78 Tertialrapport I januari april Landstingsstyrelsens beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller 2008 ersättning för hälsofrämjande arbete för prevention av barnfetma med kronor. 3. En budgetrevideringsberedning, bestående av landstingsstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidium, tillsätts omgående för att revidera landstingets budget och plan för innevarande år. 4. Landstingsstyrelsen ger Budgetrevideringsberedningen i uppdrag att snarast till landstingsstyrelsen inkomma med rapport och förslag till konkreta revideringsåtgärder. Yrkande Socialdemokraterna, genom Jörgen Danielsson, yrkade på fyra beslutssatser som tillägg till de två första, som var utsända som förslag inför sammanträdet. I yrkandet instämde Vänsterpartiet genom Peter Linnstrand. Ajournering Sammanträdet ajournerades. Utfall Efter ajournering, och dialog mellan majoritet och opposition under sammanträdet, enades landstingsstyrelsen, utan proposition och omröstning, att besluta enligt ovanstående fyra beslutssatser, de två första enligt utsänt förslag, de två övriga enligt socialdemokraternas yrkande. De ytterligare yrkade beslutssatserna blev tillgodosedda genom landstingsstyrelsens beslut senare under sammanträdet i 94. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 78 Tertial 1\ 78 Tertialrapport I januari.doc Utskriftsdatum: :54 SID 1(2)

2 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Bilaga A. Socialdemokraternas yrkande på fyra beslutssatser 1. Tertialrapport I januari april 2008 med uppdragsbilaga Protokollsutdrag via webbavisering till Landstingets nämnder, verksamheter och centrala enheter Protokollsutdrag dokument till Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 78 Tertial 1\ 78 Tertialrapport I januari.doc Utskriftsdatum: :54 SID 2(2)

3

4 Datum Diarienr LS-LED MEDBORGARPERSPEKTIV...2 VERKSAMHETSPERSPEKTIV...2 PERSONALPERSPEKTIV...2 EKONOMIPERSPEKTIV...3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...4 REGIONSJUKHUSET KARSUDDEN...10 TANDVÅRD...10 DU-NÄMNDEN...12 HANDIKAPP OCH HABILITERING...13 DAMMSDAL...13 HJÄLPMEDELSVERKSAMHET (GEMENSAM NÄMND)...13 SJUK- OCH BEHANDLINGSRESOR...14 KULTUR OCH UTBILDNING SÖRMLAND...15 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND...16 SERVICEORGANISATIONEN...17 ANSTÄLLDA...18 NÄRVARO...19 FRÅNVARO...19 PERSONALKOSTNADSANALYS...21 INTERN KONTROLL...23 LANDSTINGETS EKONOMI...24 LANDSTINGETS INTÄKTER OCH KOSTNADER...25 INVESTERINGAR...28 ERSÄTTNING LANDSTINGETS ÅTAGANDE...30 RESULTATRÄKNING LANDSTINGET...31 RESULTATRÄKNING KONCERNEN...32 BALANSRÄKNING...33 BILAGA: 1. AVRAPPORTERING UPPDRAG BESLUT: LANDSTINGSSTYRELSEN (33)

5 Sammanfattning Medborgarperspektiv Tillgängligheten till hälso- och sjukvården är fortfarande i fokus och förbättringsåtgärder görs kontinuerligt. Förändrade nationella uppföljningsparametrar och förbättrade möjligheter att hämta in korrekt vårdstatistik medför att jämförelse bakåt i tiden försvåras. Majoriteten av länets vårdcentraler har haft god telefontillgänglighet. Sammantaget besvaras dock färre samtal i Sörmland (72 %) än rikssnittet (81 %) enligt en nationell mätning. De som får läkartid till primärvården samma dag är något högre (69 %) än rikssnittet (65 %). Andelen väntande på specialistläkarbesök till sjukhusen är något högre än riket. Största problemet är tillgängligheten till behandling och även om förbättringar kan avläsas i ökad produktion, märks det ännu ej i minskat antal väntande. Den nybildade patientsäkerhetsfunktionen genomför händelseanalyser på samtliga Lex Mariaanmälningar. Patientsäkerhetsdialoger, där patientsäkerhetsfunktionen träffar respektive klinik för att diskutera klinikens arbete med patientsäkerhet och medicinska resultat, har inletts. Arbetet med att utveckla patienternas möjlighet att få kontakt med hälsooch sjukvården via e-tjänster har fortsatt. Det sista införandeprojektet är genomfört under våren 2008 och nu erbjuder 74 mottagningar e-tjänster. Allt fler medborgare utnyttjar också dessa möjligheter och antalet ärenden per månad uppgår nu till ca Verksamhetsperspektiv Inom hälso- och sjukvården har antalet vårdtillfällen inom slutenvården ökat med c:a 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att medelvårdtiden samtidigt minskat på de flesta klinikerna, eftersom antalet utnyttjade vårdplatser varit i stort sett oförändrat. Även inom den öppna vården har antalet patienter ökat något. Kostnaderna för utomlänsvård fortsätter att öka. Antalet skickade utomlänsremisser har dock varit något färre än första tertialet 2007 och det är främst inom onkologi, ortopedi och ögon som minskningen skett. Personalperspektiv Landstinget har nu anställda en marginell ökning med 7 sen årsskiftet. Därmed har den successiva ökning som pågått sedan år 2000 bromsats upp. En analys av personalkostnaderna ger också en positiv bild. Visserligen har kostnadsökningstakten stigit i jämförelse med 2007, men det beror främst på effekter av att löneavtal slutits vid andra tidpunkter och med annan löptid. Exempelvis har såväl Kommunal som Vårdförbundet och Läkarförbundet slutit tvåårsavtal mellan 30/ och motsvarande tidpunkt detta år. Ex- 2 (33)

6 Sammanfattning kluderar man dessa effekter har kostnadsökningstakten istället dämpats, vilket tydligt framgår av en betydligt lägre volymutveckling än tidigare. Sjukfrånvaron fortsätter att minska, såväl mätt i antal sjukdagar per anställd, som i antalet långtidssjuka. Denna utveckling är en konsekvens av den särskilda kraftsamling kring de långtidssjuka som pågår inom ramen för det s k Miljardprogrammet. Ekonomiperspektiv Landstinget redovisar ett resultat på -104 mnkr t o m april. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till +1,0 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaden för verksamheten ökat med 10,0 % medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 5,5 %. För hela 2008 beräknas ett negativt resultat på -198 mnkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat årsresultat på 25 mnkr. Avrop av medel under 2008 I budgeten för 2008 avsattes medel för vissa ändamål under Landstingsstyrelsen, för senare utfördelning till berörda nämnder. Mot bakgrund av detta föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller ersättning för: HSN 35/08, Avrop hälsofrämjande arbete för primärprevention av barnfetma 450 tkr 3 (33)

7 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Sammanfattning För hälso- och sjukvården beräknas ett underskott på 259 mnkr för 2008 och arbete pågår kring flera besparingsåtgärder. Förhandlingar har redan påbörjats gällande vissa reduceringsförslag i enlighet med framtagen ekonomisk genomförandeplan för besparingar och effektiviseringar Tillgängligheten kommenteras i nästa avsnitt. Personaltillgången har i allmänhet varit god, men inom vissa områden finns liksom tidigare vakanser. Vad gäller läkare finns vakanser främst inom primärvård, psykiatri och radiologi, grupper som också är bristyrken. För att mildra effekterna av detta har hyrläkare anlitats. En rutin för dispensansökan vid anställning infördes till följd av nämndens beslut 97/2007. Restriktiviteten har också gällt övertid och utbildning. Ett omställningsarbete har startats med anledning av pågående besparingsåtgärder. Sjukfrånvaron har minskat med 1,8 dagar per anställd och det gäller främst den långa sjukfrånvaron. Kostnaderna för utomlänsvård har under flera år ökat kraftigt. Under 2008 är kostnadsökningen särskilt hög, då antalet remisser ökade under hösten 2007 och det får en kostnadseffekt i huvudsak under Däremot har antalet remisser minskat under årets fyra första månader i jämförelse med samma period föregående år, vilket kommer att ge en positiv ekonomisk effekt från andra halvåret och framåt. Prognosen för intäkter pekar på en ökning med 2,9 %. Till skillnad från tidigare år har Hälso- och sjukvårdens uppdragsersättning inte räknats upp med mer än den generella uppräkningen. Prognosen för kostnaderna pekar däremot på en fortsatt hög ökningstakt. Under 2005 ökade kostnaderna med 4 %, 2006 med 5 % och 2007 med 6 %. Prognosen i år pekar på 5,9 %. De ekonomiska problemområdena från tidigare år kvarstår med hög kostnadsökning inom utomlänsvård, personal och lab. En del av personalkostnadsökningarna finansieras av externa intäkter, t ex stimulansmedel eller medel från Miljardprogrammet. På årsbasis är de externa intäkterna för detta 25 mnkr, vilket omsatt i antal anställda utgör c:a 50 anställda och för detta tertial c:a arbetade timmar. Inom personalområdet ser vi ett trendbrott vad gäller antal anställda som minskat med 8 jämfört med årsskiftet. I det ekonomiska utfallet syns dock inte detta då det innehåller flera tvåårsavtal, vilket gör att jämförelsen haltar. Under 2007 började även läkemedel att öka markant, vilket var ett trendbrott 4 (33)

8 Hälso- och sjukvård för såväl Sörmland som nationellt. I prognosen ser vi att kostnadsökningstakten är fortsatt hög, men dock inte lika hög som Därtill har några nya områden kommit. Dels har våra kostnader för köpt vård inom rättspsykiatrin ökat mycket kraftigt och dels har kostnadsområdet medicinskt material och hjälpmedel ökat. Beslutet om restriktivitet inom personal och inköp har visat på kostnadsminskningar på ca 8 mnkr. Utbildningskostnaderna har under perioden med restriktivitet minskat med 4,5 mnkr och inköpskostnaderna har minskat med ca 3,5 mnkr. Övriga ökningar på kostnadssidan medför dock att detta inte syns i resultaträkningen. Patientperspektiv Tillgänglighet Kontakt med vården samma dag Telefontillgängligheten på vårdcentralerna följs regelmässigt via TeleQ både dag för dag och via månatliga sammanställningar. Majoriteten av landstingets 22 vårdcentralen har haft en god telefontillgänglighet. Vid den senaste mätningen i april besvarades % av samtalen på 13 vårdcentraler och % på 3 andra enheter. På de 6 vårdcentraler med resultat % är problemen identifierade och föremål för förbättringsåtgärder. Utöver landstingets egen telefonuppföljning genomförs en nationell väntetidsmätning inom primärvården vid två tillfällen per år. Enligt vårens mättillfälle besvarades 72 % av samtalen i Sörmland, då riket låg på 81 %. Vid föregående mättillfälle under hösten 2007 var motsvarande resultat 79 % respektive 80 % Andelen som fick en läkartid samma dag har förbättrats och var 69 % i Sörmland och 65 % i riket enligt den nationella mätningen under våren jämfört med 65 % respektive 62 % i höstas. Vård inom 7 dagar till primärvårdsläkare Andelen patienter som fick en tid till läkare inom 7 dagar var 86 % vid vårens nationella mätning, vilket är en klar förbättring jämfört med 81 % hösten Rikssnittet 2008 låg på 90 % under våren och 89 % i höstas. Vårdgaranti nybesök respektive behandling inom 90 dagar Från och med januari 2008 har uppföljningen av dessa vårdgarantier förändrats på nationell nivå och därför också i Landstinget Sörmland. Numera följs månatligen hur många som väntar på/har erhållit ett nybesök respektive en behandling inom följande intervall: mindre än 31 dagar dagar dagar dagar 5 (33)

9 Hälso- och sjukvård dagar dagar mer är 365 dagar Nybesöken gäller fortfarande enbart besök hos läkare med undantag för vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri där samtliga nybesök följs upp. Under första tertialet har totalt patienter gjort nybesök inom den specialiserade vården. Av dem har 77 % fått komma till besöket inom 90 dagar. Andelen inom 90 dagar per månad januari - mars (rikets andel i parentes) har varit 72 % (75) 78 % (74) 77 % (79). I april fick 83 % av patienterna i Sörmland göra sitt nybesök inom 90 dagar. Tillsammans med dem som fick vänta något längre, d v s dagar, var andelen 90 %. Allra bästa tillgängligheten till nybesök erbjuds inom barn- och ungdomspsykiatrin, onkologin och gynekologin där nära nog alla patienter gör sitt besök inom 90 dagar. Vid slutet av april väntade patienter på nybesök. 28 % hade väntat längre än 90 dagar. Andelen väntande över 90 dagar har legat ungefär på samma nivå under årets första tre månader, något högre än riket totalt. Inom de verksamheter, där andelen som väntat länge är avvikande stor, är det viktigt att förbättringsåtgärderna fortsätter. Dels ska det säkerställas att indikationerna är relevanta, dels att fastställda vårdöverenskommelser samt remisshanterings- och registreringsrutiner följs. Behandlingsgarantin gäller för all planerad vård. Uppföljningen görs dock inom ett urval av verksamhetsområden (gynekologi, handkirurgi, hjärtsjukvård, kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, ryggkirurgi, urologi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård) av totalt 38 olika åtgärder/diagnoser. Under första tertialet har nära sådana behandlingar genomförts. (Inom ögonsjukvården och hörselvården saknas resultat.) 51 % av behandlingarna startades inom 90 dagar. Andelen behandlingar startade inom 90 dagar per månad januari - mars (rikets andel i parentes) har varit 54 % (56) 47 % (53) 49 % (60). I april fick 52 % av patienterna i Sörmland komma till behandling inom 90 dagar. Tillsammans med dem som fick vänta något längre, dagar, var andelen 61 %. Produktionen och därmed också andelen behandlingar som startats inom behandlingsgarantitiden har varierat under årets fyra månader per behandling och enhet. Dock har absoluta majoriteten behandlingar kunnat startas inom 90 dagar i större utsträckning i april än i mars. De satsningar som gjorts på knä- och höftledsproteser visar sig tydligt i ökad produktion, men ännu inte i vårdgarantin. 6 (33)

10 Hälso- och sjukvård Bemötande och delaktighet Utöver avvikelsehantering och patientnämndsärenden följs bemötande och delaktighet regelmässigt via patientenkäten Mini-KUPP. Under våren har, förutom några enheter på sjukhusen, samtliga vårdcentraler genomfört sin fjärde enkät. Resultaten återförs till enheterna vartefter de är klara. Samtliga enkäter är dock ännu inte slutförda och därför rapporteras resultaten i tertialrapport två. De korta tidsintervallen mellan mätningarna medför att effekter av genomförda åtgärder inte återspeglas i kommande mätning. Patientsäkerhet Avvikelsehanteringssystemet Synergi 500 har tagits i drift och omfattande utbildningsinsatser för avvikelsesamordnare, första linjechefer och verksamhetschefer har genomförts. Sammanlagt har 233 personer utbildats. Regelbundna möten med avvikelsesamordnare har ägt rum för att följa upp hur implementeringen i verksamheten har fungerat. Patientsäkerhetsfunktionen är fullbemannad sedan årsskiftet. Målet med att genomföra händelseanalyser på samtliga Lex Maria anmälningar har uppnåtts. Under första tertialet har i medeltal tre händelseanalyser genomförts per månad. Två riskanalyser har genomförts gällande förändringar i organisationen. Utifrån den nationella satsningen i patientsäkerhet inom 6 områden har arbetet med hur det ska bedrivas i Landstinget Sörmland påbörjats. Förberedelser är gjorda inför den punktprevalensmätning som ska genomföras en dag under maj månad. Mätningen gäller alla inneliggande patienter på vårdavdelningarna och avser frekvensen av vårdrelaterade infektioner. Antalet höftfrakturer i Sörmland ska halveras till år 2012 hos personer över 65 år. Det är målet för det länsgemensamma programmet för fallprevention, som tagits fram i ett pågående projekt med representanter för landstinget och de nio kommunerna. Verksamhetsperspektiv Utomlänsvård Kostnaderna för utomlänsvård har under flera år ökat kraftigt. Under 2008 är kostnadsökningen särskilt hög, då antalet remisser ökade under hösten 2007 och det får en kostnadseffekt i huvudsak under Däremot har antalet remisser minskat under årets fyra första månader i jämförelse med samma period föregående år, vilket kommer att ge en positiv ekonomisk effekt från andra halvåret och framåt. Allt fler patienter behandlas framgångsrikt med ny medicinsk teknik och med nya dyra läkemedel, vilket ger ökade kostnader per åtgärd. Kostnaden per njurtransplantation har exempelvis ökat. Orsaken är bl a ny läkemedels- 7 (33)

11 Hälso- och sjukvård behandling som genererar en kostnad av ca 30 tkr/patient. Ytterligare en ny medicinsk produkt möjliggör transplantationer över blodgruppsgränser när inte givaren är blodgruppskompatibel och medför en kostnad på c:a 100 tkr per njurtransplantation. Tillämpning av de nya nationella hjärtriktlinjerna innebär en ökning av kostnader för hjärtsjukvård. Arytmibehandlingar kommer att öka genom ablation av främst förmaksflimmer. Hjärtklaffkirurgin förenklas, vilket innebär att fler patienter är tillgängliga för operationer. Den planerade hemtagning av hematologipatienter har ännu inte realiserats fullt ut på grund av vakanta läkartjänster. Efter sommarperioden kommer de vakanta tjänsterna att vara tillsatta och hemtagning påbörjas av patientgruppen. Under våren kommer hemtagning att ske av de patienter som idag skickas till UAS/USÖ för planerade stentgraftbehandlingar av bukaortaaneurysm. Den totala besparingen är c:a 1,5 mnkr genom att ingreppen utförs inom landstinget. I tabellen nedan redovisas alla registrerade remisser som landstinget utfärdat och skickat till andra sjukhus. Remisstyp År 2006 År 2007 Jan-april 2007 Jan-april 2008 Vård efter initiativ från hemlandstinget Fritt vårdval Vårdgaranti Övrigt Totalt Utfärdade remisser är giltiga ett år om inte annat anges. Antal remisser Vård efter initiativ från hemlandstinget har minskat främst inom onkologi, ortopedi och ögon. Under år 2007 var onkologen på grund av läkarbrist tvungen att remittera ett antal länspatienter för utomlänsvård. Kliniken tar nu själv hand om denna patientgrupp, vilket märks i att antal remisser minskat. Patienter som har använt sig av Fritt vårdval har minskat något i antal inom ortopedi och ögon men har ökat något inom kirurgi. 8 (33)

12 Hälso- och sjukvård Avstämning fastställda mål Mål och avstämning Område Mål Resultat Primärvården Kontakt samma dag 60 % av vårdcentralerna klarar 90 % besvarade samtal Primärvården Prio besök inom 7 dagar 86 % fick läkartid inom 7 dagar Specialiserade vården Specialiserade vården Besök inom 90 dagar Behandling inom 90 dagar 77 % vårdcentraler ger nybesök inom 90 dagar 51 % av patienter får behandling inom 90 dagar Ekonomi Inom fastställda ramar Prognos mnkr Analys Tillgänglighet Analys och åtgärder kommenterades i ett tidigare avsnitt. Ekonomi Det ekonomiska målet, budget i balans, kommer inte att kunna uppnås under Besparingsåtgärder har redan vidtagits och ytterligare förslag på reduceringar kommer att presenteras innan sommaren. För att kunna uppnå ett noll-resultat krävs dock kraftfulla strukturåtgärder och en konsult är engagerad för att genomlysa hela hälso- och sjukvårdens verksamhet. Förslag på strukturåtgärder kommer att lämnas i september. De kostnader som har ökat och fortsätter att öka är de patientrelaterade kostnaderna för utomlänsvård och läkemedel. Däremot ser vi ett positivt trendbrott vad gäller personal. Åtgärder Redan under 2007 vidtogs olika åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen avseende tillgänglighet och ekonomi. Analyser av resultaten har redan medfört att ytterligare åtgärder initierats. Exempel på åtgärder som redan pågår är: Kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete av vårddata Fortsatta åtgärder för att förbättra telefontillgängligheten Fortsatt inre förbättringsarbete inom flera kliniker gällande tillgängligheten Projekt för akut omhändertagande, vilket berör akutmottagningar, primärvårdsmottagningar och ambulansverksamheten 9 (33)

13 Hälso- och sjukvård Översyn av operationsplaneringen i hela operationskedjan Fortsatt utveckling av E-tjänster, vilket påverkar tillgängligheten positivt Fortsatta rekryteringsinsatser avseende nyckelpersoner Beslut om fortsatt restriktivitet till anställning och inköp Tillsättande av särskild analysgrupp för att se över kostnader för utomlänsvård, läkemedel och lab Fördjupade analyser på verksamhetsnivå gällande personalkostnader Regionsjukhuset Karsudden Under årets första fyra månader har arbetet vid Regionsjukhuset Karsudden (RSK) präglats av den höga beläggningen på 107,2 % vilket är en ökning i jämförelse med tertial Beläggningen för 2008 års första tertial beskrivs i tabellen: Vårddagar Antal nyttjade platser Andel av avtalade platser Stockholm ,0 96,6 % Västra Götaland ,1 100,3 % Sörmland ,0 120,1 % Övriga 654 5,4 Totalt ,5 Enligt RSK är den ökade beläggningen en följd av att fler patienter blir dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Antalet patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet har dock minskat. Under perioden har flera utbildningar genomförts med fokus på bl a psykiatrisk kunskap, dokumentation och säkerhet. Utbildningsinsatser har även genomförts i samband med införandet av ett nytt avvikelse- och patientsäkerhetssystem. Efter årets första fyra månader redovisar RSK ett positivt resultat på 6,4 mnkr, hänförligt till den höga beläggningen. På kostnadssidan är det endast personalkostnaderna som ökar, medan övriga kostnadsposter har minskat. Helårsprognosen för 2008 pekar mot ett överskott på 18,0 mnkr. Tandvård Antalet personer som fick en munhälsobedömning i sitt boende fördubblades jämfört med samma period Under perioden erhöll drygt personer s k nödvändig tandvård. Både antalet personer och kostnader är på samma nivå som motsvarande tid Antalet personer som fick tandvård 10 (33)

14 Hälso- och sjukvård som ett led i en sjukdomsbehandling ökade med 24 %, medan kostnaderna ökande med c:a 14 %. Andelen barn och ungdomar som valt en annan vårdgivare än Folktandvården Sörmland är drygt 7 %, vilket inte innebär någon större skillnad jämfört med tidigare. Generell fluorbehandling (fluorsköljning) har nu kommit igång vid flertalet av länets högstadieskolor. Folktandvården Sörmland Tandhälsan för den del av befolkningen som besöker Folktandvården Sörmland (FtvS) är fortsatt mycket god. Frisktandvården fungerar bra och tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer planeras en gemensam nationell modell för frisktandvård. FtvS har också genomfört en annonskampanj till samtliga kunder som har Frisktandvårdavtal och informerat om att de klarar sig bäst ekonomiskt när det nya tandvårdsstödet träder i kraft 1 juli. Personalomsättningen inom specialisttandvården är hög och för att garantera bemanningen i framtiden utbildas f n sex tandläkare till specialister. Sjukfrånvaron har minskat med två dagar/anställd och likaså har antalet personer med sjukskrivning över 90 dagar minskat. Tandläkarbristen har medfört det positiva att nya och mer flexibla arbetssätt införts, där hygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra fler arbetsuppgifter på delegation från tandläkare. FtvS redovisar ett resultat t o m april på 2,6 mnkr och årsprognosen pekar mot ett plusresultat på 2,9 mnkr. Noteras bör att den ekonomiska effekten av det nya tandvårdsstödet och den nya prislistan är svår att kalkylera. Beträffande investeringar beräknas breddinförande för digital bildhantering påbörjas i slutet av 2008 och fortsätta under (33)

15 DU-nämnd DU-nämnden I november 2007 beslutade DU-nämnden att föreslå respektive landstingsstyrelse att ställa sig bakom inriktningen att bilda ett kommunalförbund för gemensam drift av Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Centrallasarettet i Västerås. Nämnden beslutade även föreslå respektive landsting att under första kvartalet 2008 fatta principbeslut i ärendet. Härutöver gavs ett fortsatt utredningsuppdrag i ärendet samt beslutades att de två landstingsstyrelserna skulle bjudas in till ett seminarium i januari Diskussioner av mer informell karaktär fördes därefter i olika politiska församlingar, och av olika skäl blev det ovan nämnda seminariet inställt. I en av landstingsdirektören i Sörmland framtagen rapport avråds från bildande av ett kommunalförbund såsom DU-nämnden föreslagit. Seminariet i januari ställdes in, liksom ordinarie nämndsammanträde som skulle ägt rum samma dag. Vid landstingsstyrelsens i Sörmland sammanträde 19 maj 2008 avslogs formellt DU-nämndens framställan om bildande av kommunalförbund, och man beslutade vidare att det fortsatta samarbetet mellan sjukhusen ska utvecklas genom avtal. Motsvarande beslut väntas bli fattat av landstingsstyrelsen i Västmanland vid dess sammanträde i början på juni. Trots att nämndens aktivitet i samverkansarbetet varit låg under våren, förekommer samverkan över länsgränsen inom flera områden. För att öka aktiviteten har också en resurs knutits till nämnden inom det utrymme som under en längre tid varit vakant. I maj har dessutom Mälarsjukhuset fått ta emot patienter från Västmanland i samband med rådande konflikt på arbetsmarknaden. 12 (33)

16 Handikapp och habilitering Handikapp och habilitering Under årets första tertial har antalet aktiva personer inom Handikapp och habilitering (HH) ökat jämfört med samma period föregående år. Inom tolkverksamheten har dock antalet uppdragstimmar minskat. Inom HH finns det fortfarande väntetider för besök på över tre månader - framförallt inom Neuropsykiatriskt centrum och den pedagogiska och tekniska hörselvården. Det finns även väntetider överstigande tre månader för eldrivna rullstolar. Det totala antalet brukare som väntat mer än 90 dagar har dock mer än halverats jämfört med motsvarande period föregående år. För att förbättra tillgängligheten har verksamheterna inom HH under perioden arbetat med olika åtgärder. Under perioden har HH deltagit i flera samarbeten - bl a i Socialstyrelsens arbete med att utveckla metoder för nationella befolkningsundersökningar, som ska fånga upp livsvillkor hos människor med funktionsnedsättning. HH redovisar efter årets första fyra månader ett resultat på -1,9 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till +/- 0 i enlighet med budget. Dammsdal Under första tertialet har Dammsdal haft fortsatt full beläggning. I samband med skolavslutningen slutar några elever och för att kompensera för det glapp som normalt uppstår när elever slutar kommer skolan att ha en överinskrivning under en månad. Skolan har ett ökat behov av specialanpassade elevbostäder, bl a för att kunna ta emot ungdomar med specifika behov. Dammsdal har tillsammans med Service fastigheter tittat på olika lösningar. Verksamheten vid Dammsdal har 40-års jubileum under Skolan kommer att fira detta bl a genom att anordna öppet hus och föreläsningar om t ex autism och inlärning ur olika perspektiv. Dammsdal redovisar ett positivt periodresultat på 2,7 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 3,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på 0,5 mnkr. Den positiva prognosen beror på att intäkterna beräknas bli högre än planerat. Hjälpmedelsverksamhet (Gemensam nämnd) Under perioden har det varit fortsatt hög efterfrågan på hjälpmedel. Antalet brukare har ökat jämfört med samma period föregående år medan antalet förskrivningstillfällen har minskat. De hjälpmedel som ökat är t ex eldrivna rullstolar och andningshjälpmedel, medan antalet TENS-apparater, sängar och madrasser har minskat. Även antalet personer som erhållit inkontinens- 13 (33)

17 Handikapp och habilitering hjälpmedel har ökat. Beställningen av inkontinenshjälpmedel från Landstinget har ökat, medan den har minskat från kommunerna. Väntetiden för eldrivna rullstolar har varit upp till sju månader, men en stor del av brukarna har dock gjort utprovningen inom tre månader. För manuella rullstolar, där en konsulent medverkar vid utprovningen, är väntetiden mindre än en månad. Under tertialet har flera åtgärder vidtagits för att minska väntetiden. Bl a har ett nytt bokningssystem införts och en ny rutin gällande beslutsordningen har arbetats fram. Hjälpmedelsverksamheten deltar tillsammans med några av länets kommuner i regeringens projekt om Fritt val av hjälpmedel. Syftet med projektet är att brukaren ska få möjlighet att fritt välja hjälpmedel efter att en behovsbedömning gjorts av en förskrivare. Det första fria valet kommer att kunna ske från och med maj. Det ekonomiska periodutfallet för hjälpmedelsverksamheten är -0,5 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till -0,3 mnkr i enlighet med budget. Sjuk- och behandlingsresor Det totala antalet sjukresor har ökat med nästan jämfört med samma period föregående år. Det är framförallt resandet med taxi som ökar, men även resandet med allmänna kommunikationer ökar något. Införandet av det nya biljettsystemet har dock inte resulterat i den ökning av antalet resor med allmänna kommunikationer som förväntat. Inom sjuk- och behandlingsresor har möjlighet skapats för högre nyttjande av kollektiva kommunikationer men samordningen av sjukresorna har påverkats negativt bl a av att fler resenärer beviljas intyg för framsätesåkning. Det ekonomiska utfallet för Sjuk- och behandlingsresor är efter årets första tertial -2,9 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till -6,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Det negativa resultatet beror bl a på den ökade resandefrekvensen. Enligt Sjuk- och behandlingsresor har åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen satts in och ytterligare åtgärder planeras. 14 (33)

18 Kultur, utbildning och friluftsverksamhet Kultur och utbildning Sörmland Under perioden har det regionala utbudet utvecklats bl a genom Historien i Sörmland som nu även finns i Åker och Gnesta och genom en ny husvagn för byggnadsvård. Inom Sörmlands museum har även arbetet med att stärka dialogen med medborgarna fortsatt bl a genom ett projekt där invånare bidrar till historieskrivningen. Sörmlands museum har även utvecklat sin hemsida t ex genom att presentera delar av museets samlingar. Inom Sörmlands Musik & Teater har ett flertal teaterföreställningar och konserter genomförts bl a barn- och ungdomsföreställningen Hunden som kom in från kylan. Under perioden har även arbetet med att förbereda musikteaterföreställningen Show Boat som har premiär i september 2008 fortsatt. Under årets första tertial har efterfrågan på särskilda kurser vid Eskilstuna folkhögskola varit god. Antalet deltagare på allmän kurs har dock minskat och därför har en särskild satsning på marknadsföring gjorts. Vid Åsa folkhögskola har en kurs i yrkessvenska ställts in, vilket ger en stor minskning av antalet deltagarveckor. För att minska de ekonomiska konsekvenserna av den inställda kursen arbetar skolan med nya projekt som kurser för tolkar och hälsokommunikatörer. Inom Sörmlands Naturbruk och Öknaskolan råder en viss osäkerhet om antalet elever till hösten. Antalet sökande till naturbruksprogrammet är relativt bra men gymnasiesärskolan har lediga platser. Intresset för KY 1 - utbildningen till travhästskötare har varit lågt samtidigt som KYmyndigheten har avslagit skolans ansökan för trädgårdsmästarutbildningen. Inom Nynäs har den nya ladugården, vandrarhemmet Bränneriet och en ny utställning på slottet invigts. Upprustning av flera byggnader samt slottsträdgården pågår. Bl a färdigställs ett informationscentrum i Fyrkanten. Det ekonomiska utfallet för Kultur och utbildning är efter årets första tertial 4,0 mnkr. För helåret beräknas prognosen till -5,0 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på -3,0 mnkr. Den negativa prognosen beror bl a på ökade kostnader för musikteaterföreställningen Show Boat och för Nynäs/Hedlandet p g a en vattenskada. 1 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 15 (33)

19 Regional utveckling Regionförbundet Sörmland Regionförbundets verksamhetsplan för 2008 har en tydlig inriktning mot de utmaningar som finns i länets utvecklingsprogram Sörmlandsstrategin som antogs av regionfullmäktige i november I början av året presenterades en sammanställning över ingångsvärdena för de 11 indikatorer som är kopplade till Sörmlandsstrategin och som förbundet och dess medlemmar enats om att följa upp kontinuerligt. De utmaningar som regionförbundet fokuserat på 2008 anknyter mycket väl till de prioriterade områden som finns angivna i förbundsordningen. Inom området Trafik och Infrastruktur har vårens arbete koncentrerats på dels underlag till den kommande infrastrukturpropositionen, dels fortsatt utredning av busstrafiken i länet. Under rubriken Kompetensutveckling och Arbetskraftstillgång pågår förberedelser för en kompetensinventering bland sörmländska företag. Dessutom stödjer förbundet flera projekt med syfte att föra ut kunskap och kompetens från högskolor och universitet till näringslivet. På området Näringsliv och Entreprenörskap har förbundet gått in i nya roller dels som delägare i ALMI Sörmland, dels som beställare av regional turismverksamhet. Härutöver har arbetet med Innovationsmotorn startat, vilket syftar till att få fram fler kommersiella idéer som kan utvecklas till företag i länet. Regionförbundet har under våren även bedrivit ett intensivt informations- och opinionsbildningsarbete främst i regionfrågan, men även när det gäller infrastrukturplaneringen. Information om förbundets verksamhet har spritts via nyhetsbladet som utkommit tre gånger hittills under våren. 16 (33)

20 Serviceorganisationen Serviceorganisationen Service s verksamhetsutveckling fortsätter i enlighet med uppgjorda planer. De projekt inom Kost, Fastighet och Städ som pågått under 2007 har eller kommer att avslutas under första halvåret 2008 och projektresultatet med handlingsplaner och restlistor överlämnas till den ordinarie verksamheten. Det är också nu som projektresultatet ska implementeras och effekterna av det genomförda arbetet uppnås. I samband därmed kommer övertalighet att uppstå. Under 2008 kommer utveckling av kundtjänsten att stå i fokus. Projektdirektiv för denna utveckling har påbörjats och ska fastställas innan semesterperioden. Sammanträdesservice kommer att vara en av kundtjänstens produkter och i denna roll kommer arbetet att inriktas på att underlätta möten på distans och därigenom sparas både tid, pengar och miljö. Utvecklingen av fastighetsdatasystemet Landlord till ett verktyg för styrning av hela serviceverksamheten har tagit ordentlig fart och införande pågår både inom städ- och internserviceverksamheten. Projekt e-arkiv är på gång, kostdatasystemen på tre orter håller på att integreras och översyn av de fastighetstekniska systemen har initierats. Implementering av miljöledningssystem har påbörjats under perioden. Samtidigt pågår arbete med utformning av och införande av egenkontrollprogram enligt miljöbalkens krav. Trenden från 2007, med en minskning av sjukfrånvaron, håller i sig. Det gäller såväl för korttidssjukfrånvaron som antalet långtidssjukskrivna. Service är just nu hårt pressat av kostnadsutvecklingen inom flera av ansvarsområdena. Detta, förutom de omställningskostnader som kommer att uppstå i samband med genomförandet av planerade effektiviseringsåtgärder, gör att ett negativt resultat för 2008 prognosticeras. 17 (33)

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

(M), (C) och (KD) lämnar särskilt yttrande.

(M), (C) och (KD) lämnar särskilt yttrande. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-10-14 LS-LED08-505 114 Landstingsstyrelsens Tertialrapport II, 2008/ Landstingsfullmäktiges delårsrapport 2008. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-13 HH-HOH11-082 LS-LED10-723 24 Yttrande över motionen om att ge nämnden för habilitering och hjälpmedel uppdraget att snarast ta

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-485 130 Landstingsfullmäktiges delårsrapport 2007 med landstingsstyrelsens tertialrapport 2, januari-augusti. LF Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

56 Tertialrapport januari april 2006. Landstingsstyrelsens beslut

56 Tertialrapport januari april 2006. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-241 56 Tertialrapport januari april 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport januari april 2006.

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr Hälso- och sjukvård Bilaga 1 DATUM DIARIENR 2010-09-06 HN-HOS10-311 Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans I enlighet med uppdraget från HS-nämnden den 2 september presenteras nedan åtgärder för

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136

Läs mer

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-03-22 LKD 04164 20 Resultathantering bokslut 2003 Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-03-22 25 (se bilagda handlingar) behandlas. Landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:110 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0003-13 54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Behandlat

Läs mer