Nilfisk C Nilfisk C Nilfisk C X-TRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA"

Transkript

1 Nilfisk C Nilfisk C Nilfisk C X-TRA Instruktionsbok

2 Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S

3 Index Nilfisk C / C / C Säkerhetsföreskrifter och varningar Beskrivning Innan du börjar använda högtryckstvätten Använda högtryckstvätten Användningsområden och arbetsmetoder När du har använt högtryckstvätten Underhåll Felsökning Mer information Huvudsaklig teknisk data EU-deklaration om överensstämmelse Säkerhetsföreskrifter och varningar Symboler som används för att markera instruktioner Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du startar högtryckstvätten första gången. Spara anvisningarna för senare bruk. Säkerhetsföreskrifter som markeras med den här symbolen måste följas för att förhindra att människor skadas. Den här symbo- används för att len markera säkerhetsföreskrifter som måste följas för att förhindra att maskinen skadas eller prestandan påverkas. Den här symbolen anger tips och instruktioner som förenklar arbetet och garanterar säker drift. Låt inte barn eller personer som inte har läst bruksanvisningen använda maskinen. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller andra personer utan hjälp eller tillsyn om deras fysiska, sensoriska eller mentala förmåga förhindrar säker användning. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Kontrollera att det inte är något fel på maskinen innan du startar den. Starta inte maskinen om du hittar något fel. Kontakta din Nilfisk-återförsäljare. Kontrollera särskilt: Elkabelns isolering får inte ha några skador eller sprickor. Om elkabeln är skadad skall en auktoriserad Nilfisk-återförsäljare byta ut den. VARNING! Högtrycksstrålar kan vara farliga. Rikta aldrig vattenstrålen mot personer, husdjur, elutrustning eller mot själva maskinen. Försök aldrig rengöra kläder eller fotbeklädnader på dig själv eller andra personer. Håll spolröret med båda händerna. Spolröret påverkas av en rekylkraft under drift på upp till 16,4 N. Operatören och andra i omedelbar närhet av rengöringsplatsen bör vidta åtgärder för att inte träffas av skräp som lossnar under arbetet. Bär glasögon och skyddskläder vid användning. Denna apparat har utformats för användning med tvättmedel som tillhandahålls eller rekommenderas av Nilfi sk. Användning av andra tvättmedel eller kemikalier kan ha en negativ påverkan på apparatens säkerhet. För att garantera apparatens säkerhet, skall endast reservdelar från eller godkända av Nilfi sk användas. Högtrycksslangar, fästen och kopplingar är viktiga för apparatens säkerhet. Använd endast slangar, fästen och kopplingar som rekommenderas av Nilfi sk. Använd inte apparaten om 3

4 en elkabel eller viktiga delar som tillhör apparaten är skadade, t.ex. säkerhetsutrustning, högtrycksslang och spolhandtag. Dra alltid ur stick-kontakten från vägguttaget vid rengöring eller underhåll och byte av delar eller växling av maskinen till en annan funktion Lämpligt hörselskydd måste användas. Använd aldrig maskinen i omgivningar där det finns risk för explosion. Kontakta de lokala myndigheterna vid tveksamheter. Det är inte tillåtet att rengöra ytor som innehåller asbest med högt tryck. Spraya inte brandfarliga vätskor. Dra alltid ur stick-kontakten från vägguttaget, när maskinen lämnas. Denna högtryckstvätt skall inte användas vid temperaturer under 0 C. Se till att ingen står under maskinen när den förvaras på väggen. VARNING! Bristfälliga förlängningskablar kan vara farliga. Om förlängningskabel används, skall den vara för utomhusbruk och anslutningarna skall hållas torra och inte ligga på marken. Vi rekommenderar att använda en elkabelrulle, som håller kontakten minst 60 mm över marken. Kablar på sladdvindor måste alltid viras upp helt för att förhindra att kabeln överhettas. Förlängningskablar skall uppfylla nedanstående krav avseende längd och kabelmått. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m Om elkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren eller deras servicepersonal eller liknande kvalifi - cerad person för att undvika fara. Anslutning till nätet Tänk på följande när du ansluter högtryckstvätten till nätet: Anslut bara maskinen till ett nät som har en jordad kontakt. Elinstallationen måste utföras av en behörig elektriker och uppfylla IEC Elförsörjningen till denna apparat bör inkludera en jordfelsbrytare som avbryter försörjningen om läckströmmen till jord överstiger 30 ma för 30 ms. Vattenanslutning: Anslutning till det allmänna nätet enligt bestämmelser. Maskinen får inte anslutas till det kommunala vattenledningsnätet. Denna högtryckstvätt får endast anslutas till det kommunala vattenledningssystemet, om det installeras en därtill lämplig backventil. Typ BA m.h.t. EN Backventilen kan beställas på artikelnummer Längden på slangen mellan backventilen och högtryckstvätten skall vara minst 10 meter för att dämpa en eventuell tryckstöt (min. ½"). Vid sugdrift (t.ex. från en regnvattentunna) behövs ingen backventil. Rekommenderat sugset När vattnet har strömmat genom backventilen, betraktas det inte längre som dricksvatten. VIKTIGT! Använd bara vatten som inte är förorenat. Om det fi nns risk för fl ytsand i inloppsvattnet (t.ex. från egen vattenkälla) bör ett extra fi lter monteras. Säkerhetsutrustning Låsanordning på spolhandtag(se utvikningsbladet i slutet av bruksanvisningen): Spolhandtaget har en låsanordning. När spärrhaken har tryckts in går det inte att använda spolhandtaget. Överhettningsskydd: Ett överhettningsskydd skyddar motorn mot överbeslastning. Maskinen startar om efter några minuter när överhettningsskyddet har svalnat. Säkerhetsventil: En integrerad säkerhetsventil skyddar systemet mot övertryck. 4

5 2 Beskrivning Nilfisk C / C / C Användning Denna högtryckstvätt har utvecklats för användning på: - Bilar, motorcyklar, båtar, husvagnar, lastbilar, uteplatser/ uppfarter/stenläggning, träarbeten, murverk utomhusgrillar, trädgårdsmöbler, gräsklippare Avsnitt 5 beskriver hur du använder högtryckstvätten för olika rengöringsuppgifter. Använd högtryckstvätten bara för sådana ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Säkerhetsföreskrifterna måste följas för att förhindra skador på maskinen, rengöringsytan eller allvarliga personskador. 2.2 Maskindelar och modellöversikt Se illustrationen i slutet av bruksanvisningen. 1 Start/stopp-knapp 2 Vatteninlopp (med fi lter) 3 Högtrycksanslutning 4 Högtrycksslang 5 Elkabel 6 Click & Clean-spolrör 7 Spolhandtag med spärr 8 Click & CleanTornado PRmunstycke 9 Click & Clean Powerspeed -munstycke 10 Click & Clean-skumrengörare 11 Rengöringsmunstycke 12 Handtag på vagn 13 Slangrulle (ej standard) 14 Slanghängare 15 Typskylt 16 Varningar 17 Kabelhängare Specifikationer: Se typskylten (15) på maskinen. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifi kationerna. 5

6 3 Innan du börjar använda högtryckstvätten 3.1 Montering av vagnens handtag och slangkrok 1. Montera vagnhandtaget (12) på maskinen. 2. Montera slanghängaren (14) på maskinen. 3.2 Montering av vagnens handtag och slangvinda (modeller med slangvinda) 1. Montera vagnhandtaget (12) på maskinen. 2. Montera slangvindan (13) på maskinen. 3.3 Montering av kabelhängare (C X-TRA) Klicka fast kabelhängarna (17) på maskinen. 3.4 Montering av snabbkoppling 6 1. Skruva åt snabbkopplingen på vatteninloppet (2). Obs! Inloppsfi ltret måste alltid monteras i vatteninloppsröret för att fi ltrera bort sand, kalksten och andra föroreningar eftersom dessa kan skada pumpventilerna. Varning: Garantin gäller inte om inte fi ltret har monte- rats.

7 3.5 Montering av högtrycksslang på spolhandtaget Montera fast högtrycksslangen (4) på spolhandtaget (7). Högtrycksslangen demonteras genom att trycka ned spärren (A). 4 Använda högtryckstvätten 4.1 Anslutning av högtrycksslang 1. Montera högtrycksslangen på utloppet (3). 4.2 Montering av spolrör samt Click & Cleanmunstycken 1. Skjut in spolröret (6) i spolhandtaget (7) och skruva fast det. Obs! Spolröret (6) har ett inbyggt munstycke för lägre tryck som kan användas för att spola bort smuts. 2. Sätt fast munstycket. 7 6 Varning: När du sätter fast Click & Cleanmunstyckena ska spärrhaken på sidan av spolröret komma ut igen. Obs! Tornado PR-munstycket och skumrengöraren har ett vridbart lock som måste justeras i Click & Clean-spolröret. Tryck på spärrhaken för att lossa Click & Clean-munstycket. 7

8 4.3 Vattenanslutning En vanlig 1/2" trädgårdsslang på minst 10 m och högst 25 m är lämplig. Obs! Anslutning till det allmänna nätet enligt bestämmelser. 4.4 Starta och stänga av maskinen (när den är ansluten till en vattenförsörjning) Spolröret påverkas av en rekylkraft under drift - håll därför i det med båda händerna. VIKTIGT: Rikta munstycket mot marken. 1. Kontrollera att maskinen står lodrätt. Obs! Placera inte maskinen i högt gräs! 2. Lossa spärren. 3. Tryck in avtryckaren på handtaget och låt vattnet rinna tills all luft har gått ur vattenslangen. 4. Vrid start/stopp-knappen (1) till position I. 5. Tryck in avtryckaren på spolhandtaget. VIKTIGT! Använd bara vatten som inte är förorenat. Om det fi nns risk för fl ytsand i inloppsvattnet (t.ex. från egen vattenkälla) måste ett extra fi lter monteras. 1. Låt vattnet rinna genom vattenslangen innan du ansluter den till maskinen för att förhindra att sand och smuts kommer in i maskinen. Obs! Kontrollera att fi ltret har monterats i vatteninloppsröret och att det inte är tilltäppt. 2. Anslut vattenslangen till vattenförsörjningen med hjälp av snabbanslutningen (inloppsvatten, maxtryck: 10 bar, maxtemperatur: 40 C). 3. Sätt på vattnet. Justera alltid avståndet och därmed munstyckets tryck mot ytan som skall rengöras. Täck inte över maskinen medan den är i drift. Obs! Om du lämnar maskinen eller inte använder den på 5 minuter, måste du stänga av den med start/stopp-knappen O (1): 1. Vrid start/stopp-knappen (1) till position O. 2. Dra ut elkontakten ur uttaget. 3. Stäng av vattenförsörjningen och tryck in avtryckaren för att sänka trycket i maskinen. 4. Lås spolhandtaget. När du släpper avtryckaren på spolhandtaget stannar maskinen automatiskt. Maskinen startar igen när du trycker in spolhandtaget. 8

9 4.5 Starta maskinen (när den är ansluten till öppna behållare (sugläge)) Tvätten kan t.ex. ta in vatten från en regnvattenbehållare. Slangen för vattenförsörjningen får inte vara för lång, cirka 5 m. Se till att vattenbehållaren inte är placerad lägre än maskinen. Nilfisk C / C / C Placera den andra änden av vattenslangen i vattenbehållaren. Använd ett externt fi lter om vattnet innehåller föroreningar. 2. Vrid start/stopp-knappen (1) till position I. 3. Tryck in avtryckaren på spolhandtaget och låt vattnet rinna tills vattenslangen och pumpen har tömts på luft. 4. Montera spolröret och munstycket. 4.6 Tryckreglering på TORNADO PRmunstycket Högt tryck Lågt Højtryk tryck Trycket kan regleras på TOR- NADO PR-munstycket. Lavtryk 9

10 5 Användningsområden och arbetsmetoder 5.1 Allmänt Effektiv högtrycksrengöring får du genom att följa några riktlinjer kombinerat med din egen personliga erfarenhet av specifi ka rengöringsuppgifter. Rätt tillbehör och rengöringsmedel kan öka högtryckstvättens effektivitet. Nedan följer lite grundläggande information om rengöring Rengöringsmedel och skum Skum eller rengöringsmedel måste appliceras på torra ytor så att den kemiska produkten kommer i direkt kontakt med smutsen. Rengöringsmedel appliceras nedifrån och upp, t.ex. på en bilkaross, för att undvika superrena områden, där större mängder rengöringsmedel samlas och rinner neråt. Låt rengöringsmedlet verka i några minuter före sköljning, men låt det aldrig torka på ytan som rengörs. Obs! Det är viktigt att rengöringsmedlen inte torkar. I annat fall kan ytan som rengörs skadas Mekanisk påverkan För att ta bort flera lager av smuts kan man behöva använda ytterligare mekanisk påverkan. Det finns särskilda tvättborstar som ger denna effekt och som tar sig igenom smutsen (i synnerhet vid biltvätt). 10

11 5.2 Typiska användningsområden Nedan finns en beskrivning av flera rengöringsuppgifter som kan lösas med en högtryckstvätt från Nilfisk tillsammans med tillbehör och rengöringsmedel. Uppgift Bil Fälgar, aluminium Stenläggning, betonggolv och andra hårda ytor Trädgårdsmöbler, trä Murverk, Träarbeten Takrännor Rengöring av avlopp s- rör, utlopp, stuprör etc. Rost, färg Växthus Trädgårdsverktyg, gräsklippare Tillbehör Click & Clean Bilmunstycke, autoborste, underredesmunstycke, Skumrengörare, Car Combi Cleaner Fälgborste, automunstycke, sprejfl aska, Alu Cleaner Powerspeed - munstycke, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Wood Cleaner Trädgårdsborste Powerspeed - munstycke, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Underredesmunstycke Rörrengörare Vatten-/sandblästringsutrustning Tornado PRmunstycke borste, Stone & Wood Cleaner Tornado PR-munstycke, Powerspeed -munstycke, multivinkeladapter, Metal Cleaner Rengöringsmetod 1. Applicera Car Combi Cleaner med skumrengöraren. Börja alltid nerifrån och arbeta uppåt. Låt Car Combi Cleaner verka i minst 5 minuter. 2. Tvätta bilen med bilmunstycket som har optimerats för snabb och varsam rengöring på lackerade ytor (jetstrålen är större och inte lika vass). Börja på framsidan av bilen och arbeta bakåt för att undvika att vatten tränger in genom dörrlisterna. 3. Använd borsten för att ta bort trafikfilm som inte går att avlägsna med munstycket. Applicera Car Combi Cleaner en gång till om bilen är väldigt smutsig. 4. Sätt fast underredesmunstycket och rengör underredet och hjulhuset. 5. Avlägsna vatten på bilens ytor med skrapan på bilborsten. Se till att alla sandkorn etc. har avlägsnats innan du använder skrapan. Torka med sämskskinn där skrapan inte når. Applicera Alu Cleaner med en sprejfl aska. Låt det verka i cirka 5 minuter och tvätta med fälgborsten. Använd Car Combi Cleaner för stålfälgar. Använd skumrengöraren och tvätta med fälgborsten. Var försiktig! Högtrycks-jetstrålen kan skada däcken. Spola mot brunn eller liknande. På ytor med mossa eller alger kan du börja med att applicera Stone & Wood Cleaner med skumrengöraren. Tvätta innan rengöringsmedlet torkar. En annan, effektivare och snabbare metod är att använda Patio Cleaner. Då undviker du även stänk. Applicera Wood Cleaner och tvätta innan rengöringsmedlet torkar. Obs! Använd trädgårdsborsten för att ta bort smuts. Samma metod som för stenläggning, men var försiktig - dåliga fogar och trä kan skadas av högt tryck. Du kan välja att bara använda Tornado -munstycket. Justera avståndet (trycket) efter fogarnas och träets kvalitet. Patio Cleaner kan också användas på vertikala ytor. Tvätta avloppsröret med munstycket. Tvätta alltid mot stuprör Se till att inte spruta under taket. Skjut in rörrengöraren cirka ½ m (till markering) i ett rör eller avlopp och tryck in spolhandtagets avtryckare. Munstycksöppningen som är vänd bakåt drar rengöraren genom röret. Munstycket bryter ner proppen och spolar smutsen bakåt. Montering av vatten- och sandblästringsutrustning gör att rost och färg tas bort snabbt och effektivt. Var försiktig så att du inte skadar ytan som ska sandblästras. Tvätta med högt tryck och eventuellt en borste. Du kan använda Stone & Wood Cleaner för att ta bort mossa och alger. Skölj bort den värsta smutsen med munstycket. Applicera Metal Cleaner med skumrengöraren och låt verka i cirka 5 minuter. Tvätta med munstycket. Du kan använda multivinkeladaptern på svåråtkomliga ställen och för att undvika stänk. 11

12 6 När du har använt högtryckstvätten 6.1 Förvara högtryckstvätten Maskinen bör förvaras i ett frostskyddat rum! Pumpen, slangen och tillbehören måste alltid tömmas på vatten innan de förvaras enligt följande: 1. Stäng av maskinen (vrid start/stopp-knappen (1) till position O ) och lossa vattenslangen och tillbehören. 2. Starta om maskinen och tryck in avtryckaren. Kör maskinen tills inget vatten längre rinner genom spolhandtaget. 3. Stäng av maskinen, dra ur kontakten och vira upp slangen och kabeln. 4. Lägg spolhandtaget, munstyckena och andra tillbehör i hållarna på maskinen. Om maskinen skulle kylas ned av misstag måste du kontrollera så att det inte uppstått några skador. STARTA ALDRIG EN NED- FRYST MASKIN. Frostskador täcks inte av garantin! 6.2 Vira upp elektrisk kabel och högtrycksslang C C C C C X-TRA C X-TRA För att undvika olyckor måste elkabeln och högtrycksslangen alltid viras upp ordentligt. Vira upp elkabeln och högtrycksslangen på hållarna. IInbyggt clips för bättre fastsättning av elkabeln. Högtryckstvätten fi nns i två modeller: A) med hängare för förvaring av högtrycksslang (14) - B) med en slangvinda (13) där slangen förs in i vindan och sedan viras upp. 12

13 6.3 Förvaring av tillbehör C C C X-TRA Standardtillbehören (spolhandtag och spolrör, munstycken, skumrengörare) kan förvaras på högtryckstvätten. Munstyckesrengöraren kan också förvaras på produkten. 6.4 Väggförvaring Högtryckstvätten kan hängas på vägg med hjälp av ett särskilt väggfäste (ej standard). Montera bara väggfästet på stadiga väggar. Anpassa längden på skruvarna och storleken på pluggarna till väggtypen. På väggfästet kan trädgårds-/ fälgborsten (a) skumrengöraren (b), Click & Clean borsten (c) och Click & Clean munstycken (d) förvaras. Obs! För denna produkt kan väggfästet bara användas som förvaring. Viktigt: Väggfästet har kapacitet att bära upp högst 30 kg. 13

14 7 Underhåll VARNING! Dra alltid ut elkontakten ur uttaget före underhåll eller rengöring. För att maskinen ska fungera länge och problemfritt bör du följa dessa råd: Tvätta vattenslangen, högtrycksslangen, spolröret och tillbehören innan de monteras. Ta bort sand och smuts från kopplingarna. Se till att sand eller smuts inte blockerar spärrhakens rörelse på Click & Cleanspolröret. Sköljs efter behov. Skölj skumrengöraren efter användning. Rengör munstyckena. Reparation måste alltid utföras i en auktoriserad serviceverkstad med originalreservdelar. 7.1 Rengöring av vatten inloppsfilter Rengör vatteninloppsfi ltret regelbundet en gång i månaden eller oftare beroende på användning. Lossa försiktigt fi ltret med en skruvmejsel och rengör det. Kontrollera att det är intakt innan du sätter tillbaka det. Inloppsfi ltret måste alltid sättas på vatteninloppsrörets insida för att fi ltrera bort sand, kalksten och andra föroreningar, eftersom de skadar pumpventilerna. VARNING: Garantin gäller inte om inte fi ltret har monterats. 7.2 Rengöring av munstycke Ett tilltäppt munstycke orsakar ett för högt pumptryck. Därför är det nödvändigt att det rengörs omedelbart. 1. Stäng av maskinen och lossa munstycket. 2. Rengör munstycket. VIKTIGT: Rengöringsverktyget (11) får bara användas när munstycket är borttaget! 3. Spola munstycket i motsatt riktning med vatten. 14

15 7.3 Rengöring av maskinens öppningar Maskinen bör hållas ren så att avkylande luft kan passera fritt genom maskinens öppningar. 7.4 Smörja kopplingarna För att det ska gå lätt att sammankoppla och för att o-ringarna inte ska torka, bör kopplingarna smörjas regelbundet. 15

16 8 Felsökning För att undvika onödigt arbete bör du kontrollera följande innan du kontaktar Nilfi sk-serviceverkstaden: Symptom Orsak Rekommenderad åtgärd Maskinen startar inte Maskinen är inte inkopplad Koppla in maskinen. Fel på säkring Försök med en annan säkring. Säkringen har gått Byt ut säkringen. Stäng av andra maskiner. Fel på förlängningskabel Prova utan förlängningskabeln. Varierande tryck Pumpen suger upp luft Kontrollera att slangar och anslutningar är lufttäta. Ventilerna smutsiga, utslitna Rengör och byt ut eller kontakta den lokala eller igentäppta Nilfi sk återförsäljaren Pumpens packningar är Rengör och byt ut eller kontakta den lokala utslitna Nilfi sk återförsäljaren Motorn brummar Låg spänning eller Tryck in avtryckaren på spolhandtaget. låg temperatur Maskinen stannar Säkringen har gått Byt säkring. Stäng av andra maskiner. Felaktig spänning i nätet Kontrollera att spänningen i eluttaget överensstämmer med med den som anges på typskylten. Överhettningsskydd aktiverat Låt högtryckstvätten svalna i 5 minuter. Munstycket delvis blockerat Rengör munstycket (se avsnitt 7.2) Säkringen går Säkring för liten Byt till en säkring som har en högre strömstyrka än maskinen. Du kan prova utan förlängningskabeln. Maskinen pulserar Luft i inloppsslang/pump Låt maskinen gå med avtryckaren öppen tills den återgår till regelbundet arbetstryck. Otillräcklig försörjning av Kontrollera att vattenförsörjningen överens stämmer med vatten specifi kationerna (se typskylten) Obs! Undvik att använda långa, tunna slangar (min. 1/2") Munstycket delvis blockerat Rengör munstycket (se avsnitt 7.2) Vattenfi lter blockerat Rengör fi ltret (se avsnitt 7.1) Slangen tilltrasslad Räta ut slangen. Maskinen startar Pump/spolhandtaget Kontakta närmaste Nilfi sk-serviceoch stannar ofta läcker verkstad. av sig själv Maskinen startar, men pump/slangar eller tillbehör Vänta medan pump/slangar eller tillbehör inget vatten kommer ut har frusit. tinar. Ingen vattenförsörjning Koppla på inloppsvattnet. Vattenfi lter blockerat Rengör fi ltret (se avsnitt 7.1) Munstycke blockerat Rengör munstycket (se avsnitt 7.2) Om några andra problem än de som anges ovan inträffar, kontakta din lokala Nilfi sk-återförsäljare. 16

17 9 Mer information Nilfisk C / C / C Lämna in maskinen för återvinning Den uttjänta maskinen ska omedelbart göras oanvändbar. 1. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Kasta aldrig elmaskiner i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska komponenter måste dessa samlas in separat och tillföras en miljövänlig återvinning. Vid frågor ber vi dig kontakta kommunförvaltningen eller närmaste återförsäljare. 9.2 Garantivillkor Nilfi sk har en garantitid på 2 år för högtryckstvättar som används för hemmabruk. Om din högtryckstvätt eller tillbehören lämnas in för reparation måste en kopia av kvittot visas upp. Garantireparationer utförs under följande villkor: att felen kan anses bero på brister i material eller utförande. (normal förslitning eller felaktig användning täcks inte av garantin). att riktlinjerna i bruksanvisningen har följts noga. att inga reparationer eller försök till reparationer har utförts av andra än Nilfi skutbildade servicetekniker. att bara originaltillbehör har använts. att produkten inte har skadats, t.ex. utsatts för slag, stötar eller frost. att endast vatten utan några föroreningar har använts. att högtryckstvätten inte har hyrts ut eller använts i något annat kommersiellt syfte. En garantireparation innefattar utbyte av felaktiga delar, men täcker inte emballage- och fraktkostnader. I övrigt hänvisar vi till nationella försäljningslagar. Maskinen skall skickas till en Nilfi sk-serviceverkstad tillsammans med en beskrivning/specifi kation av felet. Reparationer som inte omfattas av garantivillkoren kommer att faktureras. (t.ex. fel som beror på orsakerna som nämns i avsnittet Felsökningstabell i bruksanvisningen). 17

18 9.3 Tillbehör Använd endast originaltillbehör. Click & Clean Bilmunstycke Click & Clean Underrede munstycke Särskilt munstycke för lackerade ytor. Optimalt avstånd: cm. 90 vinklat specialmunstycke för underrede och hjulhus. Integrerade styrskor. Click & Clean Multivinkeladapter Justerad för 0-90 vinkel för bättre arbetsställning och rengöring av svåråtkomliga platser, t.ex. tunnor eller undersidan på gräsklippare. Passar för alla munstycken. För bilar och andra ytor. Finns i fl era utformningar. Underrede spolrör Avlopps- och rörrengörare 7 m förlängningsslang som gör att du når längre. Särskilt spolrör för rengöring av bilens undersida. 15 m lång rörrengörare för rengöring av rör och avlopp. Click & Cleanborstar Förlängningsslang Vatten-sandblästringsutrustning För borttagning av färg och rost. Sand fi nns att köpa i hobbyaffärer. Patio Plus Utrustning för snabb rengöring av uteplatser/uppfarter/stenläggningar. Trädgårdsborste Roterande borste för rengöring av träytor. Fälgborste Roterande borste för rengöring av fälgar. Väggfäste För upphängning av högtryckstvätten på väggen. Roterande borste För rengöring av fordon och andra ytor. Vattensug set Till förflyttning av stora mängder vatten från t.ex. en plastpool. 18

19 Rengöringsmedel Stone & Wood Cleaner Plastic Cleaner Metal Cleaner Car Combi Cleaner Alu Cleaner Oil & Grease Cleaner Wood Cleaner För stenläggning, murverk och träarbeten. Lämplig för mossa och alger. För plast- och syntetmaterial, t.ex. trädgårdsmöbler. För rengöring av metall, t.ex. trädgårdsverktyg. För bilar etc. Med sköljvax. För aluminiumytor. Appliceras med en sprejfl aska. T.ex. för borttagning av fett och olja på motorer. Appliceras med en sprejflaska. För rengöring av träytor, bl.a. trädgårdsmöbler. 19

20 10 Huvudsaklig teknisk data Typ C C C Specifikationer för el Märkspänning V Märkfrekvens Hz Angiven effektförbrukning kw Ström A 7,2 7,8 7,8 Skyddsklass Klass I/ Klass II Klass II Klass II Klass I Kappslingsklass IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Specifikationer för hydraulik Angivet tryck MPa/bar 10/100 10,5/105 11,5/115 Maxtryck MPa/bar 12/ /125 13/130 Angivet vattenflöde l/min / l/t 5,8/350 5,8/350 6,3/380 Max vattenflöde l/min / l/t 8,6/520 8,6/520 7,3/440 Max tryck för vatteninlopp Mpa/bar 1/10 1/10 1/10 Maxtemperatur, vatteninlopp C Maxtemperatur, vatteninlopp, vid sugläge C Vikt kg 8,9 9 15,8 Hand-/armvibration i enlighet med ISO : Standardmunstycke m/s 2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Ljudtrycksnivå LpA i enlighet med ISO 3744 db(a) 78 ±3 78 ±3 66,4 ±3 Garanterad ljudtrycksnivå LWA i enlighet med 2000/14/EC db(a)

21 11 Deklaration om överensstämmelse Deklaration Produkt: Hhögtryckstvätt Typ: Nilfisk C / C / C och tillbehörsvarianter av ovanstående modeller Beskrivning: 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 Apparatens konstruktion överensstämmer med EU-maskindirektiv följande tillämpliga bestämmelser: EU-lågspänningsdirektiv EU-direktiv EMK Tillämpade harmoniserade normer: EN /42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer: Namn och adress på person som är behörig att sammanställa den tekniska filen: Personnummer och underskrift för den person som är behörig att upprätta deklarationen å tillverkarens vägnar: IEC Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Plats och datum för deklarationen: Hadsund, 1 oktober

22 11

23 Web: HEAD QUARTER DENMARK Nilfi sk-advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) sk.com SALES COMPANIES AUSTRIA Geschäftsbereich der Nilfisk Advance GmbH Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 (0) Web: sk.at BELGIUM Nilfi sk-advance NV/SA. Riverside Business Park Boulevard Internationale 55 Bruxelles 1070 Tel.: Web: CHILE Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd. No Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai Tel: Web: CZECH REPUBLIC Nilfi sk-advance s.r.o. VGP Park Horní Pocernice Budova H2, Do Certous 1 Praha Tel.: Web: DENMARK Nilfi sk-alto Danmark Industrivej Hadsund Tel.: Web: FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie 23E Espoo Tel.: Web: FRANCE Nilfi sk-advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtaboeuf Cedex Tel.: Web: GERMANY Nilfi sk-alto Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Tel.: sk.com Web: GREECE Nilfi sk-advance SA 8, Thoukididou str Argiroupoli Tel.: sk.gr Web: sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance Versterkerstraat AN Almere Tel.: sk.com Web: sk.nl HONG KONG Nilfi sk-advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building Wo Tong Tsui Street Kvai Chung, NT Tel.: HUNGARY Nilfi sk-advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmilós Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 10 Tel: Web: sk.hu INDIA Nilfi sk-advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor Unit No. 403 Cardinal Gracious Road Chakala, Andheri (East) Mumbai Tel.: IRELAND Nilfi sk-advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Tel.: ITALY Nilfi sk-advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel.: Web: sk.it JAPAN Nilfi sk-advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: MALAYSIA Nilfi sk-advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: MEXICO Nilfi sk-advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe Mexico, D.F. Tel: (switchboard) NEW ZEALAND Nilfi sk-advance Limited Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: Web: sk.com.au NORWAY Nilfi sk-advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: Web: sk.no POLAND Nilfi sk-advance Sp. z.o.o. Millenium Logistic Park ul. 3-go Maja 8, Bud. B Pruszków Tel.: sk.pl Web: sk.pl PORTUGAL Nilfi sk-advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edifi cio 1, 1 A P Sintra Tel.: Web: sk.pt RUSSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Tel.: Web: sk.ru SOUTH KOREA NIlfi sk-advance Korea 471-4, Kumwon B/D 2F, Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul Tel: SOUTH AFRICA WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park Tel.: SPAIN Nilfi sk-advance S.A. Torre D Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: Web: sk.es SWEDEN Nilfi sk-alto Sverige AB Aminogatan Mölndal Tel.: sk.com Web: sk.se SWITZERLAND Nilfi sk-advance AG Ringstrasse 19 Kirchberg/Industrie Stelz 9500 Wil Tel.: Web: sk.ch TAIWAN Nilfi sk-advance Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: Web: sk-advance.com.tw THAILAND Nilfi sk-advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: TURKEY Nilfi sk-advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No: 7 Ümraniye Istanbul Tel.: sk-advance.com Web: sk.com.tr UNITED KINGDOM Nilfi sk (A Division of Nilfi sk-advance Ltd.) Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: Web: sk.co.uk UNITED ARAB EMIRATES Nilfi sk-advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Tel.: +971 (0) VIETNAM Nilfi sk-advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.:

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruktionsbok Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar använda högtryckstvätten...5 4 Använda högtryckstvätten...7

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

Din manual NILFISK C

Din manual NILFISK C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK C 100.5. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar använda högtryckstvätten...5

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara den

Läs mer

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Läs mer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Läs mer

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA C 105.6, C 120.6 X-TRA User Manual

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA C 105.6, C 120.6 X-TRA User Manual C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52 Betriebsanleitung...

Läs mer

107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch...11 Français... 14 Nederlands... 17 Italiano...

Läs mer

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Läs mer

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide 107140333 B psi bar 2 A B C Max. 50 C OFF 3 psi bar psi bar OFF 0 C 4 Detta dokument Detta dokument innehåller en kortfattad bruksanvisning och säkerhetsinformationer som

Läs mer

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Läs mer

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 EN------------ ----------- EN User Manual... 3-19 Instruktionsbok... 20-36 Instruksjonsbok... 37-52 Instruktionsbog... 53-68 Käyttöohje... 69-84 Betriebsanleitung...

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Högtryckstvättar K2 Car

Högtryckstvättar K2 Car Högtryckstvättar K2 Car Smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Car-kitet innefattar tvättborste, skummunstycke samt 5 l rengöringsmedels-koncentrat

Läs mer

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Läs mer

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano...

Läs mer

Coupé Neo. 107405583 b

Coupé Neo. 107405583 b User Manual Betriebsanleitung Instructions d utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull uso Gebruiksaanwijzing Instruktionsbok Instruksjonsbok Instruktionsbog Käyttöohje

Läs mer

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Instruktionsbok 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulerar till din nya Nilfisk högtryckstvätt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Högtryckstvättar K3 Home

Högtryckstvättar K3 Home Högtryckstvättar K3 Home Behändig högtryckstvätt för hemmabruk. För rengöring runt huset, t ex av motorcykeln eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Home-kit Integrerat finmaskigt vattenfilter

Läs mer

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 E 02 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18 Norsk... 21 Svenska... 24 Dansk... 27 Suomi... 30 Español... 33 Português... 36

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-TRA

C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-TRA C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-A Instructions for use 128332679 b (01.2015) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-19 Instruktionsbog... 20-36 Instruksjonsbok... 37-53 Instruktionsbok... 54-70

Läs mer

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Läs mer

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

107402584 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402584 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402584 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 INSTRUCCIONES DE USO 1 2 Operating instructions... 7 Bedienungsanweisungen...11 Instructions

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Högtryckstvättar K2 - NYHET!

Högtryckstvättar K2 - NYHET! Högtryckstvättar K2 - NYHET! Liten och smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Integrerat finmaskigt

Läs mer

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53, 5-67 PE POSEIDON 5-54 DE

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53, 5-67 PE POSEIDON 5-54 DE POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53, 5-67 PE POSEIDON 5-54 DE Instruktionsbok Innehåll Symboler 1 Viktiga säkerhetsanvisningar 2 Beskrivning 3 Före igångsättning 4 Drift och manövrering 5 Efter avslutat arbete

Läs mer

Produkter K7 Premium. Tekniska data

Produkter K7 Premium. Tekniska data Produkter K7 Premium Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som

Läs mer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innehåll ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktiga säkerhetsinformationer

Läs mer

Nilfisk P 130.2/150.2/ Instruksjonsbok

Nilfisk P 130.2/150.2/ Instruksjonsbok Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Instruksjonsbok Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...5 3 Innan du börjar använda högtryckstvätten...6

Läs mer

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 9M STANDARD SLANG X-TRA 128500081 0

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 9M STANDARD SLANG X-TRA 128500081 0 E 130.2 är mycket mobil tack vare den upprättstående och ergonomiska designen och det kraftiga teleskopiska handtaget i aluminium gör att tvätten är lätt att flytta runt och med nedfällt handtag tar den

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städa UTE Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus 2011 www.nilfisk-alto.se ALTO Sverige AB, Box 4029, 431 04 Mölndal, Kundsupport tel 020-27 16 00, info.se@nilfisk-alto.com Vi vill

Läs mer

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1 C 130.1 är en kraftfull, kompakt och ergonomisk högtryckstvätt med bra förvaringsmöjligheter för standardtillbehören. Tvättens upprättstående höjd ger bra ergonomi. Click& Clean munstyckskoncept gör att

Läs mer

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

Din manual NILFISK P

Din manual NILFISK P Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK P 160.1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

GD 5 - GD 10 - Instructions for use

GD 5 - GD 10 - Instructions for use GD 5 - GD 10 - Instructions for use 107410477 D (06. 2016) 2 English... 8 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 24 Italiano... 30 Norsk... 36 Svenska... 41 Dansk... 46 Suomi... 51 Español... 56 Português...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

SH TRUCK - Instructions for use

SH TRUCK - Instructions for use - Instructions for use 107319140 i (08.2015) DA-NO-SV-FI Instruktionsbog... 3-28 Instruksjonsbok... 29-54 Instruktionsbok... 55-81 Käyttöohje... 82-108 Printed in Hungary Copyright 2015 Nilfisk Innehållsförteckning

Läs mer

C 100.6, C 110.4, C X-TRA, C 105.6, C X-TRA

C 100.6, C 110.4, C X-TRA, C 105.6, C X-TRA C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A, C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b (09.2013) EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städa UTE Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus 2013 Art. no. 901.000.709 - www.djursgruppen.dk - 86 48 36 33 www.hogtryck.nilfisk.se Nilfisk-Advance AB, Box 4029, 431 04 Mölndal,

Läs mer

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30 G 4.10 M Bensindriven högtryckstvätt för hobbybruk som är den perfekta lösningen där strömförsörjning saknas, exempelvis i sommarstugan, vid båten och bilen. Med en robust stålrörsram och grovmönstrade

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Högtryckstvättar, konsument E 140.2 / E 145.2

Högtryckstvättar, konsument E 140.2 / E 145.2 Pålitlighet, mobilitet, allround och hög prestandanivå Nyckelfördelar Erbjuder en mycket hög kapacitet vilket innebär att tvätten klarar alla typer av rengöringsuppgifter. Den kompakta och upprättstående

Läs mer

Konsument högtryckstvätt C 120.2/ C 125.2

Konsument högtryckstvätt C 120.2/ C 125.2 Nilfisk C 120.2/125.2 är en högtryckstvätt som erbjuder bra mobilitet och flexibilitet. Den är lämplig för dem som behöver en tvätt för basrengöringen och med prestanda på max. 120/125 bar. Tvättens höjd

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET!

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Perfekt allroundmaskin med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbundna arbeten på stora ytor och hårt sittande smuts, t ex på

Läs mer

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30 K4 Premium Kompakt högtryckstvätt med hög prestanda. Med denna maskin rengörs stora ytor snabbt och effektivt. Perfekt för regelbunden rengöring t ex runt huset, bilen, trädgårdsmöblerna, motorcykeln eller

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Högtryckstvättar, konsument E / E 145.2

Högtryckstvättar, konsument E / E 145.2 Pålitlighet, mobilitet, allround och hög prestandanivå Nyckelfördelar Erbjuder en mycket hög kapacitet vilket innebär att tvätten klarar alla typer av rengöringsuppgifter. Den kompakta och upprättstående

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Vi är övertygade om att ALTO s nya högtryckstvätt lever upp till dina förväntningar om en snabb och effektiv rengöring. Du har nu ett rengöringsverktyg som kommer

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 0. 10m Superflex hose 128500082 0

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 0. 10m Superflex hose 128500082 0 har en upprättstående och ergonomisk design med ett extra lyfthandtag och det inbyggda teleskophandtaget i aluminium gör den både mobil, kompakt och lätt att förvara. Tvätten har även en hållare för Click&Clean

Läs mer

TORNADO G2 YELLOW 126481114 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 5M 126481137 1 C&C SKUMMUNSTYCKE M FLASKA 128500077 1

TORNADO G2 YELLOW 126481114 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 5M 126481137 1 C&C SKUMMUNSTYCKE M FLASKA 128500077 1 Tvättens upprättstående design ger bra ergonomi. Click&Clean munstyckskoncept gör att det går snabbt och enkelt att byta tillbehör. Den välkända bajonettkopplingen från Nilfisk ger kompatibilitet med ett

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5 BATTERY INSTRUCCIONES DE USO English... 08 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 23 Italiano...

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 2-26 PORTABLE 107309090 e (11.2013) 1 8 7 6 3 2 5 4 Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 Användning/drift 5 Efter arbetet 6 Underhåll

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 0

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 0 Nilfisk C 120.3/125.3 är en högtryckstvätt som erbjuder bra mobilitet och flexibilitet. Den är lämplig för dem som behöver en tvätt för basrengöringen och med prestanda på max. 120/125 bar. Tvättens höjd

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

K5 Premium. K5 Premium, 1.181-313.0, 2015-03-15

K5 Premium. K5 Premium, 1.181-313.0, 2015-03-15 K5 Premium K5 Premium rengör snabbt och enkelt bland annat fordon, stenmurar och cyklar. Utrustad med praktisk Quick connect, 8 m högtrycksslang på vinda, variopowerspolrör. Perfekt allroundmaskin med

Läs mer

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405529 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

PR TORNADO DARK BLUE 126481120 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 6M 126481138 1

PR TORNADO DARK BLUE 126481120 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 6M 126481138 1 Det är en kompakt och ergonomisk högtryckstvätt med bra förvaringsmöjligheter för standardtillbehören. Tvättens upprättstående design ger bra ergonomi. Click&Clean munstyckskoncept gör att det går snabbt

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer