Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening 1. Val av justeringsledamöter Sid nr 2. Allmänhetens frågestund 3. Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamhet Bokslut Bilaga 6. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL Svar på motion om trygghetsboende Svar på medborgarförslag om planbestämmelser mm i Stjärnhomsområdet Svar på medborgarförslag om staket runt lekplats Ostlänken - fortsatt planering samt medfinansiering Revidering av renhållningsordning och avfallsplan Förändrade hastighetsbegränsningar på kommunens vägar; "Rätt fart i staden - Oxelösund" 99+ Bilaga 13. Detaljplan för del av Femöre 1:4, Ljungholmsvägen Omfördelning inom 2011 års driftbudget utbildningsnämnden Förab - extern upplåning Finansiering av ombyggnad av kök på Björntorp Arvodesbestämmelser uppdragsbeskrivning och arvodesnivå för ordföranden i dotterbolagen Utökning av antalet ledamöter i arbetsutskottet 159

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Nr Ärendemening Sid nr 19. Finansiering av arvoden för förtroendevalda Val av styrelseledamöter till Förab 21. Val av ledamöter till Oxelö Energi AB 22. Val av ledamöter till Kustbostäder AB 23. Val av ledamö ter till Oxelösunds Hamn AB 24. Delgivningar Information 26. Frågor till kommunfullmäktige Offentlig justering av protokoll sker , kl i kommunhuset rum 292. Information: Kommunstyrelsen godkände ett åtgärdspaket för ökad kvalitet i ärendehanteringen. En av åtgärderna var att förenkla kallelser och protokoll. Därför ser dagens beslutsuderlag något annorlunda ut. Protokollet från mötet kommer också att föränndras något.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177 Årsredovisning 2010

178 Verksamhetsberättelse 2010 Innehållsförteckning Inledning. 1 Kommunstyrelsens ordförande Kommunchefen Viktiga händelser och beslut 3 Måluppfyllelse koncernmål.. 4 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Folkhälsan är god Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Oxelösund är en attraktiv bostadsort Oxelösund ska klara minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Ekonomi.. 12 Ekonomisk översikt Årets resultat Skatter och statsbidrag Kostnader och intäkter Koncernbanken Pensioner Balansräkningen Leasingavtal Investeringar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Borgen Balanskravsutredning God ekonomisk hushållning Känslighetsanalys Sammanfattande kommentarer Driftredovisning Verksamhet hos andra huvudmän Tabell driftredovisning Tabell investeringsredovisning Personal.. 28 Personalstruktur Medarbetarskap Ledarskap Arbete och hälsa Lön Kompetens Tabell personalstruktur Kommunstyrelsen. 33 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer

179 Verksamhetsberättelse 2010 Innehållsförteckning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.. 45 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Utbildningsnämnden. 47 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Vård- och omsorgsnämnden 51 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Övriga nämnder. 56 Ekonomiskt utfall med kommentarer Sammanställd redovisning 57 Oxelösunds kommunkoncern Finansiell ställning Kommunfullmäktiges ägardirektiv Ekonomiskt utfall med kommentarer Nyckeltal för bolagskoncernen Nyckeltal för intressebolag Resultaträkning.. 62 Balansräkning. 63 Kassaflöde.. 64 Noter 65 Redovisningsprinciper.. 72 Ord och begrepp 74

180 Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Kommunstyrelsens ordförande 2010 har varit ett starkt år för kommun- Sverige. Sviterna av finanskris och lågkonjunktur ligger nu bakom oss och vi kan blicka framåt. Jag kan konstatera att fler personer än tidigare har egen försörjning det vill säga fler har sysselsättning, fler arbetade timmar och vår BNP (bruttonationalprodukt) lyfts stadigt till allt högre nivåer. Den svenska kronan stärks gentemot såväl dollar som Euro. Vi kan med andra ord konstatera att det går bra för Sverige och därmed går det också bra för Oxelösund. Ett kvitto på att det går bra för Oxelösund är, förutom att kommunens företag nyanställer och uppvisar goda resultat, att antalet nystartade företag under 2010 uppgick till 40 stycken vilket är mer än på många år. Bokslutet för 2010 är positivt och vi har lyckats prestera bra inom de flesta av våra områden. Vi ska dock samtidigt komma ihåg att 2010 var ett speciellt år när kommunerna fick extra statsbidrag av engångskaraktär. Vi fick möjlighet att göra riktade satsningar under året men dessa pengar kunde inte användas för att långsiktigt stärka kvaliteten inom våra kärnområden vård, skola och omsorg. Oavsett detta satsar vi på nytt äldreboende på Björntorp, vi fullföljer satsningen på ett nytt tillagningskök på samma ställe och vi bygger ut förskolan för att möta behoven. Dessutom har vi kommit långt i vår strävan att kunna erbjuda personalen önskad sysselsättningsgrad. Att kunna erbjuda personalen heltid är en viktig jämställdhetsfråga. Under 2010 har vi aktivt arbetat med att lägga grunden för nya bostäder och nya boendeformer. Oxelösund är en liten ort till ytan och tillskott av bostäder måste ske genom förtätning. Vår nya översiktsplan pekar ut fortsättningen på önskat bostadsbyggande. Planfrågor genom förtätning tar tid men vi har nu flera områden som är färdiga för nybyggnation. Detta i kombination med ett nytt trygghetsboende gör att vi kommer att kunna möte den förväntade efterfrågan. Intresset för att flytta till Oxelösund har varit större än förväntat. Vårt kommunala bostadsbolag har idag nästan inga uthyrningsbara lägenheter, tvärtom är det kö till de lägenheter som blir lediga har varit ett mellanår, en tid när vi ställde om från nedskärningar och besparingar till ett läge där vi måste göra satsningar för att möta invånarnas behov och önskemål. De närmsta åren bakom oss krävde sina insatser och sina beslut. Som nytillträdd ordförande för kommunstyrelsen har jag ett annat läge. Det handlar om nya förutsättningar som kräver andra lösningar. Det arbete som gjordes 2010 lägger en bra grund för framtiden. Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla medarbetare och samarbetspartner för ert bidrag under året. Jag kommer att göra mitt yttersta för att kommande år ska bli minst lika goda. Olov Zakrisson Kommunstyrelsens ordförande 1

181 Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Kommunchefen Likväl som tidigare år har kommunen arbetat utifrån en beprövad styrmodell, Oxelösundsmodellen. Ett styrsystem som, förutom visionen, bygger på ett antal koncernmål och nämndmål som fullmäktige beslutar om för respektive verksamhetsområde. Effekterna av dessa mål mäts via givna indikatorer eller mått. Måtten ger vägledning om huruvida våra insatser ger avsedd effekt. Mot bakgrund av den situation som rådde när mål och budget 2010 togs fram, drar jag slutsatsen att vi har ett relativt framgångsrikt år bakom oss. Förutom ett positivt resultat kan jag konstatera att vi har lyckats skapa mervärden förutom den kärnverksamhet som bedrivs. Kommunstyrelsen beslutade bland annat om att avsätta fem mkr till kvalitetshöjande åtgärder och förskönande åtgärder som bland annat bidrar till lägre driftskostnader framöver och förhoppningsvis en trivsammare miljö i centrum. Positiva effekter som kan nämnas är att invånarantalet ökar och dessutom mer än planerat. Vi kan här konstatera att Oxelösund är en attraktiv bostadsort och de förberedelser för bostadsbyggande som gjorts kommer väl till pass när vi blickar framåt de närmaste åren. Arbetslösheten sjunker, framförallt med stöd av konjunkturen och att ortens företag går allt bättre men också på grund av de arbetsmarknadsåtgärder som beslutades i mål och budget Oxelösunds kommun har alltid en ambition att leverera högkvalitativa tjänster till medborgarna. Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete som ska leda till förbättring. Under året togs initiativ till att fråga medborgarna via en enkät om synen på den kommunala verksamheten. Resultatet av denna undersökning kommer att ligga till grund för en handlingsplan som tas fram. Medborgarenkäten, likväl som andra undersökningar, ger oss vägledning om vilka områden som behöver förstärkas. De kommunala uppdragen har en tendens att bli fler och komplexiteten i verksamheten tilltar. Det är därför viktigt att vi ständigt omprövar befintlig verksamhet för ökad kvalitet och lägre kostnader. Som exempel på detta kan nämnas kommunaliseringen av hemsjukvården som trädde i kraft 1 januari och vårt avtal om att överlämna ITdriften till Nyköping. Av både kostnadsoch tillgänglighetsskäl har Oxelösund beslutat att bedriva Komvux och Svenska för invandrare (SFI) i egen regi och verksamheten bedrivs nu lokalt på orten. Vi presenterar sammantaget ett bokslut som pekar på en positiv utveckling i kommunen. Detta kan och ska vi naturligtvis vara stolta över. Samtidigt ska vi vara självkritiska till de områden som har gått mindre bra eller områden där vi känner att vi skulle kunna prestera ännu bättre. Receptet för att lyckas med detta är dels att vi fortsätter att arbeta med vår personalpolitik, så att vi både kan behålla vår kompetenta personal och att vi lyckas med nyrekrytering, men också att vi fortsätter att vårda ekonomin och leverera de tjänster som våra kommuninvånare kan kräva. Som kommunchef vill jag naturligtvis framföra min uppskattning till alla som bidragit till resultatet. Göran Wide Kommunchef 2

182 Verksamhetsberättelse 2010 Viktiga händelser och beslut En ny översiktsplan för Oxelösunds kommun har antagits som redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och den framtida bebyggelseutvecklingen. Komvux och Svenska för invandrare (SFI) bedrivs sedan 1 januari 2010 i egen regi och kan nu erbjudas i Oxelösund. Årsskiftet hade Oxelösund en av de högsta siffrorna för ungdomsarbetslöshet i landet. Satsningen med ungdomsmiljonen har bidragit till att arbetslösheten bland åringar sjunkit från 18,6 % i december 2009 till 14,2 % i november Projektering och upphandling för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter har genomförts. Sedan 1 januari 2010 är hemsjukvården överförd från landstinget till kommunerna. Projektet Jobbpusslet som bland annat syftar till att ge önskad sysselsättningsgrad och bättre bemanningsplanering, infördes i februari på kommunens äldreboenden. Fixartjänster, hjälp till äldre med enklare tjänster i hemmet, erbjuds genom Team Finlirarna sedan 1 december. Stödet till kvinnor med missbruk och våldsutsatta kvinnor har ökats. Samtliga lokaler i köpcentret Prisman har under året blivit uthyrda. En grundlig inventering av allmännyttans underhållsbehov har genomförts. Oxelösunds kulturnatt återkom i ny tappning och var välbesökt. Konstgräset på Ramdalens Idrottsplats och den nya boulebanan på Ramdalens Sportcenter har invigts. Jogersö motionsspår har renoverats. Projektet Marint Center har påbörjats och ska pågå i tre år. Projektet syftar primärt till att stärka den lokala handeln i marin anda. Inom projektet ska förutsättningar för en marin outlet skapas. De överläggningar som tidigare förts om en försäljning av Hamnen är nu avslutade. Det kan konstateras att det för tillfället inte finns förutsättningar för en försäljning. Under våren genomfördes en medborgarundersökning som visar att Oxelösunds kommun har sämre resultat än genomsnittet för övriga kommuner. Ett projekt har påbörjats som ska föreslå förbättringsåtgärder. Kommunfullmäktiges sammanträden kan efter införande av webbsändning ses både i direktsändning och i efterhand via kommunens hemsida. I juni beslutades att servering av mat i skolor och förskolor i större utsträckning skulle ske på respektive enhet i tillagningskök samt att köksfrågan på Björntorp skulle utredas. Senare framkom att kostnaderna för ombyggnad till tillagningskök skulle bli avsevärt dyrare än beräknat. Därför upphävdes tidigare beslut och ett nytt beslut fattades. Det nya beslutet innebär att ombyggnation av storköket på Björntorp ska genomföras med inriktningen att Björntorp fortsätter att svara för matlagning för äldreomsorgen, grundskolorna och förskolorna Stenvik, Skattkistan och Peterslund. I maj undertecknades ett avtal mellan Nyköpings och Oxelösunds kommuner om att flytta hela kommunens ITdrift och support till Nyköping från och med 1 januari I september genomfördes de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting. Socialdemokraterna bildar efter valet majoritet tillsammans med Vänsterpartiet och styr Oxelösunds kommun under mandatperioden

183 Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Kommunen har prioriterat målet om en trygg och säker uppväxt högt. Än så länge, utifrån de mått som används och som ska indikera hur väl kommunen lyckas i sitt arbete, blir den totala bilden av måluppfyllelsen ändå att ingen mätbar förändring skett. Det beror bland annat på att det i vissa delar inte går att göra jämförelser med tidigare år och att statistiken till vissa mått är flera år gammal. Positivt är dock den kraftsamling som skett och som fortsätter under För att nå målet om en trygg och säker uppväxt krävs bland annat ett väl utvecklat samarbete över de administrativa gränserna. En nämndsövergripande arbetsgrupp mellan vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har under 2010 lett det gemensamma arbetet enligt en beslutad plan och med riktad finansiering. Det handlar bland annat om samverkan mellan kommunens nämnder samt att ta fram tydliga rutiner för samarbete med Landstinget och Polisen. Kommunens övriga verksamheter såväl som kyrkan och frivilligorganisationer medverkar också till att bygga samverkan runt barn och unga. Mått: Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka Procent Förskolan Källa: Utbildningsnämnden Skolbarnomsorg Familjedaghem Grundskolan Andelen barn och föräldrar som känner sig trygga i verksamheten är på en fortsatt hög nivå. Mått: Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Ålder 0-4 år 5-9 år år år Förändring +8 % +19% -8 % -18 % Källa: Vård- och omsorgsnämnden Uppgifter finns från och med Eftersom inget tidigare år finns att jämföra med görs jämförelse mellan årets första och andra halvår. Det är för tidigt att kunna dra några slutsatser om eventuella förändringar i andelen anmälningar utifrån detta. Mått: Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Antalet besök på öppna förskolan har ökat från 23 stycken per dag i genomsnitt under 2009 till 29 stycken Mått: Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Andel grundskoleelever som inte använt alkohol eller droger mäts i landstingets undersökning Liv och hälsa ung. Undersökningen har genomförts 2004, 2006 och Den senaste visade på en positiv utveckling av alkohol- och drogvanorna hos kommunens ungdomar. Med tanke på att det gått relativt lång tid sedan den senaste undersökningen saknas uppgifter om hur det ser ut idag. Landstinget planerar en ny undersökning under Folkhälsoinstitutet gjorde under hösten 2009 en kartläggning av barns och ungas psykiska hälsa. Där finns en fråga gällande alkoholkonsumtionen hur ofta man dricker mycket alkohol, motsvarande 18 cl starksprit, vid ett och samma tillfälle. Oxelösunds niondeklassare har högsta andel i länet, 8 %, som svarar någon gång i veckan. Motsvarande siffra i länet varierar mellan 4-7 % med ett snitt på 6 %. Å andra sidan har Oxelösund enligt samma undersökning högst andel som aldrig dricker så mycket, 17 % mot snittet 4

184 Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål på 13 %. Oxelösund har också näst högst andel som aldrig dricker alkohol, 40 % mot i snitt 38 %. Undersökningen är den första i sitt slag så det finns ingen jämförelse över tiden. Mått: Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar 17 placeringar har gjorts under 2010 i form av 10 familjehemsplaceringar, fem institutionsplaceringar och två placeringar enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det finns inga uppgifter från tidigare år varför jämförelse över tid och därmed slutsatser utifrån detta inte är möjligt. Mått: Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäder AB:s trygghetsundersökning Polisens trygghetsundersökning genomfördes senast år 2008 och någon ny undersökning planeras inte. Uppgifter saknas därför om hur det ser ut idag. När det gäller Kustbostäder AB genomförde bolaget en NKI-undersökning (nöjd kundhetsindex) år 2007 och I undersökningen finns frågor gällande trygghet som bland annat handlar om trivsel, upplevd trygghet samt stöld och inbrott. Mellan de båda mätningarna har resultatet gällande trygghet förbättrats i flerparten områden, dock inte centrum. Sedan mätningen 2009 har åtgärder genomförts i centrum, främst för att minska antalet stölder och inbrott. Kustbostäder AB planerar i dagsläget inte någon ny NKI-undersökning. 5

185 Folkhälsan är god Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål När det gäller målet god folkhälsa indikerar flera av måtten att kommunen rör sig i rätt riktning även om målet inte kan anses uppfyllt. Genom projektet Hälsolyftet, som beskrivs under avsnittet Personal, arbetar kommunen med personalens hälsa tillsammans med företagen SSAB och Hamnen. Det stärker folkhälsan i kommunen såtillvida att en del av personalen är boende i Oxelösund. Kommunen arbetar också med åtgärder inom verksamheterna och som därmed riktar sig till dem som använder kommunens tjänster. För att ytterligare närma sig målet behövs fler generella och förebyggande åtgärder som riktar sig externt ut mot kommuninvånarna. Mått: Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007 Oxelösund 39,7 45,1 49,8 55,3 Sörmland 31,9 35,1 38,3 41,6 Differens 7, ,5 13,7 Källa: Försäkringskassan Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person och år (personer mellan år). Ohälsotalet fortsätter att sjunka i Oxelösund och i länet. Differensen fortsätter också att minska. Mått: Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska Antal liter Källa: Folkhälsoinstitutet Oxelösund Riket Diagrammet anger försäljningen på Systembolaget i antal liter 100 % alkohol per invånare 15 år och äldre per år, i Oxelösund och i riket. Efter en liten nedgång under 2008 vände försäljningen uppåt igen under Försäljningen ökar mer i Oxelösund än för riket och Oxelösund ligger fortsatt högt jämfört med riket. Mått: Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska Tabellen nedan visar dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak, för kvinnor respektive män. Efter en tidigare ökning minskar nu dödligheten för män i Oxelösund medan de är konstanta för riket. Gällande kvinnor så ligger dödligheten kvar på samma nivå för Oxelösund medan den ökar något för riket. Det senaste året som finns redovisat är Efter 2008 har försäljningen på Systembolaget därefter ökat. Det kan komma att påverka statistiken för alkoholrelaterad dödlighet framöver. Alkoholrelaterad dödlighet per invånare Kvinnor Oxelösund Kvinnor Riket Män Oxelösund Män Riket Källa: Folkhälsoinstitutet 6

186 Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål Mått: Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka Antalet besök på Rådgivningsbyrån har minskat med cirka 7,5 % (3 786 besök år 2009 till besök år 2010). Mått: Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år 2010 var antalet besök ungefär Mått: Återgång till arbete eller studier som resultat av Hälsoverket Hälsoverket är ett projekt som stöttar kvinnor i arbetsför ålder som står utanför arbetslivet, så att de ska kunna återgå till arbete eller studier. Under 2010 skrevs 33 personer in på Hälsoverket. Av dessa slutade 16 personer under året varav 11 gick till heleller deltidsförsörjning, en började studera och två började arbetsträna. 7

187 Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras När det gäller målet om värdigt, tryggt och säkert åldrande så arbetar kommunen med generell och förebyggande verksamhet såväl som med individuellt stöd när den äldre har behov av detta. Samarbete sker med frivilligorganisationer och föreningar. Måtten indikerar såväl positiv som negativ utveckling samt några mått utan förändring. Den totala bilden blir därför att det inte går att avgöra huruvida kommunen närmar sig måluppfyllelse eller inte. Mått: Fallskador hos äldre som leder till sjukhusvård ska minska Fallskador mäts som ett treårsmedelvärde för antal fallskador per invånare 80 år och äldre som vårdats på sjukhus för en fallskada. Fallskadorna har ökat och ett intensifierat arbete med fallprevention pågår därför. Antal fallskador Oxelösund Snitt i riket Ranking för Oxelösund bland Sveriges kommuner Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jämförelser Mått: Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader Ingen har väntat mer än tre månader. Mått: Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka Antalet uppsökande informationsbesök har minskat med cirka 24 % (från 166 besök 2009 till 126 besök 2010). De uppsökande informationsbesöken har minskat som en följd av att anhörigstödet lagstadgades 1 juli Sedan dess har resurser främst lagts på anhörigsamtal i hemmet och på Anhörigcentrum, efterlevnadsstöd samt gruppverksamhet. Mått: Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning Polisens senaste trygghetsundersökning genomfördes 2008 och någon ny undersökning planeras ej. Statistik saknas därför. Mått: Antalet lägenheter med hiss ska öka Kommunfullmäktige har i ägardirektiv till Kustbostäder AB angett att bolaget ska fortsätta bygga minst två hissar per år i det befintliga fastighetsbeståndet. Ett projekt har inletts som innebär att två trapphus per år (cirka 18 lägenheter) ska få tillgång till hiss. De första två hissarna ska byggas under våren Mått: Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra Genom Socialstyrelsens Äldreguiden kan kvalitén på äldreomsorgen jämföras i landets kommuner och stadsdelar. Kvaliteten mäts inom 11 områden varav information är ett område. Omdömena kan variera mellan 1-5, där 5 är bäst. Som visas i följande tabell så har Oxelösund förbättrat sitt resultat avsevärt vad gäller alla kvalitetsområden utom allmän information om vård och omsorg som har försämrats. 8

188 Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål Kvalitets- Oxelösund 2010 Oxelösund 2009 Sverige 2010 område Information uppsökande ** ** 3,0 verksamhet Hitta på hemsidan 5,0 3,0 4,8 Allmän information vård och omsorg 2,0 3,0 3,3 Information hemtjänst 5,0 2,0 4,4 Information äldreboende 3,0 1,0 3,8 Källa: Socialstyrelsen ** Uppgift saknas. När det gäller uppsökande verksamhet finns sedan december 2010 den informationen på hemsidan. Vid nästa kvalitetsmätning kan kommunen få betyg även på det området. 9

189 Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål Oxelösund är en attraktiv bostadsort Utifrån vad nedanstående mått indikerar är den sammanfattande bilden att ingen större förändring har skett. Ytterligare ansträngningar behöver göras bland annat vad gäller den bild som omvärlden har av Oxelösund och kommunens attraktivitet som bostadsort. Den medborgarundersökning som gjordes under året visar också tydligt på det förbättringsarbete som behöver genomföras. I undersökningens tre delar medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på, medborgarna om kommunens verksamheter, medborgarna om inflytandet i kommunen får kommunen lägre betyg än genomsnittet för samtliga kommuner. Mått: Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsbara under Kommunen arbetar aktivt med frågan. Det är dock svårt att bedöma hur många bostäder som blir inflyttningsbara under planperioden. Norra Femöre (2C), antagen detaljplan för 86 bostäder i flerfamiljshus att byggas Trossgränd, försäljning pågår av 11 bostäder. Segelvägen, detaljplan antagen som medger 5 tomter för friliggande villor. Lastudden, 3 villor ska byggas under 2011, detaljplan medger ytterligare 3. Västra Femöre, detaljplan överklagad. Humlen 10 (före detta Fritidsgården), 13 bostäder. Inskogen, 4 bostäder. Mått: Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen Översiktsplanen har under året antagits av kommunfullmäktige. I planen redovisas nya bostadsområden som skulle kunna rymma bostäder i blandade upplåtelseformer. Mått: Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras Tidningen Fokus genomför varje år undersökningen Här är det bäst att bo och rankar Sveriges kommuner utifrån detta. Undersökningen baseras på ett antal variabler, dels fundamentala variabler som exempelvis befolkning, sysselsättning och valdeltagande och dels variablerna att vara ung, att vara gammal, att ha familj och att jobba. Oxelösund hamnar i 2010 års ranking på plats 285 och är därmed bland de sämsta kommunerna avseende livskvalitet enligt undersökningen. År Placering Källa: Tidningen Fokus Mått: Väntetiden till plats i förskolan ska vara så kort som möjligt Plats i förskola ska enligt lag erbjudas inom fyra månader. Oxelösund erbjuder plats inom högst fyra månader. Under hela 2010 har det dock varit kö till barnomsorg och brist på platser varför väntetiden inte heller varit kortare. Mått: Färre klagomål på närmiljön från företag och invånare 13 klagomål har under året inkommit genom kommunens klagomålshantering Säg vad du tycker. År 2009 inkom åtta klagomål på närmiljön. 10

190 Verksamhetsberättelse 2010 Måluppfyllelse koncernmål Oxelösund ska klara minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Kommunen arbetar med olika åtgärder för att minska klimatpåverkan, både inom de egna verksamheterna och i aktiviteter riktade mot kommuninvånarna. Även om flera mått indikerar en positiv utveckling så visar de senaste siffrorna gällande koldioxidutsläpp på en kraftig utsläppsökning. Den samlade bilden blir därför att det inte går att avgöra hur måluppfyllelsen ser ut innan färskare statistik gällande koldioxidutsläpp finns tillgängliga. Mått: koldioxid/basår/invånare exklusive SSAB ska minska Statistik exklusive SSAB finns ej tillgängligt. Mått: Andel miljöklassade bilar ska öka Andelen nyregistrerade miljöklassade bilar minskade under år 2009 (senaste tillgängliga siffror). Mått: koldioxid/basår/invånare inklusive SSAB ska minska Kg koldioxidutsläpp per invånare, år Källa: Regionförbundet Sörmland Koldioxidutsläppen i Oxelösund ökade kraftigt år Därefter vände trenden nedåt för att sedan under år 2008 öka kraftigt och uppnå de högsta uppmätta nivåerna detta årtionde. Det finns inga senare uppgifter tillgängliga om hur det ser ut idag. År Andel miljöbilar % 15,5% 17,7% 5,7% 6,1% Källa: Regionförbundet Sörmland Mått: Oljeuppvärmningen i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi Under året har fler anslutits till fjärrvärmenätet. Uppgift saknas dock om vilken typ av uppvärmning de anslutande hade innan dess. Mått: Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska Bland annat har belysningen på Brevikskolan effektiviserats. Energianvändningen har minskat med cirka KWh per år. Mått: Anslutna till fjärrvärme ska öka En förskola och nio privatägda fastigheter har under året anslutits till fjärrvärmenätet. 11

191 Verksamhetsberättelse 2010 Ekonomi Ekonomisk översikt De senaste årens utveckling har varit synnerligen dramatisk såväl i den globala ekonomin som i Sverige. Efter att den finansiella oron utvecklades till fullskalig global finanskris i samband med kollapsen för den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers i september 2008 blev det tvärstopp i det finansiella systemet och därmed i världskonjunkturen. Sveriges BNP (bruttonationalprodukt) beräknas öka med över 5 % i år. Detta trots att återhämtningen i de gamla industriländerna är skakig vilket håller tillbaka den svenska exporttillväxten. Bakgrunden till de mycket höga tillväxttalen är produktionsraset i fjol och den kraftiga rekylen Trots återhämtningen blir skatteunderlaget i stort sett realt oförändrat mellan 2008 och Även om tillväxten i år varit hög kvarstår alltjämnt väsentliga obalanser. Resursutnyttjandet i stora delar av den svenska ekonomin är fortfarande lågt. Det innebär att det framöver finns en potential för fortsatt starka tillväxttal och en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Tillfälliga tillskott, sänkta sjukförsäkringspremier och förbättrade skatteintäkter gör att kommunerna redovisar starka resultat även Att större delen av tillskotten är tillfälliga medför att kommunerna måste hålla i pengarna för att inte tvingas till neddragningar nästa år, då intäkter från skatter och statsbidrag utvecklas svagt. Årets resultat De kommunala verksamheterna finansieras av skattemedel och till en mindre del av avgifter och andra intäkter. Kommunen budgeterade ett resultat på 15,0 mkr varav reavinster 5,9 mkr. Nettokostnaderna ökade med 7,4 % från 2009 (442,6 mkr) till 2010 års netto, 475,2 mkr. Självfinansieringsgraden minskade något under 2010 beroende på att verksamhetens kostnader ökade mer än intäkterna. Anslag till nämnderna ökade med 15,2 mkr (3,1 %) från 2009 till Anslagens utveckling över tiden Alla nämnder, mkr 465,7 450,5 445,7 429,8 406,5 Förändring sedan föregående år +3,1 % +1,1 % +3,7 % +4,5 % +2,7 % Verksamhetsresultaten förbättrades kraftigt De ökade anslagen kunde täcka för ökade löner och inflation. Av försiktighet bokade däremot Kommunstyrelsen upp sammanlagda engångskostnader för 8,3 mkr, dels för ett pågående tvistemål samt dels byte av ITinfrastruktur. Inklusive dessa engångskostnader redovisade verksamheterna ett budgetunderskott med -5,9 mkr. Nämndernas budgetutfall (mkr) Kommunstyrelse -11,3-0,6 Övriga nämnder 0,0 0,1 Utbildningsnämnd 0,1 2,9 Vård- och omsorgsnämnd 5,1 4,3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,1 0,7 Kultur- och fritidsnämnd 0,1 1,1 Summa nämnder -5,9 8,5 12

Årsredovisning 2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-06, 31

Årsredovisning 2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-06, 31 Årsredovisning 2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-06, 31 Innehållsförteckning Inledning. 1 Kommunstyrelsens ordförande Kommunchefen Viktiga händelser och beslut 3 Måluppfyllelse koncernmål..

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer