Bruks- och serviceanvisning för centraldammsugaren MANTA APC 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och serviceanvisning för centraldammsugaren MANTA APC 3"

Transkript

1 Bruks- och serviceanvisning för centraldammsugaren MANTA APC 3

2 2

3 Innehållsförteckning 1 CENTRALDAMMSUGARSYSTEMET ALLAWAY MANTA Centralenhet Dammrör och sugdosor Städutrustning Föravskiljare SÅ HÄR ANVÄNDS CENTRALDAMMSUGAREN MANTA Centralenhetens funktionslägen Dammsugning med centraldammsugarsystemet MANTA APC 3-frekvensomvandlare Frekvensomvandlarens kontrollpanel Kontrollpanelens display Menyernas uppbyggnad Frekvensomvandlarens kontrolluppgifter Felkoder Rengöring av städutrustning Rengöring av filter och byte av dammpåse SERVICE Tvätt och byte av filter Service av sugfiltret PRAKTISKA TIPS Om centralenheten inte startar från en sugdosa Om sugeffekten har försämrats, kontrollera att Om sug- eller utblåsningsrören täppts till Kontroll av rörens täthet UPPGIFTER OM CENTRALENHETEN Tekniska data EG-försäkran om överensstämmelse för elapparater RESERVDELSLISTA SERVICEKALENDER...18 Till användaren Försäkra dig om att systemet till alla delar har installerats enligt givna anvisningar och innehåller endast ursprungliga Allaway-komponenter. Läs noga igenom bruks- och serviceanvisningarna. Använd och underhåll systemet enligt bruks- och serviceanvisningarna. På detta sätt säkrar du ett fungerande system med lång livslängd. Vid planering, installation och användning skall gällande myndighetsföreskrifter följas. Symboler som förekommer i anvisningen VARNING NÄRMARE INFORMATION Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 3

4 1 CENTRALDAMMSUGARSYSTEMET ALLAWAY MANTA Centraldammsugarsystemet omfattar städutrustning, sugdosor, dammrör och en centralenhet. Centraldammsugarsystemet Manta är avsett för dammsugning av skräp, damm o.d. i hotell, bibliotek, daghem, skolor osv. 1.1 Centralenhet I centralenheten (figur 1) ingår en filterförsedd dammavskiljare, en dammbehållare, en elmotordriven sidokanalfläkt och en frekvensomvandlare, dvs. en inverter (bild 1;1). Frekvensomvandlaren styr motorns varvtal och därigenom även centralenhetens sugeffekt. Frekvensomvandlaren har de brytare som behövs för drift och service. 1 Högst tre personer kan samtidigt använda centralenheten APC 3, vilket förutsätter att de är inkopplade i olika suglinjer [se exemplet i punkt 2.3]. Långvarig vistelse i närheten av centralenheten när den är i gång är inte att rekommendera på grund av bullret. Centralenhetens ljudnivå är 75 db (A) ± 2 db. Vi rekommenderar att centralenheten placeras i ett utrymme som hålls låst. Bild Dammrör och sugdosor Dammrören och sugdosorna bildar ett städområde [se bild 4]. Sugdosorna är utplacerade i byggnaden så att alla rum som ska städas kan nås. Sugdosorna är lufttäta och försedda med ett startsystem för centralenheten. Sugdosorna av stål har magnet och Reed-relä för start [bild 2]. Sugdosor i system avsedda att användas av flera användare samtidigt öppnas med undertryck i rören. Därför ska sugdosorna ha en stark stålkonstruktion. I system för flera användare har dammrören planerats och monterats så att det till samtliga användare leder en suglinje från ett 75 mm samlingsrör som är anslutet till centralenheten [bild 4]. Om flera användare samtidigt ansluter sig till samma suglinje försämras sugeffekten och det finns risk för att rören täpps till. Däremot kan det i olika suglinjer samtidigt finnas så många användare som centralenheten kan ha. Bild 2 OFF ON 1.3 Städutrustning Städutrustningen består av ett sugslangspaket, ett teleskoprör och munstycken. Alla delar kan köpas separat eller som färdiga städutrustningsserier. Försäkra dig om att du får rätt muff för sugslangen när du skaffar städutrustning: Muff för sugslang REED, muff för sugslang REED + NYCKEL. 1.4 Föravskiljare Systemet ska förses med en ändamålsenlig Allaway-föravskiljare om vatten, vått skräp, större mängder sand eller annat som skiljer sig från normalt hushållsdamm ska sugas upp. Föravskiljaren skyddar rören mot slitage och skador. Det är under inga som helst omständigheter tillåtet att suga upp brandfarliga ämnen med centraldammsugaren (inte ens med föravskiljare)! Den statiska elektricitet som uppkommer genom luftströmmen kan orsaka gnistor som kan antända brandfarliga ämnen! 4 Säilytä ohje tallessa myöhempää käyttöä varten!

5 2 SÅ HÄR ANVÄNDS CENTRALDAMMSUGAREN MANTA 2.1 Centralenhetens funktionslägen Huvudbrytare Systemets huvudströmbrytare ställs i läget 1 (bild 3;2). Vrid huvudbrytaren i läget 0 om systemet är ur bruk under en längre tid (bild 3;2) TEST Driftomkopplare AUTO C e n t r a l e n h e t e n s f u n k t i o n s l ä g e n ( b i l d 3 ; 3 ) v ä l j s m e d driftomkopplaren. 0 = serviceläge När omkopplaren är i läget 0 startar inte centralenheten, men motorn är strömförande, även om den inte roterar. Välj alltid detta läge när du - tömmer dammbehållaren - servar filtret - inte vill hålla systemet i standbyläge. Bild TEST = provkörningsläge - Återfjädrande läge för test av centralenheten. AUTO = standbyläge - Läge för normal användning av utrustningen. Centralenheten startar från sugdosorna. Vrid huvudbrytaren i läget 0 och koppla bort centralenheten från elnätet genom att ta trefasstickproppen ur eluttaget när elektriska delar i systemet underhålls. 2.2 Dammsugning med centraldammsugarsystemet När centralenheten är i sitt standbyläge [se punkt 2.1] kan man påbörja dammsugningen genom att starta dammsugaren på ovan nämnda sätt. Det krävs kraft för att öppna locket på en sugdosa om någon annan dammsuger med samma centralenhet. Observera indelningen i städområden [t.ex. bild 4] i system för flera användare för att rörens sugeffekt och förmåga att transportera skräp ska vara tillräcklig. Att hålla sugdosorna öppna i onödan minskar sugeffekten i andra städområden. Det medför inte risk för skador på centralenheten fast flera sugdosor skulle användas samtidigt, men sugeffekten i munstycket försämras avsevärt och vid dammsugning av tyngre skräp (stenar m.m.) ökar risken för tilltäppningar i och med sämre transportförmåga. Bild 4 Klibbiga ämnen och stora glasskärvor kan täppa till rören. Vätskor får inte sugas upp med centraldammsugaren, om systemet inte är försett med en lämplig föravskiljare. Sugdosorna är försedda med galler där större föremål som sugits upp fastnar, längre föremål fastnar i vinkelstosen där de är enkla att plocka bort. 2.3 MANTA APC 3-frekvensomvandlare APC-styrningen (Automatic Power Control) reglerar dammsugarens effekt automatiskt enligt antalet användare. Styrenheten registrerar när ytterligare sugdosor öppnas och ökar motorns varvtal för att alla användare ska ha tillräcklig sugeffekt. Tre sugdosor kan användas samtidigt, se punkt 2.2. Om antalet användare minskar, sänker styrenheten varvtalet, och anpassar sugeffekten till det antal sugdosor som är öppna. Om förprogrammerade PRESET-inställningar används, snurrar centralenhetens motor på konstanta varvtal. PRESETstyrningen förbigår APC-styrningen. PRESET-inställningar används bl.a. i situationer som i exemplen här under: 5

6 Exempel: Med förprogrammerade varvtal kan man lösa situationer som på bild 5. = sugdosa = Manta-centraldammsugare Området nära centralenheten (område A) har ställts in på automatisk styrning av effekten (APC). Områdena längre bort (område B och område C) har ställts in på styrning med fasta förprogrammerade rotationshastigheter (PRESET 1 och PRESET 2). Frekvensomvandlaren ger separat 58 Hz för bägge PRESET-styrlinjerna. Om båda PRESET-styrningarna används samtidigt, ökar omvandlaren sugeffekten genom att höja frekvensen till 64 Hz. Området A kan ha tre användare samtidigt i sina suglinjer, när inga sugdosor i områdena B och C används. Områdena B och C kan bägge ha en användare, om det inte finns någon användare i området A. Om området A har användare samtidigt som områdena B och/eller C, kan sugeffekten vara för låg i områdena B och/eller C. Bild 5 Samtliga städområden har en egen lågspänningsledning till centralenheten (bild 5) Frekvensomvandlarens kontrollpanel = Bläddring uppåt Bläddra i huvudmenyn och i olika undermenyer Ändra värden = Bläddring neråt Bläddra i huvudmenyn och i olika undermenyer Ändra värden = Vänster menyknapp Flytta bakåt i menyn Flytta kursorn till vänster (i parametermenyn) Återgå från ändringsläget Återgå till huvudmenyn genom att hålla knappen nertryckt i 2 3 sekunder = Höger menyknapp Flytta framåt i menyn Flytta kursorn till höger (i parametermenyn) Växla till ändringsläget Huvudbrytare Driftomkopplare reset select enter START STOP = Nollställning av aktiva fel = De två senast använda skärmarna kan granskas turvis = Med Enter kan man 1. bekräfta val 2. kvittera felhistoriken = Startknappen är inte i bruk Dammsugaren startar från en sugdosa eller med driftomkopplaren (se punkt 3.1;Driftomkopplare) = Stoppknapp Motorn stoppas 6

7 2.3.2 Kontrollpanelens display I II III ready run fault RUN STOP = Motorn går. Blinkar då stoppkommando har getts, men motorn fortfarande håller på att varva ner. = Anger motorns rotationsriktning. = Anger att motorn inte går. READY = Syns då matningsspänningen är tillkopplad. Om säkerheten har utlöst, syns inte symbolen. ALARM = Anger funktion utanför något gränsvärde och att larm har getts. FAULT = Anger att driftförhållandena inte är säkra eller att de är instabila varför systemet har stannat. Textrader: I Orientationssymbol: Visar symbolen för och numret på den meny, parameter osv. som granskas. II Beskrivningsrad: Beskriver menyn, ett värde eller ett fel. III Värderad: Visar börvärden, parametrar osv., antingen i siffror eller i text, samt antalet undermenyer i varje meny. Indikering av styrplats 1/0 Term = I/O-kopplingsplinten är vald som styrplats. Keypad = Kontrollpanelen är vald som styrplats. Bus/comm = Frekvensomvandlaren styrs via fältbussen. LEDs för lägesindikering ready run fault = Lyser när matningsspänningen kopplas på. = Lyser när maskinen går. = Lyser när driftförhållandena inte är säkra eller när de är instabila varför systemet har stannat Menyernas uppbyggnad 7

8 2.3.4 Frekvensomvandlarens kontrolluppgifter Vid normaldrift visas frekvensen på den ström som matas till motorn på kontrollpanelens display. Frekvensen kan växla mellan 0,00 och ca 82,00 Hz. Kontroll- och räknaruppgifterna syns på displayen i ca 20 sekunder, varefter displayen återgår till att visa utgångsfrekvensen. Kontrolluppgifter A1. Allaway monitor V1-G8 Position Kontrolluppgift Värde eller läge V1.1 Utgångsfrekvens 0.00 Hz V1.2 Motorns ström 0,0 A V1.3 Startläge Ingen start / Auto V1.4 Förval Inget förval / Preset 1, 2, 3 V1.5 Termostatens läge Normalt / Fel 60 V1.6 Klockan aktiv Ja / Nej G1.7 Multikontroll N1 N Hz 0.0 A Ingen start / Auto Räknarvärden M5. Systemmeny S1-S8 S5.8.1 Räknare C1-C3 Position Räknare Värde C MWh-räknare kwh C Driftdagsräknare d C Drifttimmesräknare hh:mm:ss Räknarvärdena kan inte nollställas. Motsvarande deltidsräknare som kan nollställas finns under menyn S5.8.2 på sidorna Felkoder Frekvensomvandlaren får inte öppnas. Kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma om fel uppstår. Skriv ner alla felmeddelanden och en beskrivning av hur felet visar sig i praktiken och ha dem tillhands när du kontaktar Allaway-servicefirman. Varken frekvensomvandlaren, elmotorn, sidokanalfläkten eller övrig elutrustning har komponenter som kan servas av användaren. Koppla bort utrustningen från elnätet och kontakta en auktoriserad Allaway-firma om fel uppstår. 8

9 Kod Fel Möjlig orsak Åtgärder 1 Överström Frekvensomvandlaren har registrerat för stor ström i ledningen till motorn (>4*l ) Bryt strömmen med huvudbrytaren och kontrollera att motorn löper lätt genom att - plötslig belstningsökning vrida på motorn i kylfläktens vinge. Kontrollera - kortslutning i motorledningen ledningen till motorn. 2 Överspänning DC-mellankretsens spänning har överstigit 9II V - stora spänningstoppar i matningsspänningen 3 Jordfel Spänningsmätning visar att summan av motorns strömfaser inte är noll. - fel på isoleringen i motorns kabel eller i motorn 5 Laddningsbrytare Laddningsbrytaren öppen då maskinen går - funktionsfel - komponentfel Kvittera felet. Om felet upprepas ofta måste elnätets ägare kontaktas och orsaken till spänningstopparna klarläggas. Kontrollera motorn och motorns kabel. Kvittera felet och starta på nytt. Kontakta Allaways service om felet upprepas. 7 Saturationsfel Många ev. orsaker, bla. komponentfel Kan inte kvitteras på kontrollpanelen. Bryt strömmen och koppla maskinen ur nätet. KOPPLA INTE PÅ STRÖMMEN IGEN! Kontakta Allaways service. Om detta fel uppträder i samband med fel F1 skall motorn och dess ledning kontrolleras. 8 Systemfel - felaktig komponent - funktionsstörning 9 Underspänning DC-mellankretsens spänning under 333 V - trolig orsak: låg matningsspänning - internt fel i frekvensomvandlaren Kvittera felet och starta på nytt. Kontakta Allaways service om felet upprepas. Kvittera felet. Om felet upprepas ofta måste elnätets ägare kontaktas och orsaken till spänningsfallet klarläggas. Om spänningen är tillräcklig är det fråga om ett inre fel och Allaways service skall tillkallas. 10 Fasfel Matningsfasen saknas Kontrollera säkringarna, matningsspänningen och nätkabeln. 13 Frekv.omvandlare undertemp. 14 Frekv.omvandlare övertemp. 22/23 EEPROMs summafel Kylelementets temp under -10 C Kylelementets temp över 90 C Varning för övertemp ges då kylelementets temperatur överstiger 85 C Felmatad parameter - funktionsstörning - komponentfel Kontrollera temperaturen och luftväxlingen på placeringsstället. Kontrollera frekvensomvandlarens kylning. Kontrollera temperaturen och luftväxlingen på placeringsstället. Kvittera och starta på nytt maskinen kallnat (efter ca 15 min.). Kvittera felet och starta på nytt. Kontakta Allaways service om felet upprepas. 25 Watchdog-fel i mikroprocessorn - - funktionsstörning komponentfel Kvittera felet och starta på nytt. Kontakta Allaways service om felet upprepas. 32 Kylning Frekvensomvandlarens fläkt startar inte trots startkommando. 41 IGBT temperatur IGBT-värmeskyddet har registrerat en kortvarig överström i laddningen. Kontakta Allaways service. överström i laddningen. Kvittera felet och starta på nytt. Kontakta Allaways service om felet upprepas. 51 Yttre fel Digitalt matningsfel. Kontakta Allaways service. 52 Kommunikationsfel i kontrollpanelen Kontakt mellan frekvensomvandlaren och kontrollpanelen saknas. Kontrollera att kontrollpanelen är ordentligt på sin plats. Kvittera felet och starta på nytt. 60 Termostatfel Termostaten meddelar att turbinen överhettas. Vänta i ca 15 min. att turbinen hinner stanna och kvittera sedan felet. Kontrollera att varken insugningsröret eller utblåsningsröret är stockat. Kontrollera filtret. (se punkt 4 Tvätt och byte av filter). 9

10 2.4 Rengöring av städutrustning Städutrustningen slits dels beroende på hur mycket den används, dels beroende på golvmaterialet och ska bytas ut vid behov. Utrustningen håller avsevärt mycket längre om den rengörs omedelbart efter användning och förvaras på rätt sätt. Lösgör teleskopröret och munstycket från handtaget när dammsugningen är klar. Förvara delarna separat och golv-/ mattmunstycket med borsten indragen. Förvara slangen i sin hållare. Förvara inte städutrustningen i direkt solljus. Långvarig exponering för UV-strålning gör plastdelarna sköra, särskilt slangen, och förkortar således utrustningens livslängd. 2.5 Rengöring av filter och byte av dammpåse Kontrollera regelbundet hur full dammpåsen är och byt ut den innan innehållet överskrider dammbehållarens volym. Byt ut dammpåsen på följande sätt: A Vrid driftomkopplaren i läget 0 [bild 3]. Vrid ett par gånger raskt om filtrets skakhandtag [bild 6; (A)] som finns på sidan av centralenheten. Vänta ett tag så att dammet lägger sig i dammpåsen. Öppna dammbehållarens låsspak (B) och vrid den neråt. Nu kan dammbehållaren tas bort ur centralenheten. Ta den fulla dammpåsen ur dammbehållaren och kontrollera samtidigt att det inte blir skräp kvar på bottnen och i sugöppningen nertill. Rengör dammbehållarens stödplåt (C) och kontrollera att höjskivan i dammbehållaren är ren och på plats. Placera en ny, hel dammpåse omsorgsfullt i dammbehållaren. Påsens kanter ska nå över kanterna på dammbehållaren [bilderna 7 och 8]. Placera dammbehållaren inkl. påsen på plats och vrid låsspaken uppåt. Vrid driftomkopplaren i läget AUTO. C Bild 6 Bild 7 B Centralenheten får inte användas utan dammpåse! Använd endast Allaways dammpåsar, produktnummer SERVICE Bild 8 Vrid alltid driftomkopplaren i läget 0 (punkt 3.1) och avlägsna undertrycket genom att öppna en sugdosa innan du tömmer dammbehållaren, rengör filtret eller på annat sätt ser över utrustningen. Var försiktig så att du inte vidrör motorn på baksidan av enheten eller sidokanalfläkten. De kan ha en temperatur på upp till 80 o C. Varken elmotorn, sidokanalfläkten eller övrig elutrustning har komponenter som kan servas av användaren. Koppla bort utrustningen från elnätet t.ex. genom att ta trefasstickproppen ur eluttaget om fel uppstår, och kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma. 10

11 3.1 Tvätt och byte av filter Rengör filtret i centralenheten genom att tvätta det eller byt ut det när sugeffekten blivit sämre, dock alltid efter att dammbehållaren har tömts gånger. Filtret kan tvättas i 40 o C vatten med tillsats av vanligt tvättmedel. Skölj av den mesta smutsen innan du tvättar filtret. Borsta filtret slätt efter tvätten medan det fortfarande är aningen fuktigt. Låt filtret torka, det ska vara torrt innan det får sättas på plats. Filtret kan om man så vill torkas i torktumlare på låg temperatur. Filtret håller normalt för 5-8 tvättar. Kontrollera omsorgsfullt filtret efter tvätten; byt ut det om det är slitet eller defekt. Använd endast Allaways filter, produktnummer E D Bild 9 Byt ut eller tvätta filtret på följande sätt: Vrid driftomkopplaren i läget 0. F Skaka dammet av filtret och töm dammbehållaren enligt punkt 2.4. Lossa öglemuttern (D) på centralenheten och ta bort hatten (E) [bild 9]. G Lossa öglemuttrarna (F) på sidan av centralenheten och öppna slangklämman (G) bakom centralenheten [bild 10]. Lyft bort filterkammaren (H) [bild 11]. Öppna filtrets spännband [bild 11; I]. Bild 10 H Öppna filtrets fästband [bild 12; J]. Byt eller tvätta filtret enligt anvisning. Rengör filterkammarens ytor och filtrets spännband. Sätt ihop i motsatt ordning. Fäst filtret så spänt att ett litet kortvarigt motstånd känns när du vrider om skakhandtaget [A]. Dra åt spännbandet hårt. Byt vid behov ut spännbandet. Vrid driftomkopplaren i läget AUTO. Bild 11 A I Rengör filtret endast på detta sätt. Andra sätt kan skada filtret och resultera i skador på utrustningen! Om centralenheten har använts med ett defekt filter eller ett filter som inte varit ordentligt på plats, ska städsystemet gås igenom av en auktoriserad Allaway-servicefirma. Bild 12 J 11

12 3.2 Service av sugfiltret Centralenheten i Allaway Manta har ett undersugsystem med uppgift att hålla dammpåsen på plats i dammbehållaren. Om dammpåsen inte hålls på plats [stiger uppåt], avlägsna först ett eventuellt undertryck i rören genom att öppna en sugdosa och kontrollera följande punkter: Dammpåsen ska vara hel och rätt monterad enligt anvisningarna. Det får inte finnas skräp mellan kanttätningen på dammbehållaren och centralenhetens kon. K L Tätningarna upptill och i botten av dammbehållaren ska vara hela och ordentligt på plats. Den hålförsedda höjskivan i bottnen på dammbehållaren ska vara hel och ren samt rätt placerad. Om dammpåsen fortfarande tenderar att stiga uppåt efter att ovan nämnda punkter har granskats, rengör centralenhetens sugsystem på följande sätt: Vrid driftomkopplaren i läget 0. Öppna sexkantskruven (L) på sugfiltret (K) [bild 13]. Bild 13 O M Avlägsna och rengör filtret (M) och filterhöljet (N) [bild 14]. Lösgör processlangen (O) och rengör den och övriga tillhörande delar samt kanalen i stödplåten för dammbehållaren, t.ex. med tryckluft eller en metalltråd. Montera delarna på plats. Vrid driftomkopplaren i läget AUTO. Bild 14 N Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad Allaway-servicefirma se över centraldammsugarsystemet regelbundet för att garantera ett klanderfritt fungerande system. En förteckning över auktoriserade Allaway-servicefirmor finns bl.a. på vår webbplats PRAKTISKA TIPS 4.1 Om centralenheten inte startar från en sugdosa Kontrollera att huvudbrytaren på centralenheten är i läget 1 och driftomkopplaren i läget AUTO. Kontrollera om centralenheten startar från övriga sugdosor enligt respektive startsätt. Om centralenheten startar på ombrytarens testläge, men inte från sugdosorna, kontrollera att lågspänningskontakten har anslutits till elstartkretsarna från sugdosorna. 4.2 Om sugeffekten har försämrats, kontrollera att det inte finns föremål i sugdosan som hindrar luftströmmen, sugslangen är hel och att inga föremål som hindrar luftströmmen har fastnat i den, de övriga sugdosorna är stängda och att de inte läcker, rörsystemet är tätt, dammbehållaren är tömd,

13 filtret har servats, dammbehållaren är på sin plats och tätningarna hela. 4.3 Om sug- eller utblåsningsrören täppts till Byt dammpåse enligt punkt 2.4. Kontrollera att det i utblåsningsröret inte finns brandspjäll som utlösts eller tilltäppningar. Sug upp bitar av hushållspapper genom sugdosorna. Om bitarna sedan hittas i dammpåsen fungerar linjen i fråga. Lösgör samlingsröret från centralenhetens sugstos om testet visar att en tilltäppning finns. Sug med en annan effektiv dammsugare sugdosorna i den gren som är tilltäppt. Om tilltäppningen inte lossnar med sug och man vet var den sitter, är det värt att undersöka om man kommer åt rörsystemet utan eller med rimlig demontering av konstruktioner. Om man kommer åt rörsystemet, går det i allmänhet enkelt att avlägsna tilltäppningen genom att man öppnar en rörkoppling. Försök aldrig avlägsna en tilltäppning med hjälp av t.ex. tryckluft eftersom övertryck öppnar rörkopplingarna! Om systemet inte fungerar efter ovan nämnda åtgärder, kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma. 4.4 Kontroll av rörens täthet Starta centralenheten med alla sugdosor stängda genom att hålla driftomkopplaren i läget test. Utgångsfrekvensen ska ställa in sig på 40 ±2 Hz. Om frekvensen håller sig högre, finns det läckage i rören. Lokalisera och åtgärda läckaget. 5 UPPGIFTER OM CENTRALENHETEN 5.1 Tekniska data MANTA APC 3-3 (Automatic Power Control) Märkeffekt max. 4,0-7,5 kw Elanslutning 400 V 16 A 3-fasstickpropp / 16 A säkringar Kapslingsklass IP34 Överhettningsskydd för turbin 80 C Största luftmängd (mätt från turbinen) 178 l/s (640 m³ / h) Högsta undertryck (mätt från turbinen) 33 kpa Höjd Bredd Djup Vikt Ljudnivå ± 2 db uppmätt i utrymme som inte ekar rakt framifrån på 1 m avstånd, 1 m höjd Dammbehållare Sugslang 1965 mm 800 mm 650 mm 163 kg 75 db (A) 34 liter 8 eller 10 meter Längsta sugsträcka Automatisk Fast - 1 användare 80 meter 100 meter - 2 användare 70 meter 80 metriä - 3 användare 60 meter - 13

14 5.2 EG-försäkran om överensstämmelse för elapparater Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, FI Jyväskylä, Finland försäkrar att centraldammsugaren Allaway Manta APC 3 3 har tillverkats enligt för denna gällande harmoniserade standarder och uppfyller de väsentliga kraven i lågspänningsdirektiven (2006/95/EG), direktiven gällande elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EG) och maskindirektivet (2006/42/EG). 6 RESERVDELSLISTA Reservdelar MANTA APC 3-3 Produktnr Namn Turbin 4,0 kw 18006B Sugfilter Knopp Termostat 80 C 18013A 3-fasstickpropp 16 A Filtertätning Justerbar tass Reglerhjul Axeltätning Filter Spännband för filter 18032A Böjlig kanal 100 mm Bakslagsventil 75 mm 18040B Dämpningsgummi 30x40 M Spiralslang Sugstos 76/130 mm 18068B Propp 18071B Gren Vinkel HTP 75x Dammbehållare 34 liter Höjskiva 330 mm 18084B Stödplåt 415x Dammpåsrulle (75 l / 20 st) Anslutningstos 100/125 mm Kanttätning (dammbehållare 34 l) Styrströmsdosa AP9/3 APC C Frekvensomvandlare 18120B Processlang 3/8-3/ B Motorkabel APC 4-pol., 4,0 kw Skarvmuff 44/50 Sugfilter 18006B

15 APC

16 16 APC 3-3

17 APC

18 7 SERVICEKALENDER Centralenhet Nr Tagen i bruk den Dammbehållare tömd Filter rengjort Undersugfilter servat Dammbehållare tömd Filter rengjort Undersugfilter servat 18

19 19

20 JYVÄSKYLÄ, FINLAND rev07 sv 12/2010

BRUKS- OCH SERVICEANVISNING CENTRALDAMMSUGARNA BA 30, BA 40, BA 40 LCD, BA 60

BRUKS- OCH SERVICEANVISNING CENTRALDAMMSUGARNA BA 30, BA 40, BA 40 LCD, BA 60 BRUKS- OCH SERVICEANVISNING CENTRALDAMMSUGARNA BA 30, BA 40, BA 40 LCD, BA 60 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA ANVISNINGAR... 4 2 INSTALLATION... 4 2.1 Centralenhetens plats... 4 3 SERVICE... 5 3.1 Tömning

Läs mer

ALLMÄNT. Stickkontakten måste vara åtkomlig efter montage av centralenheten.

ALLMÄNT. Stickkontakten måste vara åtkomlig efter montage av centralenheten. ALLMÄNT AirVac centraldammsugare CE -2200/2700PB har en bullerdämpad fläkt/motorsektion med separat kylluftsintag, detta för att förhindra att damm tränger in i motorn. Motorerna är försedda med ett styrkort

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

DÅLIGT SUG, STOPP I RÖRSYSTEM

DÅLIGT SUG, STOPP I RÖRSYSTEM Dok: Dåligtsug-1301 DÅLIGT SUG, STOPP I RÖRSYSTEM Vad kan jag göra? Material för hem, hobby och proffs Inledning Att din centraldammsugare plötsligt upplevs suga dåligt/sämre kan ha flera orsaker. Vi kommer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-109 VER. 02. Q Premium BAG Q Premium LCD

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-109 VER. 02. Q Premium BAG Q Premium LCD Manual Monterings- och bruksanvisning 95-109 VER. 02 Q Premium LCD 2 3 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11)

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11) VACON NX SNABBHJÄLP Startup guide Startup guiden aktiveras då spänningen till frekvensomriktaren slås på för första gången, eller då Startup guiden är aktiverad från system menyn (P6.5.3) OCH strömmen

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 SV F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 SWEDISH 28-35 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

EKB-PRODUKTER AB BRUKSANVISNING Bruksanvisning för Centraldammsugare EKB-Produkter AB Ängavägen 20 264 94 Klippan Telefon 0435-226 30 Fax 0435-226 90

EKB-PRODUKTER AB BRUKSANVISNING Bruksanvisning för Centraldammsugare EKB-Produkter AB Ängavägen 20 264 94 Klippan Telefon 0435-226 30 Fax 0435-226 90 EKB-PRODUKTER AB BRUKSANVISNING Bruksanvisning för Centraldammsugare EKB-Produkter AB Ängavägen 20 264 94 Klippan Telefon 0435-226 30 Fax 0435-226 90 AVSER MODELLER: CYKLONAVSKILJNING P-115S S-1500 P-150

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218S_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- och bruksanvisning Centraldammsugare 4 Grattis till ditt val av centraldammsugare Om du använder

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING

FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2-3 3. Säkerhetsanvisning 4 4. Idrifttagande 4-5 5. Handhavande 6 6. Felsökning 7 7. Underhåll och service

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Att det är bra med centraldammsugare vet du förmodligen redan. Läs annars

Att det är bra med centraldammsugare vet du förmodligen redan. Läs annars 1 DEN BÄSTA CENTRALDAMMSUGAREN Att det är bra med centraldammsugare vet du förmodligen redan. Läs annars mer om detta i någon av tillverkarnas broschyrer. Fördelarna i korthet är mindre fint damm som virvlar

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

11/2010. Mod: N400X. Production code: UF400/OUT430

11/2010. Mod: N400X. Production code: UF400/OUT430 11/2010 Mod: N400X Production code: UF400/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Bruksanvisning SE SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1100 Installations- och Bruksanvisning DENNA BRUKSANVISNING Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets funktion och handhavande samt innehåller anvisning för installation, underhåll.

Läs mer

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6.

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6. MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

A. INSTALLATIONSANVISNINGAR

A. INSTALLATIONSANVISNINGAR ISTRUKTIOSBOK 18.4.2008 LUFTVÄRARE HEL A. ISTALLATIOSAVISIGAR...1 Allmänt...1 Transport och lagring...1 Placering av aggregat...1 Fläktmotorer...1 Varvtalsregulator...1 åttskiss...2 Kopplingsschemor...2

Läs mer