Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009"

Transkript

1 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

2 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året i korthet... 4 VD-ord... 5 Affärsidé, mål och strategier... 6 Förvaltningsberättelse... 8 Verksamheten Marknad Servages verksamhetsområden Organisation Policy för lönesättning för VD och övriga ledande befattningshavare Styrelse Aktieutveckling och ägarstruktur Riskhantering Framtidsutsikter Förslag till vinstdisposition Koncernens resultaträkning Koncernbalansräkning Koncernens Eget kapitalrapport Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets förändring av eget kapital Moderbolagets balansräkning Kassaflödesanalys för moderbolaget Nyckeltal Flerårsöversikt Definitioner Noter, gemensamma för moderbolag och koncern... 28

3 3 (43) Servage i korthet Servage är ett företag med kunder i 180 länder som erbjuder ett stort sortiment av molnbaserade prenumerationstjänster, så kallad programvara som tjänst (Software as a Service, SaaS). Servages SaaS portal baseras på en innovativ molntjänst som möjliggör en helt ny typ av IT-avdelning utan egna investeringar. Servages tjänsteutbud inkluderar generell outsourcing, dedikerad och virtuell hosting, Unified Communication samt ett stort sortiment av affärsapplikationer. Företaget grundades 2001 och är sedan 2005 börsnoterat på NGM Equity. Nyckeltal Nyckeltal 2009* 2008 (belopp i tkr) jan-dec jan-dec Nettoomsättning EBITDA EBITDA-marginal, % 18,9% 17,5% Rörelseresultat Rörelsemarginal, % -18,5% 9,4% Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK -1,89 0,69 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Avkastning på eget kapital efter skatt, % -15,3 % 4,8% Avkastning på sysselsatt kapital, % -13,0 % 4,5% Likvida medel Soliditet, % 75,7% 79,5% Nettoskuldsättning Nettoskuldsättningsgrad -8,8% -2,8% Börskurs vid periodens slut, SEK 8,90 5,65 Antalet aktier vid periodens utgång, tusental Antal anställda vid periodens slut 30 20

4 4 (43) Året i korthet Inkråmsförvärv av Nord Solutions AB Förvärvet av inkråmet av Nord Solutions tecknades 27 augusti Detta förstärker Servages ställning inom segmentet mjukvara som tjänst, Software as a Service (SaaS) genom en ökad produktportfölj. Goodwillnedskrivning Trots att vi fortsätter att ha en stabil lönsamhet har det rådande marknadsklimatet gjort att vi genomfört en nedskrivningsprovning av goodwillposten, vilken har lett till en nedskrivning av goodwill på 12,5 MSEK under tredje kvartalet. Utveckling i Indien Servage har under året fördjupat våra kontakter i Indien för att få nya samarbetspartners till våra utvecklingsprojekt. Försäljningsavdelning Servage har under året satsat på att bygga en försäljningsavdelning som hanterar en kvalificerad försäljning mot kunder som är mer än 100 anställda. Detta har under det sista kvartalet börjat ge resultat genom att vi tagit några viktiga order inom detta område.

5 5 (43) VD-ord Året som gått har vi bevisat att även större företag kan realisera hela sin IT-avdelning med hjälp av prenumerationsbaserade tjänster från vårt koncept ThePerfectCloud. Servage har på allvar etablerat sig som ett allternativ till traditionella outsourcingföretag. Där traditionalisterna föreslår gigantiska, ofta irreversibla, outsourcingprojekt erbjuder vi ett betydligt mindre riskabelt allternativ: Evolutionär molnbaserad outsourcing! Kunderna kan prenumerera på de delar av sitt IT- och telefonibehov de anser är bäst lämpat för outsourcing. Kunderna uppskattar flexibiliteten och den minskande risken medan vi uppskattar deras allt snabbare beslutsprocesser. Vårt erbjudande, som baserats på idén att även större affärer kommer att flytta ut till nätet i form av prenumerationstjänster, börjar få en allmän acceptans på marknaden. Vi ser detta både på kunders beteende och på att fler och fler analysinstitut börjar skriva om hur prenumerationsbaserade tjänster håller på att bli ett reellt allternativ även för större företag. Nästan alla har nu hört talas om Molnet. Under året har vi fått ett betydande antal profilkunder vilket bevisar att vår satsning mot komplexare och komplettare lösningar gett resultat. Samtidigt är det en balansgång att inte komplicera verksamheten så att skalbarheten går förlorad. Vi tror att vi både kan öka medelfaktureringen per kund betydligt och fortsätta vara skalbara tack vare den stora innovationsgraden hos våra medarbetare i Sverige, Tyskland och Indien. Hela vårt koncept bygger på detta faktum som ger de produktivitetsvinster som möjliggör sänkta kostnader för våra kunder. Under perioden och efter periodens utgång har vi valt att nyttja bemyndigandet från bolagstämman att återköpa egna aktier. I skrivande stund äger Servage 1,15 % av de utestående aktierna. Trots att större delen av föregående år präglats av den kraftiga recensionen i världekonomin har Servage lyckats både växa omsättning (+14,4%) och EBITDA (+23,7%). Att rörelseresultatet var negativt beror på en nedskrivning av Goodwill på 12,5 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under året var tkr (+28,3%). Vi gör bedömningen att vi har alla förutsättningar att kunna fortsätta generera fina kassaflöden. Detta sammantaget med att bolaget är skuldfritt med en nettokassa på kr gör att styrelsen kommer att rekommendera att årstämman beslutar om en utdelning om 0,5 kr per aktie. Året som gått kan således sammanfattas relativt positivt för alla våra intressenter: Medarbetare, kunder och oss aktieägare. Ari Liukko, VD P.S. Även allmänheten har fått nytta i form av positiva miljöeffekter från vår vindkraftsdrivna och energieffektiva molntjänst.

6 6 (43) Affärsidé, mål och strategier Servage har som mål att skapa värde för bolagets ägare genom god tillväxt och hög lönsamhet, vilket i sin tur är ett resultat av att kunderna ser Servage som en attraktiv leverantör av kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster utförda av kvalificerade och motiverade medarbetare. Affärsidé Servages affärsidé är att under eget varumärke erbjuda ett stort sortiment av molnbaserade prenumerationstjänster inom IT och telefoni, även benämnt programvara som tjänst eller Software as a Service (SaaS). Målgruppen är främst små och medelstora företag. Bolagets ambition är att kontinuerligt attrahera allt större företag och organisationer som kunder. Vision Servages vision är att framgångsrikt dominera sina utvalda marknader med en ledande position för kunder, anställda och ägare. Mål Servage skall etableras som ett starkt varumärke. Servage vill vara pionjär på att utnyttja ny teknologi och nya affärsmöjligheter som nya typer av innovativa prenumerationsbaserade högvärdestjänster via Internet. Servage skall erbjuda målgruppen små och medelstora företag en kostnadsminskning om cirka procent på utvalda kommunikationstjänster. Servage skall vara och uppfattas som den driftsäkraste partnern inom området programvara som tjänst. Servage har ambitionen att fortsätta förvärva företag för att komplettera utbudet och fortsätta växa med bibehållen kontinuerlig lönsamhet. Servage har målsättningen att lansera allt fler av företagets Internetbaserade produkter på en internationell marknad. Strategi Strategin för Servage är att under eget varumärke erbjuda prenumerationsbaserade tjänstepaket inom området programvara som tjänst (SaaS) till ett konkurrenskraftigt pris med en tjänsteplattform där kunderna ej behöver utföra investeringar i maskiner och programvaror. Enkelhet och trygghet kombinerat med prisvärdhet är hörnstenarna i bolagets strategi. Teknikutveckling Bolaget kommer kontinuerligt att utveckla sin plattform så att den kan fortsätta uppfattas som marknadsledande.

7 7 (43) Marknadsstrategi Servage One Solution-webbhosting är avsett att vara den mest attraktiva lösningen för små och medelstora företag på en global marknad. Denna skall i första hand marknadsföras via bolagets kundkrets samt via Internet. Strategin är vidare att till denna kundbas och andra större bolag erbjuda ett komplett sortiment av prenumerationsbaserade IT-tjänster samtidigt som större kunder erbjuds ett modernt kundanpassat outsourcingupplägg med en stor andel av distansleverans över internet. Förvärvsstrategi Förvärvsstrategin har modifierats något så att vi i första hand är intresserade av att köpa kundbaser där kostnadssynergier kan erhållas och där nya försäljningskanaler erhålls. Mindre vikt läggs vid ökat utbud av tjänster. Genom att ha en i förväg genomtänkt målbild och en plattform som möjliggör att tjänsterna integreras i en enkel helhet skapas ökat kundvärde samtidigt som kostnaderna minskas. Målet är att uppnå en ökad konkurrenskraft som kan omsättas i ökade marginaler och/eller snabbare tillväxt.

8 8 (43) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Servage AB (publ) org nr får härmed avge årsredovisning för perioden 1 januari 31 december Om inte annat anges, redovisas samtliga belopp i tusentals kronor. Information inom parentes avser föregående räkenskapsår, det vill säga Ord som Servage, bolaget, koncernen och liknande uttryck avser i samtliga fall moderbolaget, Servage AB, och dess dotterbolag. Redovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncern och moderbolag Balansräkning, koncern och moderbolag Kassaflödesanalys, koncern och moderbolag Förändring i eget kapital, koncern och moderbolag Noter, koncern och moderbolag De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av bolagets styrelse den 26 april 2010.

9 9 (43) Verksamheten 2009 Väsentliga händelser under året Årets väsentliga händelser beskrivs på sidorna 3-4 under rubrikerna Året i korthet och VD-ordet. Händelser efter räkenskapsårets utgång Personalnedskärning Under första kvartalet har det skett en personalnedskärning med 20%. Inga övriga väsentliga händelser har inträffat under Omsättning och resultat i koncernen Omsättningen för helåret uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet uppgår till tkr (3 414 tkr). Finansnettot är 46 tkr (22 tkr), vilket ger ett resultat efter finansnetto på tkr (3 437 tkr). Trots rådande marknadsförhållande är det en tillväxt på 14,4% på omsättningen och EBITDA har ökat med 23,7%. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till tkr (2 244 tkr) under Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgår sammantaget till 750 tkr (554 tkr). Likviditet och kassaflöde Likvida medel uppgick till tkr den 31 december 2009 (2 421 tkr). Under perioden är kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet tkr. Rörelsekapitalet har under perioden förändrats med -835 tkr. Summerat är kassaflödet från den löpande verksamheten tkr (5 570 tkr). Finansiell ställning Det egna kapitalet vid periodens slut är tkr ( tkr) vilket motsvarar en soliditet på 75,7 % (79,5%). Eget kapital per aktie uppgår till 11,36kr (13,35 kr) och vinsten per aktie -1,89 kr( 0,76 kr). Anställda Vid årets utgång hade Servage 30 st (20 st ) anställda, varav 3 st (2 st) kvinnor. Medelantalet anställda för helåret 2009 uppgick till 22,5 st (19,3 st). Personalkostnaden uppgick under perioden till tkr ( tkr) Medarbetarstatistik 2009 Medelantal anställda: 22,5 Totalt antal anställda per den 31 december: 30 Könsfördelning: 11% kvinnor, 89 % män Medelålder: 31 Moderbolaget Nettoomsättningen består i sin helhet av internt fakturerade tjänster.

10 10 (43) Marknad Servage adresserar den globala marknaden för prenumerationsbaserade högvärdestjänster. Numera benämns dessa som molnbaserade SaaS tjänster. Detta område har fortsatt växa och trenden är att även allt större företag väljer att köpa molnbaserade tjänster. T ex investmentbanker som GP Bullhound i London börjar intressera sig för området och talar om SaaS 2.0 där även komplexare och integrerade lösningar erbjuds som SaaS tjänster. Rent generellt kan sägas att en allt större del av programvaran kommer att levereras som tjänst. Nedan bifogas Goldmans estimat om hur SaaS andelen förändras från 2009 till Enligt Gartner förväntas SaaS omsättningen uppgå till $ 8 miljarder 2009, en ökning med 21,9% från 2008 ( $ 6.6bn). Marknaden kommer att uppvisa konsekvent tillväxt till 2013 då hela världens SaaS intäkter förväntas att uppgå till $ 16 miljarder för företagsapplikationer. Den viktigaste faktorn för denna tillväxt är att leverantörerna fortsätter att utveckla allt mer avancerade och allt mer integrerade företagstjänster. Kundernas brist på likviditet har också drivit på övergången till prenumerationsbaserade tjänster. Nedan redovisas Gartners prognos för SaaS marknaden.

11 11 (43)

12 12 (43) Servages verksamhetsområden Servage erbjuder idag en hel IT-avdelning som prenumerationsbaserad tjänst. Vårt koncept ThePerfectCloud som erbjuder en rad fördelar som inte ens mycket stora företag mäktar med utan extern hjälp. De viktigaste egenskaperna är garanterad driftsäkerhet med dubblerade datorhallar och replikerad data, automatisk omstart i sekundär datorhall, linjärt skalbart moln av virtuella servrar samt en stor pool av teknisk expertis. Tack vare detta koncept har vi har fått förtroende att drifta verksamhetskritiska system för företag med miljardomsättning. Denna utveckling har bara börjat. Vi räknar med att successivt öka vår marknadsföring av detta unika koncept ThePerfectCloud. Servage erbjuder ett stort utbud av standardiserade tjänster inom följande områden: Grupprogramvara Telefoni Affärsstöd Infrastruktur Webbhosting

13 13 (43) Organisation Det noterade Servage AB (publ) har tre rörelsedrivande dotterbolag. Levonline AB är det svenska dotterbolaget där all personal i Sverige är anställd och som ansvarar för tjänsteområdena Outsourcing och IT-hotell samt vissa strategiska funktioner för tjänsteområdet One Solution. Dotterbolaget Servage Communication ansvarar för telefoniverksamheten. Servage GmbH ansvarar för drift av tjänsteområdet One Solution. Supporten och en del utveckling är outsourcad till tre indiska samarbetspartners. Med hjälp av dessa partners kan global support och offshore utveckling erbjudas till större kunder. Verksamheten leds av nedanstående ledningsgrupp: Ari Liukko, VD Maria Myräng, Ekonomichef Sten Hubendick, Teknisk chef Björn Palm, Försäljning IT Samuel Beckstrand, Försäljning Telefoni Jan Boysen, Platschef Tyskland Figur 1. Servages organisation finns i Sverige, Tyskland och Indien.

14 14 (43) Policy för lönesättning för VD och övriga ledande befattningshavare Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2010 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2009 och baseras på redan ingångna avtal mellan Bolaget och respektive ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer som ingår i koncernledningen. Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättningar som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens såväl kan rekryteras som att behållas inom koncernen. Ersättningen består av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen får inte överstiga den fasta lönen och skall bestämmas av i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelse Styrelsen består av fem ledamöter enligt följande: Per Bergström, styrelseordförande, medlem av styrelsen sedan Per Bergström innehar (privat och via bolag) B-aktier och teckningsoptioner. Ari Liukko VD, grundare, styrelseledamot, medlem av styrelsen sedan Ari Liukko innehar (privat och via bolag) A-aktier och B-aktier samt teckningsoptioner. Franco Fedeli, styrelseledamot, medlem av styrelsen sedan Franco Fedeli innehar teckningsoptioner. Johan Glimskog, styrelseledamot, medlem av styrelsen sedan 2009 Johan innehar teckningsoptioner. Rune Löderup, styrelseledamot, medlem av styrelsen sedan Rune Löderup innehar (privat och via bolag) B-aktier. Av styrelsens medlemmar sitter Rune Löderup i styrelsen för Pilum AB(publ). Ingen av de resterande medlemmarna sitter i styrelsen för ett publikt företag. Styrelsens arbete Servage AB (publ) styrelse består av fem ordinarie ledamöter valda av bolagsstämman (enligt ovan). Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem sammanträden. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan och påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom rapportering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, frågor rörande förvärv och väsentliga investeringar samt frågor om finansiell struktur med fokus på emissionsbeslut. Bolagsstyrningsrapport Servage har avgivit en separat Bolagsstyrningsrapport vilken kommer att föreläggas bolagsstämman samt publiceras på hemsidan.

15 15 (43) Aktieutveckling och ägarstruktur Servages aktie är noterade på NGM Equity sedan juni Handelsposten är 500 aktier och kortnamnet är SERV B. Sista betalkursen 2009 var 8,90 kr att jämföra med sista betalkurs 2008 vilken var 4,00 kr Detta motsvarar en uppgång med 122,5%. Vid utgången av 2009 var Servages börsvärde 42,9 mkr. Högsta slutkurs under året noterades 18 september och var 9,50 kr. Lägsta slutkurs var 3,90 kr, vilken noterades den 8 januari. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2009 till tkr och aktier fördelat på A-aktier och B-aktier. Under året har bolaget köpt egna aktier och innehar vid årets slut B-aktier. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 456 st. Största ägarna per Namn A-aktier B-aktier Antal aktier Kapital Röster Ari Liukko * ,93% 23,26% Marc Gillberg* ,76% 14,78% Sten K Johnson * ,42% 10,95% Per Bergström * ,21% 10,77% Lars Danielsson ,80% 3,95% Övriga ,88% 36,29% Summa % 100% * genom bolag Utdelningspolicy Styrelsen gör bedömningen att bolaget under året haft ett starkt kassaflöde och även ser förutsättningar att kunna fortsätta generera fina kassaflöden. Detta sammantaget med att bolaget är skuldfritt gör styrelsen föreslår årsstämman att utdelning om 0,5 kr/aktie lämnas för verksamhetsåret 2009.

16 16 (43) Riskhantering Operationella risker Konkurrenter Servage konkurrerar med ett flertal stora och etablerade företag som har större finansiella och personella resurser. Det kan även komma nya konkurrenter som till exempel kabel- och bredbandsoperatörer inom samma valda marknadsnisch som Servage. Teknikutveckling Webbaserade lösningar är ständigt under utveckling och det finns risk att bolaget förlorar konkurrenskraft om inte löpande investeringar görs i ny teknik. Problem kan uppstå med bolagets tekniska driftsmiljö som påverkar Servage negativt. Servage är beroende av en fungerande kommunikation mot Internet och PSTN närverken. Skulle problem uppstå med denna kommunikation påverkar det bolagets möjlighet att behålla och attrahera kunder. Tillgång till utrustning och personal Bolaget är verksam i en kunskapsintensiv och högteknologisk bransch och därför beroende av kontinuerlig tillgång till erforderlig utrustning och personal som kan hantera denna. Den mjukvara som ligger till grund för bolagets tekniska lösning kommer kontinuerligt att behöva uppgraderas och utvecklas, något som kräver särskild kompetens inom applicerbara teknikområden. Om bolagets teknik inte uppdateras och vidareutvecklas i den takt som kunderna erfordrar, kan det ha negativ påverkan på Servages förmåga att behålla/eller attrahera nya kunder. Samgående och förvärv Servage har en strategi att växa genom bland annat företagsförvärv. Bolaget skall söka efter potentiella bolag där befintlig verksamhet kan integreras i Servages verksamhet och skapa skalfördelar. Det finns åtskilliga risker som är förankrade med företagsförvärv. Några av dessa risker innefattar asymmetrisk information, legala, finansiella och operationella risker. Svårigheter med integration av olika verksamheter kan uppstå. Kundflykt efter konsolidering kan också utgöra en stor risk. Risk finns att nyckelpersoner kan lämna organisationen trots att de genom avtal förbundit sig att stanna kvar i det köpande bolaget under en längre tidsperiod. Kulturkrockar kan vara svåra att gardera sig mot i förvärvsprocesser. Servage genomför alltid en noggrann due dilligence av förvärvskandidater samt utformar avtal för att minimera att ovanstående risker uppstår. Finansiella risker Valutarisk Bolaget har i dagsläget kunder i andra valutor främst EUR, USD och GBP vilket innebär att Servage har viss valutaexponering. Servage är även utsatt för valutarisk vid omräkning av årets resultat och nettotillgångar från utländskt dotterbolag.

17 17 (43) Finansieringsrisk Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att finansiera Servages verksamhet i framtiden. Om en kapitalanskaffning i ett mindre gynnsamt marknadsläge skulle behöva genomföras finns risk för att en sådan kapitalanskaffning kan komma att ha en negativ på verka på Servages verksamhet eller bolagets aktieägares rättigheter. Om bolaget skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan bolagets aktieägare komman att drabbas av utspädning medan lånefinansiering, om sådan är tillgänglig för bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka på bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på ett för bolaget acceptabla villkor. Aktierelaterade risker En potentiell investerare i Servage bör iaktta att en investering i bolagets aktie är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer utöver utvecklingen av bolagets verksamhet och som står utanför bolagets kontroll. Sådana faktorer är det allmänna konjunkturläget, marknadsränta, alternativa avkastningsmöjligheter, kapitalflöden samt politisk osäkerhet. Trots att bolagets verksamhet utvecklas föreligger det således risk att en investerare vid avyttringstillfället gör en kapitalförlust. Framtidsutsikter Servage ett stort sortiment av molnbaserade prenumerationstjänster(software as a Service, SaaS). Servages SaaS portal baseras på en innovativ molntjänst som möjliggör en helt ny typ av ITavdelning utan egna investeringar. Nya affärsmodeller med fokus på kostnadseffektivitet efterfrågas oftare och det ligger helt i linje med Servages satsningar. I övrigt lämnar Servage inga prognoser.

18 18 (43) Koncernredovisningen har upprättats enligt gällande International Financial Reporting Standards (IFRS), vilka vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande har godkänts för tillämpning inom EU. Vidare har RFR 1.1, Kompletterande regler för koncerner tillämpats. Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att: till aktieägarna utdelas 0,5 SEK/aktie totalt i ny räkning balanseras Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning av bolaget och koncernens ekonomiska ställning att utdelning är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens likviditetsbehov.

19 19 (43) Koncernens resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8,9,10, Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Årets resultat Omräkningsdifferens av utländska verksamheter Årets totalresultat Resultat per aktie Resultat per aktie före utspädning, kr -1,89 0,76 Eget kapital per aktie före utspädning, kr 11,36 13,35 Eget kapital per aktie efter spädning, kr 10,92 13,35 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Not

20 20 (43) Koncernbalansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8, Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 21 (43) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Koncernens Eget kapitalrapport Aktie kapita l Övrigt tillskjutet kapital Omräkn reserv Balanserat resultat inkl årets Summa eget kapital IB Nyemission Emissionskostnader S:a transaktion med ägare Justering avyttring dotterbolag års resultat Omräkn diff av utländsk verks Eget kapital Teckningsoptioner S:a transaktion med ägare Återköp av egna aktier års resultat Omräkndiff av utländsk verks -184 Eget kapital

22 22 (43) Koncernens kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Övriga ej kassaflödespåverkande poster Avskrivningar och nedskrivningar Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar 80 - Återköp egna aktier Betalda tilläggsköpeskillingar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amorterade lån Upptagen checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Valutadifferens likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 23 (43) Moderbolagets resultaträkning Not Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Moderbolagets förändring av eget kapital Tkr Aktie kapital Reserv fond Överk urs fond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Överföring fr årets resultat Nyemission Emissionskostnader Koncernbidrag Skatt koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Överföring fr årets resultat Erhållen premie teckn optioner Koncernbidrag Skatt koncernbidrag Återköp av egna aktier Årets resultat Eget kapital

24 24 (43) Moderbolagets balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar - 1 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Reservfond Summa bundet kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder 42 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer