78 Tertialrapport I januari april Landstingsstyrelsens beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller 2008 ersättning för hälsofrämjande arbete för prevention av barnfetma med kronor. 3. En budgetrevideringsberedning, bestående av landstingsstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidium, tillsätts omgående för att revidera landstingets budget och plan för innevarande år. 4. Landstingsstyrelsen ger Budgetrevideringsberedningen i uppdrag att snarast till landstingsstyrelsen inkomma med rapport och förslag till konkreta revideringsåtgärder. Yrkande Socialdemokraterna, genom Jörgen Danielsson, yrkade på fyra beslutssatser som tillägg till de två första, som var utsända som förslag inför sammanträdet. I yrkandet instämde Vänsterpartiet genom Peter Linnstrand. Ajournering Sammanträdet ajournerades. Utfall Efter ajournering, och dialog mellan majoritet och opposition under sammanträdet, enades landstingsstyrelsen, utan proposition och omröstning, att besluta enligt ovanstående fyra beslutssatser, de två första enligt utsänt förslag, de två övriga enligt socialdemokraternas yrkande. De ytterligare yrkade beslutssatserna blev tillgodosedda genom landstingsstyrelsens beslut senare under sammanträdet i 94. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 78 Tertial 1\ 78 Tertialrapport I januari.doc Utskriftsdatum: :54 SID 1(2)

2 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Bilaga A. Socialdemokraternas yrkande på fyra beslutssatser 1. Tertialrapport I januari april 2008 med uppdragsbilaga Protokollsutdrag via webbavisering till Landstingets nämnder, verksamheter och centrala enheter Protokollsutdrag dokument till Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 78 Tertial 1\ 78 Tertialrapport I januari.doc Utskriftsdatum: :54 SID 2(2)

3

4 Datum Diarienr LS-LED MEDBORGARPERSPEKTIV...2 VERKSAMHETSPERSPEKTIV...2 PERSONALPERSPEKTIV...2 EKONOMIPERSPEKTIV...3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...4 REGIONSJUKHUSET KARSUDDEN...10 TANDVÅRD...10 DU-NÄMNDEN...12 HANDIKAPP OCH HABILITERING...13 DAMMSDAL...13 HJÄLPMEDELSVERKSAMHET (GEMENSAM NÄMND)...13 SJUK- OCH BEHANDLINGSRESOR...14 KULTUR OCH UTBILDNING SÖRMLAND...15 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND...16 SERVICEORGANISATIONEN...17 ANSTÄLLDA...18 NÄRVARO...19 FRÅNVARO...19 PERSONALKOSTNADSANALYS...21 INTERN KONTROLL...23 LANDSTINGETS EKONOMI...24 LANDSTINGETS INTÄKTER OCH KOSTNADER...25 INVESTERINGAR...28 ERSÄTTNING LANDSTINGETS ÅTAGANDE...30 RESULTATRÄKNING LANDSTINGET...31 RESULTATRÄKNING KONCERNEN...32 BALANSRÄKNING...33 BILAGA: 1. AVRAPPORTERING UPPDRAG BESLUT: LANDSTINGSSTYRELSEN (33)

5 Sammanfattning Medborgarperspektiv Tillgängligheten till hälso- och sjukvården är fortfarande i fokus och förbättringsåtgärder görs kontinuerligt. Förändrade nationella uppföljningsparametrar och förbättrade möjligheter att hämta in korrekt vårdstatistik medför att jämförelse bakåt i tiden försvåras. Majoriteten av länets vårdcentraler har haft god telefontillgänglighet. Sammantaget besvaras dock färre samtal i Sörmland (72 %) än rikssnittet (81 %) enligt en nationell mätning. De som får läkartid till primärvården samma dag är något högre (69 %) än rikssnittet (65 %). Andelen väntande på specialistläkarbesök till sjukhusen är något högre än riket. Största problemet är tillgängligheten till behandling och även om förbättringar kan avläsas i ökad produktion, märks det ännu ej i minskat antal väntande. Den nybildade patientsäkerhetsfunktionen genomför händelseanalyser på samtliga Lex Mariaanmälningar. Patientsäkerhetsdialoger, där patientsäkerhetsfunktionen träffar respektive klinik för att diskutera klinikens arbete med patientsäkerhet och medicinska resultat, har inletts. Arbetet med att utveckla patienternas möjlighet att få kontakt med hälsooch sjukvården via e-tjänster har fortsatt. Det sista införandeprojektet är genomfört under våren 2008 och nu erbjuder 74 mottagningar e-tjänster. Allt fler medborgare utnyttjar också dessa möjligheter och antalet ärenden per månad uppgår nu till ca Verksamhetsperspektiv Inom hälso- och sjukvården har antalet vårdtillfällen inom slutenvården ökat med c:a 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att medelvårdtiden samtidigt minskat på de flesta klinikerna, eftersom antalet utnyttjade vårdplatser varit i stort sett oförändrat. Även inom den öppna vården har antalet patienter ökat något. Kostnaderna för utomlänsvård fortsätter att öka. Antalet skickade utomlänsremisser har dock varit något färre än första tertialet 2007 och det är främst inom onkologi, ortopedi och ögon som minskningen skett. Personalperspektiv Landstinget har nu anställda en marginell ökning med 7 sen årsskiftet. Därmed har den successiva ökning som pågått sedan år 2000 bromsats upp. En analys av personalkostnaderna ger också en positiv bild. Visserligen har kostnadsökningstakten stigit i jämförelse med 2007, men det beror främst på effekter av att löneavtal slutits vid andra tidpunkter och med annan löptid. Exempelvis har såväl Kommunal som Vårdförbundet och Läkarförbundet slutit tvåårsavtal mellan 30/ och motsvarande tidpunkt detta år. Ex- 2 (33)

6 Sammanfattning kluderar man dessa effekter har kostnadsökningstakten istället dämpats, vilket tydligt framgår av en betydligt lägre volymutveckling än tidigare. Sjukfrånvaron fortsätter att minska, såväl mätt i antal sjukdagar per anställd, som i antalet långtidssjuka. Denna utveckling är en konsekvens av den särskilda kraftsamling kring de långtidssjuka som pågår inom ramen för det s k Miljardprogrammet. Ekonomiperspektiv Landstinget redovisar ett resultat på -104 mnkr t o m april. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till +1,0 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaden för verksamheten ökat med 10,0 % medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 5,5 %. För hela 2008 beräknas ett negativt resultat på -198 mnkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat årsresultat på 25 mnkr. Avrop av medel under 2008 I budgeten för 2008 avsattes medel för vissa ändamål under Landstingsstyrelsen, för senare utfördelning till berörda nämnder. Mot bakgrund av detta föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller ersättning för: HSN 35/08, Avrop hälsofrämjande arbete för primärprevention av barnfetma 450 tkr 3 (33)

7 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Sammanfattning För hälso- och sjukvården beräknas ett underskott på 259 mnkr för 2008 och arbete pågår kring flera besparingsåtgärder. Förhandlingar har redan påbörjats gällande vissa reduceringsförslag i enlighet med framtagen ekonomisk genomförandeplan för besparingar och effektiviseringar Tillgängligheten kommenteras i nästa avsnitt. Personaltillgången har i allmänhet varit god, men inom vissa områden finns liksom tidigare vakanser. Vad gäller läkare finns vakanser främst inom primärvård, psykiatri och radiologi, grupper som också är bristyrken. För att mildra effekterna av detta har hyrläkare anlitats. En rutin för dispensansökan vid anställning infördes till följd av nämndens beslut 97/2007. Restriktiviteten har också gällt övertid och utbildning. Ett omställningsarbete har startats med anledning av pågående besparingsåtgärder. Sjukfrånvaron har minskat med 1,8 dagar per anställd och det gäller främst den långa sjukfrånvaron. Kostnaderna för utomlänsvård har under flera år ökat kraftigt. Under 2008 är kostnadsökningen särskilt hög, då antalet remisser ökade under hösten 2007 och det får en kostnadseffekt i huvudsak under Däremot har antalet remisser minskat under årets fyra första månader i jämförelse med samma period föregående år, vilket kommer att ge en positiv ekonomisk effekt från andra halvåret och framåt. Prognosen för intäkter pekar på en ökning med 2,9 %. Till skillnad från tidigare år har Hälso- och sjukvårdens uppdragsersättning inte räknats upp med mer än den generella uppräkningen. Prognosen för kostnaderna pekar däremot på en fortsatt hög ökningstakt. Under 2005 ökade kostnaderna med 4 %, 2006 med 5 % och 2007 med 6 %. Prognosen i år pekar på 5,9 %. De ekonomiska problemområdena från tidigare år kvarstår med hög kostnadsökning inom utomlänsvård, personal och lab. En del av personalkostnadsökningarna finansieras av externa intäkter, t ex stimulansmedel eller medel från Miljardprogrammet. På årsbasis är de externa intäkterna för detta 25 mnkr, vilket omsatt i antal anställda utgör c:a 50 anställda och för detta tertial c:a arbetade timmar. Inom personalområdet ser vi ett trendbrott vad gäller antal anställda som minskat med 8 jämfört med årsskiftet. I det ekonomiska utfallet syns dock inte detta då det innehåller flera tvåårsavtal, vilket gör att jämförelsen haltar. Under 2007 började även läkemedel att öka markant, vilket var ett trendbrott 4 (33)

8 Hälso- och sjukvård för såväl Sörmland som nationellt. I prognosen ser vi att kostnadsökningstakten är fortsatt hög, men dock inte lika hög som Därtill har några nya områden kommit. Dels har våra kostnader för köpt vård inom rättspsykiatrin ökat mycket kraftigt och dels har kostnadsområdet medicinskt material och hjälpmedel ökat. Beslutet om restriktivitet inom personal och inköp har visat på kostnadsminskningar på ca 8 mnkr. Utbildningskostnaderna har under perioden med restriktivitet minskat med 4,5 mnkr och inköpskostnaderna har minskat med ca 3,5 mnkr. Övriga ökningar på kostnadssidan medför dock att detta inte syns i resultaträkningen. Patientperspektiv Tillgänglighet Kontakt med vården samma dag Telefontillgängligheten på vårdcentralerna följs regelmässigt via TeleQ både dag för dag och via månatliga sammanställningar. Majoriteten av landstingets 22 vårdcentralen har haft en god telefontillgänglighet. Vid den senaste mätningen i april besvarades % av samtalen på 13 vårdcentraler och % på 3 andra enheter. På de 6 vårdcentraler med resultat % är problemen identifierade och föremål för förbättringsåtgärder. Utöver landstingets egen telefonuppföljning genomförs en nationell väntetidsmätning inom primärvården vid två tillfällen per år. Enligt vårens mättillfälle besvarades 72 % av samtalen i Sörmland, då riket låg på 81 %. Vid föregående mättillfälle under hösten 2007 var motsvarande resultat 79 % respektive 80 % Andelen som fick en läkartid samma dag har förbättrats och var 69 % i Sörmland och 65 % i riket enligt den nationella mätningen under våren jämfört med 65 % respektive 62 % i höstas. Vård inom 7 dagar till primärvårdsläkare Andelen patienter som fick en tid till läkare inom 7 dagar var 86 % vid vårens nationella mätning, vilket är en klar förbättring jämfört med 81 % hösten Rikssnittet 2008 låg på 90 % under våren och 89 % i höstas. Vårdgaranti nybesök respektive behandling inom 90 dagar Från och med januari 2008 har uppföljningen av dessa vårdgarantier förändrats på nationell nivå och därför också i Landstinget Sörmland. Numera följs månatligen hur många som väntar på/har erhållit ett nybesök respektive en behandling inom följande intervall: mindre än 31 dagar dagar dagar dagar 5 (33)

9 Hälso- och sjukvård dagar dagar mer är 365 dagar Nybesöken gäller fortfarande enbart besök hos läkare med undantag för vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri där samtliga nybesök följs upp. Under första tertialet har totalt patienter gjort nybesök inom den specialiserade vården. Av dem har 77 % fått komma till besöket inom 90 dagar. Andelen inom 90 dagar per månad januari - mars (rikets andel i parentes) har varit 72 % (75) 78 % (74) 77 % (79). I april fick 83 % av patienterna i Sörmland göra sitt nybesök inom 90 dagar. Tillsammans med dem som fick vänta något längre, d v s dagar, var andelen 90 %. Allra bästa tillgängligheten till nybesök erbjuds inom barn- och ungdomspsykiatrin, onkologin och gynekologin där nära nog alla patienter gör sitt besök inom 90 dagar. Vid slutet av april väntade patienter på nybesök. 28 % hade väntat längre än 90 dagar. Andelen väntande över 90 dagar har legat ungefär på samma nivå under årets första tre månader, något högre än riket totalt. Inom de verksamheter, där andelen som väntat länge är avvikande stor, är det viktigt att förbättringsåtgärderna fortsätter. Dels ska det säkerställas att indikationerna är relevanta, dels att fastställda vårdöverenskommelser samt remisshanterings- och registreringsrutiner följs. Behandlingsgarantin gäller för all planerad vård. Uppföljningen görs dock inom ett urval av verksamhetsområden (gynekologi, handkirurgi, hjärtsjukvård, kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, ryggkirurgi, urologi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård) av totalt 38 olika åtgärder/diagnoser. Under första tertialet har nära sådana behandlingar genomförts. (Inom ögonsjukvården och hörselvården saknas resultat.) 51 % av behandlingarna startades inom 90 dagar. Andelen behandlingar startade inom 90 dagar per månad januari - mars (rikets andel i parentes) har varit 54 % (56) 47 % (53) 49 % (60). I april fick 52 % av patienterna i Sörmland komma till behandling inom 90 dagar. Tillsammans med dem som fick vänta något längre, dagar, var andelen 61 %. Produktionen och därmed också andelen behandlingar som startats inom behandlingsgarantitiden har varierat under årets fyra månader per behandling och enhet. Dock har absoluta majoriteten behandlingar kunnat startas inom 90 dagar i större utsträckning i april än i mars. De satsningar som gjorts på knä- och höftledsproteser visar sig tydligt i ökad produktion, men ännu inte i vårdgarantin. 6 (33)

10 Hälso- och sjukvård Bemötande och delaktighet Utöver avvikelsehantering och patientnämndsärenden följs bemötande och delaktighet regelmässigt via patientenkäten Mini-KUPP. Under våren har, förutom några enheter på sjukhusen, samtliga vårdcentraler genomfört sin fjärde enkät. Resultaten återförs till enheterna vartefter de är klara. Samtliga enkäter är dock ännu inte slutförda och därför rapporteras resultaten i tertialrapport två. De korta tidsintervallen mellan mätningarna medför att effekter av genomförda åtgärder inte återspeglas i kommande mätning. Patientsäkerhet Avvikelsehanteringssystemet Synergi 500 har tagits i drift och omfattande utbildningsinsatser för avvikelsesamordnare, första linjechefer och verksamhetschefer har genomförts. Sammanlagt har 233 personer utbildats. Regelbundna möten med avvikelsesamordnare har ägt rum för att följa upp hur implementeringen i verksamheten har fungerat. Patientsäkerhetsfunktionen är fullbemannad sedan årsskiftet. Målet med att genomföra händelseanalyser på samtliga Lex Maria anmälningar har uppnåtts. Under första tertialet har i medeltal tre händelseanalyser genomförts per månad. Två riskanalyser har genomförts gällande förändringar i organisationen. Utifrån den nationella satsningen i patientsäkerhet inom 6 områden har arbetet med hur det ska bedrivas i Landstinget Sörmland påbörjats. Förberedelser är gjorda inför den punktprevalensmätning som ska genomföras en dag under maj månad. Mätningen gäller alla inneliggande patienter på vårdavdelningarna och avser frekvensen av vårdrelaterade infektioner. Antalet höftfrakturer i Sörmland ska halveras till år 2012 hos personer över 65 år. Det är målet för det länsgemensamma programmet för fallprevention, som tagits fram i ett pågående projekt med representanter för landstinget och de nio kommunerna. Verksamhetsperspektiv Utomlänsvård Kostnaderna för utomlänsvård har under flera år ökat kraftigt. Under 2008 är kostnadsökningen särskilt hög, då antalet remisser ökade under hösten 2007 och det får en kostnadseffekt i huvudsak under Däremot har antalet remisser minskat under årets fyra första månader i jämförelse med samma period föregående år, vilket kommer att ge en positiv ekonomisk effekt från andra halvåret och framåt. Allt fler patienter behandlas framgångsrikt med ny medicinsk teknik och med nya dyra läkemedel, vilket ger ökade kostnader per åtgärd. Kostnaden per njurtransplantation har exempelvis ökat. Orsaken är bl a ny läkemedels- 7 (33)

11 Hälso- och sjukvård behandling som genererar en kostnad av ca 30 tkr/patient. Ytterligare en ny medicinsk produkt möjliggör transplantationer över blodgruppsgränser när inte givaren är blodgruppskompatibel och medför en kostnad på c:a 100 tkr per njurtransplantation. Tillämpning av de nya nationella hjärtriktlinjerna innebär en ökning av kostnader för hjärtsjukvård. Arytmibehandlingar kommer att öka genom ablation av främst förmaksflimmer. Hjärtklaffkirurgin förenklas, vilket innebär att fler patienter är tillgängliga för operationer. Den planerade hemtagning av hematologipatienter har ännu inte realiserats fullt ut på grund av vakanta läkartjänster. Efter sommarperioden kommer de vakanta tjänsterna att vara tillsatta och hemtagning påbörjas av patientgruppen. Under våren kommer hemtagning att ske av de patienter som idag skickas till UAS/USÖ för planerade stentgraftbehandlingar av bukaortaaneurysm. Den totala besparingen är c:a 1,5 mnkr genom att ingreppen utförs inom landstinget. I tabellen nedan redovisas alla registrerade remisser som landstinget utfärdat och skickat till andra sjukhus. Remisstyp År 2006 År 2007 Jan-april 2007 Jan-april 2008 Vård efter initiativ från hemlandstinget Fritt vårdval Vårdgaranti Övrigt Totalt Utfärdade remisser är giltiga ett år om inte annat anges. Antal remisser Vård efter initiativ från hemlandstinget har minskat främst inom onkologi, ortopedi och ögon. Under år 2007 var onkologen på grund av läkarbrist tvungen att remittera ett antal länspatienter för utomlänsvård. Kliniken tar nu själv hand om denna patientgrupp, vilket märks i att antal remisser minskat. Patienter som har använt sig av Fritt vårdval har minskat något i antal inom ortopedi och ögon men har ökat något inom kirurgi. 8 (33)

12 Hälso- och sjukvård Avstämning fastställda mål Mål och avstämning Område Mål Resultat Primärvården Kontakt samma dag 60 % av vårdcentralerna klarar 90 % besvarade samtal Primärvården Prio besök inom 7 dagar 86 % fick läkartid inom 7 dagar Specialiserade vården Specialiserade vården Besök inom 90 dagar Behandling inom 90 dagar 77 % vårdcentraler ger nybesök inom 90 dagar 51 % av patienter får behandling inom 90 dagar Ekonomi Inom fastställda ramar Prognos mnkr Analys Tillgänglighet Analys och åtgärder kommenterades i ett tidigare avsnitt. Ekonomi Det ekonomiska målet, budget i balans, kommer inte att kunna uppnås under Besparingsåtgärder har redan vidtagits och ytterligare förslag på reduceringar kommer att presenteras innan sommaren. För att kunna uppnå ett noll-resultat krävs dock kraftfulla strukturåtgärder och en konsult är engagerad för att genomlysa hela hälso- och sjukvårdens verksamhet. Förslag på strukturåtgärder kommer att lämnas i september. De kostnader som har ökat och fortsätter att öka är de patientrelaterade kostnaderna för utomlänsvård och läkemedel. Däremot ser vi ett positivt trendbrott vad gäller personal. Åtgärder Redan under 2007 vidtogs olika åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen avseende tillgänglighet och ekonomi. Analyser av resultaten har redan medfört att ytterligare åtgärder initierats. Exempel på åtgärder som redan pågår är: Kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete av vårddata Fortsatta åtgärder för att förbättra telefontillgängligheten Fortsatt inre förbättringsarbete inom flera kliniker gällande tillgängligheten Projekt för akut omhändertagande, vilket berör akutmottagningar, primärvårdsmottagningar och ambulansverksamheten 9 (33)

13 Hälso- och sjukvård Översyn av operationsplaneringen i hela operationskedjan Fortsatt utveckling av E-tjänster, vilket påverkar tillgängligheten positivt Fortsatta rekryteringsinsatser avseende nyckelpersoner Beslut om fortsatt restriktivitet till anställning och inköp Tillsättande av särskild analysgrupp för att se över kostnader för utomlänsvård, läkemedel och lab Fördjupade analyser på verksamhetsnivå gällande personalkostnader Regionsjukhuset Karsudden Under årets första fyra månader har arbetet vid Regionsjukhuset Karsudden (RSK) präglats av den höga beläggningen på 107,2 % vilket är en ökning i jämförelse med tertial Beläggningen för 2008 års första tertial beskrivs i tabellen: Vårddagar Antal nyttjade platser Andel av avtalade platser Stockholm ,0 96,6 % Västra Götaland ,1 100,3 % Sörmland ,0 120,1 % Övriga 654 5,4 Totalt ,5 Enligt RSK är den ökade beläggningen en följd av att fler patienter blir dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Antalet patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet har dock minskat. Under perioden har flera utbildningar genomförts med fokus på bl a psykiatrisk kunskap, dokumentation och säkerhet. Utbildningsinsatser har även genomförts i samband med införandet av ett nytt avvikelse- och patientsäkerhetssystem. Efter årets första fyra månader redovisar RSK ett positivt resultat på 6,4 mnkr, hänförligt till den höga beläggningen. På kostnadssidan är det endast personalkostnaderna som ökar, medan övriga kostnadsposter har minskat. Helårsprognosen för 2008 pekar mot ett överskott på 18,0 mnkr. Tandvård Antalet personer som fick en munhälsobedömning i sitt boende fördubblades jämfört med samma period Under perioden erhöll drygt personer s k nödvändig tandvård. Både antalet personer och kostnader är på samma nivå som motsvarande tid Antalet personer som fick tandvård 10 (33)

14 Hälso- och sjukvård som ett led i en sjukdomsbehandling ökade med 24 %, medan kostnaderna ökande med c:a 14 %. Andelen barn och ungdomar som valt en annan vårdgivare än Folktandvården Sörmland är drygt 7 %, vilket inte innebär någon större skillnad jämfört med tidigare. Generell fluorbehandling (fluorsköljning) har nu kommit igång vid flertalet av länets högstadieskolor. Folktandvården Sörmland Tandhälsan för den del av befolkningen som besöker Folktandvården Sörmland (FtvS) är fortsatt mycket god. Frisktandvården fungerar bra och tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer planeras en gemensam nationell modell för frisktandvård. FtvS har också genomfört en annonskampanj till samtliga kunder som har Frisktandvårdavtal och informerat om att de klarar sig bäst ekonomiskt när det nya tandvårdsstödet träder i kraft 1 juli. Personalomsättningen inom specialisttandvården är hög och för att garantera bemanningen i framtiden utbildas f n sex tandläkare till specialister. Sjukfrånvaron har minskat med två dagar/anställd och likaså har antalet personer med sjukskrivning över 90 dagar minskat. Tandläkarbristen har medfört det positiva att nya och mer flexibla arbetssätt införts, där hygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra fler arbetsuppgifter på delegation från tandläkare. FtvS redovisar ett resultat t o m april på 2,6 mnkr och årsprognosen pekar mot ett plusresultat på 2,9 mnkr. Noteras bör att den ekonomiska effekten av det nya tandvårdsstödet och den nya prislistan är svår att kalkylera. Beträffande investeringar beräknas breddinförande för digital bildhantering påbörjas i slutet av 2008 och fortsätta under (33)

15 DU-nämnd DU-nämnden I november 2007 beslutade DU-nämnden att föreslå respektive landstingsstyrelse att ställa sig bakom inriktningen att bilda ett kommunalförbund för gemensam drift av Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Centrallasarettet i Västerås. Nämnden beslutade även föreslå respektive landsting att under första kvartalet 2008 fatta principbeslut i ärendet. Härutöver gavs ett fortsatt utredningsuppdrag i ärendet samt beslutades att de två landstingsstyrelserna skulle bjudas in till ett seminarium i januari Diskussioner av mer informell karaktär fördes därefter i olika politiska församlingar, och av olika skäl blev det ovan nämnda seminariet inställt. I en av landstingsdirektören i Sörmland framtagen rapport avråds från bildande av ett kommunalförbund såsom DU-nämnden föreslagit. Seminariet i januari ställdes in, liksom ordinarie nämndsammanträde som skulle ägt rum samma dag. Vid landstingsstyrelsens i Sörmland sammanträde 19 maj 2008 avslogs formellt DU-nämndens framställan om bildande av kommunalförbund, och man beslutade vidare att det fortsatta samarbetet mellan sjukhusen ska utvecklas genom avtal. Motsvarande beslut väntas bli fattat av landstingsstyrelsen i Västmanland vid dess sammanträde i början på juni. Trots att nämndens aktivitet i samverkansarbetet varit låg under våren, förekommer samverkan över länsgränsen inom flera områden. För att öka aktiviteten har också en resurs knutits till nämnden inom det utrymme som under en längre tid varit vakant. I maj har dessutom Mälarsjukhuset fått ta emot patienter från Västmanland i samband med rådande konflikt på arbetsmarknaden. 12 (33)

16 Handikapp och habilitering Handikapp och habilitering Under årets första tertial har antalet aktiva personer inom Handikapp och habilitering (HH) ökat jämfört med samma period föregående år. Inom tolkverksamheten har dock antalet uppdragstimmar minskat. Inom HH finns det fortfarande väntetider för besök på över tre månader - framförallt inom Neuropsykiatriskt centrum och den pedagogiska och tekniska hörselvården. Det finns även väntetider överstigande tre månader för eldrivna rullstolar. Det totala antalet brukare som väntat mer än 90 dagar har dock mer än halverats jämfört med motsvarande period föregående år. För att förbättra tillgängligheten har verksamheterna inom HH under perioden arbetat med olika åtgärder. Under perioden har HH deltagit i flera samarbeten - bl a i Socialstyrelsens arbete med att utveckla metoder för nationella befolkningsundersökningar, som ska fånga upp livsvillkor hos människor med funktionsnedsättning. HH redovisar efter årets första fyra månader ett resultat på -1,9 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till +/- 0 i enlighet med budget. Dammsdal Under första tertialet har Dammsdal haft fortsatt full beläggning. I samband med skolavslutningen slutar några elever och för att kompensera för det glapp som normalt uppstår när elever slutar kommer skolan att ha en överinskrivning under en månad. Skolan har ett ökat behov av specialanpassade elevbostäder, bl a för att kunna ta emot ungdomar med specifika behov. Dammsdal har tillsammans med Service fastigheter tittat på olika lösningar. Verksamheten vid Dammsdal har 40-års jubileum under Skolan kommer att fira detta bl a genom att anordna öppet hus och föreläsningar om t ex autism och inlärning ur olika perspektiv. Dammsdal redovisar ett positivt periodresultat på 2,7 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 3,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på 0,5 mnkr. Den positiva prognosen beror på att intäkterna beräknas bli högre än planerat. Hjälpmedelsverksamhet (Gemensam nämnd) Under perioden har det varit fortsatt hög efterfrågan på hjälpmedel. Antalet brukare har ökat jämfört med samma period föregående år medan antalet förskrivningstillfällen har minskat. De hjälpmedel som ökat är t ex eldrivna rullstolar och andningshjälpmedel, medan antalet TENS-apparater, sängar och madrasser har minskat. Även antalet personer som erhållit inkontinens- 13 (33)

17 Handikapp och habilitering hjälpmedel har ökat. Beställningen av inkontinenshjälpmedel från Landstinget har ökat, medan den har minskat från kommunerna. Väntetiden för eldrivna rullstolar har varit upp till sju månader, men en stor del av brukarna har dock gjort utprovningen inom tre månader. För manuella rullstolar, där en konsulent medverkar vid utprovningen, är väntetiden mindre än en månad. Under tertialet har flera åtgärder vidtagits för att minska väntetiden. Bl a har ett nytt bokningssystem införts och en ny rutin gällande beslutsordningen har arbetats fram. Hjälpmedelsverksamheten deltar tillsammans med några av länets kommuner i regeringens projekt om Fritt val av hjälpmedel. Syftet med projektet är att brukaren ska få möjlighet att fritt välja hjälpmedel efter att en behovsbedömning gjorts av en förskrivare. Det första fria valet kommer att kunna ske från och med maj. Det ekonomiska periodutfallet för hjälpmedelsverksamheten är -0,5 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till -0,3 mnkr i enlighet med budget. Sjuk- och behandlingsresor Det totala antalet sjukresor har ökat med nästan jämfört med samma period föregående år. Det är framförallt resandet med taxi som ökar, men även resandet med allmänna kommunikationer ökar något. Införandet av det nya biljettsystemet har dock inte resulterat i den ökning av antalet resor med allmänna kommunikationer som förväntat. Inom sjuk- och behandlingsresor har möjlighet skapats för högre nyttjande av kollektiva kommunikationer men samordningen av sjukresorna har påverkats negativt bl a av att fler resenärer beviljas intyg för framsätesåkning. Det ekonomiska utfallet för Sjuk- och behandlingsresor är efter årets första tertial -2,9 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till -6,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Det negativa resultatet beror bl a på den ökade resandefrekvensen. Enligt Sjuk- och behandlingsresor har åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen satts in och ytterligare åtgärder planeras. 14 (33)

18 Kultur, utbildning och friluftsverksamhet Kultur och utbildning Sörmland Under perioden har det regionala utbudet utvecklats bl a genom Historien i Sörmland som nu även finns i Åker och Gnesta och genom en ny husvagn för byggnadsvård. Inom Sörmlands museum har även arbetet med att stärka dialogen med medborgarna fortsatt bl a genom ett projekt där invånare bidrar till historieskrivningen. Sörmlands museum har även utvecklat sin hemsida t ex genom att presentera delar av museets samlingar. Inom Sörmlands Musik & Teater har ett flertal teaterföreställningar och konserter genomförts bl a barn- och ungdomsföreställningen Hunden som kom in från kylan. Under perioden har även arbetet med att förbereda musikteaterföreställningen Show Boat som har premiär i september 2008 fortsatt. Under årets första tertial har efterfrågan på särskilda kurser vid Eskilstuna folkhögskola varit god. Antalet deltagare på allmän kurs har dock minskat och därför har en särskild satsning på marknadsföring gjorts. Vid Åsa folkhögskola har en kurs i yrkessvenska ställts in, vilket ger en stor minskning av antalet deltagarveckor. För att minska de ekonomiska konsekvenserna av den inställda kursen arbetar skolan med nya projekt som kurser för tolkar och hälsokommunikatörer. Inom Sörmlands Naturbruk och Öknaskolan råder en viss osäkerhet om antalet elever till hösten. Antalet sökande till naturbruksprogrammet är relativt bra men gymnasiesärskolan har lediga platser. Intresset för KY 1 - utbildningen till travhästskötare har varit lågt samtidigt som KYmyndigheten har avslagit skolans ansökan för trädgårdsmästarutbildningen. Inom Nynäs har den nya ladugården, vandrarhemmet Bränneriet och en ny utställning på slottet invigts. Upprustning av flera byggnader samt slottsträdgården pågår. Bl a färdigställs ett informationscentrum i Fyrkanten. Det ekonomiska utfallet för Kultur och utbildning är efter årets första tertial 4,0 mnkr. För helåret beräknas prognosen till -5,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på -3,0 mnkr. Den negativa prognosen beror bl a på ökade kostnader för musikteaterföreställningen Show Boat och för Nynäs/Hedlandet p g a en vattenskada. 1 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 15 (33)

19 Regional utveckling Regionförbundet Sörmland Regionförbundets verksamhetsplan för 2008 har en tydlig inriktning mot de utmaningar som finns i länets utvecklingsprogram Sörmlandsstrategin som antogs av regionfullmäktige i november I början av året presenterades en sammanställning över ingångsvärdena för de 11 indikatorer som är kopplade till Sörmlandsstrategin och som förbundet och dess medlemmar enats om att följa upp kontinuerligt. De utmaningar som regionförbundet fokuserat på 2008 anknyter mycket väl till de prioriterade områden som finns angivna i förbundsordningen. Inom området Trafik och Infrastruktur har vårens arbete koncentrerats på dels underlag till den kommande infrastrukturpropositionen, dels fortsatt utredning av busstrafiken i länet. Under rubriken Kompetensutveckling och Arbetskraftstillgång pågår förberedelser för en kompetensinventering bland sörmländska företag. Dessutom stödjer förbundet flera projekt med syfte att föra ut kunskap och kompetens från högskolor och universitet till näringslivet. På området Näringsliv och Entreprenörskap har förbundet gått in i nya roller dels som delägare i ALMI Sörmland, dels som beställare av regional turismverksamhet. Härutöver har arbetet med Innovationsmotorn startat, vilket syftar till att få fram fler kommersiella idéer som kan utvecklas till företag i länet. Regionförbundet har under våren även bedrivit ett intensivt informations- och opinionsbildningsarbete främst i regionfrågan, men även när det gäller infrastrukturplaneringen. Information om förbundets verksamhet har spritts via nyhetsbladet som utkommit tre gånger hittills under våren. 16 (33)

20 Serviceorganisationen Serviceorganisationen Service s verksamhetsutveckling fortsätter i enlighet med uppgjorda planer. De projekt inom Kost, Fastighet och Städ som pågått under 2007 har eller kommer att avslutas under första halvåret 2008 och projektresultatet med handlingsplaner och restlistor överlämnas till den ordinarie verksamheten. Det är också nu som projektresultatet ska implementeras och effekterna av det genomförda arbetet uppnås. I samband därmed kommer övertalighet att uppstå. Under 2008 kommer utveckling av kundtjänsten att stå i fokus. Projektdirektiv för denna utveckling har påbörjats och ska fastställas innan semesterperioden. Sammanträdesservice kommer att vara en av kundtjänstens produkter och i denna roll kommer arbetet att inriktas på att underlätta möten på distans och därigenom sparas både tid, pengar och miljö. Utvecklingen av fastighetsdatasystemet Landlord till ett verktyg för styrning av hela serviceverksamheten har tagit ordentlig fart och införande pågår både inom städ- och internserviceverksamheten. Projekt e-arkiv är på gång, kostdatasystemen på tre orter håller på att integreras och översyn av de fastighetstekniska systemen har initierats. Implementering av miljöledningssystem har påbörjats under perioden. Samtidigt pågår arbete med utformning av och införande av egenkontrollprogram enligt miljöbalkens krav. Trenden från 2007, med en minskning av sjukfrånvaron, håller i sig. Det gäller såväl för korttidssjukfrånvaron som antalet långtidssjukskrivna. Service är just nu hårt pressat av kostnadsutvecklingen inom flera av ansvarsområdena. Detta, förutom de omställningskostnader som kommer att uppstå i samband med genomförandet av planerade effektiviseringsåtgärder, gör att ett negativt resultat för 2008 prognosticeras. 17 (33)

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer