- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret Uppvaktning av Årets företagare 2015 kl 18:00 Kaffe och smörgås kl 18:30 Ärenden Inledning 1 Kommunfullmäktiges öppnande Anteckningar 2 Upprop samt anmälan om närvarande 3 Val av justerande 4 Justering (Förslag: Kommunkontoret, måndag 22 juni 2015 kl 16:30) Frågor och rapporter 5 Styrelser, nämnder och beredning, 2015/9 information 6 Revisorerna, information 2015/9 7 Återrapportering 2015/9 8 Interpellationer 2015/9 9 Frågor 2015/14 Frågor, 8 juni Allmänhetens frågestund 2015/12 Kl 19:00 Beslutsärenden 11 Uppföljningsrapport 31 mars /55 Ks 134, 2 juni 2015 Uppföljningsrapport 31 mars 2015, Ks 110, 11 maj 2015 Ubn 54, 19 maj 2015 Bmn 48, 19 maj 2015 Von maj 2015+bilagor Kfn maj 2015 Sbn 49, 21 maj Styrning, ledning, taxor samt beslut för fastighetskoncernen inför budget /7 Ks 135, 2 juni 2015 Budget 2016, plan Ks 111, 11 maj 2015 Ubn 5, 19 maj 2015 Bmn 49, 19 maj 2015 Von 20 maj 2015 Kfn maj 2015 Sbn 50, 21 maj

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Budgetberedning 1 juni 2015, mötesprotokoll 13 Ansökan om ägarborgen Sala Heby Energi AB 14 Reglementen och arbetsordning, revidering 2007/45 Ks 130, 2 juni 2015 PM, 19 maj 2015 Ansökan, 28 april /153 Ks 122, 11 maj 2015 Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag, 27 april Protokollsutdrag från nämnder Von 64, 16 april 2015 Ubn 35, 20 mars 2015 Sbn 24, 19 mars 2015 Kfn 28, 18 mars 2015 Bmn 24, 10 mars bilagor Db 8, 13 april Regionkommunbildning i Uppsala län 2015/59 Ks 138, 2 juni 2015 PM, 18 maj 2015 Remiss, 5 maj Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 2008/23 Ks 125, 11 maj 2015 PM, 14 april 2015 Revisionsberättelse 2014 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Motioner och medborgarförslag 17 Anmälan av nya motioner 2015/67 2

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - - Förebygga och förhindra könstympning av flickor, samt ge stöd till de som drabbats - Vid långa kommunfullmäktigemöten ge möjlighet till att hinna äta en vanlig måltid 2015/68 Motion, 4 juni 2015 Motion, 4 juni Anmälan av nya medborgarförslag - Medborgarförslag: Bygg ett centralbibliotek i hus med lägenheter i Heby - Medborgarförslag: Bygg marklägenheter i Huddunge - Medborgarförslag: Skapa ett Sportotek i Heby - Medborgarförslag: Inför enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning 2015/ / / /64 Medborgarförslag, 25 maj 2015 Medborgarförslag, 25 maj 2015 Medborgarförslag, 25 maj 2015 Medborgarförslag, 22 maj 2015 Val 19 Avsägelser /1 20 Val - Begravningsombud, nominering - Uppsala tingsrätt, val av nämndemän, information 2014/231 Avslutning 21 Anmälningsärenden - Granskning av bokslut och årsredovisning, svar till revisionen, - Vittinge närskola, Ks 133, 2 juni 2015 Ubn 48, 17 april Partistödsredovisning 2014 Folkpartiet - Partistödsredovisning 2014, Centerpartiet - Partistödsredovisning 2014, Sverigedemokraterna 3

4 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - - Ny sammanräkning, Länsstyrelsen Annika Krispinsson Ordförande Sammanträdet kommer att sändas på webben. Se Heby kommuns hemsida. 4

5 (Enkel) FRÅGA Undertecknad KF-ledamot ställer FRÅGA till kommunalrådet om nedanstående problemområde. Hundlatriner. Hur ser kommunalrådet på möjligheterna att tillföra fler hundlatriner inom kommunens gränser, bl.a. i Huddunge, för att hålla rent och minska smittspridning? Bakgrund och motivering. Denna interpellation bygger på uppgifter som lämnats av kommunmedborgare och som tagit kontakt med mig i ärendet. Det har uppmärksammats i Huddunge att gång- och cykelvägen som är livligt trafikerad av förskolebarn, skolbarn och vuxna med hundar saknar latrinbehållare. Det är ofrånkomligt att rastning av hundar leder till diverse träck. Då behöver hundägaren ha möjlighet att enkelt kunna samla ihop skräpet, stoppa det i latrinpåse och lägga påsen i latrinbehållare. Som det nu är hamnar påsarna istället i papperskorgen vid livsmedelsbutiken eller direkt i naturen. Det skulle i fallet Huddunge vara lämpligt med en latrinbehållare mellan förskolan och skolan och dessutom en behållare nära ambulansstationen. Detta problem föreligger på flera platser och orter inom kommunen. Heby Charlotte Wall fullmäktigeledamot 5

6 (Enkel) FRÅGA Undertecknad KF-ledamot ställer FRÅGA till kommunalrådet om nedanstående problemområde. Branddammar. Hur ser kommunalrådet på möjligheterna att antingen underhålla kommunala branddammar alternativt avlägsna dem som inte längre är i bruk och återställa marken, samt avlägsna anslutande nätsystem? Bakgrund och motivering. Denna interpellation bygger på uppgifter som lämnats av kommunmedborgare och som tagit kontakt med mig i ärendet. Det har uppmärksammats under några års tid på olika platser runt om i kommunen att det finns branddammar - en gång byggda av kommunen och som sannolikt ägs av kommunen - som inte är underhållna och inte längre innehåller vatten. Istället är de omgivna av växtlighet i form av buskage och sly. Om dessa branddammar inte längre har någon funktion, bör dammarna rimligtvis avlägsnas, marken återställas och ledningar avlägsnas. Det råder annars risk att människor och djur kan komma till skada. Om dammarna fortfarande har någon funktion bör istället buskaget avlägsnas och dammarna återställas i brukbart skick. Heby Charlotte Wall fullmäktigeledamot 6

7 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Sammanträdesdatum 2 juni 2015 Ks 134 Dnr 2015/ Uppföljningsrapporter 2015 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige tackar för informationen av Uppföljningsrapport per 31 mars Kommunfullmäktige konstaterar ett prognostiserat underskott för vård- och omsorgsnämnden om tkr. Fullmäktige betonar därför vikten av att vård- och omsorgsnämnden arbetar med fortsatta åtgärder för att närma sig det budgeterade resultatet. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen med anledning av den försämrade prognosen uppmanat styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Kommunstyrelsens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 godkänns. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2015 om tkr understiger budgeterat resultat om tkr. Kommunstyrelsen betonar därför vikten av att åtgärdsplaner utarbetas och skyndsamt verkställs där underskott befaras. Med anledning av den försämrade prognosen uppmanas styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Sammanfattning Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 4 maj 2015 presenteras. Rapporten innehåller resultat för perioden, årsprognos samt analys. Kommunstyrelsen och nämnderna har antagit sina delar av rapporten och vård- och omsorgsnämnden har antagit en åtgärdsplan gällande det underskott som framkommit av uppföljningsrapporten. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport 31 mars 2015 Ks 110, 11 maj 2015 Ubn 54, 19 maj 2015 Bmn 48, 19 maj 2015 Von maj 2015+bilagor Kfn maj 2015 Sbn 49, 21 maj 2015 Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2 juni 2015 Förslag Marie Wilén (C):Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige tackar för informationen av Uppföljningsrapport per 31 mars Kommunfullmäktige konstaterar ett prognostiserat underskott för vård- och omsorgsnämnden om tkr. Fullmäktige betonar därför vikten av att vård- och omsorgsnämnden arbetar med fortsatta åtgärder för att närma sig det budgeterade resultatet. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen med anledning av den försämrade prognosen uppmanat styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Kommunstyrelsens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 godkänns. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2015 om tkr understiger budgeterat resultat om tkr. Kommunstyrelsen betonar därför vikten av att åtgärdsplaner utarbetas och skyndsamt verkställs där underskott befaras. Med anledning av den försämrade prognosen uppmanas styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: Redan efter tre månader in på 2015, finns det ett prognostiserat lägre resultat än budget. Det prognostiserade resultatet för hela kommunen är 8 661tkr, budget ligger på tkr, ett tapp på 2 074tkr. Med i denna prognos finns en intäkt från AFA - medel på 5 079tkr, som inte fanns med i budgeten. Det största underskottet i prognosen finns att hämta hos Vård- och omsorgsnämnden tkr, denna summa är under förutsättning att man lyckats med en besparing på 6 483tkr. I denna besparing ligger de extra resurser som lades med i S och V:s 2015 års budget att ge en Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2 juni 2015 möjlighet att kunna erbjuda fler heltidstjänster i kommunals avtalsområde, göra hembesök hos +75 åringar och starta upp familjecentrerat arbetssätt (Heby kommun är den enda kommun i länet som inte har detta). Alla dessa delar är förebyggande arbete och framtida kostnadssänkande insatser heltidstjänster för att ha en bra personalpolitik, hembesök för att få ner bl.a. fallolyckorna och att sätta in tidiga insatser för familjer med behov. De ökade kostnaderna inom Vårdoch omsorgsnämnden beror bl.a. på det ökade behovet att vårdplatser för äldre. Vi vill från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet åter igen flagga för vikten av en helhetssyn på ekonomin. Den översyn som finns med i S och V:s budget 2015, plan , kommer inte att vara klar förrän i slutet av året. Det är oroväckande med den ostabila ekonomi kommunen lever i. Kommunen står inför framtida viktiga investeringar och för att dessa ska kunna ske, måste det skapas en stabil ekonomi med bra resultat. Delges Samtliga nämnder Samtliga förvaltningschefer Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

10 1 (52) Central förvaltning Ekonomienheten Mikael Eriksson Ekonomichef Heby kommun en växande landsbygdskommun med trygghet, närhet och livskvalitet Uppföljningsrapport Mars 2015 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby 10

11 11 2 (52)

12 3 (52) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSRAPPORT I KORTHET...5 IT-MILJÖ...6 PERSONALREDOVISNING...7 FINANSIELL REDOVISNING...9 DRIFTREDOVISNING...10 FINANSFÖRVALTNINGEN...10 RESULTATRÄKNING...10 INVESTERINGSREDOVISNING...11 VERKSAMHETSREDOVISNING...12 KOMMUNSTYRELSEN...12 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...15 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...17 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...21 UTBILDNINGSNÄMNDEN...23 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN...25 BOLAGSREDOVISNING...27 HEBYFASTIGHETER AB...27 HEBYGÅRDAR AB...29 DRIFTSBILAGA PER VERKSAMHET...31 KOMMUNSTYRELSEN...31 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...35 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...36 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...42 UTBILDNINGSNÄMNDEN...47 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

13 13 4 (52)

14 5 (52) Förvaltningsrapport i korthet Årsprognosen Budgeterat resultat för 2015 är tkr och årsprognosen för perioden är tkr vilket är en avvikelse med tkr i förhållande till resultatmålet. Det som har påverkat årsprognosen är först och främst den återbetalning av AFA-medel, som tillfaller kommunen under innevarande år, med ett uppskattat belopp på tkr. Ytterligare en inbetalning är från AMG med 364 tkr, vilken betraktas som en extraordinär intäkt. Prognosen för pensionskostnaderna är en positiv avvikelse med tkr på årsbasis i denna rapportperiod. Däremot har skatteintäkter och statsbidrag tillsammans en negativ avvikelse med tkr i förhållande till budget. Resultaträkningens utfall per sista mars är ett överskott med tkr och i jämförelse med budget för perioden som ligger på tkr så är det en positiv avvikelse med 59 tkr. Driftredovisning I driftredovisningen för perioden har kommunstyrelsen en avvikelse med -139 tkr och årsprognosen en avvikelse med -260 tkr. Vård och omsorgsnämnden har för perioden en avvikelse med tkr och prognostiserar en avvikelse på årsbasis med tkr, vilket inte ingår i de åtgärdsplaner som har påbörjats inom nämnden. Utbildningsnämnden har en avvikelse på tkr för perioden, och ser inga avvikelser på årsbasis, då de inte har periodiserade kostnader som står för avvikelsen. Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett överskott på 243 tkr och inga avvikelser på helåret. Samhällsbyggnadsnämnden har, för perioden, ett underskott på -358 tkr och en årsprognos utan avvikelser. Den gemensamma bygg- och miljönämnden har för perioden en avvikelse på -219 tkr och prognostiserar ett underskott på -280 tkr. På finansförvaltningen är det för perioden ett överskott med tkr, vilket består av ej periodiserade pensionskostnader på tkr samt lägre kostnader för PO-pålägg, semesterlöneskuld och ej utbetalda lönesatsningar. Årsprognosen är ett överskott på tkr, vilket till största delen består av återbetalningen av AFA-medel och lägre pensionskostnader, samt en extraordinär intäkt från AMG, vilket sammantaget är en avvikelse på tkr i jämförelse med årsbudget. Investeringar Budgeterade investeringar för året uppgår till tkr och utfallet för perioden är 875 tkr. Vi har en årsprognos på tkr vilket är en avvikelse på årsprognosen med tkr. 14

15 6 (52) IT-miljö IT-enheten står inför många utmaningar under detta år. Heby kommuns IT-miljö kommer flyttas över till en helt ny infrastruktur och samtliga verksamhetssystem kommer att uppgraderas till senaste versionen. Detta arbete skall vara klart senast Mailsystemet (Microsoft Outlook) har blir uppgraderat till senaste versionen under april Beslut är taget att en gemensam nämnd ska skapas mellan IT-verksamheterna i Heby och Knivsta kommun. Nämnden kommer kallas samverkansnämnden och kommer att skapas Ett större projekt startas för att förverkliga detta. Den nya finansieringsmodellen är fullt ut implementerad i samtliga verksamheter i Heby. En ny metadatabaskatalog håller på att tas fram och kommer vara i drift Vi kommer använda oss av Microsoft-teknologi. Detta kommer möjliggöra ett flertal och lika funktioner som efterfrågas från de olika verksamheterna. Exempel på det är: Office365 (molntjänst) Automatiserad kontohantering Automatisk inloggning på fler system SharePoint för delning av information Andra övergripande projekt som pågår: 15

16 7 (52) Personalredovisning Löneöversynsprocessen 2015 För sifferlösa centrala avtal och riktade satsningar: Utgångspunkten är Heby kommuns politiska beslut om en generell riktlinje på 2,2 procent för sifferlösa centrala avtal för Detta skapar ett utrymme respektive chef att fördela individuellt utan några individgarantier. I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare gör personalutskottet en särskild satsning på vissa yrkesgrupper. Det betyder att 200 legitimerade lärare och förskollärare genererar ytterligare 370 kronor i månaden till det gemensamma utrymmet, liksom elva rektorer, 16 chefer inom Vårdoch omsorgsförvaltningen och 21 socialsekreterare att fördelas individuellt och differentierat. Mest tillförs kommunens 24 sjuksköterskor med 400 kronor var i månaden till utrymmet att fördela efter samma principer. För Kommunals avtalsområde: Det centrala avtalet ger ett utrymme på 600 kr att fördela individuellt och differentierat. Den lokala förhandlingen resulterade i att 35 kr av totalsumman 600 kr per medlem, i efterhand, ska tilldelas de medarbetare som har minst 20 års anställningstid i Heby kommun räknat per den 31 mars Till individuell och differentierad lönesättning utifrån lönekriterier, används 565 kr varav varje medarbetare garanteras 300 kr (heltidsmått). Samtliga lönesamtal har genomförts under februari mars och ny lön kommer att betalas ut 27 april. Lärarförbunden har tillsammans med arbetsgivaren valt att förlänga lönesamtalsperioden med en månad och utbetala ny lön i maj. Tidsplan för implementering av stödsystem till PA-systemet (personaladministrativa systemet). Program Information Utbildning individuellt Utbildning VOF Utbildning BUF Utbildning SBF Utbildning CEF Adato genomfört x LISA genomfört x SARA Hösten 2015 BeSched Pågår 2015 Nästan klart WinLas Webb Nov 2014 genomfört Nov 2014 genomfört Nov 2014 genomfört Våren 2015 WinLas Anstavtal Hösten 2015 Våren 2015 Våren 2015 Hösten 2015 WinLas Kompetens Qlik View Hösten 2015 Hösten 2015 Hösten 2015 Hösten 2015 Hösten

17 8 (52) Sjukfrånvaro under januari mars 2015 För 10 år sedan var sjukfrånvaron i Heby kommun totalt 9,2 procent. Därefter sjönk sjukfrånvaron varje år fram till år 2011 då den var nere på 4,0 procent, för att sedan öka årligen till 6,6 procent år Statistiken visar att sjukfrånvaron har ökat inom samtliga förvaltningar under de senaste åren. Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och för män. När det gäller yrkesgrupper tillhör undersköterska, vårdbiträde och barnskötare de grupper som har högst sjukfrånvaro. Ett kartläggningsarbete pågår för att öka förståelsen gällande orsakerna till den ökande sjukfrånvaron. Samtidigt görs aktiva rehabiliteringsinsatser kring enskilda individer ofta i samverkan med företagshälsovård och andra relevanta aktörer. Från januari 2015 används IT-systemet Adato som ett underlättande stöd i chefernas rehabiliteringsarbete. 17

18 9 (52) Finansiell redovisning LIKVIDA MEDEL Saldo per 1/1 Förändring Aktuellt saldo Nordea Huvudkonto Bank Nordea VoF Försörjningsstöd Bank Nordea VoF Kontantkort Sala Sparbank (kontanthantering) Summa Likvida medel UPPLÅNING Löptid Ränta Saldo per 1/1 Nya lån Amortering Aktuellt saldo Lån Kommuninvest , Lån Kommuninvest , Lån Kommuninvest , Lån Kommuninvest , Summa Kommunens upplåning

19 10 (52) Driftredovisning Driftredovisning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget janmars Utfall janmars Avvikelse för period Prognos 2015 Avvikelse Kommunstyrelse Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljönämnden Valnämnden Summa verksamheterna Finansförvaltningen Summa verksamhetens nettokostnad Finansförvaltningen Bokslut Budget Budget janmarmars Utfall jan- Avvikelse Prognos Finansförvaltningen för period 2015 Avvikelse Pension PO-pålägg Intern intäkt PO Intern ränteintäkt' Citybanan Semesterskuld Komp lokalhyra Konsultkostnad Personalpolitisk avsättning lönesattsning Återbetalning AFA Likvidation AMG extraord int Summa Resultaträkning Resultaträkning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget janmars Utfall janmars Avvikelse för period Prognos 2015 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidr/utjämn Finansielle inäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Extra ord intäkter Extra ord kostnader Resultat efter extraord poster

20 11 (52) Investeringsredovisning Pol org Ändamål Budget 2015 Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse helår Kommentarer Ks Teknisk plattform Inkomst avser debitering Knivata för gemensam investering Ks Trådlöst nätverk Avser BYOD Ks Operativsystem Uppgradering klientavtal (windows 10) Ks Hårdvara Nya ESX-server Ks Nätverkslogik o säkerhet Nätvision 2017 Ks Oförutsett Ks - Varav ipads till förtroendevalda Ks - Varav Kyrkogatan trafiksäkerhet Trafikverket medfinansiär med 50% ks - Varav G/C-väg Industrivägen Trafikverket medfinansiär med 50% ks - Varav skolskjutshållplats i Östervåla Trafikverket medfinansiär med 50% Ks Förstärkt inloggning Ks Logghantering Hör till nya brandväggar Ks Markköp Lundaorådet och pndlarparkering Harbo Ks Utsmyckning rondell Ks Rivning Kronan Ks Bredbandsutbyggnad Ks Nya brandväggar Finansieras genom anslag logghantering Summa Ks Von Implementering STIG Von Inventarier ny öppenvårdsavdelning Von Inventarier blå huset Von Inventarier Von särskilt boende - sängar Von Kontorsmöbler / Utrustning Von Matsalsmöbler - särskilt boende Von Arbetstekniska hjälpmedel Von Särskilt boende - Utemiljö Summa Von Sbn Utemiljö 0 Sbn Exploatering bostadsområden Sbn G/C-väg Morgongåva-Heby Sbn Möbler matsal Östervåla Sbn Laddstolpar till el-bilar, 2 st Sbn Pendlarparkering Morgongåva Trafikverket medfinansiär med 50% Sbn Penlarparkering Heby Sbn Pendlarparkering Harbo Trafikverket medfinansiär med 50% Sbn Upprustning utemiljö (lek, park) Sbn Hastighetssäkrande åtgärder i tätorter Varav VA Sbn Nytt verksamhetsområde Hebron Sbn Utökat verksamhetsområde Huddunge Sbn Reservvattentäkter Sbn Reningsverk reinvestering utrustning Sbn Driftövervakning Sbn Reinvestering dricksvatten Sbn Avvattning Tärnsjö/Heby 0 Sbn Saneringsarbete Nordmyran o Ggäddsjö mosse, etapp Summa Sbn Ubn Möbler Ubn -Varav Allmänna inv. IT (steg 5) Summa Ubn Kfn Energibesparande åtgärder Kfn Fastighetsinventarier, elljus, bryggor Kfn Upprustn utrustning sporthallar Summa Kfn Totalt

21 12 (52) Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Mängden detaljplaner har ökat kraftigt och antas bero på ökat intresse att etablera och bygga i Heby kommun. Även förfrågningar om mark har ökat. Planering för gångoch cykelvägen mellan Heby och Morgongåva och förberedande planeringsarbete för pendlarparkeringar i Morgongåva och Harbo, där kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket, pågår. Ekonomisk uppföljning Driftbudget (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Avvikelse för period Budget Utfall janmars jan-mars Helårsprognos Avvikelse Helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Driftredovisning under perioden Kommunstyrelsen redovisar ett underskott för perioden på -139 tkr. Orsaken till underskottet beror delvis på högre kostnader för sammanträden inledningsvis. Fler ersättare på sammanträden samt utbildningsdag förklarar detta. Central förvaltning redovisar ett överskott på 150 tkr för perioden. Överskottet förklaras av att planerade kostnader såsom uppdatering av ekonomisystemet, konsultinsatser, lägre kapitalkostnader och personalrepresentation kommer senare under året. Samtidigt har verksamheten belastats av engångskostnader för t ex utbildning för den uppdaterade versionen av diariet Evolution och vissa externa intäkter som ännu inte fakturerats. Planverksamheten har ett underskott på -65 tkr som beror på inhyrda konsulter för att klara av den ökade belastningen med planer. Även kostnader för dataprogram ingår i detta. Samtidigt finns det en återhållsamhet med en del inköp inom kartverksamheten, vilket balanserar upp resultatet något. Det sker även med landsbygdsutvecklingen. Inom lokalsamordningen finns kostnader redovisade som kommer att vidarefaktureras. Investeringar under perioden Kommunstyrelsen har beslutat om vissa investeringar som kommer att belasta avsatta medel för oförutsett. Däribland en mindre redovisning på -15 tkr som avser en ersättning från Knivsta kommun för gemensam investering. Heby kommuns andel av investeringen redovisades under år Åtgärdsplaner under perioden Inget aktuellt. 21

22 13 (52) Kommentarer till årsprognosen Driftredovisning för helåret Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på -260 tkr vilket beror på färdstjänst/riksfärdtjänst, där orsaken till underskottet är fler resor per brukare. Kommungemensamma stödfunktioner prognostiserar inga avvikelser för helåret. Engångskostnader som uppstått hittills och övriga kostnader under året, bedöms komma att finansieras med externa intäkter och budgeterade medel. Planeringsverksamheten kommer att bli mer kostsam under 2015 än tidigare år, om inledningen av året är en indikator för hur fortsättningen kan komma att se ut. Samtidigt förväntas intäkter på cirka 200 tkr från en markförsäljning under maj månad, vilken inte var budgeterad. Med hänsyn taget till detta prognostiserar planverksamheten inga avvikelser. Investeringar för helåret Inom planverksamheten skiljer endast 88 tkr i budgeterat och prognostiserat belopp för investeringar. Det har ändå skett förändringar i investeringsplanerna. Dels planeras att köpa mark för 600 tkr istället för 1000 tkr under Detta sker inom utrymmet för budgetposten kommunstyrelsen oförutsett för tre investeringsprojekt Kyrkogatan trafiksäkerhet, G/C-väg Industrivägen och skolskjutshållplats i Östervåla. Åtgärdsplaner för helåret Inte aktuellt. Näringslivsfrågor under perioden Näringslivsarbetet tar sin utgångspunkt i att skapa tillväxt i Heby kommun och dess företag. Centralt är att skapa goda förutsättningar för nya företagsetableringar genom ett gott företagsklimat. Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för infrastruktur i Heby kommun och skapa goda förutsättningar för bostadsbyggnation i kommunen. Ett exempel på aktivitet som slutförts under perioden är den gemensamma utbildningen Förenkla helt enkelt! för ledande politiker och ansvariga tjänstemän med fokus på tillväxtfrågor och ett gott företagsklimat. Inom kommunen pågår ett omfattande kvalitetsarbete "Bästa Heby" som också involverar arbetet med näringslivsutveckling och dess kontakter med näringslivet. Under perioden har även tre företagsbesöksdagar med geografisk koppling till Tärnsjö, Östervåla och Heby genomförts av kommunalråd Marie Wilén och näringslivsstrateg. Målet med besöken är att tala om företagens möjligheter och hot och på vilka sätt Heby kommun kan bidra till positiv utveckling för företaget och företagsklimatet i allmänhet. Samverkan med Östhammar, Älvkarleby och Tierps kommuner i ett gemensamt projekt har inletts för att åstadkomma ett EU-finansierat utvecklingsprojekt för företag i de fyra kommunerna. En näringslivsanalys har även tagits fram över Heby kommun och dess företag för perioden och rapporten kommer att presenteras vid ett frukostmöte 27:e maj. 22

23 14 (52) Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan mars Utfall jan mars Avvikelse period Prognos helår Avvikelse helår Kommunfullmäktige Kostnader Nettokostnader Demokratiberedningen Kostnader Nettokostnader Revisionen Kostnader Nettokostnad Kommunstyrelsen Kostnader Nettokostnad Plan Kostnader Nettokostnad Kommungem. stödfunktioner Kostnader Nettokostnad Tillväxtfrämjande åtgärder Kostnader Nettokostnad Räddningstjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Överförmyndare Kostnader Nettokostnad Parkeringstillstånd Kostnader Nettokostnad Färdtjänst/Riksfärdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknad Intäkter Kostnader Nettokostnad Central förvaltning Intäkter Kostnader Nettokostnad Samhällsbyggnadsförvaltnin Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

24 15 (52) Bygg- och miljönämnden Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Utbildning för bygg- och miljönämnden har genomförts. En del av denna har haft fokus på juridik, en annan på bland annat koppling mellan bygg- och miljöverksamhet och detaljplanering. Tjänstemän och politiker har medverkat i kommunens utvecklingsarbete Förenkla helt enkelt. Bygglovskvällar har genomförts i såväl Heby som Sala med ca 30 besökare på respektive möte. Upplägget består av både information från tjänstemän och mingel där besökare får möjlighet att diskutera detaljer med tjänstemännen. I Heby fungerar samarbetet med andra förvaltningar bra, inte minst samarbetet med plan, där det finns goda exempel på att bygg- och miljöenheterna är delaktiga och bidrar till ett effektivt utvecklingsarbete i Heby. Ekonomisk uppföljning Driftbudget (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Det ekonomiska resultatet visar ett underskott främst på grund av ökade kostnader för bostadsanpassning men också för politikerutbildningarna. Bygg- och miljönämndens helårsprognos är ett underskott på -280 tkr. Intäkterna för byggenheten är -36 tkr jämfört med budget januari mars på 203 tkr Det är normalt för första kvartalet att antalet ärenden är få och intäkterna låga. Bostadsanpassningsbidragen redovisar 710 tkr jämfört med budget januari mars 462tkr, det vill säga ett underskott på cirka -250 tkr. Underskottet har ökat från 200 tkr i februari till 250 tkr i mars. Bedömningen är, att utifrån normal ärendemängd under resten av året, blir helårsprognosen ett underskott med -250 tkr för bostadsanpassningen. Intäkterna för livsmedelstillsyn ligger just nu över budget, vilket är normalt för första kvartalet och beror på att årsdebiteringen är klar. Intäkterna för miljö- och hälsoskydd släpar efter på grund av sen fakturering. Helårsprognosen är att intäkter och kostnader för livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd följer budget. Den politiska verksamheten redovisar en underskott med -30 tkr på grund av kostnader i samband med politikerutbildningar. Driftredovisning under perioden Samma som ovan. Åtgärdsplaner under perioden Bostadsanpassningen är lagstyrd och kan inte balanseras mot annan verksamhet. Inga åtgärdsplaner finns. 24

25 16 (52) Kommentarer till årsprognosen Bedömningen är att bostadsanpassningens ärendemängd kommer att vara normal resten av året, vilket innebär att helårsprognosen blir ett underskott på -250 tkr. Helårsprognosen för livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd är enligt budget. Den politiska verksamheten redovisar en underskott med 30 tkr på grund av kostnader i samband med politikerutbildningar. Kostnaderna för den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen Sala-Heby följer helårsbudget. Det totala underskottet för Bygg- och miljönämnden är -280 tkr. Driftredovisning för helåret Samma som ovan. Investeringar för helåret Inga investeringar. Åtgärdsplaner för helåret Bostadsanpassningen är lagstyrd och kan inte balanseras mot annan verksamhet. Inga åtgärdsplaner finns. Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Kostnader Nettokostnad Gemensamt Miljö o Bygg Kostnader Nettokostnad Bygg Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö- och hälsoskydd Intäkter Kostnader Nettokostnad Livsmedel Intäkter Kostnader Nettokostnad Bostadsanpassning Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

26 17 (52) Vård- och omsorgsnämnden Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Antalet myndighetsbeslut avseende vård- och omsorgsboende har ökat kraftigt i förhållande till vad som kunnat förutses. De under 2011 tillfälligt stängda 13 platserna på Tallgården, öppnas nu åter under våren Detta för att undvika betalningsansvar till landstinget och risk för vite om verkställighet inte kan ske inom lagstadgad tid. Omfattningen av insatser som utförs vid vård- och omsorgsboendena har förändrats. Vid vårdtyngdsmätning i februari/mars konstateras att bemanningsnivån vid Liljebacken, Rungården och Tegelbackens korttidsboende är oacceptabelt låg i förhållande till de boendes behov. Därför har personalförstärkning gjorts. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger inom budgetramen. Personalkostnaderna hos de interna utförarna överstiger dock de intäkter som ges genom ersättningssystemet. En helhetsöversyn gällande uppdrag och effektivitet har initierats. Antalet placeringar i familjehem har ökat under perioden, medan antalet institutionsplaceringar minskar. Komplexa behov hos barnen gör att ersättningarna till familjehemmen ofta hamnar på högsta nivå. En handlingsplan har antagits för utveckling av den dagliga verksamheten inom Funktionsstöd. Ett flertal förändringar har påbörjats i syfte att effektivisera verksamheten och höja kvaliteten för deltagarna. Ekonomisk uppföljning Driftbudget (tkr) Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Jan-mar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Driftredovisning under perioden Gemensam verksamhet Verksamheten redovisar ett överskott. De medel som avsatts för att påbörja arbetet med heltidstjänster, familjecentrerat arbetssätt och uppsökande verksamhet för personer över 75 år, har ännu inte börjat användas. Socialpsykiatri Två nya placeringar medför ett underskott. Ordinärt boende Hemtjänsten redovisar ett underskott för personal- och transportkostnader. Sjukfrånvaron har varit mycket hög under perioden både hos ordinarie personal och 26

27 18 (52) hos timanställda. Detta har medfört höga personalkostnader på grund av beordrad tjänstgöring och kvalificerad övertid. Vård- och omsorgsboende Underskott redovisas för personalkostnader och måltider. Vårdtyngden har ökat och personalförstärkning har krävts för att säkra kvalitet och rimlig arbetsmiljö. Den kompensation som getts för ökade matkostnader är otillräcklig. Funktionsstöd Totalt redovisas ett överskott, då medel avsatta för trapphusboende ännu inte börjat användas. Överskott redovisas också för personlig assistans, där antalet beslut från Försäkringskassan för närvarande är något färre än vad som budgeterats. Daglig verksamhet redovisar överskott utifrån den effektivisering som pågår inom verksamheten. Korttidsboendet Myran har ett underskott, då beslutade åtgärder ännu inte gett effekt. Övriga boenden inom Funktionsstöd redovisar sammantaget ett underskott på grund av höga vikariekostnader i samband med ökade behov hos brukarna. Individ- och familjeomsorg Familjehem för barn och unga uppvisar ett underskott, då antalet placeringar i familjehem har ökat från 16 till 22. Flera institutionsplaceringar har övergått i familjehemsplacering. Komplexa behov hos barnen gör att ersättningarna hamnar på högsta nivå. Investeringar under perioden Inga investeringar har påbörjats under perioden. Åtgärdsplaner under perioden Samtliga verksamheter har gjort åtgärdsplan och vidtagit åtgärder motsvarande totalt 3 mnkr, för att inrymma verksamheten i budgetramen för Kommentarer till årsprognosen Gemensam verksamhet De medel som avsatts för att påbörja arbetet med heltidstjänster, familjecentrerat arbetssätt samt uppsökande verksamhet för personer över 75 år, beräknas inte användas för dessa ändamål under året. Det ekonomiska läget i stort, och de förstärkningar som behövs på basnivå, medger inte att nya verksamheter/åtaganden kan startas. Socialpsykiatri De två nya placeringarna är långvariga och beräknas kvarstå under resten av året. Översyn pågår av verksamheten med fokus på boende och boendestöd, för att kunna bedöma behovet av förändringar och effektivisering. Ordinärt boende Personalkostnaderna överstiger intäkterna och effektiviteten inom verksamheten behöver öka. Beslut har fattats om att göra en helhetsöversyn av uppdrag och effektivitet. Vård- och omsorgsboende Underskottet för vård- och omsorgsboende beräknas kvarstå under året. Behovet av platser inom vård- och omsorgsboende har ökat oväntat kraftigt. De 13 tillfälligt stängda platserna på Tallgården kommer åter att öppnas under våren 2015 enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden den 4 februari och 16 april. Kostnaden beräknas till tkr per helår, vilket inte finns i budgetramen. Därför avser nämnden att lämna en rapport om detta till kommunstyrelsen i månadsrapporten för mars. Åtgärden görs för att minska risken för betalningsansvar till landstinget och risken för vite om verkställighet inte kan ske. 27

28 19 (52) Den ökade vårdtyngden har krävt omedelbar förstärkning av bemanningen på Liljebacken, Rungården och Tegelbackens korttidsboende. Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 16 april gett förvaltningen i uppdrag att förstärka bemanningen vid dessa enheter. Kostnaderna för åtgärderna uppgår till tkr per helår. Kostnaderna ryms inte i ramen för 2015, varför nämnden avser att lämna en rapport till kommunstyrelsen i månadsrapporten. Hälso- och sjukvård Kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade förväntas bromsas upp, genom att fler vård- och omsorgsboendeplatser öppnas. Ett mindre underskott prognostiseras. Funktionsstöd Medel avsatta för trapphusboende beräknas inte användas under året. Behovet av boende förändras kontinuerligt och en djupare analys och boendeplanering har påbörjats. Prognosen med överskott för personlig assistans bygger på att ytterligare beslut från Försäkringskassan kan tillkomma, men att de ryms inom budgetramen. Handlingsplanen som antagits för daglig verksamhet har börjat ge resultat. Målsättningen är att minska antalet köpta platser och att öka arbetsträning inom öppna arbetsmarknaden. Åtgärder pågår för att undanröja underskottet inom boende, bland annat genom ökad samverkan mellan verksamheterna. Individ- och familjeomsorg Familjehem för barn och unga uppvisar ett underskott då antalet placeringar i familjehem har ökat från 16 till 22. Institutionsplaceringar har övergått i familjehemsplacering. De komplexa behoven hos barnen gör att ersättningarna hamnar på högsta nivå. Investeringar för helåret Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 17 april begärt igångsättningstillstånd för reinvesteringar vid vård- och omsorgsboenden, avseende sängar, med 450 tkr, matsalsmöbler med 508 tkr samt utemiljöer med 400 tkr. Investeringsbeloppen är beräknade att användas i sin helhet under året. Åtgärdsplaner för helåret Prognosen för helåret är ett redovisat underskott på tkr. Förutsättningen för prognosen är att förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner enligt nedan. Varje område har i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner med konsekvensanalyser, för att se vad som är möjligt att göra. 1) Inga nya verksamheter/åtgärder görs för de i budgeten avsatta medlen på tkr för heltidstjänster, familjecentrerat arbetssätt samt uppsökande verksamhet för personer +75 år. 2) Uppbyggnaden av trapphusboende för de i budgeten avsatta medlen på tkr skjuts upp. Noggrannare boendeplanering genomförs för område Funktionsstöd. 3) Åtgärdsplan upprättas för den socialpsykiatriska verksamheten motsvarande 180 tkr för året. 4) Åtgärdsplan upprättas för utförare hemtjänst motsvarande tkr för året. 5) Åtgärdsplan upprättas för gruppbostäder och korttidsboende inom Funktionsstöd motsvarande 300 tkr 6) Åtgärdsplan upprättas för öppenvård BoU motsvarande 290 tkr. 28

29 20 (52) Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Janmar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Politisk vht Intäkter Kostnader Netto Gemensam vht Intäkter Kostnader Netto Socialpsykiatri Intäkter Kostnader Netto Ordinärt boende Intäkter Kostnader Netto Vård- och omsorgsboende Intäkter Kostnader Netto Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Netto Funktionsstöd Intäkter Kostnader Netto Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Netto Färdtjänst Intäkter Kostnader Netto Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

30 21 (52) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Anslutning av nya VA-abonnenter i Huddunge är genomförd och arbete med anslutningar i Hebron, norr om Tärnsjö, pågår. Provpumpning i planerad reservvattentäkt vid Kärrbäck på Östa-halvön pågår. Förarbete för nya pendlarparkeringar i Morgongåva och Harbo pågår. Ekonomisk uppföljning Driftbudget (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Driftredovisning under perioden Vinterväghållningen under början av året var kostsam med ovanligt många sandningar. Grönyteskötseln ännu inte inletts. Bidraget till enskilda vägar blev 100 tkr dyrare än budgeterat. Detta eftersom Trafikverket har ändrat i sina rutiner, vilket inte var annonserat i förväg. Intäkterna är också högre än budgeterat. Detta beror dels på att extern finansiering, som avser verksamhet som kommer att pågå hela året, har inkommit för olika pågående projekt. I dessa projekt kommer kostnader längre fram i år. Dels är avkastningen från vinterns avverkningar högre än budgeterat. Investeringar under perioden Arbete med planerade investeringar har hittills endast resulterat i låga kostnader. Åtgärdsplaner under perioden Inte aktuellt. Kommentarer till årsprognosen Driftredovisning för helåret Prognosen förklaras av att det underskott som finns för perioden inom gata, kommer att jämnas ut under året, då kostnaden per månad blir mindre efter det att vinterväghållningen upphört. Samtidigt kommer grönyteskötseln, som har ett överskott för perioden, att få högre månadsvisa kostnader under kommande halvår. Kostenheten har stora kostnader för vikarier under sommaren medan intäkterna under samma period är lägre, varför deras resultat kommer att närma sig noll vid årsslutet. Skogsavverkning på Östa resulterade i en högre avkastning än förväntat, men där finns också stora underhållsbehov. 30

31 22 (52) Investeringar för helåret Investeringarna är i planeringsstadiet och förväntas genomföras under våren och framåt. Åtgärdsplaner för helåret Inte aktuellt. Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Kostnader Nettokostnad Förvaltningschef SBF Intäkter Kostnader Nettokostnad Park och allmänna platser Intäkter Kostnader Nettokostnad Gata och Trafik Intäkter Kostnader Nettokostnad Naturvård och Klimat Intäkter Kostnader Nettokostnad Östa Intäkter Kostnader Nettokostnad Kosten Intäkter Kostnader Nettokostnad VA Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

32 23 (52) Utbildningsnämnden Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Förvaltningens barnskötarpool flyttas in till en bemanningsenhet under hösten. Detta kommer att medföra merkostnader om ungefär 200 tkr. Dessa tas tillbaka via minskad sjukfrånvaro. Beslut togs i budget 2015 att tidsflexibel barnomsorg skulle införas i kommunen. Det pågår för närvarande en inventering av hur behovet ser ut i kommunen. Ekonomisk uppföljning Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Jan-Mars Jan-Mars för period Helår Helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Driftredovisning under perioden En faktura om cirka 505 tkr, som avser hela vårterminen, är bokförd på mars. För skolmåltider läggs årsbudget ut med tolftedelar per månad, men redovisas bara för tio månader (sommarlov). Detta innebär att budget för jan mars blir cirka 580 tkr för låg i jämförelse med kostnaden för perioden. Gymnasiekostnader visar ett högre utfall (ca 140 tkr) för vårterminen. Detta beror på att antal elever är flera jämfört med höstterminen. För perioden saknas intäkter för statsbidrag för komvux och gymnasium. Personalkostnader redovisas under vårterminen med en högre kostnad. Denna kommer att sjunka under höstterminen. Investeringar under perioden Förvaltningens stora IT-projekt med uppbyggnad av bland annat trådlös kommunikation i kommunen pågick över årsskiftet 2014/2015. En senareläggning av de olika delprojekten gjorde att det sista delprojektet avslutades i februari i år med eftersläpande kostnader på 187 tkr. Åtgärdsplaner under perioden Inte aktuellt. Kommentarer till årsprognosen Åtgärdsplaner för helåret Inte aktuellt. 32

33 24 (52) Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Jan-Mars Jan-Mars för period Helår Helår Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamt Barn o Utbildning Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskola, pedagogisk omsorg, fritids Intäkter Kostnader Nettokostnad Skola, förskoleklass, skolbibliotek Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundsärskola, gymnasiesärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasieutbildn, språkintro Intäkter Kostnader Nettokostnad Vuxenutbildn, lärvuxutbildn, SFI Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad LSS, fritidsklubb Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensam stödfunktion Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknadsenhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

34 25 (52) Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Utbildningsdagar har genomförts med anledning av den nya mandatperioden. Nämnden har beslutat om en rad olika utvecklingsprojekt, bland annat kartläggning av kulturskolans verksamhet samt upprustning av elljusspår och sporthallar. Under första kvartalet 2015 har flera rekryteringar inletts bland annat på grund av ett antal pensionsavgångar. Ekonomisk uppföljning Driftbudget (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Driftredovisning under perioden Kostnader och intäkter för verksamheten under första kvartalet följer i stort budgeten. Arbetet med att kartlägga hur en kulturskoleverksamhet skulle kunna se ut, kommer att starta under våren. Detta medför ett redovisat överskott. Detta är fördelat inom både på kultur- och fritidsverksamheterna. Investeringar under perioden Nämnden har fått igångsättningsbeslut för att byta ut ljusarmaturerna vid samtliga motionsspår i kommunen. Detta arbete startar under våren. Åtgärdsplaner under perioden Inte aktuellt. Kommentarer till årsprognosen Driftredovisning för helåret Om inget oförutsett kommer att inträffa under året, kommer kultur- och fritidsverksamheten att redovisa ett nollresultat för En kartläggning av hur verksamheten kan utvecklas bör ge svar på en rad olika frågor, exempelvis Vilka verksamhetsområden ser ungdomarna i kommunen som skulle behöva förnyas och vad saknar de? Hur kan en kulturskola se ut i Heby kommun? Hur kan olika arrangemang möta kommuninvånarnas nya behov? En genomgång och upprustning av olika idrottshallar och idrottsanläggningar kommer att göras både vad gäller inomhus- och utomhusidrotterna. Investeringar för helåret Hela anslaget för investering av ny armatur till motionsspåren kommer inte att behöva tas i anspråk. 34

35 26 (52) Åtgärdsplaner för helåret Inte aktuellt. Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Kostnader Nettokostnad Fritidsenheten Intäkter Kostnader Netto kostnad Kulturenheten Intäkt Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

36 27 (52) Bolagsredovisning Hebyfastigheter AB Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Investerings- och underhållsbudgeten har ökat. Detta innebär att bolaget kan genomföra större insatser, bl a i form av olika energibesparande åtgärder. Under perioden januari mars 2015 har bolaget påbörjat tillbyggnad av Morgongåva förskola samt byte av golv i sporthallen i Morgongåva. Utegruppen har investerat i en traktor och bolaget har köpt ut tre leasingbilar till restvärde. Försäljningen av Kyrkskolan i Östervåla har skett med tillträde den 1 april. Handpenning redovisades under perioden. Ekonomisk uppföljning Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Driftbudget (tkr) Jan-Mar Jan-Mar för period Helår Helår Intäkter Kostnader Resultat Investeringsbudget (tkr) Inkomster Försäljning av Kyrkskolan Utgifter 0 0 Maskiner, utegruppen Sportgolv, Mgva Energibesparande åtg Förskola, Mgva Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Driftredovisning under perioden Gällande driftredovisningen ligger bolaget lägre kostnadsmässigt. Det beror framförallt på lägre räntekostnader än budgeterat samt det nya regelverket K3 som påverkat avskrivningstakten. Budgeten byggde på 2013 års siffror och bl.a det nya regelverkets K3. Påverkan var då inte känd. Bolaget har en avvikelse på 1,4 Mkr enl. budget i lägre kostnader. Investeringar har skett i form av starten av tillbyggnaden av Morgongåva förskola samt utbyte av golv i sporthallen i Morgongåva. Utegruppen har investerat i en traktor och bolaget har köpt ut tre leasingbilar till restvärde. Soliditet för perioden: 27,2 % Låneskulder till kreditinstitut: Mkr Likvida medel per : Mkr Leverantörsskulder per : Mkr Balansomslutning: Mkr 36

37 28 (52) Investeringar under perioden Kommentarer till årsprognosen Budgeten bygger på 2013 års utfall. Bolaget har fått betydligt lägre räntekostnader beroende på omförhandlade låneskulder (p g a det ändrade regelverket K3) Prognosen visar på Mkr lägre. Avskrivningskostnaderna är även de påverkade av regelverket K3. Efter uppdelningen av bolagets fastigheter i komponenter har avskrivningstakten minskats från 2% årligen till 1,8 %, vilket gör att prognosen visar på 975 tkr lägre avskrivningskostnader. Bolaget har däremot högre personalkostnader än budgeterat. Detta beror på en ny tjänst i form av energioptimerare samt tillsättande av vakant tjänst som snickare. Prognosen för investeringar i bolaget är inte ändrad enligt gällande budget. Driftredovisning för helåret Investeringar för helåret Utökad ekonomisk uppföljning Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvik Jan-mars Jan-mars för period Helår Helår Rörelsens intäkter: Hyresintäkter Övriga rörelsesintäkterintäkter Summa Intäkter : Fastighetskostnader: Driftskostnader Underhållskostnader Taxebundna kostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar Summa fastighetskostnader: Rörelseresultat: Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande res poster Räntekostader och liknande res poster Summa resultat från fin inv: Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat

38 29 (52) Hebygårdar AB Sammanfattning av periodens viktigaste händelser Hebygårdar AB står inför en omfattande renoveringsperiod inom de närmsta tio åren med bl.a. stamrenoveringar inkl. våtenheter. Bolaget arbetar aktivt med att få fram byggprojekt som kan vara möjliga att få ekonomi i. Under perioden januari mars 2015 har bolaget i det närmaste slutfört nybygget i Morgongåva av 24 lägenheter. Inflyttning beräknas ske under maj Bolaget har dessutom under perioden slutfört ombyggnation av fastigheten Torget 6 i Heby. Dessa lägenheter, nio stycken, hyrs ut som "Tryggt Boende". Detta innebär ett anpassat boende för att öka tryggheten för äldre. Kravet är att hyresgästen har fyllt 75 år. Uthyrningsgraden av våra lägenheter har varit hög under perioden. Vi har svårt att tillgodose behovet när det gäller efterfrågan av bostäder på vissa orter. Ekonomisk uppföljning Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Driftbudget (tkr) Jan-Mar Jan-Mar för period Helår Helår Intäkter Kostnader Resultat Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter 0 Stamrenovering, Heby Energi, OlJans Egna elmätare, Torget Byte av fönster, torgv, etapp Tak/Fasad, Torget Nybyggnation Mgva, rest Nettoinvestering Kommentarer till uppföljningsperioden Kommentarer till uppföljningsperioden Gällande driftredovisningen ligger bolaget lägre kostnadsmässigt än budgeterat. Det beror framförallt på lägre räntekostnader och lägre driftkostnader. Budgeten byggde på 2013 års siffror och bl.a det nya regelverkets K3:s påverkan var då inte känd. Bolaget har en avvikelse på 3,8 Mkr enl. budget i lägre kostnader. Investeringar har skett i form av slutförande av nybyggnation i Morgongåva samt utbyte till egna elmätare, Torget 6, Heby. Soliditet för perioden: 18,7 % Låneskulder till kreditinstitut: Mkr Likvida medel per : Mkr Leverantörsskulder per : 5 244Mkr Balansomslutning: Mkr 38

39 30 (52) Driftredovisning under perioden Investeringar under perioden Kommentarer till årsprognosen Kommentarer till årsprognosen Budgeten bygger på 2013 års utfall. Bolaget har fått betydligt lägre räntekostnader beroende på omförhandlade låneskulder. Prognosen visar på Mkr lägre. Avskrivningskostnaderna är även de påverkade av regelverket K3. Efter uppdelningen av bolagets fastigheter i komponenter har avskrivningstakten ökats från 2% årligen till 2,1 %. Avskrivningskostnaderna kommer att justeras då både Torget 6 samt nybyggnation i Morgongåva kommer att generera avskrivningskostnader. Prognosen för investeringar i bolaget är inte ändrad enligt gällande budget. Driftredovisning för helåret Investeringar för helåret Utökad ekonomisk uppföljning Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvik Jan-mars Jan-mars för period Helår Helår Rörelsens intäkter: Hyresintäkter Övriga rörelsesintäkterintäkter Summa Intäkter : Fastighetskostnader: Driftskostnader Underhållskostnader Taxebundna kostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar Summa fastighetskostnader: Rörelseresultat: Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande res poster Räntekostader och liknande res poster Summa resultat från fin inv: Resultat efter finansiella poster Bokslutsdisposition Skatt Resultat

40 31 (52) Driftsbilaga per verksamhet Kommunstyrelsen Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan mars Utfall jan mars Avvikelse period Prognos helår Avvikelse helår Verksamheter (tkr) Kommunfullmäktige 1000 Politisk verksamhet Kostnader Nettokostnad Demokratiberedningen 1000 Politisk verksamhet Kostnader Nettokostnad Revisionen 1000 Politisk verksamhet Kostnader Nettokostnad Kommunstyrelsen 1000 Politisk verksamhet Kostnader Nettokostnad Plan 2120 Plan Kostnader Nettokostnad Gemensamt social verksamhe 5000 Gemensamt social verksamhe Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande 5140 Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad Färdtjänst/Riksfärdtjänst 5500 Färdtjänst/Riksfärdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensamma stödfunkt 6010 Kommungemensamma stödfunkt Kostnader Nettokostnad Tillväxtfrämjande åtgärder 6111 Tillväxtfrämjande åtgärder Kostnader Nettokostnad

41 32 (52) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan mars Utfall jan mars Avvikelse period Prognos helår Avvikelse helår Verksamheter (tkr) Räddningstjänst 6160 Räddningstjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Civilberedskap Kostnader Nettokostnad Överförmyndare/Gode män 6270 Överförmyndare/Gode män Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknad 6310 Arbetsmarknad Intäkter Kostnader Nettokostnad Central förvaltning 2140 Energirådgivning Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensamma stödfunkt Intäkter Kostnader Nettokostnad Marknadsföring Intäkter Kostnader Nettokostnad Näringsliv Intäkter Kostnader Nettokostnad Hemsändningsbidrag Intäkter Kostnader Nettokostnad Turism Intäkter Kostnader Nettokostnad Krishantering Intäkter Kostnader Nettokostnad

42 33 (52) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan mars Utfall jan mars Avvikelse period Prognos helår Avvikelse helår Verksamheter (tkr) 6170 Landsbygdsutveckling Intäkter Kostnader Nettokostnad IT Intäkter Kostnader Nettokostnad Samhällsbyggnadsförvaltningen 2130 MBK Intäkter Kostnader Nettokostnad Kultur- och musikverksamhe Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensamma stödfunkt Intäkter Kostnader Nettokostnad Landsbygdsutveckling Kostnader Nettokostnad Central planering Intäkter Kostnader Nettokostnad Gator Intäkter Nettokostnad Fastigheter Kostnader Nettokostnad Byggnader Intäkter Kostnader Nettokostnad Mark Intäkter Kostnader Nettokostnad

43 34 (52) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan mars Utfall jan mars Avvikelse period Prognos helår Avvikelse helår Verksamheter (tkr) 7521 Skog Intäkter Kostnader Nettokostnad Jordbruksmark Intäkter Nettokostnad Tomtmark Intäkter Kostnader Nettokostnad Exploateringsmark Intäkter Kostnader Nettokostnad Övrig mark Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter , Summa kostnader Nettokostnad

44 35 (52) Bygg- och miljönämnden Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet 1000 Politisk verksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Kostnader Nettokostnad Gemensamt Miljö o Bygg 2000 Gemensamt Miljö o Bygg Kostnader Nettokostnad Bygg 2110 Bygg Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö- och hälsoskydd 2220 Miljö- och hälsoskydd Intäkter Kostnader Nettokostnad Livsmedel 2240 Livsmedel Intäkter Kostnader Nettokostnad Bostadsanpassning 7600 Bostadsanpassning Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

45 36 (52) Vård- och omsorgsnämnden Verksamheter (tkr) Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Janmar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Politisk vht 1000 Nämnd Intäkter Kostnader Netto Gemensam vht 5000 Ledning VOF Intäkter Kostnader Netto Socialpsykiatri 5150 Socialpsykiatri Övriga intäkter Kostnader Netto Boende, psykiatri Övriga intäkter Kostnader Netto Social psykiatri kontaktpersoner Övriga intäkter Kostnader Netto Boendestöd SoL Övriga intäkter Kostnader Netto Ordinärt boende 5200 Ordinärt boende Övriga intäkter Kostnader Netto Hemtjänst Övriga intäkter Kostnader Netto Förebyggande äldre mötesplatser Övriga intäkter Kostnader Netto Dagvård demens Övriga intäkter Kostnader Netto Korttidsvård Övriga intäkter Kostnader Netto Väntjänst Övriga intäkter Kostnader Netto Ledsagarservice SoL Övriga intäkter Kostnader Netto

46 37 (52) Verksamheter (tkr) 5270 Kontaktperson SoL Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Janmar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Övriga intäkter Kostnader Netto Vård- och omsorgsboende 5300 Bemanningsenheten Övriga intäkter Kostnader Netto Rungården demensboende Övriga intäkter Kostnader Netto Hälso- och sjukvård 5290 Ordinärt boende HSL Övriga intäkter Kostnader Netto Särskilt boende HSL Övriga intäkter Kostnader Netto LSS HSL Övriga intäkter Kostnader Netto Funktionsstöd 5400 LSS administration Övriga intäkter Kostnader Netto Gruppbostad LSS Övriga intäkter Kostnader Netto Bostad med ssk serv unga Övriga intäkter Kostnader Netto Familjehem LSS Övriga intäkter Kostnader Netto Personlig assistans Övriga intäkter Kostnader Netto Avlösarservice LSS Övriga intäkter Kostnader Netto LSS, daglig verksamhet Övriga intäkter Kostnader Netto

47 38 (52) Verksamheter (tkr) 5440 Korttidstillsyn över 12 år Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Janmar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Övriga intäkter Kostnader Netto Korttidsvistelse Myran Övriga intäkter Kostnader Netto Ledsagarservice LSS Övriga intäkter Kostnader Netto Kontaktpersoner LSS Övriga intäkter Kostnader Netto Kontaktfamilj LSS Kostnader Netto Individ- och familjeomsorg 5700 IFO administration Övriga intäkter Kostnader Netto Myndighetsutövning vuxna Övriga intäkter Kostnader Netto Institutionsvård SoL vuxna missbruk Övriga intäkter Kostnader Netto Institutionsvård LVM vuxna missbruk Övriga intäkter Kostnader Netto Konsulentstödda famhem vuxna missbruk Övriga intäkter Kostnader Netto Familjehem vuxna missbruk Kostnader Netto Boende vuxna missbruk Övriga intäkter Kostnader Netto Arbetsrehab/sysselsättning vuxna missbruk Övriga intäkter Kostnader Netto

48 39 (52) Verksamheter (tkr) 5718 Öppna insatser vuxna missbruk Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Janmar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Övriga intäkter Kostnader Netto Kontaktperson vuxna missbruk Övriga intäkter Kostnader Netto Myndighetsutövning Barn o Familj Övriga intäkter Kostnader Netto Handläggning familjehem Övriga intäkter Kostnader Netto Konsulentstödda famhem BoU Övriga intäkter Kostnader Netto HVB BoU Övriga intäkter Kostnader Netto Jourhem BoU Övriga intäkter Kostnader Netto Öppenvård (Heden, Loket, ny vht) Övriga intäkter Kostnader Netto Öppenvård Bou externa köp Övriga intäkter Kostnader Netto Kontaktperson SoL Övriga intäkter Kostnader Netto Kontaktfamilj SoL Övriga intäkter Kostnader Netto Familjerätt Övriga intäkter Kostnader Netto Familjerådgivning Övriga intäkter Kostnader Netto

49 40 (52) Verksamheter (tkr) 5743 Kontaktperson vid umgänge Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Janmar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Övriga intäkter Kostnader Netto Särskild förordnad vårdnadshavare Övriga intäkter Kostnader Netto Föreningsbidrag/STIG Övriga intäkter Kostnader Netto Övriga vuxna familjehem Övriga intäkter Kostnader Netto Boende övriga vuxna Övriga intäkter Kostnader Netto IFO övriga vuxna Kostnader Netto Övriga vuxna kontaktpersoner Övriga intäkter Kostnader Netto Ek bistånd myndighetsutövning Övriga intäkter Kostnader Netto Ek bistånd försörjningsstöd Övriga intäkter Kostnader Netto Ekonomiskt bistånd vuxna Kostnader Netto Arbetsrehab/sysselsättning Övriga intäkter Kostnader Netto Ensamkommande drift Övriga intäkter Kostnader Netto Ensamkommande HVB Övriga intäkter Kostnader Netto

50 41 (52) Verksamheter (tkr) 5773 Ensamkommande kontaktperson Bokslut 2104 Budget 2015 Budget Janmar Redovisat Jan-mar Avvikelse för period Prognos helår Avvikelse helår Övriga intäkter Kostnader Netto Ensamkommande ss förordn vhv Övriga intäkter Kostnader Netto Alkoholhandläggning Övriga intäkter Kostnader Netto Färdtjänst Intäkter Kostnader Netto Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

51 42 (52) Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2014 Budget 2015 Avvikelse Budget Utfall janmars för jan-mars period Helårsprognos Avvikelse Helår Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet 1000 Politisk verksamhet Kostnader Nettokostnad Gator Kostnader Nettokostnad Grönytor Kostnader Nettokostnad Förvaltningschef SBF 2120 Plan Kostnader Nettokostnad Naturvård Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensamma stödfunkt Intäkter Kostnader Nettokostnad Administration Intäkter Kostnader Nettokostnad Skrotbilar Intäkter Kostnader Nettokostnad Vägbidrag Intäkter Kostnader Nettokostnad Grönytor Kostnader Nettokostnad Mark Kostnader Nettokostnad Park och allmänna platser 2150 Trafik och vägar Intäkter Kostnader Nettokostnad

52 43 (52) Bokslut 2014 Budget 2015 Avvikelse Budget Utfall janmars för jan-mars period Helårsprognos Avvikelse Helår Verksamheter (tkr) 7312 Torg Intäkter Kostnader Nettokostnad Skrotbilar Kostnader Nettokostnad Lekparker Intäkter Kostnader Nettokostnad Grönytor Intäkter Kostnader Nettokostnad Skog Kostnader Nettokostnad Gata och Trafik 2150 Trafik och vägar Kostnader Nettokostnad Gator och trafikmiljö Intäkter Kostnader Nettokostnad Gator Intäkter Kostnader Nettokostnad GC-vägar Intäkter Kostnader Nettokostnad Parkeringar Intäkter Kostnader Nettokostnad Gatubelysning Intäkter Kostnader Nettokostnad Skrotbilar Kostnader Nettokostnad Vägbidrag Kostnader Nettokostnad

53 44 (52) Bokslut 2014 Budget 2015 Avvikelse Budget Utfall janmars för jan-mars period Helårsprognos Avvikelse Helår Verksamheter (tkr) Naturvård och Klimat 2210 Naturvård Intäkter Kostnader Nettokostnad Klimat och energi Kostnader Nettokostnad Östa 2210 Naturvård Intäkter Kostnader Nettokostnad Naturreservat Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensamma stödfunkt Intäkter Kostnader Nettokostnad Skog Intäkter Nettokostnad Jordbruksmark Intäkter Nettokostnad Tomtmark Intäkter Nettokostnad Kosten 7710 Måltidsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Tillagningskök Intäkter Kostnader Nettokostnad Mottagningskök Intäkter Kostnader Nettokostnad VA-enheten 7010 Administration Kostnader Nettokostnad

54 45 (52) Bokslut 2014 Budget 2015 Avvikelse Budget Utfall janmars för jan-mars period Helårsprognos Avvikelse Helår Verksamheter (tkr) 7050 VA/Avfall övergripande Intäkter Kostnader Nettokostnad VA-verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenförsörjning Kostnader Nettokostnad Vattenverk Kostnader Nettokostnad Vattentorn Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenmätare Kostnader Nettokostnad Tryckstegringsstationer Kostnader Nettokostnad Avloppsverk Kostnader Nettokostnad Pumpstationer Kostnader Nettokostnad Spillvatten Kostnader Nettokostnad Dagvatten Intäkter Kostnader Nettokostnad Pumpar Kostnader Nettokostnad Dagvattenledningar Kostnader Nettokostnad

55 46 (52) Bokslut 2014 Budget 2015 Avvikelse Budget Utfall janmars för jan-mars period Helårsprognos Avvikelse Helår Verksamheter (tkr) 7200 Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnad Hushållsavfall Intäkter Kostnader Nettokostnad Latrin Intäkter Kostnader Nettokostnad Slamhantering Intäkter Kostnader Nettokostnad Återbruk Intäkter Kostnader Nettokostnad Stationära gruppen Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

56 47 (52) Utbildningsnämnden 56

57 48 (52) Verksamheter (tkr) Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Jan-Mars Jan-Mars för period Helår Helår 1000 Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Bibliotek Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamt Barn o Utb Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Pedagogisk omsorg Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidshem Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskoleklass Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundsärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasiesärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasieutbildning Intäkter Kostnader Nettokostnad Språkintro Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasial Vuxenutbil Intäkter Kostnader Nettokostnad

58 49 (52) Verksamheter (tkr) Bokslut Budget Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Jan-Mars Jan-Mars för period Helår Helår 4725 Lärvuxenutb Intäkter Kostnader Nettokostnad SFI (svenska för inv) Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad LSS, korttidstillsyn Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungem. Stödf. Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknadsenhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

59 50 (52) Kultur- och fritidsnämnden Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet 1000 Politisk verksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Kostnader Nettokostnad Anläggningar Kostnader Nettokostnad Kultur- och musikverksamhe Kostnader Nettokostnad Fritidsenheten 3101 Anläggningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Sim o sporthall Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Badplatser Intäkter Kostnader Nettokostnad Elljusspår Intäkter Kostnader Nettokostnad

60 51 (52) Verksamheter (tkr) Kulturenheten 3000 Gemensamt Kultur- och frit Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Kultur- och musikverksamhe Intäkter Kostnader Nettokostnad Bibliotek Intäkter Kostnader Nettokostnad Bidrag Intäkter Kostnader Nettokostnad Föreningsutveckling Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensamma stödfunkt Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

61 61 52 (52)

62 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 Ks 110 Dnr 2015/ Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 Kommunstyrelsens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 4 maj 2015 avseende kommunstyrelsens delar, godkänns. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2015 om tkr understiger budgeterat resultat om tkr. Kommunstyrelsen betonar därför vikten av att åtgärdsplaner utarbetas och skyndsamt verkställs där underskott befaras. Med anledning av den försämrade prognosen uppmanas styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet. Utifrån kommunstyrelsen övergripande och samordnande ansvar för kommunens ekonomi, samt det prognostiserade underskottet i vårdoch omsorgsnämnden, beslutas om månadsvisa uppföljningsmöten mellan kommunstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens presidium, samt berörda tjänstemän. Sammanfattning Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 4 maj 2015 avseende kommunstyrelsens delar, presenteras av ekonomichefen. Rapporten innehåller resultat för perioden, årsprognos samt analys. Kommunstyrelsen och nämnderna har att anta sina delar av rapporten. Uppföljningsrapporten kommer sedan att behandlas i kommunstyrelsen i sin helhet i juni Beslutsunderlag Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 4 maj Förslag Marie Wilén (C): Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 4 maj 2015 avseende kommunstyrelsens delar, antas. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2015 om tkr understiger budgeterat resultat om tkr. Kommunstyrelsen betonar därför vikten av att åtgärdsplaner utarbetas och skyndsamt verkställs där underskott befaras. Med anledning av den försämrade prognosen uppmanas styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet. Utifrån kommunstyrelsen övergripande och samordnande ansvar för kommunens ekonomi, samt det prognostiserade underskottet i vårdoch omsorgsnämnden, beslutas om månadsvisa uppföljningsmöten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 62

63 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 mellan kommunstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens presidium, samt berörda tjänstemän. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning: Redan efter tre månader in på 2015, finns det ett prognostiserat lägre resultat än budget. Det prognostiserade resultatet för hela kommunen är 8 661tkr, budget ligger på tkr, ett tapp på 2 074tkr. Med i denna prognos finns en intäkt från AFA - medel på 5 079tkr, som inte fanns med i budgeten. Det största underskottet i prognosen finns att hämta hos Vård- och omsorgsnämnden tkr, denna summa är under förutsättning att man lyckats med en besparing på 6 483tkr. I denna besparing ligger de extra resurser som lades med i S och V:s 2015 års budget att ge en möjlighet att kunna erbjuda fler heltidstjänster i kommunals avtalsområde, göra hembesök hos +75 åringar och starta upp familjecentrerat arbetssätt (Heby kommun är den enda kommun i länet som inte har detta). Alla dessa delar är förebyggande arbete och framtida kostnadssänkande insatser heltidstjänster för att ha en bra personalpolitik, hembesök för att få ner bl.a. fallolyckorna och att sätta in tidiga insatser för familjer med behov. De ökade kostnaderna inom Vårdoch omsorgsnämnden beror bl.a. på det ökade behovet att vårdplatser för äldre. Vi vill från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet åter igen flagga för vikten av en helhetssyn på ekonomin. Den översyn som finns med i S och V:s budget 2015, plan , kommer inte att vara klar förrän i slutet av året. Det är oroväckande med den ostabila ekonomi kommunen lever i. Kommunen står inför framtida viktiga investeringar och för att dessa ska kunna ske, måste det skapas en stabil ekonomi med bra resultat. Delges Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Samtliga förvaltningschefer Ekonomichef Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 63

64 - UTBILDNINGSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) Sammanträdesdatum 19 maj 2015 Ubn 54 Dnr 2015/ Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 Utbildningsnämndens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 avseende utbildningsnämndens delar, godkänns. Sammanfattning Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 avseende utbildningsnämndens delar, presenteras av förvaltningsekonomen. Rapporten innehåller en sammanfattning av periodens viktigaste händelser, resultat för perioden samt årsprognos. Kommunstyrelsen och nämnderna har att anta sina delar i rapporten. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 Förslag Tomas Bergström (FP): Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 avseende utbildningsnämndens delar, godkänns. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Förvaltningschef, barn och utbildning Ekonomichef Förvaltningsekonom Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 64

65 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - 20 maj 2015 Von 73 Dnr 2015/ Budgetuppföljning, uppföljningsrapport per 31 mars 2015 Vård- och omsorgsnämndens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 avseende vård- och omsorgsnämnden antas med redovisning av ett prognostiserat underskott på tkr för året. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på tkr för året. Underskottet beror till största del på att behovet av platser inom vård- och omsorgsboende har ökat oväntat snabbt samt att vårdtyngden inom vård- och omsorgsboende ökat kraftigt. Ett underskott redovisas också för egna utförare inom hemtjänst. Antalet budgeterade timmar för verksamheten är tillräckligt, men utförarna klarar inte att bedriva verksamheten inom den ersättning man får per utförd timme. Även familjehemsvård för barn och ungar uppvisar ett underskott. De tillfälligt stängda 13 platserna på Tallgården öppnas åter under våren enligt beslut i vård- och omsorgs- nämnden. Den ökade vårdtyngden har krävt omedelbar förstärkning av bemanningen vid tre enheter. Dessa åtgärder inryms inte i budgetramen för Prognosen förutsätter att åtgärder verkställs enligt framtagen åtgärdsplan. Delges Kommunstyrelsen Förvaltningschef vård och omsorg Förvaltningsekonom Beslutsunderlag PM, 27 april Uppföljningsrapport för vård- och omsorgsnämnden mars Paragrafen justeras omedelbart Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 65

66 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - 20 maj 2015 Von 74 Dnr 2015/ Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott vid uppföljning 31 mars 2015 Vård- och omsorgsnämndens beslut Med hänvisning till prognostiserat underskott ges förvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder enligt utarbetade åtgärdsplaner. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden redovisar efter uppföljning 31 mars 2015 ett prognostiserat underskott för helåret på tkr. Prognosen bygger på att åtgärder vidtas i enlighet med de åtgärdsplaner som förvaltningen utarbetat. Prognosen för 2015 visar på ett underskott för vård- och omsorgsnämnden på tkr. Prognosen bygger på att åtgärder vidtas i enlighet med de åtgärdsplaner som utarbetats inom verksamheten. Åtgärdsplanerna omfattar områdena: - Medel för heltidstjänster, familjecentrerat arbetssätt samt uppsökande verksamhet för personer över 75 år - Medel avsatta för trapphusboende - Egen utförare hemtjänst - Socialpsykiatrisk verksamhet - Öppenvård för barn och unga - Gruppbostäder och korttidsboende inom funktionsstöd Åtgärderna omfattar en total kostnad på tkr och redovisas i bilagda åtgärdsplaner. Beslutsunderlag PM, 12 maj åtgärdsplan för öppenvård, kontaktperson SoL, funktionsstöd boende/korttidshem LSS, gemensam verksamhet, hemtjänst. Ajournering kl Tilläggsförslag Carl-Otto Bergqvist (V) och (S); Vård- och omsorgsnämnden äskar ytterligare medel av kommunstyrelsen för att täcka underskottet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 66

67 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - 20 maj 2015 Förslagsordning Ordförande ställer sitt eget förslag mot Carl-Otto Bergqvists tilläggsförslag och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag. Reservation Carl-Otto Bergqvist (V) och (S) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Delges Kommunstyrelsen + bil Förvaltningschef vård och omsorg Förvaltningsekonom Paragrafen justeras omedelbart Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 67

68 PM 1 (1) Datum 12 maj 2015 Diarienr/Dplankod Vård- och omsorgsförvaltningen Gunnel Pettersson Förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott vid uppföljning 31 mars 2015 Vård- och omsorgsnämnden beslutar Med hänvisning till prognostiserat underskott ges förvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder enligt utarbetad åtgärdsplan. HEBY100 v , W:\Avskilt\Administrativa enheten\politiska möten\von 2015\Von \Handlingar\Handlingar pdf\8.1 MIssiv Åtgärdsplan maa prognostiserat underskott f VON.doc Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden redovisar efter uppföljning 31 mars 2015 ett prognostiserat underskott för helåret på tkr. Prognosen bygger på att åtgärder vidtas i enlighet med de åtgärdsplaner som förvaltningen utarbetat. Utredning Prognosen för 2015 visar på ett underskott för vård- och omsorgsnämnden på tkr. Prognosen bygger på att åtgärder vidtas i enlighet med de åtgärdsplaner som utarbetats inom verksamheten. Åtgärdsplanerna omfattar områdena: - Medel för heltidstjänster, familjecentrerat arbetssätt samt uppsökande verksamhet för personer över 75 år - Medel avsatta för trapphusboende - Egen utförare hemtjänst - Socialpsykiatrisk verksamhet - Öppenvård för barn och unga - Gruppbostäder och korttidsboende inom funktionsstöd Åtgärderna omfattar en total kostnad på tkr och redovisas i bilagda åtgärdsplaner. Gunnel Pettersson Delges: Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby 68

69 Åtgärdsplan år 2015 Datum Förvaltning/enhet/avdelning Funktionsstöd Boende/Korttidshem LSS Hur stort är underskottet? 300 tkr Vad beror det på? Allens gruppbostad: Under slutet av 2014 har personal vistats på sjukhus dygnet runt tillsammans med en boende som genomgått en stor operation, vaken natt och dubbelbemanning viss tid. Intäkten från Landstinget bokfördes Personalens uttag av ledigheter, med vikariekostnader belastar Torngatans stödboende: Högre tolk-kostnader än budgeterat. Hembygdens gruppbostad: Större omvårdnadsbehov då flera boende fått demenssjukdom. Behov av ökad bemanning kvällstid. Utökat behov av hand-ledning från habilitering om demenssjuksköterska. Korttidsboendet Myran: Behov av speciell personalgrupp i samband med vistelse för en person med utmanande beteende. Dubbelbemanning, handledning och täta personalmöten. Beskrivning av åtgärder Effekt i år (tkr) Effekt helår (tkr) Totalt (tkr) Återrapportering år 2015 år 2016 År Tidplan Se över all vikarietäckning Sammanslagning av korttidshemmet Myran och Torngatans stödbeonde för ett effektivare resursutnyttjande. Torngatan och Myran får utbildning/ handledning i grupputveckling, för ökad effektivitet. Fortsatt utbildning och handledning på Hembygdens gruppbostad för att ge personalen "verktyg" hur de kan bemöta de två boende med demenssjukdom I samband med uppföljnings-rapporter, 0 maj-15, aug-15, okt-15, dec

70 Summa

71 Åtgärdsplan år 2015 Datum Förvaltning/enhet/avdelning VOF, Gemensam verksamhet Hur stort är underskottet? Vad beror det på? Beskrivning av åtgärder Effekt i år (tkr) Effekt helår (tkr) Totalt (tkr) Återrapportering år 2015 år 2016 År Tidplan I budget finns 2713 tkr avsatta för heltidstjänster, familjecentrerat arbetssätt samt uppsökande verksamhet för personer över 75 år. Behoven för basverksamheten inom vård- och omsorgsboende är så omfattande att resurserna i stället bör användas för dessa ändamål I samband med uppföljningsrapporter, maj-15, aug-15, okt-15, dec

72 I budget 2015 finns tkr avsatta för trapphusboende för funktionsnedsatta. Förvaltningen har konstaterat att behoven förändras snabbt och att det krävs mer omfattande analys och boendeplanering innan verkställighet kan ske fullt ut. I och med den rådande mycket ansträngda ekonomiska situationen bör resurserna i stället användas för att täcka behoven i basverksamheten inom vård- och omsorgsboende. En sammanhållen boendeplanering kommer att genomföras för hela området Funktionsstöd, innefattande såväl socialpsykiatri som insatser enligt LSS I samband med uppföljningsrapporter, maj-15, aug-15, okt-15, dec-15. Summa

73 Åtgärdsplan år 2015 Datum Förvaltning/enhet/avdelning VOF, Hemtjänst Hur stort är underskottet? tkr Vad beror det på? Högre personalkostnader pga högt sjukfrånvaroantal, många introduktioner av nyanställd personal, flera brukartimmar som medför ökad bemanningsbehov och därmed också ökat behov av bilar. Höga kostnader för bilreparationer Beskrivning av åtgärder Effekt i år (tkr) Effekt helår (tkr) Totalt (tkr) Återrapportering år 2015 år 2016 År Tidplan Ökad effektivitet i planeringen av det dagliga arbetet och genom detta öka den utförda tiden hos brukarna. Påbörjas x I samband med uppföljningsrapporter, maj-15, aug-15, okt-15, dec-15. Total genomlysning av verksamheten via extern konsult ingår som en del i ovanstående åtgärd. Överskott på köpta timmar myndighetsutövning Summa

74 Åtgärdsplan år 2015 Datum Förvaltning/enhet/avdelning Hur stort är underskottet? Vård och omsorg, kontaktperson SoL 243 tkr Vad beror det på? En timanställd särskilt kvalificerad kontaktperson med höga reskostnader Beskrivning av åtgärder Effekt i år (tkr) Effekt helår (tkr) Totalt (tkr) Återrapportering år 2015 år 2016 År Tidplan Diskussioner med handläggarna har inletts och ett uppdrag har justerats för att få ner kostnaden. Vi ser också över möjligheten att få ner reseersättningen gm att undersöka möjligheterna till att barnen kan åka med allmänna kommunikationer Riktlinjer och rutiner för insatserna kp/kf och s kv kp behöver utarbetas. I samband med uppföljningsrapporter, maj-15, aug-15, okt-15, dec-15. En arbetsgrupp bör bildas för att se över om vi kan erbjuda alternativa insatser som t ex lägerverksamhet istället för biståndet kf. Summa

75 Åtgärdsplan år 2015 Datum Förvaltning/enhet/avdelning Hur stort är underskottet? Vård och omsorg, öppenvård 119 Vad beror det på? Köpt öppenvårdinsats som krävt extra personalkostnader Beskrivning av åtgärder Effekt i år (tkr) Effekt helår (tkr) Totalt (tkr) Återrapportering år 2015 år 2016 År Tidplan All köpt extern öppenvård har fasats ut och kommer att ha avslutats senast i juni. Färstärkningen av vår egen öppenvård ska kunna tillgodose de kommande behoven I samband med uppföljningsrapporter, maj-15, aug-15, okt-15, dec-15. Summa

76 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Sammanträdesdatum 20 maj 2015 Kfn 49 Dnr 2015/ Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 Kultur- och fritidsnämndens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 avseende kultur- och fritidsnämndens delar, godkänns. Sammanfattning Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 avseende kultur- och fritidsnämndens delar presenteras. Rapporten innehåller en sammanfattning av periodens viktigaste händelser, resultat för perioden samt årsprognos. Kommunstyrelsen och nämnderna har att anta sina delar i rapporten. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 Förslag Torbjörn Ivarsson (LP): Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 27 april 2015 avseende kultur- och fritidsnämndens delar, godkänns. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Kultur- och fritidschef Ekonomichef Förvaltningsekonom Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 76

77 - SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) Sammanträdesdatum 21 maj 2015 Sbn 49 Dnr 2015/2 041 Uppföljningsrapport, mars 2015 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Anta månadsrapport per 31 mars 2015 Sammanfattning Nämndens ekonomiska utfall per sista mars och prognostiserat resultat för 2015 redovisas. Anslutning av nya VA-abonnenter i Huddunge är genomförd och arbete med anslutningar i Hebron, norr om Tärnsjö, pågår. Provpumpning i planerad reservvattentäkt vid Kärrbäck på Östa-halvön pågår. Förarbete för nya pendlarparkeringar i Morgongåva och Harbo pågår. Ekonomisk uppföljning Driftbudget (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget jan-mars Avvikelse för period Utfall janmars Helårsprognos Avvikelse Helår Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Beslutsunderlag PM, Månadsrapport, 6 maj 2015 Rapport, Uppföljningsrapport, endast samhällsbyggnadsnämndens delar, mars 2015 Delges Kommunstyrelsen Förvaltningschef, SBF Ekonomichef Förvaltningsekonom Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 77

78 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Sammanträdesdatum 2 juni 2015 Ks 135 Dnr 2015/ Styrning, ledning, taxor samt beslut för fastighetskoncernen inför budget 2016 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till 4 % för Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Vatten och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Sammanfattning Enligt Riktlinjer till styr-, budget- och planeringsprocessen av både styrelser, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 ska kommunfullmäktige fastställa Justerandesignatur - styrmodell - regler för budgetering och uppföljning - taxor och avgifter Utdragsbestyrkande 78

79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2 juni avkastningskrav för Hebyfastigheter AB - borgensavgift för Hebygårdar AB - Hebygårdar AB:s och Hebyfastigheter AB:s nivå på soliditeten - internräntan Beslutsunderlag Budget 2016, plan , förslag Ks 111, 11 maj 2015 Ubn 5, 19 maj 2015 Bmn maj 2015 Von 20 maj 2015 Kfn maj 2015 Sbn 50, 21 maj 2015 Förslag Marie Wilén (C): Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till 4 % för Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Vatten och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 79

80 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2 juni 2015 Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: - Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. - Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. - Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. - Internräntan fastställs till 4 % för Under rådande ekonomiska situation, då kommunen har kraftigt ökade kostnader inom vissa delar av verksamheten, är det svårt att tro att dessa regler blir möjliga att helt följa. Det får inte bli så att det görs besparingar som får dåliga och kostsamma konsekvenser i framtiden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 80

81 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2016, plan Kommunfullmäktiges beslut 16 juni

82 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Innehållsförteckning Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag...3 Organisation och styrmodell...4 Regler för budgetering och uppföljning...7 Taxor och avgifter...10 Fastighetskoncernen...11 Ekonomi...12 Bilagor

83 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till 4 % för Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. 3 83

84 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. 4 84

85 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2016 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. 5 85

86 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. 6 86

87 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2016 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattning, att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig, för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. Internräntan fastställs till 4 % för Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och börjar gälla 1 januari Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i IT-tjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. 7 87

88 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till 4 % för

89 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 9 89

90 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Fastighetskoncernen Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres- och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB. Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Styrning Hebyfastigeter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Beräkning av avkastningen 2016: IB EK HGAB 2015: tkr x 2,78 % (10-årig statsobligationsränta 0,78 % + 2 %) = tkr. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Kommunfullmäktige beslutar Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör för år 2016: tkr. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %

91 BUDGET 2016, PLAN xx-xx Bilagor Taxor och avgifter, sammanställning Taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige Renhållningstaxa Vatten och avlopps taxa Taxor och avgifter för tomter Taxor och avgifter för registrering av lotterier Taxor och avgifter för tillsyn av näringsverksamhet med tobaksvaror Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen Taxor och avgifter för färdtjänst Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering Taxor och avgifter för korttidsboende för barn Taxor och avgifter för hjälpmedel Taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet Taxa för bygglov Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen Avgift för missbruksboende Taxor och avgifter som beslutas av kommunstyrelsen Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Taxor och avgifter för kartor Torghandelstaxa Taxor och avgifter som beslutas av utbildningsnämnden Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Taxor och avgifter som beslutas av kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet Taxor och avgifter som beslutas av bygg- och miljönämnden Tillsyn av brandfarlig och explosiva varor Taxor och avgifter som beslutas av förvaltningen enligt delegationsordningar Taxor och avgifter vid biblioteken Taxor och avgifter för hunddagis Taxor och avgifter för kopierings- och utskriftsservice Taxor och avgifter för lokalhyror Taxor och avgifter för måltider (intern taxa) Taxor och avgifter för sim- och sporthallar 11 91

92 BUDGET 2016, PLAN xx-xx 12 92

93 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 Ks 111 Dnr 2015/7 041 Kommunstyrelsens detaljbudget 2016, plan Kommunstyrelsens beslut Preliminär detaljbudget för kommunstyrelsen 2016, plan , antas. Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter för tomter behålls oförändrad för Sammanfattning Enligt Riktlinjer till styr-, budget- och planeringsprocessen av både styrelser, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 ska kommunstyrelsen anta preliminär detaljbudget för år Ekonomichefen presenterar ärendet. Kommunfullmäktige 67, 14 maj 2013 beslutade om priser för tomtmark och taxan har varit behållits oförändrad sedan dess. Förslag Marie Wilén (C): Preliminär detaljbudget för kommunstyrelsen 2016, plan , antas. Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter för tomter behålls oförändrad för Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Deltar ej i beslutet Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Rose-Marie Isaksson (S) och Bengt Löfling (V) avstår från att delta i beslutet med följande motivering: S och V avvaktar med ställningstagande med anledning av det svåra ekonomiska läget kommunen befinner sig i och att det behövs en helhetssyn innan ställningstagande. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 93

94 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 Delges Budgetberedningen Kommunchef Ekonomichef Förvaltningschef; samhällsbyggnad Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 94

95 - UTBILDNINGSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) Sammanträdesdatum 19 maj 2015 Ubn 53 Dnr 2015/ Budget 2016, plan , detaljbudget Utbildningsnämndens beslut Preliminär detaljbudget för utbildningsnämnden 2016, plan , antas. Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen. Förslag till investeringar överlämnas till budgetberedningen. Taxan för lovfritids fastställs till 83 kr/dag från och med 1 januari Taxan för pedagogisk lunch fastställs till 14,21 kr från och med 1 januari Utbildningsnämndens förslag Kommunfullmäktige beslutar Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per år: Målgrupp/kriterier Barn och unga Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Antal plac Årskostn kr Delsumma barn per barn (tkr) kr tkr kr tkr Pedag. omsorg 1-2 år 7, kr 528 tkr Pedag. omsorg 3-5 år 13, kr 754 tkr Skolbarnomsorg 6-12 år Förskoleklass Skola årsk 1-3 Skola årsk 4-6 Skola årsk 7-9 Totalsumma kr tkr kr tkr kr tkr kr tkr kr tkr tkr Sammanfattning Enligt Riktlinjer till styr-, budget- och planeringsprocessen av både styrelser, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 ska utbildningsnämnden anta preliminär detaljbudget för år Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 95

96 - UTBILDNINGSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19) Sammanträdesdatum 19 maj 2015 Förvaltningen föreslår att taxorna följer kostproduktionens höjning och räknas upp med 3,0 % från 2015 års nivå. Pedagogisk lunch beräknas till 14,21 kr per lunch och lovfritids till 83 kr/dag. Förvaltningsekonomen presenterar förslag till utbildningsnämndens detaljbudget. Beslutsunderlag Detaljbudget för utbildningsnämnden, 19 maj 2015 Förslag Tomas Bergström (FP): Preliminär detaljbudget för utbildningsnämnden 2016, plan , antas. Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen. Förslag till investeringar överlämnas till budgetberedningen. Taxan för lovfritids fastställs till 83 kr/dag från och med 1 januari Taxan för pedagogisk lunch fastställs till 14,21 kr från och med 1 januari Utbildningsnämndens förslag Kommunfullmäktige beslutar Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per år: Målgrupp/kriterier Barn och unga Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Antal plac Årskostn kr Delsumma barn per barn (tkr) kr tkr kr tkr Pedag. omsorg 1-2 år 7, kr 528 tkr Pedag. omsorg 3-5 år 13, kr 754 tkr Skolbarnomsorg 6-12 år Förskoleklass Skola årsk 1-3 Skola årsk 4-6 Skola årsk 7-9 Totalsumma kr tkr kr tkr kr tkr kr tkr kr tkr tkr Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 96

97 - UTBILDNINGSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) Sammanträdesdatum 19 maj 2015 Protokollsanteckning S och V avvaktar med ställningstagande med anledning av det svåra ekonomiska läget kommunen befinner sig i och att det behövs en helhetstillsyn innan ställningstagande. Delges Budgetberedningen Förvaltningschef, barn och utbildning Ekonomichef Förvaltningsekonom Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 97

98 98

99 99

100 100

101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - 20 maj 2015 Von 75 Dnr 2015/ Budget 2016 preliminär detaljbudget med taxor Vård- och omsorgsnämndens beslut Preliminär detaljbudget antas enligt förslag 12 maj 2015 Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen Förslag till hemtjänstpeng överlämnas till budgetberedningen Taxa för hunddagis räknas upp med 3 % Vård- och omsorgsnämndens förslag Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter för registrering av lotterier räknas upp med 3 % Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering räknas upp med 3 %, med beaktande av högkostnadsskyddet Taxor och avgifter för korttidsboende för barn räknas upp med 3 % Taxor och avgifter för hjälpmedel räknas inte upp Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen räknas upp med 3 % Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr/dygn Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i januari att anta planeringsförutsättningar för 2016, plan tilldela vårdoch omsorgsnämnden tkr för år Utifrån den tilldelade ramen och bedömning av möjliga omstruktureringar och neddragningar, har förvaltningen utarbetat förslag till preliminär detaljbudget för nämndens verksamhet daterat 12 maj Justerandes signatur Utredning I bilagd preliminär detaljbudget redovisas fördelning mellan nämndens verksamhetsområden samt de större förändringar i detaljbudgeten som krävt prioriteringar eller större verksamhetsförändringar. I bilaga redovisas förslag till taxor och avgifter för 2016 Utdragsbestyrkande 101

102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - 20 maj 2015 Delges Kommunstyrelsen + bil Förvaltningschef vård och omsorg Förvaltningsekonom Beslutsunderlag PM, 12 maj Förslag till preliminär driftbudget Förslag till taxor och avgifter Paragrafen justeras omedelbart Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 102

103 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Sammanträdesdatum 20 maj 2015 Kfn 48 Dnr 2015/ Budget 2016, plan , detaljbudget Kultur- och fritidsnämndens beslut Preliminär detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden 2016, plan , antas. Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen. Sammanfattning Enligt Riktlinjer till styr-, budget- och planeringsprocessen av både styrelser, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 ska kultur- och fritidsnämnden anta preliminär detaljbudget för år Förslag till preliminär detaljbudget presenteras. Beslutsunderlag Detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden, 20 maj 2015 Förslag Torbjörn Ivarsson (LP): Preliminär detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden 2016, plan , antas. Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Delges Budgetberedningen Kultur- och fritidschef Ekonomichef Förvaltningsekonom Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 103

104 - SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) Sammanträdesdatum 21 maj 2015 Sbn 50 Dnr 2015/ Preliminär detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2016 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Preliminär detaljbudget, enligt förslag 7 maj 2015, antas. Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen, med revideringen att punkt 2 och 4 byter plats. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Kommunfullmäktige beslutar Renhållningstaxa räknas upp med 3 % Vatten och avloppstaxan räknas upp med 0 % Sammanfattning Enligt Riktlinjer till styr-, budget- och planeringsprocessen av både styrelser, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 ska samhällsbyggnadsnämnden anta preliminär detaljbudget för år Förvaltningsekonomen och förvaltningschef presenterar förslag till samhällsbyggnadsnämndens detaljbudget. Beslutsunderlag Detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden, förslag 7 maj 2015 Delges Budgetberedningen Förvaltningschef, SBF Ekonomichef Förvaltningsekonom Administrativ chef Kommunsekreterare Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 104

105 PM 1 (2) Datum 1 juni 2015 Diarienr/Dplankod Budgetberedning Budgetberedning 1 juni 2015 Närvarande Marie Wilén (C), ordförande Carina Schön (S) Tomas Bergström (FP) Olof Nilsson (S) Margareta Gadde-Jennische (M) Emilie Jansson (S) Torbjörn Ivarsson (LP) Per Möller (C) Mats Jennische (M) Tjänstemän Helena Henriksson, kommunsekreterare Mikael Eriksson, ekonomichef Joakim Lundin, enhetschef Emma Burstedt, samhällsbyggnadsförvaltningen Magnus Holmberg Muhr, kontorschef bygg- och miljö Daniel Holmvin, barn- och utbildningsförvaltningen Gunnel Pettersson, vård- och omsorgsförvaltningen Peter Lund, kommunchef Preliminär detaljbudget 2016 Nämndernas ordförande och ansvarig tjänsteman presenterar förslagen till preliminär detaljbudget för 2016 och behov utöver det finansiella utrymmet. Styrelse/nämnd (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Utöver utrymme Plan 2017 Plan 2018 Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Valnämnden Finansförvaltningen Verksamhetens nettokostnad Verk Netto./. Skatter o statsbidr -98,3% -97,7% -97,2% -96,7% Resultat Resultatöverskott 1,45% 2,00% 2,54% 3,01% Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby 105

106 Datum 1 juni (2) Total ekonomisk översyn Kommunchefen informerar att förvaltningen nu genomför en total ekonomisk översyn. En kartläggning görs av kommunens verksamheter och dess uppdrag. Lägesbeskrivning ska ges till kommunstyrelsen samt till budgetberedningens kommande möten. Översynen kommer att vara färdig i slutet av året och presenteras för politiken i januari Nästa budgetberedning Budgetberedningens nästkommande möten är 7 september kl 13:00 och 2 oktober kl 14:00. Marie Wilén Carina Schön 106

107 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum 2 juni 2015 Ks 130 Dnr 2007/ Åtgärder för SHEABSala- Heby Energi AB Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Sala-Heby Energi AB:s ansökan om borgen för inlösen av befintligt reverslån om SEK tillstyrks. Beslutet anses som omedelbart justerat. Sammanfattning Sala-Heby Energi önskar lösa ett tidigare reverslån genom att uppta ett externt lån med kommunal borgen. Heby kommuns ägarandel på 12,5% innebär ett borgensåtagande på SEK genom proprieborgen. Ansökan ligger inom ramen för finansreglementet (HebyFS2013:3) och den fastställda borgensavgiften för lån uppgår till 0,5 % i budget Beslutsunderlag PM, 19 maj 2015 Ansökan, 28 april 2015 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Sala-Heby Energi AB:s ansökan om borgen för inlösen av befintligt reverslån om SEK tillstyrks. Beslutet anses som omedelbart justerat. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 108

108 PM 1 (1) Datum Diarienr/Dplankod 19 maj /45 Kommunstyrelsen Ansökan om ägarborgen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Sala-Heby Energi AB:s ansökan om borgen för inlösen av befintligt reverslån om SEK tillstyrks. Sammanfattning Sala-Heby Energi önskar lösa ett tidigare reverslån genom att uppta ett externt lån med kommunal borgen. Heby kommuns ägarandel på 12,5% innebär ett borgensåtagande på SEK genom proprieborgen. Ansökan ligger inom ramen för finansreglementet (HebyFS2013:3) och den fastställda borgensavgiften för lån uppgår till 0,5% i budget I tjänsten Mikael Eriksson Ekonomichef Delges: Sala-Heby Energi AB Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby 109

109 110

110 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 Ks 122 Dnr 2012/ Reglementen och arbetsordning, revidering Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag, 27 april Sammanfattning Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna inför den nya politiska organisationen, som trädde i kraft 1 januari Då nu de nya reglementena fungerat under en tid är det lämpligt att se över om några korrigeringar behöver göras. Nämnderna och kommunstyrelsen har uppmanats att lämna in förslag till eventuella korrigeringar i sina respektive reglementen. Valbarhetsreglerna har dock setts över centralt i kommunen för att de ska kunna harmonisera och har inte behandlas i nämnderna. Vidare har även kommunstyrelsens och nämndernas ansvar för personal- och arbetsmiljöfrågor inom respektive verksamhetsområde inkluderats. Ärendet har behandlats i samtliga nämnder samt i demokratiberedningen och i de fall där nämnderna har inkommit med synpunkter har dessa övervägts och i viss mån tagits i beaktande vid översynen. Kommunsekreteraren presenterar ärendet och några tillägg till det utskickade materialet. Justerandes signatur Beslutsunderlag PM, 29 april 2015 Utdragsbestyrkande 111

111 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 Förslag till revideringar av följande, 27 april 2015 Kommunfullmäktiges arbetsordning Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Reglementen för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för demokratiberedningen Protokollsutdrag från nämnder Von 64, 16 april 2015 Ubn 35, 20 mars 2015 Sbn 24, 19 mars 2015 Kfn 28, 18 mars 2015 Bmn 24, 10 mars bilagor Db 8, 13 april 2015 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag, 27 april Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag, 11 maj Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag, 11 maj Carina Schön (S): I kommunfullmäktiges arbetsordning 42 behålls skrivningen Den som är insynsrepresentant i kommunstyrelsen eller nämnd får inte samtidigt vara insynsrepresentant i annan nämnd (undantag valnämnden). Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 112

112 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget gällande kommunfullmäktiges arbetsordning mot Carina Schöns ändringsförslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Carina Schöns förslag. Ordförande ställer därefter Reglemente för demokratiberedningen förslag, 27 april 2015 mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Reglemente för kommunstyrelsen förslag, 27 april 2015 mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden förslag, 27 april 2015 mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Reglemente för kultur- och fritidsnämnden förslag, 27 april 2015 mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Reglemente för utbildningsnämnden förslag, 11 maj 2015 mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Reglemente för bygg- och miljönämnden förslag, 11 maj 2015 mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Reglemente för vård- och omsorgsnämnden förslag, 27 april 2015 mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 113

113 PM 1 (2) Datum Diarienr/Dplankod 29 april /153 Kommunstyrelsen Reglementen och arbetsordning, revidering Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag, 27 april Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 27 april Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag, 27 april Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag, 27 april Sammanfattning Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna inför den nya politiska organisationen, som trädde i kraft 1 januari Då nu de nya reglementena fungerat under en tid är det lämpligt att se över om några korrigeringar behöver göras. Nämnderna och kommunstyrelsen har uppmanats att lämna in förslag till eventuella korrigeringar i sina respektive reglementen. Valbarhetsreglerna har dock setts över centralt i kommunen för att de ska kunna harmonisera och har inte behandlas i Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby 114

114 Datum 29 april (2) nämnderna. Vidare har även kommunstyrelsens och nämndernas ansvar för personal- och arbetsmiljöfrågor inom respektive verksamhetsområde inkluderats. Ärendet har behandlats i samtliga nämnder samt demokratiberedningen och i de fall där nämnderna har inkommit med synpunkter har dessa tagits i beaktande vid översynen. I tjänsten Helena Henriksson Delges: 115

115 Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN X Förslag 11 maj 2015 HebyFS 2015: Infördes i författningssamlingen den maj 2015 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 17 juni 2015, om följande reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari 2014, U Beslutet ersätter HebyFS 2014:

116 Innehållsförteckning Antalet ledamöter...3 Presidium...3 Presidiets uppgifter...3 Tid och plats för sammanträdena...3 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde...4 Ärenden och handlingar till sammanträdena...4 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare...4 Upprop...5 Protokolljusterare...5 Turordning för handläggning av ärendena...5 Yttranderätt vid sammanträdena...5 Medborgarförslag...6 Allmänhetens frågestund...6 Talarordning och ordningen vid sammanträdena...6 Yrkanden...7 Deltagande i beslut...7 Omröstningar...7 Motioner...7 Medborgarförslag...8 Företagens initiativrätt...8 Interpellationer...8 Frågor...9 Beredning av ärenden...9 Återredovisning från nämnderna...9 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning...9 Valberedning...9 Valbarhetsregler...10 Beredning av revisorernas budget...10 Justering av protokollet...10 Reservation...10 Expediering och publicering...11 Demokratiberedning

117 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 41 ledamöter. Fullmäktige ska besluta om antalet ersättare före februari månads utgång valåret. Presidium 2 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av november. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. Presidiets uppgifter 5 Presidiet ska utarbeta en långsiktig planering av fullmäktiges arbete under kalenderåret följa upp verkställigheten av enskilda fullmäktigebeslut bevaka att redovisning och granskningsrapport över utgivet partistöd inkommer till fullmäktige vara budgetberedning för kommunens revisorers budget samråda med kommunens revisorer om planeringen av revisionsarbetet. Tid och plats för sammanträdena 6 Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och augusti. Om inte ordförande, i samråd med förste och andre vice ordförande, beslutar annorlunda, påbörjas ordinarie sammanträde kl De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 7 Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 8 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt

118 9 Fullmäktige sammanträder i Heby i lokal som ordförande bestämmer. Ordförande får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 10 Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna. 11 Fullmäktiges ledamöter placeras i salen i den ordning de är valda enligt länsstyrelsens meddelande. Ersättare som tjänstgör i ordförandes eller vice ordförandes ställe, intar särskild plats. Ersättare som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 12 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Ärenden och handlingar till sammanträdena 13 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag. 14 Kommunstyrelsens och övriga nämnders samt beredningarnas förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. Interpellationer, frågor och medborgarförslag bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 16 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra

119 Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 17 Det som sagts om ledamot i 14 och 15 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 18 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. Upprop 19 En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje enskilt sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. Protokolljusterare 20 Fullmäktige bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt 18, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Turordning för handläggning av ärendena 21 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende, som inte finns med i kungörelsen, ska behandlas. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Yttranderätt vid sammanträdena 22 Rätt att delta i överläggningarna har - ordföranden och vice ordförandena i en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. - ordföranden i ett utskott eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggningen hålls med anledning av svaret. - Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 23 Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 24 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga

120 Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden även kalla företrädare för kommunala bolag och samverkansorgan för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 25 Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. Medborgarförslag 26 Den som ställt ett medborgarförslag i den ordning som framgår av 33, har rätt att lägga fram sitt förslag inför fullmäktige muntligen samt yttra sig i klargörande syfte över förslaget, om fråga ställs från en ledamot. Ordförande tillåter, efter samråd med vice ordförandena, den som ställt ett medborgarförslag att delta i den överläggning som förslaget föranleder i fullmäktige. Allmänhetens frågestund 27 Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige: 1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen 2. när fullmäktige behandlar budgeten 3. när fullmäktige behandlar årligt beslut om mål och ekonomiska ramar eller motsvarande 4. i övrigt när ordförande i samråd med vice ordförandena beslutar om att allmänhetens frågestund ska genomföras. I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningen. Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de företroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Talarordning och ordningen vid sammanträdena 28 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle (en replik) med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom (talaren)ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse

121 Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han/hon upplösa sammanträdet. Yrkanden 29 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Om ordföranden anser att det behövs, ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. Deltagande i beslut 30 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. Omröstningar 31 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 32 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig 1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. Motioner 33 En motion - ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter - får inte ta upp ämnen av olika slag - väcks genom att den ges in till kommunförvaltningen eller vid ett sammanträde med fullmäktige

122 En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. I samband med att motionen anmäles ska tillfälle till överläggning ske. Efter överläggning beslutar fullmäktige till vilken styrelse eller nämnd motionen överlämnas för beredning. Styrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i december Medborgarförslag 34 Den som är kommunmedlem får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag - ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. - ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. - får inte ta upp ämnen av olika slag. - väcks genom att de lämnas in till kommunförvaltningen tio arbetsdagar före det sammanträde då förslaget avses att behandlas - i samband med att medborgarförslaget anmäls ska tillfälle till överläggning ske. I samband med att medborgarförslaget anmäles ska tillfälle till överläggning ske. Efter överläggning beslutar fullmäktige vid vilket sammanträde medborgarförslaget avses upptas till behandling. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas Styrelsen ska en gång varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i december. Företagens initiativrätt 35 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Interpellationer 36 En interpellation - ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. - ska ges in till kommunförvaltningen tio dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes

123 Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före sammanträdesdag, då svaret lämnas. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta bevarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. Frågor 37 Fråga till ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen eller nämnd ska ställas muntligen eller skriftligen. Fråga kan ställas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige. Frågan ska kunna besvaras utan större omgång och den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet. En fråga bör besvaras vid det sammanträde den ställs. Ärendet Frågor återfinns obligatoriskt på fullmäktiges föredragningslista. Beredning av ärenden 38 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärende som har fattats. Återredovisning från nämnderna 39 Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från kommunstyrelsen eller den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas årsredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 40 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Valberedning 41 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av tre ledamöter och lika många ersättare

124 Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. Valbarhetsregler 42 Bland fullmäktiges ledamöter och ersättare väljer fullmäktige: - Ordförande, förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen (presidiet) - Presidierna i nämnderna - Ledamöter, ersättare och insynsrepresentanter i kommunstyrelsen - Ledamöter och ersättare i demokratiberedningen. Den som väljs till ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen får inte samtidigt vara ledamot, ersättare eller insynsrepresentant i annan nämnd (undantag valnämnden), demokratiberedningen, revisor eller ledamot eller ersättare i styrelse i helägt bolag eller dotterbolag. Insynsrepresentanter får inte väljas till vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden, revisionen eller styrelse i helägt kommunalt bolag eller dotterbolag. Den som är insynsrepresentant i kommunstyrelsen eller nämnd får inte samtidigt vara insynsrepresentant i annan nämnd (undantag valnämnden). Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som kommunfullmäktiges revisor. Beredning av revisorernas budget 43 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. Justering av protokollet 44 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. Reservation 45 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet

125 Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motivering dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. Expediering och publicering 46 Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Hela protokollet ska tillställas kommunens revisorer, kommunstyrelsen, partiexpeditionerna för i fullmäktige representerade partier, fullmäktiges presidium samt kommunens bibliotek. Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 KL utställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 47 Kommunfullmäktiges sammanträden bör sändas i webbradio eller motsvarande. Demokratiberedning 48 Inom kommunfullmäktige finns en demokratiberedning. Fullmäktige har antagit särskilt reglemente för utskottet. Detta reglemente träder i kraft den XX juni 2015 Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef

126 Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN X Förslag 27 april 2015 HebyFS 2014:13 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Demokratiberedningens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12 mars 2014, om följande reglemente. Utöver det som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari U

127 Innehållsförteckning Verksamhetsområde...3 Övriga uppgifter...3 Ansvar och rapporteringsskyldighet...3 Arbetsformer...3 Sammansättning...3 Ersättarnas tjänstgöring...3 Inkallande av ersättare...4 Växeltjänstgöring...4 Ersättare för ordföranden...4 Sammanträde...4 Tidpunkt...4 Kallelse...4 Närvarorätt vid sammanträden...4 Yttranderätt...5 Justering av protokoll...5 Reservation...5 Delgivning...5 Inhämtande av upplysningar...5 Övrigt

128 Verksamhet Verksamhetsområde 1 Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter utforma goda former för medborgardialog att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten. bevakning av långsiktiga, övergripande frågor. Övriga uppgifter 2 Demokratiberedningen ska hos fullmäktige göra de framställningar som utskottet finner påkallat. Demokratiberedningen ska avge yttrande som ankommer på utskottet. Ansvar och rapporteringsskyldighet. 3 Demokratiberedningen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas. Demokratiberedningen har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling. Arbetsformer Sammansättning 4 Demokratiberedningen består av fem ledamöter och fem ersättare. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs beredningen. som samtliga är förtroendevalda och utses av fullmäktige. Fullmäktiges presidium ska ingå i beredningen. Kommunstyrelsen ska vara representerad i beredningen. Kommunfullmäktige väljer, för den tid fullmäktige bestämmer, bland beredningens ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Avgår en ledamot eller en ersättare i beredningen, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet

129 Inkallande av ersättare 6 En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till demokratiberedningens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen, som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Växeltjänstgöring 7 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare för ordföranden 8 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser beredningen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får demokratiberedningen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Sammanträde Tidpunkt 9 Demokratiberedningen sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den i tjänsten äldste ledamoten göra detta. Närvarorätt vid sammanträden 11 Vid demokratiberedningens sammanträden får, i den mån inte beredningen för särskilt fall beslutar annat, beredningens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Beredningen får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, i styrelsen, en nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig, att närvara vid ett sammanträde med beredningen för att lämna upplysningar

130 Yttranderätt 12 Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till protokollet. Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Justering av protokoll 13 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Demokratiberedningen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan beredningen justerar den. Reservation 14 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 15 Delgivning med demokratiberedningen sker med ordföranden, om inte beredningen beslutar annat. Inhämtande av upplysningar 16 Från kommunens styrelse och nämnder och av tjänstemän får demokratiberedningen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att demokratiberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Övrigt 17 Beredningens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Beredningen får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Detta reglemente träder i kraft den 1 januari Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef 131 5

131 - DEMOKRATIBEREDNINGEN- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Sammanträdesdatum 13 april 2015 Db 8 Dnr 2012/ Utvecklingsarbetet översyn av arbetsordning och reglemente Demokratiberedningens beslut Beredningen beslutar att demokratiberedningens reglemente och valbarhetsreglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning ska stämma överens. Sammanfattning Beredningen har fått i uppdrag att läsa demokratiberedningens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning. Vid dagens sammanträde ska beredningen yttra sig över underlag för revidering av beredningens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslag Carl-Åke Elmersjö (MP): Beredningen beslutar att demokratiberedningens reglemente och valbarhetsreglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning ska stämma överens. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att beredningen bifaller förslaget. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 132

132 Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN X Förslag enligt Räddningstjänstens och BMN:s önskemål HebyFS 2014:14 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunstyrelsens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den maj 2015, om följande reglemente. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari U Beslutet ersätter Heby FS 2014:

133 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens övergripande uppgifter...3 Ledning, styrning och samordning...3 Övriga verksamheter...3 Personalpolitik...3 Teknisk verksamhet...4 Ekonomisk förvaltning...4 Uppgifter enligt speciallagstiftning...5 Krisledningsnämnd...5 Övriga uppgifter...5 Övrig verksamhet...5 Delegering från kommunfullmäktige...6 Taxor...6 Ansvar och rapporteringsskyldighet...7 Processbehörighet...7 Arbetsformer...7 Sammansättning...7 Ordföranden...7 Kommunalråd...7 Ersättarnas tjänstgöring...7 Växeltjänstgöring...8 Inkallande av ersättare...8 Ersättare för ordföranden...8 Sammanträdena...8 Tidpunkt...8 Kallelse...8 Närvarorätt för övriga vid sammanträden...9 Yttranderätt...9 Justering av protokoll...9 Reservation...9 Delgivning...9 Undertecknande av handlingar...9 Övrigt...9 Personalutskottet

134 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Ledning, styrning och samordning 2 I kommunstyrelsens lednings-, styrnings- och samordningsfunktion ligger bland annat utveckling av medborgar- och brukarinflytandet (den kommunala demokratin). leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, policies och planer. arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet ange ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor rörande förvaltning som inte i lag är förbehållna annan nämnd. övergripande ansvara för organisatorisk utformning av den kommunala verksamheten övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. ansvara för samordningsträffar med presidierna i nämnder ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. informations- och kommunikationstekniken (IKT) den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser infrastrukturpolitiken (gator, vägar, järnvägar, m.m.) personalpolitiken ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär Övriga verksamheter Personalpolitik 3 Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen har därvid bland annat att ansvara för övriga övergripande policies och planer i personalpolitiska frågor 135 3

135 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden besluta om stridsåtgärd avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet med personal- och arbetsmiljöansvar Teknisk verksamhet 4 I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om detaljplanarbete och översiktsplaner. förvärv och avyttring av fastigheter (mark och byggnader). upplåtelse av mark kommunikationer (t.ex. kollektivtrafik inklusive färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd, och telekommunikation). bevakning av kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning och gemensamhetsanläggningar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. Ekonomisk förvaltning 5 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och ska därvid följa fullmäktiges föreskrifter. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 6 Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. ansvara för förvaltning av stiftelserna. handha kommunövergripande inköp och träffa ramavtal som är gemensamt för flera nämnder. för kommunens räkning teckna ansvarsförbindelser för förlust vid övertagande av statliga lån enligt bostadslåneförfattningar. I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtaganden. får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal

136 ska tillse att värdehandlingar, som kommunstyrelsen omhändertar för kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. Uppgifter enligt speciallagstiftning 7 Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt följande: ansvarar för Heby kommuns räddningstjänst, förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand. uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och annan författning förutom myndighetsutövning. (Räddningstjänstnämnd) uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor är krisledningsnämnd är arkivmyndighet för Heby kommun. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. ansvarar för kommunens anslagstavla. kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamheten och som bedrivs under kommunstyrelsen. Krisledningsnämnd 8 Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller bestämmelserna kommunallagen, övrig lagstiftning samt i reglemente för krisledningsnämnden. Övriga uppgifter 9 Kommunstyrelsen lämnar förslag till inriktningar och beslutar om och följer upp effektmål inom sitt ansvarsområde. lämnar förslag till och följer upp planer och policies för den verksamhet den ansvarar för. beslutar om riktlinjer för den verksamhet den ansvarar för samt för uppföljning av dessa, bereder strategiska frågor inom sitt ansvarsområde. ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten inom styrelsens uppgiftsområde. Övrig verksamhet 10 I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om utformningen av fullmäktiges handlingar och av författningssamling för kommunen. kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. yttranden enligt lagen om TV-övervakning. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd arbetsmarknadsfrågor folkhälsoarbetet upphandlingsverksamhet informationsverksamheten 137 5

137 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning att effektivisera administrationen säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism kommunens statistikverksamhet ansvara för att kommuninvånarna kan få råd och stöd i ekonomiska frågor, skuldsanering samt budgetrådgivning. ansvara för att konsumenterna får vägledning i allmänna konsumtionsfrågor samt i frågor om köp eller hyra av vara eller tjänst (konsumentvägledning). i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av kommunfullmäktige överlämnas till kommunstyrelsen och som inte uppdragits åt annan nämnd. Delegering från kommunfullmäktige 11 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen. försäljning av detaljplanelagd mark för verksamhets- eller bostadsändamål enligt beslutad taxa. att svara för försäljning utanför detaljplan, köp, byte, utarrendering, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet till ett belopp av högst tio (10) basbelopp. i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, infå förlikning och sluta annat avtal. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. anta detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. infrastrukturpolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och att erforderlig planläggning äger rum samt att bostads- och kommunikationsförsörjningen samt samhällsbyggandet främjas. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen (Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar) Taxor 12 Kommunstyrelsen har rätt att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell karaktär. Kommunstyrelsen har rätt att fastställa följande taxor Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Taxa för brandskyddskontroll Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 6 138

138 Taxor och avgifter för kartor Torghandelstaxa Taxor och avgifter för kopierings- och utskriftsservice Taxor och avgifter för måltider (intern taxa) Lokalhyror (matsalar, sporthallar mm) Kommunstyrelsen ska ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om kommunstyrelsen anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ härtill. Ansvar och rapporteringsskyldighet 13 Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de inriktningar och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Styrelsen har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling. Processbehörighet 14 Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom kommunstyrelsens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Arbetsformer Sammansättning 15 Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs kommunstyrelsens ledamöter. Ordföranden 16 Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela förvaltning med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. representera styrelsen i kontakter med näringslivet och löpande vänortssamarbete bevaka att kommunstyrelsens ärenden behandlas utan onödig dröjsmål vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstemän Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Kommunalråd 17 Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen

139 Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvarsområden. Ersättarnas tjänstgöring 18 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen, Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. Växeltjänstgöring 19 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare 20 En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 21 Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Sammanträdena Tidpunkt 22 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse

140 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den i tjänsten äldste ledamoten göra detta. Närvarorätt för övriga vid sammanträden 24 Vid kommunstyrelsens och utskottets sammanträden får, i den mån ej styrelsen eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, styrelsens tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. Parti i kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats. Den förtroendevalde har rätt att få närvara under kommunstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten samt få sin mening antecknad till protokollet. Kommunstyrelsen får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Yttranderätt 25 Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till protokollet. Den som har kallats till ett sammanträde får, om kommunstyrelsen beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Justering av protokoll 26 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 27 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 28 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, om inte styrelsen beslutar annat. Undertecknande av handlingar

141 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av kommunchefen eller annan som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. Övrigt 30 Kommunstyrelsens sammanträden ska i övrigt hållas inom stängda dörrar. Kommunstyrelsen får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Personalutskottet 31 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott för beredning av personalärenden samt med särskilda uppdrag enligt delegationsordning. Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer för samma tid som de invalts i styrelsen. Personalutskottets uppdrag anges under Personalpolitik 3 i detta reglemente. 32 Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindras att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 33 Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden. endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 34 Personalutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 35 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Detta reglemente träder i kraft maj Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige

142 Peter Lund kommunchef

143 Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN X Förslag 27 april 2015 HebyFS 2015: Infördes i författningssamlingen den maj 2015 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den maj 2015, om följande reglemente. Utöver det som föreskrivs om nämnder i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari 2014, U Beslutet ersätter HebyFS 2010:

144 Innehållsförteckning Verksamhetsområde...3 Allmänna platser...3 Fastigheter...3 VA- och avfallsfrågor...3 Miljö-, energi- och vattenfrågor...3 Trafikområdet...3 Kostproduktion...3 Delegering från kommunfullmäktige...3 Övriga uppgifter...4 Taxor...4 Ansvar och rapporteringsskyldighet...4 Arbetsformer...5 Sammansättning...5 Ersättarnas tjänstgöring...5 Inkallande av ersättare...5 Växeltjänstgöring...5 Ersättare för ordföranden...6 Sammanträde...6 Tidpunkt...6 Kallelse...6 Närvarorätt för övriga...6 Yttranderätt...6 Justering av protokoll...6 Reservation...7 Delgivning...7 Undertecknande av handlingar...7 Inhämtande av upplysningar

145 Verksamhet Verksamhetsområde Allmänna platser 1 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för anläggning, utbyggnad, förvaltning samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar samt att upprätta underhållsplaner för nämnda anläggningar. handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare. Fastigheter 2 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning av kommunens fastigheter skogsskötsel skötsel av icke allmänna platser såsom obebyggda tomter naturvård VA- och avfallsfrågor 3 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för avfallshanteringen vatten och avlopp i kommunen gaturenhållning renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Miljö-, energi- och vattenfrågor 4 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och vattenområdet med undantag av de ärenden som handläggs av miljö- och byggnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken som är påkallade. förvaltning av sådana områden i den mån den uppgiften inte lagts på annan. energifrågor. Trafikområdet 5 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt 1 första stycket lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, (Trafiknämnd) Kostproduktion 6 Samhällsbyggnadsnämnden ansvara för kommunens kostproduktion. Delegering från kommunfullmäktige 7 Nämnden ska besluta om bidrag till enskild väghållning. fastställa namn på gator, parker, institutioner m.m

146 ansvara för organisation av miljö- och samhällsbyggnadsverksamheten. Övriga uppgifter 8 Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen, som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över. 9 Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt ansvarsområde lämna förslag till inriktningar, policies och planer. besluta om effektmål och riktlinjer. följa upp policies, planer, effektmål och riktlinjer. bereda strategiska frågor. följa upp och utvärdera verksamheten. 10 Samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslag till budget inom sitt verksamhetsområde. 11 Samhällsbyggnadsnämnden ska följa verksamheten som hör till dess område och hos fullmäktige göra de framställningar som nämnden finner påkallad. 12 Samhällsbyggnadsnämnden ska hålla löpande kontakt med medborgarna och ansvara för utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet inom sitt verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet. 13 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att avge yttrande som ankommer på nämnden. Personalfrågor 14 Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom samhällsbyggnadsverksamheten utom för förvaltningschefen. Nämnden har hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Taxor 15 Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell karaktär. Samhällsbyggnadsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. Ansvar och rapporteringsskyldighet. 16 Samhällsbyggnadsnämnden ska organisera och utveckla verksamheten mot de inriktningar och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret

147 Samhällsbyggnadsnämnden har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling. Processbehörighet 17 Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Samhällsbyggnadsnämnden får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att värdehandlingar, som Samhällsbyggnadsnämnden omhändertar för kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. Arbetsformer Sammansättning 18 Samhällsbyggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs presidiet i samhällsbyggnadsnämnden. Ersättarnas tjänstgöring 19 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. Inkallande av ersättare 20 En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Växeltjänstgöring 21 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna

148 Ersättare för ordföranden 22 Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får Samhällsbyggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Sammanträde Tidpunkt 23 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 24 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den i tjänsten äldste ledamoten göra detta. Närvarorätt för övriga 25 Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om samhällsbyggnadsnämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Yttranderätt 26 Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till protokollet. Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Justering av protokoll 27 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot

149 Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 28 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 29 Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, om inte nämnden beslutar annat. Undertecknande av handlingar 30 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av en vice ordförande och kontrasigneras av nämndens ansvariga tjänsteman eller annan som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. Inhämtande av upplysningar 31 Från kommunens övriga nämnder och av tjänstemän får samhällsbyggnadsnämnden begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Övrigt 32 Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Detta reglemente träder i kraft den 1 januari Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef 150 7

150 - SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (20) Sammanträdesdatum 19 mars 2015 Sbn 24 Dnr 2015/ Översyn av reglementen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Samhällsbyggnadsnämnden avser inte att göra några ändringar i reglementet. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna inför den nya politiska organisationen, som trädde i kraft 1 januari Då nu de nya reglementena fungerat under en tid är det lämpligt att se över om några korrigeringar behöver göras. Nämnderna och kommunstyrelsen uppmanas därför att till kommunstyrelsen lämna in förslag till eventuella korrigeringar i sina respektive reglementen. Valbarhetsreglerna kommer dock att ses över centralt i kommunen för att de ska kunna harmonisera och behöver således inte behandlas i nämnderna. Nämndernas förslag ska inlämnas till kommunstyrelsen senast 23 april Beslutsunderlag PM, Översyn av reglementen, 25 februari 2015 Heby kommuns författningssamling, Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, 4 april 2014 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 151

151 Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN X HebyFS 2015: Infördes i författningssamlingen den Kultur- och fritidsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den maj 2015 om följande reglemente Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari 2014, U Beslutet ersätter Heby FS 2014:

152 Innehållsförteckning Verksamhetsområde...3 Kulturverksamhet...3 Fritidsverksamhet...3 Delegering från kommunfullmäktige...3 Övriga uppgifter...3 Personalfrågor...4 Taxor...4 Ansvar och rapporteringsskyldighet...4 Processbehörighet...4 Arbetsformer...4 Sammansättning...4 Ersättarnas tjänstgöring...5 Inkallande av ersättare...5 Växeltjänstgöring...5 Ersättare för ordföranden...5 Sammanträde...5 Tidpunkt...5 Kallelse...5 Närvarorätt för övriga...6 Yttranderätt...6 Justering av protokoll...6 Reservation...6 Delgivning...6 Undertecknande av handlingar...6 Inhämtande av upplysningar...7 Övrigt

153 Verksamhet Verksamhetsområde Kulturverksamhet 1 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten. att förvalta för kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk att fördela kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet. skolbiblioteksverksamheten folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen kommunal musikskola. Fritidsverksamhet 2 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ungdomsgårdar föreningsstöd sporthallar Delegering från kommunfullmäktige 3 Kultur- och fritidsnämnden ska - besluta om bidrag till föreningar - ansvara för organisation av kultur- och fritidsverksamheten inom de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Övriga uppgifter 4 Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över. 5 Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag till inriktningar och beslutar om och följer upp effektmål inom sitt ansvarsområde. lämnar förslag till och följer upp planer och policies för den verksamhet den ansvarar för. beslutar om riktlinjer för den verksamhet den ansvarar för samt för uppföljning av dessa, bereder strategiska frågor inom sitt ansvarsområde. ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten inom nämndens uppgiftsområde. 6 Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag till budget inom sitt uppgiftsområde. 7 Kultur- och fritidsnämnden ska följa den verksamhet som hör till dess uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som nämnden finner påkallad. 8 Kultur- och fritidsnämnden ska hålla löpande kontakt med medborgarna och ansvarar för utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet inom sitt uppgiftsområde. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet

154 9 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att avge yttrande som ankommer på nämnden. Personalfrågor 10 Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom kultur- och fritidsverksamheten utom för förvaltningschefen. Nämnden har hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Taxor 11 Kommunfullmäktige bemyndigar kultur- och fritidsnämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att besluta om Taxor och avgifter för musikskoleverksamheten Taxor och avgifter för biblioteken Taxor och avgifter för sim- och sporthallar Kultur- och fritidsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ härtill. Ansvar och rapporteringsskyldighet. 12 Kultur- och fritidsnämnden ska organisera och utveckla verksamheten mot de inriktningar och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. Kultur- och fritidsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling. Processbehörighet 13 Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Kultur- och fritidsnämnden får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Kultur- och fritidsnämnden ska tillse att värdehandlingar, som kultur- och fritidsnämnden omhändertar för kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. Arbetsformer Sammansättning

155 Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare de förtroendevalda väljer kommunfullmäktige presidiet i kultur- och fritidsnämnden. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs presidiet i kultur- och fritidsnämnden. Ersättarnas tjänstgöring 15 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen, Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. Inkallande av ersättare 16 En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kultur- och fritidsnämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Växeltjänstgöring 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare för ordföranden 18 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får kultur- och fritidsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Sammanträde Tidpunkt 19 Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse

156 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse skall åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den i tjänsten äldste ledamoten göra detta. Närvarorätt för övriga 21 Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall annat beslutar, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Parti i kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden har rätt till en insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats. Den förtroendevalde har rätt att få närvara under kultur- och fritidsnämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten samt få sin mening antecknad till protokollet. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Yttranderätt 22 Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till protokollet. Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Justering av protokoll 23 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 25 Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden, om inte nämnden beslutar annat. Undertecknande av handlingar 25 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och fritidsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av nämndens ansvariga tjänsteman eller annan som nämnden bestämmer

157 I övrigt bestämmer kultur- och fritidsnämnden vem som skall underteckna handlingar. Inhämtande av upplysningar 26 Från kommunens övriga nämnder och av tjänstemän får kultur- och fritidsnämnden begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kultur- och fritidsnämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. Övrigt 27 Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämndens sammanträde får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Detta reglemente träder i kraft 1 januari Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef 158 7

158 - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (20) Sammanträdesdatum 18 mars 2015 Kfn Översyn av reglementen Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare förslag till korrigeringar i reglementet. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna inför den nya politiska organisationen, som trädde i kraft 1 januari Då nu de nya reglementena fungerat under en tid är det lämpligt att se över om några korrigeringar behöver göras. kommunstyrelsen lämna in förslag till eventuella korrigeringar i sina respektive reglementen. Valbarhetsreglerna kommer dock att ses över centralt i kommunen för att de ska kunna harmonisera och behöver således inte behandlas i nämnderna. Beslutsunderlag PM 25 februari 2015 Kultur- och fritidsnämndens reglemente Förslag Torbjörn Ivarsson (LP): Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare förslag till korrigeringar i reglementet. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 159

159 Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN X Förslag 11 maj 2015 HebyFS 2015: Infördes i författningssamlingen den Utbildningsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 17 juni 2015, om följande reglemente Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen nämnder i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari U Beslutet ersätter Heby FS 2011:

160 Innehållsförteckning Verksamhetsområde...3 Skolfrågor...3 Delegering från fullmäktige...3 Övriga uppgifter...3 Personalfrågor...3 Taxor...4 Ansvar och rapportskyldighet...4 Processbehörighet...4 Arbetsformer...4 Sammansättning...4 Ersättarnas tjänstgöring...4 Inkallande av ersättare...5 Växeltjänstgöring...5 Ersättare för ordföranden...5 Sammanträde...5 Tidpunkt...5 Kallelse...5 Närvarorätt för övriga...6 Yttranderätt...6 Justering av protokoll...6 Reservation...6 Delgivning...6 Undertecknande av handlingar...6 Inhämtande av upplysningar...6 Övrigt

161 Verksamhet Verksamhetsområde Skolfrågor 1 Utbildningsnämnden ansvarar för att kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom utförs. Detta omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen samt andra lagar, förordningar och föreskrifter inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar: - Förskola - Förskoleklass - Grundskola - Grundsärskola - Fritidshem - Annan pedagogisk verksamhet - Vuxenutbildning - Gymnasieskola - Gymnasiesärskola - Hälsa och sjukvård (elevhälsa) Utbildningsnämnden är huvudman för det kommunala skolväsendet och i övrigt ansvarig för uppföljnings- och utbildningsansvar för åringar. uppdragsutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskild inom sitt ansvarsområde. Delegering från fullmäktige 2 Utbildningsnämnden ska ansvara för organisation av barn- och utbildningsverksamheten inom de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Övriga uppgifter 3 Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över. 4 Utbildningsnämnden lämnar förslag till inriktningar och beslutar om och följer upp effektmål inom sitt ansvarsområde. lämnar förslag till och följer upp planer och policies för den verksamhet den ansvarar för. beslutar om riktlinjer för den verksamhet den ansvarar för samt för uppföljning av dessa, bereder strategiska frågor inom sitt ansvarsområde. ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten inom nämndens uppgiftsområde. 5 Utbildningsnämnden lämnar förslag till budget inom sitt uppgiftsområde. 6 Utbildningsnämnden ska följa den verksamhet som hör till dess uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som nämnden finner påkallad. 7 Utbildningsnämnden ska hålla löpande kontakt med medborgarna och ansvarar för utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet inom sitt uppgiftsområde. Utbildningsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet

162 8 Utbildningsnämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att avge yttrande som ankommer på nämnden. Personalfrågor 9 Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom barn- och utbildningsverksamheten utom för förvaltningschefen. Nämnden har hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Taxor 10 Kommunfullmäktige bemyndigar utbildningsnämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden har rätt att fastställa följande taxor Taxa för lovfritids Taxa för pedagogisk lunch Utbildningsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. Ansvar och rapportskyldighet 11 Utbildningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Utbildningsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Utbildningsnämnden har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling. Processbehörighet 12 Utbildningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Utbildningsnämnden får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Utbildningsnämnden ska tillse att värdehandlingar, som sociala nämnden omhändertar för kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. Arbetsformer Sammansättning 13 Utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bland de förtroendevalda väljer kommunfullmäktige presidiet i utbildningsnämnden. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs presidiet i utbildningsnämnden

163 Ersättarnas tjänstgöring 14 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen, Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. Ersättare skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. Inkallande av ersättare 15 En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till utbildningsnämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Växeltjänstgöring 16 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare för ordföranden 17 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får utbildningsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Sammanträde Tidpunkt 18 Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 19 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet

164 Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse skall åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den i tjänsten äldste ledamoten göra detta Närvarorätt för övriga 20 Vid utbildningsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall annat beslutar, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Parti i kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i utbildningsnämnden har rätt till en insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats. Den förtroendevalde har rätt att få närvara under utbildningsnämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten samt få sin mening antecknad till protokollet. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om utbildningsnämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Yttranderätt 21 Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till protokollet. Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Justering av protokoll 22 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 23 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 24 Delgivning med utbildningsnämnden sker med ordföranden, om inte nämnden beslutar annat. Undertecknande av handlingar

165 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utbildningsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av nämndens ansvariga tjänsteman eller annan som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer utbildningsnämnden vem som skall underteckna handlingar. Inhämtande av upplysningar 26 Från kommunens övriga nämnder och av tjänstemän får utbildningsnämnden begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att utbildningsnämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. Övrigt 27 Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämndens sammanträde får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, utom till den del där handläggning av myndighetsärenden mot enskild behandlas. Detta reglemente träder i kraft 1 januari Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef 166 7

166 - UTBILDNINGSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) Sammanträdesdatum 20 mars 2015 Ubn Översyn av reglementen Utbildningsnämndens beslut Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa nämndens synpunkter och frågor i reglementet som överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna inför den nya politiska organisationen, som trädde i kraft 1 januari Då nu de nya reglementena fungerat under en tid är det lämpligt att se över om några korrigeringar behöver göras. Nämnderna och kommunstyrelsen uppmanas därför att till kommunstyrelsen lämna in förslag till eventuella korrigeringar i sina respektive reglementen. Valbarhetsreglerna kommer dock att ses över centralt i kommunen för att de ska kunna harmonisera och behöver således inte behandlas i nämnderna. Beslutsunderlag PM 25 februari 2015 Utbildningsnämndens reglemente Förslag Tomas Bergström (FP): Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa nämndens synpunkter och frågor i reglementet som överlämnas till kommunstyrelsen. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Delges Administrativ chef Kommunsekreterare Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 167

167 Hej För att reglementet ska motsvara det statliga uppdraget behöver en del saker förtydligas. Under verksamhetsområde saknas skrivning kring de fristående som de har ansvar att ge bidrag och utöva tillsynsmyndighet. De verksamheter nämnden är ansvarig för, bör skivas ut så att det är tydligt framgår vilka olika ansvarsområden som är gällande. Där måste även Hälsa och Sjukvård (elevhälsa) stå - se tidigare mail hur Enköping skrivit. Inspektionen kommer inte godkänna så som det står idag (kommunala skolväsendet). Under Ansvar och rapportskyldighet måste det klart stå att de måste följa skollagen då det är en speciallagstiftning där rektor har en särställning som fullmäktige inte kan bestämma över. Att det står föreskrifter som kan finnas, är ej tillräckligt. Det statliga uppdraget är hur tydligt som helst och kan inte förminskas. Egentligen har kommunpolitiker så gott som inget att säga till om gällande verksamheten. De ska bara ordna med förutsättningarna dvs pengarna, lokalerna mm. Som jag sa så måste detta ändras snarast då inspektionen är på G och om det skulle hända ngt kring det medicinska så finns ingen ansvarig Känns väldigt angeläget att få detta gjort. Förstår att det är lättast att se över alla reglementen samtidigt men ber om ett undantag då bristerna är påtagliga. Med vänlig hälsning Lise-Lotte Hjalmar Utvecklingsledare , 168

168 Hej! Här följer mina ändringsförslag till reglementet. 11 Utbildningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning och föreskrifter, samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Utbildningsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 13 Utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bland de förtroendevalda väljer kommunfullmäktige utbildningsnämndens presidium. För att nämnden ska vara beslutsför, ska minst hälften av nämndens platser vara besatta. Vänliga hälsningar Rickert Olzon Beredskapssamordnare vid Heby och Sala kommuner Telefon RAKEL ISSI

169 Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN X Förslag 11 maj 2015 HebyFS 2015:XX Infördes i författningssamlingen den maj 2015 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den maj 2015 om följande reglemente Utöver det som föreskrivs om nämnder i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari U Beslutet ersätter Heby FS 2014:

170 Innehållsförteckning Verksamhetsområde...3 Plan- och byggområdet...3 Lantmäteriområdet...3 Miljö- och hälsoskyddsområdet...3 Alkoholområdet...3 Räddningstjänstområdet...4 Bostadsområdet...4 Delegering från kommunfullmäktige...4 Övriga uppgifter...4 Personalfrågor...4 Taxor...5 Ansvar och rapporteringsskyldighet...5 Processbehörighet...5 Arbetsformer...5 Sammansättning...5 Ersättarnas tjänstgöring...5 Inkallande av ersättare...6 Växeltjänstgöring...6 Ersättare för ordföranden...6 Sammanträde...6 Tidpunkt...6 Kallelse...6 Närvarorätt vid sammanträden...6 Yttranderätt...7 Justering av protokoll...7 Reservation...7 Delgivning...7 Undertecknande av handlingar...7 Inhämtande av upplysningar...7 Övrigt

171 Verksamhet Verksamhetsområde Plan- och byggområdet 1 Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot kommunens egen verksamhet, beträffande plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänsten, vissa trafikfrågor samt bostadsanpassningsbidrag som regleras i följande lagrum: Vad som anges i plan- och bygglagen beträffande bygglov, bygganmälan, rivningslov, anmälan enligt plan- och byggförordningen, rivningsanmälan, marklov, byggsamråd, kontrollplan, slutbevis slutbesked, rätt att godkänna kvalitetsansvarig av byggherren föreslagen kontrollansvarig och förbud att fortsätta byggnadsarbeten. Åtgärder enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. Förhandsbesked och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ärenden som åligger den kommunala nämnden inom plan- och bygglagsområdet enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Se 2 Beslut enligt plan- och bygg förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar. Beslut enligt plan- och byggförordningen. Skyddsrumsbesked, beslut om kontroll och slutbevis samt underhållsbesiktning av skyddsrum enligt lagen om skyddsrum (SFS ). Tillstånd till skylt enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Beslut om samråd om program för enkelt planförfarande, detaljplan, samråd och utställning av enkel plan samt detaljplan. Påföljder och ingripande vid olovligt byggande enligt kap. plan- och bygglagen. Lantmäteriområdet 2 Bygg- och miljönämnden ansvarar för den lantmäteriskyldighet som åligger kommunen. Ärenden som åligger den kommunala nämnden inom plan- och bygglagsområdet enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Miljö- och hälsoskyddsområdet 3 Bygg- och miljönämnden ska svara för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de angränsande områden som enligt gällande lagar och författningar åligger sådan nämnd. Däri ingår bland annat kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. Nämnden är ansvarig för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt föreskrifter meddelande med stöd av dessa lagar. Nämnden är behörig myndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 livsmedelsförordningen. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Alkoholområdet 4 Bygg- och miljönämnden ansvarar för att avge yttrande enligt alkohollagen till den nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden

172 Räddningstjänstområdet 5 Bygg- och miljönämnden ansvarar för ärenden enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och avseende brandsyn, tillstånd, föreläggande, viten samt ärenden enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillstånd, tillsyn, föreläggande och viten. Till Ks dispens från sotning och kontroll i fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus. Till Ks klassificering av särskilt brandfarliga byggnader och anläggningar. Bostadsområdet 6 Bygg- och miljönämnden ska besluta i ärenden avseende förmedlingen av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare. Flyttat till sbn 7 Bygg- och miljönämnden ska i övrigt handha myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde. Delegering från kommunfullmäktige 8 Bygg- och miljönämnden ska - ansvara för organisation av bygg- och miljöverksamheten. Övriga uppgifter 9 Bygg- och miljönämnden ska inom sitt ansvarsområde lämna förslag till inriktningar, policies och planer besluta om effektmål och riktlinjer följa upp policies, planer, effektmål och riktlinjer bereda strategiska frågor följa upp och utvärdera verksamheten 10 Bygg- och miljönämnden lämnar förslag till budget inom sitt verksamhetsområde. 11 Bygg- och miljönämnden ska följa verksamheten som hör till dess område och hos fullmäktige göra de framställningar som nämnden finner påkallad. 12 Bygg- och miljönämnden ska hålla löpande kontakt med medborgarna och ansvarar för utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet inom sitt verksamhetsområde. Bygg- och miljönämnden ansvarar för information om sin verksamhet. 13 Bygg- och miljönämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att avge yttrande som ankommer på nämnden. Personalfrågor

173 Sala kommun tillhandahåller nämndens förvaltning genom avtal. Taxor 15 Kommunfullmäktige bemyndigar bygg- och miljönämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden har rätt att fastställa följande taxa Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Flyttas till ks Bygg- och miljönämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. Ansvar och rapporteringsskyldighet. 16 Bygg- och miljönämnden ska organisera och utveckla verksamheten mot de inriktningar och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. Bygg- och miljönämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Bygg- och miljönämnden har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling. Processbehörighet 17 Bygg- och miljönämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Bygg- och miljönämnden får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Bygg- och miljönämnden ska tillse att värdehandlingar, som nämnden omhändertar för kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. Arbetsformer Sammansättning 18 Bygg- och miljönämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs presidiet i bygg- och miljönämnden. Ersättarnas tjänstgöring 19 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen

174 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under pågående sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. Inkallande av ersättare 20 En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till bygg- och miljönämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Växeltjänstgöring 21 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare för ordföranden 22 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får bygg- och miljönämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Sammanträde Tidpunkt 23 Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 24 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den i tjänsten äldste ledamoten göra detta. Närvarorätt vid sammanträden 25 Vid bygg- och miljönämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden

175 Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om bygg- och miljönämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Yttranderätt 26 Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till protokollet. Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Justering av protokoll 27 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Bygg- och miljönämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 28 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 29 Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, om inte nämnden beslutar annat. Undertecknande av handlingar 30 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av bygg- och miljönämnden, ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av nämndens ansvariga tjänsteman eller annan som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer bygg- och miljönämnden vem som ska underteckna handlingar. Inhämtande av upplysningar 31 Från kommunens övriga nämnder och av tjänstemän får bygg- och miljönämnden begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att bygg- och miljönämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Övrigt 32 Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, utom till den del där handläggning av myndighetsärenden mot enskild behandlas. Detta reglemente träder i kraft den 1 januari

176 Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef 8 177

177 178

178 Förslag till korrigeringar i bygg- och miljönämndens reglemente Första stycket under 1 är formulerat som en inledning som inte bara gäller plan- och byggområdet, och bör därför inte stå under 1. I det stycket bör också vissa trafikfrågor och kanske även räddningstjänsten tas bort. Inledningen skulle då i stället kunna bli ungefär enligt följande: 1 Verksamhetsområde Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot kommunens egen verksamhet, beträffande följande: Plan- och byggområdet 1 Bygg- och miljönämnden svarar för de uppgifter som enligt lagstiftningen ska skötas av byggnadsnämnden. I första punkten under 1 står bygganmälan och rivningsanmälan. Det är begrepp som inte längre används ochde bör ersättas med anmälan enligt plan- och byggförordningen. Där står också rätt att godkänna kvalitetsansvarig, vilket inte längre stämmer. Där bör i stället stå godkänna av byggherren föreslagen kontrollansvarig. Tredje punkten, om brandfarliga och explosiva varor, bör flyttas till 5, om frågor om räddningstjänsten överhuvudtaget ska finnas med i reglementet. Nämnden ifrågasätter om inte alla frågor rörande räddningstjänsten, även myndighetsutövningen, bör föras till kommunstyrelsen. Fjärde punkten bör flyttas till 2, Lantmäteriområdet. I sjätte punkten bör byggförordningen bytas mot plan- och byggförordningen. Sjunde punkten och skyddsrum bör utgå. Skyddsrumsbesked beslutas inte längre av bygg- och miljönämnden utan av MSB, och nämnden sköter inte heller längre underhållsbesiktning av skyddsrum. Nionde punkten, om detaljplanering bör utgå. Bygg- och miljönämnden tar inga beslut gällande samråd eller utställning av detaljplaner. Dessutom är begreppet enkelt planförfarande inte längre aktuellt. I tionde punkten, om olovligt byggande, ska hänvisningen vara till 11 kap. Plan- och bygglagen. 2 Den mening som står, om lantmäteriskyldighet som åligger kommunen bör tas bort. Det är tveksamt vilken lantmäteriskyldighet som avses, och den sköts i så fall inte av bygg- och miljönämnden. Till 2 bör i stället flyttas texten från punkt 4 under

179 5 Bygg- och miljönämnden ifrågasätter som nämnts ovan om detta bör ligga under nämnden, om det inte är lämpligare att lägga alla räddningstjänstfrågor, inklusive myndighetsutövningen, direkt under kommunstyrelsen. 6 förmedlingen av bostadsanpassningsbidrag är kanske inte fel, men det borde räcka med besluta i ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag. Den andra punkten, handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara för gångbanerenhållning bör tas bort. Det ansvaret bör inte ligga under nämnden, utan i stället på tekniska nämnden i Heby. 15 Om man kommer fram till att Räddningstjänstens område ska flyttas till KS bör även delar av denna punkt flyttas dit 180

180 181

181 Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN X Förslag 27 april 2015 HebyFS 2015: Infördes i författningssamlingen den Vård- och omsorgsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 2015, om följande reglemente Utöver det som föreskrivs om nämnder i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Kf 24/2014. Förslag, 25 februari U Beslutet ersätter HebyFS 2010:08 och HebyFS 2010:

182 Innehållsförteckning Verksamhetsområde...3 Delegering från kommunfullmäktige...3 Övriga uppgifter...3 Personalfrågor...4 Taxor...4 Ansvar och rapporteringsskyldighet...4 Processbehörighet...4 Arbetsformer...4 Sammansättning...4 Ersättarnas tjänstgöring...4 Inkallande av ersättare...5 Växeltjänstgöring...5 Ersättare för ordföranden...5 Sammanträde...5 Tidpunkt...5 Kallelse...5 Närvarorätt för övriga...6 Yttranderätt...6 Justering av protokoll...6 Reservation...6 Delgivning...6 Undertecknande av handlingar...6 Inhämtande av upplysningar...6 Övrigt

183 Verksamhet Verksamhetsområde 1 Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: kommunens uppgifter vad gäller individ- och familjeomsorg kommunens insatser för funktionsnedsatta den kommunala hälso- och sjukvården kommunens äldrevård förtroendenämnd enligt lagen om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården ensamkommande barn och ungdomar kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl prövning av tillstånd för lotterier yttranden över automatspelstillstånd tobakslagen med undantag för tillsyn av restauranger och andra serveringsställen Nämnden äger rätt att, enligt lagen om förtroendenämnd, uppdra åt annan huvudman att fullgöra denna uppgift. Delegering från kommunfullmäktige 2 Vård- och omsorgsnämnden ska ansvara för organisation av socialtjänstverksamheten. Övriga uppgifter 3 Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över. 4 Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde lämna förslag till inriktningar, policies och planer besluta om effektmål och riktlinjer följa upp policies, planer, effektmål och riktlinjer bereda strategiska frågor följa upp och utvärdera verksamheten 5 Vård- och omsorgsnämnden lämnar förslag till budget inom sitt verksamhetsområde. 6 Vård- och omsorgsnämnden ska följa den verksamhet som hör till dess uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som nämnden finner påkallad. 7 Vård- och omsorgsnämnden ska hålla löpande kontakt med medborgarna och ansvarar för utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet inom sitt uppgiftsområde. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet. 8 Vård- och omsorgsnämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att avge yttrande som ankommer på nämnden

184 Personalfrågor 9 Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom sitt ansvarsområde utom för förvaltningschefen. Nämnden har hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Taxor 10 Kommunfullmäktige bemyndigar vård- och omsorgsnämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för beslut om Taxa för hunddagis Ansvar och rapporteringsskyldighet. 11 Vård- och omsorgsnämnden ska organisera och utveckla verksamheten mot de inriktningar och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. Vård- och omsorgsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vård- och omsorgsnämnden har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling. Processbehörighet 12 Vård- och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Vård- och omsorgsnämnden får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Vård- och omsorgsnämnden ska tillse att värdehandlingar, som Vård- och omsorgsnämnden omhändertar för kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. Arbetsformer Sammansättning 13 Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs presidium i vård- och omsorgsnämnden. Ersättarnas tjänstgöring 14 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe

185 Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen, Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. Inkallande av ersättare 15 En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till vård- och omsorgsnämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Växeltjänstgöring 16 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare för ordföranden 17 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får vård- och omsorgsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda. Sammanträde Tidpunkt 18 Vård- och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 19 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den i tjänsten äldste ledamoten göra detta

186 Närvarorätt för övriga 20 Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall annat beslutar, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om vård- och omsorgsnämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Yttranderätt 21 Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till protokollet. Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Justering av protokoll 22 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Vård- och omsorgsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 23 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 24 Delgivning med vård- och omsorgsnämnden sker med ordföranden, om inte nämnden beslutar annat. Undertecknande av handlingar 25 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård- och omsorgsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av nämndens ansvariga tjänsteman eller annan som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer Vård- och omsorgsnämnden vem som ska underteckna handlingar. Inhämtande av upplysningar 26 Från kommunens övriga nämnder och av tjänstemän får vård- och omsorgsnämnden begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att vård- och omsorgsnämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Övrigt 27 Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämndens sammanträde får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, utom till den del där handläggning av myndighetsärenden mot enskild behandlas

187 Socialutskott 28 Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett socialutskott för handläggning av ärenden som rör myndighetsutövningen inom området. Utskottet är ansvarig för förvaltning och utdelning av donationsfonder inom nämndens verksamhetsområde. Placering av fondernas medel handläggs av kommunstyrelsen. 29 Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som nämnden väljer för samma tid som de invalts i nämnden. 30 Vård- och omsorgsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindras att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 31 Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 32 Socialutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 33 De ärenden som ska avgöras av vård- och omsorgsnämnden i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Detta reglemente träder i kraft den 1 januari Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef 188 7

188 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - 16 april 2015 Von 64 Dnr 2015/ Översyn av reglementen Vård- och omsorgsnämnden beslutar Förslag till korrigering av reglementet avseende taxa för hunddagis överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Samtliga nämnder har i uppdrag att se över om några korrigeringar behöver göras i de reglementen som antogs inför den nya politiska organisationen, som trädde i kraft 1 januari Vård- och omsorgsnämnden föreslår att den formulering som finns i reglementet angående taxa för hunddagis kan tas bort, då detta inryms i första stycket 10 avseende taxor. Beslutsunderlag PM, Översyn av reglementen, 1 april 2015 Vård- och omsorgsnämndens reglemente, 4 april 2014 Delges Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 189

189 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum 2 juni 2015 Ks 138 Dnr 2015/ Regionkommunbildning i Uppsala län Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Heby kommun tillstyrker att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och som en följd därav bildas en region i Uppsala län med direktvalt regionfullmäktige. Sammanfattning Landstingsstyrelsen har 5 maj 2015 beslutat att till länets kommuner remittera frågan om ställningstagande om att bilda en regionkommun i Uppsala län. Styrelsen önskar svar senast 30 juni Landstinget redovisar i skrivelse 5 maj 2015 Region Uppsala 2017 landstingets ansökan till regeringen om att bilda region att mycket talar för att från och med 2019 enbart landstingen eller länsstyrelserna kommer att kunna vara regionalt utvecklingsansvariga. Om Region Uppsala bildas kommer Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län att gå samman 1 januari I skrivelsen redovisas bland annat regionens uppdrag, fördelar med att bilda en region, kommunernas roll och den fortsatta processen. Beslutsunderlag PM, 18 maj 2015 Remiss, 5 maj 2015 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta Heby kommun tillstyrker att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och som en följd därav bildas en region i Uppsala län med direktvalt regionfullmäktige. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 190

190 PM 1 (2) Datum 18 maj 2015 Diarienr/Dplankod Central förvaltning Peter Lund Kommunchef Region Uppsala 2017 landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, remissvar Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Heby kommun tillstyrker att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och som en följd därav bildas en region i Uppsala län med direktvalt regionfullmäktige. Sammanfattning Landstingsstyrelsen har 5 maj 2015 beslutat att till länets kommuner remittera frågan om ställningstagande om att bilda en regionkommun i Uppsala län. Styrelsen önskar svar senast 30 juni Landstinget redovisar i skrivelse 5 maj 2015 Region Uppsala 2017 landstingets ansökan till regeringen om att bilda region att mycket talar för att från och med 2019 enbart landstingen eller länsstyrelserna kommer att kunna vara regionalt utvecklingsansvariga. Om Region Uppsala bildas kommer Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län att gå samman 1 januari I skrivelsen redovisas bland annat regionens uppdrag, fördelar med att bilda en region, kommunernas roll och den fortsatta processen. Utredning Landstingsstyrelsen har 5 maj 2015 beslutat att till länets kommuner remittera frågan om ställningstagande om att bilda en regionkommun i Uppsala län. Styrelsen önskar svar senast 30 juni Landstinget redovisar i skrivelse 5 maj 2015 Region Uppsala 2017 landstingets ansökan till regeringen om att bilda region att mycket talar för att från och med 2019 enbart landstingen eller länsstyrelserna kommer att kunna vara regionalt utvecklingsansvariga. Om Region Uppsala bildas kommer Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län att gå samman 1 januari HEBY100 v , Regionens uppdrag De lagstadgade uppgifterna för regionen kommer att bli att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (RUS, regional utvecklingsstrategi) samordna insatser för genomförandet av RUS upprätta och fastställa länsplaner före regional transportinfrastruktur besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby 191

191 Datum 18 maj (2) De uppgifter som staten hittills lagt på regionförbundet kommer att kvarstå liksom de uppdrag som kommit från kommunerna och landstinget. Fördelar med en region Det viktigaste skälet till att låta regionförbundet och landstinget att gå samman är att stärka och utveckla länet utifrån tydliga politiska mål. Ytterligare fördelar är att ett direktvalt organ stärker den demokratiska legitimiteten för de regionala utvecklingsfrågorna egen beskattningsrätt stärker ekonomin mer än medlemsavgifter ett enda politiskt organ underlättar för medborgarna, innebär en effektivisering och ger bättre helhetsgrepp om de regionala utvecklingsfrågorna. Kommunernas roll Kommunerna kommer även i fortsättningen att få inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna. Den fortsatta processen Landstingsfullmäktige kommer 30 september 2015 att, efter det att kommunernas remissvar inkommit, behandla frågan om att ansöka till regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Riksdagen måste hinna fatta beslut före sommaruppehållet 2016 för att Region Uppsala ska kunna bildas 1 januari Peter Lund Bifogas: Region Uppsala 2017 landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, 5 maj 2015 Landstingsstyrelsen 95, 5 maj 2015 Delges: Landstinget i Uppsala län 192

192 From: Jessica Bräck Sent: 13 May :19: To: y.se;anna- Cc: Börje Wennberg;Johan Edstav;Nina Lagh;Catharina Blom;Kerstin Westholm;Tord Jansson;Niklas Subject: Remiss angående regionkommunbildning i Uppsala län - Svar senast den 30 juni 2015 Attachments: Remiss ang. regionkommunbildning, CK pdf Landstinget i Uppsala län avser att den 30 september 2015 ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta det regionala utvecklingsansvaret enligt La-gen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en region med direktvalt fullmäktige Frågan till kommunerna är om de tillstyrker en sådan ansökan. Fråga till remissinstanserna Tillstyrker kommunen att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2017? Svar önskas senast den 30 juni 2015 till Landstinget i Uppsala län, Box 602, Uppsala eller e-post Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Börje Wennberg (S) Landstingstyrelsens ordförande Johan Edstav (MP) Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande Nina Lagh (M) Landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande Genom Jessica Bräck Sekreterare Landstingsdirektörens stab Landstingets ledningskontor 193

193 Landstinget i Uppsala län

194 195

195 196

196 197

197 198

198 199

199 200

200 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (32) Sammanträdesdatum 11 maj 2015 Ks 125 Dnr 2008/ Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Samordningsförbundets styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år Sammanfattning Samordningsförbundet Uppsala läns revisionsberättelse avseende 2014 års förvaltning samt årsredovisning med verksamhetsberättelse 2014 presenteras. Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2014 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag PM, 14 april 2015 Revisionsberättelse 2014 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Samordningsförbundets styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 201

201 From: Anna Lineholm Sent: 15 Apr :56: To: Försäkringskassan Finsam;information;registrator Arbetsförmedlingen Enköpings kommun;registrator Håbo kommun Knivsta kommun Landstinget Uppsala län;registrator Älvkarleby kommun Östhammars kommun kommun registrator kommun registrator Wallén;Göran Nilsson;Inga-Lil Tegelberg;Karl- Arne Larsson;Kerstin Björck-Jansson;Lars Ahlstrand;Liselotte Grahn Elg;Magnus Arvidson;Malena Ranch;Pia Wårdsäter;Solveig Eklund;Ulrik Wärnsberg;Anna Lineholm;Benny Lindholm;Britt- Louise Gunnar;Catarina Deremar;Emilie Jansson;Gunilla Gustavsson;Ingvar Smedlund;Karolina Eriksson;Lennart Owenius;Mikael Ödmann;Nina Lagh;Roger Petrini;Sofia Tolstoy;Åsa Fichtel Subject: Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län Attachments: Revisionsberättelse ÅR 2014 underskriven pdf, Granskningsrapport EY ÅR 2014 slutlig ver docx, Årsredovisning 2014 beslut FS pdf, Följebrev för ÅR 2014.doc Till Fullmäktige/motsvarande hos medlemmar för Samordningsförbundet Uppsala län Registratorer Förbundsstyrelsen för kännedom Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2014 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er. Protokollsutdrag skickas till Samordningsförbundet Uppsala län Kungsgatan Uppsala alternativt via e-post till Bilagor: - Revisionsberättelse Granskning av årsbokslut och årsredovisning Årsredovisning 2014 Anna Lineholm Sekreterare, Samordningsförbundet Uppsala län 202

202 Adress:Samordningsförbundet Uppsala län Kungsgatan Uppsala Telefon: Telefon växel:

203 204

204 205

205 Samordningsförbundet i Uppsala län Årlig granskning

206 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län Inledning Granskningens utgångspunkter Granskning av årsredovisning och årsbokslut Redovisning av samordningsförbundets arbete Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Samverkan mellan samverkansparterna Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser Beslut om användning av medel Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Bedömning

207 Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet. Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året Vissa utvecklingsområden har dock identifierats. Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för Med vänlig hälsning Mikael Sjölander Anders More Anja Zetterberg Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef 2 208

208 1 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län 1.1 Inledning Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde. 1.2 Granskningens utgångspunkter Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse. Enligt 7 i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att: 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas 5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7. Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig

209 2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2014 Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter. Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara god. Årets resultat i förbundet uppgår till minus 3,6 mkr. Underskottet är en följd av att styrelsen beslutat att nyttja delar av tidigare års överskott i verksamheten. Vi ser positivt på att så har skett. Eget kapital uppgår vid årets slut till 13,3 mkr och är sålunda fortsatt väsentligt

210 3 Redovisning av samordningsförbundets arbete I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet under 2014 arbetat för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter. Samordningsförbundets kansli utgörs av förbundschef, processledare, ekonom och sekreterare. Under året har processledaren avslutat sin anställning och rekrytering av en ny processledare pågår. 3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Förbundets metod för långsiktig styrning Under första kvartalet varje år håller samordningsförbundet så kallade medlemsdialoger. Då träffar förbundskansliet respektive medlem enskilt, rapporterar hur det gått med medlemmens projekt under föregående år och diskuterar äskande av medlemsavgifter inför nästkommande verksamhetsår. Två gånger per år hålls medlemssamråd. Då träffas representanter för alla medlemmar och förbundskansliet för att diskutera samordningsförbundets resultat och riktning. Samtliga ärenden som ska presenteras av förbundsstyrelsen bereds av förbundsberedningen, som består av representanter för förbundets samtliga delägare. Beredningen har till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen och utgöra stöd för förbundschefen. Beredningen har också ansvar att föra upp lokala behov för diskussion. Förbundsberedningen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till styrelsen. Budget och verksamhetsplan Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2014 den 28 november Målen för året var enligt verksamhetsplanen att maximera nyttan ur ett individ- och samhällsperspektiv genom att: Ge stöd till individer att komma ut på arbetsmarknaden Utnyttja medlemmarnas resurser mer effektivt och främja samverkan Ta vara på kunskaper och erfarenheter Implementera goda exempel, metoder och arbetssätt Förbundets målgrupp är den del av den arbetsföra befolkningen mellan 16 och 65 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och då speciellt: Personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på unga vuxna (16-29 år) Personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende Kvinnor med långvarig ohälsa Vare sig målen eller målgruppen har förändrats sedan föregående år. Det har dock förts en diskussion under året om att ta bort målgrupperna och fokusera på lagens betoning av alla som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet har identifierat en risk med för stort fokus på målgrupper, att inte alla med behov inkluderas

211 Förbundet konstaterar att verksamheten har gått från fokus på insatser i projektform till diskussioner och försök med att bygga upp samverkansplattformar med långsiktig inriktning hos medlemmarna. Under 2013 genomfördes också en utvärdering av förbundet, som presenterades för styrelsen i mars Utifrån denna utvärdering har frågor lyfts kring förbundets mål, syfte och inriktning, ett arbete som fortgått under året. Riskanalys görs enligt uppgift inte i förhållande till uppsatta mål eller i respektive projekt. Det görs värderingar av risker, men inget systematiskt analysarbete. Kansliet uppger att det säkerställer att satsningar ligger inom ramen för målen. Enligt verksamhetsplanen finns det ett antal områden som behöver utvecklas. Här redovisas de samt vad som enligt årsredovisningen skett inom respektive område. Planerad aktivitet enligt verksamhetsplan 2014 Att presentera och sprida resultatet av den utvärdering som gjordes av hela förbundet under 2013 samt ta fram en åtgärdsplan där insatser planeras och prioriteras. En gemensam ESF-resurs tillsammans med samordningsförbunden i Sörmland och Västmanland för att höja EU-kompetensen, utveckla samverkansformer samt öka förmågan att utveckla insatser med stöd av EU-medel. Arrangera årets Finsamkonferens i samarbete med Nationella rådet. Undersöka möjligheten att när så är lämpligt gå från projekt till plattform. Under året kommer försöksverksamhet att inledas med plattform som grund enligt styrelsens inriktningsbeslut I dialog fortsätta utreda varje medlemsorganisations behov av underlag inför beslut om medfinansiering, framtida implementeringar samt utveckla insatsernas resultatrapportering. Fortsätta sprida erfarenheter och goda resultat till en vidare krets och delta i Almedalsveckan 2014 tillsammans med NNS. Genomförd aktivitet enligt verksamhetsberättelse 2014 Utvärderingen presenterades för styrelsen i mars och har sedan presenterats på medlemsdialoger och medlemssamråd, på Finsam-konferensen i april, i projektledarnätverket samt för andra samordningsförbund. En åtgärdsplan har tagits fram och en utredning med åtgärdsförslag kommer att fortsätta En EU-strateg har anställts tillsammans med fyra andra samordningsförbund och hon har under året medverkat i regionförbundets förstudie som inventerat medlemmarnas behov samt lyft EU-frågorna inom Nationella nätverket för samordningsförbund. Finsamkonferensen genomfördes i april tillsammans med Nationella rådet. Utöver styrelseledamöter och kansli deltog alla projektledare tillsammans med ytterligare en medarbetare från varje insats. Förbundet ska inleda försöksverksamhet med plattform som grund och lämpliga projekt väljs ut. Under året har en arbetsgrupp bildats med medlemmar ur förbundsberedningen. Såhär långt har diskussionen landat i en koordinatorroll som är tänkt att vara smörjmedel för samverkan. Frågan har lyfts under året. Resonemang förs på implementeringsseminarier och styrgruppsmöten samt inför nya ansökningar om plattformsverksamhet och projektförlängningar. Inför projektledare betonas vikten av att registrera i statistikverktyget SUS. Samordningsförbundet fortsätter att sprida erfarenheter och goda resultat till en vidare krets och har för femte året i rad deltagit i Almedalsveckan i Visby tillsammans med NNS. Övriga styrande dokument och uppföljning av dessa Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument: Representationspolicy, daterad Upphandlingspolicy, daterad Resepolicy, daterad Policy för finansiering av samverkansprojekt, daterad Policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, daterad Beslut om firmatecknare, reviderad

212 Besluts- och attestordning, daterad , reviderad Efter de oegentligheter som förekommit under 2013 gjorde kansliet en översyn av sina rutiner och EY genomförde en särskild granskning av hantering av ersättningar till styrelseledamöter, samt hantering av resor, representation och konferenser. Styrelsen har i juni 2014 fattat beslut om nya rutiner för: Utbetalning av ersättning för resor, parkering och dyl. Arvode eller annan ersättning för deltagande i möte eller konferens anordnad av annan än det egna samordningsförbundet En utredning har fortsatt om eventuella ändringar i representationspolicyn samt en bedömning av förbundets praktiska tillämpning av landstingets reglemente för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter. 3.2 Samverkan mellan samverkansparterna Som framgår av förteckningen över samordningsförbundets planerade aktiviteter i avsnitt 3.1 ovan syftar flera av förbundets aktiviteter direkt till stärkt samverkan mellan förbundsmedlemmarna. Framför allt gäller det planerna på att anordna samverkansutvecklande aktiviteter för medlemsorganisationernas anställda och att undersöka förutsättningarna för att komplettera projektformen med samorganiserade långsiktiga plattformslösningar. Förbundet lyfter i sin årsredovisning fram sex organisatoriska och strukturella samverkansinsatser: ESF För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna har beslut fattats om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Arbetet inriktas på att analysera behov samt utveckla insatser och samverkansformer. Ett fördjupat samarbete med regionförbundet i form av en förstudie kring länets behov har pågått under året. Granskning uppdrag Konceptet, där deltagare från förbundets medlemmar studerar respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt under året. Diskussionen ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för bättre samverkan. Granskning uppdrag har genomförts i Tierp, Älvkarleby och Heby kommuner under året och totalt deltog ca 60 medarbetare från medlemmarna. Också förbundsberedningen har fortsatt diskussionen från föregående år om organisationens uppdrag och hur man kan utveckla samverkan. Mingelträffar KUR Som en fortsättning på KUR-projektet från 2012 har ca 15 chefer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och landstinget deltagit i ett mingelmöte från projekt 344. Sammanlagt har två träffar genomförts med olika teman som berör samverkan. Gemensamt är att få tillfälle att träffas under andra förutsättningar än de vardagliga för att nätverka och diskutera gemensamma frågor

213 KUR Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) fortsätter. Innehållet i Uppsala läns KUR-projekt för fokuserar på att ge ökad kunskap i att hålla och driva nätverksmöten för och med individer med psykisk ohälsa. Försäkringskassan har under hösten arrangerat två utbildningsdagar i Tierp för medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget, där samordningsförbundet har bidraget med finansiering. Ca 25 medarbetare deltog i utbildningsdagarna. Spridningsseminarier Sex av de insatser som finansieras av samordningsförbundet har under 2014 arrangerat seminarier för att sprida sina erfarenheter: ISamverkan, Grön rehab, Hikikomori, Impuls, United Action och Tierpmodellen. Totalt har seminarierna lockat drygt 380 personer som varit intresserade av erfarenheter och lärdomar från projekten. Finsamkonferens Uppsala 2014 Samordningsförbundet Uppsala län medverkade i arrangemanget av den nationella Finsamkonferensen Nationella rådet, som består av representanter för huvudmännen för samordningsförbund på nationell nivå, står som huvudarrangör för den årliga konferensen som syftar till att öka kunskapsspridningen om samordningsförbund, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering. Från förbundet deltog nio styrelseledamöter, kansliet, alla projektledare och ett antal projektmedarbetare. Projektledare och medarbetare bemannade en utställning men förbundets alla projekt. Totalt deltog 400 personer från hela landet och 85 % av samtliga deltagare var nöjda eller mycket nöjda med konferensen. 3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser De insatser som finansieras av samordningsförbundet har olika målsättningar beroende på målgruppen. Totalt pågår femton individinriktade insatser med verksamhet helt eller delvis finansierad av samordningsförbundet. Nio av dem har en målsättning om återgång till arbetsmarknaden, fyra av dem fokuserar på förberedelse för fortsatt rehabilitering och två av dem är insatser, där förbundet står för en del av medlemmarnas medfinansiering till ESFprojekt. Under år 2014 har två nya insatser startats upp och fem pågående insatser har förlängts. De nya är ISamverkan och Impuls, som båda beviljades under 2013 och startade upp i januari respektive mars De förlängda insatserna är Hikikomori, Tierpsmodellen och Implementerad Samverkan Älvkarleby kommun (f.d. Växthuset), som kommit igång under 2014 och ISamverkan (förlängning av det nystartade projektet) och implementerade Stig, som finansieras från och med Fem insatser har avslutats under året, varav två insatser fortsätter, eller planeras fortsätta, i implementerad form. Projektet Tierpsmodellen har avslutats vid årsskiftet och verksamheten har arbetats in i en nybildad arbetsmarknadsenhet. Även United Action avslutades vid årsskiftet och där pågår arbete med en ansökan om fortsättning i implementerad form. Jobbstudion avslutades vid halvårsskiftet utan någon fortsättning i projektform eller implementering i ordinarie verksamhet. Även ESF-projekten Athena och Romane Buca har avslutats

214 Förbundschefen har på delegation fattat beslut om en kortare förlängning av projekt Athena i syfte att projektledaren ska skriva slutrapport. Förbundschefen har också beviljat ett kartläggningsprojekt, Livet är skönt, som syftar till att undersöka möjligheterna att bilda ett socialt företag i Uppsala och att rekrytera och ge utbildning och praktik till unga personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten i Livet är skönt har kommit igång under hösten Vidare har en förstudie i Tierps kommun beviljats av förbundschefen, kring behov, insatser och möjlighet till framtida samverkan mellan kommunen och kommunens samverkansparter. Förstudien har genomförts under hösten 2014, men kostnaderna har rymts inom andra budgetar och därför har inget rekvirerats från samordningsförbundet. Förbundchefen har också fattat delegationsbeslut om en förstudie kring samverkan mellan Röda korset, arbetsförmedling, kommun och andra aktörer under etableringsfasen för flyktingar. Förstudien beräknas starta i januari Insatser för återgång till arbetsmarknaden Följande projekt har under året finansierats, där det huvudsakliga målet är återgång till arbetsmarknaden: ENTER Beslut om tilldelning av medel till insatsen ENTER fattades av arbetsutskottet på delegation av förbundsstyrelsen i maj 2013 och insatsperioden är september 2013 till november Målgruppen för projektet är unga vuxna i åldern år med aktivitetsersättning och det övergripande målet är att via samordnade insatser av deltagande organisationer ge målgruppen en ökad möjlighet till arbetsåtergång och därmed egen försörjning. Landstinget och Försäkringskassan driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen, som är huvudprojektägare. Jobbstudion Förbundsstyrelsen fattade i oktober 2013 beslut om en förlängning av projektet under första halvåret Projektet riktar sig till unga vuxna som har stått utanför arbetsmarknaden i minst 90 dagar samt har haft kontakt med socialtjänstens försörjningsstöd och/eller Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att deltagarna ska uppnå egen försörjning genom arbete eller studier, ökad anställbarhet och förbättrad egenupplevd hälsa. Knivsta kommun är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen. SARA Beslut om ytterligare tilldelning av medel till projektet SARA fattades av förbundsstyrelsen i oktober 2013 och projektperioden löper till november Projektets målgrupp är personer med sammansatt problematik som är i behov av samordnad rehabilitering för att öka sin arbetsförmåga, som har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att deltagarna ska öka sin arbetsförmåga, må bättre och nå egen försörjning. Enköpings kommun är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget

215 United Action 2.0 Projektet har pågått sedan 2010 och förlängts i omgångar till december Målgruppen är personer som har behov av samordnade insatser från minst två aktörer, är arbetslösa, får stöd från sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller ekonomiskt bistånd från kommunen, har behov av fördjupad vägledning och kartläggning och av att få sin arbetsförmåga prövad. Målgruppen är också unga år som på grund av psykisk ohälsa, social eller socialmedicinsk problematik och låg utbildningsnivå riskerar långvarigt utanförskap. Projektet syftar till att genom samverkan motivera och underlätta för ungdomar som saknar slutbetyg från gymnasiet och/eller personer som är i eller riskerar ett långvarigt utanförskap att återgå i studier, börja arbeta eller starta företag. Östhammars kommun är huvudprojektägare och driver projektet i samverkan med landstinget och Arbetsförmedlingen. Stig 2 Ursprungliga projekt Stig löpte under och projektperioden för Stig 2 har varit Under 2013 hade projektet stor finansiering via Arbetsförmedlingen. Denna fortsatte i minskad omfattning under Förbundsstyrelsen fattade beslut i november 2014 om implementering av verksamheten Målgruppen är personer år som är eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap och bidragsberoende. Personerna är också, eller bedöms riskera att bli aktuella hos minst två av de samverkande parterna samt har behov av samordnad rehabilitering. Heby kommun är projektägare och driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen och landstingets Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering. Tierpsmodellen 2.0 Projektet har pågått under Förbundsstyrelsen fattade beslut om ytterligare tilldelning av medel i mars Målgruppen är arbetslösa unga vuxna år som har levt många år i utanförskap och som är i behov av nya eller utökade resurskrävande insatser för att bli självförsörjande. Målet är att öka chansen för deltagarna att gå vidare till studier, anställning på hel- eller deltid eller start av egen verksamhet. Tierps kommun och Arbetsförmedlingen är huvudaktörer i projektet, med deltagande från Försäkringskassan och landstinget. Växthuset II Projektet pågick mellan augusti 2012 och augusti Målgruppen är män och kvinnor år i Älvkarleby kommun med bidrags- eller ersättningsberoende under minst fyra månader, eller har känd historik hos en eller flera av samverkansparterna, eller bedöms av remitterande handläggare vara i behov av projektet, eller har dokumenterad ohälsa. Syftet är att deltagarna ska komma närmre en etablering på arbetsmarknaden eller uppnå en arbetsåtergång via anställningsbarhet, anställning/eget företag eller utbildning

216 Projektet drivs av Älvkarleby kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. ISamverkan Beslut om tilldelning av medel till projektet ISamverkan (ISA) fattades av förbundsstyrelsen i oktober 2013, för året Förbundsstyrelsen beviljade medel i oktober 2014 för perioden januari december Projektet vänder sig till personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har en egen vilja att komma ut i arbete eller studier samt betydande svårigheter att få och behålla ett arbete. Syftet med projektet är att pröva, följa upp och utvärdera metoden IPS i Uppsala län. Uppsala kommun är huvudprojektägare och samverkar med Arbetsförmedlingen i projektet. Samordnad arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat stöd, Älvkarleby kommun Denna insats benämndes tidigare Växthuset. Förbundsstyrelsen beviljade medel i juni Under perioden september 2014 december 2016 pågår en implementeringsprocess med att avsätta resurser till organisation, styrning, genomförande och långsiktigt åtagande. Målgruppen är kommunmedborgare från 16 år med behov av en samordnad arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat stöd. Syftet är att samverkansmetoderna i projektet Växthuset ska ha integrerats i samverkande parters organisationer till Älvkarleby kommun, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i denna implementering. Förberedelse för fortsatt rehabilitering Följande projekt har fokus på förberedelse för fortsatt rehabilitering av deltagarna, och har under året finansierats av samordningsförbundet: Hikikomori Projektet har löpt i tre olika perioder och förbundsstyrelsen fattade beslut i mars 2014 om den nuvarande perioden som löper april september Målgruppen är invånare i Uppsala kommun med sammansatt problematik och ett behov av samordnad rehabilitering där målet är att bryta isolering, öka aktiviteten i samhället och få möjlighet till rätt stödinsats för att öka möjligheterna till egenförsörjning. Uppsala kommun är projektägare och driver projektet tillsammans med landstinget Beslut om ytterligare tilldelning av medel till projektet fattades av förbundsstyrelsen i november 2013 och projektperioden är januari 2014 december Målgruppen för projektet är personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd för att klara av att delta i eller förberedas för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av samverkansparterna. Syftet är att säkerställa att målgruppen får ett fortsatt stöd, eftersom det inte finns förutsättningar för myndigheterna att själva finansiera verksamheten

217 Uppsala kommun är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med Heby kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Grön Rehab Projektet startade först 2011 och pågick till januari Målgruppen för projektet är personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering och har minst åtta månader kvar inom sjukförsäkringen. I andra hand är målgruppen personer som har minst åtta veckor kvar innan det är aktuellt med omförsäkring och inskrivning i arbetslivsintroduktionen. Syftet med projektet är att förbereda individerna inför den arbetslivsinriktade rehabiliteringen alternativt att klargöra att förutsättningar för rehabilitering för tillfället saknas. Arbetsförmedlingen är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med Försäkringskassan, landstinget och Skogsstyrelsen. Impuls Beslut om tilldelning av medel till insatsen Impuls fattades av förbundsstyrelsen i november Projektperioden är mars 2014 februari Målgruppen för projektet är personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, som får försörjningsstöd och som har ett behov av samordning av sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Syftet med projektet är att kartlägga hur stort behovet är av samordnad rehabilitering bland personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd samt att skapa underlag för att besluta om handläggningen av ärenden ska implementeras i ordinarie verksamhet. Försäkringskassan är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med samtliga kommuner. ESF-projekt Samordningsförbundet har också bidragit till att skapa samverkan mellan organisationerna genom att stå för viss del av medlemmarnas medfinansiering till ESF-projekt. De poster som samordningsförbundet valt att stödja har sin tyngdpunkt på samverkansskapande arbetsuppgifter. Romane Buca Projektet har bedrivits mellan november 2011 och juni Målgruppen är arbetsföra individer med romskt ursprung år som saknar egen försörjning. Gemensamt för målgruppen är hög grad av marginalisering och utanförskap. Syftet med projektet är att deltagarna ska uppleva en ökad information om samhället och olika möjligheter till försörjning, ökat humankapital genom studier eller arbete samt en upplevelse av bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Projektägare är Uppsala kommun som driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen och landstinget

218 Athena Projektet har bedrivits mellan juni 2012 och juni Målgruppen är helt arbetslösa kvinnor sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst tre månader för personer i ålder år), helt eller delvis sjukskrivna sedan minst sex månader, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Projektets huvudägare är Uppsala kommun som driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen och landstinget. 3.4 Beslut om användning av medel Förbundsstyrelsen beslutade om budget för år 2014 den 28 november Fördelningen av medel till samverkaninsatser beslutas enligt indelningen: tidiga och samordnade insatser, sena och samordnade insatser, sociala företag samt övriga utvecklingsinsatser. Utöver fördelningen till redan beslutade insatser har styrelsen det ackumulerade överskottet från tidigare verksamhetsår att fördela till nya beslut. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår till 81 % av årets tillgängliga och budgeterade medel. I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget. Orsaker har varit att insatser kommit igång senare än beräknat, normal personalomsättning samt att aktiviteter genomförts till en lägre kostnad än den budgeterade. Förbundet går regelbundet igenom insatsernas budgetar för att kartlägga möjligheter till återföring av medel. Startbidragen till arbetsintegrerande sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt medel till. Färre nybildade företag har sökt än budgeterat och de som har sökt och fått medel beviljade har inte nyttjat hela sin beviljade summa. Även kostnaden för EU-strategen är lägre än budgeterad, då en stor del av kostnaden kunnat återsökas från ESF via regionförbundet. Förbundet har inte gjort några upphandlingar eller direktupphandlingar under året. Det har inte heller genomförts några avrop från medlemmars ramavtal. 3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna I förbundets policy för samverkansprojekt anges förbundets krav på insatserna gällande uppföljning och utvärdering. Återrapportering från projekten till förbundet sker på följande sätt: 1. Delrapport (varje hel- och halvårsskifte) och slutrapport, inklusive halvtidsseminarium och slutseminarium. 2. Individuppföljning i redovisningssystemet SUS. 3. Utvärdering inklusive redovisning av hur utvärderingen kan användas i organisationen som exempelvis beslutsunderlag. I förbundets årsredovisning syns en redovisning av varje insats måluppfyllelse på individnivå samt resultat avseende samverkan. Dessutom redovisas, i det avsnitt där förbundet beskriver sitt stöd till nybildade arbetsintegrerande sociala företag, hur många som gått vidare till annat arbete och studier, samt hur många som fått anställning i de sociala företag som fått stöd

219 Under 2014 har insatser som finansierats av förbundet stöttat 454 deltagare. Under året har 277 deltagare registrerats ut från en insats och av dessa har 88 stycken (32 %) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Enligt årsredovisningen har, utöver nämnda deltagare, närmare 800 individer under året fått hjälp att hitta rätt stöd i samhället. Nytt för 2014 är att projektledaren för respektive instans själv bidrar med resultatuppföljning samt identifierade systemfel och framgångsfaktorer i årsredovisningen. Dessa uppgifter samlades tidigare in av processledaren på kansliet. Att projektledarna själva bidrar och reflekterar över denna information bidrar enligt uppgift till ett ökat medvetande och större fokus på resultat och uppföljning. Varje projekt ansvarar för sin egen utvärdering. Förbundet har krav på att utvärdering ska ske enligt en självvärderingsmodell. Omfattning och sätt diskuteras med respektive projekt och förbundet kan besluta om en högre budget för en insats för exempelvis en socioekonomisk analys. Respektive projekts huvudman upphandlar eventuell extern utvärdering. 3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 28 november Bedömning Av vad som framkommit vid vår granskning bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och de mål som stagas i verksamhetsplanen. Under året har förbundet beslutat om stöd till två nya insatser och fem förlängda insatser. Under föregående år gavs en rekommendation om att tydliggöra kriterier för utvärdering av projekt. Vi bedömer det som positivt att förbundet arbetat med dessa frågor under året. Revisorerna har tidigare påpekat att målen för verksamheten bör periodiseras för att underlätta bedömningen av måluppfyllelsen. Målformuleringarna är oförändrade för 2014 och revisorernas rekommendation kvarstår. Vi bedömer det som positivt att förbundet utifrån den genomförda utvärderingen 2013 har börjat diskutera och utreda mål, syfte och inriktning för fortsatt utveckling av verksamheten. Som föregående år bedömer vi det som positivt att förbundet arbetar aktivt med både individinriktade insatser och insatser som syftar till att stärka medlemmarnas samverkan. Vi bedömer även försöksverksamheten med plattformslösningar som positiv. Förbundet bör som en del i arbetet med verksamhetsplaneringen upprätta en väsentlighetsoch riskanalys. Idag ligger ansvaret på kansliet att säkerställa att insatserna ligger inom ramen för målen vid beviljande av medel, men det saknas ett systematiskt arbete på övergripande nivå. Även denna rekommendation kvarstår från föregående år. Vi rekommenderar att upphandlingspolicyn ses över så att skrivningar är i linje med gällande lagstiftning

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl. 09.00. Sekreterare Paragrafer 78-89 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl. 09.00. Sekreterare Paragrafer 78-89 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Per Möller (C), ordförande Per Sverkersson (S) Elin Ångman (MP) Bodil Persson (M) Erik

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

1 (92) Datum 5 april 2016. Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Årsredovisning 2015

1 (92) Datum 5 april 2016. Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Årsredovisning 2015 1 (92) Datum 5 april 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet Årsredovisning 2015 Antagen av Kf 55, 26 april 2016 2 (92) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten.

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. PM 1 (8) Datum Diarienr/Dplankod Central förvaltning Stab Åsa Nylander, Controller Tel. 0224-361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen ser allvarligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer