78 Tertialrapport I januari april Landstingsstyrelsens beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller 2008 ersättning för hälsofrämjande arbete för prevention av barnfetma med kronor. 3. En budgetrevideringsberedning, bestående av landstingsstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidium, tillsätts omgående för att revidera landstingets budget och plan för innevarande år. 4. Landstingsstyrelsen ger Budgetrevideringsberedningen i uppdrag att snarast till landstingsstyrelsen inkomma med rapport och förslag till konkreta revideringsåtgärder. Yrkande Socialdemokraterna, genom Jörgen Danielsson, yrkade på fyra beslutssatser som tillägg till de två första, som var utsända som förslag inför sammanträdet. I yrkandet instämde Vänsterpartiet genom Peter Linnstrand. Ajournering Sammanträdet ajournerades. Utfall Efter ajournering, och dialog mellan majoritet och opposition under sammanträdet, enades landstingsstyrelsen, utan proposition och omröstning, att besluta enligt ovanstående fyra beslutssatser, de två första enligt utsänt förslag, de två övriga enligt socialdemokraternas yrkande. De ytterligare yrkade beslutssatserna blev tillgodosedda genom landstingsstyrelsens beslut senare under sammanträdet i 94. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 78 Tertial 1\ 78 Tertialrapport I januari.doc Utskriftsdatum: :54 SID 1(2)

2 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Bilaga A. Socialdemokraternas yrkande på fyra beslutssatser 1. Tertialrapport I januari april 2008 med uppdragsbilaga Protokollsutdrag via webbavisering till Landstingets nämnder, verksamheter och centrala enheter Protokollsutdrag dokument till Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 78 Tertial 1\ 78 Tertialrapport I januari.doc Utskriftsdatum: :54 SID 2(2)

3

4 Datum Diarienr LS-LED MEDBORGARPERSPEKTIV...2 VERKSAMHETSPERSPEKTIV...2 PERSONALPERSPEKTIV...2 EKONOMIPERSPEKTIV...3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...4 REGIONSJUKHUSET KARSUDDEN...10 TANDVÅRD...10 DU-NÄMNDEN...12 HANDIKAPP OCH HABILITERING...13 DAMMSDAL...13 HJÄLPMEDELSVERKSAMHET (GEMENSAM NÄMND)...13 SJUK- OCH BEHANDLINGSRESOR...14 KULTUR OCH UTBILDNING SÖRMLAND...15 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND...16 SERVICEORGANISATIONEN...17 ANSTÄLLDA...18 NÄRVARO...19 FRÅNVARO...19 PERSONALKOSTNADSANALYS...21 INTERN KONTROLL...23 LANDSTINGETS EKONOMI...24 LANDSTINGETS INTÄKTER OCH KOSTNADER...25 INVESTERINGAR...28 ERSÄTTNING LANDSTINGETS ÅTAGANDE...30 RESULTATRÄKNING LANDSTINGET...31 RESULTATRÄKNING KONCERNEN...32 BALANSRÄKNING...33 BILAGA: 1. AVRAPPORTERING UPPDRAG BESLUT: LANDSTINGSSTYRELSEN (33)

5 Sammanfattning Medborgarperspektiv Tillgängligheten till hälso- och sjukvården är fortfarande i fokus och förbättringsåtgärder görs kontinuerligt. Förändrade nationella uppföljningsparametrar och förbättrade möjligheter att hämta in korrekt vårdstatistik medför att jämförelse bakåt i tiden försvåras. Majoriteten av länets vårdcentraler har haft god telefontillgänglighet. Sammantaget besvaras dock färre samtal i Sörmland (72 %) än rikssnittet (81 %) enligt en nationell mätning. De som får läkartid till primärvården samma dag är något högre (69 %) än rikssnittet (65 %). Andelen väntande på specialistläkarbesök till sjukhusen är något högre än riket. Största problemet är tillgängligheten till behandling och även om förbättringar kan avläsas i ökad produktion, märks det ännu ej i minskat antal väntande. Den nybildade patientsäkerhetsfunktionen genomför händelseanalyser på samtliga Lex Mariaanmälningar. Patientsäkerhetsdialoger, där patientsäkerhetsfunktionen träffar respektive klinik för att diskutera klinikens arbete med patientsäkerhet och medicinska resultat, har inletts. Arbetet med att utveckla patienternas möjlighet att få kontakt med hälsooch sjukvården via e-tjänster har fortsatt. Det sista införandeprojektet är genomfört under våren 2008 och nu erbjuder 74 mottagningar e-tjänster. Allt fler medborgare utnyttjar också dessa möjligheter och antalet ärenden per månad uppgår nu till ca Verksamhetsperspektiv Inom hälso- och sjukvården har antalet vårdtillfällen inom slutenvården ökat med c:a 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att medelvårdtiden samtidigt minskat på de flesta klinikerna, eftersom antalet utnyttjade vårdplatser varit i stort sett oförändrat. Även inom den öppna vården har antalet patienter ökat något. Kostnaderna för utomlänsvård fortsätter att öka. Antalet skickade utomlänsremisser har dock varit något färre än första tertialet 2007 och det är främst inom onkologi, ortopedi och ögon som minskningen skett. Personalperspektiv Landstinget har nu anställda en marginell ökning med 7 sen årsskiftet. Därmed har den successiva ökning som pågått sedan år 2000 bromsats upp. En analys av personalkostnaderna ger också en positiv bild. Visserligen har kostnadsökningstakten stigit i jämförelse med 2007, men det beror främst på effekter av att löneavtal slutits vid andra tidpunkter och med annan löptid. Exempelvis har såväl Kommunal som Vårdförbundet och Läkarförbundet slutit tvåårsavtal mellan 30/ och motsvarande tidpunkt detta år. Ex- 2 (33)

6 Sammanfattning kluderar man dessa effekter har kostnadsökningstakten istället dämpats, vilket tydligt framgår av en betydligt lägre volymutveckling än tidigare. Sjukfrånvaron fortsätter att minska, såväl mätt i antal sjukdagar per anställd, som i antalet långtidssjuka. Denna utveckling är en konsekvens av den särskilda kraftsamling kring de långtidssjuka som pågår inom ramen för det s k Miljardprogrammet. Ekonomiperspektiv Landstinget redovisar ett resultat på -104 mnkr t o m april. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till +1,0 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaden för verksamheten ökat med 10,0 % medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 5,5 %. För hela 2008 beräknas ett negativt resultat på -198 mnkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat årsresultat på 25 mnkr. Avrop av medel under 2008 I budgeten för 2008 avsattes medel för vissa ändamål under Landstingsstyrelsen, för senare utfördelning till berörda nämnder. Mot bakgrund av detta föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller ersättning för: HSN 35/08, Avrop hälsofrämjande arbete för primärprevention av barnfetma 450 tkr 3 (33)

7 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Sammanfattning För hälso- och sjukvården beräknas ett underskott på 259 mnkr för 2008 och arbete pågår kring flera besparingsåtgärder. Förhandlingar har redan påbörjats gällande vissa reduceringsförslag i enlighet med framtagen ekonomisk genomförandeplan för besparingar och effektiviseringar Tillgängligheten kommenteras i nästa avsnitt. Personaltillgången har i allmänhet varit god, men inom vissa områden finns liksom tidigare vakanser. Vad gäller läkare finns vakanser främst inom primärvård, psykiatri och radiologi, grupper som också är bristyrken. För att mildra effekterna av detta har hyrläkare anlitats. En rutin för dispensansökan vid anställning infördes till följd av nämndens beslut 97/2007. Restriktiviteten har också gällt övertid och utbildning. Ett omställningsarbete har startats med anledning av pågående besparingsåtgärder. Sjukfrånvaron har minskat med 1,8 dagar per anställd och det gäller främst den långa sjukfrånvaron. Kostnaderna för utomlänsvård har under flera år ökat kraftigt. Under 2008 är kostnadsökningen särskilt hög, då antalet remisser ökade under hösten 2007 och det får en kostnadseffekt i huvudsak under Däremot har antalet remisser minskat under årets fyra första månader i jämförelse med samma period föregående år, vilket kommer att ge en positiv ekonomisk effekt från andra halvåret och framåt. Prognosen för intäkter pekar på en ökning med 2,9 %. Till skillnad från tidigare år har Hälso- och sjukvårdens uppdragsersättning inte räknats upp med mer än den generella uppräkningen. Prognosen för kostnaderna pekar däremot på en fortsatt hög ökningstakt. Under 2005 ökade kostnaderna med 4 %, 2006 med 5 % och 2007 med 6 %. Prognosen i år pekar på 5,9 %. De ekonomiska problemområdena från tidigare år kvarstår med hög kostnadsökning inom utomlänsvård, personal och lab. En del av personalkostnadsökningarna finansieras av externa intäkter, t ex stimulansmedel eller medel från Miljardprogrammet. På årsbasis är de externa intäkterna för detta 25 mnkr, vilket omsatt i antal anställda utgör c:a 50 anställda och för detta tertial c:a arbetade timmar. Inom personalområdet ser vi ett trendbrott vad gäller antal anställda som minskat med 8 jämfört med årsskiftet. I det ekonomiska utfallet syns dock inte detta då det innehåller flera tvåårsavtal, vilket gör att jämförelsen haltar. Under 2007 började även läkemedel att öka markant, vilket var ett trendbrott 4 (33)

8 Hälso- och sjukvård för såväl Sörmland som nationellt. I prognosen ser vi att kostnadsökningstakten är fortsatt hög, men dock inte lika hög som Därtill har några nya områden kommit. Dels har våra kostnader för köpt vård inom rättspsykiatrin ökat mycket kraftigt och dels har kostnadsområdet medicinskt material och hjälpmedel ökat. Beslutet om restriktivitet inom personal och inköp har visat på kostnadsminskningar på ca 8 mnkr. Utbildningskostnaderna har under perioden med restriktivitet minskat med 4,5 mnkr och inköpskostnaderna har minskat med ca 3,5 mnkr. Övriga ökningar på kostnadssidan medför dock att detta inte syns i resultaträkningen. Patientperspektiv Tillgänglighet Kontakt med vården samma dag Telefontillgängligheten på vårdcentralerna följs regelmässigt via TeleQ både dag för dag och via månatliga sammanställningar. Majoriteten av landstingets 22 vårdcentralen har haft en god telefontillgänglighet. Vid den senaste mätningen i april besvarades % av samtalen på 13 vårdcentraler och % på 3 andra enheter. På de 6 vårdcentraler med resultat % är problemen identifierade och föremål för förbättringsåtgärder. Utöver landstingets egen telefonuppföljning genomförs en nationell väntetidsmätning inom primärvården vid två tillfällen per år. Enligt vårens mättillfälle besvarades 72 % av samtalen i Sörmland, då riket låg på 81 %. Vid föregående mättillfälle under hösten 2007 var motsvarande resultat 79 % respektive 80 % Andelen som fick en läkartid samma dag har förbättrats och var 69 % i Sörmland och 65 % i riket enligt den nationella mätningen under våren jämfört med 65 % respektive 62 % i höstas. Vård inom 7 dagar till primärvårdsläkare Andelen patienter som fick en tid till läkare inom 7 dagar var 86 % vid vårens nationella mätning, vilket är en klar förbättring jämfört med 81 % hösten Rikssnittet 2008 låg på 90 % under våren och 89 % i höstas. Vårdgaranti nybesök respektive behandling inom 90 dagar Från och med januari 2008 har uppföljningen av dessa vårdgarantier förändrats på nationell nivå och därför också i Landstinget Sörmland. Numera följs månatligen hur många som väntar på/har erhållit ett nybesök respektive en behandling inom följande intervall: mindre än 31 dagar dagar dagar dagar 5 (33)

9 Hälso- och sjukvård dagar dagar mer är 365 dagar Nybesöken gäller fortfarande enbart besök hos läkare med undantag för vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri där samtliga nybesök följs upp. Under första tertialet har totalt patienter gjort nybesök inom den specialiserade vården. Av dem har 77 % fått komma till besöket inom 90 dagar. Andelen inom 90 dagar per månad januari - mars (rikets andel i parentes) har varit 72 % (75) 78 % (74) 77 % (79). I april fick 83 % av patienterna i Sörmland göra sitt nybesök inom 90 dagar. Tillsammans med dem som fick vänta något längre, d v s dagar, var andelen 90 %. Allra bästa tillgängligheten till nybesök erbjuds inom barn- och ungdomspsykiatrin, onkologin och gynekologin där nära nog alla patienter gör sitt besök inom 90 dagar. Vid slutet av april väntade patienter på nybesök. 28 % hade väntat längre än 90 dagar. Andelen väntande över 90 dagar har legat ungefär på samma nivå under årets första tre månader, något högre än riket totalt. Inom de verksamheter, där andelen som väntat länge är avvikande stor, är det viktigt att förbättringsåtgärderna fortsätter. Dels ska det säkerställas att indikationerna är relevanta, dels att fastställda vårdöverenskommelser samt remisshanterings- och registreringsrutiner följs. Behandlingsgarantin gäller för all planerad vård. Uppföljningen görs dock inom ett urval av verksamhetsområden (gynekologi, handkirurgi, hjärtsjukvård, kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, ryggkirurgi, urologi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård) av totalt 38 olika åtgärder/diagnoser. Under första tertialet har nära sådana behandlingar genomförts. (Inom ögonsjukvården och hörselvården saknas resultat.) 51 % av behandlingarna startades inom 90 dagar. Andelen behandlingar startade inom 90 dagar per månad januari - mars (rikets andel i parentes) har varit 54 % (56) 47 % (53) 49 % (60). I april fick 52 % av patienterna i Sörmland komma till behandling inom 90 dagar. Tillsammans med dem som fick vänta något längre, dagar, var andelen 61 %. Produktionen och därmed också andelen behandlingar som startats inom behandlingsgarantitiden har varierat under årets fyra månader per behandling och enhet. Dock har absoluta majoriteten behandlingar kunnat startas inom 90 dagar i större utsträckning i april än i mars. De satsningar som gjorts på knä- och höftledsproteser visar sig tydligt i ökad produktion, men ännu inte i vårdgarantin. 6 (33)

10 Hälso- och sjukvård Bemötande och delaktighet Utöver avvikelsehantering och patientnämndsärenden följs bemötande och delaktighet regelmässigt via patientenkäten Mini-KUPP. Under våren har, förutom några enheter på sjukhusen, samtliga vårdcentraler genomfört sin fjärde enkät. Resultaten återförs till enheterna vartefter de är klara. Samtliga enkäter är dock ännu inte slutförda och därför rapporteras resultaten i tertialrapport två. De korta tidsintervallen mellan mätningarna medför att effekter av genomförda åtgärder inte återspeglas i kommande mätning. Patientsäkerhet Avvikelsehanteringssystemet Synergi 500 har tagits i drift och omfattande utbildningsinsatser för avvikelsesamordnare, första linjechefer och verksamhetschefer har genomförts. Sammanlagt har 233 personer utbildats. Regelbundna möten med avvikelsesamordnare har ägt rum för att följa upp hur implementeringen i verksamheten har fungerat. Patientsäkerhetsfunktionen är fullbemannad sedan årsskiftet. Målet med att genomföra händelseanalyser på samtliga Lex Maria anmälningar har uppnåtts. Under första tertialet har i medeltal tre händelseanalyser genomförts per månad. Två riskanalyser har genomförts gällande förändringar i organisationen. Utifrån den nationella satsningen i patientsäkerhet inom 6 områden har arbetet med hur det ska bedrivas i Landstinget Sörmland påbörjats. Förberedelser är gjorda inför den punktprevalensmätning som ska genomföras en dag under maj månad. Mätningen gäller alla inneliggande patienter på vårdavdelningarna och avser frekvensen av vårdrelaterade infektioner. Antalet höftfrakturer i Sörmland ska halveras till år 2012 hos personer över 65 år. Det är målet för det länsgemensamma programmet för fallprevention, som tagits fram i ett pågående projekt med representanter för landstinget och de nio kommunerna. Verksamhetsperspektiv Utomlänsvård Kostnaderna för utomlänsvård har under flera år ökat kraftigt. Under 2008 är kostnadsökningen särskilt hög, då antalet remisser ökade under hösten 2007 och det får en kostnadseffekt i huvudsak under Däremot har antalet remisser minskat under årets fyra första månader i jämförelse med samma period föregående år, vilket kommer att ge en positiv ekonomisk effekt från andra halvåret och framåt. Allt fler patienter behandlas framgångsrikt med ny medicinsk teknik och med nya dyra läkemedel, vilket ger ökade kostnader per åtgärd. Kostnaden per njurtransplantation har exempelvis ökat. Orsaken är bl a ny läkemedels- 7 (33)

11 Hälso- och sjukvård behandling som genererar en kostnad av ca 30 tkr/patient. Ytterligare en ny medicinsk produkt möjliggör transplantationer över blodgruppsgränser när inte givaren är blodgruppskompatibel och medför en kostnad på c:a 100 tkr per njurtransplantation. Tillämpning av de nya nationella hjärtriktlinjerna innebär en ökning av kostnader för hjärtsjukvård. Arytmibehandlingar kommer att öka genom ablation av främst förmaksflimmer. Hjärtklaffkirurgin förenklas, vilket innebär att fler patienter är tillgängliga för operationer. Den planerade hemtagning av hematologipatienter har ännu inte realiserats fullt ut på grund av vakanta läkartjänster. Efter sommarperioden kommer de vakanta tjänsterna att vara tillsatta och hemtagning påbörjas av patientgruppen. Under våren kommer hemtagning att ske av de patienter som idag skickas till UAS/USÖ för planerade stentgraftbehandlingar av bukaortaaneurysm. Den totala besparingen är c:a 1,5 mnkr genom att ingreppen utförs inom landstinget. I tabellen nedan redovisas alla registrerade remisser som landstinget utfärdat och skickat till andra sjukhus. Remisstyp År 2006 År 2007 Jan-april 2007 Jan-april 2008 Vård efter initiativ från hemlandstinget Fritt vårdval Vårdgaranti Övrigt Totalt Utfärdade remisser är giltiga ett år om inte annat anges. Antal remisser Vård efter initiativ från hemlandstinget har minskat främst inom onkologi, ortopedi och ögon. Under år 2007 var onkologen på grund av läkarbrist tvungen att remittera ett antal länspatienter för utomlänsvård. Kliniken tar nu själv hand om denna patientgrupp, vilket märks i att antal remisser minskat. Patienter som har använt sig av Fritt vårdval har minskat något i antal inom ortopedi och ögon men har ökat något inom kirurgi. 8 (33)

12 Hälso- och sjukvård Avstämning fastställda mål Mål och avstämning Område Mål Resultat Primärvården Kontakt samma dag 60 % av vårdcentralerna klarar 90 % besvarade samtal Primärvården Prio besök inom 7 dagar 86 % fick läkartid inom 7 dagar Specialiserade vården Specialiserade vården Besök inom 90 dagar Behandling inom 90 dagar 77 % vårdcentraler ger nybesök inom 90 dagar 51 % av patienter får behandling inom 90 dagar Ekonomi Inom fastställda ramar Prognos mnkr Analys Tillgänglighet Analys och åtgärder kommenterades i ett tidigare avsnitt. Ekonomi Det ekonomiska målet, budget i balans, kommer inte att kunna uppnås under Besparingsåtgärder har redan vidtagits och ytterligare förslag på reduceringar kommer att presenteras innan sommaren. För att kunna uppnå ett noll-resultat krävs dock kraftfulla strukturåtgärder och en konsult är engagerad för att genomlysa hela hälso- och sjukvårdens verksamhet. Förslag på strukturåtgärder kommer att lämnas i september. De kostnader som har ökat och fortsätter att öka är de patientrelaterade kostnaderna för utomlänsvård och läkemedel. Däremot ser vi ett positivt trendbrott vad gäller personal. Åtgärder Redan under 2007 vidtogs olika åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen avseende tillgänglighet och ekonomi. Analyser av resultaten har redan medfört att ytterligare åtgärder initierats. Exempel på åtgärder som redan pågår är: Kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete av vårddata Fortsatta åtgärder för att förbättra telefontillgängligheten Fortsatt inre förbättringsarbete inom flera kliniker gällande tillgängligheten Projekt för akut omhändertagande, vilket berör akutmottagningar, primärvårdsmottagningar och ambulansverksamheten 9 (33)

13 Hälso- och sjukvård Översyn av operationsplaneringen i hela operationskedjan Fortsatt utveckling av E-tjänster, vilket påverkar tillgängligheten positivt Fortsatta rekryteringsinsatser avseende nyckelpersoner Beslut om fortsatt restriktivitet till anställning och inköp Tillsättande av särskild analysgrupp för att se över kostnader för utomlänsvård, läkemedel och lab Fördjupade analyser på verksamhetsnivå gällande personalkostnader Regionsjukhuset Karsudden Under årets första fyra månader har arbetet vid Regionsjukhuset Karsudden (RSK) präglats av den höga beläggningen på 107,2 % vilket är en ökning i jämförelse med tertial Beläggningen för 2008 års första tertial beskrivs i tabellen: Vårddagar Antal nyttjade platser Andel av avtalade platser Stockholm ,0 96,6 % Västra Götaland ,1 100,3 % Sörmland ,0 120,1 % Övriga 654 5,4 Totalt ,5 Enligt RSK är den ökade beläggningen en följd av att fler patienter blir dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Antalet patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet har dock minskat. Under perioden har flera utbildningar genomförts med fokus på bl a psykiatrisk kunskap, dokumentation och säkerhet. Utbildningsinsatser har även genomförts i samband med införandet av ett nytt avvikelse- och patientsäkerhetssystem. Efter årets första fyra månader redovisar RSK ett positivt resultat på 6,4 mnkr, hänförligt till den höga beläggningen. På kostnadssidan är det endast personalkostnaderna som ökar, medan övriga kostnadsposter har minskat. Helårsprognosen för 2008 pekar mot ett överskott på 18,0 mnkr. Tandvård Antalet personer som fick en munhälsobedömning i sitt boende fördubblades jämfört med samma period Under perioden erhöll drygt personer s k nödvändig tandvård. Både antalet personer och kostnader är på samma nivå som motsvarande tid Antalet personer som fick tandvård 10 (33)

14 Hälso- och sjukvård som ett led i en sjukdomsbehandling ökade med 24 %, medan kostnaderna ökande med c:a 14 %. Andelen barn och ungdomar som valt en annan vårdgivare än Folktandvården Sörmland är drygt 7 %, vilket inte innebär någon större skillnad jämfört med tidigare. Generell fluorbehandling (fluorsköljning) har nu kommit igång vid flertalet av länets högstadieskolor. Folktandvården Sörmland Tandhälsan för den del av befolkningen som besöker Folktandvården Sörmland (FtvS) är fortsatt mycket god. Frisktandvården fungerar bra och tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer planeras en gemensam nationell modell för frisktandvård. FtvS har också genomfört en annonskampanj till samtliga kunder som har Frisktandvårdavtal och informerat om att de klarar sig bäst ekonomiskt när det nya tandvårdsstödet träder i kraft 1 juli. Personalomsättningen inom specialisttandvården är hög och för att garantera bemanningen i framtiden utbildas f n sex tandläkare till specialister. Sjukfrånvaron har minskat med två dagar/anställd och likaså har antalet personer med sjukskrivning över 90 dagar minskat. Tandläkarbristen har medfört det positiva att nya och mer flexibla arbetssätt införts, där hygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra fler arbetsuppgifter på delegation från tandläkare. FtvS redovisar ett resultat t o m april på 2,6 mnkr och årsprognosen pekar mot ett plusresultat på 2,9 mnkr. Noteras bör att den ekonomiska effekten av det nya tandvårdsstödet och den nya prislistan är svår att kalkylera. Beträffande investeringar beräknas breddinförande för digital bildhantering påbörjas i slutet av 2008 och fortsätta under (33)

15 DU-nämnd DU-nämnden I november 2007 beslutade DU-nämnden att föreslå respektive landstingsstyrelse att ställa sig bakom inriktningen att bilda ett kommunalförbund för gemensam drift av Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Centrallasarettet i Västerås. Nämnden beslutade även föreslå respektive landsting att under första kvartalet 2008 fatta principbeslut i ärendet. Härutöver gavs ett fortsatt utredningsuppdrag i ärendet samt beslutades att de två landstingsstyrelserna skulle bjudas in till ett seminarium i januari Diskussioner av mer informell karaktär fördes därefter i olika politiska församlingar, och av olika skäl blev det ovan nämnda seminariet inställt. I en av landstingsdirektören i Sörmland framtagen rapport avråds från bildande av ett kommunalförbund såsom DU-nämnden föreslagit. Seminariet i januari ställdes in, liksom ordinarie nämndsammanträde som skulle ägt rum samma dag. Vid landstingsstyrelsens i Sörmland sammanträde 19 maj 2008 avslogs formellt DU-nämndens framställan om bildande av kommunalförbund, och man beslutade vidare att det fortsatta samarbetet mellan sjukhusen ska utvecklas genom avtal. Motsvarande beslut väntas bli fattat av landstingsstyrelsen i Västmanland vid dess sammanträde i början på juni. Trots att nämndens aktivitet i samverkansarbetet varit låg under våren, förekommer samverkan över länsgränsen inom flera områden. För att öka aktiviteten har också en resurs knutits till nämnden inom det utrymme som under en längre tid varit vakant. I maj har dessutom Mälarsjukhuset fått ta emot patienter från Västmanland i samband med rådande konflikt på arbetsmarknaden. 12 (33)

16 Handikapp och habilitering Handikapp och habilitering Under årets första tertial har antalet aktiva personer inom Handikapp och habilitering (HH) ökat jämfört med samma period föregående år. Inom tolkverksamheten har dock antalet uppdragstimmar minskat. Inom HH finns det fortfarande väntetider för besök på över tre månader - framförallt inom Neuropsykiatriskt centrum och den pedagogiska och tekniska hörselvården. Det finns även väntetider överstigande tre månader för eldrivna rullstolar. Det totala antalet brukare som väntat mer än 90 dagar har dock mer än halverats jämfört med motsvarande period föregående år. För att förbättra tillgängligheten har verksamheterna inom HH under perioden arbetat med olika åtgärder. Under perioden har HH deltagit i flera samarbeten - bl a i Socialstyrelsens arbete med att utveckla metoder för nationella befolkningsundersökningar, som ska fånga upp livsvillkor hos människor med funktionsnedsättning. HH redovisar efter årets första fyra månader ett resultat på -1,9 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till +/- 0 i enlighet med budget. Dammsdal Under första tertialet har Dammsdal haft fortsatt full beläggning. I samband med skolavslutningen slutar några elever och för att kompensera för det glapp som normalt uppstår när elever slutar kommer skolan att ha en överinskrivning under en månad. Skolan har ett ökat behov av specialanpassade elevbostäder, bl a för att kunna ta emot ungdomar med specifika behov. Dammsdal har tillsammans med Service fastigheter tittat på olika lösningar. Verksamheten vid Dammsdal har 40-års jubileum under Skolan kommer att fira detta bl a genom att anordna öppet hus och föreläsningar om t ex autism och inlärning ur olika perspektiv. Dammsdal redovisar ett positivt periodresultat på 2,7 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 3,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på 0,5 mnkr. Den positiva prognosen beror på att intäkterna beräknas bli högre än planerat. Hjälpmedelsverksamhet (Gemensam nämnd) Under perioden har det varit fortsatt hög efterfrågan på hjälpmedel. Antalet brukare har ökat jämfört med samma period föregående år medan antalet förskrivningstillfällen har minskat. De hjälpmedel som ökat är t ex eldrivna rullstolar och andningshjälpmedel, medan antalet TENS-apparater, sängar och madrasser har minskat. Även antalet personer som erhållit inkontinens- 13 (33)

17 Handikapp och habilitering hjälpmedel har ökat. Beställningen av inkontinenshjälpmedel från Landstinget har ökat, medan den har minskat från kommunerna. Väntetiden för eldrivna rullstolar har varit upp till sju månader, men en stor del av brukarna har dock gjort utprovningen inom tre månader. För manuella rullstolar, där en konsulent medverkar vid utprovningen, är väntetiden mindre än en månad. Under tertialet har flera åtgärder vidtagits för att minska väntetiden. Bl a har ett nytt bokningssystem införts och en ny rutin gällande beslutsordningen har arbetats fram. Hjälpmedelsverksamheten deltar tillsammans med några av länets kommuner i regeringens projekt om Fritt val av hjälpmedel. Syftet med projektet är att brukaren ska få möjlighet att fritt välja hjälpmedel efter att en behovsbedömning gjorts av en förskrivare. Det första fria valet kommer att kunna ske från och med maj. Det ekonomiska periodutfallet för hjälpmedelsverksamheten är -0,5 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till -0,3 mnkr i enlighet med budget. Sjuk- och behandlingsresor Det totala antalet sjukresor har ökat med nästan jämfört med samma period föregående år. Det är framförallt resandet med taxi som ökar, men även resandet med allmänna kommunikationer ökar något. Införandet av det nya biljettsystemet har dock inte resulterat i den ökning av antalet resor med allmänna kommunikationer som förväntat. Inom sjuk- och behandlingsresor har möjlighet skapats för högre nyttjande av kollektiva kommunikationer men samordningen av sjukresorna har påverkats negativt bl a av att fler resenärer beviljas intyg för framsätesåkning. Det ekonomiska utfallet för Sjuk- och behandlingsresor är efter årets första tertial -2,9 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till -6,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Det negativa resultatet beror bl a på den ökade resandefrekvensen. Enligt Sjuk- och behandlingsresor har åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen satts in och ytterligare åtgärder planeras. 14 (33)

18 Kultur, utbildning och friluftsverksamhet Kultur och utbildning Sörmland Under perioden har det regionala utbudet utvecklats bl a genom Historien i Sörmland som nu även finns i Åker och Gnesta och genom en ny husvagn för byggnadsvård. Inom Sörmlands museum har även arbetet med att stärka dialogen med medborgarna fortsatt bl a genom ett projekt där invånare bidrar till historieskrivningen. Sörmlands museum har även utvecklat sin hemsida t ex genom att presentera delar av museets samlingar. Inom Sörmlands Musik & Teater har ett flertal teaterföreställningar och konserter genomförts bl a barn- och ungdomsföreställningen Hunden som kom in från kylan. Under perioden har även arbetet med att förbereda musikteaterföreställningen Show Boat som har premiär i september 2008 fortsatt. Under årets första tertial har efterfrågan på särskilda kurser vid Eskilstuna folkhögskola varit god. Antalet deltagare på allmän kurs har dock minskat och därför har en särskild satsning på marknadsföring gjorts. Vid Åsa folkhögskola har en kurs i yrkessvenska ställts in, vilket ger en stor minskning av antalet deltagarveckor. För att minska de ekonomiska konsekvenserna av den inställda kursen arbetar skolan med nya projekt som kurser för tolkar och hälsokommunikatörer. Inom Sörmlands Naturbruk och Öknaskolan råder en viss osäkerhet om antalet elever till hösten. Antalet sökande till naturbruksprogrammet är relativt bra men gymnasiesärskolan har lediga platser. Intresset för KY 1 - utbildningen till travhästskötare har varit lågt samtidigt som KYmyndigheten har avslagit skolans ansökan för trädgårdsmästarutbildningen. Inom Nynäs har den nya ladugården, vandrarhemmet Bränneriet och en ny utställning på slottet invigts. Upprustning av flera byggnader samt slottsträdgården pågår. Bl a färdigställs ett informationscentrum i Fyrkanten. Det ekonomiska utfallet för Kultur och utbildning är efter årets första tertial 4,0 mnkr. För helåret beräknas prognosen till -5,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på -3,0 mnkr. Den negativa prognosen beror bl a på ökade kostnader för musikteaterföreställningen Show Boat och för Nynäs/Hedlandet p g a en vattenskada. 1 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 15 (33)

19 Regional utveckling Regionförbundet Sörmland Regionförbundets verksamhetsplan för 2008 har en tydlig inriktning mot de utmaningar som finns i länets utvecklingsprogram Sörmlandsstrategin som antogs av regionfullmäktige i november I början av året presenterades en sammanställning över ingångsvärdena för de 11 indikatorer som är kopplade till Sörmlandsstrategin och som förbundet och dess medlemmar enats om att följa upp kontinuerligt. De utmaningar som regionförbundet fokuserat på 2008 anknyter mycket väl till de prioriterade områden som finns angivna i förbundsordningen. Inom området Trafik och Infrastruktur har vårens arbete koncentrerats på dels underlag till den kommande infrastrukturpropositionen, dels fortsatt utredning av busstrafiken i länet. Under rubriken Kompetensutveckling och Arbetskraftstillgång pågår förberedelser för en kompetensinventering bland sörmländska företag. Dessutom stödjer förbundet flera projekt med syfte att föra ut kunskap och kompetens från högskolor och universitet till näringslivet. På området Näringsliv och Entreprenörskap har förbundet gått in i nya roller dels som delägare i ALMI Sörmland, dels som beställare av regional turismverksamhet. Härutöver har arbetet med Innovationsmotorn startat, vilket syftar till att få fram fler kommersiella idéer som kan utvecklas till företag i länet. Regionförbundet har under våren även bedrivit ett intensivt informations- och opinionsbildningsarbete främst i regionfrågan, men även när det gäller infrastrukturplaneringen. Information om förbundets verksamhet har spritts via nyhetsbladet som utkommit tre gånger hittills under våren. 16 (33)

20 Serviceorganisationen Serviceorganisationen Service s verksamhetsutveckling fortsätter i enlighet med uppgjorda planer. De projekt inom Kost, Fastighet och Städ som pågått under 2007 har eller kommer att avslutas under första halvåret 2008 och projektresultatet med handlingsplaner och restlistor överlämnas till den ordinarie verksamheten. Det är också nu som projektresultatet ska implementeras och effekterna av det genomförda arbetet uppnås. I samband därmed kommer övertalighet att uppstå. Under 2008 kommer utveckling av kundtjänsten att stå i fokus. Projektdirektiv för denna utveckling har påbörjats och ska fastställas innan semesterperioden. Sammanträdesservice kommer att vara en av kundtjänstens produkter och i denna roll kommer arbetet att inriktas på att underlätta möten på distans och därigenom sparas både tid, pengar och miljö. Utvecklingen av fastighetsdatasystemet Landlord till ett verktyg för styrning av hela serviceverksamheten har tagit ordentlig fart och införande pågår både inom städ- och internserviceverksamheten. Projekt e-arkiv är på gång, kostdatasystemen på tre orter håller på att integreras och översyn av de fastighetstekniska systemen har initierats. Implementering av miljöledningssystem har påbörjats under perioden. Samtidigt pågår arbete med utformning av och införande av egenkontrollprogram enligt miljöbalkens krav. Trenden från 2007, med en minskning av sjukfrånvaron, håller i sig. Det gäller såväl för korttidssjukfrånvaron som antalet långtidssjukskrivna. Service är just nu hårt pressat av kostnadsutvecklingen inom flera av ansvarsområdena. Detta, förutom de omställningskostnader som kommer att uppstå i samband med genomförandet av planerade effektiviseringsåtgärder, gör att ett negativt resultat för 2008 prognosticeras. 17 (33)

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013 113 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäldes under landstingsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2007. A Delegationsbeslut Landstingsdirektören 21/07 Bevarande- och gallringsbeslut för projektdokument,

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer