m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande"

Transkript

1 Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande Sökandens medhjälpare/ombud och dennes kontaktuppgifter Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Telefon och fax under tjänstetid E-postadress meddelanden också för kännedom till medhjälparen/ombudet fullmakt bifogad ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET (sökanden) Utbildning/yrke löntagare heltidsarbete deltidsarbete fast anställning visstidsanställning näringsidkare (separat utredning av inkomster skall ifyllas) arbetslös, sedan när? pensionerad, sedan när? studerande, studierna upphör annat, vad? Arbetsgivare Anställningen har börjat Anställningen upphör tidigare anställningsförhållanden (de tre senaste) ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET (medsökande och/eller make/maka) Utbildning/yrke Arbetsgivare löntagare heltidsarbete deltidsarbete fast anställning visstidsanställning näringsidkare (separat redogörelse för inkomster skall ifyllas) arbetslös, sedan när? pensionerad, sedan när? studerande, studierna upphör annat, vad? Anställningen har börjat Anställningen upphör tidigare anställningsförhållanden (de tre senaste) FAMILJEFÖRHÅLLANDEN gift sambo ensamstående ensamförsörjare annat gemensamt hushåll Barn som sökanden försörjer eller andra som bor i gemensamt hushåll bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör bor i sökandens hushåll/annanstans arbetar/studerar, upphör Födelsetid Födelsetid Födelsetid Födelsetid UPPGIFTER OM BOSTADEN Bostadsbyggnadens byggnadsår Hyreslägenhet Antal rum aktielägenhet egnahemshus/radhus Hyresvärd Bostadsrättsbostad aktielägenhet egnahemshus/radhus Antal rum Bostadens yta m 2 Bostadsbyggnadens ombyggnadsår Hyresförhållande huvudhyresgäst underhyresgäst tjänstebostad annat, vad? är sökandens familjemedlem eller annan närstående är sökandens, dennes familjemedlems eller annan närståendes företag Bostaden ägs av sökandens make eller maka Bostadens yta m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande skuldandel / Ägarbostad aktielägenhet egnahemshus/radhus Antal rum Bostadens yta Sökandens ägarandel Bostadens värde och belastande skulder / Fastighetsbeteckning eller annan specifikationsuppgift Mark egen tomt hyrestomt

2 Sida 2/10 INKOMSTER OCH UTGIFTER HUSHÅLLETS INKOMSTER /MÅNAD (se anvisningar för ifyllande av ansökan) SÖKANDEN MAKEN/-AN Förvärvsinkomst Naturaförmåner Dagtraktamenten och km-ersättningar Inkomster från näringsverksamhet Arbetslöshets- eller sjukförsäkringsdagpenning Allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionärer Underhållsbidrag och/eller underhållsstöd Barnbidrag Moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning Hemvårdsstöd för barn Arbets-, folk- och familjepensioner eller rehabiliteringsstöd Hushållets övriga inkomster Inkomster sammanlagt Avdrag Nettoinkomster sammanlagt HUSHÅLLETS UTGIFTER /MÅNAD SÖKANDEN MAKEN/-AN Oundgängliga levnadskostnader Oundgängliga levnadskostnader för barn Avgifter för dag- och/eller eftermiddagsvård Underhållsbidrag Utgifter för umgänge med barnen Kostnader för boende i aktielägenhet eller fastighet Kostnader för skötsel av bostadslån Kostnader för arbetsresor Övriga utgifter som föranleds av arbete Hälso- och sjukvårdsutgifter Övriga försäkringspremier Utgifter sammanlagt Betalningsmån Hushållets betalningsmån sammanlagt KÄNDA FÖRÄNDRINGAR I INKOMSTER ELLER UTGIFTER

3 Sida 3/10 KREDITER OCH BORGENSANSVAR Nr Borgenär Kreditens Lyft Förfallit Säkerheter Status / Mån 1. realsäkerhet 2. realsäkerhet 3. realsäkerhet 4. realsäkerhet 5. realsäkerhet 6. realsäkerhet 7. realsäkerhet 8. realsäkerhet 9. realsäkerhet 10. realsäkerhet 11. realsäkerhet 12. realsäkerhet 13. realsäkerhet 14. realsäkerhet 15. realsäkerhet 16. realsäkerhet 17. realsäkerhet 18. realsäkerhet 19. realsäkerhet 20. realsäkerhet BORGENSANSVAR SOM SKÖTS AV HUVUDGÄLDENÄREN Nr Borgenär Huvudgäldenär Borgensansvar/ Kreditens status 1. 2.

4 Sida 4/10 UPPGIFTER OM MEDGÄLDENÄRER, BORGENSMÄN/PANTSÄTTARE OCH NÄRSTÅENDE BORGENÄRER Uppge namn och kontaktuppgifter för alla övriga delaktiga i respektive kredit. Stiftelsen förutsätter att alla de personer som är delaktiga i en enskild kredit lämnar motförbindelse. Motförbindelse krävs också av sådan borgenär som är närstående till sökanden. Beloppet av motförbindelsen motsvarar högst det ursprungliga et av ansvaret för den delaktige i fråga. gäldenär/ närstående borgenär UPPGIFTER OM ANNAN FÖRMÖGENHET Typ av egendom Specificering Ägarandel Värde/ aktielägenhet fast egendom kontanter/depositioner lös egendom värdeandelar, aktier fordringar fortskaffningsmedel andel i dödsbo SKULDSÄTTNINGSHISTORIA Berätta kort och fritt formulerat om orsakerna till att Ni blivit skuldsatt samt Er ekonomiska situation vid tidpunkten för skuldsättningen.

5 BORGENSFÖRSLAG TILL GARANTI-STIFTELSEN Planerat saneringslån: Kapital Ränta Lånetid % år månad(er) BORGENSANSÖKAN Sida 5/10 Betalningspost/månad Kreditinrättning, varifrån saneringslånet kommer att tas Kreditinrättningens kontaktuppgifter Kontaktperson Telefon/fax Skulder som inte omfattas av saneringslånet Nr Borgenär Kapital Ränta/% Månadspost/ Säkerhet Lånetiden löper ut Planerade anskaffningar till och utgifter för hemmet Hemmets anskaffning/utgift Kostnadskalkyl BILAGOR TILL BORGENSANSÖKAN (bifoga kopior) sökandens och medsökandens/makens/makans senaste löneintyg, pensionsbeslut eller beslut om förmån för en månad senaste utgiftsverifikation över hushållets samtliga utgifter som specificerats i ansökan sökandens och medsökandens/makens/makans utdrag ur kreditupplysningsregistret Suomen Asiakastieto Oy sökandens och medsökandens/makens/makans ämbetsbevis eller befolkningsregisterutdrag kontoutdrag över samtliga konton som används av sökandens hushåll för minst tre månader senaste skatteintyg (debetsedel) för sökanden och medsökanden handlingar över sökandens egendom saldobesked över sökandens och medsökandens/makens/makans samtliga skulder och borgensansvar utredning av sökandens och medsökandens utsökningssituation (förteckning över gäldenärens utsökningsärenden och utfall ) borgenärernas anmälan om partiellt avlyftande av fordringar, om skulderna inte betalas i sin helhet VILLKOR I ANSLUTNING TILL BEVILJANDE AV BORGEN FÖR SÖKANDEN Beviljande av borgen för saneringslån utredning i ärendet och begära att anteckning i (stiftelsen) kan på ansökan bevilja kreditupplysningsregistret inte görs. privatperson med hemvist i Finland (sökanden) proprieborgen för ett nytt saneringslån för att återställa balansen i sökandens ekonomiska ställning, då de omständigheter som ledde till skuldsättningen inte längre föreligger och sökandens livssituation i övrigt har stabiliserats och sökanden inte har andra utvägar att lösa sin ekonomiska ställning. En förutsättning för beviljande av borgen är att Som en första åtgärd ger stiftelsen sökanden ett utlåtande om vad anteckningen i kreditupplysningsregistret innebär. Detta kan sökanden visa upp för t.ex. arbetsgivare eller hyresvärd. Om omständigheterna så kräver, kan stiftelsen för viss tid eller helt avstå från att kräva att anteckning görs i registret. Upptagning av saneringslån och återbetalning Om den sökande beviljas borgen för saneringslån, kan - sökanden har betalningsförmåga att sköta det nya sökanden ansöka om saneringslån från önskad saneringslånet på det sätt som stiftelsen fastställer; kreditinrättning. Med saneringslånet slutbetalas sökandens betalningsförmågan fastställs närmast enligt principerna i (gäldenärens) samtliga skulder som är föremål för lagen om skuldsanering för privatpersoner ( /57) - sökanden under den tid på minst tre (3) månader och högst ett (1) år som fastställs av stiftelsen påvisar att hans egen ekonomi anpassats för återbetalning av saneringslånet och att han förbundit sig att sköta sina skulder i enlighet med sin betalningsförmåga - sökandens samtliga skulder saneras med stiftelsens borgen saneringsåtgärderna. Gäldenären skall använda den betalningsförmåga som stiftelsen fastställt i sin helhet till återbetalning av samtliga skulder. Om det sker en väsentlig förändring i gäldenärens betalningsförmåga eller ekonomiska ställning under den tid saneringslånet återbetalas, skall gäldenären underrätta både den kreditinrättning som beviljat saneringslånet och stiftelsen och/eller frivilliga betalningsavtal med sökandens om förändringen och grunderna därtill. borgenärer Ändring av återbetalningsprogrammet - et av borgen inte överstiger ,00 euro. Stiftelsen kan enligt övervägande ställa andra villkor för Saneringslånets återbetalningsprogram kan på ansökan ändras att motsvara gäldenärens betalningsförmåga och sökanden för beviljande av borgen, om det anses nödvändigt förhållanden, då det skett en väsentlig förändring i med tanke på sökandens omständigheter. gäldenärens betalningsförmåga och förhållanden. Som Anteckning i kreditupplysningsregistret och dess väsentlig förändring kan bl.a. betraktas en förändring i betydelse gäldenärens hälsotillstånd, familjeförhållanden, boende- eller En ytterligare förutsättning för beviljande av borgen är att arbetssituation, förvärvsinkomster, förmögenhet eller annan

6 Sida 6/10 sökanden ger sitt samtycke till en särskild anteckning i det kreditupplysningsregister som förs av Suomen Asiakastieto Oy. Syftet med anteckningen är att förhindra upptagande av ny skuld under den tid saneringslånet återbetalas. Enligt personuppgiftslagen får i kreditupplysningsregistret registreras information om försummelse av betalning eller prestation, som gäldenären har erkänt med ett skriftligt meddelande till borgenären (personuppgiftslagen 20.1 ). Informationen får lämnas ut till den som behöver informationen för beviljande eller övervakning av kredit eller annat därmed jämförbart syfte. Uppgifterna utplånas ur registret efter två (2) år (personuppgiftslagen 20.4 ). Syftet med anteckningen i kreditupplysningsregistret är inte att äventyra sökandens förtjänstmöjligheter eller boende. Om den sökande har skäl att anta att anteckningen i kreditupplysningsregistret - äventyrar nuvarande eller begynnande anställningsförhållande - förhindrar möjligheterna att få hyreslägenhet - försvårar utövandet av sökandens näringsverksamhet - på annat sätt äventyrar sökandens inkomster eller bastrygghet kan sökanden tillställa stiftelsen en skriftlig och motiverad Med ny skuld eller andra ansvarsförbindelser avses alla former av upptagande av skuld från kreditinrättning, finansbolag, kreditkortsbolag eller annan motsvarande instans eller lämnande av borgen för annan persons motsvarande åtagande. Förbindelse som gäller avbetalningsavtal eller öppnande av konto med kredit räknas också som upptagande av ny skuld. motsvarande omständighet. Gäldenären och kreditgivaren kan sinsemellan utan att höra stiftelsen avtala om en ändring av huvudskuldens återbetalningsprogram på så sätt att en amorteringsfri period kan avtalas för krediten. Den amorteringsfria perioden kan utgöra sammanlagt högst sex (6) månader under lånetiden, dock sålunda att - den amorteringsfria perioden kan utgöra högst tre (3) månader åt gången - huvudskulden amorteras minst tre (3) månader i enlighet med det avtalade återbetalningsprogrammet mellan två amorteringsfria perioder - högst en amorteringsfri period om tre (3) månader kan avtalas under det första år som följer efter att krediten upptagits. I annat fall skall gäldenären och kreditgivaren anhålla om stiftelsens samtycke till en ändring av återbetalningsprogrammet. Upptagande av ny kredit eller annan ansvarsförbindelse under saneringslånets återbetalningstid Gäldenären får inte under den tid som det saneringslån som omfattas av stiftelsens borgen återbetalas ta upp ny skuld eller lämna borgensförbindelser eller andra ansvarsförbindelser. Sökanden skall alltid anhålla om stiftelsens samtycke till upptagande av ny skuld eller lämnande av annan ansvarsförbindelse. Stiftelsen kan i sitt samtycke fastställa under vilka förutsättningar och på vilka villkor den nya skulden skall upptas. Efter att ha fått stiftelsens samtycke, kan gäldenären ta upp ny kredit från önskad kreditinrättning. REGISTERFÖRKLARING I PERSONREGISTRET Registrets namn, registeransvarig och ansvarsperson s personregister Eriksgatan HELSINGFORS tfn (09) fax (09) Ansvarsperson: Dataplanerare Kari Sihvonen Registrets användningssyfte och anskaffning av uppgifter Användningssyftet är beviljande av kredit eller borgen samt övervakning av kredit. Registeruppgifterna erhålls av den som söker borgen, eller av den som befullmäktigats av denne samt register som upprätthålls av offentliga myndigheter. Överlåtelse av registeruppgifter till utomstående Registeruppgifter överlåts inte till utomstående utan den registrerades samtycke. Registeruppgifter kan överlåtas, om överlåtelsen av uppgifter grundar sig på bestämmelse i lag. Förbudsrätt (PersonuppgiftsL 30 ) Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring samt för marknadsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Den registrerade kan anmäla förbudet antingen skriftligen eller per telefon till den person som sköter registret. Den registrerades rätt till insyn (PersonuppgiftsL 26 ) Den registrerade har rätt att skriftligen ta del av de uppgifter om honom som registrerats och på begäran får en kopia av dem. Insynen är avgiftsfri en gång per kalenderår. Om den registeransvarige vägrar lämna uppgifterna, skall han ge ett skriftligt intyg om detta. I intyget skall nämnas skälen till att insyn förvägrats. Den registrerade kan föra saken till dataombudsmannen för behandling. För att använda sin rätt till insyn skall den registrerade kontakta den person som ansvarar för registerärenden. Uppgifter som lagras i registret I registret lagras följande uppgifter om den som söker borgen: - namn- och kontaktuppgifter, personbeteckning, familjeförhållanden, utbildning, boendeform, uppgifter om inkomster och utgifter samt uppgifter om arbetsgivare - uppgifter i anslutning till skulder och förmögenhet - uppgifter om bakgrunden till skuldsättningen - borgensansvar - makens/makans namn- och kontaktuppgifter, personbeteckning, uppgifter om inkomster och utgifter samt skulder - övrig information i anslutning till beslutsfattandet - känsliga uppgifter med separat samtycke av den som söker borgen. Principer för skydd av registeruppgifter Registret upprätthålls i den registeransvariges lokaler och är skyddat mot användning av utomstående. De registeruppgifter som lagrats i datatillämpningarna har skyddats med personliga användarnamn och lösenord. Kundmappar och registeruppgifterna i dem förvaras under övervakning i den registeransvariges lokaler. Rättelse av registeruppgifter (PersonuppgiftsL 29 ) Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Om den registeransvarige inte godkänner en rättelse, ges den registrerade ett skriftligt intyg om detta. I intyget nämns skälen till att yrkandet inte har godkänts. Den registrerade kan föra saken till dataombudsmannen för behandling. Dataombudsmannen kan ge den registeransvarige en anmodan att rätta registeruppgiften. För rättelse av uppgiften skall den registrerade kontakta den person som sköter registerärenden.

7 Sida 7/10 SAMTYCKE OCH FULLMAKTER AV SÖKANDEN/MEDSÖKANDEN/MAKEN/MAKAN Samtycke till registrering av känsliga uppgifter I och med undertecknandet av denna ansökan ger jag/vi mitt/vårt samtycke till att alla känsliga uppgifter som gäller mig/oss i denna ansökan, dess bilagor och i övriga handlingar som jag/vi i fortsättningen tillställer stiftelsen kan registreras i stiftelsens personregister (personuppgiftslagen 11 och 12 ). Fullmakt för erhållande av uppgifter Jag/vi befullmäktigar med min/vår underskrift i denna ansökan att erhålla information om min/vår ekonomiska ställning och mina/våra åtaganden från penninginrättningar, kreditinrättningar, andra sammanslutningar och företag samt från Folkpensionsanstalten och skatte-, social- och arbetskraftsmyndigheterna utan hinder av eventuella sekretessbestämmelser. Fullmakten gäller den tid denna ansökan är anhängig och under den tid som den beviljade borgen gäller. Fullmakt för att avträda uppgifter till sökandes medhjälpare/ombud Jag/vi befullmäktigar med min/vår underskrift i denna ansökan och min/vår medhjälpare/ombud att utbyta alla behövliga uppgifter om min/vår ekonomiska ställning och mina/våra åtaganden för att behandla ansökan. UNDERSKRIFT OCH FÖRSÄKRAN Undertecknade har tagit del av villkoren för beviljande av borgen och betydelsen av en anteckning i kreditupplysningsregistret samt personregistrets registerförklaring, förstått dem, godkänt dem och förbinder sig att iaktta dem. Undertecknade ger de samtycken och fullmakter som avses i punkten ovan Samtycke och fullmakter av sökanden/medsökanden. Undertecknade försäkrar att de gett riktiga och sanningsenliga uppgifter i denna ansökan efter bästa förstånd. Ort och datum samt underskift Sökandens underskrift och namnförtydligande Namnförtydligande Personbeteckning: Makas/Makes underskrift och namnförtydligande Namnförtydligande Personbeteckning: Medsökandens underskrift och namnförtydligande Namnförtydligande Personbeteckning:

8 Sida 8/10 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV ANSÖKAN PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER I denna punkt uppges person- och kontaktuppgifter för den person som söker borgen och dennes make/maka. Om maken/makan också söker borgen, skall rutan maken/makan är medsökande också kryssas för. Medhjälparens namn och kontaktuppgifter uppges, om sökanden(a) anlitar medhjälpare. Om sökanden önskar att stiftelsens meddelanden eller tillkännagivanden utöver sökanden också tillställs medhjäparen, skall Ni kryssa för i punkten meddelanden också för kännedom till medhjälparen/ombudet. ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET I denna punkt uppges uppgifter om sökandens arbete och näringsverksamhet. Näringsidkare skall också fylla i en separat blankett för inkomstutredning för näringsidkare. ARBETE OCH NÄRINGSVERKSAMHET (medsökande och/eller make/maka) I denna punkt uppges uppgifter om medsökandens och/eller makens/makans arbete och näringsverksamhet. Näringsidkare skall också fylla i en separat blankett för inkomstutredning för näringsidkare. FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I denna punkt uppges alla sökandens egna minderåriga barn som är berättigade till underhåll. Uppge också separat huruvida barnet bor med sökanden i samma hushåll eller annanstans eller studerar (gymnasium eller yrkesläroanstalt) och när studierna slutar. UPPGIFTER OM BOSTADEN Fyll omsorgsfullt i alla uppgifter som gäller sökandens boendeform. Hyreslägenhet: Hyran uppges separat som sökandens boendekostnad på sidan 2 i ansökan under punkten Hushållets utgifter. Bostadsrättsbostad: För bostadens del uppges typen av bostadsrättsbostad och andra uppgifter, sökandens ägarandel, bostadsrättsavgift och skuldandel som hänför sig till denna. Bostadens bruksvederlag uppges separat som sökandens boendekostnad på sidan 2 i ansökan under punkten Hushållets utgifter. Ägarbostad: För bostadens del uppges typen av ägarbostad och andra uppgifter, sökandens ägarandel samt bostadens värde och skuldandel som hänför sig till denna. Som bostadens värde uppges bostadens sannolika försäljningspris i dagens läge. Bolagsvederlag/fastighetens brukskostnader per månad uppges separat som sökandens boendekostnad på sidan 2 i ansökan under punkten Hushållets utgifter. INKOMSTER OCH UTGIFTER (SÖKANDENS BETALNINGSFÖRMÅGA) I denna punkt uppges alla omständigheter som ansluter sig till sökandens och dennes hushålls betalningsförmåga: disponibla inkomster och utgifter per månad. Sökandens egen uppfattning om sin betalningsförmåga kan avvika från stiftelsens bedömning på basis av de uppgifter som lämnas. inkomsterna uppges alltid tidpunkten för när sökandens rätt till arbetslöshetsdagpenning upphör. Allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionärer: Allmänt bostadsbidrag som sökandens hushåll erhåller uppges i enlighet med beslutet om bostadsbidrag. Om det i beslutsgrunderna (t.ex. hushållets inkomster) har skett eller kommer att ske förändringar, skall sökanden anhålla om en ny uppskattning av bostadsbidraget. Bostadsbidrag för pensionärer specificeras i pensionsbeslutet. Underhållsbidrag och/eller underhållsstöd: Underhållsbidrag uppges i enlighet med avtalet och underhållsstöd i enlighet med beslutet om det underhållsstöd som kommunen utbetalar. Barnbidrag: Barnbidragets ensamförsörjartillägg beaktas inte separat som sökandens inkomst. Hushållets övriga intäkter: Som övrig regelbunden inkomst för hushållet räknas t.ex. kapitalinkomst, stöd för närståendevård, Vid bedömningen av betalningsförmågan iakttas följande allmänna principer: - utgifter för ett gemensamt hushåll är alla de utgifter som består av hushållets oundgängliga levnadskostnader och underhållsskyldighet, boendekostnader, kostnader för upprätthållande av förvärvsmöjligheterna, kostnader som föranleds av sjukdomar, kostnader för skötsel av kredit och sökandens andra faktiska utgifter - verifikat skall uppvisas på alla de utgiftsposter som sökanden har uppgett, om sökanden önskar att utgiftsposten skall beaktas vid uträkningen av betalningsförmågan (exkl. oundgängliga levnadskostnader som stiftelsen beaktar automatiskt) - för äkta makar som bor i samma hushåll delas utgifterna i förhållande till makarnas nettoinkomster på så sätt att den av makarna som har en större inkomst svarar för en större del av utgifterna för det gemensamma hushållet - för sambor som bor i samma hushåll delas hushållets utgifter jämnt och vardera makarna svarar för sina personliga utgifter; kostnader som föranleds av sambornas gemensamma barn beaktas emellertid i förhållande till föräldrarnas nettoinkomster på så sätt att den sambo som har större inkomster svarar för en större del av utgifterna för de gemensamma barnen - om den andra makens/makans eller makans kalkylmässiga betalningsförmåga är negativ, beaktas som den sökandes betalningsförmåga emellertid högst hushållets sammanräknade betalningsförmåga. Sökandens betalningsmån: hushållets inkomster Förvärvsinkomst: Med förvärvsinkomst avses sökandens samtliga regelbundna eller oregelbundna inkomster av förvärvsarbete. Inkomsterna uppges till bruttoet. Inkomster som erhållits av övertid beaktas endast, om inkomsten är regelbunden eller långvarig. Naturaförmåner: Med naturaförmåner avses bostads-, bil- och telefonförmån samt andra liknande förmåner som sökanden erhåller i samband med förvärvsinkomsten. Om naturaförmånerna uppges i sökandens lönespecifikation, behöver de inte anges separat. Vid behov skall en separat utredning av förmånens och omfattning tillställas. Dagtraktamenten och km-ersättningar: Sökandens regelbundna dagtraktamenten skall uppges separat, om de inte framgår av sökandens lönespecifikation. Km-ersättningar uppges till fullt. De faktiska utgifter som ersättningarna grundar sig på antecknas under kostnader för arbetsresor med beaktande av självriskandelen för arbetsresor (lokaltrafikavgifter). Inkomster från näringsverksamhet: Om sökanden idkar näringsverksamhet, uppges näringsinkomsten separat på en blankett för inkomstutredning för näringsidkare. Arbetslöshets- eller sjukförsäkringsdagpenning: arbetslöshetsdagpenningen utgör antingen inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning. För kända förändringar i erhålls på detta sätt avdras självriskandelen för lokaltrafik. Övriga utgifter som föranleds av arbetet: Övriga utgifter som föranleds av arbetet kan vara t.ex. kostnader för anskaffning och underhåll av arbetskläder eller arbetsredskap. I allmänhet betalas sådana utgifter direkt av arbetsgivaren. Om sökanden har faktiska ökade utgifter som föranleds av arbetet, beaktas de som sökandens utgifter. Då skall emellertid arbetsgivarens intyg över utgifterna och deras bifogas ansökan. Hälsovårdsutgifter: Som hälsovårdsutgifter uppges endast särskilda och regelbundna kostnader för sjukdom som orsakas sökandens hushåll. Sedvanliga hälsovårdsutgifter ingår i levnadskostnaderna för sökandens hushåll. Övriga försäkringspremier: Som övriga försäkringspremier bektas enligt övervägande t.ex. frivilliga sjukförsäkringspremier eller försäkringspremier för låneskydd för bostadslån. Livförsäkringspremier, frivilliga

9 Sida 9/10 vårdbidrag för sjukt barn eller pensionstagare samt förvärvsinkomster eller studieförmån för myndigt barn som bor hemma. Med kapitalinkomst avses inkomst som erhållits från sökandens förmögenhet eller dess försäljning, t.ex. hyresintäkter, dividendintäkter av aktier eller intäkter från andel i dödsbo. Kapitalinkomster uppges alltid till nettoet (inkomst utgifter för inkomstens förvärvande skatter). Avdrag: Från sökandens förvärvsinkomster görs avdrag för förskottsinnehållning, lagstadgade APL- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt fackförenings-avgifter. Sökandens betalningsmån: hushållets utgifter Oundgängliga levnadskostnader: Med oundgängliga levnadskostnader avses det som månatligen skall reserveras för sökandens utgifter för kost, personlig hygien och kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård, prenumeration på dagstidning, tv-licens, användning av telefon och lokaltrafik, utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet samt hushållets övriga dagliga konsumtionsutgifter. Levnadskostnader för sökanden och hans/hennes hushåll beaktas enligt justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner ( /322). Underhållsbidrag: Underhållsbidrag uppges i enlighet med avtalet. Utgifter för umgänge med barnen: Barn har enligt lag rätt att träffa förälder som bor någon annanstans. Sökanden kan på månadsnivå uppskatta de ökade kostnaderna för kost och resor som orsakas sökanden av umgänget med barnen. Det underhållsbidrag som sökanden betalar kan delvis beaktas i beräkningen av kostnaderna för verkställandet av umgängesrätten, om det inte separat beaktats i underhållsbidragets. Kostnader för boende i aktielägenhet eller fastighet: Som boendekostnader i aktielägenhet beaktas bl.a. följande utgifter: hyra, bruksvederlag i bostadsrättsbostad, bolagsvederlag (inkl. skötsel- och finansieringsvederlag), hushållsel, vatten- och bastuavgifter, hemförsäkring, avgifter för parkeringsplats och lagerhyra. Som boendekostnader i fastighet beaktas bl.a. följande utgifter: värmekostnader, hushållsel, vatten- och avfallsavgifter, vägavgifter, försäkringspremier, sotningsavgifter, arrendeavgifter och fastighetsskatter. Månadsposter för bostadslån: Om sökanden eller dennes make/maka har skulder som ansluter sig till bostaden, uppges kreditens månadsposter med amorteringen och ränteandelen specificerade. Ränteutgifter för bostadslån kan i sin helhet eller delvis beaktas som sökandens boendekostnader. Kostnader för arbetsresor: Sökandens kostnader för arbetsresor beaktas enligt billigaste färdmedel (kollektivtrafik). Om sökanden använder egen bil för arbetsresor, beaktas resekostnaderna på samma sätt som skatteförvaltningen fastställer kostnaderna för användning av egen bil. De månatliga utgifterna uträknas enligt de faktiska dagliga körkilometrarna med koefficienten 21,5. Av det som krediterna. BORGENSANSVAR SOM SKÖTS AV HUVUDGÄLDENÄREN I denna punkt uppges alla sådana krediter där sökanden står som borgensman och som huvudgäldenären betalar i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen. Nummer: Verifikat på skulder numreras i enlighet med förteckningen. Borgenär: I denna punkt uppges borgenärens namn. Borgensansvar: I denna punkt uppges hela et av borgensansvaret. Om sökandens ansvar har begränsats till ett mindre än et av den ursprungliga krediten, uppges separat hela kreditens och det begränsade et av borgensansvaret. Kreditens status: I denna punkt uppges huruvida det förekommit betalningsstörningar i skötseln av huvudgäldenärens skulder. Om sökanden misstänker att pensionsförsäkringspremier och andra motsvarande premier beaktas inte separat som utgifter vid bedömningen av betalningsförmågan. Betalningsmån: Sökandens och dennes makes/makas betalningsmån erhålls genom att dra av hushållets utgifter från nettoinkomsterna. Hushållets gemensamma betalningsmån erhålls genom att räkna samman båda makarnas betalningsmån. Om makarna söker borgen för saneringslån tillsammans, beaktas som betalningsmån alltid högst hushållets sammanräknade betalningsmån. KÄNDA FÖRÄNDRINGAR I INKOMSTER ELLER UTGIFTER I denna punkt uppges sådana kända förändringar i inkomster eller utgifter som inverkar på sökandens betalningsmån i framtiden (underhållsskyldighet upphör, barnbidrag upphör, förändring i anställningsförhållande, förändring i anslutning till boendeförhållanden, barnets studier upphör osv.). Tidpunkten för ändringen skall specificeras. Om det fält som reserverats i ansökan inte räcker till, kan sökanden tillställa en separat utredning. KREDITER OCH BORGENSANSVAR I denna punkt uppges sökandens samtliga krediter och borgensansvar, även privata lån. Borgensansvar som sköts av huvudgäldenären uppges separat under punkten Borgensansvar som sköts av huvudgäldenären. Nummer: Skuldverifikat numreras i enlighet med förteckningen. Borgenär: I denna punkt uppges borgenär och indrivningsbyrå. Kreditens : I denna punkt uppges kreditens totala i euro och i mån av möjlighet andel av obetalt kapital. Lyftat: I denna punkt uppges tidpunkten för när krediten har uppstått (med en noggrannhet på månad och år). Förfallit: I denna punkt uppges den tidpunkt från vilken skulden inte skötts, t.ex. datum för betalningsdom, uppsägningsdag eller den tidpunkt då skulden har lämnats (med en noggrannhet på månad och år). Säkerheter: I denna punkt uppges eventuella säkerheter för krediten. Med realsäkerhet avses förmögenhet som ägs av sökanden, medsökanden eller annan person och som pantsatts för krediten. Alla övriga delaktiga i en enskild kredit uppges närmare under punkten Uppgifter om medgäldenärer, /pantsättare och närstående borgenärer. Status: I denna punkt uppges huruvida sökandens krediter eller borgensansvar är a, e eller föremål för utsökning. Krediten är, om sökanden amorterar krediten i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen eller en annan plan som avtalats med borgenären. Månadspost: Om sökanden önskar sköta krediten i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen eller den plan som avtalats med borgenären, uppges et av den avtalade månadsposten. Om det fält som reserverats för anmälan om kredit inte räcker till för specificering av sökandens samtliga skulder, lönar det sig att kopiera en ny motsvarande sida för specificering av BORGENSFÖRSLAG TILL GARANTI-STIFTELSEN Planerat saneringslån: I denna punkt uppges et av den borgen som sökanden söker. Beloppet av borgen beror på sökandens månatliga betalningsförmåga samt lånetiden för det nya saneringslånet. Ett riktgivande hjälpmedel för uträkningen av et av borgen finns i kundanvisningarna Lån med s borgen? (skuldtabell). Borgen kan oberoende av sökandens betalningsförmåga utgöra maximalt eller det totala et av sökandens skulder som är föremål för sanering. Beloppet av den borgen som beviljas, lånetiden för saneringslånet, månadsposten och räntan kan avvika från vad som anges i ansökan. Sökanden kan själv välja den kreditinrättning varifrån sökanden upptar det nya saneringslånet. Om beslut om kreditinrättning redan har gjorts, lönar det sig för sökanden också att uppge kreditinrättningens och kontaktpersonens uppgifter.

10 Sida 10/10 borgensansvaret ankommer på honom att betala, kan sökanden framställa en egen fritt formulerad utredning av huvudgäldenärens ekonomiska situation. UPPGIFTER OM MEDGÄLDENÄRER OCH ÖVRIGA BORGENSMÄN/PANTSÄTTARE I denna punkt uppges person- och kontaktuppgifter för alla övriga delaktiga i sökandens skulder som saneras (övriga huvudgäldenärer, eller främmande pantsättare). Är i kredit nr: I denna punkt uppges numret på den kredit som sökanden har uppgett under punkten med sökandens e krediter och borgensansvar och som har andra delaktiga samt i vilken egenskap personen har del i krediten (medgäldenär, borgensman eller främmande pantsättare). Dessutom uppges huruvida personerna har fått en förfrågan om lämnande av motförbindelse eller inte. : I denna punkt uppges et av det ansvar för vilken den person som är delaktig i krediten ansvarar. UPPGIFTER OM SÖKANDENS ÖVRIGA FÖRMÖGENHET I denna punkt uppges all förmögenhet som ägs av sökanden oberoende av kvalitet och värde, med undantag av bostad som används som bostad. Hemlösöre uppges heller inte separat, såvida det inte är synnerligen värdefullt. Som specifikationsuppgift uppges t.ex. - fastighetsbeteckning eller nummer och namn på hemman/tomt - bostadsaktiebolagets namn och aktienummer - kontonummer och kreditinrättning, på vars konto kontanterna/depositionerna finns - bolagets namn och aktieserie (värdeandelar/aktier) - för fordringar (lönefordringar, regressfordringar o.d.) uppges gäldenärens namn - för fortskaffningsmedel uppges märke och årsmodell - om sökanden är dödsbodelägare, uppges den avlidnes namn. Ägarandel och värde För varje egendomsdel uppges sökandens ägarandel och andelens gängse värde i dagens läge. Egentliga intyg över egendomen begärs separat vid behov innan positivt borgensbeslut ges. SÖKANDENS SKULDSÄTTNINGSHISTORIA I denna punkt redogörs kort och fritt formulerat för bakgrunden till sökandens skuldsättning. Skulder som inte omfattas av saneringslånet: I denna punkt uppges alla de krediter som sökanden har och som står utanför den borgen och det saneringslån som söks. Månadsposterna för sådana krediter skall beaktas som poster som minskar sökandens betalningsförmåga. Sökandens månatliga betalningsförmåga skall räcka till skötseln av alla skulder (saneringslån och skulder som inte omfattas av saneringslånet). Planerade anskaffningar till och utgifter för hemmet I samband med saneringslånet kan et av borgen höjas, om det föreligger behov av nödvändiga anskaffningar till hemmet eller utgifter för sökandens hushåll. Med sådana avses t.ex. anskaffning av hushållsmaskiner, kostnader för reparation av fordon som behövs i arbetet, utgifter för barnens fritidsintressen, glasögon, tandvård eller fysikalisk vård som ordinerats av läkare. I denna punkt uppges vad och för vilket ändamål ett bestämt föremål eller en bestämd utgiftspost har avsetts samt kostnadskalkyl i anslutning därtill. Anskaffning till hemmet eller annan utgift kan utgöra högst 20 % av det totala et av den borgen som beviljas, dock högst euro. Om saneringslånets inte överstiger euro, kan högst 50 % av saneringslånets användas för anskaffningar till hemmet och andra utgifter. BILAGOR TILL ANSÖKAN Som bilaga till borgensansökan skall i mån av möjlighet tillställas alla bilagor som begärs. Handläggningstiden för ansökan är desto längre, ju fler gånger stiftelsen blir tvungen att begära tilläggsutredningar. Stiftelsen kan också returnera en bristfälligt ifylld ansökan som tillställts utan behövliga bilagor till sökanden utan att ta upp ansökan för handläggning. Samtliga bilagor får vara högst 3 6 månader gamla räknat från dateringen av ansökan.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 Anvisningar om banksekretess 2009 i Innehåll Sida 1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 3 SAMMANSLUTNINGAR SOM TYSTNADSPLIKTEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer