MOÇAMBIQUE UKRAINA MOLDAVIEN PALESTINA UGANDA KENYA RWANDA TANZANIA KAMBODJA SRI LANKA VIETNAM FILIPPINERNA Vår vision En rättvis värld fri från fattigdom. Vårt ändamål Tillsammans med våra medlems organisationer arbetar vi för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt biståndsarbete. Syftet är att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. Övriga intäkter 8% Info-anslag 1% Övriga Sidaanslag 19% Intäkter Insamling 19% Sida, ramanslag 53% Kooperation Utan Gränsers verksamhet finans ieras genom egen insamling samt bidrag, huvud sakligen från Sida. Den egna insamlingen är en förutsättning för att få bidrag från Sida. Våra värderingar I vårt arbete ansluter vi oss till den Internationella Kooperativa Alliansens värderingar om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. så används en hundralapp Insamling 3% Administration 5% Information 3% Sparade medel 1% Utvecklingsbistånd 88% Vårt uppdrag är Att stödja fattiga kvinnor och män att öka sina inkomster, förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och organisera sig. att stärka våra samarbetsorganisationers demokratiska och ekonomiska utveckling. Att bidra till framväxten av demokratiska och rättvisa samhällen. I Sverige arbetar vi för Att människor tar ställning och engagerar sig för en rättvis världsordning. Att stödja vår bistånds verksamhet med insamling. Av varje hundralapp som kommer in till Kooperation Utan Gränser är det 91 kronor som går till ändamålet (biståndsprojekt och information). Geografisk fördelning av utvecklingsbiståndet Övrigt 8% Europa 3% Asien 12% Latinamerika 25% Östra Afrika inkl Vi-Skogen 27% Södra Afrika 25% De pengar som går till ändamålet bistånd fördelas på följande sätt över världen. verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 1

4 VD har ordet Ett bra år och vi är inte alls nöjda... Resultaten av Kooperation Utan Gränsers arbete 2010 är bra, ja mycket bra. Vårt sätt att arbeta med hjälp till självhjälp är framgångsrikt. Insamlingen ökar stort. Ändå är vi inte nöjda. Insamlingen till Kooperation Utan Gränser ökade kraftigt i fjol och nådde nästan upp till 50 miljoner kronor ( kr). Nästan tio miljoner mer jämfört med Var kom de nya pengarna från? Från olika håll. En del av ökningen beror på att vi trycker på Biståndsknappen oftare. En annan del kan förklaras av att vi lägger mer pengar i de bössor som står vid Coops kassor. Dessutom har flera av våra medlemsorganisationer blivit än mer generösa. Så ökade bland andra Folksam, Riksbyggen, LRF och HSB sina insamlingar med flera hundra tusen kronor vardera 2010 jämfört med året före. Men nu kommer den allra viktigast frågan: Vad har då dessa miljoner använts till? Hur har de kommit till nytta? Och nu önskar jag att jag hade många sidor att skriva på. För resultatet av mina nuvarande, och min företrädare Lennart Hjalmarsons tidigare, medarbetares arbete är enastående. Några exempel, huller om buller: I Sri Lanka har vi lärt nära familjer modernare och mer ekologiska odlingsmetoder. Vi har också stöttat de allra fattigaste i landet, de som drabbades av kriget, med mat, mediciner och tak över huvudet. I Uganda har vi startat spar- och låneföreningar i hundratals byar. I Kambodja har vi startat ett projekt för att skydda utsatta områden mot brutal skogsavverkning och illegalt fiske. I Kenya stödjer vi kooperativa föreningar som hjälper bönder att förädla sina grödor. Där har bland annat en ny sorts honung gett bönderna ökade inkomster. I flera länder i Latinamerika har vi stärkt kvinnornas situation, ekonomiskt och politiskt. I Filippinerna har vi hjälpt nästan 100 hushåll på landsbygden att gå från konventionell till ekologisk och mer lönsam odling. Mycket har blivit uträttat. Ändå är vi inte alls nöjda. Över en miljard människor världen över lever fortfarande på mindre än en dollar om dagen. Kooperation Utan Gränser är drygt femtio år; en erfaren biståndsorganisation alltså, som gjort sig känd för hög kvalitet och stor noggrannhet i sitt arbete. Vi kan bistånd. Vi vet skillnaden mellan slarvig välgörenhet där de som tar emot tvingas underordna sig dem som ger, och hjälp till självhjälp där vi möter våra medmänniskor med respekt. Vi på Kooperation Utan Gränser tycker att resultatet av vårt arbete är viktigast, inte hur kända och omskrivna vi är. Men 2011 ska vi försöka bli bättre på att berätta om våra resultat. För det är först när man ser förändringen som man förstår vad oändligt mycket ett enkelt, sekundsnabbt, tryck på Biståndsknappen faktiskt kan betyda. Stockholm i mars 2011 Anneli Rogeman, Vd 2 Kooperation utan gränser verksamhetsber ät tel se 2010

5 Styrelseordförande har ordet Vårt enträgna arbete fortsätter Det är glädjande att Kooperation Utan Gränsers insamling återigen har slagit rekord. Det ökar vår förmåga att göra skillnad i världen, att minska orättvisor och fattigdom. Jag vill rikta ett varmt tack till våra medlemsorganisationer och alla privatpersoner som stöder vårt arbete. Nu återstår för oss att göra största möjliga nytta med dessa medel och att berätta om vad vi åstadkommer. Om styrelsen Styrelsen skall bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter valda av årsmötet. Var och en av grundarorganisationerna (Kooperativa Förbundet, Folksam, HSB Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, OK, Riksbyggen och Swedbank) har rätt att vara representerad. Valberedningen ska verka för att styrelsen har en allsidig sammansättning. En bred representation i styrelsen innebär bland annat att rekrytering sker med hänsyn till kompetens, kön, ålder, kontinuitet, geografisk spridning och organisationstillhörighet. Årsmötet utser en av grundarorganisationernas ledamöter till ordförande. Vid årsskiftet 2010/2011 lämnade Lennart Hjalmarson tjänsten som vd på Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Under sina tio år som vd har han lyckats stärka relationerna till våra medlemsorganisationer och insamlingen har ökat stadigt. Ute i fält har arbetet blivit effektivare när fler beslut kunnat fattas på plats. Samordningen av det kooperativa biståndet har gjort att vi kunnat nå fler människor. Vi har en solid grund att stå på i vårt fortsatta arbete. Insamlings- och biståndsorganisationer granskas särskilt. Jag hör frågan kommer pengarna fram? ställas allt oftare. På Kooperation Utan Gränser välkomnar vi debatten, den ger oss möjlighet att förklara vad vi gör och varför. Den påminner oss också om att vi ständigt måste visa vår trovärdighet att vårt arbete ger resultat, att vi hanterar de medel vi får in med den varsamhet det kräver, och att vi följer upp att pengarna används på rätt sätt. Det ställer krav på styrning och kontroll, men också på vår kommunikation. För att åstadkomma mer i fält behöver vi synas och höras mer i Sverige. Under hösten genomfördes informationskampanjen Världens tuffaste jobb som belyste kvinnliga småbrukares situation i fattiga länder. Svenska bonden Åsa Slobodnik besökte och bodde hos kenyanska bonden Elisabeth Maigua under tre veckor, se mer om detta på sidorna 6 och 14. Kampanjen blev en stor framgång och kommer att fortsätta också under Det är med glädje jag ser Anneli Rogeman axla rollen som vd efter Lennart Hjalmarson. Hon kommer att ta sig an de utmaningar vi står inför under de kommande åren att öka kännedomen om Kooperation Utan Gränser och att ytterligare dra nytta av att Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser är systerorganisationer. Vi har långt kvar tills vår vision om en rättvis värld fri från fattigdom är uppnådd, men vårt enträgna arbete fortsätter. Stockholm i mars 2011 (Ur Kooperation Utan Gränsers stadgar, finns i sin helhet på Hela styrelsen presenteras på sidan 27. Nina Jarlbäck, Styrelseordförande verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 3

6 medlemsorganisationer Starkt stöd från medlemsorganisationerna Bakom Kooperation Utan Gränser står ett 60-tal företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. Genom medlemsorganisationerna når Kooperation Utan Gränser ut till en bred allmänhet i informations- och insamlingsarbetet. Huvuddelen av insamlingen kommer från medlemsorganisationerna. Under 2010 har flera av dem ökat sina gåvor och hjälpt oss sprida information om globala frågor. Det var eldsjälar inom kooperationen som 1958 startade insamlingen Utan gränser för att minska klyftorna mellan rika och fattiga i världen. Den grundläggande principen för biståndsarbetet var redan från början hjälp till självhjälp. Representanter från medlemsorganisationerna sitter idag i styrelsen och tar beslut om Kooperation Utan Gränsers långsiktiga strategi och inriktning. Vår ambition är att ha ett djupgående samarbete med medlems organisationerna på fyra områden: information När vi informerar den svenska allmänheten om globala förhållanden, utvecklingsfrågor och vår egen biståndsverksamhet så är medlemsorganisationerna vår viktigaste kanal. opinionsbildning När vi arbetar för att få fler att ta ställning för en rättvisare värld vill vi i så stor utsträckning som möjligt göra det i sam arbete med våra medlemsorganisationer. insamling Medlemsorganisationernas insamlingsaktiviteter är den viktigaste källan för vår insamling. Resursbas i biståndet Medlemsorganisationernas kunskaper kan användas i bistånds projekten, närhelst de bidrar till att skapa mervärde. några av våra medlemsorganisationer På baksidan hittar du en fullständig lista över våra medlemsorganisationer. OK och OKQ8 2% Folksam 3% HSB 3% Operation Dagsverke 4% Riksbyggen 4% Världens Barn 6% LRF 8% PostkodLotteriet 16% Insamling, 49 mkr Lantmännen 1% Swedbank 1% Övrig insamling 2% KF, Coop, Konsumentföreningar 31% Enskilda givare 19% Insamlingen 2010 uppgick till 49 miljoner kronor. Mer än hälften, 53 procent, kommer från våra medlemsorganisationer. Där utmärkte sig bland andra HSB som ökade sina bidrag med 30 procent jämfört med året före. Hänt under 2010 LRF LRF överträffade sitt insamlingsresultat för tredje året i rad och samlade in 3,9 miljoner kronor. I oktober 2010 reste LRF:s styrelse och besökte Kooperation Utan Gränsers projekt i Kenya, där småbönder berättade om ökade skördar och inkomster. Folksam Folksams anställda stödjer Kooperation Utan Gränser genom att skänka en gåva direkt via lönen, en gåva som Folksam sedan dubblerar. Att på det sättet lyckas inkludera de anställda i företagets CSR-arbete framhölls särskilt i motiveringen då Kooperation Utan Gränser utsågs till Årets Insamlare av branschorganisationen FRII. HSB Insamlingen från HSB består till största delen av de 2 kronor per medlem som alla HSB-föreningar skänker. Vissa föreningar har andra smarta insamlingssätt, till exempel att medlemmarna kan skänka sin medlemsavgift när de går ur sin HSB-förening. Riksbyggen Kooperation Utan Gränser har blivit mer synliga i Riksbyggens information, bland annat i annonser, e-nyhetsbrev och på den nya webbplatsen. Riksbyggens insamling sker bland annat genom att andelsägare skänker en del av sin utdelning och att anställda ger en gåva direkt via lönen. Vissa av Riksbyggens intresseföreningar skänker 1-2 kronor per medlem. OKQ8 OKQ8 anordnade ett medlemslotteri vid sina stämmor 2010 där överskottet på kronor gick till Kooperation Utan Gränser. Coop & konsumentföreningarna Coop har gjort det möjligt för medlemmar och kunder att bidra på många sätt: bland annat genom Biståndsknappen när de pantar, genom att avrunda uppåt när de handlar med MedMera-kortet (Bistånd på Köpet) och genom insamlingsbössor och bidrag från bärkassar. I samband med 50-öringens försvinnande upp manade vi Coops kunder att skänka sina snart värdelösa 50-öringar i bössan. Detta gav resultat då insamlingen via Coops insamlingsbössor ökat markant under året. Kooperation Utan Gränser syns också i medlemstidningen Mersmak samt i butik under vissa veckor, med hjälp av konsumentföreningarna. 4 Kooperation utan gränser verksamhetsber ät tel se 2010

7 INSAMLING Prisbelönt rekordinsamling ger ökade möjligheter att bekämpa fattigdomen Tidigare vd Lennart Hjalmarson tar emot checken. Om Postkodlotteriet PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Postkod Lotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger överskottet till ideella organisationer. Under 2010 delade PostkodLotteriet ut 732 miljoner kronor till 35 utvalda organisationer. Kooperation Utan Gränser fick ta emot 5,7 miljoner kronor. Under 2010 användes medel från PostkodLotteriet till att utbilda småbönder i Centralamerika och runt Malawisjön, för att de ska kunna få mer mat och ökade inkomster från skörden. Ambitioner i insamlingsarbetet: att genom ett kreativt och professionellt insamlingsarbete öka den totala insamlingen till 50 miljoner kronor år att öka andelen gåvor från privatpersoner. att insamlingsarbetet bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt. Under 2010 har vi bland annat: samlat in 49 miljoner kronor, en ökning med 25 procent jämfört med belönats med utmärkelsen Årets insamlare. ökat insamlingen från våra privata månadsgivare med över kronor. hållit ner de samlade kostnaderna för insamling och administration till 8 procent av de totala intäkterna. (Kravet från Svensk Insamlingskontroll är att max 25 procent får gå till annat än ändamålet.) Under 2010 utsågs Kooperation Utan Gränser till Årets insamlare av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Ellinor Scheffer tar emot utmärkelsen från FRII:s Erik Zachrisson. Tack vare alla gåvor från våra medlemsorganisationer och privatpersoner landade insamlingsresultatet för 2010 på rekordnivå, då 49 miljoner kronor samlades in. Den kraftiga ökningen på nästan 10 miljoner kronor jämfört med förgående år gör det möjligt att öka våra insatser för världens fattiga. Det går inte att se en enskild orsak till den ökade insamlingen, snarare verkar det vara flera långsiktiga satsningar som bär frukt. Fortfarande sker huvuddelen av insamlingen tillsammans med de företag och organisationer som är medlemmar i Kooperation Utan Gränser. Flera av medlemsorganisationerna underlättar för kunder och medlemmar att skänka en gåva till Kooperation Utan Gränser. Det mest kända exemplet är Biståndsknappen, som gör det möjligt att skänka sin pant. Insamlingen genom Biståndsknappen har under 2010 ökat med närmare en miljon kronor till 7,3 miljoner kronor, en summa som delas med systerorganisationen Vi-skogen. Insamlingen från privatpersoner ökade under 2010, och allt fler väljer att stödja oss regelbundet med en gåva varje månad. Idag är det 23 procent av våra givare som skänker en gåva månadsvis via autogiro. En nyhet för 2010 är att man också kan bli månadsgivare via sin mobiltelefon, genom att skriva ett enkelt sms. I takt med att vår digitala närvaro har ökat, framförallt genom sociala medier, har gåvorna via vår webbplats ökat med 174 procent. Vi har också fått generösa bidrag via Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn och som förmåns tagare i PostkodLotteriet. Under 2010 inledde vi ett samarbete med Banco Humanfonden. Numera är det möjligt att spara i Banco Humanfonden och välja Kooperation Utan Gränser som förmånstagare. Insamling Mkr Insamlingen har ökat med 25 procent under motivering till utmärkelsen årets insamlare kooperation Utan Gränser belönas för sitt arbete med att ta till vara på de möjligheter som företags ökande sociala ansvarstagande erbjuder. Organisationen utvecklar skräddarsydda lösningar baserade på företagens verksamhet och intresse och inkluderar både anställda och kunder. Detta ger ökade intäkter, ökat engagemang och stärkta varumärken. Ett exempel är lönegivandet tillsammans med Folksam som gav över en miljon kronor 2009, en tiodubbling på tio år. Vår insamling granskas av Svensk Insamlingskontroll Kooperation Utan Gränser har ett 90- konto för insamling som kontolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen är etisk och professionell, och att högst 25 procent av intäkterna går till annat än ändamålet. verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 5

8 Du behöver inte känna dig ensam. Många hundra miljoner bondekvinnor i fattiga länder jobbar redan under de här villkoren. Just nu är det kvinnorna i byn Kirwara i Kenya som Vi törs lova dig att även om arbetsvillkoren är tuffa så möter du framtidstro. I byn pågår gemensamt arbete och biståndsprojekt för att förbättra livsvillkoren. Att satsa på kvinnliga småbrukare är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. För att fullt ut komma in i gemenskapen och dela vardagen på lika villkor är en egenskap helt avgörande. Att du är kvinna. Sista ansökningsdag är den 4 oktober. Börja gärna fundera på din packning redan nu. Får du jobbet lyfter flyget från Arlanda den 8 november klockan Information och opinionsbildning Kampanj för kvinnor som brukar jorden gav enormt genomslag ÄR DU BEREDD ATT TA DIG AN VÄRLDENS TUFFASTE JOBB? Vi söker dig som vill ha en korttidsanställning på ett jobb där: behöver ett extra handtag under sådden. Du ska också blogga om dina upplevelser. Platsannonsen för världens tuffaste jobb fick många att haja till. Villkoren för världens fattiga, småbrukande kvinnor brukar inte presenteras på det sättet. Åsa Slobodnik besökte Elizabeth Maigua och testade världens tuffaste jobb: att vara kvinnlig småbrukare i ett fattigt land. Under det tre veckor långa besöket bloggade Åsa dagligen. Världens tuffaste jobb var namnet på den kampanj som Kooperation Utan Gränser bedrev under hösten Syftet var att öka förståelsen för att satsningar på kvinnliga småbönder är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. Kampanjen fick stor spridning och innebar ett stort genomslag för Kooperation Utan Gränser. Biståndsknappen engagerar Givetvis genomfördes ett antal kommunikationsaktiviteter vid sidan av kampanjen. För andra året i följd gjorde vi ett landsomfattande pressutskick kring statistiken på Biståndsknappen. Biståndsknappen gör det möjligt att skänka sin pant i Coop-butiker, och i pressutskicket listades alla kommuner utifrån insamlade pengar från Biståndsknappen. Sammantaget lades 236 pressmeddelanden ut, vilket resulterade i 84 pressklipp. Ambitioner i informationsarbetet: att människor i Sverige ska få större kunskaper om och ökat engagemang för fattigdomsbekämpning. att fortsätta utveckla ett kreativt och professionellt informationsarbete. att utveckla och fördjupa samarbetet med våra medlemsorganisationer. att uppfattas som den mest trovärdiga och drivande organisationen när det gäller globala frågor kring jordbruk och livsmedel. Genom en platsannons sökte vi en svensk kvinna som var beredd att ta en korttidsanställning på världens tuffaste jobb. Det gällde jobbet som kvinnlig småbrukare i Afrika; och just i det här fallet i byn Kirwara i Kenya. Sammanlagt sökte 125 kvinnor jobbet genom en film på YouTube, och slutligen gick uppdraget till lammproducenten Åsa Slobodnik från Sevalla, Västmanland. Platsannonsen som blev en snackis Metoden att få ut ett kampanjbudskap genom en platsannons har förmodligen aldrig tidigare prövats i Sverige, och aktiviteten väckte stor uppmärksamhet. Kooperation Utan Gränsers kampanj blev en så kallad snackis som det pratades om på släktmiddagar och i kön på Pressbyrån. Grunden för kampanjarbetet var faktarapporten Världens tuffaste jobb, som beskriver situationen för de cirka 700 miljoner kvinnor och flickor som finns på landsbygden i utvecklingsländerna. Vi arrangerade tre kvalificerade seminarier kring kampanjtemat. Ett frågespel på webben och Facebook gav ökad kunskap om kvinnliga småbrukare, och gjorde det enkelt att sprida spelet. Ett antal medlemsorganisationer sponsrade med fem kronor för varje genomfört spel och för varje vän man tipsade. Detta fungerade som en morot att göra spelet, och sammanlagt genomfördes spelet nära gånger. Frågespelet marknadsfördes framgångsrikt på webben, framför allt på Facebook och Spotify. Under 2010 har vi bland annat: Gett ut fem nummer av nyhetsbrevet Utsikten och åtta e-nyhetsbrev till sammanlagt mottagare. lyft fram situationen för kvinnliga småbrukare i fattiga länder i debattartiklar, annonser, faktarapport, på vår webbplats och i sociala medier. skapat ett frågespel på webben om kvinnliga bönders situation med sponsring från fem av våra medlemsorganisationer: Coop, Folksam, HSB, LRF och Riksbyggen. ökat antalet fans på Facebook till över vid årsskiftet. Omnämnts i nära 600 pressklipp. Antalet pressklipp har ökat tiofaldigt jämfört med En medieanalys visar att värdet för mediagenomslaget uppskattas till 19,9 miljoner kronor. Uppnått en kännedom på 33 procent hos den svenska allmänheten, en ökning med 6 procentenheter jämfört med Kooperation utan gränser verksamhetsber ät tel se 2010

9 Biståndsarbete Resultatkedjan inom biståndet Kooperation Utan Gränsers bistånd är långsiktigt och ger inte alltid snabba resultat. Det tar tid att planera och genomföra biståndsprojekt i dialog med de berörda, samtidigt är det just detta arbetssätt som leder till hållbar förändring. Varje projekt har ett tydligt syfte och mål som vi följer upp, och på så vis blir resultaten av vårt bistånd synliga. Uppföljningen ger oss också en möjlighet att dra lärdomar av våra projekt. GÅVOR från företag och deras medlemmar och kunder Östra Afrika Lokala samarbetsorganisationer Södra Afrika GÅVOR från privatpersoner Europa/Asien Latinamerika BIDRAG från Sida och andra organ Styrelsen beslutar i samråd med ledningen om övergripande riktlinjer för biståndets inriktning. Ute i de fyra regioner där vi arbetar fattas beslut om hur insatserna ska utformas. Alla våra insatser i fält sker tillsammans med lokala samarbetsorganisationer i landet. RESULTAT AV INSATSER RAPPORTERAS TILL LEDNING OCH BIDRAGSGIVARE Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som Kooperation Utan Gränser kan bedriva bistånd. Den egna insamlingen är en förutsättning för att få bidrag från Sida. Vissa bidrag kommer även från andra håll, såsom från Norska UD och Radiohjälpen. Det är styrelsen som beslutar om riktlinjerna för arbetet. Våra insatser sker: där fattigdomen och behoven är som störst. Majoriteten av världens fattiga bor på landsbygden. där det finns samarbetsorganisationer som är relevanta för oss och bedöms ha utvecklingspotential. där vi bedömer att våra insatser kommer ha goda effekter. Stora behov innebär inte alltid att vi har möjlighet att arbeta effektivt och uppnå goda resultat. Bistånd får bäst effekt när det utformas i dialog med de som deltar i projekten. Beslut om den operativa verksamheten fattas därför i respektive region, så nära fält som möjligt. I varje insats samarbetar vi med en lokal organisation, sammanlagt 120 stycken världen över. Tillsammans bestämmer vi mål för insatsen och följer upp resultaten: Vilka aktiviteter ska genomföras? Ofta är det utbildning och rådgivning. Vilken förändring ska aktiviteterna leda till? Det kan handla om att deltagarna i projektet får ökade skördar och inkomster, bygger sina bostäder eller att de lyckas nå ut i sitt påverkansarbete. Vilken långsiktig effekt ska insatsen ge? I slutändan ska alla våra projekt bidra till att minska fattigdom och orättvisor. Det som kan mätas är förändrat beteende och förbättrade levnadsvillkor, till exempel att deltagarna blir självförsörjande och kan låta barnen gå i skola. Det kan också vara samhälleliga förändringar såsom nya lagar som minskar orättvisor eller att den lokala samarbetsorganisationen på plats blir stark nog att genomföra projekt utan vår hjälp och vara till nytta för sina medlemmar. När en insats är avslutad rapporteras resultaten till Sida och andra finansiärer. Privata givare informeras genom vårt nyhetsblad. Varje projekt utvärderas noggrant för att vi ska lära oss att bli bättre. verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 7

10 Biståndsarbete Världens fattiga behöver makt och möjligheter, inte välgörenhet Hjälp till självhjälp är ledstjärna i Kooperation Utan Gränsers biståndsarbete. Vi menar att utveckling skapas av människor som tar initiativ och organiserar sig i det egna samhället. På så vis blir det möjligt för dem att påverka sin livssituation. Därför stödjer vi människors organisering. Majoriteten av världens fattiga bor på landsbygden. Det är i första hand de vi vänder oss till i vårt biståndsarbete. Tack vare oss får småbönder utbildning som gör att de kan leva på sitt jordbruk. Vårt stöd till lokala bostadskooperativ gör att medlemmarna tillsammans kan bygga bostäder och våra mikrofinansprojekt ger fattiga människor möjlighet att spara och låna. Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar, utan om brist på möjligheter. Därför driver vi på för att öka människors makt och inflytande och för att främja jämställdhet. När människor går samman kan de också vara en starkare röst i samhället, och påverka makthavare och andra. Vårt arbete är rättighetsbaserat. Det innebär att vi vill stärka utsatta människor, få dem att ta aktiv del i sin egen utveckling och kräva sina rättigheter gentemot staten, som ytterst ska se till att rättigheterna uppfylls. Fattiga människor ska inte vara passiva mottagare av välgörenhet. Vi arbetar alltid med organisationer på plats. Det gör att projekten lever vidare när vi lämnar arenan. Spara och låna Många fattiga, fram förallt på landsbygden, har inget bank väsende att vända sig till för att spara och låna pengar. Till exempel ger jordbruk ojämna inkomster över året och då är det viktigt att kunna spara och låna mellan skördarna. Finansiella tjänster minskar också fattigas sårbarhet vid kriser och gör det möjligt för dem att dra nytta av affärsmöjligheter. Fram till 2012 är vår strategi att bland annat arbeta för att: Fler människor ska få tillgång till olika sorters finansiella tjänster (sparande, lån, försäkring) och på så vis få bättre levnadsvillkor och större trygghet. knyta vårt arbete inom mikrofinans till våra insatser inom jordbruk och boende. Under 2010 har vårt arbete bland annat lett till att : familjer i östra Afrika har fått tillgång till finansiella tjänster som gjort det möjligt att starta företag och öka sin levnadsstandard småbrukare i Uganda blivit medlemmar i spara- och lånagrupper. 80 procent av dem ansåg att det har ökat deras möjlighet att finanisera sitt jordbruk. i Kambodja har 16 självhjälpsgrupper startats som ger mikrokrediter till sina medlemmar, vilket gör att de kan starta företag. Sedan jag startade en kycklingoch getuppfödning har vi alltid mat på bordet säger Herine Ayiemba Mboya stolt. När jag blev ensam fick jag lära mig sköta ekonomin Efter makens död tvingades Herine Ayiemba Mboya i Kenya låna pengar bland släktingar och vänner. Genom studiecirkeln i ekonomisk grundkunskap fick hon lära sig vikten av att spara och hur man kan öka sina inkomster. Hon har också lärt sig bokföring och hur man startar ett eget företag. När jag blev ensam fick jag lära mig sköta pengar och ett jordbruk. Nu vet jag att det lilla jag tjänar kan sättas ihop med andras små inkomster till ett större kapital, som kan lånas ut mot ränta. På så sätt har jag kunnat starta en kyckling- och getuppfödning. Numera har vi alltid mat på bordet, säger hon stolt. 8 Kooperation utan gränser verksamhetsber ät tel se 2010

11 Biståndsarbete Mat på bordet och inkomst från skörden Hela 75 procent av världens fattiga bor på landsbygden, och många av dem är bönder. Jordbruket är livsviktigt för att de ska få mat på bordet och inkomster från skörden. Kooperation Utan Gränser arbetar för att utbilda småbönder och stärka deras position på marknaden. Tak över huvudet Värdigt boende är en mänsklig rättig het. Trots det saknar en miljard människor just detta. Kooperation Utan Gränser stödjer lokala bostads kooperativ där medlemmarna själva bygger sina bostäder, och sedan tillsammans förvaltar sitt bostadsområde. Fram till 2012 är vår strategi att bland annat arbeta för att: småbönder som deltar i våra projekt ska kunna öka sina inkomster och sitt inflytande. de bondeorganisationer vi samarbetar med ska kunna påverka i jordbruksfrågan, både lokalt och globalt. Utveckla insatser som kan mångfaldigas till att nå fler av världens fattiga. Under 2010 har vårt arbete bland annat lett till att: mjölkbönder i Uganda genom sina kooperativ har lyckats förhandla till sig en 20-procentig prisökning på mjölk, som lett till ökade inkomster. bondekooperativ i Paraguay har ökat sin försäljning av ananas och bananer med 15 procent, tack vare bland annat rådgivning som förbättrat kvalitén på frukten. bonde- och miljöorganisationer i Moçambique har påverkat den politiska debatten om landrättigheter på lokal, nationell och internationell nivå. Frågan har hamnat högt på den politiska agendan och konkreta förändringar i skogsföretagens arbete kan konstateras. 29 byar i översvämningsdrabbade områden i El Salvador har lyckats påverka regeringen att skapa ett skyddsprogram och bland annat bygga flodvallar studiecirkelböcker har tryckts och spritts i Malawi. Sex informationscentrum har startat, där bönder får veta hur de kan utveckla jordbruket. Fram till 2012 är vår strategi att bland annat arbeta för att: sprida erfarenheter av bostadsbyggande från Latinamerika och anpassa det till våra insatser i Afrika. stödja våra samarbetsorganisationer att påverka i boendefrågan, både lokalt och globalt. Under 2010 har vårt arbete bland annat lett till att: våra samarbetsorganisationer inom bostadsområdet i Afrika fick utbildning i den kooperativa bostadsmodellen. Det resulterade i 36 nya kooperativ, med sammanlagt 730 medlemmar. den bostadskooperativa rörelsen i Honduras lyckades få regeringen att behålla ett bostadsprogram som garanterar statlig finansiering av bostäder. bostadskooperativ och samarbetsorganisationer i Centralamerika bildade det regionala nätverket COCEAVIS för att samarbeta bland annat i påverkansarbetet. sex av våra samarbetsorganisationer inom bostadsområdet i Afrika lyckades delta i förhandlingar med regeringen och andra beslutsfattare om rätten till bostad. I Kenya skrevs rätten till bostad in i den nya konstitutionen som antogs i augusti Den bostadskooperativa rörelsen i El Salvador kräver en ny lag. Jag vet att korna kommer ge mer mjölk framöver säger Jackson Kamuhanda. Mjölkbönder blir självför sörjande tack vare utbildnin g och samarbete Jackson Kamuhanda är mjölkbonde och bor i sydvästra Uganda med sin familj. Jackson har sju kor men det är i dagsläget bara två som ger mjölk. När mjölkbönder som Jackson ska sälja mjölken blir de ofta lurade av privata uppköpare som betalar alldeles för lite. För att råda bot på problemet har Jackson blivit medlem i det lokala mejerikooperativet. Tidigare kunde vi inte leva på det vi tjänade. Nu samarbetar vi och sprider information till varandra om vad marknadspriset ligger på. På så vis kan vi förhandla oss till ett bra pris för mjölken, säger Jackson. Jackson är en av drygt mjölkbönder i Uganda som deltar i Kooperation Utan Gränsers projekt och har fått utbildning i hur man kan få korna att producera mer mjölk. De har också fått lära sig att använda rena behållare, att aldrig mjölka ett sjukt djur och att själva vara rena när de mjölkar för att inte mjölken ska bli förstörd. Jag vet att korna kommer att ge mer mjölk framöver tack vare de nya kunskaperna, säger Jackson hoppfullt. Arbete med rätten till värdiga bostäder prisas av FN Hundratals familjer i El Salvadors huvudstad, San Salvador, har gått samman i kooperativ och byggt sina egna bostäder. Medlemmarna har utbildats i allt från jämställdhet till att blanda cement och tillsammans har de hittills byggt 88 bostäder. Kooperation Utan Gränser stödjer projektet och samarbetar sedan 2004 med den lokala organisationen FUNDASAL. Nu har FUNDASAL fått ett pris för Good practices av FN-organet UN Habitat. Den internationella juryns motivering säger att FUNDASAL:s arbete har bidragit till att skapa jämlikhet och en hållbar utveckling i El Salvadors huvudstad. En annan viktig del är att påverka landets regering att skapa lagar som gynnar de fattiga och bostadslösa. Den bostadskooperativa rörelsen i El Salvador uppmanar parlamentet att anta en ny bostadslag som underlättar för fattiga människor att få en bostad. Över namnteckningar har samlats in till stöd för den nya bostadslagen som i november presenterades för parlamentet. verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 9

12 LATINAMERIKA GUATEMALA EL SALVADOR COSTA RICA HONDURAS NICARAGUA BOLIVIA PARAGUAY Geografisk fördelning Asien 12% Övrigt 8% Europa 3% Östra Afrika inkl Vi-Skogen 27% Latinamerika 25% Södra Afrika 25% De medel som går till ändamålet bistånd fördelas på följande sätt i världen. Projektkostnader i Latinamerika: 60 Mkr I Latinamerika arbetar vi framför allt med att: Organisera och utbilda medlemmar i bostadskooperativ, så att de själva kan bygga sina bostäder. öka kvinnors deltagande och inflytande i kooperativ, föreningar och organisationer samt att minska diskrimineringen. påverka myndigheter och regeringar att fatta beslut om bostadslagar som gynnar fattiga människors möjlighet till en bostad. se till att fler småbönder säkrar sin tillgång till mat genom ökade kunskaper om jordbruk. småbönder ska organisera sig och vara en röst i den jordbrukspolitiska debatten. minst 50 procent av våra resurser i biståndet ska gå till kvinnor. exempel på vårt arbete under 2010: stöd till sammanlagt 60 bostadskooperativ, där omkring 300 bostäder uppfördes. intresseorganisationer för kvinnor i den kooperativa rörelsen i Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica och Paraguay utvecklade tillsammans ledarskapsskolor. över 50 kvinnor, ekologiska producenter från kooperativ i Bolivia, bildade sin egen organisation och deltog i workshops på temat kvinnligt kooperativt ledarskap. småbrukare i 29 byar i översvämningsdrabbade områden i El Salvador gick samman och fick stöd i att bedriva påverkansarbete. Det resulterade i ett statligt skyddsprogram som minskar riskerna för översvämning genom att exempelvis bygga flodvallar. i Nicaragua har 500 bondekvinnor fått stöd att skapa 26 olika försäljningskanaler för sina skördar. i Paraguay har kooperativ ökat sin försäljning av ananas och bananer med 15 procent, tack vare bland annat rådgivning som förbättrat kvalitén på frukten. Under 2010 gick 62 procent av våra biståndsresurser i Latinamerika till kvinnor. Utsatta grupper lyckas med att göra sina röster Ökad migration, ojämlik fördelning av jord och diskriminering av kvinnor och ursprungsfolk är stora samhällsproblem i Latinamerika. Kooperation Utan Gränser arbetar för att bönderna själva ska förbättra sin situation. Vi hjälper människor att organisera sig i bostadskooperativ och stärker kvinnors roll i samhället. Demokratiarbete avgörande i Honduras Det har gått nästan två år sedan statskuppen i Honduras. Upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter har skett. Medlemmar från bondeorganisationer förföljs och mördas för sina politiska åsikter. Utvecklingen påminner starkt om den under 70-talet, som ledde till inbördeskrig i grannländerna. Att fortsätta stödja våra samarbetsorganisationers demokratiarbete underifrån blir därför viktigare än någonsin. Trots den rådande situationen har bostadskooperativens sammanslutning COHVISOL lyckats få den nya regeringen att behålla ett bostadsprogram som garanterar statlig finansiering av bostäder. Kvinnoorganisationer i städer och på landsbygd har, som svar på det allt grövre våldet mot kvinnor, genomfört kampanjer för att uppmärksamma makthavare på samhällsproblemet. Bostadsbyggande, påverkansarbete och lagförslag I El Salvador saknar 87 procent av befolkningen en värdig bostad och oftast delar flera familjer hus. För att lösa problemen stödjer vi fattiga människor att organisera sig i bostadskooperativ. Parallellt med byggandet av värdiga bostäder driver bostadskooperativen ett aktivt påverkansarbete. Under 2010 resulterade det i ett lagförslag som presenterades för landets parlament. Lagförslaget som backades upp av namnunderskrifter definierar en värdig bostad som en mänsklig rättighet och föreskriver att två procent av budgeten ska gå till bostäder för landets låginkomsttagare. Ursprungsfolk tacklar klimatförändringar Majoriteten av ursprungsfolken lever på landsbygden, de är fattiga och utsatta för 10 Kooperation utan gränser verksamhetsber ät tel se 2010

13 LATINAMERIKA En grupp mayakvinnor i Guatemala har gått samman och utvecklat en metod för att samla regnvatten. 118 vattencisterner garanterar nu familjernas tillgång till vatten under flera månader. Kvinnor i Managua, Nicaragua, demonstrerar för kvinnors rätt att köpa jord. Landsbygdskvinnor driver igenom ny lag i Nicaragua hörda i samhället diskriminering. Många är beroende av småskaligt jordbruk för sin försörjning. I Guatemala har klimatförändringar resulterat i kortare och intensivare regnperioder och på vissa platser är torkan svår. Majoriteten av ursprungsbefolkningen lever på landsbygden, de är fattiga och utsatta för diskriminering. Många är beroende av jordbruk för sin försörjning. Mayakvinnor i organisationen AIGMIM har utvecklat en metod för att samla upp regnvatten. 118 vattencisterner garanterar nu familjernas tillgång till vatten under 2-3 månader. Grödor kan bevattnas och det finns vatten till hushållen, vilket lättar kvinnornas arbetsbörda. I Paraguay har CONAMURI, ett kvinnligt nätverk för bonde- och ursprungsfolksorganisationer, startat en kampanj för att värna om inhemska och traditonella fröer och skapat en egen fröbank. För att driva ett hållbart jordbruk har medlemmarna utbildats i ekologisk odling, som minskar deras kostnader för utsäde, konstgödsel och besprutningsmedel. I Latinamerika är det vanligt att männen äger marken trots att kvinnor arbetar lika mycket eller mer än män i jordbruket. Vid en separation står kvinnan ofta på bar backe. Under 2010 lyckades ett kvinnonätverk i Nicaragua driva igenom ett lagförslag som gör det lättare för kvinnor att köpa mark. Förslaget innebär att det skapas en statlig fond som ger bondekvinnor lån för att köpa mark att odla på. Det betyder att kvinnorna får ökat inflytande och inte längre behöver vara ekonomiskt beroende av sina män. Lagförslaget kom från ett nätverket av landsbygdskvinnor, CMR, som får stöd från Kooperation Utan Gränser. Det här är ett historiskt beslut, dels för att det är det första i sitt slag och dels för att initiativet kommer från oss själva, säger nätverkets ordförande Maria Teresa Fernández. Fem års påverkansarbetet har burit frukt Bakom framgången ligger fem års hårt påverkansarbete. Nätverket bildades tack vare stöd från Kooperation Utan Gränser. Stödet har fortsatt i form av utbildning för bondekvinnor i till exempel deras rättigheter, politisk påverkan och senare även i kommunikation. Utbildningarna i kommunikation har varit avgörande för våra framgångar, säger Maria Teresa. Kvinnorna lade mycket energi på strategier för att göra sina röster hörda genom massmedia och att hantera journalister. Tack vare mediearbetet har vi synts och hörts i radio och TV hela 51 gånger det senaste halvåret, säger Maria Teresa. Vi som historiskt sett har varit de mest osynliga i samhället i dag är det media som söker upp oss, och inte tvärtom! verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 11

14 ÖSTRA OCH SÖDRA AFRIKA UGANDA KENYA RWANDA TANZANIA MALAWI ZAMBIA ZIMBABWE MOÇAMBIQUE Geografisk fördelning Asien 12% Övrigt 8% Europa 3% Östra Afrika inkl Vi-Skogen 27% Latinamerika 25% Södra Afrika 25% De medel som går till ändamålet bistånd fördelas på följande sätt i världen. Projektkostnader i östra och södra Afrika: 122 Mkr I Afrika arbetar vi bland annat för att: stärka småbönders förmåga att skapa ett hållbart jordbruk, klara sin matförsörjning och kunna leva på försäljning av sina produkter. Ge fattiga människor möjlighet att skapa ett värdigt boende åt sig själva, och stärka sin röst gentemot regering och lokala myndigheter. erbjuda fattiga människor tillgång till finansiella tjänster som lån, sparande och mikroförsäkringar, för att ge dem möjlighet att bygga en affärsverksamhet och minska riskerna för familjeekonomin. öka kvinnors inflytande i samhället och inom de organisationer vi samarbetar med. minska och mildra effekter av och spridningen av hiv och aids. exempel på vårt arbete under 2010: fattiga bönder i Zambia deltog i studiecirklar där de fick lära sig hur de kan öka sin skörd och därmed sin levnadsstandard. 500 hushåll i Zimbabwe har fått utbildning i hur man ställer om till ekologiskt jordbruk och hur man kan sälja sina produkter på den internationella marknaden. De hushåll som har deltagit i utbildningen har ökat sin inkomst med kronor per år. i Zimbabwe har 430 bostäder blivit färdigbyggda och är under uppbyggnad. 65 bönder i Uganda har genom sitt medlemskap i spara- och lånagrupper startat flera företag. Under 2010 har 65 företag startats, som sammanlagt innebär 180 arbetstillfällen. ytterligare fattiga familjer i Kenya har tecknat en mikroförsäkring som gör dem mindre sårbara bönder i Malawi, främst kvinnor, från sammanlagt 112 spara- och lånagrupper lyckades gemensamt spara ihop kronor. Pengarna har investerats i att starta företag och i insatser till jordbruket. i Kenya deltog 30 kvinnor i en ledarskapsutbildning. kvinnor i beslutande organ inom vår samarbetsorganisation ZNFU i Zambia har ökat från 21 till 24 procent. Genom ett mobilt rådgivningsprogram fick 525 män och 651 kvinnor i Uganda möjlighet att hiv-testa sig samt få information om smittspridning. Drabbade erbjöds extra stöd. Nya mikroföretag och starkare lokala organisationer leder till förändring Trots ekonomisk tillväxt i alla de afrikanska länder där Kooperation Utan Gränser arbetar fortsätter fattigdomen att fördjupas. Enorma strukturella problem hindrar att fler får det bättre. Vi driver på för att fattiga ska få en röst i samhället och uppmuntrar dem att organisera sig. På landsbygden, där fattigdomen är som störst, får många småbrukare mer mat på bordet och inkomst från skörden tack vare våra insatser. Våra projekt sker alltid i samarbete med organisationer på plats, och målet är att våra samarbetsorganisationer ska bli så starka att de kan driva arbetet vidare utan vårt stöd. Den osäkra politiska situationen i Zimbabwe fortsätter att skapa stora problem för landets invånare. För att stärka civilsamhället och de enskilda bönderna har vi under 2010 fortsatt vårt arbete med lokala utvecklingsråd. Utvecklingsråden består av lokala föreningar, myndigheter och näringslivet. Modellen har visat sig vara väldigt framgångsrik. Flera nya arbetstillfällen och mikroföretag har startats. Arbetsformen har också visat sig vara en lyckad metod för konfliktlösning i ett oroligt Zimbabwe. Som en del av satsningen har 500 hushåll gått utbildning i ekologisk odling och marknadsföring. Genom stöd att hitta kanaler till den internationella marknaden har varje hushåll Felicien Bandihehe började med två tomma händer, men är idag framgångsrik vetebonde i norra Rwanda. Genom Kooperation Utan Gränsers stöd till hans kooperativ har han nu fått nya, lönsamma kunskaper och kan skicka barnen till internatskola. i genomsnitt ökat sin årliga inkomst med kronor, pengar som räcker till att betala skolavgiften för ett barn under två terminer. För att uppnå ett mer rättvist samhälle krävs det att fattiga människor får upp sina frågor på den politiska dagordningen. Det är genom sina organisationer som de kan påverka regeringar och andra beslutsfattare. Vårt arbete med att stödja våra samarbetsorganisationer i opinionsbildning har gett resultat. Påverkansarbete leder till förbättring I Moçambique, ett av världens fattigaste länder, är frågan om tillgång till mark central. Alla som vill bruka land måste söka tillstånd från kommunen, ingen har rätt att äga eller köpa land. Dock hamnar småbönder ofta i konflikt med stora företag som tar över deras land och bönderna har ingen chans att försvara sin brukanderätt. Vår nya samarbetspartner, Moçambiques bonde organisation UNAC, driver frågan både på lokal och nationell nivå. Flera av de lokala bondeföreningarna har med hjälp av UNAC:s stöd lyckats få tillbaka 12 Kooperation utan gränser verksamhetsberättelse 2010

15 ÖSTRA OCH SÖDRA AFRIKA brukanderätten till sin mark. Samarbetet med UNAC är en del av den stora satsning som Kooperation Utan Gränser nu gör i Moçambique. Det är inte bara i Moçambique våra samarbetsorganisationer lyckas påverka beslutsfattare. I Zambia har vårt stöd till den zambiska bomullsorganisationen CAZ lett till att småskaliga bomullsodlare får bättre betalt. Genom stöd och utbildning i påverkans- och lobbyingarbete har de lyckats förhandla till sig höjda priser. Prisökningen har lett till att över bomullsbönder har ökat sin årsinkomst med 466 kronor per familj. Mikroföretag tryggar inkomsten I Tanzania har Kooperation Utan Gränsers arbete lett till flera nya mikroföretag och högre inkomster från jordbruket. Medlemmar i våra samarbetsorganisationer har under året deltagit i ett flertal studiecirklar, bland annat om nya jordbruksmetoder i syfte att förena nya grödor med ökad skörd. De har även startat spara- och lånagrupper och lärt sig hur man startar och driver ett företag. Redan efter några månader ser vi resultat, 31 företag inom bland annat hönsuppfödning, catering, slakteri och transport har startats. Bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor är fortfarande stor, vi har därför ökat vår satsning på att stärka kvinnliga ledare i de organisationer vi samarbetar med. 30 kvinnliga ledare från lokala kooperativ i Kenya fick i november genomgå utbildning i ledarskap och organisationsutveckling. De har nu större möjlighet att påverka beslut och arbeta för att fler kvinnor ska bli aktiva i de lokala kooperativ som de representerar. Fler aktörer och ökat samarbete Under 2011 kommer vi att utveckla verksamheten i Moçambique och få en rikstäckande organisation på plats, tidigare har verksamheten fokuserat på den nordligaste provinsen, Niassa. I den politiska situation som Zimbabwe befinner sig är det viktigt att det finns starka civila organisationer som företräder befolkningen. Det är även viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla lokala utvecklingsråd och stödja enskilda bönder. Vi ska därför arbeta för att hitta ökad finansiering för verksamheten i Zimbabwe. Samarbetet mellan Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen kommer att öka under året. Samtidigt som vi utökar vår närvaro i Uganda startar vi ett gemensamt konsortium tillsammans med våra samarbetsorganisationer. I konsortiumet delar vi på ledarskapet, medan ett större ansvar för verksamheten läggs på de lokala organisationerna allt för att ytterligare stärka det lokala ägarskapet. Tillsammans har över familjer nu fått möjlighet att spara pengar varje månad och ta lån för att kunna investera i sitt jordbruk eller i affärsverksamhet. Lån skapar möjligheter I östra Afrika stödjer vi organisationer som ger småbrukare möjlighet att starta egna kooperativa spara- och lånagrupper. Under 2010 har 270 spar- och kreditkooperativ (bybanker) och 234 spara- och lånagrupper utbildats i hur de kan utveckla sina organisationer och skapa större nytta för medlemmarna. Tillsammans har över familjer som tidigare inte haft tillgång till finansiella tjänster nu fått möjlighet att spara pengar varje månad och ta lån för att kunna investera i sitt jordbruk eller affärsverksamhet. Vårt arbete med mikroförsäkringar i Kenya fortsätter. Tillsammans med ett kooperativt mikroförsäkringsföretag har ytterligare fattiga familjer och affärsidkare fått möjlighet att köpa en liv- och hälsoförsäkring för motsvarande 350 kronor per år. Försäkringen skapar en trygghet för fattiga familjer som annars lever i en mycket osäker tillvaro. Odling ger skolböcker Att vara tonåring och föräldralös i ett fattigt land som Zimbabwe lovar ingen ljus framtid. Det vet de båda vännerna Janet Chikwari och Sandra Njanike alltför väl. Men genom ett projekt som stöds av Kooperation Utan Gränser genom Världens Barn har de nu fått hjälp för att kunna påverka sin egen framtid. Sandra Njanike och Janet Chikwari förlorade sina föräldrar i hiv. Nu får de lära sig hur de kan försörja sig och båda går kvar i skolan. 16-åriga Sandra och 18-åriga Janet går båda på Micobe 3 High School i staden Gweru som ligger mitt i Zimbabwe. De har också det gemensamt att de har förlorat sina föräldrar i aids. Att vara föräldralös i Afrika innebär ofta för tidigt avslutad skolgång och hård kamp för att försörja sig själv och sina syskon. Men Janet och Sandra deltar sedan några år tillbaka i ett projekt som stöds av Kooperation Utan Gränser i samarbete med den lokala aidsorganisationen Maso (Midlands Aids Service Organisation). Projektet syftar till att hjälpa hushåll som drabbats av hiv och aids. Till exempel har en grupp kvinnor i Sandras och Janets område fått utbildning i att utöka sina försörjningsmöjligheter för att kunna ta in fosterbarn. vi FICK GÅ EN KURS, DET VAR GANSKA COOLt Förutom att ungdomarna har fått fostermammor, så har de också fått var sin liten åkerlapp i anslutning till skolan där de odlar grönsaker på egen hand. Vi fick gå en kurs, det var ganska coolt, om hur man sår och bevattnar, säger Sandra. Nu odlar hon spenat, ärtor, morötter och nötter som hon sedan säljer på marknaden. Varje gång tjänar jag kanske kronor, och för de pengarna kan jag köpa skolböcker och skoluniform. Tidigare fanns det inga pengar hemma. Nu måste jag bete mig ansvarsfullt. Jag köper böcker, eller skolstrumpor, till mina småsystrar också, säger hon. verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 13

16 ÖSTRA OCH SÖDRA AFRIKA Vi var tvungna att hitta andra inkomstkällor, vi kunde inte förlita oss på kaffet och min mans inkomster. Därför jag gick med i CEEDCo*, säger hon. Elizabeth Maigna var tvungen att hitta nya inkomstkällor för att klara familjens försörjning. Elizabeth sköter världens tuffaste jobb Precis som de flesta kvinnor på landsbygden i utvecklingsländerna sköter Elizabeth Maigua i Kenya hela jordbruket och ansvarar samtidigt för allt hushållsarbete i familjen. Under hösten 2010 uppmärksammade Kooperation Utan Gränser kvinnor som brukar jorden i fattiga länder de har världens tuffaste jobb. Samtidigt är det här biståndet gör störst nytta. Elizabeths man Peter är taxichaufför. Han är borta från hemmet timmar per dag, och en bra dag kommer han hem med motsvarande 30 kronor. Elizabeth är därför själv ansvarig för både jordbruket, hushållet och de två barnen (John, 5 år, och Mercy, 2 år). Ett tungt ansvar som hon delar med miljontals andra kvinnliga små bönder, och som innebär långa dagar. Tillsammans med Peters syster och mor deltar Elizabeth i att skörda kaffebönorna. Men årets skörd förväntas utebli, vilket slår hårt mot fam il jen. Häftigt regn och alldeles för stark sol har förstört kaffebuskarna. Osäkerheten kring inkomsten gjorde att hon behövde tänka om. Det handlar om kunskap för att kunna förbättra sitt liv CEEDCo är ett projekt inom Kooperation Utan Gränser där småbönder får möjlighet att lära sig hur man startar alternativa inkomstkällor och hur man kan utveckla sitt jordbruk. Varje måndag går Elizabeth på möte med sin lokala CEED Co-grupp. Sedan starten 2006 har gruppen gemensamt startat biodling, hönsuppfödning och svampodling. Dessutom har alla medlemmar anlagt sin egen köksträdgård. Nu odlar jag mina egna grönsaker istället för att gå till marknaden. Om det blir över så säljer jag till mina grannar, säger hon. I början var det många som slutade i gruppen eftersom de trodde att man kunde få pengar. Men det handlar inte om pengar, det handlar om kunskap för att kunna förbättra sitt eget liv. För att minska fattigdomen måste man jobba hårt, det går inte att förlita sig på andra, säger Elizabeth. * Community Empowerment and Enterprise Development through Cooperatives Fruktbart samarbete med Vi-skogen i östra Afrika I östra Afrika samarbetar Kooperation Utan Gränser med syster organisationen Vi-skogen, som har mer än 25 års erfarenhet av så kallade agroforestry-projekt i östra Afrika. Metoden agroforestry innebär trädplantering i samverkan med odling av jordbruksprodukter och boskapsskötsel. När bönderna odlar träd bland grödorna så kan träden ge skugga och skydda grödor som inte tål så mycket sol. Träden kan också ge frukt och ved till familjen, och bete till famljens boskap. Samtidigt stabiliserar trädets rötter jorden och gör den bördigare. Stöd till fattiga bondehushåll Det var 2003 som Vi-skogen gick in i ett nära samarbete med Kooperation Utan Gränser. Det var ett naturligt steg eftersom båda organisationerna har sitt ursprung i den svenska kooperativa rörelsen och till stor del vänder sig till samma målgrupper i fält de fattiga bondehushållen. Läs mer på www. viskogen.se 14 Kooperation utan gränser verksamhetsber ät tel se 2010

17 ASIEN PALESTINA KAMBODJA VIETNAM FILIPPINERNA SRI LANKA Hållbart jordbruk ger både ökad inkomst och bättre miljö Roselyn Aleñar, Arnulfa Paler och Elena Elnar är tre generationer risodlande kvinnor i Davao i Filippinerna. Genom sitt kooperativ får de stöd att odla ekologiskt ris som ger bättre betalt. Den snabba ekonomiska utveckling som skett i Asien har inte kommit alla till nytta. Fortfarande lever många människor på landsbygden i fattigdom. Kooperation Utan Gränser arbetar för att förbättra levnadsvillkoren. Geografisk fördelning Asien 12% Latinamerika 25% Övrigt 8% Europa 3% Östra Afrika inkl Vi-Skogen 27% Södra Afrika 25% De medel som går till ändamålet bistånd för delas på följande sätt i världen. Projektkostnader i Asien inkl Palestina: 28 Mkr Den snabba tillväxten har i vissa fall skett på bekostnad av miljön, och lett till extrema väderförhållanden. I slutet av 2010 drabbades Sri Lanka och Filippinerna av svåra översvämningar. En stor utmaning för Kooperation Utan Gränser är att arbeta för en bättre levnadssituation för småbrukare med hållbar utveckling i fokus. Lönsamt med ekologisk odling på Filippinerna På Filippinerna stödjer Kooperation Utan Gränser småbönder att gå över till ekologisk odling genom olika insatser: utbildning, hjälp med certifiering och påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare. På Filippinerna får småbönder stöd att gå över till ekologisk odling. I Davao har många bönder tagit steget över till ekologisk risodling för att få en ökad inkomst och bidra till en hållbar utveckling. Ekologisk odling är dubbelt lönsam eftersom bönderna både får ett högre pris på marknaden och minskar sina utgifter på insatsvaror, som utsäde. Ekoturism i Kambodja Kooperation Utan Gränser har startat verksamhet i Kambodja. Ett av projekten kommer att genomföras i ett av landets fattigaste provinser, Preah Rumkel, på gränsen till Laos. Området ligger vid Mekongfloden som har flera stora vattenfall och en unik population av sötvattensdelfiner. Projektet syftar bland annat till att skydda området mot fortsatt skogsavverkning och illegalt fiske. Tanken är också att utveckla området för ekoturism, vilket skulle kunna öka böndernas inkomster. Från svedjebruk till eko-gårdar på Sri Lanka Tillsammans med en lokal miljöorganisation har Kooperation Utan Gränser arbetat i två år med att stoppa svedjebruket som odlingsteknik på Sri Lanka. Närmare 300 bonde familjer som tidigare använt sig av svedjebruk har genom Kooperation Utan Gränsers projekt fått hjälp att omvandla sina gårdar till ekologiska gårdar. En annan viktig del av arbetet är att motverka användningen av giftiga kemikalier i jordbruket. Det sker genom information till allmänheten och påverkansarbete gentemot beslutsfattare. Akuta humanitära insatser i Palestina Under 2010 förvärrades den politiska situationen i Palestina. Förhandlingarna som påbörjats mellan Palestina och Israel avbröts och de israeliska myndigheterna övergav löftet om byggstopp på ockuperat palestinskt territorium. I Asien arbetar vi bland annat för att: Förbättra levnadsvillkoren för människor på landsbygden. stödja olika sorters kooperativ utveckling. lindra det palestinska folkets lidande och stödja bönder i Palestina att kunna försörja sig på sitt jordbruk. Exempel på vårt arbete under 2010: på Filippinerna deltog 108 personer, varav 65 kvinnor, i en utbildning om ekologisk risodling. 77 risodlare har påbörjat omvandlingen från konventionell till ekologisk odling. 35 hushåll på Filippinerna som börjat odla ekologiskt har ökat sin inkomst med i snitt 35 procent i och med billigare insatsvaror och bättre betalt för skörden. 300 bönder på Sri Lanka har slutat med svedjebruk som odlingsmetod och omvandlat sina gårdar till eko-gårdar. programmet på Sri Lanka har totalt stöttat 77 kooperativ, familjer och verksamheter eller organisationer i det civila samhället. Totalt beräknas att individer indirekt ha fått ta del av stödet. i Kambodja har 16 självhjälpsgrupper startats som bland annat ger mikrokrediter till sina medlemmar. i Palestina har 500 familjer (totalt 5741 personer) fått matpaket i samband med att deras tillgång till mat och möjlighet till försörjning försvunnit. 270 palestinska bönder har fått stöd till restaurering av växthus, djurstallar eller vattendistribution. verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 15

18 ASIEN Under 2010 byggdes drygt bostads hus på ockuperad mark. Israels offensiver mot palestinska bönder ökade också under Många bönder har förlorat hus, djur, betes- och odlingsmark i attackerna och därmed möjligheten till försörjning. I några områden har bristen på mat och vatten varit akut. De värst drabbade hushållen i Gaza och på Västbanken har fått akut humanitärt stöd i form av utdelning av matpaket och vatten. De hushåll som drabbats av Israels rörelserestriktioner och förstörelse får stöd till restaurering av trädgårdar, växthus och betes- och odlingsmarker genom Kooperation Utan Gränser. Familjerna har även fått några värphöns, kaniner eller en bikupa. Genom insatserna ska familjerna kunna få både mat på bordet och produkter som kan säljas på den lokala marknaden, och ge inkomst. Under året har särskilda insatser riktats till kvinnor som ensamma har ansvaret för sitt jordbruk och som drabbats av Israels aktioner. Kooperation Utan Gränser bidrar även med råd och utbildning till de palestinska samarbetsorganisationerna och deras medlemmar i fråga om hållbart jordbruk, former för demokratiska processer samt ledar- och kompetensutveckling. Nya inkomstkällor i hotad by på Västbanken Sahar Tabeeb, till höger, förlorade hela sin familjs mark när muren byggdes. I slutet av 2010 grusades återigen hoppet om fred mellan israeler och palestinier då Israel övergav löftet om byggstopp och fortsatte bygga bosättningar på Västbanken. Byn Izbit El Tabeeb på Västbanken är en av de byar som hotas av utplåning. 33 av 40 hus i byn har fått varningar och vräknings order. Husen i byn är undermåliga och många har provisoriska plåttak. Detta beror dels på att befolkningen inte har råd med riktiga tak, dels på att familjerna är rädda för att husen ska förstöras om de ser ut som riktiga hus. Före 2003 kunde familjerna i byn försörja sig genom att männen antingen arbetade i Israel eller odlade marken i närheten av byn. Nu har muren separerat byinvånarna från deras inkomstkällor och 95 procent av männen i byn är arbetslösa. Sahar Tabeeb, en kvinna som bor i byn, förlorade hela sin familjs mark när muren byggdes. Som många andra familjer i byn, är Sahars familj mycket fattig. VI KOMMER GÅ MED VINST OCH SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN Genom Kooperation Utan Gränsers insatser i Palestina har Sahar och andra kvinnor i byn fått stöd att bilda ett kooperativ. Tillsammans tillverkar de sirap, gjort på frukten carob (mer känd på svenska som johannesbröd) som de säljer. Kvinnorna har fått utbildning och viss utrustning för att komma igång med verksamheten. Just nu arbetar de med marknadsföring och genom att knyta kontakter med andra kooperativ inom nätverket som Kooperation Utan Gränser arbetar med, har de lyckats sälja många flaskor sirap. Vi är på väg mot framgång, det är bara en tidsfråga innan vi kommer att gå med vinst eller ännu viktigare: skapa jobbtillfällen i byn, säger Um Anas, ordföranden för kooperativet. Manilas fattiga förhandlade fram rent vatten Marilou Quarez och hennes familj har äntligen fått tillgång till rent vatten. heterna dem till ett annat landområde utanför Manila, men ersatte inte invånarna för bostäderna. Följden blev att många stod helt utan tak över huvudet. Marilou Quarez, hennes man och deras sju barn valde att köpa en liten landplätt som myndigheterna erbjöd i utkanten av stadsområdena. De fick på egen bekostnad bygga sitt nya hus. Ingen el eller vatten drogs till det nya området, som tidigare var ödemark. Tankbilar med otjänligt vatten kom på oregelbundna tider för att sälja vatten per tunna till skyhöga priser. Dricksvatten gick bara att köpa på flaska, för de som hade råd. På Filippinerna arbetar Kooperation Utan Gränser för att människor som bor i Manilas fattiga områden ska få tillgång till rent vatten och ett värdigt boende. I ett av slumområdena inne i den filippinska huvudstaden tvingade myndigheterna människor att flytta. Området skulle användas för ny stadsbebyggelse, men inget kom de fattiga invånarna till del. Istället hänvisade myndigrent vatten i kranen för 221 hushåll Under 2010 startades ett projekt i området med stöd från Kooperation Utan Gränser. De boende fick organisera sig i studiegrupper, utbildades i kooperation och uppmuntrades att själva att ta makten över sin situation. Resultaten lät inte vänta på sig, de boende startade ett kooperativ och mobiliserade pengar för att investera i vattenrör och mätare. Förhandlingarna med vattenverket var framgångsrika och nu har 221 hushåll fått rent dricksvatten draget ända fram till sina hus. Vattnet i kranen kostar en femtedel av priset som de tidigare betalade. Många fler väntar på att få ansluta sig. Domingo Arguilles är medlem i kooperativet, och gläds åt framstegen. Det är stora pengar att spara för min familj, det betyder väldigt mycket. 16 Kooperation utan gränser verksamhetsberättelse 2010

19 EUROPA BOSNIEN HERCEGOVINA UKRAINA MOLDAVIEN ALBANIEN Geografisk fördelning Muhamet Panariti i Albanien har gått samman med andra i byn och tillsammans kan de köpa insatsvaror för jordbruket till ett lägre pris än var och en för sig. De bearbetar också lokala myndigheter för att vägen till närmaste marknad ska förbättras. Asien 12% Latinamerika 25% Övrigt 8% Europa 3% Östra Afrika inkl Vi-Skogen 27% Södra Afrika 25% Fortsatt samordning av stödet till östra Europa Många av länderna i Europa där vi arbetar står på tröskeln till EU. Strukturella förändringar och reformer krävs dock för att ett EU-medlemskap ska kunna bli verklighet. Svaga statliga institutioner och bristfälligt fungerande rättsväsenden innebär stora hinder på vägen. Det skapar också en grogrund för omfattande korruption och organiserad brottslighet. För Albanien och Bosnien-Hercegovina innebar 2010 trots allt ett steg närmare EU i och med att visumliberaliseringen trädde i kraft i december. År 2010 inleddes med en drastisk minskning av Sidas anslag till fattigdomsbekämpning inom Europa. I och med nedskärningarna har Kooperation Utan Gränsers valt att arbeta i färre länder och då främst med att bekämpa fattigdomen på landsbygden. Några projekt har fasats ut under året och ytterligare några kommer att avslutas under De projekt som finns kvar i Europa har under året samordnats i ett och samma program som inriktar sig på landsbygdsutveckling och fattigdomsbekämpning i Albanien, Moldavien, Bosnien-Hercegovina och Ukraina. I Albanien har vi startat två helt nya projekt under Som alltid har vi lokala samarbetsorganisationer på plats som vi arbetar för att stärka, så att de kan driva medlemmarnas intressen, till exempel genom påverkans arbete. Vi är också inriktade på att öka kunskaperna om affärsutveckling. Det är en viktig satsning för människorna på landsbygden som ska klara sin försörjning. Albanien och Moldavien är fattigast i Europa Huvuddelen av resurserna riktas mot Europas två fattigaste länder, Albanien och Moldavien, med målet att stötta småbönders organisering för att skapa bättre levnads villkor. I Ukraina skiljer sig arbetet något från de övriga länderna då vi främst arbetar med utveckling av sociala kooperativa verksamheter som kan ersätta saknade samhällsfunk tioner, till exempel renhållning. I Albanien har vi startat två helt nya projekt under Stödet är riktat till två samarbetsorganisationer; en nationell bondeorganisation och en lokal organisation i Korça i sydöstra Albanien. Insatserna syftar till att organisera småskaliga bönder och ge dem möjlighet till utbildning samt till att stötta bildandet av nya kooperativ och organisationer. De medel som går till ändamålet bistånd för delas på följande sätt i världen. Projektkostnader i Europa: 6 Mkr I Europa arbetar vi bland annat för att: Förbättra levnadsvillkoren för människor på landsbygden. stödja olika sorters kooperativ utveckling. Exempel på vårt arbete i europa under 2010: i Donetsk, Ukraina, har 377 personer del tagit i ledarutbildningar. medlemsantalet i de stöttade kooperativen i Moldavien har ökat från 360 medlemmar till 613. Kooperativen har ökat sin försäljning med 41 procent. i Moldavien har 18 studiecirklar genomförts med sammanlagt 222 deltagare. i Ukraina har personer fått juridisk hjälp bland annat i markfrågor. verksamhetsberättelse 2010 Kooperation utan gränser 17

20 EKONOMI Förvaltningsberättelse Ändamål och vision Kooperation Utan Gränser är en ideell förening vars syfte är att förmedla den svenska kooperationens stöd till internationellt solidaritetsarbete. Kooperation Utan Gränser är partipolitiskt och religiöst obunden. I samarbete med medlemsorganisationerna arbetar Kooperation Utan Gränser för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. Vår vision är en rättvis värld fri från fattigdom. Uppdrag och målgrupp Vårt uppdrag är att stödja fattiga kvinnor och män att öka sina inkomster, förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och organisera sig att stärka våra samarbetsorganisationers demokratiska och ekonomiska utveckling att bidra till framväxten av demokratiska och rättvisa samhällen. I Sverige arbetar vi för att människor tar ställning och engagerar sig för en rättvis världsordning att med insamling stödja vår biståndsverksamhet. Vår primära målgrupp i utvecklingssamarbetet är fattiga kvinnor och män som är medlemmar eller potentiella medlemmar i kooperativa organisationer eller andra demokratiska sammanslutningar eller informella grupper som arbetar för att uppnå gemensamma mål. Vårt arbete är rättighetsbaserat. Det innebär att vi ser fattiga kvinnors och mäns behov som rättigheter och lyfter fram människorna som aktiva deltagare i sin egen utveckling. Det innebär också att vi stödjer organisationer som arbetar för att uppnå de rättigheter som det internationella samfundet i olika konventioner enats om ska gälla för alla människor. Vårt arbetssätt är starkt decentraliserat och beslut om den konkreta operativa projektverksamheten fattas därför i fält. Vår erfarenhet är att vår verksamhet uppnår bäst effekt när beslut fattas tillsammans med de berörda och så nära deras verksamhet som möjligt. I Sverige arbetar vi med insamlings- och opinions bildningsaktiviteter gentemot en bred målgrupp, främst personer som på ett eller annat sätt har en relation till någon av våra medlemsorganisationer, men även mot näringslivet. Värdegrund Den kooperativa organisationsformen är ändamålsenlig för att bekämpa fattigdom och stärka demokratin. I vårt arbete ansluter vi oss till den Internationella Kooperativa Alliansens värderingar om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet, liksom till dess principer: Frivilligt och öppet medlemskap Demokratisk medlemskontroll Medlemmarnas ekonomiska deltagande Självständighet och oberoende Utbildning, praktik och information Samarbete mellan kooperativa föreningar Samhällshänsyn Prioriterade arbetsområden Vår profil är att utveckla den kooperativa och sociala ekonomin och att kombinera demokratisk organisering och socialt ansvarstagande med affärsutveckling och ekonomisk verksamhet. Detta gör vi inom följande områden: En livskraftig landsbygd Ett värdigt boende Finansiella resurser för utveckling Huvuddelen av våra insatser sker i samarbete med organisationer som arbetar med att stärka organisering, produktion, arbetstillfällen och marknadstillträde bland småbönder. Ett stort arbete har också utvecklats, särskilt i Latinamerika, som stödjer framväxten av bostadskooperativa organisationer, som möjliggör ett värdigt boende för människor med begränsade resurser. Till stöd för våra insatser arbetar vi även med att utveckla spar- och kreditföreningar, som ger fattiga människor, särskilt på landsbygden, möjlighet att finansiera egna investeringar. Vårt arbete sker i samhällsmiljöer som på många sätt försvårar framsteg. För att lyckas krävs att vi särskilt arbetar med frågor som är av avgörande betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Nycklar till framgång är insatser gällande: Demokratiskt deltagande Jämställdhet Miljömässigt hållbar utveckling Hiv- och aidsbekämpning Partnerskap och nätverksarbete Kooperation Utan Gränsers huvudsakliga arbetsmetod är hjälp till självhjälp. Vi lägger stor vikt vid lokalt ägande och inflytande. Det är det som kan ge långsiktiga och bärkraftiga resultat. En central metod i vårt arbete är partnerskap, vilket vi har definierat som: En relation som förenar två eller flera organisationer i ett utvecklingssamarbete, med delat ansvar att förena kunnande och resurser för att uppnå gemensamma mål. Partnerskapsrelationen syftar till att tydligt visa att partnerorganisationen är ägare till sin egen verksamhet och utveckling. Det innebär att samarbetet baseras på behov som identifierats av människorna själva. Vi vet att många av våra partnerorganisationer har små resurser. Därför är insatser för organisations- och kapacitetsutveckling väsentliga. Det är också angeläget att vi deltar i nätverk tillsammans med större internationella organisationer. Vi är till exempel aktiva i Internationella Kooperativa Alliansen (ICA). Vi är medlemmar i Concord Sverige, som är del av ett europeiskt nätverk som arbetar med att påverka EU:s biståndspolitik. Vi är även aktiva inom Rättvisemärkt. Geografiska verksamhetsområden Projektverksamheten bedrivs i fyra regioner, Östra Afrika, Södra Afrika, Latinamerika och EuroAsia. Östra Afrika omfattar länderna Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. Regionkontoret är placerat i Nairobi. Södra Afrika omfattar länderna Zambia, Zimbabwe, Malawi och Moçambique. Under år 2010 har ett mindre samarbete på Madagaskar avslutats. Regionkontoret är placerat i Lusaka. Latinamerika har sitt kärnområde i Centralamerika och omfattar där Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala och El Salvador. I Sydamerika bedrivs projekt i Paraguay och Bolivia. Regionkontoret är placerat i San José. Verksamheten i region EuroAsia har år 2010 omfattat länderna Ukraina, Moldavien, Bosnien Hercegovina, Albanien, Sri Lanka, Vietnam, Kambodja, Filippinerna och Palestina. Under året har utfasning skett av stödet till en partnerorganisation i Indonesien. Regionkontoret administreras från Stockholm. De faktorer som avgör var Kooperation Utan Gränser arbetar är: Fattigdom Vi arbetar där fattigdomen och behoven är störst. Vi fokuserar verksamheten till landsbygden där majoriteten av de fattiga finns. Relevanta samarbetsorganisationer Vi arbetar i länder och regioner där det förekommer för oss relevanta organisationer som bedöms ha utvecklingspotential. Goda effekter Vi har begränsade resurser. En bedömning görs därför för att avgöra om vi har kapacitet att utvidga vårt arbete i ett land eller en region. Beslut bygger på om en insats är relevant för oss att stödja och om den har potential att ge goda effekter. Stora behov i en region betyder inte alltid att vi skulle kunna bedriva en effektiv verksamhet som leder till goda resultat. Samverkan med medlemsorganisationerna Summan av Kooperation Utan Gränser och de företag och organisationer som är våra medlemmar, blir en biståndsorganisation med bred förankring i det svenska samhället. Vi har ett djupgående och mycket viktigt samarbete med medlemsorganisationerna på fyra områden: 18 Kooperation utan gränser verksamhetsberättelse 2010

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete.

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete. Verksamhetsberättelse 2013 We Effect i korthet är en bistånds organisation som startade 1958 i Sverige med syfte att minska klyftorna mellan fattiga och rika i världen. har över 60 svenska organisationer

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 Fastställd av styrelsen 12 juni 2012 1 Kooperation Utan Gränsers strategi för utvecklingssamarbetet 2013-2015 Innehåll Inledning Världen omkring oss Vår bakgrund

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar och planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Dagbok från Guatemala med We Effect

Dagbok från Guatemala med We Effect Dagbok från Guatemala med We Effect Anita Boman Daniels är ambassadör för We Effect i Dalarna. På senhösten 2014 deltog hon i en resa till Guatemala som biståndsorganisationen ordnade. Här berättar hon

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer