INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I"

Transkript

1 INTRUKTIONBOK 30 CA Compact 30 CA Compact I

2 VIKTIGT: Läs denna instruktionsbok innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. En fullständig förståelse av innehållet i denna instruktionsbok hjälper dig att undvika skador på dig själv, människor i omgivningen samt på själva maskinen. Innehåll Modellöversikt Märkplåt 1.2 Tekniska data 2.0 Bruksanvisning äkerhetsföreskrifter 2.1 Drifttagning 2.2 Vid drift 2.3 äkerhetsanordningar på maskinen 2.4 Allmänt 3.0 Användarhandledning Anslutningar 1. Högtrycksslang 2. Vattenanslutning 3. Elanslutning 4. polhandtag - tillbehör 5. Rengöringsmedel - doseringsenhet 3.2 tart 3.3 Drift 3.4 polrör, tryckreglering 3.5 topp 3.6 Placering av tillbehör, slang och kabel 3.7 Transport - körhandtag 3.8 Förvaring 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder Användningsområden 4.2 Arbetstryck 4.3 Rengöringsmedel 4.4 Dosering av rengöringsmedel 4.5 Arbetsmetoder 5.0 jälvsug Underhåll och skötsel Rengöring av högtrycksmunstycket 6.2 Rengöring av vattenfiltret 6.3 Rengöring av ventilationsöppningar 7.0 Felsökning och åtgärder Beteckningar (se illustration på omslagets insida) 1. tart/stopp kontakt 2. Manometer 3. Anslutning av högtrycksslang 4. Högtrycksslang med snabbkoppling 5. Nippel till matarvattenslang 6. Anslutning av matarvatten (vattenfilter) 7. Elkabel 8. Doseringsenhet för rengöringsmedel 9. ugslang för rengöringsmedel 10. Bärhandtag 11. Körhandtag 12. Hjul 13. polrörshållare 14. Fot/vipp-platta 15. Märkplåt, placering 16. Låsning för körhandtag 17. Ventilationsöppningar 18. Dunkhållare 19. polhandtag 20. polrör KEW s miljöpolitik KEW har gjort det till en naturlig del av företagets grundidé att minska påverkan på vår miljö i mesta möjliga grad. Detta görs i den fortsatta utvecklingen inom alla delar av vår verksamhet, så att de flesta möjliga antalet delar i våra högtryckstvättar påverkar miljön så lite som möjligt. Även denna produkt kännetecknas av KEW s miljötänkande. törre delen av de plastkomponenter som ingår är tillverkade av det miljövänliga plastmaterialet polypropylen. Det grundmaterial som används kan återanvändas i andra plastmaterial vid kassation. För att säkerställa möjligheten till återanvändning är plastdetaljerna i produkten märkta med återvinningssymboler och materialtyp. Det är också en del av vår miljömedvetenhet att högtryckstvätten är underhållsfri. Det innebär att oljan i högtryckspumpen inte skall bytas ut. Oljan befinner sig i ett slutet system och byts endast vid servicetillfället. I tillverkningen av denna högtryckstvätt utnyttjas den modernaste produktionsteknik som ger mindre föroreningar. Förbrukningen av inte nödvändiga hjälpmaterial är minimerad och i det avslutande produkttestet återanvänds testvattnet. > PP < 26

3 1.0 Modellöversikt 1.1 Märkplåt Denna KEW högtryckstvätt har modellbeteckningen 30CA Compact. Modellbeteckningen framgår av texten på kåpan. Märkplåten (pos. 15) innehåller följande viktiga upplysningar: 1. Modell 2. Typ 3. erienummer 4. Produktionsår 5. Kapacitet, vattenmängd 6. Max tryck, öppningstryck för cirkulationsventil 7. Arbetstryck 8. Max tillgångstryck 9. Max matarvattentemperatur 1.2 Tekniska data 10. Motoreffekt 11. Frekvens 12. pänning 13. Antal faser 14. Motorns strömförbrukning 15. Varvtal 16. CO ϕ 17. Isolationsklassificering 18. Täthetsklassificering Modell 30CA Compact 30CA Compact 1 Pumptryck bar Vattenmängd, min/max tryck l/min 11,5 / 10,3 10 / 9 Max tryck på matarvattnet bar jälvsug, max höjd m 1 1 Rengöringsmedelsdosering % Max temperatur på matarvattnet C Motor, upptagen effekt kw 3,4 2,8 trömförbrukning A 5,5 12 Elkabel, längd m 8 8 Högtrycksslang, längd m Mått med uppfällt handtag mm (L:390 B:390 H:1015) 400x400x1000 Mått med nedfällt handtag mm (L:390 B:390 H:815) Vikt utan slang och spolrör kg polrör: pridningsvinkel, högtryck/lågtryck grader 15/65 15/65 Munstycksmarkering Reaktionskraft, max N/kp 26/2,65 20 Data uppgivna vid 3 bars matarvattentryck och vid 10 C varmt matarvatten. Ljudnivå L PA mätt med hänsyn till IO [AVTÅND 1 m] [MAX BELATAD]: 83 db(a). Denna maskin är tillverkad i överensstämmelse med Lågspänningsdirektivet 73/23/EÖF och EMC-direktivet 89/336/EÖF med följande ändringar. Rätt till ändringar förbehålles. 27

4 Bruksanvisning Innan denna högtryckstvätt tas i bruk måste följande avsnitt 2.0 Bruksanvisning och 3.0 Användarhandledning läsas mycket noggrannt. amtliga föreskrifter och instruktioner måste följas för en säker användning och för skydd av användaren, omgivningen och maskinen. 2.1 Drifttagning Lyft ur maskinen ur förpackningen och kontrollera att maskinen är felfri och komplett. Om något fel upptäcks eller om något saknas, bör säljaren kontaktas omgående. Kontroll av elkabel Elkabelns isolering måste vara helt felfri och utan sprickor. Vid tveksamhet, kontakt behörig fackman eller din närmsta KEW serviceverkstad. Kontroll av nätspänning Kontrollera att märkspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med nätspänningen. trömförbrukning, avsäkring Kontrollera strömförbrukningen som anges på märkplåten och att rätt säkring är installerad för avsäkringen. El-anslutning Felaktig anslutning av maskinen kan medföra elfara. 1. Maskinen får endast anslutas till jordat uttag. 2. Vid tveksamhet om korrekt jordanslutning, kontakta behörig fackman innan installation. 3. Vi rekommenderar att maskinen ansluts till ett uttag försett med jordfelsbrytare (HFI), som bryter strömmen om överslag till jord överstiger 30mA i 30ms. 4. Anslut endast till elinstallation som är utförd av auktoriserad elinstallatör och med hänsyn till senaste utgåvan av IEC Installationsbestämmelser (Wiring Regulations). Förlängningskabel Om högtryckstvättens aktionsradie skall ökas, är det av säkerhetsskäl bättre att förlänga högtrycksslangen i stället för en förlängningskabel. Önskar ni ändå att använda förlängningskabel vid drift av en tre-fas högtryckstvätt, kan ni som vägledning använda kabeldimensionerna i nedanstående schema: (Användning av de nämnda kabeldimensionerna förutsätter att nätspänningen är stabil och motsvarar den på märkplåten angivna spänningen). I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp 16<I<25 Amp 25<I<32 Amp m mm² mm² mm² mm² ,5 1,5 2,5 4, ,5 2,5 2,5 4, ,5 2,5 4,0 6,0 Observera: Vid användning av förlängningskabel måste jordad kontakt användas och vara inkopplad enligt gällande elföreskrifter. 5. Förlängningskabel, stick-kontakt och uttag skall vara vattentäta. 6. Använd alltid samma typ av kabel som är monterad på maskinen. D.v.s. jordad och avsedd för utomhusbruk. Vid tveksamhet, kontakta behörig fackman eller din närmaste KEW serviceverkstad. 7. Anslutningskabeln och förlängningskablar skall hållas torra och får inte ligga löst på marken. 8. Kontrollera alltid alla elkablar. e till att de inte är skadade. 2.2 Vid drift Denna maskin ger ett högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Det är mycket viktigt att följande regler alltid iakttas: 1. VARNING! Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, djur, elinstallationer eller mot själva maskinen. 2. VARNING! Försök aldrig rengöra kläder eller skor som du eller andra har på sig. 3. kyddsglasögon bör användas vid arbete med högtryckstvätten. 4. Arbeta aldrig barfota eller med sandaler. 5. Användaren och personer som befinner sig i omedelbar närhet till arbetsområdet bör skyddas mot stänk.

5 äkerhetsföreskrifter 6. Låt aldrig minderåriga använda 30CA Compact. 7. Maskinen skall placeras så långt som möjligt från rengöringsplatsen. 8. Låt endast instruerad personal använda maskinen. 9. Maskinen får endast startas när högtrycksslangen är korrekt ansluten. 10. polhandtag och spolrör påverkas av en rekylkraft när maskinen används - håll därför alltid spolröret med båda händerna. 11. Vid arbetspauser stängs maskinen genom att vrida start/stopp knappen till pos. O, och utlösargreppet på spolhandtaget säkras med låsanordningen för att förhindra oavsiktligt hantering. 12. Utlösargreppet får endast aktiveras med handen, det får inte låsas fast, bindas eller på annat sätt fixeras. 13. Undvik skadlig påverkan på högtrycksslangen, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål, då detta kan skada slangen. 14. kållningsrisk! Demontera aldrig högtrycksslang eller matarvattenslang när maskinen är i drift. täng av maskinen och vattentillförseln och aktivera spolhandtaget innan högtrycksslangen eller matarvattenslangen demonteras. 15. Dra aldrig i elkabeln när stickkontakten skall lossas från eluttaget. 16. täng alltid av maskinen innan du kopplar ur eventuell förlängningskabel. 17. Undvik skadlig påverkan på elkabeln, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål. 18. Maskinen får användas i områden klassificerade som ZON 2. Viktigt: OFFHORE Maskinen får inte användas i explosionsfarliga områden (i enlighet med EEN-50014). 19. VARNING! Högtrycksslangar, munstycken och kopplingar är viktiga för säkerheten vid användning av maskinen. Använd endast de av KEW rekommenderade högtrycksslangar, munstycken och kopplingar. 20. Använd endast KEW original tillbehör och reservdelar. 21. Om maskinen varit utsatt för frost, får aldrig maskinen startas innan pump, slangar och tillbehör är tinade. 22. Maskinen får inte övertäckas under drift. 2.3 äkerhetsanordningar på maskinen Automatisk start/stopp Maskinen är utrustad med en start/stoppfunktion, som automatiskt stannar maskinen när spolhandtaget stängs eller om munstycket blockeras. tart/stoppfunktionen gör att trycket aldrig kan överstiga arbetstrycket med mer än 20 bar. Vid detta tryck stannar maskinen automatiskt. Motorsäkring Elmotorn är försedd med ett överströmsrelä som skyddar mot överbelastning. Vid förhöjd strömförbrukning (feldrift) bryts strömförsörjningen till motorn automatiskt. 2.4 Allmänt 1. Högtryckstvättning av asbesthaltiga material är förbjudet om inte specialutrustning används. 2. Personer påverkade av alkohol, narkotiska preparat eller medicin får inte använda maskinen. 3. Vidrör inte stickkontakten eller nätuttag med våta händer. 4. OB! Denna maskin är konstruerad för användning av KEW rekommenderade rengöringsmedel. Användning av aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier, kan skada utrustningen och miljön. 5. Vid användning av rengöringsmedel ska de medföljande instruktionerna noga följas. 6. Tag alltid ut stickkontakten före rengöring eller underhåll av maskinen. 7. Om anslutningskabeln blivit skadad skall den bytas av KEW auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara. (OB! Typ Y-anslutning: Det krävs specialverktyg för att ta isär maskinen). 8. Maskinen får inte användas om anslutningskabeln eller andra viktiga delar av utrustningen är skadade - t ex säkerhetsanordningar, högtrycksslangar, spolhandtag, kåpa. 9. Det vilar på användaren att rätta sig efter nationella arbetsmiljö- och arbetarskyddsregler för arbete med högtryckstvättar. 29

6 3.0 Användarhandledning 3.1 Anslutningar 1. Högtrycksslang Max förlängningsslang: 10 m. Använd endast KEW högtrycksslangar. Högtrycksslangen, som är märkt med max arbetstryck och temperatur, ansluts till avgångsnippeln (1) med snabbkopplingen (2). 2. Vattenanslutning Viktigt! Använd endast vatten av god kvalitet. Garantin omfattar inte skador förorsakade av orenheter i matarvattnet. Min. slanglängd: 6 m 1/2". Rengör vattenfiltret varje månad. Max. vattentryck: 10 bar. Låt vattnet flöda genom slangen så att eventuella smutspartiklar spolas bort. Rengör alla kopplingar från smuts. Matarvattenslangen monteras på vattenanslutningens snabbkoppling (1). Vattentillförseln måste vara minst 720 lit/tim (12 lit/min). Om det finns risk för smuts (t.ex. flytsand) i matarvattnet skall det förutom tvättens interna filter, monteras ett externt sandfilter. Kontakta din KEW-återförsäljare för ytterligare information. OBERVERA: Anslutning till kommunalt vatten skall göras i enlighet med gällande föreskrifter. jälvsug; se avsnitt Elanslutning Anslut endast till godkänt jordat nätuttag. Anslut endast till godkänt jordat nätuttag. Kontrollera spänning, säkring, kablar och förlängningskablar enligt avsnitt

7 Användarhandledning 4. polhandtag - tillbehör 2 1 Rengör sticknippeln från eventuella orenheter varje gång spolröret varit demonterat. Max reaktionskraft på spolhandtag och spolrör - se avsnitt 1.2 Tekniska data. kjut spolhandtagets grå snabbkopplingsgrepp (1) framåt. tick in spolrörets sticknippel (2) i kopplingen och släpp snabbkopplingsgreppet. Dra spolröret eller tillbehöret framåt och kontrollera monteringen innan högtryckstvätten startas. 5. Rengöringsmedel - doseringsenhet Använd lättalkaliskt rengöringsmedel. Använd ej aggressiva medel som kan skada utrustningen och miljön. pola rent efter användning. VIKTIGT: Vrid alltid till läge 0 när rengöringsmedel inte används. Rengöringsmedel injiceras under lågtrycksdrift via det inbyggda doseringssystemet (1). Dunken kan placeras på dunkhållaren (2) eller på golvet. Doseringsenhetens sugslang med filter (3) är placerad på maskinens högra sida sett bakifrån. ugslang med filter (3) förs ner i dunken. Den önskade doseringen väljs steglöst (0-5%), genom att vrida greppet (1) moturs tills önskad siffra står mitt för pilmarkeringen. Efter avslutad användning av rengöringsmedel genomsköljs systemet med rent vatten på steg 5 under ca 1 minut och ratten vrids därefter medurs till steg tart Öppna vattenkranen Lufta ur maskinen Vrid startknappen (1) till läge I. Öppna vattenkranen. Aktivera spolhandtaget med spolröret inställt på lågtryck ( eller utan monterat spolrör) och låt vattnet löpa igenom tills all luft är ute ur anslutningsslangen och pumpen. Vid start kan trycket vara oregelbundet, beroende på luft i pumpsystemet. Efter en kort tids drift är luften ute ur systemet, och trycket blir stabilt. Vrid startknappen (1) till läge I. OBERVERA! Maskinen har en automatisk start/stopp funktion. När spolhandtaget släpps, stannar maskinen automatiskt. Maskinen kan endast återstartas genom att aktivera spolhandtaget. 31

8 Användarhandledning 3.3 Drift 2 Håll alltid spolröret med bägge händerna! 1 Lås alltid spolhandtaget när maskinen inte används. Högryckstvätten aktiveras med spolhandtagets utlösargrepp (1). När högtryckstvätten inte används, låses spolhandtaget genom att vrida säkringsgreppet (2) till position polrör, tryckreglering 1 Reducerventilen vrids: Medurs (B):högtryck Moturs (A):lågtryck/tillsättning av rengöringsmedel polröret är försett med 2 munstycken, ett för högtryck och ett för lågtryck. När reducerventilen (1) är helt stängd (medurs-b) används endast högtrycksmunstycket - högtrycksdrift. När reducerventilen är helt öppen (moturs-a) används bägge spolrören - lågtrycksdrift/ tillsättning av rengöringsmedel. Trycket kan varieras steglöst mellan dessa inställningar. 3.5 topp Vrid startknappen (1) till läge O. tanna maskinen genom att vrida startknappen (1) till läge O. Ta ut stickkontakten från eluttaget. täng vattenkranen och aktivera spolhandtaget för att få ur trycket ur högtrycksslangen. Demontera högtrycksslangen och matarvattenslangen. OBERVERA! Maskinen har en automatisk start/stopp funktion. När spolhandtaget släpps, stannar maskinen automatiskt. Maskinen kan endast återstartas genom att aktivera spolhandtaget. Om motorn löst ut på grund av överbelastningssystemet skall maskinen återstartas på start/stopp kontakten med utgångsläge O. (e avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder ). 32

9 Användarhandledning 3.6 Placering av tillbehör, slang och kabel polrör i spolrörshållaren (1). Elkabel och högtrycksslang på handtaget (2). Dunk på dunkhållaren (3). polröret placeras i spolrörshållaren (1) med munstycket uppåt. Elkabeln rullas upp och hängs på körhandtaget (2). Därefter rullas högtrycksslangen upp och placeras på elkabeln. 3.7 Transport - körhandtag Lyftpunkter: handtag (3) och eventuellt under bottens framkant (4). Maskinen är försedd med körhandtag (1) och hjul, så den är lätt att transportera. Körhandtaget kan skjutas upp och ner efter behov. Tryck på utlösaren (2) och drag handtaget uppåt till det hörs ett litet klick och handtaget är i högsta läget. Genom att trycka på utlösaren (2) kan handtaget skjutas ned igen. Manuellt lyft görs med handtaget (3) när det är helt nedfällt och eventuellt under bottens framkant (4). Kranlyft görs med handtaget (3) - använd lyftband. 3.8 Förvaring Förvaras frostfritt! Töm pump, slang och tillbehör på vatten innan förvaring. Innan maskinen vinterförvaras, skall pump, slang och tillbehör tömmas helt på vatten enligt följande: 1. tanna maskinen och demontera matarvattenslangen samt tillbehör. 2. tarta maskinen igen och aktivera spolhandtaget. Låt maskinen gå tills det inte längre kommer ut något vatten ur spolhandtaget. 3. tanna maskinen och demontera högtrycksslangen. FROTKYDD: Om förvaringsplatsen inte är frostfri, skall maskinen skyddas med frostskyddsvätska, och slangar och tillbehör skall tömmas på vatten. 33

10 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder 4.1 Användningsområden De vanligaste arbetsområdena för denna maskin är följande: Lantbruk Transportsektorn Lättare industri ervice Hushållet 4.2 Arbetstryck Högtryckstvätten kan användas med högt eller lågt tryck. Lågtryck Högtryck Rengöring av maskiner, redskap, stall, inventarier och byggnader. Rengöring av lättare fordon, motortvätt, etc. Avfettning samt rengöring av maskiner, material och fordon. Rengöring av fordon, hygienutrymmen, institutioner m.m. Bil, motorcykel, båt, husvagn, trailer, stenplattor, staket, hustak, uthus, växthus, utegrill, trädgårdsmöbler m.m. Används först och främst vid utläggning av rengöringsmedel och vid avsköljning. Används vid själva rengöringen. 4.3 Rengöringsmedel Den effektivaste rengöringen uppnås vid användning av rengöringsmedel i kombination med högtrycksrengöring. KEW erbjuder en rad produkter utvecklade speciellt för högtrycksrengöring inom följande användningsområden: Rengöring av bilar, husvagnar, båtar Rengöring av stenplattor, hustak, staket Rengöring av byggnader, maskiner, stall Avkalkning Avfettning av material Desinfektion Kontakta din KEW-återförsäljare för information om de produkter som passar bäst för dina behov. Användningsmetod och dosering av de enskilda produkterna framgår av produktetiketterna eller databladet. Inställning av doseringen görs på högtryckstvätten. 4.4 Dosering av rengöringsmedel Högtryckstvätten har inbyggd injektor, som injicerar rengöringsmedel till vattnet när tvätten kör på lågtryck. Doseringsenheten kan steglöst dosera rengöringsmedel inom området 0-5%, och därmed kommer de flesta rengöringsuppgifter att vara täckta, se även avsnitt Omställning från utläggning av rengöringsmedel under lågtryck till tvätt under högtryck görs på spolröret. D.v.s. inga delar skall monteras av eller på vid normal användning av rengöringsmedel. Vid skumrengöring monteras en skuminjektor mellan högtryckstvätten och högtrycksslangen. ugslangen på injektorn förs ner i skumrengöringsmedlet. kumröret monteras på spolhandtaget. Efter utläggning demonteras skuminjektorn och skumröret ersätts med spolröret och tvättningen kan påbörjas. 34

11 Användningsområden och arbetsmetoder 4.5 Arbetsmetoder Denna högtryckstvätt är konstruerad för rengöring enligt den s.k. 2-stegsmetoden. TEG 1 TEG 2 Utläggning av rengöringsmedel Högtryckstvättning I praktiken bestäms arbetsprocessen i förhållande till den konkreta uppgiften, men normalt används följande arbetsmetod: 1. Rengöringsmedel läggs på under lågtryck. Doseringen beror på föroreningen och objektet, och inställningen görs på doseringsenheten. 2. Låt medlet verka. Rengöringsmedlet måste verka på ytan en kort stund- normalt några minuter - innan tvättningen påbörjas. 3. Högtryckstvättning. Högtryckstvättningen genomförs. Arbeta i sidled nerifrån och uppåt. 4. Eftersköljning. Görs för att skölja bort eventuell lös smuts från ytan. Bästa rengöringsresultat uppnås om följande punkter följs: Punkt 1 Normalt sker alltid påläggning på en torr yta. Om rengöringsmedlet läggs på en våt yta kan medlet få svårt att tränga ner i smutsen och rengöringsresultatet försämras. Punkt 2 Vid påläggning på stora, lodräta ytor (t ex en målad vägg) skall detta normalt göras nerifrån och uppåt. Härmed undviks att rengöringsmedlet rinner i kanaler och att ränder uppstår på ytan. Punkt 3 Vid högtryckstvättning skall arbetet ske så att högtrycksvattnet inte rinner över den ännu icke rengjorda ytan. 5.0 jälvsug Högtryckstvätten är självsugande och kan försörjas från en tank, sjö eller annat vattendrag. Vid sugdrift skall matarvattenslangen och pumpen vara fylld med vatten före start. ughöjden är beroende på vattnets temperatur. Max sughöjd 1 m uppnås med kallt vatten upp till 10 C. Om det finns risk för smutspartiklar (t ex flytsand) i matarvattnet skall förutom det inbyggda filtret, monteras ett yttre flytsandfilter. Kontakta din KEW återförsäljare för mer information. 35

12 6.0 Underhåll och skötsel Denna KEW högtryckstvätt är underhållsfri och pumpen kräver därför ingen speciell kontroll vid den dagliga användningen. Tag ändå för vana att kontrollera följande punkter: Innan matarvattenslangen och högtrycksslangen monteras sköljs samtliga snabbkopplingar rena från eventuell smuts eller sand. Innan spolrör eller tillbehör monteras i spolhandtaget, startas maskinen och snabbkopplingen sköljs ren från eventuell smuts eller sand. Efter användning av injektorn måste injektorsystemet sköljas med rent vatten för att undvika uttorkning eller tilltäppning av systemet. Vattenfiltret rengörs minst en gång i månaden, eller oftare vid behov. (e avsnitt 6.2). Maskinen skall förvaras frostfritt. kulle maskinen frysa får den inte startas förrän upptining skett. Tina även slangar och tillbehör innan maskinen startas. TARTA ALDRIG EN FRUEN MA- KIN! 6.1 Rengöring av högtrycksmunstycket Om munstycket är blockerat, höjs pumptrycket och munstycket måste rengöras. 1. täng av maskinen och demontera spolröret. 2. Rengör munstycket försiktigt. Använd ev. KEW rensnål nr VIKTIGT! Rensnålen får ENDAT användas när munstycket är demonterat. 3. kölj munstycksröret framifrån och bakåt med vatten. 4. Om trycket fortfarande är för högt, upprepa punkterna Rengöring av vattenfiltret Vattenfiltret (1) skall rengöras minst en gång i månaden, eller oftare vid behov. Ta bort låsringen (2) med en skruvmejsel, och ta ut vattenfiltret. törre partiklar tas bort och filtret sköljs noggrannt. Vattenfiltret skall sättas tillbaka innan maskinen åter tas i bruk. 6.3 Rengöring av ventilations öppningar Maskinen skall hållas ren, så att kylluft fritt kan passera genom öppningarna i maskinens sidor och botten (3). Undvik att vatten tränger in i maskinen genom öppningarna. 36

13 7.0 Felsökning och åtgärder En KEW högryckstvätt kännetecknas alltid av högsta kvalitet och förtjänar därför bästa service. För att förhindra onödiga problem, ber vi dig att kontrollera följande innan du kontaktar KEW serviceorganisation. Fel Orsak Åtgärd Motorn startar inte tickkontakt inte inkopplad Anslut kontakten. Defekt stickkontakt Pröva annan stickkontakt. äkring har löst ut Byt säkring. Defekt förlängningskabel Pröva utan förlängningskabel. Motorn stannar äkring har löst ut Byt säkring. Felaktig nätspänning Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med data på märkplåten. Överströmbrytare aktiverad Återstarta med utgångspunkt i läge O. *) äkringen går Byt till en säkring som är större än maskinens ampereförbrukning. Pumptrycket för högt Munstycket delvis blockerat Rengör munstycket (se avsnitt 6.1). (Kontrollera om vattenfilter saknas). För lång högtrycksslang Demontera högtrycksförlängningsslangen och pröva igen. (Förlängningsslang max 10 m). Pumptrycket är ojämnt Luft i matarvattenslangen/ Kör maskinen med öppet spolhandtag och pumpen spolröret på lågtryck tills trycket är jämnt. För liten vattentillförsel Kontrollera att vattenmängden motsvarer specifikationerna. OB! Undvik långa, smala slangar (min ½"). Vattenfiltret blockerat Rengör filtret (se avsnitt 6.2). Klämda slangar Räta ut slangarna. För lång högtrycksslang Demontera högtrycksförlängningsslangen och pröva igen. (Förlängningsslang max 10 m). Trycket är för lågt, Munstycket utslitet Byt munstycke. men lugnt muts i omloppsventilen Aktivera och släpp spolhandtaget snabbt 5 gånger efter varandra. Motorn startar men inget Pump/slangar eller tillbehör Tina upp pump/slangar eller tillbehör. arbetstryck frusna Matarvatten saknas Anslut vatten. Vattenfiltret blockerat Rengör filtret (se avsnitt 6.2). Munstycket blockerat Rengör munstycket (se avsnitt 6.1). Motorn startar oregel- Pump, högtrycksslang eller Kontakta närmaste KEW serviceverkstad. bundet av sig själv spolhandtag otäta *) Överströmbrytare Felaktig nätspänning e avsnitt 2.1. aktiverad För lång förlängningskabel e tabell avsnitt 2.1. vängning i nätspänningen Återstarta maskinen. Munstycket delvis blockerat Rengör munstycket (se 6.1). Maskinen återstartas med utgångspunkt i läge O. Vänta eventuellt tills motorn kallnat. Om andra fel än de beskrivna förekommer, tag kontakt med närmaste KEW serviceverkstad. 37

14

INSTRUKTIONSBOK KEW 4403K KEW 5203K

INSTRUKTIONSBOK KEW 4403K KEW 5203K INSTRUKTIONSBOK KEW KEW 4403K 5203K VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett mycket högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga

Läs mer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 VIKTIGT: Läs igenom denna instruktionsbok innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin

Läs mer

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S C3V 03V/VA 622 46-2003-09-08 Printed in Germany Copyright 2000 ALTO/Wap Bellenberg ALTO/Wap Bellenberg Wap Reinigungssysteme GmbH Guido-Oberdorfer-tr. 2-8 D-89287 Bellenberg Tel.: +49 (0) 730672-0 DK N

Läs mer

Bruksanvisning. Högtryckstvätt, 13 HK Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Högtryckstvätt, 13 HK Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Högtryckstvätt, 13 HK Art.: 90 36 628 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Högtryckstvättar K2 Car

Högtryckstvättar K2 Car Högtryckstvättar K2 Car Smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Car-kitet innefattar tvättborste, skummunstycke samt 5 l rengöringsmedels-koncentrat

Läs mer

Högtryckstvättar K3 Home

Högtryckstvättar K3 Home Högtryckstvättar K3 Home Behändig högtryckstvätt för hemmabruk. För rengöring runt huset, t ex av motorcykeln eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Home-kit Integrerat finmaskigt vattenfilter

Läs mer

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K7 Premium. Tekniska data

Produkter K7 Premium. Tekniska data Produkter K7 Premium Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som

Läs mer

Högtryckstvättar K2 - NYHET!

Högtryckstvättar K2 - NYHET! Högtryckstvättar K2 - NYHET! Liten och smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Integrerat finmaskigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade

Läs mer

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Vi är övertygade om att ALTO s nya högtryckstvätt lever upp till dina förväntningar om en snabb och effektiv rengöring. Du har nu ett rengöringsverktyg som kommer

Läs mer

Din manual NILFISK C

Din manual NILFISK C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK C 100.5. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. Bensin högtryckstvätt, 6,5 HK Art.:

Bruksanvisning. Bensin högtryckstvätt, 6,5 HK Art.: Bruksanvisning Bensin högtryckstvätt, 6,5 HK Art.: 90 36 627 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Välkommen till GARDENA trädgård... Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Lär dig med hjälp av bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna

Läs mer

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hetvattentvätt, 1714T Art.: 90 20 883 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1 C 130.1 är en kraftfull, kompakt och ergonomisk högtryckstvätt med bra förvaringsmöjligheter för standardtillbehören. Tvättens upprättstående höjd ger bra ergonomi. Click& Clean munstyckskoncept gör att

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruktionsbok Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar använda högtryckstvätten...5 4 Använda högtryckstvätten...7

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

COMPACT 1050 X-TRA DA EN FR NO SV

COMPACT 1050 X-TRA DA EN FR NO SV COMPACT 1050 X-TRA DA EN DE FR NO SV Instruktionsbog... 3-9 Instruction manual... 10-16 Betriebsanleitung... 17-23 Manuel d'instructions... 24-30 Instruksjonsbok... 31-37 Instruktionsbok... 38-44 6 1 3

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 9M STANDARD SLANG X-TRA 128500081 0

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 9M STANDARD SLANG X-TRA 128500081 0 E 130.2 är mycket mobil tack vare den upprättstående och ergonomiska designen och det kraftiga teleskopiska handtaget i aluminium gör att tvätten är lätt att flytta runt och med nedfällt handtag tar den

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 0

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 0 Nilfisk C 120.3/125.3 är en högtryckstvätt som erbjuder bra mobilitet och flexibilitet. Den är lämplig för dem som behöver en tvätt för basrengöringen och med prestanda på max. 120/125 bar. Tvättens höjd

Läs mer

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 0. 10m Superflex hose 128500082 0

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 0. 10m Superflex hose 128500082 0 har en upprättstående och ergonomisk design med ett extra lyfthandtag och det inbyggda teleskophandtaget i aluminium gör den både mobil, kompakt och lätt att förvara. Tvätten har även en hållare för Click&Clean

Läs mer

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30 K4 Premium Kompakt högtryckstvätt med hög prestanda. Med denna maskin rengörs stora ytor snabbt och effektivt. Perfekt för regelbunden rengöring t ex runt huset, bilen, trädgårdsmöblerna, motorcykeln eller

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET!

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Perfekt allroundmaskin med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbundna arbeten på stora ytor och hårt sittande smuts, t ex på

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

KALLVATTEN. Professionella kallvatten högtryckstvättar

KALLVATTEN. Professionella kallvatten högtryckstvättar KALLVATTEN Professionella kallvatten högtryckstvättar Kallvattenserien Det blå valet ett komplett program! Nilfisk-ALTO sätter fokus på produkternas prestanda och strävar samtidigt efter att utveckla ergonomiskt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

poseidon 5, 6 och 7 Nästa generation kallvatten högtryckstvättar

poseidon 5, 6 och 7 Nästa generation kallvatten högtryckstvättar 5, 6 och 7 Nästa generation kallvatten högtryckstvättar Så här skall en industriell högtryckstvätt se ut! De industriella kallvatten högtryckstvättarna POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA & 7 FA är utvecklade till

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30 G 4.10 M Bensindriven högtryckstvätt för hobbybruk som är den perfekta lösningen där strömförsörjning saknas, exempelvis i sommarstugan, vid båten och bilen. Med en robust stålrörsram och grovmönstrade

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer