m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande"

Transkript

1 Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande Sökandens medhjälpare/ombud och dennes kontaktuppgifter Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Telefon och fax under tjänstetid E-postadress meddelanden också för kännedom till medhjälparen/ombudet fullmakt bifogad ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET (sökanden) Utbildning/yrke löntagare heltidsarbete deltidsarbete fast anställning visstidsanställning näringsidkare (separat utredning av inkomster skall ifyllas) arbetslös, sedan när? pensionerad, sedan när? studerande, studierna upphör annat, vad? Arbetsgivare Anställningen har börjat Anställningen upphör tidigare anställningsförhållanden (de tre senaste) ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET (medsökande och/eller make/maka) Utbildning/yrke Arbetsgivare löntagare heltidsarbete deltidsarbete fast anställning visstidsanställning näringsidkare (separat redogörelse för inkomster skall ifyllas) arbetslös, sedan när? pensionerad, sedan när? studerande, studierna upphör annat, vad? Anställningen har börjat Anställningen upphör tidigare anställningsförhållanden (de tre senaste) FAMILJEFÖRHÅLLANDEN gift sambo ensamstående ensamförsörjare annat gemensamt hushåll Barn som sökanden försörjer eller andra som bor i gemensamt hushåll bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör Födelsetid Födelsetid Födelsetid Födelsetid UPPGIFTER OM BOSTADEN Bostadsbyggnadens byggnadsår Hyreslägenhet Antal rum aktielägenhet egnahemshus/radhus Hyresvärd Bostadsrättsbostad aktielägenhet egnahemshus/radhus Antal rum Bostadens yta m 2 Bostadsbyggnadens ombyggnadsår Hyresförhållande huvudhyresgäst underhyresgäst tjänstebostad annat, vad? är sökandens familjemedlem eller annan närstående är sökandens, dennes familjemedlems eller annan närståendes företag Bostaden ägs av sökandens make eller maka Bostadens yta m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande skuldandel / Ägarbostad aktielägenhet egnahemshus/radhus Antal rum Bostadens yta Sökandens ägarandel Bostadens värde och belastande skulder / Fastighetsbeteckning eller annan specifikationsuppgift Mark egen tomt hyrestomt

2 Sida 2/10 INKOMSTER OCH UTGIFTER HUSHÅLLETS INKOMSTER /MÅNAD (se anvisningar för ifyllande av ansökan) SÖKANDEN MAKEN/-AN Förvärvsinkomst Naturaförmåner Dagtraktamenten och km-ersättningar Inkomster från näringsverksamhet Arbetslöshets- eller sjukförsäkringsdagpenning Allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionärer Underhållsbidrag och/eller underhållsstöd Barnbidrag Moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning Hemvårdsstöd för barn Arbets-, folk- och familjepensioner eller rehabiliteringsstöd Hushållets övriga inkomster Inkomster sammanlagt Avdrag Nettoinkomster sammanlagt HUSHÅLLETS UTGIFTER /MÅNAD SÖKANDEN MAKEN/-AN Oundgängliga levnadskostnader Oundgängliga levnadskostnader för barn Avgifter för dag- och/eller eftermiddagsvård Underhållsbidrag Utgifter för umgänge med barnen Kostnader för boende i aktielägenhet eller fastighet Kostnader för skötsel av bostadslån Kostnader för arbetsresor Övriga utgifter som föranleds av arbete Hälso- och sjukvårdsutgifter Övriga försäkringspremier Utgifter sammanlagt Betalningsmån Hushållets betalningsmån sammanlagt KÄNDA FÖRÄNDRINGAR I INKOMSTER ELLER UTGIFTER

3 Sida 3/10 KREDITER OCH BORGENSANSVAR Nr Borgenär Kreditens Lyft Förfallit Säkerheter Status / Mån 1. realsäkerhet 2. realsäkerhet 3. realsäkerhet 4. realsäkerhet 5. realsäkerhet 6. realsäkerhet 7. realsäkerhet 8. realsäkerhet 9. realsäkerhet 10. realsäkerhet 11. realsäkerhet 12. realsäkerhet 13. realsäkerhet 14. realsäkerhet 15. realsäkerhet 16. realsäkerhet 17. realsäkerhet 18. realsäkerhet 19. realsäkerhet 20. realsäkerhet BORGENSANSVAR SOM SKÖTS AV HUVUDGÄLDENÄREN Nr Borgenär Huvudgäldenär Borgensansvar/ Kreditens status 1. 2.

4 Sida 4/10 UPPGIFTER OM MEDGÄLDENÄRER, BORGENSMÄN/PANTSÄTTARE OCH NÄRSTÅENDE BORGENÄRER Uppge namn och kontaktuppgifter för alla övriga delaktiga i respektive kredit. Stiftelsen förutsätter att alla de personer som är delaktiga i en enskild kredit lämnar motförbindelse. Motförbindelse krävs också av sådan borgenär som är närstående till sökanden. Beloppet av motförbindelsen motsvarar högst det ursprungliga et av ansvaret för den delaktige i fråga. gäldenär/ närstående borgenär UPPGIFTER OM ANNAN FÖRMÖGENHET Typ av egendom Specificering Ägarandel Värde/ aktielägenhet fast egendom kontanter/depositioner lös egendom värdeandelar, aktier fordringar fortskaffningsmedel andel i dödsbo SKULDSÄTTNINGSHISTORIA Berätta kort och fritt formulerat om orsakerna till att Ni blivit skuldsatt samt Er ekonomiska situation vid tidpunkten för skuldsättningen.

5 BORGENSFÖRSLAG TILL GARANTI-STIFTELSEN Planerat saneringslån: Kapital Ränta Lånetid % år månad(er) BORGENSANSÖKAN Sida 5/10 Betalningspost/månad Kreditinrättning, varifrån saneringslånet kommer att tas Kreditinrättningens kontaktuppgifter Kontaktperson Telefon/fax Skulder som inte omfattas av saneringslånet Nr Borgenär Kapital Ränta/% Månadspost/ Säkerhet Lånetiden löper ut Planerade anskaffningar till och utgifter för hemmet Hemmets anskaffning/utgift Kostnadskalkyl BILAGOR TILL BORGENSANSÖKAN (bifoga kopior) sökandens och medsökandens/makens/makans senaste löneintyg, pensionsbeslut eller beslut om förmån för en månad senaste utgiftsverifikation över hushållets samtliga utgifter som specificerats i ansökan sökandens och medsökandens/makens/makans utdrag ur kreditupplysningsregistret Suomen Asiakastieto Oy sökandens och medsökandens/makens/makans ämbetsbevis eller befolkningsregisterutdrag kontoutdrag över samtliga konton som används av sökandens hushåll för minst tre månader senaste skatteintyg (debetsedel) för sökanden och medsökanden handlingar över sökandens egendom saldobesked över sökandens och medsökandens/makens/makans samtliga skulder och borgensansvar utredning av sökandens och medsökandens utsökningssituation (förteckning över gäldenärens utsökningsärenden och utfall ) borgenärernas anmälan om partiellt avlyftande av fordringar, om skulderna inte betalas i sin helhet VILLKOR I ANSLUTNING TILL BEVILJANDE AV BORGEN FÖR SÖKANDEN Beviljande av borgen för saneringslån utredning i ärendet och begära att anteckning i (stiftelsen) kan på ansökan bevilja kreditupplysningsregistret inte görs. privatperson med hemvist i Finland (sökanden) proprieborgen för ett nytt saneringslån för att återställa balansen i sökandens ekonomiska ställning, då de omständigheter som ledde till skuldsättningen inte längre föreligger och sökandens livssituation i övrigt har stabiliserats och sökanden inte har andra utvägar att lösa sin ekonomiska ställning. En förutsättning för beviljande av borgen är att Som en första åtgärd ger stiftelsen sökanden ett utlåtande om vad anteckningen i kreditupplysningsregistret innebär. Detta kan sökanden visa upp för t.ex. arbetsgivare eller hyresvärd. Om omständigheterna så kräver, kan stiftelsen för viss tid eller helt avstå från att kräva att anteckning görs i registret. Upptagning av saneringslån och återbetalning Om den sökande beviljas borgen för saneringslån, kan - sökanden har betalningsförmåga att sköta det nya sökanden ansöka om saneringslån från önskad saneringslånet på det sätt som stiftelsen fastställer; kreditinrättning. Med saneringslånet slutbetalas sökandens betalningsförmågan fastställs närmast enligt principerna i (gäldenärens) samtliga skulder som är föremål för lagen om skuldsanering för privatpersoner ( /57) - sökanden under den tid på minst tre (3) månader och högst ett (1) år som fastställs av stiftelsen påvisar att hans egen ekonomi anpassats för återbetalning av saneringslånet och att han förbundit sig att sköta sina skulder i enlighet med sin betalningsförmåga - sökandens samtliga skulder saneras med stiftelsens borgen saneringsåtgärderna. Gäldenären skall använda den betalningsförmåga som stiftelsen fastställt i sin helhet till återbetalning av samtliga skulder. Om det sker en väsentlig förändring i gäldenärens betalningsförmåga eller ekonomiska ställning under den tid saneringslånet återbetalas, skall gäldenären underrätta både den kreditinrättning som beviljat saneringslånet och stiftelsen och/eller frivilliga betalningsavtal med sökandens om förändringen och grunderna därtill. borgenärer Ändring av återbetalningsprogrammet - et av borgen inte överstiger ,00 euro. Stiftelsen kan enligt övervägande ställa andra villkor för Saneringslånets återbetalningsprogram kan på ansökan ändras att motsvara gäldenärens betalningsförmåga och sökanden för beviljande av borgen, om det anses nödvändigt förhållanden, då det skett en väsentlig förändring i med tanke på sökandens omständigheter. gäldenärens betalningsförmåga och förhållanden. Som Anteckning i kreditupplysningsregistret och dess väsentlig förändring kan bl.a. betraktas en förändring i betydelse gäldenärens hälsotillstånd, familjeförhållanden, boende- eller En ytterligare förutsättning för beviljande av borgen är att arbetssituation, förvärvsinkomster, förmögenhet eller annan

6 Sida 6/10 sökanden ger sitt samtycke till en särskild anteckning i det kreditupplysningsregister som förs av Suomen Asiakastieto Oy. Syftet med anteckningen är att förhindra upptagande av ny skuld under den tid saneringslånet återbetalas. Enligt personuppgiftslagen får i kreditupplysningsregistret registreras information om försummelse av betalning eller prestation, som gäldenären har erkänt med ett skriftligt meddelande till borgenären (personuppgiftslagen 20.1 ). Informationen får lämnas ut till den som behöver informationen för beviljande eller övervakning av kredit eller annat därmed jämförbart syfte. Uppgifterna utplånas ur registret efter två (2) år (personuppgiftslagen 20.4 ). Syftet med anteckningen i kreditupplysningsregistret är inte att äventyra sökandens förtjänstmöjligheter eller boende. Om den sökande har skäl att anta att anteckningen i kreditupplysningsregistret - äventyrar nuvarande eller begynnande anställningsförhållande - förhindrar möjligheterna att få hyreslägenhet - försvårar utövandet av sökandens näringsverksamhet - på annat sätt äventyrar sökandens inkomster eller bastrygghet kan sökanden tillställa stiftelsen en skriftlig och motiverad Med ny skuld eller andra ansvarsförbindelser avses alla former av upptagande av skuld från kreditinrättning, finansbolag, kreditkortsbolag eller annan motsvarande instans eller lämnande av borgen för annan persons motsvarande åtagande. Förbindelse som gäller avbetalningsavtal eller öppnande av konto med kredit räknas också som upptagande av ny skuld. motsvarande omständighet. Gäldenären och kreditgivaren kan sinsemellan utan att höra stiftelsen avtala om en ändring av huvudskuldens återbetalningsprogram på så sätt att en amorteringsfri period kan avtalas för krediten. Den amorteringsfria perioden kan utgöra sammanlagt högst sex (6) månader under lånetiden, dock sålunda att - den amorteringsfria perioden kan utgöra högst tre (3) månader åt gången - huvudskulden amorteras minst tre (3) månader i enlighet med det avtalade återbetalningsprogrammet mellan två amorteringsfria perioder - högst en amorteringsfri period om tre (3) månader kan avtalas under det första år som följer efter att krediten upptagits. I annat fall skall gäldenären och kreditgivaren anhålla om stiftelsens samtycke till en ändring av återbetalningsprogrammet. Upptagande av ny kredit eller annan ansvarsförbindelse under saneringslånets återbetalningstid Gäldenären får inte under den tid som det saneringslån som omfattas av stiftelsens borgen återbetalas ta upp ny skuld eller lämna borgensförbindelser eller andra ansvarsförbindelser. Sökanden skall alltid anhålla om stiftelsens samtycke till upptagande av ny skuld eller lämnande av annan ansvarsförbindelse. Stiftelsen kan i sitt samtycke fastställa under vilka förutsättningar och på vilka villkor den nya skulden skall upptas. Efter att ha fått stiftelsens samtycke, kan gäldenären ta upp ny kredit från önskad kreditinrättning. REGISTERFÖRKLARING I PERSONREGISTRET Registrets namn, registeransvarig och ansvarsperson s personregister Eriksgatan HELSINGFORS tfn (09) fax (09) Ansvarsperson: Dataplanerare Kari Sihvonen Registrets användningssyfte och anskaffning av uppgifter Användningssyftet är beviljande av kredit eller borgen samt övervakning av kredit. Registeruppgifterna erhålls av den som söker borgen, eller av den som befullmäktigats av denne samt register som upprätthålls av offentliga myndigheter. Överlåtelse av registeruppgifter till utomstående Registeruppgifter överlåts inte till utomstående utan den registrerades samtycke. Registeruppgifter kan överlåtas, om överlåtelsen av uppgifter grundar sig på bestämmelse i lag. Förbudsrätt (PersonuppgiftsL 30 ) Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring samt för marknadsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Den registrerade kan anmäla förbudet antingen skriftligen eller per telefon till den person som sköter registret. Den registrerades rätt till insyn (PersonuppgiftsL 26 ) Den registrerade har rätt att skriftligen ta del av de uppgifter om honom som registrerats och på begäran får en kopia av dem. Insynen är avgiftsfri en gång per kalenderår. Om den registeransvarige vägrar lämna uppgifterna, skall han ge ett skriftligt intyg om detta. I intyget skall nämnas skälen till att insyn förvägrats. Den registrerade kan föra saken till dataombudsmannen för behandling. För att använda sin rätt till insyn skall den registrerade kontakta den person som ansvarar för registerärenden. Uppgifter som lagras i registret I registret lagras följande uppgifter om den som söker borgen: - namn- och kontaktuppgifter, personbeteckning, familjeförhållanden, utbildning, boendeform, uppgifter om inkomster och utgifter samt uppgifter om arbetsgivare - uppgifter i anslutning till skulder och förmögenhet - uppgifter om bakgrunden till skuldsättningen - borgensansvar - makens/makans namn- och kontaktuppgifter, personbeteckning, uppgifter om inkomster och utgifter samt skulder - övrig information i anslutning till beslutsfattandet - känsliga uppgifter med separat samtycke av den som söker borgen. Principer för skydd av registeruppgifter Registret upprätthålls i den registeransvariges lokaler och är skyddat mot användning av utomstående. De registeruppgifter som lagrats i datatillämpningarna har skyddats med personliga användarnamn och lösenord. Kundmappar och registeruppgifterna i dem förvaras under övervakning i den registeransvariges lokaler. Rättelse av registeruppgifter (PersonuppgiftsL 29 ) Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Om den registeransvarige inte godkänner en rättelse, ges den registrerade ett skriftligt intyg om detta. I intyget nämns skälen till att yrkandet inte har godkänts. Den registrerade kan föra saken till dataombudsmannen för behandling. Dataombudsmannen kan ge den registeransvarige en anmodan att rätta registeruppgiften. För rättelse av uppgiften skall den registrerade kontakta den person som sköter registerärenden.

7 Sida 7/10 SAMTYCKE OCH FULLMAKTER AV SÖKANDEN/MEDSÖKANDEN/MAKEN/MAKAN Samtycke till registrering av känsliga uppgifter I och med undertecknandet av denna ansökan ger jag/vi mitt/vårt samtycke till att alla känsliga uppgifter som gäller mig/oss i denna ansökan, dess bilagor och i övriga handlingar som jag/vi i fortsättningen tillställer stiftelsen kan registreras i stiftelsens personregister (personuppgiftslagen 11 och 12 ). Fullmakt för erhållande av uppgifter Jag/vi befullmäktigar med min/vår underskrift i denna ansökan att erhålla information om min/vår ekonomiska ställning och mina/våra åtaganden från penninginrättningar, kreditinrättningar, andra sammanslutningar och företag samt från Folkpensionsanstalten och skatte-, social- och arbetskraftsmyndigheterna utan hinder av eventuella sekretessbestämmelser. Fullmakten gäller den tid denna ansökan är anhängig och under den tid som den beviljade borgen gäller. Fullmakt för att avträda uppgifter till sökandes medhjälpare/ombud Jag/vi befullmäktigar med min/vår underskrift i denna ansökan och min/vår medhjälpare/ombud att utbyta alla behövliga uppgifter om min/vår ekonomiska ställning och mina/våra åtaganden för att behandla ansökan. UNDERSKRIFT OCH FÖRSÄKRAN Undertecknade har tagit del av villkoren för beviljande av borgen och betydelsen av en anteckning i kreditupplysningsregistret samt personregistrets registerförklaring, förstått dem, godkänt dem och förbinder sig att iaktta dem. Undertecknade ger de samtycken och fullmakter som avses i punkten ovan Samtycke och fullmakter av sökanden/medsökanden. Undertecknade försäkrar att de gett riktiga och sanningsenliga uppgifter i denna ansökan efter bästa förstånd. Ort och datum samt underskift Sökandens underskrift och namnförtydligande Namnförtydligande Personbeteckning: Makas/Makes underskrift och namnförtydligande Namnförtydligande Personbeteckning: Medsökandens underskrift och namnförtydligande Namnförtydligande Personbeteckning:

8 Sida 8/10 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV ANSÖKAN PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER I denna punkt uppges person- och kontaktuppgifter för den person som söker borgen och dennes make/maka. Om maken/makan också söker borgen, skall rutan maken/makan är medsökande också kryssas för. Medhjälparens namn och kontaktuppgifter uppges, om sökanden(a) anlitar medhjälpare. Om sökanden önskar att stiftelsens meddelanden eller tillkännagivanden utöver sökanden också tillställs medhjäparen, skall Ni kryssa för i punkten meddelanden också för kännedom till medhjälparen/ombudet. ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET I denna punkt uppges uppgifter om sökandens arbete och näringsverksamhet. Näringsidkare skall också fylla i en separat blankett för inkomstutredning för näringsidkare. ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET (medsökande och/eller make/maka) I denna punkt uppges uppgifter om medsökandens och/eller makens/makans arbete och näringsverksamhet. Näringsidkare skall också fylla i en separat blankett för inkomstutredning för näringsidkare. FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I denna punkt uppges alla sökandens egna minderåriga barn som är berättigade till underhåll. Uppge också separat huruvida barnet bor med sökanden i samma hushåll eller annanstans eller studerar (gymnasium eller yrkesläroanstalt) och när studierna slutar. UPPGIFTER OM BOSTADEN Fyll omsorgsfullt i alla uppgifter som gäller sökandens boendeform. Hyreslägenhet: Hyran uppges separat som sökandens boendekostnad på sidan 2 i ansökan under punkten Hushållets utgifter. Bostadsrättsbostad: För bostadens del uppges typen av bostadsrättsbostad och andra uppgifter, sökandens ägarandel, bostadsrättsavgift och skuldandel som hänför sig till denna. Bostadens bruksvederlag uppges separat som sökandens boendekostnad på sidan 2 i ansökan under punkten Hushållets utgifter. Ägarbostad: För bostadens del uppges typen av ägarbostad och andra uppgifter, sökandens ägarandel samt bostadens värde och skuldandel som hänför sig till denna. Som bostadens värde uppges bostadens sannolika försäljningspris i dagens läge. Bolagsvederlag/fastighetens brukskostnader per månad uppges separat som sökandens boendekostnad på sidan 2 i ansökan under punkten Hushållets utgifter. INKOMSTER OCH UTGIFTER (SÖKANDENS BETALNINGSFÖRMÅGA) I denna punkt uppges alla omständigheter som ansluter sig till sökandens och dennes hushålls betalningsförmåga: disponibla inkomster och utgifter per månad. Sökandens egen uppfattning om sin betalningsförmåga kan avvika från stiftelsens bedömning på basis av de uppgifter som lämnas. inkomsterna uppges alltid tidpunkten för när sökandens rätt till arbetslöshetsdagpenning upphör. Allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionärer: Allmänt bostadsbidrag som sökandens hushåll erhåller uppges i enlighet med beslutet om bostadsbidrag. Om det i beslutsgrunderna (t.ex. hushållets inkomster) har skett eller kommer att ske förändringar, skall sökanden anhålla om en ny uppskattning av bostadsbidraget. Bostadsbidrag för pensionärer specificeras i pensionsbeslutet. Underhållsbidrag och/eller underhållsstöd: Underhållsbidrag uppges i enlighet med avtalet och underhållsstöd i enlighet med beslutet om det underhållsstöd som kommunen utbetalar. Barnbidrag: Barnbidragets ensamförsörjartillägg beaktas inte separat som sökandens inkomst. Hushållets övriga intäkter: Som övrig regelbunden inkomst för hushållet räknas t.ex. kapitalinkomst, stöd för närståendevård, Vid bedömningen av betalningsförmågan iakttas följande allmänna principer: - utgifter för ett gemensamt hushåll är alla de utgifter som består av hushållets oundgängliga levnadskostnader och underhållsskyldighet, boendekostnader, kostnader för upprätthållande av förvärvsmöjligheterna, kostnader som föranleds av sjukdomar, kostnader för skötsel av kredit och sökandens andra faktiska utgifter - verifikat skall uppvisas på alla de utgiftsposter som sökanden har uppgett, om sökanden önskar att utgiftsposten skall beaktas vid uträkningen av betalningsförmågan (exkl. oundgängliga levnadskostnader som stiftelsen beaktar automatiskt) - för äkta makar som bor i samma hushåll delas utgifterna i förhållande till makarnas nettoinkomster på så sätt att den av makarna som har en större inkomst svarar för en större del av utgifterna för det gemensamma hushållet - för sambor som bor i samma hushåll delas hushållets utgifter jämnt och vardera makarna svarar för sina personliga utgifter; kostnader som föranleds av sambornas gemensamma barn beaktas emellertid i förhållande till föräldrarnas nettoinkomster på så sätt att den sambo som har större inkomster svarar för en större del av utgifterna för de gemensamma barnen - om den andra makens/makans eller makans kalkylmässiga betalningsförmåga är negativ, beaktas som den sökandes betalningsförmåga emellertid högst hushållets sammanräknade betalningsförmåga. Sökandens betalningsmån: hushållets inkomster Förvärvsinkomst: Med förvärvsinkomst avses sökandens samtliga regelbundna eller oregelbundna inkomster av förvärvsarbete. Inkomsterna uppges till bruttoet. Inkomster som erhållits av övertid beaktas endast, om inkomsten är regelbunden eller långvarig. Naturaförmåner: Med naturaförmåner avses bostads-, bil- och telefonförmån samt andra liknande förmåner som sökanden erhåller i samband med förvärvsinkomsten. Om naturaförmånerna uppges i sökandens lönespecifikation, behöver de inte anges separat. Vid behov skall en separat utredning av förmånens och omfattning tillställas. Dagtraktamenten och km-ersättningar: Sökandens regelbundna dagtraktamenten skall uppges separat, om de inte framgår av sökandens lönespecifikation. Km-ersättningar uppges till fullt. De faktiska utgifter som ersättningarna grundar sig på antecknas under kostnader för arbetsresor med beaktande av självriskandelen för arbetsresor (lokaltrafikavgifter). Inkomster från näringsverksamhet: Om sökanden idkar näringsverksamhet, uppges näringsinkomsten separat på en blankett för inkomstutredning för näringsidkare. Arbetslöshets- eller sjukförsäkringsdagpenning: arbetslöshetsdagpenningen utgör antingen inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning. För kända förändringar i erhålls på detta sätt avdras självriskandelen för lokaltrafik. Övriga utgifter som föranleds av arbetet: Övriga utgifter som föranleds av arbetet kan vara t.ex. kostnader för anskaffning och underhåll av arbetskläder eller arbetsredskap. I allmänhet betalas sådana utgifter direkt av arbetsgivaren. Om sökanden har faktiska ökade utgifter som föranleds av arbetet, beaktas de som sökandens utgifter. Då skall emellertid arbetsgivarens intyg över utgifterna och deras bifogas ansökan. Hälsovårdsutgifter: Som hälsovårdsutgifter uppges endast särskilda och regelbundna kostnader för sjukdom som orsakas sökandens hushåll. Sedvanliga hälsovårdsutgifter ingår i levnadskostnaderna för sökandens hushåll. Övriga försäkringspremier: Som övriga försäkringspremier bektas enligt övervägande t.ex. frivilliga sjukförsäkringspremier eller försäkringspremier för låneskydd för bostadslån. Livförsäkringspremier, frivilliga

9 Sida 9/10 vårdbidrag för sjukt barn eller pensionstagare samt förvärvsinkomster eller studieförmån för myndigt barn som bor hemma. Med kapitalinkomst avses inkomst som erhållits från sökandens förmögenhet eller dess försäljning, t.ex. hyresintäkter, dividendintäkter av aktier eller intäkter från andel i dödsbo. Kapitalinkomster uppges alltid till nettoet (inkomst utgifter för inkomstens förvärvande skatter). Avdrag: Från sökandens förvärvsinkomster görs avdrag för förskottsinnehållning, lagstadgade APL- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt fackförenings-avgifter. Sökandens betalningsmån: hushållets utgifter Oundgängliga levnadskostnader: Med oundgängliga levnadskostnader avses det som månatligen skall reserveras för sökandens utgifter för kost, personlig hygien och kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård, prenumeration på dagstidning, tv-licens, användning av telefon och lokaltrafik, utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet samt hushållets övriga dagliga konsumtionsutgifter. Levnadskostnader för sökanden och hans/hennes hushåll beaktas enligt justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner ( /322). Underhållsbidrag: Underhållsbidrag uppges i enlighet med avtalet. Utgifter för umgänge med barnen: Barn har enligt lag rätt att träffa förälder som bor någon annanstans. Sökanden kan på månadsnivå uppskatta de ökade kostnaderna för kost och resor som orsakas sökanden av umgänget med barnen. Det underhållsbidrag som sökanden betalar kan delvis beaktas i beräkningen av kostnaderna för verkställandet av umgängesrätten, om det inte separat beaktats i underhållsbidragets. Kostnader för boende i aktielägenhet eller fastighet: Som boendekostnader i aktielägenhet beaktas bl.a. följande utgifter: hyra, bruksvederlag i bostadsrättsbostad, bolagsvederlag (inkl. skötsel- och finansieringsvederlag), hushållsel, vatten- och bastuavgifter, hemförsäkring, avgifter för parkeringsplats och lagerhyra. Som boendekostnader i fastighet beaktas bl.a. följande utgifter: värmekostnader, hushållsel, vatten- och avfallsavgifter, vägavgifter, försäkringspremier, sotningsavgifter, arrendeavgifter och fastighetsskatter. Månadsposter för bostadslån: Om sökanden eller dennes make/maka har skulder som ansluter sig till bostaden, uppges kreditens månadsposter med amorteringen och ränteandelen specificerade. Ränteutgifter för bostadslån kan i sin helhet eller delvis beaktas som sökandens boendekostnader. Kostnader för arbetsresor: Sökandens kostnader för arbetsresor beaktas enligt billigaste färdmedel (kollektivtrafik). Om sökanden använder egen bil för arbetsresor, beaktas resekostnaderna på samma sätt som skatteförvaltningen fastställer kostnaderna för användning av egen bil. De månatliga utgifterna uträknas enligt de faktiska dagliga körkilometrarna med koefficienten 21,5. Av det som krediterna. BORGENSANSVAR SOM SKÖTS AV HUVUDGÄLDENÄREN I denna punkt uppges alla sådana krediter där sökanden står som borgensman och som huvudgäldenären betalar i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen. Nummer: Verifikat på skulder numreras i enlighet med förteckningen. Borgenär: I denna punkt uppges borgenärens namn. Borgensansvar: I denna punkt uppges hela et av borgensansvaret. Om sökandens ansvar har begränsats till ett mindre än et av den ursprungliga krediten, uppges separat hela kreditens och det begränsade et av borgensansvaret. Kreditens status: I denna punkt uppges huruvida det förekommit betalningsstörningar i skötseln av huvudgäldenärens skulder. Om sökanden misstänker att pensionsförsäkringspremier och andra motsvarande premier beaktas inte separat som utgifter vid bedömningen av betalningsförmågan. Betalningsmån: Sökandens och dennes makes/makas betalningsmån erhålls genom att dra av hushållets utgifter från nettoinkomsterna. Hushållets gemensamma betalningsmån erhålls genom att räkna samman båda makarnas betalningsmån. Om makarna söker borgen för saneringslån tillsammans, beaktas som betalningsmån alltid högst hushållets sammanräknade betalningsmån. KÄNDA FÖRÄNDRINGAR I INKOMSTER ELLER UTGIFTER I denna punkt uppges sådana kända förändringar i inkomster eller utgifter som inverkar på sökandens betalningsmån i framtiden (underhållsskyldighet upphör, barnbidrag upphör, förändring i anställningsförhållande, förändring i anslutning till boendeförhållanden, barnets studier upphör osv.). Tidpunkten för ändringen skall specificeras. Om det fält som reserverats i ansökan inte räcker till, kan sökanden tillställa en separat utredning. KREDITER OCH BORGENSANSVAR I denna punkt uppges sökandens samtliga krediter och borgensansvar, även privata lån. Borgensansvar som sköts av huvudgäldenären uppges separat under punkten Borgensansvar som sköts av huvudgäldenären. Nummer: Skuldverifikat numreras i enlighet med förteckningen. Borgenär: I denna punkt uppges borgenär och indrivningsbyrå. Kreditens : I denna punkt uppges kreditens totala i euro och i mån av möjlighet andel av obetalt kapital. Lyftat: I denna punkt uppges tidpunkten för när krediten har uppstått (med en noggrannhet på månad och år). Förfallit: I denna punkt uppges den tidpunkt från vilken skulden inte skötts, t.ex. datum för betalningsdom, uppsägningsdag eller den tidpunkt då skulden har lämnats (med en noggrannhet på månad och år). Säkerheter: I denna punkt uppges eventuella säkerheter för krediten. Med realsäkerhet avses förmögenhet som ägs av sökanden, medsökanden eller annan person och som pantsatts för krediten. Alla övriga delaktiga i en enskild kredit uppges närmare under punkten Uppgifter om medgäldenärer, /pantsättare och närstående borgenärer. Status: I denna punkt uppges huruvida sökandens krediter eller borgensansvar är a, e eller föremål för utsökning. Krediten är, om sökanden amorterar krediten i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen eller en annan plan som avtalats med borgenären. Månadspost: Om sökanden önskar sköta krediten i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen eller den plan som avtalats med borgenären, uppges et av den avtalade månadsposten. Om det fält som reserverats för anmälan om kredit inte räcker till för specificering av sökandens samtliga skulder, lönar det sig att kopiera en ny motsvarande sida för specificering av BORGENSFÖRSLAG TILL GARANTI-STIFTELSEN Planerat saneringslån: I denna punkt uppges et av den borgen som sökanden söker. Beloppet av borgen beror på sökandens månatliga betalningsförmåga samt lånetiden för det nya saneringslånet. Ett riktgivande hjälpmedel för uträkningen av et av borgen finns i kundanvisningarna Lån med s borgen? (skuldtabell). Borgen kan oberoende av sökandens betalningsförmåga utgöra maximalt eller det totala et av sökandens skulder som är föremål för sanering. Beloppet av den borgen som beviljas, lånetiden för saneringslånet, månadsposten och räntan kan avvika från vad som anges i ansökan. Sökanden kan själv välja den kreditinrättning varifrån sökanden upptar det nya saneringslånet. Om beslut om kreditinrättning redan har gjorts, lönar det sig för sökanden också att uppge kreditinrättningens och kontaktpersonens uppgifter.

10 Sida 10/10 borgensansvaret ankommer på honom att betala, kan sökanden framställa en egen fritt formulerad utredning av huvudgäldenärens ekonomiska situation. UPPGIFTER OM MEDGÄLDENÄRER OCH ÖVRIGA BORGENSMÄN/PANTSÄTTARE I denna punkt uppges person- och kontaktuppgifter för alla övriga delaktiga i sökandens skulder som saneras (övriga huvudgäldenärer, eller främmande pantsättare). Är i kredit nr: I denna punkt uppges numret på den kredit som sökanden har uppgett under punkten med sökandens e krediter och borgensansvar och som har andra delaktiga samt i vilken egenskap personen har del i krediten (medgäldenär, borgensman eller främmande pantsättare). Dessutom uppges huruvida personerna har fått en förfrågan om lämnande av motförbindelse eller inte. : I denna punkt uppges et av det ansvar för vilken den person som är delaktig i krediten ansvarar. UPPGIFTER OM SÖKANDENS ÖVRIGA FÖRMÖGENHET I denna punkt uppges all förmögenhet som ägs av sökanden oberoende av kvalitet och värde, med undantag av bostad som används som bostad. Hemlösöre uppges heller inte separat, såvida det inte är synnerligen värdefullt. Som specifikationsuppgift uppges t.ex. - fastighetsbeteckning eller nummer och namn på hemman/tomt - bostadsaktiebolagets namn och aktienummer - kontonummer och kreditinrättning, på vars konto kontanterna/depositionerna finns - bolagets namn och aktieserie (värdeandelar/aktier) - för fordringar (lönefordringar, regressfordringar o.d.) uppges gäldenärens namn - för fortskaffningsmedel uppges märke och årsmodell - om sökanden är dödsbodelägare, uppges den avlidnes namn. Ägarandel och värde För varje egendomsdel uppges sökandens ägarandel och andelens gängse värde i dagens läge. Egentliga intyg över egendomen begärs separat vid behov innan positivt borgensbeslut ges. SÖKANDENS SKULDSÄTTNINGSHISTORIA I denna punkt redogörs kort och fritt formulerat för bakgrunden till sökandens skuldsättning. Skulder som inte omfattas av saneringslånet: I denna punkt uppges alla de krediter som sökanden har och som står utanför den borgen och det saneringslån som söks. Månadsposterna för sådana krediter skall beaktas som poster som minskar sökandens betalningsförmåga. Sökandens månatliga betalningsförmåga skall räcka till skötseln av alla skulder (saneringslån och skulder som inte omfattas av saneringslånet). Planerade anskaffningar till och utgifter för hemmet I samband med saneringslånet kan et av borgen höjas, om det föreligger behov av nödvändiga anskaffningar till hemmet eller utgifter för sökandens hushåll. Med sådana avses t.ex. anskaffning av hushållsmaskiner, kostnader för reparation av fordon som behövs i arbetet, utgifter för barnens fritidsintressen, glasögon, tandvård eller fysikalisk vård som ordinerats av läkare. I denna punkt uppges vad och för vilket ändamål ett bestämt föremål eller en bestämd utgiftspost har avsetts samt kostnadskalkyl i anslutning därtill. Anskaffning till hemmet eller annan utgift kan utgöra högst 20 % av det totala et av den borgen som beviljas, dock högst euro. Om saneringslånets inte överstiger euro, kan högst 50 % av saneringslånets användas för anskaffningar till hemmet och andra utgifter. BILAGOR TILL ANSÖKAN Som bilaga till borgensansökan skall i mån av möjlighet tillställas alla bilagor som begärs. Handläggningstiden för ansökan är desto längre, ju fler gånger stiftelsen blir tvungen att begära tilläggsutredningar. Stiftelsen kan också returnera en bristfälligt ifylld ansökan som tillställts utan behövliga bilagor till sökanden utan att ta upp ansökan för handläggning. Samtliga bilagor får vara högst 3 6 månader gamla räknat från dateringen av ansökan.

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället)

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) 1 (5) ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) Jag söker utkomststöd för: (månad) Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) PERSONUPPGIFTER

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ALLMÄNT Intressebevakaren ska inom tre månader från det att uppdraget har börjat lämna en förteckning över huvudmannens medel och skulder till magistraten.

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen)

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i 26 1 4 punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan av bindningar med blanketten för bindningar Statens högsta tjänstemannalednings

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten 00052 Skatteförvaltningen 16.10.2015 Arbetslöshetskassor, försäkringsanstalter och deras ADB-servicecentraler

Läs mer

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond 1 Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond c/o Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max 4 480 kr per

Läs mer

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Inkom Migrationsverket Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Ditt/dina barn har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Migrationsverket påbörjar handläggningen av ansökan

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Ansökan Skuldsanering

Ansökan Skuldsanering Blanketten ska lämnas till 1 (10) Ansökan Skuldsanering Har du skyddade personuppgifter? Om du har skyddade personuppgifter är det viktigt att du lämnar adressfältet tomt. Läs mer i upplysningarna, punkt

Läs mer

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 1 NEO Terveys OY SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: 11.01.2011 informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 01.01.2013 Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 1. Registeransvarig

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 19.11.2011 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 4 besvaras

Läs mer

Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande:

Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande: KINDA KOMMUN Inkomstberäkning Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande: De pensionsinkomster

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Personnummer. Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet eller domstol. Namn på barn som bor hos dig

Personnummer. Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet eller domstol. Namn på barn som bor hos dig Ansökan Blanketten ska lämnas till 1 (8) Skuldsanering Har du skyddade personuppgifter? Om du har skyddade personuppgifter är det viktigt att du lämnar adressfältet tomt. EXEMPEL PÅ EN IFYLLD ANSÖKAN Personuppgifter

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till upplysningar till denna blankett ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Personuppgifter som lämnas i detta ansökningsformulär registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt.

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt. AHM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1. Reserveringsavgift Förmedlingsrörelsen får ta emot en reserveringsavgift om uppdragsavtalet innehåller en överenskommelse om saken. Efter att ha tagit

Läs mer

Anställningsregistret

Anställningsregistret Anställningsregistret Kevas registerbeskrivning 1. Registrets namn ANSTÄLLNINGSREGISTRET 2. Registeransvarig Keva Besöksadress Unionsgatan 43 HELSINGFORS Postadress 00087 KEVA Telefon 020 614 21 3. Person

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad 1 empel Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4 Makans uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Makens uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Gemensamma barn under 18 år, under gemensam

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR 1 Meddelande till vårdnadshavarna AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET 2017 2018 OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR Fast månadsavgift Stadsstyrelsen fastställde 23.5.2016 ( 517) avgifterna

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Mobiltelefon: Telefon, dagtid Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon

Mobiltelefon: Telefon, dagtid Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon Sida 1 av 5 Barnet Gatuadress Bostadsområde Postnummer, postadress Telefon, bostaden Talas annat språk än svenska i hemmet, ange vilket Har barnet allergi? Mobiltelefon: Har barnet särskilda behov? FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd 1 Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel)

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel) DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 21.8.2012 1. Registrets namn Karleby äldreomsorgs datasystem Rai-LTC 2. Registeransvarig Karleby stad www.kokkola.fi 3. Registerärendenas

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP 1 (5) ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till olika avsnitt i informationen på s. 4-5. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer